BM CARLSENKVARTALET med havnefronten foran UTREDNING UTFØRT AV MIGRANT AS A+U. architecture + urbanisms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BM CARLSENKVARTALET med havnefronten foran UTREDNING UTFØRT AV MIGRANT AS A+U. architecture + urbanisms"

Transkript

1 BM CARLSENKVARTALET med havnefronten foran UTREDNING UTFØRT AV MIGRANT AS A+U architecture + urbanisms 1

2 INTRODUKSJON / PERSPEKTIV FRA BERGGREN BRYGGE s 2-3 FORSTUDIER / HOLDNINGER OG SAMTALER MED AKTØRER s 4-5 ALTERNATIVDRØFTING s 6-7 OVERORDNET PLAN 1:2000 s 8-9 ILLUSTRASJON AV FUNKSJON- FORDELING s PROSJEKTBESKRIVELSE s ILLUSTRASJONSPLAN 1:500 s NORDFASADE 1:500 / SØRFASADE 1:500 / MATERIALER s BILDER FRA DIGITAL 3D MODELL s Utredning av BM Carlsenkvartalet i Sandefjord / migrant a+u / februar 2009

3 INTRODUKSJON Dette dokumentet inneholder migrant as a+u sitt bidrag til utredningsoppdraget BM Carlsenkvartalet med havnefronten foran. Dokumentet presenterer innledningsvis Migrants innfallsvinkler til oppgaven. Her inngår holdninger byutvikling generelt og området spesielt, og sammendrag av samtaler med aktuelle aktører fra Sandefjord. Videre følger en drøfting av mulige veitraséer og konsekvenser de ulike alternativene får for området. Det konkluderes med en foretrukket løsning som så er utarbeidet videre. Det resterende dokumentet, samt perspektivet på denne siden, presenterer den foreslåtte løsningen for BM Carlsenkvartalet. FOTOMONTASJE AV OMRÅDET SETT FRA BRØDRENE BERGGREN architecture + urbanisms 3

4 FORSTUDIER HOLDNINGER BYENS TETTHET ER EN EGEN KVALITET Migrant mener at planlegging i by må ta utgangspunkt i byens særegne kvaliteter. Byen har et tett forhold mellom bebyggelse og byrom. Gatene er de viktigste byrommene. De utgjør den strukturen som bebyggelsen organiseres i forhold til. Det er problematisk å føre motorvegstandarder inn i byen. Motorveiens geometri er byen fremmed. Får den dominere, brytes byens romlige sammenhenger i stykker til fordel for et bylandskap med barrierer, vilkårlige former og oppbrutte områder med uklare grenser og overganger. - tetthet. Forslaget til plan for Kilgata synes motivert av to hensyn: å gi vegen en god kurvatur for de trafikkmengdene den har, og å flytte biltrafikken bort fra havna. Vi mener den er gal av flere årsaker: - den har en føring som ikke tar hensyn til at vi er i byen, - rundkjøringen er fremmed for bysentrum, - den tvinger fotgjengerne til å ta irriterende omveier for å krysse gatene, - forslaget gjør barrieren mellom Bjerggataområdet og havnefronten sterkere, ikke svakere. Kilgata må behandles som bygate på linje med gatene i kvadraturen. Gatenettet må greie å handtere de trafikkmengdene som går i byen. - tetthet. Behandles Kilgata som bygate, kan den også gis et bymessig program i den innrammende bebyggelsen. Det er særlig viktig ved havna, fordi dette området er ment å bli sentrums utløper mot fjorden. TRAFIKKBELASTNINGEN ER IKKE EN GITT STØR- RELSE Kjøreatferden er i ferd med å endre seg. Dette er en nyere tendens som allerede blir bemerket i offentligheten. Storbyene opplever en markant økende overgang fra pri-vatbilbruk til kollektivtransport. Det er grunn til å forvente at tendensen vil bre om seg. - tidene forandrer seg... Dette har antakelig flere årsaker, men henger ventelig også sammen med endringer i holdning til bruken av byen. Det handler om bymiljøforbedringer i vid forstand. En kan altså ikke se på økning i bilbruk som en gitt forutsetning, og det er ikke nødven-dig å la privatbilbruken styre byplanleggingen mot en i ytterste forstand fragmentert og utrivelig by. GRUNNLAG Vi styrer vår studie etter følgende prinsipp: - vegene skal være bygater - løsningen skal bygge ned barrierer, ikke gjenta eller forsterke dem - byens bebygde soner skal henge sammen, ikke separeres - den nye havnefronten skal tilby Sandefjord noe byen i dag ikke har. - den nye havnefronten skal tilby Sandefjord noe byen i dag ikke har. 4 Utredning av BM Carlsenkvartalet i Sandefjord / migrant a+u / februar 2009

5 SAMTALER MED AKTØRER Som en del av arbeidet med BM Carlsenkvartalet har Migrant ringt og snaket med noen av aktørene vi mener har en viktig rolle i utviklingen av området. Nedenfor følger utdrag av samtalene: Havnesjef, Bjørnar Kristiansen: -Kamfjordgatekaia er en ordinær kai, som lever av å selge tjenester. -Sandefjord har behov for flere båtplasser. Gjestehavn er et positivt tiltak. Eksisterende serviceanlegg ønskes frittliggende. -Den utbygde kaia foran Bergrren er bygd med fiskeristøttemilder. Hovedleverandør av fisk for et stort område og dermed et viktig fiskemottak. De trenger omtrent halvparten av bassenget mellom Bergrren og Kokeriet. -Ønsker å bevare det gamle fergeleiet. Ferga fra kaia og over til Framnes kan være en ide verdt å ta opp igjen i kombinasjon med fergetrafikk til f.eks Granholmen, Langestrand etc. -Bryggekapellet; blei en sjøbasert løsning fordi det ikke var noe alternativ den gangen det ble bygget. Går an å tenke seg andre løsninger. -Båter skaper aktivitet, trekker folk. Uten båter i ei havn blir det grusomt kjedelig. -Opptatt av livet på kaia. Kveldssola, når sydvesten stilner, er en fin tid å sitte på kaia og se utover. Park og Idrett, Per Rønningen: : - Det er et behov for innendørshall til kampsporter, Bryting, Nambudo etc. i Sandefjord. Men de må leie lokalene, de har ikke ressurser til å bygge sjøl. -Dersom det bygges bolig; husk lekearaler for små barn. Det skal være et aktivitetsareal for besøkende og boende. Sandefjord Handelsstand, Reidar Varmo: - Ser på Carlsenkvartalet som en sentrumsone. Ønsker at sentrumstukturen strekker seg fra dagens sentrum og ned i Kilenområdet (og ikke nordover i byen). - Ser for seg kontorer, servicenæring kombinert med restauranter. Sandefjord har behov for en innendørshall til bryting og nambudo Parksjef, Per Rønningen. Vestviken Kollektivtrafikk, Jan Erik Olaussen: -Har ingen planer for området. Det er allerede 3 busstopp i Kilgata, området er således godt dekket. Det går mye busstrafikk der. Bryggekapellet, Berit W. Degnes i driftsstyret: -Kapellet er åpent fra St.Hans og ut første uka i august. Mange som rusler innom, og sommergudstjeneste hvert år. I 2008 deltok 300 pers på kaia. - Inneholder minnetavler for hvalfangerne som ikke kom hjem fra Sørishavet. 150 navn, de fleste fra Vestfold. -Beste beliggenheten slik det er nå. -Bruker toalettene på naborestaurantene. -Ønsker at bryggekapellet er mer integrert i området enn det er i dag. Det skal være et åpent sted for alle, naturlig å gå inn med en tydelig profil. Sandefjord Turistkontor, Ellen Larsen: -Ligger i Kurbadet. Skal kanskje få nye lokaler i Kurbadet og samlokaliseres med ny kommunal sykkelutleie som initieres av Sykkelbyen Sandefjord. Skal altså flytte, men ønsker å ligge mellom båten (Strømstadfergen) og torget. -Sandefjord mangler offentlige toaletter, eksisterer i dag kun et i Søbergkvartalet. Uten båter i ei havn blir det grusomt kjedelig. Havnesjef, Bjørnar Kristiansen. - Busstilbudet til Østerøya er for dårlig (trase Kilgata). architecture + urbanisms 5

6 ALTERNATIVDRØFTING ALTERNATIV m2 økonomigate UTADVENDT uteareal oppå lokk innadvendt UTADVENDT 4900m2 1900m2 Dette er basert på forslaget til veg inn mot Bjerggataområdet. Det skiller seg fra fra planforslaget ved at et litt større areal blir liggende langs Thaulows gate for å tillate mer bymessig bebyggelse enn bare garasjer og støyskjerm, og ved at krysset med Museumsgata blir et gatekryss, ikke rundkjøring. I tillegg opprettholdes Bjerggata i buen ned mot Berggren. Museumsgata fortsetter som økonomigate ned mot kaiområdet. Variant A: Kilgata skiller Bjeggataområdet fra det nye byområdet i havna; den nye gata avslutter Bjerggataområdet. Mot Thaulows gate etableres en bebyggelse på 2-3 etasjer som skjermer Bjerggataområdet mot hovedvegen. Bebyggelsen kan romme garasjer/ parkering med boliger oppå. Trafikken i Kilgata gjør det vanskelig å se for seg et bymessig program i bebyggelsen på nordsida. temporær gjestehavn På Kilgatas sørside etableres en sentrumbebyggelse etter mønster av kvadraturen, med handel og annen offentlig rettet virksomhet på gateplan, og blandingsprogram over. Det er rom for boliger i de øvre etasjene. De to feltene får ulik karakter og ulikt program. Bjerggataområdet får samme kontaktpunkt mot havneområdet som i dag, ved Thaulows gates utløp mot Museumsgata og ved Berggren. næring/bolig næring næring bolig bolig parkering bolig bolig parkering thaulowsgate Variant B: Som en variant vises et lokk over Kilgata. Hensikten vil være å skjerme mot støy. Boligene inntil og opp på lokket kan få bedre forhold enn om vegen ligger åpen. UTADVENDT Dette er en svært kostbar modell. I realiteten bygger vi en tunnel. Åpningene må vies særskilt oppmerksomhet når det gjelder sikkerhet. Samme krav til ventilasjon, sikkerhet, belysning osv som for tunneler, gjelder. Lokket må bygges slik at tilstøtende bebyggelse skjermes mot rystelser og lignende. Normalt kan slike tiltak bare forsvares med at de gir gevinst ved særlig høy utnyttelse. Det rimer dårlig med de ønsker om en dempet bebyggelse som er framsatt. UTADVENDT økonomigate stopp stopp innadvendt KOLLEKTIVTRASE Lokk er primært tiltak i byområder med stor arealknapphet, gjerne ved viktige knutepunkt for kollektivtrafikken. Det kan også bemerkes at å heve byen opp i et område for å etablere ny bygrunn på lokk i seg sjøl er å etablere en ny barriere. Vi kan dermed ikke se noe rimelig grunnlag for å bygge et lokk over Kilgata. ALTERNATIV 2 (neste side) temporær gjestehavn Alternativ 2 innebærer å føre boligbebyggelsen fra Bjerggataområdet ned mot havneområdet og slik binde sentrum sammen med havna. Boliger er et godt formål som vil styrke grunnlaget for service, og miljøet for bolig nær havna er godt. Her kan Sandefjord tilby nye sentrale boliger av småskalatypen, tilpasset områdets skala og typer. Kilgata følger i noen grad samme trase som i dag. Det nye utviklingsområdet avsluttes mot havna og Museumsgata med en sentrumsbebyggelse. Gatene fra Bjeggataområdet føres fram som tydelige romlige forbindelser (Bjerggata, Havnegata, mulige nye). sentrumsprogram bolig m parkering målestokk 1_2000 NORD 6 Utredning av BM Carlsenkvartalet i Sandefjord / migrant a+u / februar 2009

7 Variant A: Kilgata legges noe inn fra havna og den nye bebyggelsen blir en direkte forlengelse av Thor Dahlbygget. Dette gir stor plass på kaisida. Her foreslår vi en toetasjes paviljong, lett og gjerne transparent, som skal romme serviceanlegg for småbåthavna, kapellet, servering og kiosk, lettere handel etc. Foran denne går hovedtrekket av gangtrafikken i havneområdet. 400m2 UTADVENDT Den delen av hovedbebyggelsen som vender mot Kilgata og havna har et hovedsakelig kommersielt eller annet publikumsrettet program, gjerne butikker og servering over de to nederste etasjene. Vi anbefaler kontor i tredje med takterrasser over som prinsipp, men det kan også være aktuelt med en eller to boligetasjer over butikker i deler av bebyggelsen langs Museumsgata. 400m2 innadvendt UTADVENDT 3800m2 1700m2 14m Hovedutbyggingsfeltet er tredelt. Havnegata føres fram mot Tollbugata i et gatekryss. Den øverste og minste delen kan være et hotell eller forretnings- og kontorbygg. Det kan etter vår mening godt føres opp i fire etasjer ute at dette vil være et skalamessig brudd på kravet om maks 3 etasjer. Sokkeletasjen mot Thaulows gate kan romme felles garasjer til erstatning for dem som går tapt ved rivingen av dagens anlegg. stopp kollektivtrase stopp 1300m2 18m 12m Den midtre feltet vender seg dels mot Kilgata, dels mot Museumsgata. Her føres boligbebyggelsen fram mot randbebyggelsen mot hovedgatene. Boligene er foreslått som en omramming om et indre gårdsrom med private hageflekker og felles uteplass. Bygningene kan ha 2-3 boligetasjer. Vi foreslår to fulle boligetasjer og en mindre toppetasje med takterasse. Fra gatene får boligene carport/garasje. temporær gjestehavn Dette mønsteret gjelder også for det mindre feltet mot Bjerggata. Her foreslår vi idrettshall for kampsport i kombinasjon med en større sportsforretning ut mot havna. En ny gågate (med kjøring til eiendommene) føres fra Thaulows gate fram mot midten av frontbebyggelsen mot havna. Denne gata fanger opp et opphold i den gamle bebyggelsen langs Thaulows gate som vitner om et tidligere gjennomgående far opp mot øvre del av området. Den bidrar til å åpne Bjerggataområdet til havnetorget, i klar kontrast til dagens barrierevirkning. Dersom en ønsker større felles parkeringsanlegg, kan den midtre delen få en sokkel av p-hus og økonomisoner for handelsbygningene. Boligene kan ligge inntil og opp på taket over, med private terrasser og felles uterom. Vi ser at behovet kan forsvares, men mener at store parkeringsanlegg ikke logisk hører sammen med en struktur av enkeltboliger i tett mønster. De vitner heller om blokkbebyggelse med høyere utnyttelse. Men denne varianten bør etter vår mening undersøkes nærmere i en eventuell etterfølgende reguleringsprosess. 350m2 ALTERNATIVT 350m2 900m2 UTADVENDT innadvendt 3000m2 800m2 1500m2 Variant B: Kilgata ligger mellom bebyggelsen og havna. Å legge hovedvegen fram på torget er muligens en dristig løsning, når noe av motivasjonen for å åpne BM Carlsenkvartalet for ny bybygging nettopp har vært å få trafikken bort fra havna. Vi er ikke så redde for trafikken, men mener snarere at den må behandles på en bymessig måte. Ved å gi bebyggelsen mot havna gode romforhold kan begge sider av vegen bli torg- og myldreområde. Vegen kan behandles slik at fotgjengere har prioritet, slik det er gjort ved Torvallmenningen i Bergen sentrum (der buss- og biltrafikken er stor). stopp stopp 10M 10M 10M temporær gjestehavn Ny gågate anlegges mellom Thor Dahlbygget og Bjerggata og binder torget sammen med Bjerggataområdet. Også variant B får tre utbyggingsfelt. Forskjellen fra A er at i dette tilfellet blir den fremre delen mer reindyrket kommersiell og den midtre kanskje mer boligdominert. ANBEFALING Alternativ 1 har den avgjørende svakheten at den ikke løser problemet med barriere mellom Bjerggataområdet og havnefronten. Det svarer dermed ikke godt på de tre første av de fire prinsippene vi har nevnt i grunnlaget. Denne løsningen gjør ikke Kilgata klart nok til en bygate, men likner mye mer på en bymotorveg. Vi fraråder derfor å legge Kilgata inn mot nordre del av området. sentrumsprogram Alternativ 2 løser et viktig programpunkt, nemlig å knytte området mellom Preståsen og dagens Carlsenkvartal strukturelt og programmatisk til havnesonen. Dermed får ikke hovedvegen fungere som den barrieren den lett bolig kan m komme parkering til å bli. Variant B må anses som radikal i forhold til klart uttrykte ønsker fra offentligheten. Variant A har en sterk kvalitet i den løsningen paviljongen representerer. Løsningen kan gi havnetorget målestokk 1_2000 meget klar og flott karakter, og åpner for et rikt romlig og programmatisk uttrykk. NORD Vi velger derfor å gå videre med dette alternativet. architecture + urbanisms 7

8 OVERORDNET PLAN 1:2000 Skipperg Thor Dahls gate Thor Dahls gate Tollbugata 8 Utredning av BM Carlsenkvartalet i Sandefjord / migrant a+u / februar 2009

9 a ergat Skipp Bj er gg Str a nd ga ta at a Bje ata Hav ta ga neg ms ata seu Mu rg g Thaulo ws gate n ie llve Fje Fje ien llve Thaulo ws ga te ell defj Od a at sg m e at eu us g ls M ah rd ta gga Bjer o Th ta ga bu ll To Brygga ls ah rd o Th ga Bryg te ga NORD s architecture + urbanism 9

10 ILLUSTRASJON AV FUNKSJONSDELING Hotell m/takterasse Hotell Butikker / kontorer Takterasse personale Hotell Butikker / kontorer AREALFORDELING 5000 m² næring (butikker / kontorer) fordelt på 3 etg m² hotell fordelt på 4 etg. Tilsammen m² (ekskl. paviljong) Takterasse kampsporthall Takterasser boliger 3000 m² bolig fordelt på 20 enh. ca. 150 m² pr. enhet. 600 m² idrett (kampsporthall) fordelt på 2 etg. 4.etg 3.etg Garderober / kontor / café / treningsrom Åpent ned 2.etg Boliger Sporstsbutikk Kampsporthall Butikk Hotell Felles bakgård / lekeplass Hager Dagligvarebutikk Felles bakgård til Colorline fergeterminal Butikk Busstopp Boliger Sportsbutikk 1.etg Busstopp Sykkelutleie Turistinfo Ferge til Framnes Billettsalg ferge Bryggekapell Gjestebrygge i sommerhalvåret Servicesenter småbåthavn Offentlig toalett Lek Butikk Café Restaurant La Scala Bar Kiosk Sjøsportsenter Fiskerestaurant Berggren Berggren Fiskemottak 10 Utredning av BM Carlsenkvartalet i Sandefjord / migrant a+u / februar 2009

11 BEBYGGELSE OG BYROM Placa de la Luna, Brut Deluxe Grand Canal Square, Martha Schwartz Departamentos de Pescadores en Cangas, Jesus Irisarri og Guadalupe Piñera ParkhotelI Zegam, Buro II SJØFRONT Sammenhengende dekke Plassrommet ut mot sjøen er behandlet som ett gulv: fra bebyggelse til kaikant, fra Colorline-terminalen til fiskemottaket. Veien går over det samme dekket, som differensieres med farger og nivåer etter funksjon. Dekket utformes etter prinsipper for universell utforming, og markerer at ferdsel foregår på fotgjengernes premisser. Som materiale er det tenkt betongheller eller liknende. Paviljong På dekket er det anlagt en stripe med sammenhengende paviljonger, som definerer to sjikt i byrommet: det bakre med Kilgata, og det framre mot sjøen. Paviljongene er hovedsaklig i glass, slik at fjorden kan oppleves fra hele byrommet. KVARTALET Bebyggelsen fyller kvartalet slik at de tilgrensende gaterommene strammes opp. Kvartalet er delt på tvers i tre mindre kvartaler av to smale gågater (med kjøreatkomst til eiendommene). Videre er det underdelt på langs i næringsbebyggelse (3-4 etg.) og boligbebyggelse (2-3 etg). Pfaffenholzsportcentre, Herzog de Meuron ParkhotelI Zegam, Buro II Live/work studio, Studio D ARC Architects NÆRINGSBEBYGGELSE Butikker / kontorer Ut mot Kilgata/sjøfronten og Museumsgata ligger det et felt med næringsbebyggelse som henvender seg til gata med åpne fasader og publikumsrettede funksjoner. Mot sjøen er det tenkt en arkadeløsning. Kampsporthall I den østre delen av næringsbebyggelsen er det lagt en idrettshall for kampsport. Hallen tar relativt liten plass, og diverse kampsportaktivitet gir liv til plassrommet gjennom de store glassflatene i fasaden. Hotell Delen lengst vest i kvartalet er behandlet som et enhetlig bygg, som skiller seg ut ved at det har 4 etasjer. BOLIGER Boligene ligger ut mot Thaulowsgate og de to gågatene, og er en fortsettelse av bebyggelsen i Bjerggataområdet, med urbane eneboliger. Hver enhet har parkering på egen tomt, atkomst på gateplan, egen hag og/eller takhage/atrium, og felles bakgård/lekeområde. Bebyggelsen er tenkt hovedsaklig i tre. Hotell Gågater Næringsbebyggelse Boligbebyggelse Sammenhengende dekke Kampsporthall Forplass næringsbebyggelse Kilgata Paviljongbebyggelse Havnepromenade Tredekke architecture + urbanisms 11

12 PROSJEKTBESKRIVELSE Carlsen kvartalet Urørt havnebasseng. - innrammende strukturer for havnebassenget. PROSJEKTFORKLARING STRUKTURER Havnefronten foran BM Carlsenkvartalet avgrenses til feltet mellom Berggrenbrygga og utstikkeren ved Kokeriet, inkludert begge disse. Berggrenbrygga og utstikkeren ved Kokeriet skal være de innrammende strukturene for havnebassenget foran BM Carlsenkvartalet og Thor Dahlbygget. Selve bassenget trenger å få ligge mest mulig urørt, dvs uten ny bebyggelse på utstikkere og annet. Slik sikres en verdig ramme rundt et basseng entydig programmert for sjøfart, dvs fiskebåter, småbåter rundt én gjestehavnsutstikker, plass til å sette ut i kajakker, og plass til den gjenopprettete ferga fra Framnes. Servering og annen landbasert virksomhet henvises til strukturene rundt. Det betyr at Scala og kapellet flyttes til ny bebyggelse. Konseptet gir klarhet, orden og oversikt. Slik får den nye bebyggelsen også en entydig henvendelse mot havnebassenget. Hele feltet rundt det lille havnebassenget oppfattes som et torgplan og overflata behandles på gjenkjennelig vis som et eget tema. Slik blir den tilstøtende bebyggelsen del av havnetorget ved å ramme det inn. Hvalfangstmuseet Preståsen PROGRAM Sandefjord er ikke en veldig tett befolket by. Selv om den 10 år gamle sentrumsstrategien har ført til en relativt betydelig boligfortetting i sentrum kan mer gjøres. Å legge ut et omfattende, alminnelig sentrumsprogram for handel og lignende i havna kan lett føre til en uheldig konkurranse med kvadratu rens og torgets rolle i byen. Selv om Sandefjords potensielle omland er stort, deles dette med Larvik og Tønsberg. Å satse på å vinne handel fra andre er etter vår mening ikke en god strategi. Bjerggata Badeparken Kurbadet Turistinformasjon Det er ikke like lett å drive restauranter som å foreslå det. Men dersom havna kan samle servering (pubene, Kokeriet og Scala, ny(e) fiskerestaurant(er)), kan mengden bli stor nok til at havna blir det naturlige samlingsstedet. Ungdomsmiljøet rundt idretten, eventuelle spilletilbud o.a. bør også få tilbud tilpasset deres behov (alkoholfritt, rimelig). Plasseringen ved fjorden er fin både sommer og vinter. Hvalfangstmonumentet Color Line terminalen hvalbåten Southern Actor Museumsbrygga Brygga BM Carlsenkvaralet Bryggekapellet mulig fergeforbindelse Vikingskipet Gaia Motormuseet - turistattraksjoner nært utviklingsområdet, øker attraktiviteten for sommerens båtturister. TEMATIKK Vi mener at det nye området som nå skal bygges ut tematisk må representere noe nytt i byen et tilskudd til sentrums tilbud, gjerne også regionens. Vi har følgende forslag: Båtliv og sommerby: Sandefjord mangler noe av den trekkraften på småbåtflåten som enkelte andre Vestfoldbyer har. Dessverre er ikke det lille bassenget mellom Berggren og Kokeriet stort nok til mange båter, men en gjestehavnutstikker er det plass til. På land kan det ligge serviceanlegg med wc, dusj/vaskemaskin og avfallspunkt. Det kan suppleres med mer allment rettet service som kiosk og intenettcafé. Gjestehavna sammen med tiltak på land kan gjøre at Sandefjord kommer sterkere på kartet som sommerby. Framnesferga bør starte virksomheten igjen. Det rimer med alle mål for miljø. Den gikk tidligere hit og vil kunne både redusere bilbruk i arbeids- og skolependling, og aktivisere havna i dette området hele året. Utviklingsområdet ligger tett på flere turistattraksjoner, mange 12 Utredning av BM Carlsenkvartalet i Sandefjord / migrant a+u / februar 2009

13 av dem med Sandefjords historie som sjøfartsby som tema (museumsbrygga, hvalfangstmonumentet etc.) Fiskehavn: Berggren har allerede en posisjon som Vestfolds eneste gode fiskemottak med butikk. Altså er fisk et tema for området, med mottak (aktivitetsskapende), butikk og mulige fiskerestauranter. Idrett: Flere av Vestfoldbyene har profilerte kampsportmiljø, men det mangler gode treningshaller. Bebyggelsen mot havna kan romme en hall etter de målene idretten sjøl oppgir (ref. Kurt- Jarle Niltveit, Norges Kampsportforbund). Dette er en helårsaktivitet som gjør at sommerprofilen ikke uten videre avløses av trekvart år med utenomsesongens kjedelige ro. sentrum Preståsen / boligbebyggelsen Carlsen kvartalet havna Kilen Hallen kan samlokaliseres med en større sportsforretning som får plass til utendørs utstilling og salg. Sjøsport er allerede representert i Bjerggata/BMCarlsenkvartalet, og dette temaet kan god styrkes til et regionalt tyngdepunkt. Sykkelsport og utleie er del av dette. Et utleiepunkt er et moderne bybehov, og lokaliseringen i havna nær ideell. - overkomme barrieren. MØTER BM Carlsenkvartalet ligger i dag som et uforløst område mellom sentrum av byen og den nye Kilenutbyggingen, og mellom boligbebyggelsen ved foten av Preståsen (Bjerggatabebyggelsen) og havna. Det er et mål at den framtidige utviklinga av området knytter disse områdene tettere sammen. BM Carlsenkvaralet Introduksjonen av de to nye nord-sørgående gatene samt utviklinga av den vest-øst gående havnepromenaden er tiltak for å overkomme den fysiske barrieren BM Carlsenkvartalet og Kilgata i dag representerer. Den foreslåtte kvartalsbebyggelsen der næringsbebyggelse og eneboliger i rekke ligger rygg mot rygg, danner et møte mellom dagens småhusbebyggelse i nord og storskala bebyggelse i vest. Vegen integreres i et vitalt byrom med publikumsrettede funksjoner. - møte mellom eneboliger og storskalabebyggelse. Ved å ordne bebyggelse og infrastruktur på denne måten oppnår man å knytte de omkringliggende områdene sammen uten å skape barrierer eller unødige konfliktsituasjoner, i et kvartal med stor programmatisk variasjon. BM Carlsenkvaralet busstopp buss bil myke trafikanter småbåt fiskebåt fergetrafikk - bevegelseslinjer for alle typer trafikk i, omkring og til området. architecture + urbanisms 13

14 ILLUSTRASJONSPLAN 1:500 Havnegata økonomisone hotell Havnegata 14m dagligvarebutikk lekeplass Museumsgata butikk felle bolig Tollbugata bu Thor Dahls gate billetter ferge bryggekapell forpla sykkel utleie turist info ferge til Framnes 14 Utredning av BM Carlsenkvartalet i Sandefjord / migrant a+u / februar 2009

15 Fjellveien Typisk leilighetsplan 1 etg 6 m Thaulows gate 10m Oddefjell keplass felles båkgård økonomisone Bjerggata felleshus for boliger økonomisone atkomst idrettshall sportsbutikk café butikk 3,5m kapell forplass 14m 9,5m 3m 9m toaletter og dusj lek La Scala bar kiosk sjøsport senter trebrygge lavere enn kaikant fiskerestaurant Berggren fiskehavn gjestebrygge i sommerhalvåret mnes NORD architecture + urbanisms 15

16 SITUASJONSSNITT 1:500 8,6m 5,8m 7m 35m SNITTPERSPEKTIV 1: Utredning av BM Carlsenkvartalet i Sandefjord / migrant a+u / februar

17 FOTOMONTASE AV OMRÅDET SETT FRA FLYTEBRYGGE VED KOKERIET 10,5m 3,5m 14m s architecture + urbanism 5,7m 9,5m 3m 6m 9m 5m 17

18 NORDFASADE 1:500 SØRFASADE 1:500 EKSISTERENDE MATERIALER I NÆROMRÅDET - til venstre MATERIALER I FORSLAGET - til høyre kobbertak farget puss stål hvit trepanel rød takstein rødt trepanel 18 Utredning av BM Carlsenkvartalet i Sandefjord / migrant a+u / februar 2009

19 galvanisert stål farget betong farget glass rødt eller farget trepanel architecture + urbanisms 19

20 BILDER FRA DIGITAL 3D MODELL - havnepromenaden sett fra øst - Thaulowsgate sett fra vest mot øst 20 Utredning av BM Carlsenkvartalet i Sandefjord / migrant a+u / februar 2009

21 - utsikt fra taket på kampsporthallen - gløtt mellom boligbebyggelsen og ned til kaia. architecture + urbanisms 21

22 Medarbeidere/ Marit Øhrn Langslet / Ingunn Kvernstuen / Dana J Did/ Øystein Grønning / Eli Grønn 22 Utredning av BM Carlsenkvartalet i Sandefjord / migrant a+u / februar 2009

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst VEDLEGG Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst INTERESSEAVVEINING MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE INTERESSER. DET VISES HER SÆRSKILT TIL STRANDPROMENADE

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 1 GENERELT. Planområdet er regulert til følgende formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag: Småbåthavn (SB) Ferdsel (F) Bebyggelse og

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

Sjøfront og toppleiligheter

Sjøfront og toppleiligheter Sjøfront og toppleiligheter Byggetrinn 1,2 og 3 Fjordbyens beste beliggenhet Ledige sjøfront og toppleiligheter For deg som ønsker en leilighet på Sørenga med den beste beliggenheten og med helt spesielle

Detaljer

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup industrimuseum (hydro) folk møteplasser bevegelse kultur mixed use Flere møteplasser ute, tenke samarbeid, fl

Detaljer

Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten 12.09.2014

Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten 12.09.2014 BRUNSTRANDA Konkurranse Nasjonal turistveg Lofoten 12.09.2014 ERIK LANGDALEN ARKITEKTKONTOR AS - ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS 1. N-0181 OSLO - +47 22112211 - +47 98286398 - erik@eriklangdalen.no - www.eriklangdalen.no

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015.

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Feltene B1 og B2 ligger lengst vest i planområdet. Arealets beliggenhet

Detaljer

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 Utredning av lokalisering av høyhus med grunnlag i en tilpasset DIVE-analyse 22.01.16 Oppdatert: 16.06.16 Innhold 1. Høyhusvurdering... 2 2. Vurdering av lokalisering

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE

Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE ! Vedlegg 1 Detaljert reguleringsplan for Fides Eiendom Levanger AS, gnr/bnr 315/112, 315/4 og 315/124. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Tiltakshaver er Fides Eiendom Levanger AS. Forslagsstiller

Detaljer

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE utført av FORMLØS architecture for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 Tøyens virkelig potensiale er innbyggerne. Vi vil gjerne bidra til en utvikling som kan komme

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

STØYVURDERING GAMLEGRENDÅSEN KONGSBERG. STERTEBAKKE EIENDOM AS.

STØYVURDERING GAMLEGRENDÅSEN KONGSBERG. STERTEBAKKE EIENDOM AS. STØYVURDERING GAMLEGRENDÅSEN KONGSBERG. STERTEBAKKE EIENDOM AS. HØNEFOSS 19.8.2013 Siv.ing Bjørn Leifsen AS Forord COWI AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Gamlegrendåsen nord for Kongsberg

Detaljer

Bislettgata og. Lille Bislett. PlanArk og norsam as feb. 006 TIL REGULERINGSFORSLAG FØR OFFENTLIG ETTERSYN FEBRUAR 006 FRA BISLET NABOSKAPET

Bislettgata og. Lille Bislett. PlanArk og norsam as feb. 006 TIL REGULERINGSFORSLAG FØR OFFENTLIG ETTERSYN FEBRUAR 006 FRA BISLET NABOSKAPET Bislettgata og Lille Bislett TIL REGULERINGSFORSLAG FØR OFFENTLIG ETTERSYN FEBRUAR 006 FRA BISLET NABOSKAPET PlanArk og norsam as feb. 006 Fra Vegdirektoratets Håndbok 017: Mål: gateløp og gatebruk Planlegging

Detaljer

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010

Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny bebyggelse Illustrasjoner 30.04.2010 N Fotomontasje bebyggelsesforslag Fredrikstad sykehus har en praktfull beliggenhet sentralt i en historisk bydel og med fl otte sol og utsiktsforhold. Bebyggelsen består grovt sett av høyblokker med sengeposter

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 07-43 1. Generelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 1.1. Omfang og formål. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området begrenset

Detaljer

BELIGGENHET & FORBINDELSER

BELIGGENHET & FORBINDELSER ØSTMRKNESET E Østmarka KORSVIK Ringve LEHMMREN Lade llé Haakon VIIs gate Jarleveien LENGBUKT BRTTØR NYHVN Tomt Leangen gård Innherredsveien Fremtidig forbindelse Ny tunnell Innherredsveien ØVRE ROTVOLL

Detaljer

sentrum prosesshefte sentrumsutvikling

sentrum prosesshefte sentrumsutvikling sentrum E6 1 prosesshefte sentrumsutvikling 2 sentrumsutvikling Under sentrumsutvikling har vi undersøkt flere ulike temaer. Et viktig tema har vært å studere ulike typer nye typologier som kan romme forskning,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04,

DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04, Melding til utvalg for byutvikling 25.08.10-57/10 vedlegg 3 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR BOGAFJELL FELT G3, PLAN 98328-04, SANDNES kommune Utarbeidet av Asplan Viak AS Datert: 03.05.2010 Formål: Planen

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 Lyngdal kommune LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Lyngdal kommune Rapporttittel: LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761 Drammen Kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Kontortelefon 32 21 09 90 Telefax 32 21 09 91 Mobiltelefon 90 92 11 13 Mobiltelefon 90 15 01 06 Godkjenningsnr. 2001011230 Foretaksnr. NO 960 029 100 MVA Hjemmeside

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

VEG- OG JERNBANETUNELLER I forbindelse med etableringen av nordre avlastningsvei og opprydding av trafikkforholdene i Osloveien og Innherredsveien, er det vedtatt et omfattende veitunellsystem. Vestre

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN

Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Arkivsak: 08/3882 Arkivkode: PLANR 2034 Sakstittel: PLAN NR. 2034 - BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Godkjent i HTS 03.09.2009 sak 146/09. Disse

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse.

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse. PARKEN Vi ønsker å legge til rette for en naturlig forbindelse og bevegelse over jernbanen. Tradisjonelt leder en bro over et lavereliggende nivå, i en mer eller mindre naturlig bevegelse over barrieren.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.

INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE. 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 BAKGRUNN OG MÅLSETTING 2.0 PLANBESKRIVELSE 2.1 Storgata 2.2 Floodeløkka 2.3 Lilleelvgate 2.4 Osebrogate 3.0 VEGETASJONSBRUK 4.0 BELYSNING, MØBLERING 4.1 Belysning 4.2 Møblering

Detaljer

Et alternativt forslag som skaper noe nytt og vitalt, samtidig som det bevarer noe gammelt og verneverdig.

Et alternativt forslag som skaper noe nytt og vitalt, samtidig som det bevarer noe gammelt og verneverdig. Et alternativt forslag som skaper noe nytt og vitalt, samtidig som det bevarer noe gammelt og verneverdig. 1 Innledning En ny innholds- og arealdisponeringsplan for et helt sentrumskvartal (Kvartalet innenfor

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 73/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune

Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata. Bestemmelser i tilknytning til. REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune Tysfjord kommune 27.04.2010 A/S Salten Kartdata Bestemmelser i tilknytning til REGULERINGSPLAN FOR KJØPSVIK SENTRUM (18502008879) i Tysfjord kommune 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 15.01.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200802334 2011/464- Marianne Netland, 23431109 512.1 BU-sak: 04/2013

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter 1. Planstatus og avgrensning Området for nytt kirke- og kultursenter er regulert til midlertidig innfartsparkering og fremtidig bypark (IP2)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

Type hus Enebolig i 1½ etasje uten kjeller, uten sokkel. Fundering rett på fjellet.

Type hus Enebolig i 1½ etasje uten kjeller, uten sokkel. Fundering rett på fjellet. TOMT C / Standard tomt på 973 m2 Pris kr. 490.000,- + diverse gebyrer Flat tomt med meget gode solforhold og meget god utsikt over nærområdet og mot Hesseng. I sørøst grenser tomten mot friområde. En lun

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 HOFFSVEIEN 17 2016 04-05 06-07 08-09 10 11 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 Visjon Porten til Hoff/Skøyen Beliggenhet og området Hoff/Skøyen i dag Byplangrep Skøyen Hoff/Skøyen i morgen Plan U Parkering,

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/13 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: onsdag 18. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23475652 Møteleder: Kjartan

Detaljer

SYKLUS ARKITEKTUR 6 / 2013

SYKLUS ARKITEKTUR 6 / 2013 SYKLUS ARKITEKTUR 6 / 2013 FILTER Gruppe S4 Andreas Bakken Smedås, Thea Hougsrud Andreassen, Margrethe Munthe Magnus Saupstad PROSJEKTBESKRIVELSE / Vår visjon er å forsterke Saupstadsenterets funksjon

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - ER OPPLEVELSESRIK sanselig variasjon attraktiv sjøkant fortelling møteplasser byrom flerkulturelt gjestfrihet sosial temagate intimt fjordbyen

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012

Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012 bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den:. Ordføreren i Sandnes Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012 Reguleringsbestemmelser i tilknytning til "Detaljregulering for felt B11, Skaarlia 2, Plan

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Hus C. www.jessheimpark.no

Hus C. www.jessheimpark.no Hus C www.jessheimpark.no Om prosjektet P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN K15 K16 PLAN NR. 1820 Dato:... 27.10.14 Dato for siste revisjon:... 23.06.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø!

SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! SARPSBORGS GÅGATE - prosjekt for et bedre bymiljø! Pågående prosjekt : Detaljprosjektering, St. Mariegate, byens gågate. Status: Vedtatt forprosjekt 2009. Utarbeidet av de danske landskapsarkitektene GHB.

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

ØKERN TÅRNPLASS. SEUT Brygge illustrasjoner til reguleringsplan NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD DATO: 30.11.2009

ØKERN TÅRNPLASS. SEUT Brygge illustrasjoner til reguleringsplan NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD DATO: 30.11.2009 NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD FRITT TILGJENGELIG GRØNTOMRÅDE I NORD, KNUTEPUNKT FOR FOTGJENGERE OG SYKLISTER SKULPTURELL UTFORMET SIGNALBYGG UTSYN NEDOVER ELVEN FERDSEL LANGS VANNET Følgende

Detaljer

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement HVEM ER VI? Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NIKR) v/ Odd Terje Døvik, styreleder Rambøll Kristiansand v/ Arild Richard Syvertsen,

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende oppgave.

Detaljer

Kleppestø Park Arena

Kleppestø Park Arena Innbygger Initiativ av: Vidar Grønnevik Davidsen Referanse: Plansmie for Kleppestø sentrumsutvikling Plan 213, Kleppestø Sentrum Dato: 02.11.2015 Illustrasjonsphoto med tillatelse fra Zwarts & Jansma Architects,

Detaljer

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer.

Arrangementshåndbok. For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. Arrangementshåndbok For deg som ønsker å benytte offentlige plasser i Porsgrunn og Brevik til større eller mindre arrangementer. April 2009 Til deg som går med en arrangør i magen... Ideen bak å lage en

Detaljer

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

INNHOLD. Side 2 av 7. Rapport : 690000-0-R01

INNHOLD. Side 2 av 7. Rapport : 690000-0-R01 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 UTENDØRS STØY - T-1442... 3 2.2 INNENDØRS STØY - NS 8175... 4 3 OM BEREGNINGENE... 5 3.1 METODE... 5 3.2 TRAFIKKFORHOLD... 5 4 UTENDØRS

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

MATBYEN MODELL 1 MODELL 2A/B MODELL 2C. Barn. Utsalg. Opplevelser. Undervisning. Tegnforklaring

MATBYEN MODELL 1 MODELL 2A/B MODELL 2C. Barn. Utsalg. Opplevelser. Undervisning. Tegnforklaring MATBYEN Arbeidsgruppe Matbyen: Moa Sundberg Dimensjon Rådgivning og urban design student Anne-Marie Antonius Stavanger kommune og styremedlem Gladmat Sigve Skretting ipax Njål Gaute Solland Gründer Sabi

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 10.12.2012 Sammendrag/ Beskrivelse av planforslaget Planens intensjon er å tilrettelegge for utbygging av nytt pasienthotell ved UNN, og å foreslå

Detaljer

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KAFFE Hus & hage 7,0 m 3 m 1,5 4,0 m 7,0 m 3,5 m 10,0 m 20,0 m 60,0 m 4,0 m Buffersone - handel & service Torg Grønt - opphold

Detaljer

Opprør mot høyhus på Strømmen

Opprør mot høyhus på Strømmen Opprør mot høyhus på Strømmen Strømmen Sparebank presenterte sin planer for planutvalget onsdag 13. mai i Skedsmo Rådhus. Forslaget har fortsatt 14-15 etasjer med boliger. (Kommunepolitikerne var forøvrig

Detaljer

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Prosjektleder Fredrik Barth Fagansvarlig Sted og Byutvikling Asplan Viak Knarvik Tettstedet nord for Bergen Stort og veldrevet kjøpesenter Landlige kvaliteter

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012 Nabolagsmøte av Eva Hagen 20. november 2012 20. november 2012 Bakgrunn for etablering av HAV Eiendom AS St. meld. nr. 28 (2001-2002)- Utvikling i Bjørvika «Regjeringen mener det i dag vil være problematisk

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TILLEGG 12273 PREG. September 2013 LERCHE ARKITEKTER AS 12273 PREG. Mai 2013. Bilde(r)

MULIGHETSSTUDIE TILLEGG 12273 PREG. September 2013 LERCHE ARKITEKTER AS 12273 PREG. Mai 2013. Bilde(r) MULIGHETSSTUDIE TILLEGG 12273 PREG 12273 PREG September 2013 Mai 2013 Bilde(r) LERCHE ARKITEKTER AS 4.3.1 Thonkvartalet, Alternativ 2 Beliggenhet Beliggende nord for Schrøderhaugen, vis a vis Thonhotellet,

Detaljer

Brekstad Gjestebrygge

Brekstad Gjestebrygge Brekstad Gjestebrygge Havna N-7130 Brekstad mail: BrekstadGjestebrygge Ørland ( brekstadgjestebrygge@gmail.com ) Prosjektbeskrivelse for nye: Bakgrunn: Brekstad Gjestebrygge Brekstad havn har i dag en

Detaljer

STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG

STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG STØYVURDERING KAMPESTAD KONGSBERG COWI AS, 08.04.2010 Revidert 21.januar 2011 Siv.ing Bjørn Leifsen 1 Forord Cowi AS har fått i oppdrag av PK Hus AS å planlegge samt foreta en støyvurdering i av regulering

Detaljer

BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING

BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING BUK-TAB-Konferansen 14.06.2011: BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING Magnus Boysen Seniorarkitekt Plan- og bygningsetaten, Oslo Oslo er den raskest voksende byen i Europa: Fra

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

3. KARTLEGGING OG ANALYSE

3. KARTLEGGING OG ANALYSE 41 3. KARTLEGGING OG ANALYSE _AKTIVITETER KARTLEGGING OG ANALYSE STRYN SENTRUM AKTIVITETER Funksjoner 42 KARTLEGGING OG ANALYSE STRYN SENTRUM AKTIVITETER Møteplasser folkegruppe 12-25 år 43 KARTLEGGING

Detaljer

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011 Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 1 HJEMMEL OG VIRKEOMRÅDE Vedtektene er hjemlet i plan- og bygningsloven

Detaljer

Om Sørenga Utvikling KS

Om Sørenga Utvikling KS 1 2 Om Sørenga Utvikling KS Sørenga Utvikling KS bygger ca 800 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium og noen investorer. Utbyggingen

Detaljer

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Informasjonsmøte 09.02.2015 Kommuneplanens arealdel utsnitt sentrum Sentrumsplanen dekker lysebrunt areal Gjeldende reguleringsplan fra 2008 Sentrumsplanen

Detaljer

Konsept Odderøya museumshavn

Konsept Odderøya museumshavn Konsept Odderøya museumshavn Navn: Odderøya museumshavn Del av: - «Prosjekt Odderøya utvikling». - Nasjonal museumshavn, Kristiansand. Politisk forankring: «å skape et moderne senter for formidling av

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET

KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET Workshop: klimagassregnskap for transport på områdenivå 16.04.2012 Erling Ekerholt Sæveraas - Groruddalsenheten Tore Mauseth - Ressurssenteret Plan- og bygningsetaten

Detaljer

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Havgløtt 75 Myklebust romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Beliggenheten gjør det enkelt å nyte tilværelsen utendørs. Myklebust er perfekt for svømming, surfing og fiske. Langs sjøen går en nydelig

Detaljer