Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull Institutt for helhetsmedisin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan Fagskoleutdanning i soneterapi. Kull 2014. Institutt for helhetsmedisin"

Transkript

1 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studieplan Fagskleutdanning i sneterapi Kull 2014 Institutt fr helhetsmedisin Side 1 av 26

2 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Innhldsfrtegnelse INNLEDNING... 3 YRKESMULIGHETER... 3 OPPTAKSKRAV... 3 OVERORDNET MÅL FOR STUDIET... 4 FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE... 4 KUNNSKAPER... 4 FERDIGHETER... 4 GENERELL KOMPETANSE... 5 ARBEIDS- OG LÆRINGSFORMER... 5 UTDANNINGSTILBUDETS NIVÅ, OMFANG/ARBEIDSMENGDE OG LENGDE... 7 NÆRVÆRSPLIKT... 7 VURDERINGS- OG EKSAMENSORDNINGEN... 8 FAGLIG INNHOLD I STUDIET... 9 STUDIETS OPPBYGGING OG FAGENES SAMMENHENG... 9 SONETERAPI Frventet læringsutbytte Faglig innhld Organisering g arbeidsfrmer Vurdering ØREAKUPUNKTUR Frventet læringsutbytte Faglig innhld Organisering g arbeidsfrmer Vurdering KLINIKKPRAKSIS Frventet læringsutbytte Innhldet i praksisen GRUNNMEDISIN (ANATOMI, FYSIOLOGI OG PATOLOGI) Frventet læringsutbytte Faglig innhld Organisering g arbeidsfrmer Vurdering ERNÆRINGSLÆRE Frventet læringsutbytte... Feil! Bkmerke er ikke definert. Faglig innhld Vurdering VEKS MED FORDYPNING I KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING Frventet læringsutbytte Faglig innhld Organisering g arbeidsfrmer Vurdering FAGOPPGAVE PENSUMLITTERATUR Side 2 av 26

3 Innledning Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studieplanen fr fagskleutdanning i Sneterapi ved Institutt fr helhetsmedisin er et dkument fr fagpersnalet, studentene g administrasjnen ved utdanningen. Studieplanen gjelder fr skleårene 2015/2017 fagskleutdanning i sneterapi. Planen gir en versikt ver studietilbudet med hensyn til mål, mfang, faglig innhld, frventet arbeidsmengde fr studentene g vurderingsfrmer. Planen beskriver sammenhengen mellm de frskjellige fag g fagemner sm inngår i studietilbudet. Studiet er gdkjent av NOKUT sm en ffentlig gdkjent fagskleutdanning g Nrges Naturterapeuters Hvedrganisasjn (NNH). Yrkesmuligheter Studiets mål er å utdanne kvalifiserte sneterapeuter sm etter endt utdanning skal ha fått tilstrekkelig kunnskap g erfaring til å ta hånd m sine klienter på en helhetlig g prfesjnell måte. De skal tilby behandling sm er faglig g etisk frsvarlig i frhld til klientens behv g situasjnen fr øvrig. Herunder skal terapeuten kunne vurdere hvrvidt klienten ikke bør behandles g i stedet henvises til annet helsepersnell. Sneterapi er en av de mest brukte frmene fr alternativ behandling i Nrge. Sm sneterapeut vil du kunne hjelpe dine klienter med behandling av reelle skader/plager, med frebyggende behandling, du vil lære å sette sammen et persnlig treningspplegg fr klientene dine. Arbeidsmulighetene mange g varierte g man kan i str grad selv bestemme sin egen arbeidstid. Sm ferdig terapeut kan du etablere egen klinikk eller jbbe i samarbeid med andre terapeuter i et klinikkfellesskap. Sneterapi er en refleksterapi (av enkelte gså kalt reflekslgi) sm grunnleggende går ut på at man ved hjelp av stimulering (trykk g sne) bl.a. under føttene kan påvirke relevante krppsdeler. Ved IFH lærer du å behandle føttenes g ørenes sner. Sneterapi brukes både frebyggende g sm behandling fr ulike lidelser. En sneterapeut retter sin virksmhet mt klienter sm ppsøker vedkmmende fr behandling fr ulike plager g sykdmmer. Klientgruppen mfatter mennesker innen alle aldersgrupper. I løpet av studiet vil studentene få en bred g variert praksisperide sm gjør vergangen til arbeidslivet lettere. Opptakskrav Det generelle kravet fr pptak til våre fagutdanninger er fagbrev eller yrkeskmpetanse fra studieretning fr helse- g ssialfag, aktivitør eller tilsvarende. Dette utdanningsprgrammet fører til følgende yrker: helsefagarbeidere, helsesekretær, hudpleier, barne- g ungdmsarbeidere, rtpeditekniker, ftterapeut, aptekertekniker, tannhelsesekretær, ambulansearbeider. Det kan gså gjøres pptak på grunnlag av realkmpetanse sm vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle (ta kntakt med sklens administrasjn fr å få tilsendt reglene fr realkmpetansevurdering). Side 3 av 26

4 Overrdnet mål fr studiet Det verrdnede mål fr sneterapiutdanningen ved IFH er: Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Å utdanne sneterapeuter sm etter 2 års studier har fått tilstrekkelig kunnskap g ferdigheter til å tilby klienter behandling sm er adekvat g frsvarlig i frhld til klientens behv g situasjnen fr øvrig. Herunder skal terapeuten kunne vurdere hvrvidt klienten ikke bør behandles g i stedet henvises til annet helsepersnell. Å gi studentene kmpetanse g erfaring sm gjør dem egnet til å tilby sine tjenester i markedet, enten gjennm etablering av egen virksmhet eller ved ansettelse hs andre. Å bevisstgjøre studentene de ferdigheter de har tilegnet seg, g mtivere dem til å anvende disse med ydmykhet, g med respekt fr de klienter sm viser dem tillit sm terapeuter. Å gi studentene kunnskap m g frståelse fr de grenser lvverket setter fr utøvelse av alternative behandlingsmetder. Å gi studentene innsikt i at læring er en livslang prsess g tydeliggjøre fr dem behvet fr å hele tiden søke å ppdatere seg innen faget sitt Frventet læringsutbytte I tråd med bestemmelsen i det nasjnale kvalifikasjnsrammeverket frventes det at kandidatene etter fullført fagskle1 i sneterapi skal ha ppnådd følgende læringsutbytte i frm av kunnskaper, ferdigheter g generell kmpetanse: Kunnskaper Studenten har grunnleggende frståelse fr menneskekrppens anatmi g fysilgi. har svært gde kunnskaper m snenes plassering på føttene har svært gde kunnskaper m punktenes plassering på ørene har frståelse fr ulike sykdmmers symptmer g behandling, samt frstår hvrdan sykdmmen kan virke inn på klientens arbeidsevne g liv har svært gde kunnskaper m tradisjnell kinesisk medisin g meridiansystemet har gde kunnskaper m naturmedisinsk filsfi har svært gde kunnskaper m de ulike behandlingsstrategier fr sneterapi g virkningen av disse kjenner til kntraindikasjner fr sneterapi/øreakupunktur g frstår fullt ut når man ikke behandler lidelser/sykdmmer eller tilstander sm ligger utenfr sneterapeutens kmpetansefelt. har kunnskaper m det ffentlige helsevesen g kjennskap til lver g regler sm regulerer virksmheten, g frstår de begrensninger dette gir fr virksmheten har innsikt i hvrdan de kan lese g nyttiggjøre seg frskningsrapprter har innsikt i viktigheten av å ppdatere sin faglige kunnskap Ferdigheter Studenten har svært gde ferdigheter g gd vurderingsevne i undersøkelse g analyse av klienten kan anvende sin faglige kunnskap å velge relevante behandlingsmetder innen sneterapi g øreakupunktur, samt å bruke disse på en faglig g etisk frsvarlig måte fr klienten i samsvar med utprøvde metder Side 4 av 26

5 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi kan kjenne igjen de vanligste sykdmmer/plager fr å kunne gi en relevant behandling kan anvende sine faglige kunnskaper fr å frebygge sykdmmer g plager kan identifisere sykdmmer/lidelser sm skal henvises videre til relevant helsepersnell kan anvende sin faglige kunnskap i kmmunikasjn g samhandling med klienten, kllegaer g andre utøvere av alternativ behandling kan veilede klienter i hvrdan de på best måte kan frebygge sykdmmer g lidelser kan ta anamnese g føre jurnal ver undersøkelse g behandling på en slik måte at Frskrift m pasientjurnal fastsatt av Ssial- g helsedepartementet 21. desember 2000, blir fulgt på alle gjeldende punkter. kan dkumentere, kvalitetssikre g evaluere egen praksis Generell kmpetanse Studenten kan samhandle med pasienter, kllegaer g andre utøvere av alternativ behandling kan være knstruktiv i sammenheng med det å integrere sneterapi g øreakupunktur med andre behandlingsmetder. kan reflektere ver etiske prblemstillinger knyttet til utøvelsen av yrket kan frmidle fagstff skriftlig g muntlig i kmmunikasjn med andre behandlere kan lese g nyttiggjøre seg frskningsresultater i yrkesutøvelsen g reflektere kritisk ver egen fagutøvelse. viser respekt fr pasientens behv, integritet g rettigheter har fått grunnlag fr vedvarende faglig g persnlig utvikling. Persnlig kvalifisering Studentens persnlige kvalifisering er av str betydning fr den framtidige yrkesutøvelsen, g vil på ulike måter være tema gjennm hele studiet. Dette vil bli vektlagt gjennm tilbakemeldinger i hele studieperiden g særlig vektlagt i praksisperidene. Skikkethetsvurdering Vitnemål fr fullført studium frutsetter at studenten er skikket fr yrket. Løpende skikkethetsvurdering skal fregå gjennm hele studiet særlig vektlagt praksisperidene, g inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige g persnlige frutsetninger fr å fungere sm sneterapeut. Arbeids- g læringsfrmer Sneterapeut er et praktisk yrke, men mye av utdanningen vil likevel bestå av teretiske fag. Dette frdi kravene fra bransjen bl.a. NNH (Nrges Naturterapeuters Hvedrganisasjn) g SABORG, stiller krav til at terapeuter har en felles plattfrm innen grunnmedisin g VEKS-fag. En sneterapeut må gså ha inngående kunnskap m bevegelsesapparatets anatmi, g studiet innehlder derfr mye teri. Studentene vil fra første dag få innføring i den praktiske delen ved utdanningen, g det vil gjennm hele studiet være et balansert frhld mellm teri g praksis slik at studentene får frståelse av betydningen av den teretiske kunnskapen de må tilegne seg. Side 5 av 26

6 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Lærer/veileder benytter ulike undervisningsmetder / læringsfrmer i frhld til de enkelte elementene i utdanningstilbudet. Det er behv fr både praktiske g teretiske læremetder g valg av undervisningsmetder / læringsfrmer skal bygge pp under studentenes læringsmål. Det vil både være tradisjnell undervisning i frm av frelesninger fra tavle g praktisk veiledning g trening i behandlingsteknikker. I den praktiske undervisningen vil flere læringsfrmer bygge på at studentene selv er aktivt med i læringen. De arbeider sammen i grupper eller t g t fr å få trening i samarbeid g samspill med andre. Den enkelte student har selv ansvar fr egen læring g det er viktig at all undervisning følges pp av selvstendig refleksjn g studentaktiviteter, både individuelle g kllektive. Det frventes at den enkelte student deltar aktivt i samspill med sine medstudenter. IFH vil i str grad legge til rette fr studentsamarbeid. Gjennmpraksisperiden i tredje eller fjerde semester skal studentene få ferdigheter i å løse knkrete prblemer gjennm refleksjn g praktisk bruk av kunnskap. Dette innebærer at mye av undervisningen tar utgangspunkt i relevante eksempler hvr studenten deltar aktivt både sammen med veileder g medstudenter m læringen. Veiledning innebærer samtaler mellm student(er) g veileder. Veiledning har en sentral funksjn når det gjelder å fremme studentens faglige g persnlige utvikling, g vektlegges derfr tungt gjennm studiet. Veiledning kan fregå både i grupper g individuelt. Læringsfrmer sm benyttes Undervisningsbasert læring - Frelesning: klassevis eller fr flere klasser samlet. Læreren vil her variere med å bruke tavle, presentasjner, vising av illustrerende videfilmer. - Praktisk veiledning, individuelt eller i gruppe - Praktiske øvelser i sklens lkaler: gruppebasert g individuell trening i praktiske ferdigheter - Klinikktrening: praksis under veiledning med utgangspunkt i pasientsituasjner eksterne klienter sm behandles på sklen - Ekstern praksis på klinikk eller i en helseinstitusjn Egenstudier: - Pensumlitteratur (bøker/kmpendier etc.) - Prsjektarbeid: innlevering av jurnaler g fagppgave - Kllkviegrupper: grupper rganisert av studenter - Egenpraksis: selvstendig praksis utenfr sklens mråde, hvr studenten selv skaffer klienter, innhenter pplysninger g gjennmfører analyse g behandling. Regelmessig ppfølging fra veileder. Side 6 av 26

7 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Utdanningstilbudets nivå, mfang/arbeidsmengde g lengde Timemfang fr fagutdanning i sneterapi Fagemner Undervisningstimer Egenstudie Sneterapi (Østens filsfi, TCM,ftsneterapi) Klinisk trening Medisinsk grunnstudium Ernæringslære Øreakupunktur VEKS (Vitenskap, Etikk, Kmmunikasjn g Samfunn) med frdypning i kmmunikasjn g samhandling. 144 Utplasseringspraksis (institusjn eller klinikk) 40 Førstehjelpskurs 8 Ttalt antall undervisningstimer Fagppgave Studiet i sneterapi går ver 4 semestre. Studiet er rganisert ved at studentene er på sklen i samlinger à 4-6 dager ca. hver tredje/fjerde uke. Antall undervisningsdager pr. måned kan variere fra semester til semester. I tredje eller fjerde semester skal studenten ha 20 dager klinisk praksis ved sklen - 1 dag pr uke i 20 uker. Nærværsplikt Fr emnene sneterapi, øreakupunktur g kmmunikasjn/samhandling kreves minimum 80 prsent tilstedeværelse i undervisning på sklen, g 90 prsent tilstedeværelse i lærerveiledet klinikkpraksis på sklens klinikk. Sklen legger til rette fr at studenten får gjennmført sin utplassering med 100% tilstedeværelse, g vil gså legge til rette fr at studenten får gjennmført sine bligatriske praksistimer både de lærerveiledete g egenpraksisen. Har studenten mellm 20-30% fravær gis et ekstra arbeidskrav. Arbeidskravet kan være at studenten må gjøre en ekstra ppgave hjemme g levere til faglærer. Ved fravær utver 30% mister studenten retten til å gå pp til eksamen. Ved levering av sykemelding kan studenten benytte seg av tilrettelagt studieløp. I delemnet muskulær sneterapi kreves 100% tilstedeværelse fr å kunne gå pp til praktisk avsluttende eksamen. Dersm studenten er brte deler eller hele undervisningen må dette taes igjen året etter fr å kunne ferdigstille utdanningen. Utdanningen krever str egeninnsats i frm av selvstudier/gruppearbeid g ppgaveskriving både i praktiske g teretiske emner. Side 7 av 26

8 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Vurderings- g eksamensrdningen Karakterskala A F sm brukes ved fastsetting av karakter i skriftlig eksamen ved utdanningen. På skriftlige eksamener kreves 60% riktig fr å få bestått (E) Fr avsluttende praktisk/teretisk eksamen gis Bestått / Ikke bestått, her kreves 80% riktig fr å få Bestått. Symbl Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A B C D E F Fremragende Meget gd Gd Nkså gd Tilstrekkelig Ikke bestått Fremragende prestasjn sm klart utmerker seg. Kandidaten viser svært gd vurderingsevne g str grad av selvstendighet. Meget gd prestasjn sm ligger ver gjennmsnittet. Kandidaten viser meget gd vurderingsevne g selvstendighet. Jevnt gd prestasjn sm er tilfredsstillende på de fleste mråder. Kandidaten viser gd vurderingsevne g selvstendighet på de viktigste mrådene. En gd prestasjn med nen mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne g selvstendighet. En akseptabel prestasjn med nen vesentlige mangler. Kandidaten viser en tilfredsstillende grad av vurderingsevne g selvstendighet Prestasjn sm ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser liten eller manglende vurderingsevne g selvstendighet. IFH benytter ulike metder fr måling av kunnskap i de frskjellige fagene: Skriftlig eksamen Praktisk/muntlig eksamen Fagppgaver/hjemmeeksamen Karakterer settes ut fra en skala fra A F, hvr karakterene A E gir uttrykk fr bestått. I enkelte fag benyttes Bestått/Ikke bestått. Se gså sklens reglement Kapittel 3 - regler fr avsluttende vurdering, samt fagbeskrivelse fr det enkelte fag. Studenten får melding m sensur innen en måned etter eksamensdat. Side 8 av 26

9 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Faglig innhld i studiet Nedenfr presenteres emnene i studietilbudet. Oversikten viser hvilke emner sm inngår i de frskjellige semestre. Antall undervisningstimer i hvert semester kan variere ne i de frskjellige årskull. Klinisk praksis er satt pp i 3. g 4. semester. Fag 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Sneterapi Medisinsk grunnstudium Øreakupunktur 96 Ernæringslære 64 VEKS m/ frdypning i kmmunikasjn g samhandling Klinisk praksis Utplasseringspraksis 40 Studiets ppbygging g fagenes sammenheng De frskjellige fag/emner i undervisningen er satt sammen ut fra en vurdering av at studentene skal få en helhetlig utdanning sm terapeut. Med kunnskaper fra den vestlige g østlige frståelsen blir helheten ivaretatt, g hver klient får en individuell tilpasset behandling. Innhldet i de frskjellige emnene er beskrevet i det følgende. Medisinsk grunnstudium gir studentene en slid plattfrm i grunnleggende frståelse av menneskekrppens funksjn g de ulike sykdmmers symptmer g behandling. Sneterapi er hvedemnet i denne utdanningen. Studentene tilegner seg fagkunnskaper g frståelse fr sneterapi sm behandlingsmetde på et høyt nivå. Sneterapiutdanningen mfatter en grundig innlæring av snene på føttene, g snene i ørene, benevnes sm øreakupunktur evt. Auriclterapi. Dette er t micrsystemer sm kmbineres i behandlingen. Behandlingene kan gså utføres hver fr seg, men sammen utfyller metdene hverandre. Snene behandles med en spesiell trykksne. I emnet sneterapi har vi en del hjelpemidler fra den tradisjnelle kinesiske medisinen ( Traditinal Chinese Medisin, TCM), sm benyttes til å analysere anamnesen g finne den mest hensiktsmessige måten å benytte sneterapien på. Fra TCM benyttes blant annet meridianlæren, 5-elementlven, rganuret g begrepene Yin/Yang. I emnet ernæringslære får studentene en grunnleggende innføring i kst g ernæring. De skal kunne gjenkjenne de vanligste livsstilssykdmmer, matvareallergier g spisefrstyrrelser g således vite når de skal henvise klienten videre til lege eller ernæringsfysilg. Studenten skal gså kunne gi klienten enkle kstråd. Side 9 av 26

10 Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi I VEKS m/frdypning i kmmunikasjn g samhandling skal studentene få den nødvendige kunnskap fr å være i stand til å utøve sitt yrke på et frsvarlig g selvstendig grunnlag. Fr de fleste av våre studenter innebærer yrkesvalget start av egen klinikk. Vi har derfr integrert delemnet Oppstart av egen bedrift sm tar fr seg alle vesentlige elementer knyttet til ppstart av egen bedrift. Førstehjelpskurs er inkludert i studiet sm et bligatrisk emne. Fr medlemskap i NNH kreves det at man har gjennmført 1.hjelpskurs. Studenten skal etter fullført utdannelse kunne sette sammen de frskjellige emner til en helhetlig behandling: Ta i mt klienten g vise et gdt samspill med vedkmmende gjennm hele behandlingen (Fag: VEKS med frdypning i kmmunikasjn g samhandling, Sneterapi) Intervjue klienten g ut fra intervju g undersøkelser skrive anamnese, analysere denne g treffe de nødvendige behandlingstiltak. (Fag: Sneterapi, Medisinsk grunnstudium, Ernæringslære, VEKS med frdypning i kmmunikasjn g samhandling) Vite når klienten ikke skal behandles ut fra indikasjner/ kntraindikasjner etter nrsk lv, samt sett fra sneterapiens terapeutiske prinsipper. Eventuelt henvise klienten til lege eller annet helsepersnell. (Fag: Sneterapi, Medisinsk grunnstudium, Ernæringslære). Behandle ut fra de vurderinger sm er gjrt (Fag: Sneterapi (både føttenes g ørenes sner) Gi klienten råd fr hva han eventuelt kan gjøre selv fr å bedre sin helse, samt legge pp en videre behandlingsplan i samarbeid med klienten. Eventuelt gså råde klienten til å ppsøke annet helsepersnell eller ernæringsfysilg. Skrive jurnal. (Fag: Sneterapi, Ernæringslære, Medisinsk grunnstudium, VEKS med frdypning i kmmunikasjn g samhandling) Side 10 av 26

11 Sneterapi Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studentene skal ppnå nødvendige fagkunnskaper g utvikle grunnleggende frståelse fr g ferdigheter i sneterapi sm behandlingsmetde. Ved fullført utdannelse skal studenten ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper innen emnene sneterapi g TCM. Likeledes skal de ha tilegnet seg kunnskaper m g frståelse fr fagets histrikk g etikk. Like viktig skal det være å ha kunnskaper m kntraindikasjner fr behandling med sneterapi. Ut fra dette skal studenten være i stand til å freta analyse, velge begrunnet behandlingsmetde g gjennmføre denne på en betryggende måte fr sine klienter. Faget sneterapi innehlder Sneterapi g Tradisjnell Kinesisk Medisin (TCM). Frventet læringsutbytte Etter gjennmført emne er det frventet at studenten: Kunnskap Har innsikt i sneterapiens pprinnelse g histrie Har kunnskap m naturmedisinsk filsfi g andre naturmedisinske behandlingsmetder Har kunnskap m hva sneterapi er, g hvrdan den virker i krppen. har kunnskap m de ulike rgansystemer i krppen, g hvr disse er plassert i frm av sner på føttene har kunnskap m skjelettet g musklenes sneplassering på føttene har innsikt i ftens anatmi har kunnskap m terapiresistens g kntraindikasjner har frståelse fr viktigheten av riktig arbeidsstilling har kunnskap m sneterapiens ulike behandlingsteknikker har kunnskap m sneterapiens begrep g terminlgi innen tradisjnell kinesisk medisin (TCM) har kunnskap m speilbildeterien g t-veiskmmunikasjn har kunnskap m 5-elementlven, meridianene, rganuret, yin/yang Ferdigheter kan beskrive g redegjøre fr bservasjner, undersøkelser, funn g vurderinger kan anvende faglig kunnskap g relevante resultater med praktiske g teretiske prblemstillinger i sneterapi, g begrunne sine valg ved å stille presis diagnse etter undersøkelser g funn, g behandle sykdmmer/symptmer med sneterapi kan gjenkjenne terapiresistens i en behandlingssituasjn kan gjenkjenne når en klient ikke skal behandles ut fra indikasjner/ kntraindikasjner kan gjenkjenne tegn på alvrlige sykdmstilstander g henvise pasienten videre til lege eller annet helsepersnell kan vurdere tilfeller hvr pasienten bør anbefales supplerende naturmedisinsk behandling Kan vise en kritisk hldning i vurderingen av etiske prblemstillinger Generell kmpetanse er seg bevisst egen væremåte g handlemåte i relasjn til klienten viser etisk g prfesjnell væremåte sm sneterapeut har frståelse fr Nrske Naturterapeuters etiske regler kan skriftlig dkumentere (jurnalføring) g kritisk evaluerer eget klinisk arbeid kan kmmunisere med andre fagpersner g samarbeide tverrfaglig med andre faggrupper g helsepersnell Side 11 av 26

12 Faglig innhld Intrduksjn til sneterapi Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studentene får lære m sneterapiens histriske utvikling g hvrdan ulike kulturer har brukt sneterapi sm behandling. De får innsikt i dagens frklaringsmdeller g kunnskap vedrørende effekten av sneterapi. De lærer hva sneterapi er, g hvrdan den virker i krppen, samt ulike frklaringsmdeller brukt i sneterapien. Naturmedisinsk filsfi Sneterapien arbeider ut fra speilbildeterien m at enhver ubalanse i krppens rganer eller Speilbildeterien Sneterapien arbeider ut fra speilbildeterien m at enhver ubalanse i krppens rganer eller vevsmråde vil avspeile seg i et bestemt vevsmråde på føttene. Studentene lærer pphavet til denne terien, g hvrdan den brukes i praksis. Ftens anatmi Studentene lærer m ftens muskler, knkler g ligamenter. Kntraindikasjner Studentene lærer m frhld g sykdmstilstander hvr det kreves spesiell varsmhet g hvilke tilfeller hvr det er riktig å ikke behandle klienten g eventuelt henvise til lege eller annet helsepersnell. Studentene lærer når klienten ikke skal behandles ut fra indikasjner/ kntraindikasjner. Behandlingsteknikker g frberedelse til behandling I sneterapien brukes ulike behandlingsteknikker. Studentene lærer de ulike teknikker sm brukes i en sneterapibehandling: ulike grep, trykkstyrke etc. Herunder gså hvrdan man går i gang med en behandling med å varme pp ften. Studentene vil få frståelse av viktigheten av riktig arbeidsstilling. Organsystemer g tilhørende sneplassering Her vil studentene lære de ulike rgansystemer i krppen g hvr disse er plassert i frm av sner på føttene. De lærer m sammenhengen mellm de ulike rgansystem ut fra sneterapiens prinsipper Hjerte g kretsløp / lymfesystem Frdøyelsessystemet m lever g galleblære Luftveissystemet Urinveiene g frplantningsrganer Indre/ytre øre, svimmelhetspunkt Tenner/tannsner, kjeve/bitt Øyne/øyemuskulatur/synssenter Hrmnsystemet Talesenter, søvnsenter Studentene lærer her å velge å behandle aktuelle sner g hvrdan de skal gå fram i behandlingen. Spesielle behandlinger Studentene lærer spesielle behandlinger fr særskilte frhld; bl.a. fr avspenning g utrensning. Side 12 av 26

13 Tradisjnell Kinesisk Medisin Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Tradisjnell kinesisk medisin (TCM) er et av de mest mfattende medisinske systemer vi kjenner til i dag. Mange naturmedisinske behandlingsfrmer baserer seg på grunntanker fra dette medisinske systemet. I vår sneterapiutdanning handler TCM i hvedsak m; meridianlære, fem-element terien, rganuret, Yin/Yang g rganrelaterte muskler. Dette er hjelpemidler sm studentene lærer å benytte sm en frklaringsmdell på sykdm g helse. Denne frklaringsmdellen kan hjelpe studentene i å analysere anamnesen fr så å sette sammen en adekvat behandling sm er så ptimal sm mulig fr den enkelte klient. Muskulær sneterapi Her fkuseres det på innlæring av musklenes sner g beliggenhet, g diagnstisering av musklenes spenninger g muskelknuter, g hvrdan vi behandler disse. Studentene lærer m prblemstillinger i muskel g bevegelsesapparatet, hvrdan en undersøker g behandler. Klinisk behandling Studentene skal lære å skrive anamnese g analysere denne. De får gså en grundig pplæring i jurnalføring. Etiske regler blir gjennmgått både i sneterapi, øreakupunktur g VEKS-fagene. Studentene lærer hva terapiresistens innebærer g hva årsakene kan være. De lærer gså hvilke indikasjner de skal se etter fr å kunne vurdere m de kan behandle eller skal sende videre til annen naturmedisinsk behandling, lege eller annet helsepersnell. Studentene skal få gde kunnskaper m smittekilder, smittespredning g smittefrebygging. Hygiene på klinikken (renhld, belysning, musikk, farger, eget utseende, dufter etc.), samt viktigheten av engangsmateriell, gd ventilasjn, desinfeksjn etc. Andre naturmedisinske behandlinger Studentene skal får her innsikt i nen av de mest kjente naturmedisinske behandlingene sm; Naprapati Massasjeterapi Hmepati Kineslgi Bachs blmstermedisin Akupunktur Side 13 av 26

14 Organisering g arbeidsfrmer Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Faget består av undervisningsbasert læring g i tillegg er det påregnet vesentlig mfang av selvstudium. Undervisningen fregår i frm av frelesning g praktisk veiledning, i tillegg til ppgaveløsing, enkeltvis eller i grupper, samt praktiske øvelser i sklens lkaler hvr studentene arbeider sammen t g t. Gjennm emnet er det søkt å ha et balansert frhld mellm teri g praksis. Undervisningen består av ttalt 200 timer undervisningsbasert læring. Det er ca. t dager pr. måned ttalt 12 samlinger. Her er det vanlig frelesning fra tavle, samt praktiske øvelser i sklens lkaler. Studentene arbeider t g t sammen. Gjennm hele studiet er det søkt å ha et balansert frhld mellm teri g praksis. Sneterapi er et praktisk rettet fag, g det er således viktig at de kmmer raskt i gang med praktisk trening, parallelt med teretisk undervisning. Vurdering I tillegg til avsluttende skriftlig eksamen skal det gjennmføres flere skriftlige prøver i emnet. Dette fr at student g faglærer skal få en indikasjn på hvrdan studenten ligger an i frhld til prgresjnen i faget g vil ikke innvirke på sluttkarakteren. Eksamensinnhld: Eksamensfrm: Vurderingsuttrykk: Tidspunkt: Læringsmålene Skriftlig eksamen, 5 timer Bkstavskala A-F 3. Semester Ekstern sensr vurderer 50% av kandidatene; intern sensr vurderer 100%. Det er tillatt å bruke rdinær rettskrivingsrdbk g tspråklige rdbøker på alle eksamener. Utver dette er ingen andre hjelpemidler tillatt på denne eksamen. Se gså IFH's reglement Kap 2 - Regler fr avsluttende vurdering. Studenten må ha gjennmført teretisk eksamen fr å kunne starte klinikkpraksis på sklen. Etter gjennmført g bestått skriftlig eksamen, samt etter fullført g gdkjent praksisperide, skal studenten gjennmføre praktisk eksamen. Denne har ca. 1 times varighet. Studenten skal her vise at hun/han har de kunnskaper g den evne til anvendelse av disse sm er nødvendig fr å kunne praktisere sm sneterapeut. Eksamen gjennmføres med t sensrer til stede, hvrav en er ekstern. Eksamensinnhld: Eksamensfrm: Vurderingsuttrykk: Tidspunkt: Læringsmålene Praktisk/muntlig eksamen 1 time Bestått / ikke bestått 4. Semester Studenten må ha bestått skriftlig eksamen g ha gjennmført sin klinikkpraksis fr å gå pp til avsluttende praktisk eksamen. Side 14 av 26

15 Øreakupunktur Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Målet med dette faget er at studentene skal utvikle slide kunnskaper fr å kunne behandle ørets sner med de ulike behandlingsredskapene sm sklen tilbyr. De skal på et selvstendig grunnlag kunne vurdere klientens behv i hvert tilfelle, g iverksette behandling, enten det er øreakupunktur sm selvstendig behandling eller i kmbinasjn med sneterapi. Disse t behandlingsfrmene i kmbinasjn kan utfylle hverandre g gi en mer effektiv behandling. Frventet læringsutbytte Etter gjennmført emne er det frventet at studenten: Kunnskap har innsikt i øreakupunkturens pprinnelse g histrie har kunnskap m hva øreakupunktur er, g hvrdan den virker. har kunnskap m krppens rgansystemer, g hvr disse er plassert i frm av punkter på ørene. har kunnskap m skjelettet g musklenes plassering i frm av punkter på ørene har innsikt i det ytre ørets anatmi har kunnskap m terapiresistens g kntraindikasjner har frståelse fr viktigheten av riktig arbeidsstilling har kunnskap m øreakupunkturens ulike behandlingsteknikker g behandlingsredskaper g vite når ulike redskaper er kntraindikerte har kunnskap m øreakupunkturens begrep g terminlgi innen tradisjnell kinesisk medisin (TCM) har kunnskap m 5-elementlven, meridianene, rganuret, yin/yang Ferdigheter kan beskrive g redegjøre fr bservasjner, undersøkelser, funn g vurderinger kan anvende faglig kunnskap g relevante resultater med praktiske g teretiske prblemstillinger i øreakupunktur, g begrunne sine valg ved å stille presis diagnse etter undersøkelser g funn, g behandle sykdmmer/symptmer med øreakupunktur kunne beskrive sne/punktinndeling i øret relatert til krppen kunne fr klare sine valg av sner/punkter i behandling kan gjenkjenne terapiresistens i en behandlingssituasjn kan gjenkjenne når en klient ikke skal behandles ut fra indikasjner/ kntraindikasjner kan gjenkjenne tegn på alvrlige sykdmstilstander g henvise pasienten videre til lege eller annet helsepersnell kan vurdere tilfeller hvr pasienten bør anbefales supplerende naturmedisinsk behandling Kan vise en kritisk hldning i vurderingen av etiske prblemstillinger Generell kmpetanse er seg bevisst egen væremåte g handlemåte i relasjn til klienten viser etisk g prfesjnell væremåte sm øreakupunktør har frståelse fr Nrske Naturterapeuters etiske regler kan skriftlig dkumentere (jurnalføring) g kritisk evaluerer eget klinisk arbeid kan kmmunisere med andre fagpersner g samarbeide tverrfaglig med andre faggrupper g helsepersnell Side 15 av 26

16 Faglig innhld Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studentene skal være gdt i gang med faget sneterapi, før de starter med dette faget. De skal spesielt være ferdig med undervisningen i Tradisjnell Kinesisk Medisin (TCM, Traditinal Chinese Medisin) da denne frståelsesmdellen blir benyttet på samme måte her sm beskrevet i fagplanen fr sneterapi. Studiet er lagt pp med teretiske g praktiske frelesninger. Faget består av bl.a. - Øreakupunkturens histrie g grunnprinsipper - Ørets anatmi - Organsystemets beliggenhet i øret - Embrylgisk hyptese - Hygiene - Valg av punkter g behandlingsteknikker - Valg av redskaper (nåler, punktsøker) - Kntraindikasjner/frsiktighetsregler - Analyse g behandling Organisering g arbeidsfrmer Faget øreakupunktur består av 96 timers undervisningsbasert læring, i tillegg må det påregnes egenstudie. Undervisningen skjer i frm av frelesning, i tillegg til praktiske øvelser hvr studentene øver på hverandre. På samme måten sm i sneterapi, er det her vesentlig at studentene kmmer frt i gang med de praktiske øvelsene, dvs. øvelse i lkalisering av punkter g riktig bruk av nåler. De skal i tillegg ha klinisk praksis på sklen hvr sklen skaffer klienter. Denne praksisen er en integrert del av praksis i sneterapi. Etter at studentene har hatt 50 timer klinisk praksis i sneterapi, skal de implementere øreakupunktur sm en del av behandlingen til de klientene sm ønsker dette. På denne måten får studentene erfaring i å praktisere både sneterapi g øreakupunktur, g kan vurdere i hvilke tilfeller de skal bruke det ene eller det andre, eller en kmbinasjn av begge behandlingsmetder. Vurdering I tillegg til de avsluttende skriftlig eksamen arrangeres mindre skriftlige prøver. Dette er fr at studenten g faglærer skal få en indikasjn på hvrdan studenten ligger an i frhld til prgresjnen i faget g vil ikke innvirke på sluttkarakteren. Eksamensinnhld: Eksamensfrm: Vurderingsuttrykk: Tidspunkt: Læringsmålene Skriftlig 5 timers eksamen Bkstavskala A-F 2. semester Ekstern sensr vurderer 50% av kandidatene, Intern sensr vurderer 100%. Det er tillatt å bruke rdinær rettskrivingsrdbk g tspråklige rdbøker på alle eksamener. Utver dette er ingen andre hjelpemidler tillatt på denne eksamen. Side 16 av 26

17 Klinikkpraksis Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studenten må ha bestått teretisk eksamen fr å kunne starte sin klinikkpraksis på sklen. Det er gjennm praksis studentene lærer sitt fag g klinikkpraksis er derfr viet str plass i studiet. Klinikkpraksis skal hvedsakelig være veiledet av kvalifiserte terapeuter g veiledet praksis innebærer veiledning g refleksjn mellm studenten g veileder. Praksisen begynner i tredje eller fjerde semester g det meste av praksisen fregår i all hvedsak ved sklens egen klinikk. I løpet av periden skal studentene i tillegg utplasseres på en helseinstitusjn i nærheten av sklen. I tillegg skal studentene ha 50 hjemmebehandlinger dkumentert praksis sm de nrmalt skal utføre utenm skletiden i løpet av skleårene. Studenter sm har vanskeligheter med å praktisere hjemme kan ketter avtale låne sklens klinikklkaler til sin hjemmepraksis. Studentene kan starte med sin hjemmepraksis etter at de er ferdig med 8. samling i undervisning med sneterapi. Jurnalene fra hjemmebehandlingen må være innlevert til faglærer innen 1. juni i avslutningsåret. Frventet læringsutbytte Etter gjennmført emne frventes det at studenten: Kunnskaper: Har kunnskap/innsikt i å ta anamnese strukturering g gjennmføring av prfesjnelle behandlinger basert på anamnesen, funn, bservasjner g vurderinger frhldet mellm det persnlige det private g det prfesjnelle i møtet med pasienten begreper, mdeller g terier m kmmunikasjn Ferdigheter kan strukturere g gjennmføre en prfesjnell behandling basert på anamnesen, funn, bservasjner g vurderinger kan gjenkjenne indikasjner på lidelser sm er fr alvrlige til å kunne behandles med sneterapi kan reflektere ver etiske dilemmaer i praksis kan reflektere kritisk ver knkrete hendelser i praksis kan anvende teretisk kunnskap i behandling utøver frsvarlig behandling basert på utprøvde metder g gjeldende lver g regler kan dkumentere valgt behandling kan skrive jurnal etter gjeldende regler Generell kmpetanse reflekterer ver egen fagutøvelse g etiske prblemstillinger kan drive engen naturmedisinsk praksis i frhld til relevant lvverk har frståelse av hva faglig g persnlig kmpetanse er i utviklingen av egen prfesjnalitet reflekterer ver egne handlinger, vurdere kritisk behandlings-pplegg/tiltak g søker aktivt nødvendig kunnskap g faglig frnying Side 17 av 26

18 Innhldet i praksisen Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi I praksisperidene skal studenten vise i praksis hva vedkmmende har tilegnet seg av kunnskap i løpet av studietiden. Ideelt sett skal studenten her kunne sammenfatte hva han har lært i de fregående fagemner g sette dette sammen til et helhetlig behandlingsfrløp. Studenten skal Møte klienten g vise et gdt samspill med vedkmmende gjennm hele behandlingen Intervjue klienten g ut fra intervju g undersøkelser treffe de nødvendige behandlingstiltak, samt vite m kntraindikasjner fr sneterapi g sykdmmer eller tilstander sm ligger utenfr sneterapeutens kmpetansefelt. Behandle klienten/pasienten ut fra de vurderinger sm er gjrt. Gi klienten råd fr hva han eventuelt kan gjøre selv fr å bedre sin helse, eventuelt henvise klienten videre til annet relevant helsepersnell. Skrive jurnal. Praksispplæring er en bligatrisk g svært viktig del av utdanningen. Våre studenter i sneterapi skal til sammen ha 120 timers klinikktrening eller elevpraksis under veiledning av lærer ved sklens klinikk. I tillegg til dette skal de ha en ukes (5 dager) utplassering utenfr sklen, samt egenpraksis. Klinikkpraksis på sklen pluss utplasseringspraksis utgjør til sammen 20 dager. Arbeidsmetden er her praktisk prblemløsende læring hvr faglærer gir veiledning underveis, både i behandlingssituasjnen g i ettertid i refleksjn m behandlingstiltak g vedrørende jurnalskriving. Veileder skal gjennm praksisperiden vurdere den enkelte student g gi studenten tilbakemeldinger på vedkmmendes sterke g svake sider g sammen med studenten reflektere ver studentens skikkethet sm terapeut. Studenten skal selv gså evaluere sin egen praksis. Dette får studenten gjennm t ganger ½ time individuell veiledning gjennm praksisperiden. Klinikkpraksisen er nærværspliktig med 90%. Sklen legger til rette fr at studenten får gjennmført sin praksis innenfr nærværsplikten. Det vil være anledning til å ta igjen fravær inntil t dager i slutten av praksisperiden. Studenten har selv ansvar fr å fylle kriteriene innen fr praksistiden. Side 18 av 26

19 Grunnmedisin (anatmi, fysilgi g patlgi) Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Studiet gir en grunnleggende innføring i krppens ppbygging, funksjn g sykdmmer. Emnene i studiet er anatmi/fysilgi, bikjemi, mikrbilgi, sykdmslære, grunnleggende farmaklgi. Det verrdnede målet fr faget Medisinsk Grunnstudium er at studenten frstår hvilken betydning den tilegnede kunnskapen g innsikten har i frhld til å frstå klientens sykdmmer g prblemer. Studentene skal ha fått gdt grunnlag fr å vurdere kntraindikasjner i frhld til ulike sykdmmer g således vite når klienten bør rådes til å gå videre til utredning hs lege eller annet helsepersnell. Frventet læringsutbytte Etter gjennmført emne frventes det at studenten: Kunnskaper: ha tilegnet seg kunnskap m, frståelse fr g innsikt i menneskekrppens ppbygning g funksjn kunnskap m det sm skjer med krppen ved feilfunksjn, sykdmsprsesser g når det ppstår skade har fått innsikt i vanlige sykdmmers symptmer g behandling, dkumentere kunnskap m generell g spesiell patlgi med fkus på frekmst, etilgi, patlgiske prsesser, symptmer, tegn g prinsipper fr medisinsk g kirurgisk behandling ha fått kunnskap m administrasjn, virkninger g bivirkninger av medikamentell behandling. Ferdigheter kan identifisere, beskrive g frklare nrmale krppsfunksjner kan beskrive g frklare prinsippene fr styring g kntrll av ulike krppsprsesser Generell kmpetanse Faglig innhld Anatmi/fysilgi Vi starter med å lære m cellene fr til slutt å se på hele krppen sm en helhet. Deretter ser vi på hvrdan krppen fungerer (fysilgi). Hvrdan de ulike funksjner er hver fr seg, g hvrdan de samarbeider fr å hlde krppen i live Emnet er lagt pp sm frelesninger g praktisk ppgaveløsning i ulike tema: Celle- g vevslære, bikjemiske prsesser Bevegelsesapparatet Organers g rgansystemers nrmale funksjn g samspill Sirkulasjn g respirasjn Nervesystemet g sansene Frdøyelse, nyrene g frplantning Endkrinlgi, bikjemi Bld, Immunfrsvaret g mikrbilgi Side 19 av 26

20 Patlgi Studieplan - fagskleutdanning i sneterapi Vi starter med generell patlgi; betennelse, vevsdød g utvikling av sykdmmer i de ulike rganer. Symptmer g sykdmsbehandling er gså en del av pensum. I generell farmaklgi ser vi på hvrdan krppen tar i mt medisiner, g hvrdan medisinene påvirker krppen. Emnet er lagt pp sm frelesninger g praktisk ppgaveløsning i ulike temaer. Generell patlgi (betennelse, kreft sv) Hjerte/kar g respirasjn Nevrlgi, Øre/nese/hals - øye Endkrinlgi Nyre g urinveier - Mage/tarm Muskel/skjelett Infeksjnssykdmmer Hudsykdmmer Gyneklgi, bstetrikk, pediatri Psykiatri Farmaklgi Undersøkelsesteknikk Organisering g arbeidsfrmer I tillegg til frelesningene må det påregnes vesentlig mfang av selvstudium. Undervisningen fregår i frm av frelesning, i tillegg til praktisk ppgaveløsing, enkeltvis eller i grupper. Emnet går ver t semestre. Vurdering I tillegg til de avsluttende skriftlig deleksamener arrangeres det mindre prøver/gruppeppgaver. Dette er fr at studenten g faglærer skal få en indikasjn på hvrdan studenten ligger an i frhld til prgresjnen i faget g vil ikke innvirke på sluttkarakteren. Eksamensinnhld: Eksamensfrm: Vurderingsuttrykk: Tidspunkt: Læringsmålene 2 skriftlige deleksamener Bkstavskala A-F 2. g 3. semester Ekstern sensr vurderer 50% av kandidatene, Intern sensr vurderer 100%. Det er tillatt å bruke rdinær rettskrivingsrdbk g tspråklige rdbøker på alle eksamener. Utver dette er ingen andre hjelpemidler tillatt på denne eksamen. Se gså IFH's reglement Kap 2 Regler fr avsluttende vurdering. Side 20 av 26

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING Massasjeterapi Soneterapi Ta grep om fremtiden Med en utdanning innen alternativ behandling Vi har to studieretninger; Soneterapi Massasjeterapi

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving

Utdanningsforbundet i Oslo, Forum for rådgivere 22-1 3.1 Ny 22-1 Generelt om retten til rådgiving Til arbeidsplasstillitsvalgte. Frum fr rådgivere i Utdanningsfrbundet Osl har ver tid jbbet med den nye frskriften sm gjelder rådgivning. Frskriften blir i dette dkumentet presentert med kmmentarer fra

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014

HM S -PERM oljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 HMS-PERM ljevern HMS OLJEVERN, DEL 1 ORGANISERING, REGLER OG KRAV 0 Rev. 3 2014 FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennmføre all vår virksmhet på en sikker g frsvarlig måte uten skade på persnell, ytterligere skade på miljø eller materielle verdier. NOFO g Kystverket har derfr

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer