ROS-ANALYSE KARTLEGGING AV RISIKO OG SÅRBARHET DETALJREGULERINGSPLAN FOR WORKINNTUNET HOTELL, PLANNR Datert:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROS-ANALYSE KARTLEGGING AV RISIKO OG SÅRBARHET DETALJREGULERINGSPLAN FOR WORKINNTUNET HOTELL, PLANNR. 1788. Datert: 18.11.14"

Transkript

1 ROS-ANALYSE KARTLEGGING AV RISIKO OG SÅRBARHET DETALJREGULERINGSPLAN FOR WORKINNTUNET HOTELL, PLANNR Datert:

2 INNHOLD 1 BAKGRUNN RAMMEBETINGELSER PLANOMRÅDET MÅL FOR ROS-ANALYSEN PROBLEMBESKRIVELSE RISIKOFORHOLD METODE OG PROSESS METODE PROSESS RISIKOANALYSE RISIKO KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER OG FORHOLD KRITERIER... 6 SANNSYNLIGHET... 6 KONSEKVENS... 6 RISIKOVURDERING RISIKOMATRISE RISIKO OG SÅRBARHET I PLANEN OPPSUMMERING RISIKOVURDERING RISIKO FOR NATURFORHOLD RISIKO FOR SÅRBARE NATUR- OG KULTURMILJØER RISIKO FOR TEKNISK OG SOSIAL INFRASTRUKTUR RISIKO FOR VIRKSOMHET RISIKO VED GJENNOMFØRING SAMLA RISIKOVURDERING TILTAK OG OPPFØLGING TILTAK I PLANFORSLAG TILTAK VED UTBYGGING KILDER/ HENVISNINGER

3 1 BAKGRUNN Borealis Arkitekter as er engasjert av Huldervegen 2 AS til utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Workinntunet hotell. Ved utarbeidelse av planer for utbygging er det i henhold til plan- og bygningsloven 4-3, krav om å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egna til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Utbyggingsformål omfatter bygning for hotell/ overnatting med parkeringskjeller, samt kjørevei, gang- og sykkelvei og offentlig grønnstruktur. Utsnitt forslag detaljreguleringsplan for Workinntunet hotell 2 RAMMEBETINGELSER 2.1 PLANOMRÅDET Planområdet omfatter eiendom 118/1015, samt felles kjørevei i Workinntunet. Det skal reguleres for hotell/overnatting med parkering, adkomstvei, fortau, gang- og sykkelvei, hensynssone for VA-trasé. Planen dekker et område på 4,187 daa. Planområdet har tilknytning til offentlig veinett, med avkjøring fra Huldervegen via Kvaløyvegen. Gjeldende reguleringsplan for området, plan nr , erstattes delvis av dette planforslaget. Overordna plan er Kommunedelplan (KPA) Det pågår utarbeidelse av områdereguleringsplan for Langnes (plan nr. 1728). I tillegg berøres planområdet av pågående detaljreguleringsplan for internveg Langnes. For detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til plankart og beskrivelse. 2.2 MÅL FOR ROS-ANALYSEN ROS-analysen skal ivareta krav til risiko- og sårbarhetsanalyse iht. PBL, og skal kartlegge, analysere og vurdere risiko og sårbarhet i forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Workinntunet hotell. ROS-analysen vil således omfatte virksomhet som berører hele planområdet, og ikke bare hotellformålet som det primært reguleres for. ROS-analysen danner grunnlag for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Workinntunet hotell, og gir utbygger grunnlag for risikoevaluering og beslutninger om risiko og tiltak for virksomheten. 2.3 PROBLEMBESKRIVELSE Dagens situasjon I dag drives pizza-catering på eiendommen. Eksisterende bygninger på eiendommen skal rives, og eksisterende virksomhet flyttes. 3

4 Fremtidig situasjon/ regulering Reguleringsplanen skal legge til rette for hotell/ overnatting med tilhørende parkeringsbehov som tenkes løst i underetasje, samt noe utendørs. Eksisterende avkjøring til Workinntunet betjener en rekke etablerte virksomheter. Planen forutsetter at det etableres ny adkomst til Workinntunet når Huldervegen opparbeides i henhold til områdeplan for Langnes. I planen inngår ny gang- og sykkelvei med landingspunkt for gangbru, fortau og grønnstruktur mot Kvaløyvegen, samt hensynssone for VA-struktur. Planen forventes ikke å medføre vesentlig utvida aktivitetsnivå i området, sammenligna med dagens pizzacatering som medfører noe inn- og utkjøring og kundetrafikk. 2.4 RISIKOFORHOLD Planområdet vurderes å berøre følgende områder mhp. risiko og sårbarhet: Trafikksituasjon Workinntunet utgjør et trekantet område, omgitt av til dels tungt veier på tre sider: Tverrforbindelsen/ Erling Kjeldsens vei i nord, utgjør hovedvei i området med forbindelse til flyplassen, Kvaløya, Langnes handelspark og Hamna. Kvaløyvegen/ fylkesvei i vest. Hovedfartsåre langs vestside av Tromsøya, med rundkjøring til Tverrforbindelsen. ÅDT Huldervegen. I dag adkomstvei til Workinnmarka nord. Områdeplan for Langnes forutsetter at Huldervegen skal oppgraderes til 4-felts stamveg med adskilte kjøreretninger. Ved detaljplanlegging av det nye vegnettet vil det bli vurdert etablering av ny, mulig adkomst fra vestsiden eller nordsiden av Workinntunet. Planen utreder mulig adkomstvei fra nord, og regulerer felles kjørevei til hotellet. Trafikk og adkomst for gående/ syklende og kjørende er problemstillinger for Workinntunet. Reguleringsplanen skal legge til rette for felles kjørevei, fortau langs Kvaløyvegen, samt ny g-/s-vei med gangbru. Eksisterende og forventa trafikkøkning i Huldervegen og Kvaløyvegen medfører risiko knytta til støy- og støvproblematikk. Støy I forhold til støybelastning fra bil og fly, skal det for overnattingssteder tilfredsstilles krav til innendørs støynivå. I planen stilles det til byggesøknad krav om støyfaglig prosjektering og dokumentasjon av at maks krav til innendørs lydnivå ivaretas. Fremtidig virksomhet i Workinntunet hotell vil ikke medføre økt påvirkning på omgivelsene i form av støy, luftforurensning eller utslipp/ avfall. Virksomheten forventes ikke å medføre vesentlig økning av trafikkmengde til Workinntunet. Parkering for hotellet vil i stor grad løses i garasjekjeller. Hovedtrasé for VA Eksisterende hovedtrasé for vann og avløp krysser planområdet. Det er ikke aktuelt å legge om VA-ledninger av økonomiske hensyn. Planen må i tilstrekkelig ivareta hensyn til eks. trasé. Grunnforhold Planområdet ligger under marin grense med potensiell mulighet for marin leire i grunnen. Planen må i tilstrekkelig grad at sikkerhet for grunnforhold kan ivaretas innenfor realistiske økonomiske rammer. 3 METODE OG PROSESS 3.1 METODE Analysen er gjennomført med utgangspunkt i veiledning fra DSB: Samfunssikkerhet i arealplanlegging, og NS 5814: Krav til risikovurderinger. 4

5 Det er utarbeida sjekkliste for risikovurdering på grunnlag av Tromsø kommunes mal for ROS-analyser, samt lignende detaljreguleringsplaner. Vurderingskriterier er basert på NS5814 og veiledning fra DSB, og ved skjønnsvurdering for det aktuelle området. Hendelser som er vurdert å utgjøre risiko, er utdypet i pkt. 5 og det er foreslått avbøtende tiltak, pkt PROSESS Planarbeidet er basert på forslag til områdereguleringsplan for Langnes med grunnlagsdokumenter, informasjonsmøte vedr. regulering for internveg Langnes, samt gjennomgang med Troms Kraft, Statens Vegvesen, byutvikling og fagetater i Tromsø kommune. Planforslaget og programskisser er oversendt Avinor for kommentarer i forhold til restriksjoner i innflygningstrasé. 4 RISIKOANALYSE 4.1 RISIKO Risiko defineres som kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvens av en uønsket hendelse. Risiko som følge av tiltak i planområdet kan grovt deles inn i to hovedkategorier med utgangspunkt i: Hvem/ hva risikoen har konsekvenser for: Risiko i forhold til planområdet, dvs. virksomhetenes påvirkning på planområdet. Risiko i forhold til omgivelser, dvs. påvirkning av planområdet og virksomheten på omgivelser, natur, miljø, sivil bruk, mv. Risiko er vurdert i forhold til: Virkning av planen: Utbygging/ etablering av hotell med parkeringskjeller, samt veianlegg i planområdet, dvs. adkomstvei, gang- og sykkelvei, og grønnstruktur. Virksomhet i planområdet: Risiko som følge av hotellvirksomhet som skal etableres og trafikkbehov til hotellet. Øvrige virksomheter i forhold til påvirkning på planområdet og mulige konfliktområder. Følgende typer risiko er vurdert i ROS-analysen: 1. Naturgitte forhold 2. Sårbare naturmiljøer og kulturmiljøer 3. Virksomhet 4. Teknisk og sosial infrastruktur 5. Gjennomføring/ utbygging 4.2 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER OG FORHOLD Mulige uønskede hendelser/ forhold er kartlagt på grunnlag av veiledninger og generell vurdering, og er sortert i forhold til: Hendelser/ forhold som kan påvirke planområdets funksjon og utforming, dvs. som er premissgivende for utforming av reguelringsplanen. Herunder ligger forhold som må hensyntas i planlegging og i forhold til sikkerhet. Hendelser som følge av reguleringsplanen og som kan påvirke omgivelser, dvs. som får konsekvenser av planen. Herunder ligger sårbare naturområder/ miljøer, infrastruktur og sivil bruk som vil kunne påvirkes av planen, samt påvirkning fra forsvarets virksomhet og utbygging. 5

6 4.3 KRITERIER SANNSYNLIGHET Vurdering av årsak og sannsynlighet for en uønsket hendelse er knytta til planområdet som helhet. Tabell 1: Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse/ forhold Fare/ hendelse Begrep Frekvens Vurdering Beskrives 1. Lite sannsynlig Mindre enn én gang i løpet av hvert 10. år 2. Mindre sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 10 år og mer enn 1 gang i løpet av 5 år 3. Sannsynlig Mer enn 1 gang i løpet av hvert 5. år 4. Svært sannsynlig Mer enn 1 gang i løpet av 1 år KONSEKVENS Det skal vurderes om uønsket hendelse kan gi konsekvenser for liv/ helse, materielle eller økonomiske verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Tabell 2: Vurdering av konsekvens av uønsket hendelse Konsekvens Liv/ helse Miljø Materielle/ økonomiske verdier, forsyning, mm. 1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd/ skade/ tap er uvesentlig 2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins 3. Alvorlig Behandlingskrevende skader Midlertidig/behandlings- krevende skade System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig skade på eiendom 4. Svært alvorlig Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd Langvarig miljøskade System settes varig ut av drift; uopprettelig skade på eiendom RISIKOVURDERING Risiko uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvensene av uønskede hendelser. Risiko er vurdert iht. nedenstående tabell, hvor tallkode angir grad av sannsynlighet og konsekvens, og farge angir risiko av uønsket hendelse. Kriterier for risikovurdering er basert på NS 5814 og veiledning fra DSB, vurderinger og erfaringer fra området. 6

7 Tabell 3: Risikovurdering uønsket hendelse Konsekvenser 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Sannsynlighet 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig Kombinasjoner: Sum 2-4 = grønn. Sum 5 = gul. Sum 6-8 = rød. Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig. Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte. Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 4.4 RISIKOMATRISE Alle hendelser/ forhold er gjennomgått og sammenfattet i en risikomatrise, som gir utgangspunkt for vurdering og prioritering av tiltak. Sannsynlighet er vurdert før eller dersom det ikke iverksettes avbøtende tiltak. Konsekvens er vurdert med utgangspunkt i at det iverksettes avbøtende tiltak. Risiko utgjør kombinasjon av disse. Matrisen nedenfor sammenfatter uønskede hendelser og vurdering av sannsylighet, konsekvens og risiko, iht. kriterier gitt ovenfor. Hendelser som anses å utgjøre risiko, eller krever bredere kommentar, er drøftet i neste punkt. Hendelser som er vurdert som ikke aktuelle eller med liten eller ubetydelig risiko, er kommentert med begunnelse/ henvisning til kilde. Tabell 4: Risikomatrise for planen Uønsket hendelse/ forhold Aktualitet Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar NATURGITTE FORHOLD Er planområdet utsatt for risiko for/ påvirket av: 1. Skredfare (stein-, jord-, Nei leire-, snø-) Planområdet er ikke utsatt for ras, jmf. NVE, skrednett. 2. Flom Nei Planområdet er ikke utsatt for flom jmf. NVE. 3. Havnivåstigning Nei Området over flomål, laveste punkt c Radongass Ja 1 3 Kart radonmåling i KPA viser ufarlig eller en viss fare for radon i området. 7

8 Uønsket hendelse/ forhold Aktualitet Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar Ved tiltak kreves sikring iht. TEK. 5. Vindutsatt Ja 2 3 Max. høyde hotell er c+44. Høye bygg vil være utsatt for vindpåkjenning. Må ivaretas ved prosjektering. 6. Nedbørutsatt Nei Området er ikke spesielt utsatt for snø eller regn. Det avsettes areal til snølagring på egen eiendom. 7. Klimaendringer Nei Klimaendringer forventes å gi økning i esktremvind og nedbørsmengder. For planområdet forventes det ikke å gi påvirkning utover det normale. 8. Grunnforhold Ja 1 3 Området ligger under marin grense (c+50) og har marin strandavsetning (NGU), og er derved potensielt område for marin leire. Det er gjort undersøkelser i tilliggende område (K1) som viser sand, ikke leire, se rapport fra Multiconsult. Grunnforholdene på tomta vurderes derfor ikke ikke viser byggefarlige grunnforhold, se geoteknisk rapport. Konkrete grunnundersøkelser må utføres før igangsetting av tiltak. 9. Annen naturrisiko Nei Ikke kjent SÅRBARE NATUROMRÅDER OG KULTURMIJLØER, MM Kan planen/ tiltaket medføre fare for skade på: 8

9 Uønsket hendelse/ forhold Aktualitelighekvens Sannsyn- Konse- Risiko Kommentar 10. Sårbar flora Nei Området er bebygd. Ingen kjente forekomster. 11. Sårbar fauna/fisk Nei Området er bebygd. Ingen kjente forekomster. 12. Vern/ fredning av kulturminner Nei Ingen registrerte kulturminner, ingen bygninger er verna/ freda, jmf. Askeladden og KPA. 13. Nyere kulturminner/-miljø Nei Ikke kjent. 14. Andre sårbare områder Nei Ikke kjent TEKNISK OG SOSIAL INFRASTRUKTUR Kan planen/ tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 15. Vei, bru, knutepunkt Ja 1 3 Regulerer felles kjørevei hotellet. Trafikk til/fra området vurderes ikke vesentlig endra som følge av planen. 16. Gang- og sykkelvei Ja 1 3 Det etableres ny gangog sykkelvei langs nordside av planområdet. 17. Varelevering Nei 18. Kraft-/ teleforsyning Ja 3 1 Det må etableres ny nettstasjon for tiltaket. Nettstasjon kan etableres i bygning, jmf avklaring med nettleverandør. 19. Vann- og avløpstrasé Ja 1 3 Hovedtrasé for VA hensyntas i planen, jmf avklaring med Tromsø kommune, vann og avløp. Tilknytningskapasitet er tilstrekkelig. 20. Overvannshåndtering Nei Ingen konflikter med eks. ledninger, jmf avklaring med Tromsø kommune, vann og avløp. Tilknytning til eks. overvannsledning. 21. Flyrestriksjonshøyde Ja 1 2 Foreslått høyde er ikke i konflikt med Avinors flyrestriksjonshøyder og 9

10 Uønsket hendelse/ forhold Aktualitet Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar skråplan. Tiltaket er forelagt Avinor. 22. Annen infrastruktur Nei Ikke kjent VIRKSOMHET Berøres planområdet av, eller medfører planen/ tiltaket risiko for: 23. Friområder og lekeområders plassering Nei Ingen berørte friområder. 24. Adgang til kollektivtrafikk Nei Godt kollektivtilbud i og like ved planområdet (Giæverbukta) 25. Uønska snarveier Nei Planen forbedrer tilgjengelighet i området. 26. Skjæringer/ fyllinger Nei Ikke aktuelt 27. Tiltak i området som medfører fare for akutt forurensning 28. Tiltak i området som medfører fare for forurensning til grunn eller Nei Nei Forurensning i grunnen må undersøkes/ kartlegges før igangsetting. Overflatevann ledes til system, forventes ikke å gi forurensning. sjø/ vassdrag 29. Støy fra og i planområdet Ja 2 3 Hotellbygning ligger i gul støysone. Eksisterende støy fra bil- og flytrafikk forventes å øke som følge av områdereguleringsplan. 30. Økt støybelastning Ja 2 3 Eksisterende støy fra bil- og flytrafikk forventes å øke som følge av ytre omstendigheter, jmf. trafikk- og støyutredning Sweco Ingen økning av støy som følge av planen. 31. Høyspentlinje (elektromagnetisk stråling) Ja 2 3 Ingen høyspentanlegg ved/ over tomta. Ny nettstasjon kan etableres i bygget, jmf. avklaring med Troms kraft. Plassering og utfrøelse må hensynta krav til strålefare mot rom for varig opphold. 10

11 Uønsket hendelse/ forhold Aktualitet Nei Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar 32. Område for avfallsbehandling Avfall deponeres på egen eiendom, låst rom. 33. Ulykke med transport til/ Ja 1 3 Det avsettes tydelige og fra eller ved planområdet gode arealer for avstigning ved inngang og parkering. Varelevering til hotellet skjer på egen eiendom, og kanaliseres utenom adkomst. 34. Ulykke i på-/ avkjørsler Nei Jmf. pkt Ulykke med gående/ Nei Jmf. pkt. 16, 25. syklende i planområdet 36. Er tiltaket i seg selv Nei sabotasje-/ terrormål 37. Allmenn ferdsel Nei 38. Tilrettelegging for nødetater Nei Tilgjengelighet for brannbil. Det må etableres stigeledning for slukkevann i bygning. 39. Annen virksomhetsrisiko Ja 1 3 Støv/ forurensing fra omkringliggende veier må ivaretas mhp. inneklima. GJENNOMFØRING Spesielle forhold ved utbygging/ gjennomføring av tiltak: 40. Utbygging i seg selv Ja 1 3 Byggehøyde, bla. Alminnelige krav til SHA skal følges, jmf. byggherreforskriften. 41. Uhell i forbindelse med utbygging 42. Uhell i forbindelse med veibygging Ja 1 3 Nedsatt hastighet ved byggearbeid, skilting/ vakthold. Ja 1 2 Nedsatt hastighet ved veiarbeid, skilting/ vakthold. 11

12 5 RISIKO OG SÅRBARHET I PLANEN 5.1 OPPSUMMERING RISIKOVURDERING Tabell 5: Samla oppsummering av risikovurdering Konsekvenser 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Sannsynlighet 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 5 2. Mindre sannsynlig 30, Lite sannsynlig 42 4, 5, 8,15, 18, 19, 21, 29, 33, 39, 40, 41 Tabellen viser oppsummering av risikomatrisen, aktuelle forhold (relatert til punkt i matrisen) og hvordan risiko er vurdert. Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser krever tiltak. I punktene under drøftes hendelser som er ansett å utgjøre risiko, og som er vurdert som sannsynlig, eller med alvorlig eller svært alvorlig konsekvens. I tillegg er det for noen tilfeller gitt en utdypende begrunnelse for vurdering av risiko. 5.2 RISIKO FOR NATURFORHOLD Planområdet er vurdert å medføre risiko for følgende punkter: Pkt. 5, vindforhold. Området anses ikke å være spesielt utsatt for vindforhold, men pga. planlagt byggehøyde i 9 etasjer, må vindforhold tas i betraktning, både i forhold til bygningsmessig stabilitet mot vind, og vindforhold på bakken. Prosjektering må ivareta tilstrekkelig stabilitet, og antas ikke å medføre spesielle komplikasjoner eller kostnader. Ved planlegging av uterom rundt bygning og inngangsparti, må det tas høyde for at bygningas høyde kan medføre økt turbulens nær bakkenivå. Pkt. 8, grunnforhold. Området ligger under marin grense, og kan potensielt ha mulighet for marin leire i grunnen. Det er utarbeida en geoteknisk rapport (Multiconsult ) for planområdet basert på kunnskap om grunnforhold i nærliggende områder, se vedlegg. Rapporten konkluderer med at det ikke er sannsynlighet for sprøbruddsegenskaper i planområdet. Før oppstart byggearbeider må det foretas konkrete grunnundersøkelser. 5.3 RISIKO FOR SÅRBARE NATUR- OG KULTURMILJØER Planområdet gir ingen risiko for sårbare natur- og kulturmiljøer. 5.4 RISIKO FOR TEKNISK OG SOSIAL INFRASTRUKTUR Planområdet er vurdert å medføre risiko for følgende punkter: Pkt. 15, vei, bru, knutepunkt. Regulerer felles kjørevei til hotellet. Trafikk til/fra området vurderes ikke vesentlig endra som følge av planen. Pkt. 16, gang- og sykkelvei. Det etableres ny gang- og sykkelvei langs nordside av planområdet. Pkt. 18, kraft-/ teleforsyning. Det må etableres ny nettstasjon for tiltaket, jmf avklaring med nettleverandør.

13 Pkt. 19, vann- og avløpstrasé. Hovedtrasé for VA hensyntas i planen, jmf avklaring med Tromsø kommune, vann og avløp. Tilknytningskapasitet er tilstrekkelig. Pkt. 21, flyrestriksjonshøyde. Foreslått høyde er ikke i konflikt med Avinors flyrestriksjonshøyder og skråplan. Tiltaket er forelagt Avinor. I planarbeidet skal løsninger i forhold til trafikksikkerhet, VA, overvann, kraft og tele avklares med gjeldende sektormyndighet eller leverandør. 5.5 RISIKO FOR VIRKSOMHET Hotellvirksomheten medfører ingen risiko i seg selv i forhold til omgivelser. Planområdet er vurdert å medføre risiko for følgende punkter: Pkt , støy fra og i planområdet, økning. Eksisterende støy fra bil- og flytrafikk forventes uendra som følge av tiltaket, det forventes ingen støyendring som følge av virksomhet i planområdet. Det forventes økt trafikkmengde i Kvaløyvegen og Huldervegen som følge av pågående områderegulering, jmf. trafikkutredning utført av Sweco. Deler av planområdet ligger i rød flystøysone, hotellbygning ligger i gul flystøysone. Støyfølsom bebyggelse skal ikke etableres i rød støysone. I gul støysone kan tiltak vurderes dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. I Retningslinje for behandling av støy i planlegging, pkt Etablering av ny bebyggelse i gul sone, heter det: Etablering av andre bygninger med støyfølsomme bruksformål, herunder kontorer og overnattingssteder, kan bare tillates dersom krav til innendørs støynivå er tilfredsstilt. I hht. NS 8175 er krav til innendørs lydnivå for overnattingssteder fra utendørs støykilde i klasse C, max. 35 db. Det er ikke krav til utendørs lydnivå for overnattingssteder. Støy fra fly og biltrafikk skal ivaretas i forhold til innvendig støynivå for hotellvirksomhet, og skal dokumenteres ved gjennomføring av tiltak. I forhold til overnattingssteder, hvor det kun stilles krav til innendørs lydnivå, vil det ikke være rimelig å stille krav til støyutredning på plannivå. Samla støy fra bil og trafikk forventes ikke å overskride nedre grenseverdi for det som kan løses bygningsteknisk, i bygningskropp og tekniske systemer, jmf. hoteller ved Gardermoen og internasjonale lufthavner. Ved byggetiltak må det foretas en akustisk dimensjonering som dokumenterer tilfredsstillelse av lydkrav. Pkt. 31, elektromagnetisk strålefare. Ny nettstasjon for kraft skal etableres i bygg for overnatting/ hotell. Plassering og utførelse må hensynta krav til strålefare. Det kan ikke etableres rom for varig opphold like over eller inntil trafostasjon, jmf. RENBLAD 6002 og Pkt. 33, ulykke med transport til/ fra eller ved planområdet. Trafikkforhold skal utredes og avklares i planarbeidet. Eksisterende cateringvirksomhet på tomta medfører i dag en viss trafikk. Trafikkmengden til området forventes ikke å øke som følge av tiltaket. Trafikkmønsteret til et hotell vil medføre mindre trafikk med varebil, og tilkjøring av varer vil være innafor et begrensa tidsrom og volum. Mange besøkende vil ankomme i taxi, slik at det forventes færre personbiler enn til dagens virksomhet. Det vil være flere ansatte, som parkerer i garasjekjeller. Planen skal regulere inn felles kjørevei i Workinntunet, med gang- og sykkelvei på nordside. Dette vil bedre trafikksikkerhet og tilgjengelighet for gående/ syklende. Pkt. 39, støv fra biltrafikk. Omkringliggende bilveier forventes å få økt trafikkmengde dersom pågående områdereguleringsplan gjennomføres. Hotellbygning vil bli utført med balansert ventilasjon som ivaretar lufttilførsel og filtrering av luftinntak mhp. inneklima.

14 5.6 RISIKO VED GJENNOMFØRING Det anses som liten risiko knytta til gjennomføring, utover normal risiko som følger av byggevirksomhet og bygninger i 9 etasjer. Risiko kan ivaretas gjennom normale kontrollrutiner og løsninger ved gjennomføring, jmf. SHA-planer og byggherreforskriften. 5.7 SAMLA RISIKOVURDERING Analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører nevneverdig risiko, jmf. tabell 5. Alle risikoforhold vurderes som mulige å løse gjennom tiltak i planen eller i gjennomføring av byggetiltak, se pkt. 6. Planarbeidet medfører ingen risikoendringer for omgivelsene. 6 TILTAK OG OPPFØLGING 6.1 TILTAK I PLANFORSLAG Det foreslås følgende avbøtende tiltak som er inntatt i planforslag og utbyggingstiltak: Trafikksikkerhet og forhold for gående/ syklende, jmf. pkt. 5.4, ivaretatt i planforslaget, jmf. vei- og trafikkvurdering planbeskrivelsen. VA-trasé over planområdet, pkt. 5.4, er regulert med hensynssone og bestemmelser som ivaretar nødvendig sikring og hensyn under bygge- og anleggsarbeider. Støytiltak i bebyggelsen, jmf. pkt 5.5, er tatt inn som rekkefølgekrav. 6.2 TILTAK VED UTBYGGING Vindforhold og grunnforhold må ivaretas i prosjektering og utførelse, jmf. pkt Støyforhold må ivaretas i hht. krav til innendørs nivå for hotellet, jmf. pkt. 5.5, både i prosjektering mhp. akustisk dimensjonering, valg av utførelse, produktvalg og detaljering, og ved bygging mhp. utførelse og tetthet. Støv fra trafikk må hensyntas i inneklima, jmf. pkt. 5.5, og påses ved valg og utførelse av ventilasjonsløsning, og bygningsmessig mtp. tetthet. Forskriftsmessig gjennomføring og god informasjon/ skilting må ivaretas i byggetiltak for bygning og veianlegg, jmf. pkt KILDER/ HENVISNINGER NVE, skrednett NGU, løsmasser Radonkart for Tromsø Kommune: Avinor Flysonekart Støyvurdering i forbindelse med områdereguleringsplan for Langnes: Boliger øst for Tromsø lufthavn. Veg og flystøy, Utført av Sweco. Trafikkberegninger for alternative veinett, utført av Sweco

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 Dato: 11.09.2014 Vedlegg til Reguleringsplan for Amsrudvegen 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: 0502 Gjøvik kommune Navn på planen: Reguleringsplan

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM, GNR. 57, BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM, GNR. 57, BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM, GNR. 57, BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 634 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad juni 2015 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger

Detaljer

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 Vedlegg 5 ROS ANALYSE Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 sist revidert: Oppdragsgiver: MEIERIGAARDEN AS INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli.

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Thøring Utbygginsselskap AS reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Plan-id 05120136 2016-02-22 Oppdragsnr.: 5152596 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 ROS-analyse for reguleringsplan Sommer- og vinterløype Rognmoskaret (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 1. Bakgrunn: I henhold til PBL 4-3 utføres det ROS-analyse for Reguleringsplan sommer- og

Detaljer

VADSØ KOMMUNE ROS-ANALYSE. Kartlegging av risiko og sårbarhet DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2 GNR/ BNR: 8/2 PLANID: 2003 2013 003 DATO: 29.04.

VADSØ KOMMUNE ROS-ANALYSE. Kartlegging av risiko og sårbarhet DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2 GNR/ BNR: 8/2 PLANID: 2003 2013 003 DATO: 29.04. VADSØ KOMMUNE ROS-ANALYSE Kartlegging av risiko og sårbarhet DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2 GNR/ BNR: 8/2 PLANID: 2003 2013 003 DATO: 29.04.16 INNHOLD BAKGRUNN... 3 RAMMEBETINGELSER... 3 PLANOMRÅDET...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E Detaljr egu lering for Tomt til Veidekke Industri AS innenfor gnr./bnr. 152/27 og 152/39. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med reguleringen er å

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1. i Halden kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for Englekor gnr/bnr 50/1 i Halden kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim januar 2011 BAKGRUNN Hovedmålet med planforslaget

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4.

FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. FORELØPIG ROS-VURDERING DETALJREGULERING AV MAGNUS BERRFØTTS VEG 2-4. Trondheim, 10.03.2016 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger ca 500m øst for Vallentinlystsenteret og tilhører Strindheim bydel.

Detaljer

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata.

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR område på Sykehuset Levanger. Utarbeidet av: Madsø Sveen arkitekter as for Levanger kommune. Sign.: Kontroll: Antall sider: 5 Dato: 19.05.2014 Bakgrunn

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Stutarhaugen Vel reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Plan-id 05152015003 2015-09-22 Oppdragsnr.: 5150915 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 SAMFUNN Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen»

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av «Harestuengen» DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Gustav Sverdrup- Thygeson, Merete Agnes Kuhle- Hansen, Hege Sverdrup- Thygeson og Ulrik Sverdrup- Thygeson Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad

ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad Oppdragsgiver: Oppdrag: Porsgrunn Kommune ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT VRÅLSÅS GNR 7 BNR 17 Evje og Hornnes kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL.

REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. REGULERINGSPLAN FOR SKOKLEFALD OMSORGSBOLIGER OG DAG-/ AKTIVITETSSENTER GNR./BNR. 2/1487, MFL. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Utarbeidet av: Hjellnes Consult as Postboks 91 Manglerud, 0612 Oslo Dato: 4.mai

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe Dato: 31.10.2012 Detaljreguleringsplan for Borgen barnehage, del av gbnr 48/7, 48/44 m. fl. BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 13 daa og ligger på Borgen i

Detaljer

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380 Lunheim Utbyggingsselskap AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2 Dato: 2011-04-11 Oppdragsgiver: Oppdrag: Lunheim Utbyggingsselskap AS ROS-analyse i forbindelse

Detaljer

Ved etablering av avkjørsler og nedkjøring til parkeringskjellere må det legges vekt på trafikksikker utforming.

Ved etablering av avkjørsler og nedkjøring til parkeringskjellere må det legges vekt på trafikksikker utforming. ROS analyse Skrevet av: ARC Arkitekter AS, v/håkon Hasslan, arkitekt MNAL Sammendrag med anbefalinger og tiltak Analysen viser at ved utbyggingen av Gartnerikvartalet må det tas hensyn til påviste forurensinger

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Skardet masseuttak kommune: Alvdal Dato: 10.08. 2015 Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse ÅS KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Utarbeidet av: Magnus Ohren, Rådgiver, Ås kommune 07.09.2015 1 Innledning 1.1 Om ROS-analyser Risiko og sårbarhetsanalyser

Detaljer

FOR STRANDKANTEN, DELFELT

FOR STRANDKANTEN, DELFELT ROS-ANALYSE Kartlegging av risiko og sårbarhet DETALJREGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN, DELFELT VIa, PLANNR. 1752 DATO: 23.05.14 Innhold BAKGRUNN... 3 RAMMEBETINGELSER... 3 PLANOMRÅDET... 3 MÅL FOR ROS-ANALYSEN...

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland.

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Oppdragsgiver: Oppdrag: Sortland Boligstiftelse ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Dato: 20161117 Skrevet av: Dagmar Kristiansen Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: 600317

Detaljer

1. BAKGRUNN 2. METODE

1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Granlund Dato: 2017-08-01 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til Detaljreguleringsplan for Borgen B4, Ullensaker kommune Utarbeidet av: Forslagsstiller: Neskollen Eiendom AS Konsulent: Siv. Ing. Stener

Detaljer

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03. Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS Vestveien 44 1400 Ski Org. nr.: 998 012 325 Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.2013 Innledning. Samfunnet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44 Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016 Forfatter: September Arkitekter as Forslagsstiller til planforslag: September Arkitekter as Dato: 18.01.15 Oppsummerende

Detaljer

ROS - AN ALYSE REGU LERI N GSPLAN, detaljplan for Skjærsjøen Øst II hyttefelt. Gnr./bnr. 399/2. Steinkjer Kommune

ROS - AN ALYSE REGU LERI N GSPLAN, detaljplan for Skjærsjøen Øst II hyttefelt. Gnr./bnr. 399/2. Steinkjer Kommune ROS - AN ALYSE REGU LERI N GSPLAN, detaljplan for Skjærsjøen Øst II hyttefelt Gnr./bnr. 399/2 Steinkjer Kommune Oppdragsgiver: Kvernå Bygdeallmenning Utarbeidet av: PlanID: 2015005 R I SIKO OG SÅRBARH

Detaljer

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune.

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. Holmsbu Eiendom AS Risiko og sårbarhetsanalyse Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. I henhold til 4-3 i

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Revidert 04.07.2014 1. Bakgrunn og metode Plan- og bygningslovens

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen ROS-ANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune PlanID: L2012004 Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger

Detaljer

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune 07.06.17 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for

Detaljer

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Detaljregulering Nytt Pasienthotell UNN eiendommene.124/86, 124/99, og 128/99 Risiko og Sårbarhetsanalyse.

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Arendal kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Arendal kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Arendal kirkelige fellesråd ROS-analyse for reguleringsplan for Arendal kirkegård Dato: 2014-04-08 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følgeplan-

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Finnøy Kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Ladstein næringsområde Ladstein næringsområde Dato: 31.05.2015 Skrevet av: Irene Hegre Kvalitetskontroll: Margrete U. Stople 1.

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å detaljregulere for frittliggende småhusbebyggelse innenfor

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger. Beskrivelse. Sist revidert: 25-09-14 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING 443R Trollveien boliger Beskrivelse Sist revidert: 25-09-14 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 669 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad Januar 2016 1. Innledning Denne

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 664 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mars 2015 1. Innledning Denne ROS-analysen

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12

ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12 ROS-ANALYSE PLAN 2504P BOGANESVEIEN 10-12 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Metode og prosess 3. Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 4. Analysen viser følgende 1 BAKGRUNN Planlegging etter plan- og bygningsloven

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Ros-analyse. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Saksnummer: 2014/4069

Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Ros-analyse. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Saksnummer: 2014/4069 Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Ros-analyse Detaljregulering Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Saksnummer 2014/4069 Ros-analyse Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HONNE 11.05.2016 Vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 sak 124/16 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Metode og forutsetninger Plandato:16.05.2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020394 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Forsand Kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Detaljregulering Lysebotn Dato: 13.11.15 Skrevet av: Margrete U Stople Kvalitetskontroll: Trygve Valen 1. BAKGRUNN I følge plan-

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby

ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby Oppdragsgiver: Oppdrag: Rose Eiendom AS ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby Dato: 2016-10-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Sissel Nybro 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NANNESTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN: Detaljplan for HOLSTAD B.12 - felt B.1 - PlanID:14-02 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter deler av gnr. 149 bnr 58 og er en detaljregulering

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner som legger

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING SKIFTODDEN PÅ OFTENES I SØGNE KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Gravarsveien 11, gnr. 39 bnr. 1526 Sandnes kommune Konklusjon Det er ikke funnet unormale risikosituasjoner som følge av planlagt tiltak / regulering. Det

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Mulige uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Gnr. 120 bnr. 1, Ramstadfaret, Langhus, Ski kommune Gnr. 120 bnr. 163, Ramstadfaret,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

Detaljregulering for Storvold Grimstad kommune. ROS analyse. Planområdet Storvold med omgivelser

Detaljregulering for Storvold Grimstad kommune. ROS analyse. Planområdet Storvold med omgivelser Grimstad kommune ROS analyse Planområdet Storvold med omgivelser MULTICONSULT Rigedalen 15 4626 Kristiansand Tlf 37 40 20 00 multiconsult.no NO 910 253 158 MVA RAPPORT OPPDRAG Detaljregulering for Storvold

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Et område med PORS stadion, Porsgrunn

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Et område med PORS stadion, Porsgrunn Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Et område med PORS stadion, Porsgrunn 01.10.16 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. 30. november 2015. REGULERINGSPLAN FOR HAGAFOSS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Side 1 av 11

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. 30. november 2015. REGULERINGSPLAN FOR HAGAFOSS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Side 1 av 11 DETALJREGULERING FOR NY FORRETNING OG KOLLEKTIVKNUTEPUNKT PÅ HAGAFOSS I HOL KOMMUNE. PLAN NR. 06203034 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 30. november 2015 REGULERINGSPLAN FOR HAGAFOSS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for område D2 i reguleringsplan for Brenna/Storkaas, Sauherad kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for område D2 i reguleringsplan for Brenna/Storkaas, Sauherad kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for område D2 i reguleringsplan for Brenna/Storkaas, Sauherad kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato 14.07.16 SAMFUNN Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSENDRING KATTAMYRE PLANNR 19880006_01, Eigersund kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen

Detaljer

Reguleringsplan for Søråsen Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Søråsen Planbeskrivelse Reguleringsplan for Søråsen Planbeskrivelse a. Graver AS, brev av 02.09.2010 b. Graver AS, planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsvurdering, dat. 11.05.2010 c. Graver AS, geoteknisk rapport, dat. 19.04.2010

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fortau i Eikeliveien i Ski kommune. Dato Innledning.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fortau i Eikeliveien i Ski kommune. Dato Innledning. Risiko- og sårbarhetsanalyse for fortau i Eikeliveien i Ski kommune Dato 11.03.11. Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må vi

Detaljer

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Dato: 2015-04-08 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 12.06.2015 Underskrift: Monica Schultz Illustrasjon: Plankart i google-earth (Unicotec AS)

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011).

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011). Oppdragsgiver: Gratangen kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Gratangen Dato: 06.06.2017 Skrevet av: Hanne Skeltved Kvalitetskontroll: Sigrid Rasmussen 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r023730000 25.09.2017, Pir II Oslo AS BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer