VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING"

Transkript

1 F 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10 Likestilling mellom kjønnene «10 Lek og læring «11 Læring og danning «11 Dokumentasjon og vurdering «12 Månedskalender/plan «13-34 Månedsplan: August.side September «15-16 Oktober.» November «19-20 Desember. «21 22 Januar... «23-24 Februar.. «25-26 Mars.. «27-28 April. «29-30 Mai. «31-32 Juni. «

3 Hvitsten naturbarnehage er en foreldredrevet barnehage som ligger i nydelige omgivelser i skogen på Hvitsten, ikke langt fra flotte Hvitsten strand. Vi er omringet av skog og åker, og vi bruker området flittig. Vi har også grei avstand til Ramme Gård hvor vi hilser på dyrene og koser oss med maten vår utenfor kafeen. Skogen rundt oss byr på mange spennende turmuligheter med alt den har å by på. Hit går vi ofte for å boltre oss med alt det spennende vi finner her. Hos oss har vi barn i alderen 0-6 år. Vi holder til i underetasjen til Hvitsten grendehus og har store, flotte lokaler. Vår åpningstid er Vår adresse er Grendehuset, 1545 Hvitsten og barnehagen kan kontaktes på telefon eller på mail Mer informasjon ligger på vår hjemmeside VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING INNLEDNING Hvitsten Naturbarnehages årsplan skal gi brukerne informasjon om dagligdagen i barnehagen, hva slags aktiviteter - og målene med dem. Den gir også personalet utgangspunkt ved måneds/ukesplanlegging. Barnehagens pedagogiske profil er at barnehagen skal være et sted hvor vi tar hensyn til det enkelte barns behov og hvor de opplever trygghet og trivsel - og hvor personalet viser omsorg, er kjærlige, empatiske, omtenksomme, har øyne på hver finger har godt humør - og er faglig dyktig med mye mer. Overordnet målsetting er nedfelt i Lov 17. juni 2005 om barnehager, og Rammeplan for barnehagen. 3

4 FORMÅL FOR BARNEHAGEN Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger Barnehagen skal møte alle barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. DE SJU FAGOMRÅDENE: I rammeplanen stilles det krav om at barna skal få erfaring med 7 ulike fagområder. Alle disse blir lagt vekt på gjennom de aktiviteter vi har i løpet av året tilpasset barnas alder og utvikling. Barnehagen organiserer ikke, og legger ikke opp til formell læring der bare ett av fagområdene blir tatt opp. Barnehagen jobber tverrfaglig. Mye av læringen skjer også i hverdagens her-og-nå situasjoner og i lek. Vi vil vise hvordan vi jobber med de syv fagområdene utifra barnas alder gjennom en progresjonsplan: PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 4

5 Fagområdene 1-2 år 3-4 år Førskolebarn Kommunikasjon, språk og tekst Vi voksne snakker med og ikke til barna. Alle barna skal få kjennskap med fortellinger i løpet av året. Personalet skal hjelpe barna å sette ord på følelsene og opplevelsene. I hverdagen skal personalet være oppmerksomme på hva barna interesserer seg for å snakke med dem om dette. Personalet skal lese bøker for barna og ha sangsamlinger. Alle barna skal glede seg over og få gode erfaringer med bøker, rim, regler og musikk. Det skal være bøker tilgjengelig. Alle barna skal delta i rollelek der de bruker språket. De voksne skal observere og hjelpe barna med fokus på dette. Barna lærer lekekoder og språk i lek med andre barn. Personalet skal legge til rette for leken. Vi har førskole en gang pr. uke med egen plan. Det skal være bøker tilgjengelig. Barna skal få mulighet til å løse konflikter selv, mens de voksne er tilstede og støtter dem. Førskolen har fokus på aktivitet, mestring og glede. Kropp, bevegelse og helse Barna skal være ute hver dag. Vi skal gå på tur hver uke. Barna skal være ute hver dag. Vi går på tur hver uke. Barna skal være ute hver dag. Vi går på tur hver uke. Barna skal tilbys sunne måltider hver dag. Barna skal få erfaring med ball, store klosser, puter o.l. som oppfordrer til aktivitet. Vi vil ha samlinger med bevegelse til sang og musikk hver uke. Barna skal tilbys sunne måltider hver dag. Barna får delta på matlaging. Barna skal tilbys sunne måltider hver dag og barna får være med å lage den Barna får erfaring med ulike regelleker i barnehagen. Barna vil øve på å holde orden på egne ting som for eksempel sekk, klær m.v. 5

6 Fagområdene 1-2 år 3-4 år Førskolebarn Kunst, kultur og kreativitet Barna får erfaring med forming som for eksempel plastelina, maling, klippe, lime. Barna skal få erfaring med forming som for eksempel plastelina, maling, klippe og lime. Barna vil få være med på tur til ulike kulturarenaer som for eksempel Ramme gård. Natur, miljø og teknikk Barna skal få erfaring med norske folkeeventyr, fortellinger og sanger. Barna skal i hovedsak gå selv på turer. Barna skal få sanseopplevelser gjennom å ta, føle, se, lytte og smake. Vi voksne skal være lyttende og observerende og støtte opp under barnas initiativ og interesser. Vi voksne skal være forbilder ved å vise respekt for alt liv i naturen. Barna får erfaring i å uttrykke seg gjennom formingsfaget som tegning, maling, plastelina, drama, dans mv. Barna vil få grunnleggende trafikkopplæring når vi er på tur. Ved lengre turer brukes vogn. Barna skal hovedsakelig gå turer i nærmiljøet, for eksempel i skogen. Vi voksne skal være forbilder ved å vise respekt for alt liv i naturen. Barna skal få lære å bruke data, nettbrett, fotoapparat og lage sine egne bilder (fotoutstilling) Vi skal bruke skogen og friområder på turdager. Vi voksne skal undre oss over naturens fenomener sammen med barna. Vår filosofi: «Det finns ikke dårlig vær, bare dårlige klær» Besøke brannstasjonen i Vestby Barna skal få bruke data, nettbrett, fotoapparat og lage sine egne bilder (fotoutstilling) Barna skal få et positivt forhold til å gå på tur i skog og mark da vi stort sett går på tur i nærmiljøet i skogsområder. Vi vil besøke Ramme gård. Vi er ute hver dag. Besøke brannstasjonen i Vestby. Barna skal få bruke data, nettbrett, fotoapparat og lage sine egne bilder (fotoutstilling) 6

7 Fagområdene 1-2 år 3-4 år Førskolebarn Etikk, religion og filosofi Vær mot andre slik som du vil at andre skal være mot deg! Vi voksne er viktige rollemodeller og må være bevisst på hvordan vi opptrer overfor hverandre og overfor barna. Vi voksne skal ha en åpen og undrende holdning til barnas spørsmål. Vi voksne skal sette ord på følelser slik at vi hjelper barn å lære om ulike følelser. Vi voksne skal gi positiv bekreftelse når barn viser empati og forståelse. Vi vil markere høytider i de ulike religioner representert i barnegruppen. Dette gjennom samlinger og å bruke tradisjoner fra høytiden Vi voksne er viktige rollemodeller i hvordan man opptrer overfor hverandre. Vi voksne skal møte barnas tro, spørsmål, og undring med alvor og respekt. Vi voksne skal gi positiv bekreftelse når barna viser empati og forståelse for hverandre. Vi skal hjelpe barna å gjenkjenne egne og andres følelser. Vi vil markere høytider i ulike religioner representert i barnegruppen. De voksne må legge til rette for vennskap og inkludering, og være oppmerksom hvis noen faller utenfor og hjelpe dem i prosessen med å bli inkludert Vi markerer høytider i barnehagen, gjennom samlinger, sanger og tradisjoner Vi vil være gode rollemodeller og være i dialog med det enkelte barn. Alle barna i barnehagen skal føle seg verdifulle. Barna får innsikt og erfaring med samfunnets grunnleggende verdier og normer som for eksempel å dele med hverandre, snakke hyggelig med hverandre, ta hensyn, trøste alle som er lei seg. Vi voksne vil fokusere på stemninger, det å være sammen og gode forventninger i førjulstiden. De voksne må legge til rett for vennskap og inkludering av alle barna som kommer inn i gruppa 7

8 Fagområdene 1-2 år 3-4 år Førskolebarn Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Vi vil gå turer i nærmiljøet og samtale om det vi ser og opplever. Barna vil lære seg å vente på tur gjennom øvelse i hverdagen. Oppleve at gutter og jenter får samme muligheter. Gå på turer til ulike kulturtilbud i nærmiljøet som for eksempel, aktiviteter på Grendehuset, Ramme gård og Hvitsten kirke Vi vil synge sanger og fortelle eventyr som inneholder telling. Barna skal få muligheten til å utforske alle rommene i barnehagen. Barna får erfaring med ulike geometriske former, som sirkel, kvadrat og trekant. Vi skal gå på turer i nærmiljøet og samtale med barna om hva vi ser og opplever. Vi skal lytte til barn, høre på det de har å si og la dem medvirke i egen hverdag. Vi voksne skal sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og andre. Vi må hjelpe barna til å forholde seg til de normer og regler som er i barnehagen og samfunnet generelt. Barna er med på å rydde, sortere og kategorisere lekene. Dette gir erfaring i antall, mengde og former. Vi voksne skal sette ord på matematiske begreper i hverdagen. Telle hvor mange som skal spise. Telle hvor mange som er kommet, ikke kommet Vi skal innrede rommene slik at de innbyr til lek. Vi forholder oss til de normer og regler som gjelder i samfunnet for øvrig. Barna er med å kildesortere og hjelpe til med å gå med søppelet. Vi besøker skolene barna skal begynne på. Vi benytter oss av nærmiljøets muligheter som aktiviteter på Grendehuset, Hvitsten kirke, Hvitsten strand, Ramme gård og skogens mange overraskelser. Fast samarbeid med andre barnehager i løpet av året Barna har tilgang til ulike spill, tellemateriell, klosser og formingsmateriell. Barna er med på matlaging der de blant annet erfarer vekt og mengde. Telle hvor mange som skal spise Og dekke bordene Vi jobber med oppgaver med fokus på antall, form og rom. 8

9 BARNS MEDVIRKNING Barns rett til medvirkning er innlemmet i barnehagelovens 3. Barn i barnehagen skal ha rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. De skal delta aktivt i planlegging, og deres synspunkter skal vektlegges. Medvirkning betyr ikke at barna skal bestemme, men de skal ha muligheten til å påvirke sin egen hverdag etter alder og modenhet. For at barna skal være medvirkende må personalet: Være aktivt til stede hos barna Legge til rette for at barna kan komme med sine meninger Være lyttende til hva barna formidler Møte barna med anerkjennelse for deres uttrykk Tolke de yngstes signaler Reflektere over egne holdninger og væremåte i samspill med barna Veilede barna gjennom de daglige gjøremål med respekt Ved å vektlegge barns rett til medvirkning ønsker vi at de skal få uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Barns rett til ytringsfrihet må ivaretas. Både kroppslig og språklig gir barna uttrykk for hvordan de har det. De minste formidler gjerne sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige utrykk. Barna må stimuleres til å tenke selv og oppmuntres aktiv til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Vi i personalet må ta utgangspunkt i disse ytringene når barnas rettigheter som deltager i barnehagen skal ivaretas. 9

10 FØRSKOLEN Barnas siste år i barnehagen er et spennende år; nå er de førskolebarn! I år har vi syv førskolebarn. Gjennom dette året skal vi ha førskolegruppe en gang i uken hvor vi jobber med skoleforberedende oppgaver, og barna får også litt ekstra ansvar for ulike oppgaver i hverdagen som å hjelpe til å tømme søppel, passe på at lys er slått av når vi er ute og hjelpe til å passe på at de andre barna bruker passe med vann og papir på badet. Gjennom dette vil førskolebarna være våre miljøagenter; de hjelper oss voksne med å gjøre barnehagen miljøvennlig. Førskolebarna vil få hver sin førskolebok hvor vi gjennom året jobber med ulike oppgaver relatert til skolearbeid. Her jobber vi med bokstaver, tall, former, preposisjoner og andre morsomme utfordringer. De skal også lære å bruke nettbrett. Andre mål for førskolebarna vil være: Gi barnet den trygghet og omsorg som er nødvendig i forhold til å skulle flytte over fra barnehage til skole. Å trene på å vente på tur Å være mer selvstendig i det daglige Å jobbe med førskoleboken og med aktiviteter med fokus på språk og sosiale ferdigheter. Å gå på spennende turer Å få felles opplevelser med førskolegruppa. Å samarbeide med barn fra andre barnehager i kommunen Overgang barnehage skole: Allerede fra september det siste barnehageåret jobber vi spesifikt mot barnas overgang til skolen. Vi lager forskjellige temagrupper hvor barna får egne arbeidsbøker som de jobber med. De er selv med på å lage regler for førskolegruppa. Vi drar på turer med dem og vi samarbeider med andre barnehager både i barnehagene og på tur. Vi har foreldresamtaler med barnas foreldre hvor vi går igjennom tiden frem mot det første året på skolen og deres forventninger til dette. Når sommeren nærmer seg vil vi dra å besøke skolen barna skal gå på. I mai/juni vil også skolene invitere til egne bli-kjent-dager på skolen. Førskoleforeldrene kalles inn til egne foreldresamtaler før sommeren. Det viktigste med førskolen er at vi tar utgangspunkt i hvert enkelt individ. Vi krever ikke det samme av alle, men øver på de ulike målene ut ifra barnets ståsted og vi gjør dette på en lystbetont måte. 10

11 EN FLERKULTURELL BARNEHAGE: Hvitsten Naturbarnehage har barn og voksne fra flere ulike land. Noen av disse barna har 1 norsk forelder mens andre har begge foreldrene fra ett annet land. Følgende land er representert hos oss: Tyskland, England, Filippinene, Sør-Afrika, Mexico, Colombia, Iran, Kosovo, Finland, Sverige og Danmark. Og derfor ser vi på oss selv som en flerkulturell barnehage og det mener vi er en styrke i ett flerkulturelt samfunn. Barna skal lære om vår kultur, inkludert vår samiske kultur, om andre land og kulturer - og viktigheten av å akseptere og respektere andre, selv om de ikke har samme bakgrunn som oss. Vi skal lære sanger på andre språk og f.eks. å telle til ti. I språkgruppa lærer også barna engelske ord og sanger. LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I følge rammeplanen skal likestilling mellom kjønnene gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Hvitsten Naturbarnehage tilrettelegger aktivitetene så barna selv kan velge. Når barna kler seg ut, ser vi ofte at gutter velger kjoler og skjørt og jenter velger cowboyhatter og verktøysbelter. Noen av guttene vil også ha sminke og neglelakk - når det er et av tilbudene. I kjøkkenkroken ser vi at guttene deltar på likefot med jentene. Men vi har sett at de kan være bevisst sitt kjønn på den måten at en gutt ikke vil være mor i rolleleker fordi han er gutt. Ute har vi Gråtasstraktorer som jentene kan finne på å bruke. Når barna leker ute, så leker gutter og jenter ofte sammen, og de velger stort sett de samme aktivitetene. Personalet har en bevisst holdning til at barna skal behandles likt. 11

12 LEK OG LÆRING: Leken er en stor og viktig del i barns liv. Gjennom leken frigjør barnet egne krefter og anlegg. Leken kjennetegnes med at den er frivillig og indremotivert. Hvis man prøver å tvinge et barn til å leke, bryter leken sammen. I leken får fantasien fritt spillerom og barnet kan skape sin egen virkelighet. Leken fremmer viktige læringsprosesser og utvikling på det språklige, fysiske, sosiale og emosjonelle plan. For små barn er leken en av de viktigste måter å behandle kriser på. Lekens formål er at barnet gjennom leken kan beherske sin virkelighet, det vil si den psykiske utvikling og tilpassningsfunksjon. Leken gir mulighet til å skape modellsituasjoner av virkeligheten sånn at barnet kan eksperimentere og planlegge. Barnet kan igjennom leken kompensere for eventuell angst, d.v.s at leken har en terapeutisk effekt. Barnet kan leke, iscenesette og gjenskape ulystbetonte og angstfylte opplevelser og på den måten bearbeide disse (Erik H Eriksen) Lek har en særlig plass i småbarnepedagogikken, da vesentlige psykiske forandringer foregår og kommer til uttrykk gjennom leken. Leken forbereder overgangen til nye, høyere utviklingstrinn. (Leontjev) LÆRING OG DANNING Hva (mål): Hvorfor: Hvordan: -Gi barnet den best mulige start i livet! -God sosial kompetanse -At andre har lyst til å være sammen med det. -Barnehagen skal være med på å skape et godt grunnlag for aktiv deltagelse i ett demokratisk samfunn. -Foreldrene skal være trygge på at barnet har det best mulig -Være gode eksempler for barna -Vise dem oppmerksomhet, glede og omsorg. -Gi dem rom for lek og hvile. -Gi dem rom for læring og refleksjon etter alder og modenhet. -Veilede dem i vanskelige situasjoner -Vær tydelige og kjærlige voksne. -Vær konsekvent og 100 % til å stole på -Lære dem viktigheten av å være høflig, se andre -Gjensidig respekt -Lære dem å vise respekt til andre mennesker de møter Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem. 12

13 DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunene som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Glade og trygge barn er i seg selv en dokumentasjon på at de har det bra i barnehagen. Her er noen eksempler på hvordan vi dokumenter vårt arbeid: Barnehagen har ukeplan som sendes ut til foreldrene på mail, legges ut på nettsiden og henges på infotavlen i gangen. Barnehagen lager dagsrapport der det fortelles litt om dagen med bilder og tekst.,..og i bilder på den digitale bilderammen. Viktig info skrives opp på infotavlen. Den daglige kontakten med foreldre og foresatte. Barnehagen har en nettside hvor foreldre og andre kan få et innblikk i hvordan livet er i barnehagen vår. Utstillinger i barnehagen. Evaluering Aktiviteten og det daglige arbeidet i barnehagen skal hele tiden vurderes for at vi skal kunne videreutvikle kvaliteten på det tilbudet vi gir. Dette gjøres bl.a. ved.: Foreldresamtaler v/ konferansetimer, foreldremøter og ellers i hverdagen. Observasjoner av hvert enkelt barn, kontaktbarn. Barnemøter/barnesamtaler, individuelt og gruppevis. Personalet egenvurderer etter planlagte aktiviteter, og ved spesielle hendelser i hverdagen. Vurdering i personalgruppa, gjøres i personalmøter, planleggingsdager og i barnehagens ledergruppe. Barnehagens samarbeidspartnere: Foreldre/foresatte, SU Kommune, administrasjon Private og kommunale barnehager Skole, Barnevern, PPT (Pedagogisk, psykologisk tjeneste). Helsestasjon og andre 13

14 August 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mathias 2 år Planleggingsdag 19. Oppstart for nye barn. Velkommen til oss! Selbie

15 August 2014 Hovedfokus for august vil være innkjøring og nytt år. Vi tar imot våre nye barn fra 19. august og utover og vil sette fokus på tilvenning for disse og å komme igang med nytt år for gamle barn. Tilvenning: August er måneden hvor nye barn, foreldre og personal starter opp. Mange behov skal ivaretas, og vi ser viktigheten av å bruke god tid slik at alle små og store blir trygge i barnehagen. Målet er enkelt: Vi vil at alle skal glede seg til å komme til barnehagen! Mål for tilvenning Bli kjent med det fysiske miljøet i barnehagen; inne/ute Bli kjent med hverandre; barn/barn, barn/personal og personal/foreldre Skape gode rutiner; følge dagsrytmen Oppleve gruppetilhørighet Hva er tilvenning? Barnas opplevelse av den første tiden er svært viktig for deres senere forhold til barnehagen. Tilvenningstid kaller vi den tiden barna trenger for å bli trygge på de nye voksne, kjent med rommene, rutinene og de andre barna. Når de opplever at de voksne i barnehagen er gode nok som omsorgspersoner i tillegg til mor og far (og eventuelt andre som står dem nær), er de modne for å slippe dere noen timer om dagen. En av de voksne i barnehagen fungerer som tilknytningsperson for barnet den første tiden slik at omsorgsfunksjonen gradvis kan overføres til den ene og ikke i første omgang mange forskjellige voksne. Hvorfor må vi ha tilvenning? I en ukjent verden er barn helt avhengige av å orientere seg ut fra det nære og trygge. Ofte er det nok at en av foreldrene eller andre som står dem nær er tilstede i samme eller tilstøtende rom. Da utforsker barna både hus, leker og nye mennesker med stor trygghet og entusiasme de orienterer seg fra det kjente og trygge mot det ukjente og utrygge. Dersom tryggheten mangler klarer ikke barna å leke, ta kontakt med andre barn og voksne, eller orientere seg i omgivelsene. 15

16 September 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Oliver 5 år (07.09) Silje 5 år Ella Lucia 5 år (20.09)

17 September 2014 Tema: Sansene Innhold: Innhøsting Lek med sanser Metoder: Vi plukker frukt og bær i nærområdet Vi bruker innhøstede produkter til matlaging Vi tester ut smak, lukt, hørsel og syns-sansene våre gjennom ulike leker og aktiviteter. Fagområder vi er innom: Kommunikasjon, språk og tekst Natur, miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form 17

18 Oktober 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag FN`internasjonale barnedag Kl 19. Foreldremøte FN dagen Mia 5 år

19 Oktober 2014 Tema: Kreativitet, skog og strand Innhold: Turer til skog og sjø Kreativt bruk av materiale fra naturen Feirer FN dagene (FN\s internasjonale barnedag og FN dagen. Metoder: Vi samler inn det vi finner i naturen Vi lager ulike ting med det vi finner Vi har potettrykk Vi lager FN-flagg og snakker om hvorfor vi feirer FN-dagene. Fagområder vi er innom: Natur, miljø og teknikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form 19

20 November 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Anne-Lene (02.11.) Amalie 2 år (Farsdag søndag) Tobias 3 år (09.11) Plandag!

21 November 2014 Tema: Eventyr Innhold: Eventyr og fabler Dikting, vi lager våre egne eventyr Metoder: Vi leser eventyr Vi spiller eventyr med konkreter Vi lager våre egne eventyr Vi lager en felles eventyrbok Vi lager noe til farsdagen Fagområder vi er innom: Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Kropp, bevegelse og helse 21

22 Desember 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag søndag i advent Nu tenner vi det 1. lys Olav 3 år søndag i advent Nu tenner vi det 2. lys Luciafeiring søndag i advent Nu tenner vi det 3. lys 16. Nissefest Julebord for barn og ansatte 19. Tiina søndag i advent Nu tenner vi det 4. lys 23. Lille julaften 24. Juleaften juledag juledag Oda Marie 1 år 31. Nyttårsaften! 22

23 Desember 2014 Tema: Jul Innhold: Hvorfor feirer vi jul? Skape julestemning Juleverksteder med ulike oppgaver/aktiviteter Metoder: Vi lager julegaver og julepynt Vi leser fortellinger om julen og vennskap Vi har adventskalender Vi lager julemat/kaker Fagområder vi er innom: Etikk, religion og filosofi Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Antall, rom og form Nærmiljø og samfunn Vi feirer Lucia-dagen Vi nyter førjulstiden med kos og hygge Vi deltar i barnegudstjenesten i Hvitsten kirke 23

24 Januar 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 1. nyttårsdag 2. Plandag Tora 6 år (11.01) Kristine (11.01) Ingrid Amalie 6 år 24

25 Januar 2015 Tema: Foto, film og data Innhold: Fotografering Bruk av data og redigering Film og regissering Metoder: Barna tar egne bilder Vi lar barna se og redigere bildene på data Vi lager film som barna selv bestemmer hvordan skal bli Vi har fotoutstilling Fagområder vi er innom: Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Kommunikasjon, språk og tekst 25

26 Februar 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samefolkets dag Morsdag (08.02) 7 9. Rozita (07.02) 10. Karneval Theo 4 år (22.02.) Hanna 5 år

27 Februar 2015 Tema: Musikk og dans Innhold: Bruk av instrumenter Dans Musikk Metoder: Vi jobber med ulike instrumenter i musikksamlinger Vi jobber med rytme Vi danser til ulike typer musikk Fagområder vi er innom: Kunst, kultur og kreativitet Kropp, bevegelse og helse Kommunikasjon, språk og tekst 27

28 Mars 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kjersti Ella 3 år

29 Mars 2015 Tema: Snø, is og forberedelser til påsken Innhold: Utforskning Prosjekter med is og snø Påskeforberedelser Metoder: Vi lager islykt, isskulpturer, snøkrystaller o.l. Vi har ulike forskningsprosjekter med is og vann Vi har aktivitetsdag Snakker om hvorfor vi feirer påske Lager påskepynt Fagområder vi er innom: Kummunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Antall, rom og form Kunst, kultur og kreativitet Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi 29

30 April 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Påskeuken Ole Andres 5 år 2. Skjærtorsdag 3. Langfredag Aella 4 år påskedag Mari 6 år (19.04) NB!! Barnehagen er lukket i påskeuken! 30

31 April 2015 Tema: Planting Innhold: Undre oss over endringene i naturen mot våren Plante ut ulike grønnsaker og urter Metoder: Vi planter gulerøtter, poteter, hvitløk, sukkererter og blomkarse Vi leser og synger tekster som omhandler våren Fagområder vi er innom: Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon, språk og tekst Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn 31

32 Mai 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Off. høytidsdag Plandag Ville 4 år Frigjøringsdagen Rusken 14. Kr. Himmelfartsdag mai feiring i bhg pinsedag

33 Mai 2015 Tema: Naturen våkner Innhold: Ut i naturen Høre etter fugler Sang Metoder: Vi lager norske flagg Vi snakker om Norge og kongefamilien Vi synger 17. mai-sanger Vi lytter etter fuglesang og finner de i fugleboken Vi finner ut hvilke fugler som holder til rundt barnehagen Vi har rusken og pynter til 17. mai Fagområder vi er innom: Kropp, bevegelse og helse Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk 33

34 Juni 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Else-Marie Mille Amilia 2 år (07.06) Sommerfest! Jonas 5 år 24. St. Hans Theodor 3 år

35 Juni 2015 Tema: Sjø og vann Innhold: Turer til Hvitsten Krabbefiske Formingsaktiviteter Metoder: Vi går på turer til Hvitsten stand Vi lager krabbefiskestenger og fisker etter krabber Vi lager kunst av det vi finner i fjæra Fagområder vi er innom: Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon, språk og tekst 35

36 Juli 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag RIKTIG GOD FERIE TIL ALLE FRA OSS I 14. HVITSTEN NATURBARNEHAGE!! dag etter ferien! 28. Bursdager i juli: blir Benjamin 5 år og Benedicte blir 3 år. 36

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4 Innhold 1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4 2.1 Hovedmålet.... 4 3.0 INNHOLD... 4 3.1 Verdier i vår hverdag.... 4 3.2 Hvordan praktiserer vi dette.... 4 3.3 Barns lek... 4 3.4 De

Detaljer