NVE konstaterer at tiltaket har støtte i Roan kommune og at regionale og sentrale myndigheter ikke har vesentlige innvendinger mot tiltaket.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVE konstaterer at tiltaket har støtte i Roan kommune og at regionale og sentrale myndigheter ikke har vesentlige innvendinger mot tiltaket."

Transkript

1

2 Side 3 1 Konklusjon Etter Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin vurdering utgjør søknad og innspill i forbindelse med høringen av Bessakerfjellet II vindkraftverk et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for å avgjøre om tiltaket skal gis konsesjon eller ikke, og på hvilke vilkår en konsesjon skal gis. NVE vil etter en helhetsvurdering gi TrønderEnergi Kraft AS konsesjon for å bygge og drive Bessakerfjellet II vindkraftverk med tilhørende infrastruktur. Vindkraftverket vil bestå av inntil 5 vindturbiner, hver med en installert effekt på 2-3 MW. Det omsøkte vindkraftverket fremstår som et godt prosjekt lokalisert i et område med gode vindforhold. Ettersom det omsøkte vindkraftverket kan sees på som en utvidelse av Bessakerfjellet vindkraftverk vil ikke virkningene på blant annet landskap, friluftsliv, reiseliv og reindrift øke vesentlig. De negative virkningene vil i all hovedsak være knyttet til visuell påvirkning og støypåvirkning av to eksisterende hytter i nærheten av 1,indkraftverket. NVE konstaterer at tiltaket har støtte i Roan kommune og at regionale og sentrale myndigheter ikke har vesentlige innvendinger mot tiltaket. Etter en helhetsvurdering vurderer NVE de positive virkningene som overveiende i forhold til ulempene. NVE setter en rekke vilkår til konsesjonen, blant annet knyttet til Konsesjonens varighet, Vegtraseer og annen infrastruktur, Detaljplan, Fargevalg, design og reklame, Nedleggelse, Ising og iskast og Automatisk fredete kulturminner. 2 Generelt om vindkraft Norge har meget gode vindressurser og interessen for å planlegge vindkraftverk er stor. NVE har 42 søknader og 82 meldinger til behandling per juni NVE har gitt konsesjon til 32 vindkraftprosjekter med en total installert effekt på ca MW, og har avslått eller bedt tiltakshavere om å stille i bero 34 prosjekter tilsvarende ca MW. Selv om erfaring med noen få idriftssatte vindkraftverk i Norge viser at de produserer noe mindre enn forventet, bekrefter produksjonstallene at de norske vindressursene er blant de aller beste i Europa (se avsnitt 7.3). I løpet av 2009 vil den installerte effekten i norske vindkraftverk være ca. 425 MW. Dette vil kunne gi en årlig elektrisitetsproduksjon på ca. 1 TWhi, noe som tilsvarer elektrisitetsforbruket til ca husholdninger2. En vindturbin med 3 MW installert effekt kan forsyne ca. 500 husholdninger med elektrisitet. Smela, Hitra, Havøygavlen, Gartefjellet og Bessakerfjellet vindkraftverk står for ca. 70 % av produksjonen. Blir alle de konsesjonsgitte prosjektene realisert, vil vindkraft stå for ca. 4 % 3 (4,6 TWh) av elektrisitetsproduksjonen i Norge. Dette tilsvarer elektrisitetsforbruket til ca husholdninger. Vindkraft er elektrisitet produsert med en fornybar energikilde; vinden. I motsetning til fossile energikilder vil elektrisitetsproduksjon fra vindkraftverk ikke innebære noen direkte utslipp av : NVE har lagt til grunn at anleggene har full produksjon i 2500 timer i året. 2 : NVE har lagt til grunn et årlig elektrisitetsforbruk per husholdning på KWh (data fra for perioden ). 3 : NVE har lagt til grunn at den årlige kraftproduksjonen i Norge er 120 TWh.

3 Side 5 3 Rammer for NVEs behandling av vindkraftverk NVE behandler vindkraftsaker etter to lovverk. NVE er delegert myndighet etter energiloven til å treffe vedtak om å bygge og drive vindkraftanlegg, herunder for å sikre nasjonale interesser innenfor energisektoren. NVE er også ansvarlig myndighet etter plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger. Som utredningsmyndighet har NVE ansvar for at alle vesentlige virkninger av et planlagt vindkraftprosjekt blir tilstrekkelig opplyst. Tematiske konfliktvurderinger, retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftverk, regionale planer for vindkraftverk og samordning av nett- og produksjonsanlegg legges også til grunn for NVEs behandling av vindkraftsaker. Med utgangspunkt i ovennevnte rammer for saksbehandlingen kan NVE sikre nødvendig samordning av prosjekter i en region og vurdere prosj ekter opp mot hverandre med hensyn til nettsituasjonen i området, mulige sumvirkninger og prosjektets virlminger for andre samfunnsinteresser. 3.1 NVEs behandling etter energiloven og plan- og bygningsloven Alle større vindkraftsaker starter med at NVE mottar en melding. Meldingen er en tidlig varsling av igangsatt planlegging av et vindkraftverk og fremmes i medhold av plan- og bygningslovens regler om konsekvensutredning. Etter en omfattende høringsnmde av meldingen, meddeler NVE tiltakshaver et utredningsprogram som beskriver hvilke utredninger som må gjennomføres før en søknad kan behandles. Når søknad med konsekvensutredning er mottatt, sender NVE også denne på en omfattende høring. Under begge høringsrundene gjennomføres det møter med lokale og regionale myndigheter og folkemøter. På bakgrunn av innkomne uttalelser og egne vurderinger avgjør NVE om saken er tilstrekkelig opplyst eller om det skal kreves tilleggsutredninger. NVE arrangerer i mange saker også en sluttbefaring hvor blant annet NVEs øverste ledelse deltar. På bakgrunn av søknad, konsekvensutredning, møter, høringsuttalelser, eventuelle tilleggsutredninger, sluttbefaring og egne faglige skjønnsvurderinger tar NVE stilling til om tiltaket skal meddeles konsesjon. I tillegg legges, som nevnt foran, også tematiske konfliktvurderinger og gjennomførte regionale planer til grunn for NVEs vurderinger. NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartement. Hele prosessen fra melding til rettskraftig vedtak tar minst 2-3 år. Etablering av enkeltturbiner og mindre vindkraftanlegg men en installert effekt på <10 MW omfattes ikke av plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger, men faller inn under begrepet større bygge- og anleggsarbeider etter 23 i plan- og bygningsloven. Slike etableringer krever normalt utarbeidelse av reguleringsplan, og omfattes av kravet om konsesjonssøknad etter energiloven. NVEs erfaring med konsesjonsbehandling av vindkraftverk, er at prosjektene ofte blir vesentlig endret fra tiltakshaver sender inn melding til konsesjon eventuelt foreligger. Prosjektene utvikles gjennom konsesjonsprosessen på bakgrunn av blant annet opplysninger som fremkommer som innspill i møter og høringsuttalelser. Ved behandlingen av vindkraftsaker vektlegger NVE åpne, grundige og forutsigbare prosesser som sikrer medvirkning fra berørte samfunnsinteresser og likebehandling av planlagte prosjekter. Gjennom crfaring fra de vindkraftsaker som er avsluttet har NVE hostet mye kunnskap om aktuelle problemstillinger knyttet til vindkraftverk. Med bakgrunn i det store antall av saker som er til behandling, ønsker NVE fortsatt å legge til rette for koordinert behandling av flere prosjekter innenfor samme region der dette er hensiktsmessig. En slik felles behandling, sammen med tematiske konfliktvurderinger og regionale planer, bidrar til mer samlete vurderinger av omsøkte vindkraftprosjekter. En regional koordinering vil primært være

4 Side 7 vindkraft skjer etter helhetlige og langsiktige vurderinger og slik at konfliktene med andre hensyn blir akseptable. Retningslinjene skal blant annet: Bidra til at kommuner og fylker stimuleres til aktivt å vurdere egnede områder for vindkraft i overordnede planer, og dermed øke forutsigbarhet for utbyggere og myndigheter. Redegjøre for hvilke hensyn som skal legges til grunn ved vurdering av lokaliteter for vindkraft. Redegjøre for hvordan man effektivt kan samordne behandlingen av vindkraftsaker etter energiloven og plan- og bygningsloven. Redegjøre for hvordan utarbeidelsen av regionale planer for vindkraft kan styrke grunnlaget for en helhetlig vurdering av søknader om vindkraftverk og bidra til økt forutsigbarhet for utbyggere og samfunnet for øvrig. Redegjøre for når og hvordan kulturminnelovens 9 om undersøkelser skal gjennomføres. Retningslinjene finnes på Miljøverndepartementets hjemmeside Samordning med annet lovverk Kulturminneloven Alle fysiske inngrep som kan påvirke kulturrninner/kulturmiljøer, skal avklares i medhold av kulturminneloven. Før bygging av anlegget skal det være gjennomført undersøkelser i planområdet for å avdekke mulige konflikter med automatiske fredete kulturminner (kulturminnelovens 9). Eventuelle direkte konflikter mellom det planlagte tiltaket og automatiske fredete kulturminner, må avklares gjennom en dispensasjonssøknad etter kultunninneloven. Dispensasjonssøknad gjelder også for nyere tids kulturminner som er vedtaksfredet av kulturminnemyndighetene Forurensningsloven Vindkraftverk omfattes av forurensningsloven, og det er Fylkesmannen som er delegert myndighet til å behandle støy fra vindkraftverk etter forurensningsloven. Det er utarbeidet retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) Forskrift om merking av luftfartshindre Ved eventuell innvilgelse av konsesjon, forutsetter NVE at vindkraftverket merkes i henhold til gjeldende retningslinjer i Forskrift av nr om merking av luftfartshinder (BSL E 2-2) Naturvernloven Dersom anlegg berører områder vernet etter naturvernloven må eventuell dispensasjon fra vernebestemmelsene avklares med vernemyndighetene, dvs. Sør-Trøndelag fylke.

5 Side 9 Det omsøkte vindkraftverket vil kunne få en installert effekt på inntil 10 MW. Avhengig av hvilke vindturbiner som vil være tilgjengelige på markedet ved utbyggingstidspunktet vil nominell effekt for hver vindturbin være mellom 2 og 3 MW. Vindkraftverket vil således kunne bestå av inntil 5 vindturbiner (se fig. 2). Navhøyden til de aktuelle vindturbinene vil kunne bli mellom 78 til 83 meter. Totalhøyden vil kunne bli mellom 118 og 128 meter...,\ i - -),,, 1,,,,, v. :-..4:..,..,.. i.,.,...k /..., -... cessatemenet mmgefinatur ~I ;.jf - ry. ' k. s -' ''.,k 1 ::. ),' i \\. -=1,s,,..'t`'.;",-71t3) \(ti!,. ': "'. '"1..11'*... ',,.,''il,''i '`.,).;\,-'......,' J y : :,,j, \ ly, \ ) - '.::',\,,ik ti ' 1 '' ft ' [ i V IL i ' '. '. '''' ' N,\.". 1 i\å, 1';:.: N -) I \',, f' I NI ir.1 i,,",,... j -,..1,,:... ': ,, 4,...i VEDLEGG 1 }3~3431erfjalskIIvindpatk Atcmotiv: S terbimr * -- Ek.sklemnrim Phfilagt cr3t tieltrrne VirAwlsinel Ektisierarde lultinje - Ctsis4enznckreaV kabd PWIlagt ERN rtabd ' II ) i" - Fig.2 Omsøkte vindturbiner, adkornst- og internveier og nettilknytning i vindkratfverket Nettilknytning av vindkraftverket er planlagt via en 1,5 km lang 22 kv jordkabel til eksisterende Bessakerfjellet transformatorstasjon. Eksisterende 66 kv kraftledning gjennom planområdet legges i jordkabel over en strekning ca. 500 meter. Atkomstvei til vindkraftverket er planlagt fra atkomstveien til eksisterende vindkraftverk. Det vil bli anlagt vei mellom vindturbinene, og ved hver turbin vil det bli en oppstillingsplass (1000 m2)for

6 Side 11 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag oversender sin uttalelse i brev av Innledningsvis omtaler fylkesmannen tiltakshavers søknad om dispensasjon fra reguleringsplikten i plan- og bygningsloven. Fylkesmannen viser i denne sammenhengen til ny plan- og bygningslov som trer i kraft og har såldes ingen merknader til dispensasjonssøknaden. Fylkesmannen har ingen merknader for temaene samfunnssikkerhet, landbruk og bygdeutvilding eller miljøvern, utover at det pekes på at det fmnes tre ynglelokaliteter for smålom registrert henholdsvis 200, 300 og 400 meter fra nærmeste turbin. Fylkesmannen peker på at ynglelokaliteter for smålom anses som viktige funksjonsområder. Fylkesmannen ber tiltakshaver vurdere om noen av ynglelokalitetene er plassert slik at det er fare for kollisjon og om å justere plasseringen av turbinene for å redusere kollisjonsfaren. Sør-Trøndelag fylkeskommune har behandlet saken i fylkesutvalget I brev av oversendes protokoll med følgende enstemmige vedtak: "Utvidelsen er i tråd med retningslinjene i fylkesdelplan for vindkraft i Sør-Trøndelag, vedtatt i Fylkestinget Med hensyn til de interesser fylkeskommunene skal ivareta, synes konfliktnivået som beskjedent. Slik har ikke Sør-Trøndelqg fylkeskommune så langt merknader til søknaden. Planområdet må imidlertid befares med tanke på samiske og ikke-samiske automatisk fredete kulturminner. Dette kan først gjøres på barmark. Konsesjon kan ikke gis før 9 i kulturminneloven er oppfylt og resultatet av undersøkelsen er kjent. Slik må fylkeskommunen ta forbehold om eventuelle funn ved denne undersøkelsen." Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag oversender sin uttalelse til tiltaket i brev av Det opplyses om at det planlagte vindkraftverket er lokalisert innenfor vinterbeiteområdet til nord-gruppen i Fosen reinbeitedistrikt. Det opplyses videre om at forholdet mellom vindkraftutbygging på Fosen og reindriftsinteressene er belyst i fagrapporten «Konsekvenser av vindkraft- og kraftledningsprosjekter på Fosen» av mars Det påpekes at den omsøkte tilleggsutbyggingen ikke er vurdert i fagrapporten. Reindriftsforvaltningen viser til uttalelse i forbindelse med konsesjonssøknaden til eksisterende vindkraftverk ble konkludert med at en må påregne at det ikke ville være mulig å bruke områdene vest for riksvei 715 som vinterbeite etter utbygging. Det påpekes at Skomakerfjellet ligger innenfor dette området og tett opp til Bessakerfjellet og at en eventuell utbygging på Skomakerfjellet fysisk vil stenge den eneste muligheten reinen har for å komme ut på Bessakerhalvøya, via trekkleia like nord for Kuppulskardtjørma. Reindriftsforvaltningen mener dette vil forsterke de negative effektene av vindkraftutbygging i området. Det pekes videre på at ornrådestyret i flere uttalelser i forbindelse med planlegging av vindkraftprosjekter på Fosen har pekt på at det vil være bedre å fortette utbygde eller vedtatt utbygde områder, fremfor å gi tillatelser til nye utbyggingsområder. Dette er en aktuell problemstilling, fordi begrensninger i nettkapasiteten setter et øvre tak for hvor mye vindkraft som kan bygges ut. Reindriftsforvaltningen konstaterer at tiltakshaver er i dialog med reineierne om videre planlegging av tiltaket og har ut over dette ingen merknader til konsesjonssøknaden. 5.2 Merknader fra sentrale myndigheter og interesseorganisasjoner Direktoratet for naturforvaltning (DN) konstaterer i brev av at det allerede er oppført 25 vindturbiner på Bessakerfjellet og at landskapsbildet derfor allerede er sterkt påvirket av vindkraft. DN ser på utvidelsen av vindkraftverket som mindre konfliktfylt selv om omfanget av tiltaket blir større.

7 Side 13 Statnett legger videre til grunn at veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) følges, og at konsesjonær informerer systemansvarlig om anlegget i god tid før planlagt idriftsettelse. Eventuelle avvik i forhold til FIKS skal avklares før vedtak om idriftsettelse kan gjøres. NTE Nett AS sier i brev av at de anser konsesjonssøknaden nettmessig som en utvidelse av eksisterende vindkraftverk på Bessakerfjellet fra 57,5 MW til 67,5 MW. NTE Nett peker på at kraftledningen fra Straum til Bratli i utgangspunktet ble bygget for forsyning av Fosenhalvøye som erstatning for en havarert sjøkabel over Trondheimsfjorden. NTE Nett påpeker at det i dag reelt sett er en effektgrense på 51 MW for innmating mot Bratli transfonnatorstasjon. Økt effektinstallasjon av vindkraft på Bessakerfjellet vil gi større effektflyt inn mot Bratli transformatorstasjon. NTE Nett fremhever at nettdriften i området har blitt mer stresset etter idriftsettelsen av Bessakerfjellet vindkraftverk og at det har vært vurdert tiltak i form av spesialregulering av produksjon i perioder med høy produksjon fra vindkraft og vannkraft i Fosenregionen og inn mot Namsos og Steinkjer. NTE Nett angir at flaskehalsene i deres nett er innføringskabelen til Namsos fra Bratli samt overføringslinjen mellom Follafoss og Steinkjer. Det påpekes at innføringskabelen til Namsos er viktig for forsyning av Namsos by og at det er utfordrende med utskifting da den passerer Namsos Lufthavn. Kraftledningen mellom Follafoss og Steinkjer bør etter NTE Netts vurdering temperaturoppgraderes for å tilfredsstille behovene ved økt kraftproduksjon på Bessakerfjellet. Videre kommenterer NTE Nett tiltakshavers forslag til løsning for å møte effektbegrensningen i Bratli transformatorstasjon. Det pekes på at dette er tenkt løst gjennom å montere inn grenseverdiovervåkning på kraftledningen fra Straum til Bratli, med vern som automatisk kobler ut nødvendig mengde produksjon i vindkraftverket dersom grensen på 51 MW overskrides. Dersom dette ikke fungerer/overholdes kan det vurderes innlagte grenseverdier i Bratli slik at bryteren kobler ut linjen mot Straum dersom innmatingen blir for høy. Dette er en løsning som NTE Nett ikke ønsker da dette vil øke innmatingen mot Bratli transformatorstasjon og dermed forverre den allerede stressede driftssituasjonen i området. NTE Nett sier videre at reaktiv effektflyt fra Bratli mot Straum må kontrolleres og påpeker at det i dag trekkes mye reaktiv effekt fra deres nett når Bessakerfjellet produserer. De sier at økt produksjon ved Bessakerfjellet vindkraftverk vil medføre økt behov for reaktiv effekt. NTE Nett krever at flaskehalsene i nettet elimineres og at det kommer på plass reaktiv støtte før de kan stille seg bak godkjenning av tiltaket. Forsvarsbygg vurderer i brev av at utvidelsen av Bessakerfjellet vindkraftverk vil være uten problemer for Forsvarets installasjoner. 5.4 Merknader fra grunneiere, privatpersoner og andre interesser Eiere av fritidseiendommer p Hofstad i Roan kommune, ved Anne Terning, oversender uttalelse i brev av De er eiere av fritidseiendommer og protesterer mot bygging av vindturbiner i omgivelsen til deres fritidseiendommer. De går i mot utbygging av vindkraftverket på bakgrunn av tiltakets negative virkninger for landskap, friluftsliv/ferdsel, støy, eiendomsverdi og reiseliv/ turisme. Dersom det likevel blir gitt konsesjon for vindkraftverket vil de kreve erstatning for verditap på deres eiendommer. I nytt brev av utvides underskriftslisten for tidligere uttalelse. Aksjonsgruppa Nei til Roan vindkraftverk, ved Inger Lise Eian, oversender sin uttalelse i e-post av Av uttalelsen går det frem at aksjonsgruppa ikke ønsker videre utbygging av vindkraft på

8 Side Tematiske konfliktvurderinger NVE har ikke mottatt tematiske konfliktvurderinger for tiltaket fra Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning. Forsvarsbygg har kategorisert tiltaket i kategori A, altså i samme kategori som eksisterende Bessakerfi ellet vindkraftverk. Det omsøkte vindkraftverket kan etableres uten problemer for Forsvaret. 5.6 Forhold til annet lovverk Forurensningsloven Miljøverndepartementet retningslinjer for støy i arealplanlegging (T-1442) har vært gjeldende fra januar 2005 og er i tråd med EUs regelverk for støy. I retningslinjen opererer man med to grenseverdier avhengig av om bebyggelsen/støyfølsomt område ligger i vindskygge eller ikke, og grenseverdien er satt til henholdsvis Lden 45 dba og Ldei, 50 dba Enheten Lden er et ekvivalent støynivå som i større grad vektlegger støy på kvelds- og nattetid og som gjengir gjennomsnittlig støynivå over et år. Dette betyr bl.a. at støynivåene kan overskride retningslinjene i deler av året, hvis dette oppveies av perioder med lavere støynivåer. Beregninger av støy viser at vindkraftverket vil bidra med støy over grenseverdien for én hytte ved Nyvatnet, i tillegg vil en hytte ved Kuppulskardtjønna ligge opptil grensen for sonen med støy over Ld45 dba Kulturminneloven I planområdet eller i umiddelbar nærhet til planområdet for tiltaket finnes det pr i dag ingen kjente registrerte automatisk fredete kulturminner, vedtaksfredete eller verneverdige nyere tids kulturminner. NVE konstaterer at tiltakshaver vil gjennomføre 9 undersøkelser i medhold av kulturminneloven Plan- og bygningsloven Tiltakshaver har søkt Roan kommune om dispensasjon fra krav om reguleringsplan i henhold til planog bygningsloven 7 og 23. Roan kommune har i vedtak i kommunestyret gitt TrønderEnergi Kraft AS dispensasjon fra reguleringsplikten og dispensasjon fra gjeldende arealbruk i kommuneplanen. 6 Tematisk drøfting av fordeler og ulemper ved etablering av tiltaket Konsesjonsbehandling etter energiloven innebærer en konkret vurdering av de fordeler og ulemper et omsøkt prosjekt har for samfunnet. NVE meddeler konsesjon til prosjekter som ansees som samfunnsmessig rasjonelle, noe som innebærer at fordelene ved tiltaket er vurdert som større enn ulempene. Ved vurdering av et vindkraftverk er det mange faktorer som må veies opp mot hverandre, og det er kun enkelte virkninger, som elektrisitetsproduksjonen og eventuelle reduserte/økte nettap, det er enkelt å verdsette i økonomisk forstand. De aller fleste miljøvirkningene ved etablering av et vindkraftverk med tilhørende infrastruktur er faglig krevende å verdsette ved hjelp av markedspriser. NVE er kjent med at betinget verdsetting er brukt i flere undersøkelser knyttet til friluftsliv og naturopplevelser for å finne godets totalverdi. Det er knyttet stor usikkerhet til resultatene av slike undersøkelser pga. metodene som benyttes og forutsetningene som ligger til grunn for den enkelte undersøkelsen. Etter

9 Side 17 Den svenske regjeringen har en målsetting om at det skal produseres 10 TWh vindkraft i Sverige innen år EU har som mål at fornybare energikilder skal representere 20 % av det totale energiforbruket i Europa innen Dette innebærer for et land som Sverige at andel fornybar energi må øke fra ca. 40 % til 49 %, noe som kan føre til at ca. 30 TWh vindkraft må produseres innen 2020, i følge svenske energimyndigheter. I et lokalt perspektiv kan etablering av vindkraft også oppfattes som et Idimatiltak. Med fokus på å redusere utslippet av klimagasser, og Norges forpliktelser i forbindelse med blant annet Klimakonvensjonen og Kyoto-protokollen, er derfor vindkraftproduksjon ønskelig. Vindkraftverk på land, sammen med små vannkraftverk, er det mest realistiske alternativet for å produsere mer elektrisitet fra fornybare energikilder, og kan bidra til at målet om en reduksjon av klimagassutslippene på 30 prosent innen 2020 oppfylles. Vindkraft er basert på en ny fornybar energikilde. Det planlagte vindkraftverket er i tråd med landets politiske målsetting om å satse på utvikling av ny fornybar elektrisitetsproduksjon. 6.2 Forsyningssikkerhet og kraftbalanse Forsyningssikkerhet omfatter for Norges vedkommende særlig to forhold: 1. En sikker og stabil kraftoverføring uten lengre avbrudd 2. Evne til å tåle vesentlig produksjonsreduksjon i tørre år Elektrisitetsproduksjon i Norge karakteriseres ved sterk avhengighet av vannkraft med tilhørende store årlige tilsigsvariasjoner. Det norske kraftsystemet hadde per en årlig midlere produksjonsevne på ca 123 TWh, hvorav vel 121 TWh fra vannkraft. Vannkraftproduksjonen vil variere med tilsigsforholdene, fra ned mot 90 TWh i ekstreme tørrår til opp mot 150 TWh i spesielt våte år. Det er muligheten for at det i enkelte år blir betydelig reduksjon i tilsiget som er hovedutfordringen. Bortfall av TWh i forhold til normalen vil med dagens avhengighet av elektrisitet og med utvekslingskapasitet til utlandet, være vanskelig å håndtere. Evnen til å tåle vesentlig bortfall av produksjonskapasitet kan økes på tre måter: Brukersidetiltak, styrket utvekslingskapasitet mot utlandet og økt innenlandsk produksjon. Det kan bli behov for alle tre typer tiltak. Ved vurdering av konsesjonssøknader for produksjonsanlegg er behovet for økt produksjon det viktigste kriteriet. Import og eksport varierer mye fra år til år. De seneste årene har Norge hatt fra 19 TWh i nettoeksport til 11 TWh i nettoimport ( I tørrår vil en kunne få importbehov på over 20 TWh. På grunn av store prisforskjeller mellom natt og dag i det nord-europeiske kraftmarked, vil det selv i tørrår være tider med betydelig krafteksport fra Norge. Dette og andre forhold gjør at kun en begrenset del av den fysiske importmuligheten vil utnyttes i tørrår. Den øvrige del av tilpasningen til redusert krafttilgang må tas gjennom redusert etterspørsel i Norge. På grunn av lav elastisitet i elektrisitetsforbruket, kan det kreve høye priser for å oppnå reduksjonen, noe som kan gi store utfordringer for ulike kraftbrukere. Ved siden av betydelig innsats innen energieffektivisering og omlegging av elektrisitetsbruken, er det behov for økt tilgang av ny elektrisitet for å sikre Norge en tilfredsstillende forsyningssikkerhet. Det omsøkte vindkraftverket på Bessakerfjellet kan produsere GWh årlig, med en installert yteise på inntil 10 MW. Vindkraftverket vil bli tilknyttet eksisterende

10 Side 19 En mest mulig realistisk fremstilling av de visuelle virkningene er en viktig del av beslutningsgrunnlaget ved vurdering av et vindkraftverk. En visualisering av vindkraftverket er derfor gjennomført, for å få et best mulig inntrykk av vindkraftsverkets innvirkaing på landskapet Fordeler av tiltaket for landskap For noen kan utvidelsen av vindkraftverket på Bessakerfjellet fremstå som et symbol på fremgang og aktivitet i Roan kommune. Med bakgrunn i en slik holdning, kan vindturbinene oppfattes som et positivt element i landskapet, og som symbol på ny fornybar elektrisitetsproduksjon og bærekraffig utvikling. Flere spørreundersøkelser, blant annet fra juni 2007 (MMI) og mai 2009 (Norstat og TNS Gallup) bekrefter i stor grad de positive holdningene til videre utbygging av vindkraft i Norge. NVE konstaterer samtidig at erfaringer fra vindkraftkommuner viser at et stort flertall av innbyggerne har et positivt syn på vindkraftverk og at mange mener vindkraftverk er en ren måte å produsere elektrisitet på. NVE konstaterer at vindturbinene på Bessakerfjellet kan oppfattes som positive elementer i landskapet og fremstå som symboler på ny fornybar energi, økt aktivitet og bærekraftig utvikling Ulemper av tiltaket for landskap Vindkraftverk som et landskapselement kan være forstyrrende og oppfattes som et fremmedelement. For noen vil den omsøkte utvidelsen av vindkraftverket på Bessakerfjellet fremstå som en videre industrialisering av et forholdsvis urørt område. Dette inntrykket blir sterkere jo nærmere man er vindkraftverket. Når avstanden til vindturbinene øker, vil dominansen gradvis bli mindre og man oppfatter også andre deler av landskapet som viktige for landskapsopplevelsen. I søknaden vurderes tiltaket isolert sett til å være et stort visuelt inngrep i landskapet. Det påpekes at vindturbiner er høye og dominerende konstruksjoner som tiltrekker seg oppmerksomhet på bakgrunn av rotorbladenes bevegelser. I søknaden vurderes virkningene for landskapsbildet sammen med eksisterende vindkraftverk. Det påpekes at de negative virkningene allerede er etablert som følge av den eksisterende utbyggingen på Bessakerfjellet og at inngrepet på bakgrunn av dette vil kunne oppfattes som mindre negativt enn om utbyggingen skulle skje i et område uten slike inngrep. Flere høringsinstanser støtter denne vurderingen. DN skriver i sin uttalelse at landskapsbildet allerede er sterkt påvirket av vindkraft. Sør-Trøndelag fylkeskommune sier at konfliktnivået synes beskjedent. Noen høringsinstanser er imidlertid svært kritiske til de landskapsmessige virkningene av tiltaket. Eierne av fritidseiendommer på Hofstad og Aksjonsgruppa Nei til Roan vindkraftverk går mot tiltaket blant annet på bakgrunn av virkninger på landskapet. I hvilken grad vindturbiner påvirker landskapet beror i stor grad på hva de som bor og ferdes i området mener om den konkrete utbyggingen og vindkraftverk generelt. Tiltaket ligger eksponert fra en rekke steder med bosetting. Særlig vil bebyggelsen på sørsiden av Brandsfjorden få innsyn til vindturbinene. Også områder med bebyggelse nord for vindkraftverket, blant annet Sørjer, vil få innsyn til vindturbinene, selv om avstanden er stor. Bebyggelsen i Einarsdalen vil også bli negativt berørt av tiltaket, men også her er avstanden til vindturbinene stor. Dette synes å redusere de negative virkningene på landskapet fra bebyggelsen. Noe av bebyggelsen på Hofstad vil etter NVEs vurdering være skjermet for innsyn til vindturbinene, men mange steder vil man kunne se deler av vindturbinen eller bare toppen av rotorbladene. Dette kan etter NVEs vurdering virke negativt på bebyggelsen og opplevelsen av landskapet. Deler av bebyggelsen på Hofstad har i dag innsyn til det eksisterende

11 Side 21 imidlertid til grunn at området allerede er berørt av eksisterende vindkraftverk og at de negative virkningene for reiselivet i så måte vil være ubetydelige. 6.6 Kulturminner og kulturmiljø Vindkraftverk tilfører landskapet modeme elementer som endrer landskapets visuelle karakter og påvirker vår opplevelse og forståelse av landskapets historiske dimensjon. Kulturminner og kulturmiljøer1 er landskapselementer som kan være særlig sårbare for endringer og inngrep i landskapet. I forkant av en eventuell utbygging av vindkraftverk kreves det derfor en utredning av utbyggingens virkninger på kultunninner og - miljøer i det konkrete området. Et vindkraftverk med tilhørende infrastruktur kan ha både direkte og indirekte virkninger på kulturminner og kulturmiljøer. Direkte virkninger irmtreffer i hovedsak når oppføring av turbiner, veier og kraftlinjetraseer gjør fysisk skade på kulturminner slik at kunnskaps- og opplevelsesverdier reduseres eller går tapt. Indirekte virkninger omfatter hovedsakelig visuell påvirkning i landskapet som kulturminnene og kulturmiljøene er omgitt av. De er i første rekke knyttet til at vår opplevelse og forståelse av kulturminner påvirkes av øvrige omgivelser. For tilfeller der det fmnes automatisk fredete kulturminner2, enten innenfor planområdet eller i vindkraftverkets nærhet, forbyr Kultunninneloven 3 å iverksette tiltak som "utilbørlig skjemmer" disse. Hvorvidt vindkraftverket vil virke utilbørlig skjemmende, vil være en skjønnsmessig vurdering av de visuelle virkningene på kulturminnets/kulturmiljøets opplevelsesverdi. For å vurdere et vindkraftverks visuelle innvirkning på kulturminner og kulturmiljøer kan det være nyttig å ta utgangspunkt i landskapssoner og definere områder med kulturhistorisk verdi. Et viktig ledd i den videre analysen av visuell innvirkning kan være en vurdering av kulturmiljøenes sårbarhet. Områder som er svært sårbare for utbygging finnes der de samlete kulturhistoriske interesser er svært store, og/eller der det er svært stort mangfold og tidsdybde av verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, og/eller der landskapet har et spesielt viktig kulturhistorisk innhold, helhet og sammenheng. Den endelige vurderingen av visuell innvirkning må imidlertid ta hensyn til en rekke forhold som avstand, synlighet, skalaforhold (mellom kulturminner og tiltaket), eksisterende inngrep i området, utsikt, siktlinjer og funksjonelle sammenhenger (lesbarhet), tiltakets utforming (antall turbiner, plassering/gruppering) og landskapets egenskaper (terreng: åpent/lukket, kupert/flatt, vegetasjon etc.) Avbøtende tiltak for både direkte og indirekte virkninger kan være justering av turbinplasseringer og veitras, fjerning av turbiner og beplantning. Direkte virkninger vil gjennom tilrettelegging som oftest være relativt enkle å unngå i sin helhet ved god detaljplanlegging. Definisjonen av kulturminner og kulturmiljøer følger av kulturminneloven 2: "Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kultunniljøer menes områder hvor kultunninner inngår som del av en større helhet eller sammenheng." 2 Det vil si alle kulturminnereldre enn år 1537, samt stående erklærte bygninger oppført før 1650, og alle samiske kulturminner eldre enn 100 år.

12 Side 23 I søknaden fra tiltakshaver pekes det på at det ikke er registrert noen viktige lokaliteter for naturtyper, vegetasjonstyper eller flora i tiltaksområdet. Det er heller ikke registrert funksjonsområder for pattedyr i planområdet. NVE legger derfor grunn at det hovedsaklig er virkninger for fugl som vil være aktuelle å vurdere i behandlingen av vindkraftverket Fugl Vindkraftverk kan påvirke fugl, men det er i dag usikkert hvilke virkninger et vindkraftverk vil kunne ha for fugl. Omfanget av virkningene (kollisjoner, nedbygging av viktige biotoper og forstyrrelse/fortrengning) er trolig arts- og stedsspesifikke. Man antar også at fugler, for eksempel havørn, vil kunne oppleve kumulative effekter av flere vindkrafiverk. Undersøkelser fra Danmark, i hovedsak basert på ærfugl, viser liten risiko for kollisjon til havs. Dette resultat er bekreftet av forskning6, som ble gjennomført i Sverige, og som fokuserte på flaggermus og og sjøfugler som trekker over havet. Andre undersøkelser, fra blant annet USA og Spania, viser risiko for kollisjoner for enkelte vindkraftverk, men disse undersøkelsene har en begrenset overføringsverdi til norske forhold. Dette skyldes enten at det er andre arter som blir berørt og/eller at naturforholdene er annerledes. Et annet viktig forhold, som gjør at resultater fra utenlandske undersøkelser ikke alltid lar seg overføre, er at noen vindkraftverk som har medført konflikter med fugl består av mange små vindturbiner som er svært tett plassert. Dette fører sannsynligvis til andre effekter enn de norske vindkraftverkene, som har turbiner plassert med flere hundre meters avstand. Ettersom effektene antas å være arts- og stedsspesifikke, er det vanskelig å trekke entydige og sikre konldusjoner basert på utenlandske undersøkelser, spesielt fra utenfor Nord-Europa. Forskning på vindturbiners effekt på fugl har i Norge i stor grad vært konsentrert om havørn i forbindelse med vindkraftverket på Smøla, der det er en stor og tett hekkebestand av havørn og flere havørn er funnet døde. Bestanden av havørn på Smøla spesielt og i Norge generelt er stor. Dette har resultert i at arten nå er tatt ut av den reviderte nasjonale rødlista. Arten er imidlertid en ansvarsart for Norge og dette betyr at norske myndigheter har et særskilt forvaltningsansvar for havøm. Undersøkelsene som er gjennomført siden 2004 i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA) på Smøla viser nedgang i hekkebestand i utbyggingsområdet, redusert ungeproduksjon både i og utenfor vindkraftverket og økt dødelighet både blant voksne havørner og unger på grunn av kollisjon. Imidlertid har undersøkelsesperioden vært preget av stor bygge- og anleggsaktivitet i området og man bør derfor ikke trekke entydige konklusjoner basert på dagens kunnskap. Det er derfor behov for fiere års undersøkelser for å kunne trekke sikre konklusjoner av effektene på havørn på Srnøla. Undersøkelsene blir nå videreført i et nytt flerårig forskningsprosjekt, hovedsaklig finansiert av Norges forskningsråd, men med bidrag fra flere aktører innenfor vindkraft i Norge. NINA leder prosjektet der man skal øke kunnskapen om eventuelle konflikter mellom vindkraftverk og fugl. De pågående aktivitetene er blant annet: søk etter død fugl (og flaggermus) med hund i Smøla vindkraftverk, opplæring i bruk av radar, undersøkelser av havørn (videoovervåkning av reir/overnattingsplasser, genetikkstudier, radiotelemetri, overvaking og atferdsrespons), undersøkelser av lirype (radiotelemetri, reproduksjon, mortalitet, bestandsutvikling og atferdsrespons), undersøkelser av utvalgte vadefuglarter (atferdrespons og rnortalitet), populasjonsmodellering og terrengmodellering. Prosjektet ble igangsatt i 2007 og skal foregå over en periode på fire år. NVE legger til grunn at dette 6 : Vindkraftens mil»påverkan Resultat från forskning inom kunskapsprogrammet Vindval Forskningen ble finansiert av Energimyndigheten.

13 Side 25 Støy fra vindkraftverk behandles i henhold til 8 i forurensningsloven, og fylkesmennene er delegert myndigheten jf. brev fra Miljøvemdepartementet av SFT er klageinstans ved en eventuell klagebehandling etter forurensningsloven. Støyutslipp reguleres av "Retningslinje for støy i arealplanlegging" (T-1442) som er utarbeidet i tråd med EUs gjeldende regelverk for støy. Retningslinjen gjelder utendørs støyforhold ved planlegging av viktige støykilder i ytre miljø, og arealbruken i støyutsatte områder. I henhold til T-1442 skal det benyttes enheten Lden som er gjennomsnittlig støynivå over et år. Dette betyr bl.a. at støynivåene kan overskride retningslinjene i deler av året, hvis dette oppveies av perioder med lavere støynivåer. Lden vektlegger også i større grad støy på kvelds- og nattetid ved at støy om kvelden (k ) tillegges 5 db og støy om natten (k123-07) tillegges 10 db. I retningslinjen opereres det med to grenseverdier avhengig av om bebyggelsen/støyfølsomt område ligger i vindskygge7 eller ikke. Grenseverdien er satt til henholdsvis Lden= 45 dba8 og Lden = 50 dba. De fleste vindturbiner er i drift ved vindstyrker mellom 4 og 25 m/s, men enkelte turbintyper kan også ha et større driftsintervall. Støy fra vindturbiner med variabelt turtall og den delen av bakgrunnsstøyen som skyldes vind, øker med vindstyrken. Ved vindhastigheter over ca. 8 m/s vil bakgrunnsstøyen fra selve vinden begynne å bli den dominerende støykilden. Ved høye vindstyrker vil derfor støyen fra vindturbinene bli maskert av bakgrunnsstøyen. Det er vanlig å vurdere støy fra vindturbiner ved 8 m/s fordi det er i den situasjonen at støy fra vindturbiner vil være mest hørbar, såkalt kritisk vindstyrke. Faktorer som avstand, vindretning, værsituasjon, topografi (herunder vindskygge), vil være avgjørende for det faktiske støynivået. I søknaden sies det at det på grunn av avstand til eksisterende bebyggelse, kun én hytte ved Nyvatnet som vil bli liggende i sonen der det vil kunne oppleves støy mellom Lden dba. Støyverdien ved denne hytten er beregnet til Lden 49 dba ved dominerende vindretning og Lden 47 dba dersom man legger til grunn en fiktiv situasjon med vind fra alle retninger. Ytterligere én hytte ved Kuppulskardtjønna vil kunne oppleve støy opptil Lden 44 dba ved dominerende vindretning og Lde 46 dba dersom det legges til grunn vind fra alle retninger. Ettersom denne hytten er lokalisert ved vann vil støynivået kunne blir høyere. I vurderingene fra tiltakshaver antas støynivået ved de to hyttene å ligge 1-3 db høyere enn det som fremgår av beregningene. Hyttene antas også å kunne oppleve vindskygge. NVE konstaterer vindkraftverket vil kunne gi støyverdier over grenseverdiene fastsatt i retningslinjene for støy for to hytter, dersom det legges til grunn at hyttene vil ligge i vindskygge. NVE konstaterer videre at tiltakshaver er i en positiv dialog med de to eierne av hyttene som vil bli berørt av støy fra vindkraftverket. NVE viser til at det er fylkesmannen i Sør-Trøndelag som er ansvarlig myndighet etter forurensningsloven og at behovet for og behandling av søknad utslippstillatelse avklares med fylkesmannen. Utenom disse to hyttene ligger nærmeste bebyggelse på Hofstad. Støypåvirkning fra vindturbinene i det eksisterende vindkraftverket på Bessakerfjellet var også tema ved konsesjonsbehandlingen av dette vindkraftverket. Konsekvensutredningen anslo at det ville kunne oppleves hørbar støy fra vindturbinene ved Hofstad ved bestemte vindretninger. NVE konstaterer at dette nå er tilfellet. Beregninger viser at støyforholdene ikke endres vesentlig på grunn av avstand (ca meter). NVE legger til grunn at vindturbinene på Skomakerfjellet ikke vil bidra vesentlig til å øke støynivået ved bebyggelsen på Hofstad. Vindskygge: bebyggelsen ligger skjermet for vinden slik at maskeringen fra vindsuset kan forsvinne helt. 8: dba: lyden vektes for hva det menneskelige øret oppfatter.

14 Side Jord-, skog, og beitebruk NVE legger til grunn at det ikke finnes landbruksinteresser i området. Etter NVEs vurdering vil heller ikke vindkraftverket med tilhørende infrastruktur berøre potensielle jord- og skogbruksinteresser i vesentlig grad Systemmessige virkninger TrønderEnergi Kraft AS planlegger å knytte Bessakerfiellet II vindkraftverket til det eksisterende 66 kv kraftledningsnettet i Bessakerfiellet transfonnatorstasjon via en 22 kv kraffiedning. Tiltakshaver viser i konsesjonssøknaden til «Regional kraftsystemutredning for Sør-Trøndelag » av juni 2008 og peker på at innmatingskapasiteten i det eksisterende regionalnett er begrenset. Videre utbygging av større vindkraftverk krever omfattende investeringer i kraftledningsnettet. Tiltakshaver legger til grunn at produksjonen fra det omsøkte vindkraftverket uten problemer kan mates inn på det eksisterende kraftledningsnettet på Fosen og viser i den sammenheng til vurderinger fra TrønderEnergi Nett AS som er regionalnetteier. Tiltakshaver sier videre at statiske analyser viser at maksimal kapasitet på kraftledningene mellom Straum og Bratli er på 51 MW og at det vil kreve investeringer i NTE Nett sitt kraftledningsnett dersom denne grensa overstiges. Videre viser analysene at forbruket i kommunene Osen, Roan og Åfjord varierer fra minst 6 MW til 18 MW. Dersom man legger dette til grunn vil en mulig effektleveranse fra vindkraft i området kunne variere fra 57 MW til 69 MW. Samlet effektinstallasjon av vindkraft i området vil kunne bli 67,5 MW, dersom det blir gitt tillatelse til Bessakerfi ellet II vindkraftverk. Tiltakshaver sier at det derfor kan oppstå situasjoner, når forbruket er lavt og effektleveransen er høy, der effektgrensen overskrides. Ut fra tiltakshavers vurdering vil dette særlig kunne skje om sommeren, men erfaringsvis vil vindkraftverken sjelden levere full effekt. Tiltakshaver viser til at vaketap mellom vindturbiner, turbulens og tilgjengelighet vil redusere effektleveransen fra vindkraftverkene totalt sett. Tiltakshaver sier imidlertid at det vil bli installert et vern som automatisk regulerer ned effektleveransen fra vindkratverken når denne overstiger innmatingskapasiteten på kraftledningen fra Straum til Bratli. Videre sier tiltakshaver at dynamiske analyser viser at reduksjon i produksjonen og frakobling av produksjon må gjennomføres i enkelte situasjoner, men at det er liten sannsynlighet for problemer med spenningskvaliteten dersom kompenseringen i kraftledningsnettet er god. Statnett sier at den planlagte økningen på 10 MW i Bessakerfjellet vindkraftverk er liten, og at den har marginal betydning for sentralnettet. NTE Nett AS påpeker i sin uttalelse til tiltaket at det i dag reelt sett er en effektgrense på 51 MW for innmating mot Bratli transformatorstasjon. Videre sier de at økt effektinstallasjon av vindkraft vil gi større effektflyt inn mot Bratli transformatorstasjon. Det fremheves av NTE Nett at nettdriften i området har blitt mer stresset etter idriftsettelsen av Bessakerfjellet vindkraftverk og at det har vært vurdert tiltak i form av spesialregulering av produksjon i perioder med huy produksjon fra vindlu-aft og vannkraft i Fosenregionen. NTE Nett angir at flaskehalsene i deres nett er innføringskabelen til Namsos fra Bratli samt overføringslinjen mellom Follafoss og Steinkjer. NTE Nett kommenterer også tiltakshavers forslag til løsning for å møte effektbegrensningen i Bratli transformatorstasjon. Det pekes på at dette er tenkt løst gjennom å montere inn grenseverdiovervåkning på kraftledningen fra Straum til Bratli, med vern som automatisk kobler ut nødvendig mengde produksjon i vindkraftverket dersom grensen på 51 MW overskrides.

15 Side 29 skulle oppstå. Det bør også i driftfasen utarbeides rutiner for håndtering av avfall ved vedlikeholdsarbeid på turbinene. NVE forutsetter derfor at det utarbeides et miljøoppfølgingsprogram, som søker å redusere faren for forurensning til et minimum. Avfallet skal i utgangspunktet transporteres til nærmeste offentlige veg for henting. Alt farlig avfall skal sorteres og leveres separat til godkjent mottak. Når vindkraftverket er i drift, vil det vesentlige avfallet være forbruksavfall fra servicebygget og spillolje. Avfall skal behandles på forskiftmessig måte å følge norske lovverk. NVE legger til grunn at risikoen for forurensning i anleggsfasen er til stede, men denne kan reduseres ved enkle tiltak, for eksempel lagring av drivstoff på sikre steder. Etter NVEs vurdering vil det ikke være vesentlig fare for verken avrenning eller forurensning fra anlegget i driftsfasen Iskast Etter NVEs vurdering er risikoen for iskast i planområdet lav, men tiltakshaver bes likevel informere om potensialet for og faren ved iskast under spesielle værforhold, for eksempel ved at det settes opp informasjonsskilt i de mest aktuelle innfartsårene til vindkraftverket. NVE vil fastsette vilkår om utarbeidelse av rutiner for varsling med mer for allmennheten i perioder med fare for iskast. Etter NVEs vurdering synes faren for iskast liten på grunn av de klimatiske forholdene i området Vilkår om opprydding og.fierning av anlegget NVE viser til energilovsforskriften, der det i en konsesjon settes generelle vilkår til bygging, drift og nedleggelse av anlegg. Vedrørende nedleggelse av anlegg lyder vilkåret; "Ved nedleggelse plikter den tidligere konsesjonær å fierne det nedlagte anlegg og så langt som mulig føre landskapet tilbale til naturlig tilstand. Norges vassdrags- og energidirektorat kan sette frist for arbeidet og treffe bestemmelser med hensyn til tilbakeføringen." I tillegg til dette standardvilkåret, vil NVE sette krav om at TrønderEnergi Kraft AS skal lage et forslag til hvordan de skal sikre de økonomiske forholdene knyttet til fjerning av anlegget og tilbakeføring av området. I løpet av det 12. driftsåret for vindkraftverket, skal tiltakshaver legge frem et konkret forslag til garantistillelse som sikrer kostnadsdekning for fjerning av turbinene og istandsetting av området ved utløp av driftsperioden, jf. energilovsforskriften Økonomisk vurdering av tiltaket 7.1 Generelt Vindkraft er en relativt moden teknologi. Med unntak av vannkraft er vindkraft nærmere kommersiell lønnsomhet enn noen andre fornybare energikilder. Uten statlig støtte er likevel ingen omsøkte norske vindkraftverk lønnsomme med dagens priser. Bedre økonomi i det enkelte prosjekt er derfor en viktig utfordring for tiltakshavere. Regjeringen har gjenopptatt forhandlinger med Sverige om grønne sertifikater for fornybar kraftproduksjon. Inntil et eventuelt sertifikatmarked etableres vil statlig støtte til vindkraftproduksjon forvaltes av Enova SF. Enova er etablert av Olje- og energidepartementet og skal bidra til ny miljøvennlig miljøproduksjon gjennom en årlig utlysning av et investeringstøtteprogram. Enova har

16 Side 31 brukes en grovhetsskala hvor en gitt landskapstype forbindes med en konstant. En høy grovhetsklasse refererer til landskap som domineres av skog eller bygninger, mens lavere grovhetsklasse referer til flatt landskap hvor klasse 0 er hav og innsjøer. NVE har med utgangspunkt i foreløpige resultat fra en ny vindkartlegging av Norge gjort beregninger som viser at årsmiddelvind på Skomakerfjellet vil ligge i intervallet 7,6-8,5 m/s i 80 meters høyde. Tiltakshaver anslår årsmiddelvind til 8,0 m/s i 50 meters høyde. På bakgrunn av disse opplysningene vurderer NVE vindressursen på Skomakerfjellet som god Turbulens Turbulens kan defineres som en situasjon hvor vinden i et område ikke beveger seg horisontalt med den dominerende vindretning. Turbulens oppstår når vinden treffer et hinder og forandrer retning, eller dersom luften nær bakkenivå er varmere enn høyereliggende luft og temperaturen avtar raskt med høyden. Høyere horisontale luftstrømmer vil da møte de vertikale luftstrømmene fra bakkenivå som vil gi opphav til turbulens. Graden av turbulens vil derfor variere med temperaturforskj eller i høyden og ut fra kompleksiteten til terrenget, og vil ha påvirkning på elektrisitetsproduksjonen og levetiden til et vindkraftverk. Turbulens innad i et planområde kan variere lokalt og stiller store krav til detaljplanlegging og til plassering av den enkelte turbin. I arbeidet med å vurdere turbulensintensiteten i omsøkte vindkraftprosjekter har NVE fått utarbeidet RIX-kart. RIX, The ruggedness index, er en indeks som forteller hvor stor helningsgrad landskapet har i ett gitt område, og brukes til å beregne turbulensintensitet. RDC-verdiene på Skomakerfjellet og i det omkringliggende landskapet ligger i intervallet 20-40%. Etter NVEs vurdering tilsier disse verdiene at elektrisitetsproduksjonen i vindkraftverket vil påvirkes til en viss grad Vaketap Vaketap er den turbulenseffekten som oppstår på lesiden av en vindturbin. Siden turbinen omgjør energien fra vinden til mekanisk arbeid som igjen blir omgjort til elektrisitet i turbinens generator, vil vinden bak turbinen inneholde mindre energi enn vinden som blåser inn. Turbulenseffekten forårsakes av turbinens roterende blader som vil skape en luftvirvel på turbinens leside. Under planlegging av et vindkraftverk med flere turbiner er det derfor viktig at man plasserer turbinene på en slik måte at hver turbin blir minimalt påvirket av den turbulenseffekten som forårsakes av de øvrige turbinene. På den ene siden er det ønskelig å plassere vindturbinene langt fra hverandre i vindretningen for å maksimere produksjon, mens på den andre siden vil arealbegrensinger og tilknytningskostnader være faktorer som gjør det ønskelig at avstanden mellom turbiner er mindre. Som en generell regel plasseres turbiner i et vindkraftverk med en avstand på 5 til 9 ganger rotordiameteren til turbinen i den dominerende vindretningen. Avstanden på tvers av dominerende vindretnmg vil være 3 til 5 ganger rotordiameteren". Faktorer som påvirker vaketapet forårsaket av en enkelt turbin vil, ved siden av rotordiameteren og dominerende vindretning, være variasjonen i vindhastigheter og kompleksiteten i det omkringliggende landskap. Vindmålingene som er gjennomført på Skomakerfjellet siden 2007 viser sterkt dominerende vindretninger fra sørøst og vest. Med bakgrunn i disse målingene, og turbinplassering som oppgitt i søknaden forventer NVE lave produksjonstap forårsaket av vaker.

17 Side 33 Bessakerfjellet II vindkraftverk har gode vind- og produksjonsforhold. og kan sannsynliggjøre en høy brukstid sammenliknet med andre konsesjonssøkte vindkraftverk. 8 NVEs samlede vurdering av tiltaket 8.1 Innledning NVE er i medhold av energiloven delegert myndighet til å treffe vedtak om å bygge og drive vindkraftanlegg for å sikre nasjonale interesser innenfor energisektoren. NVE er også ansvarlig myndighet etter utredningsbestemmelsene i plan- og bygningsloven og skal sikre at alle vesentlige virkninger av et vindkraftprosjekt blir tilfredsstillende belyst. Det omsøkte vindkraftverket på Skomakerfjellet, med en installert effekt på inntil 10 MW, faller utenom plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger. NVE har derfor behandlet konsesjonssøknaden etter energiloven alene. NVE mener virkningene av et eventuelt vindkraftverk på Skomakerfiellet bestående av inntil 5 vindturbiner er tilstrekkelig opplyst gjennom høringen av konsesjonssøknaden. NVEs beslutningsunderlag i hver enkelt sak består av søknaden med eventuelle tilhørende pålagte utredninger, innkomne merknader og NVEs egne vurderinger. Beslutningsunderlaget er de siste årene utvidet til også å omfatte tematiske konfliktvurderinger og eventuelle regionale planer for lokalisering av vindkraftverk. I tillegg vil NVE gjøre en regional samordning i de tilfeller det er hensiktsmessig å se flere nærliggende prosjekter i sammenheng. I konsesjonsbehandlingen av vindkraftprosjekter ivaretar NVE både miljøhensyn og tekniske/økonomiske hensyn. Videre foretar NVE en helhetlig og samlet vurdering av alle vesentlige hensyn og interesser. De samlede fordeler skal avveies mot de samlede ulemper, og i den forbindelse foretas det ut fra et faglig skjønn en vekting av de ulike hensynene. Kriteriene for å meddele konsesjon til et vindkraftprosjekt er at fordelene med tiltaket skal være større enn ulempene for samfunnet. På bakgrunn av en vurdering av virkningene for de ulike hensyn og interesser som berøres av tiltaket, kan NVE, dersom konsesjon meddeles, finne grunnlag for å pålegge søkeren avbøtende tiltak for å redusere ulemper ved tiltaket. 8.2 Samlet vurdering av Bessakerfjellet H vindkraftverk NVE legger til grunn at det omsøkte vindkraftverket er i tråd med landets politiske målsetting om å satse på utvikling av ny fornybar elektrisitetsproduksjon. Vindkraftverket vil kunne produsere GWh ny fornybar kraft. Vindkraftverket vil i beskj eden grad bidra til å forbedre forsyningssikkerheten i området. Vindforholdene på Skomakerfj ellet er gode. NVE har med utgangspunkt i foreløpige resultat fra en ny vinclkartlegging av Norge gjort beregninger som viser at årsmiddelvind på Skomakerfjellet vil ligge i intervallet 7,6-8,5 m/s i 80 meters hoyde. På bakgrunn av dette vurderer NVE vindressursen på Skornakerfiellet som god. Ising og turbulens vil imidlertid kunne påvirke produksjonen i vindkraftverket. Vindkraftverket vil være godt synlig i landskapet. Etter NVEs vurdering er landskapet allerede preget av vindturbinene på det nærliggende Bessakerfjellet vindkraftverk og de negative virkningene på landskapet som følge av etablering av vindturbiner på Skomakerfjellet vil derfor være små. NVE vurderer også at den omsøkte utbyggingen vil ha liten effekt på det nåværende friluftslivet på Skomakerfjellet og omkringliggende områder. Størst påvirkning for friluftslivet vil være i områdene

1E311. Anleggskonsesjon. TrønderEnergi Kraft AS 02 JUL I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt:

1E311. Anleggskonsesjon. TrønderEnergi Kraft AS 02 JUL I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: 1E311 N V E Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

Sign.: Statoilllydro ASA, Tussa Energi AS, Sande kommune

Sign.: Statoilllydro ASA, Tussa Energi AS, Sande kommune t? Norges vassdrags- og energidirektorat N V E KTE-notat 47/2008 Til: Fra: Ansvarlig: Dato: Vår ref.: Arkiv: 511 Kopi: e- og ener id artementet 1na Ro erud Arne Olsen 12.09.2008 NVE 200704252-60 Sign.:

Detaljer

KONSESJONSBEHANDLING OG NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT

KONSESJONSBEHANDLING OG NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT KONSESJONSBEHANDLING OG NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT Jon Krogvold og Anne Maren Aabøe Seksjon for energikonsesjon jokr@nve.no/amaa@nve.no DEL 1 Konsesjonsbehandling av vindkraft v/ Anne Maren Aabøe DEL

Detaljer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Gardermoen 26. oktober 2009 Harald Noreik Seniorrådgiver Avd. for regional planlegging, Miljøverndepartementet Disposisjon Mål og status for vindkraftutbyggingen

Detaljer

Anlegg skonses' on. Kjøllefjord Vind AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

Anlegg skonses' on. Kjøllefjord Vind AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO Anlegg skonses' on Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

Anleggskonsesion. Nord-Norsk Vindkraft AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

Anleggskonsesion. Nord-Norsk Vindkraft AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesion Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Miljøkraft Tromsø AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

Anleggskonsesjon. Norsk Miljøkraft Tromsø AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: Norges vassdrags- og energidirektorat 13 N V E Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO Anleggskonsesjon Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Interntitt: www.nve.no

Detaljer

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive Kvinesheia vindkraftverk i Kvinesdal og Lyngdal kommuner, Vest-Agder fylke, med følgende anlegg:

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive Kvinesheia vindkraftverk i Kvinesdal og Lyngdal kommuner, Vest-Agder fylke, med følgende anlegg: Anleggskonsesjon Meddelt: Statkraft Agder Energi Vind DA Organisasjonsnummer: 993 189 820 Dato: 09.03.2016 Varighet: 31.12.2045 Ref: 200710168-151 Kommune: Kvinesdal og Lyngdal Fylke: Vest-Agder Side 2

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

Anleggskonsesjon. NTE Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. NTE Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: NTE Energi AS Organisasjonsnummer: 988340715 Dato: 10.04.2017 Varighet: 01.01.2045 Ref.: 201605742-21 Kommune: Nærøy Fylke: Nord-Trøndelag Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17 Norges vassd rags- og energidirektorat N V E Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Solvind Prosjekt AS Organisasjonsnummer: 990 898 847 Dato: 1 i MAI 2010 Varighet:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271.

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271. Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Norsk Hydro ASA Organisasjonsnummer: 914778271 Dato: Varighet: 23.11.2029 Ref: Kommuner: Åfjord Fylke: Sør-Trøndelag Side

Detaljer

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT 1. Utredningsprogram 2. Felles kart 3. Støy 4. Skyggekast Adresseliste VEDLEGG 1 Vår dato: Vår ref.: 200703107-95 ke/mbe, 200703409-72 ke/mbe, 200703210-81 ke/mbe, 200706554-52

Detaljer

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Av: Håvard Bjordal Miljørådgiver, Lyse Produksjon AS Søknadsprosess Forhåndsmelding: Formål: Å informere

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune Norges vassdrags-og energidirektorat NVE KE-notat Søker/sak: Solvind Prosjekt AS/ Storøy vindkraftverk Fylke/kommune: Rogaland/Karmøy Ansvarlig: Arne Olsen Saksbehandler: MarteNyheim Dato: Vår ref.: Sendes

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk på Fosen

Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk på Fosen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Att: Arne Olsen YOUR REF./DATE: OUR REF.: PLACE/DATE: Oslo, 30. november 2015 Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Vind Skorveheia AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Norsk Vind Skorveheia AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Norsk Vind Skorveheia AS Organisasjonsnummer: 994 583 069 Dato: 09.03.2016 Varighet: 31.12.2045 Ref: 200802252-56 Kommune: Flekkefjord Fylke: Vest-Agder Side 2 I medhold av lov

Detaljer

Anleggskonsesjon. Marin Energi Testsenter AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

Anleggskonsesjon. Marin Energi Testsenter AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: Norges vassdrags- og energidirektorat Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Marin Energi Testsenter AS Organisasjonsnummer: 995 285 355 Dato: 0 c MA 2013 Varighet:

Detaljer

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3 STYRESAK REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK 1. Innledning Finnmark fylkeskommune har utarbeidet utkast til regional vindkraftplan for Finnmark. Planen er nå på høring med høringsfrist 6. august 2012.

Detaljer

Anleggskonsesjon. Troms Kraft Produksjon AS GUL KOPI. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

Anleggskonsesjon. Troms Kraft Produksjon AS GUL KOPI. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: R Norges vassdrags- og energidirektorat GUL KOPI Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 03010510 Anleggskonsesjon Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

Vindkraft i Larvik - Møte Larvik kommune. 10. desember 2018

Vindkraft i Larvik - Møte Larvik kommune. 10. desember 2018 Vindkraft i Larvik - Møte Larvik kommune 10. desember 2018 Hva dreier planene seg om? Larvik Vindkraftverk er et lite vindkraftverk med tre vindturbiner. Vindkraftverket er tenk plassert i et område vest

Detaljer

Svåheia vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindpark Innledning Dalane Vind AS ble etablert våren 2005 og eies av Agder Energi AS og Dalane energi IKS. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS og de 30 kommunene

Detaljer

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014 REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND 2009-2021 HANDLINGSPROGRAM 2014 Beskrivelse av planen Regional plan om vindkraft i Nordland- arealmessige vurderinger ble vedtatt av fylkestinget i 2009 (FT-sak 155/09).

Detaljer

Anleggskonsesjon. Dalane Vind AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 988 034 347.

Anleggskonsesjon. Dalane Vind AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 988 034 347. 121 Norges iassdrags- og energidirektorat N E Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark JournalpostID: 17/11786 Dato: 04.12.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte 19.12.2017 Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark Innledning Grenselandet

Detaljer

Selskaps- og prosjektpresentasjon. Grunneiere Grimstad og Lillesand kommune 15 og 16. juni 2011

Selskaps- og prosjektpresentasjon. Grunneiere Grimstad og Lillesand kommune 15 og 16. juni 2011 Selskaps- og prosjektpresentasjon Grunneiere Grimstad og Lillesand kommune 15 og 16. juni 2011 1 Hvem er vi? Mange års erfaring fra vindkraftutvikling. 5 partnere med mer enn 40 års samlet erfaring fra

Detaljer

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i energilovforskriften

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i energilovforskriften Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i energilovforskriften 1. Høringsnotatets hovedinnhold Olje- og energidepartementet fremmer i dette notatet forslag til endring i forskrift

Detaljer

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk.

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk. Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Nord-Norsk vindkraft AS Fylke/kommune: Nordland/Træna Ansvarlig: Arne Olsen, KE Sign.: Saksbehandler: Gudmund Synnevåg Sydness, KE Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 200804920-42

Detaljer

tillatelse til i Eigersund kommune i Rogaland å bygge og drive Svåheia vindkraftverk med følgende elektriske anlegg:

tillatelse til i Eigersund kommune i Rogaland å bygge og drive Svåheia vindkraftverk med følgende elektriske anlegg: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE ii Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Dalane Vind AS Organisasjonsnummer: 988 034 347 Dato: 2 4 JUN 2011 Varighet:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Lutelandet Energipark AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

Anleggskonsesjon. Lutelandet Energipark AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: NVE I Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Lutelandet Energipark AS Organisasjonsnummer: 993501972 Dato: 1 1 MAI 2011 Varighet: 1.5.2041 Ref: NVE 200703458-56

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Konsesjonsbehandling og nasjonal ramme for. vindkraft. Anne Maren Aabøe/Jørgen Kocbach Bølling. 14. august 2019

Konsesjonsbehandling og nasjonal ramme for. vindkraft. Anne Maren Aabøe/Jørgen Kocbach Bølling. 14. august 2019 Konsesjonsbehandling og nasjonal ramme for vindkraft Anne Maren Aabøe/Jørgen Kocbach Bølling 14. august 2019 NVE er underlagt Olje- og energidepartementet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) NVE

Detaljer

Austri Vind DA. Kjølberget Vindkraftverk. Illustrasjon fra Rysjølia mot Kjølberget. (mot sørvest, 5-6 km unna)

Austri Vind DA. Kjølberget Vindkraftverk. Illustrasjon fra Rysjølia mot Kjølberget. (mot sørvest, 5-6 km unna) Illustrasjon fra Rysjølia mot Kjølberget (mot sørvest, 5-6 km unna) Austri Vind DA Kjølberget Vindkraftverk 10 januar 2019 Tommy Rudihagen (prosjektleder) / Thor Svegården (styreleder Austri Vind DA) Prosess

Detaljer

-0 DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref vår ref Dato 00/ Nord -Trøndelag Elektrisitetsverk - Ytre Vikna vindmollepark

-0 DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref vår ref Dato 00/ Nord -Trøndelag Elektrisitetsverk - Ytre Vikna vindmollepark -r -0 DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Adressater i henhold til vedlagte liste NVE.-'å OC2o5?- /5`3 S.beh.: / /-- 1 4 JUN 2006 Arkivkode: - Sek.kode: TE dato/ sign,: Deres ref vår ref Dato 00/00465-18

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Midtfjellet Vindkraft AS

Midtfjellet Vindkraft AS Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Middelthuns gate 29 P.O. Box 5091 Majorstua N-0301 OSLO NORWAY Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Telephone: +47

Detaljer

Kjølberget vindkraftverk

Kjølberget vindkraftverk 1 Opplegg Kort om planene som utredes Gjennomgang av funn, ulike tema: Landskap Kulturminner Friluftsliv Naturmangfold Inngrepsfrie naturområder og verneområder Støy og skyggekast Verdiskaping Reiseliv

Detaljer

Anleggskonsesjon. Sarepta Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Sarepta Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Sarepta Energi AS Organisasjonsnummer: 988 470 937 Dato: 03.10.2016 Varighet: 01.10.2045 Ref: 200702919-82 Kommune: Frøya Fylke: Sør-Trøndelag Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk MiljefkraftRaudfjellAS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 1 1MAI2012 Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Norsk MiljefkraftRaudfjellAS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 1 1MAI2012 Varighet: Ref: NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Anleggskonsesjon Meddelt: Norsk MiljefkraftRaudfjellAS Organisasjonsnummer: 988669598 Dato: 1 1MAI2012 Varighet: 1.6.2045 Ref: NVE 200701246-89 Kommune: Tromsø Fylke:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Lyse Produksjon AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 980 335 216. Dato: I AUC-, Varighet: 16.08.2045. Ref: NVE 200703409-169

Anleggskonsesjon. Lyse Produksjon AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 980 335 216. Dato: I AUC-, Varighet: 16.08.2045. Ref: NVE 200703409-169 Norges vassdrags- og energidirektorat Anleggskonsesjon Meddelt: Lyse Produksjon AS Organisasjonsnummer: 980 335 216 Dato: I AUC-, Varighet: 16.08.2045 Ref: 200703409-169 Kommuner: Bjerkreim og Gjesdal

Detaljer

Anleggskonsesjon. Guleslettene vindkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Guleslettene vindkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Guleslettene vindkraft AS Organisasjonsnummer: 992528346 Dato: 08.10.2014 Varighet: 31.12.2045 Ref: 200704834-127 Kommune: Bremanger og Flora Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning November 2012 Austri Vind et samarbeid om å utvikle vindkraft basert på lokale ressurser og lokalt eierskap Austri Vind eies av Eidsiva Vekst,

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Tredje kvartal 2018 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), kommunenes og Norges vassdragsog energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/339

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/339 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/339 KALLURDALSBROTET - UTREDNING AV VINDKRAFT Rådmannens innstilling: Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: TrønderEnergi Kraft AS vil selv

Detaljer

Anleggskonsesjon. Bjerkreim Vind AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Bjerkreim Vind AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Bjerkreim Vind AS Organisasjonsnummer: 988 034 347 Dato: 02.11.2016 Varighet: 31.12.2045 Ref: 200705972-133 Kommune: Bjerkreim Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/4196-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Anleggskonsesjon. Guleslettene vindkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Guleslettene vindkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Guleslettene vindkraft AS Organisasjonsnummer: 992528346 Dato: 02.02.2017 Varighet: 31.12.2045 Ref.: 200704834-156 Kommuner: Bremanger og Flora Fylke: Sogn og Fjordane Side 2

Detaljer

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Oslo 22.09.2003 Øyvind Håbrekke, politisk rådgiver Olje- og energidepartementet Utviklingen i kraftbalansen - midlere produksjonsevne og forbruk 140

Detaljer

EleNorges. Anleggskonsesjon. HaramKraftAS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014. Varighet: Ref: NVE

EleNorges. Anleggskonsesjon. HaramKraftAS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014. Varighet: Ref: NVE EleNorges vassdrags- og N V E energidirektorat Anleggskonsesjon Meddelt: HaramKraftAS Organisasjonsnummer: 985808546 Dato: 3 0 JAN2014 Varighet: 31.12.2045 Ref: NVE 200708130-62 Kommune: Haram Fylke: Møre

Detaljer

Anleggskonsesjon. Kvalheim Kraft DA. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 8. Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Kvalheim Kraft DA. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 8. Varighet: Ref: NVE Norges vassdrags- og energidirektorat NVE E Anleggskonsesjon Meddelt: Kvalheim Kraft DA Organisasjonsnummer: 994 701 088 Dato: 8 Varighet: 1.11.2044 Ref: NVE 200702243-60 Kommune: Vågsøy Fylke: Sogn og

Detaljer

Anleggskonsesjon. Hybrid Technology AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Hybrid Technology AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Hybrid Technology AS Organisasjonsnummer: 987022434 Dato: 15.09.2014 Varighet: 31.12.2045 Ref: 200709319-88 Kommune: Bjerkreim Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Anleggskonsesjon. Vestavind Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Vestavind Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Vestavind Kraft AS Organisasjonsnummer: 989074687 Dato: 08.10.2014 Varighet: 31.12.2045 Ref: 200708327-83 Kommune: Bremanger Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-55 kte/lhb Arkiv: 912-513.1/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

Anleggskonsesjon. TrønderEnergi Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. TrønderEnergi Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: TrønderEnergi Kraft AS Organisasjonsnummer: 878631072 Dato: 29.09.2017 Varighet: 31.12.2045 Ref.: 201106956-151 Kommune: Selbu Fylke: Sør-Trøndelag Side 2 I medhold av lov av

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om

Velkommen til NVEs møte om Velkommen til NVEs møte om Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk 5. oktober 2011 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen NVEs saksbehandling v/ Erlend Bjerkestrand Orientering om forslag til utredning fra tiltakshaver

Detaljer

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby

Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker. Rune Flatby Tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i vassdragssaker Rune Flatby Disposisjon Litt om konsesjonsbehandling Viktige hensyn i konsesjonsbehandlingen Status konsesjonssaker fornybar energi Beslutningsgrunnlag

Detaljer

Anleggskonsesjon. Sarepta Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Sarepta Energi AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Sarepta Energi AS Organisasjonsnummer: 988470937 Dato: 27.09.2016 Varighet: 31.12.2045 Ref: 200802039-182 Kommuner: Flatanger, Osen og Roan Fylke: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Detaljer

Anleggskonsesjon. Lyse Produksjon AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Lyse Produksjon AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE Anleggskonsesjon Meddelt: Lyse Produksjon AS Organisasjonsnummer: 980335216 Dato: 01.07.2014 Varighet: 31.12.2045 Ref: NVE 201004370-74 Kommune: Vindafjord Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av lov av 29.

Detaljer

Anleggskonsesjon. Marker Vindpark AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Marker Vindpark AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Marker Vindpark AS Organisasjonsnummer: 915 592 163 Dato: 14.02.2017 Varighet: 31.12.2045 Ref.: 201200476-223 Kommune: Marker Fylke: Østfold Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Utbyggingsplaner de neste 10 årene. Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen

Utbyggingsplaner de neste 10 årene. Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen Utbyggingsplaner de neste 10 årene Tormod Eggan Konsesjonsavdelingen Disposisjon Politisk fornybarsatsing Planlagte produksjons- og overføringsanlegg Miljøvennlig nettutbygging? Hva gjør NVE 2 Fornybarsatsning

Detaljer

Anleggskonsesjon. Haram Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Haram Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Haram Kraft AS Organisasjonsnummer: 985 808 546 Dato: 07.02.2019. Varighet: 31.12.2046 Ref.: 200708130-116 Kommune: Haram Fylke: Møre og Romsdal Side 2 I medhold av lov av 29.

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 4. kvartal 2014 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk

Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Konsesjonsbehandling i energisaker som er unntatt fra plan- og bygningsloven/småkraftverk Øystein Grundt Seksjonssjef Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Definisjoner Mikrokraftverk

Detaljer

Anleggskonsesjon. Finnmark Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 994 345 486. Dato: 2 9 FEB2012. Varighet: 1.1.2045. Ref: NVE 200701187-118

Anleggskonsesjon. Finnmark Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 994 345 486. Dato: 2 9 FEB2012. Varighet: 1.1.2045. Ref: NVE 200701187-118 Norges vassdrags-og energidirektorat [:1[ Anleggskonsesjon Meddelt: Finnmark Kraft AS Organisasjonsnummer: 994 345 486 Dato: 2 9 FEB2012 Varighet: 1.1.2045 Ref: 200701187-118 Kommune: Båtsfjord Fylke:

Detaljer

Utbygging av vindkraft på Innvordfjellet. Ønske om ny behandling i kommunestyret.

Utbygging av vindkraft på Innvordfjellet. Ønske om ny behandling i kommunestyret. Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2010/7671-10 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Utbygging av vindkraft på Innvordfjellet. Ønske om ny behandling i kommunestyret. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Fjerde kvartal 2018 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), kommunenes og Norges vassdragsog energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Statskog SF Skogvatnet vindkraftverk i Tysfjord kommune, Nordland fylke Vedtak om avslag på soknad om konsesjon

Statskog SF Skogvatnet vindkraftverk i Tysfjord kommune, Nordland fylke Vedtak om avslag på soknad om konsesjon Norges vassdrags- og energidkektorat 131N V E Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos 2 0 DES2012 Vår dato: Vår ref.: 200904233-100 ke/jboe Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Jørgen

Detaljer

Møte med kommunestyret i Evje og Hornnes kommune Prosjekt Honna vindkraftverk 28. februar 2019

Møte med kommunestyret i Evje og Hornnes kommune Prosjekt Honna vindkraftverk 28. februar 2019 ligheter for vindkraft i Åseral og Evje og Hornnes kommuner NORSK VIND ENERGI AS Møte med kommunestyret i Evje og Hornnes kommune Prosjekt Honna vindkraftverk 28. februar 2019 Agenda Kort presentasjon

Detaljer

Vindkraftanlegg på Ertvågøy i Aure kommune endrede utbyggingsplaner og avvik fra meldingen

Vindkraftanlegg på Ertvågøy i Aure kommune endrede utbyggingsplaner og avvik fra meldingen 57/ Ci agder energi NVE Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo 2) Saksbehandler: Arne Fredrik Lånke E-postadresse: amlan@ae.no Sak ID: Kopi til: Aure kommune Vår dato: 19.06.2009 Deres referanse: Deres dato:

Detaljer

Statkraft Development AS - Benkheia vindkraftverk på grensen mellom Rissa og Leksvik kommuner. Fastsetting av utredningsprogram.

Statkraft Development AS - Benkheia vindkraftverk på grensen mellom Rissa og Leksvik kommuner. Fastsetting av utredningsprogram. Norges vassdrags- og energidirektorat Statkraft Development AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 03010510 Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statkraft AS Organisasjonsnummer: 987 059 699 Dato: 06.08.2014 Varighet: 01.01.2045 Ref: 201305169-44 Kommune: Smøla Fylke: Møre og Romsdal Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Søknad om konsesjonsendring -Endring av planområdet for Sørmarkfjellet vindkraftverk

Søknad om konsesjonsendring -Endring av planområdet for Sørmarkfjellet vindkraftverk Søknad om konsesjonsendring -Endring av planområdet for Sørmarkfjellet vindkraftverk Mars 2015 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunn 4 2.1 Om søknaden 4 2.2 Status for vindkraft i Norge og Midt-Norge 4 2.3

Detaljer

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk INFORMASJON KJØLBERGET Vindkraftverk BAKGRUNN Austri Vind DA søker om konsesjon for å bygge og drifte Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune. Planområdet er lokalisert ca. 10 km sør for Midtskogberget

Detaljer

Verdal kommune. Lise Toll 28. februar 2013

Verdal kommune. Lise Toll 28. februar 2013 Verdal kommune Lise Toll 28. februar 2013 E.ONs verksamhet i Norden Naturgas Biogas Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Värme Värmekraft Elnät Drift & Service Försäljning & Kundservice Hvorfor satser E.ON

Detaljer

Anleggskonsesjon TRØNDERENERGI VIND AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon TRØNDERENERGI VIND AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: TRØNDERENERGI VIND AS Organisasjonsnummer: 921 186 002 Dato: 05.04.2019 Varighet: 31.12.2051 Ref.: 201900377-10 Kommuner: Flatanger, Osen og Roan Fylke: Trøndelag Side 2 I medhold

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Saksmappe: 2008/4469-12 Saksbehandler: Øivind Strøm Saksframlegg Klage på vedtak i sak 52/08 ang oppføring av vindmålemast på Aunkrona fra Reindriftsforvaltningen

Detaljer

Velkommen til møte om Setten Vindkraftverk

Velkommen til møte om Setten Vindkraftverk Velkommen til møte om Setten Vindkraftverk Melding - et tidlig varsel om et mulig vindkraftverk Hva skal konsekvensutredes? 30.oktober 2018 Møteplan Innledning v/arne Olsen NVEs saksbehandling v/ Jørgen

Detaljer

Anleggskonsesjon. DønnesfiordVindparkAS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: I 2 DES2013. Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. DønnesfiordVindparkAS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: I 2 DES2013. Varighet: Ref: NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 131. N V E Anleggskonsesjon Meddelt: DønnesfiordVindparkAS Organisasjonsnummer: 996746062 Dato: I 2 DES2013 Varighet: 1.1.2045 Ref: 200703769-122 Kommune: Hasvik Fylke:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Vesterålskraft Vind AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 98706987. Dato: 25 IviN2011 Varighet: 1.1.2045. Ref: NVE 200703469-90

Anleggskonsesjon. Vesterålskraft Vind AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 98706987. Dato: 25 IviN2011 Varighet: 1.1.2045. Ref: NVE 200703469-90 dlorges vassdrags- og efiergidirektorat Anleggskonsesjon Meddelt: Vesterålskraft Vind AS Organisasjonsnummer: 98706987 Dato: 25 IviN2011 Varighet: 1.1.2045 Ref: 200703469-90 Kommune: Sortland Fylke: Nordland

Detaljer

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Solvind Prosjekt AS Organisasjonsnummer: 990 898 847 Dato: 08.06.2016 Varighet: 1.10.2045 Ref: 201301381-40 Kommune: Karmøy Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging.

De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. De miljørettslige prinsippene; tematisk gjennomgang, samferdsel, hyttebygging, strandsonen og kraftutbygging. Thomas André Sveri, fagkonsulent i FRIFO Klikk for å redigere undertittelstil i malen Lovens

Detaljer

Anleggskonsesjon. Hovatn Aust Vindkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Hovatn Aust Vindkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Hovatn Aust Vindkraft AS Organisasjonsnummer: 997610393 Dato: 23.06.2016 Varighet: 31.12.2045 Ref: 201104762-134 Kommune: Bygland Fylke: Aust-Agder Side 2 I medhold av lov av

Detaljer

Søknad om endring i detaljplan for Vardafjellet vindkraftverk

Søknad om endring i detaljplan for Vardafjellet vindkraftverk Søknad om endring i detaljplan for Vardafjellet vindkraftverk Det vises til vedtak om godkjent detaljplan for Vardafjellet vindkraftverk av 27.02.2018 og OEDs stadfesting av nevnte plan den 29.06.2018.

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 4. kvartal 2015 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014 Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 2014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 2014 2015 2016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. NFK NVE X

Detaljer

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby

Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før Rune Flatby Konsesjonsbehandling hva kan bli klargjort før 2020 Rune Flatby Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i petroleumssektoren

Detaljer

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram. Norsk Vind Energi AS Esterveien 6 4056 TANANGER Vår dato: Vår ref.: NVE 200503299-24 kte/lsu Arkiv: 912-513.4 /Norsk Vind Energi Saksbehandler: Deres dato: 6.9.2005 Linn Silje Undem Deres ref.: 22 95 92

Detaljer

Anleggskonsesjon. Bremangerlandet Vindpark AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Bremangerlandet Vindpark AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Bremangerlandet Vindpark AS Organisasjonsnummer: 991299068 Dato: 6.6.2017 Varighet: 31.12.2047 Ref.: 200708328-144 Kommune: Bremanger Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold

Detaljer

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse.

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/5331-12 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Anleggskonsesjon. Zephyr AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Zephyr AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Zephyr AS Organisasjonsnummer: 989 649 825 Dato: 08.10.2014 Varighet: 31.12.2045 Ref: 200904688-63 Kommune: Vågsøy Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/193

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/193 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/193 VINDMØLLEUTBYGGING Rådmannens innstilling: Vedlegg: Søknad datert 01.03.2012 med kartvedlegg (ekskl. vedlegg om tekniske data om

Detaljer

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Vindkraft Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Kunde: SAE Vind, Zephyr as Oppdraget: Gjennomgang av erfaringer fra etablerte vindkraftverk. Intervjuer med vertskommuner.

Detaljer

REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND

REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND http://vindenergi.no Kristin Uleberg, rådgiver, Rogaland fylkeskommune Bakgrunn: Fylkesplan for Rogaland 2006-2009: Lokalisere vind- og bølgekraftanlegg basert

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Miljøkraft Tromsø AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Norsk Miljøkraft Tromsø AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Norsk Miljøkraft Tromsø AS Organisasjonsnummer: 979 575 289 Dato: 17.04.2015 Varighet: 01.06.2045 Ref: 200700282-21 Kommune: Tromsø Fylke: Troms Side 2 I medhold av lov av 29.

Detaljer