Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge."

Transkript

1 Oppsummering av kartleggingsstudie av kortvokste i Norge. Heidi Johansen Inger-Lise Andresen Innledning Resultater fra kortvokststudien er nå publisert: Tre vitenskaplige artikler, en på engelsk og to på norsk, en mastergradsoppgave og muntlige presentasjoner på flere konferanser. Studien ble til i et nært samarbeid mellom fagpersoner på TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser og daværende styre i NIK (Norsk interesseforening for kortvokste). Bakgrunnen for studien var at mange hadde fortalt om problemer med å bli forstått når de henvendte seg til tjenesteapparatet og ba om hjelp. Det er derfor utfordringer og belastninger knyttet til det å være kortvokst som ble undersøkt og beskrives, andre sider ved det å leve som kortvokst er ikke tema her. Samarbeidet med NIK er beskrevet i detalj i Mastergradsoppgaven. TRS har finansiert studien. Hva vi gjorde Informantene Oktober 2004 ble det sendt ut spørreskjema til 41 familier til kortvokste barn og til 72 voksne kortvokste som var registrert ved TRS. Tjueåtte familier (64%) og 44 voksne kortvokste (61%) besvarte spørreskjema. Gjennomsnittsalderen for barna var 7,4 år (2-15), 15 var jenter. Gjennomsnittsalderen for de voksne var 36 år (16-61), 32 var kvinner. Spørreskjemaene Det ble utviklet et eget spørreskjema til denne studien, et skjema for voksne og et skjema som skulle besvares av foreldrene til kortvokste barn. Begge var firedelt: 1. Bakgrunnsopplysninger som kjønn, alder, høyde, vekt, diagnose og familieforhold 2. Barnehage, skole, utdannelse og arbeid 3. Helseproblemer og plager 1

2 4. Behandling, tiltak og stønader. Vi valgte i tilegg to mye brukte spørreskjema om helsestatus (helserelatert livskvalitet): SF36 for voksne og CHQ-pf-50 for barn. Hensikt Den kunnskapen som finnes om mennesker som er kortvokste er fra andre land og kulturer. Det var derfor viktig for TRS å fremskaffe kunnskap om hvordan kortvokste i Norge har det. Slik kunnskap er nødvendig for å kunne gi bedre råd og veiledning til de kortvokste selv, foreldre til kortvokste barn og tjenesteapparatet. Artiklene Health status in adults with short stature in Norway, a comparison with the general population and reumatoid artrites. Denne artikkelen presenterer resultater om helsestatus, og sammenlikner med en gruppe fra den vanlige befolkningen (Levekårsundersøkelsen 2002) og med en gruppe personer med reumatoid artritt. Vi fant at de voksne kortvokste hadde betydelig nedsatt helsestatus sammenliknet med den vanlige befolkningen på alle områdene som måles ved SF-36. Skjemaet har åtte underskaler; forskjellene var størst innen områdene fysisk funksjon, smerter, generell helse og vitalitet. Dette samsvarer med det man har funnet i studier i USA og Finland. Det var bare små forskjeller mellom de som var kortvokste og de som hadde reumatoid artritt. Det var store forskjeller innen gruppen av kortvokste, noen hadde lik eller bedre helsestatus enn gjennomsnittet i befolkningen. De som var eldst hadde mest redusert fysisk helse; de med lavest kroppshøyde hadde redusert fysisk funksjon, de med høyest utdannelse hadde best mental helse. Det var liten forskjell mellom kvinner og menn. Det er vanlig at helsestatus reduseres med økende alder, men vi fant at reduksjonen kom mye tidligere hos de enn i den vanlige befolkningen. Dette er også funnet i en amerikansk studie. At de med høyest utdannelse har best mental helse gjelder også for andre grupper og i normalbefolkningen. 2

3 Kortvokst i Norge: yrkesdeltakelse, kroppsplager, bruk av helsetjenester og trygdeytelser - En tverrsnittsstudie Denne artikkelen oppsummerer resultatene fra spørreskjemaet som ble laget til studien. Kroppshøyden hos de 44 som besvarte spørreskjemaet var fra 94 til 156 cm, åtte hadde gjennomgått forlengelsesoperasjoner. De fleste voksne kortvokste hadde ulike kroppsplager og halvparten hadde plager fra minst fem kroppsområder, vanligst var plager i rygg, nakke og føtter. Plagene økte med økende alder fra et tidlig tidspunkt. Over halvparten hadde også plager fra tenner/kjeve og luftveier. Mange fikk behandling og tjenester fra aktører i flere deler av hjelpeapparatet: over halvparten fikk fysioterapibehandling; alle bortsett fra en mottok økonomiske stønader; tre firedeler brukte hjelpemidler. En firedel fikk personhjelp, mange fikk hjelpen fra familie og venner. Femten personer var under utdanning, 19 i lønnsarbeid. Det var 10 som hadde hel uføretrygd, gjennomsnittsalder da de sluttet i arbeid var 39 år. Det var flest i arbeid blant de med høyest utdannelse, de høyeste, de yngste og de med minst kroppsplager. Barn med skjelettdysplasi slik foreldrene ser dem - en kartleggingsstudie Denne artikkelen presenterer resultatene om helsestatus hos kortvokste barn og oppsummeringen av resultatene fra spørreskjema som ble laget til studien. Skjemaene er besvart av foreldrene, barna selv er ikke spurt. I studier der både barn og deres foreldre blir spurt, vil foreldre ofte rapportere at barna har mer problemer innen psykososiale områder enn det barna selv rapporterer. Forhold knyttet til fysisk funksjon rapporteres imidlertid mer likt av barn og foreldrene. Da det ikke finnes norske normtall, brukte vi normtall fra USA. Foreldre til kortvokste barn rapporterte redusert helsestatus særlig innen fysisk helse og at barnets tilstand påvirket foreldrene både følelsesmessig, i forhold til tidsbruk og familiens aktivitet, men familiens samhold var ikke påvirket. Litt over halvparten av barna hadde kroppsplager, vanligst var plager i bena, luftveiene, ørene/hørselen og tenner/ kjeve. Åtte barn ble rapportert å være smerteplaget. Sammenliknet 3

4 med voksne kortvokste rapporterte foreldrene færre barn med plager. Øre- og luftveisplagene ser ut til å avta med alderen, mens ryggplager og leddplager ser ut til å tilta. Seks barn gikk i barnehage og atten barn på skole. Nesten alle barnehagebarna og litt over halvparten av skolebarna hadde hatt kontakt med PP-tjenesten. Fem barnehagebarn og ti skolebarn hadde bra nok tilrettelegging og seks barnehagebarn og 11 skolebarn hadde bra nok hjelp i barnehage/skole. Mange barn fikk behandling og tjenester fra aktører i flere deler av tjenesteapparatet: Tjuetre hadde kontakt med fysioterapeut; 20 hadde hjelpestønad, ti hadde grunnstønad; 16 hadde forflytningshjelpemiddel; 15 hadde hjelpemidler for tilpasning i bolig. Færre barn enn voksne brukte hjelpemidler til tilpasning av omgivelsene, mens flere barn enn voksne brukte forflytningshjelpemidler. Forbehold Kortvoksthet er en sjelden tilstand, og vi vet ikke hvor mange kortvokste som finnes i Norge. De kortvokste som har deltatt i denne studien har nesten alle skjelettdysplasi og har latt seg registrere ved TRS. Vi vet derfor ingenting om de kortvokste som ikke er registrert ved TRS, og da vi ikke har med noen over 61 år, vet vi lite om eldre kortvokste. Betydningen av studien Det å være kortvokst er forbundet med utfordringer på flere områder i livet. Nedsatt kroppshøyde og avvikende kroppsproporsjon gir praktiske problemer og mange har medisinske komplikasjoner knyttet til tilstanden. Kunnskap om hvilke plager kan ha og omfanget av disse, vil kunne hjelpe fagfolk til å gi tjenester som er i tråd med behovene hos den enkelte kortvokste. Dette kan være tilpasset fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet, individuelt tilpassete hjelpemidler og tilrettelegginger. For de kortvokste selv og foreldre til kortvokste barn, vil kunnskapen være nyttig for bedre å kunne presentere sine behov i møtet med tjenesteapparatet. Vi håper at resultatene fra studien vil bidra til at fagpersoner blir bedre i stand til å møte kortvokste og deres familier med forståelse både for de kroppslige og følelsesmessige utfordringene de møter og for det praktiske merarbeidet de ofte har. 4

5 Liste over publikasjoner og presentasjoner: Johansen H, Andresen IL: Barn med skjelettdysplasi slik deres foreldre ser dem - en kartleggingsstudie. Pediatrisk Endokrinologi (Paediatric Endocrinology) 2009; 23:1, Johansen H, Andresen IL, Mengshoel AM: Kortvokst i Norge: kroppsplager, bruk av helsetjenester og trygdeytelser. En tverrsnittsstudie. Fysioterapeuten (Physioteraphy), 2010; 3: Johansen H, Andresen IL, Næss EE, Hagen KB: Health status in adults with short stature in Norway, a comparison with the general population and Reumatoid artrites. BMC Orfanet J Rare diseases 2007; 2: 10. (http://www.ojrd.com). Johansen H: Strevsomt å være kortvokst. En kartleggingsstudie av voksne kortvokste med hensyn til deltakelse i arbeidslivet, kroppslige plager, bruk av helsetjenester og trygdeytelser. Masteroppgave; Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 2007.( Muntlig presentasjon: NIKs sommersamling Muntlig presentasjon: Norsk nettverk for forskning om funksjonshemmede 2006 og 2008 Muntlig presentasjon: Nettverk for kompetanseutvikling blant sjeldnesentrene 2007 Muntlig presentasjon: Forskningsnettverk for livskvalitetsforskning, høyskolen i Oslo 2008 Muntlig presentasjon på Norsk fagkongress for ergoterapeuter 2009 Posterpresentasjon på Nordisk Nettverk for forskning om funksjonshemmede i

Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne

Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne Hovedfunn fra en spørreundersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet Av Sveinung Legard Arbeidet er finansiert av NAV

Detaljer

Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk

Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk Sammendrag Personer med ryggmargsbrokk har behov for livslang behandling og oppfølging fra mange faggrupper, også fra

Detaljer

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater 2009/29 Notater Berit Otnes Notater Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Foreløpig rapport Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Diabetes og livskvalitet

Diabetes og livskvalitet Diabetes og livskvalitet SIRI NÆSS JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

Barnevernsklienter i Norge 1990 2005

Barnevernsklienter i Norge 1990 2005 ISBN 978-82-78-94277-2 ISSN 0808-5013 En longitudinell studie Sten-Erik Clausen Lars B. Kristofersen 3/2008 Rapport nr 3/08 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid rapport 007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid Kristin S Mathiesen Anne Kjeldsen Anni Skipstein Evalill Karevold Leila Torgersen Helene Helgeland Rapport 007:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel:

Detaljer

Dykkerstudien 2011. Rapport. Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter.

Dykkerstudien 2011. Rapport. Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter. Dykkerstudien 2011 Rapport Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter. Norsk senter for dykkemedisin Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud PIO Pa rørendesenteret i Oslo AÅ rsmelding 2014 Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud Personlig ombud er et tilbud til mennesker med nedsatt

Detaljer

Mestring, hjelp og støtte

Mestring, hjelp og støtte Mette Ystgaard, Nils Petter Reinholdt, Lars Mehlum Mestring, hjelp og støtte Resultater fra videregående skole i Oppland Delrapport fra forskningsprosjektet Child and Adolescent Self-harm i Europe (CASE)

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

«Aktiv på dagtid» i Oslo

«Aktiv på dagtid» i Oslo «Aktiv på dagtid» i Oslo En undersøkelse av deltakernes erfaringer ÅSE STRANDBU ØRNULF SEIPPEL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2011 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED)

Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED) Barns levekår Familiens inntekt og barns levekår over tid MONA SANDBÆK (RED) Med bidrag av: ANNE SKEVIK GRØDEM LARS B. KRISTOFERSEN JON IVAR ELSTAD STEN-ERIK CLAUSEN ANNE BRITA THORØD Norsk institutt for

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

BARN OG UNGE. Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad

BARN OG UNGE. Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad HELSEPROFIL FOR OSLO BARN OG UNGE Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad Nasjonalt folkehelseinstitutt Oslo kommune Program for storbyrettet forskning Juli 2002 Design & trykk: Hegland Trykkeri as Omslagsillustrasjon:

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Jorun Ramm. På like vilkår? Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Jorun Ramm. På like vilkår? Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien

Detaljer

Helse og sykdom. Helse i Norge

Helse og sykdom. Helse i Norge Helse i Norge Helse og sykdom II Helse og sykdom Et stadig tilbakevendende spørsmål er hva som omfattes av begrepet helse. I vestlige land har god helse tradisjonelt vært definert som fravær av sykdom.

Detaljer