Møteprotokoll. Kommunestyret Sakliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret 29.11.2006. Sakliste"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret KST-98/06 FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I SKI KOMMUNE Sakliste KST-99/06 HØRING - NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE KST-100/06 BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I SKI KOMMUNE KST-101/06 FRAMTIDIG ORGANISERING OG FINANSIERING AV ARBEIDET I VANNOMRÅDET MORSA. VANNOMRÅDET VANSJØ-HOBØLVASSDRAGET MED TILGRENSENDE KYSTOMRÅDER. KST-102/06 STIFTELSEN KONTRA KST-103/06 REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAMMET FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KST-104/06 MIDLERTIDIGE BOLIGER TIL BOSTEDSLØSE KST-105/06 OPPRETTELSE AV NY FASTLEGEHJEMMEL I SKI KOMMUNE KST-106/06 AVGIFTSFRI PARKERING PÅ LØRDAGER I DESEMBER 2006 ØST FOR RÅDHUSET KST-107/06 NYE VAREMEDLEMMER TIL HHV. BRUKERUTVALG, PLANUTVALG OG DRIFTSUTVALG FOR AP, SV, KRF, SP, V OG PP KST-108/06 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLOREN KST-109/06 FELLES BYGG SKOLE OG BARNEHAGE PÅ MØRK KST-110/06 MÅNEDSRAPPORTERING PER OKTOBER 2006

2 Protokoll Forfall: Magnhild Huse (AP) Paul K. Andreassen (H) Lars Henrik Bøhler (H) Finn Olav Prytz (FRP) Katrine Kvakkestad fra kl (FRP) Vara: Arvid Herland Atle Guttormsen Bente Njøs Paulshus Jørn Yngve Sørum John Glærum-Gaupseth 41 av 41 representanter til stede i møtet. Protokollen fra møte ble godkjent. Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Brev fra Oslo og Omland Friluftsråd datert vedr. E-18 Østfold grense Vinterbro. - Brev fra Norges handikap forbund Øst datert vedr. IPLOS KST-98/06 FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I SKI KOMMUNE Forslag til forskrift om hundehold i Ski kommune datert vedtas. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Helge Bunæs (H) fremmet følgende forslag til endring 2, pkt. 3 og 6 Merking av hund: 2, pkt. 3: Hund skal føres i bånd eller under streng kontroll i forbindelse med ferdsel i preparerte lysløyper i Ski kommune. 6 Merking av hund: Hundeier/innehaver av hund oppfordres til å utstyre hunden med identifiseringschip for å lette arbeidet med å identifisere og kontakte eier når løs hund er tatt inn. Andre Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag til 5 og nr. 2: 5. 3 voksne hunder endres til 5 voksne hunder. Nr. 2. Ordene og offentlig vei strykes. 1. Høyres forslag til 2, pkt. 3 fikk 11 stemmer og falt. 2. Høyres forslag til 6 ble enstemmig vedtatt. 3. FRP s forslag til 5, 1. ledd fikk 13 stemmer og falt. 4. FRP s forslag til pkt. 2 fikk 17 stemmer og falt. Side 2

3 Forslag til forskrift om hundehold i Ski kommune datert vedtas med følgende endring: 6 Merking av hund: Hundeier/innehaver av hund oppfordres til å utstyre hunden med identifiseringschip for å lette arbeidet med å identifisere og kontakte eier når løs hund er tatt inn. KST-99/06 HØRING - NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE Kommunestyret tiltrer arbeidsgruppas flertallsforslag i pkt som Ski kommunes høringsuttalelse til NOU: 2 Staten og Den norske kirke. Arbeidsgruppas flertallsforslag: 1 og 2. Statskirken Ski kommune tilrår at dagens statskirkeordning opprettholdes. Dagens statskirkeordning er en garanti for at Den norske kirke beholder sin posisjon som folkekirke. En forutsetning for dette er at medlemmene oppfatter kirken som åpen, romslig og inkluderende. 3. Lovforankring Den norske kirke bør være forankret i grunnloven. 4. Finansiering Dagens finansiering av Den norske kirke opprettholdes. 5. Valg Bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer bør økes. 6. Grunnlovstillegg ved avviklet statskirkeordning Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget 7. Gravferdsforvaltningen Kommunen tillegges ansvaret for gravferd. Kommunen er en tros- og livssynsnøytral innstans, og skillet mellom de juridiske og praktiske sidene ved gravferd og de religiøse og seremonielle blir tydeligere. Det er derfor naturlig at kommunen har ansvaret for gravferdsforvaltningen. Det må være en logisk konsekvens at begrepet kirkegård rettslig sett erstattes av den nøytrale betegnelsen gravlund eller gravplass. 8. Kirkebyggene Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) bør eie og forvalte kirkebyggene og også ha det økonomiske ansvaret. 9. Verneverdige kirkebygg Verneverdige kirkebygg må vedlikeholdes etter godkjente planer og vedlikeholdet må finansieres av staten. Side 3

4 Verneverdige kirkebygg er av stor kulturhistorisk verdi for samfunnet. Ski kommune tiltrer utvalgets forslag om det opprettes en særskilt kirkeantikvarisk tilskuddsordning. Tilskuddsordningen må automatisk tre i kraft når et kirkebygg er fredet eller vernet og det foreligger et vedlikeholdsbehov. 10. Opplysningsvesenets fond Hele Opplysningsvesenets fond tillegges kirken. Kultur- og kirkedepartementets spørreskjema utfylles i samsvar med kommunestyrets vedtak. Anne Gunn Steen Røse (KRF) fremmet alt. forslag til pkt. 1, 2 og 3. 1 og 2. Overordnede prinsipper og konklusjon om lovforankret kirke. En landsdekkende kirke med bred kontaktflate er en forutsetning for at Den norske kirke kan opprettholde sin posisjon som en folkekirke. Samtidig er det viktig at kirken har egne styringsorganer som har med kirkens tro og virksomhet å gjøre. Ski kommune tilrår at Grunnlovens nåværende regler om statskirkeordning oppheves og at Den norske kirke blir et selvstendig rettssubjekt tilknyttet staten gjennom en kirkelov gitt av Stortinget. 3. Lovforankring Den norske kirke bør være forankret i en egen kirkelov vedtatt av Stortinget. Rannveig Andresen (SV) fremmet forslag til vedtak til pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 8 og 10: 1 og 2. Dagens statskirkeordning oppheves. Selvstendig folkekirke etableres som selvstendig trossamfunn. 3. Den norske kirke bør være forankret i Lov om trossamfunn. 4. Hovedfinansiering gjennom medlemskontingent supplert med offentlige tilskudd til særskilte formål. 6. En ny verdiparagraf er konfesjonsuavhengig og henviser til fellesverdier eller menneskerettighetene. 8. Det foretas et samlet booppgjør. 10. Opplysningsvesenets fond anses som fellesskapets verdier. Eiendommer som er i kirkelig bruk overføres til Den norske kirke, mens andre beholdes av staten eller avhendes. Innstilling: 1. Anne Gunn Steen Røses forslag til vedtak pkt. 1 og 2 innstilles med 2 stemmer (1FRP, 1KRF). 2. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 1 og 2 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP). 3. Forslag til vedtak pkt. 1 og 2 innstilles med 4 stemmer (1SP, 3H). 4. Anne Gunn Steen Røses forslag til vedtak pkt. 3 innstilles med 1 stemme (1KRF) 5. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 3 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP) 6. Forslag til vedtak pkt. 3 innstilles med 4 stemmer (3H, 1SP). 7. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 4 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP) 8. Forslag til vedtak pkt. 4 innstilles med 5 stemmer (3H, 1SP, 1KRF). 9. Forslag til vedtak pkt. 5 innstilles enstemmig. 10. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 6 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP) Side 4

5 11. Forslag til vedtak pkt. 6 innstilles med 5 stemmer (1KRF, 3H, 1SP). 12. Forslag til vedtak pkt. 7 innstilles med 10 mot 1 stemme (1SP). 13. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 8 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP) 14. Forslag til vedtak pkt. 8 innstilles med 5 stemmer (1KRF, 1SP, 3H. 15. Forslag til vedtak pkt. 9 innstilles enstemmig. 16. Rannveig Andresens forslag til vedtak pkt. 10 innstilles med 6 stemmer (2AP, 2SV, 1V, 1FRP). 17. Forslag til vedtak pkt. 10 innstilles med 5 stemmer (3H, 1KRF, 1SP). Geir Olav Bergene (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak: Stortinget anmodes om å legge spørsmålet om kirkens tilknytning ut til folkeavstemming. Gorm Kjernli (AP) fremmet følgende forslag til alt. pkt. 4. Finansiering: Støtte fra det offentlige supplert med medlemskontingent. 1. Geir Olav Bergenes forslag til vedtak fikk 14 stemmer og falt. 2. Gorm Kjernlis forslag til alt. pkt. 4 fikk 4 stemmer og falt. 3. Formannskapets innstilling pkt. 1 fikk 3 stemmer og falt. 4. Formannskapets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 28 stemmer. 5. Formannskapets innstilling pkt. 3 fikk 12 stemmer og falt. 6. Formannskapets innstilling pkt. 4 fikk 2 stemmer og falt. 7. Formannskapets innstilling pkt. 5 ble vedtatt med 27 stemmer. 8. Formannskapets innstilling pkt. 6 fikk 12 stemmer og falt. 9. Formannskapets innstilling pkt. 7 fikk 20 stemmer og falt. 10. Formannskapets innstilling pkt. 8 fikk 14 stemmer og falt. 11. Formannskapets innstilling pkt. 9 ble enstemmig vedtatt. 12. Formannskapets innstilling pkt. 10 ble vedtatt med 23 stemmer. 13. Formannskapets innstilling pkt. 11 fikk 14 stemmer og falt. 14. Formannskapets innstilling pkt. 12 ble vedtatt med 39 mot 2 stemmer. 15. Formannskapets innstilling pkt. 13 ble vedtatt med 23 stemmer. 16. Formannskapets innstilling pkt. 14 fikk 15 stemmer og falt. 17. Formannskapets innstilling pkt. 15 ble vedtatt med 40 mot 1 stemme. 18. Formannskapets innstilling pkt. 16 ble vedtatt med 24 stemmer. 19. Formannskapets innstilling pkt. 17 fikk 16 stemmer og falt. Kommunestyrets høringsuttalelse til NOU: 2 Staten og Den norske kirke. 1 og 2. Statskirken Dagens statskirkeordning oppheves. Selvstendig folkekirke etableres som selvstendig trossamfunn. 3. Lovforankring Den norske kirke bør være forankret i Lov om trossamfunn. 5. Valg Bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer bør økes. Side 5

6 6. Grunnlovstillegg ved avviklet statskirkeordning En ny verdiparagraf er konfesjonsuavhengig og henviser til fellesverdier eller menneskerettighetene. 7. Gravferdsforvaltningen Kommunen tillegges ansvaret for gravferd. Kommunen er en tros- og livssynsnøytral innstans, og skillet mellom de juridiske og praktiske sidene ved gravferd og de religiøse og seremonielle blir tydeligere. Det er derfor naturlig at kommunen har ansvaret for gravferdsforvaltningen. Det må være en logisk konsekvens at begrepet kirkegård rettslig sett erstattes av den nøytrale betegnelsen gravlund eller gravplass. 8. Kirkebyggene Det foretas et samlet booppgjør. 9. Verneverdige kirkebygg Verneverdige kirkebygg må vedlikeholdes etter godkjente planer og vedlikeholdet må finansieres av staten. Verneverdige kirkebygg er av stor kulturhistorisk verdi for samfunnet. Ski kommune tiltrer utvalgets forslag om det opprettes en særskilt kirkeantikvarisk tilskuddsordning. Tilskuddsordningen må automatisk tre i kraft når et kirkebygg er fredet eller vernet og det foreligger et vedlikeholdsbehov. 10. Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond anses som fellesskapets verdier. Eiendommer som er i kirkelig bruk overføres til Den norske kirke, mens andre beholdes av staten eller avhendes. Kultur- og kirkedepartementets spørreskjema utfylles i samsvar med kommunestyrets vedtak. KST-100/06 BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I SKI KOMMUNE 1. I byggeområder som er kartfestet i kommuneplanens arealdel må det som hovedregel påregnes at utbyggingsavtale vil være en forutsetning for utbygging. 2. Dette inkluderer: alle omformingsområder for by- og tettstedsbebyggelse i henhold til vedtatt kommuneplan, framtidige bolig- og virksomhetsområder i henhold til vedtatt kommuneplan, framtidige bolig- og utbyggingsområder herunder samferdselstiltak og annen opparbeidelse/bearbeidelse av grunnarealer, større tekniske installasjoner m.v. i medhold av nye reguleringsplaner. 3. Behov for utbyggingsavtale ved gjennomføring av eksisterende reguleringsplaner forutsettes løst ved frivillige avtale. 4. Utbyggingsavtalene skal sikre opprusting, etablering og drift/vedlikehold av nødvendig teknisk og grønn infrastruktur, herunder felles parkeringsanlegg og friområder. Utbyggingsavtalene kan også omhandle antall boliger, type og utforming av boliger, eventuell fortrinnsrett til kjøp av boliger, utbyggingstakt og andre tiltak som er nødvendig for at området skal fungere hensiktsmessig. 5. Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med utbyggers kontakt med planmyndigheten om planlegging/utbygging av et område eller et prosjekt. Side 6

7 Rådmannen forhandler fram avtalen og legger den fram for formannskapet til godkjenning. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 34 mot 7 stemmer. 1. I byggeområder som er kartfestet i kommuneplanens arealdel må det som hovedregel påregnes at utbyggingsavtale vil være en forutsetning for utbygging. 2. Dette inkluderer: alle omformingsområder for by- og tettstedsbebyggelse i henhold til vedtatt kommuneplan, framtidige bolig- og virksomhetsområder i henhold til vedtatt kommuneplan, framtidige bolig- og utbyggingsområder herunder samferdselstiltak og annen opparbeidelse/bearbeidelse av grunnarealer, større tekniske installasjoner m.v. i medhold av nye reguleringsplaner. 3. Behov for utbyggingsavtale ved gjennomføring av eksisterende reguleringsplaner forutsettes løst ved frivillige avtale. 4. Utbyggingsavtalene skal sikre opprusting, etablering og drift/vedlikehold av nødvendig teknisk og grønn infrastruktur, herunder felles parkeringsanlegg og friområder. Utbyggingsavtalene kan også omhandle antall boliger, type og utforming av boliger, eventuell fortrinnsrett til kjøp av boliger, utbyggingstakt og andre tiltak som er nødvendig for at området skal fungere hensiktsmessig. 5. Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med utbyggers kontakt med planmyndigheten om planlegging/utbygging av et område eller et prosjekt. Rådmannen forhandler fram avtalen og legger den fram for formannskapet til godkjenning. KST-101/06 FRAMTIDIG ORGANISERING OG FINANSIERING AV ARBEIDET I VANNOMRÅDET MORSA. VANNOMRÅDET VANSJØ-HOBØLVASSDRAGET MED TILGRENSENDE KYSTOMRÅDER. Rådmannens forslag til vedtak: Kommundelplanens delmål vedr. rene vassdrag og kommunedelplan for vannmiljø i Ski forutsetter regionalt samarbeide med nabokommuner for både å sikre lokal og regional vannkvalitet. Ski kommune forutsetter derfor videre samarbeide basert på vedtak i Vannområdeutvalget sitt vedtak i møte basert på følgende vilkår: 1. Ski kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i Morsa-vassdraget. Organiseringen skjer i tråd med det framlagte saksframlegg. 2. Partnerskapet formaliseres med en varighet på 6 år fra Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, basert på en kombinasjon av et tilskudd pr. innbygger i vannområdet, og et tilskudd pr da jordbruksareal i vannområdet Vansjø-Hobølvassdraget med kystområder. Side 7

8 4. For 2007 fastsettes tilskuddet pr. innbygger til kr 5, og tilskuddet pr da jordbruksareal til kr. 1. Innbyggertilskuddet baserer seg på befolkningstall pr året forut for det budsjettåret tilskuddet skal gjelde for. 5. Ski kommunes årlige kostnad på kr ,- dekkes på teknisk etats budsjett; selvfinansierende virksomhet avløp. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommundelplanens delmål vedr. rene vassdrag og kommunedelplan for vannmiljø i Ski forutsetter regionalt samarbeide med nabokommuner for både å sikre lokal og regional vannkvalitet. Ski kommune forutsetter derfor videre samarbeide basert på vedtak i Vannområdeutvalget sitt vedtak i møte basert på følgende vilkår: 1. Ski kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i Morsa-vassdraget. Organiseringen skjer i tråd med det framlagte saksframlegg. 2. Partnerskapet formaliseres med en varighet på 6 år fra Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, basert på en kombinasjon av et tilskudd pr. innbygger i vannområdet, og et tilskudd pr da jordbruksareal i vannområdet Vansjø-Hobølvassdraget med kystområder. 4. For 2007 fastsettes tilskuddet pr. innbygger til kr 5, og tilskuddet pr da jordbruksareal til kr. 1. Innbyggertilskuddet baserer seg på befolkningstall pr året forut for det budsjettåret tilskuddet skal gjelde for. 5. Ski kommunes årlige kostnad på kr ,- dekkes på teknisk etats budsjett; selvfinansierende virksomhet avløp. KST-102/06 STIFTELSEN KONTRA Etter anbefaling fra styret i Stiftelsen Kontra, vedtas følgende endringer av vedtektene for Stiftelsen Kontra: Vedtektenes 7, 4. ledd endres til: Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, men denne retten kan av styret kalles tilbake når som helst. Side 8

9 Vedtektenes 14 endres til: Ved eventuelt opphør av Stiftelsen, skal midler disponeres som angitt i Stiftelseslovens 47, jfr. 52. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Etter anbefaling fra styret i Stiftelsen Kontra, vedtas følgende endringer av vedtektene for Stiftelsen Kontra: Vedtektenes 7, 4. ledd endres til: Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, men denne retten kan av styret kalles tilbake når som helst. Vedtektenes 14 endres til: Ved eventuelt opphør av Stiftelsen, skal midler disponeres som angitt i Stiftelseslovens 47, jfr. 52. KST-103/06 REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAMMET FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Det fremlagte forslag til revidering av handlingsprogrammet for 2006 i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune vedtas. Eirik Haugen (AP) fremmet følgende felles forslag til vedtak på vegne av AP og H: Rådmannen bes fremme sak om utvidelse av hallkapasiteten på Langhus med sikte på å innarbeide dette i økonomiplan Formannskapet vurderte Eikebråtens habilitet. Eikebråten ble vurdert som habil. Innstilling: 1. Fellesforslaget innstilles enstemmig. 2. Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 9

10 Roar Thun (AP) fremmet følgende tilleggsforslag i 3 punkter: 1. Lysløypa Ski skole Vardåsen Langhus føres inn i revidert handlingsplan for 2007 ordinære anlegg. 2. Rådmannen bes beregne driftskostnadene mht. vedlikehold av lysnettet, hogging av trær og rensing av traséen. 3. Brua over Kværnerbekken rehabiliteres i Geir Hammer (V) fremmet følgende forslag til vedtak: Kommunestyret ber rådmannen om å fremlegge en sak for bruker- og driftsutvalget om bygging av ny idrettshall på Langhus. Saken fremmes i løpet av første halvår Lisbeth Bøhler (V) fremmet følgende forslag til vedtak: Kommunestyret ber rådmannen innarbeide i økonomiplan ny Langhushall. 1. Roar Thuns forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 2. Geir Hammers forslag til vedtak fikk 15 stemmer og falt. 3. Lisbeth Bøhlers forslag til vedtak fikk 10 stemmer og falt. 4. Formannskapets innstilling pkt. 1 ble vedtatt med 40 mot 1 stemme. 5. Formannskapets innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Det fremlagte forslag til revidering av handlingsprogrammet for 2006 i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune vedtas med følgende tillegg: 1. Lysløypa Ski skole Vardåsen Langhus føres inn i revidert handlingsplan for ordinære anlegg. 2. Rådmannen bes beregne driftskostnadene mht. vedlikehold av lysnettet, hogging av trær og rensing av traséen. 3. Brua over Kværnerbekken rehabiliteres i Rådmannen bes fremme sak om utvidelse av hallkapasiteten på Langhus med sikte på å innarbeide dette i økonomiplan KST-104/06 MIDLERTIDIGE BOLIGER TIL BOSTEDSLØSE 1. Ski kommune avventer etablering av midlertidige boliger for bostedsløse til mulig lokalisering til Nordbyveien 1 er avklart. 2. Boligen i Grønlundveien 12 benyttes ikke som midlertidige boliger for bostedsløse. Anne Gunn Steen Røse (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak pkt. 1 (alternativt): Rådmannen bes om å forsere prosessen med å finne egnede boliger for bostedsløse til endelig avklaring i Nordbyveien 1 foreligger. Side 10

11 Trine Lise Eriksen (H) fremmet følgende forslag til pkt. 3 (blir nytt pkt. 2): Boligen i Grønnlundveien 12 legges ut for salg. Innstilling: 1. Anne Gunn Steen Røses forslag innstilles med 8 stemmer (3H, 1V, 1KRF, 2SV, 1SP). 2. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles med 3 stemmer (1FRP, 2AP). 3. Trine Lise Eriksens forslag til vedtak innstilles enstemmig (blir nytt pkt. 3). Forslag til vedtak pkt. 2 ble ikke votert over i og med Høyres forslag. 1. Formannskapets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 2. Formannskapets innstilling pkt. 2 fikk 0 stemmer og falt. 3. Formannskapets innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 4. Forslag til vedtak pkt 2 fikk 0 stemmer og falt. 1. Rådmannen bes om å forsere prosessen med å finne egnede boliger for bostedsløse til endelig avklaring i Nordbyveien 1 foreligger. 2. Boligen i Grønnlundveien 12 legges ut for salg. KST-105/06 OPPRETTELSE AV NY FASTLEGEHJEMMEL I SKI KOMMUNE 1. Ski kommune søker Nasjonalt råd for spesialistutdanning for leger og legefordeling om tildeling/opprettelse av 1 ny fastlegehjemmel. 2. Hjemmelen søkes etablert i tilknytning til en allerede etablert legepraksis i Ski kommune. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Helge Bunæs (H) fremmet følgende oversendelsesforslag: I forbindelse med opprettelse av en ny fastlegehjemmel vurderes det om denne kan bidra til at Follo Legevakt IKS kan ha daglegevakt, slik at Follo Legevakt IKS kan bemannes med lege døgnet rundt. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Oversendelsesforslaget ble enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen. Side 11

12 1. Ski kommune søker Nasjonalt råd for spesialistutdanning for leger og legefordeling om tildeling/opprettelse av 1 ny fastlegehjemmel. 2. Hjemmelen søkes etablert i tilknytning til en allerede etablert legepraksis i Ski kommune. Oversendelsesforslag: I forbindelse med opprettelse av en ny fastlegehjemmel vurderes det om denne kan bidra til at Follo Legevakt IKS kan ha daglegevakt, slik at Follo Legevakt IKS kan bemannes med lege døgnet rundt. KST-106/06 AVGIFTSFRI PARKERING PÅ LØRDAGER I DESEMBER 2006 ØST FOR RÅDHUSET 1. Det innføres avgiftsfri parkering på 4 lørdager i desember 2. Mindreinntekten dekkes innenfor økonomiavdelingens budsjett. Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 6 stemmer (1AP, 1V, 1FRP, 3H). Formannskapets innstilling ble vedtatt med 21 stemmer. 1. Det innføres avgiftsfri parkering på 4 lørdager i desember 2. Mindreinntekten dekkes innenfor økonomiavdelingens budsjett. KST-107/06 NYE VAREMEDLEMMER TIL HHV. BRUKERUTVALG, PLANUTVALG OG DRIFTSUTVALG FOR AP, SV, KRF, SP, V OG PP Som ny 2. varamedlem for AP,SV,KRF,SP,V og PP til det faste utvalg for plansaker velges Som ny 2. varamedlem for AP,SV,KRF,SP,V og PP til driftsutvalget velges Som ny 4. varamedlem for AP,SV,KRF,SP,V og PP til brukerutvalget velges Forslag kommer i kommunestyret. Side 12

13 Rannveig Andresen (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: Som ny 2. varamedlem for AP, SV, KRF, SP, V og PP til det faste utvalg for plansaker velges Trond Møretrø. Som ny 2 varamedlem for AP, SV, KRF, SP, V og PP til driftsutvalget velges Trond Møretrø. Som ny 4. varamedlem for AP, SV, KRF, SP, V og PP til brukerutvalget velges Solvor Strand. Enstemmig vedtak: Rannveig Andresens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Som ny 2. varamedlem for AP, SV, KRF, SP, V og PP til det faste utvalg for plansaker velges Trond Møretrø. Som ny 2. varamedlem for AP, SV, KRF, SP, V og PP til driftsutvalget velges Trond Møretrø. Som ny 4. varamedlem for AP, SV, KRF, SP, V og PP til brukerutvalget velges Solvor Strand. KST-108/06 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLOREN Ski kommune går inn for at selskapsavtalen for FolloRen endres slik at alternativ II i utredningen legges til grunn for utgiftsfordelingen mellom deltakerkommunene. Ordfører fremmet følgende forslag: Subsidiært går Ski kommune inn for alt. 0. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Ordførers forslag innstilles enstemmig. Andre Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak: Alternativ 0 legges til grunn. 1. Andre Kvakkestads forslag til vedtak fikk 8 stemmer og falt. 2. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Ski kommune går inn for at selskapsavtalen for FolloRen endres slik at alternativ II i utredningen legges til grunn for utgiftsfordelingen mellom deltakerkommunene. Subsidiært går Ski kommune inn for alt. 0. Side 13

14 KST-109/06 FELLES BYGG SKOLE OG BARNEHAGE PÅ MØRK 1. Det planlegges oppført et felles bygg for barnehage og skole med SFO på Mørk/Skotbu med ferdigstillelse pr. juli Administrasjonen fremmer innen sommerferien 2007 sak som beskriver romplaner, arealplaner og kostnader for et felles bygg. Trine Lise Eriksen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: Alternativt forslag til pkt. 1: Det planlegges oppført et bygg for skole og SFO på Mørk/Skotbu med ferdigstillelse pr. juli Innstilling: 1. Trine Lise Eriksens forslag til vedtak innstilles med 3 stemmer (3H). 2. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles med 8 stemmer (2AP, 2SV, 1KRF, 1SP, 1V, 1FRP). 3. Forslag til vedtak pkt. 2 innstilles enstemmig. Saken behandles i kommunestyremøte KST-110/06 MÅNEDSRAPPORTERING PER OKTOBER Framlagt månedsrapport per oktober 2006 tas til orientering. 2. Budsjettet endres i tråd med vedlagte budsjettendringsskjemaer. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Framlagt månedsrapport per oktober 2006 tas til orientering. 2. Budsjettet endres i tråd med vedlagte budsjettendringsskjemaer. Side 14

1. Enebakk kommune slutter seg til mindretall IIs forslag: Den norske kirke opprettholdes som en grunnlovsforankret folkekirke.

1. Enebakk kommune slutter seg til mindretall IIs forslag: Den norske kirke opprettholdes som en grunnlovsforankret folkekirke. ,,.., ENEBAKK KOMMUNE Enebakk kommune a 5/V Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 0030 Oslo a.aoøo.s«or?/lo6.:,. ;........,..,-._ Deres dato: Deres ref Vår ref.: 2006/495/SONO Arkivkode: Dato: C84

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08.

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08. Møteprotokoll Kommunestyret 02.05.2007 Sakliste KST-20/07 ST.MELD. NR. 12 (2006/2007) REGIONALE FORTRINN - REGIONAL FRAMTID - UTTALELSE KST-21/07 PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND KST-22/07

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back Møteprotokoll Kommunestyret 01.11.2006 Sakliste KST-92/06 2. TERTIALMELDING 2006 KST-93/06 FRAMTIDIG SEREMONILOKALE - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE KST-94/06 EVENTUELT KJØP AV SKI MAGASINLEIR KST-95/06 MINDRETALLSANKE

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret 28.06.2006 Sakliste KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE KST-68/06 FOLLO BARNEVERNVAKT - ALTERNATIV ORGANISERING, NYE VEDTEKTER KST-69/06

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg Høring av NOU 2006:2 Staten og Den Norske kirke - Høring Arkivsaksnr.: 06/25137 Forslag til vedtak/innstilling: Saksfremlegg - arkivsak 06/25137 1 Saksutredning: 1. Saken gjelder. Statskirkeordningen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.08.2007. Sakliste. Protokoll. Janne Myrmo (SV) inhabil sak 40/07

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.08.2007. Sakliste. Protokoll. Janne Myrmo (SV) inhabil sak 40/07 Møteprotokoll Kommunestyret 29.08.2007 KST-40/07 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2007-2019 Sakliste KST-41/07 HELHETLIG STYRING - UTVIKLING OG FORBEDRING I SKI KOMMUNE KST-34/07 EVALUERING AV RENHOLDSAVDELINGEN,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kirkelige fellesråd, Borg bispedømme Om forholdet mellom Staten og Den Norske kirke - høring -NOU 2006:2

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kirkelige fellesråd, Borg bispedømme Om forholdet mellom Staten og Den Norske kirke - høring -NOU 2006:2 v DEN NORSKE KIRKE Kirke- og kulturdepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO,;._.._..._... -... : ' osgtl......_....,.. Fredrikstad 25.10.06 Høringsuttalelse fra, Borg bispedømme Om forholdet

Detaljer

r----- Med vennlig hilsen `7 Z i 1-v4 Pål Corneliussen Kommuneadvokat Kultur -og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep.

r----- Med vennlig hilsen `7 Z i 1-v4 Pål Corneliussen Kommuneadvokat Kultur -og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. KOMMUNEADVOKATEN Dato: Arkivsak: 06.12.06 06/8250-8 Vår saksbehandler Deres ref. Arkivkode Pål Corneliussen tlf. 32866222 C80 &13 1L- -a., _ Kultur -og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunestyret 30.11.2006 040/06 BRAOLE Mappe JournalID ArkivlD Saksbehandler 06/1072 06/3421 029, &83 Ole Aastad Bråten Staten og Den

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 06.09.2006 KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 06.09.2006 KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE Møteprotokoll Kommunestyret 06.09.2006 Sakliste KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE KST-76/06 SAMARBEID MELLOM SKI KOMMUNE OG SKI NÆRINGSRÅD KST-77/06 ENDRING I SELSKAPSAVTALE

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

L I HEMNE KOMMUNE. Kommunestyret i Hemne kommune behandlet i sak 81/06, den , forslag til

L I HEMNE KOMMUNE. Kommunestyret i Hemne kommune behandlet i sak 81/06, den , forslag til i L I HEMNE KOMMUNE Kultur- og Kirkedep. Kirkeavdelingen Postboks 8030 dep 0030 OSLO Saksnr. Arkivkode Avd/SeklSaksb Deres ref, 06/598-10 C84 &13 HK/RÅD/AMO Dato 23.11.2006 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE Skole, barnehage og kultur

NORE OG UVDAL KOMMUNE Skole, barnehage og kultur v NORE OG UVDAL KOMMUNE Skole, barnehage og kultur Kultur- og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 2006/841 ODD - 32742754 Arkivkode: C84 Dato: 09.11.2006

Detaljer

J.nr. NOU 2006 : Staten og Den norske kirke - høringsuttalelse

J.nr. NOU 2006 : Staten og Den norske kirke - høringsuttalelse KONGSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Hyttegt.24, 3616 Kongsberg- Telefon 32 86 60 22 og 32 86 60 26 Fax 32 86 6010 Bankgiro 6138 06 52748 Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke - Høring Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2006/3974 - /D13 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?

1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken? I JEVNAKER KOMMUNE Vår ref.: 06/00598-3- MBJ Arkivnr.: C84 &13 Deres ref.: Kultur og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Kirkeavdelingen Dato: 10.01.2007 MELDING OM VEDTAK Det vises til foreløpig

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011 Sakliste PBU-1/11 FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING - ENDRET ILLUSTRASJONSPLAN TILKNYTTET REGULERINGSPLAN FOR SKORHAUGÅSEN 8 M.FL. PBU-2/11 UTVIDELSE AV KJØKKEN

Detaljer

r r_ Grongkirkelige rås

r r_ Grongkirkelige rås r r_ Grongkirkelige rås Postboks 22 V 7871 Grong STATEN OG DEN NORSKE KIRKE 9.9 r>u,..1..._},r'i...,...u_-..-...., Høringsuttalelse fra Grong kirkelige råd som fellesråd: 1. Staten må ha et lovbestemt

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Side Offentlig møteprotokoll Kommunestyret 11.05.2016 Sakliste KST-63/16 KOMMUNEREFORMEN FELLES PLATTFORM FOR NY KOMMUNE I FOLLO KST-64/16 FOLKEAVSTEMNING 12. JUNI 2016 KST-65/16 LOKALISERING AV NY VIDEREGÅENDE

Detaljer

MELDING OM POLITISK VEDTAK - NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

MELDING OM POLITISK VEDTAK - NOU 2006: 2 STATEN OG DEN NORSKE KIRKE MELHUS kommune Seksjon utvikling Saksbehandler: Lars Erik Holmeide Tlf.: 72858026 Det Kgl. Kultur og Kirkedepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Vår dato Vår referanse 06.11.2006 06/1909-6 r.a0-tb

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune /3 Plan og økonomi :.,./Q.C Det kongelige kultur- og kirkedepartement Postboks 8030 Dep. KodRM,,r0 I... T3eh... 0030 OSLO Vår ref.: DL/- 010399/06 Arkivnr.: 024 Deres ref.: Dato:

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2006/ /2006-ANSI C

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2006/ /2006-ANSI C FREDRIKSTAD KOMMUN. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ;i...,. Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2006/9835-3-105993/2006-ANSI C70 27.11.2006 Høringsuttalelse

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011 PBU-30/11 REGULERINGSPLAN FOR VARDÅSVEIEN 8 Sakliste PBU-31/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SNIPETJERNVEIEN 7-8, REGNBUEN NÆRINGSOMRÅDE PBU-32/11 FORSLAG

Detaljer

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til

Staten og Den norske kirke - Spørsmål til i3 I Staten og Den norske kirke - Spørsmål til Kode.k...V.b...Beh... Navn på høringsinstans:'u-r Type høringsinstans F] Kommune Ø Menighetsråd/ kirkelig fellesråd/bispedømmeråd 0 Prost/ biskop Tros- eller

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR)

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Side Møteprotokoll Formannskapet 25.09.2013 Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE

Detaljer

Deres ref. Vår ref.: Arkivkode Dato Saksnr. 06/ C Løpenr /06

Deres ref. Vår ref.: Arkivkode Dato Saksnr. 06/ C Løpenr /06 RAKKESTAD KOMMUNE Interne tienester og folkevalgt service -41 Kultur- og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen, Postboks 8030 Dep., 0030 OSLO r' r2cs./,o5qf! ( VV il/o.... O Deres ref. Vår ref.: Arkivkode

Detaljer

BERGEN KIRKELIGE FELLES RAD i oefq

BERGEN KIRKELIGE FELLES RAD i oefq BERGEN KIRKELIGE FELLES RAD i oefq I i q Besøksadresse: Gradbenken 1 Tlf.: 55593200 Fax. 555932 99 Org.nr.: 976994434 Mva Det Kongelige kultur- og kirkedepartement Kirkeavdelingen! Postboks 8030 Dep I

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK Side Møteprotokoll Kommunestyret 08.04.2015 Sakliste KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK KST-36/15 REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER KST-37/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT

Detaljer

Holmestrand bystyre anbefaler følgende overordnede prinsipper for den fremtidige organiseringen og finansieringen av Den norske kirke:

Holmestrand bystyre anbefaler følgende overordnede prinsipper for den fremtidige organiseringen og finansieringen av Den norske kirke: HOLMESTRAND RÅDMANNEN KOMMUNE Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Saksbehandler : Tove Svendsen «.din: 33 06 41 05 Deres ref.: Vår ref.: 06/6448 Arkiv: K2-C84 Dato:

Detaljer

c. _ VV', ,.-... t? _ Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene '' 1 i o-t ti-e- NX"-v, Navn på høringsinstans :

c. _ VV', ,.-... t? _ Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene '' 1 i o-t ti-e- NX-v, Navn på høringsinstans : Staten og Den norske kirke - Spørsmål til høringsinstansene Navn på høringsinstans : Type høringsinstans Kommune Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd Q Prost/biskop Q Tros- eller livssynssamfunn

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ålesund kirkelige fellesråd : _:..:..

DEN NORSKE KIRKE Ålesund kirkelige fellesråd : _:..:.. DEN NORSKE KIRKE Ålesund kirkelige fellesråd : _:..:.. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo r..,.,,.,... s. F.,....._... _:..,i Dato'30.11.2006. Vår ref.: Journalnr.:414\2006

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.05.2006. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.05.2006. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.05.2006 Sakliste KST-35/06 NY TRASÉ FOR EUROPAVEI E18 GJENNOM SKI KOMMUNE, SILINGSRAPPORT KST-22/06 FORSKRIFT OM TILTAK FOR Å MOTVIRKE FARE FOR FORURENSNING FRA NEDGRAVDE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

ewholm' RIS MENIGHET Øa 06 tå. r.3 (16,6...; Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Oslo, 6.11.

ewholm' RIS MENIGHET Øa 06 tå. r.3 (16,6...; Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Oslo, 6.11. Øa 06 tå. r.3 (16,6...; ; RIS MENIGHET Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Oslo, 6.11.2006 Staten og Den norske kirke - Høring Vedlagt følger høringsuttalelse vedtatt

Detaljer

Den norske kirke HÆGELAND MENIGHETSRÅD

Den norske kirke HÆGELAND MENIGHETSRÅD Det kongelige kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO xr.... ML.IQ..cb Kodek......;.7... Vennesla, 16.oktober 2006 Sak: Stat/Kirke-Høringen Hægeland menighetsråd har behandlet saken

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Gjesdal kyrkjekontor

DEN NORSKE KYRKJA Gjesdal kyrkjekontor DEN NORSKE KYRKJA Gjesdal kyrkjekontor.,k l (,,.o 606(bja o zlod'6? xr.....

Detaljer

Den norske kirke VENNESLA MENIGHETSRÅD 1, 33 :.'-...:.

Den norske kirke VENNESLA MENIGHETSRÅD 1, 33 :.'-...:. Det kongelige kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Den norske kirke VENNESLA MENIGHETSRÅD 1, 33 :.'-...:. Vennesla, 19.oktober 2006 Krde4!.`.. 1... P eh... Sak: Stat/Kirke-Høringen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010 Sakliste SAM-51/10 NY RENOVASJONSLØSNING OG NY RENOVASJONSFORSKRIFT FOR FOLLO SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG

Detaljer

Vedlagt oversendes spørreskjema i utfylt stand, samt to vedlegg som inneholder flertalls- og mindretallskommentarer til spørsmålene.

Vedlagt oversendes spørreskjema i utfylt stand, samt to vedlegg som inneholder flertalls- og mindretallskommentarer til spørsmålene. DEN NORSKE KIØ iiibjugn prestegjeld _BoO Kultur - og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Dato : 29.11.06 Vår ref. Me 008/131.06 HØRINGSUTTALELSE NOU 2006: 2 Staten og Den norske

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 29.10.2014 Sakliste FSK-65/14 SAMMENSLÅTT BRANN- OG REDNINGSVESEN I FOLLO OG MOSSEREGIONEN STYRINGSGRUPPENS UTREDNING OG ANBEFALING FSK-66/14 KOMMUNEREFORMEN - SAMARBEID

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 12.03.2008. Sakliste FSK-26/08 NY FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å FØRE TILSYN MED BL.A. OMSORGSBOLIGER

Møteprotokoll. Formannskapet 12.03.2008. Sakliste FSK-26/08 NY FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å FØRE TILSYN MED BL.A. OMSORGSBOLIGER Møteprotokoll Formannskapet 12.03.2008 Sakliste FSK-23/08 RUSKENAKSJON LA21 FSK-24/08 NYBYGG KIRKEVERGEKONTOR - OMDISPONERING AV MIDLER FSK-25/08 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER ALKOHOLLOVEN FSK-26/08 NY

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 12.02.2013. Tid: 09:00 12:45

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 12.02.2013. Tid: 09:00 12:45 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.02.2013 Tid: 09:00 12:45 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Turid

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 17.09.2008. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 17.09.2008. Sakliste Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 17.09.2008 Sakliste SAM-30/08 EVALUERING AV RENHOLDSAVDELINGEN, SKI KOMMUNE SAM-31/08 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2008-18, REVIDERING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS.

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS. Møteprotokoll Kommunestyret 20.05.2010 KST-37/10 ÅRSMELDING GRØNT REGNSKAP 2009 Sakliste KST-38/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11. Side 1 av 11 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.2011 Møtetidspunkt: 19 21.50. Følgende representanter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10.

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10. Møteprotokoll Kommunestyret 19.01.2011 KST-1/11 DELING AV HELGESTAD GÅRD KLAGE PÅ VEDTAK Sakliste KST-2/11 EVALUERING AV HELHETLIG STYRING KST-3/11 HELHETLIG STYRING - EVALUERING POLITISK DEL KST-4/11

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

RÅDE KOMMUNE. R ÅD MANNENS STAB RÅDMANNSKONTORET &, ;y. Deres ref. HØRINGSSVAR VEDRØRENDE STATEN OG DEN NORSKE KIRKE

RÅDE KOMMUNE. R ÅD MANNENS STAB RÅDMANNSKONTORET &, ;y. Deres ref. HØRINGSSVAR VEDRØRENDE STATEN OG DEN NORSKE KIRKE :qq Det kgl. Kultur- og Kirkedepartementet Pb 0830 Dep RÅDE KOMMUNE R ÅD MANNENS STAB RÅDMANNSKONTORET &, ;y..._,... 0030 OSLO.. Vår ref. 06/690-5/C84/ANGI Deres ref. "` dy,.jy..,.'... tioc'............

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

YO V/Nsi. de al- u s. 1(! c vt D/ViC t Z,Z /ci-7-( % x,(, 7 ; f1cctiw Lc.rC, I t p _...//.-SS=V. "_r{..._... ' '...:I...,...

YO V/Nsi. de al- u s. 1(! c vt D/ViC t Z,Z /ci-7-( % x,(, 7 ; f1cctiw Lc.rC, I t p _...//.-SS=V. _r{..._... ' '...:I...,... I t p _......//.-SS=V. "_r{......_........ ' '...:I.........,... x,..._.,...,......_...f.,....«...-.._._...,.._. _._..._., 1(! c vt D/ViC t Z,Z /ci-7-( % x,(, de al- u s 7 ; f1cctiw Lc.rC, YO V/Nsi, Staten

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Møteprotokoll Formannskapet 29.01.2014 FSK-1/14 EVALUERING FRISKLIVSSENTRALEN Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER FSK-3/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 27.09.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 27.09.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 27.09.2007 FRA SAKSNR: 79/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 88/07 TIL KL: 21.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 25.08.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012. Sakliste

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012. Sakliste Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012 Sakliste RFF-7/12 SØKNAD OM MIDLER TIL KREFTKOORDINATORSTILLINGER RFF-8/12 NORDRE FINSTAD, FELT C1 - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige

Detaljer

KULTUR t. Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 06/ /06 C84 &13 Toril Andreassen

KULTUR t. Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 06/ /06 C84 &13 Toril Andreassen KULTUR t _. ; Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen P.b. 8030 Dep 0030 OSLO Arf. Rendalen, 24.11.2006 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 06/1050-5 8956/06 C84 &13 Toril Andreassen

Detaljer

JONDAL KOMMUNE Rådmannen Tlf : Fax : Dato :

JONDAL KOMMUNE Rådmannen Tlf : Fax : Dato : JONDAL KOMMUNE Rådmannen Tlf : 53 66 95 00 Fax : 53 66 95 10 Dato : 29.11.2006 Det Kongelige Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. +-a.,...,..,, 0030 OSLO Dykkar ref. Vår ref. 06/3339 Arkiv:

Detaljer

Den norske kirke EIDANGER PRESTEGJELD

Den norske kirke EIDANGER PRESTEGJELD r, Den norske kirke EIDANGER PRESTEGJELD Den Norske Kirke Kirkerådet Boks 799 Sentrum 0106 OSLO...... - I...13eh... Vedr. Stat-kirke høringen, svar på spørsmål til høringsinstans, Agder og Telemark bispedømme,

Detaljer

Sør-Fron formannskap behandlet denne saken i møte den 11. desember 2006, som F-sak nr. 117/06.

Sør-Fron formannskap behandlet denne saken i møte den 11. desember 2006, som F-sak nr. 117/06. Kutlur- og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Sør-Fron kommune Sentraladministrasjonen Sekretariat,._. t. Vår ref. 06/1683 Deres ref. Arkiv Dato C84 13.12.2006 Høringssak -

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Høringsuttalelse fra Prost Terje Fonk

Høringsuttalelse fra Prost Terje Fonk u DEN NORSKE KIRKE Larvikprosti Dato: 26. november 2006 J.nr/arkiv: Deres ref..: Kultur - og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo.._5 0066yØ I l '... `.-... 3.,... 1 Høringsuttalelse

Detaljer

TROMSØYSUND MENIGHETØRAp. Hans Nilsens veg 41, 9020 Tromsdalen. Det kongelige kultur- og kirkedepartement 16. Nov 2006 Postboks 8030 Dep.

TROMSØYSUND MENIGHETØRAp. Hans Nilsens veg 41, 9020 Tromsdalen. Det kongelige kultur- og kirkedepartement 16. Nov 2006 Postboks 8030 Dep. TROMSØYSUND MENIGHETØRAp Hans Nilsens veg 41, 9020 Tromsdalen : Øo.fobØ.IL Det kongelige kultur- og kirkedepartement 16. Nov 2006 Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo HØRINGSSVAR TIL NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE

Detaljer

54/14 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 inkludert KDP Sentrum og Miljøplanen - høringsutkast

54/14 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 inkludert KDP Sentrum og Miljøplanen - høringsutkast 54/14 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 inkludert KDP Sentrum og Miljøplanen - høringsutkast Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplankomiteen 22.04.2014 21/14 2 Bystyret 29.04.2014 54/14 Kommuneplankomiteen

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2006 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND IL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND j Je;1/....... Q 3 1 i4........., f Det Kongelige Kultur- og Kirkedepartement Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Oslo, 27.11.2006 Staten og Den norske kirke - Høring Hovedstyret

Detaljer

00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur

00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur 00 00 Norsk forening for kirkegårdskultur I,'" < ( S.J 1iliY r, -- Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo ;,....1aG(o 6....&... Gb......,»w...... _._......._,å Høring-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt:kl. 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

STRYN KOMMUNE Rådmannsavdelinga

STRYN KOMMUNE Rådmannsavdelinga v STRYN KOMMUNE Rådmannsavdelinga r- ; Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref. 06/313-6/ C84 / /ANH Dykkar ref. Dato: 20.11.2006 Staten og Den Norske Kyrkja -

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Holmen, DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. .,..,...a -,...

DEN NORSKE KIRKE. Holmen, DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. .,..,...a -,... T Holmen DEN NORSKE KIRKE menighet.t ` DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Holmen, 12.10.06...k,..... 13c:'....,..,...a -,... NOU 2006: Staten og Den norske kirke - Høring

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste Side Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 11.11.2014 Sakliste PBU-46/14 REGULERINGSPLAN FOR E18 I SKI, FORSLAG TIL UTVIDET PLANGRENSE PBU-47/14 REGULERINGSPLAN TURSTI SKI - HAUGBRO - 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 14.10.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 14.10.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 14.10.2014 Sakliste PBU-40/14 SKOLEKAPASITET I SKI BY - PROSJEKT PBU-41/14 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE - PROSJEKT PBU-42/14 DETALJREGULERING KJEPPESTADVEIEN

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 01.07.2014 Tidspunkt: 20:00 20:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

Rådmannen. Forsand kommune. Melding om vedtak. Kommunestyret i Forsand behandla saka i møte den 22.november 2006, og følgjande vedtak vart gjort:

Rådmannen. Forsand kommune. Melding om vedtak. Kommunestyret i Forsand behandla saka i møte den 22.november 2006, og følgjande vedtak vart gjort: IQ Rådmannen Forsand kommune Politisk Kultur- og kirkedepartementet v/kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Melding om vedtak Staten og den norske kyrkja Dato: 28.11.2006 Vår ref.: 06/403-4 /K2-C84//BVG

Detaljer

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN.

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN. Side Møteprotokoll Kommuneplanutvalget 28.01.2015 Sakliste KPU-1/15 OMRÅDEREGULERING FOR SKI SENTRUM - OFFENTIG ETTERSYN KPU-2/15 KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST - OFFENTLIG ETTERSYN KPU-3/15 OMRÅDEREGULERING

Detaljer

Deres ref Vår ref Arkivnr. Dato 06/ C70 & KNN

Deres ref Vår ref Arkivnr. Dato 06/ C70 & KNN LUNNER KOMMUNE Kultur- og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen Potboks 8030 dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Arkivnr. Dato 06/1758-9 C70 &13 29.11.2006 KNN HØRING AV NOU 2006:2 - UTTALELSE Vedlagt følger

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 21.09.2011. Sakliste KST-69/11 KLAGE PÅ EKSPROPRIASJONSSAMTYKKE FOR OPPARBEIDELSE AV DEL AV SKORHAUGVEIEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 21.09.2011. Sakliste KST-69/11 KLAGE PÅ EKSPROPRIASJONSSAMTYKKE FOR OPPARBEIDELSE AV DEL AV SKORHAUGVEIEN Møteprotokoll Kommunestyret 21.09.2011 Sakliste KST-67/11 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BØLERÅSEN SENTER KST-68/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SOLBORGVEIEN 2, 4 OG 6 2. GANGS BEHANDLING KST-69/11 KLAGE

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.07.2011 Tidspunkt: 09:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Lillian Waaden (H), Peter M. Høvik

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Carl F. Bertelsen NESTL H Morten

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge

Landsorganisasjonen i Norge ' Landsorganisasjonen i Norge Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Deres ref. 06)gafiR1-012 012825/06 NTG 694 OslodfMtb2.2006 HØRING - NOU 2006:2 STATEN OG DEN NORSKE

Detaljer

STAT OG KIRKE. Høringssvar til NOU 2006:2

STAT OG KIRKE. Høringssvar til NOU 2006:2 u Flekkefjord kirkelige fellesråd Postboks 20 4401 Flekkefjord Org.nr 976992776 i Vår Ref.: Deres ref Ark.: _ Dato 2006-10-04 Til Kultur og Kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 1 PROTOKOLL fra møtet mandag 31. oktober 2011 kl. 18.30 20.10 Til stede: Fravær: Observatør: Fra sekretariatet: Roar Thun, leder Helge Underland, nestleder Geir Hammer Alexander

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011 Sakliste PBU-22/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SOLBORGVEIEN 2, 4 OG 6 2. GANGS BEHANDLING PBU-23/11 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG KURS/KONFERANSESENTER

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM Side Møteprotokoll Formannskapet 24.09.2014 Sakliste FSK-57/14 KANDIDATER TIL ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN FRILUFTSRÅD FSK-58/14 RE-GODKJENNING AV SKI KOMMUNE SOM TRYGT LOKALSAMFUNN FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA

Detaljer

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 08.09.2010 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.11.2006 Tid: 12:00-14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer