Til andelseierne i Akerli Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Akerli Borettslag"

Transkript

1 Til andelseierne i Akerli Borettslag Velkommen til generalforsamling, tirsdag 24. april 2018 kl i Grorud Samfunnshus Storsalen. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Akerli Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Akerli Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes tirsdag 24. april 2018 kl i Grorud Samfunnshus Storsalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2017 A) Årsrapport og regnskap for 2017 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Endring av husordensreglene Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år E) Valg av valgkomité for 1 år F) Valg av representanter til Kalbakken Fyrhus Sameie for 1 år G) Valg av representanter til Sameiet Kalbakken Vaskeri for 1 år Oslo, Styret i Akerli Borettslag Tom Erik Jørgensen /s/ Lisbeth Andersen /s/ Gry Jøkling /s/ Wera Krefting /s/ Jan Inge Stenseth /s/

3 3 Akerli Borettslag ÅRSRAPPORT FOR 2017 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Tom Erik Jørgensen Kalbakkstubben 20 Nestleder Lisbeth Andersen Kalbakkstubben 12 Styremedlem Gry Jøkling Kalbakkstubben 20 Styremedlem Wera Krefting Kalbakkslyngen 1 Styremedlem Jan Inge Stenseth Christoffer Hellums Vei 3 Varamedlem Linn Marie Højerstrøm Kalbakkslyngen 15 Varamedlem Christian Aleksander Lindblom Kalbakkstubben 26 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Tom Erik Jørgensen Kalbakkstubben 20 Varadelegert Lisbeth Andersen Kalbakkstubben 12 Valgkomiteen Styret Styremedlemmer I Kalbakken Fyrhus Sameie og Sameiet Kalbakken Vaskeri Tom Erik Jørgensen Kalbakkstubben 20 Eivind Haukvik Dugnadsveien 13 Gry Jøkling Kalbakkstubben 20 Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 3 kvinner. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Akerli Borettslag Borettslaget består av 406 andelsleiligheter. Akerli Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel Grorud i Oslo kommune med følgende adresse: Akerlia Christoffer Hellums V 1-5 Kalbakkslyngen Kalbakkstubben Christoffer Hellums V 2-4 Gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2.

4 4 Akerli Borettslag Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Akerli Borettslag har 3 ansatte. Det er ikke registrert noen skader eller ulykker i Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak inntekter fra Kalbakken Fyrhus Sameie, samt andre inntekter. Kostnader Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert. Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var per kr og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2018 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.

5 5 Akerli Borettslag Drift og vedlikehold I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter bl.a. utskiftning av låssystem samt dreneringsarbeider. Kommunale avgifter i Oslo kommune Forslag til budsjett for Oslo Kommune ble lagt frem 27. september. Der ble det foreslått en økning på 10 % for renovasjon og 5 % for vann og avløp og dette ble lagt til grunn i budsjettet. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten følger egne satser. Energikostnader I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 1,8 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Akerli Borettslag. Lån Akerli Borettslag har 1 annuitetslån i EIKA Boligkreditt AS til en flytende rentesats 2,10 % per Lånet nedbetales For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,15 % p.a Sparekonto 0,65 % p.a Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret har økt med 2,5 % fra 1. januar Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2018 forutsetter en økning av felleskostnadene på 3 % fra De økte felleskostnadene i 2018 vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. KALBAKKEN FYRHUS SAMEIE / SAMEIET KALBAKKEN VASKERI Borettslaget er medeier i Kalbakken Fyrhus Sameie og Sameiet Kalbakken Vaskeri. Resultatregnskapet og balansen for nevnte sameier per blir tilgjengeliggjort på hjemmesiden til Engsletta Brl. ( Eventuelt kan du henvende deg til forretningsfører for å få utlevert sameienes årsrapport og regnskap.

6 Revisjonsberetning settes inn på tre egne side 6 Akerli Borettslag

7 7 Akerli Borettslag

8 8 Akerli Borettslag

9 . 9 Akerli Borettslag 98 AKERLI BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Fradrag for avdrag på langs. lån Reduksjon langsiktig fordring B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

10 10 Akerli Borettslag 98 - AKERLI BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Inntekter fyrhus Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Vaskeri Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

11 11 Akerli Borettslag 98 - AKERLI BORETTSLAG BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andel anleggsmidler i fellesanlegg Andre varige driftsmidler Aksjer og andeler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto OBOS-banken Skattetrekkskonto OBOS-banken Sparekonto OBOS-banken Andel omløpsmidler i fellesanlegg SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 406 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Påløpte avdrag Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

12 12 Akerli Borettslag Pantstillelse Garantiansvar Oslo, , STYRET I AKERLI BORETTSLAG Tom Erik Jørgensen /s/ Gry Jøkling /s/ Wera Krefting /s/ Jan Inge Stenseth /s/ Lisbeth Andersen /s/

13 13 Akerli Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag.. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig.. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.. SKATTETREKKSKONTO Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Forretningslokaler Ekstra kjellerbod/sjaktrom Trappevask SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie -600 Garasjeleie -225 Forretningslokaler Ekstra kjellerbod/sjaktrom SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

14 14 Akerli Borettslag NOTE: 3 INNTEKTER FYRHUS Akonto overført Fyringskostnader 2017 Akerlis andel akonto Avregning pr SUM INNTEKTER FYRHUS NOTE: 4 ANDRE INNTEKTER Telia Norge AS, leie basestasjon Salg av nøkler Parkering SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 5 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpte feriepenger Fri bil, tlf etc Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP-pensjon Yrkesskadeforsikring Gruppeliv/ulykke Refusjon sykepenger Kantinekostnader Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 2,53 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 6 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2016/2017, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr , jf. noten om andre driftskostnader. NOTE: 7 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

15 15 Akerli Borettslag NOTE: 8 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 9 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektledelse, OBOS Prosjekt AS, drenering og fuktsikring Hovedentreprenør, Tronslien AS, drenering SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 10 FORSIKRINGER Forsikring bygninger Forsikring arbeidsmaskin SUM FORSIKRINGER NOTE: 11 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

16 16 Akerli Borettslag NOTE: 12 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell -192 Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Reisekostnader -238 Kontingenter -200 Gaver Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 13 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Andel renter av fyrhus Andel renter av vaskeri SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 14 FINANSKOSTNADER Renter lån Eika Boligkreditt AS Gebyr lån Eika Boligkreditt AS -500 SUM FINANSKOSTNADER

17 17 Akerli Borettslag NOTE: 15 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Oppskrevet REHABILITERING/TILLEGGSBEBYGGELSE Tilgang Kostpris/Bokf.verdi Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.91/bnr.38 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 16 VARIGE DRIFTSMIDLER Feiemaskin/sugemaskin Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Lift/kompremator Tilgang Avskrevet tidligere Plentraktor nr. 2 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Plog til traktor Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Sandspreder Tilgang Avskrevet tidligere Sandstrøer Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser nr. 1 Tilgang Avskrevet tidligere

18 18 Akerli Borettslag Traktor Wille 455 B m/redskap Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Garasjeanlegg Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Lekeplass Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Parkeringsanlegg Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Avfallsanlegg Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Vaskerianlegg Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 17 AKSJER OG ANDELER Andel Grorud Samfunnshus 52 SUM AKSJER OG ANDELER 52 NOTE: 18 LANGSIKTIGE FORDRINGER Depositum lokale 30002, Sameiet Kalbakken Vaskeri SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER 7 500

19 19 Akerli Borettslag NOTE: 19 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Kalbakken Vaskeri, avregning Kalbakken Fyrhus, avregning Kalbakken Vaskeri, avregning Kalbakken Fyrhus, avregning Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2018) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2018, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 20 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 2,10 %. Løpetiden er 20 år. Opprinnelig Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 21 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Øket tidligere leilighet 1016/ SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 22 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 23 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

20 Akerli Borettslag NOTE: 24 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån Påløpte avdrag TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT NOTE: 25 GARANTIANSVAR Selskapet eier 40 % av Sameie Kalbakken Fyrhus. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i Sameie Kalbakken Fyrhus og garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i Sameie Kalbkken Fyrhus og utgjør kr Selskapets andel i Sameie Kalbakken Fyrhus vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under posten "andel omløpsmidler i fellesanlegg" og "andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg". Selskapets andel av driftkostnader i Sameie Kalbakken Fyrhus er inntatt i resultatregnskapet under posten "inntekter fyrhus". Til orientering vedlegges sameiets regnskap. Selskapet eier 43 % av Sameie Kalbakken Vaskeri. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i Sameie Kalbakken Vaskeri og garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i Sameie Kalbkken Vaskeri og utgjør kr Selskapets andel i Sameie Kalbakken Vaskeri vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under posten "andel anleggsmidler i fellesanlegg", "andel omløpsmidler fellesanlegg", "andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg" og "andel langsiktig gjeld i fellesanlegg". Selskapets andel av driftkostnader i Sameie Kalbakken Fyrhus er inntatt i resultatregnskapet under posten "vaskeri". Til orientering vedlegges sameiets regnskap.

21 21 Akerli Borettslag INNKOMNE FORSLAG FORSLAG A ENDRING AV HUSORDENSREGLENE Forslagsstiller: Styret Saksinformasjon: Etter en gjennomgang ser styret det som nødvendig å endre noe tekst og formuleringer i husordensreglene som sist ble endret på generalforsamlingen den 5. mai Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar å endre husordensreglene i sin helhet slik de nå foreligger og er presentert på sidene i innkallingen. Endringer/tilføyelser er markert i rødt. Saksbehandlingens merknad: Det legges alminnelig flertall i grunn

22 22 Akerli Borettslag HUSORDENSREGLER FOR AKERLI BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den Siste endring på generalforsamling INNLEDNING Akerli Borettslag er et andelslag hvor borettshaverne i fellesskap eier eiendommen. Borettshaverne er således i fellesskap ansvarlig for at eiendommen holdes i forsvarlig stand, og at borettslagets omdømme er best mulig. Det er borettshaverne selv som må skape de forhold som sikrer dem ro, orden og trygghet i hjemmet, og hever borettslagets og strøkets anseelse, og dermed skape størst mulig trivsel i bomiljøet. Borettshaverne er ansvarlig for sin husstand, og sine gjesters adferd innenfor borettslagets område. I husordensreglene er det lagt vekt på muligheter for individuell utfoldelse, samtidig som fellesskapet innen de enkelte boenheter, og innen borettslaget som helhet bevares. Leiligheten, tilknyttede arealer samt fellesarealer, må ikke brukes slik at det sjenerer andre beboere. Husordensreglene er vedtatt av generalforsamlingen i borettslaget og er tilpasset vedtektene for borettslaget. 2. ALMINNELIGE BESTEMMELSER A. BRUK AV LEILIGHETEN Beboerne er ansvarlig for det indre vedlikehold av leiligheten ifølge vedtektene. Alle leiligheter er utstyrt med brannslange montert i kjøkkenbenk samt røykvarsler (10 års batteri) Eventuelle andre røykvarslere er andelseier ansvarlig for. Utstyret tilhører borettslaget og skal være forskriftsmessig montert, utstyret må ikke fjernes fra leiligheten. Feil eller mangler må straks meldes til styret. Røykvarsleren testes årlig på røykvarslerens dag 1. desember. Ingen leilighet og andre rom må brukes slik at man sjenerer andre beboere. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten og fellesrom fra kl kl Gjelder også bruk av vaskemaskin. Boring og banking samt bruk av støyende verktøyer tillatt på hverdager mellom kl og kl 21.00, og lørdager mellom og Søndager og helligdager er det ikke tillatt med støyende aktiviteter.

23 23 Akerli Borettslag Nabovarsler: Ved større arbeider i leiligheten skal gis beskjed til naboene. God bokultur er bl. a.: at man varsler naboer hvis man skal ha festlig sammenkomst som kan medføre noe mere støy enn alminnelig, og som kan vare utover det tidspunkt som det vanligvis skal være ro. at man utviser mest mulig hensyn ved banking og hamring ved oppussing. at man bør unngå å forårsake unødvendig støy utendørs. Det bør særlig i sommerhalvåret utvises rimelighet ved bruk av TV, radio og musikkanlegg. Rekkverk på balkonger, vinduskarmer og inngangsrepos må ikke benyttes til lufting eller risting av tøy, tepper eller sengeklær. Brannfarlige eller etsende væsker må ikke tømmes i toalett eller avløp. Dette skal leveres til kommunens miljøstasjoner. Beboerne plikter å kjenne til plasseringen og bruken av leilighetens hovedkran. Beboerne må straks melde fra til styret hvis det merkes veggdyr, kakerlakker e.l. i leiligheten. Rensing av sluk og avløpsrør på terrasse må foretas jevnlig, for å unngå frostskader og oversvømmelse. Beboer er selv ansvarlig for det elektriske anlegg i sin egen leilighet. B. BRUK AV FELLESAREALER Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker, eller annet i trapperom eller ganger. Det må heller ikke settes kjøretøy e.l. på gårdsplass eller stikkveier. Det er ikke tillatt å mate fugler da dette trekker til seg rotter og mus til eiendommen. Inngangsdører, dører til loft og kjeller skal alltid være låst. Entredører skal ikke benyttes til lufting av leiligheten, den skal alltid være lukket. Ikke bruk mer lys enn nødvendig på loft og i kjeller, og husk å slokke alle lys etter bruk. Det er ikke tillatt å bruke levende lys på loft eller i kjeller. Grilling på verandaer er kun tillatt med elektrisk eller gassgrill, og det må utvises hensyn overfor naboer. Det er ikke tillatt å oppbevare gassbeholdere på loft eller i kjeller. 3. MARKISER Det skal kun monteres markiser med fargekode eller grå/hvit fra Spectrum Collection fra Rex Markiser. (Mer info se hjemmeside akerli.no) 4.PARABOLANTENNER/KABELANLEGG Oppsetting av private radio- og TV -antenner er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke. Parabolantenner skal plasseres på balkonggulvet, og lavest mulig i forhold til rekkverket. Utstyr fra Canal Digital, kabelmodem og HD-tuner med tilhørende fjernkontroll skal følge leiligheten. Feil eller mangler ved TV- og bredbåndanlegget skal meldes Canal Digital tlf:

24 24 Akerli Borettslag 5.RENHOLD Vask av oppganger og trapper foretas ukentlig av eget firma. Beboerne har et ansvar for å sikre tilgjengelighet slik at dette kan skje uten hindringer. 6. SØPPEL/AVFALLSHÅNDTERING. Det er innført kildesortering i borettslaget og rutiner fastsatt av kommunen skal følges. Søppelposene knytes to ganger før de kastes i riktig avfallsstasjon. Søppel må ikke settes utenfor entredør, ved søppelstasjon eller kastes i små søppelkasser. Søppelstasjonen benyttes til husholdningsavfall, papir og glass/metall. Spesialavfall kastes på miljøstasjon. Rivningsmaterialer, emballasje samt møbler og husgeråd må ikke oppbevares i fellesrom eller utomhus. Kan kastes på Renovasjonsetatens gjenvinningsstasjoner. 7. BAD, WC, KRANER OG LEDNINGER Det er forbudt å montere avtrekksvifte i avtrekkskanaler eller yttervegg. Det skal søkes styret om installasjon av ledning/kabel fra egen leilighet til fellesrom. Det må ikke kastes uvedkommende ting i toalettet, f.eks. bleier, matrester, sanitetsbind og brannfarlige væsker. Alle rom må holdes såpass oppvarmet at vannet i ledninger ikke fryser. Ved rehabilitering av våtrom som bad, må dette gjøres i henhold til byggeforskriftenes våtromsnorm. Beboeren er selv ansvarlig for at arbeidet blir utført av autorisert fagfolk slik at det ikke oppstår skade i egen eller andre leiligheter eller fellesrom. 8. DYREHOLD Det er ikke tillatt med dyrehold. Dette gjelder likevel ikke dersom gode grunner taler for dyreholdet og det ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Før søknad om dyrehold sendes til styret, skal søker selv rette en skriftlig forespørsel til aktuelle beboere/andelseiere, for å få godkjennelse eller å komme med eventuelle innvendinger. Ved et eventuelt dyrehold gjelder følgende bestemmelser: 1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politi vedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område. 2. Eier av dyret må straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen. 3. Eier av dyret er ansvarlig og er erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller eiendom. 4. Kommer det inn skriftlige berettigede klager over at dyreholdet sjenerer naboer med lukt og bråk eller på annen måte er til ulempe,kan styret kreve dyret fjernet. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

25 25 Akerli Borettslag 9. MELDINGER, RUNDSKRIV, ETC. Rundskriv eller oppslag i oppgangen fra styret er å forstå som en del av husordensreglene. Henvendelser til styret skal skje skriftlig å være undertegnet. Styret gir melding om eventuelt ledig garasje ved oppslag. Parkeringsplassene er bortleid på kontrakt. Tildeling skjer etter søknad. Styret gir melding om eventuelle ledige plasser. Leieren plikter å bruke plassen, ved gjentatt mislighold kan man miste plassen. Fellesvaskeriet er åpent hele uka, på tider som er angitt på oppslag. Adgangskort/vaskekort kjøpes ved driftskontoret til Engsletta Borettslag. 10. GRØNTANLEGGET Grøntanlegget med plener og beplantning er felles eiendom. Det er ikke anledning til å innlemme deler av fellesarealene i eget område, verken med gjerder, hekker eller busker. Vedlikehold av fellesanlegget bekostes av borettslaget. Enhver må bidra til å verne om anlegget, og bruke dette med forsiktighet. Det må heller ikke sykles, kjøres, parkeres eller lages "private" gangveier over boretts lagets plener. 11. KJØRING, PARKERING OG BRUK AV KJØRETØY Enhver form for bruk av kjøretøy på borettslagets område må skje mest mulig forsiktig og hensynsfullt. Kun nødvendig kjøring må forekomme, som f. eks. syketransport eller ved transport av tyngre ting. Bare korte opphold for nødvendig av- og pålessing er tillatt. Det må kun kjøres i gangfart og stor aktsomhet må utvises. Det er også forbudt å la motoren gå på tomgang. Parkering av kjøretøy skal kun skje på faste tildelte parkeringsplasser for den enkelte beboer. Parkering av campingvogner, tilhengere, varebiler, lastebiler 0.1. er ikke tillatt på parkeringsplassene. Avskiltede kjøretøyer vil bli tauet bort for eiers regning. Reparasjoner og vask av kjøretøyer er forbudt på borettslagets område. Olje, bensin og dieselsøl må ikke forekomme. Styret kan gi dispensasjon for kjøring og parkering på borettslagets område. Feilparkerte biler blir borttauet. Fremleie av tildelt parkeringsplass er ikke tillatt. Ved fremleie av leiligheten mister andelseier plassen, men settes øverst på ventelisten. 12. GENERELT Generelt sett er ethvert leieforhold i borettslaget regulert av borettslagsloven, selskapets vedtekter, generalforsamlingsvedtak, husordensregler samt rundskriv fra styret. 13. IKRAFTTREDELSE Disse husordensreglene trer i kraft 25. april 2018.

26 VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 1 år foreslås: Tom Erik Jørgensen Kalbakkstubben 20 B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Jan Inge Stenseth Christoffer Hellums vei 3 Christian Aleksander Lindblom Kalbakkstubben 26 Styremedlemmer som ikke er på valg: Lisbeth Andersen Kalbakkstubben 12 Gry Jøkling Kalbakkstubben 20 C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Wera Krefting Kalbakkslyngen 1 2. Linn Marie Højerstrøm Kalbakkslyngen 15 D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Tom Erik Jørgensen Kalbakkstubben 20 Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Lisbeth Andersen Kalbakkstubben 12 E. Som valgkomité for 1 år foreslås: Det foreligger ingen forslag til valgkomite. F. Som representanter til Kalbakken Fyrhus Sameie foreslås: Tom Erik Jørgensen Kalbakkstubben 20 Eivind Haukvik Dugnadsveien 13 Gry Jøkling Kalbakkstubben 20 G. Som representanter til Sameiet Kalbakken Vaskeri foreslås: Tom Erik Jørgensen Kalbakkstubben 20 Eivind Haukvik Dugnadsveien 13 Gry Jøkling Kalbakkstubben 20 Styret/valgkomiteen i Akerli Borettslag

27 27 Akerli Borettslag Orientering om borettslagets drift Styrets arbeid I 2017 har det vært avholdt 9 styremøter og et regnskap/ budsjettmøte med OBOS. Styret har behandlet 60 hovedsaker og 12 oppfølgingsaker. Styret har i første rekke hatt fokus på planlegging og utføring av store prosjekter som opparbeidelse av flere biloppstillingsplasser/lekeplasser/drenering. I tillegg til vanlig vedlikehold, økonomistyring og ordinær drift. Styret har arbeidet med følgende saker: Renhold Søppelhåndtering Brudd på husordensreglene Forsikringssaker Utomhusanleggene Parkering Brannvern Vaktmestertjenesten Sentralvarmen Garasjer Kontortjenesten Fellesarrangementer Fremleiesaker Rehabilitering Utleie av lokaler i kjellere Anticimex skadedyr kontroll Renhold Borettslaget har avtale med firmaet Odin Renhold om vask av trappeoppgangene, loft og kjellere. Samarbeidet fungerer tilfredsstillende. Firmaet utfører også andre vaskeoppdrag for borettslaget. Nytt avfallsanlegg Nytt avfallsanlegg opprettet med 7 stasjoner fordelt rundt i borettslaget. Omleggingen fungerer tilfredsstillende, mindre justeringer er foretatt med tanke på kapasitet. Søppelhåndtering Innføringen av kildesortering ble innført i Oslo i Dessverre er det fortsatt få av blokkbeboerne i Oslo som praktiserer dette. Styret oppfordrer andelseierne i Akerli Borettslag til å hente blå og grønne poser i dagligvarebutikkene og benytte disse. Det er å ta miljøet på alvor. Rusken Styret ber alle å benytte vår egen Rusken på våren, og containerne i høst- og vinterferien, nytt er containere i vinterferie tiden. Vi opplever dessverre alt for ofte at avfall blir hensatt i kjellere og på loftene. Gjenbruksstasjonen på Brobekk tar imot alle typer avfall gratis hele året. Vi har Rusken 3 ganger i året.

28 28 Akerli Borettslag Forsikringssaker Alle beboere bør merke seg at de ifølge den nye borettslagsloven har et større ansvar for vedlikeholdet inne i leiligheten, så som VVS, elektrisk anlegg og balkongsluk. Alle bør også ha innbo/hjemforsikring. Vi hadde ingen alvorlige forsikringssaker i Utomhusanleggene Den store lekeplassen ble ferdigstilt sommeren 2017 med benker, bord og hekk rundt gjerdet. Nytt p-område opprettet mellom gavlene av Kalbakkslyngen og og drenering av de to blokkene er ferdigstilt. Bygningene Arbeidene med skifte alle vinduer og etterisolere balkongveggene ble ferdigstilt i høsten Styret er så langt meget godt fornøyd med resultatet. Vi har allerede erfart at fyringsutgiftene er redusert. Bygningene er ellers å betrakte som i meget god stand. Brannvern Beboerne har selv ansvar for at røykvarslerne fungerer. Den enkelte beboer må selv skifte batteriet en gang i året, og kontrollere at kassetten med brannslangen er i orden. Engangsvannslangen i kjøkkenbenken skal kun benyttes ved brann. Utdeling av nye røykvarslere med 10 års batteri foretatt i Husk: Egenkontroll av leilighet skal foretas av beboer, skjema for dette vil bli delt ut i mai måned. Vaktmestertjenesten Borettslaget har to heltidsansatte vaktmestere. Driftsgarasjen fungerer bra og samarbeidet med Engsletta Borettslag om felles kantine og garderobe er tilfredsstillende. Hilmi Simsek og Ole K. Rognstad er ansatt som vaktmestere og ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i Telefon: /250 Fellesarrangementer Første søndag i advent ble juletrærne i Akerli og Engsletta tent på tradisjonelt vis. Det ble et vellykket arrangement med godt fremmøte. Vernerunder Borettslaget har forskriftmessig gjennomført de vernerundene som er pålagt. Hjemmeside Vår hjemmeside finner du med adresse:

29 29 Akerli Borettslag Styret Styret har kontor i Kalbakkstubben 11.(Fyrhusbygget/Vaskeriet) Åpningstider: se oppslag i oppgangene, eller i vinduet på driftskontoret. Driftsleder Eivind Haukvik Telefon: (I åpningstiden) E- postadresse: Hjemmeside: Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Parkering Borettslaget har 134 p-plasser og 35 garasjer som leies ut etter ventelister. (Garasjene er selveid, og omsettes når andelseier fraflytter borettslaget). Dersom du ønsker plass, ta kontakt med kontoret, eller søk via hjemmesiden: Oppsigelse må sendes skriftlig. Ved fremleie av leiligheten mister andelseier p-plassen, og settes øverst på ventelisten. Parkeringsleien er kroner 600,- for p-plass og kroner 900,- for garasjer. Det er avtale med P-service A/S om parkeringskontroll i borettslaget. Borettslaget har kontaktet Bymiljøetaten med forespørsel om opprettelse av elbil ladepunkter i området. Utleie av lokaler Borettslaget leier ut sjaktrom og noen bomberom, oppslag i oppgangen når det er rom til utleie. Nøkler/skilt Nøkler / rekvisisjoner til hoveddør og søppelhus kan kjøpes / bestilles hos kontoret og må betales av den enkelte. Nøkler til tørkeloft utleveres på kontoret. Skilt til ringeklokke / postkasse kan bestilles hos borettslagskontoret og på hjemmesiden. Vaskeri Fellesvaskeriet er i fyrhusbygningen i Kalbakkstubben 11 og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Betaling skjer med brikke som kan kjøpes hos Engslettas driftskontor Kalbakkstubben 11. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

30 30 Akerli Borettslag Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. Akerli Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Kabel-TV Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside

31 31 Akerli Borettslag Større vedlikehold og rehabilitering 2017 Drenering K-SL og Nytt p-område 10 plasser Mellom gavlene av SL 15 og Ny stor lekeplass Inne Kalbakkslyngen 2016 Nytt avfallsanlegg 7 stasjoner 2016 Utvidelse av p-området Utvidelse av p-området på den store parkeringen 2016 Ny lekeplass Ny liten lekeplass etablert på nedsiden av den store parkeringen Vinduer + etterisolering Utskifting av alle vinduer og etterisolering av balkongvegg. Nytt porttelefonanlegg i alle oppganger Nye postkasser 2009 Ny driftsgarasje Våtromsrehabilitering Igangsetting av våtromsrehabilitering. Avsluttet april Ferdigstillelse rehabiliteringsprosjekt Vedtak fasaderehabilitering Vedtak om rehabilitering av langfasader og inngangsparti Rehabilitering av elektriske anlegg Rehabilitering av det elektriske anlegget Paneling av balkongene Nye balkonger. Isolering gavlene Nye balkonger. Isolering/forblending av gavlene. Planlagte prosjekter: 2018 Nytt låssystem til oppgangsdørene Fullføre utbedring balkongtak Utbedring av asfalt/underlag p- plasser Drenering og fuktsikring av alle blokker Rørfornying av bunnledningen (det horisontale avløpsrør). Plass inne i slyngen. K-ST 20-22, K-SL er utført.

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG Puddefjorden Borettslag 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift

Detaljer

LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR , KUNDENR. 6172

LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR , KUNDENR. 6172 LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR. 885 234 992, KUNDENR. 6172 INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag

Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag Velkommen til generalforsamling, torsdag 05. april 2018 kl. 18.00 i Artillerigården, gamlebyen i Fredrikstad. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. ÅRSBERETNING 2008 FOR BORETTSLAGET SVERRE 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle Oslo

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Velkommen til generalforsamling, torsdag 24. mai 2018 kl. 18.00 på Langerud sykehjem. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl 1 Skullerudbakken 8-10 Brl Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte, tirsdag 25. april 2017 kl. 18.00 i Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet

Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet Velkommen til årsmøte, torsdag 5. april 2018 kl. 18.00 i Pilestredet 68, fjerde etasje til venstre. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for

Detaljer

Til andelseierne i Munkebakken Borettslag

Til andelseierne i Munkebakken Borettslag Til andelseierne i Munkebakken Borettslag Velkommen til generalforsamling, onsdag 21. mars 2018 kl. 20.00 hos OBOS, Storgt. 20, Tønsberg. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til årsmøte, 24. april 2018 kl. 18:00 på Lommedalen eldresenter. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Blåklokken Borettslag

Til andelseierne i Blåklokken Borettslag Til andelseierne i Blåklokken Borettslag Velkommen til generalforsamling, Tirsdag 17. April 2018 kl. 18.00 hos La Perla. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Akerli Borettslag

Til andelseierne i Akerli Borettslag Til andelseierne i Akerli Borettslag Velkommen til generalforsamling, mandag 24. april 2017 kl. 18.00 i Grorud Samfunnshus Storsalen. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSRAPPORT FOR Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 3 Emanuelfjell Borettslag ÅRSRAPPORT FOR 2017 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Anne Mette Hyrve Odvar Solbergs Vei 88 Nestleder

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S 1 Toftesgt.29 B/S Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Til andelseierne i Andresbakken Borettslag

Til andelseierne i Andresbakken Borettslag Til andelseierne i Andresbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling, Mandag 23. April 2018 kl. 18.00. Sted: Ingeberg skole. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017.

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR Valgkomiteen Sigrid Haugen Bertrand Narvesens Vei Espen Alegria Ulimoen Bertrand Narvesens Vei

ÅRSRAPPORT FOR Valgkomiteen Sigrid Haugen Bertrand Narvesens Vei Espen Alegria Ulimoen Bertrand Narvesens Vei 3 Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet ÅRSRAPPORT FOR 2017 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Valgt for Leder Tommie Antonsen Bertrand Narvesens Vei 27

Detaljer

Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag

Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling 18.04.2017 kl. 18.00 i Grorud samfunnshus. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag 1 Skullerudbakken 8-10 Borettslag Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl 1 Skullerudbakken 8-10 Brl Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L

Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L Velkommen til generalforsamling, torsdag 3.mai 2018 kl. 18:00 på Hammersborg torg 1 (OBOS). Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017.

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til årsmøte, mandag 9 april 2018 kl kl 1800 på Frydenberg skole Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017 Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Akerli Borettslag

Til andelseierne i Akerli Borettslag Til andelseierne i Akerli Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling, torsdag 24. mai 2018 kl. 19.00 på Sagene samfunnshus. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsrapport og regnskap for 2017. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE

Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE 1 Risenga Terrasse og Tunet SE Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til andelseierne i Utsiktstoppen Borettslag

Til andelseierne i Utsiktstoppen Borettslag Til andelseierne i Utsiktstoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling, 18:00 i Shalimar Tandoori, Restaurant - Konghellegata 5. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2018.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie

Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til andelseierne i Brl Mølleparken

Til andelseierne i Brl Mølleparken Til andelseierne i Brl Mølleparken Velkommen til generalforsamling, 8. mars 2018 kl. 17.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammersborg torg 1. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte 2 Sameiet Langarinden Park Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Sameiet Langarinden Park avholdes 21, mars 2019 kl. 19.00 i Kyrkjekrinsen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Auklend Vest

Til andelseierne i Borettslaget Auklend Vest Til andelseierne i Borettslaget Auklend Vest Velkommen til generalforsamling, mandag 18. mars 2019 kl. 18:00 i Auglendsdalen 64(Frelsesarmeen). Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

Til andelseierne i Elvekanten Brl

Til andelseierne i Elvekanten Brl Til andelseierne i Elvekanten Brl Velkommen til generalforsamling, 15. mai 2019 kl. 18:00 i Ytterkollen Grendehus. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Ulsholt Borettslag

Til andelseierne i Ulsholt Borettslag Til andelseierne i Ulsholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Til andelseierne i Ulsholt Borettslag

Til andelseierne i Ulsholt Borettslag 1 Til andelseierne i Ulsholt Borettslag Velkommen til generalforsamling tirsdag 16. mai 2017 kl. 18.00 i Furuset kirke Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper

Detaljer

Til huseierne i Finstad Hageby Villenga

Til huseierne i Finstad Hageby Villenga Til huseierne i Finstad Hageby Villenga Velkommen til årsmøte, Torsdag 26. April 2018 kl. 1900 i Grendehuset Villenga Hageby. Innkallingen inneholder driftsforeningens årsrapport og regnskap for 2017.

Detaljer

Til beboerne i Skullerudbakken 8-10 Brl

Til beboerne i Skullerudbakken 8-10 Brl 1 Skullerudbakken 8-10 Brl Til beboerne i Skullerudbakken 8-10 Brl Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling, tirsdag14. mai 2019 kl. 19.00 på Sagene Samfunnshus. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsrapport og regnskap for 2018. Styret

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016

ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016 ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets

Detaljer

År 2017 År 2016 Disponible midler Disponible midler Årets resultat

År 2017 År 2016 Disponible midler Disponible midler Årets resultat Disponible midler Danvik Borettslag Disponible midler Forskrift om årsoppgjør for borettslag stiller krav til at årsregnskapet skal inneholde en egen oppstilling over borettslagets disponible midler og

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Velkommen til generalforsamling onsdag 10. mai 2017 kl. 18:00 på Langerud sykehjem. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for

Detaljer

Til andelseierne i Brl Ila Kvartal 2 B

Til andelseierne i Brl Ila Kvartal 2 B Til andelseierne i Brl Ila Kvartal 2 B Velkommen til generalforsamling, tirsdag 22. mai 2018 kl. 18:00 i Iladalen Kirke. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til andelseierne i Akerli Borettslag

Til andelseierne i Akerli Borettslag 1 Akerli Borettslag Til andelseierne i Akerli Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

B Overføring av årets resultat fra balansen Årets underskudd foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat fra balansen Årets underskudd foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Engsletta Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engsletta Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE SAMEIET PARKVEIEN 15 TORSDAG, 7. JUNI 2018 KL. 18.00 STED: Norian Regnskap AS Rosenkrantz Gate 16 NORIAN Regnskap AS Rosenkrantz gate 16 Postboks 1095 Sentrum 0104 Oslo

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Akerli Borettslag

Til andelseierne i Akerli Borettslag 1 Akerli Borettslag Til andelseierne i Akerli Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Rød Borettslag

Til andelseierne i Rød Borettslag Til andelseierne i Rød Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Høybråten Borettslag

Til andelseierne i Øvre Høybråten Borettslag Til andelseierne i Øvre Høybråten Borettslag Velkommen til generalforsamling, Torsdag, 11. mai 2017 kl. 18:00 i Stasjonsfjellet skole. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Velkommen til årsmøte. Innkallingen inneholder vellets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for vellet ved

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Borettslaget Lindern Kv. V INNKALLING TIL Generalforsamling 2017 Onsdag 18. april klokken Bjørnehuset på St Hanshaugen

Borettslaget Lindern Kv. V INNKALLING TIL Generalforsamling 2017 Onsdag 18. april klokken Bjørnehuset på St Hanshaugen Borettslaget Lindern Kv. V INNKALLING TIL Generalforsamling Onsdag 18. april klokken 18.00 Bjørnehuset på St Hanshaugen Dagsorden: 1. Konstituering a. Valg av møteleder b. Registrering av fremmøtte c.

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5.

Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5. Side 1 av 23 Økernly Borettslag Til andelseierne i Økernly Borettslag Velkommen til generalforsamling. 6. april 2017 kl. 18:30 i Økern Torg, bygg 5. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og

Detaljer

Til andelseierne i Benterudjordet Borettslag

Til andelseierne i Benterudjordet Borettslag Til andelseierne i Benterudjordet Borettslag Velkommen til generalforsamling Mandag, 15. mai 2017 kl. 18:00 i Løken grendehus Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret

Detaljer

Tilbakeføring av avskrivninger/nedskrivning 5 087

Tilbakeføring av avskrivninger/nedskrivning 5 087 Årsregnskap Storholtan Borettslag Al Note Inntekter Innkrevde felleskostnader 1 3 542 484 3 542 772 3 373 8 3 896 88 Sum inntekter 3 542 484 3 542 772 3 373 8 3 896 88 Driftskostnader Lønn og andre personalkostnader

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Til andelseierne i Skillebekken Borettslag

Til andelseierne i Skillebekken Borettslag Til andelseierne i Skillebekken Borettslag Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017 Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte

Detaljer