VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING"

Transkript

1 F 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10 Likestilling mellom kjønnene «10 Lek og læring «11 Læring og danning «11 Dokumentasjon og vurdering «12 Månedskalender/plan «13-34 Månedsplan: August.side September «15-16 Oktober.» November «19-20 Desember. «21 22 Januar... «23-24 Februar.. «25-26 Mars.. «27-28 April. «29-30 Mai. «31-32 Juni. «

3 Hvitsten naturbarnehage er en foreldredrevet barnehage som ligger i nydelige omgivelser i skogen på Hvitsten, ikke langt fra flotte Hvitsten strand. Vi er omringet av skog og åker, og vi bruker området flittig. Vi har også grei avstand til Ramme Gård hvor vi hilser på dyrene og koser oss med maten vår utenfor kafeen. Skogen rundt oss byr på mange spennende turmuligheter med alt den har å by på. Hit går vi ofte for å boltre oss med alt det spennende vi finner her. Hos oss har vi barn i alderen 0-6 år. Vi holder til i underetasjen til Hvitsten grendehus og har store, flotte lokaler. Vår åpningstid er Vår adresse er Grendehuset, 1545 Hvitsten og barnehagen kan kontaktes på telefon eller på mail Mer informasjon ligger på vår hjemmeside VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING INNLEDNING Hvitsten Naturbarnehages årsplan skal gi brukerne informasjon om dagligdagen i barnehagen, hva slags aktiviteter - og målene med dem. Den gir også personalet utgangspunkt ved måneds/ukesplanlegging. Barnehagens pedagogiske profil er at barnehagen skal være et sted hvor vi tar hensyn til det enkelte barns behov og hvor de opplever trygghet og trivsel - og hvor personalet viser omsorg, er kjærlige, empatiske, omtenksomme, har øyne på hver finger har godt humør - og er faglig dyktig med mye mer. Overordnet målsetting er nedfelt i Lov 17. juni 2005 om barnehager, og Rammeplan for barnehagen. 3

4 FORMÅL FOR BARNEHAGEN Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger Barnehagen skal møte alle barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. DE SJU FAGOMRÅDENE: I rammeplanen stilles det krav om at barna skal få erfaring med 7 ulike fagområder. Alle disse blir lagt vekt på gjennom de aktiviteter vi har i løpet av året tilpasset barnas alder og utvikling. Barnehagen organiserer ikke, og legger ikke opp til formell læring der bare ett av fagområdene blir tatt opp. Barnehagen jobber tverrfaglig. Mye av læringen skjer også i hverdagens her-og-nå situasjoner og i lek. Vi vil vise hvordan vi jobber med de syv fagområdene utifra barnas alder gjennom en progresjonsplan: PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 4

5 Fagområdene 1-2 år 3-4 år Førskolebarn Kommunikasjon, språk og tekst Vi voksne snakker med og ikke til barna. Alle barna skal få kjennskap med fortellinger i løpet av året. Personalet skal hjelpe barna å sette ord på følelsene og opplevelsene. I hverdagen skal personalet være oppmerksomme på hva barna interesserer seg for å snakke med dem om dette. Personalet skal lese bøker for barna og ha sangsamlinger. Alle barna skal glede seg over og få gode erfaringer med bøker, rim, regler og musikk. Det skal være bøker tilgjengelig. Alle barna skal delta i rollelek der de bruker språket. De voksne skal observere og hjelpe barna med fokus på dette. Barna lærer lekekoder og språk i lek med andre barn. Personalet skal legge til rette for leken. Vi har førskole en gang pr. uke med egen plan. Det skal være bøker tilgjengelig. Barna skal få mulighet til å løse konflikter selv, mens de voksne er tilstede og støtter dem. Førskolen har fokus på aktivitet, mestring og glede. Kropp, bevegelse og helse Barna skal være ute hver dag. Vi skal gå på tur hver uke. Barna skal være ute hver dag. Vi går på tur hver uke. Barna skal være ute hver dag. Vi går på tur hver uke. Barna skal tilbys sunne måltider hver dag. Barna skal få erfaring med ball, store klosser, puter o.l. som oppfordrer til aktivitet. Vi vil ha samlinger med bevegelse til sang og musikk hver uke. Barna skal tilbys sunne måltider hver dag. Barna får delta på matlaging. Barna skal tilbys sunne måltider hver dag og barna får være med å lage den Barna får erfaring med ulike regelleker i barnehagen. Barna vil øve på å holde orden på egne ting som for eksempel sekk, klær m.v. 5

6 Fagområdene 1-2 år 3-4 år Førskolebarn Kunst, kultur og kreativitet Barna får erfaring med forming som for eksempel plastelina, maling, klippe, lime. Barna skal få erfaring med forming som for eksempel plastelina, maling, klippe og lime. Barna vil få være med på tur til ulike kulturarenaer som for eksempel Ramme gård. Natur, miljø og teknikk Barna skal få erfaring med norske folkeeventyr, fortellinger og sanger. Barna skal i hovedsak gå selv på turer. Barna skal få sanseopplevelser gjennom å ta, føle, se, lytte og smake. Vi voksne skal være lyttende og observerende og støtte opp under barnas initiativ og interesser. Vi voksne skal være forbilder ved å vise respekt for alt liv i naturen. Barna får erfaring i å uttrykke seg gjennom formingsfaget som tegning, maling, plastelina, drama, dans mv. Barna vil få grunnleggende trafikkopplæring når vi er på tur. Ved lengre turer brukes vogn. Barna skal hovedsakelig gå turer i nærmiljøet, for eksempel i skogen. Vi voksne skal være forbilder ved å vise respekt for alt liv i naturen. Barna skal få lære å bruke data, nettbrett, fotoapparat og lage sine egne bilder (fotoutstilling) Vi skal bruke skogen og friområder på turdager. Vi voksne skal undre oss over naturens fenomener sammen med barna. Vår filosofi: «Det finns ikke dårlig vær, bare dårlige klær» Besøke brannstasjonen i Vestby Barna skal få bruke data, nettbrett, fotoapparat og lage sine egne bilder (fotoutstilling) Barna skal få et positivt forhold til å gå på tur i skog og mark da vi stort sett går på tur i nærmiljøet i skogsområder. Vi vil besøke Ramme gård. Vi er ute hver dag. Besøke brannstasjonen i Vestby. Barna skal få bruke data, nettbrett, fotoapparat og lage sine egne bilder (fotoutstilling) 6

7 Fagområdene 1-2 år 3-4 år Førskolebarn Etikk, religion og filosofi Vær mot andre slik som du vil at andre skal være mot deg! Vi voksne er viktige rollemodeller og må være bevisst på hvordan vi opptrer overfor hverandre og overfor barna. Vi voksne skal ha en åpen og undrende holdning til barnas spørsmål. Vi voksne skal sette ord på følelser slik at vi hjelper barn å lære om ulike følelser. Vi voksne skal gi positiv bekreftelse når barn viser empati og forståelse. Vi vil markere høytider i de ulike religioner representert i barnegruppen. Dette gjennom samlinger og å bruke tradisjoner fra høytiden Vi voksne er viktige rollemodeller i hvordan man opptrer overfor hverandre. Vi voksne skal møte barnas tro, spørsmål, og undring med alvor og respekt. Vi voksne skal gi positiv bekreftelse når barna viser empati og forståelse for hverandre. Vi skal hjelpe barna å gjenkjenne egne og andres følelser. Vi vil markere høytider i ulike religioner representert i barnegruppen. De voksne må legge til rette for vennskap og inkludering, og være oppmerksom hvis noen faller utenfor og hjelpe dem i prosessen med å bli inkludert Vi markerer høytider i barnehagen, gjennom samlinger, sanger og tradisjoner Vi vil være gode rollemodeller og være i dialog med det enkelte barn. Alle barna i barnehagen skal føle seg verdifulle. Barna får innsikt og erfaring med samfunnets grunnleggende verdier og normer som for eksempel å dele med hverandre, snakke hyggelig med hverandre, ta hensyn, trøste alle som er lei seg. Vi voksne vil fokusere på stemninger, det å være sammen og gode forventninger i førjulstiden. De voksne må legge til rett for vennskap og inkludering av alle barna som kommer inn i gruppa 7

8 Fagområdene 1-2 år 3-4 år Førskolebarn Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Vi vil gå turer i nærmiljøet og samtale om det vi ser og opplever. Barna vil lære seg å vente på tur gjennom øvelse i hverdagen. Oppleve at gutter og jenter får samme muligheter. Gå på turer til ulike kulturtilbud i nærmiljøet som for eksempel, aktiviteter på Grendehuset, Ramme gård og Hvitsten kirke Vi vil synge sanger og fortelle eventyr som inneholder telling. Barna skal få muligheten til å utforske alle rommene i barnehagen. Barna får erfaring med ulike geometriske former, som sirkel, kvadrat og trekant. Vi skal gå på turer i nærmiljøet og samtale med barna om hva vi ser og opplever. Vi skal lytte til barn, høre på det de har å si og la dem medvirke i egen hverdag. Vi voksne skal sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og andre. Vi må hjelpe barna til å forholde seg til de normer og regler som er i barnehagen og samfunnet generelt. Barna er med på å rydde, sortere og kategorisere lekene. Dette gir erfaring i antall, mengde og former. Vi voksne skal sette ord på matematiske begreper i hverdagen. Telle hvor mange som skal spise. Telle hvor mange som er kommet, ikke kommet Vi skal innrede rommene slik at de innbyr til lek. Vi forholder oss til de normer og regler som gjelder i samfunnet for øvrig. Barna er med å kildesortere og hjelpe til med å gå med søppelet. Vi besøker skolene barna skal begynne på. Vi benytter oss av nærmiljøets muligheter som aktiviteter på Grendehuset, Hvitsten kirke, Hvitsten strand, Ramme gård og skogens mange overraskelser. Fast samarbeid med andre barnehager i løpet av året Barna har tilgang til ulike spill, tellemateriell, klosser og formingsmateriell. Barna er med på matlaging der de blant annet erfarer vekt og mengde. Telle hvor mange som skal spise Og dekke bordene Vi jobber med oppgaver med fokus på antall, form og rom. 8

9 BARNS MEDVIRKNING Barns rett til medvirkning er innlemmet i barnehagelovens 3. Barn i barnehagen skal ha rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. De skal delta aktivt i planlegging, og deres synspunkter skal vektlegges. Medvirkning betyr ikke at barna skal bestemme, men de skal ha muligheten til å påvirke sin egen hverdag etter alder og modenhet. For at barna skal være medvirkende må personalet: Være aktivt til stede hos barna Legge til rette for at barna kan komme med sine meninger Være lyttende til hva barna formidler Møte barna med anerkjennelse for deres uttrykk Tolke de yngstes signaler Reflektere over egne holdninger og væremåte i samspill med barna Veilede barna gjennom de daglige gjøremål med respekt Ved å vektlegge barns rett til medvirkning ønsker vi at de skal få uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Barns rett til ytringsfrihet må ivaretas. Både kroppslig og språklig gir barna uttrykk for hvordan de har det. De minste formidler gjerne sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige utrykk. Barna må stimuleres til å tenke selv og oppmuntres aktiv til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Vi i personalet må ta utgangspunkt i disse ytringene når barnas rettigheter som deltager i barnehagen skal ivaretas. 9

10 FØRSKOLEN Barnas siste år i barnehagen er et spennende år; nå er de førskolebarn! I år har vi syv førskolebarn. Gjennom dette året skal vi ha førskolegruppe en gang i uken hvor vi jobber med skoleforberedende oppgaver, og barna får også litt ekstra ansvar for ulike oppgaver i hverdagen som å hjelpe til å tømme søppel, passe på at lys er slått av når vi er ute og hjelpe til å passe på at de andre barna bruker passe med vann og papir på badet. Gjennom dette vil førskolebarna være våre miljøagenter; de hjelper oss voksne med å gjøre barnehagen miljøvennlig. Førskolebarna vil få hver sin førskolebok hvor vi gjennom året jobber med ulike oppgaver relatert til skolearbeid. Her jobber vi med bokstaver, tall, former, preposisjoner og andre morsomme utfordringer. De skal også lære å bruke nettbrett. Andre mål for førskolebarna vil være: Gi barnet den trygghet og omsorg som er nødvendig i forhold til å skulle flytte over fra barnehage til skole. Å trene på å vente på tur Å være mer selvstendig i det daglige Å jobbe med førskoleboken og med aktiviteter med fokus på språk og sosiale ferdigheter. Å gå på spennende turer Å få felles opplevelser med førskolegruppa. Å samarbeide med barn fra andre barnehager i kommunen Overgang barnehage skole: Allerede fra september det siste barnehageåret jobber vi spesifikt mot barnas overgang til skolen. Vi lager forskjellige temagrupper hvor barna får egne arbeidsbøker som de jobber med. De er selv med på å lage regler for førskolegruppa. Vi drar på turer med dem og vi samarbeider med andre barnehager både i barnehagene og på tur. Vi har foreldresamtaler med barnas foreldre hvor vi går igjennom tiden frem mot det første året på skolen og deres forventninger til dette. Når sommeren nærmer seg vil vi dra å besøke skolen barna skal gå på. I mai/juni vil også skolene invitere til egne bli-kjent-dager på skolen. Førskoleforeldrene kalles inn til egne foreldresamtaler før sommeren. Det viktigste med førskolen er at vi tar utgangspunkt i hvert enkelt individ. Vi krever ikke det samme av alle, men øver på de ulike målene ut ifra barnets ståsted og vi gjør dette på en lystbetont måte. 10

11 EN FLERKULTURELL BARNEHAGE: Hvitsten Naturbarnehage har barn og voksne fra flere ulike land. Noen av disse barna har 1 norsk forelder mens andre har begge foreldrene fra ett annet land. Følgende land er representert hos oss: Tyskland, England, Filippinene, Sør-Afrika, Mexico, Colombia, Iran, Kosovo, Finland, Sverige og Danmark. Og derfor ser vi på oss selv som en flerkulturell barnehage og det mener vi er en styrke i ett flerkulturelt samfunn. Barna skal lære om vår kultur, inkludert vår samiske kultur, om andre land og kulturer - og viktigheten av å akseptere og respektere andre, selv om de ikke har samme bakgrunn som oss. Vi skal lære sanger på andre språk og f.eks. å telle til ti. I språkgruppa lærer også barna engelske ord og sanger. LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I følge rammeplanen skal likestilling mellom kjønnene gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Hvitsten Naturbarnehage tilrettelegger aktivitetene så barna selv kan velge. Når barna kler seg ut, ser vi ofte at gutter velger kjoler og skjørt og jenter velger cowboyhatter og verktøysbelter. Noen av guttene vil også ha sminke og neglelakk - når det er et av tilbudene. I kjøkkenkroken ser vi at guttene deltar på likefot med jentene. Men vi har sett at de kan være bevisst sitt kjønn på den måten at en gutt ikke vil være mor i rolleleker fordi han er gutt. Ute har vi Gråtasstraktorer som jentene kan finne på å bruke. Når barna leker ute, så leker gutter og jenter ofte sammen, og de velger stort sett de samme aktivitetene. Personalet har en bevisst holdning til at barna skal behandles likt. 11

12 LEK OG LÆRING: Leken er en stor og viktig del i barns liv. Gjennom leken frigjør barnet egne krefter og anlegg. Leken kjennetegnes med at den er frivillig og indremotivert. Hvis man prøver å tvinge et barn til å leke, bryter leken sammen. I leken får fantasien fritt spillerom og barnet kan skape sin egen virkelighet. Leken fremmer viktige læringsprosesser og utvikling på det språklige, fysiske, sosiale og emosjonelle plan. For små barn er leken en av de viktigste måter å behandle kriser på. Lekens formål er at barnet gjennom leken kan beherske sin virkelighet, det vil si den psykiske utvikling og tilpassningsfunksjon. Leken gir mulighet til å skape modellsituasjoner av virkeligheten sånn at barnet kan eksperimentere og planlegge. Barnet kan igjennom leken kompensere for eventuell angst, d.v.s at leken har en terapeutisk effekt. Barnet kan leke, iscenesette og gjenskape ulystbetonte og angstfylte opplevelser og på den måten bearbeide disse (Erik H Eriksen) Lek har en særlig plass i småbarnepedagogikken, da vesentlige psykiske forandringer foregår og kommer til uttrykk gjennom leken. Leken forbereder overgangen til nye, høyere utviklingstrinn. (Leontjev) LÆRING OG DANNING Hva (mål): Hvorfor: Hvordan: -Gi barnet den best mulige start i livet! -God sosial kompetanse -At andre har lyst til å være sammen med det. -Barnehagen skal være med på å skape et godt grunnlag for aktiv deltagelse i ett demokratisk samfunn. -Foreldrene skal være trygge på at barnet har det best mulig -Være gode eksempler for barna -Vise dem oppmerksomhet, glede og omsorg. -Gi dem rom for lek og hvile. -Gi dem rom for læring og refleksjon etter alder og modenhet. -Veilede dem i vanskelige situasjoner -Vær tydelige og kjærlige voksne. -Vær konsekvent og 100 % til å stole på -Lære dem viktigheten av å være høflig, se andre -Gjensidig respekt -Lære dem å vise respekt til andre mennesker de møter Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem. 12

13 DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunene som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Glade og trygge barn er i seg selv en dokumentasjon på at de har det bra i barnehagen. Her er noen eksempler på hvordan vi dokumenter vårt arbeid: Barnehagen har ukeplan som sendes ut til foreldrene på mail, legges ut på nettsiden og henges på infotavlen i gangen. Barnehagen lager dagsrapport der det fortelles litt om dagen med bilder og tekst.,..og i bilder på den digitale bilderammen. Viktig info skrives opp på infotavlen. Den daglige kontakten med foreldre og foresatte. Barnehagen har en nettside hvor foreldre og andre kan få et innblikk i hvordan livet er i barnehagen vår. Utstillinger i barnehagen. Evaluering Aktiviteten og det daglige arbeidet i barnehagen skal hele tiden vurderes for at vi skal kunne videreutvikle kvaliteten på det tilbudet vi gir. Dette gjøres bl.a. ved.: Foreldresamtaler v/ konferansetimer, foreldremøter og ellers i hverdagen. Observasjoner av hvert enkelt barn, kontaktbarn. Barnemøter/barnesamtaler, individuelt og gruppevis. Personalet egenvurderer etter planlagte aktiviteter, og ved spesielle hendelser i hverdagen. Vurdering i personalgruppa, gjøres i personalmøter, planleggingsdager og i barnehagens ledergruppe. Barnehagens samarbeidspartnere: Foreldre/foresatte, SU Kommune, administrasjon Private og kommunale barnehager Skole, Barnevern, PPT (Pedagogisk, psykologisk tjeneste). Helsestasjon og andre 13

14 August 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mathias 2 år Planleggingsdag 19. Oppstart for nye barn. Velkommen til oss! Selbie

15 August 2014 Hovedfokus for august vil være innkjøring og nytt år. Vi tar imot våre nye barn fra 19. august og utover og vil sette fokus på tilvenning for disse og å komme igang med nytt år for gamle barn. Tilvenning: August er måneden hvor nye barn, foreldre og personal starter opp. Mange behov skal ivaretas, og vi ser viktigheten av å bruke god tid slik at alle små og store blir trygge i barnehagen. Målet er enkelt: Vi vil at alle skal glede seg til å komme til barnehagen! Mål for tilvenning Bli kjent med det fysiske miljøet i barnehagen; inne/ute Bli kjent med hverandre; barn/barn, barn/personal og personal/foreldre Skape gode rutiner; følge dagsrytmen Oppleve gruppetilhørighet Hva er tilvenning? Barnas opplevelse av den første tiden er svært viktig for deres senere forhold til barnehagen. Tilvenningstid kaller vi den tiden barna trenger for å bli trygge på de nye voksne, kjent med rommene, rutinene og de andre barna. Når de opplever at de voksne i barnehagen er gode nok som omsorgspersoner i tillegg til mor og far (og eventuelt andre som står dem nær), er de modne for å slippe dere noen timer om dagen. En av de voksne i barnehagen fungerer som tilknytningsperson for barnet den første tiden slik at omsorgsfunksjonen gradvis kan overføres til den ene og ikke i første omgang mange forskjellige voksne. Hvorfor må vi ha tilvenning? I en ukjent verden er barn helt avhengige av å orientere seg ut fra det nære og trygge. Ofte er det nok at en av foreldrene eller andre som står dem nær er tilstede i samme eller tilstøtende rom. Da utforsker barna både hus, leker og nye mennesker med stor trygghet og entusiasme de orienterer seg fra det kjente og trygge mot det ukjente og utrygge. Dersom tryggheten mangler klarer ikke barna å leke, ta kontakt med andre barn og voksne, eller orientere seg i omgivelsene. 15

16 September 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Oliver 5 år (07.09) Silje 5 år Ella Lucia 5 år (20.09)

17 September 2014 Tema: Sansene Innhold: Innhøsting Lek med sanser Metoder: Vi plukker frukt og bær i nærområdet Vi bruker innhøstede produkter til matlaging Vi tester ut smak, lukt, hørsel og syns-sansene våre gjennom ulike leker og aktiviteter. Fagområder vi er innom: Kommunikasjon, språk og tekst Natur, miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form 17

18 Oktober 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag FN`internasjonale barnedag Kl 19. Foreldremøte FN dagen Mia 5 år

19 Oktober 2014 Tema: Kreativitet, skog og strand Innhold: Turer til skog og sjø Kreativt bruk av materiale fra naturen Feirer FN dagene (FN\s internasjonale barnedag og FN dagen. Metoder: Vi samler inn det vi finner i naturen Vi lager ulike ting med det vi finner Vi har potettrykk Vi lager FN-flagg og snakker om hvorfor vi feirer FN-dagene. Fagområder vi er innom: Natur, miljø og teknikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form 19

20 November 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Anne-Lene (02.11.) Amalie 2 år (Farsdag søndag) Tobias 3 år (09.11) Plandag!

21 November 2014 Tema: Eventyr Innhold: Eventyr og fabler Dikting, vi lager våre egne eventyr Metoder: Vi leser eventyr Vi spiller eventyr med konkreter Vi lager våre egne eventyr Vi lager en felles eventyrbok Vi lager noe til farsdagen Fagområder vi er innom: Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Kropp, bevegelse og helse 21

22 Desember 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag søndag i advent Nu tenner vi det 1. lys Olav 3 år søndag i advent Nu tenner vi det 2. lys Luciafeiring søndag i advent Nu tenner vi det 3. lys 16. Nissefest Julebord for barn og ansatte 19. Tiina søndag i advent Nu tenner vi det 4. lys 23. Lille julaften 24. Juleaften juledag juledag Oda Marie 1 år 31. Nyttårsaften! 22

23 Desember 2014 Tema: Jul Innhold: Hvorfor feirer vi jul? Skape julestemning Juleverksteder med ulike oppgaver/aktiviteter Metoder: Vi lager julegaver og julepynt Vi leser fortellinger om julen og vennskap Vi har adventskalender Vi lager julemat/kaker Fagområder vi er innom: Etikk, religion og filosofi Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Antall, rom og form Nærmiljø og samfunn Vi feirer Lucia-dagen Vi nyter førjulstiden med kos og hygge Vi deltar i barnegudstjenesten i Hvitsten kirke 23

24 Januar 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 1. nyttårsdag 2. Plandag Tora 6 år (11.01) Kristine (11.01) Ingrid Amalie 6 år 24

25 Januar 2015 Tema: Foto, film og data Innhold: Fotografering Bruk av data og redigering Film og regissering Metoder: Barna tar egne bilder Vi lar barna se og redigere bildene på data Vi lager film som barna selv bestemmer hvordan skal bli Vi har fotoutstilling Fagområder vi er innom: Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Kommunikasjon, språk og tekst 25

26 Februar 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samefolkets dag Morsdag (08.02) 7 9. Rozita (07.02) 10. Karneval Theo 4 år (22.02.) Hanna 5 år

27 Februar 2015 Tema: Musikk og dans Innhold: Bruk av instrumenter Dans Musikk Metoder: Vi jobber med ulike instrumenter i musikksamlinger Vi jobber med rytme Vi danser til ulike typer musikk Fagområder vi er innom: Kunst, kultur og kreativitet Kropp, bevegelse og helse Kommunikasjon, språk og tekst 27

28 Mars 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kjersti Ella 3 år

29 Mars 2015 Tema: Snø, is og forberedelser til påsken Innhold: Utforskning Prosjekter med is og snø Påskeforberedelser Metoder: Vi lager islykt, isskulpturer, snøkrystaller o.l. Vi har ulike forskningsprosjekter med is og vann Vi har aktivitetsdag Snakker om hvorfor vi feirer påske Lager påskepynt Fagområder vi er innom: Kummunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Antall, rom og form Kunst, kultur og kreativitet Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi 29

30 April 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Påskeuken Ole Andres 5 år 2. Skjærtorsdag 3. Langfredag Aella 4 år påskedag Mari 6 år (19.04) NB!! Barnehagen er lukket i påskeuken! 30

31 April 2015 Tema: Planting Innhold: Undre oss over endringene i naturen mot våren Plante ut ulike grønnsaker og urter Metoder: Vi planter gulerøtter, poteter, hvitløk, sukkererter og blomkarse Vi leser og synger tekster som omhandler våren Fagområder vi er innom: Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon, språk og tekst Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn 31

32 Mai 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Off. høytidsdag Plandag Ville 4 år Frigjøringsdagen Rusken 14. Kr. Himmelfartsdag mai feiring i bhg pinsedag

33 Mai 2015 Tema: Naturen våkner Innhold: Ut i naturen Høre etter fugler Sang Metoder: Vi lager norske flagg Vi snakker om Norge og kongefamilien Vi synger 17. mai-sanger Vi lytter etter fuglesang og finner de i fugleboken Vi finner ut hvilke fugler som holder til rundt barnehagen Vi har rusken og pynter til 17. mai Fagområder vi er innom: Kropp, bevegelse og helse Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk 33

34 Juni 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Else-Marie Mille Amilia 2 år (07.06) Sommerfest! Jonas 5 år 24. St. Hans Theodor 3 år

35 Juni 2015 Tema: Sjø og vann Innhold: Turer til Hvitsten Krabbefiske Formingsaktiviteter Metoder: Vi går på turer til Hvitsten stand Vi lager krabbefiskestenger og fisker etter krabber Vi lager kunst av det vi finner i fjæra Fagområder vi er innom: Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon, språk og tekst 35

36 Juli 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag RIKTIG GOD FERIE TIL ALLE FRA OSS I 14. HVITSTEN NATURBARNEHAGE!! dag etter ferien! 28. Bursdager i juli: blir Benjamin 5 år og Benedicte blir 3 år. 36

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 4 Formål for barnehagen «5 De sju fagområdene «5 Progresjonsplan «5 9 Naturbarnehagens muligheter «10 Aktivitetsplan for turgruppene «11 Barns medvirkning «12 Førskolen

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

Scala Private Barnehage

Scala Private Barnehage Scala Private Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 adm@scalapbh.no 92 88 09 58 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 VÅREN 2014 HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 Vi vil i år ha fokus på områdene i barnehagens formåls paragraf. Vi vil legge større vekt på dette i alle temaene og prosjektene vi ønsker å gjennomføre

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012-2013 Årsplan skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden Innledning: Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage Lilleaker barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lilleaker.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: Maurtua:tlf. 91 24 72 18 Bjørnebo:91 24 66 19

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Utforskeren barnehage B

Utforskeren barnehage B Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage B Utforskeren barnehage B therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439411 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Heimvang familiebarnehage

Heimvang familiebarnehage Heimvang familiebarnehage reporteren@mac.com Telefon: 41455153 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/heimvang-familiebarnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Bjølsenparken barnehage

Bjølsenparken barnehage Oslo kommune Bydel Sagene Bjølsenparken barnehage Bjølsenparken barnehage lisbeth.moberg@bsa.oslo.kommune.no Telefon: 23475070 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Sognsveien barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordre Aker. progresjonsplan og kalender

Sognsveien barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordre Aker Sognsveien barnehage Sognsveien barnehage andreas.lund.moseid@bna.oslo.kommune.no Telefon: 99204700 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sognsveien-barnehage/

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013

Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 Periodeplan for september/oktober/november/desember 2013 HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer