Stavåa Verdi 3. Vi kjenner ikke til at det er gjort relevante naturfaglige undersøkelser i området tidligere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavåa Verdi 3. Vi kjenner ikke til at det er gjort relevante naturfaglige undersøkelser i området tidligere."

Transkript

1 Stavåa Verdi 3 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rennebu Inventør: THH, KRH Kartblad: 1520 I Dato feltreg.: , H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal Areal: 396 daa Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk Sammendrag / Kort beskrivelse Stavåa er et sidevassdrag til Orkla, som renner ut i hovedelva fra øst 2-3 kilometer sør for Berkåk. E6 og Dovrebanen krysser kløftas midtre del. Kløfta er svært markert og dyp, med bratte skrenter på begge sider og mye bergvegger, skrenter og små utrasninger. Øvre deler av området har mest preg av ei nokså homogen granskogskløft. Her dominerer fattige til intermediære granskogstyper (blåbær- og småbregneskog), med furuskog på den tørre solsida. Lenger nede blir kløfta i tiltakende grad dypere og mer dramatisk, og variasjonsbredden i topografi, lokalklima og vegetasjonstyper blir svært stor. Rik vegetasjon dekker store arealer, spesielt på solsida. Høgstaudeskog er vanlig, samt også mye småbregneskog, noe storbregneskog, lågurtskog, og (i øvre deler) blåbærskog. Kalkskog i form av grunnlendt, tørr furu(-gran)skog finnes også. Floraen er rik og variert, med varmekjære trekk på solsida, bekkekløftarter (dalfiol, storrapp), mange høgstaudearter, og (særlig i bergvegger og på overrislete bergflater) en del (til dels basekrevende) fjellplanter. Tidligere gjennomhogster har vært omfattende i hele området, og egenskaper typiske for gammel naturskog (biologisk gamle trær, mye død ved, kontinuitet i død ved) mangler i stor grad. Likevel skaper det varierte og bratte terrenget en heterogen skogstruktur, der skogbildet mange steder er opprevet og uryddig, stedvis med stor innblanding av løvtrær i granskogen. Karplante- og mosefloraen er rik. Spesielt skaper de mange kalkrike bergveggene grunnlag for en rik flora av kalkbergmoser, det samme gjelder skorpelav. Derimot er artsmangfoldet knyttet til død ved og gamle trær, dessuten makrolavfloraen på bergvegger og trær, dårlig utviklet. Et par fossefallpartier skaper grunnlag for fosserøyksamfunn, men elva er regulert, og evt. artsmangfold knyttet til dette elementet er i dag fraværende/ødelagt. 5 rødlistearter ble påvist (1 VU, 4 NT), men med nøyere undersøkelser av jordboende sopp i kalkskogspartiene og moser på kalkbergene kan dette øke en hel del. Bekkekløfta er svært markert, middels stor, og har mange av egenskapene karakteristiske for naturtypen. Variasjonsbredden er meget stor både mht topografi, lokalklima og vegetasjon, andelen rike vegetasjonstyper er høy, gammelskog uten nyere inngrep er nesten enerådende, og området er velarrondert. Mangeloppfyllelsen anses som middels. Derimot er kvalitetene knyttet til gammel naturskog svake, og elva er regulert. Dessuten skiller inngrepene i tilknytning til jernbanen loakaliteten i to deler (men dette har begrenset betydning for områdets helhet). Stavåa er ei markert bekkekløft som har viktige naturverdier, men den mangler de spesielle elementene/artssamfunnene som særpreger de mest verdifulle kløftene, og anses regionalt verdifull verdi 3. Feltarbeid Området ble undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 19. juni Været var godt, med sol og relativt varmt. Hele området ble gjennomgått, men meget bratt og til dels utilgjengelig (og farlig) terreng i en del partier gjorde at ikke hele arealet ble like godt dekket. Dette gjelder de bratteste delene (særlig de sørvendte) på nedsiden av brua. Partiet på oversiden av jernbanen ble også dårligere undersøkt (særlig for artsmangfoldet). 10. september gjorde Kristian Hassel (Vitenskapsmuseet, Trondheim) en målrettet inventering av moser nederst i kløfta. Alle aktuelle parametre vurderes som brukbart dekket, artsmangfoldet i middels grad (med unntak av jordboende sopp, som i hovedsak ikke danner fruktlegemer før på høsten). Utvelgelse og undersøkelsesområde Området inngår i arbeidet med systematiske undersøkelser av bekkekløfter, et felles prosjekt i regi av Direktoratet for Naturforvaltning og NVE. Dette er første ledd i systematiske biologiske undersøkelser av spesielt prioriterte og biologisk viktigste skogtyper i Norge. I Sør-Trøndelag omfattet bekkekløftprosjektet 57 lokaliteter i Arbeidsgrenser for undersøkelsesområdet var på forhånd grovt angitt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med Direktoratet for Naturforvaltning, og omfattet hele Stavåas kløft fra litt nedenfor Håggåsetra til utløpet i Orkla (ca 3 kilometer strekning). I forhold til dette er avgrenset lokalitet trukket noen hundre meter lenger oppover langs elva. Tidligere undersøkelser Vi kjenner ikke til at det er gjort relevante naturfaglige undersøkelser i området tidligere. Beliggenhet Stavåa ligger omtrent midt i Rennebu kommune, 2-3 kilometer sør for Berkåk. I midtre deler krysser både E6 og Dovrebanen kløfta. Området grenser stort sett til sterkt hogstpåvirket skog, delvis også kulturlandskap og trafikkanlegg (vei, jernbane). For øvrig danner Orkla et stort elvejuv mange kilometer videre oppover fra Stavåas utløp.

2 Naturgrunnlag Topografi Stavåa drenerer relativt store store myr- og fjellskogsområdene på nordvestsiden av Forollhogna-traktene. Dette er et rolig landskap med lange linjer. Nedenfor Håggåsetra, der Stavåa tar opp i seg Daudåa fra sør, endrer landskapet karakter. Videre ned til Orkla har Stavåa gravd seg dypt ned i berggrunnen, og i gradvis tiltakende grad etter hvert som en kommer nedover, danner elva ei trang og svært markert bekkekløft med bratte skråninger og mye bergvegger på begge sider. Særlig er solsideskrentene nedenfor E6 svært bratte, med mange små utrasninger. Elva faller stort sett i jevne småstryk, men et par markerte terskler med fossefall finnes også (rett under E6, og under kraftlinja). Geologi Geologisk sett ligger området innen Trondheimsfeltet, nærmere bestemt i Guladekket fra ordovicium, og berggrunnen består av relativt baserike bergarter i form av grå fyllitt, biotittfyllitt og skifer (Nilsen & Wolff 1989). Løsmassedekket er temmelig tynt over det meste av området, men med noe tykkere i bunnen av juvet (eldre og yngre skredjord, morenemateriale). Klima Området ligger i svakt oseanisk vegetasjonsseksjon (O1) (Moen 1998), i en overgangssone mellom de relativt kontinentale områdene mot Oppdal, og de humide dalførene utover mot Trondheimsfjorden. Regionalt sett har klimaet et nokså kontinentalt preg, med relativt kalde vintre, varme somre og moderate nedbørsmengder. Kløfta har store lokalklimatiske variasjoner, fra varmt og tørt i den sørvendte siden, til utpreget fuktig og kjølig nede i bunnen. Økologisk variasjon Stavåa er ei svært variert bekkekløft, med store kontraster i de fleste aktuelle gradienter både topografisk, lokalklimatisk og vegetasjonsmessig. Vegetasjon og treslagsfordeling Stavåa har store kontraster i topografi og lokalklima, og sammen med rik berggrunn gir dette opphav til en variert og heterogen vegetasjonssammensetning i skarp kontrast til omkringliggende terreng. Karakteristisk er mosaikker mellom ulike typer rike vegetasjonstyper. Hovedskillet går mellom skyggeside (nordvendt, fuktig, kjølig) og solside (sørvendt, tørrere, varmt), men også kløftas dybde spiller en stor rolle. Generelt dominerer gran, men treslagsblandingen er stor i skrentene, og brattene på solsida har lokalt betydelig innblanding av ulike boreale løvtrær. Et felt med ungskog i midtre del har også mye løvtrær. Spredt gråor finnes langs bekken. Skyggesida har stort sett nokså homogene forhold. Her er grana helt enerådende. Det er her en nokså tydelig sonering fra blåbærskog i øvre deler, via småbregneskog, til fuktig høgstaudeskog nederst mot elva. En har også flere steder fuktige overrislete bergflater og skrenter, hvor det gjerne inngår mange (til dels basekrevende) fjellplanter (som fjellfiol, fjell-lok og harerug). I bergvegger tilkommer bl.a. bergfrue, ullarve, rynkevier, gulsildre og snøsildre. Ellers preges floraen av arter knyttet til fuktige og kjølige vegetasjonstyper, og det er et markant fravær av varmekjære arter (i motsetning til solsida). Solsida, derimot, har en helt annen og mye mer variert sammensetning. Her er rik høgstaudeskog vanlig, og spesielt i tilknytning til ustabile skrenter og bergrøtter finner en svært frodige og artsrike utforminger. I tillegg til standard høgstaudearter er et ganske høyt innslag av varmekjære arter karakteristisk (bl.a. skogsvinerot og krattfiol, trollbær). Av høgstaudearter ellers kan nevnes kranskonvall, tyrihjelm, skogstjerneblom, strutseving. Olavsstake og trollurt ble også sett. Høgstaudeskogen veksler med storbregneskog på steinete og mer skyggefulle, kjølige partier mot elva, småbregneskog i stabile hellinger, samt også noe blåbærskog aller øverst i skråningen. En har også innslag av lågurtvegetasjon (best utviklet i nedre deler), delvis en temmelig rik (oftest noe fuktig) utforming. I en solrik bratthelling står en utforming med store mengder liljekonvall, samt hengeaks. Noen steder på tørr, grunnlendt og jevnt bratt hellende terreng (finest utforming sett sørøst for topp 420) finner en (knas) tørre utforminger av furu- og barblandskog. Jordsmonnet er tynt, og det er god kontakt ned til den baserike berggrunnen, slik at skogen har kalkskogspreg (selv om floraen ikke er spesielt rik). Denne skogen glir nedover over i en moserik, mineralrik lågurtgranskog, før mer fuktig granskog overtar lenger ned mot elva. Elveløpet er dels grovsteinet, dels med grove, ustabile grusører. Her inngår en del pionerpregete samfunn, med bl.a. fjellog høgstaudeplanter. Storrapp ble sett flere steder i kanten av elveløpet. I øvre deler (dvs ovenfor E6/jernbanen) blir kløfta grunnere, og variasjonsbredden avtar. Denne delen har derfor mer preg av en nokså homogen granskogskløft. Vegetasjonen er fattigere, med større andel blåbær- og småbregneskog. Rikere typer inngår imidlertid også her ned mot elva. På solsida i dette partiet er det tørre, fattige, furudominerte skogsamfunn som dominerer (mest bærlyngskog). Skogstruktur og påvirkning Kløfta er nesten helt dekket av gammelskog. Nyere hogstinngrep begrenser seg til ei lita flate på sørsiden, samt et parti på solsida der det har slått seg opp en yngre løvsuksesjon. Tidligere tiders gjennomhogster har imidlertid vært omfattende, og elementer/egenskaper typiske for gammel naturskog mangler i stor grad. Trealder er gjennomgående moderat (biologisk gamle trær mangler), det er lite død ved, og stort sett begrenset til tidlige nedbrytningsstadier. Imidlertid skaper det svært varierte terrenget en skogstruktur som er relativt variert, og skogbildet her er gjerne heterogent, uryddig og rotete (bergskrenter, små utrasninger, etc.). I brattskrentene finnes også lokalt større ansamlinger av læger. Mangelen på biologisk

3 gamle trær i disse skrentene er delvis naturlig betinget (trærne rekker ikke å bli skikkelig gamle før de går over ende i det ustabile terrenget). I stabile hellinger blir straks skogbildet mer homogent, i form av svakt sjiktet aldersfaseskog. Et lite, sørvendt parti opp fra bekken i nedre del (nærmere bestemt sørøst for topp 420), skiller seg ut. Her er ei lita lomme med skog som har gått klar av den sterkeste og nyeste plukkhogstpåvirkningen, og det er her grovere dimensjoner og større mengder dødved, dessuten innslag også av middels nedbrutte læger. Kontinuiteten i død ved er likevel heller ikke her god (gamle læger mangler). Furuskogen på toppen er middels gammel, med enkelttrær opp mot år. Her finnes også enkelte spredte lægerrester i stadiene 2-4 (av 5), men det er ikke kontinuitet. Gamle kullrester ble funnet på rester av død furu. Øvre del (ovenfor E6, og særlig ovenfor jernbanen) har et mer homogent aldersfasepreg på granskogen, i hovedsak betinget av den generelt mer homogene topografien. Trealderen er her gjennomgående noe høyere enn lenger nede, men også her er biologisk gamle trær nesten fraværende, og mengden død ved lav. Kjerneområder I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Stavåa. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. 1 Stavåa nedre Naturtype: Bekkekløft og bergvegg - Bekkekløft Naturtypeverdi: B Hoh: moh Undersøkt av Tom H. Hofton (Biofokus) og Kristian Hassel (Vitenskapsmuseet) ifbm bekkekløftprosjektet. Lokaliteten består av Stavåas nedre og midtre del, fra jernbanen til utløpet i Orkla. På denne strekningen danner elva ei svært markert bekkekløft, med tiltakende dypde nedover, og med bratte skråninger opp på begge sider. Variasjonsbredden er stor, både mht lokalklima og vegetasjon varmt og tørt i solsida, kjølig og fuktig i bunnen og på skyggesida. Vegetasjonen veksler mellom blåbærskog, småbregneskog, lågurtskog, storbregneskog og høgstaudeskog. Rike vegetasjonstyper er vanlig, bl.a. med mye rik høgstaudeskog, særlig i sørvendte brattskrenter. I bergrøtter er her varmekjær vegetasjon. Floraen er generelt rik, med både varmekjære arter, basekrevende fjellplanter og bekkekløftarter bl.a. kan nevnes dalfiol og storrapp. I de bratte sidene er det mye bergvegger og skrenter, ofte av en kalkrik, skifrig type. Her er mosefloraen rik, med bl.a. holeblygmose, samt skorpelaven Gyalecta jenensis. Elva faller stort sett i raske stryk, men et par fossepartier finnes også. Som følge av reguleringer er det imidlertid ikke utviklet fosserøyksamfunn av betydning. Skogen er gjennomgående sterkt preget av tidligere tiders plukkhogster, og skogen er fattig på egenskaper knyttet til gammel naturskog (gamle trær, mye død ved i ulike nedbrytningsstadier), og tilhørende artsmangfold. Det til dels svært bratte og ustabile terrenget fører likevel til at skogstrukturen er ganske opprevet, bl.a. med høyt innslag av løvtrær i partier. Stavåa er ei markert og dramatisk bekkekløft, med stor variasjon og mye rik vegetasjon, og med viktige bekkekløftkvaliteter. Artsmangfoldet er rikt av karplanter og moser, mens makrolavfloraen (på både berg og trær) og vedsopp er dårlig utviklet. På denne bakgrunn settes verdien til B viktig. 2 Stavåa ovenfor jernbanen Naturtype: Bekkekløft og bergvegg - Bekkekløft Naturtypeverdi: C Hoh: moh Undersøkt av Tom H. Hofton (Biofokus) ifbm bekkekløftprosjektet. Her er avgrenset øvre deler av Stavåas bekkekløft, begrenset nedad av jernbanen. Bekkekløfta er trang og markert, med mye bergvegger på begge sider, men ikke spesielt dyp. Variasjonbredden er mindre enn lenger nede, og fattige-intermediære, fuktige granskogstyper dominerer (hovedsakelig blåbærskog og småbregneskog). Tørr furuskog står på de solvendte skrentene. Bergvegger preger miljøet langs elva, gjerne av en skifrig og relativt kalkrik type. Skogen er noe eldre enn lenger nede, og aldersfase dominerer. Imidlertid har tidligere plukkhogster vært omfattende, og biologisk gammel gran mangler stort sett, det er lite død ved, og svak kontinuitet i slike elementer. Artsmangfoldet er ikke spesielt rikt for noen artsgrupper, men kløfta danner et fuktig miljø med generelt ganske gode forhold for fuktighetskrevende organismer. Denne delen av Stavåa danner ei relativt homogen granskogskløft, markert og trang og godt utformet topografisk, og med eldre, fuktig granskog. Variasjonsbredden er imidlertid begrenset, artsmangfoldet virker ikke spesielt rikt, og naturverdiene samlet sett nokså moderate lokaliteten vurderes som lokalt viktig verdi C. Artsmangfold Dette er ei svært markert bekkekløft, med store kontraster i naturgrunnlaget. Sammen med rik berggrunn skaper dette grunnlag for et rikt biologisk mangfold. I lokal-regional sammenheng fungerer området trolig som en hot-spot, i hvert fall for karplanter og moser. Selv om gammelskog nesten er enerådende, har imidlertid tidligere hogstpåvirkning vært stor. Dette har ført til at viktige egenskaper knyttet til gammel naturskog er sterkt redusert både i mengde og kontinuitet, og artsmangfoldet knyttet til gamle skogøkosystemer er fattig. Dette slår særlig ut på vedlevende arter (sopp, moser), og lav knyttet til gamle trær læger ble undersøkt for vedsopp, men bortsett fra ett funn av furuplett på gamle rester av død furu ble det ikke funnet signalarter av denne gruppa. Artsmangfoldet knyttet til naturgrunnlaget er derimot rikt utviklet. Spesielt skiller karplantefloraen og mosefloraen seg ut. Karplantefloraen er både variert, med mange ulike elementer representert (varmekjære arter, bekkekløftarter, høgstaudearter, lågurtarter, basekrevende fjellplanter), og med innslag av lokalt-regionalt sjeldne arter. Mest interessant er dalfiol, en

4 bekkekløftart som bare har noen få funn i regionen tidligere (Artskart 2008). Rikelig innslag av kalkrike, overhengende bergvegger gir stort potensial for kalkbergfloraen av moser og skorpelav. Bl.a. er holeblygmose Seligeria donniana ganske vanlig. Andre registrerte kalkbergmoser er puteplanmose Distichium capaillaceum, kjempebust Ditrichum crispatissimum, storbust D. flexicaule, storklokkemose Encalypta streptocarpa, ekornmose Leucodon sciruoides, flatfellmose Neckera complanata, broddtråklemose Pseudoleskella nervosa, labbmose Rhytidium rugosum, putevrimose Tortella tortuosa. Epifyttmosefloraen var derimot dårligere utviklet. Av skorpelav på bergvegger kan kalkarten Gyalecta jenensis nevnes, denne var ganske vanlig. Antakelig er det stort potensial for funn av til dels sjeldne (og rødlistede) moser og skorpelav på kalkbergene. Makrolavfloraen i området var artsfattig, spesielt på de mange bergveggene. Det ble nesten ikke påvist interessante arter av denne gruppa (ett funn av randkvistlav eneste unntak). På gran finnes gubbeskjegg sparsomt, mens fuktighetskrevende arter som skrukkelav og groplav ikke ble registrert. Nevneverdig unntak var VU-arten meldråpelav, som ble påvist på ei gran påfallende nok det klart eldste treet som ble sett i hele kløfta. Et par steder ligger naturgrunnlaget til stede for fosserøyksamfunn, men elva er regulert, og vannføringen i dag er ikke tilstrekkelig til å opprettholde slike artssamfunn. Mye krusgullhette Ulota crispa på grankvister ved fossen under E6 kan tyde på at det her tidligere har vært verdifulle fosserøyksamfunn. Dessuten ble det så vidt funnet barkragg på tynne grankvister (ragglavsamfunn på gran er generelt interessant). Jordboende sopp har utvilsomt betydelig potensial. Spesielt gjelder dette de tørre, grunnlendte og kalkskogsnære furubarblandingsskogspartiene i nedre del. Her kan det forventes et betydelig antall interessante arter, inkludert rødlistearter. Tabell: Artsfunn i Stavåa. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at artsfunnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen Funnet i kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er gjort i hvert kjerneområde. 0 betyr tekstlig kvantifisering. Små tall uten kjerneområdenummer angir funn utenfor kjerneområder. Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus Totalt antall av art Funnet i kjerneområde (nr) Grasfamilien Poa remota Storrapp 5 5 Fiolfamilien Viola selkirkii Dalfiol NT 2 2 Bladmoser Neckera complanata Flatfellmose 1 1 Bladmoser Seligeria donniana Holeblygmose 5 5 Levermoser Conocephalum conicum 4 4 Busk- og bladlav Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT Hypogymnia vittata Randkvistlav 1 1 Skorpelav Arthonia vinosa Vinflekklav 1 1 Chaenotheca stemonea Skyggenål 2 2 Cliostomum leprosum Meldråpelav VU 1 1 Gyalecta jenensis 4 4 Sclerophora coniophaea Rustdoggnål NT 1 1 Sopp vedboende Chaetoderma luna Furuplett NT 1 1 Skeletocutis nivea Småporekjuke 1 1 Avgrensing og arrondering Bekkekløfta er i utgangspunktet velavgrenset og godt arrondert hele kløftemiljøet er inkludert, både i lengdeutstrekningen og fra dalbunn til topp på begge sider. Dette gjør lokaliteten til en velfungerende økologisk bekkekløftenhet. På den annen side bryter inngrepene i tilknytning til jernbanen sammenhengen mellom øvre og nedre del. Dette deler i praksis området opp i to atskilte deler. Avstanden mellom er likevel ikke større enn at lokaliteten fortsatt fungerer som en sammenhengende enhet. Andre inngrep Både Dovrebanen og E6 krysser kløfta. Spesielt i tilknytning til jernbanen er det gjort ganske omfattende inngrep, i form av store fyllinger, utsprengt tunnel i berget for å flytte elveløpet vekk fra jernbanefyllinga, og flere småveier. E6 krysser derimot på ei høy bru, som selv om den dominerer i landskapet, bare i liten grad påvirker selve kløftemiljøet. Det samme gjelder ei mindre kraftlinje som krysser høyt over juvet et stykke nedenfor E6. Av andre inngrep ligger en skytebane kloss inntil området på nordsiden (ved jernbanen). Dessuten er det temmelig mye skrot i elveløpet, slengt ned fra sidene og fra brua (wire, bildeler etc), og i et åpent parti på sørsiden litt nedenfor brua har det også blitt dumpet tre bilvrak. For øvrig ble det sett noen eldgamle brukar ca 200 meter ovenfor E6.

5 Vurdering og verdisetting Stavåa er ei svært markert, middels stor bekkekløft, med mange av egenskapene som karakteriserer naturtypen. Variasjonsbredden er meget stor både mht topografi, lokalklima og vegetasjon, andelen rike vegetasjonstyper er høy, gammelskog uten nyere inngrep er nesten enerådende, og kløfta er velavgrenset og utgjør en velfungerende økologisk enhet. Av truete vegetasjonstyper finnes høgstaudegranskog (LR) rikelig og kalkskog (VU) sparsomt. Lokaliteten skiller seg også ut som ei av de mest markerte kløftene i regionen. Derimot er skogen hardt påvirket av tidligere tiders hogster, noe som har ført til at kvalitetene knyttet til gammel naturskog er svake. Verdiene er også redusert som følge av at elva er regulert. Dette har ført til at fosserøyksamfunn (som tidligere antakelig har vært tilstede), i dag er fraværende/ødelagt. Inngrepene i tilknytning til jernbanen er også omfattende, og sørger for at lokaliteten i praksis består av to deler. Arealmessig er dette imidlertid av begrenset betydning for områdets helhet, og det understrekes at også øvre deler er viktig å inkludere. Artsmangfoldet er rikt for arter knyttet til naturgrunnlaget (særlig karplanter og moser), mens arter knyttet til gamle skogøkosystemer er svakt utviklet. Samlet sett var artsmangfoldet noe mindre i forhold til potensialet slik det på forhånd ble vurdert ut fra kløftas beskaffenhet. Registrerte rødlistearter var ganske få (men vil kunne øke en god del ved nøyere undersøkelser av jordboende sopp og kalkbergmoser). I forhold til mangelanalysen (Framstad et al. 2002, 2003) oppfyller området i stor grad kriteriet (1) rike vegetasjonstyper, i middels grad (2) lavlandsskog og (3) internasjonale ansvarstyper. Foruten skogtypen bekkekløft (som er godt oppfylt), inngår også mye høgstaudeskog, noe lågurtskog og kalkskog. Samlet sett vurderes mangeloppfyllelsen som middels. Stavåa er ei markert bekkekløft som har viktige naturverdier, men den mangler de spesielle elementene/artssamfunnene som særpreger de mest verdifulle kløftene, og anses regionalt verdifull verdi 3. Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Stavåa. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteriet er fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet. Forkortelser; UR = urørthet, DVM = død ved mengde, DVK = død ved kontinuitet, GB = gamle bartær, GL = gamle løvtrær, GE = gamle edelløvtrær, TF = treslagsfordeling, VA = Variasjon, TVA = treslagsvariasjon, VVA = vegetasjonsvariasjon, RI = rikhet, AM = arter, ST = størrelse, AR = arondering, FOR = Fosserøyk. For kjerneområder er kun variasjon vurdert som en kombinasjon av topografi og vegetasjon. For området samlet er det delt i to ulike vurderinger. Kjerneområde UR DVM DVK GB GL GE TF VA TVA VVA RI AM ST AR FOR Samlet verdi 1 Stavåa nedre ** ** * * ** 0 *** *** - *** ** ** 2 Stavåa ovenfor jernbanen ** * 0 * 0 0 * ** - * * * Totalt for Stavåa ** ** 0 * * 0 ** *** *** *** ** ** *** 0 3 Referanser Artsdatabanken & GBIF Norge, internett. Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. & Branderud, T. E Liste over prioriterte mangler ved skogvernet. - NINA oppdragsmelding pp. Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. og Brandrud, T.E., Evaluering av skogvernet i Norge. Fagrapport 54, NINA. 146 s. Moen, A., Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss, 199 s. Nilsen, O. & Wolff, F.C Geologisk kart over Norge, berggrunnskart Røros og Sveg 1: Norges geologiske undersøkelse.

6 Stavåa (Rennebu, Sør-Trøndelag). Barstad Ytterhuskroken 420 Børset Sørgardssætra Brattset kraftverk 1 Børsslettet 64 Ytterhus Nysætra Sætergjerdet Stavåa Naturfaglige registreringer av bekkekløfter 2007 Avgrenset lokalitet Målestokk 1: Naturtypelokalitet/kjerneområde Rutenett 1km Verneområder WGS84, sonebelte 32 ± Kartgrunnlag N50/Øk Produsert Skamfersætra mN mE mE

7 Bilder fra området Stavåa Stavåa er ei dyp og markert bekkekløft, her sett nedover fra brua. Foto: Tom Hellik Hofton Kalkrike bergvegger preger juvet, særlig i midtre deler. Her vokser både holeblygmose (Seligeria donniana) og skorpelaven Gyalecta jenensis. Foto: Tom Hellik Hofton Øvre deler av kløfta, ovenfor jernbanelinja, sett oppover. Skogen her er ikke så kompakt og produktiv som lenger nede. Foto: Tom Hellik Hofton Holeblygmose (Seligeria donniana) (tydeligst opp til høyre) er en kalkkrevende mose som ble funnet flere steder. Foto: Tom Hellik Hofton

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Kvisetbekken Verdi 2

Kvisetbekken Verdi 2 Kvisetbekken Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Trondheim Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1521 I Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 143-233moh

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla.

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla. Skauma Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rennebu Inventør: ØRØ Kartblad: 1520 I Dato feltreg.: 19-06-07 H.o.h.: 257-420moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Juvvasselva Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rissa, Åfjord Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1622 IV Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 155-304moh

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Bua øvre Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Bua øvre Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Bua øvre Verdi 3 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Midtre Gauldal Inventør: THH, GGA, KAB Kartblad: 1620 IV Dato feltreg.: 29.08.07-30.08.07,

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold.

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold. Jammerdal - Bærdal* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Storfjord Inventør: KBS, VFR, HTØ Kartblad: 1633-4 Dato feltreg.: 20-09-2006-22-09-2006, UTM: Ø:475919, N:7689968

Detaljer

Underåsenjuvet Verdi: 1

Underåsenjuvet Verdi: 1 Underåsenjuvet Verdi: 1 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Songdalen, Vennesla Inventør: STO Kartblad: 1511 III Dato feltreg.: 26.06.08 H.o.h.: 57-160moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Sollaustbekken Verdi: 1

Sollaustbekken Verdi: 1 Sollaustbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hemsedal Inventør: SRE Kartblad: 1616 IV Dato feltreg.: 19.06.08 H.o.h.: 663-1190moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Sandvann, øst for Verdi: 2

Sandvann, øst for Verdi: 2 Sandvann, øst for Verdi: 2 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Lyngdal Inventør: STO Kartblad: 1411 IV Dato feltreg.: 24.06.08 H.o.h.: 79-336moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Djupendal Verdi: 2. Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse.

Djupendal Verdi: 2. Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse. Djupendal Verdi: 2 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Sigdal Inventør: SRE, THH Kartblad: 1715 III Dato feltreg.: 23.07.08, 05.07.09 H.o.h.: 219-286moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Hordaland Forstrøno *** Referanse: Ihlen P. G. 2015. Naturverdier for lokalitet Forstrøno, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse.

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse. Dålåbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hjartdal Inventør: SRE Kartblad: 1614 III Dato feltreg.: 18.07.08 H.o.h.: 175-488moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen Korpeknotten ** Referanse: Hofton T. H. 2013. Naturverdier for lokalitet Korpeknotten, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Klårtjønnhaugen* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Klårtjønnhaugen* Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Klårtjønnhaugen* Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP2 Kommune: Overhalla Inventør: THH Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 10/08/05, UTM: Ø:634037, N:7141347 Areal: 425

Detaljer

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse.

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse. Ugla Verdi: 3 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Nesset Inventør: KAB Kartblad: 1320 II Dato feltreg.: 25-09-2008 H.o.h.: 156-314moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE 2 POENG Referansedata Lok. 72 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Kommune Kvam Naturtype

Detaljer

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt Kalvberget - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3

Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3 Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Vinje Inventør: JKL Kartblad: 1514 III Dato feltreg.: 09.08.08 H.o.h.: 573-624moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Ånebubekken Verdi: 0

Ånebubekken Verdi: 0 Ånebubekken Verdi: 0 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp.

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp. Vikbekken Verdi: 1 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Vikbekken, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Skograuberga utv. Ø ***

Skograuberga utv. Ø *** Skograuberga utv. Ø *** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Lierne Inventør: THH, SRE Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 02.09.2006, UTM: Ø:449494, N:7148539

Detaljer

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig.

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig. Flåtjørn - Referanse: 205. Naturverdier for lokalitet Flåtjørn, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Nord-Trøndelag 204. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5629)

Detaljer

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag Bjørkåsen * Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 1 Kommune: Trondheim Inventør: THH Kartblad: 1621 IV Trondheim Dato feltreg.: 07.08.04 UTM: Ø:561500, N:7028300 Areal:

Detaljer

Ytterøya ** Referanse:

Ytterøya ** Referanse: Ytterøya ** Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=2539) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2010 Kommune: Elverum Inventør: REH, KMO, TBL Kartblad: Dato feltreg.:

Detaljer

Hena Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Hena Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Hena Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Tydal Inventør: JKL Kartblad: 1721 III Dato feltreg.: 21.06.07 H.o.h.: 314-535moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Gardbekken Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Gardbekken Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Gardbekken Verdi 3 Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark Kommune: Stor-Elvdal Inventør: THH Kartblad: 1918 III Dato feltreg.: 30.06.05 H.o.h.: 451-740moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ostavatnet sør 3 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Ostavatnet sør, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Femund vest - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Engerdal Inventør: KAB Kartblad: 1719 I Røa Dato feltreg.: 15.09.04 UTM: Ø:650492, N:6910298 Areal: 11328 daa

Detaljer

Gaula ved Reitan Verdi 2

Gaula ved Reitan Verdi 2 Gaula ved Reitan Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Holtålen Inventør: SRE, THH Kartblad: 1720 IV Dato feltreg.: 02.09.07 H.o.h.: 503-639moh

Detaljer

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Straumfjordvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 03.07.2006-07.07.2006, UTM: Ø:522531,

Detaljer

Brennebekken Verdi: 3

Brennebekken Verdi: 3 Brennebekken Verdi: 3 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Sigdal Inventør: JKL Kartblad: 1715 III Dato feltreg.: 24.07.08 H.o.h.: 427-654moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2

Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2 Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: 73-636moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Storbekken i Imsdalen Verdi 3

Storbekken i Imsdalen Verdi 3 Storbekken i Imsdalen Verdi 3 Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark Kommune: Stor-Elvdal Inventør: THH Kartblad: 1918 III Dato feltreg.: 08.07.07 H.o.h.: 480-744moh

Detaljer

Skalten sør Verdi: 2

Skalten sør Verdi: 2 Skalten sør Verdi: 2 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Fræna Inventør: KAB Kartblad: 1220 I Dato feltreg.: 24-09-2008 H.o.h.: 62-248moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Spådomsklaven Verdi: 1

Spådomsklaven Verdi: 1 Spådomsklaven Verdi: 1 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Seljord Inventør: OGA Kartblad: 1614 III Dato feltreg.: 18.07.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Boreonemoral

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen.

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen. Svartavatnet øst 4 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Svartavatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Ramsås (2006) - Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Verdal Inventør: JKL Kartblad: 1722 III Dato feltreg.: 30.08.2006-30.08.2006, UTM: Ø:, N: Areal: daa

Detaljer

Grøtørbekken Verdi 1

Grøtørbekken Verdi 1 Grøtørbekken Verdi 1 Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Hedmark Kommune: Stor-Elvdal Inventør: TBL Kartblad: Dato feltreg.: 03-07-07 H.o.h.: 825-1025moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-)

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-) Fjellstøyldalen 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Fjellstøyldalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Nordre Brynsåa Verdi: 4

Nordre Brynsåa Verdi: 4 Nordre Brynsåa Verdi: 4 Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Oppland Kommune: Øyer Inventør: SRE Kartblad: 1817 I Dato feltreg.: 25/10/2007, 19.07.2007 H.o.h.: 276-653moh

Detaljer

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Bjørnskogen** Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2007 Kommune: Storfjord Inventør: JKL Kartblad: 1633 IV Dato feltreg.: 02.08.07 H.o.h.: 84-484moh Vegetasjonsone: Mellomboreal Areal:

Detaljer

Grandeelva Verdi: 5. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse.

Grandeelva Verdi: 5. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse. Grandeelva Verdi: 5 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Stranda Inventør: KJG, DAH Kartblad: 1219 II Dato feltreg.: 10.10.2008 H.o.h.: 21-610moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Lindalselva ved Hortebekken Verdi: 3

Lindalselva ved Hortebekken Verdi: 3 Lindalselva ved Hortebekken Verdi: 3 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Skien Inventør: TEB Kartblad: 1713 IV Dato feltreg.: 28.10.08 H.o.h.: 382-498moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Stiksåsen ** Referanse: Blindheim T., Krog O. M. 2015. Naturverdier for lokalitet Stiksåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Almlia** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Almlia** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Almlia** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Sør Kommune: Rana Inventør: JKL, KAB Kartblad: 2027 I Dato feltreg.: 13.08.2006-13.08.2006, UTM: Ø:487956, N:7366260 Areal:

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Grubben * Referanse:

Grubben * Referanse: Grubben * Referanse: ning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3788) Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011 Kommune: Agdenes Inventør: KAB Kartblad: 1521 I Dato

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Høgnipen - Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Høgnipen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5948)

Detaljer

Områdets navn Langtjernbrenna

Områdets navn Langtjernbrenna Områdets navn Langtjernbrenna Referansedata Fylke: Buskerud Kommune: Ringerike Registrant: Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg Dato feltreg: 11.07.2011 Kartblad: 1815-2 UTM sentralpunkt: Ø 0250732 N 6667463

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart.

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart. Prestebakkefjella NR utvidelse nord * Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Prestebakkefjella NR utvidelse nord, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark.

Detaljer

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER FOR SMÅKRAFTVERK I KVITFORSELVA, NARVIK KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 14.03.2011 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver:

Detaljer

Brumundsjøen-Harasjømyrene NR utvidelse **

Brumundsjøen-Harasjømyrene NR utvidelse ** Brumundsjøen-Harasjømyrene NR utvidelse ** Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Hamar Inventør: THØ, THH Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 25.06.2009 H.o.h.:

Detaljer

Bjørnslebekken Verdi 3

Bjørnslebekken Verdi 3 Bjørnslebekken Verdi 3 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Meldal Inventør: JKL Kartblad: 1521 II Dato feltreg.: 17.06.07 H.o.h.: 170-423moh

Detaljer

LOKALITET HÅLAND-EIKESKOGFOSSEN

LOKALITET HÅLAND-EIKESKOGFOSSEN LOKALITET 08408 HÅLAND-EIKESKOGFOSSEN 3 poeng Referansedata 08408 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Gjesdal

Detaljer

Sagåa Verdi: 5. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Oppland. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Sagåa Verdi: 5. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Oppland. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Sagåa Verdi: 5 Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Oppland Kommune: Sel Inventør: SRE, THH, KMO Kartblad: 1718 III Dato feltreg.: 25/10/2007, 06.09.2007 H.o.h.: 323-1119moh

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Osdalen sør ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Osdalen sør, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5981)

Detaljer

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune NOEN FAKTA Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune Finsåsmarka er et kalkskogområde, som er kjent og beskrevet helt fra 1940-årene. Området er mest kjent for store forekomster av orkideen marisko, som

Detaljer

Søre Brynsåa Verdi: 4

Søre Brynsåa Verdi: 4 Søre Brynsåa Verdi: 4 Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Oppland Kommune: Øyer Inventør: THH, KMO Kartblad: 1817 I Dato feltreg.: 25/10/2007, 17/07/2007-19/07/2007 H.o.h.:

Detaljer

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet.

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Grasfjellet 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Grasfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004 Storøya* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Rike løvskoger 2006, Troms Kommune: Salangen Inventør: KBS, VFR, TJO Kartblad: 1432-4 Dato feltreg.: 03-10-2006, UTM: Ø:610956, N:7645134 Areal:

Detaljer

LOKALITENE 08410 A-H: MULEN-JEKTAGJUVET

LOKALITENE 08410 A-H: MULEN-JEKTAGJUVET LOKALITENE 08410 A-H: MULEN-JEKTAGJUVET 5 POENG Referansedata 08410 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Forsand

Detaljer

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder Jenssæteråsen * Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: 1041 Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013

Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 SABIMA kartleggingsnotat 9-2013 Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 Av Even Woldstad Hanssen Foto: Reidun Braathen Side 1 av 6 Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 Det

Detaljer

Grøna Verdi: 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Oppland. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Grøna Verdi: 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Oppland. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Grøna Verdi: 2 Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, Oppland Kommune: Lesja Inventør: SRE, THH Kartblad: 1419 III Dato feltreg.: 25/10/2007, 04.09.2007 H.o.h.: 638-906moh

Detaljer

Helakmyrene (utvidelse) -

Helakmyrene (utvidelse) - Helakmyrene (utvidelse) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Ringebu Inventør: SRE Kartblad: 1818 II Dato feltreg.: 31.08.04 UTM: Ø:585000, N:6839000 Areal:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Gardavikfjellet 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Gardavikfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg. Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg. Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging Sigve Reiso BioFokus-notat 2012-32 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Norconsult v/ Torgeir

Detaljer

Feltarbeidet Området ble inventert 25.5.2011 i pent vær. Området anses som tilfredsstillende dekket.

Feltarbeidet Området ble inventert 25.5.2011 i pent vær. Området anses som tilfredsstillende dekket. Områdets navn Høgåsen - Godbekken Referansedata Fylke: Oslo Kommune: Oslo Registrant: Frode Løset Dato feltreg: 25.05.2011 Kartblad: 1914-4 Oslo UTM: Ø 0261990 N 6657403 Vegetasjonssone: Boreonemoral Areal:

Detaljer

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart.

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Siden dette er oppstartmelding, så er det hovedsakelig naturkvaliteter som omtales og ne som presenteres. Formålet med oppstartmelding og senere

Detaljer

Indre Pantdalen** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Indre Pantdalen** Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Indre Pantdalen** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Hattfjelldal Inventør: SRE, JKL Kartblad: 1925 I, 2025 IV Dato feltreg.: 31.08.05, UTM: Ø:463706, N:7258663

Detaljer

Beliggenhet Klokken omfatter en klokkeformet topp i skogslandskapet øst for Glomma, ca 9 km øst for Flisa i Åsnes kommune.

Beliggenhet Klokken omfatter en klokkeformet topp i skogslandskapet øst for Glomma, ca 9 km øst for Flisa i Åsnes kommune. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NINA Rapport 354 Klokken** Referansedata Fylke:

Detaljer

Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2014, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2014, Hedmark. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Storbekken ved Finstad Verdi: 2 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Storbekken ved Finstad, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. BioFokus,

Detaljer

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Hundålvatnet* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Vefsn Inventør: AST Kartblad: 826 I Dato feltreg.: 0/09/05-2/09/05, UTM: Ø:405835, N:7299074 Areal: 3495 daa

Detaljer

Hauka Verdi 4. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Hauka Verdi 4. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Hauka Verdi 4 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Midtre Gauldal Inventør: GGA, KAB, THH Kartblad: 1620 IV Dato feltreg.: 28-08-07 H.o.h.: 226-406moh

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Stormyra Åsnes - Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Stormyra Åsnes, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6051)

Detaljer

LOKALITET OKSAJUVET, JØSENFJORDEN

LOKALITET OKSAJUVET, JØSENFJORDEN LOKALITET 08428 OKSAJUVET, JØSENFJORDEN 3 POENG Referansedata 08428 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Hjelmeland

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Stranda prestegård. Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse av undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Stranda prestegård. Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse av undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Stranda prestegård Referansedata Sammendrag Området ligger på østsiden av Storfjorden, rett nord for Stranda sentrum. Området består av svært bratte lisider med bergvegger, skrenter, rasmark og blokkmark.

Detaljer

Ristbekken Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Ristbekken Verdi 3. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Ristbekken Verdi 3 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Trondheim Inventør: SRE, KRH Kartblad: 1521 I Dato feltreg.: 15.06.07, 04.09.07 H.o.h.:

Detaljer

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier.

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier. Kjerringdalen ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Kjerringdalen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6076)

Detaljer

Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder

Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder Vedlegg: Kart og kort beskrivelse av områdene. Siden dette er en oppstartmelding, så er det en kort oppsummering av naturkvaliteter

Detaljer

Haukedalsåi Verdi: 4

Haukedalsåi Verdi: 4 Haukedalsåi Verdi: 4 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: SRE Kartblad: 1614 I Dato feltreg.: 01.07.08 H.o.h.: 235-585moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-26. Dato

Biofokus-rapport 2014-26. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 på i sentrale deler av Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt. i Hadsel kommune. 2 naturtypelokaliteter er blitt avgrenset,

Detaljer

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke

Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Gammel furuskog ved Røykjeskålsvatnet Botaniske tilleggsundersøkelser i Breheimen, Oppland fylke Dag Holtan 2007 Forord På oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelinga, har undertegnede gjort

Detaljer

LOKALITET 120: SMÅDALSELVA

LOKALITET 120: SMÅDALSELVA LOKALITET 120: SMÅDALSELVA 3 POENG Referansedata Lok. 120 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Samnanger Naturtype

Detaljer

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu)

Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Skjøtselsplan SVARTKURLE-lokaliteten Ålbusgjelan (Oppigard, Ålbu) Grunneier: John Aalbu Gnr/bnr: 191/1 ID Naturbase: BN00027029 Areal, nåværende: 9,8 da naturbeitemark UTM: 255-256, 427-428, høyde: 620-630

Detaljer