Led Lenser * Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Led Lenser * Bruksanvisning"

Transkript

1 NO Bruksanvisning p6x neo

2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om produktet Produktbeskrivelse Produkt Inkludert Bruksområde Produktegenskaper 4 2. Viktige opplysninger for sikker bruk Identifisere lykten Identifisere bruksanvisningen Garanti Fullstendighet Skader Bruksformål Standarder og direktiver Korrekt bruk Målgruppe Kassering 6 3. Sikkerhetsanvisninger Oppbygningen av sikkerhetsanvisningene Symboler for mulige personskader Symboler for mulige skader på eiendom Symboler for annen type informasjon Andre sikkerhetssymboler Symboler på lykten Symboler på pakningen Oversikt over de viktigste sikkerhetsanvisningene 7 4. Oversikt over forkortelser og begreper Betjening Sette inn varianter (kun Box-versjonen) Skru lykten av og på Rask fokusering Bruke lysfunksjonene Aktivere lysprogrammene Bytte av batterier Sette på håndreimen Feste beltevesken Sett lykten i beltevesken Automatiske funksjoner Temperaturovervåkning Advarsel om lavt batterinivå Rengjøring Kontroller Garanti Tekniske data 17 NO - Bruksanvisning P6X_V

3 Takk! Vi er stolte av at du har valgt et av våre produkter. For at du skal kunne gjøre deg kjent med det nye produktet, inneholder denne bruksanvisningen nyttig informasjon om sikkerhet og bruk. Les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk. Bruksanvisningen skal oppbevares og følge med produktet hvis det gis videre til en annen. Da får du utnyttet produktet best mulig, du får svar på spørsmål og unngår å bruke det feil.du bør merke deg anvisningene og det som står om sikkerhet, og kast pærer, batterier og forpakning forskriftsmessig. NO - Bruksanvisning P6X_V

4 1. Generelt om produktet Produktbeskrivelse Lykthode som kan fokuseres Batterirom Endestykke til å skru av Festes for håndreim Av/på trykktast 2 x AA alkaliske batterier 1.2 Produkt Betegnelse Artikkelnr. P6X Box 9406-X P6X Blister 9606-X Inkludert P6X lommelykt, Boks eller Blister (forpakning), Generelle sikkerhetsanvisninger og advarsler, Kort beskrivelse av hvordanp6x best tas i bruk, 1 eller 2 sett med 2 x AA 1.5 V batterier, belteveske, håndreim. 1.4 Bruksområde Smart Light Technology Egnet for bruk utendørs. Vannsprutbeskyttet i alle retninger (IPX4). 1.5 Produktegenskaper 2 Light Programs 3 Light Functions Slankt og elegant design, Sterk effekt (inntil 400 lm) med Smart Light Technologie (SLT) med -- 3 forskjellige lysfunksjoner (High Power / Power / Low Power), -- 2 lysprogrammer, Advanced Focus System (trinnløs overgang mellom homogent, sirkelrundt nærlys til sterkt,xx fokusert fjernlys), Speed-Focus (Einhand-GleitschlittenXX-Mechanik), elektronisk justering med temperatursensor (overopphetingsvern), inntil 60 timer blendingsfritt lys. NO - Bruksanvisning P6X_V

5 2. Viktige opplysninger for sikker bruk 2.1 Identifisere lykten Denne bruksanvisningen omfatter kun lykter og tilbehør som er merket med disse opplysningene: Identifikasjon Typebetegnelse: P6X 2.2 Identifisere bruksanvisningen For å kunne tidsbestemme bruksanvisningen er alle sider merket med typebetegnelsen og et tosifret versjonsnummer, utgaven og landforkortelsen(e): Merking Utgave: P6X_V.01 dato: Denne merkingen er bindende så lenge som bruksanvisningen er gyldig og skal ikke fjernes, uavhengig av hvilken form den er publisert i (på papir, elektronisk eller i utdrag). Garanti 2.3 Garanti LED LENSER garanterer at lykten er sikker og fungerer som den skal forutsatt at: lykten kun brukes til sitt opprinnelig tiltenkte formål og brukes og vedlikeholdes slik det angis i bruksanvisningen, det kun anvendes originalt tilbehør og reservedeler eller slike som er godkjent av LED LENSER, at det ikke gjøres forandringer på lykten. 2.4 Fullstendighet Før lykten monteres skal det kontrolleres at den er komplett og ikke har noen form for skade. Pakk ut alle komponentene og sjekk dem nøye. Bruk bruksanvisningen til å identifisere komponentene. 2.5 Skader Hvis produktet er skadet eller har feil, ber vi deg ta kontakt med selger eller forhandler. 2.6 Bruksformål Standarder og direktiver Lykten, tilbehøret og bruksanvisningen oppfyller kravene som stilles i disse standardene og direktivene: 2001/95/EU Produktsikkerhetsdirektivet / tysk produktsikkerhetslov (ProdSG), Rådsdirektiv 2014/30/EU om harmonisering av forskriftene omkring elektromagnetisk forenlighet. Rådsforordning (EU) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH), DIN EN 62471:2009 fotobiologisk sikkerhet, NO - Bruksanvisning P6X_V

6 2. Viktige opplysninger for sikker bruk Rådsdirektiv 2011/65/EU (RoHS) om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. IEC : Brukerinstruksjonsforberedelser - Struktur, innhold og presentasjon - Del 1: Generelle prinsipper og detaljerte krav Korrekt bruk P6X er en sterk lommelykt med lyskjegle som kan fokuseres. Den gjør at du kan se i mørket. Lykten er ment for permanent bruk. Lykten er ment for bruk utendørs. All annen bruk enn den som angis ovenfor anses som ikke-korrekt bruk av produktet. Bruker er selv ansvarlig for skader som oppstår som følge av slik bruk Målgruppe Hodelykten er egnet for bruk av personer som er eldre enn 14 år uten vesentlige utfordringer. Personer med utfordringer og barn mellom 6 og 13 år skal kun bruke lykten sammen med eller under tilsyn av en voksen. 2.7 Kassering Lykten leveres for gjenvinning på et egnet sted slik landets forskrifter for kassering av elektriske/elektroniske produkter tilsier. Brukte batterier kan leveres til en miljøstasjon og overalt hvor det selges batterier. NO - Bruksanvisning P6X_V

7 3. Sikkerhetsanvisninger 3.1 Oppbygningen av sikkerhetsanvisningene I denne bruksanvisningen er viktige anvisninger merket med symboler og signalord Symboler for mulige personskader Signalord som FARE, ADVARSEL eller FORSIKTIG angir graden av faren som omtales. De forskjellige trekantsymbolene understreker faregraden visuelt. Fare Advarsel Forsiktig Merk FARE angir en umiddelbart farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan medføre alvorlig eller livsfarlig skade. ADVARSEL angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan medføre alvorlig eller livsfarlig skade. FORSIKTIG angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan medføre mindre eller lettere skade Symboler for mulige skader på eiendom angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan medføre skade på eiendom Symboler for annen type informasjon MERK gir deg ekstra informasjon og tips om hvordan du kan bruke hodelykten sikkert og effektivt. 3.2 Andre sikkerhetssymboler Eksplosjonsfare: Batteriene kan eksplodere hvis de blir utsatt for sterk varme. Blendingsfare: Advarer mot lysstråle med høy lysstyrke som kan blende. Følg bruksanvisningen: Minner om at bruksanvisningen skal følges. 3.3 Symboler på lykten Optisk stråling: Advarer mot mulig skade på netthinne fra fotobiologisk stråling. 3.4 Symboler på pakningen CE-merking: Bekrefter samsvar med gjeldende standarder og forskrifter. 3.5 Oversikt over de viktigste sikkerhetsanvisningene Sikkerhetsanvisningene her må leses nøye for lykten tas i bruk! Hvis du gir lykten videre til en annen skal bruksanvisningen og disse sikkerhetsanvisningene også overleveres. Sikkerhetsmerkingen på produktet må ikke fjernes. NO - Bruksanvisning P6X_V

8 3. Sikkerhetsanvisninger Helsefare Advarsel FARE FOR AT BARN UTSETTES FOR ULYKKE ELLER SKADE Lykten skal ikke overlates til barn eller personer som er påvirket av medikamenter eller narkotika eller har fysiske eller psykiske begrensninger: Fare for øyenskade og ulykker. Derfor: La ikke barn leke med lykten. Personer med nedsatte evner skal bare bruke lykten i nærvær av en annen, ansvarlig person. BLENDINGSFARE Advarsel Lykten kan imidlertid blende sterkt og føre til midlertidig begrenset syn og etterbilder. Dette kan gi irritasjon og medføre ulykker. Derfor: Se aldri rett inn i lysstrålen eller lys inn i øynene på andre, test ikke pupillene. Rett aldri lysstrålen mot mennesker eller dyr, de kan blendes. Bruk aldri utstyr som samler de optiske strålene for å se på lysstrålen. Bruk ikke flere lykter samtidig; det vil øke den optiske strålingen og dermed faren for skade på netthinnen. Profesjonelle/offentlige brukere skal instrueres i de regler og forskrifter som gjelder. Hva bør gjøres: Hvis øyet treffes av en lysstråle, skal øyet lukkes bevisst og hodet beveges bort fra lysstrålen. FARE FOR SKADE Forsiktig Bruk ikke lykten eller tilbehøret hvis det er skadet, det kan være farlig: Derfor: Defekte deler skal ikke brukes videre, men byttes ut eller repareres av fagfolk. Forsiktig FOTOBIOLOGISK SIKKERHET (ØYESIKKERHET) Iht. produktstandard IEC plasseres denne lykten i risikogruppe 2 (middels risiko), altså ut over gruppen for fri bruk. Faren for skade på netthinnen av optisk stråling er til stede, men verdiene er svært lave (blått lys 400 nm til 780 nm). Merk ELEKTROMAGNETISK FORENELIGHET Lykten møter kravene i direktiv 2014/30/EF om elektromagnetisk forenlighet (EMC). NO - Bruksanvisning P6X_V

9 3. Sikkerhetsanvisninger Forandringer / reparasjoner Forsiktig IKKE UTFØR EGNE FORANDRINGER / REPARASJONER Reparasjoner, påmonteringer og forandring av lykten er ikke tillatt. Det kan skade lykten eller gjøre den farlig for bruker: Derfor: LED-ene kan ikke byttes ut. Åpne ikke lykten med mindre det er beskrevet i bruksanvisningen. Forsøk aldri å reparere lykten selv; ta den med til selger/forhandler. Batterier / oppladbare batterier EKSPLOSJONSFARE / FARE FOR ETSESKADE Hvis de varmes sterkt opp kan batteriene eksplodere. Batterisyre som lekker ut kan forårsake etseskader. Derfor: Batterier / oppladbare batterier... skal ikke ligge lenge i direkte sollys eller utsettes for sterk varme, skal ikke varmes opp eller kastes inn i åpen ild. Unngå å dekke til lykten så det bygger seg opp varme. ikke kastes i vann eller bli liggende ute i regn, ikke svelges, ikke åpnes, skades eller kortsluttes, skal bare lades opp på nytt når de er merket med at dette er mulig, oppbevares utilgjengelig for barn, skal alltid legges inn riktig vei (+/- merking) i batterirommet, tas ut hvis lykten ikke er i bruk over lengre tid eller batteriene er tomme. Hva bør gjøres: Hvis det renner ut batterivæske kan det legges en klut under; unngå kontakt med hud, øyne og slimhud. Hvis disse stedene likevel kommer i kontakt med batterivæsken: Skyll godt med rent vann og oppsøk lege. BYTTE AV BATTERI Batterier /oppladbare batterier oppbevares på et tørt sted mellom -10 C og +25 C. Sett alltid inn batteriene slik merkingen (+) (-) viser. Rens kontaktene på batteriene / lykten ved behov. Bland aldri nye og brukte batterier. Bruk alltid bare batterier av god kvalitet og samme type. Bytt alltid alle batteriene samtidig. FARE FOR KORTSLUTNING Advarsel Unngå fare for kortslutning ved opplading ved å: Aldri berøre ladekontaktene med fuktige gjenstander / metall. Rense kontaktene ved behov. Bare lade opp lykter/batterier i tørre rom. NO - Bruksanvisning P6X_V

10 3. Sikkerhetsanvisninger FEILFUNKSJON I LYKTEN Før lykten brukes skal det alltid kontrolleres at den fungerer som den skal; ha alltid med en ekstra pære og tilstrekkelig med batterier. Hvis lykten ikke fungerer (helt) som den skal, gjør du slik: Kontroller at alle batteriene sitter riktig vei (+) (-) og er fullt ladet. Kontroller kontaktene på batterier og lykt; rengjør ved behov. Hva bør gjøres: For å fortsette å utnytte alle funksjonene i lykten, setter du inn nye batterier / lader opp de gamle. Kassering/miljøvern KASSERING / GJENVINNING Lykter og brukte batterier skal ikke kastes som husholdningsavfall. De må håndteres slik nasjonale forskrifter tilsier. Materialene gjenvinnes iht. kildemerkingen. Gjenvinning av materialer er et viktig bidrag til miljøvernet. Derfor: Lever inn lykten på det lokale mottaket for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Brukte batterier kan leveres til en miljøstasjon og overalt hvor det selges batterier. Batterier, spesielt litium- og oppladbare batterier må alltid være tomme når de kastes. Forpakningsmaterialet sorteres og tilføres kildesorteringen. NO - Bruksanvisning P6X_V

11 4. Oversikt over forkortelser og begreper SLT LED Batteri I denne bruksanvisningen finner du disse faguttrykkene/forkortelsene: Smart Light Technology Kort for "light-emitting diode", lysdiode på norsk Oppladbart batteri, dvs. en energikilde som kan lades opp og brukes på nytt NO - Bruksanvisning P6X_V

12 5. Betjening Sette inn varianter (kun Box-versjonen) 2 I "box-versjonen" av lommelykten må først batteriene som følger med legges inn. I "blister-versjonen" ligger de allerede på plass. 1. For å legge inn batteriene skrus endestykket 3 først av. Forsiktig 3 Eksplosjonsfare Batteriene må alltid legges inn slik (+/-)- markeringen viser, ellers kan batteriene skades eller til og med eksplodere Legg nye/ladede batterier 5 med plusspolen (+) først inn i batterirommet Skru på endestykket 3 igjen. 5.2 Skru lykten av og på + AA - AA LED LENSER * P6X X Lykten betjenes med trykknappen på endestykket. Tasten kan festes for konstant lys; lette trykk gir lysblink, f.eks. for å sende signaler eller som varsling. 1. Lykten kobles inn ved å trykke på-/av-bryteren 4 på endestykket 3 kraftig inn så den går i inngrep. Den skal feste med et tydelig "klikk". Nå lyser lykten permanent. 2. Lykten kobles ut ved å trykke hardt på-/av-bryteren 4på endestykket 3 så den løsner. Den skal løsne med et tydelig "klikk". Lykten lyser ikke lenger. 3. For å sende lyssignaler, trykkes på-/av-bryteren 4 lett, og holdes evt. inne. 5.3 Rask fokusering 1 x Lysstrålen på lykten kan fokuseres med én hånd ved at lykthodet 1 forskyves. 1. Skru på lykten. 2. Hold lykten i hånden og grip rundt lykthodet 1 med tommel og pekefinger. 3. Skyv lykthodet 1 forover eller bakover, til ønsket bredde på lysstrålen. 2 x 3 x NO - Bruksanvisning P6X_V

13 5. Betjening A 1 1 x 2 2 x 3 3 x 8 x + Click + Click 8 x B 3 1 x 2 2 x 1 3 x 5.4 Bruke lysfunksjonene Lykten har 3 lysfunksjoner: 1 = sterkt lys (High Power), 2 = normalt lys (Power) og 3 = dimmet lys (Low Power). 1. Lysfunksjonene aktiveres ved å trykke av-/på bryteren 2 slik at den enten -- går i inngrep/løsner flere ganger, eller -- trykke lett flere ganger til ønsket program nås, og så hardt så den går i inngrep. Hvert trykk aktiverer neste funksjon. Etter tre lette trykk starter syklusen på nytt. Trykk tasten Lysfunksjon 1 x Sterkt lys 2 x Normalt lys 3 x Dimmet lys NO - Bruksanvisning P6X_V

14 5. Betjening 5.5 Aktivere lysprogrammene Lykten har 2 lysprogrammer som kan brukes til å bestemme rekkefølgen på lysfunksjonene. Program A er aktivert fra fabrikken. Velg mellom disse programmene: Program A Trykk tasten Lysfunksjon 1 x Sterkt lys 2 x Normalt lys 3 x Dimmet lys Program B Trykk tasten Lysfunksjon 1 x Dimmet lys 2 x Normalt lys 3 x Sterkt lys Skru av lykten. 2. For å forandre på programmet, trykkes på-/av-tasten 8 ganger (eller mer) og settes i inngrep. Lykten bytter lysprogram og bekrefter det med to korte blink. Etter blinkene kommer den første lysfunksjonen i det programmet som ble valgt, dvs. enten sterkt eller dimmet lys. Gjenta prosedyren for å komme til det andre lysprogrammet. LED LENSER * P6X + AA Alkaline - + AA Alkaline Bytte av batterier + AA Ni-MH - + AA Ni-MH - 1. For å ta ut batteriene 2 skrus endestykket 3 av. 2. Ta ut batteriene 2 kast dem på forskriftsmessig måte og sett inn nye / la opp batteriene på nytt. Forsiktig Eksplosjonsfare Batteriene må alltid legges inn slik (+/-)- markeringen viser, ellers kan batteriene skades eller til og med eksplodere. 3. Legg nye batterier 2 med plusspolen (+) først inn i batterirommet Skru på endestykket 3 igjen. Bruk av (oppladbare) batterier I lykten skal det kun brukes 2 x AA batterier (LR6) eller 2 x AA NiMH oppladbare batterier med 1,5 V. NO - Bruksanvisning P6X_V

15 5. Betjening 5.7 Sette på håndreimen Håndreimen som følger med kan festes i endestykket. 1. Skyv den tynne hempen 3 på håndreimen gjennom festeringen 2 på endestykket 1 på lykten. 2. Trekk den tykke delen av håndreimen 2 gjennom den tynne delen av reimen 1 og trekk i den tykke delen 2 til den tynne delen av reimen 1 legger seg rundt åpningen i festet Feste beltevesken Beltevesken kan festes med karabineren eller settes på et inntil 80 mm bredt belte. 1. Trykk karabinkroken inn for å åpne den og fest den f.eks. i en beltestropp eller 2. åpne trykknappen på beltefestet 3. åpne beltefestet (borrelås) 4. Skyv beltefestet inn bak beltet og fest til beltevesken igjen. 5. Sikre beltefestet med trykknappen. 5.9 Sett lykten i beltevesken 1. Åpne borrelåsen på beltevesken. 2. Stikk lykten så langt det går med endestykket først ned i beltevesken. 3. Lukk borrelåsen på beltevesken Automatiske funksjoner Temperaturovervåkning P6X er utstyrt med temperaturovervåkning (elektronisk regulering med temperatursensor). Den hindrer at lykten overopphetes når den er i bruk. Det kan forekomme at lysstyrken reduseres noe når denne funksjonen aktiveres. Da kan lykten evt. kobles ut og avkjøles noe Advarsel om lavt batterinivå Lavt oppladingsnivå på batteriet indikeres med 3 korte blink i LED-en. Blinkingen gjentas hvert 15. sekund - til lykten skrus automatisk av etter 10 minutter. Bytt batterier slik det beskrives i kap NO - Bruksanvisning P6X_V

16 5. Betjening 5.11 Rengjøring Når du rengjør lykten: Bruk alltid bare en tørr klut som ikke loer når du gjør ren lykten eller tilbehøret. Hvis lykten kommer i kontakt med saltvann må det straks fjernes helt med en tørr klut som ikke loer. Skader på overflaten Løsemidler kan skade overflaten / materialet! Derfor: Bruk ikke rengjørings- eller desinfeksjonsmidler. Bruk ikke skuremidler. Bruk ikke bensin, tynner el. lign. Eksklusjon av garanti Produsenten overtar intet ansvar for skader som oppstår som følge av at det er brukt uegnede rengjørings- eller desinfeksjonsmidler Kontroller Alle produkter utsettes for slitasje over tid. Hver år / før hver gangs bruk bør lyktens og batterienes sikkerhet og funksjon kontrolleres. Skadede / gamle batterier erstattes og kastes defekte lykter eller tilbehørsdeler skal ikke brukes - kontakt evt. selger/forhandler Garanti Produktene våre gjennomgår en rigid kvalitetskontroll før de forlater fabrikken. Hvis lykten likevel ikke skulle fungere korrekt, ber vi deg ta kontakt med selger/ forhandler. Ukyndige reparasjoner Lykten skal bare repareres av en autorisert servicepartner, ellers vil garantien opphøre. NO - Bruksanvisning P6X_V

17 6. Tekniske data P6X Parameterverdi Verdi LED 1 x High End Power LED Lengde 165 mm Vekt 115 g Batterier 2 x AA LR6 / 2 x NiMH-batterier 1,5 V DC Energitank*** 8,4 Wh Lysmoduser High Power Power Low Power Lysstyrke* 400 lm 100 lm 10 lm Brenntid ** 2 t 6 t 60 t Strålelengde* 160 m 80 m 20 m Vanntetthet IPX4 *Lysstyrke (lumen) eller maksimal strålelengde (meter) målt ved innkobling med de innstillingene som vises i tabellen og fullt oppladede batterier. Dette er gjennomsnittlige verdier som i enkelttilfeller kan avvike med +/- 15 %, avhengig av chip og batterier. ** Gjennomsnittlig brenntid på laveste trinn inntil en lysstyrke på 1 lumen. *** Beregnet kapasitet i watt-timer (Wh). Dette gjelder for batteriet(ene) i en artikkel i helt ny tilstand eller for fullstendig oppladet batteri. NO - Bruksanvisning P6X_V

18 * NO - Bruksanvisning P6X_V ZWEIBRÜDER OPTOELECTRONICS GMBH & CO. KG Kronenstr Solingen Germany Tel / Faks /

Led Lenser * Bruksanvisning. neo

Led Lenser * Bruksanvisning. neo NO Bruksanvisning neo Innholdsfortegnelse 1. Generelt om produktet 4 1.1 Produktbeskrivelse 4 1.2 Varianter 4 1.3 Inkludert 4 1.4 Bruksområde 4 1.5 Produktegenskaper 5 2. Viktige opplysninger for sikker

Detaljer

LED LENSER * LED LENSER * M3R. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * M3R. Creating New Worlds of Light LED LENSER * Creating New Worlds of Light LED LENSER * M3R LED Lengde Vekt Lumen Batterier energitank Brenntid High End Power LED 100 mm 45 g Power: 220 lm* Low Power: 20 lm* 1xAA Li-Ion Oppladbar litium

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Inkludert: Batterier, håndreim, veske, karabinkrok, bruksanvisning

Inkludert: Batterier, håndreim, veske, karabinkrok, bruksanvisning LED LENSER * Creating New Worlds of Light LED LENSER * Fokusertbart lys for proffer LED Lengde Vekt Lumen Batterier Energitank Brenntid High End Power LED 130 mm 175 g Boost: 320 lm* Power: 250 lm* Low

Detaljer

LED LENSER * LED LENSER * P2 BM. Tommeliten-lykten med rask fokusering. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 BM. Tommeliten-lykten med rask fokusering. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 BM Tommeliten-lykten med rask fokusering High End Lengde 103 mm Vekt 36 g Lysstrøm 16 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Energitank 1,8 Wh*** Brenntid 7 t** Strålelengde

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. :

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. : Best.-nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Inkludert: Batterier, bruksanvisning, Smart Instruction Card

Inkludert: Batterier, bruksanvisning, Smart Instruction Card LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * H14.2 Vekt Batterier Xtreme Power 340 g Boost: 350 lm* Power: 250 lm* Low Power: 60 lm* 4 x AA 1.5 V Energitank 16,8 Wt *** Boost: 8 t** Power: 15 t** Low

Detaljer

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 Sikkerhetsforskrifter................................. 1 1.1 Varselsymboler.....................................

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

LED LENSER * LED LENSER * SEO 3. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * SEO 3. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * SEO 3 Blendefritt rødt -lys 3 Power s (med blinkefunksjon) 100% low power 15% signal 3 White High End s 1 Red High End Vekt 96 g Lysstrøm 90 lm* Batterier

Detaljer

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

TEB-3 / TN-3. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 TEB-3 / TN-3 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Vifte TEB-3 / TN-3 Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Igangkjøring... 3 Sikringsbytte

Detaljer

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringskunstner i lommeformat. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringskunstner i lommeformat. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 AFS Fokuseringskunstner i lommeformat High End Lengde 94 mm Vekt 31 g Lysstrøm 25 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Energitank 1,8 Wh*** Brenntid 6 t** Strålelengde

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no L6792 Laughtop www.fisherprice.no Forbrukerinformasjon Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre AA-batterier (medfølger). Batterier

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus håndsender. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus håndsender. Bruksanvisning Komfort Art.-nr. 48 KFH Standard Art.-nr. 48 FH Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

FERTI CARE personal. Brukerveiledning

FERTI CARE personal. Brukerveiledning FERTI CARE personal Brukerveiledning 0459 Multicept A/S Frederiksberg Alle 32, 2.th DK-1820 Frederiksberg Danmark Telefon: +45 4576 0515 Telefaks: +45 4576 0516 E-mail: info@multicept.com www.multicept.com

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

LED LENSER * P5 E. Lyseekspert med utholdenhetsevne

LED LENSER * P5 E. Lyseekspert med utholdenhetsevne LENSER * P5 E Lyseekspert med utholdenhetsevne High End Lengde 100 mm Vekt 62 g Lysstrøm 25 lm* Batteri 1 x AA 1.5 V Energitank 4,2 Wh*** Brenntid 20 t** Strålelengde 75 m* Tekniske data Enestående konstruksjon

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

LED LENSER * LED LENSER * P5.2. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P5.2. Creating New Worlds of Light LENSER * P5.2 113 mm 79 g Lumen Boost: Power: 140 lm* Low Power: Batteri 1 x AA 1,5 V 4,2 Wt*** Brenntid Boost: Power: 5 t** Low Power: Strålelengde Boost: Power: 120 m* Low Power: Nye LENSER P5.2 er liten,

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

Funk bussystem Funk veggsender flat. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

Funk bussystem Funk veggsender flat. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 1-kanal 2251.. 2-kanal 2252.. 4-kanal 2254.. 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

LED LENSER H7R.2 HODELYKT

LED LENSER H7R.2 HODELYKT LED LENSER H7R.2 HODELYKT 7298 LED Lenser H7R.2 (gavesett) 7398 LED Lenser H7R.2 (blister med TEST-IT) Takk for at du har kjøpt et av produktene våre. H7R.2 er en avansert, håndfri, oppladbar hodelykt

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Dok. nr.: 0195C 2012.04.30 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Audiodetektor-pakken inneholder... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen!

S 5004 Peisild-panel. Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5. Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Bruksanvisning Side 2 Monteringsanvisning Side 5 Oppbevares i bilen! S 5004 Peisild-panel Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Tillegg til bruksanvisningen Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser 1 E 2 Produktbeskrivelse: I henhold til tegning A, B, C, D og E 1. Høyre håndtak 2. Base 3. Basedeksel 4. Knestøtter 5. Bein 6. Kontrollpanel 7. Skruer til

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6842 - IR-Servicehandsender @ 25\mod_1340349812156_150251.docx @ 219810 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Watchdog. 6179-500 (IRHS 2.1) IR-håndsender. 2373-1-8084 Rev. 02 23.10.2012

Betjeningsanvisning Busch-Watchdog. 6179-500 (IRHS 2.1) IR-håndsender. 2373-1-8084 Rev. 02 23.10.2012 Pos: 3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6179 - IR-Handsender ABB_KNX @ 31\mod_1349867179249_150251.docx @ 243009 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2015-06-03 Dok.nr.: 0274C Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Learning Mower L3308. www.fisherprice.no

Learning Mower L3308. www.fisherprice.no L3308 Learning Mower Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre AA-batterier (medfølger). Montering må utføres av en voksen. Du trenger

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr. Lisa bærbar lommemottaker Brukerveiledning Lisa bærbar lommemottaker Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.: 1104805 INNHOLD Lisa bærbar lommemottaker... 1 Skisse av Lisa bærbar

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

IR-sender IR-5SO. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse. IR-sender IR-5SO: HMS art. nr.: 029149 Bestillingsnr.

IR-sender IR-5SO. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse. IR-sender IR-5SO: HMS art. nr.: 029149 Bestillingsnr. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender IR-5SO IR-sender IR-5SO: HMS art. nr.: 029149 Bestillingsnr.: 2204069 IR-SENDER IR-5SO... 1 FUNKSJON... 2 FUNKSJONSOMKOPLER... 2

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker

Sikkerhetsanvisninger for høytrykksvasker Deutsch 3 English 9 Français 15 Italiano 22 Nederlands 28 Español 34 Português 40 Dansk 46 Norsk 51 Svenska 56 Suomi 61 Ελληνικά 67 Türkçe 74 Русский 80 Magyar 88 Čeština 94 Slovenščina 100 Polski 105

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE.

Forviss deg om at du har lest alle instruksjonene, rådene og forholdsreglene nøye før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Gymform ABS & CORE BRUKERVEILEDNING Din sikkerhet er viktigst. Vi ber deg derfor gjøre deg kjent med all informasjonen i denne brukerveiledningen før du tar i bruk Gymform ABS & CORE. Det er viktig at

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO TDS 10 M NO BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data...

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer