Røde Kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røde Kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201"

Transkript

1 Røde Kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse En oppsummering av perioden

2 Innhold 1. Innledning 4 2. Historikk og mandat for Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Historikk Budsjett for handlingsplansperioden Mandat for handlingsplanperioden Åpningstid og bemanning Arbeidsoppgaver Frivillighet 6 3. Statistikk Antall henvendelser i handlingsplanperioden Aldersfordeling Årsak til henvendelse Gjennomførte tvangsekteskap Fare for tvangsekteskap Landbakgrunn Informasjonsformidling og foredrag Hva statistikkføres ikke? 9 4. Erfaringer fra handlingsplanperioden Henvendelser vedrørende unge under 18 år Andre former for æresrelatert vold Redd for å inngå et ekteskap mot sin vilje Utfordringer i henhold til inngåtte tvangsekteskap av mindreårige Henvendelser vedrørende personer over 18 år Ønsker ikke å anmelde familien Utfordringer i henhold til skilsmisse og ekteskapskontrakt Gutter og tvangsekteskap Å bli etterlatt i utlandet Dialog og brobygging med de unges familier Bakgrunn og eksempler på familiearbeidet Erfaringer Aktiviteter i løpet av handlingsplansperioden Studietur til Jordan og Syria Daphne Informasjonsformidling, foredrag og seminar Besøk og informasjon til politikere Foredrag, samtaler og opplæring Bidrag til forskningsrapporter og veiledere Større arrangementet i regi av Røde Kors - telefonen 23 Rapport om tvangsekteskap for perioden

3 6. Forslag til tiltak for å bekjempe tvangsekteskap i Norge Utfordring i henhold til håndhevelse av lovverket Utfordringer i henhold til ekteskapsloven 16 fjerde ledd vedrørende ugyldighet Utfordringer med barn og unge som blir etterlatt i utlandet mot sin vilje Æresrelatert vold Utfordringer i henhold til skilsmisse Tvangsforlovelser Familiearbeid Avslutning 27 Rapport om tvangsekteskap for perioden

4 1. Innledning Å tvinge en person til å inngå et ekteskap er forbudt og straffbart i følge norsk lov, samt i henhold til internasjonale lover og konvensjoner. Regjeringen lanserte i 2007 en handlingsplan mot tvangsekteskap for perioden Over 70 millioner kroner ble bevilget til dette voldsfeltet og 40 ulike tiltak har blitt forankret for å sikre at personer som opplever press og tvang i forbindelse med ekteskap skal få den hjelpen de har rett og krav på. Hovedmålet til Røde Kors- telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, heretter kalt Røde Kors telefonen, er å forebygge, forhindre og hjelpe unge mennesker som er utsatt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I denne rapporten ønsker Røde Kors telefonen å redegjøre for de erfaringer vi har ervervet oss i løpet av handlingsplansperioden. Fra mottok Røde Kors - telefonen 2164 henvendelser. Disse henvendelsene er et viktig kunnskapsbidrag for å kartlegge omfang og hjelpebehov hos målgruppen, samt å synliggjøre de problemstillinger som hjelpeapparatet står ovenfor. I denne rapporten vil det redegjøres for drift av Røde Kors - telefonen, statistikk vedrørende antall henvendelser, erfaringer vi har ervervet oss i konkrete saker, samarbeid med ulike offentlige - og private instanser, samt innspill til den videre innsatsen på tvangsekteskapsfeltet. 2. Historikk og mandat for Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2.1 Historikk Oslo Røde Kors fikk i april 2000 i oppdrag fra daværende Barne- og familiedepartementet å betjene en nasjonal informasjonstelefon om tvangsekteskap. Dette som et ledd i regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap. Den ble det inngått en ny avtale mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, heretter kalt BLD, og Røde Kors telefonen. Avtalen omhandlet drift av en informasjonstelefon om kjønnslemlestelse for , jf. tiltak 24 i Handlingsplanen mot kjønnslemlestelse Denne tjenesten ble innlemmet i ordinær drift og tjenesten endret navnet til Røde Kors - telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Røde Kors - telefonen følger Oslo Røde Kors sitt strategigrunnlag og Røde Kors sine sju grunnprinsipper om humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. 2.2 Budsjett for handlingsplansperioden Røde Kors telefonen har mottatt midler etter årlig søknad til BLD. I perioden har Røde Kors telefonen hatt følgende budsjett: I 2008 kr , - I 2009 kr , - 1 Røde Kors telefonen har utarbeidet en egen rapport om kjønnslemlestelse for perioden , se Rapport om tvangsekteskap for perioden

5 I 2010 kr , - I 2011 kr , Mandat for handlingsplanperioden Følgende mandat har blitt gitt fra BLD: 1. Røde Kors- telefonen skal være betjent alle hverdager fra kl og bemannes med tre fulltidsstillinger. Det skal være telefonsvarer, e-post og sms-tilgang. 2. Det skal tilbys individuelle samtaler til de unge og deres foreldre. 3. Røde Kors-telefonen skal være brobygger mellom den hjelpetrengende og det offentlige hjelpeapparatet. 4. En frivillig ressursperson skal tilbys unge som har brutt med familien og som er bosatt i Oslo. 5. Det skal opprettes en bred kontaktflate mot offentlige og private aktører/ngo er i innog utland og det skal søkes etter nye samarbeidspartnere på feltet. 6. Det skal legges til rette for kunnskapsspredning i tett dialog med offentlige myndigheter. 7. Informasjonsmateriell skal distribueres til offentlige instanser og andre aktuelle samarbeidspartnere i Norge. 2.4 Åpningstid og bemanning Røde Kors telefonen var bemannet mandag til fredag fra kl til Åpningstiden gjelder både telefon, e-post og kontor. Utenom åpningstidene kan en legge igjen beskjed på telefonsvarer, og ved behov blir personer i krise fulgt opp utenfor de ansattes arbeidstid. Prosjektet har i store deler av perioden hatt tre 100 % stillinger. Samtlige av de ansatte innehar relevant høyere utdanning på master/hovedfagsnivå og har arbeidserfaring på feltet æresrelatert vold. Ansatte ved Røde Kors - telefonen har taushetsplikt. 2.5 Arbeidsoppgaver Besvare telefonen i åpningstiden. Gi hjelp og støtte på innringers premisser. Flere av de som tar kontakt ønsker ytterligere informasjon og veiledning. Dette gis fortrinnsvis i prosjektets lokaler i Oslo sentrum, eller der det er formålstjenelig. Råd og veiledningssamtaler/møter med det offentlige hjelpeapparatet i konkrete saker. Bistå personer som bryter med ektefelle og/eller familie med å få et trygt bosted. Enkelte ønsker oppfølging over tid. Oppfølgingen består av praktisk informasjon i forhold til små og store utfordringer i hverdagen, støttesamtaler med vekt på positive mestringsstrategier, samt etablere kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Tilby bistand i familiekonflikter. Tilby råd og veiledning til foreldre som opplever utfordringer med å oppdra barn i en ny kultur. Øke kunnskapsstatusen på feltet om utsatte grupper, samt tilby foredrag og seminar til det offentlige hjelpeapparatet. Samarbeide med offentlige instanser og organisasjoner i inn- og utland. 2 Åpningstiden til Røde Kors telefonen ble endret til kl den Rapport om tvangsekteskap for perioden

6 2.6 Frivillighet All aktivitet i Røde Kors er hovedsakelig basert på frivillig innsats. I 2008 startet Røde Kors telefonen med frivillighet i tilknytning til unge i kriseleiligheter 3 i Oslo. Vi erfarte at flere av de unge som ønsket hjelp til å bryte med familie eller ektefelle, ofte hadde dårlig psykisk helse, følte seg ensomme, hadde lav grad av selvstendighet og lite nettverk. Hovedmålet ved å ha frivillige knyttet til prosjekt, var at de unge skulle få hjelp og bistand til å bygge nye nettverk, samt å få gode og positive opplevelser i hverdagen. Da Kompetanseteamet mot tvangsekteskap overtok ansvaret for kriseboligene, som Røde Kors - telefonen og SEIF tidligere hadde disponert, mistet vi grunnlaget for frivilligheten. Ingen nye koblinger mellom frivillige og unge har vært gjennomført siden Statistikk Røde Kors telefonen statistikkfører kun førstegangshenvendelsen. All senere aktivitet og kontakt statistikkføres ikke. I det følgende vil det redegjøres for hvor mange henvendelser Røde Kors- telefonen har mottatt i handlingsplanperioden vedrørende personer som opplever æresrelatert vold og tvangsekteskap. Ytterligere kommentarer til statistikken følger i kapittel Antall henvendelser i handlingsplanperioden Totalt mottok Røde Kors - telefonen 2143 henvendelser i perioden fra til Fordelingen per år er som følgende: Antall henvendelser Totalt Aldersfordeling Av 2143 henvendelser omhandlet 1396 konkrete personer. Dette vil si at personen selv eller andre instanser har tatt kontakt for råd og veiledning i forhold til en konkret trusselsituasjon. Aldersfordelingen er som følgende: 3 Leiligheter øremerket unge på flukt fra tvangsekteskap, et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, Seif og Oslo Røde Kors. Rapport om tvangsekteskap for perioden

7 Aldersfordeling Ikke oppgitt 844 Over 18 år 490 Under 18 år Over 18 år: 61% Under 18 år: 35% Ikke oppgitt: 4% 3.3 Årsak til henvendelse I det følgende diagrammet synliggjøres årsaken til henvendelsene som Røde Kors - telefonen har mottatt: Årsak til henvendelse Trussel om tvangsekteskap Tvangsgiftet Æresrelatert vold m.m. Totalt Av 1396 henvendelser vedrørende konkrete personer omhandlet 781 henvendelser tvangsekteskapstematikk. I henhold til søylen Æresrelatert vold m.m. i tabellen så omhandler denne kategorien også henvendelser vi har mottatt i forhold til kjønnslemlestelse Gjennomførte tvangsekteskap Av 781 henvendelser vedrørende tvangsekteskapstematikk omhandlet 253 gjennomførte tvangsekteskap. Fordelingen er som følgende i henhold til kjønn og alder: Rapport om tvangsekteskap for perioden

8 Gjennomførte tvangsekteskap Jenter under 18 år Jenter over 18 år Gutter under 18 år Gutter over 18 år Totalt I handlingsplansperioden mottok Røde Kors - telefonen 52 henvendelser vedrørende unge under 18 år som var tvangsgiftet. 201 henvendelser omhandlet personer som var over 18 år Fare for tvangsekteskap 528 henvendelser omhandlet personer som sto i fare for å bli tvangsgiftet. Fordelingen er som følgende i henhold til kjønn og alder: Trussel om tvangsekteskap Jenter under 18 år Jenter over 18 år Gutter under 18 år Gutter over 18 år Totalt 9 54 I henhold til kjønn, mottok Røde Kors - telefonen 465 henvendelser vedrørende jenter som var bekymret for tvangsekteskap og 63 var gutter. Rapport om tvangsekteskap for perioden

9 3.4 Landbakgrunn I handlingsplanperioden har Røde Kors - telefonen mottatt henvendelser fra personer med landbakgrunn fra over 40 ulike nasjoner. Følgende land er mest representert i vår statistikk: Landbakgrunn Pakistan Irak Afganistan Somalia Andre land 3.5 Informasjonsformidling og foredrag 747 henvendelser omhandlet kategorien «Informasjonsformidling og foredrag», dette vil si at vi har gitt generell informasjon og kunnskap om tvangsekteskapstematikk, samt blitt forespurt om å holde foredrag for offentlige instanser m.m.. For en nærmere utdypning, se avsnitt Aktivitet som ikke statistikkføres Røde Kors - telefonen erfarer at flere unge ønsker langvarig oppfølging. Dette arbeidet statistikk føres ikke: Daglig kommer unge innom kontoret for råd og veileding i forhold til utfordringer i hverdagen, henting av post eller for å få støtte og omsorg m.m. Å være brobygger mellom de unge og det offentlige hjelpeapparatet, som barnevern, sosialtjeneste, politi, advokat, skole, psykolog, lege m.fl., er tidkrevende. Å gå i dialog med den unges familie kan kreve daglig kontakt og stor fleksibilitet. 4. Erfaringer fra handlingsplanperioden Røde Kors - telefonen mottar henvendelser både fra barn og voksne vedrørende spørsmål om tvangsekteskap og æresrelatert vold. Utfordringene de opplever er ofte sammenfallende, men hjelpetilbudet og rettigheter vil variere hvorvidt man er over eller under 18 år. I dette kapittelet vil statistikken bli nærmere kommentert og belyst med vår erfaring. Under kapitel 4.1 vil henvendelsene vedrørende de som er under 18 år bli omtalt under overskriftene Æresrelatert vold, Redd for å bli presset inn i et ekteskap mot sin vilje og Utfordringer i henhold til inngåtte tvangsekteskap av mindreårige. I kapittel 4.2 tar vi for oss de erfaringer vi har gjort oss med de over 18 år under overskriftene Ønsker ikke å anmelde egen familie, Rapport om tvangsekteskap for perioden

10 Utfordringer i henhold til skilsmisse og ekteskapskontrakt, Gutter og tvangsekteskap og Å bli etterlatt i utlandet. I kapitel 4.3 tar vi for oss de erfaringer vi har gjort oss gjennom dialog og brobygging med de unges familier. 4.1 Henvendelser vedrørende unge under 18 år I handlingsplanperioden mottok Røde Kors telefonen 490 henvendelser vedrørende unge under 18 år, dette tilsvarer 35 prosent. Utfordringene de unge sto overfor var følgende: 241 utsatt for andre former for æresrelatert vold 197 redd for å inngå et ekteskap mot sin vilje 52 var tvangsgiftet Andre former for æresrelatert vold 241 av henvendelsene til Røde Kors - telefonen omhandlet unge som var utsatt for æresrelatert vold. Henvendelsene omhandlet alt fra unge som opplevde stor grad av frihetsberøvelse og sterk sosial kontroll, herunder kontroll av økonomi, mobil og pc, samt klær, sminke og venner, til unge som opplevde psykisk press, trusler og utøvelse av vold. Æresrelatert vold defineres som: Æresrelatert vold er en type vold i nære relasjoner som kjennetegnes ved at den utøves for å vedlikeholde familiens ære. Volden forekommer i stor grad i forbindelse med uønskede handlinger fra jenter i familien, men også gutter rammes. Æresrelatert vold knyttes gjerne til kulturer som har et sterkt æresbegrep, og der en person kan skade en hel families ære (Barneombudet) 4. Som regel er det den nærmeste familie som utøver den sosiale kontrollen, som mor, far og brødre, men også ens egne søstre. I de tilfeller der foreldrene er dårlig integrert i det norske samfunnet, samt sliter med dårlig helse, er det ofte eldre brødre som har ansvaret med å passe på familiens ære. Flere av de unge opplever å bli frosset ut av familien når de ikke har innordnet seg familiens kontroll. Ei jente fortalte følgende Når familien min er sint på meg, snakker de verken med meg eller dekker på middagsbordet til meg. De sier heller ikke hei når jeg kommer hjem etter skolen eller spør om hvordan jeg har det. De ignorerer meg i ukevis. Av den grunn er jeg mest mulig inne på rommet mitt. Det psykiske presset som de unge beskriver består ofte av verbale trusler, påføring av skyld og skam, samt krenkende ytringer. De unge Røde Kors telefonen har hjulpet har for eksempel fortalt oss at nærmeste familie har uttrykt: Broren min sa at det er min skyld at pappa lider av hjerteproblemer og kanskje dør. Det er fordi jeg er så vanskelig og ikke ønsker å gifte meg med fetteren min Mamma sier hun skal ta selvmord, dersom jeg ikke forlover meg med en slekting i hjemlandet. Pappa truer med å kaste meg ut hjemmefra dersom jeg ikke gjør det slutt med kjæresten min. Han sier jeg da vil være død for familien. 4 Rapport om tvangsekteskap for perioden

11 Pappa og onkel sier til meg: du vet vel hva de gjør med sånne jenter som deg i hjemlandet, de blir drept. Når familien synes jeg oppfører meg dårlig, som for eksempel har på meg for mye sminke eller tettsittende klær, blir jeg kalt hore eller hund. Når pappa hører rykter om at jeg har vært sammen med gutter, sier han at han ønsker at jeg dør av kreft. Mamma truer meg med å bli sendt til hjemlandet og bli tvangsgiftet dersom jeg ikke snart blir en ordentlig muslimsk jente. I følge professor Kari Killen (2004) er ofte verken den unge eller deres foreldre nødvendigvis klar over at de er henholdsvis offer for og utøver av psykisk vold 5. Dette stemmer svært godt med de erfaringer Røde Kors - telefonen har ervervet seg i møte med de unge og deres foreldre. I dialog med familier fremkommer det ofte at foreldrene ikke opplever det psykiske presset eller den sosiale kontrollen som skadelig for den unge, men ser det som en del av oppdragelsen. Foreldre vi har gått i dialog med har for eksempel fortalt: Jeg snakker ikke med datteren min før hun viser meg respekt eller Jeg sier til sønnen min at dersom han ikke gjør det slutt med sin norske kjæreste så er han død for meg. De unge har ofte svært liten tillitt til at foreldrene kan eller ønsker å endre oppdragelsesmetodene sine, og flere sliter med dårlig selvfølelse og manglende tillitt til egne evner. Enkelte av de unge føler at foreldrene ikke er glade i dem og streber etter å få en anerkjennelse av sine foreldre. Røde Kors - telefonen ønsker å påpeke at det er grunn til å anta at mørketallene er store når det gjelder unge som opplever æresrelatert vold og kontroll, da terskelen for å be om hjelp er høy. De unge er svært redd for å ta kontakt med hjelpeapparatet, da de frykter konsekvensene ved barnevernets involvering i familien Redd for å inngå et ekteskap mot sin vilje 197 av henvendelsene vedrørende unge under 18 år omhandlet unge som var redd for å bli tvunget inn i et ekteskap mot sin vilje. Enkelte opplyste også at de er redd for å bli etterlatt i foreldrenes opprinnelsesland på ubestemt tid, se avsnitt Røde Kors - telefonen erfarer videre at enkelte av de unge vi har hjulpet har blitt tvangsforlovet i foreldrenes hjemland. Andre har blitt lovet bort til en person i svært ung alder, noen fra den dagen de ble født. Barneloven 30a sier at avtaler foreldre gjør om ekteskap ikke er bindende, men vi erfarer at barn og deres foreldre ofte ikke har mulighet til å bryte en slik forpliktende avtale eller forlovelse da den er sterkt moralsk og religiøst bindende. Vi erfarer at foreldre/familie ser på forlovelse og ekteskap som to sider av samme sak og at norske myndigheter ikke har gode sanksjonsmuligheter ovenfor familier som tvangsforlover sine barn. Det trengs større bevissthet om at dette ikke er lov i Norge. Røde Kors - telefonen erfarer at flere i foreldregenerasjonen nå har fått kjennskap til ekteskapslovens krav om minstealder 6, men at løsningen da blir som ei jente eksempelvis fortalte oss: 5 Kari Killen: Sveket, omsorgssvikt er alles ansvar, Kommuneforlaget 2004, 3 utgave (2004) 6 18 år, jfr. Ekteskapsloven 1 Rapport om tvangsekteskap for perioden

12 «Faren min vet at det er ulovlig å gifte seg før man er 18 år, men det var ikke noe problem for jeg kunne jo bare forlove meg». Røde Kors telefonen har mottatt henvendelser fra hjelpeapparatet vedrørende unge helt ned til i 11- års alder i forhold til frykt for tvangsekteskap ved utenlandsreise Utfordringer i henhold til inngåtte tvangsekteskap av mindreårige 52 av henvendelsene som Røde Kors - telefonen mottok i handlingsplanperioden omhandlet unge under 18 år som var tvangsgiftet. Eksempler på henvendelser vi har mottatt er: Jente giftet bort da hun var 13 år under en feriereise til hjemlandet. Jente 15 år giftet bort av en imam i Norge. Gutt 16 år giftet bort til en eldre kvinne i hjemlandet. Jente giftet bort da hun var 14 år. Kom til Norge på falske pairer gjennom familiegjenforening med sin svært eldre herboende ektemann. Et ekteskap inngått i utlandet vil ikke være gyldig i Norge dersom en av partene er under 18 år når de gifter seg 7. Røde Kors - telefonen erfarer at for å omgå norsk lov, velger enkelte familier å sende sine barn til utlandet for å bli tvangsgiftet (religiøst ekteskap), og venter med å registrere ekteskapet til etter at barnet har fylt 18 år. Røde Kors - telefonen erfarer videre at det for hjelpeapparatet kan være vanskelig å finne ut av om den unge virkelig har blitt tvangsgiftet eller ikke. Den unge kan ha kontaktet hjelpeapparatet på grunn av tvangsekteskap, men i dialogen med barnevernet trekker den unge sin forklaring og hevder at en kun har blitt forlovet. Foreldrene til den unge kan på sin side hevde at ens barn har misforstått ritualet. Det den unge har oppfattet som en bryllupsseremoni var egentlig kun en forlovelsesfest. Av den grunn blir det svært vanskelig å finne ut av hva som egentlig har skjedd, samt å straffeforfølge foreldrene. For å opparbeide mer kunnskap og kompetanse vedrørende unge under 18 år som har blitt tvangsgiftet og anvendelsen av lovverket på feltet, fulgte ansatte ved Røde Kors - telefonen rettsaken vedrørende en 13 - åring som ble tvangsgiftet med sin fetter i Oslo ting- og lagmannsrett våren og høsten De største tvangsekteskapssakene som har vært oppe for retten i Norge har synliggjort utfordringer i henhold til anvendelsen av straffeloven 222 andre ledd vedrørende tvangsekteskap. En av årsakene til dette, er at fornærmede har vært under 18 år da det religiøse ekteskapet ble inngått. Ekteskapet har dermed ikke vært offentlig registrert verken i Norge eller i det landet ekteskapet ble inngått. Straffeloven forutsetter at et ekteskap er offentlig registrert, men i flere land er det ikke vanlig å registrere et ekteskap ifølge Unni Wikan (2008) 8. En årsak til dette, kan skyldes at ekteskapet ikke blir sett på som et statlig anliggende, men en pakt mellom to parter som inngås i nærvær av en religiøs leder og vitner. Unni Wikan hevder videre at den norske loven vedrørende tvangsekteskap dermed ikke er tilpasset forholdene i mange av de landene som disse familiene kommer fra juni 2007 ble ekteskapsloven endret, jfr. ekteskapsloven 18a annet ledd. Den nye bestemmelsen hadde som hovedformål å forhindre at personer bosatt i Norge reiser utenlands og inngår ekteskap, for eksempel for å unngå ekteskapslovens krav om minstealder og frivillighet ved ekteskapsinngåelse. 8 Unni Wikan, Om ære, PAX forlag Unni Wikan legger videre vekt på i sin bok Om ære at enkelte menn ikke ønsker å registrere sine ektefeller på grunn av ønsket om bigami (flerkoneri) og tradisjonen om brudepris. Rapport om tvangsekteskap for perioden

13 Siden straffeloven 222 andre ledd 10 rammer kun formelt inngåtte ekteskap, faller spesielt mindreårige utenfor tvangsekteskapsparagrafen og andre lovparagrafer må anvendes, da barneekteskap ikke anerkjennes som ekteskap av norske myndigheter. I enkelte saker der vi har gått i dialog med familien i forhold til hvorfor den unge har blitt giftet eller forlovet bort som mindreårig, har familien ofte forklart dette med: Den unge selv ønsket forlovelsen. Den unge har visst om ekteskapsplanene siden de var små og har aldri uttrykt at de ikke ønsker å gifte seg. De unge derimot vektlegger følgende årsaker: Ekteskapet er en handling for å stoppe sladder og rykter i miljøet om kjærester eller annen negativ adferd. Foreldrene ønsker å få den unge giftet bort tidlig mens de ennå har kontrollen og jenta har ærbarheten i behold. Giftemålet er en handling som skal unngå at familien taper ære. Røde Kors - telefonen erfarer at unge utsatt for tvangsekteskap har få muligheter til å komme seg ut av ekteskapet da en opplever stor grad av psykisk press, grove trusler og vold. 4.2 Henvendelser vedrørende personer over 18 år Av totalt 1396 henvendelser vedrørende konkrete personer i handlingsplanperioden omhandlet 844 personer over 18 år, ca. 61 prosent. Utfordringene de unge sto overfor var følgende: 201 tvangsgiftet 331 redd for å inngå et ekteskap mot sin vilje 312 utsatt for andre former for æresrelatert vold Henvendelsene er ofte komplekse og alvorlighetsgraden har store likhetstrekk med de henvendelsene vi mottar vedrørende personer under 18 år. Bistanden de unge ønsker kan være alt fra råd og veiledning i henhold til norsk lovverk, informasjon om relevante hjelpeinstanser, emosjonell støtte og omsorg, styrking til å tørre å ta egne valg, praktisk bistand, hvordan gå i dialog med familien m.m. I det følgende vil det redegjøres for de hovederfaringene vi har gjort oss i vår kontakt med de over 18 år Ønsker ikke å anmelde familien I handlingsplanperioden mottok Røde Kors - telefonen 201 henvendelser vedrørende personer over 18 som var blitt tvangsgiftet. Ingen av disse sakene ble ført for retten. En av årsakene til dette, er at de unge ikke ønsker å anmelde egne foreldre til politiet. Da de unge vegrer seg for 10 Den 1. september 2003 fikk Norge en egen straffebestemmelse mot tvangsekteskap i straffeloven 222, annet ledd. Innføring av straffebestemmelsen var et ledd i regjeringens fornyede innsats mot tvangsekteskap fra våren Når det gjelder en egen bestemmelse, ble det av noen av høringsinstansene lagt vekt på at dette var pedagogisk riktig. I tillegg ga det et sterkt signal om hva myndighetene mente om tvangsekteskap. På den andre siden ble det hevdet at en slik straffebestemmelse var unødvendig i og med at gjerningsinnholdet allerede var straffbelagt i straffeloven 222, første ledd. Rapport om tvangsekteskap for perioden

14 å anmelde egen familie, ble det innført offentlig påtale i tvangsekteskapssaker. Røde Kors - telefonen har erfart at enkelte av de unge har trukket sin forklaring dersom de er engstelige for at foreldrene kan bli anmeldt av politiet og straffeforfulgt, og fordi en eventuelt mulig gjenforening/forsoning med familien vil virke umulig i framtiden. Videre er de redd for at konflikten med familien kan eskalere Utfordringer i henhold til skilsmisse og ekteskapskontrakt Den som vil reise søksmål for å få ekteskapet erkjent ugyldig på grunn av tvang, må gjøre det innen seks måneder etter at vedkommende er blitt fri fra tvangen, og søksmålet kan ikke reises senere enn fem år etter at ekteskapet ble inngått jf. ekteskapsloven 16 fjerde ledd. Røde Kors - telefonen erfarer at flere unge ikke vet om muligheten til å få erkjent ekteskapet som ugyldig og at flere derfor henvender seg til Røde Kors - telefonen etter at disse fristene er utløpt. Selv om Norge har et lovverk som gir mulighet for direkte skilsmisse uten separasjonstid og en ugyldiggjøring/annullering av ekteskapet, erfarer Røde Kors - telefonen at unge jenter/kvinner ofte har problemer med å få den religiøse oppløsningen av ekteskapet fra sin ektemann. Selv om jenta har fått en sivil skilsmisse i Norge, er det enkelte land og trossamfunn som ikke anerkjenner denne. Selv om tvangsekteskapet har blitt oppløst i Norge, kan hun fortsatt være gift på religiøs måte, og hennes sosiale miljø og familie vil se på henne som gift. Jenta vil fortsatt oppleve sterkt press fra familien. Dersom kvinnen gifter seg på nytt uten den religiøse oppløsningen av ekteskapet, kan hun i enkelte land bli anklaget for bigami og utroskap. Dersom ektemannen ikke vil gi kvinnen skilsmisse, må kvinnen eventuelt få saken sin opp for retten i hjemlandet. De unge har svært sjeldent penger til å kunne dekke denne utgiften. I tillegg kan disse kvinnene oppleve utfordringer i henhold til feriereiser til hjemlandet med felles barn, fordi i enkelte land er det far som er gitt foreldreretten ved skillsmisse. Enkelte kvinner er derfor redd for å bli fratatt barna under utlandsreisen. Røde Kors - telefonen fraråder derfor kvinner i slike situasjoner å reise på ferie til opprinnelseslandet. Eli Ferrari de Carli, som har skrevet rapporten «Religion, juss og rettigheter: Om skilsmisse, polygami og shari`a-råd», kaller den situasjonen disse kvinnene er i for «haltende ekteskap» eller «ufullendt skilsmisse» (2008). I særlig grad aktualiseres denne problematikken når det er kvinnen som tar initiativ til skilsmisse uten å ha blitt delegert en slik rett i ekteskapskontrakten. I for eksempel den pakistanske ekteskapskontrakten, nikahnama, åpnes det opp for at kvinnen kan sette en rekke betingelser for ekteskapet, deriblant kan mannen gi kvinnen en delegert rett til skillsmisse. Røde Kors telefonen erfarer at flere av jentene med pakistansk landbakgrunn ikke kjenner til hvordan ekteskapskontrakten, nikahnama, er fylt ut, samt at ingen har fortalt dem om muligheten til å få en delegert rett til skilsmisse. Andre presiserer at å gå i dialog med foreldrene om temaet skillmisse i forkant av en ekteskapsinngåelse, er noe en ikke våger å gjøre. Røde Kors - telefonen erfarer at unge som er tvangsgiftet opplever det som svært følelsesmessig utfordrende å ikke få ekteskapet religiøst oppløst. Enkelte jenter har fortalt at de har tatt kontakt med en rekke imamer for oppløsning av det ufrivillige ekteskapet, men at imamene har poengtert at det er fylkesmannen som innvilger skillsmisse. De unge opplever at det kompliserer en rekke familieforhold der en ansees å være gift i ett land, og ugift i ett annet. Rapport om tvangsekteskap for perioden

15 En annen utfordring Røde Kors- telefonen erfarer, er at det i enkelte land er lov med flerkoneri. Dette kan føre til at en ektemann skiller seg fra sin ektefelle i Norge etter norsk lov, men ønsker ikke en religiøs opphevelse av ekteskapet. Ektemannen får ny kone på familiegjenforening til Norge, mens tidligere ektefelle fortsatt er moralsk og religiøst forbundet/gift til sin ektemann og ikke kan inngå nye relasjoner Gutter og tvangsekteskap Til sammen har Røde Kors - telefonen mottatt 96 henvendelser vedrørende gutter og tvangsekteskap. Av disse var 33 gjennomførte tvangsekteskap og 63 av henvendelsene omhandlet fare for tvangsekteskap. Guttene som kontakter Røde Kors - telefonen er ofte mellom år. Guttene opplever slik som jentene stor grad av psykisk press. De forteller om en hverdag preget av manglende tillitt og anerkjennelse fra familien når det gjelder utdanning og valg av arbeid, samt muligheter for fremtiden. I motsetning til jentene vi bistår, er dette gutter som opplever større grad av frihet i forhold til venner og fritid. Flere av disse guttene har ikke fullført videregående skole og forteller om en oppvekst preget av vold og trusler. I mangel på arenaer der en kan lykkes og føle mestring, samt gode voksne rollemodeller, er det enkelte av guttene som har havnet i kriminelle miljø. Dette er handlinger som står i kontrast til deres søstre som satser sterkt på høyere utdanning for å kunne erverve seg en bedre forhandlingsposisjon i forhold til valg av ektefelle, utsette ekteskapet til etter utdanningen, samt øke egen posisjon og innflytelse innad i familien. I samtale med enkelte av guttene har det fremkommet at årsaken til at de har sagt ja til et ufrivillig ekteskap blant annet skyldes dårlige samvittighet for å ha påført familien skam igjennom kriminell aktivitet og ønsket om å være en god sønn. I samtale med foreldre, har det derimot blitt påpekt at ekteskapet vil føre til at gutten vil bli en ansvarlig voksen som ivaretar familien og storfamiliens framtid. Røde Kors - telefonen erfarer at guttene sjeldent blir utstøtt fra familien ved brudd på æreskodeksen fordi deres regelbrudd aldri kan skade familieæren i så stor grad som deres søstres adferd. Å leve et dobbeltliv er en strategi flere av guttene tar i bruk for å kunne tilfredsstille foreldrenes krav og egne behov. Videre gir de utrykk for store lojalitetsdilemmaer. På den ene siden er de gitt oppgaven som vokter av familieæren, og er gitt ansvaret med å passe på sine søstres ærbarhet. På den andre siden er de med på å bryte æreskodeksen ved å ha hemmelige kjærester, drikke alkohol m.m.. Guttene er således et offer for press og tvang i henhold til ekteskap, samtidig som de selv kan være voldsutøver i forhold til sine egne søstre ved å kontrollere, presse og tvinge dem til et uønsket ekteskap innenfor familien. I tillegg opplever gutter som ønsker å skille seg store moralske dilemma i forhold til skillsmisse da deres ektefelle ofte blir returnert til hjemlandet i skam Å bli etterlatt i utlandet Flere av henvendelsene som omhandler frykt for å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje kommer i vår- og sommermånedene. Disse henvendelsene omhandler som regel unge jenter, men også gutter, som er engstelig for å bli etterlatt i foreldrenes hjemland mot sin vilje og/eller redd for å bli tvunget inn i et ufrivillig ekteskap. Rapport om tvangsekteskap for perioden

16 Røde Kors - telefonen erfarer at en av årsakene til at unge kan bli holdt tilbake i foreldrenes hjemland, skyldes at foreldrene føler at de har mistet kontrollen over sine barn, og de er engstelige for at barna skal skade deres ære. Negative rykter og sladder vedrørende kjæresteforhold, og en for norsk adferd, kan ofte være en av de utløsende årsakene til at foreldrene velger en slik løsning. I slike saker er det ofte rådgivere ved skoler eller barnevernet som tar kontakt, men også de unge selv og deres venner. Fordi de unge venter i det lengste med å si ifra, kommer hjelpeapparatet ofte svært sent inn i silke saker, og det gjenstår kanskje bare et par dager før en familie skal reise utenlands. Røde Kors - telefonen blir også kontaktet av unge som har blitt etterlatt i utlandet mot sin vilje. Dette er unge som kontakter informasjonstjenesten i all hemmelighet, enkelte er fratatt mobil, penger, pass og blir holdt innesperret. De ønsker bistand til å komme tilbake til Norge. Til tross for et bredt samarbeid med norske myndigheter som ambassade og Utenriksdepartementet, er det en utfordrende oppgave å hjelpe unge som holdes i utlandet mot deres vilje. Selv om de unge har oppholdstillatelse i Norge eller norsk statsborgskap, er de underlagt de gjeldene juridiske rammene i det landet de befinner seg i, og den norske stat har ingen myndighet til å overprøve disse. Røde Kors - telefonen har erfart at til tross for omfattende innsats fra norske myndigheter tok det ofte svært lang tid før de unge fikk muligheten til å komme tilbake til Norge. I mellomtiden kunne de bli utsatt for frihetsberøvelse, vold, trusler og overgrep, deriblant voldtekt. Røde Kors - telefonen erfarer at enkelte av de unge først får returnere til Norge når de har blitt tvangsgiftet og fått barn med ektefellen. Storfamilien anser det ofte som lite sannsynlig at ei jente vil våge å bryte ut av et tvangsekteskap dersom hun fått barn. Jenta risikerer da å bli utstøtt fra familien, leve et liv på flukt og/eller bli tvunget til å overlate omsorgen for barnet til sin ektemann. Røde Kors - telefonen erfarer også at flere av barna vi mottar henvendelser om, etterlates i land hvor det er store interne konflikter og uroligheter, som Afghanistan, Irak og Somalia, land foreldrene har valgt å flykte fra. Tidligere inngikk Røde Kors- telefonen flere utreiseavtaler med unge som fryktet tvangsekteskap eller å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje. En utreiseavtale innebærer i hovedsak at den unge gir de ansatte ved Røde Kors - telefonen en fullmakt til å kontakte offentlige instanser i inn og utland dersom de utsettes for tvangsekteskap eller blir etterlatt i utlandet mot sin vilje. Vi erfarte at disse kontraktene hadde liten verdi og gav de unge en falsk trygghet. Å skulle følge vilkårene i utreiseavtalen som sms- eller mailkontakt, viste seg å innebære en sikkerhetsrisiko for den unge dersom foreldrene er uvitende om avtalen og kontakten med hjelpeapparatet. En annen utfordring var at de unge ofte befant seg på landsbygda og/eller i land hvor det er umulig for barn, og særlig jenter, å bevege seg fritt uten følge utenfor hjemmet. I slike situasjoner er det umulig for den unge å kontakte ambassade eller andre hjelpeinstanser i Norge. Videre har vi erfart at selv om den unge har skrevet under på en utreisekontrakt og ber om bistand fra utlandet er det ingen garanti for at norske myndigheter kan bistå. 4.3 Dialog og brobygging med de unges familier Gjennom Røde Kors- telefonens langvarige arbeid på tvangsekteskapsfeltet, erfarte vi at både de unge og deres familier var i behov av veiledning, hjelp og omsorg. I de følgende avsnittene skal det redegjøres for familiearbeidet ved Røde Kors - telefonen. Rapport om tvangsekteskap for perioden

17 4.3.1 Bakgrunn og eksempler på familiearbeidet Flere av de unge Røde Kors - telefonen har bistått har vi hatt kontakt med over flere år. Gjennom disse møtene har vi erfart hvordan sorgen over å ha mistet kontakten med familien, påvirker deres psykiske helse og livskvalitet. På bakgrunn av disse erfaringene innførte vi sommeren 2009 en ny rutine i henhold til unge som ønsket å bryte med familien på grunn av tvangsekteskap eller annen æresrelatert vold. Når en person tok kontakt med Røde Kors - telefonen fordi en ønsket å bryte med familien, spurte vi om vi fikk lov til å ringe den unges foreldre. Vi ønsket å informere foreldrene om at deres sønn eller datter ikke kom hjem, men var plassert på et trygt sted. I de sakene hvor det ikke hadde blitt begått alvorlige straffbare handlinger, ble foreldrene invitert til videre kontakt og samarbeid med Røde Kors - telefonen. Dette førte til at flere foreldre i etterkant tok kontakt for å få hjelp til å forstå hvorfor deres sønn eller datter reiste hjemmefra og for å finne løsninger. Røde Kors - telefonen har fra sommeren 2009 til 2011 vært i kontakt med over 50 familier. Dialog og brobygging med de unges familier er et svært tidkrevende arbeid som krever mange møter og flere daglige telefonsamtaler. Videre erfarer vi at tilbudet må være svært fleksibelt. Ofte ønsker foreldre å komme på møte samme dag eller dagen etter. Vi erfarer også at flere familier ønsker å gå i dialog med oss, nettopp fordi at vi er Røde Kors og ikke en del av det offentlige hjelpeapparatet. I møter med familier prøver vi å motivere dem til å ta imot et tilbud fra familievernet. Eksempler på hjelp og bistand Røde Kors - telefonen har utøvd i familiearbeidet: Bistå partene med å løse ulike praktiske problem i bruddfasen, for eksempel å gi tilbake foreldrenes bankkort, hjelp til inkassoregninger, gi fullmakt ved salg av eiendeler som eies i fellesskap m.m. Enkelte av familiene har også kommet med de unges personlige eiendeler, som vi har fraktet videre til de unges bosted. Styrke foreldrene til å stå imot rykter og press fra storfamilie og eget miljø i inn- og utland. I en av sakene hadde Røde Kors - telefonen langvarig dialog med foreldrene til ei jente vi hjalp. Moren fortalte: Alle i miljøet snakker stygt om oss og har vendt oss ryggen, men mannen min og jeg har funnet ut at vår datter betyr så mye mer enn æren vår. I følge datteren hadde foreldrene endret seg mye det året hun hadde bodd utenfor hjemmet. Enkelte unge ønsker lite eller ingen kontakt med sine foreldre. Dette har ført til at foreldrene har vært svært fortvilte og har ringt oss regelmessig, samt kommet innom vårt kontor. Hovedsakelig har de ønsket råd og veileding på hva de kan gjøre annerledes for å få den unge hjem, samt at de har behov for å få utløp for sorgen over å ha mistet sitt barn. Enkelte av de unge opplever også å bli utstøtt fra familien. Når Røde Kors - telefonen har ringt familien på vegne av den unge, har vi for eksempel fått beskjed om at jenta er uønsket hjemme da hun har ødelagt familiens ære. Det er ofte når den unge innser at han/hun er utstøtt, at det blir ekstra vanskelig å leve med det valget man har gjort. Rapport om tvangsekteskap for perioden

18 I saker hvor de unge var under 18 år har barnevernet ønsket vår kompetanse inn i deres møter med familiene Erfaringer Å ha kontakt med både de unge og deres foreldre, har gitt Røde Kors - telefonen en dypere innsikt i de komplekse utfordringene de unge og deres familier står overfor. I det følgende vil vi trekke frem de erfaringer vi har gjort oss i dette arbeidet: I en bruddsituasjon er det flere unge som opplyser at de ikke ønsker å ha videre kontakt med familien. Ofte begrunnes dette med at familien ikke har noe endringspotensial. Der politiet og Røde Kors telefonen har sett det som forsvarlig i henhold til sikkerheten, har Røde Kors brukt tid på å motivere de unge til å samtykke til at vi kan gå i dialog med foreldrene, uten at den unge er tilstede. Vi mener dette er viktig for blant annet for å kunne forebygge tvangsekteskap og ekstrem kontroll av yngre søsken. Foreldrene er mest motivert for å ta imot hjelp i bruddfasen og de påfølgende ukene. Behovet for å få den unge raskt tilbake til hjemmet, før miljøet begynner å spre rykter og sladder om familien, er en sterk motivasjon. Vår erfaring er at det er viktig å benytte seg av denne motivasjonen for å redusere trusselsituasjonen og for å bidra til at foreldrene får innsikt i årsakene til at den unge har reist hjemmefra. I samtalen med partene legger vi vekt på Røde Kors sine prinsipper om nøytralitet og upartiskhet, samt at Røde Kors sitt mandat er å hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. I dialogen med foreldrene forteller vi om Røde Kors telefonens erfaringer i liknede saker, som for eksempel hvorfor de unge ikke tør å ta kontakt med familien etter et brudd, hva oppleves som psykisk press, hvorfor de ikke har turt å si nei til et foreslått ekteskap, hvordan sterk kontroll kan oppleves, hvordan andre familier har løst sine konflikter, myndighetsalder i Norge, forelskelse og kjærlighet m.m.. I dialogen med familier erfarer vi at de har en helt annet oppfatning av hva som er bakgrunnen til at de unge har brutt med familien. Mens de unge for eksempel vektlegger sterk kontroll, trusler om tvangsekteskap og vold, vektlegger foreldre dårlige venner og/eller kjæreste og normløs atferd. Enkelte av de unge ønsker at vi skal tilrettelegge for et møte mellom dem og familien. Vår erfaring er at enkelte unge opplever et sterkt psykisk press fra familien i møtet. Presset kan bestå i at foreldre forteller om bestemors hjerteinfarkt, mors selvmordstanker, at de ikke har spist eller sovet de siste ukene med mer. Vi har også erfaring med å jobbe i saker hvor hele storfamilien har vært involvert, både søsken, svogere, tanter og onkler har deltatt på dialogmøtene. Vår erfaring er at dette ofte skaper en ytterligere negativ maktubalanse mellom den unge og deres familie. Derfor anser vi det som mest hensiktsmessig at de første møtene kun består av den unge og dens foreldre, og at søsken og eventuelt andre familiemedlemmer involveres på sikt dersom det er hensiktsmessig. I dialogmøtene har det av og til fremkommet at det er tilsynelatende eldre, velintegrerte søsken som er de sterkeste pådriverne for utøvelse av sosial kontroll og press. I disse sakene har foreldrene mistet sin autoritet og trenger råd og veiledning for å frata eldre søskens rolle som ivaretagere av familiens ære. Rapport om tvangsekteskap for perioden

19 Den unges opplevelse av avmakt, skyldfølelse og sterk lojalitet til familiehierarkiet har ført til nødvendigheten av å ha formøter med den unge, hvor det gjennomgås hvilke punkter den unge ønsker å ta opp med sine foreldre. Videre klargjøres regler for møtet, som hvor lenge møtet skal vare, hvem skal delta, hvor skal de ulike partene sitte og i hvilke tilfeller skal møtet bli avbrutt. Dersom den unge i møtet ikke klarer å fremme sitt ståsted og sine forslag til løsninger, avtales det hva vi som Røde Kors eventuelt skal formidle til familien. Enkelte foreldre er mer opptatt av å ivareta familieæren enn å sette seg inn i de unges opplevelse av situasjonen, samt behov for omsorg og ønsker for fremtiden. I dialogen med foreldre som lever etter en sterk æreskodes erfarer vi at de har et sterkt behov for å holde skammen skjult og ønsker ikke å gå i dialog om det skamfulle. De vil derfor sjelden innrømme sine feil. Dette fører til at de unge mister tillitten til at familien kan endre seg, og at et evig brudd anses som den beste løsningen. På bakgrunn av de erfaringer Røde Kors - telefonen har gjort, mener vi at dialog med begge parter kan være et viktig bidrag i forhold til å redusere trussel- og konfliktnivå. Vi har hatt mange gode samtaler med foreldre som oppriktig ønsker å forstå hvorfor den unge har valgt å bryte med familien. Samtalene er også en god arena til å motivere foreldrene til å ta den unges parti, selv om det går imot de normer og regler storfamilien og miljøet praktiserer, samt å styrke foreldrene i å mestre skammen de utsettes for fra miljøet. 5. Aktiviteter i løpet av handlingsplansperioden Studietur til Jordan og Syria I januar 2010 var Røde Kors - telefonen på studietur til Jordan og Syria. Målsettingen med studieturen var å øke egen kunnskap og kompetanse om våre brukergruppers opprinnelsesland, herunder kultur og tradisjoner, samt etablere nye samarbeidspartnere som kan komme våre brukere av tjenesten til gode. Et annet viktig formål med studieturen var å bedre Røde Kors-telefonens landkunnskap og faglige kompetanse om relevante sosiale, økonomiske og politiske forhold i regionen. Videre ønsket vi å spisse vår kunnskap om æreskodeksen, herunder hvordan og hvorfor den fortsatt påvirker menneskers liv i en migrasjonskontekst. I løpet av ti dager besøkte vi ulike offentlige instanser og frivillige organisasjoner i Jordan og Syria, samt utvekslet best practices med flere av organisasjonene vi hadde møter med. I Jordan hadde Røde Kors - telefonen møter med følgende instanser: Jordanian Womens Union (NGO) Womens Solidarity Institut (NGO - advokatkontor) Equality for Human Rights (NGO - advokatkontor) Family Protection Department (Krisesenter) Røde Kors og Røde Halvmåne, Midt-Østen Den Kongelige Norske Ambassaden i Jordan Rapport om tvangsekteskap for perioden

20 Fra organisasjonen Womens Solidarity Institut hadde vi møter med advokat Asma Khader. Hun har tidligere vært kulturminister i Jordan, samt var den første kvinnelige advokaten i landet. Khader fortalte at æresrelatert vold er utbredt i Jordan. Mennene i familien må opprettholde familiens ære og i verste fall drepe sin søster eller kone dersom de har brakt skam på familien. Æresdrap er i stor grad knyttet til stamme- og landsbytilhørighet. Både menn og kvinner er ofre for denne tradisjonen. I Jordan sitter over 200 jenter og kvinner i fengsel for å beskytte dem mot æresdrap fra familien. De fleste av voldsofrene får ikke sin sak opp for retten og mannen/familien går fri. (Møte med Womens Solidarity Institut) I Jordan er det 18 års - grense for å gifte seg. Likevel antas det at minst 10 % av alle ekteskap er såkalte early marriges. Det er dommere som gjør unntak fra loven. Dersom en ugift mindreårig jente blir gravid, er tidlig ekteskap foretrukket fremfor æresdrap. Det store fokuset på jomfruhinne fører til omfattende problemer for enkelte kvinner ifølge Khader. Hun henviser til at ca 30 prosent av alle kvinner er født uten jomfruhinne. Å få satt inn en ny jomfruhinne før ekteskapsinngåelse skjer i Jordan, ofte mot en høy pris, da dette er forbudt ved lov. I Syria hadde Røde Kors telefonen møter med: Den Kongelige Norske Ambassaden i Syria Deparment of Family Affairs Den internasjonale føderasjonen av Røde Kors og Røde Halvmåne i Syria I denne rapporten ønsker vi spesielt å trekke frem møtet vi hadde med Deparment of Family Affairs. Departementet ble opprettet i 2003 og har som mål å bedre familienes livssituasjon i landet. Departementet er underlagt Statsministerens kontor. Fra departementet hadde vi samtaler med: Dr. Inssaf Hamad, leder (Dr. Inssaf Hamad, v/ Deparment of Family Affairs) Dr. Mahmmoud Akkam, religiøs leder Dr. Inssaf Hamad informerte om at tvangsekteskap er ulovlig i Syria. Hun henviste til at Sharia forbyr alle former for tvang, og at sivilstatusloven i landet bygger på Sharialoven. Dersom et ekteskap er inngått ved tvang, er ekteskapskontrakten ugyldig. Dr. Mahmmoud Akkam understreket at familiedialog er en forutsetning for å forebygge tvangsekteskap. Han gav følgende råd for hvordan dialogen med familien kan føres: o Er foreldrene troende må man henvise til at all form for tvang er ulovlig i følge Sharia. o Er foreldrene ikke troende, er det viktig å henvise til Norges lover og at dette lovverket må følges når man oppholder seg i Norge. Rapport om tvangsekteskap for perioden

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse En nasjonal telefon som er fullfinansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Kompetanseteamet

Detaljer

Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll

Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll Temadag 16. mars 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Eva Torill Jacobsen Regionalkoordinator, IMDi Øst etj@imdi.no +47 957 70 656 Handlingsplanen

Detaljer

Minoritetsrådgivere i videregående skole

Minoritetsrådgivere i videregående skole Minoritetsrådgivere i videregående skole Arbeid mot tvangsekteskap Presentasjon for rådgivere 20.01.2009 1 Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ansvar

Detaljer

Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12. Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no

Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12. Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no Tvangsekteskap STFIR- 10.06.12 Tvangsekteskap av Helsesøster/Rådgiver Justina Amidu- RVTS-M justina.amidu@stolav.no Film med egne ord Innhold; En film om tvangsekteskap der ungdommer selv forteller sine

Detaljer

Kompetanseteam mot tvangsekteskap

Kompetanseteam mot tvangsekteskap Kompetanseteam mot tvangsekteskap - Årsrapport 2007 - Innledning Kompetanseteamet mot tvangsekteskap ble etablert i november 2004 i Utlendingsdirektoratet (UDI). Teamet består i dag som et samarbeid mellom

Detaljer

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016 Regional koordinator Eva Torill Jacobsen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) etj@imdi.no Mobil: 957 7 0 656 Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Ekstrem kontroll Brudd på den enkeltes grunnleggende rett til selvbestemmelse

Detaljer

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Forebyggende arbeid og styrking av kompetansen i hjelpeapparatet

Detaljer

Alle har rett til et liv uten press og tvang!

Alle har rett til et liv uten press og tvang! 815 55 201 Røde Kors Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Alle har rett til et liv uten press og tvang! TELEFON 815 55 201 E-POST info.tvangsekteskap@redcross.no CHAT www.æresrelatertvold.no

Detaljer

Terje Bjøranger 2014. Æresrelatert vold. Terje Bjøranger Politiinspektør Utlendingsseksjonen, Romerike pd

Terje Bjøranger 2014. Æresrelatert vold. Terje Bjøranger Politiinspektør Utlendingsseksjonen, Romerike pd Terje Bjøranger 2014 Æresrelatert vold Terje Bjøranger Politiinspektør Utlendingsseksjonen, Romerike pd Kort CV Jurist Pi Romerike pd, leder for utlending siden 2010 UDI 2002 2009 etablerte Kompetanseteamet

Detaljer

Hva er ekstrem kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse? - Fenomenforståelse

Hva er ekstrem kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse? - Fenomenforståelse Hva er ekstrem kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse? - Fenomenforståelse Janne Waagbø, Bufdir og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Side 1 Kompetanseteamet mot tvangsekteskap

Detaljer

Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge

Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Hva som er nytt? Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge 26.05.2015 Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap 31.08.11

Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap 31.08.11 Ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap 31.08.11 Prosjektet Tvangsekteskap Midt-Norge 2011 IMDI, SkVT og LLH Trøndelag Frode Fredriksen, prosjektleder 1 Et innledende spørsmål Jente med foreldre

Detaljer

Elisabeth Harnes. Minoritetsrådgiver. Forebyggingsenheten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Elisabeth Harnes. Minoritetsrådgiver. Forebyggingsenheten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Elisabeth Harnes Minoritetsrådgiver Forebyggingsenheten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 2 Bakgrunn: Handlingsplan mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2012 Mål: Forebygge og forhindre tvangsekteskap

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Årsrapport 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. RØDE KORS TELEFONEN OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE... 3 2.1 KORT HISTORIKK...

Detaljer

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten.

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten. 1 Ekteskap er en samfunnsordning som legaliserer samlivet mellom voksne personer. Det gir juridiske rettigheter til barna. Det danner også en regulerende ramme om familielivet. Ekteskapsloven gir regler

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 «Sara» 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1

- skal fagbevegelsen bry seg? Menns vold mot kvinner. Av Tove Smaadahl. Krisesentersekretariatet 2005 1 Menns vold mot kvinner - skal fagbevegelsen bry seg? Av Tove Smaadahl Krisesentersekretariatet 2005 1 Livsmuligheter er de muligheter eller livsvilkår som det enkelte individ får til utvikling og utfoldelse.

Detaljer

MINORITETSRÅDGIVERE. Gudmund Rype og Rebecca Annesdatter

MINORITETSRÅDGIVERE. Gudmund Rype og Rebecca Annesdatter MINORITETSRÅDGIVERE Gudmund Rype og Rebecca Annesdatter MINORITETSRÅDGIVERS MANDAT Definert i regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner (2011-2016) Forebygge

Detaljer

STYRK ROLLEN SOM FRIVILLIG I MØTE MED INNVANDRERE

STYRK ROLLEN SOM FRIVILLIG I MØTE MED INNVANDRERE STYRK ROLLEN SOM FRIVILLIG I MØTE MED INNVANDRERE LS INFO 2016 FORORD Kultursensitiv tilnærming Har du opplevd utfordringer som frivillig? Er det tema du synes er vanskelig? Her får du tips til hvordan

Detaljer

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012

IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 IMDis statistikk for arbeid mot tvangsekteskap 2012 Forebyggingsenhetens talloversikt for minoritetsrådgivere, integreringsrådgivere, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og regionale koordinatorer. NB:

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE

ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE ARBEIDET MOT KJØNNSLEMLESTELSE I NORGE Februar 2015 Foredragsholder: Janne Waagbø Seniorrådgiver Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KOMPETANSETEAMET

Detaljer

Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge

Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge. Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge Arbeidet mot Tvangsekteskap og Kjønnslemlestelse i Midt-Norge Fiffi Namugunga Regionalkoordinator TVE/KLL, IMDI Midt-Norge 02.04.2014 Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger

Detaljer

Drammensprosjektet. Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold

Drammensprosjektet. Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold Drammensprosjektet Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold Drammensprosjektet Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

Utfordringer og erfaringer. -Et innblikk i fire historier fra Krisesenter for Sunnmøre -avd. kvinner og barn

Utfordringer og erfaringer. -Et innblikk i fire historier fra Krisesenter for Sunnmøre -avd. kvinner og barn Utfordringer og erfaringer. -Et innblikk i fire historier fra Krisesenter for Sunnmøre -avd. kvinner og barn -familier som har bli utsatt for tvangsekteskap, eller trussel om æresdrap eller kjønnslemlesting.

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk.

Er det lurt. å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Er det lurt å omskjære døtrene sine? www.nkvts.no Informasjonsbrosjyre til foreldre som vurderer å kjønnslemleste sine døtre på norsk. Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

HVA GJØRES I VESTFOLD?

HVA GJØRES I VESTFOLD? Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016) Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Vestfold, 14. april 2016

Detaljer

Om ære og sosial kontroll

Om ære og sosial kontroll Om ære og sosial kontroll - Erfaringer fra arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold Merete Munch, Seniorrådgiver IMDi Øst Eva Torill Jacobsen, Seniorrådgiver Bufdir - Kompetanseteamet

Detaljer

Den nødvendige samtalen - med barn Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1

Den nødvendige samtalen - med barn Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1 Den nødvendige samtalen - med barn 27.01.2016 Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1 KoRus_2_PPTmal_lys.pot -MEN HVEM SNAKKER MED JESPER..? Ca 50 % samtaler ikke med barn når de er bekymret 27.01.2016

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN

MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN Tjenesteenhet barnevern Tlf 74 16 90 00 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. Fvl. 13 MELDING TIL BARNEVERNTJENESTEN 1. HVEM GJELDER BEKYMRINGEN BARNETS navn (etternavn, fornavn): Fødselsnummer Kjønn Gutt

Detaljer

LIKEVERD. Arbeid blant lhbt i 2011. Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD

LIKEVERD. Arbeid blant lhbt i 2011. Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD LIKEVERD Arbeid blant lhbt i 2011 Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn SEIF s erfaringer i arbeidet med lhbt Prosjektet Likeverd Målgrupper Metodikk Målsettinger Økonomiske

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Rutiner i skolens arbeid mot tvangsekteskap

Rutiner i skolens arbeid mot tvangsekteskap Rutiner i skolens arbeid mot tvangsekteskap lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet RUTINER I SKOLENS ARBEID MOT TVANGSEKTESKAP Innhold Hvorfor bør skoler ha rutiner i arbeid mot tvangsekteskap?... 2 Signaler

Detaljer

Lansering av handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2012 Ingeniørenes Hus 29. november 2011 kl. 09:00 11:30

Lansering av handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2012 Ingeniørenes Hus 29. november 2011 kl. 09:00 11:30 Lansering av handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 2012 Ingeniørenes Hus 29. november 2011 kl. 09:00 11:30 Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken Tid: 0910-0930

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Fagdag om Syria og bosetting av syriske flyktninger i Tyrkia 28.3.14 Vivien Wrede-Holm Tyrkia - bakgrunnsdata Tyrkia ble opprettet 1923 Styresett: republikk

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer

Barnas stemme stilner i stormen

Barnas stemme stilner i stormen Barnas stemme stilner i stormen Larvik 16. januar 2013 Hilde Rakvaag seniorrådgiver Barneombudet Talsperson for barn og unge Mandat - lov og instruks Barneombudets hovedoppgave: fremme barns interesser

Detaljer

Bekymring for kjønnslemlestelse - Hva gjør du?

Bekymring for kjønnslemlestelse - Hva gjør du? Bekymring for kjønnslemlestelse - Hva gjør du? Janne Waagbø, Bufdir og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og Wolela Haile Helsedir og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

Representantforslag. S ( ) Dokument 8: S ( )

Representantforslag. S ( ) Dokument 8: S ( ) Representantforslag. S (2017 2018) fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Dokument 8: S (2017 2018) Representantforslag fra stortingsrepresentantene m.fl Til Stortinget Bakgrunn Alle kvinner,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

INFORMASJONSTELEFON OM TVANGSEKTESKAP 815 55201

INFORMASJONSTELEFON OM TVANGSEKTESKAP 815 55201 INFORMASJONSTELEFON OM TVANGSEKTESKAP 815 55201 1. HALVÅRSRAPPORT 2005 av Prosjektleder Beth Maria Furrevik- Gomes Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 2. Ansatte 2 3. Målsetting 2 4. Målgruppe 2 5. Førstegangshenvendelser

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Skjervøy kommune Vedlegg til plan mot vold i nære relasjoner Revidert april 2013 Vold i nære relasjoner Hva gjør vi? Veiledende rutiner for samarbeid mellom aktuelle instanser ved mistanke om og ved avdekking

Detaljer

LIKEVERD. Arbeid blant lhbt i 2010. Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD

LIKEVERD. Arbeid blant lhbt i 2010. Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD LIKEVERD Arbeid blant lhbt i 2010 Gjennomført med økonomisk støtte fra BLD 2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn SEIF s erfaringer i arbeidet med lhbt Prosjektet Likeverd Målgrupper Metodikk Målsettinger Økonomiske

Detaljer

Fire tiltak mot tvangsekteskap

Fire tiltak mot tvangsekteskap Fire tiltak mot tvangsekteskap Minoritetsrådgivere Integreringsrådgivere Kompetanseteam mot tvangsekteskap Støtte til holdningsskapende arbeid Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Arbeidet mot tvangsekteskap

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

Oversikt over informasjonsmateriell om tvangsekteskap og æresrelatert vold

Oversikt over informasjonsmateriell om tvangsekteskap og æresrelatert vold Oversikt over informasjonsmateriell om tvangsekteskap og æresrelatert vold Forord Regjeringen lanserte i 2008 en ny handlingsplan mot tvangsekteskap (2008 2011), med 40 forskjellige tiltak. Ett av dem

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

FAGDAG NEGATIV SOSIAL KONTROLL OG TVANGSETESKAP

FAGDAG NEGATIV SOSIAL KONTROLL OG TVANGSETESKAP Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse FAGDAG NEGATIV SOSIAL KONTROLL OG TVANGSETESKAP November 2017 Eva Torill Jacobsen Seniorrådgiver Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet Hva er ære

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx RUTINER I SKOLENS ARBEID MOT TVANGSEKTESKAP cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Kan lastes ned fra www.imdi.no

Detaljer

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Årsrapport 2009 og erfaringer 2010 ved prosjektleder Anne Bøhm 13.04.2010 Bo- og støttetilbud

Detaljer

IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet Rapport for 2016 Forebyggingsseksjonens talloversikt for: minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdomsskoler og

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Kultur og ekteskap av Ota Ogie PhD i språkvitenskap

Kultur og ekteskap av Ota Ogie PhD i språkvitenskap Kultur og ekteskap av Ota Ogie PhD i språkvitenskap Informasjonsmøte/ samtalegrupper om forebygging og holdningsendringsarbeid mot tvangsekteskap blant innvandrere i Trondheim Arrangert av Sør-Trøndelag

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 Saksframlegg KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Barnäktenskap juridiska förutsättningar i Norge. Anja Bredal, forsker NOVA /HIOA

Barnäktenskap juridiska förutsättningar i Norge. Anja Bredal, forsker NOVA /HIOA Barnäktenskap juridiska förutsättningar i Norge Anja Bredal, forsker NOVA /HIOA anja.bredal@nova.hioa.no Bakgrunn 1992: Første sak i media om tvangsekteskap 1998: Første handlingsplan mot tvangsekteskap

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Handlingsplan mot Mobbing

Handlingsplan mot Mobbing Handlingsplan mot Mobbing For barnehagene i Rennesøy kommune Utarbeidet juni 2012 INNLEDNINGG Alle barn og unge har rett til et oppvekstog læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn

Detaljer

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011)

Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Relasjonskompetanse (Spurkeland 2011) Tillit en overordnet dimensjon Kommunikative ferdigheter, både individuelt og i gruppe Konflikthåndtering Synlig voksenledelse Relasjonsbygging Indikator for positiv

Detaljer

Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep

Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 26. 27. november 2014 Siri Leraand Barndommen

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

2012/2013 SKOLEINFO. side 1

2012/2013 SKOLEINFO. side 1 side 1 Fakta Originaltittel: De andre Regi: Margreth Olin Roller: Hassan Husein Ali, Goli Mohammed Ali, Khalid Faqiri Manus: Margreth Olin Genre: DOKUMENTAR Nasjonalitet: NOR Språk: Norsk Produsent: Margreth

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

Å KOMME UT AV VOLDSSPIRALEN - KVINNER MED MINORITETSBAKGRUNN

Å KOMME UT AV VOLDSSPIRALEN - KVINNER MED MINORITETSBAKGRUNN Å KOMME UT AV VOLDSSPIRALEN - KVINNER MED MINORITETSBAKGRUNN Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner 24.10.17 Fakhra Salimi Leder, MiRA- Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Detaljer

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1470-10/IKH 29.09.2014 Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Hvem er de og hva trenger de? Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon av aktuell situasjon 2015: Svært få ankomster i starten av 2015 (det samme

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Velkommen Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst Når kontroll setter alvorlige begrensninger for unges

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

Sikkerhetsarbeid. v/ psykolog Per Øystein Steinsvåg

Sikkerhetsarbeid. v/ psykolog Per Øystein Steinsvåg Sikkerhetsarbeid v/ psykolog Per Øystein Steinsvåg Vold i barns liv skiller seg fra andre tema vi jobber med Vold er forbudt og straffbart. Vold er sterkt skadelig, og kan være dødelig (potensielt akutt

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet mot tvangsekteskap ved ambassaden i Amman

Erfaringer fra arbeidet mot tvangsekteskap ved ambassaden i Amman Erfaringer fra arbeidet mot tvangsekteskap ved ambassaden i Amman I løpet av de siste fire årene har ambassaden i Amman registrert en stadig økning i antall henvendelser som gjelder tvangsekteskap eller

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Desember2008/januar2009 6 klasser deltok: - 1STA, 1STB, 2BYB, 2HEA, 2SSA, 3IDA Totalt 99 elever Gjennomført av Debattgruppen i Verdal. RAPPORT

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle»

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» «Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» Ingrid Ingrid Lund, Lund, Professor Professor i Spesialpedagogikk spesialpedagogikk «Hvor kjapt skal man heve flagget? Bruke begrepet mobbing?

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Innhold i presentasjonen Hvorfor en ny pårørendeveileder? Mål og målgrupper Prosess med å lage veilederen Voksne pårørendes behov Barn som pårørende

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer