Women s Democratic Participation following the Arab Spring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Women s Democratic Participation following the Arab Spring"

Transkript

1 NUMMER 1 JUNI 2012 NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING GRUNNLAGT Women s Democratic Participation following the Arab Spring Impulser fra en global arena

2 JUSTINE Redaksjon Marte Johansen (redaktør) Kiran Aziz Julia Lykke Gyberg Anne Marit Lindberg Urd Cecilie Deglum Layout Espen Rosenquist Forside/illustrasjonsfoto Espen Rosenquist Trykk Trykksakleverandøren AS Justine er medlemsbladet i Norske Kvinnelige Juristers Forening, og utgis to ganger i året. NKJF er ansvarlig utgiver. ISSN: X NKJF Styret Kari Amalie Pettersen (leder og webansvarlig) Anne Lindberg (økonomiansvarlig) Kiran Aziz (internasjonalt ansvarlig) Toril Charlotte Raynolds Marianne Jonsson Marte Johansen Julia Lykke Gyberg Vara Urd Cecilie Deglum Postadresse Justine Postboks 1620 Vika 0119 Oslo INNHOLD LEDER 3 VOLDTEKT I GRENSELAND? 4 FNS KVINNEKONVENSJON HVA KAN DEN BRUKES TIL? 6 MAN KAN IKKE LEVE BARE PÅ LUFT OG KJÆRLIGHET 8 FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? 10 KVINNEDAGEN! 12 ER FORBUD RETTE VEIEN Å GÅ? 14 IMPULSER FRA EN GLOBAL ARENA 16 WOMEN S DEMOCRATIC PARTICIPATION FOLLOWING THE ARAB SPRING 19 A REVOLUTIONARY WOMAN 22 INDIVIDUELL KLAGERETT FOR BARN ETTER FNS BARNEKONVENSJON 23 MIN ANNERLEDESHET, MIN STYRKE 24 EIT NØDVENDIG VERKEMIDDEL? 25 STRUKTUR FOR LIKESTILLING 29 FEM KJAPPE 32 SISTE NYTT FRA STYRET 34 NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING 35 LEDER Innledningsvis vil jeg takke alle bidragsytere som har medvirket slik at vi denne gangen også kan sende dere et Justine spekket med varierte artikler. Som ny redaktør er jeg veldig stolt over at vi på tross av den tøffe våren som hele Norge har hatt, med rettsaken i 22.juli saken, har fått samlet en stor gruppe bidrags-ytere til å skrive om også andre viktige og engasjerende temaer. Dette er temaer som denne våren har kommet i skyggen av den vanskelige saken. Det er også denne gangen mye som har skjedd siden sist dere mottok justine. Årsmøtet er blitt avholdt og styret fikk i denne omgang ett nytt medlem. Vi ønsker Marianne Jonsson velkommen, og takker for mange år med god innsats til både Kirsti Guttormsen og Yvonne Evensen. Bakerst i bladet kan dere lese mer om hver enkelt av styrets medlemmer. Kiran Aziz har tatt over som leder av den internasjonale gruppen, og har deltatt på Awid-konferansen i Istanbul. Dette ble vi invitert med på i forbindelse med arbeidet som gjøres med å finne nye prosjekter. Det er også tatt med et engasjerende dikt som ble fremført på denne konferansen. I disse dager (da bladet havner i din postkasse) er også to av styrets medlemmer på tur til Egypt for å knytte kontakter, dette er noe dere først vil få lese om i neste nummer. Siden sist har også Norge vært representert på Kvinnekonvensjonshøring i Geneve. I dette bladet får vi høre om denne opplevelsen sett fra en frivillig organisasjon. Her er det også noen tips å hente til de av dere som er rettspolitisk interesserte og ønsker å lobbe inn deres synspunkter til politikere og andre. Siden det snart er sommer og tid for ferie har vi i denne utgaven også lagt med litt ikke faglig stoff i form av blant annet en bokanmeldelse. Som vanlig kan du også lese spalten 5 kjappe, denne gangen med tidligere høyesterettsdommer Karin Maria Bruzelius og den samfunnsengasjerte Loveleen Rihel Brenna. Jeg oppfordrer også alle medlemmer som ønsker å bidra til neste nummer av Justine til å ta kontakt allerede nå. Vi i redaksjonen ser også at bladet slik det nå fremstår, kan være en attraktiv kanal for bedrifter til å nå kvinnelige jurister i alle aldere, ved enten annonser eller stillingsutlysninger. Ta gjerne kontakt dersom slik annonsering kunne vært aktuelt for din bedrift. God sommer og god lesing. MARTE JOHANSEN Redaktør, Norske kvinnelige Juristers Forening foto: Marte Johansen Justine 1/2012 3

3 Voldtekt i grenseland? av URD CECILIE DEGLUM Det siste året har mediene gått langt i dekningen av overfallsvoldtekter. Året 2011 var etter alt å dømme et meget dystert år med hensyn til dette. Aftensposten rapporterte 14. november 2011 at det til da i 2011 var anmeldt 116 overfallsvoldtekter, det høyeste tallet på mange år. Særlig Oslo ble for mange kvinner en farlig by å oppholde seg alene etter mørkets frembrudd, i det en stor del av voldtektene ble anmeldt herfra. Overfallsvoldtekt karakteriseres ved at fornærmede blir overfalt utendørs og blir utsatt for seksuell vold. Overfallsvoldtekten preges ofte av også fysisk vold, gjerne for å kue offeret. Tallene på anmeldelser av overfallsvoldtekt i 2011 kan ses på på flere måter. Det kan hende økningen av overfallsvoldtekt som sådan ikke har vært så stor som det umiddelbart kan se ut som; økningen av anmeldelser kan kanskje også forklare bildet. Dersom det siste stemmer er dette en positiv utvikling. Dersom flere kvinner føler det er lettere å stå fram og anmelde overgrep, kan det føre til mindre skam og opplevelse av egen skyld for dem selv og andre kvinner. Det kan også føre til økt ressursbruk på oppklaring, og dom i en del tilfeller. skal gå tilbake til normalen. I denne artikkelen ønsker jeg også å avgrense mot falske anmeldelser. Dette er for all del en viktig diskusjon, men når det her i artikkelen vises til voldtekt og seksualisert vold så er det med det premisset at handlingen faktisk har skjedd. man snakker om dette temaet. Man kan bli møtt med at jenter sier nei når de mener ja, eller at de er jo med på leken så da må de tåle steken, eller at det er ofte fordi jenter angrer dagen etterpå. Jeg vil våge å påstå at de fleste menn ikke har begått en bekjentskapsvoldtekt, men at de likevel føler seg truffet fordi mange har blitt med kvinner hjem fra fylla og ingen har husket så veldig mye etterpå. Dette er ikke så uvanlig i dagens...et grenseland der den seksuelle handlingen oppfattes som gjensidig ønsket av den ene parten, men ikke av den andre. samfunn. Men det er likevel et feil utgangspunkt å ha. Utgangspunktet man må ha er at voldtekt ikke skal forekomme. Fra vi er barn burde grensesetting på egne og andres vegne være i sentrum. Gjensidig respekt mellom kjønnene og samarbeid på tvers av kjønnene for å unngå de tragiske utfallene som kan gjøre at en kvinne aldri blir trygg igjen. Da bekjentskapsvoldtekter ofte skjer under påvirkning av alkohol er det også viktig at barn og ungdommer blir opplært i alkoholens innvirkning på kroppen. Jeg vet at alkoholgrensene er 18 og 20 år. Det er et faktum at mange barn og unge får tak i og drikker alkohol lenge før dette. Når de da ikke har noen forutsetninger for å vite eller skjønner kraften alkholen har og hvor grensesprengende det faktisk kan bli, er det ikke vanskelig å skjønne at grensetilfeller og voldtekter forekommer. Studier viser at det er kvinner i slutten av tenårene og begynnelsen av tjueårene i langt større grad er utsatt for voldtekt enn resten av befolkningen. Jeg tror at det at man gjerne begynner utforskningen med alkohol i tenårene har en sammenheng her med at man også ikke er ferdig utviklet som menneske. Både jenter og gutter går gjennom personlighetsforandringer i disse årene som kan være så sårbare. Grensesetting må komme før dette og være sentralt hele veien. Respekt for egne og andres grenser likeså. Ingen kvinne har skyld i at de blir voldtatt. Ved å sette søkelyset på temaet, gjøre det mindre skambelagt å snakke om og å anmelde, og gjøre det til et problem som hele samfunnet må ta ansvar for kan man kanskje få ned antall bekjentskapsvoldtekter. Det er samfunnet tjent med. Men hva med de tilfellene som kan oppleves mer i grenseland i voldtektsbildet? For det er en kjensgjerning at overfallsvoldtekter faktisk hører til et mindretall innenfor voldtektskategorien. Bekjentskapsvoldtekter begås av ektefeller, kjærester, venner, bekjente eller fremmede offeret nettopp har møtt. Bekjentskapsvoldtekter kan ofte havne i et grenseland der den seksuelle handlingen oppfattes som gjensidig ønsket av den ene parten, men ikke av den andre. Det kan også være slik at den ene parten ikke vet at handlingen skjer på grunn av bevissløshet forårsaket av rus eller søvn. Det kan også være at den ene parten ikke tør å si nei. Når man velger å skrive om voldtekt, uansett type, er det viktig å trå varsomt og ta hensyn til de som leser dette. Noen kan selv ha opplevd overgrep og seksualisert vold, og det er viktig å understreke at alle voldtekter er utelukkende overgripers skyld. Samtidig må det også påpekes at alle ofre for seksualisert vold har sin egen opplevelse å bearbeide, sine egne sår å reparere, og for noen kan det bli umulig å se at livet Det er kanskje særlig viktig i grenselandet å legge dette premisset. Diskusjonen rundt bekjenstskapsvoldtekt vil nok aldri ta slutt; kunne fornærmede unngått dette ved å kle seg mindre utfordrende, ikke ha hatt mange seksualpartnere, ikke blitt så full, ikke tatt han med seg hjem? Noen av disse tingene blir også til stadighet diskutert i forbindelse med overfallsvoldtekt. Denne diskusjonen fører sjeldent noe fruktbart med seg. Det er slik at de fleste ofre for voldtekter er kvinner og de fleste overgripere er menn. Det er et samfunnsproblem som må tas på alvor av alle, ikke kun ofre eller kun kvinner. Hva er det som fører til at gutter og menn begår bekjentsskapsvoldtekter? Hva er det som gjør at jenter og kvinner ofte ikke anmelder disse voldtektene? Og hva er det som gjør at denne debatten ofte oppleves så personlig for mange menn? Jeg har opplevd at menn kommer i forsvarsposisjon når 4 Justine 1/2012 Justine 1/2012 5

4 FNs kvinnekonvensjon Hva kan den brukes til? Av GUNHILD VEHUSHEIA daglig leder JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) Hvert 4 år leverer Norges myndigheter en rapport til FNs kvinnekomite om hvordan tilstanden er for norske kvinner. I februar i år ble norske myndigheter eksaminert av komitteen med bakgrunn i en rapporten myndighetene hadde levert. Forut for dette har det vært et omfattende arbeid hos myndighetene, men også hos ulike frivillige organisasjoner i Norge (NGO-er). JURK var med i arbeidet med skyggerapportering for første gang og vært i dialog med komiteens medlemmer i forkant for å gi dem vårt bilde av hvilke utfordringer vi har i etterlevelsen av kvinnekonvensjonens forpliktelser. Hvorfor gjør vi dette? Hvordan kan andre NGOer er arbeide for å formidle sine statusrapporter fra Norge til FN? Hvordan kan vi jurister bruke kvinnekonvensjonen? Denne artikkelen gir et lite bilde av det arbeidet som ble gjort, resultatet vi oppnådde i Geneve og ikke minst noen tanker om hvordan vi som arbeider i frivillig sektor og som jurister i Norge bør følge opp de anbefalingene som komiteen kom med og Kvinnekonvensjonen generelt. Dessverre har jeg ikke tid til å gå inn i rapportens materielle innhold; men sluttmerknadene fra CEDAW-komiteen (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) finner du selv lett på nettet ved å søke etter CEDAW 8. Rapporten ligger blant annet tilgjengelig på regjeringens hjemmesider eller gå inn på CEDAW-C-NOR-CO-8.pdf. Rapporten anbefales på det varmeste! Bakgrunnen for JURKs engasjement Myndighetene bruker stadig mer tid og krefter på å følge opp sine internasjonale forpliktelser og å rapportere til blant annet FN; kvinnekonvensjonen, barnekonvensjonen, rasediskrimineringsskonvensjonen osv. JURKs rettspolitiske arbeid for å styrke kvinners reelle rettigheter i Norge skal selvfølgelig fortsette å være av nasjonal karakter, men når mye av agendaen nå settes internasjonalt mente og mener vi at det er smart å bruke krefter på å synliggjøre erfaringene fra saksbehandlingsarbeidet også her. Vi må jo hjelpe til med å få FN til å sette fokus på det som er det viktigste for kvinner i Norge i dag. Hva har vi gjort? JURK startet allerede forsommeren 2010 med sitt arbeid. Da startet arbeidet med CEDAW ved å skrive to høringssvar til BLDs utkast til den nasjonale rapporten. Høsten 2010 satte så alle ansatte i gang med å analysere og løfte frem de mer prinsipielle enkeltsakene. Dette var krevende arbeid, spesielt fordi det var første gangen. Hvor mye? Hvor lite? Hvilken form? Deretter tok vi vårt bidrag med oss inn i arbeidet med en felles skyggerapport med mange andre kvinneorganisasjoner i Norge. En arbeidsgruppe på 10 organisasjoner hadde fått mandat til å utarbeide en felles skyggerapport, basert på innspill fra enda flere. Noen drakamper om hva vi skulle legge vekt på her! Men vi hadde fått en forståelse av at FNs kvinnekomite ønsket en felles skyggerapport fra NGOene (rett eller galt ), og for JURK sin del var det i alle fall fint å bidra inn i denne felles rapporten denne gangen. I juni 2011 var den felles skyggerapporten ferdig, utarbeidet av arbeidsgruppen og koordinert av FOKUS sekretariatet. Alle organisasjoner under FOKUS paraplyen fikk da mulighet til å tilslutte seg skyggerapporten, noe også mange gjorde. Skyggerapporten ble deretter sendt CEDAW sekretariatet og i august dro representanter for arbeidsgruppen (og JURK) til et formøte i CEDAW komiteen den gangen i New York), og fikk noen minutter til å legge frem hovedsaker fra rapporten vår. Ikke akkurat en grundig gjennomgang., men; nå var vi i hvert fall i gang! I januar 2012 fikk vi muligheten til å oversende ytterligere skriftlige innspill til CEDAWkomiteen, før vi endelig var i gang med høringsuka i Geneve. KVINNEKONVENSJONEN OG RAPPORTERING FRA NORGE Kvinnekonvensjonen = Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Basisfakta om konvensjonen: - Utarbeidet i Undertegnet av Norge i Inkorporert i norsk lov sommeren 2009 Ansvar for rapporter fra Norge: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Ansvar for oppfølging av Norge: Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) Allerede 6 dager før Norge skulle høres dro en representant fra arbeidsgruppa (og JURK) til Geneve for å være med i lobbykurs sammen med NGO representanter fra de andre landene som ble hørt samme uke som Norge. Utrolig nyttig! Både med tanke på kunnskapen, men også fordi vi knyttet viktige kontakter. Jeg tror også at komiteens medlemmer får større tiltro til vårt budskap når de ser at vi bruker så mye tid og krefter på å være tilstede og komiteens medlemmer gikk jo rundt i de samme gangene og så jo at vi var tilstede og brukte tid og krefter på å både tilegne oss kunnskap og bidra med kunnskap og innsats. Hva følte vi at vi oppnådde i Geneve? Var alt arbeidet verdt innsatsen? Alt arbeidet vi som frivillige (og også LDO) legger ned i skyggerapportering til kvinnekomiteen legger vi ned av en grunn; vi ønsker at komiteen skal få et så fullstendig bilde som mulig av tilstanden for kvinner i Norge. Så torsdag 16. februar var vi minst like spente som delegasjonen til statsråd Audun Lysebakken; hva ville CEDAWkomiteen legge vekt på i sin eksaminasjon av Norge? Hadde vi klart og nå frem med informasjonen om tilstanden i Norge? Og hva ville komme med i den skriftlige rapporten i etterkant? JAAA! Alt arbeidet var verdt innsatsen! For min del satt jeg delvis og tørket tårer, jeg spammet ned Facebook kontoen min (som jeg ellers må innrømme vanligvis får være litt for mye i fred) og jeg satt og hoppet i stolen når det kom spørsmål på det ene området etter det andre av dem vi hadde påpekt som viktig. For selv om eksaminasjonen varer fra klokka er det jo mye som må prioriteres bort av komiteens medlemmer hver av dem har gjennomsnittlig anledning til å stille tre spørsmål. Og dette legger i sin tur føringer for svarene til statsrådene, og alt det som skjer muntlig legger i sin tur føringer for hva som vektlegges i den Denne rapporten: Norges 8. rapport Eksaminasjon foregikk under komiteens 53. sesjon, februar til mars Norge ble eksaminert 16. februar Concluding observations sluttbemerkninger fra komiteen som de vil følge opp i neste rapport. Sluttbemerkninger kom fra komiteen 2. mars 2012 rapporten som kommer fra komiteen i etterkant. Det var rett og slett en helt fantastisk opplevelse å sitte og lytte til så mange gode spørsmål mange enda bedre enn jeg og vi noen gang hadde klart å komme på. Hva nå? Kvinnekonvensjonen er norsk rett. Den kan og bør brukes som rettskilde, men det har ikke vært noen tradisjon for dette i Norge 1. Komiteen påpekte i sine sluttmerknader at de mente konvensjonen som sådan ble anvendt i for liten grad og de gjorde norske myndigheter oppmerksom på at de har et ansvar for å bidra til bruken. CEDAW-komiteen gir også generelle tolkninger av artiklene som kan brukes i både enkeltsaker og i det rettspolitiske arbeidet. For jurister og advokater er det også viktig å vite at konvensjonen gir individuell klageadgang når nasjonale muligheter er uttømt og en klage kan ha oppsettende virkning. CEDAW har påpekt manglende opplæring av jurister og generelt manglende bruk av konvensjonen som et av de områdene norske myndigheter må sette i gang tiltak. Både eksaminasjonen av Norge og komiteens sluttmerknader til Norges 8. rapport som kom i mars vitner om at komiteen har fått nok kunnskap til å komme med veldig konkrete anbefalinger til norske myndigheter. Dette har i sin tur gitt oss som NGOs ett viktig 1 Se f.eks Helga Aunes artikkel Kvinnekonvensjonens og kvinnerettslig teoris betydning for norsk rettsanvendelse og rettsvitenskapelige analyser in the Nordic Journal of Law and Justice, 2010 no. 2/129, pages 51 71, ISSN: Justine 1/2012 Justine 1/2012 7

5 verktøy. For det første fordi vi kan bruke rapporten når vi etterspør aktivitet på ulike områder som er nevnt i rapporten og til å be om midler til spesifikke tiltak som vil hjelpe norske myndigheter å etterleve sine konvensjonsforpliktelser. For det andre kan rapporten brukes som verktøy til å sentrere vårt nasjonale rettspolitiske arbeid her er mange gode tips til tiltak som bør følges opp. Den 8. CEDAW rapporten gir masse inspirasjon til å følge opp med ny skyggerapport til 2016 og ikke minst gir den et fantastisk blikk på Norge sett utenifra dette tilsynelatende paradiset for kvinner langt i nord Internasjonale konvensjoner har ingen betydning om vi ikke bruker de - vi gir dem makt hvis vi bruker dem. Ja, det er mye politikk i konvensjonene. Ja, både teksten i konvensjonen, i de generelle anbefalingene og i de konkrete anbefalingene knyttet til et spesifikt land kan være generelle, vage og gi stort rom for tolkning. Men dette er først og fremst en mulighet - ikke et hinder!- for oss som mener at det er mye urettferdighet å kjempe mot i Norge også i anno PS! LYST PÅ MER INFO? SE JURKS HJEMMESIDE FOR VÅRE BIDRAG OG SKYGGERAPPORTEN ELLER SEND EN EPOST TIL foto: Kiran Aziz Man kan ikke leve bare på luft og kjærlighet av BESFORTA LAJQI, BENEDICTE OLSEN og HENRIETTE BREILID I dag er det samboerpar i Norge, og dette utgjør 25 % av alle par som bor sammen. Samboerforhold er ikke noe nytt fenomen, det har vært kjent gjennom tidene, men har økt i stor grad siden 60-tallet. JURK erfarer at rettsreglene ikke har fulgt denne utviklingen. JURK blir ofte kontaktet av kvinner angående opphør av samboerskap - som oftest når de har valgt å gå fra hverandre, men også ved død. JURK mener derfor at det er et skrikende behov for lovfesting av samboers rettigheter, og har derfor utformet et forslag til samboerlovgivning. Selv om Norge er et av verdens beste land å være kvinne i, er det dessverre flere områder vi på JURK opplever at det er lenge igjen til vi har reell likestilling, blant annet samboere. Kvinner bruker i mye større grad pengene sine på forbruksutgifter, ferie og klær, mens menn investerer i bolig og båt. Noe som gjør at mennene sitter med de fleste verdiene etter et brudd, mens kvinnene kun har minnene. Videre er det et stort problem at de fleste ikke vet at man må sikre seg i en samboeravtale, da det hersker stor rettsvillfarelse blant samboere. Flere tror det eksisterer et eget kapittel i ekteskapsloven som omhandler samboere, at samboerskapet registreres et sted etter fem år og man dermed får like rettigheter, noen tror man skal dele alt likt da de har lest om dette i media i forbindelse med den nye arveloven og andre lever i den tro at mellom dem vil forholdet aldri ta slutt, så vi trenger ikke noen regulering. Sannheten er dessverre en annen. Dagens eneste mulighet for å sikre seg som samboer I dag er samboeravtale den eneste muligheten en samboer har for å sikre seg økonomisk. Når samboerne har inngått en avtale om hvem som eier hva, skal denne avtalen normalt legges til grunn. Som oftest har de ikke inngått noen avtale, og da blir det avgjørende hvem som eier bolig, bil etc. Problemet er dessverre at det er veldig få samboerpar som har skrevet en samboeravtale, det er så få som % av samboerne i Norge. 8.mars JURKs fokus 8.mars i år valgte JURK derfor å sette fokus på samboers manglende rettigheter. JURK har hatt en kampanje angående samboeres rettigheter, kalt Du kan ikke leve på luft og kjærlighet i et årstid og valgte dette som tema også for årets 8.mars. Vi hadde stand flere steder i Oslo og var godt synlige i bybildet. Med fine, rosa ballonger prøvde vi i alle fall å skille oss ut! Vi informerte om manglende rettigheter og delte ut samboeravtaler. Da JURK har et sterkt ønske om at flere kvinner skal bli bevisste på sine manglende rettigheter og derfor sikre seg. Lovforslag fra JURK I lovforslaget fremkommer det at alle som har felles barn eller har vært samboere i fem år automatisk vil komme inn under loven. Loven vil være fravikelig. Med dette ønsker JURK å flytte aktivitetsplikten fra den svake part og over til den sterke part. Den som ikke ønsker å være under en slik lov vil da måtte ta det opp. Det fremkommer videre av lovforslaget at det som skal deles er felles bolig, fritidseiendom og motoriserte kjøretøy, og delingsgrunnlaget skal oppad være begrenset til 200 G. Grunnen til dette er at det er disse eiendelene det er tilknyttet størst verdier til. JURK ønsker med loven å sikre et minimum til hver av samboerne etter et langt liv sammen. JURK tror at en lovfesting av samboers rettigheter kan hindre fattigdom blant barn, for når mamma er fattig er barna fattige, og det er et formål å senke konfliktnivået mellom samboere etter endt samliv. JURK har et håp om at politikerne tar affæren og setter lovfesting av samboers rettigheter på dagsordens slik at man ikke lengre trenger å leve på luft og kjærlighet. 8 Justine 1/2012 Justine 1/2012 9

6 Fungerer de ulovfestede reglene i praksis? OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD av LINN CECILIE HELLUM, jurist For et år siden jobbet jeg som saksbehandler i JURK. Gjennom saksbehandlingen har jeg sett at mange kvinner som har levd i langvarige samboerskap kommer svært uheldig ut av det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd. Oppgjøret skjer etter eiendomsgrensene, og hver samboer tar sine eiendeler og sin gjeld. Imidlertid har partene ofte innordnet seg slik at kvinnen har brukt sin inntekt på familiens forbruk, mens mannen har investert sine midler i bolig, hytte og bil. Ved en utgiftsfordelingsom beskrevet her vil da mannen i utgangspunktet eie de faste verdiene, mens kvinnen har forbrukt sine midler. Fordi dette kan føre til svært urimelige resultater har det blitt utviklet visse oppgjørsregler i rettspraksis som skal sikre den økonomisk svakeste samboerens rettigheter. Utgangspunktet for min masteroppgave var et tilfeldig utvalg saker fra JURK og et annet rettshjelpstiltak fra Totalt ble 20 saker undersøkt nærmere. Sentrale spørsmål var hvilke problemer det var som oppstod ved samlivsbruddene, og hvorfor disse problemene oppstod. Hensikten var å avdekke om det fantes noen fellestrekk i problemene, og hvilken betydning disse hadde ved det økonomiske oppgjøret. På bakgrunn av dette er det mulig å si noe om hvorvidt de ulovfestede reglene fungerer i praksis. Varigheten på forholdene varierte fra tre til 25 år, og gjennomsnittligvarigheten var ca. 12 år. Gjeldende rett Sameie kan stiftes enten ved avtale eller som følge av partenes bidrag. Det er uomtvistet at indirekte bidrag kan være sameiestiftende også for samboere. Indirekte bidrag innebærer at dersom en samboer tar mer enn sin del av hus- og omsorgsarbeidet eller betaler mer enn halvparten av forbruksutgiftene frigjør denne kapital eller tid som den andre samboeren kan bruke til å arbeide ute. Dersom denne frigjorte kapitalen eller muliggjorte inntekten brukes til en investering, for eksempel boligkjøp, vil også den indirekte bidragsyteren kunne bli medeier. Forutsetningen er imidlertid at ervervet har vært et felles prosjekt. Regelen om husmorsameie er utledet av rettspraksis. For ektefeller er denne regelen lovfestet. For samboere er regelen ulovfestet. Det kan imidlertid tenkes at bidraget ikke er stort nok til å stifte sameie, eller at medeiendomsrett i praksis er utelukket fordi den andre eide boligen fra før. Dersom den ene samboeren i løpet av samlivet har tilført den andre en betydelig økonomisk fordel er det da anledning til å kreve vederlag basert på alminnelige berikelses- og restitusjonsprinsipper. Den økonomiske fordelen er da bestemmende for hvor stort vederlaget kan være vederlaget kan ikke overstige den økonomiske fordelen. Om vederlag skal tilkjennes, og hvor stort vederlaget i så fall vil bli, avgjøres ut i fra en rimelighetsvurdering. Samlivets varighet, partenes økonomiske stilling og bidragets art og omfang er av betydning i vurderingen. Det er viktig å merke seg at vederlag er et unntak fra hovedregelen om at hver tar sitt. Høyesterett har uttalt i HR A at i mangel på avtale mellom partene må man bygge på at samboerne yter til livsfellesskapet uten at det blir spørsmål om å jevne uteventuelle mellomværende når samboerskapet en gang tar slutt. Det finnes altså ulovfestede regler som skal gjenopprette et økonomisk skjevt forhold mellompartene ved et samlivsbrudd. Spørsmålet er imidlertid om disse reglene er anvendelige for samboere ved oppgjør. Mange samboere tror de er beskyttet av et lovverk som ikke finnes Noen typiske funn fra undersøkelsen I undersøkelsen fant jeg at tvistene som oppsto hadde en sammenheng med eierforholdet til boligen, og partenes utgiftsfordeling. Boligen er ofte den største verdien mellom samboerne. Tre trekk ble trukket fram som karakteristiske i undersøkelsen. For det første er boligens eierforhold i mange tilfeller uklart. I syv av de 20 sakene var samboere uenige om boligen var i den ene samboerens eneeie eller i sameie. Årsakene var enten at den ene samboeren ikke ville anerkjenne betydningen av den andres indirekte bidrag til ervervet, eller at en registrering med begge som eiere på skjøtet ikke ble akseptert som en avtale om eierforholdet. I alle tilfellene var det mannen som hevdet å være eneeier. For det andre bruker kvinnen oftere sin inntekt på familiens forbruk, mens mannen investerer. I åtte saker flyttet den ene samboeren inn til den andre, og i syv av disse tilfellene var innflytteren en kvinne. I alle disse sakene betalte hun forbruksutgifter, mens mannen fikk frigjort kapital til å nedbetale gjeld på sin bolig. I sakene der eierforholdet var uklart hadde partene i tre tilfeller innrettet seg slik at kvinnen betalte forbruk, mens mannen betalte for boligen. Et tredje trekk ved undersøkelsen er at i de tilfeller en samboer flytter inn hos den andre, legger vedkommende ned stor innsats i den andres bolig. Eksempler på dette er nedbetaling av lån, betaling av reparasjoner og vedlikehold og husarbeid. Når en samboer bor i den andres bolig hektes vedkommende ofte av boligmarkedet og har ikke mulighet til å få nyte godt av boligens verdistigning. Et eksempel på at kvinnens innsats var svært stor var en sak der samlivet opphørte etter 18 år. Her hadde kvinnen flyttet inn i mannens bolig, som ikke var nedbetalt. Hun hadde i samlivet vært i inntektsgivende arbeid, og brukt hele sin inntekt på familiens forbruk. I tillegg hadde hun foretatt nærmest alt hus- og omsorgsarbeid med parets to barn, fordi mannen var selvstendig næringsdrivende og brukte all sin tid på sitt firma. Høyesterett har i Rt s. 177 uttalt at det skal atskillig til for å oppnå medeiendomsrett i en bolig en samboer eide før samlivet ble etablert. Omfanget til kvinnens innsats i denne saken, sett i sammenheng med at boligen ikke var nedbetalt, kan tilsi at boligen ligger i sameie. Rettspolitiske betraktninger Vederlagsreglene fører i mange tilfeller ikke fram. For at den økonomiske fordelen som er overført til den andre skal ha betydning må den være av et betydelig omfang. I september avsa Høyesterett to dommer om vederlagskrav etter samlivsbrudd. I den ene dommen, HR A, hadde kvinnen gjennom det 16 år lange samlivet hatt hovedansvar for hjem og barn, og brukt det meste av sin inntekt på familiens forbruk. Mannen brukte sin inntekt på å nedbetale boligen, og bygge opp sitt firma. Ved samlivsbruddet var hans formue ca. 5 millioner kroner. Kvinnen ble tilkjent et vederlag på kroner, selv om den økonomiske fordelen hun hadde tilført mannen var kroner. EKSSAKSBEHANDLER I JURK LINN CECILIE HELLUM HAR JOBBET SOM SAKS- BEHANDLER VED JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER (JURK) OG SKREV SIN MASTEROPPGAVE MED INSPIRASJON FRA DE ERFARINGENE HUN GJORDE SEG I DETTE ARBEIDET. En oppgjørsavtale mellom partene som ble inngått ved samlivsbruddet stengte for fremtidige krav, og retten fant at denne ikke kunne settes til side. Mange samboere tror dessuten at de er beskyttet av et lovverk som ikke finnes. De ulovfestede reglene er også lite tilgjengelige for samboerne, og dette gir den samboeren som vil hevde sine rettigheter et vanskeligere forhandlingsgrunnlag. Det er lettere å slå i bordet med en lov enn med alminnelige berikelsesprinsipper. Jeg har også sett i min undersøkelse at flere misforstår reglene og trekker uriktige analogiske slutninger til ekteskapsloven. Et eksempel på dette er samboere som hevder at alle verdier skapt i samlivet skal likedeles, slik hovedregelen er for ektefeller. Videre er de ulovfestede reglene skjønnsmessige og vanskelige å anvende. Både medeiendomsrett som følge av indirekte bidrag og vederlag fastsettes på bakgrunn av samboernes innsats i samlivet. Dette kan fremme ytterligere konflikt fordi samboerne som regel har hver sin hukommelse. Faren er stor for at de vil huske forskjellig, og små detaljer som hvem har laget 10 Justine 1/2012 Justine 1/

Norske kvinnelige juristers forening. Møt Gunhild Vehusheia. 5 faste med:

Norske kvinnelige juristers forening. Møt Gunhild Vehusheia. 5 faste med: Norske kvinnelige juristers forening Grunnlagt 1947 Nr. 1 sept. 2011 www.nkjf.no Møt Gunhild Vehusheia Livet som ammende power woman 5 faste med: Siv Jensen og Kristin Halvorsen FNs 55. kvinnekonferanse

Detaljer

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS?

OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? OPPGJØRET I SAMBOERFORHOLD - FUNGERER DE ULOVFESTEDE REGLENE I PRAKSIS? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 593 Leveringsfrist: 25.11.11 Til sammen 17 706 ord 22.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum.

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. juridisk rådgivning Nr. 58 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Samboerskap, kvinner og økonomi Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. Skrevet av: Samia Boulebtina,

Detaljer

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring

Hjelpearbeidet. til ofre for menneskehandel - en utfordring Hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Rachel Eapen Paul OG Lene Nilsen OSLO 2009 TITTEL: hjelpearbeidet til ofre for menneskehandel - en utfordring Utgitt av: Krisesentersekretariaet

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 2 - Desember 2012 - Årgang 26 Torkhildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet Side 5 Å kjempe

Detaljer

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme Norges Kvinneog Familieforbund Norges Kvinne- og Familieforbunds handlingsplan for landsmøteperioden 2008 2010

Detaljer

Innhold. 48 Buy, buy love. rettsstatus, og fratatt retten til selvbestemmelse. I åpningen av den nordisk prostitusjonsnettverkskonferansen

Innhold. 48 Buy, buy love. rettsstatus, og fratatt retten til selvbestemmelse. I åpningen av den nordisk prostitusjonsnettverkskonferansen Vold Juni 2012 1 PION Torgata 10 Postboks 6851 St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 900 63 558 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323 Org. nr. 971 274 638 Ansvarlig utgiver: Prostituertes

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl DE NYTTIGE OFRENE Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett Julie Estdahl Stuestøl Masteroppgave i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2010 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Vellykkede spare- og lånegrupper

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim 1 Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

Kvinner kan velge, men det koster

Kvinner kan velge, men det koster NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 2 I MAI 2014 I 99. ÅRGANG Institusjonen som er en pris verdt N.K.S. i Etiopia og New York N.K.S. sin Nettportal Familieminister Solveig Horne: Kvinner kan velge, men

Detaljer

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2014 PORTRETTET Magni Elsheim S. 23-25 KOMPETANSELØPENE s. 36-45 Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 1 LEDER DUSØR Halvannet år etter huset til sorenskriver

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 3: Kolleger konkurrerte i CAREs gå-kampanje Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 10: Flyktet fra vold i Syria, kjemper for å overleve nr. 2 2013 tema: vold mot kvinner hjelp til kvinner

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport side 1 Forord Oslo Krisesenter (OK) gjennomførte fra 1999 til 2002 et prosjekt ved navn Brobyggerprosjektet. Hovedmålsettingen til prosjektet var å utvikle metoder

Detaljer

Valg av skole... Foreningen 2 Foreldre. Se side 8. Barnebidrag til barn over 18 år. Paradigmeskifte i tilkytningsteorien

Valg av skole... Foreningen 2 Foreldre. Se side 8. Barnebidrag til barn over 18 år. Paradigmeskifte i tilkytningsteorien Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 1 Februar 2015 Årgang 29 Barnebidrag til barn over 18 år Side 6 Paradigmeskifte i tilkytningsteorien

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Nr. 70 (2013) for kvinner. juridisk rådgivning RAPPORT. stiftet 1974

Nr. 70 (2013) for kvinner. juridisk rådgivning RAPPORT. stiftet 1974 juridisk rådgivning Nr. 70 (2013) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Hvorda an bruke FNs kv inne e konven n sjon? Ra p port fr a J URKs og NKJ Fs de esember 2012 seminar Av Lene Løvdal Innhold Innhold...

Detaljer