Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger"

Transkript

1 Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger Undersøkelse av fuktforhold i laboratorieforsøk og sammenligning med simuleringer i WUFI Erik Lunde Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juli 2014 Hovedveileder: Stig Geving, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

2

3 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger - Undersøkelse av fuktforhold i et laboratorieforsøk og sammenligning med simuleringer i WUFI. Dato: Juli 2014 Antall sider (inkl. Bilag): 105 Masteroppgave X Prosjektoppgave Navn: Erik Lunde Faglærer/veileder: Stig Geving, professor, Institutt for Bygg, Anlegg og Transport (BAT), NTNU Eventuelle eksterne faglige kontakter/veiledere: Ole Aunrønning, avdelingsingeniør, BAT, NTNU Ekstrakt: Oppgaven tar for seg oppsettet og gjennomføring av et laboratorieforsøk og sammenligning av resultater med simuleringer i WUFI. Perspektivet er fuktforhold i trefiberisolasjon i bindingsverksvegger. Laboratorieforsøket er todelt. Det undersøker endimensjonal fukttransport gjennom isolasjonsmaterialet samt todimensjonale forhold. 1D-forsøket består av et rutenett på 15 forsøksceller, upåvirket av andre faktorer enn materialsjiktene og klimaet inne og ute. 2D-forsøket består av fem stykk, vanlig vegghøye bindingsverksfakk, hvor fuktopptak i stenderverk og naturlig konveksjon vil påvirke fuktfordelingen over veggen. I forsøket loggføres relativ fuktighet og temperatur i isolasjonen. I 2D-forsøket loggføres også fuktigheten i topp- og bunnsvillen. Materialene i forsøket: Kledning Fermacell. Dampbrems: PE-folie (Tommen Gram Dampsperre), DELTA Luxx, INTELLO eller ingen folie. Isolasjon: Hunton Trefiberisolasjon (plater og innblåst) og Glava Proff 35 (mineralull for sammenligning). Veggtykkelse:300mm. Vindsperre: Hunton Vindtett 12 mm og 50 mm (laget av 2 x 25 mm Hunton Vindtett plater) og Tyvek. Klemlekter: 36 x 48 mm. Klima som testelementene blir utsatt for er tredelt og består av to vinterscenarioer med lavt og middels fukttilskudd og ett vårscenario med lavt fukttilskudd. Resultatene fra forsøksperioden viser forskjellene i fuktegenskapene til isolasjonstypene. Trefiberisolasjonen har høyere totalt fuktinnhold, men generelt lavere relativ fuktighet mot ytterside av vegg. Mineralullen har vesentlig raskere reaksjonstid på utørking og oppfukting. Begge isolasjonstypene når fuktnivåer som er kritiske med tanke på biologisk vekst. Simuleringene i WUFI viser delvis samsvar med forsøket. Bruk av klimafil fra laboratoriet fungerte ikke som klimabelastning i WUFI, årsaken er ukjent. Konklusjon Trefiberisolasjonen er mindre avhengig av innvendig dampsperre. Trefiberisolasjonen vil holde et akseptabelt fuktnivå i bindingsverksvegger med de belastninger som er testet i dette forsøket. Stikkord: 1. Trefiberisolasjon 2. Fuktforhold 3. Bindingsverksvegger 4. Laboratorieforsøk X. (sign.) I

4 II

5 III Forord% Dennemasteroppgavenerbasertpåetlaboratorieforsøkmedtrefiberbasertisolasjoni bindingsverksveggersomharblittkjørtiklimarommenetilntnuvåren2014.totyper trefiberisolasjontestesmotulikevindcogdampsperrermedtankepå fuktopptak/opptørking.oppgavenshensikterogsååsammenligneprøveresultatene medsimuleringsresultaterfrawufi ogdermedundersøkeomwufi kanvalideres somsimuleringsprogramfortrefiberisolasjonenflexogzellfrahuntonfiberas. Bakgrunnogvurderingskriterierforevalueringenavresultatenekommeristartenav oppgaven,etterfulgtavhvordanlaboratorieforsøketerbygdogutført.oppgaven avsluttesmedresultaterfrabådelaboratorietogsimuleringsprogrammetsamten evalueringavdisseogisolasjonsmaterialetsytelserunderforsøket. MasteroppgavenbyggerpåminprosjektoppgaveTrefiberbasert*isolasjon*i* bindingsverksvegger* *oppsett*av*laboratorieforsøk*for*undersøkelse*av*fuktforhold (Lunde2013). OppgavenerendelavfleretekniskeundersøkelserutførtavSINTEFByggforskpå oppdragavhuntonsomønskeråfåundersøktfukttekniskeegenskaperitrefiberbasert isolasjon.minprosjektoppgavehøsten2013haddetilhensiktåklargjøreforet laboratorieforsøksomskullevidereføresidennemasteroppgaven,slikatdetskulle væretilstrekkeligmedtidtilågjennomføreetomfattendelaboratorieforsøkogen analyseavresultatene. Prosjektoppgavenvaraltsåenrenforberedelsetilforsøketsomblegjennomførti masteroppgaven.dedeleravprosjektoppgavensomerrelevantformasteroppgaven brukesher. Ilitteratursomjegikkekommernærmerinnpåidenneoppgavenbehandlesandre egenskaperenntrefiberisolasjonensisolasjonsevne,f.eks.termisklagringskapasitet, lyddempningogpåvirkningavinneklimaetbådefuktmessigmenogsåmedtankepå emisjoner.etannetperspektivsomjeghellerikkegårnærmereinnpåerdet miljømessigesomnåogsåpregerutviklingenibyggebransjen. Medminbakgrunnsomtømrerharoppgavenharværttiltalendeoginteressantiforhold tilåkunneværemedpåenmuligutviklingibyggebransjenogfåjobbemeddengodt kjentebindingsverksveggenmedennyvinklingogetnyttisolasjonsmateriale. Detåfullføreetforskningsprosjekternoejegertakknemligforåhafåttværeendelav ogenhendelsejegkommertilåtamedmegvidereogsomerstoltav. JegønskeråretteentakktilavdelingsingeniørOleAunrønningforhjelpmed laboratorietekniskeelementerogloggføringavforsøket.jegtakkerforskningsdirektør JonasHolmeogforskningslederPetraRüthervedSINTEFforgodediskusjonerrundt oppsettogresultatevaluering. Sist,menikkeminst,ønskerjegåtakkeStigGeving,professorvedInstituttforBygg, AnleggogTransport(BAT)vedNTNU,forgodveiledningogtilretteleggingavoppgaven.

6 IV

7 V Sammendrag% BrukenavogproduksjonavtrefiberbasertisolasjonerliteniNordeniforholdtilresten aveuropa.huntonfiberasiverksetteridissedagerplaneneomegenproduksjon.forå kvalitetssikreproduktenesanvendelsesområde/hvilkekombinasjoneratvindsperrerog fuktbremsersomeregnetønskerdeenundersøkelseavproduktetsbygningsfysiske egenskaperrelaterttilfuktopptak. Masteroppgaven%erendelavflereundersøkelserutførtavSINTEFByggforskpå oppdragfrahunton.formålet%medoppgavenvaråundersøkeogdokumentere fuktforholdibindingsverksveggermedhuntontrefiberisolasjon.oppgavenredegjør foroppsettoggjennomføringavetlaboratorieforsøkogsammenlignerresultatenemed simuleringeruførtiwufi. Kapasitetiklimaromogtid/arbeidskapasitetharbegrensetantallvarianterav materialkombinasjonerogklimavarianter. Isolasjonsvariantene%som%er%undersøkt,%Flex%og%Zell,erhenholdsvisenfastplateog løsfiberforinnblåsing..deleveresfrahuntonundernavnenehunton Trefiberisolasjon (plater/innblåst).isolasjonsmaterialetharenvarmekapasitetpå 2100j/kgKogharhygroskopiskeegenskapersomgirenstorfuktbufferingskapasitet. Varmekonduktivitetener0,038og0,040W/mKforFlexogZell. % Laboratorieforsøketertodelt.Detundersøkerendimensjonalfukttransportgjennom isolasjonsmaterialetienforsøksveggsombestårav15forsøksceller600x600mm, upåvirketandrefaktorerennmaterialsjikteneogklimaetinneogute.2dcforsøketerfem stykk,vanligvegghøyebindingsverksfakk,hvorfuktopptakistenderverkognaturlig konveksjonvilpåvirkefuktfordelingenoverveggen.iforsøketloggføresrelativfuktighet (RF)ogtemperaturiulikedybderoghøyder(2DCdelen)iisolasjonen.I2DCforsøket loggføresogsåfuktighetenitoppcogbunnsvillen. Materialene%iforsøket;KledningFermacell.Dampbrems;PECfolie(Tommengram dampsperre),delta Luxx,INTELLO ellerikkenoefolie.isolasjon;hunton Trefiberisolasjon (plateroginnblåst)ogglavamineralull(forsammenligning). Veggtykkelse;*300mm.Vindsperre;*HuntonVindtett12mmog50mm(lagetav2x25 mmhuntonvindtettplater)ogtyvek.klemlekter;36x48mm. Materialenesomerbruktiforsøketerforhåndskondisjonerttilca70%RF. Målesystemetiforsøketbestårihovedsakav60sensorersommålerrelativfuktighet ogtemperatur.loggføringenharforegåttautomatisk.deterogsåmontert trefuktsensoreritoppcogbunnsvillide5fullskalaveggelementene.trefuktenermålt manueltmedmotstandsmåler. % Klima%somtestelementeneblirutsattforertredeltogbestårav;tovinterscenarioer medlavogmiddelsfukttilskuddogettvårscenariomedlavtfukttilskudd. Resultatene%avforsøketviserforskjelleneifuktegenskapenetilisolasjonstypene. Trefiberisolasjonenharhøyeretotaltfuktinnhold,menjevntoverlavereRFmot

8 yttersideavveggsammenlignetmedmineralull.mineralullenharvesentligraskere reaksjonstidpåutørkingogoppfukting.beggeisolasjonstypenenåriforøskets klimabelastningområdersomerkritiskemedtankepåbiologiskvekst.simuleringenei WUFI viserettydeligsamsvarmellomsimuleringerogforsøkfordeenkletilfellenei 1DCveggen.Vedenmerkompleksklimabelastningfremkomikkeresultatersomtilsierat WUFIkanleggestilgrunnforsimuleringavmaterialkombinasjonerutenytterligere undersøkelserellerverifisseringavsorpsjonsegenskaper.oppgavenkanikkeentydig identifisereårsaken. Konklusjon% Trefiberisolasjonenklarersegminstlikebrasommineralullunderdetestede klimabelastningene.deerogsåmindreavhengigdampsperrenssdcverdier. Resultateneviserattrefiberisolasjonharinteressantebygningsfysiskeegenskaper relaterttilfuktopptakogfukttransport/konveksjon,egenskaperkanværefordelaktige veddematerialkombinasjonerogklimabelastningersomertestetidetteforsøket. VI

9 Abstract% TheuseandproductionofwoodfibreCbasedinsulationissmallintheNordiccountries comparedtotherestofeurope.huntonfiberasiscurrentlyimplementingplansto startproducingwoodfibrecbasedinsulation.inordertoverifytheproducts fieldof utilitisation,andwhichcombinationsofwindbreakersandvaporretardersthatare suitable,huntonhaverequestedtestsoftheproducts buildingphysicalproperties regardingmoistureaccumulation. ThisthesisisapartofaresearchprojectcommissionedbyHuntonandcarriedoutby SINTEFByggforsk.Theaimofthethesisistoinvestigateandsubstantiatemoisture conditionsintimberframecbuiltwallswithhuntontrefiberisolasjon (Woodfibre insulation).thethesisgivesanaccountofthesetupandtheimplementationofa laboratorytest,andcomparestheresultsofthetestwithsimulationscarriedoutin WUFI. Thenumberofmaterialconditionsandclimaticscenariostestedwererestricteddueto thelimitedcapacityoftheclimaticroomandthetimeframeofthestudy. The%insulation%products%that%have%been%examined%areFlex%and%Zell,asolidplate andloosefibredesignedforinsufflation,respectively,bothofferedbyhuntonas.the insulationmaterialhasathermalcapacityof2100j/kgkandhashygroscopicproperties thatgivealargemoisturebuffercapacity.thethermalconductivityis0.038and0.040 W/mKforFlexandZell,respectively. The%laboratory%testissplitintwoparts.FirstitlooksatoneCdimensionalmoisture transporttroughtheinsulationmaterialinatestwallconsistingof15testcells (300x600x600mm),unaffectedbyotherfactorsthanthematerialcompositionusedin eachcellaswellasoutdoorandindoorclimate.secondly,five2dctestshavebeen carriedoutwithanormalheightframecbuiltwallpart(300x600x2400mm),where moistureuptakeinthestudpartitionsandnaturalconvectionhaveaffectedthe moisturedispersioninthewall.thetestslogrelativehumidity(rh)andthe temperatureindifferentdepthsandheights(the2dcpart)oftheinsulation.the2dcpart alsologsthehumidityinthetopandgroundbeam. The%materials%used%inthetestare:indoors*cladding:Fermacell ;vapour*barrier:pec foil(tommengramdampsperre),delta Luxx,INTELLO ornofoil;insulation: HuntonTrefiberisolasjon (platesandinsufflated)andglavamineralwool(for comparisononly);wall*thickness:*300mm.sheating;*huntonvindtett 12mmand50 mm(madeof2x25mmhuntonvindtett plates)andtyvek ;Hug*barges:36x48mm Thematerialsusedinthetesthavebeenconditionedtoapproximately70%RH. VII

10 The%measuring%systemofthetestconsistsof60sensorsmeasuringrelativehumidity andtemperature.thelogginghasbeenautomatic.woodmoisturesensorshavebeen riggedinthetopandgroundbeamsinthefivefullscalewallelements.thewood moisturehasbeenmeasuredmanuallywithanohmmeter. Thetestelementshavebeenexposedtothreeclimatic%scenarios;twowinterscenarios withlowandmediummoisturecontributions,andonespringscenariowithlow moisturecontribution. Thetest%results%showthedifferenceinthemoisturecharacteristicsoftheinsulation types.thewoodfibreinsulationhashighertotalmoisturecontent,butaconsistently lowerrhagainsttheoutersurfaceofthewallthanthemineralwool.themineralwool ontheotherhand,hasasubstantiallyfasterresponsetimeofdehydrogenationand wetting.bothtypesofinsulationapproachlevelsofmoisturethatarecriticalwhen consideringbiologicalgrowth.thewufi simulationsareinaccordancewiththetests oftheonecdimensionalwall.themorecomplexclimaticstrainscenariosdidnotyield resultsthatindicatethatwufi canbereliedontosimulatecombinationsofmaterials withoutfurtherinvestigationsorverificationofsorptioncapacities.thethesishasnot beenabletounambiguouslyidentifythereasonforthis. The%conclusion%ofthethesisisthatwoodfibreinsulationmanagedjustaswellas mineralwoolinthetestedclimaticscenarios.thewoodfibreinsulationisless dependentonthesdcvaluesofthevapourbarrier.thelaboratorytestsshowthatwood fibreinsulationholdsinterestingbuildingphysicspropertiesrelatedtomoistureuptake andtransport/convection.thesearepropertiesthatcanbeadvantageousinthe combinationsofmaterialsandclimaticscenariosthathavebeentested. VIII

11 Innholdsfortegnelse% FORORD...III% SAMMENDRAG... V% ABSTRACT... VII% 1 INNLEDNING FORMÅL BAKGRUNN GJENNOMFØRINGSMODELL BEGRENSNINGER%OG%AVKLARINGER GRUNNLAG%FOR%VURDERINGER MATERIALPARAMETRE FLEX ZELL BIOLOGISK%VEKST, KRAV%TIL%DAMPSPERRESJIKT HYGROSKOPISKE%EGENSKAPER LABORATORIEFORSØK HENSIKTEN%MED%FORSØKET FORSØKSVEGGER DCFORSØKET DCOPPSETTET FORSØKSMATERIELL INNBLÅSINGAVZELL VALG%AV%KLIMA KLIMASTYRINGEN KONDISJONERING%AV%ISOLASJONSMATERIALER MÅLESYSTEM RF/TCSENSORER TREFUKTELEKTRODER TREFUKTMÅLINGER RESULTATER LOGGFØRING%OG%BEHANDLING%AV%DATA SAMMENLIGNING%AV%FORSØKSELEMENTENE%1D_VEGGEN EFFEKTENAVISOLASJONSTYPE,TETTESJIKTA12,D ENDRINGIRFFORISOLASJONSTYPEFOGM,TETTESJIKTA12,PE EFFEKTENAVTREFIBERISOLASJONSVARIANT,TETTESJIKTA50,D EFFEKTENAVISOLASJONSTYPE,TETTESJIKTT,D EFFEKTENAVULIKEVINDSPERRERPÅFLEX,INNVENDIGTETTESJIKTD EFFEKTENAVULIKEDAMPBREMSERPÅFLEX,UTVENDIGTETTESJIKTA EFFEKTENAVULIKEDAMPSPERRERPÅFLEX,UTVENDIGTETTESJIKTA ALTERNATIVOPPBYGNINGMEDFLEX,IFORHOLDTILTYVEK,MINERALULLOGPECFOLIE...38 IX

12 4.2.9 BETYDNINGENAVPECFOLIEOGDELTA LUXXFORFLEXOGMINERALULL,UTVENDIGTETTESJIKT TYVEK SAMMENLIGNING%AV%VEGGELEMENTENE%I%2D ITOPPENAVVEGGENE TREFUKTISVILLENE KONVEKSJONIVEGGELEMENTENE WUFI%SIMULERINGENE VALG%AV%DATA%OG%TESTMETODE VALIDERING%AV%WUFI %OG%INNPUTTPARAMETERE RESULTATER%FRA%WUFI ÅRSSIMULERING%I%WUFI DRØFTING%AV%RESULTATENE KONKLUSJON ANBEFALINGER%TIL%VIDERE%ARBEIDER MULIGE%FEILKILDER MULIGEFEILKILDERILABORATORIEFORSØKET MULIGEFEILKILDERVEDKLIMASTYRING MULIGEFEILKILDERIWUFI SIMULERINGENE LITTERATURLISTE...58 VEDLEGG%1:%SORPSJONSKURVER%TIL%ALTERNATIVE%ISOLASJONSMATERIALER VEDLEGG%2:%KONDISJONERING%AV%TREFIBERISOLASJON...64 FLEX...64 ZELL...65 VEDLEGG%3:%KALIBRERING%AV%RF/T%SENSORER...67 VEDLEGG%4:%MATLABSKRIPT...73 VEDLEGG%5:%RESULTATER%FRA%CELLENE%I%1D_VEGGEN VEDLEGG%6:%RESULTATER%FRA%VEGGELEMENTENE...82 VEDLEGG%7:%TREFUKTMÅLINGER%I%TOPP%OG%BUNNSVILL...85 VEDLEGG%8:%SENSORPLASSERINGER%I%1D%OG%2D%VEGGEN...88 X

13 Figurliste Figur1:Gjennomføringsmodellavoppgaven....3 Figur2:Flex10cmisolasjonsmatter(Hunton2013b)...4 Figur3:Zellblåseisolasjon(Hunton2013a)...5 Figur4:Elementersommåværetilstedeforatbiologiskvekstskalforekomme(Geving &Holme2010)...5 Figur5:Farekartforsoppangrep(Trondstad,2003gjengittiClementzetal.2011)...6 Figur6:Fuktinnholdietmateriale(Künzel1995)...7 Figur7:SorpsjonskurverfraWUFI,Pavaflex(Trefiberisolasjonsplate)ogWoodfibre insulationboard(annentypetrefiberisolasjon),spruse(renttreverk,gran)og IsoverGW(glassullisolasjontilsvarendeGlava)...8 Figur8:Skisseavklimarommetsoppbygningmedplasseringavegnestyringsenheterog forsøksveggene...9 Figur9:Oppbygningavtestveggeni1D forsøket,med15testcellerogenekstracelle hvorkondisjoneringavstartfuktenogdensitetentilzellblemålt Figur10:PåføringavHey di smøremembranmedsikkerhetsremseihjørnet,forå hindrefuktpåvirkningfrastenderverketi1dcforsøket.førstebildeviser sikkerhetsremsenogpriming.andrebildeviserettstrøkmembran.tredjebilde, trestrøk...12 Figur11:Plasseringavsensoreriforsøkssellene...12 Figur12:InnfestingavRF/TsensoreriCelle10medZell.Fiskesenenerfestetmedsmå skurer...13 Figur13:Tettingavledningsgjennomføringidampsperreoginnvendigkledning...13 Figur14:Oppbygningav2DCforsøket Figur15:PlasseringavRF/Tsensorerogtrefuktsensoreriveggelementene Figur16:DetaljavRF/TCsensorermidtiveggelement.Rødsensorliggerbak vindsperren,orangesensorligger50mminniisolasjonen Figur17:DetaljavRF/TCsensorogtrefuktmålereibunnsvill,liktitoppsvillen. Skrueparreneerfargekodetoghar25mmavstandmellomseg.Deter100mm mellomhvertparr Figur18:InnblåsingavZelliveggelementene...18 Figur19:Strekkidampbremsenetterinnblåsing Figur20:Fukttilskuddinorskeboliger(Geving&Holme2012) Figur21:Loggførtklimabelastningunderlaboratorieforsøket Figur22:Veiingav200mmFlexisolasjonsplateunderkondisjonering Figur23:TørkingavZellitotønner,medparalleltforsøk Figur24:KalibreringavRF/TCsensorer Figur25:MonteringavRF/TCsensoreriFlex...26 Figur26:MonteringavRF/TCsensorerielementermedZell...26 Figur27:Monteringavtrefuktsensoreribunnsvillen...27 Figur28:Bærebarelektroniskfuktmåler,GMH3830,brukttiltrefuktmålinger...28 Figur29:Måleplatefortrefuktmålinger...28 Figur30:EffektenavisolasjonstypemedA12,D,Celle1(F),9(Z)og12(M)...31 Figur31:EndringiRFforisolasjonenmedA12ogPE,Celle2(F)og13(M)...32 Figur32:EffektenavtrefiberisolasjonsvariantmedA50,D,Celle4(F)og10(Z)...33 Figur33:EffektenavisolasjonstypemedTyvek ogdelta Luxx.Celle7(F),11(Z),og 14(M)...34 XI

14 Figur34:EffektenavvindsperrepåcellermedFlexisolasjon ogdelta Luxx...35 Figur35:EffektenavdampsperrepåcellermedA12ogFlexisolasjon...36 Figur36:EffektenavdampsperrepåcellermedA50ogFlexisolasjon...37 Figur37:Celle15,2,5,8sammenligningermedstandardcellenT,M,PE,FP Figur38:SammenligningavFlexogmineralull,sammensetningtabell Figur39:Detaljavcelle7(F)og14(M)medD,Ute...40 Figur40:Detaljavcelle8(F)og15(M)medPE,Ute Figur41:Sensorerbakvindsperreitoppenavalleveggelementene...41 Figur42:Midledetrefuktmålingerfrakantenogflatentiltoppogbunnsvilleni veggelement1.k=kantenavsvillen,f=flaskenavsvillen...42 Figur43:Midledetrefuktmålingerfrakantenogflatentiltoppogbunnsvilleni veggelement5.k=kantenavsvillen,f=flaskenavsvillen...43 Figur44:SammenligningavWUFI (W)ogforsøksresultater,celle Figur45:SammenligningavWUFI (W)ogforsøksresultater,celle Figur46:Sammenligningavdamptrykk,WUFI ogforsøksresultater,celle Figur47:Prosentvisforskjellidamptrykkicelle14,0%=damptrykketiforsøkscellen.49 Figur48:Sammenligningavdamptrykk,WUFI ogforsøksresultater,celle Figur49:Prosentvisforskjellidamptrykkicelle Figur50:MDRYsimuleringavcelle1og Figur51:Sorpsjonskurvertilalternativeisolasjonsmaterialer(Hansenetal.1999). Saueull,stråogcelluloseisolasjonsammenlignesmedglassullogsteinullogperlitt Figur52:Maltlabskripttilmidlingavdata...73 Figur53:Resultaterfracelle1,A12,F,D.S28Cbakvindsperre,S29C50mminn,S30Cinnside dampsperre...74 Figur54:Resultaterfracelle2,A12,F,PE.S31Cbakvindsperre,S32C50mminn,S33C innsidedampsperre...74 Figur55:Resultaterfracelle3,A12,F,I.S34Cbakvindsperre,S35C50mminn,S36Cinnside dampsperre...75 Figur56:Resultaterfracelle4,A50,F,D.S37Cbakvindsperre,S38C50mminn,S39Cinnside dampsperre...75 Figur57:Resultaterfracelle5,A50,F,PE.S40Cbakvindsperre,S41C50mminn,S42C innsidedampsperre...76 Figur58:Resultaterfracelle6,A50,F,U.S43Cbakvindsperre,S44C50mminn,S45Cinnside dampsperre...76 Figur59:Resultaterfracelle7,T,F,D.S46Cbakvindsperre,S47C50mminn,S48Cinnside dampsperre Figur60:Resultaterfracelle8,T,F,PE.S49Cbakvindsperre,S50C50mminn,S51Cinnside dampsperre Figur61:Resultaterfracelle9,A12,Z,D.S2Cbakvindsperre,S1Cinnsidedampsperre Figur62:Resultaterfracelle10,A50,Z,D.S5Cbakvindsperre,S4C50mminn,S3Cinnside dampsperre Figur63:Resultaterfracelle11,T,Z,D.S6Cbakvindsperre,S7Cinnsidedampsperre Figur64:Resultaterfracelle12,A12,M,D.S59Cbakvindsperre,S58Cinnsidedampsperre...79 Figur65:Resultaterfracelle13,A12,M,PE.S57Cbakvindsperre,S52Cinnside dampsperre Figur66:Resultaterfracelle14,T,M,D...80 XII

15 Figur67:Resultaterfracelle15,T,M,PE.S60Cbakvindsperre,S54Cinnsidedampsperre Figur68:Vegg1.A12,F,D,FP...82 Figur69:Vegg2.A50,F,D,FP...82 Figur70:Vegg3.A12,Z,D,FP...83 Figur71:Vegg4.A50,Z,D,FP...83 Figur72:Vegg5.A12,M,D,FP...84 Figur73:Trefuktmålinger,toppCogbunnsvilliveggelement Figur74:Trefuktmålinger,toppCogbunnsvilliveggelement Figur75:Trefuktmålinger,toppCogbunnsvilliveggelement Figur76:Trefuktmålinger,toppCogbunnsvilliveggelement Figur77:Trefuktmålinger,toppCogbunnsvilliveggelement Figur78:Oversiktoversensorplasseringeneogoppbygning,1DCveggen Figur79:Oversiktoversensorplasseringeneogoppbygning,2DCveggen XIII

16 XIV

17 Tabelliste% Tabell1:Testkombinasjoneri1DCforsøkmed15testceller,alletestkombinasjonenehar Fermacell sominnvendigkledning Tabell2:Testkombinasjoneri2DCforsøkmed5veggelementer.Alleveggelementenehar Fermacell sominnvendigkledning.deter4rf/tcsensorerog8trefuktsensoreri hvertelement...14 Tabell3:Materialerbruktiforsøketmednøkkelparametre...17 Tabell4:Planlagtklimaparametretillaboratorieforsøket...20 Tabell5:Virkeligklimabelastningpåforsøkselementene...21 Tabell6:Flexkondisjonert,leveranseCogtørrvekt...22 Tabell7:Zellkondisjonert,medtørrvekt,.Leveransefuktenerikkeveid,deneroppgitt avleverandør...23 Tabell8:Forkortelserbenyttetinavngivingavmaterialkombinasjoneroggrafer Tabell9:Sammenligningeravforsøkselementene...30 Tabell10:SammensetningerforsammenligningavcellermedFogD...35 Tabell11:SammensetningerforsammenligningavcellermedA12ogF...36 Tabell12:SammensetningforsammenligningavcellermedA50ogF...37 Tabell13:Sammensetningavcelleneforsammenligningmedstandardcellenmed T,M,PE...38 Tabell14:SammensetningerforsammenligningavTmedPEellerDfor isolasjonsvarianteneflexogmineralull...39 Tabell15:VeggsammensetningogSdverdier Tabell16:Temperaturforskjelliveggelementeroppeognede,antydningpåintern konveksjon...43 Tabell17:Transportmekanismerforfuktogvarmesomblirinkludertellerikkei WUFI (Künzel1995)...44 Tabell18:MaterialparrametrebrukttilsimuleringiWUFI 5.3Proog2D...45 Tabell19:FuktinnholdiFlex200mmisolasjonsmatte...64 Tabell20:KondisjoneringavFlex200mmisolasjonsmatte...64 Tabell21:TørkingavFlex200mmisolasjonsmatte...65 Tabell22:ResultaterfratørkingavZell Tabell23:TørkingavblåoggrønntønnemedZell Tabell24:KalibreringavRF/TCsensorerved50%RFog22,9 C...67 Tabell25:KalibreringavRF/TCsensorerved70%RFog23,2 C...70 XV

18 XVI

19 1 1 Innledning( Masteroppgavenerenvidereføringavminprosjektoppgavehøsten2013(Lunde2013). Denvarenrenforberedelsetillaboratorieforsøketsomerblittgjennomførti masteroppgaven.avdengrunnerdeleravprosjektoppgavenbenyttetidenneoppgaven utenhenvisningtilminegentekst.dettegjelderihovedsakibeskrivelsenav oppbygningenogoppsettetavforsøksriggen. 1.1 Formål Formåletmedmasteroppgavenvaråundersøkeogdokumenterefuktforholdi bindingsverksveggermedhuntontrefiberisolasjon (plater)oghunton Trefiberisolasjon (Innblåst),påoppdragfraHuntonFiberAS(heretteromtaltsom Hunton).IsolasjonsvariantenehettidligerehenholdsvisFlexisolasjon ogzell isolasjon.ioppgavenomtalesisolasjonsvariantenesomflexogzell,menmedfullt produktnavnitabellermedproduktinformasjon. UndersøkelseneserpåHuntonstrefiberbaserteisolasjonsineegenskapermedtankepå fuktakkumuleringogfordeling,sammenlignetmedmineralull.datagrunnlagetfra forsøksperiodenskulleogsåbrukestilvalideringavsimuleringsresultateri1dog2di fuktnogvarmetransportisimuleringsprogrammetwufi versjon5.2.valideringenvil viseomwufi kanbenyttestilnøyaktigeparameterstudier. ResultatenefraforsøketskalværemediHuntonsittbeslutningsgrunnlagforomdeskal satsesviderepåegenproduksjonavtrefiberbasertisolasjonsmaterialeinorge. 1.2 Bakgrunn BrukenavtrefiberbaserteisolasjonsproduktererliteniNordeniforholdtilandre isolasjonsmaterialer.ilandsomtyskland,østerrike,frankrike,polenogsveitsfinnes flereprodusenteravtrefiberisolasjon,jegnevnersteico(2014)glunz(2014)gutex (2014)Pavatex(2014)ogHomatherm(2014).INordenfinnermanproduksjoniSverige vedtermoträ(2014)ogthermocell(2014)idanmark.detharendaikkeblittstartet noenproduksjoninorge.medøktfokuspåklimautslipp,breeamnklassifiseringogco2n regnskapforbygninger,økerogsåinteressenformerklimavennligeprodukterpå markedet.huntoneriferdmedåstartekommersiellproduksjonavtrefiberbaserte isolasjonsmaterialerpågjøvikinorge.foråvurderekonkurransedyktighetentil materialeneønskethuntonåfåvurdertproduktetsbygningsfysiskeegenskaper. Fuktbufferevnen,defineresavPeuhkurietal.(2004)som (a)material sabilityto absorborreleasemoisturewiththeclimatethatsurroundsit,noededefinerersomen funksjonavpermeabilitetogsorpsjonseffekten.viderehevderdeatmaterialermedhøy buffereffektvilmodereresvingningerirelativfuktighet.itilleggkan materialswith goodbuffercapacity( )beexpectedtobemoreresistanttodamageduetohigh moistureloadsthanconstructionswith,eng.mineralwoolandperlite (Peuhkurietal. 2004). AvHunton(2012)fremhevesfuktopptaksevnentiltrefiberisolasjonsomtigangerså storsomhosmineralull.trefiberisolasjonenkanhahele20vektprosentfuktlagreti massen.laboratorieforsøkutførtavsalonvaaraetal.(2004)viseratfuktbufferevnentil trefibererstorogatdenharraskereuttørkingsegenskaperennrenttreverk.

20 Hansenetal.(1999)harsammedefinisjonavfuktbufferevnen.Idereshovedrapportfra forsøkeneviseradsorpsjonsnogdesorpsjonskurveneathygroskopiske isolasjonsproduktersomcelluloseharvesentlighøyerefuktopptaksevneennmineralull. Sorpsjonskurveneforcelluloseisolasjonenerganskeliksomvanligtrevirkeavgran,hvis ensammenlignerverdienegittivektn%frahansenetal.medsorpsjonskurvergitti GevingogThue(2009). Dehygroskopiskeegenskapenetiltreverkgjøraltsåattrefiberbasertisolasjonharandre egenskapermedtankepåfukttransportogfordelingienkonstruksjonenndet mineralullprodukterhar.foråsenærmerepådette,erdetsattopptotestveggeri klimarom.ideneneveggenblefukttransportenkartlagtiendimensjon(1d)(testvegg med15småceller,600x600mm),mensfukttransportenidenandre(fullskalan)veggen ertestettodimensjonalt(2d)(testveggmed5fakk,600x2400mm),fukttransport påvirketavvanligefaktorersominternkonveksjon,fuktopptakistenderverketog trykkforskjeller. HuntonharbesluttetåbyggeutproduksjonsanleggetsittpåGjøvikfor,istarten,åkunne produseredenløsetrefiberisolasjonenzell.dettegjøresforåkunnekonkurreremed andreaktørerpåprisidagensmarked.detvilogsåstyrkehuntonsmiljøprofiliforhold tiltransportutslipp(homleid2014).ienrapportomisolasjonsmaterialeravtrevirke konkludererberge(2007)medattrefiberisolasjonharetstortpotensiale,menat produksjonenbørværelokalforgodeutslagimiljøregnskapene Gjennomføringsmodell Laboratorieforsøkgirmulighetentilåtestesammensetningeravmaterialer underkontrollerteforhold,somgjøratbetydningenavenkeltfaktorerletterekan undersøkes.tidshorisontenogstyringssystemenetilgjengeligforforsøketgjørat forholdeneerforenkletiforholdtiletnormaltbelastningsmiljøsomvillevariertmere overdøgnetogfradagtildag.resultatenefraetforsøkkangigrunnlagforvalideringav simuleringsprogrammeroggrunnlagforkontrollavkalkulasjonermedulike materialbrukskombinasjonerogklimaforhold.hvissimuleringenestemmergodt overensmedlaboratorieforsøketkandetenkeltutarbeidesestimaterfornye materialsammensetningerogandreklimaforhold(vinha2007) Gjennomføringenavoppgavenharværtfiredelt Gjennomgangavbakgrunnslitteratur Gjennomføringavlaboratorieforsøket Datasimuleringermedklimabelastningenloggførtilaboratorieforsøket Evalueringogsammenligningavresultatene EnmodellavgjennomføringenfrastarttilslutterpresentertiFigur1. 2

21 Figur(1:(Gjennomføringsmodell(av(oppgaven.( 1.3 Begrensningerogavklaringer Masteroppgavenomhandleretlaboratorieforsøkpåtoveggelementeriklimarommettil NTNUBAT/SINTEFogenvalideringavsimuleringerfraWUFI vurdertoppmotde målteverdieneilaboratorieforsøket.oppgavenbeskriverforsøksoppsettetogevaluerer resultateneiforsøketmedtilhørendenødvendigteoriforåbegrunneargumentasjonen rundtresultatene.itilleggviloppsettetiwufi ogevalueringavparametereogutdata sammenlignesmedresultatenefrafullskalaforsøket. Huntonleverertotypertrefiberisolasjon,enfastmattekaltFlexogenløsvariantmyntet påinnblåsingkaltzell(hunton2013b).oppgavenerbegrensettilåomhandedisseto typenetrefiberisolajson.dampbremserogvindtettingiforsøksveggeneerdels produkterfrahunton,delsprodukterfraandrekonkurerendeleverandører. Dengenerelleoppbygningenvilbeståav: Vindsperre(HuntonVindtett 12mmeller50mmellerTyvek ) Isolasjon,300mm(Flex,ZellellermineralullfraGlava) Dampbrems(DELTA Luxx,PENfolie,INTELLO,ellerutenfolieprodukt) Innvendigkledning(Fermacell ) VarianteneiforsøksoppsetteneervistiTabell1ogTabell2.Avplasshensyni forsøksveggene,15cellertil1dog5veggelementerfor2dnforsøket,erikkealle kombinasjoneneavvindsperre/dampbremstestetmedalletretyperisolasjon. IWUFIsimuleresbaredesammesammensetningenesomergjennomførti laboratorieforsøket.resultatenefraforsøketsammenlignesmedsimuleringsdataenefra WUFI.DervedkanmanvurdereomWUFI,basertpådeparameterdatasomidagbrukes fortrefiberisolajon,girtroverdigeresultater. 3

22 2 Grunnlag(for(vurderinger( Idettekapitteleterdetenkortgjennomgangavbakgrunnsinformasjonensomblebrukt vedvalgavforsøksoppsettogevalueringavforsøksnogsimuleringsresultatene. 2.1 Materialparametre. MaterialeneogderesnøkkelparametreerlistetiTabell3ikapittel3.3Forsøksmateriell. NårdetgjelderparameterinnstillingenetilWUFIerdetteomtaltikapittel5.2Validering avwufi oginnputtparametere. EgenskapenefordetoisolasjonstypeneFlexogZell,somerhovedfokusetioppgaven, gjennomgåsi2.1.1og Flex Flexisolasjonsmatter,vistiFigur2,beståravtrefiber,polyolefinogammonium phosphate(hunton2012).produktetklassifiseressomtreverkogregnesderforsomet økologiskmateriale(epa2002).dermederdetogsåinteressantåsepåiforholdtil klimaregnskapogzebnbygninger.tremassengirisolasjonsmaterialetenspesifikk varmekapasitetpå2100(j/kgk),envarmekonduktivitetpå0,038(w/mk)ogen densitet50(kg/m 3 )(Hunton2012). Varmekonduktivitetenmåltmedfluksmeterharvistsegåværedobbeltsåstori lengderetningenavisolasjonsmattenesomitverretningen(kaemmerlenetal.2010). Dettevilsiatkonveksjonvilkunneforegålettereimattenslengderetningsomtilsvarer oppoveriveggen.denneeffektenviltroligikkegjeldeforløsfiberisolasjonenzell,der fiberretningenblirmertilfeldig. Figur(2:(Flex(10cm(isolasjonsmatter((Hunton(2013b)( Zell Zell,vistiFigur3,erløsfibervariantenavtrefiberisolasjonenogermentforinnblåsing. Maskinensomblåserisolasjoneninniveggenerogsåutstyrtmedenkvernsomsørger foratisolasjonenerluftigogutenklumper.dettegjøratzellkankomprimeresfor transportimotsetningtilflex somharenkomprimeringsgradtilnærmetnullunder 4

23 lagring/transport.zellharsammevarmekapasitetsomflex,menharen varmekonduktivitetpå0,040(w/mk)ogdensitetenvarierermedkonstruksjonsdelens helningogtrykketvedinnblåsing.normaltliggerdensitetenfortakogveggerover45 gradermellom38og45(kg/m 3 )(Hunton2013c). Figur(3:(Zell(blåseisolasjon((Hunton(2013a)( 2.2 Biologiskvekst, Foratmuggvekstskalværeetfaremomentitreverk,måflereforutsetningervære tilstede.næring,temperaturogfuktmåværetilgjengeligoverenvisstid(geving& Holme2010).DetteerillustrertiFigur4.Ofteer80N85%relativfuktighet(RF)og+5 C bruktsomkriteriumforatvekstskalkunnestarte.dettilsvarerca20vektprosenti treverk.enavfaktoreneformikrobiologiskvekstertilgjengeligaktivtvannaw.iet hygroskopiskmaterialesomtreverkerlikevektmed100%rfdetsammesomaw=1.aw kandefineressomrf/100(hukka&viitanen1999).demesttolerantearteneavsopp kangromedawnedmot0,7.devanligstesoppartenetrivesbestmedverdierrundt0,9n 0,95(Holme2010).ForsøkgjennomførtavAyerst(1969)viseratdeflestearteneligger medgrenseverdierrundt0,8. Figur(4:(Elementer(som(må(være(tilstede(for(at(biologisk(vekst(skal(forekomme((Geving(&(Holme(2010)( SomvistiFigur5kanbiologiskvekstforekommeogsåvedlaveretemperaturer,og grensenevariereravhengigavsopptypeogtreslag(pandey&pitman2003).i 5

24 trefiberisolasjonernæringtilstedesomtrefiberogenmåantaatdeterrisikoforat soppsporerfinnesimaterialet.avdengrunnviljegiforsøkeneværespesielt oppmerksompåfuktnogtemperaturnivåersomkangifareformuggvekst. Figur(5:(Farekart(for(soppangrep((Trondstad,(2003(gjengitt(i(Clementz(et(al.(2011)( Vedevalueringenavresultatenefralaboratorieforsøketvilfarenformikrobiologisk vekstblivurdert,dadetteeruønsketienkonstruksjon.iforsøkutførtavholme(2010) visesatitilfellerderrferover85%,harenøkningirfpå1%størrepåvirkningennen økningpå8gradercelsiusforutviklingenavdenbiologiskeveksten. IdensammePhDoppgavenpåviserHolmeatAsfaltvindtettplaterharbedre motstandsdyktighetmotbiologiskvekstenngungips,treverkogkryssfiner. Wood%fibre (hardboard)basedwindbarrierboardhaveacomparativelygratherresistancetomould growththanplasterboard%basedwind%barrerboards.bothintimeuntilproofofvisible growth andtheextentofgrowthafterincubatationperiods.. Holme(2010s.11)Den sammekonklusjonenstøttesav(mykleost&jansen2007)somogsåvisertilatbrukav dampåpnerullproduktersomvindsperreredusererfarenpågrunnavgode uttørkingsmuligheter. Materialkarakteristikkerogsåviktigfortidsforløpetførmuggvektoppstår(Doll2002) Paralleltmedforsøketidenneoppgavenerdetblittgjennomførtlaboratorieforsøkav SINTEFpåtrefiberisolasjonensegenskaperiforholdtilbiologiskvekst.Dessverreer ikkedissedataenefrigittennåogjegmåderforbaseremegpådegenerellefaregrensene somalleredeernevnt. Nårdetgjelderglassfiberisolasjonenerdetiutgangspunktetlitenæringtilstedemen medderetteforholdeneerdetogsåherfareforatmuggvekstkanoppstå(looetal. 2004). Behandlingavcellolusematerialermedsopphemmedestoffersomammonium phosphateogsodiumpolyborateharenpreventiveffektpåbiologiskvekstimaterialet (Herrera2005). 6

25 2.3 Krav(til(dampsperresjikt( VeddamptettingavbygganbefalerByggforskserien(2003)eninnvendigSdNverdipå minsttimeter(ekvivalentluftlagstykkelse).hvisikkedetinnvendigedampsjiktetharen dampmotstandpåtimeteranbefalesdetatforholdetmellominnvendigogutvendig dampmotstandharenfaktorstørreennti.ieuropaerdennefaktorenofterenærmere5 (Vinha2007).Avfolieproduktenesombenyttesilaboratorieforsøketerdetkun TommenGramDampsperresomoverstigerenSdNverdipåtimeteralene,meniflereav kombinasjonenesomnevnessenerevilforholdetværestørreennti.andre kombinasjonersomikketilfredsstilleranbefalingene(sdnverdiellerfaktormindreenn 10)ertestetforåseomfuktegenskapenetiltrefiberisolasjonengjørdetmuligåbenytte segavenmerinnadrettetdampåpenkonstruksjon.detteforåvurdereom trefiberisolasjonensegenskaperkanreduserebehovetforendamptettoppbygning. 2.4 Hygroskopiske(egenskaper( Figur6viserdetrestadieneforfuktinnholdforetmateriale.OmrådeAerdet hygroskopiskeområdetogsiernoeomhvormyefuktetmaterialekantaoppilikevekt meddenfuktigeluften.grensenliggerrundt95n98%rf(künzel1995). Figur(6:(Fuktinnhold(i(et(materiale((Künzel(1995)( SoneAerstorhostreverkforditrekanlagreopptilca35%vektprosentvanni celleveggene.enanneneffektdettegireratvarmekonduktivitetenikkeersåfølsomfor fuktsommineralull(hansenetal.1999)(kaemmerlenetal.2010). DehygroskopiskeegenskapenetiletmaterialepåvirkerhvorfortRFimaterialetendres. WUFIharsorpsjonskurverisindatabase.FireavdisseervistiFigur7.Forskjelleni stigningstalletvedrelativfuktighettilsvarerhvormyefuktsomlagresførrfimaterialet stiger.somviserharallevarianteneavtreverkhøyerestigningstallfrastartenav.dette gjelderspesieltiområdetfra60til90%rf.denneforskjellenvilgjenspeilesegsom buffereffekthvordetiresultateneertydeligatutviklingenirfiforholdtil mineralullisolasjonenerforsinket 7

26 Figur(7:(Sorpsjonskurver(fra(WUFI,(Pavaflex((Trefiberisolasjons(plate)(og(Wood(fibre(insulation(board(( (annen(type(trefiberisolasjon),(spruse((rent(treverk,(gran)(og(isover(gw((glassullisolasjon(tilsvarende(glava)( Denstørsteforskjellenmellommineralullogtrefiberliggeriområdetfra80til90%RF. DettekommerogsåtydeligfremiresultatenefraforsøketogisimuleringeniWUFI senereioppgaven.wufi harikkeflexisindatabase,pavaflexfraprodusenten Pavatex(2014)brukesderforisimuleringeneidenneoppgaven. Tidligereforskningpåalternativeisolasjonsmaterialersomcelluloseisolasjon(avpapir), saueullog(kompakt)treverk,samtandrehygroskopiskematerialer,harendelfelles medtrefiberisolasjon,bl.a.likhetenisorpsjonskurvene.dettevisesspesieltgodti Hansenetal.(1999)sinhovedrapportVarme%ogfugttekniskeundersøgelseraf alternativeisoleringsmaterialer.figur51frahansenfinnesivedlegg1:sorpsjonskurver tilalternativeisolasjonsmaterialer 8

27 3 Laboratorieforsøk( Idennedelenkommerengjennomgangavhvordanforsøketerdesignetogbygdforåfå etlaboratorieforsøksomtjenerhensiktenioppgaven. 3.1 Hensiktenmedforsøket Somtidligerenevntvarhensiktenmedlaboratorieforsøketåundersøkeog dokumenterefuktforholdibindingsverksveggermedtrefiberisolasjonavtypenflexog Zell,påoppdragfraHunton.Detblegjorttoparallelleforsøk,henholdsvisett1DNforsøk ogett2dnforsøk. 1Dprøveveggenbestårav15cellermedc/c600mmx600mm.Idenneveggenmåles fuktforholdeneupåvirketavandredrivkrefterennpotensialetmellomuteoginne.i2dn veggenmålesfuktforholdetpåvirketogsåavandrenaturligefaktorersomintern konveksjonogfuktopptakistenderverket.2dnveggenbeståravfemc/c600mmfakki fulletasjehøyde. Determineralullavglassfiberinoenavcellenei1DNveggenogidetenefakketi2DN veggenforåkunnesammenlignemedtrefiberisolasjonen.skisseravprøveveggeneer vistifigur9for1dnogfigur14for2dnveggen. ForsøketersattoppietavklimarommeneilaboratorienetilBATvedNTNU. Klimarommetblirdeltitreromavprøveelementenesomerbygdsomskilleveggerslik detfremgåravfigur8.irom1og2erdetstyringssystemerintegrertforåkontrollere klimaet.irom3bledetmontertenluftfukterogentermostatstyrtvarmekilde.klimaet, plasseringavtekniskeenheter,samtomtaleavprøveelementeneblirnøyere gjennomgåttipåfølgendekapitler. Luftfukter Figur(8:(Skisse(av(klimarommets(oppbygning(med(plassering(av(egne(styringsenheter(og(forsøksveggene(( 9

28 Forsøksvegger( Detertidligeregjennomførtflereforsøksommedulikvinklingog materialsammensetningserpåfuktiytterkonstruksjoner.langmans(2013)lister relevantefeltforsøkoglaboratorieforsøkisindoktoravhandling.detsammegjørvinha (2007,s67)medgrensebetingelserogkonklusjonerfra1979ogfremtil2007.Denevnte doktoravhandlingeneinneholderselvhvertsittoppsettavetlaboratorieforsøkpå yttervegger,henholdsvis1dnforsøkmedfuktstrømiéndimensjon,oget2dnforsøkhvor virkningenavkonveksjoniveggenogsåmåles.deleravderesoppsetningerblittbrukt sominspirasjonidetteforsøksoppsett. Avplasshensynsettesdetoppett1DNforsøkogett2DNforsøk.Førstnevnteharmedsine 15cellerkapasitettilåtestemangekombinasjoneravvindsperrerogdampbremsers effektpåfuktstrømmeniselveisolasjonsmaterialetupåvirketavkonveksjon,lekkasjer ellerfuktopptakirammeverket.2dnforsøketserpåhvordanisolasjonsmaterialet reagerermednaturliginternkonveksjoniisolasjonenogeventuellfuktutjevningmed stenderverket.deterikkeblittinstallertnoenformforlekkasjepunkterelleroppfuktede områderinoenavforsøksellementeneforåfremheveeventuelleeffektereller tydeliggjøreegenskapervedgittesituasjonersomvannlekkasje,byggfuktellerøkt konveksjonvedluftlekkasje. Itilleggtilisolasjonsmaterialetshygroskopiskeegenskaperundersøkesogså virkningeneavforskjelligekombinasjoneravvindsperrerogdampsperrerpåde forskjelligeisolasjonsmaterialene.iforsøketerdetbrukt3ulikevindsperrer.hunton Vindtett 12mm,HuntonVindtett 50mm(50mm=2plater25mm)ogTyvek.På varmsideavveggenerdetbrukt3ulikedampsperrer,henholdsvis0,15mmpenfoliefra TommenGram,DELTA LuxxdampbremsogINTELLO smartdampbrems.encelleer utendampbrems/folieprodukt.sominnvendigkledningbenytteshuntonsegne fiberarmertegipsplaterfermacell påalleprøveelementer.materialeneblirnærmere presentertidelkapittel3.3forsøksmateriell.testkombinasjoneneeromtalti1dnog 2DNoppsettet D;forsøket.( 1DNforsøketgjennomføresfortydeligåfåfremisolasjonsmaterialeneshygroskopiske egenskaperupåvirketavannetennfukttransportgjennommaterialsjiktene. Prøveveggenhar15cellersomgjørdetmuligåtesteogsammenligneflereforskjellige oppbygningsvarianteravforsøksmaterialene.oppbygningenavrammeverkettilde15 testcelleneervistifigur9mensdeaktuelletestkombinasjoneneergittitabell1. Selveveggenerbyggetinnieneksisterenderammeiklimarommethvorselve prøveveggenskillesfradenfastekonstruksjonenmedekspandertpolystyrenforåikke påvirkeforsøkselementene.rammeverketbeståravknbjelker(limtrestendre)48x300 mm,dekketavenhey di smøremembranpåførtitrelag.deterlagtsikkerhetsremser avfiberdukihjørnenederdetkanværefareforoppsprekingavmembranensintef (2009).MembranenerlagtetteranvisningfraproduktbladforHey di smøremembran (HEYDI2011).PåføringavmembranerillustrertibildeserieniFigur10.

29 Tabell(1:(Testkombinasjoner(i(1D]forsøk(med(15(testceller,(alle(testkombinasjonene(har(Fermacell (som( innvendig(kledning.( VARIABLE Vindsperre Hunton Vindtett X X X X X X Hunton Vindtett (2 x 25mm) X X X X Tyvek X X X X X Isolasjonsmateriale Flex isolasjon X X X X X X X X Zell isolasjon X X X Glava PROFF 35 X X X X Dampmotstand innvendig DELTA Luxx X X X X X X X X Tommen Gram Dampsperre X X X X X INTELLO X Uten dampbrems X Antall sensorer mm 600 mm 100 mm EPS K-bjelker 48x300 mm Tomt felt 600 mm Hey di smøremembran 300 mm 600 mm Ekstra celle til startfuktmåling i Zell 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 100 mm Figur(9:(Oppbygning(av(testveggen(i(1D( forsøket,(med(15(testceller(og(en(ekstra(celle(hvor(kondisjonering( av(startfukten(og(densiteten(til(zell(ble(målt.(( 11

30 Figur(10:(Påføring(av(Hey di (smøremembran(med(sikkerhetsremse(i(hjørnet,(for(å(hindre(fuktpåvirkning( fra(stenderverket(i(1d]forsøket.(første(bilde(viser(sikkerhetsremsen(og(priming.(andre(bilde(viser(ett(strøk( membran.(tredje(bilde,(tre(strøk( Kubbingene,somdelerstenderåpningeneinniceller,erskruddskjultellerstikkskrud forikkeålageproblemermedheftentilsmøremembranen.dettegjøresforåhindre forstyrrelseavfukttransportengjennomveggenetilcelleneveddiffusjon,sorpsjoneller luftlekkasjer. Oppbygningenogplasseringavsensorer,erinspirertavVinha(2007).Sensorenemåler relativfuktighetogtemperatur(rf/t)ogplasserespåinnsidenavtettesjikteneisenter avdekvadratiskerutene.itilleggplasseresdetfrainnsidenavvindsperreneenekstra RF/TNsensor50mminniisolasjonenitiavprøveelementene.Plasseringeneav sensorenefremgåravfigur11.denekstrasensorenliggerisammelinjesomdeto foregåendesensoreneogvilgiresultatersomfortellermeromfordelingenavfukti prøveelementet.pågrunnavbegrensetkapasitetpåantallkanalerogføleretilrådighet, plasseresdentredjesensorenikuntiavelementene.testkombinasjonenesomer utstyrtmedtresensorervisesitabell1. 276mm 50mm Dampsperre 276mm 600mm Vindsperre Ute Inne Figur(11:(Plassering(av(sensorer(i(forsøkssellene(( 12

31 IcellenehvorZellskullebenyttesblesensorenefestetmedfiskesenesomerstrammet godtforåmotståforskyvelsevedinnblåsingenavisolasjonen.innfestingavsensorerer illustrertifigur12. Figur(12:(Innfesting(av(RF/T(sensorer(i(Celle(10(med(Zell.(Fiskesenen(er(festet(med(små(skurer.( Vindsperreneogdampbremseneerfestettilrammeverketmedenstripesilikon.Derdet erbenyttettolagmed25mmhuntonvindtett erdetfugetmellomplatenelangs ytterkanten.utvendigervindsperrenklemtmedlekterforåhindrelekkasjepunkter. InnvendigerfolienklemtmedlekterderZellerbenyttet,ogdirekteavFermacell platenialleandreceller. Foråunngålekkasjepunkterrundtsensorledningeneerdefestettilcelleveggenemed tapeellersmeltelim.detteforåhindreatledningeneflyttersegvedeneventuellliten belastningsenere.derledningeneføresutavtestelementeterdetfugetrikeligmed silikonbådepåinnsidenogutsidenavdampbremsen.gjennomføringeni Fermacellplatenerogsåfugetforåhindreluftlekkasjeinnbakkledningsmaterialet. TettingavgjennomføringenervistiFigur13. Figur(13:(Tetting(av(ledningsgjennomføring(i(dampsperre(og(innvendig(kledning( 13

32 D;oppsettet( Dentodimensjonaledelenavforsøketserpåetfakkavheleveggelementinormal størrelse.meddetteoppsettetvilmansehvordanfukttransporteniisolasjonsmaterialet ernårdetblirpåvirketavnaturligkonveksjoniisolasjonenogfuktomfordelingenover vegghøyden(langmans2013). Materialvalgeneertilnærmetdesammesomi1DNforsøket.Hovedforskjelleneratdet blirbenyttetinbjelkerfrahuntontrefiberasmedhuntonvindtettplateristeget. Stenderverketicelleneerikkeisolertfrafukteniisolasjonensliksomi1DNforsøket.De femforsøkselementeneerderimotskiltfrahverandreforåunngåpåvirkningerfrade andrematerialsammensetningene.skilleterlagdvedatstenderverketerdobletmed PENfoliemellomstenderne.Folienerfugetitoppogbunnforatikkelekkasjeravluft mellomprøveelementeneskalforekomme.figur14viserforsøksveggensoppbygning meddedobleinbjelkenemedplastfolientrukketut.alletestkombinasjonenefor2dn forsøketvisesitabell2. Tabell(2:(Testkombinasjoner(i(2D]forsøk(med(5(veggelementer.(Alle(veggelementene(har(Fermacell (som( innvendig(kledning.(det(er(4(rf/t]sensorer(og(8(trefuktsensorer(i(hvert(element.( VARIABLE Vindsperrer Hunton Vindtett X X X Hunton Vindtett (2 x 25mm) X X Tyvek Isolasjonsmateriale Flex isolasjon X X Zell isolasjon X X Glava PROFF 35 X Dampmotstand innvendig DELTA Luxx X X X X X Tommen Gram Dampsperre Uten dampbrems 14

33 48 mm Toppsvill K-bjelke 48 x 300 mm I-bjelke 45 x 300 mm 2310 mm Doble I-bjelker med PE-folie mellom 600 mm 645 mm 645 mm 645 mm 645 mm Bunnsvill K-bjelke 48 x 300 mm 3225,4 mm Figur(14:(Oppbygning(av(2D]forsøket.( EtlignendeoppsettidetsammeklimarommetbleogsåbruktavGaareogLøtveit(2012) ideresmasteroppgave.dehaddemedenoppfuktetbunnsvillisittforsøkmed innebygdetrefuktsensorer.deresmetodemedmonteringavskruersom elektrodepunketfortrefuktmålereblirkopiertimittforsøk,menledningenevilbliført utpåvarmsidedamåleapparatetvistesegåblipåvirketavlavetemperaturer. I2DNoppsettethartrefuktsensorenesplasseringutgangspunktietforsøkgjennomførti 2000,hvormantestetfukttilstandenitakNogveggkonstruksjonermedbindingsverkav tre(geving&uvsløkk2000).foråfåbedresikkerhetimåleresultatene,ersensorene duplisert.hensiktenmedtrefuktsensorene,vistifigur15ogfigur17,eråsehvordan omfordelingenavfuktivegghøydenpåvirkertoppogbunnsvillen.toppogbunnsvillen beståravenknbjelke,hvordeytterste48mmeravettstykketreverkupåvirketavlim. Langmans(2013)testetsomendelavsindoktorgradfulleveggelementermedtankepå konveksjoniklimarom.rf/tnsensoreneerplassertisammehøydesomilangmans forsøk;20cmfrabunnogtoppogenmidtifeltethøydemessig.denfjerdesensorenblir plassert50mminnenfordenmidterstesensorenforågienmulighetforsammenligning med1dncellene. Tettingenavveggelementeneharforegåttpåsammemåtesomfor1Dcelleveggen.I tilleggerhuntonvindtett platenklemtgodtrundttrefuktsensorenepåkantenav svillen.detteergjortforikkeåfåetlekkasjepunktrundtsensorene. 15

34 UTE Trefuktsensorer 200 mm 277,5 mm RF/T-sensor inntil vindsperre 1155 mm RF/T-sensor 50 mm inn i veggen Ledninger fra trefuktsensorene Trefuktsensorer 600 mm Figur(15:(Plassering(av(RF/T(sensorer(og(trefuktsensorer(i(veggelementene.( Figur(16:(Detalj(av(RF/T]sensorer(midt(i( veggelement.(rød(sensor(ligger(bak(vindsperren,( orange(sensor(ligger(50mm(inn(i(isolasjonen.( Figur(17:(Detalj(av(RF/T]sensor(og(trefuktmålere( i(bunnsvill,(likt(i(toppsvillen.(skrueparrene(er( fargekodet(og(har(25mm((avstand(mellom(seg.( Det(er(100mm(mellom(hvert(parr.(( 16

35 3.3 Forsøksmateriell( Deforskjelligematerialenesomerbruktiforsøketogderesnøkkelparametreergitti Tabell3.Materiellsomikkeeravbetydningforforsøketerikkelistet. Tabell(3:(Materialer(brukt(i(forsøket(med(nøkkelparametre.( Material Tykkelse sjikt λ d (W/mK) S d (m) Referanse (mm) Hunton Vindtett 12 0,048 0,2 (SINTEF 2013b) Hunton Vindtett (2 x 25mm) 50 0,048 0,4 (2 x 25mm) (SINTEF 2013b) Tyvek 1-0,023 (SINTEF 2011) Flex isolasjon 300 0, (µ) (Hunton 2012) Zell isolasjon 300 0, (µ) (Hunton 2013c) Glava PROFF ,035 - (Glava 2013) DELTA Luxx 1-2,0 (NORTETT) INTELLO 0,20 ±0,05 0,17 0,25 - >10 (Proclima 2013) Tommen Gram (SINTEF 2008) 0,15-40 Dampsperre Fermacell 12,5 - - (SINTEF 2012a) Hey di Membran 1-12,2 (SINTEF 2009) Hunton I-Bjelken 45 x (SINTEF 2013a) K-bjelken 48 x (SINTEF 2012b) InnblåsingavZell EnrepresentantfraNorsktrefiberisoleringASiBergenkommeden demonstrasjonsmaskinogblåsteveggelementeneogcellenehvorzellskullebenyttes. Innblåsingenbødpånoenutfordringer.IfølgeLygrensomutførteinnblåsingeni forsøkssveggenevardetikkeriktigdimensjonpåmunnstykketellergodnokpermeabel tettematteforreturluftidendemonstrasjonsmaskinenhanbenyttet(lygren2013) (Norsk_trefiberisolering_AS2013).Enannenutfordringvardetlillevolumettil1DN cellene.foråkontrollereatsensoreneikkebleforskjøvetunderinnblåsingenbledet foretattenkontrollmedhåndenforåkjenneomsensorenevarpåsinretteplass.avden grunnblehulletforinnblåsingenifullskalaveggelementenetattisammehøydesom sensoreneimidtplasseringen.innblåsingenunderutførelseervistifigur18. 17

36 Figur(18:(Innblåsing(av(Zell(i(veggelementene.( Figur(19:(Strekk(i(dampbremsen(etter(innblåsing.( Hulltakingkanhaførttilnoeujevntetthetpåisolasjonenrettvedhulletitilleggtilat tapensombenyttesforåtettedampbremsenikkeharsammedokumentertesd verdi somdampbremsen.denneforskjellenviltroligikkehastorinnvirkningpåmålingene sidennærmestesensorerplassert250mminniisolasjoneniforholdtildampbremsen ogmedtrefiberisolasjonensevnetilåsprefuktenvildettroligblitilnærmetsamme resultatersomomsensorenskulleværtplassertetannetstediforholdtil Innblåsingshullet. TilsistvistedetsegatDELTA Luxxdampbremsensomvarbenyttet,strakksegmye vedinnblåsing,slikatmonteringavgipsplatedirektepåsperrenblevanskeligå gjennomføre,bådepågrunnavtykkelsesforskjellenogfryktenforatdampbremsen skulleløsnehvisklemlektenebletattav.somenfølgeavdettebleklemlektenefuget tetteikanteneogfermacellplatenskruddutenpådisse.figur19visertydeligmagen cellenefikketterinnblåsingavzell. 18

37 3.4 ValgavKlima Klimaetilaboratorietblesatttilåsimuleretreforskjellige(scenarioer;(totypiske vintersituasjonermedmulighetforfuktakkumulasjonikonstruksjonen,ogetvårlig uttørkingsklima.alleklimaenevilha80%rfutendørsdadeternormaleverdierfor MoistureDisignReferensYear(MDRY)flerestederilandetideaktuelleklimasesongene (Geving&Thue2009). FuktklasseroginnendørsfuktbelastninggittiEN_ISO_13788(2013)baserersegpå prøveresultaterfravestneuropa,menanbefaleråbrukemålingerfraområdersomer relevanteforstedetenskalbygge.gevingogholme(2012)harutførtslikemålingeri NorgeogresultatetervistiFigur20.Fuktbelastingenherernoeannerledesennnivåene gittistandardeneniso13788ogdetergevingogholmesresultaterfor fuktbelastningensomerbenyttetidetteforsøket. Figur(20:(Fukttilskudd(i(norske(boliger((Geving(&(Holme(2012).( Vedvalgavfukttilskuddiklimaoppsetteterskillelinjenemellomlavt,mediumoghøyt fukttilskuddifigur20benyttet.detteergjortforatoppsettskalkunnetestesvedandre temperaturerenndetsomervalgtidenneoppgaven,medsammeforutsetningerav Norskklima.FukttilbelastningenogklimaparameterneiklimaoppsetteneergittiTabell 4.Klimaoppsett1(vinter)og3(vår)harlavtfukttilskudd,mensklimaoppsett2(vinter) harmiddelsfukttilskudd.fukttilskuddetig/m 3 eravhengigavtemperaturenutendørs sliksomvistifigur20.fukttilskuddetdefineresibyggforsksinhåndbok50,fukti bygninger,(geving&thue2009)somdifferansenmellomvanndampkonsentrasjonen (kg/m 3 )ilufteninnendørsogutendørs.fukttilskuddetoppgisvanligvisienheteng/m 3. Konsentrasjonenavfuktiinneluftenerenfunksjonavfuktproduksjonenihusetog antallluftskifteravluftvolumet. Medklimaoppsettnr.1ønskerjegåsepåettypiskklimasomkangifuktakkumuleringi konstruksjonen,avhengigavtettesjiktogmaterialparametre.medklimaoppsettnr.2er fuktbelastningenhøyereogdermedfukttransportpotensialetendastørre.hervildet værefareforkondensikonstruksjonermedlavsdnverdipåinnvendigesjikt.hensikten 19

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Trefiberisolasjon miljøvennlig og fuktteknisk godt alternativ?

Trefiberisolasjon miljøvennlig og fuktteknisk godt alternativ? Norsk bygningsfysikkdag 2014 Trefiberisolasjon miljøvennlig og fuktteknisk godt alternativ? Jonas Holme Teknologi for et bedre samfunn 1 Miljøregnskap Livssyklusanalyse (LCA) En livssyklusanalyse beregner

Detaljer

Dvs. kan være gunstig at innvendig side er passe damptett:

Dvs. kan være gunstig at innvendig side er passe damptett: 1 Norsk bygningsfysikkdag 12 Smarte dampsperrer et spennende nytt alternativ! Stig Geving, prof. Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Bakgrunn Tradisjonell løsning i kalde klima: plastbasert dampsperre

Detaljer

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt Stig Geving, seniorforsker Norsk bygningsfysikkdag, 24. nov 29, Oslo Hva er problemet? To hovedeffekter: 1. Ytre del av

Detaljer

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt 1 Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt Stig Geving, professor Institutt for bygg, anlegg og transport Klimax frokostmøte, 15.feb 2011 Dokkhuset, Trondheim 2

Detaljer

Fukt i passivhusvegger og -tak målinger og beregninger

Fukt i passivhusvegger og -tak målinger og beregninger Passivhus Norden 2013 Fukt i passivhusvegger og -tak målinger og beregninger Lars Gullbrekken, SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim Norge Silje Korsnes, SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim Norge Jonas Holme, SINTEF

Detaljer

Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet g innover? Stig Geving, SINTEF Byggforsk. Norsk bygningsfysikkdag 2010, 23.november, Oslo.

Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet g innover? Stig Geving, SINTEF Byggforsk. Norsk bygningsfysikkdag 2010, 23.november, Oslo. Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet g innover? Stig Geving, SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag 2010, 23.november, Oslo Bakgrunn Tradisjonell løsning i kalde klima: plastbasert dampsperre

Detaljer

Nye krav Fuktsikre løsninger

Nye krav Fuktsikre løsninger Dagens og fremtidens bygninger Sesjon 1: Klima, Energi og Miljø Nye krav Fuktsikre løsninger Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene NTNU, Trondheim 8. januar 2010 Sintef 1 Energibruk

Detaljer

! Munch!på!Tøyen!eller!i!Bjørvika?!

! Munch!på!Tøyen!eller!i!Bjørvika?! MunchpåTøyenelleriBjørvika? En#diskursanalyse#av#debatten#om#det#nye#Munchmuseet#sett#i# sammenheng#med#museenes#samfunnsrolle# SeungHaeYu Instituttforkulturstudierogorientalskespråk Dethumanistiskefakultet

Detaljer

Høyisolerte konstruksjoner og fukt Analyse av fukttekniske konsekvenser av økt isolasjonstykkelse i yttervegger, tak, kryperom og kalde loft

Høyisolerte konstruksjoner og fukt Analyse av fukttekniske konsekvenser av økt isolasjonstykkelse i yttervegger, tak, kryperom og kalde loft SINTEF Byggforsk STIG GEVING OG JONAS HOLME Høyisolerte konstruksjoner og fukt Analyse av fukttekniske konsekvenser av økt isolasjonstykkelse i yttervegger, tak, kryperom og kalde loft Prosjektrapport

Detaljer

For vegg, tak og gulv

For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide Innhold: Innledning... 3 Hvorfor Hunton... 4 Vegg... 6 Tak... 8 Innvendig vegg... 10 Etasjeskiller... 14 2 Innledning Dette heftet er ment som

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING Oppgavens tittel: Samspillet på en byggeplass Planlegging og kommunikasjon mellom aktørene Interaction

Detaljer

Trafikkulykker i planskilte kryss

Trafikkulykker i planskilte kryss Trafikkulykker i planskilte kryss ulykkesrisiko og design Karoline Knutsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Medveileder: Terje Giæver, Statens vegvesen Norges

Detaljer

Smarte dampsperrer i bindingsverksvegger

Smarte dampsperrer i bindingsverksvegger Smarte dampsperrer i bindingsverksvegger Innadrettet uttørking i høyiolerte konstruksjoner Magne Agnalt Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Stig Geving, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

For vegg, tak og gulv

For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide Innhold: Innledning... 3 Hvorfor Hunton... 4 Vegg... 6 Tak... 8 Innvendig vegg... 10 Etasjeskiller... 14 2 Innledning Dette heftet er ment som

Detaljer

Varmereflekterende folier. Varmereflekterende folier brukt i bygningskonstruksjoner

Varmereflekterende folier. Varmereflekterende folier brukt i bygningskonstruksjoner Varmereflekterende folier brukt i bygningskonstruksjoner Virkemåte Bruksområder Begrensninger Sivert Uvsløkk Seniorforsker,, Byggematerialer og konstruksjoner Trondheim Foredrag ved Norsk bygningsfysikkdag

Detaljer

Fukt i kompakte tak - mekanismer for sjølutt. luttørking. Fra delprosjekt 4.3 i Klima Siv.ing Sivert Uvsløkk. Byggematerialer og konstruksjoner

Fukt i kompakte tak - mekanismer for sjølutt. luttørking. Fra delprosjekt 4.3 i Klima Siv.ing Sivert Uvsløkk. Byggematerialer og konstruksjoner Fukt i kompakte tak - mekanismer for sjølutt luttørking Fra delprosjekt 4.3 i Klima 2000 Siv.ing Sivert Uvsløkk Byggematerialer og konstruksjoner TEF Fagtreff Oslo 10. april 2008 1 DIFFUSJON Diffusjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen SINTEF Certification Nr. 20441 Utstedt: 25.08.2015 Revidert: Gyldig til: 01.10.2020 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Huntonveggen er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

LaveneRgiboliger og passivhus

LaveneRgiboliger og passivhus LaveneRgiboliger og passivhus Planlegging av vegg, tak og gulv lavenergiboliger Innhold: Innledning... 3 Fordeler med lavenergi- og passivhus... 4 Konstruksjon vegg... 8 Konstruksjon tak... 10 Konstruksjon

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Dampåpne undertak er de dampåpne også ved minusgrader?

Dampåpne undertak er de dampåpne også ved minusgrader? Dampåpne undertak er de dampåpne også ved minusgrader? Erfaringer fra to kalde vintre Resultater fra laboratoriemålinger Sivert Uvsløkk Seniorforsker,, Byggematerialer og konstruksjoner Trondheim 1 Erfaringer

Detaljer

Beregning og vurdering av behov for isolasjonstykkelse i veggkonstruksjon. Helge Furnes Samuelsen

Beregning og vurdering av behov for isolasjonstykkelse i veggkonstruksjon. Helge Furnes Samuelsen Oppdragsrapport Beregning og vurdering av behov for isolasjonstykkelse i veggkonstruksjon Kristine Nore og Dimitrios Kraniotis Oppdragsgiver: Kontaktperson: Oppdragsgivers ref.: Bosunt AS Helge Furnes

Detaljer

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre

Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre Nye krav til høyisolerte konstruksjoner og fuktsikre løsninger Mer isolasjon og tettere bygninger konsekvenser? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Faggruppen for Bygg og Anlegg, FBA Ingeniørenes

Detaljer

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk - Fortrolig Rapport Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre Forfatter Sivert Uvsløkk SINTEF Byggforsk Byggematerialer og konstruksjoner 2015-01-07 SINTEF Byggforsk

Detaljer

Isolering og fuktsikring av yttervegger mot terreng

Isolering og fuktsikring av yttervegger mot terreng SINTEF Byggforsk PETER BLOM Isolering og fuktsikring av yttervegger mot terreng Målinger i forsøksvegg Prosjektrapport 111 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom Isolering og fuktsikring av yttervegger mot terreng

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

Robust Envelope Construction Details

Robust Envelope Construction Details ROBUST Robust Envelope Construction Details for Buildings of the 21st Century av Vivian Meløysund, SINTEF Byggforsk Norsk bygningsfysikkdag 2011 29. november 2011 1 ROBUST (2008 2012) FoU-prosjekt støttet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtett Oppbevaring/lagring Vindtett-platene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik at fuktigheten omtrent tilsvarer

Detaljer

Hunton Trefiberisolasjon

Hunton Trefiberisolasjon Hunton Trefiberisolasjon Håndbok for energi- og miljøriktig byggisolering HUNTON Trefiberisolasjon øker bokomforten samtidig som den bidrar til å forbedre energibalansen i huset. Trefiberisolasjon utmerker

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag Oslo 23. november 2010

Norsk bygningsfysikkdag Oslo 23. november 2010 Norsk bygningsfysikkdag Oslo 23. november 2010 Robuste kompakte tak med forbedret selvuttørkingsevne Litt om grønne tak, og om ev. fordeler ved bruk av lyse takbelegg Knut Noreng i samarbeid med Sivert

Detaljer

Implementering av RAM- prosess for vegtunnel

Implementering av RAM- prosess for vegtunnel Implementering av RAM- prosess for vegtunnel Fredrik Styrvold Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2017 Hovedveileder: Amund Bruland, IBM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg-

Detaljer

Trekonstruksjoner egnet for passivhus

Trekonstruksjoner egnet for passivhus Trekonstruksjoner egnet for passivhus Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Michael Klinski, Trond Bøhlerengen, Tor Helge Dokka 1 Utredning i samarbeid med Trefokus Støtte: Innovasjon Norge

Detaljer

Da!har!vi!avklart!det!

Da!har!vi!avklart!det! Daharviavklartdet En#studie#av#emneavrunding#i#møtesamtaler# SaraJ.Koppang Masteroppgaveiretorikkogkommunikasjon RETKOM4195(30stp.) Instituttforlingvistiskeognordiskestudier Dethumanistiskfakultet UNIVERSITETETIOSLO

Detaljer

Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet mot innelufta

Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet mot innelufta SINTEF Byggforsk STIG GEVING, JONAS HOLME OG SIVERT UVSLØKK Alternative dampsperrer med uttørkingsmulighet mot innelufta Prosjektrapport 65 2010 SINTEF Byggforsk Stig Geving, Jonas Holme og Sivert Uvsløkk

Detaljer

En case-studie av hvordan kraftledninger innvirker på verdivurdering av eiendommer og hvilken samfunnsnytte som genereres ved omdisponering av areal

En case-studie av hvordan kraftledninger innvirker på verdivurdering av eiendommer og hvilken samfunnsnytte som genereres ved omdisponering av areal NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og design Institutt for arkitektur og planlegging Kristin Lilleengen Masteroppgave Kristin Lilleengen En case-studie av hvordan

Detaljer

Hunton utfordringer og muligheter. Oktober 2014

Hunton utfordringer og muligheter. Oktober 2014 Hunton utfordringer og muligheter Oktober 2014 Kort om Hunton Det startet for 125 år siden i et lite trebruk på Gjøvik. Eierne ønsket å utnytte den lokale Hunnselva - derav navnet Hunton. I dag er Hunton

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer

VEDLEGG B FOTODOKUMENTASJON

VEDLEGG B FOTODOKUMENTASJON I Bildeliste fra tilstandsvurdering: Bilde 1: Fylling/Landside; Utglidning og bevegelse i steinvegg... II Bilde 2:Fylling/ Landside; Utglidning og bevegelse i steinvegg, sett fra landside... II Bilde 3:

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

Fuktrisiko i bygg med høyisolerte konstruksjoner, lite luftlekkasjer og ballansert ventilasjon

Fuktrisiko i bygg med høyisolerte konstruksjoner, lite luftlekkasjer og ballansert ventilasjon Fuktrisiko i bygg med høyisolerte konstruksjoner, lite luftlekkasjer og ballansert ventilasjon Sivert Uvsløkk 1 Viktige mål ved bygging av hus: God inneluft Lav fuktrisiko Lavt energibehov Det oppnår vi

Detaljer

Tak basert på massivtreelementer

Tak basert på massivtreelementer SINTEF Byggforsk BERIT TIME, STIG GEVING, KATHINKA L. FRIQUIN, STEINAR GRYNNING, KNUT NORENG OG KNUT M. SANDLAND Tak basert på massivtreelementer Klimapåkjenninger, bygningsfysiske og bygningstekniske

Detaljer

Ny TEK mer isolasjon mindre fuktskader?

Ny TEK mer isolasjon mindre fuktskader? Ny TEK mer isolasjon mindre fuktskader? Resultater fra en teoretisk parameterstudie Siv.ing Sivert Uvsløkk, Byggematerialer og konstruksjoner Trondheim Foredrag ved Norsk bygningsfysikkdag. november 8,

Detaljer

Vil du vinne i ROT-markedet?

Vil du vinne i ROT-markedet? Byggtreff Voss 11. januar 2013 Vil du vinne i ROT-markedet? Del 1: Tabber du bør unngå Del 2: Hvilke regler gjelder Anders Kirkhus 1 2 Byggforsk 250 personer Oslo/Trondheim Konsernområde i SINTEF Datterselskap:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TILBYGG TIL BOLIG I BEVARINGSOMRÅDE, SANDSMYRA 58

PROSJEKTRAPPORT TILBYGG TIL BOLIG I BEVARINGSOMRÅDE, SANDSMYRA 58 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS Nygaten 3, 4876 Grimstad Tlf.: 37 16 40 80 E-post: post@bgm.no www.bgm.no Org.nr.: 968 776 614 PROSJEKTRAPPORT TILBYGG TIL BOLIG I BEVARINGSOMRÅDE, SANDSMYRA 58 Prosjektkategori:

Detaljer

Gyproc Håndbok Gyproc Teknikk. Fukt. Innledning Fukt

Gyproc Håndbok Gyproc Teknikk. Fukt. Innledning Fukt Fukt .1 Fukt Innledning Mange byggskader forårsakes av fukt. Det er derfor viktig at den prosjekterende treffer tiltakt som minimerer mulighetene for slike skader. I Forskrift om tekniske krav til byggverk

Detaljer

Hvordan tilfredsstille nye tetthetskrav med HUNTON Vindtett og HUNTON Undertak. Mai 2013

Hvordan tilfredsstille nye tetthetskrav med HUNTON Vindtett og HUNTON Undertak. Mai 2013 Hvordan tilfredsstille nye tetthetskrav med HUNTON Vindtett og HUNTON Undertak Mai 2013 Nye energikrav til bygninger Gjeldende fra 1. jan 2007, overgangsperiode til 1. aug 2009 (TEK 07). Formål: 25 % lavere

Detaljer

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae Karl Erik Haug Folkeforbundet og krigens bekjempelse Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme Avhandling for graden doctor philosophiae Trondheim, oktober 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Toppsvill 36/48x148 mm MATERIALSPESIFIKASJON. Trestendere. 36/48x148 mm. Utvendig kledning. 15 mm trepanel eller 12 mm sponplate.

Toppsvill 36/48x148 mm MATERIALSPESIFIKASJON. Trestendere. 36/48x148 mm. Utvendig kledning. 15 mm trepanel eller 12 mm sponplate. B30 (REI 30) Bærende og skillende yttervegg i tre 9.41 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Toppsvill MATERIALSPESIFIKASJON Trestender Utvendig kledning Type Stenderverk Topp/bunnsvill Produktnavn Trestendere

Detaljer

Utbygging av soverom i Østli Boligsameie.

Utbygging av soverom i Østli Boligsameie. Østli boligsameie 1 av 8 16/4-2006 Utbygging av soverom i Østli Boligsameie. Utvidelse av soverom mot balkong fra ca. 7m2 til 11m2. Ved henvendelse oppgi referanse S05/01866 til Asker Kommune. Delegasjonssak

Detaljer

Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Beregningsmessig analyse av parametre relatert til uttørkingsforløp og muggsoppvekst

Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Beregningsmessig analyse av parametre relatert til uttørkingsforløp og muggsoppvekst Espen Martinsen Mastero oppgave Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger Beregningsmessig analyse av parametre relatert til uttørkingsforløp og muggsoppvekst Trondheim, juni 21 NT TNU Norges teknisk-natu

Detaljer

Energieffektivisering og soppskader

Energieffektivisering og soppskader Energieffektivisering og soppskader Hvorfor liker sopp isolasjon like mye som huseieren? Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam AS Rådgivere innen fukt, inneklima og bygningsbiologi www.mycoteam.no Hvorfor

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

4.5. 444 Gyproc Håndbok Gyproc Teknikk. Fukt. Innledning. 4.5.1 Fukt

4.5. 444 Gyproc Håndbok Gyproc Teknikk. Fukt. Innledning. 4.5.1 Fukt Fukt .1 Fukt Innledning Mange byggskader forårsakes av fukt. Det er derfor viktig at den prosjekterende treffer tiltakt som minimerer mulighetene for slike skader. I Forskrift om tekniske krav til byggverk

Detaljer

Toppsvill 48x98 mm MATERIALSPESIFIKASJON. Trestendere. 48x98 mm. Utvendig kledning. 15 mm trepanel eller 12 mm sponplate. Plastfolie.

Toppsvill 48x98 mm MATERIALSPESIFIKASJON. Trestendere. 48x98 mm. Utvendig kledning. 15 mm trepanel eller 12 mm sponplate. Plastfolie. B30 (REI 30) Bærende og skillende yttervegg i tre 9.40 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Toppsvill MATERIALSPESIFIKASJON Trestender Utvendig kledning Type Stenderverk Toppsvill Produktnavn Trestendere

Detaljer

FASADE DIAGONAL FASADE ØST FASADE VEST K 7.20 K 7.20 K 6.00 K 5.50 K 3.10 K 3.10 K 3.10 K 3.00 K 2.70 K 3.00 K 3.00 K 7.20 K 7.20 K 6.50 K 6.50 K 6.

FASADE DIAGONAL FASADE ØST FASADE VEST K 7.20 K 7.20 K 6.00 K 5.50 K 3.10 K 3.10 K 3.10 K 3.00 K 2.70 K 3.00 K 3.00 K 7.20 K 7.20 K 6.50 K 6.50 K 6. FASADE DIAGONAL K 6.50 K 6.50 FASADE ØST K 6.50 K 6.50 FASADE VEST REVISJONSINDEX / 101: BEGGE BYGG SENKET 30 CM ETTER AVTALE MED EMIL KJØLNER. LAVESTE KOTE PÅ FERDIGSTØPT FUNDAMENT 2.70 METER. NY KOTEHØDE

Detaljer

Kritiske fuktforhold ved lukking av høyisolerte konstruksjoner i bindingsverk av tre

Kritiske fuktforhold ved lukking av høyisolerte konstruksjoner i bindingsverk av tre Kritiske fuktforhold ved lukking av høyisolerte konstruksjoner i bindingsverk av tre Maret Gaare Kirsti Løtveit Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Stig Geving, BAT Norges

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Selvuttørkingsevne for kompakte tak diffusjon

Selvuttørkingsevne for kompakte tak diffusjon Mikkel Oustad, Sivert Uvsløkk og Arild Gustavsen Selvuttørkingsevne for kompakte tak diffusjon 386 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Mikkel Oustad, Sivert Uvsløkk og Arild Gustavsen

Detaljer

Forord% Denneoppgavenutgjørsistedelavmittmasterstudieientreprenørskapoginnovasjon vedhandelshøyskolenvednorgesmiljø9ogbiovitenskapeligeuniversitet. Minfasinasjonfortemaetstartetenvakkersommerdagi2013dajegvarpåveihjemfra

Detaljer

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering

Icopal Ventex Supra Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Leggeveiledning Icopal Diffusjonsåpent undertak for vertikal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2016 Produktinformasjon Icopal er et diffusjonsåpent undertak for vertikal montering. Leveres i bredde

Detaljer

ET HELT NATURLIG VALG

ET HELT NATURLIG VALG ET HELT NATURLIG VALG MILJØSERTIFISERT Vi bruker kun PEFC -sertifiserte leverandører til egenproduserte produkter og alle våre produkter er også CE-merket. 2 DINE VALG PÅVIRKER MILJØET Som profesjonell

Detaljer

Selvuttørkingsmekanismer for kompakte tak

Selvuttørkingsmekanismer for kompakte tak SINTEF Byggforsk Sivert uvsløkk Selvuttørkingsmekanismer for kompakte tak Prosjektrapport 19 2008 SINTEF Byggforsk Sivert Uvsløkk Selvuttørkingsmekanismer for kompakte tak Prosjektrapport 19 2008 Prosjektrapport

Detaljer

EN INFILL BOLIG. Diplom NTNU 2014 Detaljer

EN INFILL BOLIG. Diplom NTNU 2014 Detaljer EN INFILL BOLIG Diplom NTNU 2014 Detaljer vår 2014, et diplomprosjekt av Kjersti Lindheim veileder Torbjørn Tryti D8 D7 D6 D9 D5 D4 D1 D2 D3 Losholt 48 x 100 mm Fuge, bunnfyllingslist og dyttestrimel

Detaljer

Hunton Fiber AS. Hvordan tilfredsstille nye tetthetskrav med Asfalt Vindtett og Undertak. Hvor vanskelig er det?

Hunton Fiber AS. Hvordan tilfredsstille nye tetthetskrav med Asfalt Vindtett og Undertak. Hvor vanskelig er det? Hunton Fiber AS Hvordan tilfredsstille nye tetthetskrav med Asfalt Vindtett og Undertak. Hvor vanskelig er det? Nye energikrav til bygninger Gjeldende fra 1.jan 2007, overgangsperiode til 1.aug 2009 (TEK

Detaljer

HUNTON TREFIBERISOLASJON

HUNTON TREFIBERISOLASJON HUNTON TREFIBERISOLASJON Håndbok for energi- og miljøriktig byggisolering HUNTON Trefiberisolasjon øker bokomforten samtidig som den bidrar til å forbedre energibalansen i huset. Trefiberisolasjon utmerker

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON SUTAK HUNTON SUTAK Anvendelse Hunton Sutak er en 3,2 mm hard trefiberplate, og benyttes som forenklet undertak til både kalde- og varme takkonstruksjoner. Hunton sutak har profilert

Detaljer

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhuset Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av:

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhuset Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av: Passivhuset Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset 2011-2012 IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Utarbeidet av: Bilder: KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer

Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger

Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Handelshøyskolen Masteroppgave 2015 30 stp Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger

Detaljer

Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av. konstruksjoner?

Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av. konstruksjoner? Dagens og fremtidens bygninger Arkitektur, Energi og Miljø Strengere krav til isolasjon og tetthetkonsekvenser for fuktsikring av konstruksjoner? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kursdagene

Detaljer

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene.

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene. Side 2 av 6 UNDERLAGSMATERIALE Dette kapitlet beskriver en gjennomgang av prøvningsrapportene som ligger til grunn for vurderingen. De viktigste resultatene som er relevante for vurderingen gjengis her.

Detaljer

Smarte dampsperrer - betydningen av vinterforhold

Smarte dampsperrer - betydningen av vinterforhold Smarte dampsperrer - betydningen av vinterforhold Eirik Thorsrud Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Stig Geving, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for

Detaljer

3.2. Våtrom. Funksjonsvegger. Veggtyper. Tettesjikt. Tettesjikt i yttervegger. 3.2.1 Våtromsvegger

3.2. Våtrom. Funksjonsvegger. Veggtyper. Tettesjikt. Tettesjikt i yttervegger. 3.2.1 Våtromsvegger .1 Våtromsvegger Veggtyper Ved hjelp av tabell.1:01 kan veggtyper i Gyproc Håndbok tilpasses til våtromsvegger. Velg bindingsverk og veggtype med Gyproc Normal i kapittel 2 oversikt over systemegenskaper

Detaljer

Rom nummer AM029 Institutt for Oral Biologi Universitetet i Oslo KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM)

Rom nummer AM029 Institutt for Oral Biologi Universitetet i Oslo KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM) KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM) Internkontrollhåndbok KRAV TIL ARBEID MED BIOLOGISKE OG GENMODIFISERTE MIKROORGANISMER (GMM) Rom nummer AM029 1 Ansvarsforhold Daglig

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

Etterisolering av yttervegger av tre

Etterisolering av yttervegger av tre Etterisolering av yttervegger av tre Byggforskserien Byggforvaltning 723.511 Del I Sending 1 2004 0 Generelt 01 Innhold Dette bladet viser hvordan yttervegger av tre med stort varmetap kan etterisoleres

Detaljer

Utfordringer knyttet til nye energikrav. Tema

Utfordringer knyttet til nye energikrav. Tema Utfordringer knyttet til nye energikrav Dr.ing. Lars Myhre Fagansvarlig Mesterhus Norge Tema Fuktsikre takkonstruksjoner Yttervegger Ringmur med trinnfri atkomst (universell utforming) Yttervegger mot

Detaljer

Innhold Byggeforskriftene Lyd- og brannisolering Isolering i grunnen Isolering av vegger Isolering av tak Aktuelle produkter for hytteisolering

Innhold Byggeforskriftene Lyd- og brannisolering Isolering i grunnen Isolering av vegger Isolering av tak Aktuelle produkter for hytteisolering Isolering av hytter Innhold Byggeforskriftene.......................3 Lyd- og brannisolering...................3 Isolering i grunnen.......................4 Isolering av vegger......................7 Isolering

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME Rev. OKTOBER 2014 Erstatter okt. 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid

Detaljer

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Tysk definisjon: Komfortabelt inneklima kan oppnås uten spesielt oppvarmingssystem

Detaljer

* trademark of The Dow Chemical Company. Glava Tettesystem

* trademark of The Dow Chemical Company. Glava Tettesystem * trademark of The Dow Chemical Company Glava Tettesystem Stiv kuling? Kanskje lett bris eller bare litt trekk? Utette hus er iallefall dårlig økonomi, svært energikrevende, forurensende og gir dårlig

Detaljer

Kurs i regi av NAL og FBA: Passivhus prosjektering og utførelse. Yttervegger i passivhus metoder og utfordringer Fukt og fuktsikring

Kurs i regi av NAL og FBA: Passivhus prosjektering og utførelse. Yttervegger i passivhus metoder og utfordringer Fukt og fuktsikring Kurs i regi av NAL og FBA: Passivhus prosjektering og utførelse Yttervegger i passivhus metoder og utfordringer Fukt og fuktsikring Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Arkitektenes Hus, Josefines

Detaljer

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh.

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side 12-1 12 Tømrerarbeider 12 Tømrerarbeider Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017. 12.23 Yttervegger 12.23.1 BE3.211243288841188812 YTTERVEGG

Detaljer

Tørking av konstruksjoner etter vannskader

Tørking av konstruksjoner etter vannskader 1 Skadetakskonferanse, 10.-11. januar 2012, Gardermoen Tørking av konstruksjoner etter vannskader Stig Geving, prof. Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Generelle hensyn TØRKING MÅ STARTE SÅ RASKT

Detaljer

Metoder for rehabilitering av fuktskadde kjellerytervegger

Metoder for rehabilitering av fuktskadde kjellerytervegger 1 Norsk bygningsfysikkdag 2012 Metoder for rehabilitering av fuktskadde kjellerytervegger Stig Geving, prof. Institutt for bygg, anlegg og transport 2 NFR-prosjekt: External heat and moisture insulation

Detaljer

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhushet Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av:

2011-2012. IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon. Passivhushet Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset. Utarbeidet av: Passivhushet Ormtunga 1. Visningshuset - Moelvenhuset 2011-2012 IQUS Draget Kristiansund Bildedokumentasjon Utarbeidet av: Bilder: KBBL / Fosna Bygg AS : KBBL Johan H. Grønvik AL. Kristiansund Boligbyggelag

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

Sluttrapport Støvnedfall Franzefossbyen 2010/2011 Franzefossbyen AS.

Sluttrapport Støvnedfall Franzefossbyen 2010/2011 Franzefossbyen AS. NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Sluttrapport Støvnedfall Franzefossbyen 2010/2011 Franzefossbyen AS. Trondheim,

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer SINTEF Certification Nr. 2555 Utstedt: 17.09.2013 Revidert: Gyldig til: 01.10.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Byggmann trehussystemer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

Massivtre Luftgjennomgang og behov for sperresjikt

Massivtre Luftgjennomgang og behov for sperresjikt SINTEF Byggforsk HANS BOYE SKOGSTAD, LARS GULLBREKKEN OG SIVERT UVSLØKK Massivtre Luftgjennomgang og behov for sperresjikt Prosjektrapport 81 2011 SINTEF Byggforsk Hans Boye Skogstad, Lars Gullbrekken

Detaljer

En leverandør - alle produkter

En leverandør - alle produkter GLAVA KOMPAKTE TAK En leverandør - alle produkter Isolitt Isolitt EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. Isolitt EPS leveres i forskjellige kvaliteter alt

Detaljer

Fuktrobuste tretak Norsk bygningsfysikkdag 2016

Fuktrobuste tretak Norsk bygningsfysikkdag 2016 Fuktrobuste tretak Norsk bygningsfysikkdag 2016 Espen Hansen Sivilingeniør Avdeling for Bygningsfysikk Norconsult AS Fornebuporten 1 Bakgrunn Prosjekt- og masteroppgave ved NTNU 2015/2016 Klima 2050, del

Detaljer

HUNTON PORØSE PLATER HUNTON VINDTETT, HUNTON UNDERTAK OG HUNTON STUBBELOFT HUNTON PORØSE PLATER

HUNTON PORØSE PLATER HUNTON VINDTETT, HUNTON UNDERTAK OG HUNTON STUBBELOFT HUNTON PORØSE PLATER HUNTON PORØSE PLATER HUNTON VINDTETT, HUNTON UNDERTAK OG HUNTON STUBBELOFT HUNTON PORØSE PLATER Innledning I denne brosjyren har vi samlet våre porøse trefiberplater, Hunton Vindtett, Hunton Undertak og

Detaljer

Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus. Krav til lufttetthet - småhus

Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus. Krav til lufttetthet - småhus Lufttetting og isolasjonsdetaljer i lavenergihus og passivhus Peter Blom SINTEF Byggforsk Nasjonalt fuktseminar 21.4.2010 SINTEF Byggforsk 1 Krav til lufttetthet - småhus Lekkasjetall oms./h Byggeforskrift

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Rusånes Fabrikker trehuselementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Rusånes Fabrikker trehuselementer SINTEF Certification Nr. 20429 Utstedt: 25.02.2015 Revidert: Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Rusånes Fabrikker trehuselementer er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

KOMPAKTE TAK. glava.no

KOMPAKTE TAK. glava.no KOMPAKTE TAK glava.no En leverandør - alle produkter GLAVA EPS GLAVA EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. GLAVA EPS leveres i forskjellige kvaliteter

Detaljer

GLAVA VEGGPLATE 31 MONTERINGSANVISNING. Oktober 2016

GLAVA VEGGPLATE 31 MONTERINGSANVISNING. Oktober 2016 GLAVA VEGGPLATE 31 MONTERINGSANVISNING Oktober 2016 MILJØMERKET INNHOLD 241 Trykksak 681 Produktinformasjon 3 Montering - omramming 4 - montering av veggplater 6 - alternativ brakett 8 - montering av vindsperre

Detaljer

Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess!

Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess! Katrine Brevik Opdahl Masteroppgave Informasjonsflyt i en BIM-basert byggeprosess Oslo, 10. juni 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt

Detaljer