RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE"

Transkript

1 RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN BERGERSJØEN MASSETAK ELVERUM KOMMUNE Kommune Elverum GNR./BNR. 150/1 F.komm. saks nr. 18/6774 Tidsrom i felt 8-9 november 2018 Tiltakshaver Areal+ AS Forarbeid 2 timer Deltakere i felt Fredrik Bratlie Feltarbeid 7 timer Etterarbeid 4 timer Rapport skrevet Fredrik Bratlie, av/dato 8 nov 2018 Det ble gjort funn av 6 fangstgroper som tilhører et sammenhengende fangstanlegg id og en enkeltliggende kullgrop id under registreringen. Samtlige kulturminner er automatisk fredete.

2 INNLEDNING Tiltakshaver har søkt om å regulere gjeldende område. Under gjennomgang av data fra flybåren laserskanning ble det gjort funn av objekter i datasettet som kunne være automatisk fredete kulturminner. Det var derfor nødvendig å foreta en arkeologisk registrering innenfor tiltaksområdet for å oppfylle undersøkelsesplikten etter lov om kulturminner. Jamfør 9 plikter den ansvarlige leder eller forvaltningsorgan ved planleggingen av større private eller offentlige tiltak etter lovens 8, første ledd, å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte nevnt i lovens 3, første ledd. GRUNNLAGET FOR REGISTRERINGSARBEIDET I forvaltning av kulturminner og i kulturminneloven er det skilt mellom automatisk fredet kulturminne og kulturminne fra nyere tid. Kulturminneloven inneholder en til dels omfattende og detaljert opplisting av kulturminner som er å oppfatte som automatisk fredet i henhold til loven, jfr. 4. Dette er kulturminner som er beskyttet på grunn av sin høye alder. Ifølge Kulturminneloven 4 er kulturminner eldre enn år 1537 automatisk fredet, det vil si alle kulturminner som er eldre enn reformasjonen. Nyere tids kulturminner er ikke omfattet av den automatiske fredningen, med unntak av samiske kulturminner eldre enn 100 år som også er fredet. BEGREPET KULTURMINNE/KULTURMILJØ Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder også lokaliteter som det er knyttet historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Med begrepet kulturmiljø forstås et område der kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. METODE Registreringen ble utført ved overflateregistrering. Overflateregistrering benyttes for å påvise kulturminner som er synlige på overflaten. Metoden foregår ved søk gjennom terrenget for visuelt å påvise strukturer som f.eks. gravminner, rydningsrøyser, kullgroper, fangstgroper, med mer. I tvilstilfeller benyttes jordbor for å påvise eventuelle kull eller steinstrukturer i grunnen.

3 LOKALISERINGSFAKTORER Vurderingen av et område for funn av kulturminner bygger på den tilgjengelige informasjonen om landskapet, naturforholdene og kulturhistorien på stedet. Denne informasjonen settes i sammenheng med kunnskap om hvor det kan forventes å finne et gitt kulturminne eller en kulturminnekategori. Gjennom analyser av arkeologiske funn, er det etablert en kunnskap om hvilke faktorer ved landskap, natur og kulturspor som mest sannsynlig må være til stede for at bestemte kulturminner skal kunne finnes innenfor et område, også kalt lokaliseringsfaktorer. OMRÅDEBESKRIVELSE/TOPOGRAFI Undersøkelsesområdet befinner seg i sørøstre ende av Bergersjøen. Vestre del av arealet er tidligere utnyttet til massetak og nærliggende områder er avskoget i forbindelse med dette. Terrenget i området er ulendt med fall ned mot Brattbergetveien fra sørvest og fra nordøst. Området er skogkledd med granskog og noe krattskog nærmest Brattbergetveien. TIDLIGERE REGISTRERTE KULTURMINNER I NÆROMRÅDET Det er registrert få kulturminner i nærområdet til planen. Dett er trolig på grunn av at det ikke er foretatt systematiske registreringer eller registreringer i forbindelse med tiltak i områdene rundt Bergersjøen. UNDERSØKELSENS FORLØP Undersøkelsen ble gjennomført den 8 november 2018 av én arkeolog fordelt over to dager. Sikten på området var noe begrenset på grunn av tett vegetasjon sør for Brattbergetveien og i nordre del av planområdet.

4 FUNN AV AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER Det ble gjort funn av ett fangstanlegg bestående av 6 fangstgroper id , samt én enkeltliggende kullgrop id under registreringen. Id Fangstanlegg Fangstlokalitet som består av 6 fangstgroper. Fangstanlegget har trolig vært lengre i utstrekning mot sørvest. Nordligste grop er sterkt skadet av nordvest - sørvestgående vei: Brattberget-veien. Id Fangstgrop Fangstgrop med rund form som måler 10 meter i diameter med voll som måler ca 2 meter i bredde. Voll er skadet av kjørespor i sør og sørvestre ende. Indre form er skålformet og dypeste mål er 1.80 meter. Det ble ikke påvist kull med jordbor. Fangstgropa ligger i avskoget område. Søndre voll grenser til provisorisk anlagt skogsbilveg. Fangstgrop id Bildet er tatt mot nord. Foto: Fredrik Bratlie

5 Id Fangstgrop Stor rund fangstgrop som måler 11 meter i diameter med kraftig voll. Vollen måler 2 meter i bredde med opptil 60 cm i høyde. Indre form er skålformet med dypeste mål på 2 meter. Fangstgropa ligger i blandingsskog med hogstflate til massetak rett mot vest. Fangstgrop id Bildet er tatt mot øst. Foto: Fredrik Bratlie Id Fangstgrop Stor rund fangstgrop som måler 9 meter i diameter med kraftig voll på 2 meter i bredde. Fangstgropa ligger på kanten av fall mot nordøst og vollen er kraftigst mot fall til myrdrag. Landskapet stiger mot sørvest. Fangstgropa er delvis bevokst av blandingsskog og østre voll befinner seg under strømlinje. Dybden ble målt til 2 meter. Det ble ikke påvist kull med jordbor. Fangstgrop id Bildet er tatt mot nord. Foto: Fredrik Bratlie

6 Id Fangstgrop Stor fangstgrop som måler 8.5 meter i diameter. Voll måler ca 1.5 meter i bredde, men er noe ujevn. Indre form er skålformet med 1.75 meter som dypeste mål. Fangstgropa ligger i tett granskog og er ikke synlig ved mindre man vet hvor den befinner seg. Id Fangstgrop Fangstgrop med rund form som måler 7,5 meter i diameter inklusiv voll. Vollen måler ca 1.5 meter i bredde og er kraftigst ut mot vei i nordøst. Indre form er skålformet. Dypeste mål ca 130 cm. Fangstgropa ligger i tilsvarende flatt lende i blandingsskog med myrdannelse i øst. Id Fangstgrop Sterkt skadet fangstgrop som er halvert av Brattberget-veien i nordvest - sørøstgående retning. Nordøstre del av gropa er gjenværende og måler 5,4 meter i lengde og 2,7 meter i bredde. Kun svak antydning til voll mot nordøst. Dybde ble målt til 1 meter. Fangstgrop id Bildet er tatt mot nordvest. Foto: Fredrik Bratlie

7 Id Kullgrop Kullgrop med oval form som måler 7 x 6,5 meter. Vollen er svak og måler ca 1.5 meter i bredde. Bunnformen er flat og dypeste mål er 70 cm. Det ble påvist 20 cm kull fra senter av strukturen med jordbor. Kullgropa ligger nordøst for gammel sti/tømmervei. Fangstgrop id Bildet er tatt mot sørvest. Foto: Fredrik Bratlie KONKLUSJON Det ble gjort funn av ett fangstanlegg bestående av 6 fangstgroper id , samt én enkeltliggende kullgrop id under registreringen. Kulturminnene er automatisk fredete. Hedmark Fylkeskommune Hamar, Fredrik Bratlie

8 RELEVANTE NETTKILDER Universitetsmuseenes arkeologiske samlinger Riksantikvarens kulturminnedatabase Informasjon om kulturminner registrert i Askeladden De norske museenes samlinger på nett VEDLEGG Kart over undersøkelsesområdet GJENPART Areal+ AS Elverum kommune Hedmark fylkeskommune, top. ark. Kulturhistorisk Museum, Fornminneseksjonen, top.ark. (ikke ved små funnløse saker)

9 ± Legend Plangrense Kulturminner Lokalitet Enkeltminnner Sikringssone Meters

10 ± id id id id id id Legend id Plangrense Kulturminner Lokalitet Enkeltminnner Sikringssone Meters

TILLEGGSRAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGSÅSEN HYTTEOMRÅDE

TILLEGGSRAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGSÅSEN HYTTEOMRÅDE TILLEGGSRAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGSÅSEN HYTTEOMRÅDE Rendalen kommune, Hedmark fylke Gnr./Bnr. 12/2, 10/6, 393 m.fl F.komm. saks nr: 09/3854 ØK-kartblad:

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED DETALJREGULERING FOR SVARTMOEGGA GRUSTAK Kommune Rendalen GNR./BNR. 65/2 F.komm. saks nr. 12/5750 3 Registreringstype Større privat tiltak Tiltakshaver

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED Kommune 0418 Nord-Odal GNR./BNR. 38/5, 38/11, 38/3 & 38/130 F.komm. saks nr. 13/8334 Registreringstype Overflateregistrering Tiltakshaver GIVAS &

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGÅSEN HYTTEFELT

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGÅSEN HYTTEFELT RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN FOR SVULTNINGÅSEN HYTTEFELT Rendalen kommune, Hedmark fylke Gnr./Bnr. 10/6 m.fl F.komm. saks nr: 08/27711 ØK-kartblad: CT 087-5-4

Detaljer

Tinn kommune Flisterminal Atrå

Tinn kommune Flisterminal Atrå TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flisterminal Atrå GNR. 71, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Mogan Gardsnummer: 71 Bruksnummer:

Detaljer

Rapport fra arkeologisk registrering E6 Ulsberg-Vindåsliene

Rapport fra arkeologisk registrering E6 Ulsberg-Vindåsliene Rapport fra arkeologisk registrering E6 Ulsberg-Vindåsliene Hanne Bryn, 29.08.2018 Ingvild Sjøbakk, 04.10.2018 Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer Telefon: 74 17 40 00 Epost: postmottak@trondelagfylke.no

Detaljer

Nore og Uvdal kommune Dam Sønstevatn

Nore og Uvdal kommune Dam Sønstevatn KULTURHISTORISK REGISTRERING BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Nore og Uvdal kommune Dam Sønstevatn SAKSNR: 11/1120 Foto 1:Oversiktsbilde av Dam Sønstevatn, i retning vest/nordvest. Navn på sak: Kommune: Kartreferanse

Detaljer

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes Nesbyen golf- og aktivitetspark 2008/860 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen juli 2016 Saksnavn Nesbyen golf og aktivitetspark Nes kommune detaljregulering - kulturminneregistrering Saksnummer

Detaljer

Tokke kommune Hallbjønnsekken

Tokke kommune Hallbjønnsekken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Hallbjønnsekken GNR. 123, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: 123 Bruksnummer:

Detaljer

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu GNR. 17, BNR. 1 & 7. Figur 1: Fra lekeplassen og opp mot tiltaksområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

08/ Ringerike kommune

08/ Ringerike kommune 08/1371-70 Ringerike kommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2013 Saksnavn Saksnummer 08/1371-70 Kommune Gårdsnavn Gårds- og bruksnummer Tiltakshaver Adresse Ringerike Sandsæter 42/8

Detaljer

Rapport arkeologisk registrering

Rapport arkeologisk registrering Rapport arkeologisk registrering Saksnavn Eikamoen/Stugumoen (16/07982) Gnr./bnr. 9/37, 9/46, 10/1 m.fl Bø kommune Rapport av Dr. Torbjørn Preus Schou, 07.10.2016 Rapport arkeologisk registrering 2 Kommune:

Detaljer

Tinn kommune Spjelset, Hovin

Tinn kommune Spjelset, Hovin TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Spjelset, Hovin GNR. 152, BNR. 11 F24 Hovin RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Spjelset Gardsnummer:

Detaljer

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet.

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bukta Fjone GNR 21, BNR 25 OG 60. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK FORARBEID MED LIDARDATA I FORBINDELSE

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK FORARBEID MED LIDARDATA I FORBINDELSE RAPPORT FRA ARKEOLOGISK FORARBEID MED LIDARDATA I FORBINDELSE MED PLANLAGT VINDKRAFTVERK PÅ KJØLBERGET I VÅLER Kommune 0426/ Våler GNR./BNR. 86/1 F.komm. saks nr. 12/11847 Registreringstype Fra Lidardata

Detaljer

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen)

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) GNR. 17, BNR. 1, 3, 4 Middelalderloftet på Kile (id 86774) RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Rapport arkeologisk registrering

Rapport arkeologisk registrering Rapport arkeologisk registrering Fjellskjæring sør for Lønnestad gård 15/15041 Gnr./bnr. 55/1, 56/2, 55/3 Seljord kommune Rapport av Frode Svendsen Dato: 21.12.2015 Rapport arkeologisk registrering 2 Kommune:

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 8 Tiltakshaver:

Detaljer

Skien kommune Skotfossmyra

Skien kommune Skotfossmyra TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossmyra GNR. 283, BNR. 37 Bildet er tatt mot nord og viser ei trafikkøy som ligger innenfor planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Fred heim område F4, Geilo /3293 Hol kommune

Fred heim område F4, Geilo /3293 Hol kommune Fred heim område F4, Geilo 2 015/3293 Hol kommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen januar 2016 Saksnavn F4 i kommunedelplan for Geilo Hol kommune spørsmål om vurdering av kulturminner budsjett

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5 Ortofoto over planområdet RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING Kommune: Seljord Gårdsnavn:

Detaljer

Området. Staversletta

Området. Staversletta Gård og kommune: Staver gbnr 56/1, Bærum Mindre privat tiltak Dato for registrering: 18.-19.04.17 Funn: ID228948 Saksnr: 2015/8096 Arkeolog: Marianne Bugge Kræmer Dato: 14.12.17 Antall timer brukt: Registrering:

Detaljer

Tokke kommune Huka hoppanlegg

Tokke kommune Huka hoppanlegg TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Huka hoppanlegg GNR. 47, BNR. 1, 12, 15, 77 Fra toppen av hoppbakken RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn:

Detaljer

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak GNR. 13, BNR. 5 En av gropene rundt kullmila. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø

Detaljer

Bakgrunnen for registreringen var reguleringsplanarbeid for Klinkenbergtoppen boligområde i Søndre Land.

Bakgrunnen for registreringen var reguleringsplanarbeid for Klinkenbergtoppen boligområde i Søndre Land. Kulturarv GNR/BNR. 59/1, 61/1 og 61/33 KOMMUNE-/FYLKESNR. 0536 FYLKE Oppland KOMMUNE Søndre Land FORNMINNE-/SEFRAKNR. Id240106 og id240113 GJELDER Befaringsrapport - Arkeologisk registrering i forbindelse

Detaljer

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark GNR. 38, BNR. 5 Kullgrop, ID 127580 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn:

Detaljer

Notodden kommune Follsjå Kraftverk

Notodden kommune Follsjå Kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Follsjå Kraftverk Utsikt mot sti langs elva Fulldøla. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Sauherad kommune Ryntveit massetak

Sauherad kommune Ryntveit massetak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Ryntveit massetak GNR. 4, BNR. 2 Ryntvit masetak, Nordsjø i bakgrunnen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Sauherad

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

Fyresdal kommune Kvipt, Birtedalen

Fyresdal kommune Kvipt, Birtedalen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Kvipt, Birtedalen GNR. 18, BNR.1 Figur 1: Kullgrop Askeladden id 136688. Tatt mot NNØ. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Vinje kommune Grautlethaugen

Vinje kommune Grautlethaugen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Grautlethaugen GNR. 153, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 153 Bruksnummer:

Detaljer

Rapport fra arkeologisk registrering Reguleringsplan for nord Vera, /1 m.fl. Verdal

Rapport fra arkeologisk registrering Reguleringsplan for nord Vera, /1 m.fl. Verdal Rapport fra arkeologisk registrering Reguleringsplan for nord Vera, 5038-200/1 m.fl. Verdal Figur 1: Planområdet sett fra lufta. Foto: Arcmap Reidar Øiangen, 10.08.2018 Postadresse: Fylkets hus, Postboks

Detaljer

Vinje kommune Huskarmyri

Vinje kommune Huskarmyri TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Huskarmyri GNR./BNR. 143/1, 144/1-2, 145/1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 143

Detaljer

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet.

Funn: Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i planområdet. Vår ref.:07/03628 Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med regulering av deler av Gran gbnr. 34/8, i Fet kommune, Akershus fylkeskommune. ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr.

Detaljer

Vikåi kraftverk Fyresdal kommune

Vikåi kraftverk Fyresdal kommune TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vikåi kraftverk Fyresdal kommune GNR. 26, BNR. 10 Figur 1: Søndre ende av Vikåi, Fyresdal. Mot nord/nordvest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Oversendelse rapport arkeologisk registrering - Reguleringsarbeid Kviteseid kommune 70/10

Oversendelse rapport arkeologisk registrering - Reguleringsarbeid Kviteseid kommune 70/10 Morgedal Entreprenører AS Prestegardsvegen 24 3840 SELJORD /Team kulturarv Vår dato 24.11.2016 Deres dato Vår referanse 16/12259-6 Deres referanse Vår saksbehandler Line Grindkåsa Oversendelse rapport

Detaljer

Nome kommune Flåbygd, Venheim

Nome kommune Flåbygd, Venheim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Flåbygd, Venheim GNR. 115, BNR. 5 Utsikt mot Kleivstulknatten RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn:

Detaljer

Lyseren hyttefelt. Del av gnr 79/2, Rukkedalen, Nes kommune saksnr. 2018/3326

Lyseren hyttefelt. Del av gnr 79/2, Rukkedalen, Nes kommune saksnr. 2018/3326 Del av gnr 79/2, Rukkedalen, Nes kommune saksnr. 2018/3326 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen desember 2018 Saksnavn Lyseren - del av gnr 79 bnr 2 - Nes kommune - detaljreguleringsplan - bestilling

Detaljer

Hjartdal kommune Hibberg

Hjartdal kommune Hibberg TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Hibberg GNR. 68, BNR. 1 Figur 1. Utsikt mot elva Skogsåi og ur. Foto tatt mot øst nordøst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Slettemoen /Kløftefoss 2013/2069 Modum Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2014

Slettemoen /Kløftefoss 2013/2069 Modum Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2014 Slettemoen /Kløftefoss 2013/2069 Modum Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2014 Saksnavn Slettemoen ved Kløftefoss Modum kommune planlegging av industri og massetak Kristoffer Lie og sønner

Detaljer

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk GNR. 44, 45, 46, BNR. DIVERSE Figur 1: Dalsfoss-demningen. Tatt mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal

Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kviteseid kommune Gryteødden og Briskedekkan, Vrådal GNR. 13, BNR. 3 Figur 1: Gryteødden sett fra planområdets grense i sørøst. Tatt mot sørvest RAPPORT

Detaljer

SAKSNR. 14/2230. Massedeponi, Skjærsaker gnr. 40/1. SPYDEBERG KOMMUNE OLE KJOS. Figur 1: Terrenget øverst mot nord.

SAKSNR. 14/2230. Massedeponi, Skjærsaker gnr. 40/1. SPYDEBERG KOMMUNE OLE KJOS. Figur 1: Terrenget øverst mot nord. SAKSNR. 14/2230 Massedeponi, Skjærsaker gnr. 40/1. SPYDEBERG KOMMUNE Figur 1: Terrenget øverst mot nord. OLE KJOS 2016 1 2 RAPPORT FRA ARKEOLOG ISK REGISTRERING Kommune: Spydeberg Gårdsnavn: Skjærsaker

Detaljer

Oversending av rapport fra kulturminneregistrering i forbindelse med ombygging av Murudalsvegen, Veslehovdavegen samt hogst, Nord-Fron og Sel kommuner

Oversending av rapport fra kulturminneregistrering i forbindelse med ombygging av Murudalsvegen, Veslehovdavegen samt hogst, Nord-Fron og Sel kommuner Kulturarvenheten Kjetil Harildstad 2640 Skåbu Vår ref.: 201201469-59 Lillehammer, 23. mars 2015 Deres ref.: Oversending av rapport fra kulturminneregistrering i forbindelse med ombygging av Murudalsvegen,

Detaljer

Gomsrud, Kongsberg kommune. 2017/16574 Kongsberg

Gomsrud, Kongsberg kommune. 2017/16574 Kongsberg Gomsrud, Kongsberg kommune 2017/16574 Kongsberg Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2018 Saksnavn 403R Gomrsrud teknologipark gnr 8626 bnr 1 Kongs berg kommune krav om arkeologisk registrering

Detaljer

Vinje kommune Haukelifjell skisenter

Vinje kommune Haukelifjell skisenter TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Haukelifjell skisenter Gammel støl i planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Registreringsrapport

Registreringsrapport Forside Ok! S.nr.12/10623 14.januar 2014 Registreringsrapport Med funn automatisk fredete kulturminner. Løvenskioldbanen Bærum Reidun M. Aasheim Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune SAKSNR OG

Detaljer

Bjørneparken kjøpesenter, 2018/4072 Flå kommune

Bjørneparken kjøpesenter, 2018/4072 Flå kommune Bjørneparken kjøpesenter, 2018/4072 Flå kommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen mai 2018 Saksnavn Bjørneparken kjøpesenter Vikberget gnr 24 bnr 94 og gnr 25 bnr 4 Flå kommune - detaljregulering

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo 3 kullgroper (id. 94733, 94736, 94737) Bitdalen 140/1,2 Vinje kommune

Detaljer

Drangedal kommune Lia hyttegrend

Drangedal kommune Lia hyttegrend TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Lia hyttegrend GNR. 44, BNR. 4, 6, 10 M.FL Utsikt fra hyttefeltet retning Fjelltun og Lia-gårdene RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1 Figur 1. Kullgrop RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Sauli Gardsnummer:

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen GNR. 85, DIVERSE BNR. Figur 1: Ved planområdets sørlige avgrensing. Sett mot NV R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Hjartdal kommune Løkjestul

Hjartdal kommune Løkjestul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Løkjestul GNR. 94, BNR. 4 Figur 1: Løkjestul hytteområde. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gardsnavn:

Detaljer

Seljord kommune Grasbekk

Seljord kommune Grasbekk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Grasbekk GNR. 112, BNR. 5 Fra planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Grasbekk Gardsnummer:

Detaljer

Resultat fra arkeologisk registrering - Sannesvegen gnr./bnr. 39/27, Nome kommune

Resultat fra arkeologisk registrering - Sannesvegen gnr./bnr. 39/27, Nome kommune Tove og Halvor Haugane /Team kulturarv Vår dato 27.08.2018 Deres dato Vår referanse 17/15928-12 Deres referanse Vår saksbehandler Knut Fossdal Eskeland Resultat fra arkeologisk registrering - Sannesvegen

Detaljer

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK UTGRAVING Notodden kommune Gransherad - Ormemyr Bildet viser kullgrop 116749-1 under utgravning. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn:

Detaljer

Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst

Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Vøllestadtjenna øst GNR. 43, BNR. 22 Vøllestadtjenna RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Drangedal Gardsnavn:

Detaljer

Vinje kommune Steinbakken

Vinje kommune Steinbakken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Steinbakken GNR. 136, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 136 Bruksnummer:

Detaljer

Uttalelse vedr automatisk fredete kulturminner - søknad om konsesjon - overføring av Øvre Flisa til Osensjøen

Uttalelse vedr automatisk fredete kulturminner - søknad om konsesjon - overføring av Øvre Flisa til Osensjøen Hedmark fylkeskommune Postboks 4404, Bedriftssenteret 2325 HAMAR Glommen og Laagens Brukseierforening Postboks 1209 2605 LILLEHAMMER Uttalelse vedr automatisk fredete kulturminner - søknad om konsesjon

Detaljer

Vinje kommune Raudberg Sameige, Vågsli

Vinje kommune Raudberg Sameige, Vågsli TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Raudberg Sameige, Vågsli GNR. 99, BNR. 24 Figur 1: Utsikt mot sør over planområdet fra Sjåberg, nordligst i planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Nissedal kommune Grytåi kraftverk

Nissedal kommune Grytåi kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Grytåi kraftverk GNR. 22, BNR. 23 / GNR.22, BNR. 9 / GNR.1, BNR 22/ GNR.7, BNR. 23 Figur 1: Område hvor inntaket til rørgate i Grytåi

Detaljer

Drangedal kommune Solberg Søndre

Drangedal kommune Solberg Søndre TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Solberg Søndre GNR 13/BNR 3,5 Planområdet ligger på østbredden av øvre Toke. Terrenget stiger bratt opp fra vannet de fleste steder.

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand GNR. 70, BNR. 27 Figur 1 Utsikt mot øst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Kragerø

Detaljer

Ved/dato: Knut H. Stomsvik, Ad: Maskinell søkesjakting i forbindelse med reguleringsplan for Forset/ Tanem Næringsareal i Klæbu kommune.

Ved/dato: Knut H. Stomsvik, Ad: Maskinell søkesjakting i forbindelse med reguleringsplan for Forset/ Tanem Næringsareal i Klæbu kommune. . Arkeologisk Rapport Kommune: Klæbu Gårdsnavn: Tanem Øvre, Forseth Gårdsnr./bnr.: 39/1, 38/2 Arkivsaksnr.: 201416838-7 Kopi: Klæbu kommune, NTNU Vitenskapsmuseet, Riksantikvaren Vedlegg: Kartvedlegg Kulturminne-id:

Detaljer

Vinje kommune Caravanparken

Vinje kommune Caravanparken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Caravanparken GNR. 152, BNR. 1 KULLGROP, ID 136541 R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G / R E G I S T R E R I

Detaljer

Fyresdal kommune Åbodokki

Fyresdal kommune Åbodokki TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Åbodokki GNR. 16, BNR. 2 Bildet viser Birtevatn og deler av strandsonen innenfor planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør GNR. 7, BNR. 29 M.FL Figur 1: Oversiktsbilde av planområdet. Bildet er tatt frå vakthusheia mot

Detaljer

Vinje kommune Rauland Boligfelt E

Vinje kommune Rauland Boligfelt E TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Rauland Boligfelt E GNR. 138 OG 147, BNR. 4 OG 4, 2 Bildet viser ei av myrene innenfor planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/05020-6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Ugstad eiendom AS Industriveien

Detaljer

Arkeologisk rapport. Kommune: Rissa

Arkeologisk rapport. Kommune: Rissa Arkeologisk rapport Kommune: Rissa Bruksnavn: Vemundstad m.fl. Gårdsnr. /bnr.: 5/3 m.fl. Ref.: Arkivsaksnr. 201608789 Kopi: Grunneier, NTNU - Vitenskapsmuseet Vedlegg: stk. Kulturminne-id: Ved/dato: Ingvild

Detaljer

Telemark kommune Svanstul

Telemark kommune Svanstul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Telemark kommune Svanstul Terrenget innenfor planområdet er kupert skogsterreng bevokst med barskog. Det finnes flere vann innenfor planområdet. Bildet

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE TROVASSTJØNN / ØYFJELL GNR. 80, BNR. 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Trovsstjønn,

Detaljer

Bamble kommune Dalene

Bamble kommune Dalene TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Dalene GNR. 59, BNR. 13 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Dalene Gardsnummer: 59 Bruksnummer:

Detaljer

! "!# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn

! !# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn ! "!# $ % &''( ) )&*+) + Bakgrunn Nordland fylkeskommune mottok i 2009 melding om oppstart av arbeidet med reguleringsplan i forbindelse med utvinning av industrimineraler og bergarter, og da spesielt

Detaljer

ARKEOLOGISK RAPPORT. Tromsdalen Kommune: Verdal Saksnr: 10/04983 Askeladden id: , , , ,

ARKEOLOGISK RAPPORT. Tromsdalen Kommune: Verdal Saksnr: 10/04983 Askeladden id: , , , , ARKEOLOGISK RAPPORT Tromsdalen Kommune: Verdal Saksnr: 10/04983 Askeladden id: 145484, 146732, 147599, 147029, 146750, 147614, 147615, 147606, 147611, 147610, 147617 og 147620 Arkeologisk rapport BAKGRUNNEN

Detaljer

Seljord kommune Vefallåsen

Seljord kommune Vefallåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Vefallåsen GNR. 8, BNR. 1 Strandlinjen i undersøkelsesområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn:

Detaljer

Rapport arkeologisk registrering

Rapport arkeologisk registrering Rapport arkeologisk registrering Notodden lufthavn 15/06380 Gnr./bnr. 36/20, 37/11, 38/1, 4, 6 mfl., og 62/1 og 5 Notodden kommune Rapport av Knut Fossdal Eskeland Dato: 4.11.2015 Kommune: Notodden Gårds-/bruksnavn:

Detaljer

Bø kommune Torstveit Lia skogen

Bø kommune Torstveit Lia skogen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Torstveit Lia skogen GNR., BNR. Rydningsrøys RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Diverse Gardsnummer:

Detaljer

Rapport Bruksnavn: HOEL Gårdsnr./bnr.: 127/2

Rapport Bruksnavn: HOEL Gårdsnr./bnr.: 127/2 Arkeologisk Kommune: Rennebu Rapport Bruksnavn: HOEL Gårdsnr./bnr.: 127/2 Ref.: Arkivsaksnr. 200821065 og 201006408 Kopi: Grunneier Ingrid Hoel Loe, NTNU - Vitenskapsmuseet Vedlegg: 3 Kulturminne-id: 130433-130435

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V.

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E

Detaljer

Vinje kommune Våmarvatn

Vinje kommune Våmarvatn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Våmarvatn GNR.59, BNR.1. GNR.59, BNR.17. GNR.60, BNR. 1. Figur 1: Demningen ved Våmarvatn R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S

Detaljer

Tokke kommune Felland Nordre

Tokke kommune Felland Nordre TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Felland Nordre GNR. 113, BNR. 3, 5 Figur 1: Søstogeldhuse med SEFRAK-registrerte bygninger. Tatt mot NNV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune GNR 40, BNR 2 Vedlausfjell Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell : RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde

F7 Rydningsrøys. C analyse ble datert til middelalder, kalibrert datering 1260-1320 og 1350-1390 e. Kr. F9 Steingjerde F7 Rydningsrøys Mål: Lengde: 4,5 m, bredde 2,5 m, høyde 40 cm. Rydningsrøys på en bergknaus. Steinene er for det meste nevestore, men det er enkelte større steiner. Det er kun et tynt lag med steiner på

Detaljer

GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F

GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F Rapport fra arkeologisk registrering Oslo kommune Byantikvaren ARKEOLOGISK RAPPORT REGISTRERING GNR 220 BNR 71 M.FL., LOVISENBERGGATA 15 D, E OG F Saksnummer: 13/523 Oppdragsgiver: Rapport ved: Tidspunkt:

Detaljer

Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav

Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav NIKU Oppdragsrapport 165/2011 Arkeologisk befaring/vurdering av mulig fangstgrav Gomsrud, Industrivei, går/b.nr 8626/1 Kongsberg, Buskerud Knut Paasche NIKU prosjektnummer/ årstall 15620481 / 2011 Berørt

Detaljer

Harakollen B18 og B19. 08/ Øvre Eiker

Harakollen B18 og B19. 08/ Øvre Eiker 08/1286-16 Øvre Eiker Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 2017 Saksnavn Harakollen B18 og B19 Saksnr (ephorte) 08/12896-16 og 17/13957 Prosjektnr (økonomi) 170008 Kommune Øvre Eiker Gårdsnavn Gårds-

Detaljer

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Mattislia/Primtjønn GNR. 52, BNR. 12 Fra eksisterende skiferbrudd RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden

Detaljer

Sauherad kommune Breiset

Sauherad kommune Breiset TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Breiset GNR. 36, BNR. 1 Bildet viser Breisethytta som ligger innenfor planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG

ARKEOLOGISK REGISTRERINGG R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERINGG Løkkan - Byremo Gnr 58 Bnr 2 Audnedal Kommune Figur 1 Steinalder lokaliteten. Bilde tatt mot nordvest.

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING TINN KOMMUNE SKINNARBU FRØYSTUL-MØSVATN GNR. 130, BNR. 8, 10 OG 15 Ill 1: Oversiktsbilde reguleringsplan område Møsvatn. Foto fra topp

Detaljer

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING

RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING RAPPORT ARKEOLOGISK UTGRAVNING KULTURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO FORNMINNESEKSJONEN Postboks 6762, St. Olavs Plass 0130 Oslo AV 5 KULLGROPER: ID 95836, 5668, 24809, 5669 OG 54464 DAMTJEDNET VEST

Detaljer

Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim

Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim GNR. 114, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Gardsnummer: 114 Bruksnummer:

Detaljer

Avgrunnsdalen. 17/ Hurum kommune

Avgrunnsdalen. 17/ Hurum kommune 17/16615 - Hurum kommune Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 2018 RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING Saksnavn: Del av Avgrunnsdalen, Hurum Saksnummer: 17/16615 Prosjektnummer: 170119 Kommune:

Detaljer

Tokke kommune Myrstøyl

Tokke kommune Myrstøyl TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Myrstøyl GNR. 123, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: Bruksnummer: 123 Kartreferanse

Detaljer

Tinn kommune Flatland i Hovin

Tinn kommune Flatland i Hovin TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flatland i Hovin GNR. 149, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Flatland Gardsnummer: 149 Bruksnummer:

Detaljer

EIER/BRUKER, ADR Trygve Kristian Tveter, Orionveien 6, Oslo Jevnaker kommune, Kirkegata 6, Jevnaker

EIER/BRUKER, ADR Trygve Kristian Tveter, Orionveien 6, Oslo Jevnaker kommune, Kirkegata 6, Jevnaker Kulturarv GNR/BNR. 150/1 og 150/161 GÅRDS-/BRUKSNAVN Berger Nedre og Bergermoen KOMMUNE-/FYLKESNR. 0532 FYLKE Oppland EIER/BRUKER, ADR Trygve Kristian Tveter, Orionveien 6, Oslo Jevnaker kommune, Kirkegata

Detaljer