Årsplan Fredriksberg barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2013-2014. Fredriksberg barnehage"

Transkript

1 Årsplan Fredriksberg barnehage

2 INNHOLD Forord s.3 Barnehagens innledning s.4 Kap 1 Omsorg s.5 Kap 2 Danning s.5 Kap 3 Lek s.5 Kap 4 Læring s.6 Kap 5 Barns medvirkning s.6 Kap 6 Inkluderende fellesskap s.7 Kap 7 Kommunikasjon, språk og tekst s.8 Kap 8 Kropp, bevegelse og helse s.11 Kap 9 Kunst, kultur og kreativitet s.12 Kap 10 Natur, miljø og teknikk s.14 Kap 11 Etikk, religion og filosofi s.15 Kap 12 Nærmiljø og samfunn s.16 Kap 13 Antall, rom og form s.17 Kap 14 Kultur/tradisjoner s.19 Kap 15 Plan for overgang barnehage skole s.19 Kap 16 Samarbeid barnehage hjem s.20 Kap 17 Vurdering s.20 2

3 Forord Bergen kommunes barnehager utarbeider sine årsplaner ut fra en kommunalt fastsatt ramme som samsvarer med kravene til årsplan slik de er beskrevet i Rammeplanen for barnehagen, samt kommunale satsinger. Barnehagens årsplan har et tidsperspektiv på 1 år og den følger barnehageåret. Årsplanen utarbeides i samarbeid mellom barnehagens ansatte, barn og foreldre og danner grunnlag for samhandling gjennom året. Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen inneværende barnehageår vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barns allsidige utvikling, i samarbeid og forståelse med barns hjem. Den beskriver målene med årets satsinger og gir informasjon om hvordan disse følges opp, dokumenteres og vurderes. Årsplanen bygger på barnehagens langtidsplan som sikrer progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet. BERGEN KOMMUNE Fagavdeling for barnehage og skole 3

4 Barnehagens innledning Fredriksberg barnehage ligger ved inngangen til Nordnesparken, et av byens flotteste Parkområder. Her kan barna gå på tur, klatre og benytte seg av lekeplassene. Og vi kan følge de store trærne gjennom skiftende årstider og se på båtene ute på sjøen. I denne parken har vi bruksrett til et lite park-hus som vi kan gå inn i om vi vil. Vi har Akvariet, Barnas Hus og byens museer i gangavstand. I tillegg til barnehagen på Nordnes har vi også en familiebarnehage med fire barn, som holder til i Sandviken. Denne gruppen kommer til barnehagen fast en dag i uken, og ellers ved noen festlige anledninger. Hovedprinsippene i årsplanen gjelder for alle barna i vår virksomhet. Barnehagen vår har til sammen 30 barn i alderen 1-3 år, og er en småbarns barnehage. Høsten 2013 har vi 24 nye barn som begynner i barnehagen. Vi har funnet frem til et årshjul som vi synes fungerer, og som vi bruker i planen. Der har vi lagt inn noen små forandringer i forhold til fjorårets plan, ved å ta bort ting som ikke fungerer og heller gjøre mer av det vi ser barna trives med og stimuleres av. Årsplanen tar utgangspunkt i en forståelse av at små barn trives med gode rutiner og en gjenkjennelig rytme i hverdagen. De er glad i gjentagelser, spesielt hvis de er av det morsomme slaget. Det vanlige hverdagslivet i barnehagen kan gi utrolige muligheter for deltagelse, utfoldelse og vekst. En god barnehage for de aller yngste barna stiller store krav til prosesskvaliteten, det vil si hva som skjer i barnets nære relasjoner, noe vi er spesielt opptatt av. I Fredriksberg barnehage står de kommunale barnehagenes verdier sentralt i alt vi gjør. Det betyr at alle hos oss skal møtes med varme, at vi ser barnet og er et inkluderende fellesskap. Vi vil rette en spesiell takk til foreldrene for deres positive innspill og medvirkning til det beste for barna i barnehagen. Fredriksberg barnehage 2014 Foreldrerepr./SAU Susanne Puchberger Sign. Konstituert styrer i Fredriksberg bhg. Eva Røkkum Sign. Kap 1 Omsorg 4

5 En god start i barnehagen handler først og fremst om gode relasjoner, trygghet og tilknytning. Vi starter barnehageåret med temaet «Meg selv». I denne temaperioden skal barna bli introdusert til hverandre både gjennom bilder og fortellinger om seg selv. Vi bruker også historier, sanger og dikt knyttet til bumerkene som de har fått i barnehagen. Små lekegrupper gir nærhet og gode omsorgsmuligheter. Vi har lekegrupper med 3-4 barn og en voksen, for å bidra til nær tilknytning mellom barna og mellom voksne og barn. Hver aktivitet vil ha mål som knytter seg til de ulike fagområdene og til tema, men hovedmål for gruppene er trygge relasjoner og godt samspill. Å se hvert barn og justere seg, er nødvendig for å kunne gi den omsorgen barnet har behov for. Dette er også viktige prinsipper i samspillsmetoden Dialog, som alle ansatte vil praktisere dette barnehageåret. Kap 2 Danning Vi vil gi positive bidrag til barnas selvdannelsesprosess ved å bidra til at hvert barn får et både trygt og utfordrende miljø. Vi har fokus på kvalitet i samspill, relasjoner og samhandling mellom barna, og mellom barn og voksne. Når barna utfordrer hverandres grenser vil vi støtte hvert barns muligheter til å handle omsorgsfullt. Gjennom året søker vi arbeidsmåter som kan bidra positivt til det enkelte barns selvfølelse og identitet. Barna får i løpet av året oppleve seg som en del av et fellesskap i måltider, samlingsstunder, utelek og et mangfold av aktiviteter. Hvert barn skal også få være midtpunktet i felleskapet og få oppleve å bli trukket fram. Barna skal også kjenne at de kan utøve selvbestemmelse. Det skal være lov til å reservere seg og bli beskyttet når man vil ha en stille stund på egenhånd. Kap 3 Lek I år vil vi gi stor oppmerksomhet til barnas kroppslige lek, og den helheten av tanker, følelser, sanser, og motorikk som den uttrykker. Vi ser at barnas lek og språk stimuleres av felles opplevelser. Det kan være etter en tur til Akvariet, et teaterbesøk eller en hendelse med søppelbilen utenfor hagegjerdet. En viktig funksjon for de voksne i barnehagen er å tolke signaler og bidra med forsøk på å sette ord på det som skjer, slik at det knyttes forståelige kontakter mellom barna i leken. Kap 4 Læring Vi har laget vår plan for året med utgangspunkt i troen på at barn har en iboende trang til å utforske verden og seg selv. Vi ser at de utvikler seg og lærer gjennom sin egen aktive deltagelse, og med alle sansene og hele kroppen. I vår plan legger vi opp til at alle barna skal få oppleve å jobbe tverrfaglig med fagområdene i hvert tema gjennom året. Vi tror at barna får best læringsutbytte når de får være aktive aktører og får 5

6 erfare selv. Vi har derfor laget en plan som gir rikelige muligheter til å utforske, eksperimentere og utfordre seg selv på nye ting. I temaperiodene utforsker og eksperimenterer vi, og skaper tid og rom for undring. Hvor mange bein har edderkoppen, hva flyter og hva synker? Glede ved å delta styrker læring, og er i denne aldersgruppen et mål i seg selv. Vi vil at alle barna skal kjenne at det er gøy og utforske vår nære verden, utvikle nye begreper og gjøre erfaringer. Kap 5 Barns medvirkning Karakteristisk for barn i aldersgruppen 0 til 3 år er at de forteller oss mer gjennom det de gjør, enn gjennom det de sier. Barn kan vise uten ord, men med hele kroppen, følelser som nervøsitet, forventning, skuffelse og glede. Små barns muligheter for medvirkning bestemmes derfor i stor grad av oss voksne. Vi i barnehagen prøver å være bevisst på å se hvert barn godt, kommunisere og være åpen for det de søker, ønsker eller er opptatt av. For at barna skal kunne kommunisere ønskene sine er det viktig at vi voksne viser fram hva som finnes av lekemuligheter, både gjemt bak dører og vårt eget iboende repertoar. Vår interne kompetanseutviklingsplan omhandler også dette barnehageåret barns medvirkning. Vi prøver å få en felles forståelse av hvordan barn medvirker og ønsker å oppnå at personalet får en indrestyrt holdning til medvirkning. Barn som tar oss i hånden for å vise oss noe, skal alltid få vår oppmerksomhet. Og vi vil gi barna valg og medbestemmelse i dagliglivet, for eksempel ved måltider og i lek. Lekematerialer blir satt fram og introdusert slik at barna vet hva som er tilgjengelig og kan velge selv hva de har lyst til å leke med. Vår satsing på små lekegrupper skal bidra til økt innflytelse for det enkelte barn, ved å gjøre det lettere for dem å bli sett og hørt. Kap 6 Inkluderende fellesskap Alle barna skal oppleve at de selv og alle i gruppen er viktige personer for barnehagens fellesskap. Barn har ulike bakgrunner, familier, tro og nasjonaliteter men har til felles å være en del av felleskapet vårt. En av de viktigste faktorene for å lykkes med det, tenker vi er et godt foreldresamarbeid. Vi vil i år fortsette med den praksisen vi har ved å prøve å se hver enkelt familie og deres behov. Hva trenger barna for å trives? Ved å inkludere gjennom nærhet, gester, blikk, interesse og omtanke ønsker vi å bidra til at alle føler seg sett og inkludert. Vi starter barnehageåret med helt tomme vegger på alle avdelinger. Etter hvert som barna kommer til barnehagen får de sitt "hus" i farget papp på veggen. Huset fylles med bilder av barnet, familien, kjæledyr og nære personer. Husene henges opp på sentrale steder og i barnas høyde, for å vekke interessen for hverandres bilder. Husene kan da inspirere til "samtaler" mellom barna og alle som ser på bildene. På denne måten får barna være med å sette sitt personlige preg på barnehagens rom, fra første dag. Barna hos oss skal kjenne med hele seg at barnehagen også inkluderer deres nærmeste relasjoner hjemme. Vi skal også stille ut bilder fra forskjellige aktiviteter i barnehagen gjennom året, og barnas arbeid med ulike materialer. Alle barna får delta i å lage slike skiftende utstillinger, og få oppmerksomhet 6

7 fra fellesskapet for sine uttrykk. Vi prøver etter beste evne å forstå, justere oss og inkludere minoritetsfamilier i vår «kultur». Kultur forstått som «slik gjør vi det her i vår barnehage». Kap 7 Fagområdene Vi satser på å introdusere barna til en tverrfaglig og utforskende arbeidsmåte. Vår tverrfaglige tilnærming handler om at barna får møte innhold og arbeidsmåter fra de syv fagområdene gjennom helhetlige arbeid med tema. For eksempel vil voksne og barn telle, sortere, male, lese, krype, synge, fortelle eventyr og høre på musikk i tilknytning til alle tema. Årets temaperioder: Meg selv og familien min august og september Eventyr oktober og november Førjulstid desember Kontraster januar og februar Vår på Nordnes. Hage, småkryp og vekster mars, april og mai Sommer i nærmiljøet juni Kap 7 Kommunikasjon, språk og tekst MEG SELV OG FAMILIEN MIN Vi introduserer hvert barn til sitt eget bumerke. Vi bruker tekster og begreper som har tilknytning til merket, og synger sanger om de forskjellige bildene. Pynten har bumerker fra havets dyp, Trangesmauet har husdyr og Krutthuset har småkryp. Husene med bilde av barnas familie vil bli brukt i samlingsstunder hvor ett og ett barn får komme fram og vise sitt hus. 7

8 Avdelingene bruker sanger, dikt og fortellinger som fremhever hvert barn, familien og det å være sammen. Vi bruker også mange navnesanger, slik at vi får øve oss på hva alle heter i gruppen og i barnehagen. Bøkene som er tilgjengelig i avdelingenes bokhyller blir plukket ut spesielt etter tema og bumerke. Det vil også bli satt fram bøker som støtter interesser vi oppdager at et eller flere barn har. EVENTYR Barna skal få bli kjent med eventyr, spesielt "Bukkene Bruse". Vi bruker muntlig fortelling, og konkreter som symboliserer broen, bukker og troll til å støtte opp fortellingen. Etter hvert gjenforteller vi sammen med barna. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med sanger fra folketradisjonen, som f eks «ri, ri på islandshest» og «Hannemann». Alle avdelingene tar frem bøker med bukker, troll, og beslektede emner og begreper som dukker opp i perioden. De voksne ser i bøkene sammen med barna, og viser fram tekst og tekstretning. På veggene henges det opp bilder som kan assosieres til temaet, slik at vi støtter barnas lyst til å fortelle med egne ord og få visuell støtte til noen av begrepene vi introduserer. FØRJULSTID Denne måneden legger vi vekt på å ha en rolig atmosfære i barnehagen. Vi fyller perioden med jule- og vintersanger, fortellinger og dikt. Noen av sangene vi bruker er "Julekveldsvisa", "Musevisa", og På låven sitter nissen. Vi tenner adventslys og leser " så tenner vi ett lys i kveld " av Inger Hagerup Bilder og kunst med vinter- og juletema blir hengt opp for å stimulere til samtaler. KONTRASTER Barna skal få erfaringer med begreper som står i kontrast til hverandre. Vi kjenner på, smaker på og sette ord på: kaldt-varmt, mørkt-lyst og surt-søtt. Vi eksperimenterer med gjenstander for å se hva som flyter, for å erfare begrepene tungtlett. Vi henter fram fortellinger fra Æsops fabler som handler om kontraster, som «Løven og musa» og «kråka og vannmugga». VÅR PÅ NORDNES - HAGE, SMÅKRYP OG VEKSTER Nå forandres vår samtale-utstilling. Bilder og bøker om vår, småkryp og planter kommer fram på avdelingene og i gangene. Vi slår opp i florabøker og blir introdusert for blomstene som først dukker opp om våren. Når vi finner småkryp ser vi i oppslagsverk for å se om vi finner dem igjen der. SOMMER I NÆRMILJØET I denne perioden har vi forsatt fokus på småkryp og vekster. Temaet bidrar til samtaler både inne og ute. Bøkene i lesekroken handler om dette, og nå har noen av bøkene litt lengre fortellinger. På turene i nærmiljøet skal vi se etter hvordan sommeren forandrer trærne og fuglelivet i parken og ellers rundt oss. 8

9 Vi finner fram faktabøker og oppslagsverk. Kap 8 Kropp, bevegelse og helse MEG SELV OG FAMILIEN MIN Mini-Røris er et motorisk gym-program tilpasset små barn som både voksne og barn deltar i med stor glede. Det er gøy musikk med allsidige bevegelser der barna får brukt hele kroppen. Barna skal få gå på turer i barnehagens nærmiljø. Turene blir lagt opp sånn at alle barna får gå mest mulig på egne bein. EVENTYR Barna skal få leke at de er bukker og troll. Vi går på fire bein sånn som bukkene, og tramper som trollet. Barna danser trolledans til " Dovregubbens hall". Vi går på korte turer i nærmiljøet, hvor barna leter etter troll og bukkespor i terrenget. Kanskje vi kan følge sporene og treffe på dem? FØRJULSTID Vi synger og danser, og bruker julesanger med bevegelser til. For eksempel "Så går vi rundt om en enebærbusk" og "Jeg gikk meg over sjø og land". KONTRASTER Barna får oppdage sin egen skygge, og se den bevege seg i takt med sin egen kropp gjennom lek med skygger på vegg/ lerret med lommelykter. Er skyggen liten eller stor, mørk eller lys, over eller under taket? I det daglige samspillet filosoferer vi på hvordan kroppen vår ser ut og hvor den befinner seg i rommet. Vi kan utforske kontraster i ansiktsuttrykk og humør på oss selv og bilder i bøkene vi leser. Glad, redd, sint og sur. 9

10 VÅR PÅ NORDNES - HAGE, SMÅKRYP OG VEKSTER Barna skal få gå på lengre turer i nærmiljøet på egne bein, og kanskje med niste i sekken. På turene ønsker vi å gi barna motoriske utfordringer som å hoppe, krype, løpe og rulle. I hagen skal barna få delta i allsidig arbeid, som å luke, så, plante og koste med hageredskaper som passer til arbeidet. Vi vanner planter og ser at plantene spirer og gror. Barna skal få bruke sansene sine. De skal få smake på ting fra hagen som tomater, gressløk og bær, lytte etter fugler og dyr og lukte på trær og blomster. SOMMER I NÆRMILJØET Vi går turer uten vogn! Motoriske utfordringer fra tidligere øves på, som for eksempel å klatre opp på dissen selv. Vi støtter og legger til rette for å gi barna disse utfordringene. Mindre klær hjelper også på. Det at barna kjenner at de kan løpe rundt i småsko er med på at de kan bevege seg lettere. Mini-Røris vil bli tatt i bruk ute. Siden solen er sterk på denne tiden, snakker vi om at vi må smøre oss med solkrem så vi ikke blir solbrent, ta "hvile" fra solen og drikke vann for å ta vare på kroppen vår. Kap 9 Kunst, kultur og kreativitet MEG SELV OG MIN FAMILIE Barna får lage hvert sitt "hus" med bilder på. Vi tar frem utkledningstøy og bruker det i lek og dans. EVENTYR Barna skal få lage trollehaler av formingsmaterialer og naturmaterialer. Både voksne og barn dramatiserer eventyret om "Bukkene Bruse". Bordet blir til en bro, og en liten skål med vann kan være den store elven til trollet. Alle kan få være med å lage et landskap sammen, og kanskje forme noen bukker eller troll i modellerkitt eller leire. Eventyrlandskap av mose, kvister, stein, løv, leire og speil. 10

11 FØRJULSTID Bilder og kunst med vintertema og jul. Adventsfargen lilla brukes på stoff og lys som vi dekorerer med inne. Barna skal få forme med forskjellige teknikker og redskaper som vi forbinder med juleforberedelser. For eksempel silkepapir, glanspapir og glitter. Her hos oss er utprøving, glede og selve prossessen målet, ikke noe ferdige produkter. Vi introduserer sangleker som "På låven sitter nissen" og "Musevisa" for barna, og dramatiserer dem. Barn og voksne baker, knar og former og smaker på pepperkakedeig. KONTRASTER Vi prøver ut ulike formingsmaterialer sammen med barna, og eksperimenterer for å se hva vi kan gjøre med dem. Barna får leke med vann og se hva som flyter og hva som ikke flyter. Vi prøver å klippe vannstrålen fra springen. Vi setter farge på vannet med maling og konditorfarge. Noen grupper vil lage skygger ved hjelp av lommelykter. De bruker kroppene sine og andre gjenstander som det kan bli gøyale skygger av. Barna får blåse med sugerør i såpevann. Barna får være med å se hva som skjer når man putter rosiner opp i en skål med brus. VÅR PÅ NORDNES - HAGE, SMÅKRYP OG VEKSTER Formingsaktivitetene forandrer karakter når vi tar med oss formingsmaterialer ut og bruker blomster, blader, steiner og andre naturmaterialer til kreativ lek som kanskje blir bilder, skulpturer eller små landskap. Kanskje får vi vår egen utstilling ute i det fri? Vi henter fram sanger og dikt sanger om småkryp, som for eksempel "Tusenbein" og "Lille Petter edderkopp". Besøke Naturhistorisk museum en gang i denne temaperioden, for å se på dyr og innsekter. SOMMER I NÆRMILJØET - JUNI OG JULI Vi spiller musikk for barna som er "lys og lett", som "Sommeren" av Vivaldi. Barna får bruke forskjellige formingsmaterialer, som fingermaling, lek med plastelina, das pronto og flytende tusj på kalkerpapir. Vi går ut i naturen og maler, tegner og former. 11

12 Kap 10 Natur, miljø og teknikk MEG SELV OG MIN FAMILIE Vi blir kjent med nærmiljøet og barnets nære relasjoner og familie. Vi vil gjøre barna kjent med kildesortering. EVENTYR Vi lager trollehaler og eventyrlandskap av det vi finner i naturen. FØRJULSTID Vi undrer oss sammen om hva vinteren gjør med miljøet rundt oss. Ute på lekeplassen kan sanden i sandkassen være frosset, og vi utforsker hvordan naturen forandrer seg om vinteren. Vi vil lage snølykter og snømenn dersom det kommer snø. KONTRASTER Vi undersøker mørket ute. Hvis det er klart vær kan vi se om vi får øye på stjernene og månen oppe på himmelen. Undre oss sammen om hvordan de klarer å henge fast der oppe? Hvis snøen kommer, forsker vi på den. Er det blader på trærne, blomster eller gress? Når vi har skyggeteater eller leker med lommelykter ute, skal barna selv få utforske hva som skjer når lyset blir sterkere eller svakere. VÅR PÅ NORDNES - HAGE, SMÅKRYP OG VEKSTER På tur kan vi se alle blomster som titter frem. Finner vi søppel langs veien, plukker vi det opp for å ta vare på naturen. Barna skal få kunnskap om småkryp, fugler, blomster og vekster som vi finner i nærmiljøet. Vi går ut og graver etter mark, og leter etter andre småkryp. Vi studerer og kikker på det vi finner i forstørrelsesglass, og undersøker videre ved å slå det opp i oppslagsverk eller faktabøker. Voksne og barn undrer og samtaler om hva småkrypene spiser, og hvor de bor. Barna skal få så frø, plante, stelle, vanne og luke ugress. Vi skal lage insektfeller og sette ut. 12

13 SOMMER I NÆRMILJØET - JUNI OG JULI. Vi har plantet og sådd, og alt dette skal barna få hjelp til med å ta vare på. Barna har små vannkanner, små koster og raker som gjør det inspirerende å være med. Når det er sommer er vi mye ute. Dersom vi tar maten med ut, er det viktig at vi viser og lærer barna at vi rydder etter oss. Vi leker med sand og vann. Kap 11 Etikk, religion og filosofi MEG SELV OG FAMILIEN MIN Barna skal få erfaring med lek og samspill i små grupper (3-4 barn). Vi samtaler om bildene på husene vi henger opp. Barna får fortelle om sine hus, og hvem som er på bildene. EVENTYR I eventyrene møter heltene et dilemma og en etisk korsvei, og må ta beslutninger i kampen mellom det gode og onde. Det gode vinner som regel til slutt. De voksne i barnehagen tar initiativ til samtaler, og undring sammen med barna om spørsmål som dukker opp i eventyrene. Vi gir rom for undring og filosofiske samtaler om historien om de tre bukkene Bruse. Hva skjer med bukkene når de har kommet til setra, og hvordan går det med trollet? FØRJULSTID I de tre ukene før jul prøver vi å skape en stille og rolig stemning for barna. Ved bruk av dempet belysning og stearinlys eller lykter. Idealet er barnehagen som en stressfri i førjulstiden, med vekt på å synge julesanger og kose oss i hverandres selskap. KONTRASTER Denne temaperioden er viet utforskning, undring, og tid til å gå tettere inn i forskjellige begreper. Er det for eksempel over eller under bordet fatet står, når er det mørkt eller lyst ute. Her skal vi bidra til at barna får nye fenomener å reflektere over. Alle spørsmål er like mye verdt, og skal få vår positive oppmerksomhet. Barna får øve seg på å samarbeide og å vente på tur, for eksempel når vi har skyggelek og bytter på å ha lommelykter. VÅR PÅ NORDNES Vi prater med barna om å ta hensyn til dyr og planter i naturen. Sammen ser vi på bilder, og i bøker om småkryp. I denne sammenheng for at barna skal få undre seg, stille spørsmål, og ha gode samtaler om tema. 13

14 SOMMER I NÆRMILJØET Barna skal få hjelpe til med å ta vare på hagen og plantene. Kap 12 Nærmiljø og samfunn MEG SELV OG MIN FAMILIE Barna skal få gå mye på tur i nærmiljøet, slik at de kjenner seg igjen og føler seg trygg på steder vi besøker ofte. EVENTYR Vi går på tur i Nordnesparken og kanskje til Fløyen, for å se om vi finner spor etter troll og bukker. FØRJULSTID Dersom det er forestillinger eller lignende på Barnas Kulturhus eller D.N.S. som passer for barnas alder, prioriterer vi å være med. At det både er førjulstid i barnehagen og samfunnet for øvrig, kan gi barna en begynnende forståelse for at de selv og barnehagen, er en del av et større felleskap. KONTRASTER Ute på lekeplassen, og på tur ser vi etter kontraster i miljøet. For eksempel høye-lave trær, små og store hus og korte-lange pinner. Også inne legger vi til rette for at barna skal oppleve kontraster gjennom ulike sanseopplevelser. 14

15 VÅR PÅ NORDNES - HAGE, SMÅKRYP OG VEKSTER Barna skal få muligheten til å oppdage mangfoldet av dyr og småkryp nær barnehagen, inne, i hagen og på lekeplassen. Barna skal få gå lengre turer i nærmiljøet, og slik utvide nærområdet sitt. Eventuelle forestillinger på Barnas Hus eller DNS deltar vi på. SOMMER I NÆRMILJØET Vi samtaler med barna om overgangen til nytt barnehageår eller ny barnehage. Det arrangeres sommerfest for å markere slutten på barnehageåret. Kap 13 Antall, rom og form MEG SELV OG MIN FAMILIE Barna blir oppmuntret til å telle i hverdagssituasjoner. Vi teller hvor mange barn vi er og hvor mange fingrer og tær vi har. Barna får delta i å lage i stand trillebord, telle antall glass og fat. Vi snakker om husene, og teller hvor mange som er i barnas familier. EVENTYR Vi bruker eventyret om "Bukkene Bruse" til å telle (3 bukker), og erfare forskjellige størrelser (liten, mellomstor og stor). Når barna samler inn naturmaterialer, tar vi initiativ til sortering. Vi finner liknende former /farger/arter og lager grupper. De voksne gir språk til ulike former og størrelser på det vi har tatt med oss. 15

16 FØRJULSTID Vi tenner lys på adventsstaken hver uke. Vi teller hvor mange vi skal tenne, og hvor mange er igjen. Adventskalender er med på å gi barna inntrykk av antall dager det er til julaften når vi starter på nr.1. Det blir færre og færre dager etter hvert som vi nærmer oss nr.24. Vi baker pepperkaker med forskjellige former og størrelser. KONTRASTER Vi skal i denne perioden være eksperimenterende og utforskende. Vi er åpen for nye metoder innenfor telling, sortering, volum og størrelser for å utvide vår erfaring med realfagene sammen med de aller yngste barna. Arkimedes lov har vi med: Kråka er tørst, men får ikke tak i vannet som ligger i bunnen av en mugge. Kråka løser problemet ved å kaste steiner i muggen, slik at vannet stiger til kanten av muggen og kråka kan få drikke seg utørst. Dette viser vi barna, og de få selv prøve ut loven. VÅR PÅ NORDNES - HAGE, SMÅKRYP OG VEKSTER Barna skal få prøve å studere småkryp i forstørrelsesglass og se i oppslagsverk etter likheter og ulikheter mellom småkryp vi finner i naturen. Vi skal organisere funnene våre fra minst til størst og se om småkrypene er runde, korte, lange eller Noen avdelinger viderefører historien fra kontrastperioden om kråka og vannmuggen, for å illustrere et morsomt fenomen. Vi teller hvor mange bein edderkoppen har. Hvor mange bein har edderkoppen i forhold til skrukketrollet, tusenbein og kråka? 16

17 SOMMER I NÆRMILJØET Vi skal bruke spill i små grupper, spesielt med de eldste. Spillene velges ut med tanke på å introdusere matematiske begreper. For eksempel bildelotto, som inviterer til å finne likheter, sortere og telle. Vi observerer og setter ord på antall og former rundt oss. Vi skal holde på med mye vannlek; hva flyter og hva synker? Kap 14 Kultur/tradisjoner HØST 2013: Foreldremøte i uke 39 Foreldrebesøk avdelingsvis i uke 44 Juleavslutning med foreldre i uke 50 VÅR 2014: Foreldresamtaler i januar/februar Karneval for barna i forbindelse med Fastelavn. Påskeavslutning for barna Dugnad i uke 18 Sommerfest med familiene i uke 23/24 BARNAS FØDSELSDAGER: Barna får krone som de kan ta med hjem etter endt feiring. Vi heiser flagget og lager til bursdagsbord inne med lys og navneskilt, til ære for den som har fødselsdag. Slik kan alle som kommer i barnehagen se at i dag skal noen feires! Barnet får lage noe til lunsjen/fruktmåltidet, sammen med en eller to venner. Vi synger bursdagssang og spiser det vi har laget. Kap 15 Plan for overgang til ny barnehage Fredriksberg barnehage er en småbarnsbarnehage, og barna må begynne i andre barnehager det året de fyller 3 år. Granebo naturbarnehage er et flott barnehagetilbud til barn fra 3 år, og er vår nærmeste samarbeidspartner når vi skal innfri løftet om barnehageplass fram til skolestart. Vi i Fredriksberg barnehage bruker kartleggingsverktøyet TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) for alle barn det året de fyller 3 år. Kartleggingen skal legges fram på foreldresamtalen som er planlagt i januar/februar. TRAS kan være et utgangspunkt for kontakt med barnets nye barnehage, dersom barnet trenger spesiell oppfølgning videre, samt at hjemmet samtykker til det. Hvis ikke annet avtales med hjemmet, vil TRAS-kartleggingen arkiveres i Fredriksberg barnehage. 17

18 Kap 16 Samarbeid barnehage hjem Den daglige kontakten som er knyttet til å bringe og hente barnet i barnehagen, kommer vi til å bruke aktivt. Vi trenger å bli kjent med de som henter og bringer barnet i barnehagen, og utveksle hverdagslig informasjon mellom hjem og barnehage. Alle avdelingene har også en oppslagstavle for felles informasjon, og hver måned leverer pedagogisk leder ut månedsplan til foreldrene på sin avdeling. I løpet av året har vi to foreldresamtaler. Den første holdes i løpet av de første dagene i tilvenningsfasen og den andre i januar/ februar når vi er blitt bedre kjent med barnet, og barnet er godt tilvendt i barnehagen. Barnehagen planlegger å invitere alle foreldrene til høstens foreldremøte i slutten av september. På dette møtet informerer styrer om barnehagens råd og utvalg, og hovedtrekkene i årsplanen 2013/14. Møtet fortsetter avdelingsvis, ledet av pedagogisk leder. Her skal temaet være avdelingens planer for høstens arbeid i barnegruppene og for foreldresamarbeidet. Alle foreldrene i barnehagen utgjør også barnehagens foreldreråd, som barnehagen sørger for å bringe sammen første gang i forbindelse med høstens foreldremøte. Foreldrerådet velger 2 representanter og 1 vararepresentant til barnehagens samarbeidsutvalg (SAU). Vår barnehage har ikke lokaler som egner seg for felles foreldremøter for alle avdelingene, men kan låne eller leie lokaler dersom det er behov. Det er derfor ikke lagt inn mer enn ett planlagt foreldremøte i årets plan, men derimot lagt inn flere andre felles aktiviteter som kan bringe oss alle sammen, som for eksempel foreldrekaffe, juleavslutning, dugnad og sommerfest (se kap.14) Kap 17 Vurdering Vårt eget, interne vurderingsarbeid vil også i år handle om barnas muligheter til å medvirke og ha innflytelse i barnehagen. Det skal gjennomføres våren Pedagogiske ledere på hver avdeling har ansvaret. 18

19 Fredriksberg barnehage Nordnesparken Bergen tlf: e-post: 19

Årsplan Fredriksberg barnehage

Årsplan Fredriksberg barnehage Årsplan 2015-2016 Fredriksberg barnehage INNHOLD Forord s.3 Barnehagens innledning s.3 Kap 1 Omsorg s.6 Kap 2 Danning s.6 Kap 3 Lek s.7 Kap 4 Læring s.7 Kap 5 Barns medvirkning s.8 Kap 6 Inkluderende fellesskap

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Nøtteliten og Hakkebakkeskogen familiebarnehage PERIODEPLANER 2015/2016

Nøtteliten og Hakkebakkeskogen familiebarnehage PERIODEPLANER 2015/2016 Nøtteliten og Hakkebakkeskogen familiebarnehage 2015/2016 Jeg og de andre, Juleforberedelser, Eventyr og fortellinger, Motorisk utelek. Revidert 4. juni 15 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN PERIODE: AUGUST - DESEMBER Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Progresjonsplan : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi skal fordype oss i noen av arbeidene til Alf

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Årsplan Knerten 2013-2014.

Årsplan Knerten 2013-2014. Årsplan Knerten 2013-2014. Barna på Knerten er i alderen 1-3 år. Deres primærbehov handler i stor grad om å utforske og oppdage miljøet i sitt eget tempo ut fra egne forutsetninger. Barn i denne alderen

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: MYRULL JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på egne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Periodeplan for Solstrålen

Periodeplan for Solstrålen Periodeplan for Solstrålen April juni 2010 Innledning Nå har vi lagt 3 snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. De dagene vi har hatt

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor

Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Månedens sang: Ai, ai, ai, Peter er her. Vi tar hverandres hender Lille Petter edderkopp Om jeg er liten eller stor Hva Hvordan Hvorfor Kommunikasjon, språk og tekst Sang og musikk *Samling *Synge *Kor

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016. Avdeling Regnbuebarna

Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016. Avdeling Regnbuebarna Toftøy Barnehage Vedlegg til årsplan 2015-2016 Avdeling Regnbuebarna September og oktober Godhet. Bli glad i med nye sanger Du har to øyne glede ved å synge Vise og utvikle empati og omsorg for hverandre

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen

Månedsbrev desember for Småbarnsfløyen Månedsbrev desember for en Hei alle sammen! Tenk nå er desember her igjen! Vi gleder oss til en måned der forventninger, spenning og glede er i fokus. Gjennom prosjektet «Nisse rød og nisse blå, hva skal

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA

HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA HOVEDFOKUS PÅ TROLLSTUA Det psykososiale miljøet Tilvenning og tilknytning Trygghet, omsorg og nærhet Relasjoner Mellom barn-voksne og barn-barn Lek Læring gjennom lek Begynnende samspill/rollelek Fellesskap

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer Ås kommune Relasjoner og materialer Midtveisevaluering I begynnelsen når barna utforsket vannet fikk de ingen verktøy, vi så da at de var opptatte av vannets bevegelser og lyder. Etter hvert ønsket vi

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Satsningsområde høsten Antall, rom og form Maurtua Barnehage, avdeling Knøttene Geitekillingen som kunne telle til ti

Satsningsområde høsten Antall, rom og form Maurtua Barnehage, avdeling Knøttene Geitekillingen som kunne telle til ti Satsningsområde høsten 2016-09-12 Antall, rom og form Maurtua Barnehage, avdeling Knøttene Geitekillingen som kunne telle til ti Geitekillingen som kunne telle til ti et telleeventyr av Alf Prøysen. Hovedsatsningsområde

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK»

PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 «BARNA DELTAR I LEK» «BARNA DELTAR I LEK» PERIODEPLAN FOR GRØNN AVDELING-VÅREN 2017 Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, tlf 64 853150 (kontor), 64 85 3154(Grønn). Pedagogisk leder; Kjersti Holt, kjersti.holt@ ski.kommune.no

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

Årsplan spesiell del, 1

Årsplan spesiell del, 1 Årsplan spesiell del, 1 Tronstua barnehage 0 2014-2015 Avdelingene sine planer for arbeidet dette barnehageåret er samlet i årsplanen sin spesielle del. Denne vil bli utdelt høsten 2014 og januar 2015.

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling Dråpen. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker

Ask barnehage. Grovplan for avdeling Dråpen. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker Ask barnehage Grovplan for avdeling Dråpen Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 I løpet av barnets to første leveår er tilknytning en sentral utviklingsoppgave for oss, og er derfor et viktig fokusområde for småbarnsavdelingene. En god tilknytning

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR RØDSTUPENE

MÅNEDSPLAN FOR RØDSTUPENE MÅNEDSPLAN FOR RØDSTUPENE I august har vi vært så heldige å bli kjent med mange flotte, nye barn! Vi arbeider for at alle skal få oppleve en trygg og forutsigbar hverdag, og at alle skal føle seg ivaretatt

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015

PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015 PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode egenskapene,

Detaljer

Hva skjer på Borgen september-november 2015

Hva skjer på Borgen september-november 2015 Hva skjer på Borgen september-november 2015 Personalet i spira Høytorp Fort har valgt Forskning og Uteliv som fordypning i en tre års periode fra 2015-2017. Det vil si at dette skal være hovedfokuset vårt

Detaljer

Evaluering av prosjekt Veslefrikk høst 2016

Evaluering av prosjekt Veslefrikk høst 2016 Evaluering av prosjekt Veslefrikk høst 2016 Oppvekst- og kulturetaten Fokusområde: Møter med materialer og det fysiske miljø nysgjerrighet for omgivelsene Et fysisk miljø som fremmer kommunikasjon Fysisk

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE VÅREN 2015 Oversikt over arrangementer våren 2015 Vinterferie uke 8, 16.-20. februar. Foreldremøte kosthold og tannpleie, hjelpeinstanser på besøk. 17. februar. Morsmålsdagen

Detaljer

784 Side Informasjon om avdelingsplanen og månedsplanen for avdeling Grønn 2009/2010

784 Side Informasjon om avdelingsplanen og månedsplanen for avdeling Grønn 2009/2010 784 Side 1 30.10.2009 AVDELINGSPLAN: Informasjon om avdelingsplanen og månedsplanen for avdeling Grønn 2009/2010 Hoveddelen tar for seg de 7 fagområdene i rammeplanen som og favner mye av innholdet i barnehagen.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING KNOTTEN VINTER/VÅR 2016 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer