NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTRONIKK DIPLOMOPPGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTRONIKK DIPLOMOPPGAVE"

Transkript

1 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTRONIKK DIPLOMOPPGAVE Kandidatens navn: Anne Hjønnevåg Nakken Emne: Menneske og samfunn Oppgavens tittel (norsk): Lokasjonsbaserte tjenester teknologi og overvåkning Oppgavens tittel (engelsk): Location based services technology and privacy Oppgavetekst: Lokasjonsbaserte tjenester utnytter at det gjennom forskjellig type teknologi er mulig å finne ut hvor personer befinner seg. I denne oppgaven skal det fokuseres på hvordan teknologier som GSM, UMTS, bluetooth, wlan og RFID kan benyttes til å finne bærere av mobilterminaler. Det skal videre gis eksempler på tjenester som utnytter lokasjonsbasert informasjon til ulike formål, og det skal diskuteres hvilken kommersiell verdi disse tjenestene vil kunne få. Moderne mennesker etterlater seg stadig flere og mer innholdsrike elektroniske spor gjennom bruk av Internet, mobiltelefoner og betalingskort. I oppgaven skal det diskuteres hvilke teknologiske muligheter som ligger i utnyttelsen av slike elektroniske spor, og hvordan disse utfordrer individers privatliv. Det skal studeres hvordan dagens lovverk beskytter personvernet til den enkelte mot at personlige opplysninger blir utnyttet. Det skal videre diskuteres hvilke interesser det er viktig at personvernet ivaretar, og hvilke utfordringer disse står overfor ved utviklingen av stadig mer avansert posisjoneringsteknologi. Oppgaven gitt: 20. januar 2004 Besvarelsen skal leveres innen: 15. juni 2004 Besvarelsen er levert: Utført ved: Institutt for telematikk Veiledere: Lill Kristiansen og Per Morten Schiefloe Trondheim, 15. juni 2004 Lill Kristiansen, faglærer

2 Forord Denne oppgaven er skrevet våren 2004 av Anne Hjønnevåg Nakken. Oppgaven representerer slutten på et fem års langt sivilingeniørstudium innen kommunikasjonsteknologi, og er et samarbeid mellom institutt for telematikk og institutt for sosiologi og statsvitenskap. Under arbeidet med oppgaven har jeg fått god hjelp og støtte fra flere hold. Jeg vil takke mine to veiledere her ved NTNU, Lill Kristiansen og Per Morten Schiefloe, for god hjelp og veiledning under arbeidet med oppgaven. Jeg vil også takke direktør i Radionor Communications, Atle Sægrov, og forsker i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Andreas Stiansen, for at de begge var villige til å la seg intervjue. Jeg vil videre takke sjef for Seksjon for teknisk krypto i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjell Kjeldsen, og avdelingsdirektør i Datatilsynet, Leif T. Aanensen, for at de raskt svarte på mine henvendelser via brev. Til slutt retter jeg en stor takk til advokat i Telenor, Leif Henrik Rønnevik for hans veiledning gjennom de relevante juridiske aspekter. Trondheim, 14. juni 2004 Anne Hjønnevåg Nakken I

3 Sammendrag Gjennom bruk av elektroniske hjelpemidler som mobiltelefon, Internet og betalingskort etterlater mennesker seg stadig flere elektroniske spor. Disse elektroniske sporene gjør det mulig å finne ut hvilke sider en person har besøkt på Internet, når en bil sist passerte en bomstasjon eller hvor en mobiltelefon befinner seg geografisk. Ved riktig prosessering kan slike spor gi detaljerte opplysninger om flere sider av individers privatliv. Tjenester som utnytter muligheten til å finne ut hvor bærere av mobilterminaler befinner seg kalles lokasjonsbaserte tjenester. Disse tjenestene gir informasjon til brukerne basert på deres lokasjon til enhver tid, og strekker seg fra løsninger for bedre logistikk på lagre til hjelpetjenester for utrykningspersonell i ambulanser og brannbiler. Den store variasjonen i lokasjonsbaserte tjenester bidrar til at disse tjenestene spås en lysende fremtid i 3. og 4. generasjons mobilnettverkene. Tjenestene representerer innovativitet og nye løsninger, da de ikke bare er en kopi av muligheter vi tidligere har sett på PC. For å få en bedre oversikt over de ulike lokasjonsbaserte tjenestene er deles de inn i fire kategorier; opplysningstjenester, sporingstjenester, navigasjonstjenester og andre tjenester. Opplysningstjenestene baserer seg på å levere informasjon til brukerne basert på deres lokasjon og brukerprofil til enhver tid. Dette innebærer at brukerne kan motta informasjon om eksempelvis nærmeste hotell eller venners geografiske posisjon. Sporingstjenestene ligner på opplysningstjenestene, men fokuserer på å følge bevegelsene til en terminal over et lengre tidsrom. Dette betyr at denne type tjenester kan benyttes til blant annet å effektivisere forsendelser av produkter siden informasjon om produktenes lokasjon hele tiden er tilgjengelig. Navigasjonstjenestene på sin side kan gi nyttig informasjon til brukere som ønsker å forflytte seg fra et sted til et annet. Denne type tjenester gir informasjon om blant annet nærmeste bussholdeplass og billigste reiserute. Av andre tjenester blir lokasjonsbasert guiding nevnt i denne oppgaven. Lokasjonsbasert guiding gjør det mulig for besøkende på museer, gallerier og liknende å motta informasjon basert på deres lokasjon i lokalet. Lokasjonsbasert informasjon kan samles inn og lagres ved hjelp av flere ulike teknologier. Hvilken teknologi som benyttes i et bestemt tilfelle avhenger blant annet av hvilken presisjon som er nødvendig, hvor raskt lokasjonsoppdateringen skal skje og hvem som tar initiativ til at II

4 lokasjonen innhentes. Metodene som beskrives i denne diplomoppgaven baseres på GSM- og UMTS-teknologien, samt wlan, bluetooth, GPS og RFID. Informasjon samlet inn gjennom bruk av de ulike lokasjonsbaserte tjenestene, samt opplysninger fra elektroniske spor alene, utnyttes ofte av instanser som politi og sikkerhetsmyndigheter. Dette er fordi slike spor blant annet kan fortelle hvor en mobilterminal befinner seg, hvordan den brukes og hvilke personer det ringes til. Det er dermed mulig for politiet å danne seg et bilde av hvordan et bestemt hendelsesforløp foregikk. For at politiet skal kunne gå lenger tilbake i tid i sin etterforskning, ønsker de å utvide tiden opplysninger samlet inn gjennom elektroniske spor blir lagret. Dette setter imidlertid personvernet under økt press siden personlige opplysninger om den enkelte nå vil bli tilgjengelig i et større tidsrom. For at personlige opplysninger om den enkelte ikke skal kunne utnyttes har vi i Norge utviklet et regelverk for å ivareta alle borgernes personvern. Dette lovverket består blant annet av Personopplysningsloven, Ekomloven og den planlagte Arbeidslivsloven. Ettersom mobilbrukere i dag i stor grad forventer å benytte sin terminal på samme måte i utlandet som hjemme, er det også utviklet en rekke internasjonale reguleringer som skal bidra til å sikre et trygt personvern gjennom samarbeid over landegrensene. Norge er påvirket av disse internasjonale reguleringene gjennom blant annet EØS-avtalen og vårt medlemskap i OECD. Datatilsynet er et sentralt kontrollorgan opprettet i 1980, som har i oppgave å kontrollere at de lover og forskrifter angående behandling av personopplysninger som gjelder i Norge blir overholdt. Datatilsynet skal også gi veiledning om sikkerhet i forbindelse med bruk av teknologi og personopplysninger, og rette opp eventuelle misforståelser. I dag opplever vi at Datatilsynet oftere enn noen gang må ta affære ved saker der individers personvern blir truet. Særlig i forbindelse med stadig mer bruk av teknologi i arbeidslivet, må Datatilsynet gripe inn for å identifisere farer for personvernet. For å sikre et godt og stabilt personvern for alle landets borgere også i fremtiden er det viktig at hver enkelt ikke slurver med utlevering av opplysninger om seg selv. Vi kan ofte selv bidra til å ivareta vårt eget personvern ved å være bevisst på hvilke elektroniske spor vi etterlater oss, og hvilke lokasjonsbaserte tjenester vi benytter. Dette blir en stadig større utfordring ettersom ny teknologi og nye tjenester i dag introduseres i markedet hyppigere enn noen gang tidligere. III

5 Forkortelser AAD Arbeids- og administrasjonsdepartementet A-GPS Assisted GPS CDMA Code Division Multiple Access CGI Cell Global Identifier CI Cell Identifier DNMI Det Norske Metrologiske Institutt DTD Data Type Definition E-CGI Enhanced Cell Global Identity EFN Elektronisk Forpost Norge E-OTD Enhanced Observed Time Difference EPC Electronic Product Code ETSI European Telecommunications Standards Institute GMLC Gateway Mobile Location Center GSM Global System for Mobile Communication GTIN Global Trade Item Number HTTP Hypertext Transfer Protocol MAC Medium Access Control MCC Mobile Country Code MLP Mobile Location Protocol MNC Mobile Network Code MPC Mobile Positioning Centre MPP Mobile Positioning Protocol NSA National Security Agency OECD Organisation for Economic and Cultural Development OMA Open Mobile Alliance PAN Personal Area Network PT Post- og teletilsynet RFID Radio Frequency Identifier RTD Relativ Tids Differanse SLIS Standard Location Immidiate Service SOAP Service Oriented Access Protocol TA Timing Advance IV

6 TDMA Time Division Multiple Access TDOA Time Difference of Arrival TLRS Triggered Location Reporting Service UL-TOA Uplink Time of Arrival UMTS Universal Mobile Telecommunication System wlan Wireless Location Area Network XML Extensible Markup Language V

7 Figur- og tabelliste Tabell 12.1: Oversikt over ulike typer lokasjonsbaserte tjenester Figur 12.1: Eksempel på værmelding for Trondheim på mobilterminalen [www.netcom.no] Figur 12.2: Lokasjonen til kontakter vises på mobilterminalen [Teleservice Lab, Roland, NTNU] Figur 15.1: Området telefonen kan befinne seg i ved Cell ID [Alsnes, 2003] Figur 15.2: Området terminalen kan befinne seg i ved retningsbaserte antenner [Alsnes, 2003] Figur 15.3: Området terminalen kan befinne seg i ved Cell ID med Timing Advance [Alsnes, 2003] Figur 15.4: Et A-GPS system skjematisk fremstilt [Alsnes, 2003] Figur 15.5: Radioøyets utbredning [Lie, 2002] Figur 15.6: RFID systemet [Rossi, 2003] Figur 16.1: Strukturen til Mobile Location Protocol (MLP). Modifisert figur fra [Lie, 2002] Figur 22.1: Ufullstendige personopplysninger innsamlet om Herr Jensen Figur 22.2: Fru Olsen skal ha innsyn i opplysninger om seg selv Figur A.1: Hyperbolsk triangulering der terminalen befinner seg langs en hyperbel mellom to basestasjoner... i Figur A.2: Hyperbolsk triangulering der terminalen befinner seg i krysningspunktet mellom to hyperboloider.... i Figur A.3: Sirkulær triangulering der en terminal finner sin posisjon basert på informasjon fra tre basestasjoner...ii Figur A.4: Posisjonering av terminal ved UL-TOA metoden...ii VI

8 Innhold FORORD...I SAMMENDRAG... II FORKORTELSER...IV FIGUR- OG TABELLISTE...VI INNHOLD... VII DEL 1: BAKGRUNN INNLEDNING AVGRENSING PRESISERING AV TERMINOLOGI OPPGAVENS OPPBYGGING METODE... 5 DEL 2: KOMMERSIELL DEL INNLEDNING KOMMERSIELL DEL VIKTIGHET AV NYE TJENESTER OG INNOVATIVITET BRUKSOMRÅDER FOR LOKASJONSBASERTE TJENESTER PERSONLIGE TJENESTER GIR MINDRE SEGMENTER UTVIKLING OG MARKEDSFØRING DEL 3: TJENESTENE INNLEDNING TJENESTE DEL FIRE KATEGORIER FOR LOKASJONSBASERTE TJENESTER Opplysningstjenester Pulltjeneste med interaksjon mellom bruker og nettverk Pushtjeneste med interaksjon mellom bruker og nettverk Pulltjeneste uten interaksjon mellom bruker og nettverk Pushtjeneste uten interaksjon mellom bruker og nettverk Sporingstjenester Navigasjonstjenester Andre tjenester DEL 4: TEKNISK DEL TEKNISK INNLEDNING ELEKTRONISKE SPOR TEKNISK SETT LOKASJONSMETODER Lokasjonsoppdatering i GSM og UMTS Cell ID Enhanced Observed Time Difference (for GSM) / Time difference of Arrival (for UMTS) Hyperbolsk triangulering Sirkulær triangulering Uplink Time of Arrival (UL-TOA) Integrasjon med GPS VII

9 Terminalassistert oppslag (A-GPS) Terminalbasert oppslag Lokasjonsoppdatering i wireless LAN (wlan) Proximity i wlan Cordis RadioEye Lokasjonsoppdatering i bluetooth Bluetoothspesifikasjonen Proximity i bluetooth Radioøyet i bluetooth Lokasjonsoppdatering ved bruk av RFID RFID systemet RFID leseren RFID brikkene RFID rekkevidde og frekvenser RFID posisjonering PROTOKOLLER FOR OVERFØRING AV LOKASJONSINFORMASJON Mobile Location Protocol (MLP) Mobile Positioning Protocol (MPP) Open Mobile Alliance (OMA) SIKKERHETSMEKANISMER Sikre applikasjoner og terminaler Nettverkssikkerhet Rutiner Sikkerhet kontra brukervennlighet og effektivitet VEIEN VIDERE DEL 5: JURIDISK DEL INNLEDNING JURIDISK DEL ELEKTRONISKE SPOR JURIDISK SETT LOVENE OG DERES BETYDNING FOR TJENESTENE Frivillighet Innsyn Korrekte opplysninger Loven om elektronisk kommunikasjon INTERESSEMODELLEN Individuelle interesser Kollektive interesser INTERNASJONAL PÅVIRKNING Personopplysninger over landegrensene Påvirkning fra OECD Påvirkning fra Europa og EU Internasjonal terror PERSONVERN I ARBEIDSLIVET PERSONVERN OG KRIMINALITETSBEKJEMPELSE GRENSER FOR PERSONVERNET OVERVÅKNING - EN VANE? DEL 6: AVSLUTNING DRØFTING KONKLUSJON BIBLIOGRAFI VIII

10 APPENDIKS A...I APPENDIKS B... III APPENDIKS C...IV APPENDIKS D...VI IX

11 Del 1: Bakgrunn Lokasjonsbaserte tjenester utnytter at teknologi kan brukes til å fastslå hvor bærere av terminaler befinner seg. Disse tjenestene innebærer at det vil bli behandlet personopplysninger og gir derfor personvernet nye utfordringer. - Dag Wiese Schartum [Personvern og lokasjonsbaserte tjenester, 2003] 66 1 Innledning Personverninteressene til hver enkelt av oss møter stadig nye utfordringer. Dette er blant annet fordi ny teknologi gjør det mulig å samle inn personlige opplysninger etter mer moderne metoder. Lokasjonsbaserte tjenester gjør det for eksempel mulig å finne ut hvor bærere av mobile terminaler befinner seg. Dermed kan brukerne tilbys relevant informasjon basert på deres tilholdssted til enhver tid. Slike tjenester kan gi brukerne flere nyttige muligheter. Likevel setter de personvernet under økt press siden personlige opplysninger om den enkelte bruker blir samlet inn og lagret av tjenesteleverandøren. Denne oppgaven studerer hvordan elektroniske spor, i hovedsak samlet inn gjennom lokasjonsbaserte tjenester, stadig utfordrer individers personvern. Oppgaven beskriver de relevante lover og reguleringer som gjelder for beskyttelsen av personverninteresser, og hvordan disse stadig settes på nye prøver. Det finnes i dag masse gode grunner for å overvåke, registrere og kontrollere. For eksempel settes det opp stadig flere kameraer rundt omkring i samfunnet for å gi borgerne en følelse av trygghet. De aller fleste elektroniske sporene vi etterlater oss gjennom en vanlig dag blir av samme grunn lagret og registrert. Disse sporene kan blant annet kan hjelpe politiet i sin etterforskning av kriminell aktivitet da de kan gi nyttig informasjon om et bestemt hendelsesforløp. Likevel representerer innsamlingen av opplysninger en fare for individers privatliv. I hvilken grad bør vanlige mennesker finne seg i overvåkning og innsyn i privatlivet av hensyn til lov og orden [Jakobsen, 2004] 75? Vi ser stadig flere debatter og spalteplass i media om teknologi og overvåkning. Særlig etter terroraksjonene i USA 11. september 2001 og Madrid 11. mars 2004 har bevisstheten rundt 1

12 dette temaet akselerert. Flere land, også Norge, har fått et mindre restriktivt regelverk for overvåkning og personvern etter disse tragiske terroraksjonene. Men er aksjoner utført av kriminelle aktører er nok til å bryte gamle prinsipper om privatlivets fred? Det er sannsynlig at utviklingen av nye lokasjonsbaserte tjenester bare vil fortsette i årene som kommer. De nye tjenestene vil som i dag innebære en behandling av sensitive personopplysninger. I denne sammenheng er det relevant å stille spørsmål ved hva som må til for at disse tjenestene skal slå an i markedet? Er alt som teknologien gjør mulig ønskelig? Tjenester som behandler sensitiv informasjon reguleres i dag gjennom et bredt og solid regelverk. Her i landet er det i hovedsak Datatilsynet som kontrollerer at disse reglene blir overholdt. Men kan det lovverket vi har i dag sikre et solid personvern også til etterfølgende generasjoner? Jeg har gjennom arbeidet med denne oppgaven fått øynene opp for hvor viktig det er å vite om de truslene moderne teknologi gir personvernet. Gjennom et studium sterkt fokusert på teknologi og tjenesteutvikling, var det nyttig å heve blikket for å se hvordan ny teknologi hele tiden skal passe inn i det samfunnet vi lever i. Gjennom arbeidet med oppgaven har jeg ikke bare fått gode kunnskaper om viktigheten av beskyttelsen av personverninteresser, men også et sterkt engasjement omkring emnet. Dette engasjementet vil følge meg videre i min yrkeskarriere. 2 Avgrensing Denne diplomoppgaven omhandler ulike aspekter ved lokasjonsbaserte tjenester, og et knippe lokasjonsbaserte tjenester blir derfor gjennomgått. Det er ikke mulig å presentere alle slike tjenester da det finnes tilnærmet uendelig med variasjoner av dem. Det er bare fantasien som setter grenser for hvordan lokasjonsbaserte tjenester kan utnyttes. Jeg har i denne diplomoppgaven valgt å presentere lokasjonsbaserte tjenester av forskjellig type for å få frem de store ulikhetene blant dem. På samme måte som det finnes et stort antall lokasjonsbaserte tjenester, finnes det også flere ulike teknologier for å fastsette lokasjonen til brukerterminaler. I denne oppgaven presenteres fem teknologier som kan benyttes til å lokalisere bærere av terminaler. Disse teknologiene er GSM, UMTS, wlan, bluetooth og RFID. Grunnen til at akkurat disse teknologiene er valgt 2

13 er at det er de som er mest relevant for min utdannelse her ved NTNU i Trondheim. Det er også disse teknologiene som spås størst betydning i årene som kommer [Alsnes, 2003] 26. Lokasjonsbaserte tjenester innebærer at det blir behandlet personopplysninger. Dette er fordi disse tjenestene lagrer informasjon om for eksempel enkeltindividers lokasjon samt bruk av mobilterminal. Denne behandlingen av personlige opplysninger blir regulert og kontrollert gjennom norsk lov. I denne diplomoppgaven blir viktige lover som personopplysningsloven, loven om elektronisk kommunikasjon og den planlagte arbeidslivsloven gjennomgått. Dette er fordi disse lovene i forskjellige situasjoner legger vesentlige begrensninger på utnyttelsen av elektroniske spor samlet inn gjennom blant annet lokasjonsbaserte tjenester. Også viktige internasjonale lover blir nevnt, da kommunikasjon og utlevering av personopplysninger over landegrensene blir stadig mer vanlig. Det finnes flere lover, både nasjonale og internasjonale, som er relevante for beskyttelsen av den enkeltes privatliv. På grunn av begrenset tid og relevans for oppgaven blir likevel ikke alle disse lovene nevnt i denne diplomoppgaven. 3 Presisering av terminologi Med lokasjon i denne oppgaven menes det den geografiske plasseringen til en person eller en gjenstand. Lokasjonsdata er dermed informasjon som forteller hvilket geografisk sted som er relevant i ethvert tilfelle. Lokasjonen til en mobilterminal kan eksempelvis være midt på Bakke bro i Trondheim. Posisjon på sin side er lokasjon i forhold til et bestemt referansepunkt. Posisjonsdata kan derfor være et sett av koordinater eller annen informasjon som sier hvor en person eller gjenstand er i forhold til det bestemte punktet. I tilfeller hvor det hentes inn posisjonsdata, er det derfor nødvendig med mer informasjon for å finne den endelige lokasjonen. Posisjonen til en mobilterminal kan oppgis som 10 meter rett nord for basestasjon B20. For å finne lokasjonen til denne terminalen er det dermed behov for informasjon om lokasjonen til den aktuelle basestasjonen. En terminal defineres i denne oppgaven som den gjenstanden som benyttes for at brukerne skal kunne koble seg på de nettverk som til enhver tid er tilgjengelige. Dette innebærer at både mobiltelefoner, bærbare PCer og GSP-mottakere er terminaler. Disse terminalene bæres typisk av personer, og gjør det mulig for disse å koble seg opp mot eksempelvis telenettverket. Det i denne sammenhengen viktig å presisere at det ikke trenger være personer 3

14 som bærer en terminal. Enkelte terminaler er så små at de kan integreres i objekter av ulik art. For eksempel kan de forskjellige pallene på et lager bære hver sin terminal. Disse terminalene kan holde oversikt over pallens lokasjon, status og andre relevante parametre. At terminalene er mobile betyr at de ikke er knyttet til noe fast tilkoblingspunkt. En mobil terminal er dermed en terminal som kan endre lokasjon uten at kontakten med nettverket brytes. 4 Oppgavens oppbygging Denne diplomoppgaven er delt i seks hoveddeler; bakgrunn, kommersiell del, tjenester, teknisk del, juridisk del og en avsluttende del. Den første delen er et bakgrunnskapittel som har som formål å klargjøre oppgavens problemstilling og løsningsmetode. Dette kapittelet tar for seg hva oppgaven som helhet skal handle om, og beskriver blant annet de presiseringer og avgrensinger som er nødvendige. Den andre delen av oppgaven tar for seg det kommersielle aspektet ved lokasjonsbaserte tjenester. Denne delen fokuserer på hva som må til for at nye tjenester skal slå an i markedet generelt, og hvordan dette påvirker introduksjonen av lokasjonsbaserte tjenester. Dette innebærer blant annet hvordan de nye tjenestene blir markedsført, hvilket prisnivå de blir lagt på og hvilket brukergrensesnitt de får. Hvor populære de nye tjenestene blir i markedet avhenger først og fremst av innholdet i selve tjenesten. Den kommersielle delen av oppgaven henger dermed tett sammen med del tre som tar for seg bruksområdene til de lokasjonsbaserte tjenestene. Flere lokasjonsbaserte tjenester er tilgjengelige allerede i dag, og det utvikles stadig nye varianter. Disse tjenestene varierer sterkt med hensyn til blant annet brukergrensesnitt, brukergrupper, pris, tilgjengelighet og presisjon. Del tre av oppgaven tar for seg et variert utvalg av de lokasjonsbaserte tjenestene for å vise det store mangfoldet som eksisterer i denne type tjenester. Denne delen knyter tette bånd til alle de andre delene av oppgaven. Som nevnt er innholdet i selve tjenestene en avgjørende faktor når den kommersielle verdien skal bestemmes. I tillegg er tjenestene avhengige av at det finnes en teknologi som gjør dem tilgjengelige i markedet. Tjenestene må også tilpasses de lover og reguleringer som er relevante i norsk lov, og er dermed tett knyttet opp mot også den juridiske delen av diplomoppgaven. 4

15 Den fjerde delen av oppgaven beskriver hvordan posisjon og lokasjon til brukerterminaler kan finnes rent teknisk. Denne delen tar for seg de metodene som benyttes for lokalisering i teknologiene GSM, UMTS, wlan, bluetooth og RFID. Teknologien skal innfri de kravene brukerne setter til blant annet tilgjengelighet, pålitelighet og presisjon, uten at dette går ut over den enkeltes rett til privatlivets fred. All ny teknologi som utvikles må tilpasses det lovverket som til enhver tid er gjeldende. Den femte delen av oppgaven beskriver derfor de relevante juridiske aspektene ved lokasjonsbaserte tjenester. Lokasjonsbasert informasjon om et bestemt individ er en personlig opplysning, og kommer dermed inn under personopplysningsloven. I tillegg blir det i stor grad behandlet andre personlige opplysninger som eksempelvis navn, bakgrunn og kontoinformasjon ved utlevering av lokasjonsbasert informasjon. Den siste delen av oppgaven er en avsluttende del. Her finnes det en drøfting over de sannsynlige utviklingsbanene for lokasjonsbaserte tjenester og personvern. I denne delen er også oppgavens konklusjon, samt bibliografi med oversikt over alle referanser benyttet i arbeidet med oppgaven. For å få fullt utbytte av hele diplomoppgaven kreves det at leseren har forkunnskaper om trådløs teknologi og moderne telekommunikasjon. Dette gjelder likevel spesielt for den tekniske delen av oppgaven. Leseren kan dermed få tilnærmet fullt utbytte av de andre delene uten denne type kunnskaper. 5 Metode I denne diplomoppgaven har jeg benyttet flere metoder for å tilegne meg nødvendig kunnskap omkring de temaer som blir diskutert. Jeg har i stor grad benyttet skrevne kilder i form av bøker, magasiner, artikler og rapporter, samt utnyttet de store mengdene informasjon som er å finne på Internet. I de tilfeller hvor Internet ble benyttet som kilde til informasjon la jeg vekt på å benytte kun seriøse aktører som offentlige nettsteder og store firmaer. Grunnen til dette er at informasjon funnet på Internet sjelden er kvalitetssikret, og kan derfor inneholde opplysninger av varierende kvalitet og sannhetsinnhold. Jeg har også kontaktet enkelte personer via brev og e-post. På denne måten har jeg mottatt svært nyttig informasjon fra personer som har store kunnskaper innen sitt felt. Særlig brevene 5

16 fra Kjell Kjeldsen, sjef for seksjon for teknisk krypto i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og avdelingsleder Leif T. Aanesen i Datatilsynet gav meg svar på mange av mine spørsmål. Jeg har også intervjuet to personer i forbindelse med oppgaven. Administrerende direktør i Radionor Communications, Atle Sægrov, tok meg godt imot på sitt kontor i Trondheim. Der hadde vi en lærerik og motiverende samtale omkring arbeidet hans firma driver, samt markedet for lokasjonsbaserte tjenester generelt. Jeg har også intervjuet forsker i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Andreas Stiansen, for å finne ut litt mer om hvilke krav Forsvaret setter til utlevering av personlige opplysninger gjennom det offentlige telenettet. Begge intervjuene foregikk svært uformelt, slik at det ble en fri dialog mellom meg og intervjuobjektet. Likevel hadde jeg før begge intervjuene satt opp en intervjuguide for å lettere kunne holde tråden i samtalen. 6

17 Del 2: Kommersiell del Location of the customer will become the location of the business - [Gershman, 2003] 4 6 Innledning kommersiell del For å være konkurransedyktige i et stadig mer krevende telemarked må operatørene jevnlig innføre nye og spennende tjenester som brukerne er villige til å betale for. De nye tjenestene må være nyttige og ikke for kostbare, samt ha mulighet til å kunne skreddersys til kundenes individuelle behov. De lokasjonsbaserte tjenestene spås en lysende fremtid i 3. og 4. generasjons mobilnettverkene, da de representerer nye muligheter og anvendelsesområder innen mobilkommunikasjon [Johansen, Gruschke, 2002] 2. Tjenestene er relevante innenfor flere typer informasjonsutveksling, og har det potensial som trengs for å gi kundene mer nytte av sin mobilterminal. Hvorvidt tjenestene vil slå an i markedet er avhengig av flere faktorer. Brukere av telekommunikasjon kan kun benytte seg av tjenester de vet om og som de har råd til. Det er derfor viktig at tjenestene markedsføres på en fornuftig måte, og at de ikke prises for høyt. I denne delen av diplomoppgaven blir det gjennomgått hvorfor det er så viktig for utviklerne av nye tjenester at de hele tiden er innovative og tør tenke nytt. Det blir også gjennomgått hva som skiller de lokasjonsbaserte tjenestene fra andre tjenester, og hva som er fordelen med lokasjonsfunksjonaliteten. Det vil også bli sagt litt om hvordan lokasjonsbaserte tjenester kan gjøres personlige, hvordan de prioriteres markedsført, og hvem som forventes å bli brukerne av denne type tjenester. 7 Viktighet av nye tjenester og innovativitet Av de tjenester som er blitt innført de siste årene har ikke alle greid å leve opp til de forventninger som ble dannet på forhånd. Mulighet til Internet på mobiltelefonen (WAP) ble for eksempel aldri den suksessen i Norge som flere hadde spådd før innføringen. Det viste seg 7

18 at denne tjenesten var klumsete og tungvint i bruk, og ble av mange kun sett på som en dårlig etterligning av mulighetene som allerede eksisterte på PC. De forholdsvis mindre skjermene som mobilterminalene innehar førte til at informasjon på nettsider i flere tilfeller var nærmest uleselig. Lokasjonsbaserte tjenester og posisjonering skiller seg fra WAP ved at de ikke er en direkte etterligning av muligheter som allerede eksisterer på PC. Lokasjonsbaserte tjenester er derimot selvstendige tjenester som kan tilføre høyere verdi til mobile brukere. Som Dag Nyrud i Beep Science utrykker det: Personifisering og lokalisering gjør at mobiltjenestene ikke bare blir en tynn versjon av noe vi kan gjøre et annet sted [Johansen og Gruschke, 2002] 2. Lokasjonsbaserte tjenester er tjenester som egner seg godt til mobilterminalene da forespørsler av denne typen ofte er impulsive og trenger et raskt svar. Det blir da tungvint å måtte ta frem en bærbar PC, selv om dette kan gi større lesbarhet til selve svaret. Kontrasten til å skulle laste ned og lese et stort dokument er tydelig, da brukeren i det siste tilfellet sjelden er impulsiv og dermed har tid til å ta frem sin PC. Lokasjonsbaserte tjenester viser at det er viktig å være innovativ og hele tiden lete etter nye muligheter med den stadig mer avanserte teknologien som eksisterer. Det er flere grunner til at en alltid er nødt til å være innovativ i telekommunikasjonsbransjen. I boka UMTS Services [Kaaranen og Neimi, 2000] 27 blir følgende årsaker trukket frem som de viktigste: Det kommer stadig krav om nye tjenester Utvikling av ny teknologi gir nye muligheter Alltid en trussel fra nye konkurrenter For utviklingen av lokasjonsbaserte tjenester har nok de to første punktene vært mest relevante. Nye tjenester kan ofte oppstå når muligheter som allerede eksisterer på terminalene blir kombinert på originale måter. For eksempel kan informasjon om lokasjon gi økt verdi til tjenester som allerede har eksistert en stund. Til og med samtale kan få økt verdi ved at lokasjonsinformasjon er tilgjengelig. Det er for eksempel svært nyttig for ansatte på AMKsentraler å kunne se hvor innringere av nødmeldinger befinner seg geografisk, da dette kan effektivisere utsendelsen av utrykningskjøretøy. Også utviklingen av ny teknologi har gjort en innføring av lokasjonsbaserte tjenester mulig. Telenor Forskning og Utvikling (FoU) er opptatt av å utvikle ny teknologi, og har som mål å være innovative ved å utvikle teknologielementer som bidrar til en fremtidsrettet tjenesteutvikling [Brede, 2004] 25 8

19 8 Bruksområder for lokasjonsbaserte tjenester Tjenesteinformasjon er all type informasjon en bruker kan innhente ved bruk av sin mobilterminal. Dette innebærer informasjon som eksempelvis samtaledata, dagens værmelding, sportsresultater, Internettbesøk, chat og tekstmeldinger. For å få en bedre oversikt over hvor lokasjonsbaserte tjenester passer inn i et slikt mylder av muligheter er det vanlig å dele informasjon basert på posisjon inn i fire typer; informasjon, personifisering, kommunikasjon og interaktivitet [Johansen og Gruschke, 2002] 2. Informasjon Muligheten til å utnytte lokasjonsbaserte opplysninger er nyttig når brukere etterspør informasjon om ulike forhold. Dette er fordi operatørene i sin respons da kan gjøre opplysningene mer relevante ved å utnytte kundens posisjon. Brukerne kan dermed motta informasjon om eksempelvis hvor nærmeste hotell er, hvordan været blir i morgen, hvilke venner som er i nærheten eller når neste buss fra nærmeste busstasjon går. Personifisering Lokasjonsbasert informasjon kan også utnyttes til å innhente personlige opplysninger om den enkelte kunde. Dette kan gi kundene en følelse av individuell behandling, da operatørene tilbyr tjenester basert på den enkeltes lokasjon og behov. Eksempel på dette er at en kunde får overført en ringetone eller en logo til sin mobilterminal basert på situasjon og interesse. En ringetone er med på å gjøre mobilterminalen personlig, og må derfor tilpasses den enkelte. En Rosenborg-supporter kan dermed få tilbud om å laste ned sangen Heia Rosenborg som ringetone mens han eller hun er på fotballkamp på Lerkendal. Kommunikasjon Informasjon om lokasjon kan også bidra til å gjøre kommunikasjon gjennom samtale eller utveksling av tekst- og bildemeldinger rikere. Med kameramobil er det for eksempel mulig å overføre levende bilder under en samtale, noe som kan gjøre det lettere for partene å forstå hverandre. Informasjon om lokasjon er også relevant i tilfeller hvor en person for eksempel 9

20 har gått seg bort. Det kan da være nyttig for den som skal forklare riktig vei hjem å se hvor vedkommende til enhver tid befinner seg. Interaktivitet Her finner vi serverbaserte tjenester som bruker lokasjonsbasert informasjon til å koble mennesker sammen. Disse tjenestene gjør det mulig å ha en samtale med både kjente og ukjente mennesker som oppholder seg i nærheten av hverandre. Det kan for eksempel oppstå en tjeneste der en person på sin telefon kan få opp en oversikt over alle single mennesker i 500 meters radius som ønsker å chatte, spille spill, eller bare ha en samtale. 9 Personlige tjenester gir mindre segmenter De lokasjonsbaserte tjenestene skal kunne gi enhver kunde et så personlig tilbud som mulig [Ahonen og Barrett, 2000] 30. Det betyr at selv om alle mennesker har forskjellige interesser, livsstil og verdisyn, skal tjenestene likevel gi en følelse av å være individuelle. Dette oppnås ved at tjenestene bli skreddersydd til enhver kunde. For å kunne gi alle kunder et personlig tjenestetilbud er tjenesteleverandørene avhengig av å innhente opplysninger om den enkelte. De nødvendige opplysninger kan finnes blant annet gjennom utnyttelse av elektroniske spor, da informasjon om kundenes kommunikasjon og brukermønster her blir samlet inn og lagret. Privat informasjon om den enkelte bruker blir på denne måten viktig for tjenesteleverandørene, og det kan derfor argumenteres for at de kommersielle aktørene setter personvernet under økt press [Teknologirådet, 2004] 14. De lokasjonsbaserte tjenestene samt operatørenes større viten om kundenes privatliv kan utnyttes i eksempelvis spredningen av reklameinformasjon. En butikk kan utnytte sin lokasjon til å sende ut reklame om sine produkter til alle som passerer butikken. I enkelte tilfeller kan slik reklame være relevant og nyttig for de passerende, men i de fleste tilfeller oppleves en slik markedsføring som irriterende og uønsket. Reklamen kan bli mer relevant ved at den enkeltes brukerprofil blir tatt med i utsendelsen. Butikken vil da kun sende ut reklame til personer de vet interesserer seg for sine produkter. Dette gjør situasjonen for brukerne noe bedre, men vil likevel i mange tilfeller oppleves som mas og en invasjon av privatlivets fred. I Norge har vi i dag et lovverk som gjør det mulig for personer å reservere seg mot denne type markedsføring på mobilterminalene. Det er likevel usikkert hvor mange som vil benytte seg 10

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi Posisjoneringstjenester for mobiltelefon 1. Innledning Posisjoneringstjenester har utallige anvendelsesområder. I denne oppgaven skal det brukes en

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

En lokasjonsavhengig reiselivstjeneste drøfting av nøyaktighet, bruksområde og tjenestekvalitet

En lokasjonsavhengig reiselivstjeneste drøfting av nøyaktighet, bruksområde og tjenestekvalitet drøfting av nøyaktighet, bruksområde og tjenestekvalitet Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanningen i Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi av Hans Anders Hvale Grimstad, mai 2002 Sammendrag Denne oppgaven

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig?

Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig? Sikkerhetskonferansen 2015 Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig? Martin Gilje Jaatun 1 SINTEF IKT Hvem er vi? SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon Anvendt forskning FoU-partner

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Dette dokumentet er ment å gi svar på noen av de vanligste spørsmålene i forbindelse med etableringen av SMS tjeneste via Teletopia SMS Gateway. Dokumentet er

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB opprinnelsesmarkering Versjon 1.1. juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Avinors Retningslinjer

Avinors Retningslinjer Avinors Retningslinjer PERSONVERN, COOKIES OG MARKEDSFØRING Oppdatert 18. september 2015 Innhold 1. Behandlingsansvarlig... 2 2. Behandling av personopplysninger... 2 3. Nærmere om Avinors Digitale Reisefølge

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler

TJENESTEBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler TJENESTEBESKRIVELSE NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler Versjon 1.0, september 2012 NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler Versjon 1.0, september 2012 Side 1 av 5 1.! Innledning... 3! 2.!

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.09 August 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere?

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? artikkel Bredbånds-WWAN Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? Sømløs høyhastighetstilkobling blir stadig viktigere for enhver vellykket forretningsvirksomhet og effektiviteten til

Detaljer

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen

RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen RFID - Økt sporbarhet i hele verdikjeden Øyvind Haugen Kvalitetsavdelingen Agenda Hva er RFID? Virkemåte EPC Bruksområder Fordeler Utfordringer RFID og Tollpost Globe Hva er RFID Introduksjon Radio Frequency

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

Dagens tekst. Datatilsynet 1. Norge anno 2010 overvåking og kontroll. Bjørn Erik Thon Direktør i Datatilsynet. - Sosiale medier

Dagens tekst. Datatilsynet 1. Norge anno 2010 overvåking og kontroll. Bjørn Erik Thon Direktør i Datatilsynet. - Sosiale medier Norge anno 2010 overvåking og kontroll Bjørn Erik Thon Direktør i Datatilsynet 14.03.2011 Side 1 Dagens tekst - Sosiale medier - Finans og forsikring hva er viktig framover - Datalagringsdirektivet hva

Detaljer

XML og Mobilt Internett

XML og Mobilt Internett XML og Mobilt Internett Bjørn Nordlund forsker bjornno@nr.no www.nr.no Bakgrunn Cand Scient fra UIO Jobber med mobile tjenester Multimodale grensesnitt Kontekstavhengige tjenester Har også jobbet med en

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.4, april 2012 NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.4, april 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Laget. Håkon Larsen Eckholdt kommer fra Skien og studerer Kybernetikk og robotikk 2.

Laget. Håkon Larsen Eckholdt kommer fra Skien og studerer Kybernetikk og robotikk 2. Laget Håkon Larsen Eckholdt kommer fra Skien og studerer Kybernetikk og robotikk 2. år. På fritiden liker han å utfordre seg selv ved blant annet dronebygging og prosjekter som sprenger egne grenser. Eksempel

Detaljer

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS

Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS SPESIALISTER REKRUTTERER SPESIALISTER Datasikkerhetserklæring Kelly Services AS Innhold Vårt engasjement ovenfor personvern Hvilke personlige opplysninger samler vi inn? Hvem deler vi personopplysninger

Detaljer

Personvern eller vern av personopplysninger. Hvem vet hva om oss

Personvern eller vern av personopplysninger. Hvem vet hva om oss Personvern eller vern av personopplysninger Hvem vet hva om oss Vi er i fare overalt Opplysninger fra netthandel misbrukes Kan redusere netthandelen Skattelister brukes til å finne ofre - 2004 Pengeuttak

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester KoKom IKT-forum 2015 Stig Solberg Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom En slags oversikt 2 Tale over webplattformen Basert på webprotokollen HTTP Mest

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt

signalstyrken mottatt fra mini-bts-laveffektsstasjonen, å registrere signalstyrken mottatt 1 Lokaliseringsmetode for mobiltelefon BESKRIVELSE TEKNISK OMRÅDE [0001] Oppfinnelsens omfang og gjenstand er knyttet til en fremgangsmåte for lokalisering av en mobiltelefon, og anvendes særlig for utføring

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Introducing: The blackbox. Mulige bruksområder

Introducing: The blackbox. Mulige bruksområder Introducing: The blackbox BlackBox er en liten boks som distribuerer et WAP-bokmerke via BlueoTuth teknologi over til en mobiltelefon. På mobiltelefonen kjøres det en bakgrunnsapplikasjon som automatisk

Detaljer

Hva vet appen om deg? Catharina Nes, seniorrådgiver i Datatilsynet

Hva vet appen om deg? Catharina Nes, seniorrådgiver i Datatilsynet Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner Catharina Nes, seniorrådgiver i Datatilsynet Hvorfor en undersøkelse om apper? Bruk av mobilapplikasjoner øker

Detaljer

Trådløs Brukerhåndbok

Trådløs Brukerhåndbok Trådløs Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-

Detaljer

Personvern bare for voksne?

Personvern bare for voksne? Personvern bare for voksne? Stian Lindbøl Prosjektleder, trygg mediebruk for barn og unge Personvernkommisjonen 6. mars 2008 Kort om trygg bruk-prosjektet Skal fremme trygg bruk av interaktive digitale

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.5, februar 2015 NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.5, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner.

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Kjell Borthne, Ronny Kristiansen Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Michael 2005; 2: 137 43. Sammendrag De fleste helseforetak i Norge har innført, eller er i ferd med å innføre

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen?

Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Hvordan velge i jungelen av nettbrett? Hva med den personlige datamaskinen? Stein Kristiansen 6. oktober 2014 Enkel mobiltelefon eller smarttelefon? Enkel mobiltelefon?

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Interesse for nye tjenester og ny teknologi. Delrapport 7 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014

Interesse for nye tjenester og ny teknologi. Delrapport 7 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014 Interesse for nye tjenester og ny teknologi Delrapport 7 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen... 3 Folk er åpne for å ta i bruk

Detaljer

Vår digitale sårbarhet teknologi og åpne spørsmål

Vår digitale sårbarhet teknologi og åpne spørsmål Lysneutvalget 2014-2015 Vår digitale sårbarhet teknologi og åpne spørsmål Janne Hagen utvalgsmedlem i Digitalt Sårbarhetsutvalg 1 Før i tida 2 Nå. Telefonen er datamaskin Apper Wearables Intelligente «dingser»

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

Personvern og lokalisering

Personvern og lokalisering Personvern og lokalisering Sjekkpunkt Behandles personopplysninger? Personopplysning: Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Behandling av personopplysninger: Enhver bruk av personopplysninger,

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy

Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy Midtveisrapport Mobilt prosjekthådteringsverktøy Nirojah Melina Balagumar Tor-Erik Askildsen Neethi Warman Rasalingam Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Beskrivelse av Mobilt prosjekthåndteringsverktøy...

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB opprinnelsesmarkering Versjon 1.3, august 2010 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3

Detaljer

Tjenester i skyen hva må vi tenke på?

Tjenester i skyen hva må vi tenke på? Tjenester i skyen hva må vi tenke på? Renate Thoreid, senioringeniør Datatilsynet, Tilsyn og sikkerhetsavdeling Side 1 Visjon: Datatilsynet i front for retten til selvbestemmelse, integritet og verdighet

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

INF2120 Prosjektoppgave i modellering. Del 1

INF2120 Prosjektoppgave i modellering. Del 1 INF2120 Prosjektoppgave i modellering Del 1 Håkon Ulvestad haakonu@ifi.uio.no Jonas Winje jonaw@ifi.uio.no Amaia Santacoloma amaiac@ifi.uio.no Rakel Johnsen rakelj@ifi.uio.no Våren 2006 Innledning Prosjektoppgaven

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

10 gode grunner til å bruke EffektivEpost.no

10 gode grunner til å bruke EffektivEpost.no 10 gode grunner til å bruke EffektivEpost.no Epostmarkedsføring er et av de kraftigste verktøyene tilgjengelig for å kommunisere og utvikle forretningsforhold. Men, epostmarkedsføring kan kun være så virkningsfullt

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Internett Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

Personsikkerhet. Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon.

Personsikkerhet. Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon. Personsikkerhet Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon. Er man ute av syne eller hørselsrekkevidde for andre mennesker krever dette ekstra oppmerksomhet! Hva kan gjøres for å skape trygghet?

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Introduksjon Bakgrunn

Introduksjon Bakgrunn 1 Introduksjon Den foreliggende oppfinnelsen beskriver en metode for å presentere visuell informasjon relatert til et objekt eller struktur. Mer spesifikt er oppfinnelsen beskrevet ved en metode for å

Detaljer

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss:

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss: Øving D1 i MMI Innledning Til oppgaven har jeg valgt å vurdere nettsidene www.netcom.no og www.telenor.no. Disse to telegigantene har en stor kundegruppe og gir da en større varians av målgruppen. Til

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Elektroniske spor. Innsynsrett, anonymitet. Personvernutfordringer. Innsynsrett. Informasjonsplikt og innsynsrett

Elektroniske spor. Innsynsrett, anonymitet. Personvernutfordringer. Innsynsrett. Informasjonsplikt og innsynsrett Elektroniske spor Innsynsrett, anonymitet Kirsten Ribu Kilde: Identity Management Systems (IMS): Identification and Comparison Study Independent Centre for Privacy Protection and Studio Notarile Genghini

Detaljer

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim 17 19 januar 2002 Berit Skog ISS NTNU Ann Iren Jamtøy Sentio as INNHOLD INNLEDNING...3 1. UNGDOM OG SMS...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hvorfor har de unge mobiltelefon?...5

Detaljer

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Bedriftsiaden 2012 Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Eirik Nesse, Direktør for Portefølgestrategi 27. mars 2012 Ryktene om vår død er betydlig overdrevet... bt.no 16. mai 2011

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet

PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE. NRDB Nummerportabilitet PRODUKTBESKRIVELSE TJENESTE NRDB Nummerportabilitet Versjon 2.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 8 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Personvernpolicy for markedsføringsregister

Personvernpolicy for markedsføringsregister Personvernpolicy for markedsføringsregister 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

IKT utvikling i samfunnet.

IKT utvikling i samfunnet. IKT utvikling i samfunnet. Hvordan påvirkes de med lav IKT-kunnskaper, av dagens IKT-bruk i samfunnet. Og hvordan påvirker det folk med lave IKT-kunnskaper av dagens utvikling av datasystemer? Forord Abstrakt

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00275 Dato for kontroll: 11.04.2012 Rapportdato: 08.01.2013 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: WiMP MUSIC AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Årnes Jørgen Skorstad 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt www.seedesign.no Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt Utgiver: Redd Barnas rettighetssenter Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Tlf: 22 99 09 00 www.reddbarna.no

Detaljer

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3

Forord... 3. Introduksjon til studentresponssystem... 3. Hva er et studentresponssystem?... 3. Hvorfor bruke SRS?... 3 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Introduksjon til studentresponssystem... 3 Hva er et studentresponssystem?... 3 Hvorfor bruke SRS?... 3 Hvordan blir undervisningen ved bruk av SRS?... 3 Hva slags enhet

Detaljer

SMS Konkurranse. YoYo Mobile din nye samarbeidspartner. pr. 1. januar - 2007. YoYo Mobile as «ET HAV AV MULIGHETER»

SMS Konkurranse. YoYo Mobile din nye samarbeidspartner. pr. 1. januar - 2007. YoYo Mobile as «ET HAV AV MULIGHETER» YoYo Mobile din nye samarbeidspartner YoYo Mobile leverer et stort utvalg av tjenester både på sms, mms og wap. «ET HAV AV MULIGHETER» Bli med på utviklingen og mulighetene av mobile innholdstjenester!

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Byrådsak 37/09. Dato: 22. januar 2009. Byrådet. Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen SARK-172-200800021-5

Byrådsak 37/09. Dato: 22. januar 2009. Byrådet. Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen SARK-172-200800021-5 Dato: 22. januar 2009 Byrådsak 37/09 Byrådet Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen ANDH SARK-172-200800021-5 Hva saken gjelder: Bergen bystyre vedtok i forbindelse med behandling av Strategisk

Detaljer

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Nettverk og relasjonsbygging Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Hvorfor har vi relasjoner? Eller: Hvordan skal bedriften organisere samarbeid med omverdenen? Innkjøp Leverandør A Leverandør

Detaljer

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert,

Innledning. Det geniale med GEOREG er at systemet er fullstendig automatisert, Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

NSMs kryptoaktiviteter

NSMs kryptoaktiviteter NSMs kryptoaktiviteter Norsk kryptoseminar 2007 Terje Jensen Seksjon for kryptoteknologi terje.jensen@nsm.stat.no www.nsm.stat.no Norwegian National Security Authority Making Society Secure 20. november,

Detaljer

Teori om sikkerhetsteknologier

Teori om sikkerhetsteknologier Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tomas Holt 22.8.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LN479D/LV473D Nettverksikkerhet Innhold 1 1 1.1 Introduksjon til faget............................

Detaljer

02 www.blastmanager.no

02 www.blastmanager.no 02 NY NETTBASERT DOKUMENTASJONS OG PLANLEGGINGSTJENESTE FOR BERGSPRENGERE OG ALLE SOM ER INNVOLVERT I SPRENGNINGSARBEID. KNYTTER AKTØRENE SAMMEN BYGGHERRE / KONSULENT HOVEDENTREPRENØR UTFØRENDE ENTREPRENØR

Detaljer

1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011. Øystein Meyer

1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011. Øystein Meyer 1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011 Øystein Meyer Hva er 1881 Mobilsøk? Opplysningen 1881 Mobilsøk er ett avansert og effektivt søkeverktøy tilpasset for bruk på mobiltelefonen.

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

VisualMobility 2.0. Hurtigreferanse1.0. Funksjoner. Komme igang

VisualMobility 2.0. Hurtigreferanse1.0. Funksjoner. Komme igang VisualMobility 2.0 Hurtigreferanse1.0 Funksjoner VisualMobility tilbyr full trådløs integrasjon mellom kontor og maskin. Trådløs dataoverføring Fjernsupport rett på skjermen Lokalisering av maskinen på

Detaljer

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april.

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april. Årsrapport 2009 Historikk 1993 NetCom åpner mobilnettet 27. september. Telemonopolet blir brutt, og Norge får konkurranse i telemarkedet. Mobilmarkedet får to aktører, og ringeprisene på mobilsamtaler

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Sentralisert Node Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie

Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie Tarjei Eriksen Ormestøyl Anders Kløvrud Rognstad Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Dag Svanæs,

Detaljer