Årsplan del /11Anestua Studentbarnehage VISJON FOR SFRN: VI GJØR STUDIETIDA ENKEL TRYGG OG TRIVELIG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan del 2 2010/11Anestua Studentbarnehage VISJON FOR SFRN: VI GJØR STUDIETIDA ENKEL TRYGG OG TRIVELIG"

Transkript

1 Årsplan del /11Anestua Studentbarnehage VISJON FOR SFRN: VI GJØR STUDIETIDA ENKEL TRYGG OG TRIVELIG

2 ÅRSPLANEN Vi deler inn årsplanen i tre deler. Første del er et informasjonshefte til nye foreldre, der vi bl.a. informerer om formål, pedagogisk grunnsyn, forutsetninger, praktiske opplysninger o.s.v. Denne planen er andre del, og her tar vi for oss satsningsområdene våre for dette barnehageåret. Dette er en grovplan for arbeidet i år. Mer detaljer finner dere i: Tredje del av årsplanen som er 4-ukers planer: En mer detaljert månedsplan blir delt ut. Årsplanen vår bygger på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagen, Innføring av rammeplan for barnehagene i Molde og Overordna målsetting for Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre. Rammeplan for barnehagen: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - regjeringen.no Årsplanen gis ut med forbehold om godkjenning i samarbeidsutvalget som vil ha møte i løpet av oktober. Eventuelle endringer levers ut på vedlegg. Anestua september Ranveig Furu (styrer)

3 Presentasjon av personalet Barnehageåret Styrer / førskolelærer Ranveig Furu Renholder i 32 % stilling: Sundberg Renhold AVDELING RØSSLYNG: Pedagogisk leder/førskolelærer 100%: Ragnhild Haarr Foss Assistent 100% stilling:hildegunn Giladi Assistent 100 % stilling:wenche Fagerli Huse AVDELING BLÅBÆRTUA: Pedagogisk leder/førskolelærer 90% Ann-Helen Vatne Assistent 100% stilling: Hege Mjelva Assistent 100% stilling: Torill S. Ølander AVDELING KONGLA: Pedagogisk leder /førskolelærer: Mona Kippersund Førskolelærer 60% stilling: Mariann M. Aasmyr Assistent 80% stilling:toril J. Gjendem Assistent 50% stilling:anne Karin Vikhagen Assistent 80% stilling:ellen Karin Øien Assistent 30% Paula Keane

4 BARNEHAGENS HOVEDMÅL Å være en barnehage med høy kvalitet med vekt på leik, omsorg og læring. Vi ønsker og å være førstevalget for studentforeldre. DELMÅL: Personalet skal jobbe mot et felles grunnsyn med felles verdier og holdninger. Vi skal drive kontinuerlig kvalitetsutvikling. Vi skal ha en barnehage med kompetente voksne både faglig og personlig. Vi skal ha et trygt og inkluderende miljø. Vi skal yte god servise og er gode på å samarbeide med foreldrene Vår barnehage skal være studenttilpasset. Alle barn får sin egen voksne (tilknytningsperson) VÅR VISJON: I ANESTUA ER DET GODT Å VÆRE OG MYE Å LÆRE!

5 AUGUST Tilvenning: Fra tirsdag den 17 er det tilvenning for nye barn. Fokus denne måneden er å bli kjent og trygg. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 2 Oppstart etter ferien Planleggingsdag Planleggingsdag

6 HVERDAGSLIVET UTVIKLING AV RELASJONSKOMPETANSE Vi fortsetter å ha fokus på samspill mellom menneskene i barnehagen. Gode relasjoner mellom barn og voksne er den viktigste forutsetning for barns læring og utvikling. Barn behøver ikke voksne som er perfekte forbilder, men de behøver voksne som tenker og handler empatisk. De behøver voksne som ser dem og som er i stand til å regulere og veilede på en positiv måte. Det handler om å bygge opp nære relasjoner mellom barn og voksne. Voksne som gir barn trygghet, anerkjennelse og medvirkning. BARNS MEDVIRKNING: Barn i barnhagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet. (lov om barnehager &3). Vi vil at barna i barnehagen skal oppleve å ha innflytelse i egen hverdag. De skal føle at vi hører og ser dem og behandler dem med respekt. Alle barn skal få oppleve tiknytning og fellesskap og kjenne at de kan være med på å bestemme selv og utrykke egne ønsker. De har rett til å uttrykke seg og bli hørt, det er allikevel personalet som har det endelige ansvaret. Personalet må være lyttende og åpne for barna sine utrykk. De minste utrykker seg på sin måte uten å ha språk. Barns følelsesmessige utrykk skal tas på alvor. Barna må oppmuntres til å utrykke seg og støttes i å ta selvstendige valg. Det er viktig å poengtere for barna de valgmuligheter de har i løpet av barnehagedagen. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalt og mellom personalet og foreldrene. Mål: Barna skal oppleve å bli sett og hørt Barna skal få komme med egne ideer og forslag Barna skal få erfaring med å ta valg Å forholde seg til andre er det viktigste barn lærer: Rammeplan s: Personalet skal være lyttende og anerkjennende og ha god dialog med barna gjennom hele dagen. Barna har sin tilknytningsperson og blir ofte delt opp i mindre grupper.

7 SEPTEMBER MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Foreldrekaffe Kl Foreldremøte kl Fellesamling

8 UTVIKLING AV BARNEHAGEN: Fortsatt kvalitetsutvikling med fokus på kosthold. Personalet: Gjennom personalmøter skal alle få kunnskap om og forståelse for innholdet i Rammeplan for barnehagen. Vi arbeider med å realisere innholdet i Rammeplan for barnehagen. Yte god service overfor brukerne: Daglig dialog, foreldresamtaler og evalueringer. Dyktiggjøre oss på å gi barna medbestemmelse/medvikning Bruke standarder for basisinnholdet i barnehagen. Bruke Snakkepakken. Bruk og innredning av rom. Praksisfortellinger Prosjektarbeid om likestilling (se egen beskrivelse) BARN OG ROM: Gjennom Kvalitetsutviklingsprogrammet i Molde kommune var alle ansatte på kurs og studiebesøk til Trondheim. Her fikk vi kunnskap om og erfaring med å bruke rommet som en tredje pedagog. Vi ønsker å tilby barna et stimulerende miljø som inviterer til aktiv utforsking og læring. Rommene skal gjenspeile barnas behov og interesser, utfordre og inspirere. Barna skal kunne ta i bruk rommet i leiken sin. PRAKSISFORTELLINGER: For å utvikle vår evne til å se det enkelte barn og lære å utvikle oss som gode og lyttende omsorgspersoner har vi tatt i bruk et verktøy som heter Praksisfortellinger: Det er selvlagde fortellinger av voksne og barn som handler om livet i barnehagen. Det handler om å gripe tak i øyeblikkene og begivenhetene. De kan brukes til refleksjon, veiledning, dokumentasjon, foreldresamarbeid og vurdering. VURDERINGSARBEID: Det gis ut en skriftlig vurdering/rapport til alle foreldre hver mnd. Skriftlig halvårsvurdering og årsvurdering i forbindelse med planleggingsdagene. Eget vurderingsopplegg for prosjektarbeidet. Selvevaluering av personalet, Brukerundersøkelse annethvert år i mai. FASTE TURDAGER Vi vil at barna på Kongla og Blåbærtua skal få ut på tur minst en dag i uka. Den mest brukte turplassen er Gapahuken som ligger på vegen til Svennplassen. (gammel husmannsplass høyt oppe i skogen bakenfor høyskolen) som er vår faste turplass. Der kan de fritt leike, observere naturen, været og endringer i års tider. Der kan de spise og hvile.

9 OKTOBER Foreldresamtaler fra uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Planleggings dag Møte i SAMU Fellessamling

10 Årets satsingsområde Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjon er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er nødvendig for å forstå begreper. Å samtale om opphevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av e rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige deler av kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst.(sitat fra Rammeplan). Videre står det i Rammeplanen: Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre på. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Felles opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. En veksling mellom bruk av kropp, bevegelse og ord er en støtte for utviklingen av talespråket. Personalet er viktige språklige forbilder. Samtaler høytlesning og varierte aktiviteter er viktige sider ved barnehagens innhold. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. For de aller minste barna blir det viktig å legge vekt på den uformelle læringa gjennom de daglige omsorgssituasjonene. De minste barna lærer først og fremst gjennom direkte og konkrete erfaringer med gjenstander og fenomener og ved imitasjon og etterligning. Det handler om å gripe øyeblikkets muligheter. Målet vil være å utvikle språklig bevissthet gjennom leik, morsomme aktiviteter, samtaler sang og bevegelser. Trygghet og tilknytning er vesentlig for all læring. SNAKKEPAKKEN:Snakkepakken Dette er et pedagogisk språkutviklingsverktøy som vi vil bruke i denne sammenheng. Den gir gode muligheter til å gjøre de tradisjonelle barnekulturskattene som eventyr, fabler, regler, rim og sanger tilgjengelige. Den gir god anledning til å hjelpe barna mot en rikere og mer nyansert setningsoppbygging med flere typer ord som substantiver, verb, adverb, adjektiv, pronomen og tallord. I Snakkepakken er det mange gjenstander som en kan bruke for å synliggjøre det temaet en jobber med. Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Dersom språk skal læres må der brukes, og de voksne må lytte. Samhandling er nøkkelen til å lære språk. Tema vi skal jobbe med er: Mat, kropp, klær, hus dyr, farger og eventyr Det å arbeide med Snakkepakken gir oss mulighet til å samtidig trekke inn mange andre fagområder. Sang og musikk er et viktig emne også i denne sammenheng. Her har vår dyktige musikkpedagog Mariann en sentral rolle. Musikk er et godt verktøy for språkstimulering. En musikksamling vil ha ulike varierte aktiviteter der barnet får bruke hele seg. Vi ønsker at musikk skal bli en naturlig del av hverdagen

11 NOVEMBER MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Fellessamling

12 BLÅBÆRTUA. TEMA ARBEID: SPRÅKSTIMULERING Dette året vil vi ha spesielt fokus på språket gjennom alle dagens gjøremål. Å utvikle språk er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Et godt utviklet språk er grunnleggende for utvikling på alle områder intellektuelt, sosialt og emosjonelt. Også for barnas utvikling av skriftspråk og leseforståelse. MÅL: ØKE BARNETS FERDIGHETER TIL Å KOMMUNISERE STYRKE BARNET I FORHOLD TIL SENERE LESE OG SKRIVEUTVIKLING METODER: Allsidig leik og rike erfaringer med bruk av språket; De voksne skal være en god samhandler med barnet, for å forstå og derfor lettere kunne gi respons på barnets språk. En vesentlig del av språktreninga for små barn skjer ved å bli lyttet til og få svar. Bruke uformelle situasjoner: påkledning, stell, måltid o.l. til samtale med barna Aksepterende voksne som lar barna følge sin utviklingstakt, og ikke korrigere eller kommentere barnets tale, men sier heller ordet korrekt i neste setning. Gode voksenmodeller og forbilder når det gjelder ordvalg, i avpasset setningslengde, med tydelig uttale, moderat tempo og stemmebruk. La språk følge handling i alle situasjoner, og ha et levende kroppsspråk i samsvar med det en sier. Legge til rette for gode leikeopplevelser Konfliktløsingsmodellen Fortellinger, språkleker, eventyrposer og alfabetet på veggen Sang, rim og regler Bøker og lesestunder. Trening av rytmesans gjennom bruk av kroppen og instrumenter

13 Desember Vi lager julestemning på barnehagen. Alle barna får lage 2 julegaver som de får med hjem. Vi lærer tradisjonelle julesanger og hvorfor vi ferier jul. Litt julebakst hører også med.vi har fokus på stemning og hygge. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Luciakaffe kl Nissefest 21 Kirkebesøk? Juleferie Juleferie 26 Juleferie Juleferie 26 Juleferie 27 Juleferie 28 Juleferie 29 Juleferie 30 Juleferie 52

14 JUL Desembermørket er over oss, og det er tid for lys, varme og juleforberedelser. Julebudskapet Jula er en kristen høytid som vi markerer ved å bruke juleevangeliet på forskjellige måter i barnehagen. Hver dag i adventstiden tenner vi lys i samlingsstunden, og leser adventvers. Dette er også en tid for nestekjærlighet, undring, og småfilosofiske samtaler. Julekalenderen varierer i form og innhold fra avdeling til avdeling. Lucia Mandag 13desember, ønsker vi alle foreldre og søsken velkommen til Luciafeiring med enkel servering. Alle barn tar med seg hvit skjorte. Luciatog kl. Julegudstjeneste Vi drar på julegudstjeneste når det nærmer seg jul. Nærmere beskjed om dato kommer. Gudstjenesten er tilpasset barnehagebarn, og vi deltar sammen med flere barnehager. Gi beskjed på avdelingen dersom barnet/barna ikke skal delta i gudstjenesten (vi sørger for et alternativt opplegg for dem)! Nissefest: FREDAG 17. er det nissefest! Alle kler seg i rødt. Det er felles nissesamling før vi spiser grøt. Såå kommer nissen!! Så tenner vi et lys (Inger Hagerup) Så tenner vi et lys i kveld. Vi tenner det for glede. Det står og skinner for seg selv og oss som er til stede. Så tenner vi ett lys i kveld. Vi tenner det for glede Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. De står og skinner for seg selv og oss som er til stede. Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede. De står og skinner for seg selv og oss som er til stede. Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede. Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned, - for lengsel, glede, håp og fred, men mest av alt for fred på denne lille jord, hvor menneskene bor Julesanger: Vårt første lys vi tenner Musevisa Julekveldsvisa På låven sitter nissen Et barn er født i betlehem Glade jul O jul med din glede Så går vi rundt om en enebærbusk Santa Lucia

15 Januar 2011 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Planleggingsdag

16 FEBRUAR Aktivitetsdag ute MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Karneval

17 OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Rammeplanen forutsetter at det skal legges til rette for barns overgang fra barnehage til skole. Siden vi har barn som sogner til ulike skoler har vi ikke hatt fast samarbeid med en skole, men vi vil ha samarbeid med de skolene som barna sogner til. Vi deltar på møter med skolen og kan arrangere foreldremøte for de foreldrene som har barn som skal begynne på skolen. Vi kan også utveksle informasjon om barnet til skolen. Dette gjøres i samråd med foreldrene. Det er stor stas for barna å få være de eldste på barnehagen, og få aktiviteter og oppgaver som bare er for dem. Noe av det vi legger vekt på er: Førskolegruppe arrangeres en dag i uka fra september: Gi erfaringer/oppgaver som utvikler og styrker barnas selvstendighet. Tilrettelegge spesielt for trening av/oppbygging av konsentrasjonsevne og hukommelse. Utvikle samarbeidsevne og ansvarsfølelse for gruppas ve og vel. Utvikle språkferdigheter og kommunikasjonsevne. Grunnleggende ferdigheter, vente på tur, vise hensyn, dele. Være fortrolig med symboler som bokstaver og tall, for eksempel skrive navnet sitt.

18 GROVPLAN FOR FØRSKOLEGRUPPA MÅNED TEMA AKTIVITET EVENTYR/SNAKKEPAKKE N SEPTEMBER Tallrekka 1-5 Tallkort Symbol og mengde Bukkene Bruse OKTOBER Tallrekka 6-10 Tallkort Uro av naturmateriale Geitekillingen som skulle telle til ti NOVEMBER Former Lage egne geometriske former Mat - butikk DESEMBER Juletradisjoner Dramatiserer julesanger JANUAR FEBRUAR MARS/ APRIL Eksperimentere med vann Måling Større enn-mindre enn Smelte, fryse, farge, flyte synke Rimer Lage rimebok Gullhår og de tre bjørnene Trafikk Tarkus Haren og skilpadda løper om kapp MAI 17.-mai tradisjoner JUNI Overnatting i barnehagen

19 Mars Foreldresamtaler MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Fastelaven Møte i SAMU Foreldremøte

20 LIKESTILLINGSPROSJEKT Anestua er med i et prosjektarbeid sammen med 4 kommunale barnehager: Kvam og St. Sunniva, Kviltorp og Langmyra barnehager. Vi har til sammen fått i prosjektmidler fra Fylkesmannen. Vi søker også midler i 2011 for å fortsette med dette arbeidet. Vi bruker pengene til å kjøpe oss tjenester til kurs og veiledning fra DMMH i Trondheim. Det skal utarbeides en rapport i januar Ranveig furu er prosjektleder Likestilling mellom kjønna skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom de to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter ti å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger og til samfunnets forventninger til gutter og jenter (Rammeplan for barnehagen 2006). Målet i første omgang er: Å øke vår kunnskap kompetanse og bevissthet omkring våre holdninger og vår adferd. Dette vil vi gjøre gjennom felles kurs, personalmøter, studere litteratur, gjøre observasjoner og skrive praksisfortellinger. Aktuelle dokument: Temahefter til Rammeplan: Om likestilling i det pedagogiske arbeidet og Om menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen. Handlingsplan for Likestilling for barnehage og grunnopplærig (Kunnskapsdepatemenetet) Les mer:temahefter - Rammeplan for barnehagen - regjeringen.no. Likestilling i det pedagogiske arbeidet

21 FAGOMRÅDER. Rammeplan for barnehagen beskriver 7 fagområder som barnehagen skal arbeide målretta med gjennom året. Det vil ikke være mulig å ha like stor vekt på alt til enhver tid. Noe har vi naturlig fokus på gjennom dagen, andre ting vil vi arbeide mer strukturert med i perioder gjennom temaarbeid/spesielle opplegg. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnegruppas alder og interesser. Her kommer en kort presentasjon: Les mer i Rammeplan for barnehagen. De 7 fagområdene: Kommunikasjon språk og tekst Etikk, religion og filosofi Natur, Miljø og teknikk o Samtaler o Høytlesning o Sang, fortelling, rim og regler o Konfliktløsning o Spill o Snakkepakken o Observasjoner (Tras) o Tradisjoner o Sosiale verdier/grunnverdier o Markering av høytider o Undring, samtaler og fortelling o Toleranse og respekt o Konfliktløsning o Vennskap, o Positive modeller o Oppleve glede ved å ferdes i naturen o Miljøvern med fokus på kildesortering o Lære om dyr og vekster o Eksperimentering o Erfare bruk av teknikk i leiken og i hverdagslivet Kunst, kultur og kreativitet Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn o Forming o Dans o Drama o Musikk o Kreativitet og skaperglede o Estetikk o Teaterbesøk o Kirkebesøk o Temaarbeid o Inne og uteleik o Turer og naturopplevelser o Kosthold, fokus på måltid o Hygiene o Gymopplegg for de største o Mini Røris o Turer og besøk i nærmiljøet o Medbestemmelse o Likestilling o Historiefortelling o Besøk på museet Antall, rom og form o Måling og veiing o Talleik og spill o Matte i dagliglivet

22 April Påske: Påsken er en kristen høytid. I barnehagen vil vi bidra til at barna får kjennskap til påskens innhold og tradisjoner. Vi ønsker å skape rom for opplevelse, undring ettertanke og gode samtaler. Påske er også en tid da det gror nytt liv! Dette vil komme tilsyne gjennom hverdagsaktivitetene i barnehagen på ulikt vis. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Påskefrokost 18 Påskeferie 19 Påskeferie 20 Påskeferie Påskeferie Fellessamling 22 Påskeferie Påskeferie Palmesøndag Påskeferie

23 Mai MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG Dugnad maifering på barnehagen 17 Grunnlovsdag!

24 BARNEHAGERUTE Oversikt over dager barnehagen er stengt utover lørdager og søndager. MÅNED DAG DATO GRUNN AUGUST 10 FREDAG MANDAG PLANLEGGINGSDAG OKTOBER MANDAG 04 PLANLEGGINGSDAG DESEMBER FREDAG fom. 24. JULEFERIE FREDAG tom. 31. JANUAR 11 MANDAG 04 PLANLEGGINGSDAG APRIL APRIL MANDAG fom. MANDAG tom MAI T1RSDAG 17 PÅSKEFERIE JUNI TORSDAG MANDAG HIMMELFARTSDAG PLANLEGGINGSDAG 2.PINSEDAG JULI MANDAG FREDAG SOMMERFERIE Med forbehold om endringer. Ranveig Furu

25 Juni Tur til Eiriklia Overnatting for 6 årsklubben MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 1 2 Kristi himmelfartsdag Sommerfest Pinsedag JULI: stengt uke 28, 29.30

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Årsplan for Nordlys Barnehage

Årsplan for Nordlys Barnehage Årsplan for Nordlys Barnehage Barnehageåret 2008/2009 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 2 Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnegruppa s. 3 Personalet s. 3 Dagsrytme s. 5 Ukeplan s. 6 Førskolegruppe/ overgangen

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer