Referat til VK-møte i Faglig samarbeidsråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat til VK-møte i Faglig samarbeidsråd"

Transkript

1 Referat til VK-møte i Faglig samarbeidsråd Dato: Kl.: :00 Sted: VK-møte Innkaller: Anne Katrine Eikill Referent: Inviterte: Anne Katrine Eikill Brukerrepresentanter: Ragnar Skaug (HBF), Terje Holsen (Norsk Tourettes forening), Bente Johansen (ISAAC Norge), Frid Tellefsen Svineng (NFU), Britta Gulbrandsen (ADHD Norge), Representanter fra Ledernettverket SLV: Kari Anita Brendskag (Leder av Ledernettverk SLV) Terje Mali (Avdelingsleder NO-SLV) Anne Katrine Eikill (koordinator inn mot Ledernettverk SLV) Forfall: Kari Anita Brendskag (Leder av Ledernettverk SLV) Saksliste: Faste saker: 1. Godkjenning av innkalling og møtereferat 2. Orientering fra Nasjonalt Brukerråd i Statped 3. Orientering fra Ledernettverket SLV Fortløpende saker: 001/2019: DRØFTINGSSAK: Innspill til årsrapportering fra Faglig samarbeidsråd SLV /2019: Planlegge møtet i Faglig samarbeidsråd den /2019: Drøftingssak: Sende purring til Siri Lader Bruhn vedrørende regiseregninger og honorering av brukerrepresentasjon Faste saker: 1. Godkjenning av innkalling og møtereferat Saksforbereder: Møteleder Anne Katrine Eikill Tidsbruk: 5 min Saksunderlag: Referat fra foregående møte og innkalling til dagens møte Konklusjon: Innkalling og møtereferat godkjent uten merknader.

2 2. Orientering fra Nasjonalt Brukerråd i Statped Saksforbereder: Brukerrepresentanter i Faglig samarbeidsråd Tidsbruk: 10 min Saksunderlag: Invitasjon til Brukerkonferansen 2019 (Tidligere tilsendt fra Trine Lader Bruhn) Konklusjon: Påminning om at brukerrepresentanter i Faglig samarbeidsråd SLV (6/2-19) må melde seg på til begge fager for Brukerkonferansen 2019 som ligger koblet til e-post som Siri Lader Bruhn tidligere har sendt. Anne Katrine Eikill legger inn påminning også i møteinnkalling som sendes ut den 18/ Orientering fra Ledernettverket SLV Saksforbereder: Anne Katrine Eikill Tidsbruk: 5 min Problemstilling: Ønsker medlemmene i Faglig samarbeidsråd å få tilsendt Årsrapporten 2018 til gjennomlesning? Ønsker medlemmene i Faglig samarbeidsråd å få tilsendt Mål- og disponeringsskriv (MDS) 2019? Saksunderlag: Ingen Konklusjon: Faglig samarbeidsråd SLV tok orienteringen til etterretning, med ønske om å få ettersendt endelig Årsrapport Ledernettverk SLV 2018 og MDS for Anne Katrine Eikill er ansvarlig for å ettersende dokumentene når disse er ferdigstilt. Fortløpende saker: 001/2019: DRØFTINGSSAK: Innspill til årsrapportering fra Faglig samarbeidsråd SLV 2018 Saksfremlegg v/anne Katrine Eikill Tidsbruk: 50 min Problemstillinger: Gi innspill til Årsrapport Ledernettverk SLV 2018 på punkt om brukermedvirkning i Faglig samarbeidsråd SLV. Saksunderlag:

3 - Vedlegg 2: Oppsummering av evaluering av brukermedvirkning i Faglig samarbeidsråd Vedlegg 1: Utdrag fra årsrapport 2018: Rapportering fra Faglig samarbeidsråd SLV 2018 Konklusjon: På møtet fikk brukerrepresentanter i Faglig samarbeidsråd SLV anledning til å gi sine innspill på Årsrapport Ledernettverk SLV 2018, kapittel om Rapportering fra Faglig samarbeidsråd SLV. Følgende endringer ble foretatt: - Tydeliggjøring av effekten forbedringstiltakene har hatt for brukermedvirkning i Faglig samarbeidsråd SLV. 002/2019: DRØFTINGSSAK: Planlegge møtet i Faglig samarbeidsråd den Saksfremlegg v/anne Katrine Eikill Tidsbruk: 50 min Problemstilling: Å planleggemøte i Faglig samarbeidsråd den Saksunderlag: - Referat fra møte i Faglig samarbeidsråd SLV den (tidligere utsendt) - Notat Møteplan 2019_Faglig samarbeidsråd SLV (Tidligere utsendt) Nye saksopplysninger: Siri Lader Bruhn innkalte koordinatorer fra Ledernettverk i Statped til møte for å legge rammene for møtet som Faglig samarbeidsråd skal ha den 6/2-19. Følgende program ble besluttet: - Presentasjons-runde/bli kjent - Veileder for brukermedvirkning i Statped hvordan vil dette påvirke praksis? - Forventningsavklaring - Godkjenning av møteplan for Faglig samarbeidsråd SLV 2019 Konklusjon: Program for møtet i Faglig samarbeidsråd SLV den 6/2-19: Kl Tema Beskrivelse Ansvarlig Kl: 13:30 til 13:40 (10 min) Velkommen Tema: Kort om Ledernettverk SLV og Faglig samarbeidsråd SLV sin rolle og oppgaver. Dele tanker om endringene Statped har foretatt og som er relatert til brukermedvirkning (nasjonalt og i Ledernettverk SLV), og si noe hva vil vil med brukermedvirkning i Faglig samarbeidsråd SLV i Kari Anita Brendskag

4 Kl Tema Beskrivelse Ansvarlig et fremtidsperspektiv (hvorfor er dette viktig for Statped). Mål med innlegg: Formidle kultur for brukermedvirkning og hvorfor dette oppleves viktig Kl: 13:40 13: 55 (15-20 min) Presentasjonsrunde (15 stk. x 1 min.) Hva: Alle deltagere gis anledning til å si: navn, rolle, funksjon i organisasjonen, og hvorfor brukerrepresentanten arbeider i organisasjonsvirksomhet. Hvordan: Gjennomføre øvelse hvor deltagerne stiller seg opp i alfabetisk rekkefølge og presenterer seg Britta Kl: 13:55 14:00 (5 min) Godkjenning av referat og møteinnkalling Hva: Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat Ragnar Kl: 14:00 14:40 (40 min) 14:40 14:55 Innføring i «Veileder for brukermedvirkning i Statped» Tema: Hvilken betydning får retningslinjene for utøvelse av- og tilrettelegging for brukermedvirkning i praksis? Terje PAUSE NB! Si 10 min pause, men ta høyde for 15 min. Terje Kl: 14:55-15:40 (45 min) Forventningsavklaring Tema: Prioritere viktigste forventninger for å få til fint samspill i gruppa Hvordan: Individuelt: Hvilke forventninger er viktige synes du? Gruppe: Prioritere de 4 viktigste forventningene Plenum: Forankre forventninger som skal bidra til godt lagarbeid i Faglig samarbeidsråd SLV Anka Kl: 15:40 15:55 (15 min) Orientering om møteplan for 2019 i Faglig samarbeidsråd SLV Tema: Orientering om møteplan for år 2019: Foreløpig agenda for møtet 20/5-19: - Faste saker - Drøftingssak: Innspill til forbedring av innhold på statped.no Orientering om VK-møter: - Alle deltagere kobler opp 10 min før møter starter - Info om tilkoblings adresse på VK. Anka

5 Kl Tema Beskrivelse Ansvarlig Kl: 15:55 til 16:00 (5 min) Avslutning Takke for møte Avslutte med videosnutt om brukermedvirkning Anka Saksunderlag: - Innkalling til møte 6/ Referat fra møte i Faglig samarbeidsråd 17/ Årsplan for møter i Faglig samarbeidsråd Veileder for brukermedvirkning i Statped - Adresseliste brukerrepresentanter/brukerorganisasjoner i Faglig samarbeidsråd - Årsrapport Ledernettverk SLV 2018 Plan for forberedende arbeid forut for møte i Faglig samarbeidsråd den 6/2-19: Aktivitet Dato Ansvarlig Sende ut innkalling og saksunderlag som vist til ovenfor til deltagere i Faglig samarbeidsråd SLV, med kopi til medlemmer i Ledernettverk SLV. 18/1 Anka Alle som har fått et ansvar for «bolker» i programmet til Faglig samarbeidsråd SLV den 6/2-19 må; - ta ansvar for å planlegge sine bolker. - møte opp ½ time FØR møtet avholdes for siste gjennomgang. Anka, Terje, Ragnar, Britta, Kari Anita Eventuelt (saker som er meldt inn i forkant av møte): 003/2019: Drøftingssak: Sende purring til Siri Lader Bruhn vedrørende regiseregninger og honorering av brukerrepresentasjon Saksfremlegg v/brukerrepresentantene i faglig samarbeidsråd SLV Tidsbruk: 10 min Problemstillinger: Jf. referat fra møte i Faglig samarbeidsråd SLV den 31/8-18, meldte brukerrepresentantene om avvikende praksis i Statpeds for etterlevelse av rutine om honorering og registrering av reiseregninger. Problemet er fortsatt ikke løst. Flere brukerrepresentanter har således ikke sendt inn- eller fått utbetalt honorarer og utlegg for reise i Saksunderlag: Referat fra møte i Faglig samarbeidsråd SLV 31/8-18, med påfølgende e- post sendt til Siri Lader Bruhn i etterkant av møtet.

6 Konklusjon: Anne Katrine Eikill sender e-post til Siri Lader Bruhn og ber om at Statped snarest ordner opp i følgende forhold: - Rette opp i satser som legges til grunn for brukermedvirkning i Statped. Satsene er pr.d.d. feil. - Brukerrepresentanter har fått beskjed om å bruke DFØ ved innsending av krav på møtehonorar og tilbakebetaling av reisekostnader. Systemet fungerer ikke for personer som ikke er ansatt i Statped. Brukerne får således ikke levert/registrert sine utlegg og får følgelig ikke tilbakebetalt sine utlegg. - Faglig samarbeidsråd SLV ønsker informasjon om hvem som skal ha det økonomiske budsjettansvaret for brukerrepresentasjon i nevnte organ for år Videre en bekreftelse på at budsjettet har tatt høyde for: (a) at rådet i 2019 får flere brukerrepresentanter enn i år 2018: (b) at vi må tilbakebetale utlegg som to av brukerrepresentantene har hatt i 2018, men hvor Statped ikke har lagt til rette for at de har kunnet sende inn reiseregning.

7 VEDLEGG 1: UTKAST ÅRSRAPPORT LEDERNETTVERK SLV 2018 Rapportering på brukermedvirkning i Faglig samarbeidsråd SLV Aktivitet i Faglig samarbeidsråd SLV: - Det har blitt avholdt fire videokonferanse-møter (VK-møter) og to fysiske møter i faglig samarbeidsråd i I tillegg har brukerrepresentantene deltatt på den årlige Brukerkonferansen som ble avholdt i For høsten 2018 prioriterte brukerrepresentantene å medvirke i følgende saker: o DM-sak om utredning o Utbedring av «statped.no» (form og innhold på fagområdet sammensatte lærevansker oppleves uoversiktlig) o Innspill til ny veileder for brukermedvirkning i Statped o Innspill til tema på Brukerkonferansen Innspill som brukerrepresentantene har gitt og konsekvensene rådene har hatt for utbedring av vår arbeidspraksis, er skriftlig dokumentert i referat fra Faglig samarbeidsråd og i møter ved Ledernettverk SLV. I målbildet til Statped (side 11) står presisert «at brukermedvirkning er viktig for Statped. Vi lytter til brukerne når vi utvikler våre tjenester». «Statped vil samle innspill og være proaktive i å fremme forslag til forbedring og endring». Som følge av disse føringene i Statped, har vi spurt brukerrepresentantene i Faglig samarbeidsråd SLV om hvordan de opplever brukermedvirkning. Nedenfor følger vurderinger av hvordan brukerrepresentantene opplever kvaliteten i måten Statped har lagt til rette for brukermedvirkning i Faglig samarbeidsråd SLV på, samt effekten dette har hatt for utøvelse av brukermedvirkning på møter som er avholdt. Vurderingen er foretatt av brukerrepresentanter i Faglig samarbeidsråd SLV, som i sin helhet er dokumentert i referat fra møter i Faglig samarbeidsråd og i en Questback-survey gjennomført ved årsskifte 2018/2019. Effektvurdering, risiko vurdering og avbøtende tiltak Brukerrepresentantene viser til at kvaliteten i tilrettelegging for brukermedvirkning våren 2018 bar i seg høy risiko som på negativ måte påvirket kvaliteten i brukermedvirkning. Følgende forhold ble vurdert som kritiske: - Avvik i planleggingsfasen: Brukerne fikk i liten grad anledning til å velge eller prioritere saker de ønsket å medvirke i. De mottok også saksunderlag sent, noe som medførte at de i liten grad fikk god nok tid til å forberede seg. - Avvik i gjennomføringsfasen: Deltagerne opplevde møtene lite målrettede og heller ikke dialogiske. De fikk saker til orientering fremfor til drøfting og rådføring. De ble invitert til å medvirke for sent i prosesser som berørte tjenesteutvikling. - Avvik i etterarbeid fra møtene: Brukerrepresentantene opplevde at de i mindre grad mottok tilbakemelding på om rådene de hadde gitt i saker ble tatt til etterretning eller ikke. De opplevde at Statped ikke har gode systemer på evaluering av brukermedvirkning og derfor i liten grad har hatt forutsetninger for å iverksette korrigerende tiltak. På bakgrunn av avvik som brukerrepresentantene avdekket våren 2018, ble følgende avbøtende tiltak identifisert og iverksatt i august 2018:

8 I desember 2018 gjennomførte Statped en ny vurdering. Her fremgikk at brukerrepresentantene høsten 2018 har opplevd tilretteleggingen for brukermedvirkning svært tilfredsstillende. Høsten 2018 har brukerrepresentantene opplevd at de: - Møter svært forberedt fordi Statped har blitt dyktige å legge til rette for at de skal kunne møte forberedt til møter. - Gjennomføring av møter i Faglig samarbeidsråd SLV som svært effektive, de får svært stor anledning til å dele sin erfaring og kunnskap, de får betydelig mer anledning til å delta i tidlig fase av høringer, og opplever at møtene er svært dialogiske. - Måten evaluering av brukermedvirkning nå gjennomføres på har medført at en får synliggjort grad- og effekt av brukermedvirkning, og kan på god måte identifisere risikoforhold og iverksette avbøtende tiltak som bidrar til å sikre god brukermedvirkning i møter som avholdes i Faglig samarbeidsråd SLV. Årsaken forklares med effekten de mener de avbøtende tiltakene (som ble iverksatt i august 2018) har hatt. På bakgrunn av dette, tar vi i år 2019 sikte på å videreføre den nye praksisen som nå er etablert for brukermedvirkning. Forhold som anbefales løftes til DM i Statped Brukerrepresentantene opplever at Statped har et forbedringspotensial mtp gjennomføring av VK-møter. Det er for mange møter hvor det oppstår tekniske problemer og dette oppleves å ha negativ innvirkning på kvalitetene i møtene. Saken anbefales løftet til DM i Statped og at det iverksettes tiltak som sikrer stabilitet i teknisk tilrettelegging for VK-møter.

9 VEDLEGG 2: RESULTAT EVALUERING AV BRUKERMEDVIRKNING Vedlegg 2.a. Evaluering av tekst hentet fra referater fra Faglig samarbeidsråd LSV, år 2018:

10

11

12 Vedlegg 2.b. Questback-survey gjennomført ved årsskifte 2018/2019: Opplevd brukermedvirkning i Faglig samarbeidsråd SLV, år 2018: A) Vurdering av forberedelser før møtet våren 2018 vs høsten 2018:

13

14

15 B) Vurdering av forgjennomføring av møtet våren 2018 vs høsten 2018:

16

17 C) Vurdering av arbeid i etterkant av møtet våren 2018 vs høsten 2018:

18

19 D) Forslag til forbedringer av praksis våren 2018 vs høsten 2018:

20 Tiltak som ble gjennomført i august 2018 for å sikre bedre praksis for brukermedvirkning i Faglig samarbeidsråd SLV:

21

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom MØTE I BRUKERGRUPPE v/ Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom Tidspunkt: 13.02.12 Referent: Neste møte i BG: Anne Katrine Eikill Koordinator for 6. mars 2012, kl. 11:00 15:30 Navn: Roy Staven

Detaljer

Brukerrådsmøte Statped midt

Brukerrådsmøte Statped midt Brukerrådsmøte Statped midt Dato: 02.05.19 Sted: Statped midt Kl.09.00-12.00 Tilstede: Regiondirektør Marit Elin Eide, avdelingsleder Svein Harald Nygård (syn), avdelingsleder Bjørn Bakken (hørsel), avdelingsleder

Detaljer

01/2019 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

01/2019 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Møte i Faglig brukerråd syn Tid: 06.02.19, kl. 13.30 16.00. Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, 0166 Oslo Deltakere: Trine Paus, Norsk Spielmeyer-Vogt Forening (NSVF), Grete Bæverfjord,

Detaljer

Referat. Grupperom Spinal Dato: 19. mai May Bente Langseth. 21.september 2009 på Spinalavdelingen kl

Referat. Grupperom Spinal Dato: 19. mai May Bente Langseth. 21.september 2009 på Spinalavdelingen kl Møte: Saker: Brukergruppe Brukermedvirkning og pasientrelaterte saker v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Sted: Grupperom Spinal Dato: 19. mai 2009 Referent: Neste møte: 21.september 2009

Detaljer

Referat. Anne Katrine Eikill. Befaring på Haukåsen med påfølgende dialogmøte med klinikkledelsen 16. april, Oppmøte på Munkvoll kl. 10:30.

Referat. Anne Katrine Eikill. Befaring på Haukåsen med påfølgende dialogmøte med klinikkledelsen 16. april, Oppmøte på Munkvoll kl. 10:30. Møte: Saker: Sted: Referent: Neste møte: Brukergruppe 1. Opplæring av 2. Brukermedvirkning og pasientrelaterte saker v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Munkvoll ssenter Dato: Anne Katrine

Detaljer

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom MØTE I BRUKERGRUPPE v/ Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom Tidspunkt: 20.06.12 Referent: Neste møte i BG: Geir Arne Skogstad Koordinator for 11. september 2012, kl. 11:00 15:30, ved Fys.med.

Detaljer

- i Sel kommune TIDLIG INNSATS

- i Sel kommune TIDLIG INNSATS Samarbeidsmøterretningslinjer og organisering - i Sel kommune TIDLIG INNSATS Innholdsfortegnelse 1 Retningslinjer og organisering av samarbeidsmøter rundt barn/unge og foreldre.... 1 1.1 Retningslinjer

Detaljer

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering MØTE I BRUKERGRUPPE v/ Sted: Avdeling for ervervet hjerneskader Fysmed. Lian () Rom: Kursrommet i 1. etg. Tidspunkt: 08. februar, 2011, kl. 11:00 15:30 Referent: Neste møte i BG: Anne Katrine Koordinator

Detaljer

Referat. Anne Katrine Eikill Dato: 5. oktober, kl. 08:30 11:00 Sted: v/avdeling for ryggmargsskader, Nevro Øst, Øya (4 etg.)

Referat. Anne Katrine Eikill Dato: 5. oktober, kl. 08:30 11:00 Sted: v/avdeling for ryggmargsskader, Nevro Øst, Øya (4 etg.) Møte: Sted: Referent: Neste møte: (BG) Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Kurslokalet v/ Avdeling for ervervet hjerneskade Vådanvenein 39, 7024 Trondheim Dato: 30. august 2010 Anne Katrine

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, 2010. Versjon: 1.0

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, 2010. Versjon: 1.0 Versjon: 1.0 ÅRSRAPPORT, 2010 Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Godkjent: Brukegruppen Dato: 22. mars, 2011 Godkjent: Klinikksjef Gisle Meyer Dato: Sammendrag

Detaljer

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for ervervet hjerneskade, Fysmed Lian Rom: Kursrommet

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for ervervet hjerneskade, Fysmed Lian Rom: Kursrommet MØTE I BRUKERGRUPPE v/ Sted: Avdeling for ervervet hjerneskade, Fysmed Lian Rom: Kursrommet Tidspunkt: 21. juni, 2011, kl. 11:00 15:30 Referent: Neste møte i BG: Anne Katrine Koordinator for 23. august,

Detaljer

Referat brukerrådsmøte i midt

Referat brukerrådsmøte i midt Referat brukerrådsmøte i midt Dato/Sted: 31.03.17, Trondheim Deltakere: Trine Hallem, Signe Marie Søraunet, Mona B Lersveen, Trude Arnøy, Dag Otto Evensen, Jørg Kunzendorf, Per Gunnar Johnsen, Knut Otto

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende fra 01.01.13 Revidert i nasjonalt brukerråd 27.11.2013 0 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV... 1 1.3. ORGANISASJON...

Detaljer

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom MØTE I BRUKERGRUPPE v/ Sted: Avdeling for Ervervet hjerneskade Rom: Kursrom Tidspunkt: 06.03.12 Referent: Neste møte i BG: Geir Arne Skogstad Koordinator for 17. april 2012, kl. 11:00 15:30 Navn: Roy Staven

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4. Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende for perioden 01.01.2017 31.12.2019 Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.2016 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV...

Detaljer

Styret ved Vea Protokoll

Styret ved Vea Protokoll Side 1 av Tilstede: Tilstede: Arild Sørum Stana, Aasa Gjestvang, Tor Rullestad, Ole Rud (1. vararepresentant for Jørn Inge Løssfelt), Rolf Kristiansen, Dorte Finstad, Kristian Kjølhamar, Siri Englund (2.vararepresentant

Detaljer

Dialogprosessen 2015-2019

Dialogprosessen 2015-2019 Dialogprosessen 2015-2019 - brukermedvirkning i Gausdal kommune - en del av styringssystemet I Gausdal kommune ønsker vi å ha en god dialog med innbyggerne og mottakere av kommunens tjenester. Begrepet

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, Versjon: 1.0

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, Versjon: 1.0 Versjon: 1.0 ÅRSRAPPORT, 2010 Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Godkjent: Brukegruppen Dato: 22. mars, 2011 Godkjent: Klinikksjef Gisle Meyer Dato: Sammendrag

Detaljer

Referat Faglig samarbeidsråd språk og tale

Referat Faglig samarbeidsråd språk og tale Referat Faglig samarbeidsråd språk og tale Tid: Mandag 16.10.2017 kl. 10.00 14.00 Medlemmer: Sted: Statpeds hovedkontor i Sommerrogata 13-15 i Oslo; møterom Vår Brukerrepresentanter: og Rita Lie Dysleksi

Detaljer

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Dato; 15. august 2011 Sted; Helsedirektoratet, 16. etg Tilstede; Se vedlagt liste over deltagere Fravær; Se vedlagt liste Referent; Tor

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Mandag, 3. mars 2014 Tid: Kl. 14.00 15.30 Saknr. 07/2014 11/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 07/2014 Godkjenning

Detaljer

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for ervervet hjerneskade, Fysmed Lian Rom: Kursrommet

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for ervervet hjerneskade, Fysmed Lian Rom: Kursrommet MØTE I BRUKERGRUPPE v/ Sted: Avdeling for ervervet hjerneskade, Fysmed Lian Rom: Kursrommet Tidspunkt: 23. august, 2011, kl. 11:00 15:30 Referent: Neste møte i BG: Anne Katrine Koordinator for 04.06.11,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STYRET VED UNIVERSITETET I STAVANGER

FORRETNINGSORDEN FOR STYRET VED UNIVERSITETET I STAVANGER FORRETNINGSORDEN FOR STYRET VED UNIVERSITETET I STAVANGER Fastsatt av styret 24.09.2019 i henhold til lov nr. 15 av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven). 1 Styrets

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015 Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER REFERANSE TILHØRENDE TVERRETATLIG PROSESS FOR RESSURSTEAMET OG BEHANDLING AV SAKER FOR BARN OG VOKSNE MED LANGVARIGE OG SAMMENSATTE FUNKSJONSVANSKER 1. FORMÅL Retningslinjene

Detaljer

Protokoll. Navn Organisasjon Forfall Snorre Ness, leder. Arthur Mandal, nestleder ADHD Norge. Mona Sundnes Johan Solheim Diabetesforbundet X

Protokoll. Navn Organisasjon Forfall Snorre Ness, leder. Arthur Mandal, nestleder ADHD Norge. Mona Sundnes Johan Solheim Diabetesforbundet X Protokoll Regionalt brukerutvalg 13.06.16 kl. 09.15-16.00 Regionalt brukerutvalg Navn Organisasjon Forfall Snorre Ness, leder NFU Arthur Mandal, nestleder ADHD Norge Steinar Waksvik Afasiforbundet Mona

Detaljer

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for RMS, Nevro Øst, Øya Rom: Kursrommet

MØTE I BRUKERGRUPPE v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Sted: Avdeling for RMS, Nevro Øst, Øya Rom: Kursrommet MØTE I BRUKERGRUPPE v/ Sted: Avdeling for RMS, Nevro Øst, Øya Rom: Kursrommet Tidspunkt: 22. mars, 2011, kl. 11:00 15:30 Referent: Neste møte i BG: Anne Katrine Eikill Koordinator for 03. mai, 2011, inkludert

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Dato: Torsdag 19 oktober 2017 Program: kl 0900 1000 Styreseminar Tema: Cellekontorer vs åpent landskap Innleder: spesialrådgiver Kari Folkenborg kl 1000

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende for perioden 01.01.2019 31.12.2020 Godkjent i nasjonalt brukerråd 06.02.2019 Innhold 1 STATPED... 1 1.1 Tjenesteyting i Statped... 1 1.2 Brukerperspektiv...

Detaljer

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen august U.D.K

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen august U.D.K Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen august 08. 2012 U.D.K Møtedato 13. juni 2012 Til stede Geir Ulf Johansen Harald Jacobsen Jan Inge Torgersen Per Arne Arstad Finn Ørnes Arnulf

Detaljer

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 08.02. 2016 Møtetid: kl. 09.00 12.00 Møtested: Grong kommune, kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

SAKSLISTE: MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/19 Dato: , kl kl Sted: Rådhuset, ordførers kontor

SAKSLISTE: MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/19 Dato: , kl kl Sted: Rådhuset, ordførers kontor MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/19 Dato: 15.01.19, kl. 08.15 kl. 11.00. Sted: Rådhuset, ordførers kontor Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Rune Engeset, medlem Idar Tronstad, nestleder

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Fra KomRev NORD IKS møtte: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Fra KomRev NORD IKS møtte: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik STORFJORD KOMMUNE Møtested: Møterom på Lyngskroa Møtedato: Fredag 12.4.2019 Varighet: 10.00 13.15 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Arvid Lilleng Audun Haugan Faste medlemmer Arvid Lilleng

Detaljer

Reglement for Ungdommens bystyre

Reglement for Ungdommens bystyre Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.09 Rev. dato: 181213 Side 1 av 6 Reglement for Ungdommens bystyre Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på

Detaljer

PROTOKOLL RS-MØTE NR. 7/ Protokoll fra møte i Regionstyret søndag 19. februar 2017 på Scandic Bergen City

PROTOKOLL RS-MØTE NR. 7/ Protokoll fra møte i Regionstyret søndag 19. februar 2017 på Scandic Bergen City Protokoll fra møte i Regionstyret søndag 19. februar 2017 på Scandic Bergen City Til stede: Andris Hamre Styreleder Vincent Mrimba Cecilie Sørli Trond Arnevik Christine Ullestad Hans Petter Andersen Styremedlem

Detaljer

Mandat for Fagforum for arkitektur

Mandat for Fagforum for arkitektur Mandat for Fagforum for arkitektur Dato: 20.12.2017 Versjonsnummer: 2.1 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT Gisle Fauskanger 20.12.2017 2.1 Innhold 1 Innledning og bakgrunn... 3

Detaljer

Referat. Brukergruppen (BG) Klinikk for fysikalsk medisin og rehabiliteringsmedisin

Referat. Brukergruppen (BG) Klinikk for fysikalsk medisin og rehabiliteringsmedisin Møte: n (BG) Klinikk for fysikalsk medisin og rehabiliteringsmedisin Sted: Spinalavdelingen, Nevro Øst, Øya Dato: 21.09.09 Referent: Neste møte: Anne Katrine Eikill Dialogmøte med ledelsen: Utsatt ny dato

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 3-2009 Sted: Storgata 33, Oslo Tid: 13.30 17.00 Tilstede: Odd Kulø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug Forfall: Lars-Otto Laukvik Referent: Erlend Aarsæther Sak Innhold Vedlegg 3-1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Folldal kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Fylkeshuset i Troms, fylkesrådssalen, plan 5 Møtedato: 15.5.2017 Varighet: 10.30 13.15 Møteleder: Sekretær: Ole M. Johansen Martin S. Krane Faste medlemmer Personlige

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.februar Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.februar Sted: Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 15:45 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 9.februar 2016 Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2015/2727

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.02. 2016 Møtetid: 09.00-15.00 Møtested: Lierne, kommune sal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 30. JANUAR 2017 KL. 12.

ÅFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 30. JANUAR 2017 KL. 12. J nr: KU Å 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 30. JANUAR 2017 KL. 12.00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 53 23 00 Åfjord Rådhus Saksliste: 01/17 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET

Detaljer

Mandat for Systemeierforum (SEF)

Mandat for Systemeierforum (SEF) Mandat for Systemeierforum (SEF) Dato: 20.12.2017 Versjonsnr: 3.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 20.12.2017 3.1 Navn på dokumentet med versjonsnummer 2

Detaljer

NOTAT/REFERAT ETTER REGIONALT BRUKERRÅDSMØTE I STATPED NORD, 26. NOVEMBER 2015.

NOTAT/REFERAT ETTER REGIONALT BRUKERRÅDSMØTE I STATPED NORD, 26. NOVEMBER 2015. NOTAT/REFERAT ETTER REGIONALT BRUKERRÅDSMØTE I STATPED NORD, 26. NOVEMBER 2015. Til stede: Per Gunnar Johnsen (Norges Døveforbund), Barbara Priesemann NFU, Berit Wilsgård Olsen (NFU), Berit F. S. Johnsen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER

RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER RETNINGSLINJER FOR ANSVARSGRUPPER REFERANSE TILHØRENDE TVERRETATLIG PROSESS FOR RESSURSTEAMET OG BEHANDLING AV SAKER FOR BARN OG VOKSNE MED SAMMENSATTE FUNKSJONSVANSKER 1. FORMÅL Retningslinjene skal sikre

Detaljer

Porsgrunn kommune. Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune. Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/545-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.05.2015 Christian Moulin Varaordfører Erik Bystrøm Rådmann Per Wold Kommunalsjef Inger Lysa Kommunalsjef

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom 1 Møtedato: Mandag Varighet:

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom 1 Møtedato: Mandag Varighet: STORFJORD KOMMUNE Møtested: Rådhuset, møterom 1 Møtedato: Mandag 26.3.2012 Varighet: 09.00 14.45 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Nils Petter Beck Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Nils

Detaljer

FAU, Ortun skole. Referent: Jari Jakobsen Referat. Møtedeltakere. Møtekalender. FAU-roller Leder Nestleder. : Katrine Monsen (10D)

FAU, Ortun skole. Referent: Jari Jakobsen Referat. Møtedeltakere. Møtekalender. FAU-roller Leder Nestleder. : Katrine Monsen (10D) FAU, Ortun skole Referent: Jakobsen Referat Møtedato: Tidsrom: Onsdag 16. oktober 2013 Kl. 19:00-21:00 Møtedeltakere Klasse Rolle Navn Tilstede (Kryss) Klasse Rolle Navn Tilstede (Kryss) 8A Repr? 9E Repr

Detaljer

Mandat for Forvaltningsforum for talegjenkjenning (NIKT TGK)

Mandat for Forvaltningsforum for talegjenkjenning (NIKT TGK) Mandat for Forvaltningsforum for talegjenkjenning (NIKT TGK) Dato: 24.5.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjent EPJ Systemeierforum 24.5.2017 Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum 24.5.2017

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 1/2017 Dato 23. mars 2017 Tid 10.30 15.00 Sted Tromsø, Nasjonalt senter for e-helseforskning, SIVA innovasjonspark Medlemmer til

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal kommunestyresal, Verdal Dato: 05.11.2018 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Saksnr Ansvar Frist. Godkjenning av innkalling og referat Gjennomgang av sakslisten. Sakslisten ble godkjent.

Saksnr Ansvar Frist. Godkjenning av innkalling og referat Gjennomgang av sakslisten. Sakslisten ble godkjent. Møtereferat Utkast Møtetema: Brukerutvalgsmøte 18.mars 2013 Kl 13:00-17:00 Til: Kopi: Dato dok: 19.03.2013 Dato møte: 18.03.2013 Referent: Tilstede: Forfall: Kolbjørn Forfang, Arve Nordlie, Dag Anton Omholt,

Detaljer

Veileder for. sekretær

Veileder for. sekretær Veileder for sekretær CP-skolen 2016 Innhold Valg av sekretær... 2 Sekretærens oppgaver... 2 Møteinnkalling... 2 Innkalling til styremøte... 2 Innkalling til årsmøte... 2 Protokollskriving... 3 Regler

Detaljer

Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helse Fonna

Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helse Fonna Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helse Fonna Tid: Mandag 05.02.2018 kl. 10.00-14.00 Sted: Haugaland Distriktpsykiatriske Senter (HDPS) Tilstede: Laila Stensletten Janne Elin Thronsen Alf Anvedsen

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Sissel Mietinen Dato: 22.mars 2012 Tid: Klokken 10.00 Sted: Tana rådhus, kommunestyresalen Møte: Lukket møte Disse møtte: Leder Kåre

Detaljer

HOVEDINSTRUKS TIL FINANSTILSYNET OM ØKONOMISTYRING I FINANSTILSYNET Fastsatt av Finansdepartementet 19. november 2014

HOVEDINSTRUKS TIL FINANSTILSYNET OM ØKONOMISTYRING I FINANSTILSYNET Fastsatt av Finansdepartementet 19. november 2014 HOVEDINSTRUKS TIL FINANSTILSYNET OM ØKONOMISTYRING I FINANSTILSYNET Fastsatt av Finansdepartementet 19. november 2014 1. Innledning og formål Instruksen er fastsatt av Finansdepartementet den 19. november

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen UiO)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen UiO) Blindern, 25.4.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 23. april 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar Thorstensen

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Språkrådet 26. april 2016

Protokoll fra styremøte i Språkrådet 26. april 2016 Protokoll fra styremøte i Språkrådet 26. april 2016 Til stede: Guri Melby, Trond Trosterud, Jan Erik Knarbakk, Liv Kari Eskeland og Bjørg Nesje Nybø Fra sekretariatet: Åse Wetås (direktør), Karl Henrik

Detaljer

Evaluering av heldigital dialogkonferanse

Evaluering av heldigital dialogkonferanse Evaluering av heldigital dialogkonferanse Bakgrunn Kystverket har et behov for et digitalt system for delegering av myndighet og tilgangsstyring. Det ble satt ned en prosjektgruppe for å undersøke om slike

Detaljer

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/201 4. april 201 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 201/1505-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Årshjul skoleåret 2016 og 2017 Samarbeid mellom FAU / foreldrekontakter og skole/ sfo ledelse.

Årshjul skoleåret 2016 og 2017 Samarbeid mellom FAU / foreldrekontakter og skole/ sfo ledelse. Årshjul skoleåret 2016 og 2017 Samarbeid mellom FAU / foreldrekontakter og skole/ sfo ledelse. 2016 Datoer Aktivitet Agenda Merknader AUGUST Uke 34 23.8. kl.18.30 Samlet FAU fra forrige skoleår. Forberedelse

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 03.02.2016 Møtested Park Inn, Gardermoen Tid 10.00 13.30 Møteleder

Detaljer

Veileder. 1 Hovedveileders navn: * 2 Hovedveileders e-post: * Fornavn: Etternavn: Institutt / enhet: of

Veileder. 1 Hovedveileders navn: * 2 Hovedveileders e-post: * Fornavn: Etternavn: Institutt / enhet: of Hovedveileders årlige rapportering av ph.d.-kandidater ved IE-fakultetet. IE-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen er dels en rapport om progresjonen

Detaljer

Forfall meldes Kathinka Messel på tlf eller e-post til

Forfall meldes Kathinka Messel på tlf eller e-post til Møteinnkalling Flerkulturelt råd 2015-2019 Dato: 29.05.2017 kl. 16:00 Sted: Bystyresalen Forfall meldes Kathinka Messel på tlf 982 66 789 eller e-post til kasa@sarpsborg.com Varamedlemmer inviteres til

Detaljer

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen.

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen. ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 2009, DEN 5.3.2009 Tid: 5.3.2009 kl 19.00. Sted: Drammen Travbane. Til stede: Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Harald Martinsen. Fra utvalgene: Siri Myhre Haug (ponni) og

Detaljer

Referat fra møte med Referansegruppen til Nye metoder

Referat fra møte med Referansegruppen til Nye metoder Referat fra møte med Referansegruppen til Nye metoder Sted: Helse Sør-Øst RHF sine lokaler, Grev Wedels Plass 5, Oslo Tidspunkt: Mandag 03.12.2018 kl. 10:00 13:00 Deltakere: Jon Andersen, Apotekforeningen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen i rådhuset Møtedato: Fredag 10.2.2012 Varighet: 10.00 14.50 KÅFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Hermund Dalvik Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

Mental Helse Trondheim Styremøte Protokoll. Side 1 av Protokoll styremøte a

Mental Helse Trondheim Styremøte Protokoll. Side 1 av Protokoll styremøte a Mental Helse Side 1 av 6 styremøte 1.3.16-1a Sted: Fjordgata 19 Dato: 1.3.2016 Innkaller: Dag Øivind Antonsen Tidsrom: 17.00-18.30 Innkalt: Janne K S Lauve, Britt Inger Johansen, Ingvild M. Kvisle, Jan

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle.

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle. 1 of 9 07.04.2015 15:41 Hovedveileders årlige rapportering av ph.d.-kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen

Detaljer

Veileder. 1 Hovedveileders navn: * 2 Hovedveileders e-post: * Fornavn: Etternavn: Institutt / enhet:

Veileder. 1 Hovedveileders navn: * 2 Hovedveileders e-post: * Fornavn: Etternavn: Institutt / enhet: Hovedveileders årlige rapportering av ph.d.-kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen er dels en rapport om progresjonen

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 20. februar 2008 TID: Kl. 18:00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møtedato Tirsdag Møte nr. 06/2017

Møtedato Tirsdag Møte nr. 06/2017 MØTEBOK Lyngdal kirkelige fellesnemnd side 1 Møtedato Tirsdag 28.11.2017 Møte nr. 06/2017 Tidsrom Kl. 19:00-21:00 Sted Konsmo Medlemmer som møtte Medlemmer som ikke møtte Forfall Varamedlemmer som møtte

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset i Moss, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 18.06.2018 kl. 16.00 Eventuelle forfall meldes til Anita Dahl Aannerød, telefon 900 867 40, e-post

Detaljer

Seminar for brukerrepresentanter og organisasjoner

Seminar for brukerrepresentanter og organisasjoner Seminar for brukerrepresentanter og organisasjoner 28.11.18 God kvalitet i helsetjenesten forutsetter at det tas hensyn til erfaringer og synspunkter fra brukerne 28.11.2018 1 Nasjonalt servicemiljø for

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER

REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER Innhold 1. Gjennomføring av politiske møter i Rana kommune... 3 1.1. Praktisk gjennomføring... 3 1.1.1. Møteplan... 3 1.1.2. Annonsering...

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Dato: Torsdag 19. oktober 2017 kl. 09:00 16:00 Sted: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Hovedstyret: Forfall: Petter

Detaljer

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle.

I siste del av rapporteringen kan den enkelte be om individuell samtale og gi opplysninger som den enkelte anser som konfidensielle. 1 of 10 29.11.2016 23.34 Hovedveileders årlige rapportering av ph.d.-kandidater ved IME-fakultetet. IME-fakultetet søker kontinuerlig å forbedre vår tilrettelegging av forskerutdanningen. Rapporteringen

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

LYNGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget LYNGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Lyngen kommunes rådhus - Lyngseidet Møtedato: Tirsdag 16.2.2016 Varighet: 10.00 15:30 Møteleder: Rolf Magne Hansen Sekretær: Odd Kr. Solberg Faste

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget STORFJORD KOMMUNE Møtested: Møterom 1, rådhuset Møtedato: Fredag 16.3.2018 Varighet: 10.00 11.30 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Arvid Lilleng Martin S. Krane Faste medlemmer Arvid

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. 22.06.10. Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. 22.06.10 Møtested : Rica Grand Hotel, Tromsø Møteledere : Geir Wedel Hestdahl og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 21.06.10 kl 1030-1530 22.06.10

Detaljer

Møte i felles brukerutvalg - NAV Finnmark og NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark

Møte i felles brukerutvalg - NAV Finnmark og NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark // REFERAT Møte i felles brukerutvalg - NAV Finnmark og NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark Møtestart: torsdag 20. september 2012 Møtested: NAV Finnmark, Vadsø Sekretær: Kerstin Thomasen, NAV Hjelpemiddelsentral

Detaljer

Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte mellom tillitsvalgte

Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte mellom tillitsvalgte Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte mellom tillitsvalgte Type møte: Drøftingsmøte Formål: Informasjons, drøftings og forhandlingsmøter mellom de tillitsvalgte og ledelsen Dato: 13.11.17

Detaljer

ROAN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU R 01/16 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ROAN KOMMUNEHUS ONSDAG 10. FEBRUAR 2016 KL. 10.

ROAN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU R 01/16 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ROAN KOMMUNEHUS ONSDAG 10. FEBRUAR 2016 KL. 10. J nr: KU R 01/16 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ROAN KOMMUNEHUS ONSDAG 10. FEBRUAR 2016 KL. 10.00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 51 00 00 Roan kommunehus Saksliste: 01/16 ÅRSMELDING

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 01/18 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 26. FEBRUAR 2018 KL. 12.

ÅFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 01/18 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 26. FEBRUAR 2018 KL. 12. J nr: KU Å 01/18 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 26. FEBRUAR 2018 KL. 12.00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 53 23 00 Åfjord Rådhus Saksliste: 01/18 ÅRSMELDING FRA

Detaljer

Innkalling til hovedstyremøte 2/2019

Innkalling til hovedstyremøte 2/2019 Til hovedstyret Dato: 07.02. 2019 Innkalling til hovedstyremøte 2/2019 Vi innkaller med dette til styreseminar i Juristenes Hus torsdag 14. februar 2019. Styremøtet starter kl. 12.00 og avsluttes kl. 17.00.

Detaljer

Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00*

Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00* Tvedestrand kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 10.11.2015 Tid: 15:00* Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/19 19/1443 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 28. JANUAR 2019

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/19 19/1443 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 28. JANUAR 2019 MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 25.03.2019 kl. 09:00 Sted: Formannskapssalen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/19 19/1443 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 28. JANUAR 2019 6/19 19/1311

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 30. september 2010 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2010/10014-17 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Heidi Aspenes, leder Rolf Johansen, nestleder Anne Kari Iversen, medlem Vefik

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve)

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve) Protokoll Vår ref.: 2012/351-14/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.3.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 13. mars 2013 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler,

Detaljer