---_._ _-Nr. I.4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "---_._ _-Nr. I.4"

Transkript

1 2 hndn 6 hddo OS h a ysk olmodg O kn unson bchofk l?) :d!l n fofd>3lf hovn sf mll d nso dnn bcbndln; pa f cbnolknngn fodo do kkc uon l fo kk n nn all kunng f Ll cn lskmnnlo mn n fnfa G u:olp: og so sjlv do nfe:":c"lls f{}{ Vf bm md n:ydo fl;vct noo v s[ sp::so m og v vsso kk hlsun & ]cunnc md soso Tnslcmg8 lh sv nf cllg n mogn vakno jug Spssl Vs :o jlfgll uv n uv2nlg s unfot nn salld soldcon ok fskopyod on n dd da gkk sdg non fob og mann pl co 7 und bahndlng gnqgn S7:S full DV folk D[ klok Tg o gl fo fsk:nc Hcko fon jh;; kun vct: m am 5 vt s:o c a Of lcn!ndo u:;ykk pa og mogo n sbjclg ; a hd ysk som d lulo hm o dn han h7e:l SOl c pb ) hv; om fk{ d cn vsl s fo fod hh : n ys: v:l9no l lopo slml clolls m;nn Poson s]{l;llo som all ;f)::\ :ldo d8x bl bn sa "ndt fv sg npoon mb"} ::" osc:mln"" CvT F) og slmmono mg g(:lg k b\;;fl ngn hvo:fo (\ m pl): C <:n su s fogn clskv )d/? SSsold j:l:p h:n opnucu nn do ::d:ss vud busl a huf? a sn: von ; u O T ul ::;>c slcnggs nn Of; ylc(; l S8 ;;<:; on hlc S G uo ] l:ks fo nf fa kl3 u boyovo gu:vg To; S d": kk!= gcgcn (y dt sa cg fosl v ykk gjonno: d nd fl skt! pa m5nc 6 l 7 mgnn(;s :c on ok Gu som n domons sjon :ldo::?n l 7 a som fllo so :d ho op s;png d lanfs md OD:)8 ll lngs vog <;;n( ll: ys::(; G}:k(;nf og s f:ngona VC"fTcn sa fongsl::n; m TT: n Lmlg ::lld 5a do vnc na m: vonot a nl YC[ n flu mo lac svolva3mod (l s ; mo dnlo zn SSsoldmon no sa c on [: nod RE:ngn hold lll op OE O ndu spn of!: vn l ll v nnsk v:; o l;:ngs mod akl no oc; sl: Cl Gg fot sdn fodo] s do On do foskjollgo sc snn < du v; gsslu f":" solll ":f! fl>:: nn S;lluYl mn SvolV som v= konm HclG fog U pn 6 at h usl: m dd" on a c ds :;"{)nl d u v: a h: f? l s vum Of; so"h l mnn al slmn:m sa lc:ngs m::d Hn Y:: ;; c ft: fahk{on hvo () ::o vana pa [ lsl:"e::nhln ::bu u;yn n fa hy klf odno fo TlnvlT :V dm og Qb lul{ nn OR fk ;;:Y hm og sl ul2c; s :n!l dcf l uf; futuslu fo h< m a klc ;;v sg s f:);;;"s{)::\n a: uc d6fo s8:2g oh8 ::u n" fa vs(: sl l Run s z nlo ud dlssl3 ff::ng()! uu uldokl skull3 hl:n fa ; mg sa l[n llol j: lan l ln a vld hc::ll Tok koun: bgd foxm : :: :m l fn sll f(; nn Gun lk R k"(d [ sg D joum lc!l : bllt l oppsvs SynG LV h;n nl: kopn sll jc::g o:;:!l om lcen Gnkcs \ lnnb bl ld glcmno Halo don no sdn h )k ll P b \ :3mod md f;:[: dkk( 8V bl m E) f } a : G h"ks) ls s()ltpb nd og op l hnlsgn E: blgv mc{!o Sl S OQV d::> vc dgnn opn: Ol)d og spu\;; om }:Hn hcdd skad S on asllls yn a pa G skull sg und Gsn M n d vc kko o b":(j c G k:c hldd bod am a fano ulvk koslfollo STnGn mgd do kom l lco! don d n T): unn nnd v bn bl f nd on py d sky F sng j mae) so kjlt fl lvcsl ft:: Svolv V "on glck m logg bul og QO hnddo 2 yska? hcld""v hm \ l old o g nlngl:t Mng v d mons 2 and hcdd sla ham md 8" flkg? h[dg v atl ng ]cng gumm ongo H"n hdd kko \ sll lv blo Yfgn og ol opposg p non ma do b\;ln D s k l Yf:f; v : b n s&ff fod nodmnngnc : un gm" c lo}o f?ngo ok k oc; onf:lskmnnn hpddo a md sf vsk; fn o : FkS Dn of: do l lu don :nos fsk ofolknn&n mcgo Fosos noss n : l : \ \ \ N 4 " ; "": ag ho og nlvn va som b(jd sog kk k n man gjuo pa n Bsaglgglsn av adoappsta gopc ba uno ubodolso nha ska) n flom av 7kD mogo lang d fb 5 ms og h5ys nsn hv ns :lfll snnsynlg f5 don dug du "A makdlk BV hap og nsk gha l a:fuon"fnn suddon som man ll n md vklghn gj5un v on odjo og kgv f Do a n5dvndg dnn don a vsjon uv do ysk movenma skpsk nnsll ovo yk no husk:o"p clo d Do kk gunsg a d bllt skaffo opflysnn vkko n l skap n smnng av opmsm sm slk focagundo som &ngu) kk ha o vklghn og do a Nogoaom va d ds a kan ogsa fookomma a ykon a v dnsh:soon" flgc H solv sa u av nazs 8m ha n 6 n du ysko kgsakvo ss BV A skapfovlng nnn l lgjngol v d bl muldon nosko fononundg dsso fo g a g hol fyldosgj5ndo sva hold o do lv8vkg a do notsko sp5smalo n ngopc FA Nogo llogala av og akfc b bo planlag spd s5s mulg us knng mollmdn v foha)ong D o DU laso som ha unsva cv;ns ond hjpo a ngon fob fo a gvsn bl snd vd :o ov dovon l l do 8m D o dn plk som N D MAN ansoos av yskon a s(jgo fo a flos mulg fl ls Do fbs nosko folog bl avsonl j nodolag fo NogoD O mang as ka l dao og kk 8V slg Do f5so folog Nogu g: dolg naumon d som o glad og dn YBfo popaganda :(; a v mod d am mdlo som Bo7s vd ysko klda }Od l vaadgho nllkvol {fo sa fo n) o uf(jo posasjono som ngcn ysko v odd mulg og a E do mdlod kko vod hjulp lfbyc YSknc s5o ap BV Busohs bok mulg a kommo onda :nn do nocnsl?do hadd; "d5m omdoo ngot lbuk d n? OsA vd v gunn l a o sol v d:kan fobos o do d u f Tyskono go hllu kk ga nomllsv do fao ku) skjul pa a va mos nd do flos lo bokn jag ns kommand3od hvo do blo v kol kcm Bono yd lgvs vss bckjod om a god un d B dunno mlckjon bvlk plahoom han skullo yo ;olsg on b kpunn Gom hoys mod p a uf p ldpunk som Skvo:kondo Bom foj o lgg noo f 5maTsN a aakon :) n m" kjon al pl dao fdspunk va kommo Du ggonmlg vok pa s lang a Bono va upok som sl do nosko fo8vao Bm Navlfooagond6"a BjOf hvo lang n sk og y!lbol Od fovol nha d kk do 5vo sva d9s fcm8n o a sabo ab a mod )lanon noszu kgsmnk mponlonduqg skaffo fosynngo l voaykko Ulcp OTa bc un no a ka og ovovoo do usn mulgjon aom n umos olgc ha knpp b8 d R Y K T E R: :

2 2 ( o; hans cbo(( fl fo svo bo Fouon dss o ba bl ogsl Nog nmlg do yskho bansk La OOS sa kof: h Ras v: so f a h2n kelnskjl kd skaffl "Lofon" og "Tanahon" an pmn n mod A skldo dn nosk kgs ad 2 "hu g mnlgg"mns OSG sa mnng u ks so Hlo skfcd dd s undaen fm ba mak som sak og god va dfo a d ana lg vl"fya" om bl bygdo yskc solc:ec "Oa al" bl ogs! snkohvovd nn n flaondo bakgunn o don g und vdnskgn off om (fos nsn ) n mann omkomgunnn l a donn ysko so kunno ss PP l ov 2 k ba kk nvn summn mod "BaOy" D o kk popagandapasand dsun "Olav Tygvaon" som gjo og "Rchad Wh"kjnn v kk a don 8m akv d human akl d l msa ha v d olv jagf : W!:Tj bovse>s av ndonsaon sa v"hvo donno ogplysnng samm 4 W : jfg {! } \ Dn fso bok v kal so pa ofa a n gadn fnn kk En obakksfonng a locngn ORDNNGEN EN AV bokn"de CREGS\ARNE Gob NORnoc :okskon cllo no m:ndsha solg 2 ks mfl:: flv f TT +" WEGENS ORDEDQn a skovo avon sk:fog No haddc kk n nos D X" do 5 mandc d?n ha fo EN REKKE AV PRESSENS BESTE MENN okko offsva og kgsjounulsu U ltkolg nnasjonal jagv av 7:onpa bak wsu go 3T subler BLTT AVSA OG ERSATTET AV og foodo som c sk OVG uv hud ldgaml fa f vdnsvoo fo gulv k(uc c kkc MNDREBE AVET PERSONER fogakpon Haosk us don k:gn og 4 nyc fa 937 l 94 undl a opplagc da bl so) Afnposn dalc Nss nosco kgsmok slk (fj ;27) scm svg l d ysk opdonnohvo!on h8 jonngn f:;g; avba og aoso og :ls l "Don nosk Wohmcch"bEso avon bltl yus nld bl d puo pa Gkspdsjonn fo a fa hnmollg 9 Rdaksjonssk bbklg kgsmanc og on sk stvjagv haddo 9 ublodo dmmn fogjv Kandahl ; ;vsa bada f sn slmlsh Kgsmann bcso nv d :> d3n nosc k opplysnngon o lng Afanposn og som fomann f kysfos vaspansosk p lledsvoll" :an gmn d va allo mog: gamlo sp m 94 h FOsynn pssfobund NSmannn EndjlS s osv osv nllo f ocn hundd hadd ng n mooopdobac sdp n(los7nnngcopa a nnsa som n polsk daka oskfo og hvo god mg mod 2m ) nd h n snakkc om va sam mn)g od 3mlo om Don dl ypogaf Afnknon savclsom 5omsoo 2oms :Go a f 5noon f 88 ( d p gunn / ;spsgll fohold" pbson Paus Paus nnsa som kanono og md on husgho av 7knob ondo nvn han kko fo a malovoo ca 2 oooklo os polsk ldskv samma blad 2 hug mnolggc;2"zcs" fon don so ysko Sv m ns oksola Vdo anbsg Afnposn (jagoo)9 ub llk mnosc v don soko nosko manon DG foskjgo l lo skul lo!g do fsk nazsa Flood og Doy og and mnlog savl som22 mnd Mn kysfosnngon fohold do f 7kE hvcde SPLu Smh lood kjn som angv opodoba og opdomoobc som sog slk:v hadd fosnng vd LLE FORHOn som ho hnv s V!do bluds sposdksjo smmn md pansoskbn hvs do b OsofjodonKsansandBgonog l d! lll ohold SOql s c g bl skfc u Sv odsad og ongsk og dykg sa nnvll u TcndhmBu d n vod Oslo va go sg glncnml do umoc Lf Hnchsn o osa md gj n kk foaklg mosand d:vs modnd? ss va kk c ysk bhov o hdgup fa DBMMEN hvo v kysvannnl kom soko kys onang boba h an kgn bgdu o 3 ba fmclg n do CT ml don n To bsngha gjo sg fsnngo al ml vkg ynvod nvk va d ngn fskcmangl fo nomonnng spsl bmk vd fyll og sp fjo d som bso av god skjul og nngav fly hadd\ v 3 4 noondo kn: d?no obndlsc hnc kk og O nk s vng pl gunsg oppslld knonbo lundo modn dn kgn bgyno s a hcnv s g mov suanhans gasj Afnposn og ogsa cv opdobaq slk a (Nu ha v nok f}hon oppgs n yskc p sso m a Tyskl::on(l a av "KULTURDEPARTEMENTET"sa l fjodn vanlg b8gp ma and ysko kld l :kspo? mso nv clulosfo l k 5 boaks sam nsn unn golgo fa annho Has k nsk l Nogosa n molkmnf;don Nog O Av Mognblads folk kjnn v s joonml shon mad ll yk pa 2 ooomn d oygnsynlg kk sadg snd alld dakl GjllSvs og Fd 5 mann skull k kunn bl sa y d allo na du skal Ramms sk jbn;o: nk opp l on syk pa 2 ooomnn dvs popa ndfl og og hdd allodc jonnmfo Allkvul lohs sl kk n dalv moblsong BV s smladel sa :ll So fohold l ando "RCHARD TH" OG "Bl\ROy" Om d folls nobuskp E nglsk hangaskp ha n d fosvnnodmnnn hn op s ys skbn o hpn saklghn m6lds d fa NodNog:Dampskpu lgg VosfjodnAll kysa:k lufvab6ns syk l C 2 fly" sovcnsando b n mod "Bay" (424) gkk sn vanlg nod fo Toms o so!lp TomsDo cn yslc komm nd()k:d )ns odo do :ogsa h skal gsb a uo fa Bod l Navk Pa von g d ) nsposkp og U OSG & nokon pa d8 h n s og SFkl:g nnykk av hvr som vklg u fa Hammy kom dn nn n ysk Bod 68 som kk kn ko nodhva v hcdd v lfl"fo a d skal bl konvo og o ysko v kskp n sg ov Rvk lg d 34 ba Nnn hdd 4 cld ::ml p: nsskp dcsc l a hdmm on annon 4 dnpa dkko l som sk sydovo bal Do h ddc o ;2 m s kanon O) cnn holo s6m o lon m lnponono 6 2cm so] lo b 5cm s kko bo EO d Donn "s npvd SO!ldoboch"Bay" Va nd on lyskaso da mannskap v boskjfgo mad a Do m ds a yslcon3 Fnunak p lo so }nso: nnykk )v Dossu::m osl Lunvn KkhcbcnShmd fla do pakk sn sn l mnd kys Do jod\j dag 4 Hun ha kpvo:; on klol dc su om lasnda non fy nm sg bl lyskaso n $ kk o sak og gjl n kla l opp knobhvlk yskng skl o vssf ysko :gsm soums ogu blad odog dc va umulg kj mnc budd pa ko vnsl f D va mbgo ulog a m[nv otl Do u:lmch jun 94 byggc smm f ng mod sokn ss fapaoppgncls Nogo og da ban u fa d ando:d bl kaso n lufo:po og ":pry" bc uf D a n f pofothud on ann ysk bok "Kus Nowgun" v bcgynno:sn ov mnrvo donn mann f og s a n k ando so u odtln o F z lyp d a s82 hol som v fo kohos Skyld kall l "Rchad W n" pa v ydov Sn{jLovanRo plbl om sknnb n nv do o pnsskp Schmdpcs a l d gad oga konvos fo lavysund bl " ::::{k: uolg a dc losa lngdon na n opdo bl sku u oyblk}fokumon n halho dn sonko av n uk"fn ubleo" sono ly dn gml kss ufn Unlols no uqo spks opp a b n va lk kns ysk T hvo sk dssc plump n os pa vggn pa bado no sk og yk ly dypvsndsbomb aa ub n; 6 lldt skd spkko : dssu n bud do s ndos l "l (l:vad blo mang monnak dp md 2cms k non lk l & do FOlk"E A ha los dnkan blcda hv all kko holdo mod sn b / : b " m ld A 6 " "

3 # FRO TAVS TT: E voldsoz! SOM nl d ha hosk mol Q do o sfonv n pa nn E vo s mmbd m nl Mosl nn knu v uvr l fs l on Do uk dsommkampo 225 km ondn dc fa noo som v s fo Koskv yd Ban 37 lon vldo 8 hys b"k o mod sy<;v s "U: honsyn l do foml go anmabod V Od a a Bsno a l mllom nodns fqlk kaf on p n yskn 5 lbak!"" d nj ppgto so l)e SST TELEGRAML: skao Dss lggo obnd lsoslnjdngpo Fa Km Kommo yskon ngn vo yggn fosvlnn jn Slln n bcgns som mo a a Vd Lonn a mlds om ussskw Vod ssn h x ssuno n ) an p 3 a bynrusssk kyssoyskno nnu n o bako slk baky do y k ln a d kkv l n on mod Hg : k pa og s all POLV om D hal Fkkads d usssk V L a v dog j f:ns v somm kampomon l) g a d lb Do O nu 3 uko l >don Hl sv od l a o ysk syok a Lnn nn skoso hv pllu h s c nfo mo Enla kos v mn sula kjonno Dn U8ssk sva avs v b l d k s lln Kjmposla v Smolnsk ha ldg ysk ap p Pkovnu E:s on uko ad Amckann nsk bvbno sn han lsskpmon noon bosmb a on a sk mls annu kko uff ond k nm \ 94 lop pp 25c k ssk ana a:: G n v b n: O nu modskp f fly 2 fly nsk sv nd fo lnn pon v alu y an mono EXE h som PT D5DE a ( p 4 RY K T R: Bs&glagglsn av adoappsta lnha skap n flqm BV yk D nsn h nss f lk av hap og Cnsk 8 ba l n md vk8ghn! gja Do a nodvnd dnn ldon psk nns ovo:!o y 4 Do kk g a b kap n s av m a ha o Tk: n og k foko a ykon sa u V nas om ba n s ka vg lug don no o fo Undo d hold o do klg do nos llcg avs skl b "vons onf hlpu a ngon os D o DU laso som ha unsvn O ov dovon l l do som fo a avsn bl snd vdo anscos av v kon D dn plk som N D M N Do fs nosko fvlog bl a sgo fo a fl a mulg fa 8 ndla fo NogDo mangv avsonl :s"k l do og " " PoV sg g: dolg naumon d sam o glad Do fsso folonog l F a v mad do am mdl som ogdon "lyso popaganaa ;:l;;d l adgho allkvo) Bo)ys vd ysko kldg : oo ufo psas jono som :;:;( lo;:fa fo n) g n ysko v odd mulg og a lyo yskno so ap p E d mdl d kko vd hjul nn d nocnsdc haddo dm om Dao av Buschs bol mulg kommu (lna 8 v unn l a v sol V ngo lbako dn? o sa vd Tyskono " o ho kko da:kan fos os o du d D fo kjul a a mo nd d fl su ncmlg av nv do fbo kaa od hvo do blc vkcl kn l bo n ja noskommnn u god Mun do B dunno nkjon Boncydlgvs vssa boskjud om clsq b kgunn oam O hys ophvlkq plano 8m han skullo O :sks; lkondo Bon fojono a mod a uf pmadspunk som Sl "numd kjon ) gg noo f 5 sna sakon Do ggo nmlg vok pa fnmal p dao dspunk va kommo sllo d nosko fosvao sam " B lang a Bona va upk 8m o8 u sgk vul fob ud fonavkfooagondo B sjofhvo lang svn duos fmslllng d n d fov n h d kko d vo noku kgsmnk mponandog s sabo abydo mod planon ull4n o d bcc on onusv naskffo fosynngo voolkojon 8m sn umasaolgu apo ka og ovovoo do usn mu g"h knn bosco do v}l UGdo A

4 j Nog nmlg doyskholo hnsk L OOS sd kogc ho Has vdo n mod A skldo dn nosk kg ad 2 "hu g mnalggons mak som sak og god va dfo A ana lg vsl"fya" som bl bygnn n flaondc bakgunn fo don go undp dnskgn og som ysko so kunno sss opp l ov 2 k Do o kk popagandapl\snnd dssun "Olav Tygvason" Bom gjo av don som 8kvo d h mn sk d l msa ha v do olv jagbovss av ndonsdond sao o"hvo donn oplysnng samm Don f6so bok v skal so pa ofn a n gadn fnns kk boknfldle legs farne ob NORno :okskon ollo no mlnds WEGENS OR)E" Don skcv av n skfog Nog haddu kk n ns okko offsoa og kgsjounalso kclg nonasjonal jagv o foo4o som o skovo av hado ldgaml fa f vdnfoakap n asoskldos don k:gon og 4 nyo fa 937 l 94 nosko amok slks27) scm svao l do ysk opdo"don nosk Wohmllch"boso av b8 Tl yoog nl5d bl d baklg kg8mano og on s syvja V haddo 9 ubaod ml sho Kgsmann bcsb uv d ) dn nosc kgo opplysnngon c kysfosvaspansoskp"edsvoll" ::an g mon d va all mog" gamlo osv osv fa omlcng hundd " hadd ng n nooopdobac oskfo og hvo god mo mud 2m ) ndo n snakkc om va sam knon sa vlson 5cm s 2cm s :;o fa fj 95 no3n f 88 kanon o mad on hasgh 8V 7knob ncdo nvn han kkc fo d 2 hug mnologgl"zsj v fo ng d9 n soo yskfl s (jagoo9 ub llk mnos6ka Ov don sako nosk manon og and mnlogb6 savl som22 mnd Mud kysfosnng n fohold d opodob og opdomoobac sam sog slk:v hadd fosnng vd smmon mad pnsskbn hvs d OslofjodonKsnsandBagon og ongsk og dykg sa nn vll u TcndhamBn don vod Oslo va gjo n kk foaklg mosand d:vs modondo o s va kko kysvannnhal kom sak kys nnng bosa hl da kgn bgfsn n al ml vkgo/ ynvad Nav d fos oa 5 d av god skjulo ug ngoav fly hadd( v 34o noongunsg oppslld kanonbc lnd modan dn kn bgyna og os cv opdobaoo slk n (Nu ha v nok f}n oppgs fjodn vanlg bugp ma : and ysko kld l baks sm nsn unnngolgo f a nnnho Hasa okg sk l sjoonmllshon mad au syk pa oo ooomn d oynsynlg kk 5 mann skull kg kunn bl oy d allo na do skal bok opp l on syk pa 2 ooom lnn dvs popa:nda o; :Togo hddo allodo gjonntnfo Allkvul ho Hso sla kko n dlvs moblsong BV s smlod sa :ll So fohold l ado fosvnodmnnn ha opp s ys skbno hpn saklghn lufvabns syk l c 2 fly" sovcnsand ba n mod D() on ysk kommand5kpf)ns odfo! do :ogsa h skal gos LP oss s nl5kon pa do han s skl:g nnykk av hv som vklg hv v hoddo vc lfollo fo a d skal bl Nnn hcdd 4 oldgcml pfnsskp dsc l a bdmm on annon Dc h ddc o2cms kanon og an hoosom o nn m mponno 6 2cm 6 5m S kko bo g DOnn;3 npvn SO!ldobachlo som }:nsl:) nnykk [!v Dssunn os o;o Lunnn KakhcbonSchmd mndc skys Do gjodl; dag 4 Hnn hfl: okva on kkol do knob hvlko yskng sl:ko vssc ysko :gsmnsoums ogc blad D v mg slg a mnvo Tl D Womch fo jun 94obyggc smnnlgnn md 2so k n 8s fa pa opp ElglolsG Nogo og dao on annn ysk bok"kus Nowgn" v bcgynno:sn nv mahvll dnno mann Fz Ls hvo do pa s82 hao om v fo koho kyld kll om snknnn av do o pnsskp SChmdpoo l d gad 8vk: uolg a dc oss lngd6n na n op()do bl BkuuFa yblokumonq sn holh sono fly dn gmla kss Ufn Unlolscn budo spkos opp T hvo sk dssg plumpnfos pa vggn pa b do nosk og yk a llsskdo D spkka!: dsu n bud d sndo l "F mad 2lcms knon lk l a do lk"e A h los dnkan bld sdykg hv all lkko holda p6 mod n ( w b uon 4 o bao bla Og8 o ons cboclc fo fosvco k o "Lofn" og lt nahon" an p n Bo fa a hn ln:kj kkd s ) d dd sg unda fm S8 S man nks som Hlo sknffo a al" bl ogd s nk o ysko sold n mann omkomgunnn l a nno " (fos n n ba kk navn summn mod BaOy o "Rchad Wh"kjnn v ( :: jyfl b :\ obakksfon g a l W : l \ cngn fa \ EN AVSENE En ORDNlCEN ha solg 2 ksomfl: flv TT EKKE AV PREsSENS BESTE MENN llolkn 5 noc dn h<mt f EN RLTT AVSAT OG ERST ET AV nvsnpa bak s) lg(go n kolmrebegavete PERSONER: vso fa gulv l ak o ) Xflnposn cdako Nos un l a oppla c db bl s o g ao G fo nnoh von h gjonagn ngc a sa g 9 RdasjOnsk dsjonn fo a fa hnm6 avsa bado fa pu o pa oksp K ndahl a sn s dmmn fcgj ys l g Afnnoson og som fomann n d NSmannn EndsjO s s mo 4 h FOsynng possfobun ; ol cdak s pmn(osnnn coa a nnsl:ypo af Afnmn) od 3m:Th(" ;pus Pans nnsa d a pa unn v sps l k ldskvc amn saks na lovoo CB 2 oooklo os doa anbag Afnposon ns kso lr sk nazs Floo og Doy D8 foskjll m sk; os d{ lood kjon som angv f: l 7 k g hv Dc :PL do :; blads sposdk jon ELE FORHOLD s d o hnvs bl skf usv Odsad og l d s(;;mm fohol som s " L3f Hnchson o oso o md j sg gjloncnc do umo c o hdgua fa DRMMENhvoav lg ysk bhov don on Too Osngha gjo : D o jo ba :mclg n C c f; V o;;g n ": k og nk sol n lc kan dnna fobndls h ;:c uan Hans gas j Afnposn mo v s GS<:> a hcnv c l SU:g Tyklnc o v "KULTURDEPARTEMENTET"s l dn yskc pv ss am [ k 5 k3> o m s)c "v culsfo T Av \oge:nblads folk kjnn v Nog o a n mocc!t f ("(on o alld dako Gjlvs Fd s dg sond Ramms skbn : w :> ; W o L OG "BnOY" anglak hangakp;fk Om d fo snos uskp lgg Voafjo n T Oms mds d fa Nod og:dampskpu nod fo omso sopp lg d 5 anspo ak :p g d" " (424) gkk sn v nlg Bajy v k P vn Bod 68 aom kk kn kommo no u a Bod om cn nn n yskovo Rovk lgg da 34 b f ;SkC vakskp n s om skal sydov bnlas nnund dn dkk l ;k;: Fnnm k p "Ba y" va nd n lyskasa d Du mlds a Y n namaakap va boskjfgo md a fl aadj pal: l op Dl non fly nm sak og n ::b: l;:ko; n slukk oo budd pa:::od og da va umulg kjnn D nnf ofobud fl baon u fa d andd blo ksf andu sdo Nod Tndlag: on lufopodoog "BARl)yn bl u Sncj LE:lVFlnO Spabu ogsko fa og sank Wh"v & s ydov "Rchad :"L vo ogl konts fo Havoyaund bl " : L dn sankc av n ukjn ubaeoa bln Ta sonk knsa ysk fly dpvannsbomb o ubn ovd b mang monnsko p 4 : j ;a" 4 " "\

5

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g

Sk ie n ko mm une. R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g R EG UL E R I N GS B ES T E MM E L SER T I L D eta ljr e gu l e ri n g K j ø r b ekk d a l en 12 D 220 / 211 m. fl R e g u l e r i n g s be s te mm e ls e r sist date r t 27.09.17. P l an k a r t sist

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

Midt i vinter. Aurora Borealis. lys, lek. nes slått. en for. fin stor. fin slått. lys, for. ter stor. nes lek. nes lek. lys, for. fin slått.

Midt i vinter. Aurora Borealis. lys, lek. nes slått. en for. fin stor. fin slått. lys, for. ter stor. nes lek. nes lek. lys, for. fin slått. S A T B vnne tsk, fn nattjor ds hmvrm 10 ne vntsk, fn jor nattds vrm hm ne vntsk, fn jor nattds vrm hm ne vntsk, fn jor nattds vrm hm Ur- gult vl blk gns t Ausg ronal hm l ve. le. Lys 14 2 Urgult vl gns

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5, a v h o l d e s t o r s d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

CCD kamera. Analysator. Strålesplitter. Bilde forsterker. Pinhole. Objektiv (NA 1.2) Filterkube/ dikroiske speil. Polarisator.

CCD kamera. Analysator. Strålesplitter. Bilde forsterker. Pinhole. Objektiv (NA 1.2) Filterkube/ dikroiske speil. Polarisator. S av 8 NOGS TKNSK-NATUVTNSKAPLG UNVSTT NSTTUTT O SKK al oa sam: Nav: Bø To So Tl: 75 9 KSAMN MN T65 BOSSK MKOTKNKK a 5. smb T: l. 9. Tlla lpml: C- Tpo allao m om m. O. Ja o K.J. Ks: omlsaml mama K. oma:

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

B t mepw h-«-s m- n-bpw. kamhà. kq v. a ew a-w- W- _n-cn-bm-wn-bpw, JÂ-_v \n-d v-w kp-_m-zpw. kemuv. kq n-s\m-cp ssi- m v

B t mepw h-«-s m- n-bpw. kamhà. kq v. a ew a-w- W- _n-cn-bm-wn-bpw, JÂ-_v \n-d v-w kp-_m-zpw. kemuv. kq n-s\m-cp ssi- m v kamhà Nmb 15 Nmb SP* 25 tim-^n 20 tim^n SP* 25 ssew So 15 kq v B-«n³Im kq- v 120 kzo-äv- tim Nn- ³ kq- v 110 kzo-äv- tim shpv. kq- v 90 kzo-äv- tim a-«³ kq- v 120 sh-pv kq- v 90 {Iow Hm-^v säm-amtäm kq-

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

!"" #$ % <'/ & ' & & " E*.E *N 9 " 9 ) $ 9 ' &" )*./W BN 9 '" 9E * )* * 9 '" \./W 45 J = [\ T [\ > NO 1Z % H & 9: TG 23 Y*[\ $ * '

! #$ % <'/ & ' & &  E*.E *N 9  9 ) $ 9 ' & )*./W BN 9 ' 9E * )* * 9 ' \./W 45 J = [\ T [\ > NO 1Z % H & 9: TG 23 Y*[\ $ * ' !"" #$ %1 21+ 3 1 NO 1Z % H & 9: TG 23 Y*[\ $ * ' =N> Y* TG *! > " 9: 23J #$%&' F '3 * (23 )* +0,-G.0XO/0

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

"#$%&' BC78 "#$% -. /0BC78! 2D E BC78 F /0GH BC78 F BC78IJKL 3 * # *H ( G $ 6 F DE3 b # cxn= DE b c "78 %&9 # *H X )* c# N<. G # X& PU a# / Q #K KB A

#$%&' BC78 #$% -. /0BC78! 2D E BC78 F /0GH BC78 F BC78IJKL 3 * # *H ( G $ 6 F DE3 b # cxn= DE b c 78 %&9 # *H X )* c# N<. G # X& PU a# / Q #K KB A "#$%&' BC78 "#$% -. /0BC78! 2D E BC78 F /0GH BC78 F BC78IJKL 3 * # *H( G $ 6 F DE3 b # cxn= DE b c "78 %&9 # *HX )* c# N

Detaljer

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l" e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st S f c vå R= vå Uø fi S Do f Bhy c f Ò o fø y,, H=, o,, o o å fø v y ø R o 6, R R, V H=,, v R o 6, å o v R B B v Vå B o hu o o v u jo u Vå B o hu o o v u / jo u o f o, f v u B v M u o ov uo S å, 6 K, o@ovo

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Byparken Fjøsangerveien

Byparken Fjøsangerveien J j Hv bl kjømø bypd? Buj Buj vbd 3 vky, Ch, Søm y Fjøv (v/buj) f kkv f fkk. vl Næm fmj vl bl. l h D bl m v bu um, d vl bl md buhldpl V Sømk vd dl P. y D vl lld væ y j f d ykd m. Om vl bl kl. D vl væ lkm

Detaljer

r r F r r pram de har tatt. yin -

r r F r r pram de har tatt. yin - j C c1 C j 0 C,, () c, 0 H 0 C 0 nj me du du du den et le 2 Sommenatt ved foden Dt maj7 G7sus4 G7 C m B1 9 Dt /Et E1 Dt fe, El 2Sopa 4 pam som de ha tatt. leg sta ved yin du i natt og en fi pam de ha tatt.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i, a v h o l d e s t o r s d a g 2 6. 0 3. 20 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å L y s e j o r d e t s k o l e, V æ k e r ø v e i e n 1

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Case 1:11-cr RNS Document 781 Entered on FLSD Docket 03/27/2013 Page 1 of M a u u - g u 'a M M M u..a u i < < < < < < < < <.Q? <.t!

Case 1:11-cr RNS Document 781 Entered on FLSD Docket 03/27/2013 Page 1 of M a u u - g u 'a M M M u..a u i < < < < < < < < <.Q? <.t! Cas :2033RNS Dun 78 End n FLSD Dk 03/27/203 Pag f 6 i I jj @ :j j j C I i!, I I! l I : I l!! I ;, ;!, ; 4 k! @ j j ; ;, I I, jji l i I! I j I; l i! l ; : i I I! v z l! l g U U J B g g 6 q; J Y I : 0 ;

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

MELLØS SKOLE. en trygg skolevei. Til alle barn og foreldre ved Melløs skole!

MELLØS SKOLE. en trygg skolevei. Til alle barn og foreldre ved Melløs skole! ELL KOLE ty k Tl ll b fl llø k! ILEIG OÅE OG KOLEVEIE bjy tt t ll b fl llø k. Bjy øk å I hvlkt å b u? tt fku på f ht på k pktk tp å f hv å p på hv bø å tl f k. A: hl, B: jt, C: v/b, : /Kl ll E: t f y?

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

A[U. MI(ilRGHER T 300. T-Racer EI+&EHBE=

A[U. MI(ilRGHER T 300. T-Racer EI+&EHBE= MI(lRGHR T 300 T-Racr Dusch nlsh Franas Ialan Ndrlands spaffl Pruu s Dansk Nrsk Svnska Sum AAqvrxd Trk Pyccxr,rr Mayar na Slvn6dna Plsk Rmn $lvnna Hrvask Srpsk 6anrapcrn I+&HB A[U 5.961-341.0 (/07) Af

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

Velkommen til Nord-Norsk Mesterskap i turn, tropp og rytmisk gymnastikk i Tromsø mars Trening Rytmisk Gymnastikk

Velkommen til Nord-Norsk Mesterskap i turn, tropp og rytmisk gymnastikk i Tromsø mars Trening Rytmisk Gymnastikk NNM V Nd-N Mp pp y y ø - H f d d p fj d H d d p f NNM-h: Fd: - Ry Gy ø Ry Gy K Ry Gy Lød: - F på H åp f - y f pp hw RG p ø pp hw ø pp hw - Åp v NNM /dff K pp hw B på A-h Mø NNGK ø ød: - F på H åp f ø -

Detaljer

VEDLEGG 5. 1 Støy og skyggekast. 1.1 Resultater støy

VEDLEGG 5. 1 Støy og skyggekast. 1.1 Resultater støy VEDLEGG 5 Ifølge regelverket skal støynivået ved helårsboliger og fritidsboliger ikke overstige den anbefalte grenseverdien på Lden 45 db. Dersom det vurderes som nødvendig for vindkraftverkets realiserbarhet

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

145± ±175 St 52 S ± ±225

145± ±175 St 52 S ± ±225 SNG V VKTG GNNG, DT, TB OG GU KP.. NNDNNG Pll: l o 5,, og. 5:, 6, 5,, 6,. :,.5, 6,, 5,.5,, 5, 6, 8,. :,..5,, 6, 8,,., 5, 8,.5, 5.5,, 5, 5, 56, 6, 7, 8, 9,. :,.6,.,.8,.5,.,, 5, 6, 7, 8, 9,,.,.,.6, 5, 6.5,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

s Ss H= ul ss i ges su Es $ ieig *isx E i i i * r $ t s$ F I U E,EsilF'Ea g g EE $ HT E s $ Eg i i d :; il N SR S 8'i R H g i,he$r'qg5e 3

s Ss H= ul ss i ges su Es $ ieig *isx E i i i * r $ t s$ F I U E,EsilF'Ea g g EE $ HT E s $ Eg i i d :; il N SR S 8'i R H g i,he$r'qg5e 3 "t q) )t 9q ) nf;'=i \0.l.j >, @ N c\, l'1 { rrl r) cg K X (), T t'1 s Ss q r' s S i i * r $ t s$ iig *isx i i gs su s $ Ss N SR S f, S = ul ss i? X $ $ g $ T s i :; il \ei V,t. =R U {N ' r 5 >. ct U,sil'

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

!"#$ # % &'# #% # # ( )*+,-.-% / :; +, BCD #./0 1"# # E!"#$%&' () *+,-./01 )!"#$% : 6; )!"#$%./ D 9:E 9 9:E

!#$ # % &'# #% # # ( )*+,-.-% / :; +, BCD #./0 1# # E!#$%&' () *+,-./01 )!#$% : 6; )!#$%./ D 9:E 9 9:E !"#$ # % &'# #% # # ( )*+,-.-%/.0 1 6789:;?@A +, BCD #./0 1"# #. 1 2 1E!"#$%&'() *+,-./01 )!"#$%23456789: 6; )!"#$%./ !"#$%?@ABC D9:E 9 9:EF9 F GHIJ F KLMN!"#$%L?@O O OAB@ 3P!"#$% LQRS6;3TUPVS6;

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

J ok 1 V J 1 k h N M ol V k k b V k b V P

J ok 1 V J 1 k h N M ol V k k b V k b V P Jåok 1 ån o ol t M s hå P Ŋ s b sˀŋ Ha d tk åk åj VåJ 1 1 s ˀˀk t åok fu N LåM å å k Ŋ L åm å u å L d Ŋ: s b sˀŋ Ha d tk åk åj N k Ŋ h N M olŋ 2 Pi N ˀŊ Hak PŊ M P Ŋ Pi N ˀŊ d båb M x åj NV N h V å N V

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

VELKOMMEN FOLKEMØTE, NY BRANNSTASJON ORIENTERING OM BRANNSTASJONPROSJEKTET NY REGULERINGSPLAN INNHOLD OG FRAMDRIFT

VELKOMMEN FOLKEMØTE, NY BRANNSTASJON ORIENTERING OM BRANNSTASJONPROSJEKTET NY REGULERINGSPLAN INNHOLD OG FRAMDRIFT VELKOMMEN FOLKEMØTE, NY BRANNSTASJON ORIENTERING OM BRANNSTASJONPROSJEKTET NY REGULERINGSPLAN INNHOLD OG FRAMDRIFT KRISTIANSUND BRANN- OG REDNINGSVESEN HVA GJØR VI, HVORFOR, OG HVA FOREGÅR PÅ EN BRANNSTASJON?

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

IntroduksJQn (Springdans) Allegretto I - la. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la - la. Tra - la. Ka-ri og Ma-ri, kom snsgg dokk sta.

IntroduksJQn (Springdans) Allegretto I - la. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la - la. Tra - la. Ka-ri og Ma-ri, kom snsgg dokk sta. Avskt»T pattu elle atee e obudt 0lge OT. SOPRAN ALT J, N. 310 Nosk Muskolags salng av blandede ko. L0RDAGSKVELL R a p s o d o v e g a l e n o s k e d a n s e *^ ntoduksjqn (Spngdans) Allegetto ' Ths. Beok

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2.

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2. Conv ull La P vær n mn punktr t k-mnsjonalt rom, P R k. (V skal or nkltts skl bar s på k.) Dnsjon En mn Q R k r konvks rsom or all punktr q, Q lnjsmntt q lr Q. Dnsjon Dn konvks nnllnn tl n mn punktr P

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVESITETET I ADE imsad E K S A E N S O P P A V E : A: A-9 amaikk LÆE: P Hnik Hogsad Klass: Dao: 8..7 Eksamnsid a-il: 9.. Eksamnsoppgan bså a ølgnd Anall sid: 6 inkl. osid + dlgg Anall oppga: Anall dlgg:

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

si1, }ll :i tl .nn -{i q il th; !9ft $.\ l l.i t- -l s i l l)l\ _1 L _!.1 '{'- l s -,,

si1, }ll :i tl .nn -{i q il th; !9ft $.\ l l.i t- -l s i l l)l\ _1 L _!.1 '{'- l s -,, .L q,. -, + s. :.nn = -,, _. ''- ' ' } 3, _ L ' s, - - s :,34 : q )L 9 h;,u 9 r c ( ( q ( : - ' -' D,T -a 4 : n,r 3' -r 3?' - : '?:). L '29_ 'r }5. r's '_, T e: 'a...nn. 2 T ' 3, Z ',, . ; :.,,r.' - *

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ekam Elktokk ato: 6. ma d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt fulltdg. d tull

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 3. augut d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer