Tilstandsrapport for bolig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for bolig"

Transkript

1 Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Myrsnipevegen 43A 2032 MAURA Gnr. 149 Bnr. 85 Fnr. 0 Snr Nannestad kommune Benevnelse Flermannsbolig Tomteareal BRA 54 m² m² Byggeår 2016 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato Rapportansvarlig Agenda Taksering AS Takstingeniør: Einar Sørevik Landskronaveien 181, 2013 SKJETTEN Tlf.: E-post:

2 Tilstandsrapport for bolig og dens avgrensninger Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Tilstandsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. Takstrapporten Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av NITO Takst og er utført i henhold til NITO's instrukser. Om takstingeniøren NITO Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god kompetanse, samt lang erfaring innefor alle typer byggvurdering. Etter å ha gjennomgått NITO Taksts opplæring innenfor spesialområdet Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet Tilstandsrapport for bolig. Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la en takstingeniør fra NITO Takst utføre en Tilstandsrapport for bolig. Rapportens struktur Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i Tilstandsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) Befaringen NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f. eks. riving). Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten. Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv. Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. sbetraktninger Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler". Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. en kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. sbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. Tilleggsundersøkelser Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det. Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det. Andre uttrykk og definisjoner Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se Tilstandsgrader under punktet om Rapportens struktur. Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Eiers egenerklæringskjema Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren. Eventuelle avvik fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har registrert skal kommenteres i rapporten. Ved dødsbo eller andre forhold som egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres. Side2av8

3 Egne premisser Dette dokumentet er en tilstandsrapport utarbeidet i forbindelse med salg av seksjon nr. 7 i Sameiet Holstad B1. Rapporten omfatter kun de arealer som ligger innenfor seksjonens grenser og dekker således ikke fellesarealer og felles bygningsdeler etc. Denne rapporten er utarbeidet av en ekstern takstmann uten noen nære forbindelser av noen art til oppdragsgiver. Rapportener er basert på opplysninger gitt av oppdragsgiver og utført med en visuell befaring uten inngrep i byggverket og det er ikke flyttet på innbo og løsøre. Tilstanden relateres til byggeåret eller når de enkelte bygningsdelene ble tatt i bruk. Forskriftenes referanser er Plan- og bygningslov gjeldende ved oppføringstidspunktet. Oppfylling av krav til tetthet, isolering og ventilasjon er vanskelig å påvise/ oppdage uten en mer omfattende kontroll, og inngår ikke i mandatet for denne rapporten. Kontroll av offentlige godkjenninger, byggesøknader etc. inngår heller ikke i mandatet for rapporten. Eiendomsopplysninger Adresse Myrsnipevegen 43A Postnr./sted 2032 MAURA Kommune 0238 Nannestad Gnr 149 Bnr 85 Fnr 0 Snr 7 Hjemmelshaver CARITA STORM RØSAASEN Rekvirent Carita Røsåsen Befaringsdato Tilstede / opplysninger gitt av Daniel Villadsen, Einar Sørevik Bygninger på eiendommen Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år Flermannsbolig 2016 Dokumentkontroll Kommunale opplysninger Opplysninger fra forretningsfører Registrerte avvik fra eiers egenerklæring Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgått Konklusjon Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser. 2-roms selveierleilighet beliggende i 1. etg. i sameie på Maura. Boligen ble oppført i 2016 og innflyttet første gang i Boligen er fortsatt innenfor garantiperiode fra utbygger. Boligen fremstår med minimal bruksslitasje. Arealopplysninger Arealmålingene i denne rapporten målesetter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg. "Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" fås ved henvendelse til Flermannsbolig Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom 1. etg Entre, soverom, bad, kjøkken/ stue. Teknisk rom Sum Sum alle bygninger Kommentarer til arealberegningen BRA er oppmålt med lasermåler, BTA er estimert. I tillegg er det en markterrasse med utgang fra stue på ca. 5 m2, utebod i felles bod-bygg på ca. 5 m2. Parkering i carport. Side3av8

4 Kommentarer til planløsningen Boligen har en arealeffektiv og praktisk planløsning med god utnyttelse av bruksarealet. Direkte adkomst fra gateplan. Eiendomsbetegnelse m.m. Boligselskapets navn Sameiet Holstad B1 Leilighetsnr. 7 Andel-/aksjenr. Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS Type leilighet 2-roms selveier Antall enheter Andel fellesformue Månedlig andel fellesutgifter Kr. Kr ,- 810,- Spesielle forhold Utleieforhold Ja Nei Borett Ja Nei Konsesjonsplikt Ja Nei Forkjøpsrett Ja Nei Særeie Ja Nei Har boligen livsløpsstandard Ja Nei Reguleringsmessige forhold Eiendommen ligger i område regulert til boligformål. Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt) Grunnboksblad er ikke sjekket. Tomt / område / miljø Tomteareal m2 Type tomt Eiet Sameiets fellestomt som er pent opparbeidet med gressplener, beplantning, internveier mm. Eiendommen ligger i et barnevennlig boområde, tilbaketrukket fra trafikk, på Maura i Nannestad kommune. Området er meget sentralt med kort vei til Oslo lufthavn. Fra boligen er det gangavstand til Maura sentrum med bl.a. barneskole, og det er kort gangvei til barnehager, offentlig kommunikasjon og gode servicetilbud. Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss. Nærmeste holdeplass er Åmål som ligger ca. 260 m fra boligen. Med bil fra Maura tar det ca. 6 min til Nannestad, 12 min til Råholt, 13 min til Oslo Lufthavn og 41 min til Oslo S. Opplysninger om adkomst, vann og avløp Eiendommen ligger ved privat vei og er tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Sted og dato Skjetten, Einar Sørevik Side4av8

5 Bygg A: Flermannsbolig Grunn og Fundamenter av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt. Grunnen og fundamentets beskaffenhet er ikke kjent, men bygningen antas oppført med støpt plate på komprimerte masser. Da fundamenter er under sameiets/ borettslagets ansvar og vedlikeholdsplikt er fundamenter ikke tilstandsvurdert. Grunnmur Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Ringmur med plate på mark. Da grunnmur er under sametes/ borettslagets ansvar og vedlikeholdsplikt er grunnmur ikke tilstandsvurdert. Drenering ene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Av naturlig årsaker er kontroll av drenering og drenerende masser begrenset. Dreneringen antas å være utført i henhold til praksis på byggetid. Da drenering er under sameiets/ borettslagets ansvar og vedlikeholdsplikt er den ikke tilstandsvurdert. Forventet normal levetid for drenering er år. Anbefalt intervall for spyling av drensledning og drenskummer er 1-5 år. Veggkonstruksjon og utvendige fasader Tilstandsrapport Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger oppført i isolert trebindingsverk. Yttervegger er utvendig kledd med liggende bordkledning/trepanel. Da yttervegger er under sameiets/ borettslagets ansvar og vedlikeholdsplikt er de ikke tilstandsvurdert. Normal tid for utskifting av trekledning er år Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er år. Normal tid for maling av trekledning er 8-12 år. Vinduer og dører TG 1 Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer og terrassedører med 3-lags isolerglass fra byggeår. Tett ytterdør med EI 30 klasse. Innvendige malte fyllingsdører. Vinduer og inngangs- og terrassedør er under sameiets/ borettslagets vedlikeholdsplikt. Tilstandsvurderingen gjelder derfor kun de innvendige dørene. Forventet normal levetid for trevinduer er år. Forventet normal levetid for ytterdører er år. Forventet normal levetid for innerdører er år. Normal garantitid for forseglede doble ruter er 5-10 år. Vedlikeholdintervall for smøring av bevegelige deler samt skifte av pakninger er 2-8 år. Side5av8

6 Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Tak-konstruksjon er av sadlet form. Tak er fellesarealer og under sameiets/ borettslagets vedlikeholdsansvar og er derfor ikke tilstandsvurdert. Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Tekking av betongtakstein. Ikke mulig å inspisere undertak, vindskier og gesimser. Inspeksjon fra bakkeplan. Tak er fellesarealer og under sameiets/ borettslagets vedlikeholdsansvar og er derfor ikke tilstandsvurdert. Forventet normal levetid for takpanner i betong er år. Omlegging år. Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Nedløp, renner og beslag er av metall og er fra byggeår. Renner og nedløp er under sameiets/ borettslagets vedlikeholdsansvar, og er derfor ikke tilstandsvurdert. Forventet levetid for takrenner og nedløp i lakkert stål er år. Terrasse, balkonger og utvendige trapper Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Markterrasse ved stue med gulv av impregnerte bord. Ingen markante skjevheter, noe som indikerer at konstruksjonen oppfyller funksjonskravet. Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Stålpipe med peisovn i stue. Pipe er formelt ikke vurdert eller røykprøvd, og det forutsettes at de branntekniske krav er kontrollert og godkjent av det stedlige brann- og feievesen vedr. funksjonalitet/kvalitet. Pipe er under sameiets/ borettslaget vedlikeholdsplikt og derfor ikke tilstandsvurdert. Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Etasjeskillere er bjelkelag i tre. Det antas at etasjeskiller er bygget iht. forskriftsmessige lyd- og brannkrav når huset ble søkt oppført. Bærekonstruksjoner er under sameiets/ borettslagets ansvar. Tilstandsvurdering er derfor ikke gjort. Side6av8

7 Bad TG 1 Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Keramiske fliser på vegger og gulv. Vegghengt wc. Dusjhjørne med hengslede dører. Baderomsmøbel med helstøpt vask og skuffer. Plastsluk i gulv med klemring, ikke synlig mansjett i sluk. Opplegg for vaskemaskin. Mekanisk avtrekk. Målt fall fra dørterskel til topp slukrist ca. 30 mm. Antatt normal levetid for keramiske fliser er år. Antatt normal levetid for servant og badearmatur er år. Anbefalt brukstid er 15 år. Antatt normal levetid for toalett er år. Anbefalt brukstid er 50 år. Antatt normal levetid for dusjkabinett er år. Anbefalt brukstid er 20 år. Kjølerom / andre rom TG 1 Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. Teknisk rom: Malte plater på vegger, fliser på gulv, plastsluk i gulv. Malte vegger. 200 l vv bereder montert. Balansert ventilasjonsanlegg. Water-stop montert ved gulv. Kjøkken TG 1 Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjøkkeninnredning med hvite slette fronter. Laminat benkeplate med planlimt vask m/ ett-greps blandebatteri. Integrerte hvitevarer. Ventilator over platetopp. Normal brukslitasje på innredningen som fremstår som moderne med gode løsninger. Innvendige overflater Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Vegger: Malte plater Gulv: Laminat, fliser Himlinger: Malte plater Overflater med normal bruksslitasje. Ingen negative avvik observert. TG er ikke vurdert da dette er en skjønnsmessig vurdering. VVS Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank. ene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Vannrør er rør-i-rør fra byggeår. Avløpsrør av pvc. 200 l vv bereder. Hovedkran i koblingskap på bad. Det er montert trådløse "water-stop" i teknisk rom, på bad og under kjøkkenbenk. Røranlegget er ikke ytterligere kontrollert og TG ikke gitt av den grunn at dette krever spesielt utstyr og kompetanse. Nevnte betraktninger i denne rapporten må derfor sees på som generelle. Forventet levetid for avløpsrør er år. Forventet normal levetid for vannrør er år. Forventet levetid for varmtvannsbereder er år. Elektrisk anlegg Skjult elektrisk anlegg fra byggeår. Sikringsskap med 10 kurser automatsikringer. Kursfortegnelse i sikringsskap. Eget strømuttak i carport. Side7av8

8 Undertegnede takstingeniør har ikke kompetanse innen elektrofaget og tilstanden på det elektriske anlegget er derfor ikke vurdert. Det elektriske anlegget anbefales derfor kontrollert av en el. kontrollør eller en annen med kompetent ekspertise på området. Terrengforhold av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. ene er basert på visuelle observasjoner. Terrenget rundt bygningen er ikke vurdert da dette er fellesområder. Oppvarming Vedfyring Varmekabler bad og entre Panelovner Side8av8

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig med arealmåling Lutsiveien 278 4308 SANDNES Gnr 4 Bnr 1 Fnr 4 Kommune: 1102 SANDNES Befaringsdato: 23062016 Rapportdato: 23062016 RAPPORTANSVARLIG: Knut Morten Stokka Knut Morten

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Østerudvegen 18 2040 KLØFTA Gnr. 16 Bnr. 233 Fnr. 0 Snr. 2 0235 Ullensaker kommune Benevnelse Flerbolighus BRA 52 m² Tomteareal 1 925 m² Byggeår 2017 Ønsker du

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Nordåsvegen 1D 2032 MAURA Gnr. 130 Bnr. 10 Fnr. 0 Snr. 0 0238 Nannestad kommune Benevnelse Flerbolighus BRA 75 m² Tomteareal 2 192 m² Byggeår 2012 Ønsker du å

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Odelsvegen 11 2050 JESSHEIM Gnr. 132 Bnr. 286 Fnr. 0 Snr. 0 0235 Ullensaker kommune Benevnelse Blokk BRA 62 m² Tomteareal 2 961 m² Byggeår 2017 Ønsker du å sjekke

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Rugdevegen 2H 2050 JESSHEIM Gnr. 5 Bnr. 93 Fnr. 0 Snr. 37 0235 Ullensaker kommune Benevnelse Flerbolighus BRA 96 m² Tomteareal 12 525 m² Byggeår 2000 Ønsker du

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Tellusvegen 7C 2165 HVAM Gnr. 79 Bnr. 277 Fnr. 0 Snr. 12 0236 Nes kommune Byggeår 2008 Benevnelse BRA Flermannsbolig 70 m² Tomteareal 21 535 m² Ønsker du å sjekke

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Sandbakken 11D 2050 JESSHEIM Gnr. 131 Bnr. 94 Fnr. 0 Snr. 4 0235 Ullensaker kommune Byggeår 2007 Benevnelse BRA Eierseksjon 69 m² Tomteareal 5 592 m² Ønsker du

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Øvre Rikardsbråtan 12 2080 EIDSVOLL Gnr. 36 Bnr. 5 Fnr. 0 Snr. 0 0237 Eidsvoll kommune Byggeår 1941 Benevnelse Fritidseiendom Uthus 1 m/ utedo Uthus 2 Tomteareal

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Teiemoen 37 2070 RÅHOLT Gnr. 94 Bnr. 229 Fnr. 0 Snr. 0 Anr. 6 0237 Eidsvoll kommune Benevnelse BRA Flerbolighus 43 m² Tomteareal 1 152 m² Byggeår 1975 Ønsker

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Skårshagen 10 C 3090 HOF Gnr. 44 Bnr. 100 0714 Hof kommune Benevnelse BRA Firemannsbolig 64 m² Byggeår 2003 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Trondheimsvegen - Jessheim 125E 2068 JESSHEIM Gnr. 19 Bnr. 24 Fnr. 0 Snr. 0 0235 Ullensaker kommune Benevnelse Flerbolighus BRA 60 m² Tomteareal 1 587 m² Byggeår

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang. med arealmåling. Verven 18 B 4014 STAVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang. med arealmåling. Verven 18 B 4014 STAVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med arealmåling Verven 18 B 4014 STAVANGER Gnr 52 Bnr 734 Andel-/aksje nr 2 Kommune: 1103 STAVANGER Befaringsdato: 07122016 Rapportdato: 08122016 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Langbråten 11 2050 JESSHEIM Gnr. 132 Bnr. 242 Fnr. 0 Snr. 6 0235 Ullensaker kommune Benevnelse Rekkehus BRA 151 m² Tomteareal 6 530 m² Byggeår 2017 Ønsker du

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Eplehagen 1 2040 KLØFTA Gnr. 29 Bnr. 1044 Fnr. 0 Snr. 0 Anr. 1102 0235 Ullensaker kommune Benevnelse Andelsleilighet Tomteareal BRA 59 m² 1 181 m² Byggeår 2004

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Gruemyra 4 2080 EIDSVOLL Gnr. 13 Bnr. 66 Fnr. 0 Snr. 0 Anr. 36 0237 Eidsvoll kommune Benevnelse Blokk BRA 84 m² Tomteareal 11 838 m² Byggeår 1975 Ønsker du å

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Sportsveien 22A 3224 SANDEFJORD Gnr. 42 Bnr. 558 0710 Sandefjord kommune Benevnelse Andelsleilighet BRA 99 m² Byggeår 1970 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune SANDNES

Våtromsrapport. Kommune SANDNES Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 314 088 09.01.2015 Våtromsrapport Adresse Sandvikbakken 36 4329 SANDNES Matrikkel Gnr. 37 Bnr. 550 Anr. 43 Kommune SANDNES Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Aagaards plass 4 3211 SANDEFJORD Gnr. 172 Bnr. 29 Snr. 18 0710 Sandefjord kommune Benevnelse Leilighet BRA 55 m² Tomteareal 1 704 m² Byggeår 1990 Ønsker du å

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Langbråten 3 2050 JESSHEIM Gnr. 132 Bnr. 242 Fnr. 0 Snr. 0 0235 Ullensaker kommune Byggeår 2017 Benevnelse BRA Rekkehus 124 m² Tomteareal 6 530 m² Ønsker du å

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Gamle Fossenvegen 9A 2080 EIDSVOLL Gnr. 12 Bnr. 41 Fnr. 0 Snr. 0 0237 Eidsvoll kommune Benevnelse Tomannsboliger Frittliggende bod BRA 118 m² 8 m² Byggeår 2015

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 4 F, 4032 Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2 Kommune

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Herkulesvegen 3A 2165 HVAM Gnr. 79 Bnr. 128 Fnr. 0 Snr. 0 Anr. 21 0236 Nes kommune Benevnelse Flerbolighus BRA 26 m² Tomteareal 2 563 m² Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Leilighet Torvmyrveien 44 A 4070 Gnr. 48 Bnr. 613 Seksj.nr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 3124 28.12.2011 Om rapporten

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 2, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1 Kommune

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Blåbærtråkket 6F 2050 JESSHEIM Gnr. 117 Bnr. 289 Fnr. 0 Snr. 0 0235 Ullensaker kommune Benevnelse Rekkehus BRA 92 m² Tomteareal 145 m² Byggeår 1998 Ønsker du

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 6 C, 403 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 110 Snr. Anr 9 Kommune

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune BERGEN

Våtromsrapport. Kommune BERGEN Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 388 434 22.09.2016 26.09.2016 Våtromsrapport Adresse Elvenesvegen 12 B 5223 NESTTUN Matrikkel Gnr. 44 Bnr. 71 Anr. 41 Kommune BERGEN Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 12, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6 Kommune Eier(e)

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling 7596 FLAKNAN Gnr. 114 Bnr. 30 Fnr. 0 Snr. 0 5032 Selbu kommune Byggeår 1996 Benevnelse BRA Fritidshus 41 m² Uthus 8 m² Tomteareal 1 120 m² Ønsker du å sjekke

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Bøbakken 3A 3242 SANDEFJORD Gnr. 159 Bnr. 173 Snr. 4 0710 Sandefjord kommune Byggeår 1991 Benevnelse BRA Leilighet 52 m² Tomteareal 12 517 m² Ønsker du å sjekke

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Løefjødd 81 A 4748 RYSSTAD Gnr. 62 Bnr. 281 Snr. 1 0940 VALLE kommune Benevnelse BRA Del av en tomannshytte 116 m 2 Byggeår 2007 Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Vestbykroken 4 2072 DAL Gnr. 92 Bnr. 628 Fnr. 0 Snr. 0 0237 Eidsvoll kommune Benevnelse Tomannsbolig Garasje/ verksted BRA 120 m² 25 m² Byggeår 2004 Tomteareal

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skaret Terrasse 5, 4326 SANDNES Gnr 34: Bnr 127 1102 SANDNES KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991 57 741

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S Gnr 150 Bnr 230 Snr 2 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 15062015 Rapportdato: 19062015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Mågerølia 24 3145 TJØME Gnr 12 Bnr 124 Kommune: 723 TJØME Befaringsdato: 23112015 Rapportdato: 24112015 RAPPORTANSVARLIG: VEDVIK TAKSERING

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Klavenesveien 6E 3220 SANDEFJORD Gnr. 10 Bnr. 17 Anr. 11 0710 Sandefjord kommune Benevnelse Andelsleilighet Tomteareal BRA 77 m² 7 842 m² Byggeår 1996 Ønsker

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Rustabakken 128 4027 STAVANGER Gnr. 28 Bnr. 3630 1103 Stavanger kommune Byggeår 2012 Benevnelse BRA Del av rekkehus. 136 m² Tomteareal 9 748 m² Ønsker du å sjekke

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Sølvspennetunet 56, 4032 STAVANGER Gnr 14: Bnr 1260 1103 STAVANGER KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12.

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 104 Snr. Anr 18

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato ÆVE TAKS Takst & Byggeledelse RAPPORTANSVARLJG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tif: 92644244 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

Detaljer

Våtromsrapport SVEIO. Kommune. Adresse Slettemyrvegen 147 E 5550 SVEIO. Matrikkel Gnr. 72 Bnr. 191 Snr. 2

Våtromsrapport SVEIO. Kommune. Adresse Slettemyrvegen 147 E 5550 SVEIO. Matrikkel Gnr. 72 Bnr. 191 Snr. 2 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 398 028 24.01.2017 Våtromsrapport Adresse 5550 SVEIO Matrikkel Gnr. 72 Bnr. 191 Snr. 2 Kommune SVEIO Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling og markedsverdi Myrvangvegen 66 2335 STANGE Gnr. 96 Bnr. 261 Snr. 22 0417 STANGE kommune Byggeår 2015 Benevnelse BRA Leilighet i 3 mannsbolig. 60 m² Tomteareal

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Øksa 2 4515 MANDAL Gnr. 39 Bnr. 214 Snr. 7 1002 MANDAL kommune Byggeår 1997 Benevnelse BRA Leilighet 97 m² Tomteareal 1 888 m² Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Liarvågvegen 311 5560 NEDSTRAND Gnr. 138 Bnr. 21 Fnr. 0 Snr. 0 1146 Tysvær kommune Benevnelse Hytte Uthus BRA 94 m² 13 m² Byggeår 2005 Tomteareal 1 041 m² Ønsker

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune AUSTEVOLL

Våtromsrapport. Kommune AUSTEVOLL Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 368 829 31.03.2016 Våtromsrapport Adresse 5392 STOREBØ Matrikkel Gnr. 44 Bnr. 202 Kommune AUSTEVOLL Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Godesethagen 21 B, 4034 STAVANGER Gnr 15: Bnr 638 (snr: 4) 1103 STAVANGER KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon:

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune BERGEN

Våtromsrapport. Kommune BERGEN Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 375 728 Våtromsrapport Adresse 5238 RÅDAL Matrikkel Gnr. 48 Bnr. 291 Snr. 1 Kommune BERGEN Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon,

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kirkebakken 35, 4012 STAVANGER Gnr 55: Bnr 492 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE Del av firemannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Asbjørn Frafjord Telefon: 924 05

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Brattåsveien 10 B Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1089 Anr. 47

Våtromsrapport. Adresse Brattåsveien 10 B Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1089 Anr. 47 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 354 860 23.10.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune STAVANGER 4016 STAVANGER Matrikkel Gnr. 21 Bnr. 1089 Anr. 47 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Birkenlundveien 16 A 4842 ARENDAL Gnr. 508 Bnr. 358 Snr. 1 0906 Arendal kommune Benevnelse BRA Tomannsbolig 98 m 2 Byggeår 1959 Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 Gnr. 17 Bnr. 179 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 6093 09.04.2015 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling og markedsverdi Gjerstadveien 2905 4980 GJERSTAD Gnr. 28 Bnr. 2 Fnr. 7 0911 GJERSTAD kommune Byggeår 1962 Benevnelse BRA Fritidseiendom 45 m² Tomteareal 9 m²

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune BERGEN

Våtromsrapport. Kommune BERGEN Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 382 419 29.07.2016 Våtromsrapport Adresse 5009 BERGEN Matrikkel Gnr. 163 Bnr. 534 Snr. 3 Kommune BERGEN Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Sagmyra 1B 3243 KODAL Gnr. 306 Bnr. 102 Snr. 3 0710 Sandefjord kommune Benevnelse Leilighet BRA 127 m² Tomteareal 1 317 m² Byggeår 1982 Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

Våtromsrapport. Nedre Torggate LARVIK Gnr Bnr Snr. 9 Larvik kommune. Benevnelse Leilighet 3. etg. 55 m2

Våtromsrapport. Nedre Torggate LARVIK Gnr Bnr Snr. 9 Larvik kommune. Benevnelse Leilighet 3. etg. 55 m2 Nedre Torggate 9 3256 LARVIK Gnr. 3020 Bnr. 2618 Snr. 9 Larvik kommune Benevnelse Leilighet 3. etg. BRA 55 m2 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon. Oppdragsnr. Befaringsdato

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Lykke, Skottevika RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 73 Bnr 84 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 30042012 Rapportdato: 03052012 E-mail:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 1: Bnr 2301 Kommune: 1120 KLEPP KOMMUNE Betegnelse: Enebolig Adresse: Idrettsvegen 20B, 4352 KLEPPE Dato befaring: 22.01.2019 Utskriftsdato: 22.01.2019 Oppdrag nr:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 35: Bnr 442 Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Myklabergbakken 44, 4052 RØYNEBERG Dato befaring: 22.08.2016 Utskriftsdato: 22.08.2016 Oppdrag

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune HAUGESUND

Våtromsrapport. Kommune HAUGESUND Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 380 999 Våtromsrapport Adresse 5522 HAUGESUND Kommune HAUGESUND Matrikkel Gnr. 30 Bnr. 652 Snr. 1 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SERTIFISERT TAKSTMANN Alexander Tønnessen Telefon: 472 38 733 E-post: alex@rogalandtakstpartner.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ståle Kyllingstads vei 5, 4317 SANDNES Gnr 69: Bnr 1023 1102 SANDNES KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Nesveien 471 3158 ANDEBU Gnr. 280 Bnr. 65 Fnr. 0 Snr. 0 0710 Sandefjord kommune Benevnelse Enebolig BRA 180 m² Tomteareal 3 053 m² Byggeår 1960 Ønsker du å sjekke

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Roaldsøyveien, 4085 HUNDVÅG Gnr 5: Bnr 460 1103 STAVANGER KOMMUNE Sjøhus SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991 57 741 E-post:

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune BERGEN

Våtromsrapport. Kommune BERGEN Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 396 222 21.12.2016 22.12.2016 Våtromsrapport Adresse 5006 BERGEN Matrikkel Gnr. 164 Bnr. 189 Snr. 1 Kommune BERGEN Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling og markedsverdi Kirkebakken 3 B 3921 PORSGRUNN Gnr. 200 Bnr. 1283 Anr. 4083 Lnr. 170 0805 PORSGRUNN kommune Benevnelse BRA Leilighet 54 m² Tomteareal 3 727 m²

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Hjortefaret 87 3176 UNDRUMSDAL Gnr. 142 Bnr. 68 Snr. 25 0716 RE kommune Byggeår 2016 Benevnelse BRA Selveierleilighet 111 m 2 Tomteareal 17 400 m 2 Ønsker du

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling og markedsverdi Korsveggarden 35 6260 SKODJE Gnr. 21 Bnr. 435 Snr. 13 1529 Skodje kommune Benevnelse Selveierleilighet Carport Byggeår 2008 Tomteareal BRA 78

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Boganeshagen 4 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1

Våtromsrapport. Adresse Boganeshagen 4 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 353 215 Våtromsrapport Adresse Kommune STAVANGER 4032 STAVANGER Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune BERGEN

Våtromsrapport. Kommune BERGEN Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 372 815 25.04.2016 Våtromsrapport Adresse 5099 BERGEN Matrikkel Gnr. 11 Bnr. 728 Snr. 67 Kommune BERGEN Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune BERGEN

Våtromsrapport. Kommune BERGEN Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 367 933 16.03.2016 19.03.2016 Våtromsrapport Adresse 5099 BERGEN Matrikkel Gnr. 11 Bnr. 752 Snr. 39 Kommune BERGEN Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune SANDNES

Våtromsrapport. Kommune SANDNES Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 347 578 01.09.2015 Våtromsrapport Adresse 4317 SANDNES Matrikkel Gnr. 69 Bnr. 1017 Anr. 106 Kommune SANDNES Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Rambergveien 17 B - leil 412 RAPPORTANSVARLIG: 3115 TØNSBERG Tønsberg Taksering AS Gnr 1003 Bnr 311 Leilnr 412 Andel-/aksje nr 42 Sturla Teisbekk

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Krøgenesveien 9 RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 511 Bnr 138 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 09072009 Rapportdato: 09072009 E-mail:

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Haukelivegen 314 5574 SKJOLD Gnr. 156 Bnr. 19 Fnr. 0 Snr. 0 Vindafjord kommune Benevnelse BRA Fritidseiendom 31 m² Frittstående uthus 10 m² Fullstendig arealoversikt inne i rapporten

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune STAVANGER

Våtromsrapport. Kommune STAVANGER Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 374 239 06.05.2016 Våtromsrapport Adresse 4014 STAVANGER Kommune STAVANGER Matrikkel Gnr. 54 Bnr. 1078 Snr. 52 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Køhlersvei 13, 4016 STAVANGER Gnr 21: Bnr 360 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Alexander Tønnessen Telefon: 472

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Storsteinane 6 5379 STEINSLAND Gnr. 17 Bnr. 22 1245 Sund kommune Byggeår 1939 Benevnelse BRA Enebolig 140 m² Tomteareal 601 m² Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Hovlandveien 29A 3225 SANDEFJORD Gnr. 38 Bnr. 199 Snr. 3 0710 Sandefjord kommune Byggeår 1987 Benevnelse BRA Leilighet 95 m² Tomteareal 807 m² Ønsker du å sjekke

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Magnes vei 1 B 3151 TOLVSRØD

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Magnes vei 1 B 3151 TOLVSRØD OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Magnes vei 1 B 3151 TOLVSRØD Gnr 151 Bnr 553 Snr 7 Kommune: 704 TØNSBERG Befaringsdato: 21092015 Rapportdato: 24092015 RAPPORTANSVARLIG: G

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Tellusveien 4A 3226 SANDEFJORD Gnr. 41 Bnr. 763 Anr. 5 0710 Sandefjord kommune Benevnelse Leilighet Garasjeplass BRA 88 m² 22 m² Byggeår 2015 Tomteareal 6 699

Detaljer

Verditakst - fast eiendom

Verditakst - fast eiendom Verditakst - fast eiendom Blokken 8406 SORTLAND Gnr. 8 Bnr. 42 SORTLAND kommune Benevnelse Enebolig Uthus Garasje BRA 109 m² 34 m² 24 m² Markedsverdi 350 000 Fullstendig arealoversikt inne i rapporten

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Statsrådtunet 3 2074 EIDSVOLL VERK Gnr. 129 Bnr. 10 Snr. 8 0237 Eidsvoll kommune Benevnelse 3-roms selveierleilighet Tomteareal BRA 74 m² 7 971 m² Byggeår 2014

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Skreppestadveien 22, anr. 2, 3261 LARVIK Matrikkelnr. Gnr Bnr. 53. Skreppestadv 16 C Borettslag Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT. Skreppestadveien 22, anr. 2, 3261 LARVIK Matrikkelnr. Gnr Bnr. 53. Skreppestadv 16 C Borettslag Befaringsdato RAPPORTANSVARLIG: Contaxt As Petter Christiansen Dr. Holms vei 13, 3257 LARVIK Tlf: 41491855 E-post: petter@contaxt.no Adresse Skreppestadveien 22, anr. 2, 3261 LARVIK Matrikkelnr. Gnr. 1014 Bnr. 53 Kommune

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ankerplassen 12, 4077 HUNDVÅG Gnr 51: Bnr 774 (snr: 33) 1103 STAVANGER KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Alexander Tønnessen Telefon: 472

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Krosshaughagen 10/0204Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 17

Våtromsrapport. Adresse Krosshaughagen 10/0204Kommune Stavanger. Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 17 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 341 677 10.08.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune Stavanger 4085 HUNDVÅG Matrikkel Gnr. 7 Bnr. 1526 Anr. 17 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling og markedsverdi Heiane 17 5919 FREKHAUG Gnr. 27 Bnr. 66 Fnr. 0 Snr. 0 1256 Meland kommune Byggeår Ukjent Benevnelse BRA < Ikke valgt > 23 m² Tomteareal 2 148

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Årfuglveien 14D 3123 TØNSBERG Gnr. 82 Bnr. 438 0704 Tønsberg kommune Benevnelse Rekkehus Garasjeplass BRA 94 m² 14 m² Byggeår 1974 Ønsker du å sjekke rapportens

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling Finholtvegen 10B 2050 JESSHEIM Gnr. 136 Bnr. 135 Fnr. 0 Snr. 0 0235 Ullensaker kommune Byggeår 2006 Benevnelse Tomannsboliger Garasje Redskapsbod Tomteareal BRA

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Tellusveien 60/H0202 Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 22

Våtromsrapport. Adresse Tellusveien 60/H0202 Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 22 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 356 074 04.11.2015 Våtromsrapport Adresse Kommune STAVANGER 4021 STAVANGER Matrikkel Gnr. 25 Bnr. 56 Anr. 22 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig Med arealmåling og markedsverdi Industriveien 4A 3219 SANDEFJORD Gnr. 113 Bnr. 223 Fnr. 0 Snr. 0 Anr. 3 0710 Sandefjord kommune Benevnelse BRA Blokker, høyhus 53 m² Tomteareal

Detaljer

Benevnelse Leilighet 96 m 2 Bod i fellesanlegg 5 m 2

Benevnelse Leilighet 96 m 2 Bod i fellesanlegg 5 m 2 Breidablikgata 164 5525 HAUGESUND Gnr. 40 Bnr. 616 Snr. 24 HAUGESUND kommune Benevnelse BRA Leilighet 96 m 2 Bod i fellesanlegg 5 m 2 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon,

Detaljer