VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 20.08.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. Det vil bli følgende orienteringer i møtet: Orientering om overordnet handlingsplan mot mobbing for Venneslabarnehagene Orientering om moderasjonsordningene i barnehagene Orientering om IFO ved Daniel Aase SAKSKART Saker til behandling 37/15 12/ /15 14/ Økt mottak av flyktninger i Vennesla praktisk gjennomføring Orienteringssak forsøk med NAV Veileder i videregående skole 39/15 15/ Overtakelse av Barnestua barnehage. 40/15 14/ /15 15/ Justering av boligplanlegging for personer med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk Samhandlingsmelding psykisk helse og rus spleiselag mellom kommunene og SSHF 1

2 Referatsaker 9/15 15/ Demensplan 2020 Høring 10/15 15/ Høring nytt kommunalt pasient og brukerregister Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 2

3 Saker til behandling 37/15 Økt mottak av flyktninger i Vennesla praktisk gjennomføring Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. Saksbehandler Rolf Velle 3

4 38/15 Orienteringssak forsøk med NAV Veileder i videregående skole Arkivsak dok. 14/ Arkivkode. 233 Saksbehandler Rolf Velle 4

5 39/15 Overtakelse av Barnestua barnehage. Arkivsak dok. 15/ Arkivkode. Saksbehandler Steinar Harbo 5

6

7

8 VENNESLA KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. --- Saksbehandler Steinar Harbo Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /15 1 Levekårsutvalget /15 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Kommunestyret /15 Skole/barnehagestruktur 2015 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Dagens skolestruktur i Vennesla kommune opprettholdes for å kunne ta av for forventet elevtallsøkning de neste årene. 2. Administrasjonen bes starte forhandlinger med Vennesla menighet med tanke på kommunal overtakelse av Barnestua barnehage og utbygging av denne til en 5-avdelings kommunal barnehage. Resultatet av dette legges frem til behandling i kommunestyret i løpet av første halvår Oppstartede forhandlinger for kjøp av regulert areal i Holtet til barnehageformål og demensboliger videreføres. Resultat av dette legges fram for plan- og økonomiutvalget for godkjenning. Levekårsutvalget har behandlet saken i møte sak 12/15. Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Levekårsutvalgets innstilling til neste møte: 1. Dagens skolestruktur i Vennesla kommune opprettholdes for å kunne ta av for forventet elevtallsøkning de neste årene. 2. Administrasjonen bes starte forhandlinger med Vennesla menighet med tanke på kommunal overtakelse av Barnestua barnehage og utbygging av denne til en 5-avdelings kommunal barnehage. Resultatet av dette legges frem til behandling i kommunestyret i løpet av første halvår

9 3. Oppstartede forhandlinger for kjøp av regulert areal i Holtet til barnehageformål og demensboliger videreføres. Resultat av dette legges fram for plan- og økonomiutvalget for godkjenning. Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte sak 3/15. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Dagens skolestruktur i Vennesla kommune opprettholdes for å kunne ta av for forventet elevtallsøkning de neste årene. Administrasjonen bes starte forhandlinger med Vennesla menighet med tanke på kommunal overtakelse av Barnestua barnehage og utbygging av denne til en 5-avdelings kommunal barnehage. Resultatet av dette legges frem til behandling i kommunestyret i løpet av første halvår Oppstartede forhandlinger for kjøp av regulert areal i Holtet til barnehageformål og demensboliger videreføres. Resultat av dette legges fram for plan- og økonomiutvalget for godkjenning. Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte sak 13/15. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Dagens skolestruktur i Vennesla kommune opprettholdes for å kunne ta av for forventet elevtallsøkning de neste årene. 2. Administrasjonen bes starte forhandlinger med Vennesla menighet med tanke på kommunal overtakelse av Barnestua barnehage og utbygging av denne til en 5-avdelings kommunal barnehage. Resultatet av dette legges frem til behandling i kommunestyret i løpet av første halvår Oppstartede forhandlinger for kjøp av regulert areal i Holtet til barnehageformål og demensboliger videreføres. Resultat av dette legges fram for plan- og økonomiutvalget for godkjenning. 2

10 Kommunestyret har behandlet saken i møte sak 15/15. Votering: Ved votering ble plan- og økonomiutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak: 1. Dagens skolestruktur i Vennesla kommune opprettholdes for å kunne ta av for forventet elevtallsøkning de neste årene. 2. Administrasjonen bes starte forhandlinger med Vennesla menighet med tanke på kommunal overtakelse av Barnestua barnehage og utbygging av denne til en 5-avdelings kommunal barnehage. Resultatet av dette legges frem til behandling i kommunestyret i løpet av første halvår Oppstartede forhandlinger for kjøp av regulert areal i Holtet til barnehageformål og demensboliger videreføres. Resultat av dette legges fram for plan- og økonomiutvalget for godkjenning. RETT UTSKRIFT DATO 27.mars

11 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode ---/B11 Saksbehandler Steinar Harbo Saksgang Møtedato Levekårsutvalget Administrasjonsutvalget Plan- og økonomiutvalget Kommunestyret SKOLE/BARNEHAGESTRUKTUR 2015 SAMMENDRAG: I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for ble det gjort følgende vedtak: «Det settes i gang et arbeid for å se på fremtidig skole-/barnehagestruktur i Vennesla utover nåværende økonomiplanperiode.» Vedlagt følger notat angående skolebehov og barnehagebehov de nærmeste årene. Dette har vært styrende for de forslag som nå fremmes. I tillegg har en forsøkt å oppfylle kommunestyrets tidligere vedtak om at andelen kommunale barnehageplasser skal økes på bekostning av private. Skole. Dersom dagens prognosetall forteller virkeligheten de neste årene, vil elevtallet øke med ca 580 i kommunen i forhold til inneværende skoleår. Da er det også lagt inn prognosetall for Vennesla ungdomsskole, som viser en vekst i slutten av perioden på ca 50 elever. Elevøkningen vil etter prognosene være på ca 32%. Dette tilsvarer omtrent den ledige kapasiteten vi har i skolene i nedre Vennesla i dag. Med dette som bakgrunn foreslås det i denne omgang ingen endring av skolestrukturen i kommunen. Barnehage. KOSTRA-statistikk viser at i desember 2013 hadde 87 % av barna i alder 1-5 år (ifht innbyggere i samme alder) barnehageplass i Vennesla. Vi regner med at % av antall som søker barnehageplass vil øke. Vi ser at flere og flere søker 100 % plass, slik at vi ut fra det bør regne et behov for rundt 130 nye barnehageplasser i denne perioden. Ny forskrift om redusert foreldrebetaling 1

12 tilsier også at vi må påberegne behov for flere plasser, så 130 er et forsiktig anslag. For å ta høyde for dette foreslås det i denne saken løsninger på både kort og lang sikt. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Dagens skolestruktur i Vennesla kommune opprettholdes for å kunne ta av for forventet elevtallsøkning de neste årene. 2. Administrasjonen bes starte forhandlinger med Vennesla menighet med tanke på kommunal overtakelse av Barnestua barnehage og utbygging av denne til en 5-avdelings kommunal barnehage. Resultatet av dette legges frem til behandling i kommunestyret i løpet av første halvår Oppstartede forhandlinger for kjøp av regulert areal i Holtet til barnehageformål og demensboliger videreføres. Resultat av dette legges fram for plan- og økonomiutvalget for godkjenning. Vedlegg: Notat angående barnehage- og skolebehov. 2

13 Bakgrunn for saken: I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for ble det gjort følgende vedtak: «Det settes i gang et arbeid for å se på fremtidig skole-/barnehagestruktur i Vennesla utover nåværende økonomiplanperiode.» I rådmannens forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden er sagt følgende om utbygging av skole/barnehage: «Utfra befolkningsprognosene som foreligger vil kommunen ha behov for en ny barnehage i løpet av de nærmeste årene. I tillegg er det i regjeringens forslag til statsbudsjett signaler om at de vil arbeide for større fleksibilitet i barnehageopptaket. Det var budsjettert med kr ,- til gjennomføring av forprosjekt i Dette er foreslått overført til 2015 i 2. tertialrapport. Rådmannen foreslår derfor å legge inn til sammen 40,1 mill. kroner til prosjektet fordelt med 20,5 mill. kr. i 2015 og 19,6 mill. kr. i Dette er i tråd med gjeldende økonomiplan. Det er ikke tatt høyde for eventuelle utgifter til erverv av tomt. Det er lagt inn driftsmidler til oppstart av 2 avdelinger fra høsten I forbindelse med behandlingen av budsjett for 2014 vedtok kommunestyret at det skulle settes i gang et arbeid med å se på fremtidig skole./barnehagestruktur utover nåværende økonomiplanperiode. Dette arbeidet må ses i sammenheng med de investeringsmidlene som er lagt inn i økonomiplanen. Dagens skolestruktur. Følgende skolestruktur er situasjonen i Vennesla kommune nå: Eikeland skole. Har elever fra 1. til 7. klasse. Fra 2012 er det bygd barnehage i tilknytning til skolen. Navnet er nå Eikeland oppvekstsenter. Elever på ungdomstrinnet går på Skarpengland skole. Skolen har inneværende skoleår 85 elever. Skarpengland skole har elever fra 1. til 10. klasse. Samlet elevtall på barnetrinnet er inneværende år 186, og 89 elever på ungdomstrinnet. Samkom skole har elever fra 1. til 7. klasse. Inneværende år 88 elever. Vennesla skole har elever fra 1. til 7. klasse. Inneværende skoleår 319 elever. Moseidmoen skole har elever fra 1. til 7. klasse. Inneværende år 244 elever. Hunsfoss skole har elever fra 1. til 7. klasse. Inneværende skoleår 203 elever. Kvarstein skole har elever fra 1. til 7. klasse. Inneværende skoleår 110 elever. Vennesla ungdomsskole har elever fra 8. til 1o. klasse. Inneværende skoleår 464 elever. Dersom dagens prognosetall forteller virkeligheten de neste årene, vil elevtallet øke med ca 580 i kommunen i forhold til inneværende skoleår. Da er det også lagt inn prognosetall for Vennesla ungdomsskole, som viser en vekst i slutten av perioden på ca 3

14 50 elever. Elevøkningen vil etter prognosene være på ca 32%. Dette tilsvarer omtrent den ledige kapasiteten vi har i skolene i nedre Vennesla i dag. Administrasjonen foreslår at dagens skolestruktur opprettholdes for å kunne ta av for elevøkningen som kommer. En har vurdert å foreslå å omgjøre Kvarstein skole til oppvekstsenter og overføre elevene på mellomtrinnet til Hunsfoss skole. Dette vil imidlertid være en kortsiktig løsning. Dette fordi det i løpet av kort tid ikke er kapasitet på Hunsfoss skole, samt at Kvarstein skole vil få en betydelig vekst fra I tillegg vil ombygging av Kvarstein skole til barnehage bety en betydelig investering. På lang sikt kan ett alternativ være å erstatte Hunsfoss skole og Kvarstein skole med en ny skole sentralt i Vennesla. Barnehage Framtidig behov - barnetallsprognoser KOSTRA-statistikk viser at i desember 2013 hadde 87 % av barna i alder 1-5 år (ifht innbyggere i samme alder) barnehageplass i Vennesla. Vi regner med at antall barn i barnehage vil øke. Vi ser også en økning i oppholdene flere som har hatt deltidsplasser (2, 3 eller 4 dager per uke), søker seg over til fulle plasser. Dette, sammen med befolkningsøkning, gjør at det hele tiden kreves flere plasser. Barnehagebehov er et vanskelig mål å definere, men erfaringen har til nå vist at barnehagene fylles opp etter hvert som nye plasser åpner. Høsten 2014 er det over 900 barn i barnehagene våre, flere enn noen gang. For å gi et bilde av framtidig befolkningsvekst/fødselstall, er det innhentet prognoser i 2014 fra Per Gunnar Uberg, innleid konsulent fra Kristiansand kommune. Prognosene er satt opp i 3 variabler; lav, middels og høy. Uberg skriver at tallene er basert på «skoletall» og befolkningsstatistikk januar i basisåret. Forutsetninger er boligbygging og trendflytting. Usikkerheten øker jo flere barn som ennå ikke er født. Prognosen må derfor brukes med forsiktighet, men er det nærmeste vi nå har for å «se inn i framtiden». Vurdering av alternativer for full framtidig barnehagedekning. Når kommunen nå skal lage en plan for full behovsdekning i kommunal regi er det 3 viktige barnehagefaglige hensyn å ta: 1. Tomt/plassering Barnehagetomt er viktig i foreldres valg av barnehage. Kriterier for en bra barnehagetomt er: nær samleveier i begynnelsen av et boligområde, ikke nødvendigvis sentralt i boområdet lett tilgjengelig for barn og foreldre enten de kommer til fots, med bil eller buss nærhet til grøntareal / friområde/ skogsområde 4

15 nærhet til barneskole I følge Lov om barnehager, 2 med merknader til loven 10, må en barnehages fysiske rammer, dvs. lokaler og uteområder, være egnet for barnehagedrift. En barnehagetomt som innbyr til spennende og allsidig utfoldelse året rundt har følgende kvaliteter: trivelig og trygg variert terreng med hauger, bakker, knauser, flate partier og ulike høydenivåer, trær og busker et sted som gir utfordringer gode klimatiske forhold som rikelig med sol, men også skygge, samt ly mot vind beskyttet mot farer som trafikk, støy og forurensning egner seg for ulike driftsformer og pedagogiske muligheter 2. Barnehagen er god organisatorisk, bemanningsmessig og pedagogisk Når det skal etableres flere plasser i kommunal regi, er det viktig å planlegge enheter som gir både pedagogiske og økonomiske stordriftsfordeler. Barnehagene som er bygget de siste årene, Smååsane, Solsletta og Klokkerstua mener vi har optimal størrelse; 5 max-avdelinger, dvs ca plasser. Da har de et robust pedagogisk personale som kan drive pedagogisk utvikling av barnehagen, og barnetall som er bra økonomisk og praktisk. Ved full behovsdekning vil det bli konkurranse om søkere barnehagene i mellom. Da er det avgjørende at de kommunale barnehagene er sentralt plasserte og har nok kvalifisert og stabilt personale. Alt dette er viktig for å få optimalt med søkere. Foresatte setter stadig større krav til barnehagens kvalitet. 3. Økonomi Det er svært viktig at kommunale barnehager har optimal økonomisk drift spesielt med tanke på offentlig tilskudd til private, siden den private andelen er stor. Det er viktig å se til at alle kommunale barnehageenheter får stordriftsfordeler, så ikke kommunen sitter igjen med en restetablering som blir liten og kostnadskrevende, samt kostnadsdrivende vedr tilskudd til de private. Uansett alternativ er det viktig at det blir flere plasser til barnehagestart i august I notatet er det vist at ut fra barnetallsprognosene vil det være ca 130 flere barn enn i dag i barnehagealder fram mot Vi ser at flere og flere søker 100 % plass, slik at vi ut fra det bør regne et behov for rundt 130 nye barnehageplasser i denne perioden. Ny forskrift om redusert foreldrebetaling tilsier også at vi må påberegne behov for flere plasser, så 130 er et forsiktig anslag. I notatet er behov for en 6-avdelings barnehage beskrevet, noe som vil gi ca 115 plasser. Samtidig har tidligere nyetablering av plasser vist at det likevel stadig er behov for ytterligere etablering, så det vil være fornuftig å ha mulighet til ytterligere utvidelse/påbygg opp mot 130 nye plasser i den framtidige etableringen. Vi omtaler derfor antall plasser videre, ikke antall nye avdelinger. Det er vanskelig å si når vi når full reell behovsdekning. Regjerningen har tidligere vært 5

16 inne på tanken om 2 årlige opptak, og kommuneplanen har som målsetting alle skal få plass når de selv ønsker i løpet av året, ikke bare barn med rett som er over 1 år. De to siste punktene vil fort bety plasser ut over 130 stk. Jmf økonomiplanen ligger det inne midler til ny kommunal barnehage. Som notatet viser er det nå to mulige alternativ: 1. Gå i forhandlinger for en eventuell kommunal overtakelse av Barnestua barnehage og bygge denne ut 2. Bygge ny barnehage på tomt i Holtet For å nå en utbygging med ca 130 nye plasser, ser vi behov for at begge alternativene over realiseres på sikt. Hvis kommunen overtar og bygger ut på Barnestua og i Holtet, vil dette kunne bli 2 robuste driftsenheter både økonomisk og pedagogisk ca plasser på hvert sted. Utdyping av punkt 1 og 2 over: 1. Ved evt overtakelse av Barnestua, som i dag drifter 3 avdelinger/ ca 55 plasser, er det flere vurderinger som må gjøres: o Det bør vurderes kostnader ved overtakelse/kjøp av Barnestua. Barnehagen har i dag en relativ nybygd avdeling (2005) for en 14- barns-gruppe 0-3 år. I samme bygg er det styrerkontor og personalrom til nåværende personale. De to andre avdelingene for barn 3-6 år er gamle og ikke oppdatert iht dagens standard for en ny barnehage. I denne delen ligger også barnehagens kjøkken. Ved en utvidelse vil det være behov for storkjøkken, personalfasiliteter som arbeidsplasser og pauserom, garderober, toalett, dusj osv. Enhet for eiendom må vurdere byggene og kostnader ved ombygging/opprusting. o Barnestua har i dag utvidet formålsparagraf, noe som jmf barnehageloven ikke kan videreføres i en evt kommunal regi. Dette utløser derfor en ny godkjenning. Enhet for eiendom, kommunelegen, arbeidstilsynet og mattilsynet må inn å vurdere bygget og komme med sine krav før ny godkjennning. o Før en evt overtakelse bør det gjennomføres en sol/skygge analyse. Barnestua ligger i skyggen av Smååsane-heia, og mye av vinterhalvåret er utelekeplassen uten sol. Resultatet må analyseres i forhold til om en slik tomt er ønskelig for framtidens kommunale barnehage, jmf pkt 1. Tomt/plassering. o Ved en evt overtakelse, må det sikres at arealet er stort nok til påbygg m/utelekeplass, og at nybygg og utelekeplass får optimalt med sollys. Det kan medføre at parkering til Menighetshuset må flyttes, noe som kan føre til at folk som skal dit må gå en bit fra parkeringen. Menighetshuset må påberegne at det blir inngjerdet utelekeplass for barn «på alle kanter» av huset. 6

17 2. Holtet Jmf notatet og pkt 1 Tomt/plassering, er tomten i Holtet godt egnet til barnehageformål. 7

18 40/15 Justering av boligplanlegging for personer med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk Arkivsak dok. 14/ Arkivkode. 122 Saksbehandler Dagne Ropstad 6

19 Planlegging av boliger for personer med psykiske lidelse og/eller rusavhengighet. Uttalelse fra Landsforening for pårørende til psykisk syke(lpp) v/ Borghild S Mathisen og Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) v/ Bente Karlsen Røstad. Møte 27.mai Hva er viktig i forhold til boligplaner for denne målgruppen? Beliggenhet: Disse boligene bør ikke ligge i sentrum fordi det vil lett komme personer som holder til i sentrum og som er ute etter fest/rus. Dette er ofte ikke ønskelig for de som bor i leilighetene men vanskelig å kunne holde ute. De som bor i leilighetene har godt av fysisk aktivitet så det gjør ikke noe om de må gå litt for å komme til bussen. Det er fint med mulighet for turer i skog og mark ol. Likevel bør boligene ligge sånn til at det er mulig å kunne delta i aktiviteter som foregår i bygda. Derfor tenker en at de fleste steder i Vennesla bygda kan være aktuelle, mens Øverbø/ Hægeland blir for langt unna. Det er dårlig bussforbindelse til disse bygdene. Fordeling av boligkompleks ut fra beboers situasjon og behov: Unge rusavhengige bør ikke ha bolig i nærheten av de eldre rusavhengige. Lojaliteten i rusmiljøet er svært sterk som betyr at de eldste tar vare på de yngste, slik fungerer det i praksis. De unge brukerne vil alltid trekke til «de gamle» i miljøet for beskyttelse og omsorg. Det er ikke slik at de eldste ønsker at de yngste skal ruse seg, men når de unge har det vanskelig, er abstinente eller blir truet så blir de beskyttet og tatt vare på av de eldste, de får det de trenger av rusmidler og omsorg og blir samtidig stående i takknemlighetsgjeld og må som regel gjøre «tjenester» tilbake. Jo nærmere de bor hverandre jo lettere blir dette. For de ansatte er det også enklere og bedre og motivere de yngste brukerne ut av ruslivet som en «egen gruppe» da behovet for både aktivitet, arbeid og skole er svært forskjellig fra gruppen med de eldste og sannsynligvis tyngre brukerne er. Ettervernsboliger for helt rusfrie personer bør ligge for seg og ikke i et bofellesskap med de andre. Fellesareal til boligene: Det bør fellesareal med stue/kjøkken og vaskerom til boligene. Kjøkken i selve leilighetene kan derfor være forholdsvis små. Det er viktig at det kan være felles middag og eller andre aktiviteter i fellesrommene. Det bør være litt forskjellige fellesskap. Fra forsterket fellesskap til et mer åpent med leiligheter tilknyttet et fellesskap men helt egne innganger osv. Overvåkningskamera til alle leilighetene med ikke nødvendigvis en felles ytterdør. En løsning kan være å avskjerme området med gjerde eller hekk. Aktivitet: Det er viktig at alle beboerne har aktiviteter, selv om de ikke kan i arbeid. Boligenes beliggenhet osv. bør være sånn at det legges til rette for det.(det er jo slik at alle mennesker trenger aktivitet og en meningsfull hverdag. Vennesla Frivillighets sentral bør absolutt kobles på i dette prosjektet. I RIO sier vi at arbeid og aktivitet er nøkkelen til suksess fordi vi erfarer det daglig. Arbeid og aktivitet bør ligge i verdigrunnlaget for innholdet i bolig prosjektet. Få med næringslivet i Vennesla vil

20 være verdifullt. Å ha en «aktivitets koordinator med brukererfaring» knyttet til alle boenhetene tror vi vil være en suksess. Boligpersonell: Det er viktig at det er nok personell til å følge opp, støtte og motivere den enkelte etter behov. Personellets holdning er viktig. Den enkelte må sitt eget privatliv, sin egen selvstendige bestemmelsesrett og ta ansvar for seg selv. Brukermedvirkning inn i plan og byggeprosessen: Både organisasjonene og de som skal bo i boligene bør være med i direkte planleggingen av leilighetene. Brukermedvirkning MÅ også bli en del av persolnalgruppa.

21

22 41/15 Samhandlingsmelding psykisk helse og rus spleiselag mellom kommunene og SSHF Arkivsak dok. 15/ Arkivkode. Saksbehandler Ragnhild Bendiksen 7

23 I forbindelse med forankring av vedtak i OSS ang Samhandlingsmelding psykisk helse og rus ble følgende vedtatt: 1. OSS slutter seg til strukturen for prosessen. Det engasjeres en prosjektleder/-koordinator. Det opprettes en koordinerende administrativ arbeidsgruppe for prosessen som ledes av prosjektleder-/koordinator. Det opprettes et fagutvalg for rus og psykiatri som er underlagt koordineringsgruppen i prosessen. 2. OSS slutter seg til den angitte tidsrammen for arbeidet. 3. Kostnader tilknyttet prosjektet fordeles 50/50 på hhv SSHF og kommunene (tilsvarende modell som ifm. ROS- og samfunnsanalysen i U2030.) 4. Prosessen ivaretas av nåværende arbeidsgruppe inntil koordinerende arbeidsgruppe er etablert og prosjektleder-/koordinator er på plass. 5. Partene må forankre dette vedtaket i egen organisasjon før endelig beslutning. Kommunene må avklare og forankre vedtaket i de fem kommuneregionene fram til neste OSS møte i september. Før endelig vedtak i OSS møte er det viktig at alle kommuneregioner forankrer dette, jfr. pkt. 5 i vedtaket. Hvis det er behov for spørsmål og avklaringer ang. framdrift i arbeidet og annet bes ta kontakt med kommuneregionenes representanter i arbeidsgruppen, Janne B. og Elisabeth U. Spesielt pkt. om finansiering er viktig å forankre. De totale kostnadene (for de 30 kommunene) til prosjektleder vil mest sannsynlig beløpe seg til (helårseffekt) som igjen fordeles etter befolkningstall. Som en del av finansieringen arbeides det med å søke eksterne prosjektmidler, men det er vanskelig å konkretisere omfanget, og vi kan heller ikke forskuttere om vi får midler før kommuneregionene skal fatte vedtak om støtte til arbeidet med Samhandlingsmeldingen. beste hilsen Harry Svendsen samhandlingskoordinator Østre Agder mobil

24 Referatsaker 9/15 15/ Demensplan 2020 Høring 8

25 Statsråden Se høringsliste Deres ref Vår ref Dato 13/ Høring på utkast til Demensplan 2020 Utkastet til Demensplan 2020 er resultatet av et samarbeid med mennesker som selv har demens og deres nærmeste. Vi skal skape pasientens helse- og omsorgstjeneste. Brukerne har derfor hatt en sentral rolle i arbeidet med den nye planen. For å få innspill og råd har vi arrangert dialogmøter over hele landet for personer med demens, pårørende, frivillige og ansatte i tjenestene. Samtidig bygger utkastet til plan på erfaringer med dagens demensplan og ny oppdatert kunnskap. Demens angår oss alle, men det er fortsatt lite åpenhet og mye skam knyttet til demens. Målet med Demensplan 2020 er å skape et samfunn som tar vare på og integrerer personer med demens i fellesskapet. For å nå disse målene vil vi bidra til større åpenhet og økt kunnskap om demens. Alle som har demens og deres pårørende skal bli møtt med forståelse og respekt. Tjenestetilbudet må ta utgangspunkt i den enkeltes ønsker, interesser og behov. Med bakgrunn i brukeres og pårørendes innspill, uløste utfordringer fra dagens plan og ny kunnskap, foreslår vi fem hovedgrep for å bedre tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende: Forebygging Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose Aktivitet, mestring og avlastning Pasientforløp med - systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud Involvering og deltakelse Jeg ønsker nå tilbakemeldinger på hva dere mener om hovedgrepene og tiltakene i utkastet til Demensplan Møter tiltakene behovene til personer med demens og deres pårørende? Er Postadresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon: Org. nr.:

26 det noen problemer eller behov som er glemt? Hvordan ville du prioritert mellom de ulike hovedgrepene og tiltakene? Hva kan du eller din organisasjon bidra med for å nå målene som skisseres? Vi gjennomgår alle innspillene vi mottar. Deretter vil vi vurdere om demensplanen bør endres og justeres. Den endelige demensplanen legges frem i løpet av høsten Vi har også laget en kortversjon av utkastet til plan, som er tilpasset personer med demens og kognitiv svikt. Den ligger vedlagt dette høringsbrevet. Jeg ber om at høringsinstansene vurderer om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten, kan også gi høringssvar. Innspillene kan legges inn på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider: https://www.regjeringen.no/ Innspill kan også sendes på e-post til eller per post til: Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Merket med "Demensplan 2020". Innspillene kan også ringes inn til Nasjonalforeningen for folkehelsen sin Demenslinje på telefon nr: Nasjonalforeningen for folkehelsen vil notere ditt innspill og videresende det til Helse- og omsorgsdepartementet. Fristen for høringsinnspill er 1.september Jeg ser fram til å motta deres innspill! Med hilsen Bent Høie Side 2

27 Fra: Postmottak HOD Sendt: 18. juni :56 Til: Tana kommune Time kommune Tingvoll kommune Tinn kommune Tjeldsund kommune Tjøme kommune Tokke kommune Tolga kommune Torsken kommune Tranøy kommune Tromsø kommune Trondheim kommune Trysil kommune Træna kommune Trøgstad kommune Tvedestrand kommune Tydal kommune Tynset kommune Tysfjord kommune Tysnes kommune Tysvær kommune Tønsberg kommune Ullensaker kommune Ullensvang herad Ulstein kommune Ulvik herad Utsira kommune Vadsø kommune Vaksdal kommune Valle kommune Vang kommune Vanylven kommune Vardø kommune Vefsn kommune Vega kommune Vegårdshei kommune post; Verdal kommune Verran kommune Vestby kommune Vestfold kommune Vestnes kommune Vestre Slidre kommune Vestre Toten kommune Vestvågøy kommune Vevelstad kommune Vik kommune Vikna kommune Vindafjord kommune Vinje kommune Volda kommune; Voss kommune Værøy kommune Vågan kommune

28 Emne: Vedlegg: Vågsøy kommune Vågå kommune Våler kommune Våler kommune Øksnes kommune Ørland kommune Ørskog kommune Ørsta kommune Østre Toten kommune Øvre Eiker kommune Øyer kommune Øygarden kommune Øystre Slidre kommune Åfjord kommune Ål kommune Ålesund kommune Åmli kommune Åmot kommune Årdal kommune Ås kommune Åseral kommune Åsnes kommune Demensplan Høring Høringsbrev Demensplan 2020.pdf Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut Demensplan 2020 på høring. Høringsbrevet er vedlagt. Høringsutkast - Demensplan 2020 og kortversjon av Demensplan 2020 tilpasset personer med demens og kognitiv svikt ligger på departementets nettsider: https://www.regjeringen.no/ Innspill til Demensplan 2020 kan legges inn på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider: https://www.regjeringen.no/ Innspillene kan også sendes skriftlig til Helse- og omsorgsdepartementet, postboks 8011 Dep, 0030 Oslo eller pr e-post til Fristen for innspill er 1. september Mvh. Helse- og omsorgsdepartementet

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.02.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.02.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2015 Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 11.02.2015

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 90 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Innhold Del I Bakgrunn... 9 1 Proposisjonens hovedinnhold 11 1.1 Innledning... 11 1.2

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 27.11.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 28.11.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 15/13 13/00531 2 Søknad om offentlig

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Temaplan for rusarbeidet

Temaplan for rusarbeidet Temaplan for rusarbeidet Perioden 2015-2018 HØRING «Frihet er retten til å gjøre alt som ikke skader andre mennesker». Menneske rettighetserklæringen, 1789, 4 10 langruppa AM 02.05.2014 OM TEMAPLANER Temaplanen

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 St.prp. nr. 1 2008 2009 Innhold Del I Innledende del... 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer