HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT MOBBING"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013

2 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig. Det er alle elevers skrekk og bli mobbet. Det samme gjelder foreldrene, det er forferdelig vondt å se at ens egne unger blir plaget. I dag vet vi at mobbing over lang tid kan gjøre stor skade på de som opplever mobbing. Lovverket har styrket elevenes rettigheter når det gjelder arbeidsmiljø. 9A i skoleloven slår fast at det er de voksne som jobber på skolen som har hovedansvaret for miljøet. Loven sier at de voksne har en selvstendig plikt til å reagere og å gripe inn hvis de oppdager mobbing. Ved klage skal rektor fatte enkeltvedtak. Likevel må de voksne på skolen ha hjelp av både elever og foreldre i kampen mot mobbing. Det har alltid vært mobbing, og det vil også i framtida være mobbing. Skolen må derfor bekjempe de holdningene som skaper mobbing. Skolen må også ta et krafttak når de konkrete situasjonene oppstår. Det er å håpe at denne planen blir brukt aktivt når det gjelder forebygging. Likeså at den er et godt verktøy når de konkrete episodene oppstår. Planen er utarbeidet av skolesamfunnet i fellesskap vinteren 03/04; elever, foreldre og lærere. Den er også vedtatt av FAU og av Samarbeidsutvalget våren Felles holdninger mellom elever, foreldre og skolen i tillegg til åpen kommunikasjon, vil gjøre mobbing til et marginalt problem for Lardal ungdomsskole. Svarstad Dag Lilleeng rektor 2 Handlingsplan mot mobbing 2

3 Innholdsfortegnelse 0. Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Avdekking Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen Vakt og tilsynsordninger Ved mistanke om mobbing Kommunikasjon lærer elev foreldre 2. Problemløsing Skolens prosedyre når mobbing er meldt eller avdekket Samarbeid med andre instanser ved mobbing Arbeid i etterkant av en mobbesak elevarbeid Arbeid i etterkant av en mobbesak organisasjonsarbeid/læring 3. Forebygging Relasjon lærer elev Relasjon lærer - klasse/gruppe Relasjon elev elev Relasjon lærer foresatte Skolens samarbeid med hjemmene Skolestart Klasse/gruppestart Overganger mellom barnehage-skole og mellom skoleslag Sikring av arenaer som skolegård, gymnastikkfløy, SFO og skolevei 4. Kontinuitet Ansvarskjede Faste tiltak i et årshjul Årlig gjennomgang og revisjon av planen 3 Handlingsplan mot mobbing 3

4 Skolens arbeid mot mobbing Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid. (Roland og Sørensen Vaaland, i Mobbing en lærerveiledning, 2003 ). Skolens arbeid mot mobbing beskrives i skolens handlingsplan. Planen bygger på fire prinsipper: Avdekking av mobbing Problemløsing av mobbesaker Forebygging Kontinuitet i arbeidet 4 Handlingsplan mot mobbing 4

5 1. Avdekking av mobbing Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket Denne delen omhandler skolens prosedyrer for jevnlig å ha tiltak for å avdekke eventuell mobbing av og blant elever. I tillegg til prosedyrene setter den også opp hvilket ansvar ulike aktører har i denne sammenhengen. Aktuelle aktører kan være: ledelse, lærere, assistenter, andre ansatte, elever og foreldre. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen a) Elevundersøkelsen: Skolen benytter årlig Elevundersøkelsen til å kartlegge trivsel og omfang av evt. mobbing ved skolen. I tillegg har skolen ent eget og mer utdypende arbeid gjennom Elevrådet og Skolemiljøutvlget. De tar opp og vurderer skolemiljøet to ganger i året, i det minste. I tillegg har rektor jevnlige møter med klasseteamene for å holde oversikt over elevmiljøet på skolen. b)prosedyre ved Elevundersøkelsen: 1. Elevenes motiveres før undersøkelsen 2. Definisjon av mobbing gjennomgåes 3. Undersøkelsen foretaes 4. Elevrådet bearbeider undersøkelsen i etterkant. 5. Lærerkollegiet bearbeider undersøkelsen. 6. Elevrådet og SMU gjennomgår undersøkelsen Ansvar i forbindelse med gjennomføring og oppfølging av den årlige undersøkelsen: 1. Rektor må klargjøre undersøkelsen i god tid før undersøkelsen skal foretaes. 2. Lærerne motiverer elevene for undersøkelsen før den gjennomføres 3. Lærerne gjennomgår definisjon av mobbing 4. Kontaktlærer jobber gjennom undersøkelsen sammen med elevrådet 5. Rektor tar opp undersøkelsen med FAU i forkant 6. Resultatene av undersøkelsen skal være gjennomgått før begynnelsen av desember slik at eventuelle funn blir innarbeidet i skolen utviklingsplan Hver høst fyller elevene ut skjemaet «Avdekking» Skjemaet er inspirert av Erling Roland og er «konfirmert» av råd og utvalg på skolen våren Programmet RESPEKT ligger bak. Dette er et «ikke-anonymt» skjema hvor utfyllingen er en strengt fortrolig forhold mellom elev og kontaktlærer. Det gjøres hver høst på alle klassetrinn. Det fylles ut rett før veiledningssamtalene og konferansetimer. Skjemaet blir et obligatorisk punkt på veiledningssamtalen slik at elev og kontaktlærer får en samtale om skjemaet. 5 Handlingsplan mot mobbing 5

6 1.2 Vakt og tilsynsordninger Sjekkpunkt for vakt og tilsynsordninger: 1. Inspeksjonsrutiner gjennomgåes hvert halvår i kollegiet 2. Det settes inn ekstra inspeksjon på dager med kram snø 3. Det settes inn en ekstra inspiserende om en av de tre voksne er borte 4. Om skolen har elever som trenger ekstra tilsyn i pausene, økes antall voksne som inspiserer 5. Den som har inspeksjon må være raskt ute 6. Den som har inspeksjon må gå sist inn når friminuttet er over 7. De som har inspeksjon må sirkulere i ute- og inneområdene når de inspiserer 8. Gymlærerne må ha et våkent øye for det som foregår i garderobene før og etter en gymtime. Man må evt alliere seg med en lærer/assistent av det andre kjønn hvis det er mye bråk i garderober på motsatt side 9. De som inspiserer må passe på at elevene ikke dukker hverandre eller kaster snøball på hverandre når det er snø 10. Inspiserende må også påse at barnehagens og barneskolens elever får slippe fram uhindret og uten at ungdomskolen elever kommer med negative utsagn til de små Den enkeltes ansvar ved vakt og tilsynsordninger: 1. Elevene har et selvstendig ansvar for å si ifra om noe upassende foregår. Dette er ikke sladring! 2. Elevene må ikke selv gå bort i områder hvor det evt. er lov til å leike med snøen hvis de ikke lyst til å være der. 3. Elevene bør oppfordres til ikke å stimle sammen rundt de som eventuelt er i konflikt med hverandre. 4. Lærere og assistenter har plikt til å sette seg inn i inspeksjonsrutinene og å følge disse NB! Det er uheldig at barnehagens eller barneskolens elever ser elever som krangler eller slåss. 1.3 Kommunikasjon lærer elev foresatte Sjekkpunkt: Den enkelte elevs arbeidsmiljø som utgangspunkt for å avdekke evt. mobbing: 1. Trivsel og miljø tas opp som eget tema på alle faste konferansetimer med elever og foresatte to ganger pr. år 2. Trivsel og miljø tas opp som eget tema i de faste veiledningssamtalene som lærer og elev har tre ganger pr. år 3. Trivsel og miljø tas opp som eget tema på klasseforeldremøter hver høst og vår 4. Trivsel og miljø tas opp som eget tema når det nye skolemiljøutvalget har sine møter to ganger per år 5. Trivsel og miljø tas opp som eget tema når skole og buss-selskapene har sitt faste årlige møte 6. Trivsel og miljø tas opp som eget tema når på overgangsmøtet fra 7. til 8.klasse 7. Elevene oppfordres til å bruke lærere, assistenter og helsesøster for å si ifra om mobbing 6 Handlingsplan mot mobbing 6

7 8. Det jobbes systematisk med elevenes arbeidsmiljø i klasserådstimene, etter et skjema utarbeidet av rektor. 1.4 Ved mistanke om mobbing Prosedyre når mistanke om at mobbing foregår. 1. Informasjonsinnhenting gjennom observasjon Den voksne som først får mistanke om mobbing, varsler kontaklæreren, og fyller evt. ut skjemaet Registrering av motatt klage (Skjemaet behandles etter gjeldende rutiner). Mistanken tas opp på de faste møtene som teamet og kollegiet har hver uke Inspiserende voksne observerer den som mistenkes utsatt for mobbing, samt de som mistenkes å stå for denne mobbingen Vurderes nøye: De foresatte til offeret kontaktes for å høre om de har opplysninger Kontaktlærer er ansvarlig for at saken blir varslet til rektor Rektor er ansvarlig for at mistanken blir tatt opp i felles kollegium. Rektor er ansvarlig for å behandle saken videre, og da evt. i tråd med Rutiner ved oppfølging av klage i forhold til 9a-2 og 9a-3 Vaskepersonellet og vaktmester må også si ifra om mobbing Etter å ha fastslått mobbing: Følg de vedtatte prosedyrene og ta kontakt med foreldrene 2. Informasjonsinnhenting gjennom samtale med antatt offer (Se også Kriseperm ) Antatt offer innkalles til samtale Det er viktig at kontaktlærer kan rutinene for hvordan slike samtaler skal gjennomføres (Se Kriseperm ) Det er viktig at kontaktlærer er på offerets side og at lærer også slår fast ting uten at offer må fortelle ting Ansvarlig: Kontaktlærer 7 Handlingsplan mot mobbing 7

8 2. Problemløsing av mobbesaker Mål: Skolen tar ansvar og initiativ for å stoppe mobbing. Dette gjøres på måter som i neste omgang forebygger mobbing ved skolen Skolens fellesstrategi skal sikre at lærere eller foresatte som tar opp en mobbesak vet at den blir seriøst behandlet etter retningslinjer man er blitt enige om Skolens prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekket Skolens prosedyrer ved en mobbesak er: 1. Undersøkelser for å sikre fakta- informasjon Fyll evt. først ut skjemaet Registrering av mottatt klage (Skjemaet behandles etter gjeldende rutiner). Se ovenfor om inspeksjonsrutiner og foreldrekontakt Ansvarlig: Kontaktlærer og rektor Er det lærer som mobber en elev, må rektor varsler Er det rektor som mobber, må kommunens skolefaglig ansvarlig eller rådmann kontaktes 2. Første samtaler med offer etter prosedyre beskrevet i Mobbing i skolen en lærerveiledning, samt i Kriseperm Læreren innkaller offeret til samtale Læreren gir offeret støtte og slår fast at skolen vet om at mobbing finner sted Læreren gir klart uttrykk for at mobbingen ikke skal fortsette Læreren informerer offeret om hva skolen har tenkt å gjøre. Offeret skal ikke gjøres medansvarlig for dette Læreren må avtale oppfølgingsmøte. Kort tid til neste samtale Læreren skal være lydhør overfor det offeret har å fortelle, men ikke presse ut opplysninger. Still oppklarende spørsmål hvis offeret forteller ting Vær klar på at mobbingen ikke skal fortsette, men ikke omtal mobberne negativt. Det er handlingen man vil til livs. Ansvarlig: Kontaktlærer 8 Handlingsplan mot mobbing 8

9 3. Første samtaler med plager etter prosedyre beskrevet i Mobbing i skolen en lærerveiledning, samt Kriseperm Alle innledende samtaler må foregå individuelt uten at mobberne har anledning til å snakke med hverandre mellom samtalen, så læreren må for eksempel følge eleven en og en og ta med seg neste uten at de kommunisere. Læreren må også i denne typen samtale fastslå situasjonen Læreren må fastslå faktum, men gi mobberen anledning til å fortelle. Det er viktig at men ikke diskuterer om det er mobbing eller ikke Man skal framheve at det er atferden man vil til liv, ikke mobberen. Læreren må ikke gi mobberen rett i evt. forsøk fra dennes side på å bagatellisere sin ellers gruppens mobbing Man skal ikke diskutere med mobberen Mobberens fortelling må læreren forholde seg nøytralt til, det får stå for mobberens egen regning Man kan gi mobberen anledning til å foreslå løsning på mobbingen Man må også innhente opplysninger fra mobberen om klassemiljø, situasjon, steder, og lignende. Hva kan man bygge på for å finne en løsning? Man må få mobberen til å ta avstand fra mobbing Hvis man klarer det, bør samtalen munne ut i en avtale om at mobbing skal slutte Man må avtale et nytt møte for å følge opp Umiddelbart etter de individuelle samtalene må man snakke med hele mobbegruppen Man informerer om hva som er kommer fram på de individuelle samtalene Hvis det er inngått avtaler om å slutte med mobbingen, må også disse refereres Så må man si at læreren har snakket med offeret og at denne eleven er informert om gruppesamtalen. NB! Det er kontaktlærer som har hatt initiativet Kontaktlærer må få alle til høyt å ta avstand fra mobbing Det må avtales et nytt møte ganske snart 2-3 dager etter. Alle bør spørres følgende spørsmål og svare benektende før de får forlate rommet: Vil dere fleipe med denne avtalen når dere kommer ut fra dette rommet? Ansvarlig: kontaktlærer og evt kontaktlærer til mobberne 4. Oppfølgingssamtaler med offer (se også Kriseperm /nettressursen) Kontaktlærer og offer må ha hyppig kontakt den første tiden etter at mobbing er fastslått Offeret må få vite om avtalen kontaktlærer har med mobberne I de neste samtalene må man prøve å få fram flere opplysninger; klassemiljø, eventuelle venner, navn på plagerne, statuspersoner i klassen/miljøet, beskrivelse av mobbesituasjonen osv Still også spørsmål om offerets adferd før, under og etter mobbe-episodene: Har offeret en atferd som fremmer mobbing? Få greie på tidspunkt for mobbing, steder, aktører 9 Handlingsplan mot mobbing 9

10 Har offeret et nettverk hjemme eller på skolen som kan brukes for å forebygge mobbing eller bearbeide mobbe - episodene? Oppfølgingssamtalene kan bla. dreie seg om å jobbe med hvordan offeret bør opptre for å unngå mobbing, men her må man trå varsomt Hvis mobbingen stopper, kan offer og mobbere samles for å prøve å bygge bro mellom dem Kanskje burde foreldrene trekkes inn på dette punktet, slik at offer og mobber kunne få et bedre forhold til hverandre ved hjelp fra disse? Skolen kan for eksempel foreslå gode ideer av typen : Kanskje dere skulle gjøre noe hyggelig sammen på fritiden? Ansvarlig: Kontaktlærer 7. Oppfølgingssamtaler med plager (se også Kriseperm /nettressursen) Man må kalle inn gruppen for å høre hvordan det går. Hvis plagingen fortsetter må man bruke sammen framgangsmåte som ovenfor Ansvarlig: Kontaktlærer 8. Samtaler med foreldrene til offer (se også Kriseperm /nettressursen) Man må fortelle om hva skolen har gjort Man må spørre om de har merket noen forskjell på atferden til offeret Har offeret fortalt ting, gjort ting? Ansvarlig: Kontaktlærer 9. Samtaler med foreldrene til plager (se også Kriseperm /nettressursen) Man må vurdere om foresatte skal trekkes inn, det er best om saken kan løses mellom elevene Hvis det er en alvorlig sak som har gått over tid, bør foreldrenes rolle mht omtale av offeret og eventuelle av deres foresatte snakkes om. De foresatt bør eventuelt slutte på snakke negativt om offeret Ansvarlig: Kontaktlærer 2.2: Tiltak når alle andre midler er prøvd Når alle andre midler er prøvd og ikke fungerer, kan skolen gå inn for reaksjoner mot mobberne Mobberne må ringe foreldrene på direkten med lærer tilstede for å fortelle om at han/hun er tatt for mobbing og har innrømt mobbing Mobberen plasseres på rektors kontor i hvert friminutt, også spisefri. Går ned til time når de andre har gått inn. Dette kan gjøres i flere dager. 10 Handlingsplan mot mobbing 10

11 Foreldrene til mobberen må møte på skolen for å passe på sin egen unge. Dette kan gjøres i flere dager etter hverandre. Aktuelle samarbeidsparter utenfor skolen er: 2.3 Samarbeid med andre instanser ved mobbing 1. Helsesøster 2. PPT 3. Kommunenes kriseteam 4. Buss-selskapene. Buss-selskapene kontakter rektor. Avtalt på møte april Prosedyrer for samarbeid med parter utenfor skolen: De aktuelle samarbeidspartnerne brukes ved alvorlige saker Rektor påser at det blir kalt inn til møte med de over nevnte innstanser, slik at man kommer raskt i gang med arbeidet Ansvar for å følge opp prosedyrene: 1. Ved alvorlige saker er rektor koblet inn, jamfør rutinene beskrevet i Registrering av motatt klage og Rutiner ved oppfølging av klage i forhold til 9a-2 og 9a-3 2. Ansvarlig for å følge opp blir kontaktlærer og rektor, med rektor som øverste ansvarlig 2.4 Arbeid i etterkant av en mobbesak - elevarbeid Etter at en mobbesak er løst eller at det er tatt affære for å endre situasjonen, vil det være nødvendig å jobbe strategisk i forhold til de ulike partene: mobbeofferet, mobberne og tilskuerne. Målet med dette arbeidet må være å forebygge at de kommer i noen av disse rollene seinere. Prosedyrer for jobbing i etterkant med enkeltelever og klasse/gruppe (se også Kriseperm /nettressurs): 1. Man bør ha samtaler med andre elever i klassen 2. Man må prøve å få disse til å ta ansvar ved å støtte offeret og til å si ifra 3. Hvis det er en alvorlig sak bør man: Klargjøre at man er mot mobbing Kanskje offentliggjøre navnet på offeret - hvis dette er klarert på forhånd Klargjøre hvor skjer mobbingen skjer, hvordan foregår mobbingen og hva evt. tilskuere gjør 11 Handlingsplan mot mobbing 11

12 Klargjøre hvordan elevene vurderer den aktuelle saken Klargjøre hva klassen kan gjøre for å få slutt på mobbingen. Planlegge tiltak Få klassen til å forplikte seg på de planlagte tiltakene Ta opp igjen saken i klassen for å vurdere hvordan det er gått Ta opp saken på foreldremøte. Klarer dette med offer og dets foresatte på forhånd. 4. Ansvarlig: teamet Ansvar for arbeidet: 1. Ansvarlig er kontaktlærer og det teamet som vedkommende jobber i 2.5 Arbeid i etterkant av en mobbesak - organisasjonsarbeid Problemløsing på individnivå og etterarbeid etter en mobbesak kan avdekke svakheter i systemet, som bør endres for å virke forebyggende. Det er derfor viktig at hver mobbesak avsluttes med en evaluering der ledelse sammen med aktuelle parter drøfter hva en i organisasjonen kan lære av denne saken med tanke på å forebygge mobbing. Prosedyrer for jobbing i etterkant med fokus på organisasjonen: 1. Gjennomgang av saken med tanke på hva den viser av organisering og rutiner som ikke fungerer godt nok. Ansvarlig: Rektor 2. Informasjon til andre ansatte basert på det som kommer fram i prosedyrens punkt.1 Ansvarlig: Rektor 3. FOREBYGGING Mål: Alle elever skal oppleve et godt arbeidsmiljø 3.1 Relasjon lærer - elev Lærer er en tydelig voksen som eleven kan ha tillit til Det betyr: 12 Handlingsplan mot mobbing 12

13 1. Læreren tar ansvar 2. Læreren setter ned foten når noe urett blir begått 3. Læreren må være tilstede sammen med elevene og opparbeider et personlig forhold til dem 4. Være ærlig og real som lærer og si ting rett ut 5. Overholde taushetsplikten 6. Lærerne er trygge, robuste og er gode forbilder Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærers relasjonsbygging til enkeltelever pågår kontinuerlig og har høy kvalitet: 1. Veiledningssamtaler og jevnlige samtaler med elevene 2. Loggskriving 3. Romslighet i forhold til elever 4. Signalisere tid til å prate med de når elevene kommer 5. Kollegiet må være samkjørte i sine holdninger og praksis 6. God dialog skole og hjem 7. sosiale arrangementer så som juleball, grillfest, turer etc. 3.2 Relasjon lærer - klasse/gruppe Lærer utøver tydelig ledelse på en slik måte at klassen/gruppen oppleves som et trygt sted for alle elevene Det betyr: 1. Lærerne er rettferdige 2. Elevene kjenner lærernes reaksjonsmønstre 3. Lærerne kjenner elevenes forutsetninger 4. Læreren må stå for noe og må opparbeide autoritet 5. Lærerne slår ned på upassende oppførsel 6. Lærerne er uredde for å gripe inn i konflikter 7. Lærerne er synlige i miljøet 8. Lærerne har tid til å diskutere reaksjoner og vurdering sammen 9. Lærerne må vise interesse for elevene også utenom skoletid 10. Elevene opplever at lærerne er samsnakket Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærers relasjonsbygging til klassen/gruppen har høy kvalitet: 1. Loggboka 2. Veiledningssamtaler 3. Klasserådsmøter 4. Være villig til å legge undervisning til side for å ta opp saker som er her og nå 13 Handlingsplan mot mobbing 13

14 5. Diskutere holdninger og reaksjoner og vurdering i felles møter i teamet og i kollegiet Litteratur som tar for seg betydningen av relasjon lærer elev og lærer klasse/gruppe: Berger, A-H. (2000). Som elevene ser det: hva får elevene til å bråke eller lære? Oslo: Cappelen Akademisk. Fuglestad, O. L. (1993). Samspel og motspell. Oslo: Samlaget. Gordon, T. (1979). Snakk med oss lærer. Oslo: Dreyer. Juul, J. & Jensen, H. (2003). Fra lydighet til ansvarlighet: pedagogisk relasjonskompetanse. Oslo: Pedagogisk forum. Molnar, A. (1993). Skolen og problemelevene. Oslo: Universitetsforlaget. Nordahl, T. (2002). Eleven som aktør. Oslo: Universitetsforlaget. Nordahl, T. & Sørlie, M-A. (1997) Elever som viser problematferd i skolen pedagogiske utfordringer. I I.M. Helgeland (red.). Utfordrende ungdom i skolen. Revidert utgave. Oslo: Kommuneforlaget. Ogden T. (2001). Sosial kometanse og problematferd i skolen: kompetanseutviklende og problemløsende arbeid i skolen. Oslo: Gyldendal, akademisk. Ogden, T. (2002. Klasse- og undervisningsledelse. Bedre skole småskriftserie nr. 6. Oslo: Bedre Skole. Roland E. (1998). Elevkollektivet. Stavanger: Rebell forlag. Roland, E. & Vaaland, G.S. (1996). Mobbing en lærerveiledning. Oslo: Norsk Læremiddelsenter. Schmuck, R. & Schmuck, P. (1992). Livet i klasserommet. ny utg. Oslo: Cappelen forlag. Slåttøy, A. (2002). Problematferd i klasserommet. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. Solli, K. A. (1993). Elever i konflikt: Samspillbrudd og atferdsproblemer i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. Westblad-Dicks, M. (2002). Å håndtere livet i skolen. Det gode møtet mellom lærere, elever og foreldre. Oslo: Kommuneforlaget. 3.3 Relasjon elev - elev Elevene i klassen/gruppen tar vare på hverandre og er opptatt av at alle har det trygt Det betyr: 1. Elevene må respektere hverandre 2. Elevene kjenner reglene for god folkeskikk 3. Elevene må ta vare på hverandre 4. Vise omsorg når medelevene har det vanskelig 5. Være ærlige og kunne holde på hemmeligheter Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at de voksnes stimulering av positive relasjoner mellom elevene pågår kontinuerlig og har høy kvalitet: 1. Psykisk helse i skolen 2. Elevrådets arbeid 3. Sosiale tilstelninger så som juleball 14 Handlingsplan mot mobbing 14

15 4. Allmøter hvor elevrådet leder møtene 5. Elever opptrer for elever 6. Felles prosjekter på tvers av trinn 7. Fadderordninger 8. Jobbe med klassemiljø og empati 9. Turer arrangert av foreldre og skolen I forkant av de ulike tiltakene snakkes det med elevene om hvilke forventninger man har til adferd under aktivitetene. Litteratur som tar for seg betydning av gode relasjoner mellom elever: Brunland, O. A. & Eikbu, K. T.(1992). Tren opp motet. Oslo: Universitetsforlaget Endrerud, T. (1990). Ansvarslæring. Oslo: Universitetsforlaget Foros, P. B.(1989). Læring av ansvar: Fra handling til holdning. Oslo: Universitetsforlaget. Fuglestad, O. L. (1993). Samspel og motspell. Oslo: Samlaget. Munthe, E., Auestad, K., Midthassel, S., Roland, K., Midthassel, U.V. & Hetland, I. (1996). Mobbing, Elevrådets idéperm. Oslo: Norsk Læremiddelsenter Roland, E. (1998). Elevkollektivet. Stavanger: Rebell forlag. Schmuck, R. & Schmuck, P. (1992). Livet i klasserommet, ny utg. Oslo: Cappelen forlag. Westblad-Dicks, M. (2002). Å håndtere livet i skolen. Det gode møtet mellom lærere, elever og foreldre. Oslo: Kommunerforlaget. 3.4 Relasjon lærer - foresatte Relasjonen mellom lærer og den enkelte elevs foresatte er preget av respekt, tillit og samarbeidsvilje Det betyr 1. Snakke åpent om elevenes alle sider 2. Samarbeide tett om felles mål 3. Ærlighet og åpenhet begge veier 4. Tid til å lytte til foreldrene 5. Prøve å etablere et forhold preget av romslighet og sosial forståelse 6. Møte elever og foreldre der de er 7. Være profesjonell i konfliktsituasjoner og kjenne sin rolle 8. Det er foreldrene som er mest eksperter på sitt barn Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at lærernes arbeid med å bygge gode relasjoner til foresatte pågår kontinuerlig og har høy kvalitet: 1. Lærerne må et en positiv grunnholdning til elevene 2. Sette av nok tid til konferansetimene 3. Det finnes ikke håpløse elever, bare vanskelige situasjoner 4. Være tydelig på elevenes sterke og svake sider 15 Handlingsplan mot mobbing 15

16 5. Gi konkrete råd om hvordan elevene kan jobbe for å forbedre seg 6. Skolen må opplyse om kontaktlærernes telefonnummer og e-post adresse på jobben 7. Være raskt ute med informasjon til foresatte om eventuelle problemer 3.5 skolens samarbeid med hjemmene Skolen har et åpent og aktivt samarbeid med de foresatte som gruppe Det betyr: 1. Snakke åpent om elevenes alle sider 2. Samarbeide tett om felles mål 3. Ærlighet og åpenhet begge veier 4. Tid til å lytte til foreldrene 5. Prøve å etablere et forhold preget av romslighet og sosial forståelse 6. Møte elever og foreldre der de er 7. Være profesjonell i konfliktsituasjoner og kjenne sin rolle Tiltak skolen iverksetter for å bidra til at skolens samarbeid med hjemmene har høy kvalitet og bidrar best mulig til utvikling av gode læringsmiljø for elevene 1. Samarbeide med klassekontaktene for å arrangere diverse sosiale tilstelninger 2. Drøfte med klassekontaktene om hva som bør taes opp på foreldremøter 3. Godt forberedte foreldremøter, vise engasjement 4. Informere åpent hvis noe spesielt har skjedd 5. Ikke bortforklare ansvar som skolen har 6. Være tydelig på ansvar som foreldre og skole har 7. Det er skolen som har plikt til å drive samarbeidet vis a vis foreldrene. Litteratur som tar for seg betydning av gode relasjoner mellom skole og hjem: Andersen, J. (1995). Foreldresamtaler: En innføring. Oslo: Pedagogisk forum. Andersen, J. (1996). Mer foreldresamarbeid. Oslo: Pedagogisk Forum. Nordahl, T. (2000). Samarbeid mellom hjem og skole. Foreldre i skolen, 2:11 15 Nordahl, T. og M-A. Sørlie (1996). Samarbeid mellom hjem og skole. Erfaringer og utfordringer. I Sandbæk, M. og G. Tveiten (red.): Sammen med familien. Arbeid i partnerskap med barn og familie. Oslo: Kommuneforlaget Roland, E. (1998). Elevkollektivet. Stavanger: Rebell forlag. Roland, E. (1996). Mobbing, håndbok til foreldre. Stavanger: Rebell forlag. Slåttøy, A. (2002). Problematferd i klasserommet. Oslo: Cappelen Akademiske forlag. 16 Handlingsplan mot mobbing 16

17 Westblad-Dicks, M. (2002). Å håndtere livet i skolen. Det gode møtet mellom lærere, elever og foreldre. Oslo: Kommuneforlaget. I tillegg har FUG (foreldreutvalget for grunnskolen) utarbeidet et hefte som heter: Mobbing angår alle. Det kan bestilles fra Foreldreutvalget i grunnskolen, Postboks 8119 Dep Oslo. 17 Handlingsplan mot mobbing 17

18 3.6 skolestart Skolestarten skal være forutsigbar, trygg og gi alle elever en positiv opplevelse Det betyr) 1. Elevene kjenner skolebygningen de skal gå på 2. De er orientert om ordninger og praktiske forhold på skolen 3. De skal om mulig få kjennskap til hvilke lærer de skal ha som kontaktlærer 4. De skal bli møtt med positiv grunnholdning av engasjerte lærere 5. De får klare beskjeder om timeplaner etc når de begynner om høsten Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god skolestart for enkelteleven: 1. Besøk om våren av inspektør og rådgiver for at de skal fortelle om u-skolen 2. Besøk på u-skolen om våren 3. rektor og læreren møter de i skolegården om høsten 4. Lærene må ha satt seg inn i forhold som gjelder enkeltelever 5. Lærere fra 7. klasse og de nye i 8. klasse har et møte for å snakke sammen om høsten om elevene Se for øvrig fyldig plan for samarbeid mellom u-skole og barneskole bl.a. om elever med spesielle vansker. 3.7 klasse/gruppestart Lærer møter klassen/gruppen på en måte som signaliserer trygg ledelse, ivaretakelse som basis for gjensidig tillit Det betyr: 1. Myk start på skoleåret men ikke surr 2. Strukturer og rammer er klare og innføres med en gang 3. Lærerne opptrer samlet Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god årlig start for klasser/grupper: 1. Planlegge starten på neste skoleår allerede på våren 2. Felles velkomståpning på skoleåret for alle elevene 3. Aktiviteter som kan fører elevene sammen som ei gruppe. Eks grotte-tur 18 Handlingsplan mot mobbing 18

19 3.8 Overganger mellom barnehage-skole og mellom skoleslag Overganger mellom barnehage og skole og mellom skoleslag oppleves som forutsigbart og trygt for elevene Det betyr: 1. At elevene vet om hva venter dem når de flytter skolen 2. Følge planen for Rutiner for overgang mellom barneskole og ungdomsskole Tiltak skolen iverksetter for å sikre en god overgang for enkelteleven: Rektor har tett kontakt om IOP-elever 1. Inspektør og rådgiver besøker 7. klasse og informerer om u-skolen 3. Rådgiver informerer 7.klasse om tilvalgsfag og om hvilke oppgaver vedkommende så som sosiallærer 4. 7.klasse besøker u-skolen om våren og får hilse på de nye lærerne Litteratur som tar for seg betydning av gode overganger og god skolestart: Roland, E. (1998). Elevkollektivet. Stavanger: Rebell forlag. 3.9 Sikring av arenaer som skolegård, toaletter, gymnastikkfløy, SFO og skolevei Skolen har prosedyrer og sjekkpunkter som gjør at skolegård, toaletter, gymnastikkfløy og skolevei oppleves som trygge steder. Det betyr: 1. Elevene er trygg på skolen 2. Elevene er trygg på bussen til og fra skolen Tiltak skolen iverksetter for å oppnå trygg skolegård, trygge toaletter, trygg gymnastikkfløy og trygg skolevei for enkelteleven: (velges av ressursgruppa, etter forslag fra kollegagruppene) 1. Inspeksjon 2. Låsbare toaletter 3. Synlige lærere i frikvarterene 4. Lærerne er sammen med elevene 5. Bussvakt 6. Ettersyn av gymsal, uteområde etc. 7. Lærerne har kurs i livredning 8. Alle lærere kan den mest nødvendige førstehjelp 9. Førstehjelpssaker lett tilgjengelig 10. Rutiner for å informere om hva som finnes hvor når det gjelder redningsutstyr 19 Handlingsplan mot mobbing 19

20 4. Kontinuitet Mål: Skolens arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing foregår kontinuerlig 4.1 Ansvarskjede Prinsippet er at problemer løses på lavest mulige nivå, men at lærere vet når saker skal meldes videre og vet hvem de kan henvende seg til hvis problemene ikke kan løses på deres nivå. Det vil altså være som en trapp, der problemene søkes løst lavest mulig, men der en går lenger opp i trappen når nødvendig. Det settes opp en oversikt over hvem som har ansvar for hva som gjøres når det gjelder å trygge et godt miljø 1. Alle ansatte har ansvar for å oppdage og melde fra om mobbing 2. Kontaktlærer må få beskjed umiddelbart 3. Rektor og kollegiet må dernest bli varslet 4. Alle har ansvar for å observere som forarbeid til å gripe inn. 5. Kontaktlærer må prøve å løse mobbesaken 6. Hvis det blir gjentatte episoder med de samme personene involvert, må rektor varsles 7. Alle lærere har ansvar for å drive forebyggende arbeid i klassene. 8. Elevene og foreldrene har selv et ansvar for å si ifra om mobbing 9. Rektor har ansvar for å drive anti-mobbearbeidet framover 4.2 Faste tiltak i et årshjul For å sikre kontinuitet i tiltak for å forebygge og avdekke mobbing settes faste tiltak på skolen inn i en kalender over skoleåret. Det settes opp en oversikt som følger skoleåret og hvem som er ansvarlig for gjennomføring av de ulike tiltakene August Tiltak Konstituering av elevråd Møte mellom 7. og 8.-klasses lærere Ansvarlig Kontaktlærere Kontaktlærerne i 8. September Revidere mobbeplanen Rektor November Jobbe med Elevundersøkelsen Rektor Kontaktlærer elevrådet Elevråd FAU Lærerene 20 Handlingsplan mot mobbing 20

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BRØNNERUD SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BRØNNERUD SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BRØNNERUD SKOLE 2010 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har null toleranse for mobbing. Ingen skal tåle å bli mobbet.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing.

Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing. Tyssedal barneskole Skoleåret 2010-2011 Innhold. 0. Forord 1. Innledning 1.1 Mål 1.2 Definisjon av mobbing 2. Avdekking 2.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

Eidsvoll videregående skole

Eidsvoll videregående skole Eidsvoll videregående skole Tiltaksplan for et trygt og godt skolemiljø 2017-2018 Tiltaksplan for Eidsvoll videregående skole er i tråd med Opplæringslovens kapittel 9A - Kapittel 9 A - Elevane sitt skolemiljø:

Detaljer

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing

Nyplass skole handlingsplan mot mobbing Nyplass skole handlingsplan mot mobbing 1. AVDEKKING AV MOBBING. Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket. 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Alle klassene: Kontaktlærerne

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE Handlingsplan mot mobbing 1 Handlingsplan mot mobbing 2 Vi ønsker at vår handlingsplan mot mobbing skal være en plan som er et synlig redskap og som brukes aktivt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HORDVIK SKOLE Revidert mars 2012. Forord Arbeidet mot mobbing har fått sin forankring i lovverket. Opplæringsloven kapittel 9a og Læringsplakaten slår fast at alle elever i grunnskoler

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HOBØL KOMMUNE Tomter skole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TOMTER SKOLE Høst 2009 MOBBING GODTAS IKKE * Alle har noen å leke med/være sammen med * Alle har lyst til å gå på skolen * Det er lov å si fra * De

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og KRENKENDE ATFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og KRENKENDE ATFERD TUNBALLEN SKOLE Handlingsplan mot mobbing. Tunballen skole. 2010. Forord av rektor Alle elever har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing 1. Avdekking av mobbing Ansvarlig: Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen - Skolen gjennomfører

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Thor Heyerdahl videregående skole Innholdsfortegnelse 0. Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1 Avdekking 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING September 2014 Steinerskolen i Haugesund Revidert 03.09.2014 Handlingsplan mot mobbing Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Avdekking av mobbing.. 4 1.1 Ved mistanke om mobbing. 4 1.2

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Forord «du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.» Disse ordene skrev en norsk dikter, Arnulf Øverland, i 1936. Strofen kommer fra diktet Du må ikke

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELVETUN SKOLE Februar 2010 Elvetun skole Handlingsplan mot mobbing februar 2010 1 Forord av rektor Det kan skje mange hendelser i løpet av en skoledag; både små og store. Det

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk BRUSKANVISNING Prinsipper for god håndtering ved mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk Utarbeidet etter ulike refleksjoner høsten 2016 - våren 2017, tatt i

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE Oppdatert mars 2011 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FÅSET SKOLE 1. Avdekking av mobbing. 1.1 Vi skal ha en årlig mobbeundersøkelse - 5.- 7. trinn gjennomfører Elevundersøkelsen, som er en undersøkelse på nettet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE MÅL: Ingen elever på SKARPSNO skolen skal bli mobbet DEFINISJON: EN PERSON ER MOBBET ELLER PLAGET NÅR HAN ELLER HUN GJENTATTE GANGER OVER EN VISS TID BLIR UTSATT

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD KYLSTAD SKOLE (Sist oppdatert: 14.juni 2016, erstatter plan fra august 2015) Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Markaplassen skole Innhold Skolens arbeid mot mobbing 1. Forebyggende tiltak 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning av mobbesaker 4. Oppfølging av mobbesaker Skolens arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lillehammer Steinerskole MOBBING ER IKKE EN KONFLIKT, MEN ET OVERGREP Forord av daglig leder Denne handlingsplanen beskriver hvordan vi på Lillehammer Steinerskole skal arbeide

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOLDNES SKOLE FJELL KOMMUNE KUNNSKAP MESTRING BEGEISTRING TRYGGHET TRIVSEL HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skiftedalsvegen 1 Tlf 55 09 69 50 5353 Straume Fax 55 09 69 51 E-post: FoldnesSkuleAdministrasjon@fjell.kommune.no

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

Killingrud ungdomsskole

Killingrud ungdomsskole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Killingrud ungdomsskole Forord av rektor Høsten 2010 ble det bestemt at skolens planer mot mobbing skulle revideres. Håndtering og forebygging av mobbesaker var en del av skolens

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Mål: - Alle på skolen skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold retta mot et offer, utført av enkeltpersoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing - 0 - Forord Du sitter nå med Damsgård skoles handlingsplan mot mobbing foran deg. Planen er et resultat av at skolen i skoleåret 2003/04 deltok i Zeroprogrammet. Zero er et program

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mobbing og krenkende adferd definisjon og mål for arbeid mot mobbing og krenkende adferd

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Målsetting: Alle elever skal ha et trygt skolemiljø, uten mobbing Definisjon: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MALANGSEIDET SKOLE Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Mobbing er ikke det samme som erting og annen uvennskap.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing THVS. Sist godkjent dato:

Handlingsplan mot mobbing THVS. Sist godkjent dato: Handlingsplan mot mobbing THVS Sist godkjent dato: 03.08.2016 Skolens arbeid mot mobbing... 3 1.1 Virkeområde... 3 Avdekking av mobbing... 5 2.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE SØNDRE LAND KOMMUNE side 1 INNHOLD SIDE TEMA 3 Forord ved statsministeren 4 Definisjon av mobbing 5 Målsetting for arbeidet i Søndre Land 6 Planens fire deler/prinsipp

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ

HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ HANDLINGSPROGRAM FOR GODT LÆRINGSMILJØ Arbeid for å sikre godt læøringsmiljø Hårstad skole skal hvert år gjennomføre et systematisk arbeid for å utvikle et godt læringsmiljø fritt for mobbing og trakassering:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Haukedalen skole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Haukedalen skole HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Haukedalen skole Innholdsfortegnelse 0. Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Avdekking Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen Vakt- og tilsynsordninger

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Fellesskap for mestring og glede Forord av rektor Arbeidet for å få til et trygt skolemiljø for våre elever vil alltid og skal alltid stå svært sentralt for oss. Hver eneste dag

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SANDVED SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SANDVED SKOLE REVIDERT 4 7/3 2011. HANDLINGSPLAN MOT MOBBING PÅ SANDVED SKOLE 2010 2014 Forord av rektor Sandved skole har etter mal fra Senter for Atferdsforskning (SAF) utarbeidet en handlingsplan mot mobbing. Kollegiet

Detaljer

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. HANDLINGSPLAN MOT MÅL: Alle elever skal ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 1 1. Hva er mobbing? Handlingsplan mot mobbing Mål: Forstå hva som er mobbing og når

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing G Handlingsplan mot mobbing Forord av rektor Vadsø videregående skole har nulltoleranse for mobbing. Alle våre elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø, fritt for mobbing på skolen. Handlingsplanen

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Reipå skole 2011/2012 Revidert og vedtatt i SU 6.juni 2011 INNHOLD Bakgrunn for planen s. 3 1. Forebygging av mobbing s. 4 1.1 Lærer elev s. 4 1.2 Elev Elev s. 4 1.3 Hjem Skole

Detaljer

ZERO Skolens handlingsplan mot mobbing INTRODUKSJON OG MAL Læringsmiljøsenteret. Universitetet i Stavanger

ZERO Skolens handlingsplan mot mobbing INTRODUKSJON OG MAL Læringsmiljøsenteret. Universitetet i Stavanger 1 ZERO Skolens handlingsplan mot mobbing INTRODUKSJON OG MAL Læringsmiljøsenteret. Universitetet i Stavanger 2. utgave, 1. opplag Copyright - Senter for atferdsforskning, UiS, 2003 Forfatter - Unni Vere

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Revidert, august 2016 Hovedmål: Ved Finsland skole er det nulltoleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd.

Detaljer

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole HOMMERSÅK SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole «Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM MOT MOBBING

HANDLINGSPROGRAM MOT MOBBING HANDLINGSPROGRAM MOT MOBBING Hva er mobbing - kjennetegn på mobbing Ulike Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og / eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE Mål: Olderskog skole skal forebygge mobbing og vold i skolen. Skolen skal også avdekke mobbing og vold og arbeide for at dette tar slutt: NULL-TOLERANSE 1 PRESISERING

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

Troms fylkeskommune Senja videregående skole

Troms fylkeskommune Senja videregående skole Troms fylkeskommune Senja videregående skole Dok.id.: 2.6.1.2.5 OS Mobbeplan Utgave: 2.00 Skrevet av: Gjelder fra: 08.06.2016 Godkjent av: Stein Erik Svendsen Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 8 Formål

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og KRENKENDE ATFERD TUNBALLEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og KRENKENDE ATFERD TUNBALLEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING og KRENKENDE ATFERD TUNBALLEN SKOLE Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd 2016 Forord av rektor Alle elever har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14)

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) HANDLINGSPLAN MOT MOBBING på Fyrstikkalleen skole (Oppdatert 19.11.14) Skolens hovedmålsetting Fyrstikkalleen skole har som mål at skolen skal være 100 % mobbefri. Fyrstikkalleen skoles handlingsplan mot

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sist revidert 05.02.16 Revidert i SU møte 03.02.16 Forord av rektor Ved vil vi at elevene skal føle seg trygge og ha en god relasjon til medelever og de voksne slik at vi sammen

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Bleik Montessoriskole BLEIK MONTESSORISKOLE 8481 BLEIK. Rektor 90 24 87 98 Personale 41 62 98 78 E-post rektor@bleikmontessoriskole.no HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bleik Montessoriskole Oppdatert 01.07.2014. Godkjent av styret

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Sosial handlingsplan for skolene i Rendalen Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Innholdsfortegnelse: 1. Mobbing og krenkende adferd definisjon og mål for arbeid mot mobbing og krenkende adferd

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing

Vardenes skoles. Handlingsplan mot mobbing Vardenes skoles Handlingsplan mot mobbing 2013-2017 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Definisjon av mobbing 3 Forebygging av mobbing 3 Avdekking av mobbing 4 Problemløsning 5-6 Vardenes skoles plakat mot

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VOLD RASISME HANDLINGSPLAN MOT MOBBING, VOLD OG RASISME Opplæringsloven 1-2: Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærere og elever og mellom skole og hjem.

Detaljer

Plan mot mobbing og antisosial atferd

Plan mot mobbing og antisosial atferd Plan mot mobbing og antisosial atferd Skolens hovedmålsetting Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, der elever trives, trenes i å søke kunnskap, settes krav til og får utfordringer etter egne forutsetninger.

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer