Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2019/20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2019/20"

Transkript

1 Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2019/20 1

2 VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET Skoleåret er godt i gang og jeg synes vi har hatt en god oppstart. Nytt dette året er timen LIVET, som er timeplanfestet for alle trinn. Det er en snakketime der voksne og elever prater om temaer som opptar dem. De får øve på å snakke om følelser og bli kjent med seg selv og andre. Varierte og ulike metoder vil benyttes, som for eksempel bøker, filmsnutter, rollespill, sang og musikk. Vi i ledelsen er aktivt med i denne timen og vil drifte ei fellessamling per måned. «VI-følelsen» skal styrkes og videreutvikles. Alle trinn har sosiale mål på sin læringsplan. Dette er mål vi ønsker at dere skal følge opp hjemme. Vær nøye på å øve på takknemlighet, omsorg, hvordan vi snakker til og om andre. Ros barna deres og sett ord på positiv adferd. Sosial kompetanse må også læres og utvikles. Vår oppgave er først og fremst å være gode veiledere og rollemodeller. Målet vårt er at alle våre elever skal oppleve faglig og sosial mestring. Vi prioriterer opplæring i grunnleggende ferdigheter; uttrykke seg muntlig og skriftlig, kunne lese og regne og kunne bruke digitale verktøy. Dette er hardt arbeid, som krever at vi jobber sammen mot felles mål. Vi gleder oss til å fortsette dette arbeidet sammen med våre flotte elever, foreldre og ansatte. Lykke til med skoleåret Anne Det henvises ellers til skolenes nettsider, der dere vil finne opplysninger om smått og stort som rører seg i hverdagen. Her vil dere også finne en elektronisk utgave av dette heftet. 2

3 INNHOLD Side 4 Skolens telefon 4 Skolens kontortid 4 Inndeling av skoledagen 5-6 Skolens personale 6 Kontaktlærere 7 Årstrinnene 8-9 Ordensregler Nes barneskole 10 Skoleskyss 10 Skyss ved sykdom/skade 11 Medlemmer i rådsorganer FAU og SU 11 Oversikt navn på foreldrekontakter 12 Foreldrerådet 12 Elevrådet 13 Foreldremøter 13 Foreldrekontakter oppgaver 13 Ansvar for arrangementer 14 Aktivitetsplan FAU 15 TV-aksjonen 15 Tiltak mot krenkende adferd 16 Skolefritidsordningen SFO 17 Skolehelsetjenesten 17 Tannhelsetjenesten 17 Søknad om skolefri 17 Utviklingssamtaler 17 Melding ved sykdom 17 Penger og verdisaker 18 Taushetsplikt. 19 Røykeforbud. Foreldreansvar Skolerute oversikt over fridager m.m Skolens visjon 3

4 SKOLENS TELEFON Sentralbord: Skoleleder: Ass. Skoleleder: SFO-leder: E-post Nes barneskole; Hjemmeside: Transponder - Meldingsbok Her kan du skrive melding eller melde fravær. Meldinger skal sendes skolen innen kl den dagen det gjelder, dette for å sikre at meldinger blir lest. Etter kl må beskjeder ringes inn til skolen. SKOLENS KONTORTID Alle dager INNDELING AV SKOLEDAGEN Nedenfor vises oversikt over start- og sluttider for det enkelte årstrinn. Skolen vil ha tilsyn med elevene 15 minutter før skoletid og 10 minutter etter skoleslutt. ÅRS TRINN START- TIDER HVER DAG SLUTTIDER Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

5 SKOLENS PERSONALE PR Navn Stilling Tlf. privat Bakken, Heidi adjunkt Bekkelund, Stig Robert adjunkt Bekkevold, Simen lærling barn- og ungd. Berg, Elisabeth lærling barn- og ungd. Bratberg, Mari Helen adjunkt Braastad, Turid adjunkt Christiansen, Elisabeth fagarbeider skole/sfo Dahlen, Karin D. adjunkt Engh, Sidsel O. adjunkt Finstad, Trine fagarbeider skole/sfo Flatebø, Eli N. adjunkt Folkedal, Helga B. adjunkt Gjelten-Bergli, Live adjunkt Haave, Ales C. adjunkt Hadzimehmedovic, Eldar lærer Hagelund, Anne Marie G. lærer Hansen, Siv Tove adjunkt Haraldsen, Nancy førstesekretær Haugli, Kari adjunkt Heggenhaugen, Gudrun adjunkt Hermanrud, Janina K. morsmålslærer Herstad, Karin E. adjunkt Holter, Anette barneveileder Høiby, Gunn Sissel barneveileder Iversen, Geir adjunkt Ihle, Frode barneveileder Johannessen, Tone adjunkt Jorde, Sølvi konst.assisterende leder Kise, Hanne SFO-leder Korsgård, Lise Kari barneveileder Leonhardsen, Anne-Ma. adjunkt Lie, Evija E. morsmålslærer Lundstein, Brit E. fagarbeider skole/sfo Løvaas, Mari Anne fagarbeider skole/sfo Midtdal-Larsen, Leo adjunkt Moen, Hanne Aaslund miljøterapeut Myreng, Ann-Iren adjunkt

6 Olsen, Gro Anita p. fagarbeider skole/sfo Opsahl, Kristin bibliotekar/adjunkt Røhnebæk, Eli adjunkt Stai Elisabeth adjunkt Steen-Hansen Nina adjunkt Sylling, Lise Bakke førskolelærer Taskerud, Håkon elevassistent Thorstad, Anne Kari konst. skoleleder Thorud, Amund adjunkt Vardeberg, Inger G. adjunkt Waaler, Margit lærer Zvirbliene, Edita morsmålslærer Ødegård, Hans Olav adjunkt Aas, Anne-Brit adjunkt KONTAKTLÆRERE 19/20 TRINN KONTAKTLÆRERE/TRINNLEDERE 1. årstrinn Tone Johannessen, Anne Marie G. Hagelund og trinnleder Karin D. Dahlen 2. årstrinn Siv Tove Hansen, Lise B. Sylling og trinnleder Turid Braastad 3. årstrinn Elisabeth Stai, Eli Flatebø og trinnleder Helga B. Folkedal 4. årstrinn Karin Herstad, Live Gjelten-Bergli, Anne-Ma.Leonhardsen og trinnleder Amund Thorud 5. årstrinn Leo Midtdal-Larsen, Ann-Iren Myreng og trinnleder Sidsel Engh 6. årstrinn Hans Olav Ødegård, Kari Haugli og trinnleder Stig Robert Bekkelund 7. årstrinn Nina Steen-Hansen, Ales Haave, trinnledere Geir Iversen og Heidi Bakken 6

7 ELEVTALL 2019/2020 Trinn Antall elever Gutter Jenter 1. trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn Antall elever pr : 296 elever. 7

8 ORDENSREGLER FOR NES BARNESKOLE SOM ELEV HAR JEG RETT TIL: å føle meg trygg både på skoleveien og på skolen, uten å bli ertet eller plaget av andre. å bli respektert for den jeg er, og for hvordan jeg ser ut. å gi uttrykk for egne meninger på en respektiv måte. god arbeidsro. å ha mine skolesaker, sykkel, spark og lignende i fred. et røykfritt og rusfritt miljø. SOM ELEV HAR JEG PLIKT TIL: å vise respekt og omsorg for medelever, lærere og andre tilsatte, slik at alle trives på skolen. Mobbing er forbudt! å følge trafikkreglene på skoleveien og bruke refleks i den mørke årstida. Jeg er kjent med Trygg trafikks anbefaling om at barn under 10 år ikke bør sykle til skolen, og at jeg må bruke hjelm ved turer i skolens regi. å møte til undervisninga i rett tid, ha med det utstyret jeg trenger, og gjøre skolearbeidet mitt på best mulig måte. å behandle skolens område, bygninger og utstyr med respekt. Det samme gjelder medelevers eiendeler. å holde meg innenfor skolens område i skoletida. Jeg kan bare forlate området etter tillatelse fra skolens personale. å respektere forbudet mot bruk av godterier, tobakk og rusmidler på skolens område i skoletida og ved skolens arrangement. å respektere irettesettelse fra medelever og skolens personale når jeg oppfører meg slik at jeg truer andres trygghet og trivsel. at mobiltelefonen settes i mobilhotell ved skoledagens start. som elev er jeg kjent med egne regler for bruk og oppbevaring av nettbrett. som elev har jeg plikt til å ta av utesko på teppet i garderoben. elevene har plikt til å følge skolens standarder. Respekt, orden, arbeidsro og samarbeid. 8

9 TILTAK VED REGELBRUDD 1. Eleven irettesettes av den av skolens personale som opplever regelbruddet. Eleven har rett til å forklare seg, og elevens opplevelse av situasjonen tas med. 2. Når medelever eller personalet finner grunn til å påtale dårlig oppførsel, skal eleven innkalles til kontaktlærer og/eller ledelsen ved skolen, hvor det gjøres avtale om forbedringer. Hjemmet kan underrettes. 3. Dersom avtalen ikke holdes, gjentas punkt 2. Denne gang kontaktes foreldrene som viktige medansvarlige for avtale og konsekvens. 4. Ved mobbesaker følges skolens prosedyrer beskrevet i Handlingsplan mot mobbing. Denne skal gjøres kjent for elever og foresatte hver høst. KONSEKVENSER VED REGELBRUDD Ved brudd på punkt om bruk av mobiltelefon, blir denne inndratt i skoletida. Jeg vil kunne bli erstatningspliktig for det jeg ødelegger eller mister. Ved forstyrrelse av arbeidsro i timene og under aktiviteter, kan jeg bli bortvist fra gruppa og må sitte i en annen gruppe, eller bli henvist til annen arbeidsplass. Jeg får ikke være med på ulike aktiviteter, men må være med annen gruppe. Jeg får alternative friminutt eller må følges av voksen. Foresatte kontaktes. Jeg må ha samtale med skoleleder. Jeg må være igjen etter skoletid for samtale. Ved svært alvorlige eller hyppige brudd på ordensreglene, kan rektor vise bort elever fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen. Foresatte skal varsles før det blir satt i verk bortvising for resten av dagen (Opplæringsloven 2-10). Revidert av SMU 02. okt

10 Regler for uteområdet på Nes barneskole: Fotballsparking er tillatt på langsidene av skolen og på asfaltbana. Det er ikke tillatt å sparke fotball mot veggen på skolebygningen og i begge tverrender. Elevene må oppholde seg på skolens område. Elever sombruker skateboard, sparkesykkel og mini bmx-sykkel i friminuttene, må være i området ved asfaltkulene eller ved skaterampen. Det er lov å bruke den asfalterte stien opp mot rundkjøringa. Husk hjelm! Det er ikke tillatt å sykle i friminuttene. SKOLESKYSS Elever på 1. årstrinn som har mer enn 2 km. skoleveg fra trapp til trapp har krav på skyss. Fra og med 2. årstrinn er skyssgrensen på 4 km. Skyssen vil normalt gå fra nærmeste busstoppested til skolen. Det er anledning for andre elever å følge skyssopplegget, dersom det er plass. Disse må da betale på vanlig måte på bussen, men det vil være hensiktsmessig å skaffe seg verdikort/innlandskort i stedet for å ta med penger. SKYSS VED SYKDOM / SKADE Hedmark Trafikk er vedtaksmyndighet i alle søknader om skyss mellom bosted og skole. Skyssbehov skal dokumenteres ved legeerklæring. Legeerklæring MÅ inneholde vurdering som gjør det sannsynlig med behov for taxi og skyss dør til dør. Legeerklæring leveres skolen så fort som mulig. Skolen sender skjema og legeerklæring til Hedmark Trafikk. 10

11 RÅDSORGANER FORELDRERÅD - FAU Leder Nestleder: Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem : Kai Smeby : Erlend Vold Enget : Karoline Duenger : Ida Stabo-Eeg : Hanne Svendsen : Hanne Aaslund Moen SKOLEMILJØUTVALGET - SMU Leder Sekretær Komm. repr. Medlemmer Elevrepr. : Kai Smeby : Rektor : Anne Lise Mellbye : Hanne Kise : Brit Lundstein : Amund Thorud : Marianne Petrud : Erlend Vold Enget : Hennie H. Hoel : Peder Tørud : Aurora C. Kongsrud FORELDREKONTAKTER 2019/2020 ÅRSTRINN FORELDREKONTAKTER 1.årstrinn Hanne Sinnerud, Ingvild Curri og Unni K. Sandbakken 2.årstrinn Maren Eggen og Øyvind Lorentzen 3.årstrinn Thea/Thomas Bergersen og Anne Rui/Even Finden 4.årstrinn Kaja Kongsrud og Connie Andersen 5.årstrinn Heidi Marie Hansen og Ewa M. Løvaas 6.årstrinn Elin Ødegård og Silje S. Plassen 7.årstrinn Eirin N. Olsen og Tina Marie D. Johansen 11

12 FORELDRERÅDET Alle foreldre/foresatte er medlemmer av foreldrerådet. Noen ganger avholdes et høstmøte. I tillegg holdes et møte om våren. Dette er årsmøtet med bl.a. årsrapport og valg. Foreldrerådet velger et styre, som er en mer praktisk størrelse på foreldrerådet gjennom skoleåret. Dette styret kalles FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG. Det blir ofte nevnt under forkortelsen FAU. FAU velger 3 representanter til skolens SKOLEMILJØUTVALG med personlige varamenn, som er skolens høyeste rådsorgan. Skolemiljøutvalget blir ofte forkortet til SMU. FAU skal: Sammen med foreldrekontaktene være et bindeledd mellom foreldre og skole. Innkalle til et møte med de nye foreldrekontaktene like etter skolestart om høsten. På dette møtet skal det informeres om FAU sitt arbeid, klassekontaktenes oppgaver, samarbeidsrutiner m.m. Sende referat fra møter i FAU til foreldrekontaktene og rektor. ELEVRÅDET Elevrådet består av elever fra årstrinn. Elevrådsleder og sekretær velges for ett skoleår. Elevrådsmøtene skal holdes 1 2 ganger per måned. Elevrådskontakt skoleåret 19/20 er Kristin Opsahl. Leder: Nestleder: Sekretær: Medlemmer: Hennie Holberg Hoel, 7. trinn Peder Tørud, 7. trinn Leo Nicolai J. Holøien, 4. trinn Anna Wold Slotnæs, 4. trinn Magnus Dæhli Nilsen og Signe R. Mathisen, 5. trinn Aurora C. Kongsrud og Fredrik S. Plassen, 6. trinn 12

13 FORELDREMØTER Foreldremøter for årstrinnet skal holdes minst to ganger pr. år. Møtene avvikles vanligvis FØR høstferien og LIKE ETTER vinterferien. Foreldrekontakt og kontaktlærer samarbeider om opplegget for møtene og sender ut innbydelse. Det skal føres referat fra møtene som sendes alle foresatte på årstrinnet, FAU og rektor. FORELDREKONTAKTER Valg av foreldrekontakter foretas på foreldremøtet om våren. Vi velger 2 foreldrekontakter på hvert trinn, og disse valgene skal foretas på våren. Foreldrekontaktene skal sammen med kontaktlærer ha ansvaret for å arrangere foreldremøter for årstrinnene. På samarbeidsmøte mellom foreldrekontakter og kontaktlærer rett etter skolestart, bør eventuelle samarbeidstiltak for årstrinnet planlegges. Alle foreldrekontakter får utlevert en foreldrekontaktperm med diverse opplysninger og praktiske råd. Denne permen skal følge trinnet i alle 7 årene på skolen. ANSVAR FOR ARRANGEMENTER Foresatte på alle årstrinn er med og gjør en jobb ved de ulike arrangementene ved skolen. For å fordele arbeidene og klargjøre hvem som har ansvaret for hva, har FAU fordelt oppgaver på de enkelte årstrinn. Det er foreldrekontaktene på de enkelte årstrinnene som er ansvarlige for at jobben blir gjort. Det betyr IKKE at de skal gjøre jobben selv! 13

14 AKTIVITETER FAU 2019/2020 Måned Dato Aktivitet August 19. aug Skolestart September 17. sept FAU-møte Oktober 04. okt Høst-takke lunsj 15. okt FAU-møte 20. okt TV-aksjonen November 12. nov FAU-møte Desember 10. des FAU-møte 20. des Grøtfest 2020 Januar 21. jan FAU-møte Februar 11. feb FAU-møte feb/mars Skidag Øvern/skolen Mars 10. mars FAU-møte April 3. april Påskelunsj 14. april Møte: FAU + foreldrekontakter Mai 17. mai Nasjonaldagen 19. mai Årsmøte FAU Juni 10. juni Åpen skole 17. juni Avslutningsfest 7. trinn 19. juni Sommerferie 14

15 TV AKSJONEN 20. oktober Ved den årlige innsamlingsaksjonen om høsten, har foreldrekontaktene ansvaret for tildelte innsamlingsruter. TILTAK MOT KRENKENDE ADFERD Skolen har en plan som sier mye om hva vi skal gjøre for å unngå at noen elever blir mobbet eller utsatt for krenkende adferd. Denne finner du på skolens hjemmeside under pkt. planer. Planene kan bli endret noe i løpet av høsten. Fra dags dato har vi imidlertid endret rutinene noe: Dersom foresatte har mistanke om at elever blir utsatt for krenkende adferd på skolen, har vi laget prosedyre for å håndtere dette. Dette gjelder også om elever eller ansatte sier i fra. Skolen har undersøkelsesplikt. Dersom denne undersøkelsen bekrefter mistanken, skal skolen fatte et skriftlig enkeltvedtak som sendes foresatte til eleven det gjelder. Vedtaket skal si noe om hvilke tiltak skolen skal iverksette og i hvilken periode tiltakene iverksettes for å få slutt på den krenkende adferden. Foresatte har klagerett på dette vedtaket. 15

16 SKOLEFRITIDSORDNINGEN Tlf Elever i årstrinn kan være i SFO før og etter skoletid. Åpningstida for SFO er kl SFO skal preges av: Trygghet Ta vare på hverandre Omsorg Trivsel Glede Mestring Lek Oppholdsavgifter pr : Delt plass kr ,- Hel plass kr ,- 1 fast dag pr. uke kr ,- Det er anledning til å kjøpe enkelttimer og enkeltdager, dersom det er plass i SFO. Kontakt SFO-leder for forespørsel. Enkelttime koster kr. 84,- og enkeltdag koster kr. 355,-. Oppsigelse av plassen kan foretas med frist på 3 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned etter at skolen har mottatt oppsigelsen. Ved endring fra hel til delt plass, er det en én måneds frist. Endringer og oppsigelser må meldes SKRIFTLIG til skolen. SFO starter 1. august og har siste åpningsdag 30. juni. SFO er ellers åpen i høst og vinterferien. Romjula og dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag, er SFO stengt. Stengt ved 5 planleggingsdager: 13.08, 14.08, 15.08, og Melk og yoghurt Man får kjøpt melk og yoghurtkort i SFO. Melk 10 klipp: 80,- kr. og Yoghurt 100,- kr. 16

17 SKOLEHELSETJENESTEN Nes helsestasjon, Tingnesvegen 720, 2350 Nes H.: tlf helsesøster Tove Marie Spilde helsesøster Camilla J. Bjerkeli: mob TANNHELSETJENESTE Elevene får tilbud ved Tannklinikken i Nygata 22 i Brumunddal, tlf SØKNAD OM SKOLEFRI Kontaktlærer kan gi fri inntil 1 dag, mens rektor kan gi fri inntil 2 uker etter søknad fra foresatte. Søknad om fri inntil 1 skoledag skrives i Transponder. Ved fri utover 1 skoledag, søkes det på eget skjema som dere får på skolen eller finner under skjema på skolens hjemmeside. FORELDRESAMTALER Foresatte inviteres til samtaletimer to ganger pr. år. PENGER OG VERDISAKER Dette bør elevene IKKE ha med seg på skolen. 17

18 TAUSHETSPLIKT FRÅ KYRKJE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET F-139/86 Til dømes vil foreldrerepresentantar i skolen vere bunde av teieplikta, også dei som ikkje er medlemar av foreldrerådets arbeidsutval eller samarbeidsutvalet. Det kan vere foreldre som er klassekontaktar eller foreldre som er frivillige hjelparar på leirskole, ekskursjonar, skolefestar o.l. Men for alle dei nemde kategoriane gjeld det at ingen kan fri seg fra teieplikta ved å vise til at han aldri har gjeve nokon munnleg eller skriftleg lovnad om å halde opplysningane løynde. Skolestyret og rektor ved den einskilde skolen må syte for at teieplikta vert kunngjort for alle som har tilknytning til skolen på ein eller fleire av dei nemde måtane. 18

19 NÅR FORELDRE ER SKILT Når foreldre er separert eller skilt, kan de etter avtale fremdeles ha foreldreansvaret sammen. De kan også avtale at den ene skal ha foreldreansvaret alene. Hvis en av foreldrene har foreldreansvaret alene, skal denne gi den andre opplysninger om barnet når det blir bedt om det. Den andre har også rett til å få opplysninger fra skolen, men har ikke automatisk krav på å få tilsendt den informasjonen som skolen sender ut til hjemmene. Den som har foreldreansvaret kan eventuelt gi ny ektemake eller samboer fullmakt til å gå på foreldremøte. Det er av stor betydning at skolen får god informasjon fra hjemmet, slik at skolen kan behandle sakene på korrekt måte. Det er viktig at vi ser positivt på denne kontakten mellom skole og hjem. Vi må finne gode samarbeidsformer når det gjelder elevenes beste. RØYKEFORBUD 1. juni 2004 trådte en ny røykelov i kraft. Vi har et generelt røykeforbud ved skolene som gjelder ved alle arrangementer, også ved utleie. Vi vil imidlertid presisere følgende: Det er røykeforbud på skolens område både inne og ute ved alle arrangement i skolens regi. Dette gjelder også utleie på kveldstid og helg. 19

20 20

21 SKOLENS VISJON «Sammen skaper vi framtida» Læring - Mestring - Samhold 21

22 Nes barneskole Tingnesvegen 51, 2353 Stavsjø Tlf Mail: Hjemmeside: 22

Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2018/19

Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2018/19 Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2018/19 1 VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2018-2019 Nes barneskole er i år 10 år. Dette må feires, og i desember blir det jubileumsforestillinger i Neshallen hvor alle elevene

Detaljer

Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2017/18

Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2017/18 Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2017/18 1 VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017-2018 Vi er nå godt i gang med det tiende skoleåret på Nes barneskole. Vi har nye elever på 1. trinn som opplever en helt ny hverdag,

Detaljer

Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2015/16

Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2015/16 Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2015/16 1 VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2015-2016 Vi er nå godt i gang med det åttende skoleåret på Nes barneskole. Vi har nye elever på 1. trinn som opplever en helt ny hverdag,

Detaljer

Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2016/17

Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2016/17 Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2016/17 1 VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2016-2017 Vi er nå godt i gang med det åttende skoleåret på Nes barneskole. Vi har nye elever på 1. trinn som opplever en helt ny hverdag,

Detaljer

Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2013/14

Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2013/14 Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2013/14 1 VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2013-2014 Vi er nå godt i gang med et nytt skoleår. Elevene har vært på plass noen uker og rutinene begynner å sitte. Vi har nye elever

Detaljer

Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2012/13

Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2012/13 Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2012/13 1 VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2012-2013 Vi er nå godt i gang med et nytt skoleår. Elevene har vært på plass i en måned og rutinene begynner å sitte. Vi har nye elever

Detaljer

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT INFORMASJONSHEFTE 2017-18 GAUPEN SKOLE Skolens visjon: Glede ved å mestre! GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 1 Vi ønsker alle elevene våre velkommen tilbake til skolen, og alle nye førsteklassinger velkommen

Detaljer

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT INFORMASJONSHEFTE 2017-18 GAUPEN SKOLE Skolens visjon: Glede ved å mestre! GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 1 Vi ønsker alle elevene våre og foreldre velkommen tilbake til skolen, og alle nye førsteklassinger

Detaljer

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT

GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT INFORMASJONSHEFTE 2017-18 GAUPEN SKOLE Skolens visjon: Glede ved å mestre! GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT 1 Vi ønsker alle elevene våre velkommen tilbake til skolen, og alle nye førsteklassinger velkommen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Glede ved å mestre! GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT

INFORMASJONSHEFTE. Glede ved å mestre! GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT INFORMASJONSHEFTE GAUPEN SKOLE Skolens visjon: Glede ved å mestre! GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT Vi ønsker alle elever og foreldre velkommen til skolen, og alle nye førsteklassinger velkommen som

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Handlingsplan mot Mobbing og krenkende adferd

Handlingsplan mot Mobbing og krenkende adferd Handlingsplan mot Mobbing og krenkende adferd Nes barneskole Innholdsfortegnelse: Side: Mobbing og krenkende adferd definisjon og mål for skolens arbeid 3 Nes barneskoles mål 4 Forebygge og følge opp 5

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Velkommen til Brynseng skole Skolestart 2018/2019

Velkommen til Brynseng skole Skolestart 2018/2019 Brynseng skole 03.08.2018 Velkommen til Brynseng skole Skolestart 2018/2019 Hva og hvordan skal elevene lære? Barna skal lære seg grunnleggende ferdigheter de første skoleårene. De skal også lære seg å

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande Kjeldås skole Informasjonshefte 2017 2018 Visjon Sandeskolen «Alle skal skal ha minst én opplevelse av mestring hver dag» Fokusområder for skolene i Sande God oppvekst tidlig innsats Mål: Vi skal forebygge

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019 Bekkelaget skole 29.05.2018 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019 Hva og hvordan skal elevene lære? Barna skal lære seg grunnleggende ferdigheter de første skoleårene. De skal også lære seg å samarbeide,

Detaljer

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017 Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017 HVA NÅR ANSVAR Gå gjennom skolens regler samt definisjon av mobbing og krenkende atferd. Ved skolestart Kontaktlærer Fadderordning for skoleåret. Ved

Detaljer

Dette heftet tilhører:

Dette heftet tilhører: Åsgård skole er en skole for alle! Vi har et inkluderende miljø, preget av trygghet, mestring og trivsel. Vi verdsetter fellesskapet og det at vi er forskjellige. En Åsgårdelev er en god venn! Hver enkelt

Detaljer

Handlingsplan mot Mobbing og krenkende adferd

Handlingsplan mot Mobbing og krenkende adferd Handlingsplan mot Mobbing og krenkende adferd Nes barneskole Innholdsfortegnelse: Side: Mobbing og krenkende adferd definisjon og mål for skolens arbeid 3 Nes barneskoles mål 4 Forebygge og følge opp 5

Detaljer

NES BARNESKOLE. Tlf / SFO Mobiltlf. fravær:

NES BARNESKOLE. Tlf / SFO Mobiltlf. fravær: NES BARNESKOLE Tlf. 62 33 64 70 / SFO 62 33 64 75 Mobiltlf. fravær: 950 51 248 postneba@ringsaker.kommune.no www.ringsaker.kommune.no/nes-barneskole info v/ Stein Skjeseth 16.06.2017 ÅPEN SKOLE 13. JUNI

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.» Matt 7.12

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.» Matt 7.12 Ordensreglement Den gylne regel «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.» Matt 7.12 Formål Skolens regelverk er til for å ivareta et

Detaljer

Velkommen : Velkommen til nytt skoleår!

Velkommen : Velkommen til nytt skoleår! Velkommen 18.00: Velkommen til nytt skoleår! Sak 1: Hva vil det si å være FAU- medlem, klassekontakt? -gjennomgang av skolens ordensreglement -forventninger til samarbeid hjem- skole Sak 2: Delte møter:

Detaljer

GRANLY SKOLE ORDENSREGLEMENT

GRANLY SKOLE ORDENSREGLEMENT GRANLY SKOLE ORDENSREGLEMENT Grunnskolen i Horten kommune skal ha et læringsmiljø som fremmer tilhørighet, kunnskap og glede. Ordensreglementet har ikke primært til hensikt å disiplinere og kontrollere

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2014/15

Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2014/15 Informasjonshefte NES BARNESKOLE 2014/15 1 VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2014-2015 Vi er nå godt i gang med et nytt skoleår. Vi har nye elever på 1. trinn som opplever en helt ny hverdag, og det er mye nytt

Detaljer

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018 Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018 HVA NÅR ANSVAR Gå gjennom skolens regler samt definisjon av mobbing og krenkende atferd. Ved skolestart Kontaktlærer Fadderordning for skoleåret. Ved

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER:

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: Ekspedisjon 770 27800 Rektor 770 27802 Avd. leder 770 27807 Personalrom 770 27803 Arbeidsrom 770 27804 Arbeidsrom 770 27805 Arbeidsrom 770 27806

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Skolenes ordensreglement skal bygge på lov og forskrift og skal sikre at elevene, foreldre/foresatte og ansatte behandles på en forsvarlig måte. Ordensreglementet

Detaljer

SØRUMSAND SKOLES VERDIPLATTFORM SE MEG HØR MEG FORSTÅ MEG KREV NOE AV MEG

SØRUMSAND SKOLES VERDIPLATTFORM SE MEG HØR MEG FORSTÅ MEG KREV NOE AV MEG SØRUMSAND SKOLES VERDIPLATTFORM SE MEG HØR MEG FORSTÅ MEG KREV NOE AV MEG SKOLEÅRET 2009/ 2010 Innledning På Sørumsand skole møtes mange mennesker hver dag. Hver enkelt av oss har egne behov, ønsker og

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

ORDENSREGLEMENT ALLANENGEN SKOLE FOR ELEVER VEDTATT

ORDENSREGLEMENT ALLANENGEN SKOLE FOR ELEVER VEDTATT ORDENSREGLEMENT ALLANENGEN SKOLE FOR ELEVER VEDTATT 17.06.16. 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING.... 3 Formålet med ordensreglementet... 3 Virkeområdet... 3 Rettigheter og plikter... 4 ELEVENES ORDEN OG

Detaljer

ANSVARS- OG TRIVSELSREGLER ORMÅSEN SKOLE

ANSVARS- OG TRIVSELSREGLER ORMÅSEN SKOLE ANSVARS- OG TRIVSELSREGLER ORMÅSEN SKOLE Skolen skal være en trygg og trivelig arbeidsplass for elever og tilsatte. Derfor må vi samarbeide, ha respekt for hverandre og ta medansvar for alle i skole-samfunnet

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Velkommen til Maudland skole

Velkommen til Maudland skole Velkommen til Maudland skole Vi har gleden av å ønske ditt barn velkommen til Maudland skole til høsten. Det er sikkert mange tanker og spørsmål som melder seg. Vi håper dere i dette heftet vil få svar

Detaljer

Foreldremøte skolestartere aktiv og inkluderende med utfordringer for alle.

Foreldremøte skolestartere aktiv og inkluderende med utfordringer for alle. Foreldremøte skolestartere 2019 aktiv og inkluderende med utfordringer for alle. MÅL Foreldrene skal få : Innsikt i hva det innebærer å ha barn i skole. Plikter og rettigheter Informasjon om hvor og hvordan

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019 Nedre Bekkelaget 22.06.2018 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019 Presentasjon Skolens ledelse: Kjersti Dahl, rektor Linda Jacobsen, assisterende rektor Hege Myhre, undervisningsinspektør med sosiallæreransvar

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

Velkommen som foresatte ved Lø skole!

Velkommen som foresatte ved Lø skole! Vår visjon: Lø skole en inkluderende skole, en skole der alle er trygge og blir aksepterte. Velkommen som foresatte ved Lø skole! Det er mange nye opplysninger når en starter på skoleåret. Vi håper at

Detaljer

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019

Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019 Ellingsrudåsen skole 20.08.2018 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2018/2019 Hva og hvordan skal elevene lære? Barna skal lære seg grunnleggende ferdigheter de første skoleårene. De skal også lære seg

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen

MARNARDAL KOMMUNE Den grønne kommunen Arbeid med et inkluderende læringsmiljø bygger på: Opplæringsloven Skolens ordensregler Handlingsplan mot mobbing Klasseregler Sosialkompetanse plan Elevrådsarbeid Klasseledelse og gode relasjoner Tilsyn

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

reglement for orden og oppførsel i grunnskolen

reglement for orden og oppførsel i grunnskolen Forskrift om reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Sarpsborg kommune Sammen skaper vi Sarpsborg - der barn og unge lykkes - Rådmannens forslag til revidering av forskrift til ordensreglement

Detaljer

Trivselsreglement og ordensreglement for Sandesundsveien barneskole. skoleåret 2018/2019 -SKOLE-

Trivselsreglement og ordensreglement for Sandesundsveien barneskole. skoleåret 2018/2019 -SKOLE- Trivselsreglement og ordensreglement for Sandesundsveien barneskole skoleåret 2018/2019 -SKOLE- På de neste sidene finner du - skolens trivselsregler 2018/2019 Reglene gjennomgås med elevene på skolen

Detaljer

VELKOMMEN TIL BESØKSDAG PÅ HELLEN SKOLE

VELKOMMEN TIL BESØKSDAG PÅ HELLEN SKOLE VELKOMMEN TIL BESØKSDAG PÅ HELLEN SKOLE 4.juni 2019 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Agenda Informasjon om skolen Informasjon om SFO Foreldrekontakter og FAU- valg Hellen skole 411 elever, 50

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2014/2015 TELEFONNUMMER/ADRESSER:

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2014/2015 TELEFONNUMMER/ADRESSER: SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2014/2015 TELEFONNUMMER/ADRESSER: Ekspedisjon 770 27800 Telefaks 770 27801 Rektor 770 27802 Avd.leder 770 27807 Personalrom 770 27803 Arbeidsrom 770 27804 Arbeidsrom 770 27805

Detaljer

Gjeldende fra FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENTET FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I NES

Gjeldende fra FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENTET FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I NES Gjeldende fra 01.08.2018 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENTET FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I NES Innhold Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes... 3 1 Virkeområde... 3 2 Formål... 3 3 Elevens

Detaljer

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Referat SU/SMU- møte, mandag , kl

Referat SU/SMU- møte, mandag , kl Reipå skole Likeverd-Samhold-Mestring Referat SU/SMU- møte, mandag 30.01.2017, kl.18.00-20.00. Tilstede: Jonas Eikefjord, Tone Norum, Anita Ragnvaldsen, Ann-Kristin Skjellstad, Trude Kristensen, Trine

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO PÅ SOLVANG

VELKOMMEN TIL SFO PÅ SOLVANG VELKOMMEN TIL SFO PÅ SOLVANG 2017-2018 Mål for SFO. SkoleFritidsOrdningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

Velkommen til Moen skole

Velkommen til Moen skole Velkommen til Moen skole Informasjon til foresatte 28.05.15 Saksliste Moen skole generell info Organisering av skoledagen 1. trinn 2015/2016 Forberedelser til skolestart Den viktige foreldrerollen Kontakten

Detaljer

FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE

FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE ÅRSPLAN FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE 2011-2012 TIL FORELDRE/FORESATTE PÅ 1.TRINN Velkommen som foreldre/foresatte til førsteklassingene på Vikhammeråsen grendaskole! Vi utarbeider hvert år trinnets

Detaljer

Velkommen til Ambjørnrød

Velkommen til Ambjørnrød Velkommen til Ambjørnrød Kort om førskoledagen 1. trinn synger. Opprop av elever ved rektor Elevene går til 1. klasserommene Ta bilde kl 12.45. Ikke gå forbi klasserommene før det! Diverse informasjon

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole. Vi vil alle være en Bestumvenn!

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole. Vi vil alle være en Bestumvenn! Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Vi vil alle være en Bestumvenn! 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Skaun ungdomsskole. Skoleåret

Skaun ungdomsskole. Skoleåret Skaun ungdomsskole Skoleåret 2017 2018 Velkommen til nytt skoleår Da er det endelig klart for et nytt år her på Skaun ungdomsskole. Skoleåret 17/18 blir et spennende år. Vi starter med et historisk stort

Detaljer

FAU-møte Oppsummering/ referat

FAU-møte Oppsummering/ referat FAU-møte 23.1.2017 Oppsummering/ referat Dato/tid: 23.1.2017/18:00-20:00 Sted: Personalrommet Navn Verv E-post Telefon Anne-Lise Edvardsen Leder + SU anne.lise.edvardsen@malvik.kommune.no 94362669 Knut

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Velkommen til Fernanda Nissen skole!

Velkommen til Fernanda Nissen skole! Fernanda Nissen skole Velkommen til Fernanda Nissen skole! Skolestart 2019/2020 Skolestarter elev for første gang Fra størst til minst Stort spenn ulike følelser Råd: - Ta kontakt! - Bli kjent med de andre

Detaljer

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold.

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold. Orkanger barneskole 7300 Orkanger Ordensreglement ved Orkanger barneskole. I henhold til 3.5 i forskrift til opplæringsloven skal ordensreglene være grunnlag for vurdering i orden og oppførsel. Hovedmål:

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2015/2016 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette arbeidet

Detaljer

Nov 2016 GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

Nov 2016 GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune Nov 2016 GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse Nov 2016 flere Pkt. 8. Om mobiltelefoner + andre småendringer (ordvalg)

Detaljer

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida! L I F E S T Y L E

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida!  L I F E S T Y L E SNART SKOLESTART! L I F E S T Y L E www.rjukanbs.no Føttene i verdensarven, hodet i framtida! Til høsten er det ditt barn sin tur til å starte ved Rjukan Barneskole. I dette hefte følger informasjon om

Detaljer

Skolenytt nr Sysle skole

Skolenytt nr Sysle skole http://sysle.skole.custompublish.com/ Skolenytt nr. 1 2012 13 Sysle skole Skolestart på Sysle for 169 elever i dag! Håper ferien har gitt gode minner, nye opplevelser og masse energi som igjen skal vise

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Gauldal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Gauldal videregående skole Ordensreglement for elever ved Gauldal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Forskrift om felles ordensreglement for

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Velkommen til Ambjørnrød. Ambjørnrød skole

Velkommen til Ambjørnrød. Ambjørnrød skole Velkommen til Ambjørnrød Ambjørnrød skole Kort om førskoledagen 1. trinn synger. Opprop av elever ved rektor Elevene går til 1. klasserommene Ta bilde kl 12.45. Ikke gå forbi klasserommene! Diverse informasjon

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Møtte ikke: Anita Bue, politisk valgt Sandra Trindborgholen, nestleder elevrådet. Sak 1 Endring av skoleruta for 2014/ 2015. Ny ble delt ut.

Møtte ikke: Anita Bue, politisk valgt Sandra Trindborgholen, nestleder elevrådet. Sak 1 Endring av skoleruta for 2014/ 2015. Ny ble delt ut. Referat fra møtet i Samarbeidsutvalget ved Østgård skole 28.11.13 Tilstede: Tuva Pedersen Smedsrudhagen, elevrådet Anett C Pugerup, nestleder FAU Tone C Glader, SFO-leder Oddrun Clason, lærerrepresentant

Detaljer

Konsekvensrekke GJELDENDE ORDENSREGLER FOR FROGNER SKOLE. Til elever og foreldre/foresatte!

Konsekvensrekke GJELDENDE ORDENSREGLER FOR FROGNER SKOLE. Til elever og foreldre/foresatte! Konsekvensrekke Alle kontaktlærere skal ha et system for dokumentasjon og oppfølging av elevenes orden og oppførsel. Hvert brudd på ordensreglementet skal dokumenteres. Ved brudd i friminuttene skal inspiserende

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

BESTEMMELSE FOR ELEVENE BEGRUNNELSE Alle brudd dokumenteres i logg på Onenote

BESTEMMELSE FOR ELEVENE BEGRUNNELSE Alle brudd dokumenteres i logg på Onenote BESTEMMELSE FOR ELEVENE BEGRUNNELSE KONSEKVENS Alle brudd dokumenteres i logg på Onenote Kontaktlærer vurderer om eleven skal ta en samtale med rektor. Rektor kan vurdere å bruke alle konsekvenser som

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Vedtatt i Levekårsutvalget Gjelder fra Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Ringebu

Vedtatt i Levekårsutvalget Gjelder fra Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Ringebu Vedtatt i Levekårsutvalget 05.06.2018. Gjelder fra 01.08.2018 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Ringebu Ordensreglement for grunnskolen i Ringebu. Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen Øren skole Informasjonshefte 2014-2015 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Lindeberg skole. Endelig er dagen her! Velkommen til Lindeberg skole!

Lindeberg skole. Endelig er dagen her! Velkommen til Lindeberg skole! Lindeberg skole Endelig er dagen her! Velkommen til Lindeberg skole! Barn kan bekymre seg Finner jeg fram? Er de voksne der? Hvor er do? Hva er rektor? Er friminutt og frikvarter det samme? Hjelp barnet

Detaljer