Søknad... 2 Uttalelser til søknaden...12 Søkers kommentar til høringsuttalelsene...15 Norges vassdrags - og energidirektorats (NVEs) merknader...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad... 2 Uttalelser til søknaden...12 Søkers kommentar til høringsuttalelsene...15 Norges vassdrags - og energidirektorats (NVEs) merknader..."

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat KTI-notat nr.: 12/ Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Fylke/kommune: Ansvarlig: Saksbehandler: Dato: Vår ref.: Sendes til: Holldal Kraft AS Telemark/Vinje Øystein Grundt Sign.: Kari-Anne Fange Sign.: NVE Søker og alle som har uttalt seg til saken Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org. nr.: NO MVA Bankkonto: Søknad om tillatelse til åbygge Telemark fylke ollal kraftverk i Vinje kommune, Innhold Søknad... 2 Uttalelser til søknaden...12 Søkers kommentar til høringsuttalelsene...15 Norges vassdrags - og energidirektorats (NVEs) merknader NVEs vurdering NV Es konklusjon Merknader til konsesjonsvilkårene etter vannressursloven...22 Sammendrag Holldal Kraft AS søker etter vannressursloven om tillatelse til å bygge Holldal kraftverk i Holldalsbekken i Vinje kommune. Det omsøkte prosjektet skal utnytte et fall på 215 m mellom kote 815 og kote 600. Det er planlagt to inntak, henholdsvis i det østre og det vestre løpet av Holldalsbekken. Videre er det planlagt et y-bend i samløpet på kote 735 med et felles rør ned til kraftstasjonen på kote 600. Midlere årsproduksjon er beregnet til 3,5 GWh, fordelt med 2,65 GWh sommerproduksjon og 0,85 GWh vinterproduksjon. Det er planlagt sluppet minstevannføring tilsvarende /s gjennom året. Utbyggingskostnaden er beregnet til ca. 9,0 mill. kr. Vinje kommune anbefaler at det gis konsesjon til kraftverket, men påpeker at det bør slippes minstevannføring. Kommunen setter likevel ikke krav til størrelsen på minstevannføringen. Telemark fylkeskommune understreker i sin uttalelse at forholdet til automatisk fredete kulturminner må avklares før anleggsarbeidet starter opp. Skien-Telemark Turistforenin påpeker at slipp av minstevannføring er viktig. De understreker at det er viktig at ev. inngrep utføres på en skånsom måte da området har lav naturlig rehabiliteringsevne. Turistforeningen etterlyser også en beskrivelse av tiltakets ev. virkninger på skogsfugl i området. Naturvernforbundet i Telemark peker på det landskapsmessige i forhold til inngrep som det mest kritikkverdige ved prosjektet.

2 Side 2 av Ho11d._" vl I \,'\., at de neg.. `'ltaket i,r,,1: is boring av ' for at et fei Etter e nytten ved det oni; interesser slik at laa vannressurslove nærmere fastsat Søknad Hol,' til kraft; følgende ti Vi refererer vider< ;"!, Marin! falb: '

3 Side Dagens situasjon og eksisterende inngrep Vassdraget har utstrekning fra høyfjell, kote 820 moh, gjennom skog og myrområder ned mot dalen. Øvre deler av nedbørfeltet er ganske slakt, mens elva faller forholdsvis bratt ned mot dalen innenfor aktuelt utbyggingsområde. Nedbørsfeltet har lavalpine fjellpartier i øvre deler, mens nedre deler har lauv- og barskog. Snaufellandelen er for øvrig ca. 30 % og myrandelen ca. 5 %. Det er overveiende fjellbjørkeskog spredt tresatt medfuru ovenfor planlagte inntaksdammer og ned langs vassdraget ned til bekkesamløpet. Fra bekkesamløpet og ned dalen er det i tillegg innslag av gran som øker i utbredelse og dominerer på de nederste 100 høydemeterne. Berggrunnen her består av granittisk/granodiorittisk geis, en hard bergart som vanligvis ikke gir opphav til spesielt næringskrevende flora. Klimaet er forholdsvis fuktig. Det hydrologiske regime har markert vårflom (snøsmelteflom) og sekundær høstflom (regn). Lavvannsperiode vinter. Området er preget av tidligere tiders utnytting til bl. a. skogsdrift, men har svært få nyere inngrep. Holldalsbekken drenerer ned i Flothylåi som er en del av et regulert vassdrag. E 134 følger dalen på nordsida av elva. De øvre deler av nedbørfeltet ligger like utenfor et inngrepsfritt område 1-3 km fra inngrep. Utbyggingen fører til en viss reduksjon av det inngrepsfrie området, men vil knapt berøre areal med inngrepsfri natur 3-5 km fra inngrepet.

4 Side 4 2. Beskrivelse 2. 1 Hoveddata Kraftverket

5 Side 5 5tti jor tii<le- telt rtf. jcs { 61-97}'.(61 9?) alt f elic, areal -klii' å,`s k,ra..} E3rteå ,3 r,,1 50,4 52;3 6c-153i Fiullciaiv8.i-a - 10,1 0 34, Arealet til nedbørfeltet er redusert noe i forhold til Hydrologisk rapport. De to inntaksdammene er trukket opp til ca kote 820 for åfå større fall. Nedbørfeltet vi har kommet frem til er på 8,94 kmz. Dette gir en midlereavrenning på 0, 31 m3/s og et årlig middelavløp på 10 mill. m3/år. I Hydrologisk rapport fra NVE er det påpeket en usikkerhet på ±20 % i avrenningskartet som tilsvarer et intervall på 280 l/s til 420 Z/s. I Hydrologisk rapport fra NVE er det påpeket en usikkerhet på ± 20 % i avrenningskartet som tilsvarer et intervall på 280 l/s til 420 l/s. Ser en på varighetskurven for hele året, vil anlegget (med slukeevne på 160 %) kunne utnytte 60 % av tilgjengelig vannmengdetil kraftproduksjon i gjennomsnitt over året. Årsmiddelvannføringen er 310 l/s. Det vil være en midlere restvannføring mellom inntaket og kraftstasjonen på 310 1/s * (100-40) % = 124 l/s. Ifølge hydrologisk rapport må det påregnes en variasjon fra år til år i størrelsesorden ± 65 % i forhold til normalavløpet. Det er funnet at årsavløpet i Holldalsbekken har variert mellom 0, 22 og 0, 58 m3/s. I perioden er 1996 det tørreste året og 1983 det mest vannrike året basert på årsvolumet. Vi har foretatt produksjons beregninger med utgangspunkt i flerårs døgnmiddelverdier. Dersom vi velger en minstevannføring på 5 % av midlere vannføring, gir dette ca 16 l/s. Denne minstevannføringen tilsvarer også alminnelig lavvannføring i Holldalbekken. Ved minstevannføring på 16 l/s vil produksjonen bli følgende: Årlig )roclnks on 3,50 GWVli Vinter 0.85 GWh Sommer 2,65 GWh Uten minstevannføring blir produksjonen ca 0,2 G Wh høyere: Å rli?, sroslil s'ou 3,69 G Vh Vinter 0.98 GWII Solammer 2.71 GWh Inntaksdam To inntaksdammer er planlagt i hver sin sidebekk av Holldalsbekken på ca. kote 820. Herfra føres vannet i rørledning delvis langs eksisterende sti på østsida av bekken ned til kraftstasjonsområdet som blir liggende ved Flåthyiai nede i dalen øst for eksisterende utløp i elva. Ro, rate Rørgate traseen planlegges å legges fra kraftstasjonen fra ca kote 600 og opp langs elven med et felles rør til ca kote 735, hvor elven deler seg i østre og vestre løp. Rør diameter vil være 600 mm. Ved dette knutepunktet planlegges et Y bend i betong, hvor rørgaten fra stasjonen

6 Side 6 r diameter 4'iri nlagte il<77/t; seen fra e til jf ve---

7 Side Kostnadsoverslag Prisnivå for Holld:rl Kr aft AS Reøriler hi savle u Kr Rigg og drift Gninnarbeider veger Grøftearbeider Rørledninger og andre arbeider med rørene Maskin I Elektro Kraftstasjon Kraftlinje Inntaksdam Post for uforutsette og uspesifiserte kostnader, 10% Sum Uforutsett, 5% Planlegging, adm Erstatninger, grunnerverv med mer Byggelånsrenter, 2% av Sum Pros'ektkostuader Sum Fremdriftsplan Det regnes med at konsesjonen vil foreligge innen 1. juli Når konsesjon foreligger, vil det være en prosjekteringsperiode på 3-4 måneder. Når prosjekteringen er ferdig, skal planene endelig godkjennes av NVE før anleggstart. Parallelt med godkjenning av planer hos NVE, må det søkes om ny arealbruk hos kommunen. Oppstart av anleggsarbeider kan da tidligst starte 1. oktober Byggetiden er stipulert til ca måneder, noe avhengig av maskinleveransen, som ofte er minimum 12 måneder. Dette medfører at det kan være driftsklart anlegg i juni Fordeler ved tiltaket Kraftproduksjon Energiverket i Vinje kommune ser på tiltaket som positivt for energiforsyningen i området. Eksisterende høyspentlinje (22 KV) har god kapasitetil å ta i mot lasten for en produksjon på 1 MW.. Arbeidsplasser Prosjektet vil skape arbeidsplasser i anleggperioden. Det vil også være behov for tilsyn i driftsfase, som må gjøres av lokale personer.

8 Side 8 sdrift 2.6 Arealliruk, 3 Id

9 Side 9 Basert på rapporten NVE hy/shu og den avrenningsstasjonen som er brukt der ( Byrteåi) er persentilverdiene til Holldalsbekken funnet å være: Sommerhalvåret (1/5-30/9): 7, 01/s *km2 Vinterhalvåret (1/10-30/4): 0,81/s*km2 Til grunn for tallene ligger blant annet alminnelig lavvannføring og observerte data fra Byrteåi. Det er av NVE utarbeidet diagrammer som viser restvannføringen ved et vått, middels og tørt år. Kurver for restvannføring For å bestemme restvannføringen for et punkt rett nedstrøms inntaket for kraftverket er det laget en modell, hvor observert daglig skalert vannføring for målestasjon Byrteåi i perioden er utgangspunktet. I modellen er det lagt inn følgende forutsetninger.- Største/minste slukeevne for turbinen er 0, 5 / 0,05 m3/s. Minstevannføring: 0, 035 m3/s (vi reduserer muligens minstevannføringen til 5%, dvs. 0, 016 m3/s). Restvannføringen er funnet ved å trekke slukeevnen fra den estimerte vannføringen ved inntaket. Når tilsiget er større enn største slukeevnen til turbinen, vil alt overskytende vann gå som restvannføring.. Når tilsiget er mindre enn laveste slukeevne + minstevannføringen, slippes heletilsiget. Estimert restvannføring og naturlig vannføring for et tørt (1996), middels (2002) og vått (1983) år er illustrert under ijgurene 1-3. Restfeltet mellom ( inntakog kraftverk) er ikke kvantifisert, men middelavrenningen i dette området er antatt å være 24 l/s km Vanntemperatur, isforhold og lokalklima 3.3 Grunnvann, flom og erosjon 3.4 Biologisk mangfold og verneinteresser Registrering av biologisk mangfold er gjennomført av Miljøfaglig Utredning v. Geir Gaarder, sommeren Tiltaket medfører at vannføringen i Holldalsbekken fra inntaksdammen og ned til kraftstasjonen blir sterkt redusert. Bygging av inntaksdam, kraftstasjon og rørgate medfører permanente inngrep i marka, mens anleggsveien gir midlertidige inngrep. Reduksjonen i vannføring i elva fra inntaksdam til kraftstasjon vil påvirke livet i elva. Bortsett fra enkelte fuktighetskrevende arter i bekken, er det trolig begrenset med kvaliteter som blir direkte negativt påvirket, selv om det nok vil, føre til en generell reduksjon i artsmangfold og produksjonsevne. Heller ikkefor rørgata og evt. anleggsveier vil verdifulle lokaliteter gå tapt.

10 Side 10

11 Side 11 Kraftstasjon Kraftstasjonen vil bli bygget anslagsvis m nedstrøms eksisterende utløp av Holldalsbekken i Flothylåi. I området er det ung lauvskog og noe granskog. 3.7 Landskap Tiltaket vil ikke være i konflikt med landbruksinteresser. 3.8 Kulturminner Kulturpåvirkningen er generelt lav, med få nyere inngrep av betydning. Se også vedlegg Landbruk Tiltaket vil ikke være i konflikt med landbruksinteresser da det ikke er dyrket mark i området. Det er ikke observert dyr på utmarksbeite i området Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser Tiltaket vil ikke ha innvirkning på vannkvalitet, vannforsyning og resipientforhold Brukerinteresser Friluftsliv Området som blir berørt av tekniske installasjoner i forbindelse med utbygging av kraftverket blir lite brukt til friluftsliv. Fiske Den delen av Holldalsbekken som blir berørt av utbyggingen, blir ikke brukt til fiske. Kjentfolk opplyser at de ikke er kjent medforekomster av fisk i denne delen av elven. Det er nok naturlig at det er fisk i Flåthylåi, som kraftverket vil ha avløp til. Det er ikke foretatt undersøkelser her, da utbyggingen ikke vil påvirke den normale vassføringen. Vilt Det forekommer jakt i området på elg og hjort Samiske interesser Det er ikke samiskeinteresser i dette området Samfunnsmessige virkninger Tiltaket vil sysselsette 3-4 årsverk i anleggsfasen og 0,2-0,3 årsverk i driftsfasen Konsekvenser av kraftlinjer Det ansees som lite estetiske konsekvenser av å bygge høyspentlinie da det erfere området. linjer i

12 Side 12,ii tt yenst: rr llr1r<.by siflcmativ Vurderin;-p: Pbl omfat av ulike tilta? i 114. avs; / 13indar, vedtak s,,;, t< ornfa - inntal natur / <

13 Side 13 bekken. Restvassføringa er styrt av minste/største slukeevne til turbinen. Er det større tilsig enn største slukeevne til turbinen blir der ei restvassføring i bekken om våren/sommaren, og noko om hausten. Er tilsiget mindre enn minste slukeevne til turbinen + lågvassføringa (produksjonsvassføringa) sleppes heile tilsiget i turbinen, og bekken blir turr (vinterhalvåret). Eit spørsmål som melder seg er om det er viktig med ei vassføring i Holldalsbekken om vinteren? Ei viss minstevassføring er positiv, fordi det vil betre overlevinga for arter som lever i og langs bekken. Generelt er vassføringa viktigast om våren og sommaren, fordi turre vassdrag på den tid er negativt å sjå til. Ei pålagt minstevassføring har med lønsemda til kraftproduksjonen å gjera, og den er nok ikkje så mykje meir enn den må vera. (Avhengig av kor langsiktig ein ser det). Med den produksjonen det er lagt opp til blir nok bekken stort sett turr om vinteren, og vassføringa om sommaren vil avhenge av restvassføringa til ei kvar tid. Planutvalet må taka stilling til ei eventuell minstevassføring. " Telemark fylkeskommune uttaler i brev datert : "Tiltaket er å anse som et større privat tiltak og faller med dette under bestemmelsene i kulturminneloven (kml) 9 (om undersøkelsesplikt) og 10 (kostnadsdekking), jf kml 8, første ledd: Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredete kulturminner innenfor området..registreringer av automatisk fredete kulturminner som er foretatt f. eks. i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk kartverk, er ofte mangelfulle. Vi ønsker derfor å foreta registreringer før vi kan gi endelig uttalelse til tiltaket. Det er i første rekke visuell overflateregistrering og prøvestikk med spade etter ikke-synlige automatisk fredete kulturminner (f eks. steinalderboplasser), som er aktuelt. Dette vil medføre minimale inngrep i marka. Arkeologiske registreringer kan bare utføres på bar- og fros fri mark. Den arkeologiske feltsesongen i et normalår er fra midten av april til november. Siden vinteren nå er kommet, vil registreringen derfor bli gjennomført til våren/.sommeren. Vi viser videre til kml 9 om undersøkelsesplikten av offentlige og større private tiltak og til 10 om at utgifter til særskilt granskning må dekkes av tiltakshaver. Timesatsen er for tiden kr 650. Vi setter i første omgang av fem dager, hvorav fire dager feltarbeid og en dag etterarbeid. Med en timesats på kr 650 og 7,5 timers arbeidsdag vil kostnadene beløpe seg til kr Dersom uforutsette forhold medfører forlenget registrering og dermed økte utgifter for tiltakshaver, vil vi varsle om dette. Tilsvarende vil vi varsle dersom vi bruker kortere tid enn beregnet. I tillegg til dette kommer eventuelle utgifter til datering av kullprøver, som i dag er kroner 5000 per stykk. Vi forutsetter at tiltakshaver /plankontor sørger for fri tilgang til planområde, f.' eks skaffer til veie nøkler til bommer og informerer om ikke kartfesta veier. Registreringene som er hjemlet i kml 9, er ikke å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det betyr at det ikke kan klages over vårt budsjettframlegg, men

14 Side 14 ;;;, u,rtyndigh,'t/ '" rinadsanslage 1c' : -.,;nne, da ornrr ik,'jv

15 Side 15 Naturvernforbundet i Telemarkuttaler i brev av : "Holldalsbekken ligg i ei nordvendt li ca 1 km vestfor Haukeligrend. Kraftstasjonen vil ha ein installasjonpå 1 MW og ligge rett på sørsida av Flothylåi. Kraftverket er rekna å gje ein produksjon på ca 3,5 GWh på årsbasis. Nedbørfeltet er 8,94 km2, middelvassføring 350 l/sog alminneleglågvassføring 15 l/s. Tekniske inngrep som følgje av anlegget er 2 inntak på ca kote 820. Inntaksdammane vil ha ei høgde på 4-5 m og demme opp eit areal på 0, 5 + 0,7 da. Rørgate med greinrør vil ha ei lengde på ca 1700 m. Hovudrøret vil ha ein diameter på 60 cm og vil bli nedgrave langs bekken på austsida. Forgreiningane vil ha ein diameter på 40 cm og vil delvis bli grave ned og delvis bolta fast til fjell. Det vil bli laga ein mellombels anleggsveg oppover langs rørtraseen. Vidare vil eksisterande skogsveg langs Flothylåi til kraftstasjonsområdet bli oppgradert til skogsbilveg. Straumen vil bli overført i luftleidning over Flothylåi til eksisterande 22 kv line langs E 134, lengde ca 270 m. Eksisterande tekniske inngrep i området er små. Flothylåi har redusert vassføring. Lia rundt Holldalsbekken er dominert av granskog medpreg av regelmessig skogsdrift. Øvre del av nedbørfeltet kjem innanfor INON område med 1-3 km avstand frå næraste tekniske inngrep. Undersøkingar utført av Miljøfaglig Utredning AS har ikkje påvist spesielle naturtypar, artar eller miljø som krev spesielle omsyn eller avbøtande tiltak. Floraen er dominert av fattig vegetasjon, med unntak av mindre parti med høgstaudevegetasjon og rikmyrsig lenger ned i lia. Av artar er mellom anna nemnt grønkurle og søterot. Området er ikkje spesielt viktig for vilt, og bekken er eit dårleg habitat for fisk. Som avbøtande tiltak er det framlegg om ei minstevassføring på 35 1/s alternativt 16 l/.s. Den planlagde utbygginga vil ikkje direkte påverke INON området, men vil likevel redusere storleiken på dette området fordi dei planlagde dammane vil kome nær grensa for området. Den viktigaste verknaden av prosjektet vil etter vår meining vera det landskapsmessige. Både ved at vasstrengen vil bli sterkt redusert og ved at nedgraving av rør og tilkomst langs rørgata og til dammane vil krevje relativt betydelege inngrep på grunn av det bratte terrenget. Det er grunn til å rekne med at det må vena ein eller annan permanent tilkomst til inntaksdammane for tilsyn med vidare. Inngrepet synes å kunne bli godt synleg frå E 134. Naturvernforbundet meiner dei landskapsmessige konsekvensane av prosjektet kjem for dårleg fram i søknaden. Me synes også det ville ha vore ønskjeleg å kunne vurdere prosjektet i samanheng med andre småkraft- og minikraftprosjekt i fylket. Me har elles ingen spesielle innvendingar nå det gjeld verknader for biologisk mangfald og fisk. Tiltak for å unngå/redusere terrengmessige inngrep langs rørgata må vektleggast sterkare. " Søkers kommentar til høringsuttalelsene Søker har i brev av kommentert de innkomne høringsuttalelsene slik: Telemark, fylkeskommune Arkeologiske undersøkelser skal gjennomføres før tiltaket iverksettes. Tiltakshaver vil kontakte Telemark fylkeskommune før de fysiske tiltakene påbegynnes, for åfå en registrering av automatisk fredete kulturminner.

16 Side 16 Tiltak,sh;. Konn er en b,,--,

17 Side 17 Se vedlegg "Inntak "for nærmere spesifikasjoner av inntakene. Minstevann ørfin o roduks'on: Variabelt slipp av minstevannføring som svarer til 5% persentilene for vinter og sommer, vil for Holldalsbekken bety et slipp på 7 liter om vinteren og 63 liter om sommeren. Produksjonen er vist i tabellen under. 11 Mengde minstevannføring GWh sommer GWh vinter GWh årlig Ikke slipp av minstevannføring2,81 1,02 3,83 5 % persentil sommer/vinter 2,58 0,95 3,53 Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) merknader Om søker Holldal Kraft AS er stiftet av grunneierne og fallrettighetseierne i prosjektområdet. Marintech Energy AS har utarbeidet søknaden og søker på vegne av Holldal Kraft AS. Om søknaden Det er søkt om tillatelse etter vannressursloven 8 til å bygge Holldal kraftverk i Holldalsbekken, Vinje kommune i Telemark. Kraftverket vil utnytte et fall på 220 m mellom inntakene på ca. kote 815 og kraftstasjonen på kote 600. Planene går kort ut på å etablere to ulike inntak i henholdsvis det østre og det vestre løpet til Holldalsbekken. Fra knutepunktet på ca. kote 735 vil det bli etablert et felles rør ned til kraftstasjonen. Det er ingen overføringer eller reguleringer i prosjektet. Beskrivelse av området Holldalsbekken ligger i Vinje kommune i Telemark, og renner ut i Flothylåi ca. 3 km vest for Haukeligrend. Landskapet og vegetasjonen i prosjektområdet varierer fra høyfjellspreget terreng med glissen furuskog med innslag av blåbær og røsslyng oppe ved inntakene til frodigere vegetasjon lenger ned. Videre kan terrenget i prosjektområdet beskrives som stedvis meget kupert og vanskelig fremkommelig, dette gjelder først og fremst terrenget der hvor den østre rørgatetraseen er planlagt. Terrenget der hvor den vestre rørgatetraseen er planlagt er mindre kupert. Tett vegetasjon nedenfor samløpet på kote 735 gjør at elva er lite synlig fra E 134. Verdien av elva som landskapselement er derfor først og fremst knyttet til selve prosjektområdet. Ellers er elver, bekker og vann generelt et dominerende i landskapselement i regionen. Eksisterende inngrep i vassdraget Området er preget av tidligere tiders utnytting til blant annet skogsdrift, men har svært få nyere inngrep. Det er etablert en tømmervei som går et stykke oppover i lia langs Holldalsbekken. Bortsett fra denne veien eksisterer det får inngrep i selve prosjektområdet.

18 Side 18 r,kene finne, n til de te i : ) Kr<: t`tv,_ på 1,2 til påku i?i?-- Veier

19 Side 19 Produksjon og kostnader Det omsøkte prosjektet vil i følge søkaden gi en årlig produksjon på ca. 3,5 GWh til en utbyggingspris på 2,3 kr/kwh. NVE har kontrollert de fremlagte beregningene over produksjon og kostnader. Vi har fått noe avvik i forhold til beregningene som kommer frem i søknaden. NVE gjør oppmerksom på at med en midlere produksjon på 3,5 GWh/år og en total utbyggingskostnad på 9 mill, kr, blir spesifikk utbyggingskostnad 2,6 kr/kwh, altså 0,30 kr mer enn hva som fremgår i søknaden. Det vil være søkers ansvar å vurdere den bedriftsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet. Arealbruk og eiendomsforhold Inntaksmagasinene i øst og vest vil hhv. ta i bruk 0,5 og 0,7 da. Kraftstasjonsbygget vil ta i bruk 0,10 da. Ut over dette er det traseene for tilløpsrør og veitraseene som vil ta i bruk areal av betydning. Skogsveien opp til inntakene vil bli på 1700 m. Forholdet til offentlige planer Kommuneplan Hele utbygningsområdet er plassert i kategorien LNF-område i kommuneplanens arealdel. Dersom det blir gitt tillatelse til det omsøkte prosjektet må forholdet til kommuneplanen avklares direkte med Vinje kommune. Samlet lan SP Prosjektet er under gjeldende grenser for behandling i Samlet plan, og kommer ikke i konflikt verken med andre planer i Samlet plan eller med andre planer for vannkraftutbygging. Verne lan for vassdra Vassdraget er ikke omfattet av verneplan for vassdrag eller andre verneplaner. Inn re strie områder De øvre delene av prosjektområdet vil føre til at et INON-område som ligger 1-3 km fra tekniske inngrep blir redusert med ca. 1,12 km2. Tiltaket vil også redusere et INON-område som ligger 3-5 km fra inngrep, men kun i liten grad. De nederste delene av prosjektområdet vil ikke påvirke noe inngrepsfritt område. Høring og distriktsbehandling Søknaden har vært behandlet etter reglene i kap. 3 i vannressursloven. Den er kunngjort og lagt ut til offentlig ettersyn. I tillegg har søknaden vært sendt lokale myndigheter og interesseorganisasjoner samt berørte parter for uttalelse. NVE har vært på befaring i området sammen med representanter for søker, kommunen og Telemark turistforening. Høringsuttalelsene er referert foran, og nedenfor følger en oppsummering av høringsuttalelsene. Vinje kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Kommunen påpeker at minstevannføring både med tanke på det estetiske inntrykket og av hensyn til det biologiske livet i elva. Kommunen setter likevel ikke krav til størrelsen på minstevannføringen.

20 Side 20 f lkeskon!.,,;; r, %, <i!-es før anle kulturminner fil ere Far_. _

21 Side 21 Ti V E NYE er enig i at det skal tas landskapsestetiske hensyn ved bygging av små kraftverk, og det er viktig at inngrepene utføres på en så skånsom måte som mulig slik at dette blir oppnådd. Dette er også i tråd med Retningslinjer for små vannkraftverk, som ble utgitt av Olje- og energidepartementet i Etter NVEs vurdering er terrenget der den østre rørgaten er planlagt, av en slik karakter at nedgraving av rørgata stedvis vil medføre svært store terrenginngrep. NVE mener med bakgrunn i dette at stedvis boring av vannveien i det østre løpet derfor vil være mer skånsomt med tanke på landskapet. Videre mener NVE at et veiløst østre inntak ville være positivt som et avbøtende tiltak. NVE mener videre at et alternativ med et felles inntak ved samløpet vil være mer skånsomt for landskapet fordi man ved et slik alternativ unngår etablering av rørgate og vei i det stedvis kuperte terrenget fra kote 815 til kote 735. Fra samløpet og ned til kraftstasjonen er terrenget av en slik art at inngrepene vil bli mindre enn hva de vil bli i det omsøkte alternativet med to inntak. På den annen side vil produksjonen ved det siste alternativet bli mindre, siden antall fallmeter bortimot vil halveres. Etter vårt syn vil også slipp av en viss mengde vann i Holldalsbekken til en viss grad redusere de negative landskapsmessige konsekvensene av den omsøkte utbyggingen. Når det gjelder bruk av området til friluftsliv, blir det hevdet av en av høringspartene at området er lite brukt til dette formålet. NYE har likevel lagt til grunn at området i noe grad blir brukt til friluftsliv, da det er stier i området. Etter NVEs vurdering fremstår ikke Holldalsbekken som noe fremtredende landskapselement sett fra E 134. NVE mener derfor at det først og fremst er landskapsinntrykket fra de nærliggende områder til elva som blir noe forringet ved en utbygging. Landskapsopplevelsen vil etter vårt syn i tilstrekkelig grad bli ivaretatt ved slipp av noe minstevannføring. Flora og fauna Flere av høringspartene påpeker at tiltaket vil kunne virke uheldig på det biologiske livet i prosjektområdet. Skien- og Telemark Turistforening nevner i sin uttalelse at deler av prosjektområdet har lav rehabiliteringsevne, og at man i så måte må ta hensyn til dette i anleggsarbeidet. Videre påpekes det at slipp av en viss mengde minstevannføring må pålegges for å sikre tilstrekkelig gode levevilkår for biologisk mangfold i og langs elva. Det er ikke påvist noen forekomster av rødlistede arter i prosjektområdet. NVE er likevel enig i at det generelle biologiske mangfoldet i prosjektområdet skal tas hensyn til ved bygging av små kraftverk. NVE mener videre at gitt at vannveien tilpasses terrenget, samtidig som det slippes en viss mengde minstevannføring vil det generelle biologiske mangfoldet i området i tilstrekkelig grad bli ivaretatt. Når det gjelder tiltakets virkninger for skogsfugl og ev. femtidige trekkruter for villrein, elg, hjort og rådyr, mener NVE at en tilpassing av vannveien i tilstrekkelig grad vil ivareta slike forhold. Rapporten som beskriver det biologiske mangfoldet i området, hevder at det ikke er kjent spesielt interessante pattedyrforekomster i området. Videre står det skrevet i rapporten av at de nederste delene av prosjektområdet er leveområde for elg, hjort og rådyr. Fisk og fiske Det finnes i følge den miljøfaglige utredningen som er gjort i forbindelse med utarbeidelsen av søknaden, stelegen ørret i øvre deler av vassdraget. Dette er ovenfor inntakene, og bestanden vil i så måte ikke bli påvirket av tiltaket. Det er likevel trolig at noe fisk sporadisk slipper seg nedover vassdraget. Om enn ikke i stort omfang.

22 Side 22 NVL l( anleggsta; NV rørgateløpe interesser. -,d til NVEs konklusjon Etter en helht avbøtende tilt ail, løpet ned til overstige skada vannressurs) vannressurs) Vedtaket gjelder Nettilknytning Det er søkt om t Lang luftlinje sei -,; i Virkningene,,, for konsesje energilove,, transfe rm, c,, i J,;.

23 Side 23 minstevannføringsslippet flytting av inntak. skal hele tilsiget slippes. Vi viser ellers til våre merknader under post 4 vedr. Kraftverket skal til enhver tid kjøres etter tilsiget, alle endringer skal skje gradvis, og typisk start/stopp-kjøring skal ikke forekomme. Post 4, godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m. v. Detaljerte planer skal godkjennes av NVE og sendes NVEs regionkontor i Tønsberg før arbeidet settes i gang. Detaljer ved prosjektet som utforming av inntaket, miljøtilpasning av kraftstasjonen, veier, landskapsmessige forhold etc. vil ligger under denne post. Østre rørgate skal legges i tunnel der forholdene gjør nedgraving av rørgata vanskelig. Hvor dette skal gjøres avgjøres av NVE ved godkjenning av detaljplan. Videre er det etter NVEs vurdering mest gunstig av hensyn til landskapmessige virkninger dersom det østre inntaket etableres som veiløst. Dersom en vei kan anlegges på en tilstrekkelig skånsom måte, og dette vurderes som det beste alternativet i detaljplanleggingen, vil en vei opp til det østre inntaket kunne bygges i medhold av detaljplanene. Dersom det skulle bli aktuelt med et felles inntak der det østre og vestre løpet av Holldalsbekken møtes på ca. kote 735, vil dette kunne gjøres i medhold av detaljplanene. Det vil altså ikke være nødvendig med en planendringssøknad dersom et slikt alternativ er å foretrekke for utbygger, som følge av pålegget om stedvis boring av vannveien i det østre løpet av Holldalsbekken. NVE vil pålegge et minstevannføringsslipp på 201/s dersom et alternativ med felles inntak på kote 735 blir valgt. Dette er det samme som totalt slipp i post 1. Vi har valgt å ikke trekke inn størrelsen på restfeltet mellom alternativt inntak da dette er begrenset. Det må utarbeides en plan for bruk av tippmassene fra boringen i detaljplanene, dersom alternativet med to inntak på kote 815 fastholdes, Videre må det utarbeides en flomdimensjonering på adkomstbroen til kraftstasjonen som er planlagt over Flothylåi. Post 6, automatisk fredete kulturminner Vi viser til krav fra Telemark fylkeskommune med krav om at undersøkelsesplikten skal være oppfylt før anleggsstart. Holldal Kraft AS må avklare dette med kulturminnemyndighetene. NVE minner også om den generelle aktsomhetsplikten ved krav om varsling dersom det støtes på kulturminner i byggefasen, jf. kn-fl 9. Post 12, varslingsplikt Konsesjonæren plikter å informere NVE om navne- og/eller adresseendringer. Ved eventuell overdragelse av anlegget, skal NYE godkjenne overdragelsen i forkant. Andre merknader Forholdet til forurensningsloven må avklares direkte med fylkesmannen i Telemark. Tiltakets status i forhold til kommunens arealplan må avklares direkte med Vinje kommune. Samordnet behandlin Naturvernforbundet i Telemark skriver i sin uttalelse at det hadde vært ønskelig å vurdere tiltaket i sammenheng med andre småkraft- og minikraftprosjekt i fylket. Det foreligger ingen overordnet

24 Side 24 an for Telem, 'der utbygg _,,,, ri, \ ',;, i i i dlet søknaden : :,, i [ n av det som,1 ',, dejin I: i lelsene sci ring i pro;, :.,, ingen,:;.,, <i }=gging av ;lier mini/mi"

Blåfall AS Søknad om planendring for bygging av småkraftverk i Bergselvi i Luster kommune, Sogn og Fjordane - NVEs vedtak

Blåfall AS Søknad om planendring for bygging av småkraftverk i Bergselvi i Luster kommune, Sogn og Fjordane - NVEs vedtak Blåfall AS Postboks 61 1324 LYSAKER Att: Åsmund Ellingsen Vår dato: 19.12.2014 Vår ref.: 200702303-129 Arkiv: 312 Saksbehandler: Deres dato: Helén Nathalie Liebig-Larsen Deres ref.: Tlf. 22959895 Blåfall

Detaljer

TROLLVIKELVA, KÅFJORD KOMMUNE, TROMS FYLKE TROLLVIKELVA KRAFTVERK, SØKNAD OM GODKJENNING AV ØKT SLUKEEVNE/ENDRET INSTALLASJON NVE REF

TROLLVIKELVA, KÅFJORD KOMMUNE, TROMS FYLKE TROLLVIKELVA KRAFTVERK, SØKNAD OM GODKJENNING AV ØKT SLUKEEVNE/ENDRET INSTALLASJON NVE REF Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Oslo, 5. januar 2018 TROLLVIKELVA, KÅFJORD KOMMUNE, TROMS FYLKE TROLLVIKELVA KRAFTVERK, SØKNAD OM GODKJENNING AV ØKT SLUKEEVNE/ENDRET

Detaljer

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g Fjellkraft AS. n o c m c o n s u l t i n g Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk Fjellkraft Fjellkraft AS Postboks 7033 St. Olavs plass 0130 Oslo NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks

Detaljer

Endring av søknad etter befaring

Endring av søknad etter befaring Minikraft A/S org nr: 984410875 Pb 33 Tlf: 75 15 70 10 8638 Storforshei epost: post@minikraft.no NVE Konsesjonsavdelingen nve@nve.no Dato: 14.07.2015 Vår ref: Alf Arne Eide Deres ref: 201300170, Sørdalselva

Detaljer

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Desember 2012 1 Bakgrunn Etter sluttbefaringen av Sivertelva den 11. oktober 2011 ønsker Blåfall AS ut i fra miljøhensyn å søke om en endring

Detaljer

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE Søknad om planendring August 2017 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 22. august 2017 Søknad om planendring for bygging av Bergselvi

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 201004592-6 Arkiv: 312

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune Asplan Viak AS avd. Skien Postboks 393 Sentrum 3701 SKIEN /Avdeling for areal og transport Vår dato 26.08.2015 Deres dato 2015-06- 30T00:00:00 Vår referanse 15/09109-2 Deres referanse Vår saksbehandler

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Snåasen tjïelte/snåsa kommune Arkiv: S11 Arkivsaksnr.: 17/3584 Saksbehandler: Per Gjellan Dato: 14.06.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Snåsa formannskap 13.06.2017 118/17 Vedlagte dokumenter:

Detaljer

Deres ref: Vår ref. NVE saksnummer Dato:

Deres ref: Vår ref. NVE saksnummer Dato: HØRINGSUTTALE ST-SAK 30/17 Til Norges Vassdrags- og energidirektorat Pb. 5091 Majorstuen 0301 OSLO Deres ref: Vår ref. NVE saksnummer 201406675 Dato: 30.11.2017 Konsesjonssøknad Onarheim Kraftverk, Hellandsvassdraget

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

Søknad om konsesjon for bygging av Hofoss kraftverk

Søknad om konsesjon for bygging av Hofoss kraftverk NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091, Majorstua 0301 Oslo 28.10.2018 Søknad om konsesjon for bygging av Hofoss kraftverk Fallrettseierne på Hofoss ønsker å utnytte vannfallet, Mjølnerudfallet i Skasåa

Detaljer

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Odda kommune i Hordaland Konsesjonssøknad Side i av i Småkraft AS Solheimsveien 15 Postboks 7050 5020 Bergen Tel.: 55 12 73 20 Faks: 55 12 73 21 Arne.namdal@smaakraft.no

Detaljer

Søknad om auka slukeevne ved Grøvla kraftverk

Søknad om auka slukeevne ved Grøvla kraftverk NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 26.06.2019 Søknad om auka slukeevne ved Grøvla kraftverk Grøvla Kraft AS ønskjer å auke slukeevna ved eksisterande anlegg elva Grøvla i Førde kommune

Detaljer

MOTTATT 15 SEPT. 2010

MOTTATT 15 SEPT. 2010 Eii. Norges vassdrags- og MOTTATT energidirektorat 15 SEPT. 2010 NAMDALSEID KOMMUNE Adresseliste Vår dato: 1 3 SEPT 2010 Vår ref.: NVE 200802426-5 ki/elfa Arkiv: 312 /138.3Z Saksbehandler: Deres dato.

Detaljer

Mygland Kraftverk AS - søknad om tillatelse til å bygge Mygland Kraftverk i Kvinesdal kommune, Vest-Agder

Mygland Kraftverk AS - søknad om tillatelse til å bygge Mygland Kraftverk i Kvinesdal kommune, Vest-Agder t r Norges vassdrags- og energidirektorat N adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO 30 MAR 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200706205-4 kv/haaa Arkiv: 312 1025.AC3 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2178-2 Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling:

Detaljer

TILLEGG TIL SØKNAD OM BYGGING AV MÅRBERGET KRAFTVERK

TILLEGG TIL SØKNAD OM BYGGING AV MÅRBERGET KRAFTVERK TILLEGG TIL SØKNAD OM BYGGING AV MÅRBERGET KRAFTVERK Dette dokumentet er en oppdatering, og et tillegg til endrede avsnitt i konsesjonssøknad for Mårberget kraftverk. Der ikke annet er nevnt, gjelder den

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Vannuttak fra Grøtneselva til drikkevann og industri. Kvalsund kommune i Finnmark fylke

Bakgrunn for vedtak. Vannuttak fra Grøtneselva til drikkevann og industri. Kvalsund kommune i Finnmark fylke Bakgrunn for vedtak Vannuttak fra Grøtneselva til drikkevann og industri Kvalsund kommune i Finnmark fylke Tiltakshaver Askur AS Referanse 201207829-14 Dato 28.01.2015 Notatnummer KI-notat 7/2015 Ansvarlig

Detaljer

Høring - søknad om planendring for bygging av Tverrfjellelva kraftverk - Meløy kommune

Høring - søknad om planendring for bygging av Tverrfjellelva kraftverk - Meløy kommune Journalpost:17/16769 Saksnummer Utvalg/komite Dato 082/2017 Fylkesrådet 21.03.2017 Høring - søknad om planendring for bygging av Tverrfjellelva kraftverk - Meløy kommune Sammendrag Fylkesrådet fraråder

Detaljer

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Bakgrunn Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk ca. 18 km øst for Fauske, jf. figur 1. Kraftverket vil utnytte et fall på 180 m og produsere ca. 9,4

Detaljer

Kvinesdal kommune Rådmannen

Kvinesdal kommune Rådmannen Kvinesdal kommune Rådmannen NVE Postboks 5091 Melding om vedtak 0301 OSLO Vår ref: Ordningsverdi: Saksbehandler: Deres ref:: Dato: 2010/1750-10886/2014 S11 Jostein Røyseland 27.06.2014 SØKNAD OM KONSESJON

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hydrologi for små kraftverk - og noen mulige feilkilder Thomas Væringstad Hydrologisk avdeling Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere Middelavrenning

Detaljer

BLÅFALL AS STØLSDALSELVA KRAFTVERK JONDAL KOMMUNE, HORDALAND FYLKE

BLÅFALL AS STØLSDALSELVA KRAFTVERK JONDAL KOMMUNE, HORDALAND FYLKE BLÅFALL AS STØLSDALSELVA KRAFTVERK JONDAL KOMMUNE, HORDALAND FYLKE Foto fra stasjonsområdet og avløpskanal. PLANENDRINGSSØKNAD (INSTALLASJON AV AGGREGAT 2 I KRAFTSTASJON) Mars 2016 Norges vassdrags og

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Vår dato: '0 3 SEPT 2007 Vår ref.: NVE kti/gbe Arkiv: 312 /026.D31 Deres dato: Deres ref.:

Vår dato: '0 3 SEPT 2007 Vår ref.: NVE kti/gbe Arkiv: 312 /026.D31 Deres dato: Deres ref.: Norges vassdrags- og energidirektorat Til alle på adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO Vår dato: '0 3 SEPT 2007 Vår ref.: NVE 200707453-2 kti/gbe Arkiv: 312 /026.D31 Deres

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

Horpedal Kraft AS Søknad om tillatelse til økt slukeevne i Horpedal kraftverk i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane oversendelse av NVEs vedtak

Horpedal Kraft AS Søknad om tillatelse til økt slukeevne i Horpedal kraftverk i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane oversendelse av NVEs vedtak Horpedal Kraft AS c/o Hans I. Haugen 6848 FJÆRLAND Vår dato: 30.09.2014 Vår ref.: NVE 201307004-12 ksk/oegr Arkiv: 312/078.2A1A Saksbehandler: Deres dato: 01.06.2014 Øystein Grundt Deres ref.: 22 95 93

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Vedlegg 6. Storelva kraftverk i Talvik i Alta Kommune Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets

Detaljer

Sørfold kommune Sørfold kommune

Sørfold kommune Sørfold kommune Sørfold kommune Sørfold kommune NVE Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/599 Eirik Stendal, 756 85362 01.07.2016 Kommunal behandling Småkraftverk

Detaljer

Søknad om Sørdalselva, Buvikelva og Melfjordbotn småkraftverk i Rødøy kommune i Nordland - høring

Søknad om Sørdalselva, Buvikelva og Melfjordbotn småkraftverk i Rødøy kommune i Nordland - høring Rødøy kommune 8185 VÅGAHOLMEN Vår dato: 19.12.2014 Vår ref.: 201300324-7, 201005798-18 og 201300170-11 Arkiv: 312 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tor Carlsen Auen Korbøl Ellen Lian Halten Søknad

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR SANDVIK MINIKRAFTVERK I VINDAFJORD KOMMUNE

SØKNAD OM KONSESJON FOR SANDVIK MINIKRAFTVERK I VINDAFJORD KOMMUNE Saksutredning: SØKNAD OM KONSESJON FOR SANDVIK MINIKRAFTVERK I VINDAFJORD KOMMUNE Trykte vedlegg: 1. Oversendelsesbrev fra NVE av 03.01.2013 (1s). 2. Brev fra Olje- og energidepartementet til fylkeskommunene

Detaljer

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Moko (inntak kote 250) Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Gausdal kommune SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 Ark.: S11 Lnr.: 8472/09 Arkivsaksnr.: 08/8-7 Saksbehandler:

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016 NVE - Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo POSTADRESSE Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Floodeløkka 1 3915 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.:

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Dato: 1.9.2015 Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Kart

Detaljer

Klage til OED pa konsesjonsvilka r gitt av NVE

Klage til OED pa konsesjonsvilka r gitt av NVE Klage til OED pa konsesjonsvilka r gitt av NVE 22.04.2014 Eikeelva kraftverk i Kvinnherad kommune, Hordaland NVE-ref.: 200906342 Bilde er tatt fra Vassverket og oppover Eikedalen. Olje- og energidepartementet

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna.

Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna. Nordland fylkeskommune Plan og Miljø Fylkeshuset 8048 Bodø Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna. INNHOLD: 1. Presentasjon av Unikraft 2. Svartvasselva 3. Litjvasselva 4. Kart Svartvasselva

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

Tilleggsinformasjon konsesjonssøknad Malme og Røshol kraftverk

Tilleggsinformasjon konsesjonssøknad Malme og Røshol kraftverk -14 REVIDERT NOTAT Tilleggsinformasjon konsesjonssøknad Malme og Røshol kraftverk Bakgrunn: Istad Kraft AS søker om konsesjon for planlagte Malme og Røshol kraftverk i Fræna kommune i Møre og Romsdal fylke.

Detaljer

Reipkrokelva kraftverk i Tromsø kommune i Troms - klage- og innsigelsessak

Reipkrokelva kraftverk i Tromsø kommune i Troms - klage- og innsigelsessak Ifølge liste Deres ref Vår ref 18/597- Dato 8. november 2018 Reipkrokelva kraftverk i Tromsø kommune i Troms - klage- og innsigelsessak Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har den 19.12.2017 gitt

Detaljer

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse ARHO/2015/99-8

Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse ARHO/2015/99-8 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift 1 av 6 Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse Deres referanse 09.03.2015 ARHO/2015/99-8 NVE, Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Overflatehydrologiske forhold. Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur. Kart

Detaljer

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE Søknad om konsesjon.kommentarer til justeringer etter høringsrunden. Høgseterelva kraftverk 1 NVE Konsesjons og tilsynsavdelingen Postboks 5091

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Kleppconsult AS. Kleppconsult AS SKJEMAFOR DOKUMENTASJONAV HYDROLOGISKE HYDROLOGISKE FORHOLD MEMURUBU MINIKRAFTVERK 1.

Kleppconsult AS. Kleppconsult AS SKJEMAFOR DOKUMENTASJONAV HYDROLOGISKE HYDROLOGISKE FORHOLD MEMURUBU MINIKRAFTVERK 1. HYDROLOGISKE FORHOLD MEMURUBU MINIKRAFTVERK 1 SKJEMAFOR DOKUMENTASJONAV HYDROLOGISKE HYDROLOGISKE FORHOLD MEMURUBU MINIKRAFTVERK 2 Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med

Detaljer

BLÅFALL AS BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE FYLKE

BLÅFALL AS BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE FYLKE BLÅFALL AS BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE FYLKE Foto fra området hvor avløpskanal vil møte Bergselvi, stasjonsområdet i bakgrunnen. PLANENDRINGSSØKNAD (BYGGE ETT ANLEGG SAMMENSATT

Detaljer

NTE Energi AS - Søknad om tillatelse til bygging av Ekorndalselva kraftverk i Namsos kommune. Høringsuttalelse.

NTE Energi AS - Søknad om tillatelse til bygging av Ekorndalselva kraftverk i Namsos kommune. Høringsuttalelse. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 200806751-7 ksk/rmo 12/15453-6 Geir Rannem 19.02.2013 NTE Energi AS - Søknad om

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Norges vassdrags- og energidirektorat Region Øst Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 0301 OSLO Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2007/320/8/ Tor

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS).

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske

Detaljer

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring 1[311. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato: 2,9 JAN 2009 Vår ref.: NVE 200806723-2 ki/mbi Arkiv: 313 / 180.612 Saksbehandler:

Detaljer

KLOVEFOSS OG STØYLDALEN KRAFTVERK

KLOVEFOSS OG STØYLDALEN KRAFTVERK MELDING OM MINDRE ENDRING AV KONSESJONSSØKNAD KLOVEFOSS OG STØYLDALEN KRAFTVERK oktober 2009, sist revidert september 2015 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Justering av rørgatetraséen til Støyldalen

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

Oversendelse av en innsigelse og en klage på vedtak om Gjuvåa kraftverk i Hjartdal kommune i Telemark av

Oversendelse av en innsigelse og en klage på vedtak om Gjuvåa kraftverk i Hjartdal kommune i Telemark av Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 11.01.2017 Vår ref.: 201208132-32 Arkiv: 312 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Johanne Rognstad Oversendelse av en innsigelse

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap /2016 Vevelstad kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap /2016 Vevelstad kommunestyre Vevelstad kommune Arkiv: S01 Arkivsaksnr: 2015/2438-4 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap 16.03.2016 59/2016 Vevelstad kommunestyre 04.05.2016

Detaljer

Søknad om utbygging - vurdering av konsesjonsplikt etter vassressursloven for bygging av småkraftverk;

Søknad om utbygging - vurdering av konsesjonsplikt etter vassressursloven for bygging av småkraftverk; Søknad om utbygging - vurdering av konsesjonsplikt etter vassressursloven for bygging av småkraftverk; KLØVKRAFT AS Søknad utarbeidd av Energi Teknikk AS juni 2009 1 Meldingsskjema for vurdering av konsesjonsplikt

Detaljer

Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune

Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune 29.05.2016 Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune RØYRVIK KRAFT SUS NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Dykkar ref.:

Detaljer

UTTALELSE TIL SØKNADER OM STIFOSS OG SØNDELED KRAFTVERK I RISØR OG GJERSTAD KOMMUNER

UTTALELSE TIL SØKNADER OM STIFOSS OG SØNDELED KRAFTVERK I RISØR OG GJERSTAD KOMMUNER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 26.09.2016 2016/3109-33144/2016 / S11 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 11.10.2016 UTTALELSE TIL SØKNADER OM STIFOSS OG SØNDELED

Detaljer

Oversendelse av klage på vedtak om avslag på søknad om Rørvika kraftverk i Askvoll kommune i Sogn og Fjordane

Oversendelse av klage på vedtak om avslag på søknad om Rørvika kraftverk i Askvoll kommune i Sogn og Fjordane Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 19.10.2017 Vår ref.: 201206714-31 Arkiv: 312 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Erlend Støle Hansen 22959826/esha@nve.no Oversendelse

Detaljer

Til adresseliste Middelthuns gate 29. Vegard Hotvedt Strømsvåg Deres ref.:

Til adresseliste Middelthuns gate 29. Vegard Hotvedt Strømsvåg Deres ref.: vassdrags- og nenergidirektorat itnorges N V E Til adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato: 30 MAR 2009 Vår ref.: NVE 200707733-4 ki/vhst Arkiv: 312 /025.3A6 Saksbehandler:

Detaljer

Kjørstadelva kraftverk i Kongsberg kommune - klagesak

Kjørstadelva kraftverk i Kongsberg kommune - klagesak Forum for natur og friluftsliv Buskerud v/ DNT Drammen og Omegn Postboks 305 Bragernes 3001 DRAMMEN Deres ref Vår ref 17/1348- Dato 4. mai 2018 Kjørstadelva kraftverk i Kongsberg kommune - klagesak Forum

Detaljer

SmåkraftAS - Søknadom byggingav Skinnellånakraftverki Eigersundkommune,Rogaland høring

SmåkraftAS - Søknadom byggingav Skinnellånakraftverki Eigersundkommune,Rogaland høring Norges vassdrags-og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 0. 4 JUL2012 Vår ref.: 201106617-3 ksk/dkj Arkiv: 312 Saksbehandler: Deres dato: Dag Kjellevold Deres ref.: SmåkraftAS - Søknadom byggingav

Detaljer

Høring - søknad om bygging av Nylandselva kraftverk - Leirfjord kommune

Høring - søknad om bygging av Nylandselva kraftverk - Leirfjord kommune Journalpost.: 13/20408 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 165/13 Fylkesrådet 25.06.2013 Høring - søknad om bygging av Nylandselva kraftverk - Leirfjord kommune Sammendrag Norges vassdrags-

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Siktemålet med dette skjemaet er å dokumentere grunnleggjande hydrologiske forhold knytte til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal

Detaljer

Kvinesdal kommune Rådmannen

Kvinesdal kommune Rådmannen Kvinesdal kommune Rådmannen NVE Postboks 5091 Melding om vedtak 0301 OSLO Vår ref: Ordningsverdi: Saksbehandler: Deres ref:: Dato: 2010/1750-10901/2014 S11 Jostein Røyseland 27.06.2014 SØKNAD OM KONSESJON

Detaljer

Kvinesdal kommune Rådmannen

Kvinesdal kommune Rådmannen Kvinesdal kommune Rådmannen NVE Postboks 5091 Melding om vedtak 0301 OSLO Vår ref: Ordningsverdi: Saksbehandler: Deres ref:: Dato: 2010/1750-10892/2014 S11 Jostein Røyseland 27.06.2014 SØKNAD OM KONSESJON

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter?

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hydrologisk avdeling, NVE Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2 Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere

Detaljer

Tilleggsutgreiing. for. Geitåni kraftverk. Voss kommune. Hordaland fylke

Tilleggsutgreiing. for. Geitåni kraftverk. Voss kommune. Hordaland fylke Tilleggsutgreiing for Geitåni kraftverk Voss kommune Hordaland fylke Voss 30.12.08 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Alternativ utbyggingsløysing... 3 3. Alternativ vegløysing... 6 4. Anleggsdrift Ørevikelvi...

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

VEDLEGG X: Røneid kraftverk, dokumentasjon av hydrologiske forhold

VEDLEGG X: Røneid kraftverk, dokumentasjon av hydrologiske forhold Røneid kraftverk : Røneid kraftverk, dokumentasjon av hydrologiske forhold Dette skjema er ei omarbeidd utgåve av skjema på www.nve.no 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av Røneid kraftverk

Detaljer

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Gry Berg seniorrådgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Oversikt over grunneiere Biologisk mangfold-rapport fra Sweco Norge AS

Oversikt over grunneiere Biologisk mangfold-rapport fra Sweco Norge AS Vedlegg til søknaden Vedlegg 1. Vedlegg 2. Vedlegg 3. Vedlegg 4. Vedlegg 5 Vedlegg 6. Vedlegg 7. Vedlegg 8. Vedlegg 9. Oversiktskart, regional plassering Oversiktskart over prosjektområdet Detaljkart for

Detaljer

Kvinesdal kommune Rådmannen

Kvinesdal kommune Rådmannen Kvinesdal kommune Rådmannen NVE Postboks 5091 Melding om vedtak 0301 OSLO Vår ref: Ordningsverdi: Saksbehandler: Deres ref:: Dato: 2010/1750-10876/2014 S11 Jostein Røyseland 27.06.2014 RØYDLANDBEKKEN -

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

III Olje- og energidepartementets vurdering

III Olje- og energidepartementets vurdering III Olje- og energidepartementets vurdering 1. Innledning Tverrelva Kraft AS har søkt om tillatelse til bygging og drift av Tverrelva kraftverk og regulering av Mannsvatnet med 1 m. Byggingen av Tverrelva

Detaljer

Høie mikro kraftverk. Vedlegg

Høie mikro kraftverk. Vedlegg Høie mikro kraftverk. Vedlegg Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av

Detaljer

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.04.2011 23951/2011 2011/2416 S11 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/41 Planutvalget 10.05.2011 Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 21.03.2017 28/17 Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet

Detaljer

Haukvik Kraft-Smolt AS - Søknad om endring i vassdragskonsesjon i Hemne kommune, Sør-Trøndelag- høring

Haukvik Kraft-Smolt AS - Søknad om endring i vassdragskonsesjon i Hemne kommune, Sør-Trøndelag- høring Norges vassdrags- og energidirektorat N V E adresseliste 09 JAN2013 Vår dato: Vår ref.: 200709827-34 ki/fijo Arkiv: 313/113.A Saksbehandler: Deres dato: 24.08.2010 Frank Jørgensen Deres ref.: 22 95 94

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Lars Midttun Overingeniør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Tverrdøla kraftverk. Sogndal kommune i Sogn og Fjordane fylke

Bakgrunn for vedtak. Tverrdøla kraftverk. Sogndal kommune i Sogn og Fjordane fylke Bakgrunn for vedtak Tverrdøla kraftverk Sogndal kommune i Sogn og Fjordane fylke Tiltakshaver Tyngdekraft Tverrdøla AS Referanse 201000031-45 Dato 27.02.2015 Notatnummer KSK-notat 25/2015 Ansvarlig Øystein

Detaljer

StorefossKraftverk AS- Søknad om løyve til å byggjestorefosskraftverk i Øystre Slidre kommune - Høyring

StorefossKraftverk AS- Søknad om løyve til å byggjestorefosskraftverk i Øystre Slidre kommune - Høyring Wq,OPPLAND v fylkeskommune Regionalenheten I d ( NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår ref.: 201302565-8 Lillehammer, 27. juni 2013 Deres ref.: NVE 201107476-7

Detaljer

SKLs kommentarer til høringsuttalelser til flytting av inntak, Onarheim kraftverk.

SKLs kommentarer til høringsuttalelser til flytting av inntak, Onarheim kraftverk. NVE v/ Tord Solvang Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Stord 21.09.2018 Dykkar ref. Vår ref. 139320/2 Arkivnr. Saksbehandler Magne Andresen Sider 7 SKLs kommentarer til høringsuttalelser til flytting av

Detaljer

Clemens Kraft AS Søknad om tillatelse til utbygging av Lyngsåna kraftverk i Hjelmeland kommune i Rogaland NVEs vedtak

Clemens Kraft AS Søknad om tillatelse til utbygging av Lyngsåna kraftverk i Hjelmeland kommune i Rogaland NVEs vedtak Clemens Kraft AS Fridtjof Nansens plass 6 0160 OSLO Vår dato: 24.11.2017 Vår ref.: 201303334-50 Arkiv: 312 / 033.BA1 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Erlend Støle Hansen 22959826/esha@nve.no Clemens

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 24.05.2016 Arkiv : S11 Saksmappe : 2016/357 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Høringsuttalelse. Økta kraftverk MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak

Detaljer

Statkraft VIGDØLA KRAFTVERK - SØKNAD OM PLANENDRING

Statkraft VIGDØLA KRAFTVERK - SØKNAD OM PLANENDRING Statkraft ' _ - fla'postadresse Olje og energidepartementet Statkraft Energi AS Energi- og vannressursavdelingen Postboks 200Lilleal-(er Postboks 8148 Dep. 2 6 5' Norway BESØKSADRESSE Lilleakerveien 6

Detaljer

Meldingsskjema for vurdering av konsesjonsplikt

Meldingsskjema for vurdering av konsesjonsplikt NVE Innsendt dato: 01.08.2013 Referansenummer: LVCSRN Meldingsskjema for vurdering av konsesjonsplikt 9 kontrollspørsmål 1. Ligger tiltaket i verna vassdrag? 2. Planlegges tiltaket med reguleringsmagasin?

Detaljer

UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK I RISØR KOMMUNE

UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK I RISØR KOMMUNE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 07.01.2013 2012/3848-289/2013 / S11 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 22.01.2013 UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 128/11 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 128/11 Fylkesrådet Journalpost.:11/15864 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 128/11 Fylkesrådet 28.06.2011 Høring - søknad om bygging av Tverrelva kraftverk - Sortland og Kvæfjord kommuner Sammendrag

Detaljer

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk Side 1/13 Datert 11.12.2012 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Bjunes kraft - Søknad om bygging av Bjunes kraftverk i Sirdal kommune, Vest-Agder - høring

Bjunes kraft - Søknad om bygging av Bjunes kraftverk i Sirdal kommune, Vest-Agder - høring Norges vassdrags- og energklirektorat N V E Adresseliste Vår dato: 0 9 JUN 2010 Vår ref.: NVE 200802602-5 ki/dkj Arkiv: 312 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Dag Kjellevold 22 95 94 56 Bjunes kraft

Detaljer