Årsplan Fredriksberg barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2013-2014. Fredriksberg barnehage"

Transkript

1 Årsplan Fredriksberg barnehage

2 INNHOLD Forord s.3 Barnehagens innledning s.4 Kap 1 Omsorg s.5 Kap 2 Danning s.5 Kap 3 Lek s.5 Kap 4 Læring s.6 Kap 5 Barns medvirkning s.6 Kap 6 Inkluderende fellesskap s.7 Kap 7 Kommunikasjon, språk og tekst s.8 Kap 8 Kropp, bevegelse og helse s.11 Kap 9 Kunst, kultur og kreativitet s.12 Kap 10 Natur, miljø og teknikk s.14 Kap 11 Etikk, religion og filosofi s.15 Kap 12 Nærmiljø og samfunn s.16 Kap 13 Antall, rom og form s.17 Kap 14 Kultur/tradisjoner s.19 Kap 15 Plan for overgang barnehage skole s.19 Kap 16 Samarbeid barnehage hjem s.20 Kap 17 Vurdering s.20 2

3 Forord Bergen kommunes barnehager utarbeider sine årsplaner ut fra en kommunalt fastsatt ramme som samsvarer med kravene til årsplan slik de er beskrevet i Rammeplanen for barnehagen, samt kommunale satsinger. Barnehagens årsplan har et tidsperspektiv på 1 år og den følger barnehageåret. Årsplanen utarbeides i samarbeid mellom barnehagens ansatte, barn og foreldre og danner grunnlag for samhandling gjennom året. Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen inneværende barnehageår vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barns allsidige utvikling, i samarbeid og forståelse med barns hjem. Den beskriver målene med årets satsinger og gir informasjon om hvordan disse følges opp, dokumenteres og vurderes. Årsplanen bygger på barnehagens langtidsplan som sikrer progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet. BERGEN KOMMUNE Fagavdeling for barnehage og skole 3

4 Barnehagens innledning Fredriksberg barnehage ligger ved inngangen til Nordnesparken, et av byens flotteste Parkområder. Her kan barna gå på tur, klatre og benytte seg av lekeplassene. Og vi kan følge de store trærne gjennom skiftende årstider og se på båtene ute på sjøen. I denne parken har vi bruksrett til et lite park-hus som vi kan gå inn i om vi vil. Vi har Akvariet, Barnas Hus og byens museer i gangavstand. I tillegg til barnehagen på Nordnes har vi også en familiebarnehage med fire barn, som holder til i Sandviken. Denne gruppen kommer til barnehagen fast en dag i uken, og ellers ved noen festlige anledninger. Hovedprinsippene i årsplanen gjelder for alle barna i vår virksomhet. Barnehagen vår har til sammen 30 barn i alderen 1-3 år, og er en småbarns barnehage. Høsten 2013 har vi 24 nye barn som begynner i barnehagen. Vi har funnet frem til et årshjul som vi synes fungerer, og som vi bruker i planen. Der har vi lagt inn noen små forandringer i forhold til fjorårets plan, ved å ta bort ting som ikke fungerer og heller gjøre mer av det vi ser barna trives med og stimuleres av. Årsplanen tar utgangspunkt i en forståelse av at små barn trives med gode rutiner og en gjenkjennelig rytme i hverdagen. De er glad i gjentagelser, spesielt hvis de er av det morsomme slaget. Det vanlige hverdagslivet i barnehagen kan gi utrolige muligheter for deltagelse, utfoldelse og vekst. En god barnehage for de aller yngste barna stiller store krav til prosesskvaliteten, det vil si hva som skjer i barnets nære relasjoner, noe vi er spesielt opptatt av. I Fredriksberg barnehage står de kommunale barnehagenes verdier sentralt i alt vi gjør. Det betyr at alle hos oss skal møtes med varme, at vi ser barnet og er et inkluderende fellesskap. Vi vil rette en spesiell takk til foreldrene for deres positive innspill og medvirkning til det beste for barna i barnehagen. Fredriksberg barnehage 2014 Foreldrerepr./SAU Susanne Puchberger Sign. Konstituert styrer i Fredriksberg bhg. Eva Røkkum Sign. Kap 1 Omsorg 4

5 En god start i barnehagen handler først og fremst om gode relasjoner, trygghet og tilknytning. Vi starter barnehageåret med temaet «Meg selv». I denne temaperioden skal barna bli introdusert til hverandre både gjennom bilder og fortellinger om seg selv. Vi bruker også historier, sanger og dikt knyttet til bumerkene som de har fått i barnehagen. Små lekegrupper gir nærhet og gode omsorgsmuligheter. Vi har lekegrupper med 3-4 barn og en voksen, for å bidra til nær tilknytning mellom barna og mellom voksne og barn. Hver aktivitet vil ha mål som knytter seg til de ulike fagområdene og til tema, men hovedmål for gruppene er trygge relasjoner og godt samspill. Å se hvert barn og justere seg, er nødvendig for å kunne gi den omsorgen barnet har behov for. Dette er også viktige prinsipper i samspillsmetoden Dialog, som alle ansatte vil praktisere dette barnehageåret. Kap 2 Danning Vi vil gi positive bidrag til barnas selvdannelsesprosess ved å bidra til at hvert barn får et både trygt og utfordrende miljø. Vi har fokus på kvalitet i samspill, relasjoner og samhandling mellom barna, og mellom barn og voksne. Når barna utfordrer hverandres grenser vil vi støtte hvert barns muligheter til å handle omsorgsfullt. Gjennom året søker vi arbeidsmåter som kan bidra positivt til det enkelte barns selvfølelse og identitet. Barna får i løpet av året oppleve seg som en del av et fellesskap i måltider, samlingsstunder, utelek og et mangfold av aktiviteter. Hvert barn skal også få være midtpunktet i felleskapet og få oppleve å bli trukket fram. Barna skal også kjenne at de kan utøve selvbestemmelse. Det skal være lov til å reservere seg og bli beskyttet når man vil ha en stille stund på egenhånd. Kap 3 Lek I år vil vi gi stor oppmerksomhet til barnas kroppslige lek, og den helheten av tanker, følelser, sanser, og motorikk som den uttrykker. Vi ser at barnas lek og språk stimuleres av felles opplevelser. Det kan være etter en tur til Akvariet, et teaterbesøk eller en hendelse med søppelbilen utenfor hagegjerdet. En viktig funksjon for de voksne i barnehagen er å tolke signaler og bidra med forsøk på å sette ord på det som skjer, slik at det knyttes forståelige kontakter mellom barna i leken. Kap 4 Læring Vi har laget vår plan for året med utgangspunkt i troen på at barn har en iboende trang til å utforske verden og seg selv. Vi ser at de utvikler seg og lærer gjennom sin egen aktive deltagelse, og med alle sansene og hele kroppen. I vår plan legger vi opp til at alle barna skal få oppleve å jobbe tverrfaglig med fagområdene i hvert tema gjennom året. Vi tror at barna får best læringsutbytte når de får være aktive aktører og får 5

6 erfare selv. Vi har derfor laget en plan som gir rikelige muligheter til å utforske, eksperimentere og utfordre seg selv på nye ting. I temaperiodene utforsker og eksperimenterer vi, og skaper tid og rom for undring. Hvor mange bein har edderkoppen, hva flyter og hva synker? Glede ved å delta styrker læring, og er i denne aldersgruppen et mål i seg selv. Vi vil at alle barna skal kjenne at det er gøy og utforske vår nære verden, utvikle nye begreper og gjøre erfaringer. Kap 5 Barns medvirkning Karakteristisk for barn i aldersgruppen 0 til 3 år er at de forteller oss mer gjennom det de gjør, enn gjennom det de sier. Barn kan vise uten ord, men med hele kroppen, følelser som nervøsitet, forventning, skuffelse og glede. Små barns muligheter for medvirkning bestemmes derfor i stor grad av oss voksne. Vi i barnehagen prøver å være bevisst på å se hvert barn godt, kommunisere og være åpen for det de søker, ønsker eller er opptatt av. For at barna skal kunne kommunisere ønskene sine er det viktig at vi voksne viser fram hva som finnes av lekemuligheter, både gjemt bak dører og vårt eget iboende repertoar. Vår interne kompetanseutviklingsplan omhandler også dette barnehageåret barns medvirkning. Vi prøver å få en felles forståelse av hvordan barn medvirker og ønsker å oppnå at personalet får en indrestyrt holdning til medvirkning. Barn som tar oss i hånden for å vise oss noe, skal alltid få vår oppmerksomhet. Og vi vil gi barna valg og medbestemmelse i dagliglivet, for eksempel ved måltider og i lek. Lekematerialer blir satt fram og introdusert slik at barna vet hva som er tilgjengelig og kan velge selv hva de har lyst til å leke med. Vår satsing på små lekegrupper skal bidra til økt innflytelse for det enkelte barn, ved å gjøre det lettere for dem å bli sett og hørt. Kap 6 Inkluderende fellesskap Alle barna skal oppleve at de selv og alle i gruppen er viktige personer for barnehagens fellesskap. Barn har ulike bakgrunner, familier, tro og nasjonaliteter men har til felles å være en del av felleskapet vårt. En av de viktigste faktorene for å lykkes med det, tenker vi er et godt foreldresamarbeid. Vi vil i år fortsette med den praksisen vi har ved å prøve å se hver enkelt familie og deres behov. Hva trenger barna for å trives? Ved å inkludere gjennom nærhet, gester, blikk, interesse og omtanke ønsker vi å bidra til at alle føler seg sett og inkludert. Vi starter barnehageåret med helt tomme vegger på alle avdelinger. Etter hvert som barna kommer til barnehagen får de sitt "hus" i farget papp på veggen. Huset fylles med bilder av barnet, familien, kjæledyr og nære personer. Husene henges opp på sentrale steder og i barnas høyde, for å vekke interessen for hverandres bilder. Husene kan da inspirere til "samtaler" mellom barna og alle som ser på bildene. På denne måten får barna være med å sette sitt personlige preg på barnehagens rom, fra første dag. Barna hos oss skal kjenne med hele seg at barnehagen også inkluderer deres nærmeste relasjoner hjemme. Vi skal også stille ut bilder fra forskjellige aktiviteter i barnehagen gjennom året, og barnas arbeid med ulike materialer. Alle barna får delta i å lage slike skiftende utstillinger, og få oppmerksomhet 6

7 fra fellesskapet for sine uttrykk. Vi prøver etter beste evne å forstå, justere oss og inkludere minoritetsfamilier i vår «kultur». Kultur forstått som «slik gjør vi det her i vår barnehage». Kap 7 Fagområdene Vi satser på å introdusere barna til en tverrfaglig og utforskende arbeidsmåte. Vår tverrfaglige tilnærming handler om at barna får møte innhold og arbeidsmåter fra de syv fagområdene gjennom helhetlige arbeid med tema. For eksempel vil voksne og barn telle, sortere, male, lese, krype, synge, fortelle eventyr og høre på musikk i tilknytning til alle tema. Årets temaperioder: Meg selv og familien min august og september Eventyr oktober og november Førjulstid desember Kontraster januar og februar Vår på Nordnes. Hage, småkryp og vekster mars, april og mai Sommer i nærmiljøet juni Kap 7 Kommunikasjon, språk og tekst MEG SELV OG FAMILIEN MIN Vi introduserer hvert barn til sitt eget bumerke. Vi bruker tekster og begreper som har tilknytning til merket, og synger sanger om de forskjellige bildene. Pynten har bumerker fra havets dyp, Trangesmauet har husdyr og Krutthuset har småkryp. Husene med bilde av barnas familie vil bli brukt i samlingsstunder hvor ett og ett barn får komme fram og vise sitt hus. 7

8 Avdelingene bruker sanger, dikt og fortellinger som fremhever hvert barn, familien og det å være sammen. Vi bruker også mange navnesanger, slik at vi får øve oss på hva alle heter i gruppen og i barnehagen. Bøkene som er tilgjengelig i avdelingenes bokhyller blir plukket ut spesielt etter tema og bumerke. Det vil også bli satt fram bøker som støtter interesser vi oppdager at et eller flere barn har. EVENTYR Barna skal få bli kjent med eventyr, spesielt "Bukkene Bruse". Vi bruker muntlig fortelling, og konkreter som symboliserer broen, bukker og troll til å støtte opp fortellingen. Etter hvert gjenforteller vi sammen med barna. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med sanger fra folketradisjonen, som f eks «ri, ri på islandshest» og «Hannemann». Alle avdelingene tar frem bøker med bukker, troll, og beslektede emner og begreper som dukker opp i perioden. De voksne ser i bøkene sammen med barna, og viser fram tekst og tekstretning. På veggene henges det opp bilder som kan assosieres til temaet, slik at vi støtter barnas lyst til å fortelle med egne ord og få visuell støtte til noen av begrepene vi introduserer. FØRJULSTID Denne måneden legger vi vekt på å ha en rolig atmosfære i barnehagen. Vi fyller perioden med jule- og vintersanger, fortellinger og dikt. Noen av sangene vi bruker er "Julekveldsvisa", "Musevisa", og På låven sitter nissen. Vi tenner adventslys og leser " så tenner vi ett lys i kveld " av Inger Hagerup Bilder og kunst med vinter- og juletema blir hengt opp for å stimulere til samtaler. KONTRASTER Barna skal få erfaringer med begreper som står i kontrast til hverandre. Vi kjenner på, smaker på og sette ord på: kaldt-varmt, mørkt-lyst og surt-søtt. Vi eksperimenterer med gjenstander for å se hva som flyter, for å erfare begrepene tungtlett. Vi henter fram fortellinger fra Æsops fabler som handler om kontraster, som «Løven og musa» og «kråka og vannmugga». VÅR PÅ NORDNES - HAGE, SMÅKRYP OG VEKSTER Nå forandres vår samtale-utstilling. Bilder og bøker om vår, småkryp og planter kommer fram på avdelingene og i gangene. Vi slår opp i florabøker og blir introdusert for blomstene som først dukker opp om våren. Når vi finner småkryp ser vi i oppslagsverk for å se om vi finner dem igjen der. SOMMER I NÆRMILJØET I denne perioden har vi forsatt fokus på småkryp og vekster. Temaet bidrar til samtaler både inne og ute. Bøkene i lesekroken handler om dette, og nå har noen av bøkene litt lengre fortellinger. På turene i nærmiljøet skal vi se etter hvordan sommeren forandrer trærne og fuglelivet i parken og ellers rundt oss. 8

9 Vi finner fram faktabøker og oppslagsverk. Kap 8 Kropp, bevegelse og helse MEG SELV OG FAMILIEN MIN Mini-Røris er et motorisk gym-program tilpasset små barn som både voksne og barn deltar i med stor glede. Det er gøy musikk med allsidige bevegelser der barna får brukt hele kroppen. Barna skal få gå på turer i barnehagens nærmiljø. Turene blir lagt opp sånn at alle barna får gå mest mulig på egne bein. EVENTYR Barna skal få leke at de er bukker og troll. Vi går på fire bein sånn som bukkene, og tramper som trollet. Barna danser trolledans til " Dovregubbens hall". Vi går på korte turer i nærmiljøet, hvor barna leter etter troll og bukkespor i terrenget. Kanskje vi kan følge sporene og treffe på dem? FØRJULSTID Vi synger og danser, og bruker julesanger med bevegelser til. For eksempel "Så går vi rundt om en enebærbusk" og "Jeg gikk meg over sjø og land". KONTRASTER Barna får oppdage sin egen skygge, og se den bevege seg i takt med sin egen kropp gjennom lek med skygger på vegg/ lerret med lommelykter. Er skyggen liten eller stor, mørk eller lys, over eller under taket? I det daglige samspillet filosoferer vi på hvordan kroppen vår ser ut og hvor den befinner seg i rommet. Vi kan utforske kontraster i ansiktsuttrykk og humør på oss selv og bilder i bøkene vi leser. Glad, redd, sint og sur. 9

10 VÅR PÅ NORDNES - HAGE, SMÅKRYP OG VEKSTER Barna skal få gå på lengre turer i nærmiljøet på egne bein, og kanskje med niste i sekken. På turene ønsker vi å gi barna motoriske utfordringer som å hoppe, krype, løpe og rulle. I hagen skal barna få delta i allsidig arbeid, som å luke, så, plante og koste med hageredskaper som passer til arbeidet. Vi vanner planter og ser at plantene spirer og gror. Barna skal få bruke sansene sine. De skal få smake på ting fra hagen som tomater, gressløk og bær, lytte etter fugler og dyr og lukte på trær og blomster. SOMMER I NÆRMILJØET Vi går turer uten vogn! Motoriske utfordringer fra tidligere øves på, som for eksempel å klatre opp på dissen selv. Vi støtter og legger til rette for å gi barna disse utfordringene. Mindre klær hjelper også på. Det at barna kjenner at de kan løpe rundt i småsko er med på at de kan bevege seg lettere. Mini-Røris vil bli tatt i bruk ute. Siden solen er sterk på denne tiden, snakker vi om at vi må smøre oss med solkrem så vi ikke blir solbrent, ta "hvile" fra solen og drikke vann for å ta vare på kroppen vår. Kap 9 Kunst, kultur og kreativitet MEG SELV OG MIN FAMILIE Barna får lage hvert sitt "hus" med bilder på. Vi tar frem utkledningstøy og bruker det i lek og dans. EVENTYR Barna skal få lage trollehaler av formingsmaterialer og naturmaterialer. Både voksne og barn dramatiserer eventyret om "Bukkene Bruse". Bordet blir til en bro, og en liten skål med vann kan være den store elven til trollet. Alle kan få være med å lage et landskap sammen, og kanskje forme noen bukker eller troll i modellerkitt eller leire. Eventyrlandskap av mose, kvister, stein, løv, leire og speil. 10

11 FØRJULSTID Bilder og kunst med vintertema og jul. Adventsfargen lilla brukes på stoff og lys som vi dekorerer med inne. Barna skal få forme med forskjellige teknikker og redskaper som vi forbinder med juleforberedelser. For eksempel silkepapir, glanspapir og glitter. Her hos oss er utprøving, glede og selve prossessen målet, ikke noe ferdige produkter. Vi introduserer sangleker som "På låven sitter nissen" og "Musevisa" for barna, og dramatiserer dem. Barn og voksne baker, knar og former og smaker på pepperkakedeig. KONTRASTER Vi prøver ut ulike formingsmaterialer sammen med barna, og eksperimenterer for å se hva vi kan gjøre med dem. Barna får leke med vann og se hva som flyter og hva som ikke flyter. Vi prøver å klippe vannstrålen fra springen. Vi setter farge på vannet med maling og konditorfarge. Noen grupper vil lage skygger ved hjelp av lommelykter. De bruker kroppene sine og andre gjenstander som det kan bli gøyale skygger av. Barna får blåse med sugerør i såpevann. Barna får være med å se hva som skjer når man putter rosiner opp i en skål med brus. VÅR PÅ NORDNES - HAGE, SMÅKRYP OG VEKSTER Formingsaktivitetene forandrer karakter når vi tar med oss formingsmaterialer ut og bruker blomster, blader, steiner og andre naturmaterialer til kreativ lek som kanskje blir bilder, skulpturer eller små landskap. Kanskje får vi vår egen utstilling ute i det fri? Vi henter fram sanger og dikt sanger om småkryp, som for eksempel "Tusenbein" og "Lille Petter edderkopp". Besøke Naturhistorisk museum en gang i denne temaperioden, for å se på dyr og innsekter. SOMMER I NÆRMILJØET - JUNI OG JULI Vi spiller musikk for barna som er "lys og lett", som "Sommeren" av Vivaldi. Barna får bruke forskjellige formingsmaterialer, som fingermaling, lek med plastelina, das pronto og flytende tusj på kalkerpapir. Vi går ut i naturen og maler, tegner og former. 11

12 Kap 10 Natur, miljø og teknikk MEG SELV OG MIN FAMILIE Vi blir kjent med nærmiljøet og barnets nære relasjoner og familie. Vi vil gjøre barna kjent med kildesortering. EVENTYR Vi lager trollehaler og eventyrlandskap av det vi finner i naturen. FØRJULSTID Vi undrer oss sammen om hva vinteren gjør med miljøet rundt oss. Ute på lekeplassen kan sanden i sandkassen være frosset, og vi utforsker hvordan naturen forandrer seg om vinteren. Vi vil lage snølykter og snømenn dersom det kommer snø. KONTRASTER Vi undersøker mørket ute. Hvis det er klart vær kan vi se om vi får øye på stjernene og månen oppe på himmelen. Undre oss sammen om hvordan de klarer å henge fast der oppe? Hvis snøen kommer, forsker vi på den. Er det blader på trærne, blomster eller gress? Når vi har skyggeteater eller leker med lommelykter ute, skal barna selv få utforske hva som skjer når lyset blir sterkere eller svakere. VÅR PÅ NORDNES - HAGE, SMÅKRYP OG VEKSTER På tur kan vi se alle blomster som titter frem. Finner vi søppel langs veien, plukker vi det opp for å ta vare på naturen. Barna skal få kunnskap om småkryp, fugler, blomster og vekster som vi finner i nærmiljøet. Vi går ut og graver etter mark, og leter etter andre småkryp. Vi studerer og kikker på det vi finner i forstørrelsesglass, og undersøker videre ved å slå det opp i oppslagsverk eller faktabøker. Voksne og barn undrer og samtaler om hva småkrypene spiser, og hvor de bor. Barna skal få så frø, plante, stelle, vanne og luke ugress. Vi skal lage insektfeller og sette ut. 12

13 SOMMER I NÆRMILJØET - JUNI OG JULI. Vi har plantet og sådd, og alt dette skal barna få hjelp til med å ta vare på. Barna har små vannkanner, små koster og raker som gjør det inspirerende å være med. Når det er sommer er vi mye ute. Dersom vi tar maten med ut, er det viktig at vi viser og lærer barna at vi rydder etter oss. Vi leker med sand og vann. Kap 11 Etikk, religion og filosofi MEG SELV OG FAMILIEN MIN Barna skal få erfaring med lek og samspill i små grupper (3-4 barn). Vi samtaler om bildene på husene vi henger opp. Barna får fortelle om sine hus, og hvem som er på bildene. EVENTYR I eventyrene møter heltene et dilemma og en etisk korsvei, og må ta beslutninger i kampen mellom det gode og onde. Det gode vinner som regel til slutt. De voksne i barnehagen tar initiativ til samtaler, og undring sammen med barna om spørsmål som dukker opp i eventyrene. Vi gir rom for undring og filosofiske samtaler om historien om de tre bukkene Bruse. Hva skjer med bukkene når de har kommet til setra, og hvordan går det med trollet? FØRJULSTID I de tre ukene før jul prøver vi å skape en stille og rolig stemning for barna. Ved bruk av dempet belysning og stearinlys eller lykter. Idealet er barnehagen som en stressfri i førjulstiden, med vekt på å synge julesanger og kose oss i hverandres selskap. KONTRASTER Denne temaperioden er viet utforskning, undring, og tid til å gå tettere inn i forskjellige begreper. Er det for eksempel over eller under bordet fatet står, når er det mørkt eller lyst ute. Her skal vi bidra til at barna får nye fenomener å reflektere over. Alle spørsmål er like mye verdt, og skal få vår positive oppmerksomhet. Barna får øve seg på å samarbeide og å vente på tur, for eksempel når vi har skyggelek og bytter på å ha lommelykter. VÅR PÅ NORDNES Vi prater med barna om å ta hensyn til dyr og planter i naturen. Sammen ser vi på bilder, og i bøker om småkryp. I denne sammenheng for at barna skal få undre seg, stille spørsmål, og ha gode samtaler om tema. 13

14 SOMMER I NÆRMILJØET Barna skal få hjelpe til med å ta vare på hagen og plantene. Kap 12 Nærmiljø og samfunn MEG SELV OG MIN FAMILIE Barna skal få gå mye på tur i nærmiljøet, slik at de kjenner seg igjen og føler seg trygg på steder vi besøker ofte. EVENTYR Vi går på tur i Nordnesparken og kanskje til Fløyen, for å se om vi finner spor etter troll og bukker. FØRJULSTID Dersom det er forestillinger eller lignende på Barnas Kulturhus eller D.N.S. som passer for barnas alder, prioriterer vi å være med. At det både er førjulstid i barnehagen og samfunnet for øvrig, kan gi barna en begynnende forståelse for at de selv og barnehagen, er en del av et større felleskap. KONTRASTER Ute på lekeplassen, og på tur ser vi etter kontraster i miljøet. For eksempel høye-lave trær, små og store hus og korte-lange pinner. Også inne legger vi til rette for at barna skal oppleve kontraster gjennom ulike sanseopplevelser. 14

15 VÅR PÅ NORDNES - HAGE, SMÅKRYP OG VEKSTER Barna skal få muligheten til å oppdage mangfoldet av dyr og småkryp nær barnehagen, inne, i hagen og på lekeplassen. Barna skal få gå lengre turer i nærmiljøet, og slik utvide nærområdet sitt. Eventuelle forestillinger på Barnas Hus eller DNS deltar vi på. SOMMER I NÆRMILJØET Vi samtaler med barna om overgangen til nytt barnehageår eller ny barnehage. Det arrangeres sommerfest for å markere slutten på barnehageåret. Kap 13 Antall, rom og form MEG SELV OG MIN FAMILIE Barna blir oppmuntret til å telle i hverdagssituasjoner. Vi teller hvor mange barn vi er og hvor mange fingrer og tær vi har. Barna får delta i å lage i stand trillebord, telle antall glass og fat. Vi snakker om husene, og teller hvor mange som er i barnas familier. EVENTYR Vi bruker eventyret om "Bukkene Bruse" til å telle (3 bukker), og erfare forskjellige størrelser (liten, mellomstor og stor). Når barna samler inn naturmaterialer, tar vi initiativ til sortering. Vi finner liknende former /farger/arter og lager grupper. De voksne gir språk til ulike former og størrelser på det vi har tatt med oss. 15

16 FØRJULSTID Vi tenner lys på adventsstaken hver uke. Vi teller hvor mange vi skal tenne, og hvor mange er igjen. Adventskalender er med på å gi barna inntrykk av antall dager det er til julaften når vi starter på nr.1. Det blir færre og færre dager etter hvert som vi nærmer oss nr.24. Vi baker pepperkaker med forskjellige former og størrelser. KONTRASTER Vi skal i denne perioden være eksperimenterende og utforskende. Vi er åpen for nye metoder innenfor telling, sortering, volum og størrelser for å utvide vår erfaring med realfagene sammen med de aller yngste barna. Arkimedes lov har vi med: Kråka er tørst, men får ikke tak i vannet som ligger i bunnen av en mugge. Kråka løser problemet ved å kaste steiner i muggen, slik at vannet stiger til kanten av muggen og kråka kan få drikke seg utørst. Dette viser vi barna, og de få selv prøve ut loven. VÅR PÅ NORDNES - HAGE, SMÅKRYP OG VEKSTER Barna skal få prøve å studere småkryp i forstørrelsesglass og se i oppslagsverk etter likheter og ulikheter mellom småkryp vi finner i naturen. Vi skal organisere funnene våre fra minst til størst og se om småkrypene er runde, korte, lange eller Noen avdelinger viderefører historien fra kontrastperioden om kråka og vannmuggen, for å illustrere et morsomt fenomen. Vi teller hvor mange bein edderkoppen har. Hvor mange bein har edderkoppen i forhold til skrukketrollet, tusenbein og kråka? 16

17 SOMMER I NÆRMILJØET Vi skal bruke spill i små grupper, spesielt med de eldste. Spillene velges ut med tanke på å introdusere matematiske begreper. For eksempel bildelotto, som inviterer til å finne likheter, sortere og telle. Vi observerer og setter ord på antall og former rundt oss. Vi skal holde på med mye vannlek; hva flyter og hva synker? Kap 14 Kultur/tradisjoner HØST 2013: Foreldremøte i uke 39 Foreldrebesøk avdelingsvis i uke 44 Juleavslutning med foreldre i uke 50 VÅR 2014: Foreldresamtaler i januar/februar Karneval for barna i forbindelse med Fastelavn. Påskeavslutning for barna Dugnad i uke 18 Sommerfest med familiene i uke 23/24 BARNAS FØDSELSDAGER: Barna får krone som de kan ta med hjem etter endt feiring. Vi heiser flagget og lager til bursdagsbord inne med lys og navneskilt, til ære for den som har fødselsdag. Slik kan alle som kommer i barnehagen se at i dag skal noen feires! Barnet får lage noe til lunsjen/fruktmåltidet, sammen med en eller to venner. Vi synger bursdagssang og spiser det vi har laget. Kap 15 Plan for overgang til ny barnehage Fredriksberg barnehage er en småbarnsbarnehage, og barna må begynne i andre barnehager det året de fyller 3 år. Granebo naturbarnehage er et flott barnehagetilbud til barn fra 3 år, og er vår nærmeste samarbeidspartner når vi skal innfri løftet om barnehageplass fram til skolestart. Vi i Fredriksberg barnehage bruker kartleggingsverktøyet TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) for alle barn det året de fyller 3 år. Kartleggingen skal legges fram på foreldresamtalen som er planlagt i januar/februar. TRAS kan være et utgangspunkt for kontakt med barnets nye barnehage, dersom barnet trenger spesiell oppfølgning videre, samt at hjemmet samtykker til det. Hvis ikke annet avtales med hjemmet, vil TRAS-kartleggingen arkiveres i Fredriksberg barnehage. 17

18 Kap 16 Samarbeid barnehage hjem Den daglige kontakten som er knyttet til å bringe og hente barnet i barnehagen, kommer vi til å bruke aktivt. Vi trenger å bli kjent med de som henter og bringer barnet i barnehagen, og utveksle hverdagslig informasjon mellom hjem og barnehage. Alle avdelingene har også en oppslagstavle for felles informasjon, og hver måned leverer pedagogisk leder ut månedsplan til foreldrene på sin avdeling. I løpet av året har vi to foreldresamtaler. Den første holdes i løpet av de første dagene i tilvenningsfasen og den andre i januar/ februar når vi er blitt bedre kjent med barnet, og barnet er godt tilvendt i barnehagen. Barnehagen planlegger å invitere alle foreldrene til høstens foreldremøte i slutten av september. På dette møtet informerer styrer om barnehagens råd og utvalg, og hovedtrekkene i årsplanen 2013/14. Møtet fortsetter avdelingsvis, ledet av pedagogisk leder. Her skal temaet være avdelingens planer for høstens arbeid i barnegruppene og for foreldresamarbeidet. Alle foreldrene i barnehagen utgjør også barnehagens foreldreråd, som barnehagen sørger for å bringe sammen første gang i forbindelse med høstens foreldremøte. Foreldrerådet velger 2 representanter og 1 vararepresentant til barnehagens samarbeidsutvalg (SAU). Vår barnehage har ikke lokaler som egner seg for felles foreldremøter for alle avdelingene, men kan låne eller leie lokaler dersom det er behov. Det er derfor ikke lagt inn mer enn ett planlagt foreldremøte i årets plan, men derimot lagt inn flere andre felles aktiviteter som kan bringe oss alle sammen, som for eksempel foreldrekaffe, juleavslutning, dugnad og sommerfest (se kap.14) Kap 17 Vurdering Vårt eget, interne vurderingsarbeid vil også i år handle om barnas muligheter til å medvirke og ha innflytelse i barnehagen. Det skal gjennomføres våren Pedagogiske ledere på hver avdeling har ansvaret. 18

19 Fredriksberg barnehage Nordnesparken Bergen tlf: e-post: 19

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013

ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Nykirken barnehage 2012/2013 Innhold: Historikk s. 3 Årsplanens funksjon s. 3 Omsorg s. 3 Danning s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Barns medvirkning s. 5 Inkluderende fellesskap s. 6 Overgang barnehage

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

VELKOMMEN TIL SOLVANG BARNEHAGE- EN KUNST OG PROSJEKTBARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SOLVANG BARNEHAGE- EN KUNST OG PROSJEKTBARNEHAGE VELKOMMEN TIL SOLVANG BARNEHAGE- EN KUNST OG PROSJEKTBARNEHAGE Barnehageår 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse: Velkommen til Solvang barnehage: Kunst og prosjektbarnehage s.2 Faglig plattform og overordnende

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN

ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN ÅRSPLAN FOR 2015 ET SKRITT INN I FREMTIDEN 1 Innhold Innledning... 3 Barnehagens ansatte og telefonnummer:... 3 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 Kvalitetsplakat for barnehager i Skedsmo kommune...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer