Åseral kommune Vedteken i kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åseral kommune 2012. Vedteken i kommunestyret 28.6.2012"

Transkript

1 Kommunal planstrategi Åseral kommune 2012 Vedteken i kommunestyret

2 Innhold 1. Føremål med kommunal planstrategi Omtale av prosessen Overordna føringar som har verknad for planbehovet Dei viktigaste utfordringane for Åseral Levekår Skule og utdanning Kultur Energi Bustadbygging og folketalsutvikling Trafikktryggleik Næringsliv og næringsarbeid Likestilling Økonomi Vurdering og prioritering av planbehovet dei neste fire åra Kommuneplanen for Åseral Kommunedelplanane for Bortelid og Ljosland Levekårsplan for Åseral Næringsplan for Åseral kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Energi- og klimaplan for Åseral kommune Beredskapsplan for Åseral kommune Plan for trafikktryggleik Kommunedelplan for friluftsliv Bortelid Ljosland Samandrag av planbehovet for dei neste fire åra Planbehovet i regionen Plansystemet i Åseral kommune Sentrale prinsipp ved utarbeiding av planar i Åseral kommune Årshjul for planarbeidet Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Nasjonale forventningar som er særlig relevante for Åseral Regionplan Agder 2020; fokusområde som er særleg relevant for Åseral Folkehelseprofil for Åseral Framskriving av innbyggjartalet mv. 1

3 1. Føremål med kommunal planstrategi Kommunal planstrategi er eit nytt verktøy i plan- og bygningslova. Føremålet er å klargjera kva planoppgåver kommunen skal prioritera for å legge til rette for ønskja utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi er retningsgivande for prioritering av planoppgåvene. I plan- og bygningslova frå 1985 var det krav om at kommunestyret minst ein gong i løpet av valperioden skulle ta stilling til om kommuneplanen skulle rullerast. I ny planlov er dette erstatta med krav om vedtak av kommunal planstrategi. I denne skal kommunestyret ta stilling til om heile eller delar av kommuneplanen skal reviderast. Kommunal planstrategi skal vedtakast innan eitt år etter konstituering av nytt kommunestyre. Kommunal planstrategi er ikkje ein plan med mål og strategiar, men ein plan for planlegging dei neste fire åra. Sentrale utviklingstrekk og utfordringar bør likevel drøftast for å kunne vurdera planbehovet. Kommunal planstrategi er og eit egna verktøy for å vurdera kommunen sitt plansystem, planressursar og samla planbehov. 1.1 Omtale av prosessen Prosessen med kommunal planstrategi har vore gjennomført på følgjande vis: 2. januar 2012 drøfting i leiargruppa kring rammer og arbeidsgong for kommunal planstrategi. 26. januar drøfting av rammer og arbeidsgong i kommunestyret, kommunalutvalet vald til referansegruppe. 9. januar 2012 møte med lokale lag og foreiningar for innspel vedk. planbehov 20. februar drøfting av utfordringsbilete i leiargruppa. 24. februar møte i Lindesnesrådet vedk. regional og kommunal planstrategi. 14. mars 2012 møte mellom planleggarane i Lindesnesregionen drøfting av utfordringsbilete og planbehov i regionen. 27. mars 2012 presentasjon og drøfting av utkast til utfordringsbilete i kommunalutvalet. 11. april 2012 møte i regi av fylkeskommunane i Aust-Agder og Vest-Agder. Utfordringsbilete i Agder, samt innspel til arbeidet med regional planstrategi. 15. mai 2012 handsaming av forslag til kommunal planstrategi i kommunalutvalet. 16. mai 2012 forslag til kommunal planstrategi vert gjort offentleg kjent. Handsaming av forslag i hovudutvala vedtak av kommunal planstrategi i kommunestyret. 2

4 2. Overordna føringar som har verknad for planbehovet Sentrale dokument i den samanheng er: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (kgl. res. 24. juni 2011) Regionplan Agder Vedteken av fylkestinga i I arbeidet med kommunal planstrategi er det gjort ein gjennomgang av nemnde dokument. Tema som er særleg aktuelle for Åseral er lista opp i vedlegg 1 og 2. Kva tema som faktisk skal trekkast inn i seinare planarbeid må vurderast nærmare i planprogrammet for den enkelte plan. 3

5 3. Dei viktigaste utfordringane for Åseral Utgangspunktet for å vurdera planbehovet dei neste fire åra er dei utfordringane kommunen står overfor, både som arbeidsgjevar, tenesteytar og som samfunnsutviklar. I dei følgjande kapitla er utfordringane omtala nærmare. 3.1 Levekår Folkehelseprofilen syner lågt utdanningsnivå og inntektsnivå, samt høg del uføretrygda under 45 år i høve til landsgjennomsnittet. Den syner og dårleg skår for personskadar og hjarte-karsjukdommar. Det er trong for å gå grundig inn i tilgjengeleg statistikk og samordna lokal kunnskap for målretta satsing på førebyggjande tiltak (jfr. folkehelselova 5). Sjå vedlegg 3 4. Samhandlingsreforma vart innført I tråd med denne vil kommunen få eit større ansvar for helsetenestane. Blant innbyggjarane vert det fleire eldre. Ein særleg auke etter Fram mot 2025 vert det moderat vekst i aldersgruppa år og færre 80+ (særleg 90+). Sjå vedlegg 3 4. Halda på og utvikle vidare naudsynt kompetanse for å yte tenester av god faglig kvalitet. I dette inngår og trong for avklaring av kva tilbod kommunen skal ha og kva ein bør samarbeide med andre om, til dømes gjennom interkommunale samarbeidsordningar. Kommunen har eit omsorgssenter med høge driftskostnadar. I tillegg er det lite praktisk utforma i høve til eksisterande og framtidige behov. Trong for omstilling for å møte nye behov, samt vektlegging av tidleg førebyggjande innsats og opptrening som ein viktig del av folkehelsearbeidet i kommunen. En generell auke i forventningane til det offentlege tenestetilbodet. Trong for avklaring av kva som er rett nivå på kommunale tenester. Ein aukande trong for kommunale tenester knytt til bruken av fritidsbustader, særleg i perioden kring feriar og høgtider. 3.2 Skule og utdanning Kravet til dokumentasjon, prosedyrar og undervegsvurdering av elevane er stadig aukande. Monalege krav til system og struktur for å ivareta dette i tråd med opplæringslova. Ein utfordring at stadig meir av lærarane si tid må nyttast til nemnde administrative oppgåver framfor undervisning. Aukande fokus på måling av resultat. Kan gi betre kvalitet på arbeidet som vert gjort i skula, men stiller samstundes aukande krav til kompetanse blant tilsette. Undersøkingar syner at resultatoppnåinga blant elevane i varierande grad står i forhold til ressursane som vert sett inn. Det bør dukkast djupare ned i dette for å sjå på korleis ressursane vert nytta og kva ein får ut i andre enden. Svært mykje ressursar vert nytta til spesialundervisning. Korleis kan ein gjennom tidleg innsats og styrking av systemet/organisasjonen unngå at spesialundervisning vert naudsynt? Betre folkehelse gjennom auka fysisk aktivitet. Korleis skal arbeidsfordelinga vera mellom heim og skule? Undersøkingar syner ein klar samanheng mellom utdanningsnivå og folkehelse og gjer utdanning til ein viktig del av folkehelsearbeidet. 4

6 3.3 Kultur Bygging av Minne kultursenter er ei formidabel kultursatsing for Åseral. Kommunen må vurdera korleis den skal forvalta denne investeringa i åra framover, til det beste for innbyggjarane og tilreisande. 3.4 Energi Mykje tydar på at prisane på energi vil stige monaleg i åra framover. Utviklinga syner redusert oljeproduksjon i norske farvatn og på verdsbasis. Vidare kan ein forventa ei harmonisering med kraftprisane på kontinentet grunna auka kraftoverføringskapasitet. I ljos av dette vil det ha direkte økonomiske verknadar korleis ein organiserar aktiviteten i høve til energibruk. For å møte utfordringane som nemnd i første punkt bør både kommunen og næringslivet prioritera investeringar og driftsorganisering som gjev innsparing i energibruken. For å arbeida med dette er det trong for naudsynt kompetanse og tilstrekkeleg med ressursar. Fram mot 2020 skal det investerast monaleg i utbygging av fornybar energi i kommunen. Dette vil gje positive ringverknadar med omsyn til arbeidsplassar og auke inntekter for kommunen. Samstundes vil ei slik utbygging ha ei negativ side med store miljøverknadar lokalt. Kommunen er ein sentral aktør i desse sakene sjølv om den ikkje er konsesjonsmyndigheit. For kommunen vert det ein utfordring å ha tilstrekkelig med kompetanse og ressursar for å følgje opp utbyggingsplanane på ein god måte. Revisjon av eldre konsesjonsvilkår og utarbeiding av vannforvaltningsplanar er og ein del av dette bilete. 3.5 Bustadbygging og folketalsutvikling Vekst i innbyggjartalet er avgjerande for ei positiv utvikling i kommunen. Med færre innbyggjarar vert det sosiale miljøet snevrare og mindre attraktivt, både for dei som blir verande og for potensielle tilflyttarar. Attraktivitet som bustadkommune heng nøye saman med tilgjenge på attraktive arbeidsplassar. Samstundes er Åseral geografisk plassert utanfor pendlaravstand frå arbeidsmarknaden langs kysten. Folketalsutvikling og næringsutvikling lokalt heng difor svært nøye saman. Vidare er det stadig fleire som tar høgare utdanning. I dag har desse avgrensa moglegheit til relevant arbeid lokalt, noko som på sikt kan gje kommunen store utfordringar mht. folketalsutviklinga. Bustadsituasjonen kan karakteriserast med lite nybygg og lite leigemarknad. Dei som kan vera interessert i å prøva Åseral som bustadkommune vil ha vanskar med å skaffa seg leigebustad. Vidare er kvaliteten på tomteareal kommunen tilbyr i beste fall varierande. Utbygginga av Stabakka Nord er så langt inga suksess. Eit privat bustadbyggingsmarknad saknast men er kanskje ikkje realistisk. Mange gardsbruk i kommunen står tomme. Det er fleire årsakar til dette og bu- og driveplikta kan bare til ein viss grad motverka dette. Samstundes veit ein at for mange potensielle tilflyttarar er eiget gardsbruk svært ettertrakta. 5

7 3.6 Trafikktryggleik Arbeid med trafikktryggleik er fragmentert og med liten målretta innsats. Deltaking i 0-visjonsprosjektet har ikkje klart å bøte på dette eller forankre trafikktryggleiksarbeidet i kommuneadministrasjonen. Vidare er det eit krav om at tiltak skal vera forankra i plan for å få ut tilskotsmidlar frå regionalt hold. 3.7 Næringsliv og næringsarbeid Hyttebygging har vore ei sterk drivkraft i utviklinga av næringslivet i Åseral frå midten av 1990-talet og fram til i dag. Dei fleste bedriftsetableringane har, direkte eller indirekte hatt hytter som eit viktig marknadsgrunnlag. Mange kommunar har sett dette og lagt til rette for ein stor mengde nye hytter. Auka tilbod gjev normalt lågare prisar om ikkje etterspurnaden aukar tilsvarande. Samstundes er hyttebygging ei konjunkturavhengig næring som er sårbar for svingingar i privatøkonomien, noko som gjev utfordringar i tider med låg etterspurnad. 3.8 Likestilling Likestilling uavhengig av kjønn og etnisitet. Åseral skårar lågt på likestilling mellom kjønn og har eit svært tradisjonelt kjønnsrollemønster. Trong for større medvit og engasjement kring kjønnsrollar for å styrke kvinner sin posisjon i samfunnet. 3.9 Økonomi Kommunen har ei viktig rolle som samfunnsutviklar. Ein føresetnad for dette er mellom anna økonomiske ressursar til å drive fornyings- og utviklingstiltak i lokalsamfunnet. Åseral kommune har etter kvart komen i den situasjonen at den har liten grad av frie midlar til rådvelde for utviklingstiltak. Dette skuldast at det meste av frie fond er utnytta og fordi driftsutgiftene har blitt høgare enn driftsinntektene. Dei siste åra har kommunen basert seg på å betale driftsutgifter med finansinntekter. Særleg åra 2007 og 2011 har synt at dette gjer kommunen sårbar for svingingar i internasjonal økonomi. Mange store investeringar er finansiert ved bruk av fond. Sjølv om fonda framleis er store, har mange prosjekt samla sett gjort store innhogg i desse. Mange større investeringar dei siste åra har blitt finansiert ved lån. Ved utgangane av 2011 var Åseral kommune ein av dei kommunane i Agder med mest lån pr. innbyggjar ( kr.). Frå KOSTRA går det fram at kommunen bruker mykje pengar på dei fleste tenesteområda, eigenbetalinga er ikkje høge og det nyttast mykje pengar på oppgåver som ikkje er lovpålagte. KOSTRA-tala gir ikkje eit fullstendig bilete av den økonomiske situasjonen. Den fangar heller ikkje opp kvaliteten på tenestane som vert levert. Det gir likevel ein viktig peikepinn på den økonomiske stoda i kommunen. Gjennom 2012 vil kommunen sjå nærmare på korleis den kan frigjera midlar frå drift til fornyings- og utviklingstiltak. I dette arbeidet skal både på inntektssida og utgiftssida i budsjettet vurderast. 6

8 4. Vurdering og prioritering av planbehovet dei neste fire åra I dette kapitlet er det gjort ei vurdering og prioritering av planbehova dei neste fire åra. Det er i liten grad konkretisert kva fokusområde som skal leggast til grunn for dei planane kommunen vil revidera/utarbeida. Dette må takast inn seinare planprogram for den enkelte plan. Ved utarbeiding av planprogram må det leggast vekt på utfordringsbilete i kap. 3, samt dei nasjonale og regionale føringane jfr. vedlegg 1 og 2. Figuren under gir ein oversikt over gjeldande planar og planar under arbeid. Det er gjort ei avgrensing til kommuneplan, kommunedelplanar og temaplanar/sektorplanar. Reguleringsplanar er ikkje teken med i oversikten, men går fram av arealdelen av kommuneplanen. Likeins er planar av typen verksemdsplanar og årsplanar halden utanfor da desse i første rekke er interne styringsdokument på avdelingane. VEDTEKNE PLANAR Kommuneplanen for Åseral Kommunedelplan for Bortelid Kommunedelplan for Ljosland Levekårsplan for Åseral Næringsplan for Åseral kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Energi- og klimaplan for Åseral kommune Beredskapsplan for Åseral Plan for trafikktryggleik PLANAR UNDER ARBEID Kommunedelplan for friluftsliv Bortelid - Ljosland VEDTEKEN (kommunestyret) (kommunestyret) (kommunestyret) (kommunestyret) (kommunestyret) (kommunestyret) (kommunestyret) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og beredskapsplan utarbeida i Arbeid med revidering har starta opp. Utkast utarbeida i 2000 men vart ikkje formelt vedteken. FRAMDRIFT Arbeidet starta opp i februar Mål om vedtak i januar

9 4.2 Kommuneplanen for Åseral Status Kommuneplanen for Åseral, langsiktig del, vart vedteken av det førre kommunestyret i Både arealdel og samfunnsdel vart revidert. Det er ikkje utarbeida eigen handlingsdel til kommuneplanen, men økonomiplanen har delvis fungert som dette. Vurdering av behov for revidering Ut i frå utfordringsbilete som er teikna i kapittel 3, samt dei nasjonale og regional føringane (vedlegg 1 og 2) synast det ikkje naudsynt å revidera arealdelen i neste fire-års periode. Lokalt kan den kanskje opplevast som eit hinder for ulike formar for næringsverksemd. Vurderinga er likevel at den på ein tilfredsstillande vis legg til rette for ønskja arealutnytting i kommunen. I kapittel 3 er det peika på ein del utfordringar som naturleg høyrar heime ved revidering av levekårsplanen, næringsplanen, samt energi- og klimaplanen. I staden for å revidera desse enkeltvis vert det lagt opp til at saksområda vert teken inn ved revidering av kommuneplanen sin samfunnsdel. Levekårsplanen, næringsplanen samt energi- og klimaplanen vert såleis erstatta av kommuneplanen sin samfunnsdel. Arbeidet med revidering av samfunnsdelen bør starte opp seint i 2012 evt. tidleg i Til samfunnsdelen må det og utarbeidast ein handlingsdel. Det å gå bort frå ordninga med eigen næringsplan, levekårsplan samt klima- og energiplan må ikkje oppfattast som at saksområda skal få eit mindre fokus framover, snarare det motsette. Til grunn for denne endringa er det lagt vekt på følgjande: Styrking av kommuneplanen sin samfunnsdel som overordna styringsverktøy. Betre samordning av mål og strategiar på tvers av sektorane «kortare veg» frå overordna mål og strategiar i kommuneplanen sin samfunnsdel, til gjennomføring av konkrete tiltak gjennom handlingsdelen Færre planar for administrasjonen og politikarene å forholda seg til større interesse og engasjement for planane vi har og planprosessane vi sett i gong. Totalt sett mindre ressurskrevjande, sjølv om revidering av samfunnsdelen kan bli noko meir omfattande. 4.3 Kommunedelplanane for Bortelid og Ljosland Status Kommunedelplanane for Bortelid og Ljosland vart vedteken av kommunestyret i Planane vart seinare endra og stadfesta av Miljøverndepartementet i I den samanheng vart fleire byggeområde på Ljosland aust og Bortelid vest teken ut. Vurdering av behov for revidering Heilskaplege og langsiktige kommunedelplanar er eit viktig ledd i tilrettelegginga for hytteutbygging og reiseliv i kommunen. Gjeldande planar dekker rimeleg godt behova i så måte. Om takta på utbygging av områda ikkje endrar seg vesentleg vil det ikkje vera trong for revidering av planen i neste fire-års periode. Kommunedelplanane vert supplert med eigen kommunedelplan for friluftsliv Bortelid Ljosland (sjå kap. 4.10). 8

10 4.4 Levekårsplan for Åseral Status Levekårsplanen vart vedteken av kommunestyret i Planen er i hovudsak retta mot avdelingane levekår og oppvekst sine ansvarsområde. Levekårsplanen er utarbeida som sektorplan/temaplan utan formalisering gjennom Plan- og bygningslova. Vurdering av behov for revidering Som tidlegare nemnd skal denne avløysast av kommuneplanen sin samfunnsdel. Særleg viktig med fokus på tidleg innsats (folkehelseperspektivet), og ansvar på tvers av sektorar. Vidare dei utfordringane kommune står overfor mtp. samhandlingsreforma, demografisk utvikling, livsstilssjukdommar, kompetanse og forventningar. Sjå kapittel Næringsplan for Åseral kommune Status Vart vedteken i 2009 av kommunestyret. Utarbeida som sektorplan/temaplan utan formalisering gjennom Plan- og bygningslova. Næringsplanen har vore staden der kommunen drøfter og legg strategiar for næringsarbeidet. Vurdering av behov for revidering Utviklingstrekk og utfordringane for næringslivet skiftar. I tillegg er ein stor del av tiltaka i planen gjennomført. Nye politikarar bør og få moglegheit til å prega næringsarbeidet i sin periode. Av konkrete problemstillingar som bør vurderast nærmare er driftstilskot til private verksemder. Som tidlegare nemnd skal næringsplanen avløysast av kommuneplanen sin samfunnsdel. 4.6 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Status Planen vart revidert og vedteken av kommunestyret i Vurdering av behov for revidering Handlingsprogrammet vert revidert årleg. Heile planen skal reviderast i Trong for innarbeiding av tiltak i handlingsdelen av kommuneplanen. 4.7 Energi- og klimaplan for Åseral kommune Status Vart vedteken av kommunestyret i Utarbeida som sektorplan/temaplan utan formalisering gjennom Plan- og bygningslova. Vurdering av behov for revidering Det vert lagt opp til at energi- og klimaplanen vert avløyst av kommuneplanen sin samfunnsdel. Ved utarbeiding av gjeldande plan vart prosessen i stor grad «konsulentstyrt». Forankring av planen i organisasjonen kunne såleis vore betre. Ved arbeid med energi- og 9

11 klimaspørsmål framover må ein og sjå på nye teknologiske løysingar som har komen dei siste åra. 4.8 Beredskapsplan for Åseral kommune Status Overordna risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og beredskapsplan vart utarbeida i Vurdering av behov for revidering Skal reviderast kvart 2. år. Revidering sett i gong i Nasjonale føringar jfr. vedlegg 1 legg føringar for innhald. 4.9 Plan for trafikktryggleik Status Det er tidlegare utarbeida utkast til eigen trafikktryggleiksplan men denne har aldri blitt formelt vedteken. Vurdering av behov for revidering Det er trong for eit meir målretta arbeid med trafikktryggleik. Det bør utarbeidast eigen temaplan/strategiplan i samarbeid med kommunane Audnedal og Marnardal. Konkrete mål og strategiar bør takast inn i kommuneplanen sin handlingsdel Kommunedelplan for friluftsliv Bortelid Ljosland Status Arbeidet med eigen kommunedelplan for friluftsliv Bortelid Ljosland starta opp i februar Framtidig løypenett har særleg fokus i planen, men og annan form for tilrettelegging skal takast inn. Bakgrunn for planarbeidet er mellom anna ei tilpassing av løypenettet til godkjende kommunedelplanar for Bortelid og Ljosland. I tillegg er det ei klar kopling til Agder Energi sine utbyggingsplanar i Ljoslandsområdet. Planen er og ein oppfølging av tiltak i Heiplanen. Den følgjer og opp fleire av de nasjonale forventningane jfr vedlegg 1. 10

12 4.11 Samandrag av planbehovet for dei neste fire åra Plan Trong for revidering? Formell status Kommuneplan for Åseral Kommunedelplanane for Bortelid og Ljosland. Levekårsplan for Åseral Næringsplan for Åseral Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Energi- og klimaplan for Åseral Beredskapsplan for Åseral Plan for trafikktryggleik Kommunedelplan for friluftsliv Bortelid - Ljosland Ja. 2012/2013. Samfunnsdel og handlingsdel Nei. Ja. Som ein del av kommuneplanen sin samfunnsdel og handlingsdel Ja. Som ein del av kommuneplanen sin samfunnsdel og handlingsdel Årleg revidering av handlingsprogrammet. Full revidering i Ja. Som ein del av kommuneplanen sin samfunnsdel og handlingsdel Ja Tiltak inn i handlingsdelen. Eigen temaplan vert utarbeida i samarbeid med Audnedal og Marnardal kommune. Tiltak vert teken inn i handlingsdelen av kpl Under arbeid Kommuneplan etter Pbl. Kommunedelplan etter Pbl Kommunedelplan etter Pbl Temaplan/sektorplan Temaplan Kommunedelplan etter Pbl 11

13 5. Planbehovet i regionen Kapittel 3 tar for seg dei mest sentrale utfordringane kommunen står overfor. For å arbeida effektivt med fleire av desse vil det vera naudsynt med målretta samarbeid og innsats mellom kommunane i regionen. Gjennom arbeidet med kommunal planstrategi har kommunane i Lindesnesregionen sett på sentrale utfordringar i regionene og planbehov som følgje av desse. Det er og utarbeida ein «Regional monitor for Agder» (Agderforskning 2012) som seier mykje om utfordringane kommunane står overfor. For Lindesnesregionen synast det å vera felles utfordringar innanfor følgjande område, sjølv om dette varierer mellom kommunane: Uførhet og arbeidsmarknad høgt tal uføre Låg grad av likestilling mellom kjønn Næringsutvikling der god infrastruktur er ein avgrensande faktor. Sentrale plandokument i regionen er Regionplan Lindesnes (2009), Næringsplanen for Lindesnesregionen (2011), samt Regionplan Agder 2020 (2010). Det synast aktuelt å revidera heile eller delar av Regionplan Lindesnes i neste fire-års periode. Nokre tiltak i Regionplan Lindesnes er gjennomført andre ikkje. Det er og trong for at planen i større grad peikar på ansvar, roller og økonomi knytt til strategiar i planen. Ved ein revisjon av planen synast det naudsynt med særleg fokus på områda infrastruktur, næringsutvikling, samt levekår og likestilling. Trongen for revisjon bør naturleg drøftast nærmare i regionrådet. Formelt er det fylkeskommunen som sett i gang eit slikt arbeid, og trongen for revisjon må derfor spelast inn i arbeidet med regional planstrategi. 12

14 6. Plansystemet i Åseral kommune Følgjande figur gjev ein oversikt over framtidig plansystem for Åseral kommune: Kommunal planstrategi Kva planoppgåver skal prioriterast for å legge til rette for ønskja utvikling? Skal kommuneplanen revideres heilt eller delvis? Skal utarbeidast innan ett år etter konstituering av nytt kommunestyre Kommuneplanens samfunnsdel LANGSIKTIG DEL ÅR visjon og verdiar overordna mål og strategiar Kommuneplanens arealdel LANGSIKTIG DEL ÅR Kommunedelplanar Idrett og fysisk aktivitet Tematiske planar* Beredskapsplan for Åseral Plan for trafikktryggleik Kommuneplanens handlingsdel m/økonomiplan og budsjett. Vert utarbeida for fire år av gongen Skal reviderast årleg Skal sikre gjennomføring av tiltak i overordna planar Kommunestyret sin årlege bestilling til administrasjonen Tiltak uten plankrav Kommunedelplan Kdpl. Bortelid Kdpl. Ljosland Kdpl. for friluftsliv B - L Områdereg.plan Detaljreg.plan Gjennomføring og evaluering * Ikkje formalisert gjennom plan- og bygningslova 13

15 6.1 Sentrale prinsipp ved utarbeiding av planar i Åseral kommune I kommunal planstrategi for Åseral er det lagt opp til at fokusområde i vidare planarbeid vert avklara nærmare i planprogram for den enkelte plan. Utfordringsbilete og nasjonale og regionale føringar skal i den samanheng og leggast til grunn. For ei nærmare spissing skal følgjande prinsipp leggast til grunn ved utarbeiding planprogram for den enkelte plan: Det skal fokuserast på dei viktigaste utfordringane kommunen står overfor Det skal vera utfordringar kommunen har føresetnadar for å gjera noko med Det skal vera utfordringar som er egna for «løysing» gjennom plan. Planarbeid skal vera behovsstyrt og ikkje meir omfattande enn naudsynt Utover dette skal følgjande ligge fast: Kommuneplanen sin samfunnsdel langsiktig del legg føringar for all vidare planlegging og gjennomføring av tiltak i kommunen. Arealdelen av kommuneplanen skal bygge på denne. Omgrepet kommunedelplan vert nytta for planar som er formalisert gjennom sakshandsamingsreglane i Plan- og bygningslova. Omgrepet temaplan eller sektorplan vert nytta om planar som tar for seg særskilte tema, men utan ei saksgong som nemnd over. For å sikre gjennomføring av kommuneplanen sin samfunnsdel skal mål og strategiar konkretiserast gjennom kommuneplanen sin handlingsdel. Handlingsdelen skal reviderast kvart år. Frå 2013 skal økonomiplanen, inkl. budsjett vera ein del av kommuneplanen sin handlingsdel (Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan). Dette vil krevje at kommunen hentar inn synspunkt frå råka statlege og regionale organ, samt frå andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. Det krev og at forslag til handlingsdel skal gjerast offentleg minst 30 dagar før kommunestyret sin handsaming (jfr. Pbl andre ledd). Revisjon av handlingsdelen vil i praksis måtte starte opp i april - mai månad. Planlegging er eit verkemiddel for å sikre god samhandling mellom dei ulike sektorane. Organisering og medverknad i planprosessane må spegla dette. 14

16 6.2 Årshjul for planarbeidet Figuren under syner planarbeidet gjennom året. Når kommuneplanen sin langsiktige del (samfunnsdel og arealdel) skal reviderast vil dette arbeidet kome i tillegg. April -juni Revidering av kommuneplanen sin handlingsdel. Bygger på årsmelding, rapporteringer og overordna planar Juli - desember Utarbeiding og vedtak av kommuneplanen sin handlingsdel m/økonomiplan og budsjett Januar - mars Evaluering og årsmelding 15

17 Vedlegg 1 Nasjonale forventningar med særleg relevans for vidare planlegging i Åseral. Nasjonale forventningar Mogleg verknad for planarbeidet KLIMA OG ENERGI Utbygging av fornybar energi Energieffektivisering og vurdering av alternative energikjelder i kommunale bygg. Tilrettelegging for miljøvenleg transport Tilpassing til klimaendringane BY OG TETTSTEDSUTVIKLING Fortetting framfor å ta i bruk nye område til utbygging Auka tilgjengelegheit og universell utforming av bygg og omgjevnadar. SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR Tilrettelegging for framføring av elektronisk kommunikasjon VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Inkluderande arbeidsliv Utvikling av reiseliv på tvers av administrative grenser. Næringsutvikling basert på lokale natur- og kulturressursar. Landbruksbasert foredlingsverksemd. NATUR, KULTURMILJØ OG LANDSKAP Planlegging som bygger på oppdatert kunnskap om naturverdiar, landskapsverdiar og kulturverdiar Nasjonal villreinområde Regionale vannforvaltningsplanar (VFP) Motorferdsel i utmark HELSE, LIVSKVALITET OG OPPVEKSTMILJØ Oversikt over helsetilstand og folkehelseutfordringar. Kva utfordringar gir endring i demografien? Tilrettelegging for friluftsliv og fysisk aktivitet Trong for å ligge i forkant med arealplanar i områda der kommunen har tunge interesser, til dømes innanfor hytteutbygging og reiseliv. Pågåande arbeid med kommunedelplan for friluftsliv Bortelid Ljosland er ein viktig del av dette. Eigen klima og energiplan vedteken i Vert avløyst av kommuneplanen sin samfunnsdel m/handlingsdel. Mellom anna som ein del av eigen plan for trafikktryggleik. Ras og flaumvurdering er gjort gjennom kommuneplanarbeidet. Overordna ROS-analyse må utarbeidast. Bereiskapsplan må reviderast som følgje av denne. Tiltak inn i handlingsdelen. Særlig relevant for vidare utbygging i hytteområda. Store områder regulert til fortetting på Bortelid. Fortetting aktualisert gjennom krav om påkopling av gamle hytter til VA-anlegg. Utarbeiding av områdereguleringsplanar aktuelt. Vert ivareteke gjennom lovverket og er ein sentral del alt planarbeid. Trong for innarbeiding av tiltak i kommuneplanen sin handlingsdelen. Tiltak for å stimulera breibandutbygging samt betre mobildekning inn i arbeidet med handlingsdelen. Aktuelt tema ved revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel m/handlingsdel. Aktuelt tema ved revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel m/handlingsdel. Aktuelt tema ved revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel m/handlingsdel. Rimeleg god oversikt over dette i kommunen. Eventuelle ny kartlegging etter behov. Jamfør regionplanen (Heiplanen). Oppfølging mellom anna gjennom kommunedelplan for friluftsliv Bortelid Ljosland (under arbeid). Deltek i utarbeidinga av desse. Trong for kopling mellom VFP og revisjon av konsesjonsvilkår. Vert arbeida med lokalisering av trasear jamfør føringar i kommuneplanen sin arealdel (rekreasjonskøyring). Trong for avklaring vedk. mogleg lovendring. Aktuelt tema ved revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel m/handlingsdel. Aktuelt tema ved revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel m/handlingsdel. Trong for planlegging og etablering av sentrumsnære løyper i Kyrkjebygd. Tilrettelegging gjennom kommunedelplan for friluftsliv Bortelid - Ljosland. 16

18 Vedlegg 2 Regionale føringar. Utgangspunktet her er mål og strategiar i Regionplan Agder I denne vert det peika på fem hovudsatsingsområde: Klima: høge mål låge utslipp Det gode livet: agder for alle Utdanning: verdiskaping bygd på kunnskap Kommunikasjon: dei viktig vegvala Kultur: opplevingar for livet Vest-Agder Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder har i samarbeid utarbeida eit notat der det er gjort ei regionalisering og forenkling av dei nasjonale forventningane til regional og kommunal planlegging. Notatet syner eit god samsvar mellom dei nasjonale forventningane og Regionplan Agder Med utgangspunkt i Regionplan Agder 2020 er det utarbeida ein oversikt som syner kva som er særleg relevant for vurdering av vidare planlegging i Åseral kommune. I oversikten er det bare tatt med det som ikkje er fanga opp i dei nasjonale forventningane i vedlegg 1: Regionplan Agder 2020 DET GODE LIV AGDER FOR ALLE Likestilling Auka kvalitet i barnehage og grunnskule Utdanning - studiekompetanse, fagbrev eller kompetansebevis. KOMMUNIKASJON DEI VIKTIGE VEGVALA Utbetring av vegnettet Trafikktryggleik KULTUR OPPLEVINGAR FOR LIVET Kultur Heilskapleg kulturstrategi Utvikling og marknadsføring av kulturinstitusjonar og festivalar Mogleg verknad for planbehovet Aktuelt tema ved revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel m/handlingsdel. Aktuelt tema ved revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel m/handlingsdel. Aktuelt tema ved revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel m/handlingsdel. Trong for å ligge i forkant med planavklaring (SVV). Tema i revisjon av samarbeidsavtale ÅK - VAF Eigen temaplan vert utarbeida i samarbeid med Audnedal og Marnardal. Innarbeiding av tiltak i kommuneplanen sin handlingsdel. Aktuelt tema ved revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel m/handlingsdel. 17

19 Vedlegg 3 18

20 19

21 20

22 21

23 Vedlegg 4 22

24 23

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Målselv mulighetslandet. Kommunal planstrategi

Målselv mulighetslandet. Kommunal planstrategi Målselv mulighetslandet Kommunal planstrategi 2012-2015 Vedtatt KSsak 77/2012, den 20.09.2012 Innledning Kommunal planstrategien er verken ein plan eller ein strategi, men eit verktøy for å vurdere kommunen

Detaljer

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede!

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede! Øystre Slidre rein naturglede! 2016-2020 Kommunal planstrategi Tilrådd av formannskapet den 27/10-2016, sak 97/16 Høyringsframlegg kommunal planstrategi 2016-2020 Side 1 av 22 Innhald 1. SAMANDRAG... 3

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI Lærdal kommune KOMMUNAL PLANSTRATEGI 22monlys 2012-2015 Innhald Innhald Innhald... 2 Føremål... 3 Bakgrunn... 3 Overordna mål, føringar og strategiar... 4 Medverknad... 7 Kommunale planar/prosjekt under

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Kommunal planstrategi for Midsund kommune 2013-2016

Kommunal planstrategi for Midsund kommune 2013-2016 Kommunal planstrategi for Midsund kommune 20132016 3.6.2013 1 Innhaldsfortegnelse 1. Føremålet med den kommunale planstrategien 2. Plansystemet i Midsund kommune 3. Overordna føringar for kommunal planlegging

Detaljer

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Vik kommune Planprogram Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen. 1

Detaljer

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune PLANPROGRAM Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022 Balestrand kommune Leikanger kommune FØREORD Balestrand, Leikanger og startar med dette opp arbeidet med å lage til felles

Detaljer

Planstrategi for Ullensvang herad

Planstrategi for Ullensvang herad Planstrategi for Ullensvang herad 2012 2016 Ullensvang herad har ny kommuneplan som gjeld frå 2011 til 2022. Planstrategien vurderar heradet sitt planbehov og prioriteringar i perioden 2012 2016. Strategien

Detaljer

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse.

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse. Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 26.februar 2014 Sakshandsamar: Svein Arne Skuggen Hoff E-post: Svein.Arne.Skuggen.Hoff@sfj.no Tlf.: Vår ref. Sak nr.: 13/2377-10 Gje alltid opp

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2016 Vedlegg i saka: Kommunal

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan 2017-2027 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. Planprogram Dette planprogrammet skal vere eit verktøy for å sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Planstrategi for Vinje kommune Synspunkt

Planstrategi for Vinje kommune Synspunkt Sakshandsamar, direktetelefon Kristin B. Vindvad, 35 58 61 31 Vår dato 11.07.2016 Dykkar dato 13.06.2016 Vår ref. 2016/3152 Dykkar ref. Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE Planstrategi for Vinje kommune

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 062/2016 Kommunestyret i Radøy PS 27.10.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/230 16/12590 Kommunal planstrategi Radøy kommune 2016-2020

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR BYKLE KOMMUNE

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR BYKLE KOMMUNE KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR BYKLE KOMMUNE 2012-2015 Forslag pr.10.02.2015/vedtatt i kommunestyret 26.02.2015 Vår ref. 2012/391 1. INNLEIING/ OM PLANPROSESSEN Plandelen i den nye plan- og bygningslova trådde

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Kommunestyre 19.06.2012 047/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Valle kommune. Planprogram til kommuneplan for Valle 2014-2026. Vedteke av Valle kommunestyre 25.06.2014

Valle kommune. Planprogram til kommuneplan for Valle 2014-2026. Vedteke av Valle kommunestyre 25.06.2014 Valle kommune Planprogram til kommuneplan for Valle 2014-2026 Vedteke av Valle kommunestyre 25.06.2014 1 Innhald 1. Innleiing / bakgrunn 3 1.1 Planprogram 3 1.2 Kommuneplan 3 2. Rammer for planarbeidet

Detaljer

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd

Regional planstrategi. I dialog med kommuner og regionråd Regional planstrategi I dialog med kommuner og regionråd Plan og bygningsloven 7-1. Regional planstrategi Regional planmyndighet skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for drift Uttale til høyringa - NOU 2015:2 Å høyre til.

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Utval for Plan og Utvikling 13.06.2012 032/12 TOF Kommunestyret 19.06.2012 050/12 TOF Sakshandsamar: Thor Ove

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Planstrategi

Planstrategi SELJORD KOMMUNE Planstrategi 2016-2019 Høyringsversjon 09.06.2016 Kommunal planstrategi er ikkje ein plan, men kommunestyret si prioritering av planressursane i valperioden. Planstrategien skal klargjere

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel for Fitjar kommune. Oppstart av Planprogram.

SAKSFRAMLEGG. Revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel for Fitjar kommune. Oppstart av Planprogram. Fitjar kommune Arkivkode: Saksmappe: 2018/792 Sakshandsamar: Olaug Haugen Dato: 26.11.2018 SAKSFRAMLEGG Revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040 for Fitjar kommune. Oppstart av Planprogram.

Detaljer

Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN

Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN Høyringsframlegg 22. juni 2013 FORORD Planstrategi Kommunane har etter Plan- og bygningslova 10-1 plikt til å utarbeide og vedta

Detaljer

Fastsetting av planprogram til kommuneplan for Valle kommune

Fastsetting av planprogram til kommuneplan for Valle kommune VALLE KOMMUNE Teknisk - arealplan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår ref: Sakshandsamar: Arkiv: Dato: 2012/882-34 Ingunn Hellerdal 141 03.07.2014 37937533 ingunn.hellerdal@valle.kommune.no

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Saksansvarleg: Kari Voldum Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 13/154-16 K1-143, K2-F00 Ingunn Bårtvedt Skjerdal,

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur Revidering av kommunedelplan for oppvekst 2013-2025 - Struktur INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅL... 3 2. FØRINGAR... 3 3. INNHALD... 4 3.1 FOLKETALSUTVIKLING... 4 3.2 TAL KLASSER,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Fylkesmannen si rolle i kommunale plansaker - med søkelys på plansamordning hos FMMR

Fylkesmannen si rolle i kommunale plansaker - med søkelys på plansamordning hos FMMR Fylkesmannen si rolle i kommunale plansaker - med søkelys på plansamordning hos FMMR Sveinung Dimmen Samordnar Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen rolle og oppgåveportefølgje Fylkesmannen er Kongen

Detaljer

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030

Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Anne-Lene Norman, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 15/4556-3 Høyring - Verksemdsmessig utviklingsplan for Helse Førde 2015-2030 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 12:00

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: Tid: 12:00 Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Planutvalet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tid: 12:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

SAKSGANG: R.f.. Utval Møtedato Utvalssak X Formannskapet 17.03.05 021/05 X Formannskapet 29.09.05 059/05 1 Kommunestyret 18.10.

SAKSGANG: R.f.. Utval Møtedato Utvalssak X Formannskapet 17.03.05 021/05 X Formannskapet 29.09.05 059/05 1 Kommunestyret 18.10. Møtebok Arkiv: 141 Saksmappe: 04/00632-9 Saksbehandlar: Trond Stensby SAKSGANG: R.f.. Utval Møtedato Utvalssak X Formannskapet 17.03.05 021/05 X Formannskapet 29.09.05 059/05 1 Kommunestyret 18.10.05 040/05

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

«LIVSLANG LÆRING» Regional plan for oppvekst og kompetanse i Telemark. Planprogram forslag 2014. det hvite feltet

«LIVSLANG LÆRING» Regional plan for oppvekst og kompetanse i Telemark. Planprogram forslag 2014. det hvite feltet «LIVSLANG LÆRING» Regional plan for oppvekst og kompetanse i Telemark. Planprogram forslag 2014 det hvite feltet Foto: Hege Schjøth Øveraas, Telemarkfylkeskommune 1 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015 Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Visjon og mål for planarbeidet... 3 3.1 Samarbeid

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010

av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010 Servicekommunen Vinje av ordførar Arne Vinje Vinje kommune Servicekonferansen, 29. oktober 2010 Fjellkommunen KulturkommunenK k Kraftkommunen Reiselivskommunen Distriktskommunen Spreidd busetnad, lange

Detaljer

Opplæring. Plansystem og planarbeid

Opplæring. Plansystem og planarbeid Opplæring Kommunestyret 2015 2019 Plansystem og planarbeid - Side 1 -- Kommuneplanen Heimels grunnlag: Plan og bygningslova - PLBL - Side 2-2 overordna styringsdokument for korleis ein ynskjer samfunns-utviklinga

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND , ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND , ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM Åseral kommune KOMMUNEDELPLAN FOR FRILUFTSLIV BORTELID LJOSLAND 2012-2022, ÅSERAL KOMMUNE PLANPROGRAM 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET Kommunedelplanane for Bortelid og Ljosland vart vedtekne i 2007.

Detaljer

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Til kommunestyret Innleiing I Volda kommune sin planstrategi (vedteken 29.11.2012) vart det vedteke at fullstendig revisjon av kommuneplanen skulle ha høg prioritet

Detaljer