UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen ERN Ernæringsepidemiologi. Fredag 4. oktober 2019 kl 09:00-12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen ERN Ernæringsepidemiologi. Fredag 4. oktober 2019 kl 09:00-12:00"

Transkript

1 UNIVERSITETET I OSLO Avdeling for ernæringsvitenskap DET MEDISINSKE FAKULTET Eksamen ERN 4200 Ernæringsepidemiologi Fredag 4. oktober 2019 kl 09:00-12:00 Oppgavesettet består av i alt 6 sider inklusive forside, med i alt 5 oppgaver. Poengfordeling mellom oppgavene: Oppgave 1 22 poeng Oppgave 2 30 poeng Oppgave 3 20 poeng Oppgave 4 20 poeng Oppgave 5 8 poeng I alt 100 poeng Tillatte hjelpemidler: Utdelt kalkulator. NB! Start med besvarelse av hver oppgave på nytt ark. Eventuelle spørsmål kan stilles kl 09:30 og 11:00 Lykke til!

2 Oppgave 1 a) Misklassifisering (feilklassifisering) er et sentralt begrep i epidemiologien. Hva er misklassifisering, og hvorfor er det viktig å tenke på når man skal studere sammenhengen mellom en risikofaktor og et utfall? Svar: Misklassifisering skjer når ein person blir kategorisert i feil kategori, t.d. at ein som ikkje røykjer vert kategorisert som røykjar, eller at ein person med diabetes vert kategorisert som ikkje-diabetikar. Personar kan misklassifiserast både med omsyn til eksponering og utfall. Misklassifisering kan føra til feile konklusjonar når ein studerer samanhengen mellom ei eksponering og eit utfall. Poeng: 4 b) Misklassifiseringen kan være differensiell eller ikke-differensiell. Forklar forskjellen mellom de to kategoriene, og gi et eksempel på hver av dem. Svar: Ved differensiell misklassifisering er feilstrukturen i utfallet/eksponeringa ikkje uavhengig av eksponeringa/utfallet. Ved ikkje-differensiell misklassifisering er feilstrukturen i utfallet/eksponeringa uavhengig av eksponeringa/utfallet. Døme på differensiell misklassifisering: Kasus i ein studie feilrapporterer kosthaldet sitt annleis enn kontrollane i den same studien. Recall bias. Døme på ikkje-differensiell misklassifisering: Kasus og kontrollar feilrapporterer kosthaldet sitt på same måte. Poeng: 4 Svar: c) Det er gjennomført en studie av bruk av kosttilskudd og risiko for høyt blodtrykk. I alt personer i alderen 20 til 70 år deltar i undersøkelsen. Opplysningene om blodtrykk er samlet inn ved hjelp at direkte målinger (snitt av tre målinger per person). Blodtrykksvariabelen blir dikotomisert i «høyt blodtrykk» og «ikke-høyt blodtrykk». Ved denne dikotomiseringen har 3000 av studiedeltakerne høyt blodtrykk, mens de resterende ikke har det. Opplysningene om bruk av kosttilskudd er selvrapporterte. Alle deltakerne svarer på spørsmålet «Bruker du kosttilskudd?», med svaralternativene «ja» og «nei». Halvparten av deltakerne svarer «ja» på spørsmålet om kosttilskuddbruk. Den andre halvdelen svarer «nei». 20% av de som sier de tar kosttilskudd blir klassifisert til å ha «høyt blodtrykk». Sett opp en 2x2-tabell og regn ut odds ratioen for sammenhengen mellom bruk av kosttilskudd og risiko for å ha høyt blodtrykk dersom alle svarte korrekt på spørsmålet om bruk av bruk av kosttilskudd korrekt. Brukar kosttilskot Brukar ikkje kosttilskot 2

3 Har høgt blodtrykk Har ikkje høgt blodtrykk OR = 2,25 Poeng: 6 d) Du vil gjerne undersøke i hvilken grad deltakerne har svart rett på spørsmålet om bruk av kosttilskudd. Hvordan kan du undersøke dette, og hva kalles en slik studie? Svar: Valideringsstudie. Kan intervjua eit utval av deltakarane om kosttilskotbruken deira. Utvalet bør vera mest mogeleg representativt for deltakarane i heile studien (kjønn, alder, blodtrykk osv). Den som intervjuar deltakarane bør ikkje vita om dei har høgt blodtrykk eller ikkje for å redusera risikoen for systematiske feil (researcher blinding). Poeng: 5 e) Det viser seg at 10% av alle deltakerne har svart feil på spørsmålet om de bruker kosttilskudd eller ikke. Hvordan vil du vurdere dette nivået av misklassifisering? Svar: Det er selvsagt uheldig med misklassifisering siden dette kan påvirke risikoestimatet for sammenhengen mellom bruk av kosttilskudd og høyt blodtrykk. Det er likevel ikke uvanlig med misklassifisering av selvrapporterte data i denne størrelsesordenen. Poeng: 3 Oppgave 2 Det planlegges nasjonal tarmkreftscreening i Norge. En kollega ønsker å gjøre noen studier i det koloskopiprogrammet begynner. Målet er ny kunnskap om hvorfor det er så mye tarmkreft i Norge. Kollegaen din foreslår en studie hvor dere samler inn data på alle som får diagnostisert et forstadium til tarmkreft, adenomatøse høyrisiko polypper (heretter kalt polypper), i screeningen. Han vil sammenligne kostholdet hos de som får polypper diagnostisert ved koloskopi med kostholdet hos de som har en negativ koloskopi (ingen polypper eller kreft). Hypotesen hans er at det er kombinasjonen av stekt/grillet kjøtt, alkohol og muligens en spesiell bakterie som finnes i drikkevann noen steder i landet, som særlig gir tarmkreft. Dere får mål på bakterien i alle kommuner i hele landet via noen helt nye målinger en kollega fra Mattilsynet har stått for. Dere setter opp et spørreskjema som sendes ut til de første 1000 diagnostisert med polypper og 1000 tilfeldige uttrukket kvinner og menn uten polypper (alle er i alderen 55-59) fra tarmkreftscreeningen. 3

4 1. Hva slags studiedesign er dette? 2. Er det noen utfordringer med seleksjonsfeil i denne studien? Forklar svaret. Legg særlig vekt på å forklare hvorfor dette faktisk er en seleksjonsfeil, og hvorfor det kan gi feil estimat. 3. Er det noen utfordringer med informasjonsfeil i denne undersøkelsen? Forklar svaret. Dere gjør studien. I de statistiske analysene finner dere at både stekt/grillet kjøtt, alkohol og eksponering for denne bakterien er risikofaktorer for polypper. Merkelig nok ser det ut til at de som har høy eksponering for bakterien, drikker mindre alkohol. Mattilsynkollegaen din mistenker at dette kan forklares ved at bakterien gjør enkelte uvel hvis de drikker alkohol. 4. Skal du justere for bakterieeksponeringen når du ser på effekten av alkohol på polypper? Forklar svaret. 5. Hvis du justerer, hvordan vil du anslå at dette affiserer effektestimatet av alkohol på polypper? Vil effekten av alkohol bli sterkere eller svakere? (La oss si at effekten (relative risikomålet) før justering er 2.0 for polypper når dere sammenligner de som har et alkohol inntak i øvre kvartil sammenlignet med de som ikke drikker alkohol). 6. En kreftepidemiolog du kjenner mener at helseregion kan være en effektmodifiserende variabel. Hva slags analyser gjør du for å se om det stemmer? 7. Du bestemmer deg for å følge polypp pasientene fremover i tid for å se på fremtidig kreftrisiko. Etter 5 år har 230 fått tarmkreft. Hva slags studiedesign blir dette? Hva mer må du vite for å forstå om polypper øker risikoen for tarmkreft? Svar: 1. Kasus-kontroll 2 poeng 2. De vet jo utfallet (polypp status) i det de blir spurt om deltagelse. Kunnskap om utfall kan påvirke om de blir med i studien eller ikke. Deltagelsesbias (en type seleksjonsfeil) er en definitiv mulighet. For å få full uttelling her er det ikke nok å si at deltagelsen kan være feks lavere i polypp gruppen. De må også forklare hvorfor det blir selektivt altså at det er en mulighet at deltagelsen også avhenger av eksponering, og at faktorene som avgjør deltagelse kan være forskjellig for kasus og ktr (er ikke nok å si at det blir lavere deltagelse i feks kasus gruppen - de må angi deltagelse mhp BÅDE eksponerings- og utfallsfaktorene). 8 poeng 3. Ja. Potensiell recall bias. 5 poeng 4. Ja. Konfunderende variabel er RF for utfall og påvirker alkohol inntak. 2 poeng 5. ikke justering vil gi negativ bias (+ sammenheng med utfall, - sammenheng med eksponering, og +- gir negativ bias). Det faktiske (sanne) estimatet vil være over poeng 6. Feks kjøre stratifisert analyse på RHF. Deretter teste om det er heterogenitet mellom strataene (evt legge inn interaksjon/produktterm i modellen). De må i alle fall kunne svare det som står i første setning. 4

5 4 poeng 7. Kohort. Må også vite hva som skjer hos ikke-eksponerte (de uten polypper). Deretter kan de evt gå inn i diskusjon om dette er en statisk eller dynamisk populasjon. 4 poeng Oppg 2. kan i alt gi 30 poeng. Oppgave 3 Kvinner som planlegger graviditet anbefales å ta et daglig folattilskudd for å forebygge ryggmargsbrokk og annen alvorlig nevralrørsdefekt. Ved Nasjonalt folkehelseinstitutt forskes det på bruk av folat og ulike helseforhold. I 2011 publiserte forskere ved instituttet en studie av mors bruk av folat og sen språkutvikling hos barnet ved 3-års alder (Roth et al., JAMA 2011). Dataene var fra Den norske mor og barn undersøkelsen og er innhentet ved hjelp av spørreskjema i svangerskapet (tilskudd) og da barnet var tre år (sen språkutvikling). Variabelen sen språkutvikling har to kategorier: 0= nei, 1= ja. Variabelen tilskudd har fire kategorier: 1= ingen, 2= andre tilskudd, ikke folat, 3= kun folat, 4= folat og andre tilskudd. Blant barn, hadde 204 alvorlig sen språkutvikling da de var tre år. Tabellen nedenfor viser resultatene av studien for de to variablene tilskudd og sen språkutvikling: a) Forskerne anvendte logistisk regresjon i analysen av tilskudd og sen språkutvikling. Hvilken av de to variablene er avhengig variabel? SVAR: Sen språkutvikling 2 poeng b) Hvordan vil du legge inn variabelen tilskudd i den logistiske regresjonsmodellen? SVAR: Tilskudd er en ordinal forklaringsvariabel med 4 kategorier og vi legger den inn i modellen ved hjelp av tre dummy variabler. 4 poeng c) Hva er effektestimatet i logistisk regresjon? SVAR: Odds ratio (OR). 2 poeng 5

6 d) Tabellen nedenfor viser resultatene av logistisk regresjonsanalyse i Roth et al sin artikkel: Gi en fortolkning av effektestimatene og 95% konfidensintervallene i den ujusterte modellen. SVAR: Sammenlignet med ingen var det ikke signifikant effekt av andre tilskudd, ikke folat på sen språkutvikling (OR (95% CI) var 0.99 (0.61, 1.59)). Både kvinnene som svarte kun folat og kvinnene som svarte folat og andre tilskudd hadde signifikant redusert odds for sen språkutvikling hos barnet sammenlignet med kvinnene som svarte ingen tilskudd (OR (95% CI) var hhv (0.18, 0.67) og 0.42 (0.31, 0.58)). Effektestimatene viste lik effekt av kun folat og folat og andre tilskudd sammenlignet med ingen på sen språkutvikling. 6 poeng e) Endret effektestimatene seg når forfatterne justerte for mors utdanning, kroppsmasseindeks, paritet og sivilstatus? Begrunn svaret og tolk effektestimatene med 95% konfidensintervaller. SVAR: OR ene er nokså like i ujustert og justert modell. Sammenlignet med ingen er det ikke signifikant effekt av andre tilskudd, ikke folat hverken i ujustert (OR (95% CI) var 0.99 (0.61, 1.59)) eller justert modell (OR (95% CI) var 1.04 (0.35, 0.86)). For kvinnene som svarte kun folat eller folat og andre tilskudd var effekten noe svakere i den justerte modellen, men disse kvinnene hadde signifikant redusert odds for sen språkutvikling hos barnet både i ujustert (OR (95% CI) var hhv (0.18, 0.67) og 0.42 (0.31, 0.58)) og justert (OR (95% CI) var hhv (0.31, 0.58) og 0.55 (0.39, 0.78)) modell. Mao var det lik effekt av kun folat og folat og andre tilskudd på sen språkutvikling også i den justerte modellen. 6 poeng Oppgave 4 a) Hva står følgende forkortelser for: EPIC NOWAC HUNT HUSK 6

7 Svar: EPIC European Prospectiv Investigation into Cancer and Nutrition NOWAC The Norwegian Women and Cancer Study HUNT Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag HUSK Helseundersøkelsene i Hordaland Maks 2 poeng b) Gi en beskrivelse (max 0,5 side) av NOWAC. Relevante momenter å ta med er studiedesign, formål, deltakere, innsamling av kostdata osv. Svar: Nasjonal populasjonsbasert kohortstudie. Aim: Epidemiological analysis of risk factors for cancer based on information in the NOWAC database (questionnaire and blood samples) norske kvinner, kostdata fra kvinner. Kostdata samlet inn vha. FFQ. Reperterte innsamlinger for mange av deltakerne. En rekke metodologiske studier av kostdata (reproduserbarhet, validitet (bruk av biologisk markør og gjenntatte 24-timers kostintervju). Del av EPIC. Korrigering for målefeil i kostdata i en rekke assossiasjonsanalyser. Poeng 4 c) Som i de aller fleste studier har manglende data også i NOWAC. Forklar forskjellen på «unit non-response» (enhets non-respons), «wave non-response» (bølge nonrespons) og «item non-response» (spørsmål non-respons). Vi har ikke gode norske begrep for de ulike formene for manglende svar (non-response), så bruk gjerne de engelske begrepene når du svarer. Svar: unit manglar alle data frå individet/ikkje svar i det heile/non-respons Wave i ein longitudinell studie, manglar data på eit eller fleire tidspunkt. Item manglar data på eit eller fleire spørsmål/målingar på eit måletidspunkt. Poeng 4,5 d) Manglende svar på enkeltspørsmål vil alltid være uheldig, men er særlig en utfordring ved næringsberegninger av spørreskjemaer. Forklar hvorfor. Svar: For å kunna inngå i ei summering (som næringsutrekning er) må ein ha svart på alle spørsmåla. Eit spørsmål som er ubesvart kan ikkje summerast. I ernæringsepidemiologien bruker ein ofte FFQ til å samla inn kostdata. Slik skjema har ofte ein eller fleire manglande verdiar etter utfylling. I mange studiar ville talet på personar som kan inngå i kostanalysane bli lågt dersom berre dei som har fylt ut alle spørsmåla i FFQen kan inkluderast. Poeng 4 e) I et metodologisk arbeid i NOWAC fant man 18% manglende verdier ved innsamling av kostholdsdata (Parr et al. 2007). Hvordan vil du vurderer dette nivået av manglende 7

8 verdier? Diskuter særlig med tanke på NOWACs design og kostholdsundersøkelsesmetoden som er brukt i studien. Svar: NOWAC er en stor postal undersøkelse der det ikke er noen direkte kontakt mellom deltakerne og forskerne. Det er brukt en papir-ffq til å samle inn selvrapporterte kostdata. Denne metoden er sårbar for manglende verdier. 18% manglende verdier er uheldig, men ikke ulikt det man ser i andre tilsvarende studier. Poeng 3,5 f) Parr et al. undersøkte betydningen av å imputere manglende data i kostdataene på ulike måter. Hva menes med å imputere manglende data? Svar: Å sette inn verdier der det mangler. (For eksempel tolker man ofte manglende svar i en FFQ som ikke-konsumert, og imputerer verdien 0). Poeng 2 Oppgave 5 a) Du får i oppdrag å bruke en ren teoretisk tilnærming når du skal gjøre kostmønsteranalyse på et datasett med kostholdsinformasjon om det totale kostholdet i en gitt populasjon. Hva er navnet på metoden du skal benytte? b) Grei ut om to viktige utfordringer med denne metoden c) Du skal bruke en empirisk tilnærming når du skal gjøre en kostmønsteranalyse. Gi ett eksempel på en metode du kan benytte d) For kostmønster analyser generelt, nevn to viktige fordeler med metodikken sammenliknet med den tradisjonelle tilnærmingen Fasit: Denne figuren har blitt brukt i undervisningen og viser de ulike metodene som har blitt omtalt. a) Hva er navnet på metoden du skal benytte? (1 poeng) Indeks/score b) Grei ut om to viktige utfordringer med denne metoden (4 poeng) 8

9 Det kan være vanskelig å bestemme poeng range og cut-off verdier. Det kan benyttes en dikotom tilnærming (eks 0 & 1) eller en gradering (eks poeng) i forhold til dagens kunnskap om hva et sunt kosthold er. For eksempel kan en dikotom tilnærming gi et litt lite nyansert bilde av kostholdet, slik at bildet kan bli «sort-hvitt». Det kan være vanskelig å bestemme hvilke variabler som skal inngå. Skal man inkludere matvarer/matvaregrupper, næringsstoffer, både matvarer/matvaregrupper og næringsstoffer, bare sunne variabler, bare usunne variabler eller en kombinasjon av sunne og usunne variabler. Det kan være vanskelig å bestemme om alle komponenter i indeksen/scoren skal telle like mye. I de fleste indekser/scorer teller hver komponent like mye, men det er ikke sikkert at dette er riktig da det ikke er kjent om alle komponenter har samme påvirkning på helsen. Energiinntaket kan være en konfunderende faktor. Ikke alle indekser/scorer tar hensyn til dette. Målefeil i kostholdsdata kan påvirke kvaliteten av indeksen/scoren. Det er lite kunnskap om validiteten og reproduserbarheten til indekser/scorer. c) Gi ett eksempel på en metode du kan benytte (1 poeng) PCA (principal components analysis), cluster analyse eller RRR (reduced rank regression). d) For kostmønster analyser generelt, nevn to viktige fordeler sammenliknet med den tradisjonelle tilnærmingen (2 poeng) Ser på helheten i kostholdet fremfor enkelt komponenter i kostholdet. Matvarer spises i kombinasjon og består av mange ulike næringsstoffer, derfor er det vanskelig å vurdere rollen til ett næringsstoff eller én matvare/matvaregruppe alene, men med kostmønster analyse kan alle komponenter og eventuelle interaksjoner inkluderes. - Oppgavesettet slutt- 9

ERNSEM4B bolk 1. Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi. Fredag 13. november 2015 kl

ERNSEM4B bolk 1. Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi. Fredag 13. november 2015 kl ERNSEM4B bolk 1 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi Fredag 13. november 2015 kl. 09.00 12.00 Oppgavesettet består av i alt 4 sider inklusive forsiden, med i alt 3 oppgaver. Oppgave 1 teller 50%,

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00 MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016 Individuell skriftlig eksamen i STA 400- Statistikk Fredag 13. mars 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven består av 10 sider inkludert forsiden

Detaljer

regresjonsmodeller multippel logistisk regresjon logistisk regresjon prediksjon vs assosiasjon den logistisk funksjonen (2)

regresjonsmodeller multippel logistisk regresjon logistisk regresjon prediksjon vs assosiasjon den logistisk funksjonen (2) Innføring i medisinsk statistikk del 2 regresjonsmodeller Hvorfor vil man bruke regresjonsmodeller? multippel logistisk regresjon. predikere et utfall (f.eks. sykdom, død, blodtrykk) basert på et sett

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av en kasuskontrollstudie

Sjekkliste for vurdering av en kasuskontrollstudie Sjekkliste for vurdering av en kasuskontrollstudie Hvordan bruke sjekklisten Sjekklisten består av tre deler der de overordnede spørsmålene er: Kan du stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan

Detaljer

ERN2030. Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi. Onsdag 15. juni 2016 kl

ERN2030. Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi. Onsdag 15. juni 2016 kl ERN2030 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi Onsdag 15. juni 2016 kl. 09.00 13.00 Oppgavesettet består av i alt syv (7) sider inklusive forsiden, med i alt 5 oppgaver. Oppgave 1 og 2 teller 50%,

Detaljer

KLH 3002 Epidemiologi Eksamen Høst 2011 Eksaminator: Geir W. Jacobsen, ISM

KLH 3002 Epidemiologi Eksamen Høst 2011 Eksaminator: Geir W. Jacobsen, ISM KLH 3002 Epidemiologi Eksamen Høst 2011 Eksaminator: Geir W. Jacobsen, ISM Oppgaven består av 18 spørsmål, hvorav de første 15 er flervalgsspørsmål (ett poeng per oppgave) - sett ring rundt riktig svar.

Detaljer

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00.

STUDIEÅRET 2013/2014. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00. STUDIEÅRET 2013/2014 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Fredag 25. april 2014 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

SKOLEEKSAMEN I SOS KVANTITATIV METODE. 27. februar 2017 (4 timer)

SKOLEEKSAMEN I SOS KVANTITATIV METODE. 27. februar 2017 (4 timer) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi BOKMÅL SKOLEEKSAMEN I SOS4020 - KVANTITATIV METODE 27. februar 2017 (4 timer) Tillatte hjelpemidler: Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator. Sensur for eksamen

Detaljer

KLH3002 Epidemiologi. Eksamen høsten 2012

KLH3002 Epidemiologi. Eksamen høsten 2012 KLH3002 Epidemiologi Eksamen høsten 2012 1. Insidens andel (Eng. Incidence proportion)avhenger av A. oppfølgingstiden i studien (= follow up time) B. bortfall fra studien (= loss to follow up) C. Både

Detaljer

PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014

PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014 Psykologisk institutt PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014 Skriftlig skoleeksamen fredag 2. mai, 09:00 (4 timer). Kalkulator uten grafisk display og tekstlagringsfunksjon

Detaljer

Sjekkliste for vurdering av en kohortstudie

Sjekkliste for vurdering av en kohortstudie Sjekkliste for vurdering av en kohortstudie Hvordan bruke sjekklisten Sjekklisten består av tre deler der de overordnede spørsmålene er: Kan du stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Utsatt individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Mandag 24. august 2015 kl. 10.00-12.

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2014/2016. Utsatt individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Mandag 24. august 2015 kl. 10.00-12. MASTR I IDRTTSVITNSKAP 2014/2016 Utsatt individuell skriftlig eksamen i STA 400- Statistikk Mandag 24. august 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: kalkulator ksamensoppgaven består av 10 sider inkludert

Detaljer

STUDIEÅRET 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Onsdag 24. april 2013 kl

STUDIEÅRET 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Onsdag 24. april 2013 kl STUDIEÅRET 2012/2013 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Onsdag 24. april 2013 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1000 Innføring i anvendt statistikk Eksamensdag: Onsdag 12. oktober 2016 Tid for eksamen: 10.00 12.00 Oppgavesettet er på

Detaljer

STUDIEÅRET 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Tirsdag 27. august 2013 kl

STUDIEÅRET 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Tirsdag 27. august 2013 kl STUDIEÅRET 2012/2013 Utsatt individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Tirsdag 27. august 2013 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen ERN Ernæringsepidemiologi. Torsdag 4. oktober 2018 kl 09:00-12:00

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen ERN Ernæringsepidemiologi. Torsdag 4. oktober 2018 kl 09:00-12:00 UNIVERSITETET I OSLO Avdeling for ernæringsvitenskap DET MEDISINSKE FAKULTET Eksamen ERN 4200 Ernæringsepidemiologi Torsdag 4. oktober 2018 kl 09:00-12:00 Oppgavesettet består av i alt X sider inklusive

Detaljer

EKSAMEN I SOSIOLOGI SOS KVANTITATIV METODE. ORDINÆR SKOLEEKSAMEN 4. april 2011 (4 timer)

EKSAMEN I SOSIOLOGI SOS KVANTITATIV METODE. ORDINÆR SKOLEEKSAMEN 4. april 2011 (4 timer) EKSAMEN I SOSIOLOGI SOS4020 - KVANTITATIV METODE ORDINÆR SKOLEEKSAMEN 4. april 20 (4 timer) Tillatt hjelpemiddel: Ikke-programmerbar kalkulator. Opplysninger bakerst i oppgavesettet Sensur på eksamen faller

Detaljer

ERN 2110. Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi. Fredag 6. februar 2015 kl. 09.00 13.00

ERN 2110. Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi. Fredag 6. februar 2015 kl. 09.00 13.00 ERN 2110 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi Fredag 6. februar 2015 kl. 09.00 13.00 Oppgavesettet består av i alt syv (7) inklusive forsiden, med i alt fem oppgaver. Oppgave 1 teller 15%, oppgave

Detaljer

EKSAMENSOPPGÅVE KLH3002 Epidemiologi 1 Torsdag timar

EKSAMENSOPPGÅVE KLH3002 Epidemiologi 1 Torsdag timar et medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin EKSMENSOPPGÅVE KLH3002 Epidemiologi 1 Torsdag 9.6.2011 3 timar ntal studiepoeng: 7,5 Lovlege hjelpemiddel: Kalkulator ntal sider (inkludert framside):

Detaljer

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen KONTE ERN Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen KONTE ERN Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition UNIVERSITETET I OSLO Avdeling for ernæringsvitenskap DET MEDISINSKE FAKULTET Eksamen KONTE ERN 4310 Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition Onsdag 23. november 2016 kl 09:00-13:00 Oppgavesettet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Torsdag 9. oktober 2008. Tid for eksamen: 15:00 17:00. Oppgavesettet er på

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. MAI 2004 (6 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. MAI 2004 (6 timer) EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. MAI 2004 (6 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller fredag 28. mai kl. 14.00,

Detaljer

Skoleeksamen i SOS Kvantitativ metode

Skoleeksamen i SOS Kvantitativ metode Skoleeksamen i SOS1120 - Kvantitativ metode Hjelpemidler Ordbok Alle typer kalkulatorer Tirsdag 30. mai 2017 (4 timer) Lærerbok (det er mulig mulig å ha med en annen, tilsvarende pensumbok, som erstatning

Detaljer

2. Forklar med egne ord de viktigste forutsetningene for regresjonen og diskuter om forutsetningene er oppfylt i oppgave 1.

2. Forklar med egne ord de viktigste forutsetningene for regresjonen og diskuter om forutsetningene er oppfylt i oppgave 1. Oppgave 1 (maks 14 poeng): 1. Forklar hvorfor vi bruker et utvalg fra populasjonen (og ikke hele populasjonen) for statistiske tester og hvordan man gjøre det å trekke et utvalg (angi et eksempel). 2.

Detaljer

Kurs i kunnskapshåndtering å finne, vurdere, bruke og formidle forskningsbasert kunnskap i praksis. Hege Kornør og Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas

Kurs i kunnskapshåndtering å finne, vurdere, bruke og formidle forskningsbasert kunnskap i praksis. Hege Kornør og Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas Kurs i kunnskapshåndtering å finne, vurdere, bruke og formidle forskningsbasert kunnskap i praksis 16.mars 2007 Hege Kornør og Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i STK1000 Innføring i anvendt statistikk Eksamensdag: Torsdag 2. desember 2010. Tid for eksamen: 09.00 13.00. Oppgavesettet er på

Detaljer

STUDIEÅRET 2016/2017. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 27. april 2017 kl

STUDIEÅRET 2016/2017. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 27. april 2017 kl STUDIEÅRET 2016/2017 Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk Torsdag 27. april 2017 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: Kalkulator og formelsamling som blir delt ut på eksamen Eksamensoppgaven består

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2013/2015 MASTER I IDRETTSFYSIOTERAPI 2013/2015. Utsatt individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2013/2015 MASTER I IDRETTSFYSIOTERAPI 2013/2015. Utsatt individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk MSTR I IRTTSVITNSKP 013/015 MSTR I IRTTSFYSIOTRPI 013/015 Utsatt individuell skriftlig eksamen i ST 400- Statistikk Mandag 5. august 014 kl. 10.00-1.00 Hjelpemidler: kalkulator ksamensoppgaven består av

Detaljer

Informasjon om eksamen SOS Kvantitativ metode

Informasjon om eksamen SOS Kvantitativ metode Informasjon om eksamen SOS1120 - Kvantitativ metode Skriftlig skoleeksamen 29. mai 2018 4 timer Eksamensoppgaven Eksamenssettet består av 26 sider inkludert denne, med 22 oppgaver. Oppgavesettet er delt

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2013/2015 MASTER I IDRETTSFYSIOTERAPI 2013/2015. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2013/2015 MASTER I IDRETTSFYSIOTERAPI 2013/2015. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk MASTER I IDRETTSVITENSKAP 013/015 MASTER I IDRETTSFYSIOTERAPI 013/015 Individuell skriftlig eksamen i STA 400- Statistikk Mandag 10. mars 014 kl. 10.00-1.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven består

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1000 Innføring i anvendt statistikk Eksamensdag: Fredag 28. oktober 2016 Tid for eksamen: 14.00 16.00 Oppgavesettet er på

Detaljer

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2018/2020. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Mandag 18. mars 2019 kl

MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2018/2020. Individuell skriftlig eksamen. STA 400- Statistikk. Mandag 18. mars 2019 kl MASTER I IDRETTSVITENSKAP 2018/2020 Individuell skriftlig eksamen i STA 400- Statistikk Mandag 18. mars 2019 kl. 10.00-12.00 Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist: 8.april 2019

Detaljer

UTSATT SKOLEEKSAMEN I SOS KVANTITATIV METODE. 29. Mars 2017 (4 timer)

UTSATT SKOLEEKSAMEN I SOS KVANTITATIV METODE. 29. Mars 2017 (4 timer) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi BOKMÅL UTSATT SKOLEEKSAMEN I SOS4020 - KVANTITATIV METODE 29 Mars 2017 (4 timer) Tillatte hjelpemidler: Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator Sensur for

Detaljer

Institutt for økonomi og administrasjon

Institutt for økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Statistiske metoder Bokmål Dato: Torsdag 19. desember Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside): 8 Antall oppgaver: 3 Oppsettet

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 6. DESEMBER 2007 (4 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 6. DESEMBER 2007 (4 timer) EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 6. DESEMBER 2007 (4 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller torsdag 3. Januar

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1110 Statistiske metoder og dataanalyse 1. Eksamensdag: Tirsdag 11. desember 2012. Tid for eksamen: 14.30 18.30. Oppgavesettet

Detaljer

ME Vitenskapsteori og kvantitativ metode

ME Vitenskapsteori og kvantitativ metode KANDIDAT 2581 PRØVE ME-417 1 Vitenskapsteori og kvantitativ metode Emnekode ME-417 Vurderingsform Skriftlig eksamen Starttid 18.05.2018 09:00 Sluttid 18.05.2018 13:00 Sensurfrist 08.06.2018 02:00 PDF opprettet

Detaljer

SKOLEEKSAMEN I SOS KVANTITATIV METODE. 29. februar 2016 (4 timer)

SKOLEEKSAMEN I SOS KVANTITATIV METODE. 29. februar 2016 (4 timer) SKOLEEKSAMEN I SOS4020 - KVANTITATIV METODE 29. februar 2016 (4 timer) Tillatte hjelpemidler: Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator. Sensur for eksamen faller 21. mars klokken 14.00. Sensuren publiseres

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 2. DESEMBER 2010 (4 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 2. DESEMBER 2010 (4 timer) EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 2. DESEMBER 2010 (4 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller 23. desember 2010

Detaljer

EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 8. april (4 timer)

EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 8. april (4 timer) EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 8. april 200 (4 timer) Tillatte hjelpemidler: Ikke-programmerbar kalkulator Liste med matematiske uttrykk/andeler i fordelinger (bakerst i oppgavesettet) Sensur på

Detaljer

ERN 2110 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi

ERN 2110 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi ERN 2110 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi Fredag 8. juni 2012 kl. 09.00 13.00 Oppgavesettet består av i alt seks (6) sider inklusive forsiden, med i alt fire oppgaver. Oppgavene teller likt.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Deleksamen i: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Onsdag 13. oktober 2010. Tid for eksamen: 15:00 17:00. Oppgavesettet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Matematisk Institutt

UNIVERSITETET I OSLO Matematisk Institutt UNIVERSITETET I OSLO Matematisk Institutt Midtveiseksamen i: STK 1000: Innføring i anvendt statistikk Tid for eksamen: Onsdag 9. oktober 2013, 11:00 13:00 Hjelpemidler: Lærebok, ordliste for STK1000, godkjent

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK 1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Torsdag 1. juni 2006. Tid for eksamen: 09.00 12.00. Oppgavesettet er på

Detaljer

Tid: 29. mai (3.5 timer) Ved alle hypotesetester skal både nullhypotese og alternativ hypotese skrives ned.

Tid: 29. mai (3.5 timer) Ved alle hypotesetester skal både nullhypotese og alternativ hypotese skrives ned. EKSAMENSOPPGAVE, bokmål Institutt: IKBM Eksamen i: STAT100 STATISTIKK Tid: 29. mai 2012 09.00-12.30 (3.5 timer) Emneansvarlig: Trygve Almøy (Tlf: 95141344) Tillatte hjelpemidler: C3: alle typer kalkulator,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1120 Statistiske metoder og dataanalyse 2. Eksamensdag: Mandag 30. mai 2005. Tid for eksamen: 14.30 17.30. Oppgavesettet er

Detaljer

Sensorveiledning: skoleeksamen i SOS Kvantitativ metode

Sensorveiledning: skoleeksamen i SOS Kvantitativ metode Sensorveiledning: skoleeksamen i SOS1120 - Kvantitativ metode Tirsdag 30. mai 2016 (4 timer) Poenggivning og karakter I del 1 gis det ett poeng for hvert riktige svar. Ubesvart eller feil svar gis 0 poeng.

Detaljer

Detaljerte forklaringer av begreper og metoder.

Detaljerte forklaringer av begreper og metoder. Appendiks til Ingar Holme, Serena Tonstad. Risikofaktorer og dødelighet oppfølging av Oslo-undersøkelsen fra 1972-73. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 456 60. Dette appendikset er et tillegg til artikkelen

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 30. NOVEMBER 2006 (4 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 30. NOVEMBER 2006 (4 timer) EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 30. NOVEMBER 2006 (4 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller torsdag 21. desember

Detaljer

Eksamen er todelt, og har en kvantitativ og en kvalitativ del. Begge skal besvares.

Eksamen er todelt, og har en kvantitativ og en kvalitativ del. Begge skal besvares. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi KRIM4103/RSOS4103 - Metode Skriftlig eksamen høst 2014 Dato: Fredag 28. november kl. 10.00 (4 timer) Eksamen er todelt,

Detaljer

SKOLEEKSAMEN 2. november 2007 (4 timer)

SKOLEEKSAMEN 2. november 2007 (4 timer) EKSAMEN I SOS400 KVANTITATIV METODE SKOLEEKSAMEN. november 007 (4 timer Ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Ingen andre hjelpemidler er tillatt. Sensuren faller fredag 3. november kl.

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ME-417, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert. 2 ME-417, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ME-417, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert. 2 ME-417, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert ME-417 1 Vitenskapsteori og kvantitativ metode Kandidat 3704 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ME-417, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 ME-417, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen ERN Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition

UNIVERSITETET Avdeling for ernæringsvitenskap. Eksamen ERN Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition UNIVERSITETET I OSLO Avdeling for ernæringsvitenskap DET MEDISINSKE FAKULTET Eksamen ERN 4310 Nutritional Epidemiology and Public Health Nutrition Fredag 16. februar 2018 kl 09:00-13:00 Oppgavesettet består

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN KOHORTSTUDIE

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN KOHORTSTUDIE SJEKKLISTE FOR VURDERING AV EN KOHORTSTUDIE Målgruppe: studenter og helsepersonell Hensikt: øvelse i kritisk vurdering FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene?

Detaljer

ME Vitenskapsteori og kvantitativ metode

ME Vitenskapsteori og kvantitativ metode KANDIDAT 2586 PRØVE ME-417 1 Vitenskapsteori og kvantitativ metode Emnekode ME-417 Vurderingsform Skriftlig eksamen Starttid 18.05.2018 09:00 Sluttid 18.05.2018 13:00 Sensurfrist 08.06.2018 02:00 PDF opprettet

Detaljer

OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ 6 SIDER MERKNADER: Alle deloppgaver vektlegges likt.

OPPGAVESETTET BESTÅR AV 3 OPPGAVER PÅ 6 SIDER MERKNADER: Alle deloppgaver vektlegges likt. EKSAMEN I: MOT310 STATISTISKE METODER 1 VARIGHET: 4 TIMER DATO: 08. mai 2008 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator: HP30S, Casio FX82 eller TI-30 Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag) OPPGAVESETTET

Detaljer

Epidemiologi - en oppfriskning. Epidemiologi. Viktige begreper 12.04.2015. Deskriptiv beskrivende. Analytisk årsaksforklarende. Ikke skarpt skille

Epidemiologi - en oppfriskning. Epidemiologi. Viktige begreper 12.04.2015. Deskriptiv beskrivende. Analytisk årsaksforklarende. Ikke skarpt skille Epidemiologi - en oppfriskning Epidemiologi Deskriptiv beskrivende Hyppighet og fordeling av sykdom Analytisk årsaksforklarende Fra assosiasjon til kausal sammenheng Ikke skarpt skille Viktige begreper

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: IN1050 Introduksjon til design, bruk, interaksjon Eksamensdag: 7. desember 2018 Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er

Detaljer

SKOLEEKSAMEN 8. januar 2008 (4 timer)

SKOLEEKSAMEN 8. januar 2008 (4 timer) UTSATT EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE SKOLEEKSAMEN 8. januar 2008 (4 timer) Ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Ingen andre hjelpemidler er tillatt. Sensuren faller fredag 29.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Deleksamen i: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Onsdag 12. oktober 2011. Tid for eksamen: 15:00 17:00. Oppgavesettet

Detaljer

(b) På slutten av dagen legger sekretæren inn all innsamlet informasjon i en ny JMP datafil. Hvor mange rader og søyler(kolonner) har datafila?

(b) På slutten av dagen legger sekretæren inn all innsamlet informasjon i en ny JMP datafil. Hvor mange rader og søyler(kolonner) har datafila? Institutt for samfunnsøkonomi Skriftlig eksamen i: MET 34311 Statistikk Eksamensdato: 01.06.11, kl. 09.00-14.00 Tillatte hjelpemidler: Alle + BI-definert eksamenskalkulator : TEXAS INTRUMENTS BA II Plus

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Eksamen i: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet STK1000 Innføring i anvendt statistikk Eksamensdag: Mandag 3. desember 2018. Tid for eksamen: 14.30 18.30. Oppgavesettet er på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Deleksamen i: STK1000 Innføring i avvendt statistikk Eksamensdag: Onsdag 7. oktober 2015 Tid for eksamen: 11.00 13.00 Oppgavesettet er på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Deleksamen i: UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Onsdag 10. oktober 2012. Tid for eksamen: 15:00 17:00. Oppgavesettet

Detaljer

ERN3100 KONTEEKSAMEN

ERN3100 KONTEEKSAMEN ERN3100 KONTEEKSAMEN Kostholdsmetoder, metabolisme og klinisk ernæring Blokk 1 Fredag 3. november 2017 kl. 09.00 12.00 Oppgavesettet består av i alt seks (6) sider inklusive forsiden, med i alt 5 oppgaver.

Detaljer

Epidemiologi - en oppfriskning. En kort framstilling. Er det behov for kunnskaper om epidemiologi?

Epidemiologi - en oppfriskning. En kort framstilling. Er det behov for kunnskaper om epidemiologi? Epidemiologi - en oppfriskning En kort framstilling Dere kan finne en kort gjennomgang av epidemiologifaget i et kapittel som jeg skrev i en bok. Jacobsen BK. Epidemiologi. I: Kvantitativ forskningsmetodologi

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato: 26. mai 2011 Eksamenstid: 5

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder

Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder Faglig kontakt under eksamen: Martin Rasmussen Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 04.06.2014 Eksamenstid

Detaljer

EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 20. mars (4 timer)

EKSAMEN I SOS4020 KVANTITATIV METODE 20. mars (4 timer) EKSAMEN I SOS400 KVANTITATIV METODE 0. mars 009 (4 timer Tillatte hjelpemidler: Ikke-programmerbar kalkulator Liste med matematiske uttrykk/andeler i fordelinger (bakerst i oppgavesettet Sensur på eksamen

Detaljer

ERN 2110 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi

ERN 2110 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi ERN 2110 Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi Onsdag 8. juni 2011 kl. 09.00 13.00 Oppgavesettet består av i alt syv (7) sider inklusive forsiden, med i alt fire oppgaver. Oppgavene teller likt. Ingen

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2006

SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2006 SENSORVEILEDNING FOR DEN KVANTITATIVE DELEN AV EKSAMENSOPPGAVEN I SOS1002 HØSTEN 2006 Oppgave 1 Nedenfor ser du en forenklet tabell basert på informasjon fra den norske delen av European Social Survey

Detaljer

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Mandag 13. april 2015 kl. 10.00-12.00.

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Mandag 13. april 2015 kl. 10.00-12.00. STUDIEÅRET 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Mandag 13. april 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden Sensurfrist:

Detaljer

STUDIEÅRET 2014/2015. Utsatt individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Tirsdag 25. august 2015 kl. 10.00-12.00.

STUDIEÅRET 2014/2015. Utsatt individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Tirsdag 25. august 2015 kl. 10.00-12.00. STUDIEÅRET 2014/2015 Utsatt individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Tirsdag 25. august 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 11.12.2013 Eksamenstid (fra-til):09:00 13:00

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY1011/PSYPRO4111 Psykologiens metodologi

Eksamensoppgave i PSY1011/PSYPRO4111 Psykologiens metodologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY1011/PSYPRO4111 Psykologiens metodologi Faglig kontakt under eksamen: Ingvild Saksvik-Lehouillier Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 30. mai 2016 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00

Detaljer

Statistikk i klinikken. Arild Vaktskjold 2015

Statistikk i klinikken. Arild Vaktskjold 2015 Statistikk i klinikken Arild Vaktskjold 2015 Kvantitativ forskningsmetode Alt tallfestes, selv kvalitative iakttakelser Målenivå Tall kan klassifiseres forskjellig Målte tallverdier kan anvendes med nøyaktighet

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 73 59 1960 Eksamensdato: 23.05.2016 Eksamenstid (fra-til): 09:00-13:00

Detaljer

Eksamen ST2303 Medisinsk statistikk Onsdag 3 juni 2009 kl

Eksamen ST2303 Medisinsk statistikk Onsdag 3 juni 2009 kl 1 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Faglig kontakt under eksamen Stian Lydersen tlf 72575428 / 92632393 Eksamen ST2303 Medisinsk statistikk Onsdag 3 juni 2009

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 12. DESEMBER 2011 (4 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 12. DESEMBER 2011 (4 timer) EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 12. DESEMBER 2011 (4 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller 12. januar 2012

Detaljer

Statistikk er begripelig

Statistikk er begripelig Statistikk er begripelig men man må begynne med ABC ANOVA ANOVA er brukt til å sammenligne gjennomsnittsverdier Slik er det, selv om det er Analysis of Variance man sier BIVARIAT Bivariat analyse er godt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Underveiseksamen i: STK1000 Innføring i anvendt statistikk. Eksamensdag: Fredag 13.10.2006. Tid for eksamen: Kl. 09.00 11.00. Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. DESEMBER 2005 (4 timer)

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. DESEMBER 2005 (4 timer) EKSAMEN I SOS20 KVANTITATIV METODE 5. DESEMBER 2005 (4 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller fredag 23. desember

Detaljer

Kausalanalyse og seleksjonsproblem

Kausalanalyse og seleksjonsproblem ERLING BERGE SOS316 REGESJONSANALYSE Kausalanalyse og seleksjonsproblem Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, Trondheim Erling Berge 2001 Litteratur Breen, Richard 1996 Regression Models. Censored,

Detaljer

a) Forklar hva som menes med faktorladning, kommunalitet og eigenvalue.

a) Forklar hva som menes med faktorladning, kommunalitet og eigenvalue. Psykologisk institutt - UiO Eksamen PSYC3101 Kvantitative metoder II Høsten 2012 Skriftlig skoleeksamen, 5.oktober kl. 09:00 (3 timer). Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. Alle oppgaver skal besvares.

Detaljer

Skoleeksamen i SOS Kvantitativ metode

Skoleeksamen i SOS Kvantitativ metode Eksamensinformasjon Skoleeksamen i SOS1120 - Kvantitativ metode 2. juni 2016 (4 timer) Informasjonskriv for deg som svarer på vanlig PC og ikke i Inspera: Hjelpemidler Ordbok Alle pensumbøker (inkl. kompendiet

Detaljer

PSY Anvendt kvantitativ forskningsmetode

PSY Anvendt kvantitativ forskningsmetode PSY4020 1 Anvendt kvantitativ forskningsmetode Oppgaver Oppgavetype Vurdering Informasjon Dokument Automatisk poengsum 1 Oppg 1 a) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Oppg. 1 b) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ME-417, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert. 2 ME-417, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ME-417, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert. 2 ME-417, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert ME-417 1 Vitenskapsteori og kvantitativ metode Kandidat 3698 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ME-417, forside Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 ME-417, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR SKOLEEKSAMEN I SOS KVANTITATIV METODE. 11. mars 2015 (4 timer)

SENSORVEILEDNING FOR SKOLEEKSAMEN I SOS KVANTITATIV METODE. 11. mars 2015 (4 timer) SENSORVEILEDNING FOR SKOLEEKSAMEN I SOS4020 - KVANTITATIV METODE 11. mars 2015 (4 timer) Tillatte hjelpemidler: Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator. Sensur for eksamen faller 7. april klokken 14.00.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: ST 301 Statistiske metoder og anvendelser. Eksamensdag: Torsdag, 2. juni, 1994. Tid for eksamen: 09.00 14.00. Oppgavesettet er

Detaljer

Bruk data fra tabellen over (utvalget) og opplysninger som blir gitt i oppgavene og svar på følgende spørsmål:

Bruk data fra tabellen over (utvalget) og opplysninger som blir gitt i oppgavene og svar på følgende spørsmål: Frafall fra videregende skole (VGS) er et stort problem. Bare ca 70% av elevene som begynner p VGS fullfører og bestr i løpet av 5 r. For noen elever er skolen s lite attraktiv at de velger slutte før

Detaljer

Forskningsmetoder. Data: Måling og målefeil. Frode Svartdal. UiTø 16.01.2014 FRODE SVARTDAL 1 V-2014. Frode Svartdal

Forskningsmetoder. Data: Måling og målefeil. Frode Svartdal. UiTø 16.01.2014 FRODE SVARTDAL 1 V-2014. Frode Svartdal Forskningsmetoder Data: Måling og målefeil Frode Svartdal UiTø V-2014 Frode Svartdal 16.01.2014 FRODE SVARTDAL 1 Variabler Variabel noe (av psykologisk interesse) som varierer Motsatt: Konstant Eksempler:

Detaljer

Litt om ernæringsepidemiologi Resultater fra ernæringsepidemiologien. Hvorfor er ikke disse samsvarende?

Litt om ernæringsepidemiologi Resultater fra ernæringsepidemiologien. Hvorfor er ikke disse samsvarende? Melk og hjerte/karsykdom Anne Sofie Biong Leder ernæring TINE BA 1 Hva er hjerte/karsykdom? Etablerte sannheter t h t Litt om ernæringsepidemiologi Resultater fra ernæringsepidemiologien Observasjonsstudier

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2010 I SOS1002 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Faglig kontakt under

Detaljer

Eksamensoppgave i ST3001

Eksamensoppgave i ST3001 Det medisinske fakultet Institutt for kreftforskning og molekylær medisin Eksamensoppgave i ST3001 fredag 25. mai 2012, kl. 9.00 13:00 Antall studiepoeng: 7.5 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator og alle

Detaljer

Obesity, Lifestyle and Cardiovascular Risk in Down syndrome, Prader-Willi syndrome and Williams syndrome

Obesity, Lifestyle and Cardiovascular Risk in Down syndrome, Prader-Willi syndrome and Williams syndrome Obesity, Lifestyle and Cardiovascular Risk in Down e, Prader-Willi e and Williams e Marianne Nordstrøm, Klinisk ernæringsfysiolog, PhD Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnsoer Redusert helse og levealder

Detaljer

Tema Kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode. Forskningsmetode. Kausalitet. Reliabilitet og validitet. Usikkerhet. IA mandag 5/9-2014

Tema Kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode. Forskningsmetode. Kausalitet. Reliabilitet og validitet. Usikkerhet. IA mandag 5/9-2014 Kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode IA mandag 5/9-2014 Johan Håkon Bjørngaard, Professor Institutt for samfunnsmedisin johan.h.bjorngaard@ntnu.no Name, title of the presentation Forskningsmetode

Detaljer

Forelesning 17 Logistisk regresjonsanalyse

Forelesning 17 Logistisk regresjonsanalyse Forelesning 17 Logistisk regresjonsanalyse Logistiske regresjons er den mest brukte regresjonsanalysen når den avhengige variabelen er todelt Metoden kan brukes til å: teste hypoteser om variablers effekt

Detaljer

Kohort studier. Den norske mor og barn studien

Kohort studier. Den norske mor og barn studien Kohort studier Den norske mor og barn studien Marte Handal Overlege, PhD, spesialist i klinisk farmakologi Leder for MoBa fagråd Avdeling for psykiske lidelser Folkehelseinstituttet Typer studier Epidemiologiske

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: STK1110 Statistiske metoder og dataanalyse 1 Eksamensdag: Mandag 30. november 2015. Tid for eksamen: 14.30 18.00. Oppgavesettet

Detaljer