f'ph lfluflstül K.1. F x (if: Lør/V? C //'/9 Gjentas med biokkbokstaver Søknad om ferdigattest Pbl , SAK og 8-2 E 1 _ L{

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "f'ph lfluflstül K.1. F x (if: Lør/V? C //'/9 Gjentas med biokkbokstaver Søknad om ferdigattest Pbl , SAK og 8-2 E 1 _ L{"

Transkript

1 Kommunens saksnr. Søknad om ferdigattest Pbl , SAK og 8-2 lfluflstül f'ph lilt'i hmknrfl IHK tlrrrrlwmiliri Søknaden gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Eiendom! byggesied Adresse J essncsstranda 102 Bygningsnr. Bollgnr. Kommune Ringsaker Postnr. Poststed 2320 Furnes Ferdigattest Tilfredsstiller tiltaket kravene til ferdigattest? El] Ja [El] Ne: Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig Dam betydning som vil bli utført innen 14 dager: Type arbeider Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor. Bekreftelse pà at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen: Dato Oppdatert dokumentasjon Er det foretatt ikke søknadspliktige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen? X Ja Nei Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan. tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført. -fl Sluttrapport for avfall Sluttrapport av Díåol vedlegges søknaden Ansvarlig søker forplikter seg til a påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart. Vedlegg nr. K.1. Varmesystem Energiforsynlng Varmefordeling Ikke X Elektrisitet Sol Vannbåren gulwarme Luftoppvarming relevant Biobrensel Gass Vannbåren radioator X Kamin/ovn/peis X Varmepumpe - luft Olje/parafin Elektriske varmekabler Annet Varmepumpe - berg/sjø Annet Elektriske panelovner Fjernvarme/spillvarme Erklæring X I Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier Vedlegg Beskrivelse av vedlegg Situasjonsplan, avkjøringsplan Tegninger, plan, snitt, fasade Redegjørelser/kart Giennomføringsplan Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse Boligspesifikasjon i matrikkelen Uttalelser fra andre offentlige myndigheter Andre vedlegg Gruppe Nr. fra - til r4252, D 1 - E 1 _ L{ F x G 1 K 1 - H H X l _ X o 1 i Underskrlfler Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl 20-1) Foretak Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl 20-4) Navn Kontaktperson Telefon E-post Mobiltelefon Kontaktperson Telefon Mobiltelefon E-post Dater;. Å',,. //'/9 Gjentas med biokkbokstaver Underskrift _ ~ (if: Lør/V? C Dato Underskrift Gjentas med blokkbokstaver Blankett 5167 Bokmål G Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 1 av 1

2 Ringsaker, 755I14 \ "1023 z b X CRL D1 755/14 e 7019 Marl-rm! LQIGnmfakcf nn knmmunnnm NARl. / \. *.f 70 Mnfi 5 : Manhm; 5. finnngfmnfh N Lg: 5 s81,6 x 0

3 -l F.Jf-w ILJT c M.M MM H. AI? Lift.: MM..._F..M. -.-.i- i1 Si-.- P_ I i lå. r l M x sf \ NHL]...\\....lH\.l.. I øy. \\l -...n.1..ll.!.x- _... Ii i p. IJJIIII-lI.l1 -l-ll././. mq å? -...MM _\. _. I

4 Gjennomføringsplan nytt tak og forhøyet etasjehøgde. 755/14, Jessnesstranda 102, 2320 Furnes Det er ikke innsendt en egen gjennomføringsplan. Informasjon finnes i vedlagte word-dokument: «Ang. byggesøknad på Jessnesstranda 102». Her går det fram at byggmester Einar Kristiansen bygger opp veggene fra en etasjehøyde på 213/218 cm til 240 cm og bygger nytt tak inkl. taktekking og kledning av himling samt isolasjon på loft i hht gjeldende forskrift (Tek17). Jeg har selv ferdiggjort alle vegger utvendig og innvendig med vindsperre og fuktsperre. På noen vegger er utvendig panel forlenget, og isolasjonen er beholdt som før arbeidene startet: 10 cm glava økonomi + 5 cm glava proff. Vindsperre er klemskjøtt mot eksisterende vindsperre. På ca 1/3 av huset har jeg skiftet panel og vindsperre og etterisolert med 10 cm glava proff med to krysslagte lag a 5 cm. Eksisterende isolasjon var 10 cm glava. Innvendig er veggene fornyet med ny overflate av MDFplater montert på gammel vegg av spon. Fuktsperren som byggmester Kristiansen har lagt i himlinga, er limt til eksisterende fuktsperre i vegg for å oppnå full tetting. Elektroarbeid er utført av Elektro Øst, Moelv, og demontering og montering av varmepumpe er gjort av Kuldespesialisten, Brumunddal. Jessnes vi/'7 IzéZ/XZZ'

5 Vedlegg nr. Versjonsnr. K.) Nullstill Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving Gjelder søknadspliktig tiltak som berører del av bygning som overskrider 100 m2 berørt bruksareal (BRA), eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK17 9-6). Denne blanketten skal også benyttes for tiltak hvor det både er nybygg og rehabilltering/riving. For nybygg; se byggblankett 5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg. Avfallsplan skal foreligge l tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest. Eventuell justert sluttrapport, inkludert mindre gjenstående mengder, skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning tll SAK 8-1 fjerde ledd). Rapporten gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Elendoml byggested Adresse Postnr. Poststed Jessnesstranda Furnes Kommune Ringsaker Detaljert sluttrapport med avfetlsplan Blanketten omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet. (jf. TEK17 9-5) Forurenset masse má håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 (jf. TEK17 9-3). PLAN SLUTI'RAPPOHT Beregnet mengde (tonn) Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringested) Faktisk mengde (tonn) (2) + (4) Ordinært avfall (listen er ikke uttømmende) Trevirke (ikke kreosot- og CCA-impregnert) Papir. papp og kartong Glass Fraksjoner som skal kildesorteres Mengde levert til godkjent avfallsanlegg (1) (2) Mengde levert Leveringssted direkte til ombruk/ Stavsberg '.v.st. gjenvinning (a) (4) Leveringssted (5) Fraksjoner som er kildesortert (6) Jern og andre metaller Glpsbaserte materialer Plast Betong, tegl, lett klinker og lignende Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall) EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) Stavsberg.v.st. Annet (fyll inn under) Shingel og annen asfaltpapp 3,000 Hias Sum sortert ordinært avtall 3,000 Farlig avfall (listen er ikke uttømmende) Organiske løsemidler Maling. llrni lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også tomme fugemasse-patroner) Stavsberg gi.v.st Kvikksølv-holdig avfall 7086 Lysstoffrør 7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA) Stavsberg gj.v.st Polymerlserende stoff. isocyanater og hardere 7152 Organisk avfall uten halogen (f.eks. avfall med kullljære) 7154 Kreosot-impregnert trevirke Blankett 5179 Bokmål c Utgitt av Direktoratet for byggkvalltet Side 1 av 2

6 Detaljert sluttrapport med avfallsplan flora.) 7156 Avfall med ftalater [PVC eller vin l 7157 Kassert isolasjon med miljøskadefige blåsemldler som KFK og HKFK. (skumisolasjcln) 7210 PCB og PCT-heldig avfall tu emasser og annat 7211 PCB-heldige isolerglassruter 7240 KFKJHKFKfi-[FK og fluorkarboner {trek aloarlle etc] Asbest Annet (fyll inn under) PLAN Beregnet mengde (tonn) Fraksjoner som skal kildesortere's l1) {2) sum aanen farllg avian Blandet avfall] restavfall Sum avfall I an 3,000 Sorterlngsrad (Sum sorten ordinært avfall + sum sorten farlig avfall) lsum avfall i att - sorteringsgraden skal være minst 60 % jf. TEK ) Avfall/areal (kg/m2) (sum avfall I alt / bruksareal) Mengde levert til godkjent avfallsanlegg SLUTI'RAPPORT Dloponerlngemáte (Angi mengde og levertngeeted) Mengde leven Leveringssted direkte til ombruk/ Stavsberg gi.v.st. gjenvinning {3) r(4) Levertngssted Faktisk mengde (tonn) (2) + (4) Fraksjoner som er kildesorterf (5) (6) Erklæring I-I Alt avfall etter riving er medtatt i sluttrapporten som sammen med søknad om ferdigattest sendes kommunen Gjenstående avfall Ved innsending av sluttrapport skal det redegjøres for ev. gjenstående avlall (jf veiledning til SAK fjerde leddj. Beregnet mengde (tonn). type avfall og hvordan dette skal håndteres skal oppgis. (Bruker denne plassen til å si at bortsett fra takpappen har jeg ingen begrep om vekt. Det eneste fragmentet som utgjør noe som muligens kan komme opp i et tonn, er treverkt. Alt det andre er småting.) Vedlegg Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr.tra -lil Kvittering for innlevering av avfall Erklæring og underskrift Opplysningene gitt i plan og sluttrapport er basert pà innkomne data fra de ansvarlig utførende Ansvarlig søker for tiltaket Foretak Kontaktperson Talelon Mobiltelefon E-posl Dato Underskrift Ir ; Gjernes med blokkbokstavor ~ r?. Cr??? life-f 261g Blankett 5179 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalltet Side 2 av 2

7 Mafia/ /14 Jessnesstranda 102, 2320 Furnes Ikke søknadspliktige endringer/justeringer: Vi har valgt å legge liggende Vestiandspanel i «sneia» på gavlveggene. Dette gir huset et lavere preg. Dessuten samsvarer det med gavlen i eksisterende garasje på eiendommen. Jeg legger ved fotografi av den ene gavlen, den mot nordvest. Ã). _ ` íg' éà/'b-yfsf/f Mvh `- I ' 336-.'- `05%' L :- A 1 - å. il/wm i.'.'.iw-' C's) MK riff* 'T'ifiiwäfäa HF- H m.

8 6M Ang byggesøknad på Jessnesstranda 102, 755/14 i Ringsaker. Ta kkonstruksjonen på Jessnesstranda 102 er ikke tilpasset oppvarming over tid om vinteren. Dette har over år ført til skader på konstruksjonen pga tining/frysing, og derav lekkasjer spesielt i overgangen mellom yttervegg og takutspring. Taket er i tillegg svært spinkelt dimensjonert, med lange spenn og spinkle materialer. l vinter (2018/19) er det satt opp en ekstra stolpe midt på stua for å unngå at taket bryter sammen under plutselig tungt snøfall. Det er nødvendig å bygge om taket med konstruksjoner etter dagens standard med ferdigbygde takstoler. Så lenge hele takkonstruksjonen må skiftes, ønskes det også å øke etasjehøyden i hovedetasjen fra mellom 213 cm og 217 cm, til standardhøyde 240 cm. Dette medfører behov for å forhøye veggene både innvendig og utvendig. I dag er taket konstruert med to m ner vinkelrett på hverandre. Når en skal skifte taket og benytte takstoler, er det både enklere, og etter vår mening penere, å ha ett sammenhengende møne på langs av bygningskroppen. Så kommer utbygg over inngangspartiet og over terrassen på tvers av dette. Dagens tak er også knekket på Mjøssida (mot sørvest) etter at huset en gang er blitt utvidet i bredden. Når taket bygges om, ønsker vi å bygge et regelmessig saltak, fortsatt med 30 graders takvinkel, som tidligere. Dette, i tillegg til kraftigere materialer og nødvendig lufting, fører til at takkonstruksjonen vil bli høyere enn tidligere. Totalt vil bygget over grunnmur bli ca 5,25 høyt, og mønehøyde over gjennomsnittlig terreng (95 cm) blir ca 6,20 m. Huset har fullt innredet underetasje. Det blir kaldloft, som delvis vil bli innredet som kaldlager med nedfellbar trapp - som i dag. Det er fysisk mulig å få til en takhøyde på over 190 cm i en bredde av ca 60 cm. Vi vil holde oss under 190 cm på kaldlageret og stenge av resten av loftet. Dermed blir det ingen økning i areal Det blir ingen endring i plassering av dører og vinduer. Det er vedlagt tegninger i målestokk 1:50 som er korrekte innafor +/- 10 cm. Det er også vedlagt et forsøk på å vise «gammel» og «ny» bygning som «fotografier». Slik jeg leser reguleringsplanen, er vi godt innafor alle begrensende mål unntatt på pkt c. Her ligger vi svært tett oppunder grensen, nemlig ca 5,6 m, siden høyden skal måles fra laveste punkt. Laveste punkt er utafor kjellerinngangen, hvor terrenget er skåret ned for å få normal dørhøyde. Fra huset mot Mjøsa går en ca 1 m bred «sti» ut fra kjellerinngangen som kommer opp i høyde med øvrig terreng ca 5 m fra grunnmuren. Synsmessig får en derfor inntrykk av at gesimshøyden er ca 4,9 m. Til å gjøre konstruksjonsarbeidet på forhøying av vegg og bygging av tak, inklusive bl.a. vindsperrer, isolasjon, innvendig himling og utvendig taktekking, har vi leid inn firmaet Byggmester Einar Kristiansen AS Furnesvegen 129, Tomme/stad Gård, 2318 Hamar Kontaktperson Kristian Snare, t/f Kristian ( my/353mm:(wk. no Utvendige og innvendige vegger skal jeg selv gjøre i stand. Jeg søker selv om ansvarsrett på grunnlag av innleid utførende på de viktigste delene, og på grunnlag av at jeg har mye erfaring i å legge både utvendige og innvendige paneler med vind- og fuktsperrer. Jessnes

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Postnr. Poststed 9840 Tana. Det bekrettes at tfistrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er ovedevert byggverkets eier.

Postnr. Poststed 9840 Tana. Det bekrettes at tfistrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er ovedevert byggverkets eier. Komninenssaksnr. 2016/1294 Søknad om ferdigattest Pb1 21-10, SAK10 8-1 og 8-2 Søknaden g sider Gnr. Eiendomi 13 by99ested Adresse Grenveien 5 Ferdigattest Bnr. Festenr. Seksionsnr. Bygningsnr. Bolignr.

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.kliff.no Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Er avfallshånderingen endret?

Er avfallshånderingen endret? 1 Byggavfallstatistikk Er avfallshånderingen endret? Teknologifestivalen i Nord-Norge 2013 Kari B. Mellem, SSB 14.03.2013 1 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk Avfall og gjenvinning Avløp Vannressurser

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

Søknad om ferdigattest Pb , SAK og 8-2

Søknad om ferdigattest Pb , SAK og 8-2 Kommunens saksnr. 2016/594 Søknad om ferdigattest Pb1 21-10, SAK10 8-1 og 8-2 DIREKTORATET FOR DYCCKVALITET Søknaden gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune 13 121 TANA Eiendom/

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor og hvordan? 3. Miljøkartlegging 4. Miljøsanering 5. Kildesortering og organisering på byggeplass 6. Hvordan

Detaljer

Skibladnerbrygga ref GNBR 1/196 IG2 melding om endring av ansvarsrett

Skibladnerbrygga ref GNBR 1/196 IG2 melding om endring av ansvarsrett Ringsaker kommune Postboks 64 381 BRUMUNDDAL NORGE Deres ref.: Vår ref.: Dato: 18/334 5161063/Skibl_IG-Endring- 019-06-19 Skibladnerbrygga ref GNBR 1/196 IG melding om endring av ansvarsrett Vi viser til

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20 Randaberg kommune Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan Randabergfjellet Bygg 20 16-0900 NIRAS Norge AS - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.nirasnorge.com Tittel Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Kommunens saksnr. igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja Nei Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet

Detaljer

1 Innledning Om bygget Generelt Ytre forhold Indre forhold Behandling av avfall Oppsummering...

1 Innledning Om bygget Generelt Ytre forhold Indre forhold Behandling av avfall Oppsummering... NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune Oppdrag: 523718 Prosjektering av Sollien barnehage Del: Miljøkartlegging Dato: 2011-03-22 Skrevet av: Åshild Skare Kvalitetskontroll: Annette Elisabeth Lund MILJØKARTLEGGING

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Onarheimslio 233 S460 HUSNES post@kvinnherad.kommune.no Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Veg - Vatn - Avløp Søknaden

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte.

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte. 17 AUG. 2017 Line S. A. Kristiansen Setretangen 14 3950 BREVIK Brevik, 16.08.17. Byggesaksavdelingen Postboks 128 3901 PORSGRUNN SØKNAD OM DISPENSASJON JF. 1-8 PLAN OG BYGGNINGSLOVEN Det søkes om dispensasjon

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS Norconsult Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON Oslo

Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON Oslo Byggavfall roller og myndighet knyttet til Byggteknisk forskrift (TEK 10) INGUNN MARTON 16.02.2017 Oslo Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner

Detaljer

Skal sendast til berørte naboar og gjenbuarar Q ` ' v ~- Til (nabo/gjenbuar) Postnr. l Poststad ROSENDALSVEGEN TO MORTEN AGA OG GRO PERNILLE LIEN

Skal sendast til berørte naboar og gjenbuarar Q ` ' v ~- Til (nabo/gjenbuar) Postnr. l Poststad ROSENDALSVEGEN TO MORTEN AGA OG GRO PERNILLE LIEN \ j Nabovarsel _ Y KV Skal sendast til berørte naboar og gjenbuarar Q ` ' v ~- f ` B i Ved riving skal kreditorar med pengehelte i eigedomen varslast. pbl 21 _; r,_ q r, 'r û i ` _,,,_ EJ FOR BVGCKVALITET

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG Norconsult4C+ Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

rlj RBE Samtykkei tiltakder nabogrensen er nærmere enn 4 meter. Tiltakshaver: Raymond Oppedal og June Gullaksne 31. okt.

rlj RBE Samtykkei tiltakder nabogrensen er nærmere enn 4 meter. Tiltakshaver: Raymond Oppedal og June Gullaksne 31. okt. rlj ' I Samtykkei tiltakder nabogrensen er nærmere enn 4 meter. Tiltakshaver: Prosjekt Raymond Oppedal og June Gullaksne P1287, legalisering av garasje RBE Dato: 31. okt. 2017 Jeg, eier av Gr 105 Br 1,

Detaljer

G- 2 1 av 1 flh1. etter plan- og bygningsloven (pbl) 23-3 `

G- 2 1 av 1 flh1. etter plan- og bygningsloven (pbl) 23-3 ` G- 2 1 av 1 flh1. om ansvarsrett ` skal sendes til ansvartig søker. Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker fà tilsendt en kopi. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

der foretaket ikke har sentral godkjenning

der foretaket ikke har sentral godkjenning Kommunens saksnr. nr. G- til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning o-mromn F WW m Denne blanketten skal alltid vedlegges søknad om ansvarsrett når foretaket ikke har sentral

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Ørland 79 38 7140 OPPHAUG Organisasjonsnummer Navn 919709340 SYSTEMBYGG AS Kontaktperson

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Christian Helland Seksjon Tilsyn Tilsynets arbeidsoppgaver 1. Kommunen har etter pbl. 25-1 plikt til

Detaljer

Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H"

Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H flr~1- Søknadom tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 'I i ggv;;;g;v5:;;. etterplan-og bygningsloven 20-2 H" Søkesdetomdispensasjonfra plan-og bygningsloven, forskriftellerarealplan? Ja l:l Nei Er det

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2011 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig Utfylt skjema

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2015 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2016 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer

Riving av bolig i Dalavegen 2, Strand kommune. Miljøsaneringsrapport

Riving av bolig i Dalavegen 2, Strand kommune. Miljøsaneringsrapport Riving av bolig i Dalavegen 2, Strand kommune Miljøsaneringsrapport Oppdragsgiver: Statens vegvesen Kartlegging: Dimensjon Rådgivning AS 07.04.2016 Utarbeidet av: Mari Skogerbø Godkjent av: Finn Olav Estensen

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse ansvarsrett 1 av Søknaden gjelder Gnr. Eiendom/ 1.) byggested Adresse Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed - kj Kommune Organisasjonsnr. Adresse Kontaktperson E-post,C i)t).-.- GC

Detaljer

8-1. Ferdigstillelse av tiltak

8-1. Ferdigstillelse av tiltak 8-1. Ferdigstillelse av tiltak Publisert dato 05.02.2015 8-1. Ferdigstillelse av tiltak (1) Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak når vilkårene i plan- og bygningsloven

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse FYLKESMANNEN I ROGALAND Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Virksomhet: Mottak og mellomlagring av farlig avfall Utfylt

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Postadresse: Pb 602, 9306 Finnsnes Besøksadresse: Rådhusveien 8 Telefon: 77 87 10 00 Epost: postmottak@lenvik.kommune.no utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Søknadsskjema gjelder for utslipp fra

Detaljer

c- Nullstill 'N. Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

c- Nullstill 'N. Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden c- Nullstill 'N. Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart Pbl 21-3 av nabovarsel) * Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eie/23mmens adresse, ' 1 -_. l > - 1 '. / (i /

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapporteringsskjema Rapportering for 2017 Bedrift: Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen innen 1.3.2018 Underskrift fra bedrift 2 Vi

Detaljer

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Vedlegg nr F - 1a Kommunens saksnr Side 1 av 1 Til kommune SOKNDAL KOMMUNE 4380 4380 HAUGE I DALANE Søknaden gjelder Eiendom/ byggested Gnr

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett Innhold Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på tegninger. Ferdigattest Søknadsblanketter: Søknadsskjema for tiltak

Detaljer

flp1~ (ikke obligatorisk) WWW- W 'f 6 ' /q L/(f'y a 4/2015}c i Gjentas med biokkbokstaver, _

flp1~ (ikke obligatorisk) WWW- W 'f 6 ' /q L/(f'y a 4/2015}c i Gjentas med biokkbokstaver, _ Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabo sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabo) Pbl 2 3 Tlltak på eiendommen: Bnr, Eiendommens adresse 488 0 Gammelskotia 52 262 Eier/tester Kommune og Marianne

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Tilsyn med avfallshåndtering

Tilsyn med avfallshåndtering Tilsyn med avfallshåndtering Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Seksjon tilsyn Hans Chr Helland Seksjon Tilsyn Seksjonsleder Øystein Andersen Gruppeleder Anya Therese Markus Gruppeleder

Detaljer

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Egenrapportering Anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall Rapportering for 2018 Bedrift: NB! Kravene i tillatelsene vil variere noe, fyll inn i de data dere har krav om i henhold til utlippstillatelsen.

Detaljer

Vedlegg nr. A- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak

Detaljer

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554

Zäøtci-.swum 5,4A/:z.r3/9wgA/ S 7791, /8/.554 Vedleggnr. Side G- 1 av Søknadom ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden Elendoml byggested gjelder /c3 7 Gnr. _ l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Bygningsnr. lbolignr. l Kommune Adresse S Pos[.;:Z7JClPoststed

Detaljer

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner hvorfor og hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen

Detaljer

ChristineV. Holm I DagligLeder

ChristineV. Holm I DagligLeder BYGGElliN E.A. SMITH AS AVD. HIBA HUS I..&_AHIBAHUS ORGANISASJONSPLAN ChristineV. Holm I DagligLeder HansPetterTalbergI Salgssjef EivindHansen TekniskLeder ErikNeerland Arkitekt RunarSolberg Arkitekt MortenSellevoldI

Detaljer

Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h

Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 93 bokstav h Vedlegg J: Kommunens sak-/journalnr. Oppdragnr. Eiendom, byggested Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Postnr. Poststed Sakstype

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Informasjonskveld om byggesak 9. april 2018

Informasjonskveld om byggesak 9. april 2018 Informasjonskveld om byggesak 9. april 2018 Hjemmeside, regelverk, plankrav, nabovarsling, tegninger og skjema Inger Elin Aftret, rådgiver Team byggesak Informasjon om byggesak på kommunens hjemmeside

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

Éwz/èumlwmí //4% E/y f f o;

Éwz/èumlwmí //4% E/y f f o; Kommunens saksnr. Vedlegg nr. Side G_ 1 a, Nullstill Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) 23-3 DIN >\TOL'.T[1 FOL evnm \.'xllyet Erklæringen skal sendes til ansvarlig søker. Alternativt

Detaljer

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 Vedlegg nr. A- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

Veranda, balkong og terrasse

Veranda, balkong og terrasse Veranda, balkong og terrasse Definisjoner Veranda: Balkong: Terrasse: Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan også være lukket. Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg,

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07. Nybygg Folloklinikken Statusrapport August 2009 Sammendrag Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.2009 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Vedlegg nr. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av M- Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Kommunens saksnr.

Detaljer

I 3(rMo. i 3 NSV Z015. Espen Høy. ÅW>Æ SWECO å. Grete Vada. Verran kommune

I 3(rMo. i 3 NSV Z015. Espen Høy. ÅW>Æ SWECO å. Grete Vada. Verran kommune Grete Vada Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Tar dere dette inn i ephorte Med vennlig hilsen Espen Høy Ingeniør Enhet samfunnsutvikling Verran kommune Espen Høy 12. november 201511:17 ver-postkasse Verran

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

'23 gel i» 5am MWM) it:-o Ama rewu& Z >< tillatelse "WM brukstillatelse Wam

'23 gel i» 5am MWM) it:-o Ama rewu& Z >< tillatelse WM brukstillatelse Wam G- 1 av Søknad om ansvarsrett roa mmeum etter plan- og bygningsloven "I Søknaden gjelder _ Gnr. Bnr. Festenr. Seksienanr. Bygningsnr. Bollgnr. KommuneF jf u. _, I i- ' Eiendom! -.- -_QQ,, i,; A L, byggutod

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Miljøgiftene har vi kontroll på dem?

Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Hvordan få kartleggingene gode nok? Øivind Spjøtvold Miljørådgiver COWI 1 Miljøgiftene har vi kontroll på dem? Nei 5 lag ikke helt Men vi gjør så godt vi kan 2 Miljøgiftene

Detaljer

r x ReguleringsplanBebyggelsesplan

r x ReguleringsplanBebyggelsesplan Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser eiendommen varsles, pbi 21-3 NuHstill Til (nabo/gjenboer) Som eier/fester av: Gnr. I Bnr, I Festenr. I Seksjonsnr.

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr.

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr. Søknad o deling/justering av grunneiendo Søknaden/rekvisisjonen frasettes i edhold av plan- og bygningslovens (pbl) 20-1, 1. ledd, bokstav og lov o eiendosregistrering (atrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel fl.

Opplysninger gitt i nabovarsel fl. Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Gnr. Bnr. Adresse Eier/fester Kongsvinger 52 266 OSchøyensveg, 2213 KONGSVINGER

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 29.01.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 29.01.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 29.01.2015 Naboer i.h.t dokument C1 Kopi; Morten Larsen Bjartveien 31 0687 OSLO morten@formfunk.no NABOVARSLING G.nr.146 B.nr. 313 - Bjartveien

Detaljer

8-1. Ferdigstillelse av tiltak

8-1. Ferdigstillelse av tiltak 8-1. Ferdigstillelse av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.09.2016 8-1. Ferdigstillelse av tiltak (1) Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

Kapittel 8. Ferdigstillelse

Kapittel 8. Ferdigstillelse Kapittel 8. Ferdigstillelse Publisert dato 05.02.2015 Kapittel 8. Ferdigstillelse Innledning Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Krav om obligatorisk

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett ansvarsrett Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Vikna 54 1 Austafjord, 7900 RØRVIK Foretak Organisasjonsnummer Navn 992462841 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Adresse

Detaljer