Ragnar Sturtzel Integrasjoner mot ESA og ephorte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ragnar Sturtzel 2014-04-03. Integrasjoner mot ESA og ephorte"

Transkript

1 Ragnar Sturtzel Integrasjoner mot ESA og ephorte

2 Meg Prosjektgruppen for Noark 4 Web Services Prosjektgruppen for KS Resultat XML En rekke av prosjektgruppene for GeoIntegrasjon Prosjektgruppen for Noark 5 tjenestesnitt EVRY I dag Ragnar Sturtzel 2

3 Integrasjoner mot ESA og ephorte Hvilke typer integrasjoner finnes Hva innebærer de forskjellige standardene Standard eller proprietær integrasjon Hva er utfordringene Hvordan komme i gang 3

4 Hvilke typer integrasjoner finnes

5 5 Fire and forget

6 6 Dialog

7 Forskjellige standarder

8 8 KS Resultat XML

9 9 Noark 4 Web Service

10 MidlertidigByggOgDeleforbud + saksnummer : SaksnummerType + vedtaksdato : Date + status 1 1..* PblByggeDeleForbudOmråde (f rom Byg gef orbu d) + område [0..1] : Flate + posisjon [0..1] : Punkt + saksnummer : SaksnummerType + avgjørelsesdato : Date <<DataType>> SaksnummerType + saksår : Integer + sekvensnummer : Integer <<codelist>> Roll etype + forslagstiller + utarbeidetav OrganisasjonPerson + rolle : RolleType + organisas jon : CharacterString + kontaktperson [0..1] : CharacterString + hentkontaktinformasjon() +planområde 1..* Planområde + område [0..1] : Flate + posisjon [0..1] : Punkt + vertikalnivå : VertikalNivå + leverplanomriss(arealplanid : NasjonalArealplanId) + leverplanposis jon() + leverplansituas jon() + lagrehendelses Punkt() Referanse til plandataene (objektene som besk river plan i henhold til SOSI 4.1). <<enumeration>> <<codelist>> Ny struktur for Planforholdstype Planstatus nasjonalarealplanid (f rom Plan dat a) + endrer / blir endret av + overstyrer / overstyres av + Planlegging igangsatt = 1 + arver bestemmelser fra / overfører bestemmelser til + Planforslag = 2 + opphever / blir opphevet av + Endelig vedtatt arealplan = 3 + Opphevet = 4 <<DataType>> + Overstyrt = 5 NasjonalArealplanId + Vedtatt plan uten rettsvirkning = 6 + Endelig vedtatt plan underlagt tids begrensning = 7 + nummer : Adminis trativenhetsnummer RelasjonTilAnnenPlan + planidentifikasjon : CharacterString + forhold : Planforholdstype 0..* Arealplan + arealplanid : NasjonalArealplanId + plannavn : CharacterString <<enumeration>> +annenplan + plantype : Planty pe Fors lagsstillertype + planstatus : Plans tatus + Privat <<c odelist>> +organisasjonpersjon + planbestemmelse : Planbestemmelse + Offentlig Hendels etype + lovreferanse : LovreferanseType 0..* 0..* + planforslag 1 + lovreferansebeskrivelse [0..1] : CharacterString + opprinneligplanid [0..1] : CharacterString + innsigelse + opprinneligadministrativenhet [0..1] : Integer + endelig planvedtak 1..* 1 + forslagsstillertype [0..1] : ForslagsstillerType + ikrafttredelse + kunngjøring endelig vedtatt plan + nyplanid() + klage + beregnplanstatus () + mindre endring + finnberørteobjekt() + dispensas jon + leverplandata() + opphevelse + kommentar plansaksprosess +plandokument 0..* +hendelse 1..* Plandokument Hendelse + dokumenttype : PlandokumentType + arkivreferanse : Link + type : Hendelsetype + dokumentdato : Date + dato : Date + status [0..1] : DokumentStatus + posisjon [0..1] : Punkt + beskrivelse : CharacterString + navn : CharacterString 0..* saksnummer : SaksnummerType 0..* 1 + hentplandokument() + lagreplandok ument() + søkplandokument() <<codelis t>> Plandok umentty pe + arealplank art + bestemmelser + illustrasjon + konsekvensutredning + planbeskrivelse + rapport + innsigelse + klage + kunngjøring + vedtak + tegnforklaring + georeferertplankart <<enumeration>> DokumentStatus + forslag + gjeldende Innsigelse + innsigelsesmyndighet : InnsigelsesmyndighetType + merknad [0..1] : CharacterString + avgittdato : Date {redefines dato} Listen er ikke utfyllende og endringer (utvidels er) må påregnes, dvs. <<codelist>> innsigelsesmyndighet må InnsigelsesmyndighetType kunne anta andre verdier + Avinor AS enn de fra listen. + Bergvesenet + Biskopene/bispedømmerådene + Direktoratet for sam funnssikkerhet og beredskap + Direktoratet for sam funnssikkerhet og beredskap -Sivilforsvarsdistriktene + Fiskeridirektoratets regionkontor + Forsvarsbygg + Fylkesmennene + Fylkeskommunene + Fylkeslandbruksstyrene + Mattilsynet + Oljedirektoratet + Politidistrik tene + Luftfartstilsynet + Kystverket + Nabokommune + Jernbaneverket + Norges vas sdrags- og energidirektorat (NVE) + Områdesty rene for reindriftssaker + Riksantikvaren + Sametinget + Statens vegvesen Plansaksprosess + fradato : Date {redefines dato} + tildato : Date Kommentar + tekst : CharacterString Kommentar til endelig vedtatt plan <<DataType>> SaksnummerType + saksår : Integer + sek vensnummer : Integer + hentdispensasjonpunkt() + finnhendelser() Dispensasjon + dispensasjon : DispensasjonType + dispfra [0..1] : CharacterString + vedtaksdato : Date {redefines dato} Saksgangsm al 1 + malnavn : CharacterString <<codelist>> KpPlanbestemmelser (fro m Ko mm une (del )Plan ) + Med bestem melser s om egen teks t = Uten bestemmelser = 2 1..* Saksgangstrinn + saksgangnavn + leversaks gangstrinn() Klage + utsattiverksettingavvedtak : Boolean + avgitt : Date {redefines dato} <<codelis t>> DispensasjonType (from EnkeltSaker) + PBL og tilhørende forskrift, vedtek t = PBL = Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vas sdrag = Byggeforsk rifter = Vedtekter til PBL = Arealbruk-/formål kommune(del)plan = KpArealformål grønnstruktur 11-7 pk t 3 = KpArealformål LNFR 11-7 pkt 5 = KPArealformål bruk/vern sjø/vass dr/strands one 11-7 pk t 6 = Bestemmelser kommune(del)plan = Arealbruk-/formål regulerings - /bebyggelsesplan = RpArealformål grønnstruktur 12-5 pkt 3 = RPArealformål LNFR 12-5 pkt 5 = RPArealformål bruk/vern sjø/vass dr/strands one 12-5 pk t 6 = Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan = Hensynssone = Sikrings, støy- og faresone 11-8 bokst a = Infrastruktursone 11-8 bokst b = Randsone rundt verneområder 11-8 bokst c = Båndleggingssone 11-8 bokst d = Veglov = Jordlov = Arbeidsmiljølov = Forurensningslov = 500 Kode 200, 300, 400 og 500 anvendes ikke for planregister <<union>> Administrativenhets nummer + kommunenummer : Kommunenummer + fylkesnummer : Fylkesnummer + statlignummer : Integer = 1 'dispfra' skal ha verdi om dis pensasjon er 'Arealbruk kommune (del) plan = 140', 'Regulerings-/bebyggelsesp lan = 160' eller 'Hensynssone = 170' <<c odelist>> Planbes temmels e (fro m Re gule ring (be byg gel se s)plan ) + Planbestemmelser fremgår kun av kartet = 3 + Planbestemmelser både kart og teks t = 4 <<codelist>> LovreferanseTy pe (f rom Plan dat a) + Før BL 1924 = 1 + BL 1924 = 2 + BL 1965 = 3 + PBL 1985 = 4 + PBL 1985 eller før = 5 + PBL 2008 = 6 GeoIntegrasjon mye mer enn geografi Kart Sak Plan Matrikkel Arkiv 10

11 11 Noark 5 arkivkjerne

12 12 Innsynstjenester

13 13 Arkivering

14 Standard eller skreddersøm

15 15 Standard

16 16 Skreddersøm

17 17 Portaler krever gjerne proprietære tjenester

18 18 Spesielle sakstyper

19 Hva er utfordringene

20 20 Arkivfaglig forståelse

21 21 Holde arkivet konsistent

22 Hvordan komme i gang

23 23 Start med en fagkonsulent

24 24 Fortsett med en arkitekt

25 25 Så utvikler(ne)

26 26 Til slutt en installatør

27 27 NB: Lisens for grensesnittet

28 Ta kontakt! Din vanlige kontakt kan nok hjelpe deg, eller du kontakter Generelle spørsmål: 28

29 Oppsummering

30 Integrasjoner mot ESA og ephorte Hvilke typer integrasjoner finnes Hva innebærer de forskjellige standardene Standard eller proprietær integrasjon Hva er utfordringene Hvordan komme i gang 30

31

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Norges geologiske undersøkelse () Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Utgave: 2.0 Dato: 7. juli 2009 Bruk av geologisk kompetanse i kommunene II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Norges geologiske

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE 15.01.2013, REV. 1, 28.01.2013 REV 2 24.04.2013 1 Forord Stortinget vedtok i 2009 innkjøp av nye kampfly

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Hva er matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Formålet... 4 Innholdet... 5 Systemet... 10 Dataene... 11 Læringsmål... 11 Læringsmål Etter gjennomgang av Hva er matrikkelen skal du

Detaljer

Veiledning til mal for planbeskrivelse

Veiledning til mal for planbeskrivelse Veiledning til mal for planbeskrivelse Innholdsfortegnelse Generer innholdsfortegnelse. Den som ligger i malen tar utgangspunkt i standardoverskrifter i Word. Disse vil variere litt fra versjon til versjon.

Detaljer

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker.

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. ESA HVORDAN BRUKE FORSIDEN DIN: Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. Er du saksbehandler Lage svarbrev eller Ta brevet til etterretning

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer