Viser til møte fredag og sender over liste med dokumenter som kompletterer søknaden om tre utleiehytter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viser til møte fredag og sender over liste med dokumenter som kompletterer søknaden om tre utleiehytter."

Transkript

1 bside i av i Fra: 'Aune Erlend" > Dato: 13. desember :04 Til: <sorgaardloqai.no> Emne: ljtleiehytter - komplettering/påmindelse Hel. Viser til møte fredag og sender over liste med dokumenter som kompletterer søknaden om tre utleiehytter. Det som må innsendes er: - Oppdatert nabovarsel. - Beskrivelse av parkeringsforhold. - Søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven (Pbl) Revidert situasjonskart som viser mer nøyaktig plassering av utleiehyttene. - VA-plan som er tegnet på et situasjonskart 1:500 eller 1: Tilkobling vannledningen som går forbi. Er det Øystein sin det eller din? Er det ikke din må erklæring for tilkobling ledningen innsendes (erklæring for legging på annen manns grunn er innsendt) Dovre må innsendes søknad om ferdigattest for VA-anlegget i feltet. Vennlig hilsen Erlend Aune Avd.ing 4FiOR.0 KOMMUNE 7170 Åfjord Tlf E-post: Web: Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig epost registreres i vårt sakssystem og dermed blir synlig på postlisten til Åfjord kommune

2 Vedlegg Side I - av C I Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Naboversel kan enten sendes som rekommandert sending overleveres personlig mot kvlttering eller sendes på e.post mot kvittering Med kvittering for mottatt epost menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig overtevesing vil sigaetur gjelde som bekreftels, på at varslet er mottatt. Del kan ogeå slgnerea på at man gir samtykke tfl tiltaket. TIlttgleldur. Gnr. Bnr. I Festerir. I Seksonsnr. Bygningsnr. l Bollgnr. I Kommune Eiendom! Åord byggested Adresse Postnr. I Poststed - Linesvegen 7176 Linesøya k,i$ft Nabo4gjenboerelefldom tstj r.k manrfinn av veelløte nebnuarael med tilhørende vedleaa: Eier/fester av nabodgjenboereiendom Gnr. I Bnr. I Festen, I Seksjonsnr. Eiers/festers navn 0 nd ost Michael Henrik Grenne Adresse Adresse Kvitte siofrvsdleggea Troliskaret 3 Jobakken I Postnr. I Poststed Postnr. I Poststed Poststedets feg.nr Linesøya 7125 Vanvikan Personlig kvittering for Dato Sign Personlig kvittering for. Dato Sign - fl mottatt varsel samtykke tit tilta ket Nsbo-Igjenbeereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendorn Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr. Eiers/festers navn 0 t Ann Heidi Sæther Grenne Adrevse Adresse <vitteijdtegges Trollskaret 3 Jobakken I Postnr. I Poststed Postnr. l Poststed Postsiedets reg. nr Linesøya 7125 Vanvikan 4 / Feraonhg kvittering for Dato Sign Persontig kvittering for Dato Sign fl m - ottatt varsel samtykke til tiltaket / 1/ Nabo-Igjenboeretendom Eier/teater av nabo-igjenboereiendom Gnr. I Bnr. I Festenr. I Soks1onsnr. Eier&festers navn D o enirost/ Johan Terje Lines Å I Adresse Adresse t(vltterigedegges Fagervikaveien Solvangen 175 Postnr. I Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr Linesøya 7027 Trondheim,4 Personlig kvittering for Dato Slgn Personlig kvittering for Dato Sign fl i ri mottatt varsel samtykke til tiltaket / Nabo-/gfrnbôereiendqm Eler/fosterav n.abo-/nboeeterdom Gnr. I Bor. I Fesfenr. I Seksjonsrir. Eiers/festers navn Da dt St Øystein Sørgaard Adresse Adresse Kvitte g,edlegges Fagervikaveien 117 Fagervikaveien 117 Postor. I Poststed Pastor. I Poststed Poststedets reg.nr Linesøya Linesøya } Personlig kvitlemg tör Dato Sign Personlig kvittering for Dato Sign fl mottatt varsel samtykke til taket / Nabo4gjenboere;endorn Eier/leàter av nabo-/gjenboereiendorn. Gnr. I Bnr. I Festenr. I Soksjonanr. Eiers/festers navn Dato sendt s-post Adresse Adresse Kvittering vedlegges Potrrr. I Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr. I Dato Slgn Personlig kv.ttering for Personlig kvitt eting for mottatt varsel samtykke til tiltaket Dato Sign Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. Biankett 5155 BokmAt Utgitt av Direktoratet for byggkvafltet Side I av 1

3 bside i av I Fra: <sorgaardloqal.no > Dato: 26. desember :31 Til: <michael.grennehotmai1.com > Kopi: "Pål Øystein Sørgaard' >; "Geir Sørgård" <geihsonl ine.no > Legg ved: Nabovarsel Michael Grenne.pdf Emne: Nabovarsel Oversender nabovarsel på de tre stk bryggene. Bekreft på mail at denne et mottatt til meg og Geir. Mvh Pål Øystein Sørgaard

4 bside I av I Fra: <sorgaardloqal.no> Dato: 26. desember :26 Til: <heidi.s.grennehotmail.com > Kopi: "Pål Øystein Sørgaard" <sorgaardloqal.no > Legg ved: Nabovarsel Ann Heidi Sæther Grenne.pdf Emne: Fw: Nabovarsel Oversender nabovarsel på de tre stk bryggene. Bekreft på mail at denne er mottatt til meg og Geir. Mvh Pål Øystein Sørgaard

5 bside i av I Fra: <sorgaard1oqa1.no> Dato: 26. desember :10 Til: > Kopi: "Pål Øystein Sorgaard" <sorgaardloqal.no >; "Geir Sørgård" <geihsonhine.no> Legg ved: Nabovarsel Joan Terje Lines.pdf Emne: Nabovarsel Oversender nabovarsel på de tre stk bryggene. Bekreft på mail at denne er mottatt til meg og Geir. Mvh Pål Øystein Sørgaard

6 bside i av i Fra: <sorgaardloqal.no> Dato: 26. desember :15 Til: <osorgaardyaho.no> Kopi: 'På! Øystein Sørgaard" <sorgaardloqal.no>; "Geir Sørgård" <geihsonhine.no> Legg ved: Nabovarsel Øystein Sørgaard.pdf Emne: Nabovarsel Oversender nabovarsel på de tre stk bryggene. Bekreft også at jeg kan koble meg på hovedvannledningen i veien. Bekreft på mali at denne er mottatt til meg og Geir. Mvh Pål Øystein Sørgaard

7 I h.skrifl Page I of i Eiendom: Hj.haver/Fester: SITUASJONSKART Gnr: 107 lbnr: 5 IFfir: 0 Isnr: 0 Adresse: Fagervikaveien 40, 7176 LINESØVA, med flere 2 AFJORD Dato: Sign: Målestokk KOMMUNE 1:500 -"... AJ N N - jwt \ - - Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. 9e1der dette eiandomsrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som I tosbindeise med prosjektm*ig/anlegqaarbeid må undersøkes nærmere. Intp://kart.fosen.netIwebinnsyn/ContenlJprintDynaLeg.asp?1.eft= I 9&

8 R1 Dispensasjonssøknad. Det søkes herved om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven (Pbl) 1-8 som sier i I 00-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø. friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Søknad: Begrunnelse: Det søkes om oppføring av utleieboliger med tilhørende parkeringsplasser som vist på situasjonskart inntil 17 meter fra sjø. Omsøkt tiltak ligger på oversiden av eksisterende vei, i et allerede bebygd område og vil på ingen måte være til hinder for allemannsretten.

9 Dispensasjonssøknad. Det søkes herved om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om maksimum mønehøyde.. Søknad: Begrunnelse: Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om maksimum mønehøyde på 4,90 meter. Det søkes om ny maksimum mønehøyde på 5,50 meter. En økning av mønehøyden til 5,50 meter vil resultere i en vesentlig bedre utnyttelse av arealet i omsøkte utleieboliger, samtidig som en tilbaketrekking av utleiebolibene fra vei ikke skulle forringe utsikten til naboer på tiltakets overside. Konklusjon: Tiltakshavers fordeler med dispensasjonen skulle således være vesentlig større enn eventuelle ulemper for naboer.

10 Utskrift Pagel of i SITUASJONSKART Gnr: 107 Bnr: 5 Fnr: 0 j Snr: 0 Eiendom: Adresse: Fagetvikaveien 40, 7176 LINESØYA, med flere Hj,haver/Fester: I l ÅFJORD Dato: Sign: Målestokk KOMMUNE l l 1:500 f g 5T rn' t53 Det tas forbehold om at det kan forekomme "I på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, II Il kummer mm. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeld må underskes nærmere. b tp://kar.fosen.net/webinnsyfl/coflteflprfltdyflaleg.asp?le t

11 bside i av i Fra: <sorgaardloqal.no> Dato: 5. oktober :18 Til: "Kolmannskog Lars Helge" <Lars.Helge.Kolmannskogafjord.kommune.no > Kopi: 'Pål Øystein Sørgaard' > Legg ved: Høyder UH-l.pdf Emne: Re: Snitt tegning Trollskardet UH Hei, da har Pål Øystein og Roan Maskin målt høydene med laser og differanse ferdig gulv brygger på UH1 og ferdig gulv hos Grenne er på 10,5 meter. Se vedlegg. Elin Furuhaug From: Kolmannskog Lars Helge Sent: Monday, October 2, :00 PM To: 'Pål Øystein Sørgaard' Subject: SV: Snitt tegning Hell Jeg synes høydeforskjellen din på 13m var stor og sjekket det i kartsystemet. Det kan se ut for at veien ligger på kote +3,0 og gulvet til Mikal Grende på ca Kote Det vil sle en høydeforskjell på ca lom. Dette til orientering..00,d kotutrut, 1 0 Lengdeprofil Dato: _._-- Skimring med eendomsgrensf Dine SkjæHng pnrne'd"'ve 'g / Skjæring med lakkant Sænng medmønelinje on,u,youtuveranda / Skjæring med b'sngsenje Skjænng med aksprang / Skjænng med aksprang bunn Skjæring med annet glerde Slqænng med mur loddrett / Sænng med idiettsanlegg / Skjæring med bane Skjærmg med godkjente titak Skimring med elv/bekk Skjæring med innsie Sisjæling med kanadgrott Skjæring med kysbontur Skjænng med kystkontur teknv Skjæring med annet vegareal Skjæring med pariseringsområt J / Skjæring med sykkelveg-kant $ Skjæring med gangfelt argren Skimring med gangveg -kant ---- Skjæring med kai/bgge-kant la-v m3G64l l52M o5l e57e55e7o Mvh Lars-Helge Kolmannskog Opprinnelig melding----- Fra: Pål Øystein Sørgaard Sendt: 1. oktober :29 Til: Kolmannskog Lars Helge > Emne: Snitt tegning Sender også med en snitt tegning. Skal få en arkitekt til og tegne den slik at det blir rett. Elin og Øystein

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte.

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte. 17 AUG. 2017 Line S. A. Kristiansen Setretangen 14 3950 BREVIK Brevik, 16.08.17. Byggesaksavdelingen Postboks 128 3901 PORSGRUNN SØKNAD OM DISPENSASJON JF. 1-8 PLAN OG BYGGNINGSLOVEN Det søkes om dispensasjon

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset GRANDE Levanger Kommune Rådhuset 7600 LEVANGER Att.: Hilde Rostad Deres ref: Vår ref: /HJBA Dato: 9. februar 200 - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon.

Detaljer

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4 epesffilatsjonsr.pa.cseiktr) potoaokicaopprctter: Parsell ar. Areal ca. m2 Arealtype Eventaelt for deling joureal or. 1:77 &k,f c (-11 Eventuelt navn og adresse på kjøperfester innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx

Detaljer

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4)

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4) Nabovarsel (1/t7- send, iii berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Til (nabo/gjenboer) Som eier/fester av: Gnr. Bnr. Eiendommens adres Det varsles herved bm Tiltak

Detaljer

Oppdal Midtre Rasmusslætte 39, 7340 Oppdal Jan Erik Hoem. Dato: Signatur:

Oppdal Midtre Rasmusslætte 39, 7340 Oppdal Jan Erik Hoem. Dato: Signatur: 6 f Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e- post mot kvittering. Med

Detaljer

Endhng av fasade Innhegning mot veg

Endhng av fasade Innhegning mot veg 1 ( standard \s. norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen: Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiendommens adresse Postrir Poststed it \ Kommune Eler/fester

Detaljer

MNHU.D SIMKOMMUN 2.9»RS2012. Jeg søker herved om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum for Jernbanegata 17 B, g.nr 315 bnr 58.

MNHU.D SIMKOMMUN 2.9»RS2012. Jeg søker herved om dispensasjon fra reguleringsplanen for Levanger sentrum for Jernbanegata 17 B, g.nr 315 bnr 58. Bente Berntine Haugen Jernbanegt. 17 B 7600 LEVANGER. 19. Mars 2012 Levanger Kommune Byggesaksavdelingen Postboks 130 7600 LEVANGER MNHU.D SIMKOMMUN 2.9»RS2012 Søknadom dispensasjonfra reguleringsplanenfor

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet beskriv Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81,85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja i:i Nei Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med seknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved nving skal kredltorer med pengeheftelserierendomrnen varsles pb1 21-3 Tittak på anandommen Kcenrnene Gre

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel t Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) BYGGSOK Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel flh1~

Opplysninger gitt i nabovarsel flh1~ Opplysninger gitt i nabovarsel flh1~ j Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) avccsok Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel fl.

Opplysninger gitt i nabovarsel fl. Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Gnr. Bnr. Adresse Eier/fester Kongsvinger 52 266 OSchøyensveg, 2213 KONGSVINGER

Detaljer

InWfdy. a ce./t/ae fiett 1/4 1,(2 ;(.- z re:(.,,azazzqt at i% Yik /1-Å/,aer ai ' act ba /Pc /tivsche. ca. /44. Pr-PS.17å/ c ited7v.

InWfdy. a ce./t/ae fiett 1/4 1,(2 ;(.- z re:(.,,azazzqt at i% Yik /1-Å/,aer ai ' act ba /Pc /tivsche. ca. /44. Pr-PS.17å/ c ited7v. " ; InWfdy a ce./t/ae fiett 1/4 1,(2 ;(.- z re:(.,,azazzqt at i% Yik /1-Å/,aer ai ' act ba /Pc /tivsche. ca. /44. Pr-PS.17å/ g c ited7v., stanaatci norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av

Detaljer

Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven (pb1)

Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven (pb1) Kommunens saksnr Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven (pb1) Tfi Anna Katrine Antonsen Nordre langgate 1. A 9950 Vardø som eler/fester av: Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr 30 61 Eiendommens adresse

Detaljer

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

rlj RBE Samtykkei tiltakder nabogrensen er nærmere enn 4 meter. Tiltakshaver: Raymond Oppedal og June Gullaksne 31. okt.

rlj RBE Samtykkei tiltakder nabogrensen er nærmere enn 4 meter. Tiltakshaver: Raymond Oppedal og June Gullaksne 31. okt. rlj ' I Samtykkei tiltakder nabogrensen er nærmere enn 4 meter. Tiltakshaver: Prosjekt Raymond Oppedal og June Gullaksne P1287, legalisering av garasje RBE Dato: 31. okt. 2017 Jeg, eier av Gr 105 Br 1,

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3

Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 yggesaksblankett 5154 ier/fester et varsles herved om ndring av fasade ruksendring ispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan ebyggelsesplan på plan Kontaktperson,

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

(-1(5)zi, . 211rn. Planstatus mv. Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY.

(-1(5)zi, . 211rn. Planstatus mv. Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY. (-1(5)zi,. 211rn Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY. Tiltakets art Søknadstype Ett-trinns søknad. Tiltakstype og formål Nytt bygg - ikke boligformål

Detaljer

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom

2 3 JAN. LJ Rekvisisjon av kartforretning 1NNHERRED SAMKOMMUNE. Søknad om deling avgrunnelendom LJ Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling avgrunnelendom jf kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni

Detaljer

Kommune. Antennesystem

Kommune. Antennesystem C 1 Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) ier/fester et varsles herved om ndring av fasade ruksendring ispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel

Detaljer

Utbedring av snarvei ved John Skaarvolds veg

Utbedring av snarvei ved John Skaarvolds veg Kommunalteknikk Utbedring av snarvei ved John Skaarvolds veg Til: Nina Brenne, Kommunalteknikk Vår referanse S3171 Vår dato 22.09.2015 Fra: Kommunalteknikk v/john Leirvik Kopi til: Tone Furuberg, leder

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr.

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr. Søknad o deling/justering av grunneiendo Søknaden/rekvisisjonen frasettes i edhold av plan- og bygningslovens (pbl) 20-1, 1. ledd, bokstav og lov o eiendosregistrering (atrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALFØREMÅL LNF FOR PLASSERING AV CAMPINGVOGN OG BYGGING AV SPIKERTELT.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALFØREMÅL LNF FOR PLASSERING AV CAMPINGVOGN OG BYGGING AV SPIKERTELT. Kari L. Haugland/Jan Harald Fosse Norheimsveien 12J 5243 FANA!-A-1'... -J-c( Kvinnherad kommune v/eva Sundal 5470 Rosendal Fana 04.09.2010 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ AREALFØREMÅL LNF FOR PLASSERING AV

Detaljer

SITUASJONSKART. Gnr: 17 Bnr: 72 Fnr: 0 Snr: 0. Adresse: Øverbygdsvegen 400, 2668 LESJASKOG. Hj.haver/Fester: LIAAEN ANNE, BALCHENS GATE 7, 0265 OSLO

SITUASJONSKART. Gnr: 17 Bnr: 72 Fnr: 0 Snr: 0. Adresse: Øverbygdsvegen 400, 2668 LESJASKOG. Hj.haver/Fester: LIAAEN ANNE, BALCHENS GATE 7, 0265 OSLO Utskrift https://kart.regiondata.no/content/printdynaleg.asp?left=469924.3523702839&bott... Page 1 of 1 08.08.2017 SITUASJONSKART Eiendom: Gnr: 17 Bnr: 72 Fnr: 0 Snr: 0 Adresse: Øverbygdsvegen 400, 2668

Detaljer

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet.

El LEVANGER 1:1VERDAL. Bnr. D Bebyggelsesplan(eldre lovverk) Zr Privat forslag. Annet. IS1I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pb1 20-Im Journalfering/stempel: 13 II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter Pbl 20-1m, eller

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

flp1~ (ikke obligatorisk) WWW- W 'f 6 ' /q L/(f'y a 4/2015}c i Gjentas med biokkbokstaver, _

flp1~ (ikke obligatorisk) WWW- W 'f 6 ' /q L/(f'y a 4/2015}c i Gjentas med biokkbokstaver, _ Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabo sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabo) Pbl 2 3 Tlltak på eiendommen: Bnr, Eiendommens adresse 488 0 Gammelskotia 52 262 Eier/tester Kommune og Marianne

Detaljer

Side 1 av 7. God dag Trond, Har du mulighet til å sende meg en situasjonsskisse? Med vennlig hilsen Camilla. Hei!

Side 1 av 7. God dag Trond, Har du mulighet til å sende meg en situasjonsskisse? Med vennlig hilsen Camilla. Hei! Side 1 av 7 Fra: Langseth Trond[Trond.Langseth@bjugn.kommune.no] Dato: 01.10.2015 12:05:36 Til: 'camilla.sagflaat@talk21.com' Tittel: SV: SV: SV: SV: SV: SV: Ombygging av hytte i Stallvik Vedlagt er kartutsnitt

Detaljer

Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-4 og SAK kap. 3 DIREKTORATFT FOR BYGOWALITET Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller

Detaljer

9- U VI I\ C7 i 1. Y i D jrtsciq V. I Rekvisisjon av kartforretnlng. i 5ö1/o! L i. j-7sepl2oo9 3q 1 - KLÆBU KOMMUNE. Søknad om deling av grunneiendom

9- U VI I\ C7 i 1. Y i D jrtsciq V. I Rekvisisjon av kartforretnlng. i 5ö1/o! L i. j-7sepl2oo9 3q 1 - KLÆBU KOMMUNE. Søknad om deling av grunneiendom I Rekvisisjon av kartforretnlng Søknad om deling av grunneiendom jf. kap.2 og 31 delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrlfter og 93 1. ledd h) If. 63 og 66 i plan- og bygnlngs loven av 14.

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Kommunens saksnr Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven g 81, 85, 86 a Stempel Til kommune: ebu c)-r- Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NBR nr 5177 med

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Tiltak på eiendommen Kommune Osen Festenr 5 Adresse Lindsetveien, 7740 STEINSDALEN Eier/fester Det varsles herved

Detaljer

Kvittering foi' nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden ommomn FOR BYCCKVALITE I

Kvittering foi' nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden ommomn FOR BYCCKVALITE I Pr MIL-X -)\ Vedlegg Side l-av f 2 Jag; 2617 r1 C. Kvittering foi' nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden ommomn FOR BYCCKVALITE I Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres

Detaljer

c- Nullstill 'N. Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

c- Nullstill 'N. Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden c- Nullstill 'N. Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart Pbl 21-3 av nabovarsel) * Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eie/23mmens adresse, ' 1 -_. l > - 1 '. / (i /

Detaljer

Nils Rune Vikhals Nils Rune Vikhals NRV Prosjektering Mob:

Nils Rune Vikhals Nils Rune Vikhals NRV Prosjektering Mob: From: Sent: mandag 21. august 2017 01.18 To: Lillian Synnøve Olsson Subject: SV: svar på epost vedr hytta størrelse og plassering- riving av fritidsbolig og oppføring av ny - gnr 1137 bnr

Detaljer

Forespørsel om fritak fra byggesaksbehandling etter PBL 20-5 bokstav G.

Forespørsel om fritak fra byggesaksbehandling etter PBL 20-5 bokstav G. Åfjord kommune PRO INVENIA AS Avdeling Bergen: Org nr.: Navn: Kalfarveien 72 A, 5022 Bergen 993 404 381 MVA Andreas Lindheim Tlf.: [+47] 90 85 46 92 Epost Andreas.lindheim@proinvenia.no Deres ref./sak:

Detaljer

Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø. Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger. Deres ref: Gunnar Vatn. Deres brev dat. 12.11.2009.

Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø. Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger. Deres ref: Gunnar Vatn. Deres brev dat. 12.11.2009. Levanger kommune Plan byggesak oppmåling miljø Håkon Den Godes gate 30 7600 Levanger Deres ref: Gunnar Vatn Sak: 1719/47/1 Deling av Brenne Nordre boligtomt ca. 1000 m2 Deres brev dat. 12.11.2009. Vedlagt

Detaljer

Melding om tiltak. D Ja. EJ Driftsbygning i landbruket D Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg

Melding om tiltak. D Ja. EJ Driftsbygning i landbruket D Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven ~ 81, 85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Gnr.

Detaljer

Na' V'="5 ' ::, ::t9:;=.;::.m sendes til berørte naboer og gjenboere ` plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr

Na' V'=5 ' ::, ::t9:;=.;::.m sendes til berørte naboer og gjenboere ` plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr Na' V'="5 ' ::, ::t9:;=.;::.m sendes til berørte naboer og gjenboere ` plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Til (nabolgjenboer).,, 4-,"7 Tlltakpåelendommen: A/'. I /,/7' R Gnr Bnr. Festenr.

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Stempel etter plan og bygningsloven 8, 85, 86 a Til kommune: erører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NR nr 577 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet Meldingen gjelder

Detaljer

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Opplysninger gitt i nabovarsel..,kvinnherad kommune Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Saksnr-' H3 310 Saksbehf," Lb Kopi: U.off: Ved riving skal kreditorer

Detaljer

Sogne Vestbygi Vef. Søgne Vestbygd Vel søker med dette om omdisponering av gjengrodd landsbruksareal på Dvalås til ballbinge.

Sogne Vestbygi Vef. Søgne Vestbygd Vel søker med dette om omdisponering av gjengrodd landsbruksareal på Dvalås til ballbinge. Sogne Vestbygi Vef Søgne den 21. september 2012 Søgne kommune ved: Ordfører Varaordfører Formannskap Plansjef Rådmann Landbruksavd BALLBINGE PARKERING Søgne Vestbygd Vel søker med dette om omdisponering

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett Innhold Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på tegninger. Ferdigattest Søknadsblanketter: Søknadsskjema for tiltak

Detaljer

Veiledning og skjemaer for søknad om endring og deling av grunneiendom

Veiledning og skjemaer for søknad om endring og deling av grunneiendom Veiledning og skjemaer for søknad om endring og deling av grunneiendom INNHOLD Generell informasjon. Veiledning for dispensasjonssøknad. Veiledning for utfylling av søknadsblankett. Veiledning for utfylling

Detaljer

r x ReguleringsplanBebyggelsesplan

r x ReguleringsplanBebyggelsesplan Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser eiendommen varsles, pbi 21-3 NuHstill Til (nabo/gjenboer) Som eier/fester av: Gnr. I Bnr, I Festenr. I Seksjonsnr.

Detaljer

Åfjord kommune Landbruk og tekniske tjenester

Åfjord kommune Landbruk og tekniske tjenester Åfjord kommune Landbruk og tekniske tjenester BYGGMESTER SØRGAARD AS Fagervikaveien 127 7176 LINESØYA 5018/107/78 - Byggetillatelse og dispensasjon Pbl 1-8 - Rivning av gammel sløyebod og oppføring av

Detaljer

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20.

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. ADVOKAT BJØRE AS MEDLEM AV DEN NORSKE AOVOKATEORENNG Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. februar 2013 KR0DSHERAD KOMMUNE Arkvkode P Ç.? L i. f (É Arkvkode S Etat

Detaljer

Endring av fasade Innhegning mot veg. Søknad om fradeling av tomt for bygningsmassen tilknyttet tidhgere Alstahaug videregående skole, Søvik.

Endring av fasade Innhegning mot veg. Søknad om fradeling av tomt for bygningsmassen tilknyttet tidhgere Alstahaug videregående skole, Søvik. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggblankett 5155 Gjenpart av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen: Gnr. Bnr. Festenr. 8 1,20 Eiendommens adresse Tidhgere Alstahaug videregående

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201213519/16 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Erklæring. Erklæring om tillatelse til å føre opp bygning nærmere enn 4 m fra tomtegrense i hht. plan- og bygningslovens 70.2.

Erklæring. Erklæring om tillatelse til å føre opp bygning nærmere enn 4 m fra tomtegrense i hht. plan- og bygningslovens 70.2. Erklæring om tillatelse til å føre opp bygning nærmere enn 4 m fra tomtegrense i hht. plan- og bygningslovens 70.2. Gnr. / bnr.: 16 / 1 Navn på eiendom: Ramsøy Tillater at min nabo som eier / fester av

Detaljer

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett l. Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Plan- og bygningsloven 20-4 og SAK kap. 3 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. -.. ' Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

3rs1(;ift r )9/ 7-660 -awl()6k. WaffsKe. 760(5 (MA) o 20. 1-,c)~ 1._swo,,n9Lr 08JAN, 2010 1NNHERRED SAMKO. Rekvisisjon av kartforretning

3rs1(;ift r )9/ 7-660 -awl()6k. WaffsKe. 760(5 (MA) o 20. 1-,c)~ 1._swo,,n9Lr 08JAN, 2010 1NNHERRED SAMKO. Rekvisisjon av kartforretning Rekvisisjon av kartforretning X.Søknad om deling av grunneiendom jf. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1. ledd h) jf. 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14.

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje t4b(s(z, Søknad om tiltak uten ansvarsrett BYGCSOK.911 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

J.nr. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. 1 1 D Grensepåvisning etter mmebrev E Deling av grunnetendom med kartforretning over parsell

J.nr. Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. 1 1 D Grensepåvisning etter mmebrev E Deling av grunnetendom med kartforretning over parsell IJ Rekvisisjon av kartforretning t)(1søknad om deling av grunneiendom jf. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 93 1.1edd h) jf. 63 og 66 i plan og bygningsloven av

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel b 380 Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunensammen med søknaden(gjenpartav nabovarsel) 28 APR7016 Ved rmngskalkreditorermed pengeheftelseri etiendommenvarsles,plan-ogbygningsloven 21-3 Tiltak på

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Åfjord kommune REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 17.01.2017 Saksnavn: Trollskaret hyttefelt Linesøya, mindre endring 2017 SaksID: 2017/43 PlanID: 201701 Saksbehandler: Sverre Fjellheim Møtested: Åfjord rådhus,

Detaljer

Se eiendom Side 1 av 1

Se eiendom Side 1 av 1 Se eiendom Side 1 av 1 i I II 2 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 Kart levert av: Topografisk norgeskart 2 Kartverket http://ww w.seeiendom.no/ 06.09.2012 Se eiendom Side 1 av 1 Dato: 06/09 2012 Gårds-/bruksnr:

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/1069

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/1069 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/1069 Dato: 10.08.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 17/16 Åfjord - Det faste planutvalget 02.09.2016 Saksbehandler: Erlend Aune 1630/107/155 - FRITIDSBOLIG I TROLLSKARET

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato:

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: Beate Simavik Deres ref: Høgåsen 13 Vår ref: 7209/2017 7560 Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: 15.06.2017 Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr 132/42 - naust og mur - dispensasjon fra reguleringsplan Vedlagt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato:

LEKA KOMMUNE Dato: LEKA KOMMUNE Dato: 15.02.2013 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Th. Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.03.12 Saknr:

Detaljer

. JL.. C... ' -'-l 1gp. m Plhl AS % Gammelskolla g _ Undemkflfl F '( (y. 2 a 3i. ='.._ÃÉLJJ. -..

. JL.. C... ' -'-l 1gp. m Plhl AS % Gammelskolla g _ Undemkflfl F '( (y. 2 a 3i. ='.._ÃÉLJJ. -.. -1fp_bl kap. 26 'og 27 Ieg lov om eiendomsregistrering ' ' ' â- 7.., _... _'_.'._'& Alle relevante punkter'i fra 1-7 må ee utfylt Hvis _plassmangel; benytt.eget vedlegg p. F]; : 'I SIømd'en-lsendes - _

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse

Detaljer

/ W. Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) V

/ W. Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) V {W Opplysninger gitt i nabovarsel / W. W Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) V Ved riving skal kreditorer med pengehetelser i eiendommen varsles, plan og bygningsloven 21-3 Tiltak

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak pà eiendommen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 053/013 Arkivsaksnr.: 19/455-2 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 053/013 Arkivsaksnr.: 19/455-2 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 053/013 Arkivsaksnr.: 19/455-2 Klageadgang: Ja Gbnr 053/013 - Naust Administrasjonssjefens innstilling: 1. Med henvisning

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Postadresse: Pb 602, 9306 Finnsnes Besøksadresse: Rådhusveien 8 Telefon: 77 87 10 00 Epost: postmottak@lenvik.kommune.no utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Søknadsskjema gjelder for utslipp fra

Detaljer

Vedlagte denne e-post følger vedlegg merket vedlegg 1 til vedlegg 5, vi har følgende kommentarer og utfyllende bemerkninger til dette materiellet :

Vedlagte denne e-post følger vedlegg merket vedlegg 1 til vedlegg 5, vi har følgende kommentarer og utfyllende bemerkninger til dette materiellet : Fra: Petersen, Gunn Østvik Sendt: 30. september 2013 08:17 Til: Postmottak Byggesaksavdelingen Emne: VS: Sak nr. 201222570 Torvdalsvegen gnr 21 bnr 1338 Vedlegg: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox

Detaljer

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 Søknadspakke For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 1 Søknadspakken inneholder Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger.

Detaljer

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Når du skal sette opp forstøtningsmur er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av forstøtningsmurens plassering,

Detaljer

R.1646 Sigmunds vei styrt boring

R.1646 Sigmunds vei styrt boring Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1646 Sigmunds vei styrt boring 25.06.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal legges ny avløpsledning fra kum utenfor Sigmunds vei 1d til kum øst for

Detaljer

Skal sendast til berørte naboar og gjenbuarar Q ` ' v ~- Til (nabo/gjenbuar) Postnr. l Poststad ROSENDALSVEGEN TO MORTEN AGA OG GRO PERNILLE LIEN

Skal sendast til berørte naboar og gjenbuarar Q ` ' v ~- Til (nabo/gjenbuar) Postnr. l Poststad ROSENDALSVEGEN TO MORTEN AGA OG GRO PERNILLE LIEN \ j Nabovarsel _ Y KV Skal sendast til berørte naboar og gjenbuarar Q ` ' v ~- f ` B i Ved riving skal kreditorar med pengehelte i eigedomen varslast. pbl 21 _; r,_ q r, 'r û i ` _,,,_ EJ FOR BVGCKVALITET

Detaljer

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) V

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) V Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) V Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

Informasjonskveld om byggesak 9. april 2018

Informasjonskveld om byggesak 9. april 2018 Informasjonskveld om byggesak 9. april 2018 Hjemmeside, regelverk, plankrav, nabovarsling, tegninger og skjema Inger Elin Aftret, rådgiver Team byggesak Informasjon om byggesak på kommunens hjemmeside

Detaljer

o Annet: o Reguleringsplan 0 Bebyggelsesplan 0 Godkjent tomtedelingsplan jsrprivat forslag

o Annet: o Reguleringsplan 0 Bebyggelsesplan 0 Godkjent tomtedelingsplan jsrprivat forslag I D Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter oa 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14 juni 1985 Til oppmélinosmyndigheten

Detaljer

Hei Henriette, Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller kommentarer til det innsendte.

Hei Henriette, Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller kommentarer til det innsendte. Fra: Tom Andre Sivertsen Sendt: 10. desember 2013 12:32 Til: Heggland, Henriette Kopi: Postmottak Byggesaksavdelingen; 'Ove Hylleseth'; Pål Kjetil Tufta Emne: Saksnr. 201319131 Vedlegg:

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/7578-8 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 35/26/62 Brannøya - søknad om dispensasjon for oppføring av flytebrygge Utvalg Namsos Plan,

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven

Søknad om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven Innherred Samkommune Plan, byggesak, oppmåling og miljø- organisering Verdal Herredshus Levanger den 13.6.2010 Roger Fjelldal Brages v.23 7600 Levanger Søknad om dispensasjon fra avstandskravet i plan-

Detaljer

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156). NuIlstilI Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (pb1) 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Ja Nei

Detaljer

Dispensasjonss0knad fra kommunedelplan for Fjellsiden S0r, planomradet C 09 a.

Dispensasjonss0knad fra kommunedelplan for Fjellsiden S0r, planomradet C 09 a. Peter Moritz Schuster og Cathrine Ebbing Starefossveien 46, Bergen 18.09.2011 Etat for byggesak og private planer Deresref 201010792/13 Emnekode EBYGG-5210 Dispensasjonss0knad fra kommunedelplan for Fjellsiden

Detaljer