ÅRSMELDING OG REKNESKAP HARDANGER MUSEUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING OG REKNESKAP HARDANGER MUSEUM"

Transkript

1 1 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2006 HARDANGER MUSEUM FORORD 0.0 SAMANDRAG 1.0 HARDANGER MUSEUM, FELLES 1.1 Innleiing 1.2 Hardanger museum, styret og rådet 1.3 Aktiviteten i meldingsåret 1.4 Personale 1.5 Økonomi 2.0 HARDANGER FARTØYVERNSENTER 2.1 Helse, miljø, tryggleik 2.2 Bygg og anlegg 2.3 Fartøyvern 2.4 Ungdomsavdelinga 2.5 Museumsavdelinga 3.0 HARDANGER FOLKEMUSEUM 3.1 Samlingar og formidling museet som samfunnsminne 3.2 Kulturminnevern og samarbeid museet som samfunnsaktør 4.0 AGATUNET 4.1 Hus og samlingar 4.2 Prosjekt og aktivitetar 4.3 Eigenkontroll, økonomi m.m. 5.0 KABUSO 6.0 INGEBRIGT VIK MUSEUM/KVAM BYGDEMUSEUM 7.0 GRANVIN BYGDEMUSEUM

2 2 FORORD Den 1. juni 2006 overtok Hardanger museum det faglege, administrative og økonomiske ansvaret for institusjonane Agatunet, Hardanger fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum, Kvam bygdemuseum, Intebrikt Vik museet, Granvin bygdemuseum og Kabuso. Det konsoliderte Hardanger museum er med dette ein realitet. Arbeidet med å få på plass eit avtaleverk var ført til endes, og arbeidet med å gje den nye organisasjonen form og innhald kunne ta til. Medarbeidarane er jamnt over nøgde med at den på alle måtar krevjande prosessen med konsolidering no er ført til endes, og at det faglege arbeidet igjen kan gjevast prioritet. Hardanger museum er med ca 58 årsverk, sju institusjonar og ein omsetnad på i overkant av 40 mill kr eit stort museum også i landssamanheng, Det nye Hardanger museum er skildra som den største kultursatsinga i Hardanger nokon gong, og museet har ambisjonar om å vera ein synleg aktør regionalt og nasjonalt. Dette er den første samla årsmeldinga til Hardanger museum. Den ber naturleg nok preg av at stiftinga berre har eit drøyt halvår bak seg som driftseining. Både årsmelding og rekneskap er av praktiske årsaker splitta opp på institusjonane. Meldinga syner at det har vore eit godt arbeidsår rundt om, og styre og administrasjon nyttar høvet til å takka dei tilsette for innsatsen. Me vil og takka sponsorar og andre medspelarar for eit godt samarbeid i God lesnad! Aga, 20. mars 2007 Lars Djupevåg, styreleiar Kjellaug Holm, nestleiar Jon Steinar Skeie Mai M. Aksnes Thorbjørn Kaarbø Torleif Ljones Elizabeth Gjessing Solfrid Borge Magnus Mjør, direktør

3 3 0.0 SAMANDRAG Den 1. juni 2006 overtok Hardanger museum det faglege, administrative og økonomiske ansvaret for institusjonane Agatunet, Hardanger fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum, Kvam bygdemuseum, Ingebrikt Vik museet, Granvin bygdemuseum og kunsthuset Kabuso. Det konsoliderte Hardanger museum er med dette ein realitet. Den krevjande prosessen med konsolidering var ført til endes, og arbeidet med å gje den nye organisasjonen form og innhald kunne ta til. Det faglege arbeidet kan igjen gjevast prioritet. Museumslanskapet lokalt er likevel framleis i endring. Konsolideringa Vestlandsmuseet med Hordamuseet, Osterøy, Havråtunet og Voss folkemuseum vart vedteken oppløyst i desember 2005, og dei aktuelle musea hadde frist ut 2006 til å gjera avtaler med andre konsolideringar. Voss folkemuseum er i løyvinga i statsbudsjettet slått saman med Hardanger museum og det pågår i skrivande stund forhandlingar med sikte på å få til ei konsolidering mellom Hardanger museum og Voss folkemuseum. Frå Hardanger museum si side føreset ein at denne konsolideringa vert ein realitet og både rapporteringa for 2007 og søknaden for 2008 legg til grunn Voss folkemuseum som ein del av Hardanger museum. Hardanger museum er regionsmuseum for dei sju Hardangerkommunane og har institusjonar som har stor spreiing både når det gjeld geografi og tematikk. I tillegg til kulturhistoriske museum omfattar Hardanger museum eit nasjonalt fartøyvernsenter som også driv sosialpedagogisk ungdomsarbeid, eit av dei få reine skulpturmusea i landet, og eit kunst- og kultursenter. Hardanger museum har utvikla sams strategiar innanfor programområda Handlingsboren kunnskap og Kunst og kunstformidling. Program for handlingsboren kunnskap er knytt til kunnskap som museumsgjenstand og er direkte relatert til museet sin kompetanse innanfor handverksfaga bygningshandverkar, småbåtbyggjar, reipslagar, smed, skipstømrar, bestmann og felemakar (hardingfele). Programmet skal medverka til å styrka etablerte handverkarstillingar og i tilknyting til desse til å vidareutvikla kompetanse, dokumentasjon og formldingstiltak. Program for kunst og kuntsformidling har først og fremst som mål å sikra eit høgt nivå innanfor kunnstformidlinga, og gjennom tilføring av ressursar tilgjengeleggjera samlingar og betre kunna nytta potensialet i museet sine ulike scener. Hardanger museum har vore gjennom store endringar i konsolideringsprosessen, med endringar i organisasjonsform, vedtekter og styre/leiing. Søknaden legg opp til at Hardanger museum frå og med 2008 også skal omfatta Voss folkemuseum. Dette vil medføra at museet sitt ansvar som regionsmuseum også vil omfatta Voss kommune. Aktiviteten i stiftinga Hardanger museum er i meldingsåret naturleg nok prega av at museet ved årsskiftet 2006/2007 berre hadde bak seg eit drøyt halvår som konsolidert museum, og drøye tre månader med tilsett direktør. Museet sitt program for utvikling og profesjonalisering, med mål å frigjera og samordna faglege og administrative krefter, har hatt prioritet i meldingsåret. Det er lagt ned mykje ressursar i å få etablert ein sams ikt-plattform, og ein er komen godt i gang med arbeidet med å utvikla sams økonomiske og admistrative styringsverkty for det nye museet. Det vart avsett midlar til utarbeiding av visuell profil for det nye museuet. Styret meiner at Hardanger museum har god kvalitet og framdrift i dei pågåande prosessane med konsolidering av museet. Museet deltek aktivt i både fylkesdekkande og nasjonale nettverk. Nasjonalt er museet med i nettverk for bygningshandverk, nettverk for musikk- og

4 4 instrumentsamlingar og i nettverk for kulturlandskap. Styret har i tillegg vedteke at Hardanger Museum skal arbeida for å ta nettverksansvar for museum som eig og driv antikvariske fartøy. Det vert og samarbeida godt med dei to andre nasjonale fartøyvernsentra gjennom Fartøyvernsentrenes fellesråd. Hardanger museum har i meldingsåret arbeida aktivt med samlingsforvaltning, med å betra katalogiseringa og med sikring og bevaring av samlingane. Styret har løyvd kr eit databaseprogram for gjenstanshandtering. Her er likevel store utfordringar frametter, og tiltak for å betra forholda vil bli prioritert frametter. Museet sine samlingar er ei viktig kjelde for kunnskap om regionen, og det vert lagt vekt på å imøtekoma henvendingar med faglege spørsmål. Styret har ein ambisjon om at forsking bør verta ein større del av museumsverksemda. Museet har i meldingsåret hatt to pågåande forskingsprosjekt knytt til Hardanger fartøyvernsenter, knytt til båtbygging i Saltdal og til kravellteknikk. Styret har i 2006 initiert to nye prosjekt, eit samtidsdokumentasjonsprosjekt knytt til dei store endringane på samferdslesektoren i Hardanger og til eit dokumentasjonsprosjekt av Hardingfela i tid og rom. Opningstidene på museet sine avdelingar er godt tilpassa publikum sine behov. Museet sine samlingar er tilgjengelege for ålmenta, men her er også utfordringar i høve universell utforming. Alle museet sine avdelingar legg vekt på formidling til barn og unge og på å ta aktivt del i arbeidet med Den kulturelle skulesekken. Ein vil og peika på Hardanger maritime leirskule, knytt til seglejakta Mathilde, som eit svært viktig tilbod overfor skuleborn. Hardanger museum har eit stort og krevjande anlegg med nye og gamle hus, bygningssamlingar, faste og flytande kaiar, fartøy, grøntareal m.m. Status når det gjeld vedlikehald av bygningar, lokale og utstyr varierer mellom dei ulike institusjonane i det konsoliderte museet. For dei fleste anlegg er tilstanden å betegna som tilfredsstillande, medan det for andre er naudsynt å settja i verk strakstiltak for å sikra bygningane. Ansvaret for vedlikehald ligg på avdlingane. Styret finn det ikkje tilfredsstillande at det så langt ikkje er funne rom for å prioritere ei sams vaktmeisterteneste.

5 5 1.0 HARDANGER MUSEUM, FELLES 1.1 Innleiing Museumsreforma har utspring i stortingsmeldingane nr. 22 og 48, Kjelder til kunnskap og oppleving, og Kulturpolitikk fram mot Det er no fem år sidan starten på reformarbeidet, og dei tidlegare 330 sjølvstendige musea i det nasjonale museumsnettverket var ved utgangen av 2006 redusert til drøyt 100 konsoliderte museum i KKD sitt budsjett. Museumsreforma skal, ved omstrukturering og økonomisk stimulans, leggje grunnlaget for eit regionalt berekraftig fagmiljø (konsolidering) som inngår i nasjonale nettverk. Samstundes er det eit mål i reforma at dei konsoliderte einingane skal medverke til å vidareføra og styrkja det lokale engasjementet og den lokale deltakinga i kulturvernet. Dei nasjonale målsettingane er vidareført i Fylkesdelplan for museum , der målsettingane ved sidan av ny struktur er knytt til musea som samfunnsaktørar, som samfunnsminne og som møtestader. Hardanger museum vart skipa om bord i ferja MF Hardingen 22. november Arbeidet med konsolideringa går likevel attende til 2003, då det vart etablert ein prosjektorganisasjon for arbeidet med museumsreforma. Styringsgruppa avslutta sitt arbeid i desember 2005, og 1. januar 2006 vart stafettpinnen overlevert til stiftinga Hardanger museum ved styret. Styreleiar Lars R. Djupevåg var fram til 1. august konstiuert som direktør (20% stillingsstorleik). Magnus Mjør vart tilsett som direktør 11. september Direktøren har kontorstad ved Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund og Hardanger folkemuseum på Utne. Spørsmål om plassering av eit eventuelt hovudkontor og andre fellesfunksjonar skal takast stilling til i samband med utarbeiding av organisasjonaplan for museet. Museumsreforma er skildra som den største forenklings- og moderniseringsprosessen under Kultur- og kyrkjedepartementet sitt ansvarsområde. Og det har vore ein krevjande prosess lokalt. Museet må reknast blant dei 45% av dei konsoliderte musea som ifølgje ABMutvikling har vore gjennom store endringar i prosessen. Og museumslanskapet lokalt er framleis i endring. Konsolideringa Vestlandsmuseet med Hordamuseet, Osterøy, Havråtunet og Voss folkemuseum vart vedteken oppløyst i desember 2005, og dei aktuelle musea hadde frist ut 2006 til å gjera avtaler med andre konsolideringar. Voss folkemuseum er i løyvinga i statsbudsjettet slått saman med Hardanger museum og det pågår i skrivande stund forhandlingar med sikte på å få til ei konsolidering mellom Hardanger museum og Voss folkemuseum. 1.2 Styret og rådet, Hardanger museum Styret handsama i saker, fordelt på 7 møte. Styret gjennomførte eit styreseminar i Botnen i juni, og har fastsett eigen instruks for styrearbeidet. Gjennomgåande saker i styret i 2006 har vore forhandlingar om konsolidering med Voss folkemuseum, rekruttering av direktør og spørsmål om hovudkontor for Hardanger museum. Lars Djupevåg har vore leiar av styret, Kjellaug Holm nestleiar. Hardanger museum sitt råd på 16 medlemmer har som føremål å sikra lokal forankring, fagleg breidde, god kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom Hardanger museum, dei einskilde museumsstyra og kommunane i Hardanger. Rådet heldt sitt første møte onsdag 6. desember på Kabuso. På saklista sto konstituering av rådet og handsaming av budsjett for

6 og Hordaland fylkeskommune sin representant Sigmund Olsnes vart vald til leiar av rådet, ordførar i Granvin Olav Seim til nesteleiar. 1.3 Aktiviteten i meldingsåret To overordna nasjonale kulturpolitiske målsettingar er å sikra publikum eit stabilt og mangfaldig kunst- og kulturtilbod, og å sikra at kulturarven frå fortid og samtid vert teken vare på og gjort tilgjengeleg for ettertida. Musea arbeider i eit spenningsfelt mellom bevaring og formidling og har ei utfordring i å balansera mellom desse funksjonane. I tillegg er det eit mål at museumsverksenda har eit solid ankerfeste i forsking. Aktiviteten i stiftinga Hardanger museum er i meldingsåret naturleg nok avgrensa i.o.m. at museet ved årsskiftet 2006/2007 hadde hadde bak seg berre eit drøyt halvår som konsolidert museum, og drøye tre månader med tilsett leiar. Aktiviteten som er knytt til dei einskilde institusjonane i museet er skildra i dei respektive kapittela, men ein vil her nemna nokre saker og prosjekt særskildt: Etablering av nasjonale museumsnettverk er ein viktig del av museumsreforma. Styret har vedteke at Hardanger Museum skal arbeida for å ta nettverksansvar for museum som eig og driv antikvariske fartøy Styret har godkjent forprosjekt for arbeidet med å etablert eit Norsk jorskiftesenter i tilknyting til Agatunet. Landbruks- og matdepartementet har løyvd 1 mill kr til arbeidet Arbeidet med ei større takvøla/ombygging av administrasjonsbygg ved Hardanger folkemuseum vart sett i gang Det vert gjort framlegg å setta av kr til å utarbeida ein visuell profil/logo for museet Det er nytta om lag kr til å etablera sams dataløysingar Det løyvd kr til PRIMUS, eit databaseprogram for gjenstanshandtering Styret gav i 2006 ei høyringsfråsegn, i samband med evaluering av den kulturelle skulesekken. For rolla som samfunnsaktør er det viktig at Hardanger museum engasjerer seg i aktuelle kulturpolitiske spørsmål. Styret stadfestar fortsatt drift ved museet. 1.4 Personale, HMT Hardanger museum har ei stor oppgåve i å utarbeida ein sams løns- og personalpolitikk for verksemda, og i det å framstå som èin arbeidsgjevar og på beste måte ivareta dei tilsette sine interesser. Spreiing på ulike fagområde og over eit stort geografisk område gjer dette til ei særleg utfordring. Lokale lønsforhandlingar vart gjennomført felles for alle tilsette 18. desember på Hardanger folkemuseum. Det vart oppnådd protokoll lokalt med alle organisasjonane. I tillegg gjennomførte leiinga i løpet av hausten to sams drøftings-/kontaktmøte med tillitsvalde for heile organisasjonen. Fordeling av lokal lønspott for Hardanger fartøyvernsenter og lønsutjamning for Hardanger museum vart av praktiske årsaker utsett til rett etter årsskiftet 2006/07.

7 7 Styret har vedteke at det skal teiknast medlemsskap for alle tilsette i Hardanger museum i Ytre Hardanger Bedriftshelseteneste frå og med Fleire tilsette gjennomførte 40-timars kurs i regi av YHB i Sykefraværet ved fartøyvernsnteret i 2006 var på 8,49%, mot 5,3% året før. Ved Hardanger folkemuseum var det 1%, i Agatunet null. Om lag 1/3 av dei tilsette er kvinner, særleg handverkarfaga er mannsdominerte. Verksemda forureinar ikkje det ytre miljø. 1.5 Økonomi Hardanger museum vil først frå 1. januar 2007 ha sams økonomisystem, då det også vert etablert ein ny sams kontoplan. Rekneskapen for 2006 vert avslutta i dei respektive eigarstyra, den felles rekneskapen for Hardanger museum vert etablert i 2007 med ein opningsbalanse på kr , som tilsvarar stiftingskapitalen i museet. Rekneskapen for 2006 er difor ei samanstilling av reknskapane frå dei ulike institusjonane, som og skal handtera eventuelle over- eller underskot. Rekneskapen for den einskilde institusjon difor kommentert i tilknyting til denne. Rekneskapen for Hardanger museum syner i.o.m. sein oppstart store avvik i høve opprinneleg budsjett, og rekneskapen vart difor revidert i desember månad. Innsparte lønsmidlar gjorde det mogeleg å belasta driftsrekneskapen for ulike oppstartskostnader, som kostnader til å utvikla visuell profil/logo, investeringar i ikt, program gjenstandshandtering (PRIMUS), samt ei ekstraløyving til intern opplæring, knytt til kommunikasjon. 2.0 HARDANGER FARTØYVERNSENTER Hardanger Fartøyvernsenter (HFS) er eit nasjonalt senter for fartøyvern, med drift av museumsfartøy og eit spesialmuseum for båt- og fartøykulturen som sentrale oppgåver. Hardanger Fartøyvernsenter skal driva sosialpedagogisk arbeid tufta på båt- og fartøytradisjonane, retta i hovudsak mot vanskelegstilt ungdom. 2.1 Helse Miljø Tryggleik Arbeidsmiljøutvalet (AMU) ved heldt 5 møte i 2006 og handsama 38 saker. Frå 2007 vil det vert oppretta eit sams AMU for Hardanger museum. I samarbeid med bedriftshelsetenesta vart det på slutten av 2006 gjennomført ei arbeidsmiljøundersøking. Denne avdekka behov for større fokus på personalarbeid. Som oppfølging av undersøkinga er det m.a. i budsjettet for 2007 er det innarbeid ein ny 50% stilling som personalkonsulent Verksemda hadde ingen alvorlege ulukker i 2006 men det var meldt ein del uønska hendingar. Det er viktig at slike hendingar blir følgt opp og årsak retta på. Verksemda fekk ikkje gjennomført revidering av IK-handboka. Produksjonen ved HFS er ikkje særleg skadeleg for det ytre miljøet, men verksemda har hatt uønska utslepp i form av oljesøl frå semidieselmotoren til M /K Vikingen. Feilen er lokalisert og vil bli retta på. Systemet for kjeldesortering og søppelhandtering fungerer ikkje så godt som ynskjeleg. Det er eit mål å betre dette i 2007.

8 8 2.2 Bygg og anlegg HFS sitt anlegg er gradvis utbygd sidan starten i 1984 og er enno ikkje komplett. Utbygginga har vore finansiert gjennom offentlege tilskot frå kommune, fylke og stat i tillegg til eigenfinansiering ved lån og eigeninnsats. Restgjelda er no 3,2 millionar kroner. I Riksantikvaren sin handlingsplan for fartøyvern er investeringsbehovet for anlegg i samband med fartøyvernsenterfunksjonane rekna til 8,6 millionar kroner. Av dette står det att 7,2 millionar kroner; fire millionar kroner til vidare utbygging og 3,2 millionar til dekking av gjeld for utbygging som alt er utført. Stortingsmelding nr 16 stadfestar viljen til å komplettera utbygginga ved dei tre nasjonale fartøyvernsentra og gir grunn til optimisme for løyvingar i åra som kjem. HFS har trong for å auka arealet. Vidare utvikling er planlagt ved fortetting og betre utnytting av eksisterande bygg og anlegg, samstundes som det vert arbeidd med å skaffa areal på tilstøytande eigedommar. Reguleringsplan for Norheimsund Vest opnar for store utviklingsmoglegheiter for verksemda, på den såkalla ICA-tomta. Arbeidet med dette vil bli prioritert i åra som kjem. HFS har eit stort og krevjande anlegg med nye og gamle hus, faste og flytande kaiar, grøntareal, leikeutstyr mm. Ansvaret for vedlikehaldet er i dag spreidd på avdelingane etter kven som er brukar. Dette er ikkje ei tilfredstillande ordning og det er å vone at me på sikt kan få til ei vaktmeisterstilling 2.3 Fartøyvern Fartøyvernarbeidet er spesialisert mot istandsetting av tre- og stålfartøy som Riksantikvaren har gitt status som verneverdige skip. Fartøyeigarane er som regel stiftingar eller museum, finansieringa er normalt basert på stønad frå Riksantikvaren. Kostnadseffektivitet, godt handverk høgt antikvarisk nivå og god økonomistyring er førande for oppdraga HFS tek på seg. Dette har gitt oss godt omdøme i fartøyvernmiljøet. Aktivitetsnivået på fartøyvernavdelinga har vore jamn god gjennom heile året med 17 større og mindre oppdrag på verneverdige fartøy. Av større oppdrag i 2006 kan nemnast: D/S Hestmanden er under istandsetjing ved Bredalsholmen i Kristiansand. M/S Tysso, eigd av Norsk vasskraft og industristadmuseum i Tyssedal. M/S Bilfergen, der istandsettingsarbeidet er kalkulert til om lag kr 5 mill kr D/S Stord I fekk nyinnreidd skipparlugar i D/S Skibladner fekk ny innreiing i damesalongen M/S Midthordland fekk bygd opp att tidsriktig innreiing i styrehus og skipparlugar D/S Styrbjørn fekk lagt noko nytt dekk og montert inn innreiing etter utført stålarbeid. D/S Børøysund fekk skifta deler av båtdekket og promenadedekket Fagopplæring er ein sentral del av arbeidet på fartøyvernavdelinga. Dette året har det vore fire lærlingar i opplæring på avdelinga. Det er stor interesse for læreplassane, og det er von om at bårbyggjarskulen kjem på plass i Norheimsund frå neste år Samarbeidet med dei andre to fartøyvernsentra er formalisert i Fartøyvernesnetrenes Fellesråd. Det blei gjennomført to samarbeidsmøteder det blei fordelt oppgåver av praktisk og fartøyvernfagleg art. Dette førte bl. a til produksjonen av jubileumsfilmen Ti år med

9 9 fartøyvernsentra. Det vart arbeida vidar med nasjonal verneplan for fartøy, og fellesrådet deltok på høyring i miljøkomiteen på Stortinget i samband med statsbudsjettet for Dei to fartøyvernkonsulentstillingane er finansiert av Riksantikvaren og skal medverka til at sentera kan fungera som kompetansesenter for restaurering og vedlikehald av fartøy, inkludert arbeid knytt til dokumentasjon, forsking, fagleg rådgjeving m.m. Storparten av dette arbeidet blir utført av konsulentane, men også verftsformannen og basane gjer arbeid på dette feltet. HFS utfører i tillegg relevante konsulentoppdrag som ikkje er direkte relatert til fellestenestene. HFS gjennomførte det årvisse fjordabåtseminaret i Norheimsund i februar. Dette er ein møteplass for fartøyvernmiljøet på vestlandet og eit fint høve for HFS å treffe folk bransjen. Konsulentane følgde elles opp alle fartøyprosjekta med dokumentasjon, og i desember fekk me gitt ut det årlege fagmagasinet Fartøyvern denne gangen med fartøyvernkonsulent Karsten Mæhl som redaktør. I 2006 vart det jobba lite med det pågåande dokumentasjons- og forskingsprosjektet kring kravellteknikken si historie og utvikling i Noreg. For å klara å sluttføre prosjektet i 2007 blei Tom Rasmussen engasjert som redaktør frå november. 2.4 Ungdomsavdelinga Avdelinga har hatt godt belegg gjennom heile året med bruk av alle dei sju plassane me har godkjenning for. I tillegg har nokre av ungdommane gått over i. Avdelinga får gode tilbakemeldingar frå barnevernstenestene me samarbeidar med og har ikkje fått pålegg i samband med dei jamlege tilsyna frå Fylkesmannen. Ungdomsarbeidet er i utvikling mot meir krevjande ungdommar, prega av til dels alvorlege relasjonsskadar. Dette har gitt avdelinga store utfordringar både m.o.t. fag, kapasitet og større slitasje på personalet. Særleg er arbeidstreningsdelen av tilbodet krevjande i.o.m. at ungdomane ikkje er i stand til å gjera seg nytte av den handverksbaserte opplæringa ved HFS. Dette faktum utfordrar modellen for ungdomsarbeid ved HFS og krev vidare planmessig og målretta arbeid for vidareutvikling. Avdelinga er inne i eit EU-prosjekt leia av Ausbildungswerk Kreutzberg e.v i Berlin. I august/september var ungdommar frå Berlin på HFS i tre veker. Me la opp eit allsidig program med hovudvekt på troskykjebygging og diverse friluftsbaserte aktivitetar. Grunna plassmangel leiger avdelinga opplæringsverkstad utanfor HFS. Dette er uheldig for modellen med eit integrert ungdomsarbeid og HFS arbeider for eit nytt bygg tilpassa ungdomsavdelinga si drift. Det er ei målsetting å få til ei mellombels løysing i første halvår Elevopplæringsverkstaden (ELO) er ein sentral del av dagtidstilbodet til ungdommar ved HFS. Verkstaden gir praktisk arbeidstrening innan trearbeid og mekanisk arbeid. I tillegg er turar ein viktig del av ungdomsarbeidet. Dei seks butiltaka som er engasjerte av HFS har vore stabile over fleire år, og har opparbeida solid erfaring og kompetanse. Avdelinga legg vekt på utdanning og er i gang med eit treårig kompetansebyggingsprogram. Målet er at avdelinga minimum skal stetta kravet til kompetansenivå som BUF-etat stiller. Personalmessig har det vore stort arbeidspress og slitasje der mange medarbeidarar opparbeida mykje overtid. Avdelinga er stabil personalmessig men det er gitt signal frå fleire

10 10 hald om at medarbeidarar er i ferd med å brenne ut. For å betra tilhøva er det oppretta stilling som nestleiar, som vil verta tillagt diverse administrative oppgåver. 2.5 Museumsavdelinga I tillegg til dei meir tradisjonelle museumsoppgåvene har museumsavdelinga på HFS ei omfattande verksemd med drift av verneverdige fartøy, maritim leirskule, handverksaktivitet knytt til produksjon av klinkbygde båtar og til reipslaging. Dette året gjennomførte me andre året av samarbeidsprosjektet Kunsten og båten med kunstnarorganisasjonen Hardingpuls. I sommarsesongen blei dette gjort ved ei kunstutstilling på reiparbana og i kafeen. I samarbeid med musikkfestivalen Hardingtonar gjennomføret me konserten Eit hav, ein båt, ei reise. På hausten deltok kunstnarar frå Hardingpuls i undervisningstokt for skuleborn på Mathilde med akvarellmaling som tema. HFS var sist år aktiv som del av Kvam Herad sin kulturelle skulesekk. Me gjennomførte reipslagning for 8. klasse, forming i tre (spikking) for 2. klasse, roing med tradisjonelle robåtar for 6. klasse, og fartøyvernarbeid for 10. klasse. Gjennom året gjennomføre avdelinga i tillegg fleire arrangement. Mathilde gjennomførte også i 2006 åtte veker museumstokt, finansiert av Hordaland fylkeskommune, der båten blir nytta til ulike kulturarrangement. Vårsesongen hadde me musikkprogram i Norhordaland med fylkesmusikkarane om bord. Haustprogrammet var knytt til Kunsten og båten prosjektet. Akvarellmaling var tema og ikunstnarar frå Hardingpuls stod for undervisninga. Hardanger Maritime Leirskule er eit samarbeid med Kvam herad knytt til segljakta Mathilde. Også dette året var alle ei 12 toktvekene selde og me kunne observera glade og kunnskapsrike skuleungar som gjekk i land etter fem døger til sjøs. Sommarsesongen til Mathilde blir seld til opne vekestokt for grupper og/eller einskildpersonar. Årets tokt gjekk sørover til vestkysten av Sverige og vidare til Bornholm. Alle veketokta var selde for første gang på mange år. Faun sitt andre driftsår etter restaureringa var skuffande i høve utleigeturar. Me fekk berre eit par betalte turar heile sesongen. I samband med ein filmproduksjon om båtar lånte NRK sin Dag Lindebjerg båten ei heil veke til sjølvkost, noko me vonar vil resultera i blest rundt båten og auka sal. Vikingen er ungdomsavdelinga sin båt, dei ser til båten og brukar den på nokre sommarturar. Vikingen låg på slippen heile vinteren. På våren pussa ungdomsavdelinga ned skroget og førebudde tokt til Shetland i påska. Grunna uvær måtte dei gje opp havseglasen og halda seg innaskjers. Juli-august gjekk Vikingen turistturar på fjorden to dagar kvar veke. Dette er eit fint men resurskrevjande tilbod. HFS si museumsamling er i hovudsak knytt til dei fire verneverdige fartøymålet er å verne fartøya gjennom aktiv drift og formidling. Ut over dette har HFS berre ei lita gjenstandsamling. Fokuset er ikkje på materielle samlingar men på innsamling og vidareføring av immateriell kunnskap. Gjennom utøving av verneverdige handverk vert handlingsboren kunnskap halden i hevd. Småbåt har hatt god aktivitet og omsetnad, mellom anna grunna to heller store reparasjonsjobbar. Det blei produsert fem nybygg gjennom året. Verkstaden deltok saman med reipslagarverkstaden på båtmessa Sjøen for alle i Oslo. Verkstaden har i fleire år delteke

11 11 i eit kopibyggingsprosjekt i Dale i Sunnfjord kring bygging av ei sognejekt. Båten vart ferdigstilla dette året. Prosjektet har vore lærerikt og inspirerande for handverkararane. Det har vore eit godt år for reipslagarverksemda, med mange oppdrag innanfor rigging, tauproduksjon og formidling. Reipslagar deltok m.a. på Kystens Landsstemne og ein vikingfestival på Karmøy var først heile året med ny lærling, som og deltok på eit prosjekt i Danmark der dei rigga eit vikingskip. HFS har to pågåande forskingsprosjekt, eit om båtbygging i Saltdal, som vert avslutta med bokutgiving i juni, og kravellprosjektet, om utviklinga av kravellteknikken i Noreg. Det årvisse Magasinet Fartøyvern kom ut i desember. 3.0 HARDANGER FOLKEMUSEUM Hardanger folkemuseum har, for utan utstillings og administrasjonsbygget, tre museumstun, Utne, Bu og Skredhaugen i tillegg til tun med skifabrikk og bustadhus på Utne. 3.1 Samlingar og formidling museet som samfunnsminne Gjenstandssamlingane tel kring gjenstandar, fotosamlingar med foto, fagbibliotek, privatarkiv og folkemusikkarkiv med over 8000 folkemusikkopptak. Store deler av samlingane står permanent i museumstuna. Rgistreringsarbeid pågår kontinuerleg med dei ressursane museet kan avsjå til dette. Det har vore gjort førebuingar for å konvertere registreringane til Primus-programmet og samordne samlingsforvaltningen i Hardanger Museum. Det er utført tilstandsvurdering av gjenstandssamlingane i Denne ligg til grunn for tiltak som er gjennomført dette året for kontroll og oppbevaring i magasin og museumstun. Det er og gått gjennom ein del arkivmateriale som er flytta frå mellombels lager. Museet driv berre unntaksvis aktiv innsamling, men med støtte frå m.a. Norsk kulturråd og Sparebanken Hardanger realiserte muset innkjøp av bruredrakt frå Mylno. Det er i 2005 utført tilstandsvurdering av bygningssamlingane. Utført vedlikehald er prioritert på grunnlag av denne. Arbeidet med bygningssamlinga er som hovudregel utført etter prinsippa for prosessuell restaurering. Gevinsten av utført arbeide ligg både i velhaldne bygningar og i auka kunnskap og dokumentasjon av materialbruk og handverk. Det er utført vedlikehald på stabbur og stovehus på Bu Museum, Lussandstova og bustadhus ved skifabrikken Utne, Hardanger folkemusikksamling, folkemusikkarkivet er eit samarbeidstiltak mellom Kvemmingen spell og dansarlag, Hordaland Ungdomslag, Hardanger spelemannslag og Hardanger folkemuseum. Arkivet har kontor og magasinplass ved Hardanger folkemuseum. Samlingane inneheld vel 8000 folkemusikkopptak. Museet har i dag 50% stilling knytt til arkivet. Arbeidet ved arkivet i meldingsåret har prioritert CD utgjeving med Fridtjof Erneshagen, registeringsoppgåver og fylgje opp spørsmål og vitjingar frå publikum. Det er gjort førebuingar for å digitalisere arkivet og arbeidd med ny CD utgjeving i Arkivar/fylkesmusikar har delteke i dokumentasjonsprosjekt med ansvar for registrering av instrument i Hordaland.

12 12 Felemakar Olav Vindal har feleverkstad ved museet. Denne er open etter avtale og ved aktivitetsdagar. Skifabrikken på Utne er også open etter avtale med museet. Skiproduksjonen på Utne er m.a. dokumentert i filmen Den gamle mannen og skia. Frukthagen på museet tel 27 ulike sortar eple, pærer og moreller. Museet har eit samarbeide med Nordisk Genbank kring dokumentasjon og bevaring av eldre fruktsortar. Hagen har vore klipt og stelt. Museet er ei viktig kjelde for kunnskap om regionen og mottek heile tida faglege spørsmål frå private, andre museum eller studentar og skribentar. Hovudmålgruppene for formidlingsarbeidet er grunnskulen, turistar, og eit heilårs kulturtilbod til dei fastbuande. Formidlingstiltak har dette året vore foredrag på lokalhistoriske seminar, artikkel i tidskriftet Hardanger, temakveldar, faste og temporære utstillingar, omvisingar og tilskipingar i museumstuna, kulturprogram, poesi og bok-dagar, kurs innan bygningsvern og undervisningsopplegg for skulane. Museet på Utne har heilårsope og legg vekt på fleksibilitet i høve til å ta imot tingingar utanom faste opningstider slik at alle utstillingar og tun er tilgjengelege heile året. Besøkstalet har gått noko ned i forhold til 2005, dette kan knytast til ein turoperatør som har lagt om reiseruta. Museumstunet på Skredhaugen har vore gratis i opningstidene. Besøket der var omtrent som i Museet har eit fast tilbod til skulane om tilrettelagde opplegg innanfor temaet Arkitektur og byggeskikk i samarbeid med Agatunet, der 179 elevar deltok. Elles er desse prosjekta gjennomført: Hardingfela, i samarbeid med Hardanger folkemusikksamling, gjennomført både på museet og ute på skulane. Ca 100 elevar deltok. Steinalderen, i samarbeide med skulesekken, Hordaland Fylkeskommune. Ca 100 elevar deltok Juletradisjonar vart gjennomført i museumstunet på Utne i desember for 11 skular og tilsaman 217 elevar. Undervisninga vert gjennomført av undervisningsleiar i samarbeide med bygningsvernkonsulent, bygningshandverkar eller fylkesmusikar. Tilbodet går ut til alle sju kommunane i Hardanger og er gratis for skulane, nokon kommunar har teke det inn som ein del av tilbodet i Den kulturelle skulensekken. Museet sine tilsette deltek aktivt både i fylkesdekkande og nasjonale faglege nettverk. Dette omfattar temasamlingar, kurs og dokumentasjonsprosjekt. Det er etablert fylkesdekkande nettverk for museumsformidlarane og for bygningsvernarbeide. Nasjonalt er museet med i nettverk for bygningshandevrk og for musikk og instrumentsamlingar. Museet er medlem, men har ikkje hatt høve til å møta, i nettverk for kulturlandskap september var Hardanger folkemuseum vertskap for det nasjonale nettverket for bygningshandverk. 3.2 Kulturminnevern og samarbeid museet som samfunnsaktør Museet har ei stilling som bygningsvernkonsulent i samarbeide med fylkeskommunen. Ordninga gir museet eit regionalt rådgjevingsansvar i bygningsvernsaker og museet disponerer 50% av stillinga til eigne oppgåver lokalt. Museet yter rettleiingstenester til det offentlege og private m.a. i samband med restaurering og vedlikehald av bygningar og ved

13 13 utarbeiding av søknadar. I nokon tilfelle har heile bygningsavdelinga ved museet delteke i oppdrag i regionen. Museet har formalisert fagleg og administrativ samarbeid med Herand Sag og Stiftelsen Agatunet. Museet er også representert i tettstadgruppe for utforming av Utne sentrum, og bygningsvernkonsulent er ansvarleg for tilstandsvurdering av freda bygg i regionen som del av eit landsomfattande prosjekt. Museet har delteke i arbeidet med bruks- og vedlikehaldsplan for Røldal Bygdemuseum. Dokumentasjonsprosjektet på Utne Hotell er ferdigstillt, og bygningsvernkonsulenten har hatt ansvaret for å utarbeide utbyggingsplan for museumsområdet. Hardanger folkemuseum samarbeider elles med lag og organisasjonar om ulike kulturføremål i regionen: Hardanger folkemusikksamling, Poesidagen som er i samarbeide med biblioteket i Ullensvang, Hardanger Musikkfest, Folgefonn Husflidslag om formidlingsaktiviteter, Hardanger Historielag m.a. om skriftet Hardanger, og seminar. Fast samarbeide med Nordisk genbank om dokumentasjon og bevaring av gamle fruktsortar. Fylkesmusikarordninga, der museet er ein av tre vertsinstitusjonar i fylket er eit samarbeide med Hordaland fylkeskommune. Hardanger folkemuseum hadde i 2006 eit underskot på kr AGATUNET Det 67 året til Stiftelsen Agatunet var det siste, før drifta vart overført det nye Hardanger Museum. Dette som eit resultat av den statlege museumreforma. Før overdraginga 1.juni var det også dette arbeidet som i stor grad prega drifta. Avsluttinga av det store vegarbeidet til Statens vegvesen med omlegging av riksvegen til tunell bak tunet, og ny parkeringsplass endra også kvardagen mykje. Den skjemmande kraftlinja bak tunet vart fjerna og lagt inn i tunellen. Det var og gledeleg at vitjingstalet tok seg oppatt etter å ha gått ned under anleggsperioden. Tunet var dagleg ope frå 14. mai til 3 september, med opningstid frå kl og omvising kvar heile time. I tillegg var tunet ope på bestelling vår, haust og kveldstid. Tunet hadde i besøkjande, mot 5123 i 2005, basert på daglege noteringar i opningstida. Det er anteke å vera ei underrapportering på mellom 1500 til 2000 personar. Auken i tal vitjande viser at me no er ferdige med det store anleggsarbeidet. Men det er likevel eit stykke att før ein tek att 2004 som hadde over 9000 vitjande. Det har på grunn av annleggsarbeid og mykje ekstraarbeid vore utført lite marknadsføring slik at her burde vera eit stort potensiale for auke. Tunet blir mykje brukt av born og unge. Sers gledeleg er det at mange skular vitjar oss. Det er eigne skuleopplegg til bruk i dette høve 4.1 Hus og samlingar Jakobsdoet har fått ei omfattande vøle der store deler av bygningen er utskifta og sikra på grunn av omfattande husbukkskade. Den søre veggen på Haldorsløa er utbytt bortsett frå nokre få bord. Oplettet på Lagmannsstova er tjørebreitt og sørveggen på Sveinsstova har fått eit strøk med måling. Alt arbeid er utført etter planar og etter samråd med bygningsvernkonsulenten på Hardanger Folkemuseum.

14 14 Ellers har vedlikehaldet gått ut på og tetta smålekkasjar og reparert mindre skadar slik at bygningane ikkje skulle forringast meir. Dette er i stor grad nødsarbeid og kvaliteten sjølvsagt deretter. Det er 938 registrerte gjenstandar i samlingane. Den store tekstilgåva frå Mildrid Fagertveit er også avfotografert og det meste av arbeidet for å få lagt denne samlinga ut på nettet er gjort. I tillegg er det registrert 188 bilete Det kjem framleis inn ein del gjenstandar frå tidlegare eigarar. Dette er enno ikkje registrert. Det kan dreia seg om om lag 150 gjenstandar. Rustkammaren, Det kongelege slott Stockholm har lånt gjenstandar frå samlingane. 4.2 Prosjekt og aktivitetar Dei store prosjekta i meldingsåret har vore Jordskifteprosjektet, fjerning av kraftlinja, sprinkling av tunet, og skuleopplegg om mellomalderen. Det har i løpet av sesongen vore 9 opne arrangement; konsertar, gudsteneste, utstillingsopningar m.m. I tillegg har tunet vore brukt i samband med vegopninga, lansering av merkevare Hardanger, av Hordaland Fylkeskommune med gjester, i tillegg til bryllaup, barnedåpar, geburtsdagar og andre private tilstellingar Sommarutstillinga var med Solfrid Aksnes, Hjørdis Danbolt,Abel K.Save,Dag K. Sørensen og Åse Berit Ulltang. Det var ei ungdomsutstillling i Løa med Nina Bang Larsen, og ei utstilling av papirdokker i Johansstabburet. Ellers sto utstillinga Liv i tunet og Lagmann og diplom. 4.3 Økonomi, eigenkontroll m.m. Stiftelsen Agatunet hadde i 2006 eit underskot på kr Eigenkontroll blir utført så langt ein maktar både på arbeid og anlegg. Det er utarbeidt reglar og retningslinjer som stettar Mattilsynet sine krav. Tilsynet har vore på vitjing og hadde ingen merknad. Det er gjennomført kontroll på sikringsanlegget ( røykvarsling). Brannvernet hadde øving i området og nokre av dei tilsette deltok. Det vart gått gjennom rutinar og instruksar med dei tilsette. Alle pulverapparar har gått gjennom den årlege kontrollen. Det er utarbeidd sikringsplan for tunet. Det har vore gjennomført ein hagedugnad med 5 frammøtte. Til vaskedugnad som før har hatt om lag 30 deltakarar,møtte berre ein person. Førebuing, opphenging og nedtaking av kunstutstillingane har vore utført av ei frivillig kunstnemd på dugnad. Dugnadsarbeid kan reknast til 0,10 årsverk. Det har i meldingsåret vore arbeida med eit sett vedtekter for eit venelag for Agatunet. 5.0 KABUSO Please forgive my being so forward, and for writing in English, I simply had to say how very,very impressed I am by Kabuso. I am half norwegian by birth with a small family place in Hatlestrand, and on a shopping expedition to Oystese discovered the gallery and museum.

15 15 As a lover of all things Norwegian, I am already biased, but the design of the building, the quality of its execution and the layout of the exhibition is astonishing. I live and work in central London, my office is next to Cork street, a street that holds the biggest collection of top end london galleries, it also next door to the Royal Academy of Art. How amazing, exciting and inspiring to know that a exhibition/performance space of a similar quality can be found on the edge of the Hardanger fjord! Congratulations! Brev frå ein besøkande under J. C. Dahl-utstillinga sommaren 2006 Kunsthuset Kabuso ligg like ved Ingebrigt Vik Museum i sentrum av Øystese i Kvam, ca. 1 t 15 min køyring frå Bergen. Kabuso er Hordaland fylke sin tusenårsstad. Om føremålet med Kabuso står det: "Det konkrete uttrykket for Hardanger som tusenårsstaden i Hordaland skal manifesterast i eit kunst- og kultursenter i Øystese, som med bakgrunn i fortida skal spegla samtida og vera ein møteplass for alle. Tusenårsstaden skal vera eit senter der kunst- og kulturytringar vert formidla på eit profesjonelt nivå, og der kunsten kan fungera som ein dialog mellom Noreg og verda ute." Kabuso blei opna 21. januar 2006 av forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen, i eit arrangement som omfatta fleire konsertar og opning av utstilling med maleri av Eilif Amundsen menneske gjesta Kabuso opningshelga. Totalt besøkstal for 2006 blei 14242, av desse betalte 2491 inngangsbillett. Alt konsertpublikum fekk inngangsbilletten gratis. Det vart arrangert 44 konsertar, mellom anna matinékonsertar i sommarmånadene i samarbeid med Edvard Grieg Museum Troldhaugen og kakaokonsertar i samarbeid med kulturskulane i Hordaland. Konsertsalen har også vore leigd ut til andre konsertarrangørar, og ikkje minst til konferansar og liknande. Det er produsert fire kunstutstillingar: Eilif Amundsen Maleri (i samarbeid med Bergen Kunstmuseum), Ingebrigt Vik og Sofus Madsen Skulpturar (i samarbeid med Ingebrigt Vik Museum og Sofus Madsen Skulpturgalleri), J. C. Dahl Fjordlandskap (i samarbeid med Bergen Kunstmuseum og Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design), Knut Åsdam Retrospektiv (i samarbeid med Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst). Som ein del av tilbodet til publikum, har me oppretta ein enkel kafé med hovudsakleg kaffimat. Denne gjev ikkje store inntekter, men er eit viktig trivselstiltak. Me har også hatt noko sal av postkort, plakatar, kunstkatalogar og bøker knytt til utstillingane. Me har konkludert med at me vil utvida dette tilbodet noko. I den grad me har hatt kapasitet, har me laga spesielle formidlingsopplegg for barnehagar og skular. Me har hatt eit relativt stort besøk av desse gruppene, og me reknar dette som vellukka og viktig arbeid, som dels har vore koordinert gjennom Den kulturelle skulesekken. Det er særleg born og elevar frå Kvam som har nytta seg av tilbodet, sjølv om me også har lagt ut vårt tilbod på regionnivå i Den kulturelle skulesekken. Ved alle kunstutstillingane har me lagt vekt på å gje publikum som ønskjer det ei omvising i utstillinga, og me erfarer at dette gjev eit stort utbyte for publikum. At me også kan visa rundt i Ingebrigt Vik Museum er svært godt for oss, det styrkar det tilbodet me kan by på. Mesteparten av året har me også vist filmen Han skapte liv om Ingebrigt Vik i konsertsalen.

16 16 Kabuso fekk oppretta eigne heimesider i forkant av opninga, og desse er saman med all anna profilering av huset heilstypte med den grafiske profilen me har fått laga. Me har brukt relativt mykje ressursar på marknadsføring. Likevel er det ein god del av våre arrangement som kun har blitt annonsert i lokalavisa i Kvam, av økonomiske årsaker. Me har hatt bra gjennomslag i media, med to fjernsynsreportasjar i NRK Hordaland, fleire innslag i NRK Hordaland Radio og Radio Folgefonn, og mange oppslag i aviser, særleg Bergens Tidende og Hordaland Folkeblad. Den faste staben bestod frå januar av fire personar. Fagleg leiar i 100% og tre medarbeidarar i 40% stilling. I løpet av året sa den eine medarbeidaren opp, og i staden for å lysa ut denne stillinga, fekk dei to gjenverande og svært dyktige medarbeidarane utvida sine stillingar til 60%. I tillegg har me gjennom året hatt fire personar engasjerte på timebasis, særleg i sommarmånadene. Me har også då tatt oss av omvising i Ingebrigt Vik Museum (men i høgsesongen midt på sommaren hadde Kvam herad i tillegg ein guide i Ingebrigt Vik Museum). I løpet av 2006 erfarte me at dei økonomiske ressursane for Kabuso er for knappe i forhold til ambisjonsnivået som er sett for prosjektet. Særleg skortar det på lønsmidlar. Me fekk streng instruks frå fylkeskommunen om å ikkje overskrida budsjettet det første driftsåret, og hadde ca igjen ved årets slutt. I driftsåret 2006 hadde me med oss midlar frå tidlegare år, ca , i tillegg til driftstilskotet frå Hordaland Fylkeskommune på kr For 2007 er driftstilskotet auka til men Kabuso vil etter konsolideringa få utgifter til administrasjon og drift som tidlegare vart dekka over fylkeskommunen sine budsjett. Dei økonomiske rammene gjev ikkje rom å driva på det kunstfaglege nivået som fylkeskommunen har bede oss om å gjera. Saman med Kjersti Krokeide frå Ingebrigt Vik Museum gjennomførte staben i Kabuso vinteren 2006 studietur til kunstmuseum i Oslo og omegn. Me har hatt faste personalmøte kvar veke, og gjennomførte medarbeidarsamtalar hausten Fagleg leiar gjennomførte delar av grunnkurs i arbeidsmiljø. Me har oppretta HMS-rutinar i Kabuso, men her gjenstår noko arbeid. Me har gjennom året registrert pluss og minus ved bygget, noko som har resultert i ei mangelliste/reklamasjonsliste som Hordaland Fylkeskommune har tatt vidare med entreprenør. Fylkestinget vedtok ei tilleggsløyving til byggprosjektet Kabuso, slik at dei fleste av desse problema blir retta, parallelt med at parkanlegget blir gjort ferdig. Utføringa av dette arbeidet starta seinhausten 2006, med ferdigstilling i INGEBRIGT VIK MUSEET, KVAM BYGDEMUSEUM Desse institusjonane er i Kvam herad sitt eige og er styrt av museumsavdelinga i heradet. Det er så langt ikkje avklara korleis den endelege arbeidsdelinga vil verta mellom Kvam herad og Hardanger museum, men ein tek sikte på å få på plass ei driftsavtale i løpet av første halvår Ingebrigt Vik Museum Ingebrigt Vik Museum husar livsverket til bilethoggaren Ingebrigt Vik, og er eitt av dei få reine skulpturmusea i landet. Den permanente utstillinga viser om lag 100 skulpturar i gips, bronse og marmor.

17 17 I juni opna eit oppgradert og utvida Ingebrigt Vik Museum. Då ein tok til å planlegga utviding av Ingebrigt Vik Museum var det viktig å sjå nybygget i samanheng med det nye kunst-og kulturhuset, Kabuso. Det er såleis dei same arkitektane, Hille-Strandskogen Arkitekter, som har teikna Kabuso, som har stått for utforminga av nybygget ved Ingebrigt Vik Museum. Diverre viste det seg at nybygget hadde ein omfattande lekkasje, noko det tok tid å vøla. Fram under jul var arbeidet fullført, og ein kunne ta fatt på arbeidet med å montera den permanente utstillinga. Grunna dette arbeidet har museet vore stengt frå 1. september. Ingebrigt Vik Museum og Kabuso, som begge er avdelingar i Hardanger Museum, har allereie opparbeidd eit nært og tett samarbeid. Dette viste seg gjennom året i utstillinga Ingebigt Vik og Sofus Madsen skulptur og i det faktum at salen i Kabuso blir brukt i formidlingssamanheng gjeldande Ingebrigt Vik. Filmen om Ingebrigt Vik, Han skapte liv, blir vist her. Ingebrigt Vik Museum og Kabuso har òg felles inngangsbillett. Vidare har ein teke del i prosjektet Kvifor Kvam? i lag med fleire av avdelingane i Hardanger Museum, Sandven Hotel og Fykse gardsrestaurant. Det er no utforma ein parkplan for området mellom Ingebrigt Vik Museum og Kabuso. Arbeidet med parken er i full gang, og heile anlegget vil stå ferdig på vårparten Kvam bygdemuseum Kvam bygdemuseum er eit friluftsmuseum skipa i Nokre av museet sine bygningar har vore flytta fleire gonger før dei midt på 1990-talet vart flytta til nedsida av vegen gjennom tunet på Storeteigen i Øystese. Lemstova og møbelverkstaden på Storeteigen utgjer i dag òg ein del av museet.. Såleis viser Kvam bygdemuseum utviklinga i byggeskikk i frå ca og fram til ca Kvam bygdemuseum har ei etter måten stor tekstilsamling, hovudsakleg beståande av folkedraktplagg og ein del åkler. Delar av tekstilsamlinga har vore stilt ut. Kvam bygdemuseum har vore ope på førespurdnad. Sjydnahaugen barnehage har også i år hatt base på museumsområdet på Storeteigen. Vidare har ein del av tekstilsamlingane stilt til disposisjon for studentar, og ein del gjenstandar har vore utlånt til andre museum i samband med utstillingar. Også Borgstova i Vikøy prestegard er ein del av Kvam bygdemuseum. Sjølve prestegarden er i dag eigd av Opplysningsvesensets Fond, og samtlege bygningar i prestegardestunet, med unntak av Borgstova, er freda. Borgstova er i Kvam herad si eiga. Prestebustaden står tom, og forfallet har dei siste åra vore markert. Dette er ein situasjon som ein som eigar av ein museumsbygning midt i prestegardstunet ikkje kan leva med. Det har såleis vore arbeidd opp mot OVF for å finna ei god løysing for eit samla prestegardstun. Borgstova har vore open, her har ein hatt faste bakedagar kvar onsdag gjennom heile sommaren. 7.0 GRANVIN BYGDEMUSEUM Muséet heiter opprinneleg Granvin Bygdemuseum, men er ei klynge med hus i eit tun, og er difor i seinare tid kalla Granvin Bygdatun. Derav Bygdatunets Vener, som er venelaget for Granvin Bygdemuseum. Venelaget står for svært mykje av det praktiske arbeidet i bygdetunet, dvs vedlikehald av bygningar og anna førefallande arbeid. Dei arrangerer

18 18 dugnadar med rydding i tunet, og hjelper til med oppvarming og låsing ved alle typar arrangement. Museet er ope med omvisar 4 dagar i veka frå midten av juni til slutten av august. Ny omvisar i år var Alexander Aga Røynstrand. Han er ein lovande spelemann og er interessert i historie. Ikkje minst er han ein pliktoppfyllande 16-åring som det blir viktig å ha med på laget framover. Det var ettermiddagsveitler kvar torsdag i juli månad, med aktivitetar og underhaldning for store og små. Sal av kaffi og vafler. Inntektene har gått til Bygdatunets Vener, som igjen nyttar midlane til vedlikehald av bygningar o.a.. Det er 3. året me har denne ordninga, og i 2006 har det vore blitt ein liten ettermiddagskonsert på kvar av desse 4 torsdagane, m.a. med elevar frå kulturskulen. Vinteren 2006 fekk Bygdatunets Vener (BV) eit tilskot på kr til å flytte skulehuset, frå hhv Stiftinga Johs. og Håvard Seim m.fl. ( kr) og Stiftinga Indre Hardanger Kulturvern ( kr). Med klausul om at flyttinga måtte skje innan 2 år. Då tok BV kontakt med Granvin herad ved kulturkonsulenten, og sette prosjektet i gang med det same. Ein fekk tak i ein dyktig prosjektleiar, Jan Stedje, og ein arbeidsvillig dugnadsgjeng med leiar for BV, Kjellaug Velken, i spissen. Etter mykje og godt førearbeid vart huset flytta 9. august Huset vart vaska ned og planen er å ha ferdig skulemuseum til turistsesongen startar i Det som står att er å legga tak, male utvendig, kople opp straumen att og å innreie huset som ei skulestove. Tinga er på plass, men utstillinga må organiserast. Granvin Fiskarlag har søkt om å få byggje ein kopi av det gamle klekkeriet på Nesheim, samt setje i stand kjærveita i elva like ved. Ved utgangen av 2006 var ikkje avtalar med grunneigar og Hardanger Museum på plass, men arbeidet vil ta til så snart desse avtalane er klare. Fiskarlaget finansierer arbeidet. Planar og ønske for 2007: Få utarbeida bruksplan for museet, og ei informasjonsmateriale Forhandla fram driftsavtale med Hardanger museum. Få spelt alle innspelingar av Anders Kjerland over på cd-plater og gjera dei tilgjengelege til lytting for besøkande, i samband med premieutstillinga i Løflotstova. Få på plass skilting til tunet, i samarbeid med Statens Vegvesen. Opna skuleutstilling i det gamle skule huset frå Folkedal Plassera arkivet til Hardanger Spelemannslag, avd Granvin, på loftet i Løflotstova. Finne ei ordning i høve til digitalarkiv Styret i Hardanger museum har vore slik samansett i meldingsåret: Styret, Hardanger museum Styremedlem: Varamedlem: Oppnevnt av: Lars R. Djupevåg, leiar Astrid Selsvold Kvam herad Kjellaug Holm, nestleiar Magnar Lussand Hordaland fylkeskommune Jon Steinar Skeie Kari Vambheim Hardanger folkemuseum Torbjørn Kaarbø Klaus Rasmussen Hardanger fartøyvernsenter Torleiv Ljones Borghild Storaas Ones Hardanger fartøyvernsenter

19 19 Jan Gunnar Strand Astrid Dale Vindal Agatunet/Granvin bygdem. Solfrid Borge Hilde Gjester Hoel Hardangerrådet Mai M. Aksnes Peter H. Hansen, 1. vara Dei tilsette Alf Storaas Elizabeth Gjessing, 2. vara Dei tilsette Anne Lise B. Eriksen, 1. ekstra 1 Dei tilsette Heidi Richardson, 2. ekstra Dei tilsette Rådet, Hardanger museum Rådsmedlem: Varamedlem: Oppnevnt av: Sigmund Olsnes, leiar Oddvar Brakestad Hordaland fylkeskommune Olav Seim, nestleiar Jan Ivar Rødland Granvin herad Ola B. Hereid Knut Johan Medhus Eidfjord kommune Toralv Mikkelsen Hilde Gjester Hoel Odda kommune Jon Olav Heggseth Bjørn Inge Aarsand Ulvik herad Solfrid Borge Kjetil Kvalvik Ullensvang herad John Skogseth Sigrid Brattabø Handegard Jondal kommune Astrid Selsvold Lars Djupevåg Kvam herad Lars Brekke Svein Medås Granvin Bygdemuseum Sjur K. Jaastad Margrethe Langfeldt Hardanger Folkemuseum Martha Rykkje Inger Lægreid Hardanger Folkemuseum Martin Vik Vara ikkje oppnevnt Ingebrigt Vik Museum Arne Julsrud Berg Signe Aarhus Hardanger fartøyvernsenter Victor Normann, Ågot Valle Hardanger fartøyvernsenter Erling Aga Vally Karlstrøm Agatunet Dagfinn Vik Vara ikkje oppnevnt Kvam bygdemuseum Eigarstyret, Hardanger fartøyvernsenter Styremedlem: Varamedlem: Oppnevnt av: Knut Aage Vikøy, styreleiar Torbjørn Kaarbø, 1 vara Årsmøtevalde Harald Jordal Torstein Knudsen, 2 vara Årsmøtevalde Borghild Storaas Ones Otto van Etten, 3. vara Årsmøtevalde Mali Grete Aksnes Torunn I. Litlebø Kjersti Brodersen, 1. vara Dei tilsette Åsmund Kristiansen Cecilie Holm, 2. vara Dei tilsette Følgjande institusjonar/representantar hadde f.o.m. ikkje lenger plass i eigarstyret for HFS som følgje av vedtektsendringar f.o.m. årsmøte 5. mai: Hardanger Folkemuseum med Elizabeth Gjessing (vara Gudny Fykse) Hordaland fylkeskommune med Oddvar Johan Jensen (vara Willy Iversen ) Styret var i tillegg til ordinært og årsmøte, samla til 3 styremøte og har handsama til saman 16 saker. 1 Dei ekstra vararepresentantane er valde fordi det på eit tidspunkt var uklart kva som ville bli talet på styremedlemmer frå dei tilsette. Dei er no i praksis 3. og 4. vara dersom representantane over på lista har forfall.

20 20 Eigarstyret, Hardanger folkemuseum Styremedlem: Varamedlem: Oppnevnt av: Knut Nes, styreleiar Lars Olav Augestad Medlemsmøtet Gunnhild Jaastad Liv With Medlemsmøtet Otto Vikane Oddmund Hus Ullensvang herad Gard Folkvord John Opedal Odda kommune Kjell J.Røkenes Magne H Øydvin Ulvik herad Eli K. Brattabø Knut Flatebø Jondal kommune Olav Seim Jan Ivar Rødland Granvin herad Inger Lægreid Samson Instanes Eidfjord kommune Kvam herad har ikkje oppnevnt styremedlemmer Eigarstyret, Agatunet Styremedlem: Varamedlem: Oppnevnt av: Erling Aga, leiar Aud Mari Eitrheim Stiftelsen Agatunet Vally Karlstrøm, nestleiar Kari Anne Kvestad Kråkevik Stiftelsen Agatunet Steinar Nilsen Astrd Grønsnes Ullensvang herad Lars J..Låte Lars Haustveit Hordaland fylkeskommune Ragnar Bakka Fortidsminneforeninga Det har i 2006 vore helde 3 styremøte og handsama 23 saker. Eigarstyret, Ingebrigt Vik museum Styremedlem: Varamedlem: Oppnevnt av: Lars R. Djupevåg Helge Torgeir Vik, 1. vara Alle oppnevnt av Kvam Gudny Fykse Oddvar Soldal, 2. vara herad Helga Haaland Gerd Vik Geir Botnen Tilsette per Ved Hardanger museum Magnus Mjør, direktør Ved Hardanger Fartøyvernsenter Geir Madsen, dagleg leiar Mai M. Aksnes, økonomi-/ personalkonsulent/ stedfortredar for dagleg leiar Inger Laupsa, kantinemedarbeidar 80% Ingelen Kaldestad, konsulent Signe Skeie Brurok, sekretær 60% Cecilie Holm, marknadskonsulent 70% Fartøyvernavdeling Åsmund Kristiansen, fartøyvernkonsulent, engasjert som avdelingsleiar frå 1. juli Morten Hesthammer, avdelingsleiar (permisjon) Arne Jostein Jensen, båtbyggjar, stedfortredar for avd. leiar

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Evaluering av museumsreforma

Evaluering av museumsreforma KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/869-2 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.11.2015 Evaluering av museumsreforma Samandrag

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 2007

ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 2007 ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP 2007 Hardanger folkemuseum Agatunet Ingebrigt Vik museum Voss folkemuseum Hardanger fartøyvernsenter Kunsthuset Kabuso Granvin bygdemuseum Kvam bygdemuseum 2 3 Forord 2007 var

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Stiftelsen Alvhild`s Minne til Værlandet`s vel

Stiftelsen Alvhild`s Minne til Værlandet`s vel Informasjon om: Stiftelsen Alvhild`s Minne til Værlandet`s vel Stifta i 2005 Adresse: 6986 VÆRLANDET Organisasjonsnummer: 989 086 383 Etter ynskje i testamentet til Alvhild Værøy, vart det oppretta ein

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet

Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Søknad om stønad til etablering og drift av nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen Skiforening / Skigruppa Mai 2016 Nærmiljøanlegg for skiaktivitet Norddalen skiforening vil etablere eit nærmiljøanlegg

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Revisjon 2015 INNHALD INNHALD... 2 I. Kva er nasjonale, faglege museumsnettverk... 2 1.1. Ansvarsmuseum... 3 1.2. Forpliktingar i kulturlandskapsnettverket...

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Næringsfondsstyret Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 10.03.2015 Tid: Etter formannskapsmøtet Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer