TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MELHUS MENIGHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MELHUS MENIGHET"

Transkript

1 TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MELHUS MENIGHET Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Menigheten skal vise omsorg for barna, be for barna, lære dem selv å be, og hjelpe dem til å bruke Guds ord og nattverden, slik at de kan leve og vokse i den kristne tro som forankrede og frie mennesker. Visjon: Fri og Forankret Vedlegg: TIM-Logo-2-Green3.jpg (/Files?fileID=c0593db0-959a-46a6-b29e-ed9aa8334a70) Grunnlag og særpreg menighet er en menighet med et rikt organisasjonsliv og stor vilje til frivillighetsarbeid og engasjement. Bygda har flere forsamlingslokaler som f.eks. kirke og bedehus. I kirke er det gudstjeneste tre av fire søndager. Flere historiske hendelser i bygda har også vært med på å legge grunnlaget for hvem vi er, f.eks. jarledrapet i vikingtida, Pilgrimsleia og Hans Nilsen Hauges besøk i bygda. Einar Tambarskjelve preger kommunevåpnet. Anders Hovden var prest i menighet fra Det eneste kjente portrett av Petter Dass henger i kirke. Innenfor menighets geografi ligger fire barneskoler, to ungdomsskoler og 12 barnehager. Alle skolene har gudstjenester i kirkene. Noen alltid til jul, mens en skole har gudstjeneste som knyttes til forskjellige høytider fra år til år. Alle barnehagene tar med minst to årskull til gudstjenestesamling i kirka før jul. Vi har tre opplegg som rullerer. Ett år fortelles juleevangeliet med fokus på gjeterne og englene. Neste år er fokus på vismennene og stjernen, og det tredje året har julepynten i form av hjerter, engler og stjerner fokus. Barna har med selvlaget pynt og juletreet i kirka pyntes med dette. De aller fleste barna i menigheten får høre juleevangeliet hvert år. NT deles ut til deltagere på Lys Våken, deltagere på Kode B som ikke deltok på Lys Våken, og til konfirmanter. videregående skole og Øya Videregående skole ligger i menighet. Øya Videregående skole eies av Normisjon og har mange linjer innenfor landbruk, dyr, anleggsgartner, byggfag, KRIK og studiespesialisering. Skolen har tilbud om internat til en del av elevene. Fra høsten 2015 startet de også opp ungdomsskole på Øya. Ungdommene trenger ikke forlate bygda for å gå på videregående skole, men mange velger å gå på Kristen Videregående skole i Trøndelag (KVT) som ligger på Tiller, bare ti minutters kjøring fra sentrum. Mange velger også linjer som de helst finner på skoler i Trondheim. Siden disse skolene ligger så nært, er det få som flytter på hybel for å gå på videregående, men de fleste flytter herfra etter det. Det er to folkehøgskoler i. Rødde fhs eid av Norsk Luthersk Misjonssamband(NLM), har linjer innenfor sport og friluftsliv, animasjon, musikk og reiseliv. Trøndertun er en frilynt skole som har et høyt nivå på tilbudet i musikk og dans. kommune har en stor og god kulturskole. Mange barn og ungdommer går her og lærer å spille et instrument. Kulturskolen har årlig "Midnattakonsert" i kirke en fredagskveld i november. menighet ligger i en kommune i vekst. Tettstedet ligger nær Trondheim, og har mange innflyttere i alle aldere. Antall barn og unge er stigende. Menigheten har et stort potensiale i at den er bynær, og at ungdom bor Side 1 av 38

2 lenge hjemme. Dermed vil de kunne delta aktivt i forskjellig arbeid i en lengre tidsperiode. menighet har misjonsprosjekt gjennom Det Norske Misjonsselskap (NMS); Bistand Etiopia. Vi vil ta barna på alvor ved å respektere dem som fullverdige, døpte kristne. Vi vil legge vekt på å støtte opp om de forbilledlige egenskapene som barn har, og legge vekt på individuelle behov hos den enkelte ut fra ulike utviklingsstadier. Vi vil at barn og unge i menighet skal kjenne at de hører til i en familie, en kirke og et lokalsamfunn. Dette må gjøres gjennom konkret hjelp til foreldre og skape gode opplevelser i kirke, på bedehus og gjennom bibelkjennskap. Dette må skje i samarbeid med positive tiltak i lokalsamfunnet. Alle fire menighetene i fellesrådsområde har felles menighetsblad: Helg i Bygda, med 4 utgaver i året. Antall personer på hvert årskull varierer fra 84 til 149, men gjennomsnittet er på 113. Per 3/1-18 er det 7951 døpte i menighet. Av disse er år. Organisering, rammer og ansvar menighetsråd har overordna ansvar for trosopplæringen i menighet og har satt ned et trosopplæringsutvalg. Trosopplæringsutvalgets oppgave er å følge opp den lokale trosopplæringsplanen. Leder for trosopplæringsutvalget møter minst én gang annethvert år på et menighetsrådsmøte. Selve planen evalueres og revideres en gang i hver valgperiode. Menighetspedagogen har ansvar for at trosopplæringsplanen blir tatt opp i menighetsrådet. Ansatte og frivillige medarbeidere i menighet skal utføre sitt arbeid i henhold til planen. Det søkes samarbeid med de frivillige kristne organisasjonene som har mye av sitt arbeid på og gjennom bedehus. Sentrale dimensjoner Samvirke med hjemmet og familien Vi ønsker at familiene skal oppleve seg sett og tatt på alvor i sitt oppdrag med trosopplæringen til sine barn. Derfor vil vi: - Tilby gode gudstjenester for voksne og barn sammen + ungdommer - Tilby tilrettelagte opplegg for den enkelte aldersgruppe - Tilby materiell til bruk i hjemmet Vi må være gode på å informere om hvor de kan gå for å finne informasjon på nett. Dette må starte allerede i forbindelse med dåpssamtalen. Vi må samtidig understreke at hjemmet er den viktigste arenaen for trosopplæring, og gjennom vår aktivitet, tilby redskapene og bygge opp under frimodigheten de trenger for å utføre oppgaven. Vi ønsker at hele storfamilien skal involveres i trosopplæringen. Derfor vil vi vektlegge at alle er velkommen på for eksempel gudstjenester som avslutter fase-tiltak. Vi ønsker også at folk skal vite at deres ønsker og behov er viktige for oss. Derfor vil vi etterspørre folks meninger om arrangementene våre. Evalueringer vi får inn, må tas til etterretning når nye arrangement skal planlegges. Barn og unges medvirkning Vi ønsker at barn og ungdom skal oppleve at deres ønsker og forslag blir implementert i trosopplæring og menighetsliv. Derfor vil vi eksplisitt be om deltakernes tilbakemelding etter arrangement, og ellers legge til rette for at de kan komme med forslag og ønsker, for eksempel på nett, ved oppmøte eller telefon. Side 2 av 38

3 Inkludering og tilrettelegging Alle døpte skal kunne delta, uavhengig av grad av behov for hjelp, eks bevegelighet, språk, utvikling, dietter eller annet. Det forutsettes at foresatte gir melding om behov for særskilt tilrettelegging. Vi vil at alle skal ha opplevelsen av at de er velkommen på arrangement i trosopplæringen og i kirken. Derfor vil vi kommunisere i alt materiell at alle har rett til å delta, og at vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for den enkelte. Dette må formidles allerede fra dåpssamtalen. Vi vil også ha kontakt med hjelpeapparat og institusjoner og formidle at ingen skal holdes utenfor trosopplæringstiltakene. Gudstjeneste Gudstjenesten er menighetens hovedsamling. Derfor avsluttes svært mange av trosopplæringstiltakene med en gudstjeneste. Disse gudstjenestene vil bære preg av barns deltakelse i forberedelser og gjennomføring. Vi vil tilstrebe å lage mange forskjellige gudstjenester slik at mange kan oppleve seg sett, hørt og truffet i alle fall på noen gudstjenester. Vi ønsker at gudstjenesten skal være et naturlig samlingspunkt også for barn og unge. Vi vil derfor lytte til deres ønsker og behov og la dette få konsekvenser for hvordan gudstjenester legges opp og gjennomføres. Diakoni Vi ønsker at barn og ungdom skal få mulighet til å se seg selv i den store sammenhengen i vår menighet. Vi ønsker at de skal oppleve menigheten som et sted der det er naturlig å henvende seg når man trenger hjelp, og der det er naturlig å hjelpe dem som trenger det. Vi vil også at de skal forstå seg selv som en del av den verdensvide kirke med ansvar for mennesker og samfunn også i andre deler av verden. Derfor vil vi legge til rette for at barn og unge kan bli kjent med samfunn og mennesker i våre samarbeidsmenigheter gjennom misjonsprosjektet vårt og gjennom Kirkens Nødhjelps arbeid, for eksempel gjennom deltakelse i fasteaksjonen. Misjon Vi vil at barn og unge skal bli kjent med hva misjon er. Derfor vil vi aktivt bruke misjonsprosjektet vårt i tiltak overfor enkelte aldersgrupper, der vi kan bli kjent med konkrete personer, skoler eller lokalsamfunn. Vi kan invitere noen fra organisasjonen der prosjektet hører hjemme, vi kan lage mat eller gjenstander med røtter i dette landet, og vi kan synge sanger. Det er ingen andre av de velkjente, etablerte kirkesamfunn som har egne menigheter innenfor vår menighets grenser. Når det dukker opp barn og ungdom som tilhører andre kirkesamfunn som ønsker å være med på tiltakene våre, er de velkommen til det. Vi vil legge til rette for økumenisk samarbeid ved å oppmuntre, både verbalt og økonomisk, ungdommer til å delta på fellessamlinger. Vi ønsker på sikt å få til et samarbeid med KIA og voksenopplæringa. Vi vil fortelle om og invitere dem til ulike arrangement, og legge til rette for at også de skal finne sin plass og tilhørighet i menigheten. Musikk og kultur Alle mennesker opplever verden på forskjellig måte. Vi ønsker derfor at barn og unge skal møte ulike kulturuttrykk i trosopplæringen. Derfor vil vi legge til rette for ulike musikalske uttrykk, både gjennom aktiv og passiv deltakelse fra barna. I arbeidet med den enkelte bibelfortelling er det naturlig å bruke både sang, musikk, fortelling og drama, og i noen tilfeller dans og billedkunst. Det er viktig at barna og ungdommen får reelle muligheter til å bidra og utfolde seg på dette området. Vi vil tilstrebe å benytte oss av billedkunst, og la barn og unge også bruke sin kreativitet i forskjellige formingsaktiviteter. Kulturskolen og forskjellige kunstnermiljø i bygda vil kunne være naturlige samarbeidspartnere og bidragsytere inn i trosopplæringen for at barn og unge skal få møte og utøve mange former for kunst og kultur. I løpet av trosopplæringsårene skal alle ha sunget og fått et forhold til følgende salmer (som er felles for alle menighetene i kommunen): Side 3 av 38

4 Jul: "Nå er den hellige time" (N13 68), "En krybbe var vuggen" (N13 56). Påske: "Deg være ære" (N13 197), "På Golgata stod det et kors" (N13 210). Pinse: "Flammene er mange, lyset er eitt" (N13 537), "Vinden ser vi ikke" (N13 517). Gudstjenesten: "Måne og sol, skyer og vind" (N13 240), "Fader du har skapt meg" (N13 239), "Såkorn som dør i jorden" (nattverd) (N13 162), "Thuma mina" (misjon) (N13 696), "Da jeg trengte en neste" (diakoni) (N13 671), "Vær meg nær, å Gud, vær meg nær" (bønn) (N13 626), "Må din veg komme deg i møte" (velsignelsen) (N13 624), "Jeg er trygg hos deg" (N13 786), "Alt det minste som Gud skapte" (N13 787), "La barna komme til meg" (N13 587), "Fall til ro og kjenn at jeg er Herre" (N13 455), "Navnet Jesus blekner aldri" (N13 86). Bordvers: "O, du som metter liten fugl" Da mangler vi en sør-samisk salme. De som står både i sør-samisk kirkebok og salmeboka er "Gæjhtoe, gæjhtoe!" (N13 831) og "Biejjiem jïh askem" (N13 241). Nummerhenvisning N13 er til Norsk salmebok Trosopplæringsutvalget 29/9-17 foreslår: - Å stryke «Jeg folder mine hender små». - Bordvers: «O du som metter» - Jul: «Et barn er født i Betlehem», «Nå er den hellige time». Frivillig medarbeiderskap Vi trenger mange frivillige hender, føtter og hoder. Menighetsråd og ansatte må sammen sørge for å rekruttere nok frivillige til arbeidet, slik at vi ikke sliter ut de få. Derfor ønsker vi å tilby medarbeiderkurs, medarbeidersamlinger og samtaler. I finnes mange lag, foreninger og grupper vi kan samarbeide med, for eksempel NMS, NLM, Normisjon, og grupper tilsluttet disse på bedehuset og ellers. Menighetsrådet arrangerer fest for alle frivillige annethvert år. Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner Samarbeid med alle lag og organisasjoner som har trosopplæring som en del av sin kjernevirksomhet, NLM Ung, Acta, NMS U, Speider, MUV, KRIK, Freezone, Skolelaget, Embrace, Øya videregående skole, Rødde folkehøgskole. Vi ønsker en gjensidig utveksling av folk, ideer og ressurser med barne- og ungdomsorganisasjonene i vår menighet. På bedehus og andre steder drives et stort arbeid for ulike alderstrinn. Vi ønsker å bidra til vekst i disse gjennom å informere om disse kontinuerlige tiltakene og invitere aktuelle aldersgrupper direkte til disse arrangementene. For å få til dette best mulig, ønsker vi at noen av lederne i disse tiltakene, deltar som medhjelpere på trosopplæringstiltak. Det er viktig at vi hele tiden snakker med lederne for de kontinuerlige tiltakene, og innhenter informasjon som vi kan bringe videre til barna i den aktuelle alderen. Sammen ønsker vi å arbeide for at mange flere barn finner et godt sted å være og utvikle sin kristne tro og identitet. Tverrfaglig samarbeid Gjennom trosopplæringens løp vil barn og unge i møte et bredt utvalg av menighetens ansatte og de mange frivillige. De vil erfare hvordan alle mennesker med sine ulike ressurser og talenter kan bidra til å spre Guds ord og skape engasjement blant unge, og at både ansatte og frivillige arbeider mot et felles mål om å skape frie og forankrede mennesker. Trosopplæringsplanens mange elementer viser hvilken bredde det er i de kristne aktivitetene i og hvor mangfoldig menigheten vår er med alle sine deltakere. Samtidig vil barn og unge oppleve at de møter ledere som arbeider sammen og er avhengige av hverandres kompetanse for å fungere som et fellesskap. Kommunikasjonsarbeid Vi ønsker å være tilstede på de kommunikasjonsplattformene der de unge er. Vi har utarbeidet en Side 4 av 38

5 kommunikasjonsplan for alle menighetene i fellesrådsområdet. Vår egne nettside vil være grunnplattformen i kommunikasjonen. Vi satser også på Facebook og Instagram. Menighetsbladet "Helg i Bygda" har en egen side for trosopplæring/barnas side. Lokalavisene «Trønderbladet» og «Gaula» kan brukes for informasjonsarbeid og artikler fra diverse arrangement. På denne måten ønsker vi å gjøre det vanskelig å unngå informasjon om hva som skjer i kirken og trosopplæringen. Side 5 av 38

6 Tiltak Antall aktive tiltak: 19 Totalt antall per årskull: 189 Totalt antall timer summert: 199 Alder Navn på tiltaket Omfang i samvær Omfang i timer 0 Babysang, Dåpssamtale og dåp, Foreldre-, fadder- og besteforeldrekurs, Dåpshilsener, Dåpshilsener, Dåpshilsener, årsbok, Fortelling, Adventsstund, Tårnagentdag, Fødselsdag, Lys Våken, Kode B, Sommerkirke, Introkveld, Konfirmasjon, Reunion konfirmanter Medarbeiderkurs Ungdomsgudstjeneste Samlet for målgrupper Tiltak i planen rettet mot det enkelte alderstrinn Alderstrinn Antall Side 6 av 38

7 Øvrige tiltak Antall øvrige tiltak: 12 Alder Navn på tiltaket 0 Babysang 0-6 Familiekoret Livsglede 0-18 [muv] 6-10 [pre] Soul Children 8-18 speidergruppe 9-12 Tirsdagsklubben Soul Children Laget Freezone KRIK Embrace Soul Teens Side 7 av 38

8 Babysang, Tiltakstype Annet tiltak Omfang Antall samlinger / samvær: 8 Totalt antall timer: 16 Totalt antall timer samlet for målgrupper: 16 0 Antall medlemmer i aldersgruppen: 0 Menighetspedagog og frivillige Bygge nettverk. Motivere til trosopplæring i hjemmet. Lære sanger som kan brukes hjemme. Kommentarer 9 formiddagssamlinger á 2 timer på våren og 7 samlinger på høsten. Familiekoret Livsglede og [muv] er tilbud til denne aldersgruppen. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Gi ord og trygghet til å praktisere tro. Vennskap og relasjoner. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Skaperverket, 1. Mosebok. Sang: "Jeg folder mine hender små" Tema/innhold: Kristen tro i praksis Det dobbelte kjærlighetsbudet, Matt 22,37-40 Tenne lys Be Synge Leke sammen Arbeidsmåter Sang, lek, samtale, måltidsfellesskap. Vedlegg: Babysang invitasjon vår 2018.pdf (/Files?fileID=4e2ad950-e6bd-4919-b9b4-a341ade07a7c) Babysang plakat 2018 vår.pdf (/Files?fileID=ee2d3cd ed-2f ) Babysang Sanghefte rev 2017.pdf Side 8 av 38

9 (/Files?fileID=4a65046a dbf-bf56-ee5a6dd48255) Side 9 av 38

10 Dåpssamtale og dåp, Tiltakstype Dåpssamtale Omfang Antall samlinger / samvær: 2 Totalt antall timer: 3 Totalt antall timer samlet for målgrupper: 3 0 Antall medlemmer i aldersgruppen: 0 Prest Bygge relasjoner. Skape trygghet rundt praktisk gjennomføring i kirka. Poengtere både dåpens store gave og viktige oppgave. Informere om menighetens trosopplæring. Kommentarer Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Vise foreldrene tillit i deres trosopplærerrolle. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Dåpsliturgien gjennomgås ved første barns dåp. Dåpsbefalingen, Matt 28,18-20 Jesus og barna, Mark 10,13-16 Tema/innhold: Kristen tro i praksis Utfordre til deltakelse i liturgien i gudstjenesten, og til kveldsbønn og dåpslystenning. Arbeidsmåter Dåpssamtale med hvert foreldrepar i forkant av dåpsgudstjenesten. Dersom det er fire eller flere dåp til samme gudstjeneste, arrangeres fellessamling i kirka. Våren 2018 prøves det ut med felles dåpssamling en gang i måneden for alle de fire menighetene. Dåpssamlingen skjer i kirke. Dåpsgudstjeneste, kveldsbønnbilde, fadderbrosjyre. Side 10 av 38

11 Foreldre-, fadder- og besteforeldrekurs, Tiltakstype Annet tiltak Omfang Antall samlinger / samvær: 1 Totalt antall timer: 2 Totalt antall timer samlet for målgrupper: Antall medlemmer i aldersgruppen: 52 Hovedansvar: prest. Medarbeider: menighetspedagog. Gi foreldre og faddere - tro på at de gjør en avgjørende viktig innsats til barnas beste. - konkrete tips til enkle tiltak de første 4 leveårene. - en skisse av hva som tilbys i årene etter det. Kommentarer Faddere som bor langt unna kan få tilbud om å få foredraget på e-post. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Hovedpunkter om trosliv hos små barn. Gi dem tro og trygghet til å praktisere tro. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Fundamentet at de er elsket av Gud. Jesus som usynlig venn. Tema/innhold: Kristen tro i praksis Bønn, boklesning, kristne sanger, lystenning. Arbeidsmåter En kurskveld som arrangeres årlig, der foreldre og faddere (særlig de som bor i soknet) inviteres til å møte på ett slikt kurs i løpet av barnets første leveår. Foredrag, kaffe, samtale. Bør tilbys innen et halvt år etter at barnet er døpt? Kan arrangeres i mars, og invitere de som har blitt faddere i løpet av det siste året. Sende invitasjon og be faddere og foreldre gi tilbakemelding om de kommer/ikke kommer. Gi beskjed om kursdato ved dåpssamtale. Side 11 av 38

12 Dåpshilsener, Tiltakstype Annet tiltak Omfang Antall samlinger / samvær: 0 Totalt antall timer: 0 Totalt antall timer samlet for målgrupper: 0 1 Antall medlemmer i aldersgruppen: 52 Hovedansvar: frivillige. Medarbeider: menighetssekretær. Holde kontakt med dåpsfamilien. Oppmuntre til å markere dåpsdagen. Informere om konkrete tiltak som kan gjennomføres i hjemmet. Kommentarer Det brukes en lokal dåpshilsen. Vi regner med at denne dåpshilsen fører til at familien markerer dåpsdagen. Det vil utgjøre 1 samling på 1 time. Familiekoret Livsglede er tilbud til denne aldersgruppen. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Gi foreldre tro på at de kan være gode trosopplærere som kan gjennomføre enkle tiltak. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Om dåpsvannets symbolikk. Tema/innhold: Kristen tro i praksis Bruk av kveldsbønn, bøker og musikk. Arbeidsmåter Sende ut hilsen i posten i forkant av 1-års dåpsdag. Vedlegg: Aktiviteter for barn og unge doc (/Files?fileID=6c19e958-b39f-4f6d-bc23-8e1ca6fc1e36) Side 12 av 38

13 Dåpshilsener, Tiltakstype Annet tiltak Omfang Antall samlinger / samvær: 0 Totalt antall timer: 0 Totalt antall timer samlet for målgrupper: 0 2 Antall medlemmer i aldersgruppen: 85 Hovedansvar: frivillige. Medarbeider: menighetssekretær. Holde kontakt med dåpsfamilien. Oppmuntre til å markere dåpsdagen. Informere om konkrete tiltak som kan gjennomføres i hjemmet. Kommentarer Det brukes en lokal dåpshilsen. Vi regner med at denne dåpshilsen fører til at familien markerer dåpsdagen. Det vil utgjøre 1 samling på 1 time. Familiekoret Livsglede er tilbud til denne aldersgruppen. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Gi foreldre tro på at de kan være gode trosopplærere som kan gjennomføre enkle tiltak. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Om å være trygg i Guds hånd. Tema/innhold: Kristen tro i praksis Bruk av kveldsbønn, bøker og musikk. Arbeidsmåter Sende ut hilsen i posten i forkant av 2-års dåpsdag. Side 13 av 38

14 Dåpshilsener, Tiltakstype Annet tiltak Omfang Antall samlinger / samvær: 0 Totalt antall timer: 0 Totalt antall timer samlet for målgrupper: 0 3 Antall medlemmer i aldersgruppen: 77 Hovedansvar: frivillige. Medarbeider: menighetssekretær. Holde kontakt med dåpsfamilien. Oppmuntre til å markere dåpsdagen. Informere om konkrete tiltak som kan gjennomføres i hjemmet. Kommentarer Det brukes en lokal dåpshilsen. Vi regner med at denne dåpshilsen fører til at familien markerer dåpsdagen. Det vil utgjøre 1 samling på 1 time. Familiekoret Livsglede er tilbud til denne aldersgruppen. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Gi foreldre tro på at de kan være gode trosopplærere som kan gjennomføre enkle tiltak. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Informasjon om trosopplæringen. Tema/innhold: Kristen tro i praksis Om å lære barna å be. Lese og synge sammen med dem. Kirkebesøk. Arbeidsmåter Sende ut hilsen i posten i forkant av 3-års dåpsdag. Side 14 av 38

15 4-årsbok, Tiltakstype 4 - årsbok Omfang Antall samlinger / samvær: 1 Totalt antall timer: 3 Totalt antall timer samlet for målgrupper: 3 4 Antall medlemmer i aldersgruppen: 77 Hovedansvar: menighetspedagog. Medarbeidere: prest og frivillige. Bli kjent med kirka. Kommentarer Informasjonsfolder om menighetens og organisasjoners tilbud til barn og unge, blir sendt ved invitasjonen. I invitasjonen får ungene tilbud om å få sørsamisk kirkebok. Boka er skrevet på sørsamisk. I tillegg har den også tekst på norsk. Oppstart med samling våren Familiekoret Livsglede er tilbud til denne aldersgruppen. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Hva er en venn? Reflektere over vennskap og at Jesus er barnas beste venn. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Tilhørighet Jesus og barna, Mark 10,13-16, Sakkeus, Luk 19,1-10, Sauen som ble funnet, Luk 15,1-7, eller søndagens tekst. Sanger: "Måne og sol, skyer og vind" "Jeg er trygg hos deg" Tema/innhold: Kristen tro i praksis Bli kjent i kirka. Be Herrens bønn, synge sanger, være medarbeider på gudstjenesten. Arbeidsmåter En dag, omvisning kl , synge noen sanger, utvida kirkekaffe, "lekse". Stand med bøker og musikk, info, nettadresser osv. Bok i kirka. Side 15 av 38

16 Undretur i kirka. Vedlegg: 4-årsbok invitasjon 2017 høst tilhørig.pdf (/Files?fileID=80c1630b-9c2c-4ec7-b43a-0399e5c0a465) 4-årsbok invitasjon 2017 høst.pdf (/Files?fileID= f-93df-40a9-8f d81aff5) Side 16 av 38

17 Fortelling, Tiltakstype Annet tiltak Omfang Antall samlinger / samvær: 2 Totalt antall timer: 4 Totalt antall timer samlet for målgrupper: Antall medlemmer i aldersgruppen: 187 Hovedansvar: menighetspedagog. Medarbeidere: prest og frivillige. Takknemlighet og glede. Kommentarer Arrangement hvert år. Opplegg med "Barabbas" og "Kirkerottene" rullerer. Informasjonsfolder om menighetens og organisasjoners tilbud til barn og unge, blir sendt ved invitasjonen. Dette er ett årlig arrangement hvor 5- og 6-åringer blir invitert. Oppstart våren Bruke lokale barnekor/familiekor i gudstjenesten. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Selvbilde- se seg selv som skapt unik i Guds bilde, at jeg er elsket og hører til hos Gud og i kirken. Takknemlighet for å være Guds barn. Glede over at Gud ser oss og våre behov. Å ha ansvar for kloden. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Barabbas - en åpen vei til Gud, Matt 27 Søndagens tekst Sanger: "På Golgata stod det et kors" "Måne og sol, skyer og vind" "Herre, din jord bærer mat nok for alle" Tema/innhold: Kristen tro i praksis Høre fortellinger, synge sanger, synge bordvers, be Herrens bønn. Gudstjeneste. Arbeidsmåter Samling 2 timer lørdag. Gudstjeneste med utdeling av bok søndag. Side 17 av 38

18 Adventsstund, Tiltakstype Annet tiltak Omfang Antall samlinger / samvær: 1 Totalt antall timer: 4 Totalt antall timer samlet for målgrupper: 4 7 Antall medlemmer i aldersgruppen: 94 Hovedansvar: menighetspedagog. Medarbeidere: ledere på [muv]. Lære om juleevangeliet. Kommentarer Invitasjon til [pre] Soul Children. Koble til kor og bedehus. Informasjonsfolder om menighetens og organisasjoners tilbud til barn og unge, blir sendt ved invitasjonen. Oppstart høsten Bruke lokale barnekor/familiekor til gudstjenesten. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Erfare evangeliet, snakke om tro. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Maria, Elisabet, Juleevangeliet, de tre vise menn - Luk 2,1-20. Sanger: "Nå tenner vi vår adventskrans" "Nå er den hellige time" Tema/innhold: Kristen tro i praksis Be og tegne bønner, synge, høre bibelfortellinger, vandre, gjøre liturgi. Arbeidsmåter Samling på bedehuset med sang, lek, bibelfortelling, dramatisering, tegne. Øve inn julespill til [muv]. ([muv], se "Andre tilbud" under) Delta på [muv]. Side 18 av 38

19 Tårnagentdag, Tiltakstype Tårnagenthelg Omfang Antall samlinger / samvær: 1 Totalt antall timer: 8 Totalt antall timer samlet for målgrupper: 8 8 Antall medlemmer i aldersgruppen: 100 Hovedansvar: menighetspedagog. Medarbeidere: prest og frivillige. Skape refleksjon rundt egen plass i fellesskapet og hva jeg kan bidra med. At 8-åringene gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus, kirkegård og klokketårn sammen skal løse oppdrag og mysterier. At oppdragene skal gi positive ringvirkninger for andre enn dem selv! At bibelfortellingene kan knyttes konkret til handling og 8-åringenes hverdag. Bli kjent med menighetens misjonsprosjekt. Kommentarer Foresatte og ungdommer er med som gruppeledere og medarbeidere. Familiekoret Livsglede, [pre] Soul Children og speidergruppe er tilbud til denne aldersgruppen. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Å kjenne at jeg hører til i kirken, og hos Gud. Erfare at samarbeid gjør oss sterke, og at jeg kan være med på å bety noe for andre. Min rolle i vennskap og relasjoner. Bli hørt og sett, og ansvar for å se andre. Å mestre oppdrag. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Let, så skal dere finne, Matt 7,7. Israelittene utforsker Kanaan, 4. Mos. 13,1-27 Jesus på flukt, Matt For av nåde er dere frelst, Ef. 2, 8. Kirkekunst Kirkeklokker Kirketårn Kirkegård Liturgi Herrens bønn Side 19 av 38

20 Sanger: "Tårnagentsangen" "Måne og sol, skyer og vind" "Herre, din jord bærer mat nok for alle" og andre sanger som brukes i familiegudstjenesten. Tema/innhold: Kristen tro i praksis Skrive og be bønner. Synge. Formidle menighetens misjonsprojekt. Medarbeider i gudstjeneste. Arbeidsmåter Lek, oppdrag, gruppearbeid, lesning, verksted, måltid. Gudstjeneste. Vedlegg: Program Tårnagentdag nov.122.pdf (/Files?fileID=f7a169ae-e89e-4989-b6c0-e b) Side 20 av 38

21 Fødselsdag, Tiltakstype Annet tiltak Omfang Antall samlinger / samvær: 1 Totalt antall timer: 8 Totalt antall timer samlet for målgrupper: 8 10 Antall medlemmer i aldersgruppen: 97 Menighetspedagogen Lære om pinse, kirkas fødselsdag. Kommentarer Informasjonsfolder om menighetens og organisasjoners tilbud til barn og unge, blir sendt ved invitasjonen. Oppstart våren Familiekoret Livsglede, Soul Children, Tirsdagsklubben og speidergruppe er tilbud til denne aldersgruppen. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Erfare evangeliet, snakke om tro, stå på egne ben. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Pinsefortellingen, Apg 2, trosartikkel Kirkens historie Kristi himmelfart, Apg 1,1-14 Sanger: "Som vinden stryker mine kinn" "Vinden ser vi ikke" "Må din veg komme deg i møte" Tema/innhold: Kristen tro i praksis Be og tegne bønner, synge, høre bibelfortellinger, vandre, gjøre liturgi. Arbeidsmåter Holdes første lørdag i juni. Side 21 av 38

22 Lys Våken, Tiltakstype LysVåken Omfang Antall samlinger / samvær: 1 Totalt antall timer: 15 Totalt antall timer samlet for målgrupper: Antall medlemmer i aldersgruppen: 97 Menighetspedagogen. Erfare at kirken er mitt hus, kjenne trygghet og erfare å bli sett og hørt. Kommentarer Ble startet opp første gang i Arrangeres en helg i adventstiden. Informasjonsfolder om menighetens og organisasjoners tilbud til barn og unge, blir lagt ved invitasjonen. Soul Children, Tirsdagsklubben og speidergruppe er tilbud til denne aldersgruppen. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Få inspirasjon til å være Lys Våken ovenfor seg selv, Gud og andre. Reflekere over hvem Jesus er for meg. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Bibelske personer fra GT og NT, Søndagens tekst. Kirkevandring: lære om kirkerommet, alter, altertavle, prekestol, orgel, tårn og klokker, kirkegård, kunst i kirkerommet. Sanger: "Nå tenner vi vår adventskrans" "En krybbe var vuggen som ventet ham der" LysVåken-sangen Tema/innhold: Kristen tro i praksis Den gylne regel, medarbeider i gudstjenesta, be bønner, synge, utforske, vandre, arbeide med fortellingen. Arbeidsmåter Grupper som får navn etter personer i Bibelen, kirkevandring, måltider, Gudstjenesteverksted. Overnatting i kirken. Gudstjeneste. Vedlegg: Kjøreplan Lys Våken 2012 nettutgave1.pdf (/Files?fileID=2342e88d-2e80-4f31-a89b-0e2425e6a2c1) Side 22 av 38

23 Side 23 av 38

24 Kode B, Tiltakstype Annet tiltak Omfang Antall samlinger / samvær: 4 Totalt antall timer: 11 Totalt antall timer samlet for målgrupper: Antall medlemmer i aldersgruppen: 93 Menighetspedagog Bli bedre kjent med Bibelen, oppdage flere fortellinger, og at Bibelen er en mangfoldig bok. Kommentarer Forsøk med bruk av høstferien. Informasjonsfolder om menighetens og organisasjoners tilbud til barn og unge, blir sendt ved invitasjonen. Oppstart planlagt høst Ikke satt i gang ennå pga. manglende personale. Soul Children, Tirsdagsklubben og speidergruppe er tilbud til denne aldersgruppen. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Oppdage at Bibelfortellingene har betydning for mitt liv. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Skapelsen, 1. Mos 1-3 Utferden, 2. Mos 4-14 Veien, Sannheten og Livet, Joh 14,6 Den barmhjertige samaritan, Luk 10, Sanger: "En krybbe var vuggen som ventet ham der" "Deg være ære" "Såkorn som dør i jorden" "Må din veg komme deg i møte" Tema/innhold: Kristen tro i praksis Lese Bibelen Feire Gudstjeneste Be Synge Arbeidsmåter Film, sang, bibelfortellinger, aktiviteter. Side 24 av 38

25 Side 25 av 38

26 Sommerkirke, Tiltakstype Annet tiltak Omfang Antall samlinger / samvær: 2 Totalt antall timer: 12 Totalt antall timer samlet for målgrupper: Antall medlemmer i aldersgruppen: 105 Hovedansvar: menighetspedagog. Medarbeidere: prest, kantor og frivillige. Lære bibelfortellinger. Oppleve, og bli kjent med kirkens/kirkegårdens kunst, musikk og symboler. Skape kunst selv. Kommentarer Bo-hjemme-leir 2 dager uka etter skoleslutt i 7. trinn. Informasjonsfolder om menighetens og organisasjoners tilbud til ungdom og småsøsken, blir sendt ved invitasjonen. Oppstart våren Soul Children, Laget, Freezone, KRIK og speidergruppe er tilbud til denne aldersgruppen. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Finne språk om tro via kunstutrykk og samtale, refleksjon og undring. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Kirkens/kirkegårdens kunst og deres fortellinger. Orgelet (Händel, Hovden og Dass). Josef, 1. Mos Jesus og den rike mannen, Mark 10, Den barmhjertige samaritan, Luk 10, En Dass-salme, en Hovden-salme. Tema/innhold: Kristen tro i praksis Be bønner, synge, uttrykke troen gjennom kunst i mange former, fortelle om eget kunstverk. Arbeidsmåter Lese Bibelen, synge, danse, dramatisere, fotografere, male. Side 26 av 38

27 Introkveld, Tiltakstype Annet tiltak Omfang Antall samlinger / samvær: 1 Totalt antall timer: 4 Totalt antall timer samlet for målgrupper: 4 13 Antall medlemmer i aldersgruppen: 117 Hovedansvar: menighetspedagog. Medarbeider: frivillige. Møte ungdomsmiljøet i menigheten, bli tatt på alvor. Finne et miljø å gå i. Kommentarer Lørdagen før bedehusets samlingsfest for misjonsorganisasjonene og foreningene tilknyttet bedehuset, som er første søndag i september. Informasjonsfolder om menighetens og organisasjoners tilbud til ungdom og småsøsken, blir sendt ved invitasjonen. Oppstart planlagt høsten Soul Children, Laget, Freezone, KRIK og speidergruppe er tilbud til denne aldersgruppen. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Finne en plass i det lokale ungdomsmiljøet. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Veien, Sannheten og Livet, Joh 14,6 Tolleren og Fariseeren, Luk 18, Sanger: "Fall til ro og kjenn at jeg er Herre" "Navnet Jesus blekner aldri" "Må din veg komme deg i møte" Tema/innhold: Kristen tro i praksis Synge, be, høre evangeliet. Arbeidsmåter Ungdomskveld på bedehus i samarbeid med kontinuerlig ungdomsarbeid. Aktivitetene får presentere seg. Ungdomsmøte med ungdomsmusikk, mat, avslutning/korssamling. Side 27 av 38

28 Konfirmasjon, Tiltakstype Konfirmasjonstid Omfang Antall samlinger / samvær: 30 Totalt antall timer: 63 Totalt antall timer samlet for målgrupper: Antall medlemmer i aldersgruppen: 114 Kateketen og prestene De unge skal få et positivt møte med Jesus, med levende kristne og med den kristne tro, og oppleve at de har en naturlig plass i den gudstjenestefeirende menighet. Kommentarer Vedlagt ligger Lokal plan for konfirmasjonstiden for menighet. I tillegg til undervisningstimene for konfirmantene, som står i konfirmantplanen, er det lagt til ett foreldremøte på to timer. Soul Children, Laget, Freezone, KRIK, Embrace og speidergruppe er tilbud til denne aldersgruppen. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Gjennom samtale, refleksjon, kunnskap og erfaring, se sitt liv i lys av den kristne tro. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Trosbekjennelsen, Bibelen, Sakramentene, gudstjenesten, Budene, Herrens Bønn. Tema/innhold: Kristen tro i praksis Bønn, sang, diakoni, misjon. Arbeidsmåter Undervisningssamvær, Pilegrimsvandring, Leir, gudstjenester, dør-til-døraksjon for KN, Roadservice (konsert). For tiden fire valgmuligheter på opplegg; menighet, speider, musikk og KRIK. Foreldremøte. Vedlegg: Lokal plan for konfirmasjonstiden okt 2013.pdf (/Files?fileID=2cad1466-bfe2-49b4-ab86-f21f0f978d55) Side 28 av 38

29 Reunion konfirmanter Tiltakstype Breddetiltak året etter konfirmasjon Omfang Antall samlinger / samvær: 1 Totalt antall timer: 4 Totalt antall timer samlet for målgrupper: 4 15 Antall medlemmer i aldersgruppen: 114 Menighetspedagog. Gjenoppleve konfirmanttida. Reflektere over troens plass i livet. Kommentarer Fredag i september. Samarbeid med kontinuerlig ungdomsarbeid. Invitasjon til medarbeiderkurs. Oppstart planlagt høsten Ikke startet opp ennå pga. manglende personale. Soul Children, Soul Teens, Laget, Freezone, KRIK og speidergruppe er tilbud til denne aldersgruppen. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Trygghet, tilhørighet, fellesskap, om å tjene og mestre ulike utfordringer. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på, 2. Tim 1, Sanger: "Fader, du har skapt meg" "Såkorn som dør i jorden" "Fall til ro og kjenn at jeg er Herre" "Navnet Jesus blekner aldri" Tema/innhold: Kristen tro i praksis Be bønner, samtale, forbønn. Arbeidsmåter Bilder, mat, sang, korssamling, lovsangsband. Side 29 av 38

30 Medarbeiderkurs, Flå, Horg, Hølonda Tiltakstype Breddetiltak året etter konfirmasjon Omfang Antall samlinger / samvær: 5 Totalt antall timer: 30 Totalt antall timer samlet for målgrupper: Antall medlemmer i aldersgruppen: 115 Hovedansvar: menighetspedagog. Medarbeidere: frivillige. Bli trygg på sine egne sterke og svake sider, og se at man har noe å bidra med inn i fellesskapet. Finne en plass og en oppgave. Kommentarer Samarbeid mellom alle menighetene i fellesrådsområde, Klæbu, Kolstad, Heimdal og Tiller menigheter. Embrace, KRIK, Ungdomsklubben er tilbud for denne aldersgruppen. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Forbilder, bevissthet om egen tro og selvbilde. Selvtillit, trygghet på egne evner og nådegaver. Hvem vil jeg være? Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Misjonsbefalingen, Matt 28,18-20 Timoteus, 1. Tim 4,12-16 Trosbekjennelsen Sang: "Såkorn som dør i jorden" (N13 162) Tema/innhold: Kristen tro i praksis Bibel, sang, musikk, formidling, planlegge og lede arbeid. Forberede og gjennomføre gudstjeneste. Etikk; Det dobbelte kjærlighetsbudet, den gylne regel. Arbeidsmåter Fire kurskvelder + helg. Deltakelse i planlegging og gjennomføring av arrangement og avsluttende gudstjeneste. Side 30 av 38

31 Ungdomsgudstjeneste Tiltakstype Annet tiltak Omfang Antall samlinger / samvær: 1 Totalt antall timer: 2 Totalt antall timer samlet for målgrupper: Antall medlemmer i aldersgruppen: 371 Hovedansvar: menighetspedagog. Medarbeider: prest. Bli glad i gudstjenesten. Erfare at gudstjenesten er til for at jeg skal få møte Gud. Kommentarer Dersom kor skal delta, må det ikke være for tidlig på høsten og ikke for seint på våren. Gudstjeneste fredag kveld. Dette er ett årlig arrangement hvor åringer får invitasjon. Musikk-konfirmantene kan eventuelt delta på gudstjenesten. Oppstart våren eller høsten Soul Children, Soul Teens, Freezone, KRIK og speidergruppe er tilbud til denne aldersgruppen. Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring Videreutvikle identitet som Guds barn og naturlig tilhørighet i menigheten. Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon Nattverden Sanger: "Såkorn som dør i jorden" "Navnet Jesus blekner aldri" Tema/innhold: Kristen tro i praksis Gudstjeneste, delta i menighetsfellesskapet. Nattverd. Arbeidsmåter Gudstjenesteverksted der ulike grupper forbereder hver sin del av gudstjenesten. Aktuelle kan være Soul- Teens, kor fra Rødde Folkehøgskole eller Øya Videregående skole, Ungdomsklubben Free Zone. Engasjere flere ungdommer og miljø. Kafe etter gudstjenesten. Side 31 av 38

32 Side 32 av 38

33 Passive tiltak (gjennomføres ikke i år) Antall passive tiltak: 0 Totalt antall timer: 0 Totalt antall timer samlet for målgrupper: 0 Side 33 av 38

34 Øvrige tiltak Babysang 0 Antall medlemmer i aldersgruppen: 0 Menighetspedagog og frivillige Bygge nettverk. Motivere til trosopplæring i hjemmet. Lære bort sanger som kan brukes hjemme. Familiekoret Livsglede 0-6 Antall medlemmer i aldersgruppen: 478 Acta, NMS U og NLM Ung v/ingebrigt Håpnes [muv] 0-18 Antall medlemmer i aldersgruppen: 1778 Normisjon, NMS og NLM v/ragnhild Skipnes Haugen [muv] skal være et sosialt og inkluderende fellesskap uansett alder. Alle som har lyst til å ta del i fellesskapet er velkommen! Tilholdsted er bedehus. Opplegg for barn fordelt på 4 aldersgrupper. Side 34 av 38

35 [pre] Soul Children 6-10 Antall medlemmer i aldersgruppen: 489 Acta speidergruppe 8-18 Antall medlemmer i aldersgruppen: 1206 Norges speiderforbund, Sør-Trøndelag krets v/ Arne Skarsem Tirsdagsklubben 9-12 Antall medlemmer i aldersgruppen: 399 NLM Ung, NMS U og Acta v/laila Sæter Side 35 av 38

36 Soul Children Antall medlemmer i aldersgruppen: 1002 Acta Laget Antall medlemmer i aldersgruppen: 336 LAGET v/tore Sagdahl Om Laget Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) er en kristen ungdomsorganisasjon som arbeider på skoler og studiesteder for å gjøre Jesus kjent så Han blir trodd, elsket og etterfulgt. Laget består i dag av ca. 175 antall skolelag fordelt på ca. 156 skolelag og 19 studentlag Våre fire grunnstrategier - Bygge felleskirkelige skole- og studentlag som gjør Jesus kjent på skoler og studiesteder - Bygge unge ledere - Bygge et bønne og ressursnettverk rundt Lagsarbeidet i Norge - La ungdom få erfare den verdensvide kirke og kalle ungdom til tjeneste i misjon og internasjonalt studentarbeid. Freezone Antall medlemmer i aldersgruppen: 707 Acta, NLM Ung og NMS U v/gjermund Brønstad Side 36 av 38

37 KRIK Antall medlemmer i aldersgruppen: 707 KRIK v/peter Sagdahl Følgende fire verdier skal kjennetegne KRIK: Glede Tydelighet Frihet Stolthet Kristen idrettskontakt KRIK ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet. Embrace Antall medlemmer i aldersgruppen: 823 Som en lokal kirke er våre målsetninger: Å nå og påvirke vanlige ungdommer med et godt fellesskap, håp og kjærlighet. Og alt dette sammen med vår trofaste GUD. På Embrace er det lovsang, taler og masse morro. Soul Teens Antall medlemmer i aldersgruppen: 485 Acta Utvikle ledere for Soul Children. Åndelig og musikalsk vekst. Side 37 av 38

38 Side 38 av 38

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MELHUS MENIGHET

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MELHUS MENIGHET TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MELHUS MENIGHET Godkjent Trosopplæringsplan for menighet Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Menigheten skal vise omsorg for barna, be for barna, lære dem

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Organisering, rammer og ansvar Samvirke med hjemmet og familien Barn og unges medvirkning

Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Organisering, rammer og ansvar Samvirke med hjemmet og familien Barn og unges medvirkning KONSMO MENIGHET Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Visjon: Tillit tilhørighet trygghet. Mål: Troen skal formidles slik at barn og ungdom i kan: - Kjenne tilhørighet til kirka. -

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

GRINDHEIM MENIGHET. Mål, grunnlag og organisering. Sentrale dimensjoner. Hovedmål for trosopplæringen. Grunnlag og særpreg

GRINDHEIM MENIGHET. Mål, grunnlag og organisering. Sentrale dimensjoner. Hovedmål for trosopplæringen. Grunnlag og særpreg GRINDHEIM MENIGHET Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Visjon: Tillit tilhørighet trygghet. Mål: Troen skal formidles slik at barn og ungdom i skal: - Kjenne tilhørighet til kirka.

Detaljer

VERDIPLATTFORM FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBANDS BARNEHAGER. NLM-barnehagene ILLUSTRASJONSFOTO: SHMEL - FOTOLIA.COM

VERDIPLATTFORM FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBANDS BARNEHAGER. NLM-barnehagene ILLUSTRASJONSFOTO: SHMEL - FOTOLIA.COM VERDIPLATTFORM FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBANDS BARNEHAGER ILLUSTRASJONSFOTO: SHMEL - FOTOLIA.COM NLM-barnehagene le Ekte g de p r gr e k k i s å unn 1 ILLUSTRASJONSFOTO: PIXABAY.COM 2 HVEM ER VI? Norsk

Detaljer

HOVEDTEMAENES FORDELING PÅ SAMLINGER

HOVEDTEMAENES FORDELING PÅ SAMLINGER HOVEDTEMAENES FORDELING PÅ SAMLINGER Her følger oversikt over hovedtemaer i Plan for trosopplæing (side 16 og 17) og hvilke av samlingene i Nøkler til livet som berører disse. LIVSTOLKNING OG LIVSMESTRING

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

2017/2018. Plan for konfirmasjonstiden i Vadsø Menighet

2017/2018. Plan for konfirmasjonstiden i Vadsø Menighet 2017/2018 Plan for konfirmasjonstiden i Vadsø Menighet Vadsø menighet 2017/2018 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innholdet i konfirmanttiden... 3 Medvirkning... 7 Læreverk... 8 Smågrupper...

Detaljer

TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET

TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Til grunn for all trosopplæring som gjøres i Den norske kirke ligger misjonsbefalingen, slik vi finner den i

Detaljer

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes

Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes for kirkene i Valle, og Spangereid Mål: Gi alle døpte barn og unge - tilhørighet til tro og menighet, - kjennskap til den treenige Gud deltakelse og engasjement som

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Gode spor oppdrag Moqattam

Gode spor oppdrag Moqattam Gode spor oppdrag Moqattam Opplegget er utarbeidet av Hånes menighet i Kristiansand. Fokuset er på menighetens misjonsprosjekt. Passer godt til bruk i 8 års fasen i trosopplæringen. I dag skal vi være

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

STRATEGI FOR HOLMEN MENIGHET

STRATEGI FOR HOLMEN MENIGHET STRATEGI FOR HOLMEN MENIGHET 2016-2019 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 4 2 FORMÅL OG MISJON 5 2.1 Formål 5 2.2 Misjon 5 3 VISJON 5 4 FOKUSOMRÅDER 6 4.1 Levende tro 6 4.2 Relevant trosopplæring 6 4.3

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om konfirmasjon 06. juni kl på Smia flerbrukshus!

Velkommen til informasjonsmøte om konfirmasjon 06. juni kl på Smia flerbrukshus! Velkommen til informasjonsmøte om konfirmasjon 06. juni kl. 19.00 på Smia flerbrukshus! DATOER Kirkelig kon FOR En KONFIRMASJON En 2020: Lørdag 9. mai og søndag 10. mai for; vinterleir, tema og musikalkonfirmanter.

Detaljer

Diakoni anno Hvordan møter kirkens fellesskap barn og unges behov i dag?

Diakoni anno Hvordan møter kirkens fellesskap barn og unges behov i dag? Diakoni anno 2019 Hvordan møter kirkens fellesskap barn og unges behov i dag? Hva er diakoni? LVF: Diakoni i kontekst Et teologisk begrep som viser til kjernen i kirkens identitet og oppdrag Et kall til

Detaljer

Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013

Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013 Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet Vedtatt 05.09.2013 1 Grunnlagstenkning Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Hovedmål for trosopplæringen i Østerås menighet er at

Detaljer

Uke Mål Pensum Sidetall i bok Sanger Utenatstoff Kunne gjøre rede for kristen misjon,

Uke Mål Pensum Sidetall i bok Sanger Utenatstoff Kunne gjøre rede for kristen misjon, Årsplan i kristendom 8.klasse skoleåret 2019/2020 Læreverk: Tro som bærer, KRLE-kunnskap 8.trinn, Njål Skrunes (red), NLA høgskolen Lærer: Heidi Angelsen Uke Mål Pensum Sidetall i bok Sanger Utenatstoff

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

SAMLINGENES BIBELTEKSTER OG HOVEDTEMAER

SAMLINGENES BIBELTEKSTER OG HOVEDTEMAER SAMLINGENES BIBELTEKSTER OG HOVEDTEMAER Her finner du oversikt over hvordan de ulike samlinger dekker bibeltekster og hovedtemaer i Plan for trosopplæring side 16 og 17. Uthevede bibeltekster er blant

Detaljer

Kristendom 2.klasse skoleåret

Kristendom 2.klasse skoleåret Kristendom 2.klasse skoleåret 2018-19 Lærestoff: NLA og en gruppe lærere (bl.a. fra DELK) har vinteren 2018 satt i gang et arbeid med å utvikle et nytt læreverk i KRL for 1.-4. trinn i de kristne friskolene.

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Hva er de gode metodene, og hvorfor? V/GRETE BÅRDSEN OG ELDBJØRG LEINEBØ EKRE

Hva er de gode metodene, og hvorfor? V/GRETE BÅRDSEN OG ELDBJØRG LEINEBØ EKRE Hva er de gode metodene, og hvorfor? V/GRETE BÅRDSEN OG ELDBJØRG LEINEBØ EKRE Trosopplæringsplanen Gud gir, vi deler Livslang læring å lære for livet! Å lære og delta i rammen av et fellesskap Læringsmål

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

SAMLINGER FOR ALLE LITURGIER

SAMLINGER FOR ALLE LITURGIER SAMLINGER FOR ALLE LITURGIER HEL- Kirkens inkluderingsarbeid Agder- og Telemark bispedømme SAMLINGSLITURGI 1: FORBØNN 1. INNGANG - VEKSELSLESNING Leder: Alle: De som har øyne De som har ører De som har

Detaljer

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013 Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet Vedtatt 05.09.2013 1 Grunnlagstenkning Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Hovedmål for trosopplæringen i Østerås menighet er at barn og ungdom

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud?

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Opplegg til samling Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR JELØY MENIGHET

STRATEGIPLAN FOR JELØY MENIGHET STRATEGIPLAN FOR JELØY MENIGHET For perioden 2018-2022 MENIGHETENS VISJON: TILHØRIGHET, TRO OG TRIVSEL I JELØY KIRKE Per Sivles vei 3a 1511 MOSS 916 56 050 kontor@jeloykirke.no www.kirken.no/jeloy STRATEGIPLAN

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

-den beste starten i livet-

-den beste starten i livet- Verdiplakaten Jesus Kristus til nye generasjoner -den beste starten i livet- Barnehagefellesskap www.barnehagefellesskap.no 1 av 8 Den beste starten i livet Innhold Innledning Visjonen Loven, rammeplanen

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

UKM 06/11 Tiden etter konfirmasjonen

UKM 06/11 Tiden etter konfirmasjonen UKM 06/11 Tiden etter konfirmasjonen Bakgrunn Barn og unge opp til 18 år utgjør 24,5 % av Norges befolkning. Ca. 80 % av disse døpes og er medlem av Den norske kirke. For menighetene betyr dette at barn

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21 Informasjon om trosopplæringen i enheten Trosopplæringens hjemmeside http://www.imarka.no Oppstartsår 2011 Fase enheten befinner seg i Gjennomføringsfasen (fra: 2011) Hovedmål for trosopplæringen I Madlamark

Detaljer

Kirker og bedehus som arena for opplevelse og læring Øystein Dahle, KA

Kirker og bedehus som arena for opplevelse og læring Øystein Dahle, KA Kirker og bedehus som arena for opplevelse og læring Øystein Dahle, KA Barnehager med «særlige bestemmelser om troseller livssynsformål» Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Side 1 av 16 - Plan for trosopplæring i Tveit menighet - Trosopplæring i Tveit menighet

Side 1 av 16 - Plan for trosopplæring i Tveit menighet - Trosopplæring i Tveit menighet Lokal plan: Trosopplæring i Tveit menighet Sokn Tveit Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Menighetens hovedmål for trosopplæringen er å vekke og styrke kristen tro blant barn og unge i Tveit

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Konfirmasjon i Øvre Eiker Velkommen til informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre

Konfirmasjon i Øvre Eiker Velkommen til informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre Konfirmasjon i Øvre Eiker 2018-2019 Velkommen til informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre 06.06.18 Om møtet i dag Om konfirmasjonstiden Leir og andre viktige datoer Påmelding Spørsmål Hvorfor konfirmasjon?

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2018-2019 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL - OBS: Informasjonsmøte tirsdag 13.mars - Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Spørsmål: Hva var fint på trosopplæringen/i kirken? Sett en ting barna nevner i hver rute

Spørsmål: Hva var fint på trosopplæringen/i kirken? Sett en ting barna nevner i hver rute SKJEMA TIL BRUK VED SAMTALE MED BARN 4-9 ÅR i forbindelse med kvalitetsutvikling av trosopplæring. Skjemaet kan brukes ved samtale med ett eller en liten gruppe barn. Spørsmål: Hva gjorde dere på trosopplæringen/i

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Opplegget for konfirmasjonstiden Totalt omfang av konfirmasjonstiden:60 timer Samlinger i kirken ca. annenhver uke: - Sandefjordskonfirmanter

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Dette skjemaet viser hvordan spørreskjemaene for trosopplæring er utviklet og oppbygget for å være del av en systematisk

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen

Det forutsigbare uforutsette. «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen Det forutsigbare uforutsette «Expect the unexpected» litografi av Tom Erik Andersen 1 Utfordringen: ivareta mål for trosopplæringen og samtidig: - bygge en trygg og tillitsfull relasjon til barna som deltar.

Detaljer

Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016. Avdeling Regnbuebarna

Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016. Avdeling Regnbuebarna Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016 Avdeling Regnbuebarna September og oktober Godhet. Bli glad i med nye sanger Du har to øyne glede ved å synge Vise og utvikle empati og omsorg for hverandre

Detaljer

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i Hafrsfjord menighet - Bevare deres hjerter og tanker i Jesus

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i Hafrsfjord menighet - Bevare deres hjerter og tanker i Jesus Lokal plan: Bevare deres hjerter og tanker i Jesus Sokn Hafrsfjord Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? "At Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus

Detaljer

Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste vedtatt av Kirkemøtet 2017

Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste vedtatt av Kirkemøtet 2017 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede bringer vi i dag dette barnet/disse barna til Gud

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Velkommen Drøbak og Frogn menighet

Velkommen Drøbak og Frogn menighet Velkommen Drøbak og Frogn menighet En viktig tid et viktig valg! Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt. i Drøbak og Frogn Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer