Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin."

Transkript

1 Oktober 2009

2 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger i sitt daglige virke. Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin. Bokhandelen eies av Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre. Bokhandelens overskudd tilbakeføres til studentene i form av velferdstiltak. Utvikling av velferdstiltak for våre studenter er med på å befeste Høgskolen i Molde som et populært og trygt studiested. Vi står til din tjeneste. Vibeke Midthaug Fredrik Tande Bjordal Fredrik Tande Bjordal Bokhandler

3 Michael Helge Rønnestad og Anna von der Lippe Gyldendal 2. utg ISBN Pris kr. 369,00 Det kliniske intervjuet Det kliniske intervjuet er et viktig bidrag til profesjonelle hjelpere som søker stimulans og innspill for bedre å kunne mestre de utfordringene som det første møtet med klienter innebærer. Målgruppen for boken er psykologer og øvrige fagpersoner innen psykisk helsevern og sosialfaglig arbeid. Det kliniske intervjuet viser mangfoldet av tilnærminger til det første møtet med en klient. Dette møtet har som målsetting å legge forholdene til rette for at terapeut og klient sammen kan danne seg et bilde av klientens problemer og behov, og samtidig skape en profesjonell relasjon som fremmer vekst. Med to ord dreier derfor det første møtet seg om informasjon og relasjon. Ulike fagtradisjoner nærmer seg det første møtet med klientene på forskjellige måter, og i denne reviderte utgaven av boka behandles det kliniske intervjuet i lys av en rekke sentrale teoretiske perspektiver. Psykodynamiske perspektiver, det eksistensielle/humanistiske perspektivet, intersubjektiv tilnærming, systemisk familieterapi, kognitiv terapi og atferdsanalyse er alle viktige innfallsvinkler i behandlingshverdagen. I dette første bindet er det også inkludert to kapitler om henholdsvis selvmordsatferd og tvangsinnleggelse. Et kommende bind II vil behandle det kliniske intervjuet tilpasset ytterligere andre grupper av klienter som krever spesifikke tilnæringsmåter. Jill Bolte Taylor Med et slag Hjerneforskerens reise fra hjerneslag til ny innsikt Med et slag er en kronologisk dokumentasjon av et hjerneslag. Hjerneforskeren Jill Bolte formidler hva som skjedde i hennes egen hjerne den natten hun selv ble rammet av slag. Akademisk utdannelse veves sammen med personlig erfaring i det som er blitt en fascinerende reise inn i menneskets hjerne, og en guide til alle som er berørt av hjerneslag. Cappelen Damm ISBN Pris kr. 329,00

4 Sofie D. Fosså (red), Jon Håvard Loge (red) og Alv A. Dahl (red) Kreftoverlevere Ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv Gyldendal ISBN Pris kr. 325,00 De som lever lenge etter kreft, er nå blitt mange. Omtrent 60 prosent av de som får kreft, er i live etter fem år. Ved utgangen av 2007 var nordmenn i live fem år eller mer etter diagnosen. Dette gjør at det trengs en bok som formidler hva vi vet om livet som kreftoverlever. Forskningen viser at det å bli reddet fra kreftsykdommen har sin pris. Effektiv kreftbehandling kan gi seneffekter som først melder seg etter år eller senere. Denne boka gjennomgår dagens viten om kreftoverlevere angående: Hvordan er det å være kreftoverlever? Hvem er overleverne? Hvordan er det å overleve kreft i barndommen? Hva er de kroppslige seneffektene og hva kan gjøres med dem? Effektene på psykisk helse, seksualitet, energinivå og livskvalitet? Hva er betydningen av fysisk aktivitet og kosthold? Hvilke trygdeytelser og sosial støtteordninger er aktuelle? Synnøve Caspari Estetikk og helse Boka er skrevet for sykepleier-, vernepleier- og helsefagutdanningene og de tverrfaglige videreutdanningene i psykisk helsearbeid, rehabilitering, eldre og kreftomsorg. Den gir en kort innføring i hva estetikk er, hvilke estetiske områder som har betydning for helse og trivsel, og presenterer pasienters erfaringer, ønsker og behov for estetikk når de er innlagt i sykehus. Cappelen Damm ISBN Pris kr. 249,00

5 Benedicte Paus Klinisk genetikk En innføringsbok Klinisk genetikk - en innføringsbok er en veiviser for alle som trenger basiskunnskap om genetisk veiledning, genetisk diagnostikk og behandling av genetiske sykdommer. Boken inneholder fem kapitler med oversikt over en rekke kjente genetiske sykdomsgrupper og syndromer, og fem som omhandler generelle og praktiske forhold. Kapitlene innholder enkle figurer og tabeller, blant annet med diagnostiske kriterier eller oversikter over ulike sykdommer eller syndromer. Bak i boken finnes en genetisk ordliste. Gyldendal ISBN Pris kr. 425,00 Boken er tilpasset norske forhold ved informasjon om tilgjengelige ressurser, tilgjengelig diagnostikk og premisser som er gitt i bioteknologiloven, for eksempel ved genetisk bærertesting, genetisk prediktiv testing og genetisk prenatal diagnostikk. Trond Markestad Klinisk pediatri Fagbokforlaget 2. utg ISBN Pris kr. 478,00 Klinisk pediatri er en lærebok i barnesykdommer som på en pedagogisk måte kombinerer faktakunnskap med en problemorientert tilnærming, slik helsepersonell til daglig møter utfordringene. Boken gir råd om tilnærmingen til både barnet og familien og legger vekt på en systematisk differensialdiagnostisk tenkemåte. Boken beskriver den normale variasjonen i vekst og utvikling og poengterer betydningen av vanlige symptomer og kliniske funn. Det er lagt vekt på enkle patofysiologiske forklaringsmodeller og praktiske beslutningskjeder i utredning, observasjon og behandling. Vanlige sykdommer er viet størst plass og gitt så bred omtale at boken kan være en god praktisk veileder. Sjeldne sykdommer er tatt med i et slikt omfang og i en slik sammenheng at de kan gjenkjennes i en diagnostisk prosess. Mange nyttige anatomiske, fysiologiske og biokjemiske normalverdier er beskrevet i tabeller og figurer. Første utgaven av Klinisk pediatri kom ut i Denne reviderte utgaven er betydelig omarbeidet, utvidet og oppdatert, og barneleger med spesiell kompetanse har bidratt som medforfattere til de fleste kapitlene. Boken inneholder også nye kapitler om sorg hos barn og barns helse i global sammenheng. Boken er rikt illustrert med bilder, figurer, flytskjemaer og tabeller. Klinisk pediatri er beregnet på legestudenter, leger, sykepleiestudenter innenfor videreutdanning i barnesykepleie, helsesøstre, sykepleiere og annet helsepersonell som særlig arbeider med barn.

6 Per Lorentzen Kommunikasjon med uvanlige barn Universitetsforlaget ISBN Pris kr. 289,00 Boken drøfter forutsetninger for meningsdannelse, god kommunikasjon og utvikling av språklighet hos barn med medfødte nevrologiske skader, ulike syndromer og kognitive funksjonsnedsettelser. Slike uvanlige barns utviklingsbetingelser er vanligvis blitt forstått utenfor vanlige og alminnelige utviklingsforløp, men forfatteren ønsker å utfordre tradisjonelle faglige tilnærminger gjennom å presentere egne erfaringer og teoretiske framstillinger. Hva skal til for å fremme uvanlige barns utvikling innenfor vanlige sosiale og relasjonelle rammer? Hvis man forstår slike barns forutsetninger for kommunikasjon og mulighet for språklighet i lys av vanlige barns utviklingsforløp, hva betyr dette for den spesialpedagogiske tilnærmingen og metodikken? Boka går i dybden, og beskriver hvilken forståelse av kommunikasjon og språk som bør ligge til grunn for den spesialpedagogiske innsatsen overfor barn som i utgangspunktet framstår som kommunikasjonssvake. I tillegg presenteres mange sentrale temaer innen den nyere spedbarnsforskningen, og forfatteren drøfter hvordan denne kunnskapen bør være med på å utforme den pedagogiske relasjonen. Det faglige perspektivet er nært knyttet opp både mot nyere dynamisk utviklingspsykologi og dialogisk språkfilosofi. Stine Skorpen Forlaget Aldring og helse ISBN Pris kr. 150,00 Kreft hos voksne og eldre med utviklingshemning Boken er et resultat av et ettårig samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen og Utviklingshemning og aldring, med midler fra Helse og Rehabilitering. Formålet med boken er å forberede helse- og omsorgsarbeidere og pårørende på situasjoner de kan møte når voksne og eldre med utviklingshemning får kreft. Boken omhandler hvordan en kan oppdage kreft, utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, hvordan kommunisere om kreft, smerter og smertelindring, rehabilitering og palliativ behandling. Ulike yrkesgrupper og tjenester må samarbeide for å gi best mulig behandling, pleie og omsorg til de som rammes. Boken gir forslag på samhandlingsmodeller og ideer leserne kan reflektere over og gjøre til sine egne. Kreftomsorg for personer med utviklingshemning byr på mange utfordringer. Nye og ukjente problemstillinger dukker opp, spesielt for helsearbeidere som ikke daglig jobber med utviklingshemmede. Håpet er at denne boken, sammen med billedbøkene om kreft som er tilrettelagt for personer med utviklingshemning, kan være til hjelp i denne krevende jobben. Billedbøkene; Undersøkelse og behandling av kreft er gitt ut på Forlaget Aldring og helse i 2007.

7 Engelsk medisinsk ordbok Engelsk-norsk, norsk-engelsk Engelsk medisinsk ordbok er en helt ny engelsk-norsk/norsk-engelsk fagordbok. Den inneholder til sammen stikkord, med stikkord i den engelsk-norske delen og stikkord i den norsk-engelske delen. Den engelsk-norske delen har korte, enkle og presise norske forklaringer på de medisinske faguttrykkene. Den dekker alle helsefaglige områder. Både sykdommer, organer, kroppsfunksjoner, laboratorieundersøkelser, legemidler, vanlig brukte forkortelser, helsestell og pasientbehandling er inkludert. Engelsk medisinsk ordbok er ikke bare et nyttig hjelpemiddel for å få oversatt og forklart engelske medisinske faguttrykk, men er også et godt hjelpemiddel når norske medisinske termer skal oversettes til engelsk. Kunnskapsforlaget ISBN Pris kr. 498,00 Rolf Hanoa (red), Oddvar Moen (red) og Per Skjelbred (red) Ansiktstraumatologi Metodebok i skadebehandling Fagbokforlaget ISBN Pris kr. 348,00 I denne boken presenteres de viktigste metodene for undersøkelse og operativ behandling av pasienter med skader i ansikt, hode og nakke, og den postoperative omsorgen for disse pasientene blir beskrevet. Her omtales også organiseringen av behandlingstilbudet, denne spesialbehandlingens plass i helsevesenet og pasientrettigheter. Boken er praktisk å ha ved kirurgiske avdelinger som mottar pasienter med skader. Den vil også være til nytte for leger på legevakter, for øyeleger, øre -nese-hals-leger, tannleger, sykepleiere i akuttmottak, på anestesi-, operasjons- og intensivavdelinger, for studenter i medisin og helsefag og for ambulansearbeidere. Redaktørene er dr.med. og arbeider ved Ullevål universitetssykehus. Rolf Hanoa er overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Oddvar Moen er seksjonsoverlege ved Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling, og Per Skjelbred er professor og avdelingsoverlege samme sted.

8 Peer H. Staff Når plager blir sykdom Kognitiv behandling ved sammensatte lidelser Høyskoleforlaget ISBN Pris kr. 199,00 Helseplager som muskel skjelettsmerter, mage tarmplager, tretthet, nedsatt stemningsleie og engstelse er utbredt i befolkningen, og er de vanligste årsakene til sykemelding og uførhet i Norge i dag. I denne boken settes slike helseplager i perspektiv. Hvordan kan plagene forstås? Hva er den enkeltes holdning til plagene og problemene de medfører? Hva kan helsevesenet bidra med? I boken legges en kognitiv atferdsrettet behandling (CBT) til grunn for hvordan pasienten kan forholde seg til sine helseplager og de problemer plagene medfører. Grunntrekkene i CBT gjennomgås systematisk og danner et godt grunnlag for videre læring gjennom kursing og veiledet praksis. Målgruppen er studenter og praktikere innen bl.a. medisin, fysioterapi, ergoterapi, idrettsfag og sykepleie. Den er også aktuell for andre grupper, som ansatte og ledere i NAV og forsikringsbransjen. Svein Ødegård, Odd Helge Gilja og Knut Matre Innføring i abdominal ultrasonografi I denne boken gir en innføring i ultralydfysikk, utstyr og ulike ultralydmodaliteter. Den presenterer også teknikk ved ultralydundersøkelse av lever, gallesystem, bukspyttkjertel, milt, nyrer, blodkar, prostata, kvinnelige genitalia og noen sykdommer i disse organer. Boken egner seg studenter, leger, sykepleiere, radiografer som jobber med ultralydundersøkelser av abdomen, både på nybegynner og videregående nivå. Boken kan også være nyttig for andre faggrupper som arbeider med bl.a. bildeanalyse, informatikk, akustikk, sofwareutvikling, utvikling og salg av ultralydmaskiner og så videre. Fagbokforlaget ISBN Pris kr. 388,00

9 Anna Luise Kirkengen Universitetsforlaget 2. utg ISBN Pris kr. 349,00 Hvordan krenkede barn blir syke voksne Boken handler om helsefølger av vond og vanskelig erfaring. Den spør om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som er blitt syke av krenkelser. Emnet er i denne andre utgaven blitt utdypet med de nyeste referansene fra en rekke forskningsområder. Boken åpner med et nytt forord, en ny innledning samt en kommentar av moralfilosofen Arne Johan Vetlesen. Og den slutter med en dialog mellom forfatteren og filosofen knyttet til en problemstilling fra den nyeste hjerneforskningen. Forfatteren vil vise hvordan medisinens tradisjonelle tilnærming til menneskekroppen gjør helsefølgene av krenkende erfaringer ubegripelige. Ved hjelp av autentiske pasienthistorier viser hun hvordan omsorgssvikt, mishandling og seksuelt misbruk i ung alder kommer til uttrykk som sykdom og lidelser i voksen alder. De rystende historiene er flettet sammen med teoretiske drøftinger og med tallbasert dokumentasjon fra norsk og internasjonal forskning. Innledningen gir en oversikt over et bredt forskningsfelt som undersøker hvordan erfaring påvirker kroppen. Den leder opp mot påviste endringer på gennivå som utfordrer medisinens grunnleggende skille mellom det kroppslige og det mentale. Til disse funnene knytter etikeren og filosofen noen provoserende spørsmål. Disse danner det dypeste anslaget til bokens tema. Boken er skrevet for studenter innenfor helsefag, medisin og psykologi. Den er også skrevet for yrkesutøvere som helsepersonell, lærere, spesialog barnevernspedagoger, politi og jurister. Forfatteren håper dessuten at personer som selv er blitt krenket, kan ha nytte av boken på to måter: til selv å forstå sammenhenger i eget liv, og til å hjelpe sine behandlere til å forstå hvilke følger erfaringene har fått. Universitetsforlaget 5. utg ISBN Pris kr. 399,00 Ole Sverre Haga og Anders Bjørkhaug Hverdagspediatri Boken gir praktisk hjelp og konkrete råd i situasjoner der allmennpraktikeren står overfor et sykt barn. I denne utgaven er hele boken revidert og oppdatert. Hverdagspediatri forutsetter grunnleggende kunnskap i pediatri hos leseren. Boken gir praktisk hjelp og konkrete råd i situasjoner der allmennpraktikeren står overfor et sykt barn. Forfatteren beskriver møter med pasient og foreldre, via prøvetaking til undersøkelse og praktiske tiltak. Leseren vil finne beskrivelser av de fleste tilstander og sykdommer som allmennpraktiserende leger møter, med størst vekt på faglig tilnærming og praktiske tiltak. Også mer spesielle og sjeldne tilstander blir behandlet. Ett kapittel er viet vaksinasjonspraksis i Norge. Noen emner er tatt bort eller kortet ned i den nye utgaven, mens andre er utvidet. Noen emner er i sin helhet skrevet om. Mye nytt er også tilført boken, blant annet et eget kapittel om barnevern, men forfatteren har lagt størst vekt på å oppdatere medisinsk informasjon. Allmennpraktiserende fastleger og helsestasjonsleger er hovedmålgruppen for denne boken. Etter flere år i markedet har boken vist seg å være aktuell også for turnuskandidater, barneleger, helsesøstre, medisinerstudenter, fysioterapeuter og kiropraktorer.

10 Per Vaglum Legens utfordringer Om følelsesmessige sider ved legeyrket Gyldendal ISBN Pris kr. 275,00 Legerollen krever gode medisinske kunnskaper og tekniske ferdigheter, men også evne til å håndtere en rekke emosjonelt provoserende situasjoner og umulige dilemmaer på en måte som ivaretar både pasientens og legens integritet. Forfatterens erfaring er at slike situasjoner blir mindre strevsomme, hvis man har tenkt gjennom dem på forhånd. I denne boka gjennomgås noen emosjonelt utfordrende situasjoner som de fleste vil møte som student eller lege. Boka er bygd opp over sju temaer: Om å bli lege. Om å være lege for sine egne. Om alltid å være lege. Om å være pasient selv eller lege for legepasient. Om å være lege for en lege med psykiske problemer. Om å holde på grenser i forhold til pasienter. Om å være lege i fremtidens effektiviserte helsevesen. Hvert tema behandles først i et teoretisk kapittel som oppsummerer empirisk viten, og deretter med en eksempelfortelling som stimulerer leseren til å spørre seg: Hva ville jeg gjort i en tilsvarende situasjon?. Rolf Kåresen (red) og Erik Wist (red) Kreftsykdommer En basisbok for helsepersonell Gyldendal 3. utg ISBN Pris kr. 585,00 Dette er en basisbok om kreftsykdommer, som nå foreligger i 3. utgave og er faglig oppdatert innen alle sentrale områder. I første del tar boken for seg basal cellebiologi, arv, prinsippene for stråleterapi, og medikamentell behandling og metodikk ved klinisk forskning. Andre del dekker diagnostikk og behandling av de enkelte kreftformer. Del tre omhandler praktisk undersøkelsesmetodikk og enklere prosedyrer som kan utføres i allmennpraksis. I del fire gis en oversikt over psykososiale forhold og støtteordninger ved kreftsykdom. Her omtales også bruken av alternativ medisin. Det er lagt vekt på en enkel og oversiktlig fremstilling, bl.a. ved bruk av faktabokser som punktvis sammenfatter informasjonen og en rekke instruktive illustrasjoner. Kreftsykdommer er primært rettet mot allmennpraktikere som trenger en oppslagsbok, men også medisinstudenter, spesialister i utdanning og annet helsepersonell, som kreftsykepleiere og stråleterapeuter, vil ha nytte av boken.

11 Arne Johan Norheim Komplementær og alternativ medisin En innføring for helsepersonell Høyskoleforlaget ISBN Pris kr. 299,00 Boka gir et innblikk i ulike sider ved komplementær og alternativ medisin (KAM), og leseren får en oversikt over fagfeltet. Boka er ingen lærebok for å kunne utøve alternativ behandling, men den vil gi helsepersonell kunnskap, råd og tips som vil være til hjelp i møte med pasienten. Boka omhandler: - Alternative behandlingsformer med særlig fokus på akupunktur og homøopati - Lovverket og alternativ medisin - Effekt av KAM - Bivirkninger og skader ved bruk av KAM - Alternativ medisinsk forskning i Norge og internasjonalt - Ernæring og kosttilskudd - KAM og kreft Boka støtter seg på vitenskap, har en omfattende referanseliste, og har også henvisninger til nettsteder for den som vil innhente ytterligere kunnskaper. Boka retter seg primært mot studenter innen helsefag og medisin, men vil også være aktuell for alle som ønsker en kort innføring i KAM. Stein Stensen Ny hverdag! Nytt liv? Hjerneslag i ung alder med varige kognitive skader Jeg vil med boken Ny hverdag! Nytt liv? forsøke å fortelle hvordan jeg har opplevd det å bli rammet av hjerneinfarkt eller slag i en alder av 45 år. Hvordan jeg nå etter hvert har lært å leve med de kognitive skadene jeg fikk. Jeg vil forsøke å illustrere viktigheten av å opprette ansvarsgrupper, og viktigheten av en rask utarbeidelse av en individuell plan når en blir rammet av langvarig sykdom. Licentia forlag ISBN Pris kr. 200,00 Det er tross alt ikke bare den syke som blir involvert men også resten av familien, da ikke bare kjernefamilien men også øvrig slekt. Jeg vil med min historie forsøke å belyse kognitive eller usynlige skader.

12 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Rønnestad mfl Det kliniske intervjuet Kr. 369,00 Taylor Med et slag Kr. 329,00 Fosså mfl Kreftoverlevere Kr. 325,00 Caspari Estetikk og helse Kr. 249,00 Paus Klinisk genetikk Kr. 425,00 Markestad Klinisk pediatri Kr. 478,00 Lorentzen Kommunikasjon med uvanlige barn Kr. 289,00 Skorpen Kreft hos voksne og eldre med utviklingshem Kr. 150,00 Engels medisinsk ordbok Kr. 498,00 Hanoa mfl Ansiktstraumatologi Kr. 348,00 Staff Når plager blir sykdom Kr. 199,00 Ødegård mfl Innføring i abdominal ultrasonografi Kr. 388,00 Kirkengen Hvordan krenkede barn blir syke voksne Kr. 349,00 Haga mfl Hverdagspediatri Kr. 399,00 Vaglum Legens utfordringer Kr. 275,00 Kåresen mfl Kreftsykdommer Kr. 585,00 Norheim Komplementær og alternativ medisin Kr. 299,00 Stensen Ny hverdag! Nytt liv? Kr. 200,00 Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Psykologi. Nyheter 2009

Psykologi. Nyheter 2009 Nyheter 2009 Elisabeth Arnet Terapi Hva passer for meg? Guide i terapijungelen. Står du fast i livet ditt? Er du i en akutt livskrise eller har du slitt lenge på egenhånd? Vurderer du å oppsøke en terapeut?

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»!

«Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! MASTEROPPGAVE I Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud 2009 Cecilie Brewer, akupunktør/leder NAFO «Kan noe hjelpe, så for Guds skyld gjør det»! I studien Akupunktørens yrkesrolle i Norge både i og

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid SØSKEN SOM PÅRØRENDE BELASTNINGER OG STYRKER En studie av helsepersonells møte med søsken som pårørende til alvorlig

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

Hel - eller stykkevis og delt?

Hel - eller stykkevis og delt? Hel - eller stykkevis og delt? En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan unge voksne med alvorlig kronisk somatisk sykdom vurderer egen selvoppfatning og sine omgivelsers påvirkning på denne Anne Marie

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

En vanskelig pasient?

En vanskelig pasient? Rapport nr 11/08 En vanskelig pasient? Sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring En vanskelig pasient? Sykehusene

Detaljer