Årsplan del /11Anestua Studentbarnehage VISJON FOR SFRN: VI GJØR STUDIETIDA ENKEL TRYGG OG TRIVELIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan del 2 2010/11Anestua Studentbarnehage VISJON FOR SFRN: VI GJØR STUDIETIDA ENKEL TRYGG OG TRIVELIG"

Transkript

1 Årsplan del /11Anestua Studentbarnehage VISJON FOR SFRN: VI GJØR STUDIETIDA ENKEL TRYGG OG TRIVELIG

2 ÅRSPLANEN Vi deler inn årsplanen i tre deler. Første del er et informasjonshefte til nye foreldre, der vi bl.a. informerer om formål, pedagogisk grunnsyn, forutsetninger, praktiske opplysninger o.s.v. Denne planen er andre del, og her tar vi for oss satsningsområdene våre for dette barnehageåret. Dette er en grovplan for arbeidet i år. Mer detaljer finner dere i: Tredje del av årsplanen som er 4-ukers planer: En mer detaljert månedsplan blir delt ut. Årsplanen vår bygger på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagen, Innføring av rammeplan for barnehagene i Molde og Overordna målsetting for Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre. Rammeplan for barnehagen: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - regjeringen.no Årsplanen gis ut med forbehold om godkjenning i samarbeidsutvalget som vil ha møte i løpet av oktober. Eventuelle endringer levers ut på vedlegg. Anestua september Ranveig Furu (styrer)

3 Presentasjon av personalet Barnehageåret Styrer / førskolelærer Ranveig Furu Renholder i 32 % stilling: Sundberg Renhold AVDELING RØSSLYNG: Pedagogisk leder/førskolelærer 100%: Ragnhild Haarr Foss Assistent 100% stilling:hildegunn Giladi Assistent 100 % stilling:wenche Fagerli Huse AVDELING BLÅBÆRTUA: Pedagogisk leder/førskolelærer 90% Ann-Helen Vatne Assistent 100% stilling: Hege Mjelva Assistent 100% stilling: Torill S. Ølander AVDELING KONGLA: Pedagogisk leder /førskolelærer: Mona Kippersund Førskolelærer 60% stilling: Mariann M. Aasmyr Assistent 80% stilling:toril J. Gjendem Assistent 50% stilling:anne Karin Vikhagen Assistent 80% stilling:ellen Karin Øien Assistent 30% Paula Keane

4 BARNEHAGENS HOVEDMÅL Å være en barnehage med høy kvalitet med vekt på leik, omsorg og læring. Vi ønsker og å være førstevalget for studentforeldre. DELMÅL: Personalet skal jobbe mot et felles grunnsyn med felles verdier og holdninger. Vi skal drive kontinuerlig kvalitetsutvikling. Vi skal ha en barnehage med kompetente voksne både faglig og personlig. Vi skal ha et trygt og inkluderende miljø. Vi skal yte god servise og er gode på å samarbeide med foreldrene Vår barnehage skal være studenttilpasset. Alle barn får sin egen voksne (tilknytningsperson) VÅR VISJON: I ANESTUA ER DET GODT Å VÆRE OG MYE Å LÆRE!

5 AUGUST Tilvenning: Fra tirsdag den 17 er det tilvenning for nye barn. Fokus denne måneden er å bli kjent og trygg. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 2 Oppstart etter ferien Planleggingsdag Planleggingsdag

6 HVERDAGSLIVET UTVIKLING AV RELASJONSKOMPETANSE Vi fortsetter å ha fokus på samspill mellom menneskene i barnehagen. Gode relasjoner mellom barn og voksne er den viktigste forutsetning for barns læring og utvikling. Barn behøver ikke voksne som er perfekte forbilder, men de behøver voksne som tenker og handler empatisk. De behøver voksne som ser dem og som er i stand til å regulere og veilede på en positiv måte. Det handler om å bygge opp nære relasjoner mellom barn og voksne. Voksne som gir barn trygghet, anerkjennelse og medvirkning. BARNS MEDVIRKNING: Barn i barnhagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet. (lov om barnehager &3). Vi vil at barna i barnehagen skal oppleve å ha innflytelse i egen hverdag. De skal føle at vi hører og ser dem og behandler dem med respekt. Alle barn skal få oppleve tiknytning og fellesskap og kjenne at de kan være med på å bestemme selv og utrykke egne ønsker. De har rett til å uttrykke seg og bli hørt, det er allikevel personalet som har det endelige ansvaret. Personalet må være lyttende og åpne for barna sine utrykk. De minste utrykker seg på sin måte uten å ha språk. Barns følelsesmessige utrykk skal tas på alvor. Barna må oppmuntres til å utrykke seg og støttes i å ta selvstendige valg. Det er viktig å poengtere for barna de valgmuligheter de har i løpet av barnehagedagen. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalt og mellom personalet og foreldrene. Mål: Barna skal oppleve å bli sett og hørt Barna skal få komme med egne ideer og forslag Barna skal få erfaring med å ta valg Å forholde seg til andre er det viktigste barn lærer: Rammeplan s: Personalet skal være lyttende og anerkjennende og ha god dialog med barna gjennom hele dagen. Barna har sin tilknytningsperson og blir ofte delt opp i mindre grupper.

7 SEPTEMBER MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Foreldrekaffe Kl Foreldremøte kl Fellesamling

8 UTVIKLING AV BARNEHAGEN: Fortsatt kvalitetsutvikling med fokus på kosthold. Personalet: Gjennom personalmøter skal alle få kunnskap om og forståelse for innholdet i Rammeplan for barnehagen. Vi arbeider med å realisere innholdet i Rammeplan for barnehagen. Yte god service overfor brukerne: Daglig dialog, foreldresamtaler og evalueringer. Dyktiggjøre oss på å gi barna medbestemmelse/medvikning Bruke standarder for basisinnholdet i barnehagen. Bruke Snakkepakken. Bruk og innredning av rom. Praksisfortellinger Prosjektarbeid om likestilling (se egen beskrivelse) BARN OG ROM: Gjennom Kvalitetsutviklingsprogrammet i Molde kommune var alle ansatte på kurs og studiebesøk til Trondheim. Her fikk vi kunnskap om og erfaring med å bruke rommet som en tredje pedagog. Vi ønsker å tilby barna et stimulerende miljø som inviterer til aktiv utforsking og læring. Rommene skal gjenspeile barnas behov og interesser, utfordre og inspirere. Barna skal kunne ta i bruk rommet i leiken sin. PRAKSISFORTELLINGER: For å utvikle vår evne til å se det enkelte barn og lære å utvikle oss som gode og lyttende omsorgspersoner har vi tatt i bruk et verktøy som heter Praksisfortellinger: Det er selvlagde fortellinger av voksne og barn som handler om livet i barnehagen. Det handler om å gripe tak i øyeblikkene og begivenhetene. De kan brukes til refleksjon, veiledning, dokumentasjon, foreldresamarbeid og vurdering. VURDERINGSARBEID: Det gis ut en skriftlig vurdering/rapport til alle foreldre hver mnd. Skriftlig halvårsvurdering og årsvurdering i forbindelse med planleggingsdagene. Eget vurderingsopplegg for prosjektarbeidet. Selvevaluering av personalet, Brukerundersøkelse annethvert år i mai. FASTE TURDAGER Vi vil at barna på Kongla og Blåbærtua skal få ut på tur minst en dag i uka. Den mest brukte turplassen er Gapahuken som ligger på vegen til Svennplassen. (gammel husmannsplass høyt oppe i skogen bakenfor høyskolen) som er vår faste turplass. Der kan de fritt leike, observere naturen, været og endringer i års tider. Der kan de spise og hvile.

9 OKTOBER Foreldresamtaler fra uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Planleggings dag Møte i SAMU Fellessamling

10 Årets satsingsområde Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjon er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er nødvendig for å forstå begreper. Å samtale om opphevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av e rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige deler av kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst.(sitat fra Rammeplan). Videre står det i Rammeplanen: Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre på. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Felles opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. En veksling mellom bruk av kropp, bevegelse og ord er en støtte for utviklingen av talespråket. Personalet er viktige språklige forbilder. Samtaler høytlesning og varierte aktiviteter er viktige sider ved barnehagens innhold. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. For de aller minste barna blir det viktig å legge vekt på den uformelle læringa gjennom de daglige omsorgssituasjonene. De minste barna lærer først og fremst gjennom direkte og konkrete erfaringer med gjenstander og fenomener og ved imitasjon og etterligning. Det handler om å gripe øyeblikkets muligheter. Målet vil være å utvikle språklig bevissthet gjennom leik, morsomme aktiviteter, samtaler sang og bevegelser. Trygghet og tilknytning er vesentlig for all læring. SNAKKEPAKKEN:Snakkepakken Dette er et pedagogisk språkutviklingsverktøy som vi vil bruke i denne sammenheng. Den gir gode muligheter til å gjøre de tradisjonelle barnekulturskattene som eventyr, fabler, regler, rim og sanger tilgjengelige. Den gir god anledning til å hjelpe barna mot en rikere og mer nyansert setningsoppbygging med flere typer ord som substantiver, verb, adverb, adjektiv, pronomen og tallord. I Snakkepakken er det mange gjenstander som en kan bruke for å synliggjøre det temaet en jobber med. Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Dersom språk skal læres må der brukes, og de voksne må lytte. Samhandling er nøkkelen til å lære språk. Tema vi skal jobbe med er: Mat, kropp, klær, hus dyr, farger og eventyr Det å arbeide med Snakkepakken gir oss mulighet til å samtidig trekke inn mange andre fagområder. Sang og musikk er et viktig emne også i denne sammenheng. Her har vår dyktige musikkpedagog Mariann en sentral rolle. Musikk er et godt verktøy for språkstimulering. En musikksamling vil ha ulike varierte aktiviteter der barnet får bruke hele seg. Vi ønsker at musikk skal bli en naturlig del av hverdagen

11 NOVEMBER MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Fellessamling

12 BLÅBÆRTUA. TEMA ARBEID: SPRÅKSTIMULERING Dette året vil vi ha spesielt fokus på språket gjennom alle dagens gjøremål. Å utvikle språk er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Et godt utviklet språk er grunnleggende for utvikling på alle områder intellektuelt, sosialt og emosjonelt. Også for barnas utvikling av skriftspråk og leseforståelse. MÅL: ØKE BARNETS FERDIGHETER TIL Å KOMMUNISERE STYRKE BARNET I FORHOLD TIL SENERE LESE OG SKRIVEUTVIKLING METODER: Allsidig leik og rike erfaringer med bruk av språket; De voksne skal være en god samhandler med barnet, for å forstå og derfor lettere kunne gi respons på barnets språk. En vesentlig del av språktreninga for små barn skjer ved å bli lyttet til og få svar. Bruke uformelle situasjoner: påkledning, stell, måltid o.l. til samtale med barna Aksepterende voksne som lar barna følge sin utviklingstakt, og ikke korrigere eller kommentere barnets tale, men sier heller ordet korrekt i neste setning. Gode voksenmodeller og forbilder når det gjelder ordvalg, i avpasset setningslengde, med tydelig uttale, moderat tempo og stemmebruk. La språk følge handling i alle situasjoner, og ha et levende kroppsspråk i samsvar med det en sier. Legge til rette for gode leikeopplevelser Konfliktløsingsmodellen Fortellinger, språkleker, eventyrposer og alfabetet på veggen Sang, rim og regler Bøker og lesestunder. Trening av rytmesans gjennom bruk av kroppen og instrumenter

13 Desember Vi lager julestemning på barnehagen. Alle barna får lage 2 julegaver som de får med hjem. Vi lærer tradisjonelle julesanger og hvorfor vi ferier jul. Litt julebakst hører også med.vi har fokus på stemning og hygge. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Luciakaffe kl Nissefest 21 Kirkebesøk? Juleferie Juleferie 26 Juleferie Juleferie 26 Juleferie 27 Juleferie 28 Juleferie 29 Juleferie 30 Juleferie 52

14 JUL Desembermørket er over oss, og det er tid for lys, varme og juleforberedelser. Julebudskapet Jula er en kristen høytid som vi markerer ved å bruke juleevangeliet på forskjellige måter i barnehagen. Hver dag i adventstiden tenner vi lys i samlingsstunden, og leser adventvers. Dette er også en tid for nestekjærlighet, undring, og småfilosofiske samtaler. Julekalenderen varierer i form og innhold fra avdeling til avdeling. Lucia Mandag 13desember, ønsker vi alle foreldre og søsken velkommen til Luciafeiring med enkel servering. Alle barn tar med seg hvit skjorte. Luciatog kl. Julegudstjeneste Vi drar på julegudstjeneste når det nærmer seg jul. Nærmere beskjed om dato kommer. Gudstjenesten er tilpasset barnehagebarn, og vi deltar sammen med flere barnehager. Gi beskjed på avdelingen dersom barnet/barna ikke skal delta i gudstjenesten (vi sørger for et alternativt opplegg for dem)! Nissefest: FREDAG 17. er det nissefest! Alle kler seg i rødt. Det er felles nissesamling før vi spiser grøt. Såå kommer nissen!! Så tenner vi et lys (Inger Hagerup) Så tenner vi et lys i kveld. Vi tenner det for glede. Det står og skinner for seg selv og oss som er til stede. Så tenner vi ett lys i kveld. Vi tenner det for glede Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. De står og skinner for seg selv og oss som er til stede. Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede. De står og skinner for seg selv og oss som er til stede. Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede. Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned, - for lengsel, glede, håp og fred, men mest av alt for fred på denne lille jord, hvor menneskene bor Julesanger: Vårt første lys vi tenner Musevisa Julekveldsvisa På låven sitter nissen Et barn er født i betlehem Glade jul O jul med din glede Så går vi rundt om en enebærbusk Santa Lucia

15 Januar 2011 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Planleggingsdag

16 FEBRUAR Aktivitetsdag ute MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Karneval

17 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Rammeplanen forutsetter at det skal legges til rette for barns overgang fra barnehage til skole. Siden vi har barn som sogner til ulike skoler har vi ikke hatt fast samarbeid med en skole, men vi vil ha samarbeid med de skolene som barna sogner til. Vi deltar på møter med skolen og kan arrangere foreldremøte for de foreldrene som har barn som skal begynne på skolen. Vi kan også utveksle informasjon om barnet til skolen. Dette gjøres i samråd med foreldrene. Det er stor stas for barna å få være de eldste på barnehagen, og få aktiviteter og oppgaver som bare er for dem. Noe av det vi legger vekt på er: Førskolegruppe arrangeres en dag i uka fra september: Gi erfaringer/oppgaver som utvikler og styrker barnas selvstendighet. Tilrettelegge spesielt for trening av/oppbygging av konsentrasjonsevne og hukommelse. Utvikle samarbeidsevne og ansvarsfølelse for gruppas ve og vel. Utvikle språkferdigheter og kommunikasjonsevne. Grunnleggende ferdigheter, vente på tur, vise hensyn, dele. Være fortrolig med symboler som bokstaver og tall, for eksempel skrive navnet sitt.

18 GROVPLAN FOR FØRSKOLEGRUPPA MÅNED TEMA AKTIVITET EVENTYR/SNAKKEPAKKE N SEPTEMBER Tallrekka 1-5 Tallkort Symbol og mengde Bukkene Bruse OKTOBER Tallrekka 6-10 Tallkort Uro av naturmateriale Geitekillingen som skulle telle til ti NOVEMBER Former Lage egne geometriske former Mat - butikk DESEMBER Juletradisjoner Dramatiserer julesanger JANUAR FEBRUAR MARS/ APRIL Eksperimentere med vann Måling Større enn-mindre enn Smelte, fryse, farge, flyte synke Rimer Lage rimebok Gullhår og de tre bjørnene Trafikk Tarkus Haren og skilpadda løper om kapp MAI 17.-mai tradisjoner JUNI Overnatting i barnehagen

19 Mars Foreldresamtaler MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Fastelaven Møte i SAMU Foreldremøte

20 LIKESTILLINGSPROSJEKT Anestua er med i et prosjektarbeid sammen med 4 kommunale barnehager: Kvam og St. Sunniva, Kviltorp og Langmyra barnehager. Vi har til sammen fått i prosjektmidler fra Fylkesmannen. Vi søker også midler i 2011 for å fortsette med dette arbeidet. Vi bruker pengene til å kjøpe oss tjenester til kurs og veiledning fra DMMH i Trondheim. Det skal utarbeides en rapport i januar Ranveig furu er prosjektleder Likestilling mellom kjønna skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom de to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter ti å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger og til samfunnets forventninger til gutter og jenter (Rammeplan for barnehagen 2006). Målet i første omgang er: Å øke vår kunnskap kompetanse og bevissthet omkring våre holdninger og vår adferd. Dette vil vi gjøre gjennom felles kurs, personalmøter, studere litteratur, gjøre observasjoner og skrive praksisfortellinger. Aktuelle dokument: Temahefter til Rammeplan: Om likestilling i det pedagogiske arbeidet og Om menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen. Handlingsplan for Likestilling for barnehage og grunnopplærig (Kunnskapsdepatemenetet) Les mer:temahefter - Rammeplan for barnehagen - regjeringen.no. Likestilling i det pedagogiske arbeidet

21 FAGOMRÅDER. Rammeplan for barnehagen beskriver 7 fagområder som barnehagen skal arbeide målretta med gjennom året. Det vil ikke være mulig å ha like stor vekt på alt til enhver tid. Noe har vi naturlig fokus på gjennom dagen, andre ting vil vi arbeide mer strukturert med i perioder gjennom temaarbeid/spesielle opplegg. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnegruppas alder og interesser. Her kommer en kort presentasjon: Les mer i Rammeplan for barnehagen. De 7 fagområdene: Kommunikasjon språk og tekst Etikk, religion og filosofi Natur, Miljø og teknikk o Samtaler o Høytlesning o Sang, fortelling, rim og regler o Konfliktløsning o Spill o Snakkepakken o Observasjoner (Tras) o Tradisjoner o Sosiale verdier/grunnverdier o Markering av høytider o Undring, samtaler og fortelling o Toleranse og respekt o Konfliktløsning o Vennskap, o Positive modeller o Oppleve glede ved å ferdes i naturen o Miljøvern med fokus på kildesortering o Lære om dyr og vekster o Eksperimentering o Erfare bruk av teknikk i leiken og i hverdagslivet Kunst, kultur og kreativitet Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn o Forming o Dans o Drama o Musikk o Kreativitet og skaperglede o Estetikk o Teaterbesøk o Kirkebesøk o Temaarbeid o Inne og uteleik o Turer og naturopplevelser o Kosthold, fokus på måltid o Hygiene o Gymopplegg for de største o Mini Røris o Turer og besøk i nærmiljøet o Medbestemmelse o Likestilling o Historiefortelling o Besøk på museet Antall, rom og form o Måling og veiing o Talleik og spill o Matte i dagliglivet

22 April Påske: Påsken er en kristen høytid. I barnehagen vil vi bidra til at barna får kjennskap til påskens innhold og tradisjoner. Vi ønsker å skape rom for opplevelse, undring ettertanke og gode samtaler. Påske er også en tid da det gror nytt liv! Dette vil komme tilsyne gjennom hverdagsaktivitetene i barnehagen på ulikt vis. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Påskefrokost 18 Påskeferie 19 Påskeferie 20 Påskeferie Påskeferie Fellessamling 22 Påskeferie Påskeferie Palmesøndag Påskeferie

23 Mai MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Dugnad maifering på barnehagen 17 Grunnlovsdag!

24 BARNEHAGERUTE Oversikt over dager barnehagen er stengt utover lørdager og søndager. MÅNED DAG DATO GRUNN AUGUST 10 FREDAG MANDAG PLANLEGGINGSDAG OKTOBER MANDAG 04 PLANLEGGINGSDAG DESEMBER FREDAG fom. 24. JULEFERIE FREDAG tom. 31. JANUAR 11 MANDAG 04 PLANLEGGINGSDAG APRIL APRIL MANDAG fom. MANDAG tom MAI T1RSDAG 17 PÅSKEFERIE JUNI TORSDAG MANDAG HIMMELFARTSDAG PLANLEGGINGSDAG 2.PINSEDAG JULI MANDAG FREDAG SOMMERFERIE Med forbehold om endringer. Ranveig Furu

25 Juni Tur til Eiriklia Overnatting for 6 årsklubben MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 1 2 Kristi himmelfartsdag Sommerfest Pinsedag JULI: stengt uke 28, 29.30

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Årsplan del 2 08/09. Anestua Studentbarnehage

Årsplan del 2 08/09. Anestua Studentbarnehage Årsplan del 2 08/09 Anestua Studentbarnehage Innhold Informasjon om årsplanen 08-09 Innledning Konsekvenser fra forrige års vurdering Endrede forutsetninger Presentasjon av personalet Barnehagens hovedmål

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge.

Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Småbarnsavdeling: Småbarnsavdelingen ved Lunderhaugen Barnehage heter Lyngen Lyngen har 9 barn. 1 pedagogisk leder som heter Hege Moe, og to barneveiledere, Mette Fredriksen og Tine Hauge. Barna vil også

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HØSTEN 2017

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HØSTEN 2017 HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HØSTEN 2017 August - November Tilvenning I august måned vil vi ha fokus på å bli godt kjent, og bygge nære relasjoner med hverandre. «Nære relasjoner er positive

Detaljer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer Ås kommune Relasjoner og materialer Midtveisevaluering I begynnelsen når barna utforsket vannet fikk de ingen verktøy, vi så da at de var opptatte av vannets bevegelser og lyder. Etter hvert ønsket vi

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Det er til sammen 15 skolestartere ved Gartneriet barnehage i barnehageåret 2014/2015, fordelt på Sverdlilje og Dragehode. Det er lagt en felles plan for

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Barnehagens visjon er Kjærlighet Mot og Begeistring. Dette ligger i bunnen for alt vi gjør.

Barnehagens visjon er Kjærlighet Mot og Begeistring. Dette ligger i bunnen for alt vi gjør. Barnehagens visjon er Kjærlighet Mot og Begeistring. Dette ligger i bunnen for alt vi gjør. Praktisk informasjon Vi begynner all aktivitet 9.30. Barnehagen åpner 7.45 og stenger 16.40 30.10-15 er det planleggings

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Progresjonsplan : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi skal fordype oss i noen av arbeidene til Alf

Detaljer