.Norwegian Instltute of Wood Technology. Vurdering av norske treslag til bruk som fasadematerialer. ~T Norsk Treteknisk Institutt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ".Norwegian Instltute of Wood Technology. Vurdering av norske treslag til bruk som fasadematerialer. ~T Norsk Treteknisk Institutt"

Transkript

1 ", NR Vurdering av norske treslag til bruk som fasadematerialer utendørs r Når trevirke brukes til ubehandlede fasadeelementer utendørs, tilsier erfaring og tilgjengelighet at man bruker de treslag som tradisjonelt har vært anvendt til dette formål i Norge, nemlig: Furu, fortrinnsvis ren kjerneved. Gran, helst tettvokst og med stor sommervedandel. Osp, der lokale erfaringer er gode. Vil man ha enda bedre råtebeskyttelse, kan man bruke trykkimpregnert furu (og trykkimpregnert gran ved tynne dimensjoner). (' Ved riktig konstruksjon kan man regne alle disse som vedlikeholdsfrie. Uansett treslag, så vil man etter hvert få tilnærmet den samme "værgrå" fargen på overflatene. ('\ Ved kledning eller andre fasadeelementer som beises, dekkbeises eller males, står man noe mer fritt. Det er imidlertid sikrest å holde seg til de nevnte treslagene da også, med mindre man lokalt har gode erfaringer med andre treslag. Klar behandling frarådes. Øverste felt: Ubehandlet trefasade. Værgråfarge. Nederste felt: Klar behandling. Den har stått bra nederst der den er beskyttet mot regn. øverst, der både sol og regn kommer til, er den klare behandlingen stedvis ødelagt og treet er blitt grått. ("Flygelet", Lillehammer) ~T Norsk Treteknisk nstitutt.norwegian nstltute of Wood Technology

2 Forekomst og utnyttelse Gran Furu Løvtre Stående tømmervolum, inkl. massevirke Årlig tilvekst Årlig avvirkning av sag- og spesialtømmer Vi ser at gran og furu dominerer totalt når det gjelder kommersiell utnyttelse av våre skogressurser til sag- og spesialtømmer. Av alle våre løvtreslag, som er målt gjennom tømmermålingen, er det registrert bare ca m3 til dette formål, mot tilsammen ca m3 for gran og furu. Selv om det nok brukes en del løvtre som ikke er registrert, tilsier forekomst og tilvekst at våre løvtreressurser bør kunne utnyttes langt bedre enn nå. Vårt tredje bartreslag, lerk, avvirkes det så lite av at det ikke er nevnt. Figuren nedenfor viser fordelingen på treslag for våre løvtrær. (Skogstatistikk , alle tall i 1000 m') "Andre" omfatter bl.a. alm, ask, lind, lønn, rogn og selje. Av disse er det vel bare ask som forekommer i slike mengder og kvaliteter at den er aktuell til sagtømmer. Når det gjelder tilgjengelighet, så selges gran og furu til bruk på fasader over hele landet. Norsk løvtre kan skaffes aven rekke småsagbruk, særlig i Agder. ngen av disse angir, såvidt vi kan se, ytterkledning eller andre fasadematerialer som bruksområde. Vil man bruke norsk løvtre til fasader, må man derfor regne med å spesialbestille det. For våre løvtreressurser er fordelingen på treslag om lag slik: (Bjørk, Osp, Or. nst. for skogskjøtsel, NLH 1985.) Or Osp- Bøk A Eik / ndr. ---'" Påkjenninger på tre som brukes ubeskyttet utendørs er føl- De viktigste påkjenninger gende: Angrep av råtesopper Råtesopper er mikroorganismer som "spiser" trevirket, slik at det etter hvert mister styrken sin. Soppene formerer seg v.hj.a. sporer som vi må regne med finnes mer eller mindre overalt. For at slike sopper skal kunne etablere og utvikle seg i trevirke, må følgende betingelser være oppfylt: Temperatur i området +5 til +40 C. Sopper tåler som regel frost, og noen av dem tåler opptil C. Ved temperatur under + 10 C er veksten svært langsom. Trefuktighet over ca. 30 % for at sporer skal spire. Det vil si at fritt vann må være til stede. Trefuktighet i området ca % for at soppene skal kunne vokse og utvikle seg. Oksygen. Det har man nok av når trefuktigheten er lavere enn ca. 120 %. Et treslag som soppen klarer å bryte ned. For å unngå råte angrep på trevirket har vi flere metoder til disposisjon: Velge et treslag som har god naturlig holdbarhet på det aktuelle bruksområdet. Gjøre trevirket uegnet som "soppmat" ved å impregnere det med kjemikalier som soppene ikke tåler. Dette forutsetter at trevirket lar seg impregnere. () "'" Beskytte trevirket konstruktivt og/eller med overflatebehandling, slik at soppenes miljø- (' krav ikke lenger er oppfylt. Norsk Treteknisk nstitutt

3 FOKUS f"" Lysnedbryting Norge-klima. ekstraværharde Erfaringer med norske strøk, f.eks. enkelte kyststrøk i og erosjon Nord-Norge, for ikke å snakke treslag brukt Selv om man greier å unngå råte- om på Svalbard, går erosjonen ubehandlet utendørs angrep på tre utendørs, så vil raskere, og her kan utskifting bli Trevirke har vært det dominetrevirket brytes ned likevel med nødvendig allerede etter rende byggematerialet i Norge så tiden. Det som skjer kan opp- år. Helt ubehandlet kledning langt historien går tilbake. summeres slik: kan altså holde meget lenge rent Tretjære ble sannsynligvis brukt teknisk i normalt klima dersom En ubeskyttet treoverflate vil et- som beskyttelse i en viss utstrekter hvert brytes ned av sollyset ning, men stort sett har nok hu- konstruksjonen er riktig, slik at man ikke får råte. Men man kan utendørs. Den ultrafiolette delen sene stått ubehandlet. som nevnt få misfarging p.g.a. av lyset ("UV") har størst virk- overflatesopp. Varigheten under slike forhold ning, men også den synlige de- vil avhenge bl.a. av treets naturlen gir nedbrytning. Av dette følger at dersom man lige holdbarhet. Selv om denne vil danne seg et inntrykk av Nedbrytningen gir seg utslag i at kan være dårlig i jordkontakt hvordan utseendet blir når ubeligninet, som binder vedcellene f.eks., kan den være tilstrekkelig handlet panel brukes utendørs, til bruk over bakken. sammen, blir ødelagt og etter så må man bedømme panel som hvert vasket ut. Etter en tid vil har stått noen år, ellers vil man Råtesopper trenger nemlig høy overflaten bestå av mer eller få et fullstendig feilaktig inn- fuktighet og passende temperabre, og den har da fått den kjente kelig i gang, selv ved tre som mindre løst bundne cellullosefi- trykk. tur i lang tid for å komme skik- værgrå fargen. Dette værgrå sjik- Dersom man vil ha fram den ikke er særlig holdbart. Det gjør tet vil beskytte treet under mot "værgrå" fargen på gran og furu derfor ikke noe om trevirket blir videre lysnedbrytning. med en gang, kan man beise tremeget vått av og til, bare det tøret med en løsning av jern-l-sulker raskt ut igjen. Dette vil av- Man får sjelden en jevn værgrå fat (jernvitriol) i vann. farge. Dette kommer dels av at henge både av konstruksjon, diflatene blir mer eller mindre mensjoner og klimaet på stedet, Styrke: 1-3 %. Dette gir for- holdsvis raskt en sølvgrå farge samt av treets tendens til å trekgrep av overflatesopper. Alt det- gråbrun farge på kjerneved. skitne, og dels av at man får an- på gran og furu yteved, og ke vann. te gjør at utseendet ofte blir Behandlingen betyr neppe noe Tre i store dimensjoner, f.eks. skjoldet. Regnvær vil også kunne fra eller til for holdbarheten. laftetømmer, vil trenge lang tid gjøre at panelen virker skjoldet, på å tørke dersom det først er da den trekker vann ujevnt. Fargen blir ikke helt som den blitt fuktet opp. små dimensjonaturlige gråfargen. Den har et Den "værslitte" fargen vil etter ner og med god lufting på alle mer grønnlig skjær, som blir bor- kanter, f.eks. ved utlektet kledalle treslag, uansett hvordan de ning, vil man få langt raskere noen år bli omlag den samme for te etter år. Beiser man et helt hus med jern vitriol, spiller så ut før eksponeringen. Enkelte opptørking. neppe dette noen rolle, men bei- tropiske treslag som teak og ma- ser man nyinnsatte deler på hus Klimaet (Norge varierer, og byghogny vil imidlertid holde far- med naturlig gråfarge, vil man se geskikkem har tilpasset seg dette. gen lengre og være lettere å be- forskjell i lang tid, lengre enn strøk med lite nedbør er det skytte enn f.eks. gran og furu. om man lar det gråne naturlig. tradisjonelt brukt mye laftehus Klimaet har også betydning for (Riksantikvaren lar det gråne na- uten kledning. Dette er særlig utseendet: meget tørt klima vil turlig ved utskifting på antikva- vanlig i de tørre strøkene på kjerneveden av harpiksrike tre- riske bygg.) Østlandet. strøk med mer nedslag som furu og lerk få en lys- bør satte man på kledning for å Vi kan unngå lysnedbryting og nedbrytning av overflaten, men beskytte tømmeret. Da var det erosjon av treet ved å behandle ikke noe særlig utvasking. ogsålett å skifte ut enkeltbord det med maling eller beis som dersom de råtnet. Fargen blir derfor gylden og har så mye pigment at lyset hin- "solsvidd". dres i å nå treoverflaten. Råte i kledning oppstår gjerne Det skjer en viss mekanisk slita- Malingen/beisen vil imidlertid nederst på veggen, og da er utsje (erosjon) fra overflaten og selv brytes ned, og danner altså skifting enklest når man har liginnover p.g.a. vind og vær, men et "offersjikt" som må fornyes gende kledning. På Vestlandet, denne går sent, bare noen milli- før det blir så slitt at vi kommer der det regner aller mest, er denmeter på 100 år i normalt Syd- nedpå treet. ne typen den vanligste. Norsk Treteknisk nstitutt

4 Når det gjelder valg av treslag, så ninger om de forskjellige treslag eventuelt i kombinasjon med bygde man før på den lokal- ut fra lokale erfaringer. uheldig overflatebehandling, rekunnskap som hadde samlet seg sulterer i at treet holdes konstant opp vedrørende de (lokalt) tilkunnskap om lokale byggeskik- Norge er det samlet opp mye fuktig, så må vi regne med at gjengelige tres lags egnethet til holdbarheten blir nesten like ker og valg av treslag og trekvali- forskjellige formål. Virket ble tet. Vi har flere institusjoner som dårlig som i jordkontakt. også valgt ut i samsvar med nedprøver å ta vare på og formidle For det andre, så er holdbarhet i arvede kunnskaper. På denne videre denne kunnskapen, bla. jordkontakt forholdsvis enkelt å måten kunne man nytte ut de 10- Håndverksregisteret på kae ressurser på best mulig undersøke i forsøk, og de holdmåte. Maihaugen, Lillehammer, og barhetsdata man finner i littera- Riksantikvaren, Oslo. Der tar turen, gjelder stort sett jordkon- De enkelte treslags holdbarhet man gjerne mot henvendelser og takt. varierer både med hensyn til tre- gir råd om disse spørsmål. kvalitet og utvelgelse av virket, De forskjellige treslags holdbar- vår tid er det vanskelig å ta med klima og sted i landet, og het i jordkontakt, samt impregmed byggemåten. Valg av treslag hensyn til lokale erfaringer, i nerbarhet, er angitt i en hvert fall når det gjelder større Europastandard, EN 350-2, og trekvalitet bør derfor egentlig byggeprosjekter. Der er man stort gjøres ut fra en vurdering av alt "Guide to natural durability and dette. sett henvist til å bruke de treslag treatability of selected wood '""' som er på markedet, og vurdere species of importance in Gamle bygg kan fortelle oss mye dem ut fra den "gjennomsnittli- Europe". om hvilke treslag som er holdba- ge" erfaring som finnes når det Når det gjelder våre norske trere under de forskjellige forhold. gjelder disse treslagene. slag, angir EN følgende: Fra Riksantikvaren får vi opplyst at norske trehus eldre enn ca. Eik kjerneved er holdbar, furu og 150 år nesten alltid er av furu. lerk kjerneved har middels til li- Treet ble valgt ut slik at man ten holdbarhet (avhengig av trehadde mest mulig kjerneved der Holdbarhet for norske kvaliteten), mens alm kjerne og det var fafefare. Det ble sikkert treslag brukt gran kjerne (som ikke kan skilles brukt andre treslag også lokalt, ubehandlet utendørs fra yteveden i tørr tilstand) er men de byggene er for det aller lite holdbare. Ellers kommer alle meste råtnet bort. Med holdbarhet menes naturlig i kategorien "ikke holdbare". Gran ble tatt i bruk etter hvert evne til å motstå angrep av råtesopper. Kunnskap om holdbarsom den ble tilgjengelig, noe Når det gjelder bartrærne våre, heten under forskjellige forhold så kan furu yteved gjøres holdsom varierte fra landsdel til får man dels ved erfaring, dels bar i jordkontakt ved impregnelandsdel. Enkelte steder, f.eks. i ved å utføre kontrollerte forsøk ring, og furu trykkimpregnert til Trøndelag og Nord-Norge, finner under de aktuelle klimaforhold. klasse A etter NS-NSTA 140 har man derfor trehus eldre enn 150 n god holdbarhet i jordkontakt. år også av gran. Den har vist god Den lille inntrengningen man får holdbarhet, og best ved tettvokst i kjerneveden er tilstrekkelig, virke med stor sommervedandel. forutsatt at virket ikke bearbei- Osp har også vært brukt en god Holdbarhet des etter impregneringen. del, og osp av egnet kvalitet sies i jordkontakt Ved løvtrærne kan impregnering å stå bra. Selv bjørk har vært teoretisk være aktuelt for: brukt til laftehus lokalt, der man Her vil alle råtesoppenes miljø- ikke hadde noe annet. kalde krav være oppfylt hele tiden, Alm (yteved), bjørk, bøk uten strøk med lite nedbør har hold- unntatt når det er for kaldt. Det rødkjerne, lind, lønn, or og ytebarheten l vært brukbar, selv om som gjør utslaget er altså treets veden av osp. (Den lar seg imid- bjørk generelt må sies å være lite naturlige evne til å motstå råte- lertid ikke skille fra kjerneveden egnet til bruk utendørs. Bruk av soppangrep under de verst ten- i tørr tilstand.) For ask ansees lerk ser ut til å ha vært ubetyde- kelige forhold. Dette kan synes impregnering for lite aktuelt. lig. lite relevant når det gjelder bruk Eik yteved lar seg også impregav tre på fasader, men vi tar det "Holdbarhet" for treslag uten- nere, men den er så smal at den med likevel, av to grunner: dørs er altså ikke et entydig be- normalt skjæres bort, slik at grep, og i litteraturen kan man For det første, så kan vi si at der- impregnering er lite aktuelt. finne nokså sprikende opp lys- som feilaktig konstruksjon, f1 Norsk Treteknisk nstitutt

5 Ved impregnering av disse løvtrærne får man stort opptak i de langsgående karcellene, men inntrengningen i celleveggene kan være tvilsom. For enkelte løvtreslag får man derfor ikke øket holdbarhet i jordkontakt selv ved stort opptak. Lerk yteved kan også impregneres, men den er så smal at den kan skjæres bort, så der er impregnering lite aktuelt. De eneste som med sikkerhet kan anbefales til bruk i jordkontakt er derfor følgende: Eik kjerneved. Furu (og muligens lerk) trykkimpregnert til klasse A etter NS-NSTA 140. Urnes er Norges eldste gjenværende stavkirke fra Litografi etter skisse-av-. C. Dahl, Holdbarhet som fasademateriale uten overflatebehandling Dette er vanskelig å undersøke eksperimentelt: Bruker man for drastiske påkjenninger blir resultatene urealistiske, og bruker man for milde, får man ikke noe råte, uansett treslag. Her må vi derfor bygge på den erfaringen vi har med de mest brukte treslag, og sammenlikne "nye" med disse i forsøk som gir råte i løpet av rimelig tid. Ut fra erfaringer, naturlig holdbarhet og tilgjengelighet, og forutsatt riktig konstruksjon, er følgende aktuelle til bruk over bakken: (Best holdbarhet øverst, dårligst nederst.) Trykkimpregnert furu, klasse AB, NS-NSTA 140. Midler: Kopper - krom - arsen-salt (CCA).Kan kombineres med tilsetting av vannavvisende stoffer. ngen fargetilsetting. Den vannavvisende evnen avtar med tiden. Royal-impregnering. Dette er en kombinasjon av salt- og oljeimpregnering. Den vannavvisende oljen kan inneholde pigment, og behandlingen kan da sies å tilsvare saltimpregnering + oljebeis. Den vannavvisende evnen avtar med tiden dersom oljen ikke fornyes, men treet er likevel beskyttet mot råte. Furu kjerneved. Gran, evt. trykkimpregnert med CCA-salt. Gran er litt spesiell. Den er ikke holdbar i jordkontakt, men trekker lite vann, derfor er den bra holdbar over bakken. Ved trykkimpregnering får man liten inntrengning, men den kommer der hvor vann lettest!.. Norsk Treteknisk nstitutt

6 trenger inn. Ved tynne dimensjoner vil trykkimpregnering derfor gi en bedret holdbarhet, forutsatt at man ikke bearbeider treet etter impregneringen. Osp har tradisjonelt også vært en del brukt til ytterkledning, og kan etter amerikanske erfaringer sammenliknes med gran når det gjelder holdbarhet. Den vil imidlertid slå seg mer ved fuktendringer. Alle disse er i prinsippet vedlikeholdsfrie ved riktig konstruksjon. Av de uimpregnerte må furu kjerneved ansees som den sikreste, og osp som den mest tvilsomme. Rent teknisk må også følgende ansees for godt egnet: Eik kjerne. Holdbar, men for dyr til kledning 0.1. Begrenset tilgang på norsk eik i passende kvaliteter og dimensjoner. Lerk kjerne. Holdbar omlag som furu kjerne, men for liten tilgang i Norge på virke med bful<darkvalitet annet enn muligens lokalt. (Til malerisamlingen på Lillehammer, "Flygelet", vurderte man norsk lerk, men ga opp og valgte sibirsk. Den har god holdbarhet, og fåes med utmerket tre kvalitet. Spikring og bearbeiding kan være vanskelig.) Alm kjerne er muligens også brukbar, men tilgangen synes å være så liten at den bare er aktuell lokalt. Konstruktiv beskyttelse Når det gjelder konstruksjonen, må den være slik at vi unngår vannfeller og kapillaroppsuging i endeved. Treet må være luftet og drenert, slik at fuktig tre får tørke raskt ut igjen. Det er en fordel at bordene har margsiden ut. Vertikale bord med margsiden ut bør ha toppenden ned. Har de margsiden inn bør rotenden vende ned. Årsak: Bordene er litt skråfibret, fordi fiberretningen er parallell med trestammens overflate, mens sagsnittene er parallelle med margen. Bruk av overflatebehandlet tre utendørs Naturfarget tre. Svært mange ønsker at kledning og andre fasadeelementer av tre skal beholde sitt naturlige utseende. Det kan man tilnærmet oppnå ved å bruke klare oljer eller lakker. Disse slipper imidlertid sollyset igjennom, og dermed blir treoverflaten under olje/lakk-filmen nedbrutt. Dette gjør at man får korte vedlikeholdsintervaller: Oljer: Lakker: 1/2-1 år. Moderat arbeidsinnsats. Transparent behandling. Til slik behandling brukes olje/alkyd-beiser eller tjærebeiser som har såpass lavt innhold av fargestoffer at fargeforskjeller i treet synes igjennom. Aktuelle treslag er de samme som egner seg til bruk ubehandlet: Trykkimpregnert Furu kjerneved, lite yteved. Gran. Osp (se foran). furu og gran. og furu med Ved furu vil man få harpiksutslag fra kvister som "blør" gjennom beisen. (Brukes lerk, vil det store harpiksinnholdet kunne gjøre overflatebehandling vanskelig.) Vedlikeholdsintervaller: 1-4 år, alt etter pigmentinnhold, dersom man vil beholde en vannavvisende overflate. Man må regne med hyppigere vedlikehold på syd- og vestvegg enn på nord- og østvegg. Utseendet holder seg brukbart noe lenger, særlig ved mørk behandling. Venter man for lenge med vedlikehold, kan dette bli ganske arbeidskrevende. 2-5 år. Mer arbeidskrevende vedlikehold jo bedre holdbarhet, vanligvis., t ~ De andre løvtreslagene, ask, bjørk, bøk, lind, lønn og or tør vi ikke å anbefale, selv ikke om de er impregnert, før holdbarheten er dokumentert med forsøkseller erfaringsdata. Merk at uansett treslag, så vil man etter noen år få tilnærmet den samme, "vær grå " fargen på overflatene. Klare behandlinger gir så hyppig og/eller arbeidskrevende vedli kehold dersom utseendet skal holde seg, at de ikke er aktuelle på annet enn små flater som ytterdører og vinduer. Bortsett fra dette vil derfor det naturlige utseendet til trevirket ikke kunne bevares utendørs med dagens teknikk. Dekkende behandling Til slik behandling brukes dekkbeiser og maling er. Begge dekker fargeforskjeller i treet, men for saget tre viser dekkbeisen treets overflatestruktur bedre enn maling. For høvlet tre blir utseendet omlag likt. l Norsk Treteknisk nstitutt

7 "Trestamme" med fiberretning (skrå) og sagsnitt (vertikale). Margside inn: Topp opp. Margside ut: Topp ned. Vannopptaket blir minst når vannet som renner nedover har retning "med hårene". Det samme gjelder slitasje, f. eks. ved isgang på tretak. Når det gjelder treslag, så kan man - i teorien - si at dersom malingen greier å holde treet Produktene kan være organisk løst olje/alkyd, eller vannbasert akryllateks, evt. alkyd-akryl. De vannbaserte bør alltid ha en oljegrunning under. Vedlikeholdsintervaller: 5-10 år. Råtefaren ved uheldige konstruksjoner er større enn for beisbehandling, særlig om det brukes vannbaserte produkter. tørt, så kan man bruke hva som helst, uansett virkets holdbarhet. praksis må man imidlertid regne med at det kan finnes uheldige konstruksjonsdetaljer der vann kommer seg inn i treet "bak" malingen, og denne vil da bidra til å stenge vannet inne. Dermed får man fare for råte, og mer jo mindre holdbart trevirket er, og jo lettere det suger vann. Man bør derfor også her holde seg til de treslagene som er best egnet (se foran). Maling/ dekkbeis vil skjule treets egenfarge og mønster, så utseendemessig spiller det ingen rolle hvilket treslag man velger, bortsett fra furu, der man vil kunne få harpiksblødning fra kvister også med maling/dekkbeis. (Lerk vil kunne gi problemer også.) Eneste motivasjon for å bruke noe annet enn de kurante treslag må derfor være en lavere pris, eller at man har noe annet for hånden som har gitt gode resultater lokalt. Norsk Treteknisk nstitutt

8 FOKUS Sammendrag Når det gjelder bruk av trevirke som ubehandlede fasadeelementer utendørs, tilsier erfaring og tilgjengelighet at man bruker de treslag som tradisjonelt har vært anvendt til dette formål i Norge, nemlig Furu, fortrinnsvis ren kjerneved. Gran, helst tettvokst og med stor sommervedandel..1. ; j Osp, der lokale erfaringer er gode. Vil man ha enda bedre råtebeskytteise, kan man bruke trykkimpregnert furu (eller trykkimpregnert gran ved tynne dimensjoner). Ved riktig konstruksjon kan man regne alle disse som vedlikeholdsfrie. Rent teknisk er også eik kjerneved og lerk kjerneved godt egnet, dersom brukbare kvaliteter kan skaffes. Uansett treslag, så vil man etter hvert få tilnærmet den samme "værgrå" fargen på overflatene. Ved kledning eller andre fasadeelementer som beises, dekkbeises eller males, står man noe mer fritt. Det er imidlertid sikrest å holde seg til de nevnte treslagene der også, med mindre man lokalt har gode erfaringer med andre treslag... Ubehandlet granpanel j Skafså, Telemark. Klar behandling utendørs for å beholde treets naturlige utseende, krever så hyppig og omfattende vedlikehold at det bare er aktuelt for mindre gjenstander som vinduer og ytterdører. Konstruksjonen må alltid være slik at man unngår vannfeller, og treet må være luftet og drenert,... l '" i, '! slik at tre som er blitt fuktet opp får mulighet til rask uttørking. Ved bruk av ubehandlet og uimpregnert tre utendørs, må en ta i betraktning at råte kan oppstå på særlig utsatte deler, uansett treslag. En bør derfor tenke over hvordan utskifting av råtne deler skal foretas. li Prosjekt. fakta Bakgrunnen for utgivelsen er stadig flere henvendelser til instituttet angående bruk av norske treslag, og spesielt andre treslag enn gran og furu. Prosjektleder Siv. ing. Eirik Raknes, NT i Oppdragsgiver Norsk Treteknisk nstitutt. N~T Norsk Treteknisk nstitutt ~~ Norwegian nstitute of Wood Technology TELEFON Forskningsveien 3 B, Postboks 113 Blindern, 0314 Oslo TELEFAX

AB 000 Kl 1. Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188

AB 000 Kl 1. Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188 Impregnert tre Norsk Standards tekniske spesifikasjon for terrassebord SN/TS 3188 Standard Norge har utgitt en teknisk spesifikasjon for trykkimpregnerte terrassebord Spesifikasjonen vil være naturlig

Detaljer

GORI systembehandling av kledning og annet utvendig tre. Industriell påføring

GORI systembehandling av kledning og annet utvendig tre. Industriell påføring GORI systembehandling av kledning og annet utvendig tre Industriell påføring Hvorfor industriell systembehandling? Systembehandling trinn for trinn Når trevirket står ubehandlet utendørs, setter sollyset

Detaljer

FOKUS på tre. Konstruktiv trebeskyttelse

FOKUS på tre. Konstruktiv trebeskyttelse Nr. 53 FOKUS på tre Konstruktiv trebeskyttelse Fuktsikring Tak Kledning Valg av treslag Bygg fornuftig Med konstruktiv trebeskyttelse menes de tiltak som gjøres for å sikre god beskyttelse av trevirket

Detaljer

Konstruktiv beskyttelse. Trysil. Kjemisk beskyttelse. Tolga

Konstruktiv beskyttelse. Trysil. Kjemisk beskyttelse. Tolga Konstruktiv beskyttelse Trysil Kjemisk beskyttelse Tolga Kreosot steinkulltjære før 1900 CCA-salter- Cu/Cr/As fra 1950-tallet Vindusimpregnering oljeløste midler fra 1976 1992 Restriksjoner i Sverige 2002

Detaljer

FOKUS på tre. Utvendig kledning

FOKUS på tre. Utvendig kledning Nr. 22 FOKUS på tre Utvendig kledning 2. REVIDERTE UTGAVE Krav Typer Montering Utvendig kledning Kledningen er husets værhud, og siden begynnelsen av 1600- tallet har tre vært benyttet som kledningsmateriale

Detaljer

FOKUS på tre. Trykkimpregnering

FOKUS på tre. Trykkimpregnering Nr. 21 FOKUS på tre Trykkimpregnering AUGUST 2008 Midler Prosesser Klasser og merking Bestandighet Avfallshåndtering Trykkimpregnering Trykkimpregnering av tre er en industriell prosess der impregneringsmidlene

Detaljer

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Overflatebehandlet kledning Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Grunnleggende lønnsomt Ytterkledningen beskytter huset mot vær og vind, og er en viktig del av husets ansikt. Bruker

Detaljer

FOKUS på tre. Utvendig kledning

FOKUS på tre. Utvendig kledning Nr. 22 FOKUS på tre Utvendig kledning Krav Typer Montering Utvendig kledning Kledningen er husets værhud, og siden begynnelsen av 1600- tallet har tre vært benyttet som kledningsmateriale i Norge. Utførelsen

Detaljer

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop.

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Biotoper er avgrensede geografiske områder som gir muligheter

Detaljer

Fakta om KjerneTre. Riktig kledning gir mangedobbel levetid, mindre vedlikehold og økt verdi på huset

Fakta om KjerneTre. Riktig kledning gir mangedobbel levetid, mindre vedlikehold og økt verdi på huset Fakta om KjerneTre Riktig kledning gir mangedobbel levetid, mindre vedlikehold og økt verdi på huset KjerneTre kunnskap fra gamle dager I gamle dager bygde man hus som varte. Man visste at kjerneved av

Detaljer

Norske hus må tåle å være ute!

Norske hus må tåle å være ute! Overflatebehandling: Norske hus må tåle å være ute! Skrevet av: Jon Vegard Lunde Det tar på å være hus i et land som Norge. Men påkjenningene er ikke de samme over hele landet. Mens et hus i Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP.

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP. Modifisert tre, overflatebehandling og svertesopp Lone Ross Gobakken Institutt for naturforvaltning Universitetet for miljø- og biovitenskap Levetid viktig ved valg og bruk av materialer i bygninger Levetid

Detaljer

KEBONY. Vedlikeholdsfritt og perfekt til hytta

KEBONY. Vedlikeholdsfritt og perfekt til hytta KEBONY Vedlikeholdsfritt og perfekt til hytta Kebony er tøft, norsk og til forveksling likt tropisk regnskogtømmer. Kebony er første trevirke som er behandlet helt uten giftige stoffer. I stedet for den

Detaljer

FOKUS på tre. Tradisjonsbaserte byggemetoder

FOKUS på tre. Tradisjonsbaserte byggemetoder Nr. 42 FOKUS på tre Tradisjonsbaserte byggemetoder Tre i bygningshistorien Riktig bruk av tre Bygningsdelene Tre i bygningshistorien Tre har en sentral plass i vår bygningshistorie. I alle deler av landet

Detaljer

øker verdien! Riktig valg av kledning KjerneTre av gran har mangedobbel levetid, krever mindre vedlikehold og øker verdien på boligen

øker verdien! Riktig valg av kledning KjerneTre av gran har mangedobbel levetid, krever mindre vedlikehold og øker verdien på boligen Grafisk design: Bajasen design & sånn... Franck Bjaanes. Tekst: Morten Thoresen. Foto: Richard K. Johansen - www.ricardofoto.no. Stylist forside: Therese H. Røssevold. Trykk: www.prosessen.no. Riktig valg

Detaljer

Moelven Wood Prosjekt AS. innovative løsninger i tre

Moelven Wood Prosjekt AS. innovative løsninger i tre Moelven Wood Prosjekt AS innovative løsninger i tre Moelven Wood Prosjekt AS Moelven Wood Prosjekt-din komplett leverandør mot proff og prosjekt status per 01.des 2012 Nye kontorer og lagerlokale sammen

Detaljer

Kledning. Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs. Gode rom

Kledning. Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs. Gode rom Kledning Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs Gode rom Innhold Moelven har følgende produktspekter i utvendig kledning 6 7 Grunnet kledning 8 9 Beiset kledning (transparent) 10 Malt kledning 11 Vedlikehold

Detaljer

FOKUS på tre. Kjerneved av furu

FOKUS på tre. Kjerneved av furu Nr. 25 FOKUS på tre Kjerneved av furu NOVEMBER 2008 Furu vokser over hele landet Et fornybart og naturlig materiale God holdbarhet i utendørs konstruksjoner uten jordkontakt Hva er kjerneved? og enkelte

Detaljer

Trevirkets oppbygging

Trevirkets oppbygging Trevirkets oppbygging Mikroslip av løvtre Litt utenlandske treslag-snitt Fiber og hygroskopisitet Vannplassering i nåletrestokk og anisotropi Anisotropi og fasthetsegenskaper Trevirkets forhold til vann

Detaljer

FOKUS på tre. Tradisjonsbasert trebruk

FOKUS på tre. Tradisjonsbasert trebruk Nr. 41 FOKUS på tre Tradisjonsbasert trebruk Kunnskapsoverføring Tretyper og utvalgskriterier Dagens bruk av tradisjonsbasert tre Tre og tradisjon Treet som byggemateriale, før og nå Bygninger er en viktig

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

TRE behandling. MK Trading A.S, Oslo. Sioo Wood Protection AB. Juni

TRE behandling. MK Trading A.S, Oslo. Sioo Wood Protection AB. Juni SiOO TRE behandling Juni - 2017 MK Trading A.S, Oslo Sioo Wood Protection AB SiOO:X impregnering Kiselbehandling i to steg Gir lyse, rene, vakre treoverflaten med attraktiv glans Forhindrer sprekker og

Detaljer

April 2016. Frontex Ubehandlet. Sterk fasadeplate i fibersement Godt egnet for et tøft nordisk klima. cembrit.no

April 2016. Frontex Ubehandlet. Sterk fasadeplate i fibersement Godt egnet for et tøft nordisk klima. cembrit.no April 2016 Frontex Ubehandlet Sterk fasadeplate i fibersement Godt egnet for et tøft nordisk klima cembrit.no Sterk overflate Vedlikeholdsfri, fuktbestandig og brannsikker Frontex Fasadeplate er en sementbasert

Detaljer

din trygghet for et varig resultat FARGEGUIDE FOR MALING OG DEKKBEIS

din trygghet for et varig resultat FARGEGUIDE FOR MALING OG DEKKBEIS din trygghet for et varig resultat FARGEGUIDE FOR MALING OG DEKKBEIS Valg av produkter Ved behandling av nytt treverk står man friere i forhold til å velge produkter enn ved vedlikehold av tidligere behandlet

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

For huset BEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING/PANEL INNLEDNING

For huset BEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING/PANEL INNLEDNING BEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING/PANEL INNLEDNING Panel/kledning kan deles inn i store hovedgrupper. Vi deler inn i uhøvlet eller høvlet, furu eller gran, gammelt eller nytt, stående eller liggende. UHØVLET

Detaljer

Nordiske impregneringsklasser og produktkrav for impregnert tre

Nordiske impregneringsklasser og produktkrav for impregnert tre Nordiske impregneringsklasser og produktkrav for impregnert tre Del 2: Gran (picea spp.) Nordisk Trebeskyttelsesråd 2011 2 Nordisk Trebeskyttelsesråd Nordisk Trebeskyttelsesråd 3 NTR Dokument nr. 1 Del

Detaljer

naturens egen trebehandling

naturens egen trebehandling naturens egen trebehandling TRETJÆRE - verdens eldste trebehandling I snart 1000 år har milebrent tretjære vært overflatebehandlingen på stavkirker. Det borger for kvalitet. Tjære var så viktig at i Magnus

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

Nr. 23. FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning REVIDERT UTGAVE. Overflatemidler Valg av midler Utførelse

Nr. 23. FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning REVIDERT UTGAVE. Overflatemidler Valg av midler Utførelse Nr. 23 FOKUS på tre Overflatebehandling av utvendig kledning REVIDERT UTGAVE Overflatemidler Valg av midler Utførelse Overflatebehandling En overflatebehandling gir treverket ønsket farge og utseende.

Detaljer

Biologi og bekjempelse av splintvedbiller (Lyctidae)

Biologi og bekjempelse av splintvedbiller (Lyctidae) Biologi og bekjempelse av splintvedbiller (Lyctidae) Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Splintvedbiller Innhold BESKRIVELSE... 2 SKADEBILDE... 2 UTBREDELSE... 3 BIOLOGI... 3

Detaljer

Nr. 22. Utvendig kledning. Foto: IFI revidert. Krav Typer Montering. Norsk Treteknisk Institutt Norwegian Institute of Wood Technology ISSN

Nr. 22. Utvendig kledning. Foto: IFI revidert. Krav Typer Montering. Norsk Treteknisk Institutt Norwegian Institute of Wood Technology ISSN Nr. 22 Utvendig kledning Krav Typer Montering Norwegian Institute of Wood Technology ISSN 1501-7427 Foto: IFI revidert Utvendig kledning Kledningen er husets værhud, og siden begynnelsen av 1600- tallet

Detaljer

PRODUKTDATABLAD Oktober 2012

PRODUKTDATABLAD Oktober 2012 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE Beskrivelse Ubehandlet furpanel. Benyttet råstoff er Møbelkvalitet - dvs. furu av beste kvalitet. Gjeldende standard ved sortering er "Bjertnæs Interiørkvalitet" - en

Detaljer

Bio*Safe Lerkeolje med pigment for Sibirsk Lerk og impregnert treverk

Bio*Safe Lerkeolje med pigment for Sibirsk Lerk og impregnert treverk BIO*SAFE LØSEMIDDELFRI/ POLERFRI OLJE - NA- TURELL Bio*Safe Polerfri Olje kan brukes til ALLE, nye, ubehandlede treslag og lutbehandlet Såvel på bordplater, dører, paneler, gulv, trapper etc. Denne oljen

Detaljer

Kledning. Moelven kledning. Gode rom

Kledning. Moelven kledning. Gode rom Moelven kledning Gode rom Innhold Dekkende farger 4 Transparente farger 5 Standardfarger 6 Drygolinkledning 8 Beiset kledning 10 Grunnet kledning 12 Heftig kledning 13 Rektangulær 14 Enkelfals 14 Enkelfals

Detaljer

Trepoteten. Bergen 16. 06. 09. Jarle Aarstad Treteknisk

Trepoteten. Bergen 16. 06. 09. Jarle Aarstad Treteknisk Trepoteten Bergen 16. 06. 09 Jarle Aarstad Treteknisk Norsk Treteknisk Institutt Bransjeinstitutt for norsk treindustri Frittstående forskningsforening eid av industrien Etablert 1949 Årlig omsetning ca.

Detaljer

OPPGAVER - TRESLAG ALM ASK SVAR SVAR. DETTE MATERIELLET ER HENTET FRA - side 1 av 10

OPPGAVER - TRESLAG ALM ASK SVAR SVAR. DETTE MATERIELLET ER HENTET FRA  - side 1 av 10 ALM Hva er kjerneved? Hvilke områder defineres som Sørlandet i Norge? Hva er den største utfordringen for trærne når det er tørkesommer? ASK Beskriv bladformen på ask. Finn et annet treslag som det vokser

Detaljer

Kreosotimpregnert trevirke

Kreosotimpregnert trevirke Produktdatablad nr. 1 revidert Data: 1999-08-07 Utarbeidet av: FGE/Norsk Treteknisk Institutt Kreosotimpregnert trevirke Produsent Larvik Impregneringskompani AS P.B. 12543 Torstrand 3254 Larvik TLF: 33

Detaljer

Fallgruber i fuktmåling

Fallgruber i fuktmåling Fallgruber i fuktmåling Mari Sand Austigard, Ph. D Seniorrådgiver Mycoteam as www.mycoteam.no Hva kan gå galt i fuktmåling? Feil målemetode Feil målested Manglende ettersyn av måleapparat Manglende hensyn

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON HELTREKLEDNING AV BARTRE TIL UTVENDIG BRUK

FDV-DOKUMENTASJON HELTREKLEDNING AV BARTRE TIL UTVENDIG BRUK FDV-DOKUMENTASJON HELTREKLEDNING AV BARTRE TIL UTVENDIG BRUK 1. Produktbeskrivelse Moelvens heltrekledning av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav for de vanligste profiler

Detaljer

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hva er Kebony? Kebony er det eneste bærekraftige alternativet til tropiske tresorter når estetikk og tekniske egenskaper er avgjørende. Teknologien bak Kebony er en miljøvennlig,

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning Nr. 23 FOKUS på tre Overflatebehandling av utvendig kledning NOVEMBER 2009 Ubehandlet Overflatebehandlet Valg av produkter Utførelse Holdbarhet Overflatebehandling En overflatebehandling gir trevirket

Detaljer

Drywood Test av overflatebegroing

Drywood Test av overflatebegroing Vår saksbehandler: Cathrine M. Whist Telefon dir.: 9 0 09 E-post: cmw@mycoteam.no DRYWOOD Norge as v/ Kenneth Ervik Kilengaten 8 B N-7 Tønsberg Dato: 4. mai 0 Vår ref: 04 Drywood Test av overflatebegroing

Detaljer

FOKUS på tre. Ubehandlede trefasader

FOKUS på tre. Ubehandlede trefasader Nr. 30 FOKUS på tre Ubehandlede trefasader JANUAR 2009 Miljøvennlig Kostnadseffektivt Vedlikeholdsfritt Holdbart Hvorfor ubehandlede trefasader? I dag krever vi at byggematerialer skal være miljøvennlige,

Detaljer

PANEL NORSK LAUVTREKVALITET

PANEL NORSK LAUVTREKVALITET PANEL NORSK LAUVTREKVALITET Dokumentert kvalitet. Dette kvalitetspanelet av lauvtre er designet for norsk lauvtrevirke, og sortert i henhold til Norsk Lauvtrekvalitet sitt kvalitetsspråk. Eikesymbolet

Detaljer

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider. Formuleringer Tone Birkemoe, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Kjemiske bekjempelsesmidler - insekticider Formuleringer, Nasjonalt Folkehelseinstitutt 1 Kjemiske bekjempelsesmidler - formuleringer Innhold FORMULERINGER AV KJEMISKE BEKJEMPELSESMIDLER... 2 LØSELIG KONSENTRAT/EKTE

Detaljer

BEGREP - TRESLAG ALM ASK. DETTE MATERIELLET ER HENTET FRA www.skogveven.no - side 1 av 10

BEGREP - TRESLAG ALM ASK. DETTE MATERIELLET ER HENTET FRA www.skogveven.no - side 1 av 10 ALM lunt le barkebrød nødstid kjerneved ASK hamning formere væske elastisk astma DETTE MATERIELLET ER HENTET FRA www.skogveven.no - side 1 av 10 BARLIND klima innlandet giftig eksklusiv baret BJØRK brennverdi

Detaljer

Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012

Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012 Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012 Moelven Wood Kurs - Heltregulv AGENDA (60 til 90min) Tekniske detaljer Grunnleggende kunnskap produkter Innfesting generelt (skrue eller lim) Varme og gulv, hva

Detaljer

FOKUS på tre. Tre og næringsmidler

FOKUS på tre. Tre og næringsmidler Nr. 47 FOKUS på tre Tre og næringsmidler FEBRUAR 2009 Velegnet i næringsmiddelbehandling Rengjøring med høytrykksspyling fjerner bakterier Varmebehandling er en effektiv desinfiseringsmetode Tre har tradisjonelt

Detaljer

PP-presentasjon 8. Planter. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen

PP-presentasjon 8. Planter. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen PP-presentasjon 8 Planter. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Basiskunnskap 2013 1 stilk blad Rota holder planta fast og suger opp vann og næring fra jorda Stilken gjør at bladene kan strekke seg

Detaljer

Kledning og terrasse. Jotun AS. Tre. en miljøvennlig og fornybar ressurs. Gode rom

Kledning og terrasse. Jotun AS. Tre. en miljøvennlig og fornybar ressurs. Gode rom Kledning og terrasse Jotun AS Tre en miljøvennlig og fornybar ressurs Gode rom Innhold Kledning 6 Grunnet kledning 9 Beiset kledning 10 Malt kledning 11 Vedlikehold 12 Moelven har følgende produktspekter

Detaljer

Montering & Vedlikehold

Montering & Vedlikehold Montering & Vedlikehold ten av symbolet samme tykkelse på I og midten av symbolet 2/5 av X-høyden 2/5 av X-høyden X-høyden X-høyden Corinor AS, Bergsjøvegen 31, N-2846 Bøverbru T +47 61 19 70 70 www.corinor.no

Detaljer

Oppbygging av ei bile fra Aust Agder:

Oppbygging av ei bile fra Aust Agder: Oppbygging av ei bile fra Aust Agder: Utgangspunktet for denne analysen er at jeg kom over ei Agder bile og kjøpte denne for bruk som referansemateriell og samling. Den var i ganske dårlig forfatning når

Detaljer

FOKUS på tre. Tradisjonsbaserte byggemetoder

FOKUS på tre. Tradisjonsbaserte byggemetoder Nr. 42 FOKUS på tre Tradisjonsbaserte byggemetoder Tre i bygningshistorien Riktig bruk av tre Bygningsdelene Tre i bygningshistorien Tre har en sentral plass i vår bygningshistorie. I alle deler av landet

Detaljer

Tekking av tak med stikker

Tekking av tak med stikker Rendalen kommune, hedmark 1 Tretak har begrenset levetid avhengig av materialkvalitet og overflatebehandling. Tekking av tak med trematerialer krever god kunnskap om materialkvalitet, tilvirking av takstikker

Detaljer

Terrassegulv TERRASSESPESIALISTEN. www.hasas.no

Terrassegulv TERRASSESPESIALISTEN. www.hasas.no Terrassegulv TERRASSESPESIALISTEN www.hasas.no 2 Impregnert grafittgrå... 4 Impregnert brun... 5 Impregnert grønn... 6 Impregnert grønn og brun... 7 Royal brunimpregnert... 8 Sibirsk lerk... 9 Profiltegninger...

Detaljer

SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning

SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning En god start på livet betyr mye. Det gjelder også for våre hus. Södra ønsker å gi husets ytre de beste forutsetninger for et sunt og langt

Detaljer

Avfallsdesign. Veileder avfallsbeholder : type 5. Faggruppe avfall og gjenvinning Kommunalteknisk avdeling Asker kommune

Avfallsdesign. Veileder avfallsbeholder : type 5. Faggruppe avfall og gjenvinning Kommunalteknisk avdeling Asker kommune Avfallsdesign Veileder avfallsbeholder : type 5 Faggruppe avfall og gjenvinning Kommunalteknisk avdeling Asker kommune Sorter avfallet - skap verdier! Teknisk beskrivelse avfallsdesign Tremateriale: Det

Detaljer

Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret

Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS Bergen 19. januar 2015 Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret Ved daglig leder Egil Sunde Lørdag 9. januar kom uværet «Nina» på besøk i kystkultursenteret.

Detaljer

Terrassegulv. www.hasas.no. Trelast - Byggevarer Høvleri - overflatebehandling Tlf.: 33 43 95 00. terrassespesialisten 03/14

Terrassegulv. www.hasas.no. Trelast - Byggevarer Høvleri - overflatebehandling Tlf.: 33 43 95 00. terrassespesialisten 03/14 Trelast - Byggevarer Høvleri - overflatebehandling Tlf.: 33 43 95 00 www.hasas.no 03/14 Terrassegulv terrassespesialisten 2 Impregnert grafittgrå For bruk over mark Ettertørket Nyhet! skruer i A2 kvalitet

Detaljer

2 TEMAHEFTE FASADER I TRE

2 TEMAHEFTE FASADER I TRE Du bygger Vi tar oss av resten 2 TEMAHEFTE FASADER I TRE September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom våre

Detaljer

Klima og mikroklima konsekvens for fuktforhold i gamle bygninger

Klima og mikroklima konsekvens for fuktforhold i gamle bygninger Klima og mikroklima konsekvens for fuktforhold i gamle bygninger Johan Mattsson, fagsjef, dr. philos. www.mycoteam.no Bakgrunn Gamle bygninger er normale bygninger som har blitt stående ekstra lenge, med

Detaljer

Fargekart. Helt strøkent! UTEN D Ø R S BESKYTTER OG FORNYER. g j o c o. n o. Verdi: kr. 20,-

Fargekart. Helt strøkent! UTEN D Ø R S BESKYTTER OG FORNYER. g j o c o. n o. Verdi: kr. 20,- Fargekart FA R G E - O G P R O D U K TG U I D E UTEN D Ø R S Verdi: kr. 20,- g j o c o. n o BESKYTTER OG FORNYER Helt strøkent! Transparente farger 635 630 658 649 Oljebeis Nytt treverk som har stått ubehandlet

Detaljer

Interiør. www.hasas.no

Interiør. www.hasas.no Interiør www.hasas.no OM OSS Hasås AS startet i 1957 som en familiebedrift med tradisjonell sagbruksvirksomhet. Bedriften har siden hatt en jevn og sikker ekspansjon. Sagbruksvirksomheten ble etter hvert

Detaljer

Sibirsk Lerk SIBIRSK LERK. Referanser ECO TIMBER AS. Terrasser. Tretak Fasader. Parkett. www.lerk.no. Produkter

Sibirsk Lerk SIBIRSK LERK. Referanser ECO TIMBER AS. Terrasser. Tretak Fasader. Parkett. www.lerk.no. Produkter SIBIRSK LERK ECO TIMBER AS Sibirsk Lerk Referanser Terrasser www.lerk.no R www.lerk.no Tretak Fasader Parkett Produkter 2 Sibirsk lerk Inneholder ikke kopper, krom eller arsen Kun kjerneved - naturlig

Detaljer

Gjennom mange års forskning og utvikling har Saga Wood gjennomgått flere kvalitetsøkende prosesser basert på naturens egne ressurser.

Gjennom mange års forskning og utvikling har Saga Wood gjennomgått flere kvalitetsøkende prosesser basert på naturens egne ressurser. SAGA WOOD DRIFT & VEDLIKEHOLD 2017 Saga Wood er utviklet med en målsetning om å være det optimale Svanemerkede terrassegulv og kledning med tanke på eksklusivt utseende, lang holdbarhet og minimalt vedlikehold.

Detaljer

Nordiske impregneringsklasser og produktkrav for impregnert tre

Nordiske impregneringsklasser og produktkrav for impregnert tre Nordiske impregneringsklasser og produktkrav for impregnert tre Del 1: Furu og andre lett impregnerbare bartreslag NTR Dokument nr. 1 : 2011 Nordisk Trebeskyttelsesråd 2011 2 Nordisk Trebeskyttelsesråd

Detaljer

Framtidens trebeskyttelse muligheter og utfordringer. Erik Larnøy

Framtidens trebeskyttelse muligheter og utfordringer. Erik Larnøy Framtidens trebeskyttelse muligheter og utfordringer Erik Larnøy Skog og landskap Organisasjon > Landsdekkende lokalisering > Budsjett på ca 200 millioner > 230 medarbeidere 5 % Forskere 29 % 14 % 52 %

Detaljer

FOKUS på tre. Trevirkets oppbygging og egenskaper

FOKUS på tre. Trevirkets oppbygging og egenskaper Nr. 40 FOKUS på tre Trevirkets oppbygging og egenskaper Hovedprinsippet hos bartrær Årringgrense Trestruktur Cellulose Cellevegger Celle Fibrillstruktur 2 Norsk Treteknisk Institutt Trefokus Treets oppbygging

Detaljer

Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen

Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen Siljan FURU- & Eikegulv den nye generasjonen etablert 1897 2 Våre nye gulv den nye generasjonen RingAlm Tre er importør av de flotte tregulvene til Siljan i Norge. Vi tør påstå at ett tregulv fra Siljan

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

FOKUS på tre. Soppskader på tre

FOKUS på tre. Soppskader på tre Nr. 51 FOKUS på tre Soppskader på tre Bakterier Sopper Årsak Tiltak Innledning Biologiske skadegjørere er en fellesbetegnelse på de levende organismene som under visse forhold kan ødelegge tre. De hører

Detaljer

NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende.

NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende. Fargeguide for DEKKBEIS OG MALING NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende. NYHET! Soft Look er en ny, moderne maling som gir huset et helmatt, tidsriktig og elegant utseende.

Detaljer

BIOFA. Mit der Natur für den Menschen. Trebeskyttelse innendørs og utendørs Beis, Maling, Impregnering

BIOFA. Mit der Natur für den Menschen. Trebeskyttelse innendørs og utendørs Beis, Maling, Impregnering Trebeskyttelse innendørs og utendørs Beis, Maling, Impregnering Biofa s filosofi Aktiv miljøbeskyttelse 1 Naturprodukter bevarer naturen. I forhold til syntetiske produkter har de følgende fordeler: 1.

Detaljer

BIOLOGISK BEHANDLING av fettfeller og tilsluttende rørsystemer

BIOLOGISK BEHANDLING av fettfeller og tilsluttende rørsystemer BIOLOGISK BEHANDLING av fettfeller og tilsluttende rørsystemer BIOLOGISK BEHANDLING av fettfeller og tilsluttende rørsystemer Ren bakteriekultur Sporeformulering Bosetting (hefte) Reproduksjon Produksjon

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 HESJER

Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 HESJER Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 Emne nr. 51 HESJER Det kan være tvil om det er riktig å sende ut en spørreliste om hesja og ikke samtidig ta med hele kornskurden og høyonna. Men vi har

Detaljer

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER

Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Terrasser TRAPPER OG REKKVERK LAG DIN EGEN UTEPLASS! VÅRE PRODUKTER HAR LANG LEVETID OG DU VIL HA GLEDE I DET DU HAR BYGGET I MANGE ÅR FREMOVER Malmfuru terrasse Malmfuru er den mest mljøvennlge terrassen

Detaljer

Utvendig KLEDNING. til din bolig. www.ringalm.no

Utvendig KLEDNING. til din bolig. www.ringalm.no Utvendig KLEDNING til din bolig www.ringalm.no Ditt hus, din farge, din stil... Bruk av trekledninger har lange tradisjoner i Norge, og er det naturlige valget for alle som vil bygge miljøvennlige hus.

Detaljer

INTERIØRPANEL. - tilpasset deg. Nyhet! Kvistfrie malte panler! Kvistfrie malte paneler Listverk i samme farge som ditt panel

INTERIØRPANEL. - tilpasset deg. Nyhet! Kvistfrie malte panler! Kvistfrie malte paneler Listverk i samme farge som ditt panel INTERIØRPANEL - tilpasset deg Ekte trepaneler i din farge Solpanel - Trepanel som ikke gulner Kvistfrie malte paneler Listverk i samme farge som ditt panel Nyhet! Kvistfrie malte panler! www.ringalm.no

Detaljer

Kanadisk Cedertre. Tre med naturlig innebygget varighet

Kanadisk Cedertre. Tre med naturlig innebygget varighet Kanadisk Cedertre Tre med naturlig innebygget varighet Western Red Cedar Western Red Cedar Western Red CedarCedertre er et ansett og iøynefallende materiale i dansk arkitektur, og benyttes ofte som «kronen

Detaljer

Bygningsmaterialer og luftkvalitet

Bygningsmaterialer og luftkvalitet Bygningsmaterialer og luftkvalitet Fag STE 6228 Innemiljø Luftkvalitet og helse Totalkonsentrasjonen av flyktige organiske forbindelser (TVOC). De fleste organiske forbindelser forekommer i svært små konsentrasjoner

Detaljer

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK Boligbygg Helsingfors Vanlig grå sement med tilslag av mørk granitt i de smale feltene, blandet tilslag i de brede feltene og i søylen. Overflaten er slipt og polert. SLIPT BETONG en verden av muligheter

Detaljer

Utvendig KLEDNING. til din bolig. www.ringalm.no

Utvendig KLEDNING. til din bolig. www.ringalm.no Utvendig KLEDNING til din bolig www.ringalm.no Ditt hus, din farge, din stil... Bruk av trekledninger har lange tradisjoner i Norge, og er det naturlige valget for alle som vil bygge miljøvennlige hus.

Detaljer

Diagnose av en green. Green 1 på 9-hullsbanen satt under lupen i et nytt forskningsprosjekt

Diagnose av en green. Green 1 på 9-hullsbanen satt under lupen i et nytt forskningsprosjekt Diagnose av en green Av Agnar Kvalbein medlem av banekomiteen og Bioforsk Turfgrass Research Group Green 1 på 9-hullsbanen satt under lupen i et nytt forskningsprosjekt Bakgrunn Vestfold golfklubb har

Detaljer

Solsystemet, 5.-7. trinn

Solsystemet, 5.-7. trinn Lærerveiledning Solsystemet, 5.-7. trinn Viktig informasjon om Solsystemet Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer til VilVite. Lærerveiledningen inneholder viktig informasjon om læringsprogrammet

Detaljer

Eksamen i SKOG200 11. desember 2003 lærernes facit og kommentarer Del 1 (Lars Helge Frivold)

Eksamen i SKOG200 11. desember 2003 lærernes facit og kommentarer Del 1 (Lars Helge Frivold) Eksamen i SKOG200 11. desember 2003 lærernes facit og kommentarer Del 1 (Lars Helge Frivold) 1a (Frøspredning) 50-60 meter (Børset I side 260). 30 meter fra kanten (Solbraa s. 70), dvs. 60 m fra den ene

Detaljer

Klimatesting av massivtreelementer

Klimatesting av massivtreelementer Norsk Treteknisk Institutt 3 Klimatesting av massivtreelementer Climate testing of solid wood elements Saksbehandler: Karl Harper og Knut Magnar Sandland Finansiering: Norges forskningsråd Dato: Juni 2009

Detaljer

SWEDOOR DATO SAKSB SIGN. 25 AUG 2000 ARKIV KOPI TIL: FDV DOKUMENTASJON

SWEDOOR DATO SAKSB SIGN. 25 AUG 2000 ARKIV KOPI TIL: FDV DOKUMENTASJON SIGN. SAKSB DATO 25 AUG 2000 KOPI TIL: ARKIV FDV DOKUMENTASJON SWEDOOR MASSIVDØRER PRODUKTFAKTA Standard massivdører fra Swedoor leveres etter følgende spesifikasjoner, Dørblad: Stamme av linspon med furu

Detaljer

PDF dato: 2016-07-03 18:39 Nye Hytter AS Org.nr: 979 757 158 Tlf: 22 65 80 00 Epost: post@nyehytter.no. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482.

PDF dato: 2016-07-03 18:39 Nye Hytter AS Org.nr: 979 757 158 Tlf: 22 65 80 00 Epost: post@nyehytter.no. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482 Side: 1 av 5 Standard leveranse - BOD STØRRE - MARITIM TAK UTVENDIG: Artnr. 482101032 - KOMPLETT SHINGELTAK Komplett shingel tak dimensjonert for snølast på byggested. Inneholder

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

Trefasader skal lages av trykkimpregnert tre Er det forskjell på overflaten på bordene, skal den glatte side vende inn, og den ru

Trefasader skal lages av trykkimpregnert tre Er det forskjell på overflaten på bordene, skal den glatte side vende inn, og den ru Trefasader skal lages av trykkimpregnert tre FEIL Det er som oftest sløsing med impregnerings væske. Når kledningen monteres loddrett på en vegg, med for eksempel over- og underliggere, og beskyttes av

Detaljer

Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gulv. GOLV gulv er testet i henhold til standardene for gulv til bruk i hjemmet og moderat bruk i

Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gulv. GOLV gulv er testet i henhold til standardene for gulv til bruk i hjemmet og moderat bruk i GOLV gulv Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gulv. GOLV gulv er testet i henhold til standardene for gulv til bruk i hjemmet og moderat bruk i offentlige miljøer (EN 13329). GOLV gulv tilfredsstiller

Detaljer

Kjente skader i stadig nye opplag

Kjente skader i stadig nye opplag Kjente skader i stadig nye opplag Kolbjørn Mohn Jenssen www.mycoteam.no Kjente skader i stadig nye opplag Kjente skader i stadig nye opplag Kan vi lære av historien? Kan vi lære av historien? Ytveden er

Detaljer

Terrassegulv TERRASSESPESIALISTEN. www.hasas.no

Terrassegulv TERRASSESPESIALISTEN. www.hasas.no Terrassegulv TERRASSESPESIALISTEN www.hasas.no IMPREGNERT GRAFITTGRÅ 28x120 2 For bruk over mark Ettertørket Impregnert grafittgrå Det anbefales syrefaste A4 skruer i nærheten av saltvann. Terrassebordene

Detaljer

www.ringalm.no Interiørpanel tilpasset deg

www.ringalm.no Interiørpanel tilpasset deg www.ringalm.no Interiørpanel tilpasset deg 2 Ditt rom, din farge, din stil... Fra skog til kunde... RingAlm Tre har lang erfaring med produksjon av trelast og trebaserte produkter. Med det beste tømmeret

Detaljer

TREBEHANDLING INNOVASJON, METODER OG TRENDER HOLDBARHET OG BRUK AV TRE TREMODIFISERING TRE ER IKKE BARE TRE ELEKTROPULS MOT RÅTESOPP

TREBEHANDLING INNOVASJON, METODER OG TRENDER HOLDBARHET OG BRUK AV TRE TREMODIFISERING TRE ER IKKE BARE TRE ELEKTROPULS MOT RÅTESOPP INNOVASJON, METODER OG TRENDER HOLDBARHET OG BRUK AV TRE TRE ER IKKE BARE TRE TREMODIFISERING ELEKTROPULS MOT RÅTESOPP TRE ER ET KLIMASMART BYGGEMATERIALE I Norge har vi en lang tradisjon for å bygge i

Detaljer

Veiledning for deg som gjør det selv. Lime tre

Veiledning for deg som gjør det selv. Lime tre Veiledning for deg som gjør det selv. Lime tre Denne guiden er et hjelpemiddel for deg som ønsker å gjøre jobben selv. Lime den gamle stolen som farfar satt i. Utebordet i teak som knakk et bein i fjor

Detaljer

Fem ekstra grunner for å kjøpe Kährs

Fem ekstra grunner for å kjøpe Kährs Fem ekstra grunner for å kjøpe Kährs Det er mange gode grunner til å velge gulv fra Kährs. Naturlig skjønnhet og teknisk overlegenhet er eksempler på dette. Her er noen fl ere. 1 2 3 4 5 Lengst erfaring

Detaljer