ÅRSPLAN FOR SEL BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR SEL BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR SEL BARNEHAGE

2 PERSONALET Styrer; Irene Fossøy jobber 100 % (70 % administrasjon og 30% barnegruppa) Pedagogiske ledere; Hilde Aske jobber 100 % Åse Marie Josten jobber 80 % (fri onsdager) Barne- og ungdomsarbeidere; Gunn Grindstuen jobber 100 % Liv Berit Haugen jobber 80 % (fri fredager) Barnepleier; Synøve Strøm jobber 100 % Assistentt; Stian Plassen 80 % (fri onsdager) DAGSRYTME: Barnehagen åpner; De voksne i barnehagen tar imot barna. For de barna som kommer i barnehagen før kl blir det mulighet for å spise frokost her i barnehagen. ( Ta med niste så det rekker til 2 måltid. ) Frem til kl har vi såkalte frie aktiviteter. Vi legger tilrette for ulik leik/aktivitet, men barna kan selv bestemme hva de vil holde på med. Etter en felles rydding blir det voksenstyrte aktiviteter. Det kan være felles samlingsstund for hele barnehagen eller aktiviteter på gruppe. Hva som til enhver tid skal foregå vil dere finne på månedsplanene. Første felles MÅLTID er mellom kl og under måltidet er vi delt inn i gruppene våre. Etter at vi har spist er det toalett besøk/bleieskift. Etter 1.måltid går vi ut, da er det fri lek og pauseavvikling for personalet. De barna som skal sove legger seg når de andre går ut. Barnehagens andre måltid er ca. kl Da spiser vi også frukt/grønnsaker som barnehagen kjøper inn. Etter dette er vi ute/inne og har frie aktiviteter. Dagsrytmen kan endres når vi er på turer eller har et spesielt opplegg. Når vi er på tur er vi som regel borte mellom kl og kl Ved andre tidspunkter vil dere få beskjed. Det er fint om dere ringer før kl dersom barnet skal ha fri eller er syk. Salg av enkeltdager Ta kontakt med Styrer: Irene Fossøy hvis dere ønsker å kjøpe enkeltdager.

3 VIRKSOMHETSPLAN August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Bli kjent Grønt tema; tegne på begge sider av arket Natur, miljø og teknikk; turer, bær, lågen etc Grønt tema; Plukke søppel Kropp, bevegelse og helse; Gammeldans, lokal mat på Sel (korn, potet), ja/nei-mat Grønt tema; Løker ut i bed Kropp, bevegelse og helse; Gammeldans, lokal mat på Sel (korn, potet), ja/nei-mat JUL Grønt tema; Kildesortering, levere glass, melkekartonger og flasker til gjenvinning/gjenbruk Jul Grønt tema; Gjenbruk-Julekalenderen Antall, rom og form; hvor mange bor det i Sel, barn/voksne, kvinner/menn. hvor mange skoler/bhg er i Sel Grønt tema; fysikk eksperiment Kommunikasjon, språk og tekst; Bibliotek, Sanger, eventyr, rim/regler Grønt tema; Kosthold ja/nei-mat Etikk, religion og filosofi; Kirka på Sel/Jørundgard, Folkeskikk før og nå, Kristin Lavrandsdatter (ekte/fiksjon) Grønt tema; Kildesortering Nærmiljø og samfunn; Butikk, post, samfunnshus, Jørundgard, Laurgard, Rommundgard, Togstasjon Grønt tema; Såing Kunst/kultur og kreativitet; Skihytta, Kristinspelet, musikk, Reidar Solberg, Grønt tema; Rydde/rake ute Dansegallaen I år har vi utarbeidet virksomhetsplanen med forankring i et lokalt perspektiv. Barnehageplanen i Sel kommune peker på dette som et satsningsområdet for de lokale barnehagene. Vi har derfor tatt med oss mye av det lokale i våre planer i år. De forskjellige gruppene legger opp tema og opplegg i forhold til alder.

4 Bursdagsfeiring Når barnet har bursdag, er det bursdagsbarnet som får være ordensmann. Vi flagger for bursdagsbarnet. Bursdagsbarnet får Krone, og vi har bursdagssamling hvor vi synger for barnet, tenner lys, kaster barnet i lufta eller sender opp raketter for antall år barnet fyller. Når barna har bursdag, får det velge mellom fruktfat, skinke og pasta og fiskekaker på gaffel som det spanderer på de andre barna. I år har vi i samarbeid med FAU blitt enige om at foreldre betaler kr 50,- til barnehagen, og barnehagen kjøper da inn til feiring. Når det gjelder bursdagsinvitasjoner ber vi om at disse ikke blir delt ut i barnehagen. Det oppleves alltid sårt og vondt å være den/de som ikke blir bedt på bursdag, håper på forståelse for dette. Pålegg Barnehagen fokuserer på et sunt kosthold, og har i samråd med FAU bestemt at pålegg som jordbærsyltetøy og sjokoladepålegg ikke blir tatt med på barnehagen. FORELDRERÅD (FAU): Jmfr Barnehageloven, består foreldrerådet/foreldrenes arbeidsutvalg av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteresser til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene skaper et godt miljø i barnehagen. Foreldrerådet har også rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Hvert år velges en leder for foreldrerådet. Liv Renate Elnes Hovengen er i år leder for Fau. Øvrige representanter er Tove Sagdalen, Morten Sanden og Ole Erik Bjørnstadhaugen. Leder skal også være med i barnehagens samarbeidsutvalg.

5 SAMARBEIDSUTVALG: Skal i følge barnehageloven være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Dette utvalget består av en representant fra foreldrene, en representant fra barnehagens personale og en representant fra eier/sel Kommune. Representanter fra foreldre og ansatte velges for ett år om gangen. Funksjonstida for representant fra eier, fastsettes av eier. Styrer har møte, tale og forslagsrett(men ikke stemmerett) samt kaller inn til det første møte som ofte er presentasjon av barnehagens årsplan. Samarbeidsutvalget for Sel barnehage består av styrer : Irene Fossøy Representant fra foreldrene: Liv Renate Elnes Hovengen Representant fra personalet: Gunn Grindstuen Representant fra kommunen: Ann Hilde Sandvold og Rune Grønn MILJØFYRTÅRN Sel Barnehage ble miljøsertifisert i desember 2006 Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for små- og mellomstore private og offentlige virksomheter. Miljøfyrtårn er et enkelt program for å innføre miljøledelse og komme i gang med konkrete miljøhandlinger. Barnehagen skal ha et gjennomarbeidet pedagogisk opplegg når det gjelder barnas forhold til miljø. Denne handlingsplanen har vi i Se barnehage implementert i barnehagens virksomhetsplan og vi kaller den Grønt tema. Aktuelle nettsider:

6 IKT i Barnehagen Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 06 står det at barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde for lek kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Derfor ønsker Sel barnehage å ta i bruk digitale verktøy. Vi vil vekke opp barnas nysgjerrighet og skape spenning rundt de digitale vertøyene. Ved å bruke fotokamera og data skal barna få kunnskap og ferdigheter i hvordan digitale verktøy fungerer. Det vil først og fremst være stormaur og småmaur barna som skal få prøve seg på dette. Barna skal få lære gjennom: å ta bilder å gjøre seg kjent med tastatur og data mus å bli kjent med Photostory og Movie Maker Dokumentasjon - grunnlag for refleksjon og læring Ved å dokumentere det vi gjør i barnehage hverdagen blir det mer synlig for foreldre, barna og også for oss i personalet. Vi synliggjør hva vi faktisk har gjort, bakgrunn for aktiviteten, men også erfaringer og tanker vi har gjort oss i prosessen. Vi voksne og barna i barnehagen tar bilder av det som skjer i hverdagen og fra ulike aktiviteter, og disse blir vist frem til foreldre og for samtale med barna. Malerier, tegninger, og diverse annet som barna har laget er også en form for dokumentasjon. Gjennom denne type dokumentasjon gir vi foreldre et innblikk i hva barna deres gjør når de er i Sel barnehage.

7 SPRÅK Rammeplan for Barnehagen sier at førskolealderen er den aller viktigste utviklingsperioden for språk, og at barnehagen skal tilrettelegge et godt språkmiljø for alle barn. Rammeplanen legger vekt på at stimulering av barns språk er en av de viktigste oppgavene i barnehagen. Ferdigheter i språk og kommunikasjon blir sammen med sosial handlingsdyktighet betegnet som basiskompetanse. Språk læres ikke automatisk ved at barn oppholder seg i barnehage, så enkelt er det ikke! Å lære språk tar tid, og det er ikke nok å høre det. Barn må være aktive i språklig samspill med andre barn og voksne i et godt språkmiljø. Det viktigste språkarbeidet som gjøres med førskolebarn er å møte dem der de befinner seg språklig sett og knytte språket opp mot dagligdagse erfaringer. Det viktigste med språkinnlæring er at det er lystbetonet, at barna synes det er morsomt og at de får et ønske om å delta i sosial sammenheng. Når man tilrettelegger på et nivå der barnet har sjansen til å oppleve mestring, får det delta uansett språklige ferdigheter. Målet må være å gi barna opplevelse av trygghet, motivasjon og tro på sin evne til å lære språket, slik at de kan åpne opp for læring. Språkinnlæring trenger mye repetisjon. Med et varierte materiellet kan overlæring skje ved at barna får gjentakelser uten at det blir kjedelig. Alle barn trenger støtte når de skal lære språk, og det gjelder å balansere mellom krav og utfordring. I begynnelsen vil barna trenge mye hjelp for å oppleve mestring, men etter hvert vil de føle seg så dyktige at de kan klare seg med minimal støtte.

8 PLAN FOR OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKOLE I SEL KOMMUNE Godkjent av Driftsutvalget den 7/ D-sak 35/09

9 PLAN FOR OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKOLE I SEL KOMMUNE Plan for overgang frå barnehage til skole i Sel kommune er utarbeidd i nært samarbeid mellom skolane og barnehagane i kommunen. Med bakgrunn i sak om tilsyn i barnehage og skole vart det sett ned ei arbeidsgruppe til å utarbeide ein felles plan for kommunen. Planen har vore ute til høyring der m.a. samarbeidsutval har gjeve uttale. Planen er utarbeidd for å sikre eit felles opplegg i kommunen og kvalitetssikre overgangen. Den erstattar tidlegare ordningar. Planen forpliktar involverte partar i eit samarbeid til beste for barnet. Kommunen har overordna ansvar for at planen blir følgt opp gjennom årlege tilsyn, og har ansvar for å legge til rette for samarbeid. Sentrale dokument som er grunnlag for denne planen er m.a.: Mål: - FNs barnekonvensjon Til barnets beste: Handlingar som vedgår barn som vert sett i verk av styresmakter og organisasjonar, skal først og fremst ta omsyn til kva som gagnar barnet best. - Rammeplan for barnehagar (2006) - Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for overgang frå barnehage til 1. klasse og evt. skolefritidsordning. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med heimen. Planane for overgang skal vidare være nedfelt i årsplanen til barnehagen. - Kunnskapsløftet (2006) - Læringsplakaten - Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barnetrinn skal bidra til å lette overgangen. - Veilederen: Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. - St.meld. nr. 41 Kvalitet i barnehagen ( ). - Regional veileder for overgang er under arbeid. 1. Kvalitetssikre arbeidet i overgang barnehage skole 2. Setje i system dei mange gode overgangsordningane som allereie er i bruk 3. Barnet skal være i fokus, og planen skal ivareta det enkelte barnet sine interesser saman med føresette, i tett samarbeid med barnehagane og skolane i kommunen. 4. Samarbeid og oppfølging av planen er tufta på gjensidig respekt for ulike arbeidsmetodar og kulturar i barnehage og skole Otta Kari Hølmo Holen Kommunalsjef

10

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage ÅRSPLAN 2010-2011 Selsverket Barnehage Godkjent i Samarbeidsutvalget 13.10.2010 1 Selsverket barnehage 2670 OTTA Telefon 61 23 05 54 INNHOLD: Informasjon side 3 Åpningstider side 3 Dagsrytme.... side 3

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor.

- en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. DI Årsplan 2009/2010 - en del av den gode barndom. - et godt sted å være for liten og stor. Innhold 1. Praktisk informasjon om DI Kløverbakken 1.1. Kontakt oss. 1.2. Hvem er vi i DI gruppen as. 1.3. Presentasjon

Detaljer

MESTERVIK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR 2011 2012

MESTERVIK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR 2011 2012 MESTERVIK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR 2011 2012 Forord Velkommen til Mestervik barnehage Mestervik barnehage er en enavdelingsbarnehage som ligger flott til med skog og fjæra i gangavstand fra barnehagen. I

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE 2012/2013 Forord til årsplanen. Årsplanen beskriver det vi i store trekk sysler med i barnehagen. Det pedagogiske grunnsynet vårt er kjent og finnes på side 3 i

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE 2014/15 21.august 2014 0 VELKOMMEN TIL LUNDÅSEN BARNEHAGE Årsplanen vår er i 3 deler; del 1 - virksomhetsplan, del 2 - progresjonsplan og del 3 - årsplan for

Detaljer

Årsplan for Nordlys Barnehage

Årsplan for Nordlys Barnehage Årsplan for Nordlys Barnehage Barnehageåret 2008/2009 Innhold Hovedmål for barnehagen s. 2 Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnegruppa s. 3 Personalet s. 3 Dagsrytme s. 5 Ukeplan s. 6 Førskolegruppe/ overgangen

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner

Detaljer

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Innholdsfortegnelse: Forord s. 1 Velkommen til Torvmoen s. 1 Personaloversikt s. 2 Personalsamarbeid s. 3 Foreldresamarbeid s. 3 Øvingsbarnehage

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer