SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: H43 &10 Arkivsaksnr.: 10/422 KOMMUNESAMARBEID OM UTVIKLING AV KRISESENTERTILBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: H43 &10 Arkivsaksnr.: 10/422 KOMMUNESAMARBEID OM UTVIKLING AV KRISESENTERTILBUD"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: H43 &10 Arkivsaksnr.: 10/422 KOMMUNESAMARBEID OM UTVIKLING AV KRISESENTERTILBUD Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune sier opp samarbeidsavtalen med Kongsberg krisesenter innen Sigdal kommune inngår forhandlinger med Ringerike kommune og med Betzy krisesenter i Drammen om et mulig samarbeid. Rådmannen skal, etter at forhandlingene er gjennomført, fremme sak til politisk behandling vedr. valg av krisesentertilknytning. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Saksframlegg fra Kongsberg kommune: KRISESENTERTILBUD FOR KONGSBERG-ALTERNATIVE LØSNINGER Samarbeidsavtalen med Kongsberg Krisesenter av Saksutredning Konklusjon Samarbeidsavtalen Sigdal kommune har med Kongsberg krisesenter har ett års oppsigelsestid. For å sikre at Sigdal kommune er knyttet til et forsvarlig tilbud på sikt, som samtidig har tilstrekkelig tilfang av antall kommuner (innbyggere) til å være bærekraftig økonomisk, er det tilrådelig å si opp kontrakten med Kongsberg Krisesenter innen Videre bør det innledes forhandlinger med tilbud på Ringerike og Drammen for å sikre at man har ett nytt tilbud på plass når samarbeidet med Kongsberg Krisesenter eventuelt utløper. En slik tilnærming er i tråd med den innstillingen som nå også ligger til behandling i Kongsberg kommune vedr Kongsbergs tilknytning til krisesentertilbud. Bakgrunn/drøfting Høsten 2010, med statsbudsjett for 2011 og ny modell for finansiering av krisesenter, gav stor usikkerhet rundt videre drift av en rekke krisesenter i landet. Det er på det rene at midlene som legges til dette området ikke dekker det antallet krisesenter som er etablert over det ganske land. Sigdal kommune gikk tidlig i dialog med Kongsbergregionen for å avklare hvilke økonomiske forutsetninger som lå til grunn for videre arbeid med de planene som da lå på bordet, vedr utvikling av Kongsberg Krisesenter. Dette dreide seg om utbygging og tilpasning til nytt lovverk. Det ble på ny-året klart at det ikke ville være økonomi til å finansiere en nødvendig utvikling av tilbudet. Øvre Eiker og Notodden kommune har allerede sagt opp sine avtaler med Krisesenteret på Kongsberg.

2 Det vises til vedlagte saksutredning som er forberedt for behandling av sak om Kongsberg Krisesenter i Kongsberg kommune ifm budsjett Saken skal opp i Utvalg for helse og omsorg samt Kongsberg kommunestyre hhv og Denne saksutredningen har en fullstendig og detaljert redegjørelse for utviklingen rundt krisesentertilbudet på Kongsberg. Utredningen viser hvilke utfordringer man har kommet opp i knyttet til ny finansieringsmodell og behov for utbygging og oppgradering av tilbudet. Forslag til vedtak i mottatte saksfremlegg innstiller på at Kongsberg Kommune sier opp sin samarbeidsavtale med Kongsberg krisesenter og innleder forhandlinger med Ringerike kommune og Betzy krisesenter i Drammen. Sigdal kommune har med statlige og kommunale rammer budsjettert ca 68,- kroner pr innbygger til Krisesentertjenester i Dette bør være godt dekkende for det behovet kommunen faktisk har for slike tjenester, samt den beredskapskost som selvsagt ligger til et slik tjenestetilbud. Sigdal kommune konstaterer at Kongsberg Krisesenter med dagens drift, selv med statlige ekstratildelinger for inneværende år, har en kostnad for sine deltakerkommuner på kr 90,50 pr innbygger. Samtidig har Sigdal mottatt henvendelse fra Ringerike kommune hvor det er forespeilet et fullgodt tilbud til kr 62,- pr innbygger. Ringerike krisesenter driver i et nytt moderne anlegg som ivaretar nytt lovverk og på alle måter virker som et fullgodt tilbud. Slik realitetene ligger i denne saken synes det klart tilrådelig å si opp avtalen med Kongsberg Krisesenter og innlede nærmere forhandlinger med de to øvrige aktuelle tilbydere. Rådmannen vil komme tilbake med ny sak med anbefaling og fremtidig samarbeidspartner. NB: I vedlagte saksutredning fra Kongsberg kommune hevdes det at; Sigdal kommune vil med overveiende sannsynlighet inngå avtale med Krisesenteret på Hønefoss. Rådmannen i Sigdal understreker at dette må stå for saksbehandler i Kongsberg Kommunes egen regning. Bakgrunn for denne antagelsen er formodentlig at Sigdal kommune har vært helt åpne på at vi uoppfordret har mottatt et konkret og tallfestet tilbud fra Ringerike kommune ila denne prosessen. Sigdal kommune vil selvsagt først og fremst legge saken om oppsigelse i Kongsberg til politisk behandling. Videre vil man vurdere de aktuelle alternativene opp i mot hverandre før man trekker noen konklusjon og kommer tilbake med ny sak om eventuelt fremtidige samarbeidspartnere

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Guldvog Staalesen Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 11/4908 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Kongsberg kommunestyre Dato: KRISESENTERTILBUD FOR KONGSBERG - ALTERNATIVE LØSNINGER Organisasjonssak: Vedlegg: 1. Utredningsprosjekt - Prosjektgruppas utredning, konklusjoner og anbefalinger (Tre rapporter) 2. Samarbeidsavtale mellom Kongsberg krisesenter og Kongsberg kommune datert den Ingress: Kommunene har i ny krisesenterlov fått ansvar for at personer som er utsatt for vold i nære relasjoner får tilfredsstillende og kvalitativ vern, hjelp og oppfølging. Alle kommuner må ha tilknytning til / samarbeid med et krisesenter. Kongsberg krisesenter har hatt samarbeidsavtale med flg 7 kommuner : Notodden, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal, Øvre Eiker og Kongsberg. Som følge av krisesenterloven og ny statlig finansieringsordning for krisesentre må kommunene nå velge hvilket krisesenter en ønsker å ha tilknytning til / samarbeid med. Øvre Eiker kommune og Notodden kommune har sagt opp avtalen med Kongsberg krisesenter. Sigdal kommune velger kanskje samarbeid med Krisesenteret i Hønefoss. For Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg kan følgende tre alternativer være aktuelle: A. Videreføre og videreutvikle krisesenter på Kongsberg til et tidsriktig senter med henvisning til krav i krisesenterloven. B. Inngå samarbeid med Betzy krisesenter i Drammen C. Inngå samarbeid med Krisesenteret i Hønefoss. Saksopplysninger: Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterloven) trådte i kraft fra Året 2010 var et overgangsår med formål å gi kommuner og krisesentre tid og mulighet til å tilpasse seg loven. Krisesenterloven tydeliggjør at det er et kommunalt ansvar å sørge for at personer som er utsatt for vold i nære relasjoner, får vern, hjelp og oppfølging. Loven skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud for kvinner, menn og barn. Loven pålegger kommunene samarbeid og samordning med det øvrige tjenesteapparat for å sikre nødvendige akuttiltak og mer langsiktig oppfølging. Et krisesentertilbud skal omfatte / inneholde: Et midlertidig botilbud til kvinner, menn og barn. Botilbudet til kvinner og menn skal være fysisk adskilt. Lokalene skal være tilstrekkelig fysisk sikret. Barn skal ivaretas på en god måte som er tilpasset deres særskilte behov. Kommunen må sørge for at barn får oppfylt sine rettigheter etter annet lovverk. Et dagtilbud En døgnåpen krisetelefon med mulighet for rådgivnings- og veiledningsvirksomhet Oppfølging i reetableringsfasen

4 Tilbudet skal gi brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet. Hjelp til kontakt med tjenesteapparatet innebærer : Informasjon om tjenester og hjelp til å ta kontakt med tjenester / følge til tjenester. Det skal være god kvalitet på tilbudet, og de ansatte skal ha kompetanse til å ivareta de særskilte behovene til brukere. Kommunen har fått ansvar for å sikre et krisesentertilbud til sine innbyggere. Det er derfor også kommunen som er ansvarlig for å tilsette nødvendig og tilstrekkelig personell med relevant kompetanse. Tilbudet skal være gratis Det skal være et lavterskeltilbud hvor personer som er utsatt for vold i nære relasjoner skal kunne henvende seg uten timeavtale eller henvisning. Kommunen forpliktes til å sikre en helhetlig oppfølging, gjennom samordning og integrering av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet. Utredning : Kommunesamarbeid om utvikling av krisesentertilbud: Kommunene Notodden, Øvre Eiker, Flesberg, Rollag, Nore Uvdal, Sigdal og Kongsberg inngikk våren 2010 en intensjonsavtale om utvikling av krisesentertilbud i henhold til kravene i krisesenterloven. Det ble nedsatt en prosjektgruppe med representanter oppnevnt av de ovennevnte kommunene som fikk i oppdrag å lage et utrednings- og beslutningsgrunnlag for et mulig framtidig samarbeid. Prosjektgruppa har utført et omfattende og grundig utredningsarbeid. Prosjektgruppen ble ledet av Kongsberg kommune. Prosjektgruppas utredning er framlagt i tre rapporter med konklusjoner og anbefalinger. De tre rapportene er: 1. Egnede lokaler for krisesenteret - Vurdering av dagens lokaliteter i Kongsberg krisesenter - Krav til bygning, Romprogram og Romfunksjoner - Forslag til lokalisering av nytt senter 2. Innhold - Kvalitet og Driftsøkonomi 3. Styringsform og samhandling. Ad rapport 1: Arbeidsgruppa konkluderer bl.a. med : Dagens lokaler for Kongsberg krisesenter er ikke tilfredsstillende egnet for formålet og har ikke tilstrekkelig kapasitet Dagens eiendom er båndlagt i forbindelse med den forestående utvidelse av E134. Forslag til romprogram for-, bygging og finansiering av nytt senter på en sentrumsnær kommunal tomt Ad rapport 2: Rapporten inneholder beskrivelse av -, behov for -, og muligheter for samordning med andre tjenester: Beskrivelse av dagens tilbud ved Kongsberg krisesenter. Bemanning Verdigrunnlag Behov for kompetanse - kompetansebygging Mulighet for å utvide virksomheten med tilpasninger for en barnevernvakt i regionen Forslag til driftsbudsjett Ad rapport 3: Prosjektgruppa beskriver og anbefaler: Styringsform / organisering. Anbefaling: Organisere virksomheten som et interkommunalt selskap (IKS) Krisesenterets rolle og samarbeid med helse- og sosialtjenestene i beboers bostedskommune. Behandling av prosjektgruppas utredning og forslag: Med bakgrunn i den nye statlige finansieringsordning av krisesentre med virkning fra og med 2011, valgte rådmennene i de berørte kommuner tidlig i 2011 å undersøke mulighet for alternativt samarbeid med Krisesenteret i Hønefoss, Betzy krisesenter i Drammen og Krisesenteret i Telemark (Skien). Med henvisning til innhentet informasjon og tilbud besluttet rådmennene i siste halvdel av juni å undersøke nærmere innhold og premisser for alternative samarbeidsløsninger med Krisesenteret i Hønefoss og Betzy krisesenter.

5 Finansiering av driften ved Kongsberg krisesenter i overgangsåret 2010: Tidligere finansiering av krisesenterdriften har skjedd etter fordelingen 20% på kommune og 80% på stat var et overgangsår også vedr. finansiering av krisesentrene. Finansieringen ble det året tilrettelagt fra staten etter en tre-delt tilskuddsordning. 1. Ordinært statstilskudd til drift av krisesentre (videreføring av tidligere års finansieringsordning etter prinsippet 20/80). 2. Tilskudd til iverksetting av nødvendige endringer for å tilpasse tilbudet til lovens krav 3. Engangsbevilgning til bl.a. å dekke kostnader til utredning og planlegging av framtidige krisesentertilbud. Som vertskommune for Kongsberg krisesenter søkte kommunen i to omganger om statstilskudd for å sikre innfrielse av lovens krav ved Kongsberg krisesenter, samt klare å videreføre driften av senteret etter tidligere utgiftsfordeling - med 20% egenfinansiering fra de samarbeidende kommuner og 80% fra staten. Staten innvilget samlede tilskudd for 2010 som resulterte i at finansieringen i 2010 kunne videreføres med en utgiftsfordeling på 20/80. Tilleggsbevilgningene ga oss mulighet til å øke bemanningen noe ved Kongsberg krisesenter, samt utvide arealene til krisesenteret med leie av en leilighet i kommunen. Som vertskommune tolket vi de statlige signaler og tilskudd i 2010 som et tydelig uttrykk om at finansieringen fra og med 2011 i hovedsak kunne bli videreført etter fordelingen 20/80 mellom kommuner og staten. Statlig tilskudd til krisesentervirksomhet fra og med Staten har lagt om finansieringen av krisesentervirksomhet fra og med Hver kommune får fra og med 2011 et innbyggertilskudd. Innbyggertilskuddet fordeles etter antall innbyggere i kommunen. Tilskuddet er i 2011 på vel kr. 48,50 pr innbygger. Innbyggertilskuddet blir utbetalt som en integrert del av rammeoverføringen fra staten til den enkelte kommune. Den enkelte kommune står fritt til å inngå samarbeid med den kommune / det krisesenter som kan gi gode og formålstjenlige krisesentertilbud til sine innbyggere. Det statlige innbyggertilskudd til alle kommunene som har hatt samarbeidsavtale med Kongsberg krisesenter, er i 2011 samlet på kr Til sammenligning var det statlige tilskudd som vertskommunen, Kongsberg, mottok til driften ved Kongsberg krisesenter i 2010 på kr Alternativ A: Kongsberg krisesenter Kongsberg krisesenter ble etablert i desember Senteret har vært organisert som en privat organisasjon og er blitt drevet etter NON-profit-prinsippet. I flere år ble senteret drevet av frivillige engasjerte kvinner som et solidaritetstiltak for medsøstre med barn som trengte beskyttelse. Etter hvert fikk de frivillige tilnærmede normale lønnsvilkår. Fra og med 2005 innførte staten prinsippet om at dekning av driftsutgiftene ved sentrene skulle skje etter en fordeling 20% på kommunene og 80% på staten. Med denne finansieringsordning ble det lagt tilrette for at Kongsberg krisesenter kunne opprette faste stillinger og foreta fast ansettelse i stillingene. Antall årsverk knyttet til senteret i 2011 er ca. 6,5. Senteret leier en sentralt beliggende kommunal eiendom i Landstadsgt. Huset har 4 soverom med tilsammen 8-10 faste senger, to bad, tre toiletter, et barnerom, to stuer og et kjøkken. Bygningen er ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede. I tillegg leier senteret en leilighet til formålet. Leiligheten gir også mulighet for å tilrettelegge opplegg for menn. Virksomheten ledes av et styre som består av : En repr. oppnevnt av Kongsberg kommune, en fra Numedalskommunene, en fra Notodden og en fra Øvre Eiker. I tillegg består styret av to representanter fra de ansatte. Senteret har et godkjent netto driftsbudsjett for 2011 med kr De ansatte er innstilt på at de skal klare å gjennomføre drift i dagens lokaler i 2012 innen samme budsjettramme som de har for Kongsberg krisesenter - Antall brukere, overnattingsdøgn og henvendelser Antall brukere: Brukere Kvinner - beboere Barn - beboere Menn - beboere 0 0 0

6 Dagbrukere Dagbruker - menn Antall samtaler Antall brukere i 2010 fordelt på kommuner - (brukere som midlertidig måtte bo på senteret): Brukere Kvinner Barn Kongsberg Drammen - Brukere formidlet via Betzy krisesenter Andre kommuner - Notodden / Numedal 3 4 Totalt antall overnattingsdøgn ved Kongsberg krisesenter: Brukere Kvinner Menn Barn Til sammen Gjennomsnittlig antall beboere pr. døgn 7,3 2,7 5,3 Antall overnattingsdøgn fordelt på kommuner : Brukere Kvinner Barn Kongsberg Drammen - Brukere formidlet via Betzy krisesenter Andre kommuner - Notodden / Numedal Som det vises i tabellene ovenfor var antall overnattingsdøgn ved senteret i 2010 totalt 1.931døgn. Hele 939 av disse døgn var kvinner og barn som ble henvist fra Betzy krisesenter i Drammen. Men det er viktig å understreke at også Kongsberg krisesenter har henvist kvinner fra Kongsberg til Betzy krisesenter. Pr har Krisesenteret i Kongsberg hatt 6 kvinner, 4 barn og 1 mann som har blitt henvist fra Betzy krisesenter i Drammen - totalt 234 overnattingsdøgn. Tabellen ovenfor viser også med tydelighet at den gjennomsnittlige botid ved senteret er betydelig høyere for de kvinner som er henvist fra Betzy krisesenter og kvinner fra Notodden og Numedal. Årsaken kan være at et krisesenter har etablert gode relasjoner til -, og enklere og mer funksjonelle samhandlingslinjer med hjelpeapparatet i egen kommune. Antall telefonhenvendelser - råd og veiledning over telefon Brukere Kriser Kvinner Menn Barn Kongsberg krisesenter - bygningsmessige utfordringer Flg. forhold vil være en utfordring framover : 1. Lokalitetene må oppfylle lovkrav. Her kan bl.a. nevnes krav om at tilbudet til kvinner og menn skal være fysisk adskilt, krav med henvisning til Arbeidsmiljøloven, til universell utforming og sikkerhet. 2. Eiendommen som Kongsberg krisesenter disponerer ligger på båndlagt område for ny E134. De aktuelle planer for E134 tilsier at det i løpet av få år vil skje endringer i området som kan føre til krisesenterets virksomhet må etableres i andre lokaler. Uansett vil dagens båndlegging ikke åpne for å godkjenne eventuelt nybygg / tilbygg på eiendommen. 3. Huset er lite egnet for formålet. Det er gjennomført en faglig vedlikeholdsvurdering / tilstandsanalyse av bygget. Konklusjonen er: Siden bygningen ligger i et båndlagt område, og at en derfor ikke vil oppnå godkjennelse til utvidelse

7 / tilbygg / nybygg, vil det være urealistisk å løfte bygningen opp på et nivå som tilfredsstiller dagens krav i henhold til arbeidsmiljøloven, og dagens krav til universell utforming. Prosjektgruppa, som har utredet en framtidig løsning for et krisesentertilbud lokalisert i Kongsberg, har konkludert med at et framtidig senter må etableres i alternative og egnede lokaler sentralt beliggende i Kongsberg. Rombehov ble beregnet til 820 m2. I tillegg kommer areal til heis, gang / trafikkareal, boder, garderobe for ansatte, uthus, og egen overgangs boenhet for reetablering - totalt rombehov m2. Investeringskostnadene som framgår i prosjektgruppas utredning er ikke lenger relevante. Et eventuelt nytt senter vil måtte etableres i en langt mindre målestokk fordi flere av kommunene som var sammen om utredningen har valgt å trekke seg fra et videre samarbeid. Et eventuelt nytt senter på Kongsberg vil alternativt måtte løses som flg.: 1) Erverve et bestående egnet hus. Bygningsmessige arbeider gjennomføres for å tilpasse eiendommen til formålet 2) Senteret etableres i nytt bygg. I tabell 1 og 2 nedenfor, som viser kostnader kommunene må påregne ved videreføring av et krisesenter på Kongsberg, er følgende lagt til grunn: Et tidsriktig senter, som vil kunne oppfylle kravene i krisesenterloven, vil kreve areal tilsvarende ca 500 m2. Hvor store de årlige kapialutgiftene vil bli vil avhenge av om det finnes en tilgjengelig, egnet og sentralt beliggende eiendom i kommunen som kan tilpasses til formålet, eller om det må bygges et nytt bygg for virksomheten. Totalkostnader (tomt, bygg og inventar) for et eventuelt nybygg må påregnes å ligge på ca kr pr m2 inkl. moms. I tillegg vil det følge utgifter til vedlikehold, forvaltning, forsikring, renhold, vaktmester og kommunale avgifter med ca kr. 850 pr m2 pr år. (Opplysningene er innhentet fra Kongsberg Kommunale Eiendomsforetak (KKE). I tabell 2, rad 2, vises kostnadsfordelingen mellom kommunene i Numedal og Kongsberg etter innflytting i et nytt bygg. Kongsberg krisesenter - Bemanningsutfordringer Dagens bemanning ved Kongsberg krisesenter er samlet på ca 6,5 årsverk. Ideelt kunne det, med henvisning til krav i krisesenterloven og til erfaringer fra andre krisesentre, vært ønskelig og behov for en viss bemanningsmessig styrking. I tabell 1 og 2 nedenfor er budsjett for krisesenteret videreført uten økning av bemanningen. De ansatte ved Kongsberg krisesenter har i møter gitt uttrykk for at det innen dagens bemanningsramme, skal være tilstrekkelig grunnlag for å drive et senteret i henhold til lovens krav for kommunene i Numedal og Kongsberg. Utredning: Kongsberg krisesenter - Inngåtte samarbeidsavtaler: I den samarbeidsavtale Kongsberg krisesenter har inngått med kommuner står bl.a. flg.: Pkt 3. Avtalen kan sies opp med minimum ett års oppsigelsesfrist - innen Pkt 1. Samarbeidskommunene skal betale et tilskudd pr år tilsvarende kr. 11 pr innbygger. Tilskuddet skal betales innen 1.mars hvert år. Tilskuddet prisjusteres årlig i henhold til konsumprisindeksen med basisverdi pr I henhold til inngått samarbeidsavtale vil alle kommunene som har inngått avtale med senteret være forpliktet til å gi et finansielt kommunalt driftstilskudd til senteret fram til Men tilskuddets størrelse er regulert i pkt 1 i avtalen. Om kommunene legger gjeldende avtale til grunn vil Kongsberg krisesenter kun ha driftsmidler til noen få mnd i De kommuner som i 2011 har sagt opp -, sier opp avtalen med Kongsberg krisesenter, vil ikke være forpliktet til å benytte det statlige innbyggertilskudd til krisesentervirksomhet som kommunene mottar til finansiering av Kongsberg krisesenter i Scenarie 1: Dersom alle de tidligere samarbeidskommunene hadde videreført avtale om et krisesenter på Kongsberg - Fordeling av driftsutgifter / tilskuddsfordeling mellom kommunene: I tabell 1 nedenfor vises fordelingen av driftsutgiftene på de enkelte kommuner i 2010 (rad 1) og i 2011 (rad 3).

8 I tillegg viser tabellen (rad 4) hvordan utgiftsfordelingen ville blitt fra og med 2012, dersom alle kommunene som har hatt avtale med Kongsberg krisesenter hadde ønsket å videreføre et forpliktende samarbeid om drift av et krisesenter på Kongsberg.. Nærmere informasjon om innholdet i radene i tabellen nedenfor : 1. Kommunenes og statens tilskudd til Kongsberg krisesenter i Statens tilskudd ble i sin helhet utbetalt til vertskommunen, Kongsberg. 2. I denne raden vises konsekvensene av nytt statlig finaniseringsprinsipp. Her vises andel av driftsutgiftene til Kongsberg krisesenter fordelt på den enkelte kommune dersom en skal legge til grunn prinsippet om at den statlige støtte skal utgjøre inntil 80% av driftsutgiftene, og at kommunens egenfinansiering skal utgjøre minst 20%. Om det statlige finansieringsprinsipp legges til grunn vil det på langt nær gi dekning for drift av krisesenter på Kongsberg. Se rad 3 nedenfor. For samtlige kommuner utgjør det statlige innbyggertilskudd i 2011 samlet kr I 2010 var det statlige tilskudd som ble utbetalt til Kongsberg som vertskommune på kr Denne raden viser kommunenes faktiske andel av driftsbudsjettet til Kongsberg krisesenter i Det statlige innbyggertilskudd er integrert i de beløp som framgår på denne raden. Staten har imidlertid som en engangsordning i 2011, etter søknad fra Kongsberg kommune, innvilget et tilskudd på til sammen kr Tilskuddet er utbetalt til vertskommunen. Krisesenteret budsjett for 2011 på kr minus statlig tilskudd på kr = kr Kr er fordelt med en lik innbyggerandel på alle de kommunene som har hatt driftsavtale i 2011 med krisesenteret. 4. Raden viser kommunenes faktiske andel av driftsbudsjett i 2012 for krisesenter på Kongsberg. Driftsbudsjettet i 2012 er videreført med et tilsvarende driftsnivå som i 2011, med samme bemanningsfaktor og innenfor dagens bygninger. Tabell 1: Driftstilskudd fordelt på dagens samarbeidskommuner Sigdal Nore og Uvdal Rollag Flesberg Øvre Eiker 1) Finansiering 2010: Kommune Statlig tilsk. 2) 2011: Nytt finansieringsprinsipp - Komm. egenandel - Statlig innb.tilsk Notodden Kongsber g ) 2 011: Faktisk driftstilskudd * ) 2012: Kommunale driftstilskudd * * Innbyggertallet pr ligger til grunn for den fordeling som er vist i tabellen, linje 4 Scenarie 2: Dersom Numedalskommunene og Kongsberg inngår avtale om et krisesenter på Kongsberg - Driftsutgifter / -tilskudd fordelt på hver kommune: I den gjeldende avtale kommunene har inngått med Kongsberg krisesenter opereres det som nevnt med en oppsigelsesfrist på ett år gjeldende fra Øvre Eiker kommune har i 2011 sagt opp avtalen. Øvre Eiker inngår samarbeidsavtale med Betzy krisesenter i Drammen. Notodden kommune har sagt opp avtalen. Sigdal kommune vil med stor sannsynlighet velge å inngå avtale med Krisesenteret i Hønefoss. Tabellen nedenfor gir et estimat over hvilke driftstilskudd den enkelte kommune må påregne å yte dersom Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg vil gå sammen om å etablere og drive krisesenter på Kongsberg.

9 Rad 1 i tabellen nedenfor viser hvilke utgifter den enkelte kommune ville hatt dersom en skulle lagt statens eget finansieringsprinsipp for krisesentre til grunn. Rad 2 i tabellen viser hvilke tilskudd den enkelte kommune må påregne å yte dersom Numedalskommunene og Kongsberg velger å drive eget krisesenter. Driftsbudsjettet fra og med 2013 for krisesenteret, som framgår i rad 2 og 3 i tabellen inneholder flg: - Bemanning og drift på 2011-nivå - Husleie og kapitalutgifter er beregnet ut fra et nybygg på ca 500m2. Regnestykket er basert på at krisesenteret etableres i nytt bygg.. En kunne alternativt operere med stipulerte husleie- og kapitalutgifter ved kjøp av et bestående hus / eiendom, men det er usikkert om det finnes et bestående hus sentralt beliggende i kommunen som kan seg til formålet. - Lønns- og prisnivået i 2011 er lagt til grunn egne Rad 3 i tabellen viser de årlige utgifter Kongsberg kommune må påregne dersom kommunen blir alene om å drive krisesenter. Tabell 2: Framtidig driftstilskudd / andel av utgifter fordelt på aktuelle samarbeidskommuner Sigdal Nore og Uvdal Rollag Flesberg Øvre Eiker Notodden Kongsber g 1) Nytt finansieringsprinsipp Komm. tilsk. + statlig innbyggertilskudd ) 2013: Kommunale drifttilskudd + endret husleie (nytt bygg) 3) 2013: Kommunale driftsutg. + endret husleie (nytt bygg) Organisering av et krisesenter på Kongsberg: Følgende alternativer kan være aktuelle: 1. Vertskommunesamarbeid - Jfr kommuneloven Interkommunalt samarbeid - Jfr kommuneloven Interkommunalt selskap - Jfr Lov om interkommunale selskaper 4. Kjøp av tjenester fra et privat foretak. Dette alternativ vurderes å være lite realistisk med henvisning til den rolle og det ansvar kommunen er tillagt i den nye krisesenterloven. Fritt valg av krisesenter: Innbyggere kan fritt velge hvilket krisesenter man ønsker å ta kontakt med / oppsøke / ha opphold i, helt uavhengig av om kommunen støtter krisesenteret eller ei. Barn - skoletilbud - nettverk Dersom avstanden mellom barnets skole og krisesenteret ikke er urimelig lang, vil det normalt bli tilrettelagt med skoleskyss fra krisesenteret til hjemmeskolen. Det er kommunen som må betale totale transportutgifter. Dersom det, grunnet avstand mellom krisesenter og skole, ikke er realistisk å delta i undervisningen ved egen skole, mens man har opphold på et krisesenter, må krisesenteret etablere gode samarbeidsordninger mellom skole og krisesenteret for å sikre at barnet blir gitt alternativ undervisning på det nivå klassen får. Det er åpenbart at det ut fra hensyn til barns skolegang og nettverk, og for voksnes tilgjengelighet til hjelpeapparatet, til sitt eget sosiale nettverk, og ut fra hensynet til oppfølging og reetablering vil være klare fordeler å ha tilgjengelighet til et krisesenter som ligger i relativ nærhet til sitt ordinære lokalmiljø.

10 Tilstrekkelig befolkningsgrunnlag for at den kommunale egenfinansiering ikke skal overstige det staten har lagt til grunn for valg av finansieringsmodell Den finansieringsprofil staten har lagt til grunn for krisesentervirksomhet krever et stort befolkningsgrunnlag dersom den kommunale egenandel ikke skal overstige 20% av samlede driftskostnader. Det må samlet være kommuner med en total befolkning på hele innbyggere om den kommunale egenandel ikke skal overstige nevneverdig 20% av driftsutgiftene. Slik staten har valgt å fordele tilskuddene vil det antakelig ikke være rom for mer enn 1-2 krisesenter i hvert fylke. De sentrale myndigheter har valgt en finansieringsmodell som vil føre til en sentralisering av krisesentervirksomheter, og til nedlegging av en del eksisterende sentre. I tilknytning til den nye krisesenterloven har forventningene vært store til at vi innen vår region skulle bli i stand til å bygge opp en kvalitativt god kompetanse innen krisehåndtering og et faglig sterkt krisesenter. Statens finansieringsmodell undergraver imidlertid slike forventninger. Det er overveiende sannsynlig at de aller fleste kommuner vil inngå avtale om tilknytning / samarbeid med et krisesenter som vil kunne levere kvalitativt gode tjenester innenfor et kostnadsnivå som ikke avviker vesentlig fra det staten har lagt til grunn ved valg av finansieringsmodell. Alternativ B: Inngå samarbeid med Betzy krisesenter i Drammen Betzy krisesenter er et interkommunalt foretak, organisert som interkommunalt samarbeid i henhold til kommuneloven 27. Alle kommuner som er tilknyttet samarbeidet har sin representant i styret for virksomheten. Flg. kommuner inngår i dag i samarbeidet: Lier, Nedre-Eiker, Øvre-Eiker, Svelvik, Sande, Røyken, Hurum, Drammen. Dersom Numedalskommunene og Kongsberg ønsker å inngå samarbeid med Betzy krisesenter må styret for virksomheten fatte nødvendig vedtak som kan åpne for et slikt samarbeid. Betzy krisesenter har 10 rom. Mer enn 30 ansatte med god kompetanse er knyttet til virksomheten. De fleste ansatte ved senteret har sosialfaglig eller pedagogisk høyskoleutdanning. Den gjennomsnittlige botid ved senteret er noe i overkant av en mnd. En ønsker å kunne operere med en maksimum botid på ca 2 mnd. Senteret følger sine brukere målrettet opp i oppholdsperioden, videre over i opplegg som dagbruker av senteret, og med hjelp til å reetablere seg etter oppholdet. Alle barn som har opphold på senteret får en egen koordinator. I tillegg har de en stilling som barnefagligansvarlig og en barneaktivitør knyttet til senteret for å sikre god oppfølging av barn. Det leggs opp til at barn på senteret som hovedregel skal fortsette skolegangen på sin lokale skole. Men senteret har også en samarbeidsavtale med Øren skole i Drammen om eventuell hospitering ved behov. Forøvrig gis det hver dag leksehjelp til barn sammen med forelder. Leksehjelpen inkluderer m.a.o. også forelder. Betzy krisesenter driver også Jentevakta i Drammen. For nærmere informasjon om Jentevakta vises det til nettet Senteret har etablert et nært samarbeid med BRIS i Drammen - kompetanse- og støttesenter mot seksuelle overgrep. Senteret har også tilknyttet virksomheten gratis advokatvakt. Denne ordningen er et tilbud om en gratis rådgivningstime for personer som har vært / er utsatt for vold i nære relasjoner. Senteret har oppnådd gode og rimelige supportordninger levert fra Drammen kommune. Dette gjelder innenfor Personal- / personalbehandling, Regnskap, Lønn, Revisjon, Data, Esak (journal- og saksbehandlingssystem). Økonomi: Budsjettet for 2011 er basert på de prisnipper staten har lagt til grunn for finansiering av krisesentre. Staten dekker 80% av driftsbudsjettet gjennom innbyggertilskuddet. Den kommunale andel dekker 20% av driftsbudsjettet. For Kongsberg kommune ville derfor en eventuell tilknytning til Betzy krisesenter fra og med 2011 bety en årlig utgift på ca. kr For 2012 må en beregne at tilskuddsbeløpet vil bli justert for lønns- og kostnadsutviklingen. Satellitt - Dagtilbud på Kongsberg: Betzy krisesenter er åpen for å kunne tilrettelegge et utvidet tilbud for innbyggere på Kongsberg og i Kongsbergs nabokommuner. Senteret tenker seg muligheten for å kunne etablere en avdeling i Kongsberg som et dagtilbud, samt for å kunne bistå ved akutte behov. Dagtilbudet vil i tilfelle bli betjent med ansatte knyttet til senteret i Drammen.

11 Kongsberg kommune må stille med formålstjenlige lokaler / samtalerom. Alternativ C: Inngå et samarbeid med Krisesenteret i Hønefoss Krisesenteret på Hønefoss er organisert som et vertskommunesamarbeid i henhold til 28 i kommuneloven. Ringerike kommune er vertskommune. Flg. kommuner inngår i samarbeidet: Hole, Modum, Krødsherad, Jevnaker, Lunner, Gran, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Østre Slidre, Vang og Etnedal. Det forventes at Sigdal nå vil slutte seg til samarbeidet. Ringerike kommune og Krisesenteret i Hønefoss ønsker å innlemme kommunene i Kongsbergregionen i samarbeidet. Senteret har 15 ansatte. De ansatte har gjennomgående høy utdanning og variert kompetanse. Ved nyansettelser kreves minimum 3 år høyskole. Krisesenteret på Hønefoss holder til i et nytt stort imponerende og moderne hus med meget bra standard. Huset er meget godt tilrettelagt og tilpasset for krisesentervirksomhet. Krisesenteret består av: Administrsjonsavdeling : 2 kontorer, 1 vaktkontor, 1 nattevaktsrom med eget bad, 2 samtalerom, 1 nettverksrom, og rom til kontorrekvisita, garderobe m.m. Beboerenhet: Tilpasset for menn i egen adskilt fløy: 3 beboerenheter m/bad, vaskemaskin og garderobe, Kjøkken, Lekerom, Fellesrom, Toiletter for ansatte og besøkende. Tilpasset for kvinner: : 6 boenheter m/bad og garderobe, 3 leiligheter m/bad og garderobe, Ungdomsrom, Stort kjøkken, Stuer, Lekerom, Lekserom, Vaske og strykerom, Rom tilrettelagt for utagering m.m. Besøkshus på eiendommen. Her kan brukere opprettholde kontakt med sitt nettverk. I tillegg kan samtaleopplegg o.a. med hjelpeapparatet holdes i besøkshuset. Gjennomsnittlig botid ved senteret var i 2010 litt i underkant av 2 mnd. Senteret følger sine brukere målrettet opp i oppholdsperioden, videre over i opplegg som dagbruker av senteret, og med hjelp til å reetablere seg etter oppholdet.. Barn blir ivaretatt gjennom bl.a. en egen barne- og ungdomsavdeling ved senteret. Barn som ikke kan fortsette skolegangen ved egen skole får tilrettelagte opplegg med oppfølging fra senterets ansatte i nært samarbeid med elevens egen klasselærer / klasselærere. Leksehjelp er satt i system. Senteret har etablert et nært samarbeid med Familievernkontoret. Senteret tilbyr gratis advokatbistand en gang pr uke, samt oppfølging av psykolog hver annen uke. Økonomi: Det legges opp til som et hovedprinsipp at staten skal dekke tilnærmet 80% av driftsbudsjettet gjennom innbyggertilskuddet, og at den kommunale andelen skal utgjøre 20% av driftsbudsjettet. Dette hovedprinsipp vil kunne gjennomføres dersom Numedalskommunene og Kongsberg velger å knytte seg til senteret. Om Numedalskommunene og Kongsberg velger å inngå samarbeid med Krisesenteret på Hønefoss vil Kongsberg kommunes andel av driftsbudsjettet bli på kr justert for lønns- og kostnadsutviklingen fra og med Oppsummering: Fra og med ble finansieringssystemet for krisesentre omlagt. Det statlige tilskudd til krisesenteret i Kongsberg var i 2010 kr som i sin helhet ble utbetalt til vertskommunen.. Fra og med 2011 blir den statlige støtte utbetalt til den enkelte kommune som et innbyggertilskudd. Innbyggertilskuddet er på ca 48,50 pr innbygger. Hver enkelt kommune er ansvarlig for å knytte seg til et krisesenter. Dersom alle kommunene som fram til 2011 har hatt samarbeidsavtale med Kongsberg krisesenter ville fortsette dette samarbeidet ville det samlede statlige innbyggertilskuddet for 2011 bli kr Statens bidrag til krisesenterformål for kommunene med samarbeidsavtale er betydelig redusert fra 2010 til 2011 med

12 kr Øvre Eiker kommune og Notodden kommune har valgt å si opp avtalen med Kongsberg krisesenter. Sigdal kommune vil med overveiende sannsynlighet inngå avtale med Krisesenteret i Hønefoss. Oppsigelsen fra disse relativt folkerike kommunene innebærer at statens andel av driftsutgiftene til et krisesenter for befolkningen i Kongsberg og Numedal reduseres til kr Eiendommen i Kongsberg som i dag benyttes til krisesenterformål må snart erstattes med alternativt bygg. Om det finnes, og er tilgjengelig et sentrumsnært aktuelt bygg i Kongsberg, som etter ombygning og tilpasninger, vil oppfylle kravene i krisesenterloven og kan egne seg til formålet, er usikkert. Det er ikke usannsynlig at det må bygges nytt hus for formålet. Begge alternativene vil kreve relativt store investeringer. Driftsutgifter til et krisesenter er i hovedsak lønn til de ansatte. Et krisesenter er en personalintensiv virksomhet med henvisning til at senteret må være betjent alle dager i året - 24 timer i døgnet. Nøkternt vil de årlige driftsutgifter til et krisesenter på Kongsberg bli ca kr med dagens bemanning - som er vurdert å være en minimumsbemanning. Om kommunene i Numedal og Kongsberg vil velge å videreføre et krisesenter på Kongsberg vil den kommunale egenandelen av driftsbudsjettet bli kr i tillegg til det statlige innbyggertilskudd på kr Om Kongsberg kommune velger å drive et krisesenter alene må kommunen påregne årlige driftsutgifter til formålet med ca (komm.andel kr og statlig innb.tilskudd kr ) For Numedalskommunene og Kongsberg foreligger det alternative og tilgjengelige krisesenterløsninger i Drammen og i Hønefoss. Begge disse sentrene holder i dag et høyt faglig nivå. Om kommunene i Numedal og Kongsberg velger å inngå samarbeidsavtale med ett av disse sentrene vil kommunens årlige tilskudd bli som det framgår nedenfor. Innbyggertilskuddet fra staten er inkludert i beløpene nedenfor. (Beløpene oppgitt i 2011-kr). Nore og Uvdal : kr Rollag : kr Flesberg : kr Kongsberg : kr Konklusjon: Kongsberg kommune har mulighet til å inngå samarbeidsavtale med krisesenter i Drammen, eller i Hønefoss. Begge sentrene kan tilby høy kvalitet på tjenesten. En samarbeidsavtale med Ringerike kommune eller med Betzy krisesenter vil kunne inngås innenfor en økonomisk ramme som er i overensstemmelse med de prinsipper staten har valgt for finansiering av krisesentre (stat 80%, kommune 20%). Kongsberg kommunes egenandel vil i begge tilfeller bli ca. kr Om Kongsberg kommune velger å drive krisesenter på Kongsberg, eventuelt i samarbeid med kommunene i Numedal, vil et slikt alternativ innebære radikalt høyere kommunale utgifter. Merutgiften kan vanskelig forsvares i den økonomiske situasjon Kongsberg kommune er i. Kongsberg kommune sier opp avtalen med Kongsberg krisesenter. Det inngås forhandlinger med Ringerike kommune og med Betzy krisesenter. Rådmannen vil senere fremme sak vedr valg av krisesentertilknytning. RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Kongsberg kommune sier opp samarbeidsavtalen med Kongsberg krisesenter innen Kongsberg kommune vil benytte krisesenteret i 2012 og videreføre kommunens forpliktelser slik de framgår i inngått avtale datert den

13 3. Kongsberg kommune inngår forhandlinger med Ringerike kommune og med Betzy krisesenter i Drammen om et mulig samarbeid. 4. Rådmannen skal, etter at forhandlingene er gjennomført, fremme sak til politisk behandling vedr. valg av krisesentertilknytning.

14

Møteinnkalling. Orientering om rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2012 2015 og budsjettrammer for 2012.

Møteinnkalling. Orientering om rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2012 2015 og budsjettrammer for 2012. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg livsløp og kultur Bergtun, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 Orientering om fagavdelingene SBK, HSB og PRO. Orientering

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3935-1 Dato: 21.05.15 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &63 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &63 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &63 Arkivsaksnr.: 15/3935-4 Dato: 03.03.16 27 SAMARBEID OM AKUTTE LAVTERSKELTILBUD INNEN DET SOSIALFAGLIGE FELTET - FORSLAG TIL VEDTEKTER

Detaljer

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/4711-13 Dato: 20.08.10 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM KRISESENTERTILBUD I DRAMMENSREGIONEN â INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 08.11.2011 Tid: 14.00 Merk tiden. Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/2670-24 Dato: 24.11.08 HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET INNSTILLING TIL: Bystyrekomité helse, sosial og

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

Krisesenteret i Salten - ressursbehov og utfordringer

Krisesenteret i Salten - ressursbehov og utfordringer Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.12.2012 75323/2012 2012/8828 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/2 Eldrerådet 28.01.2013 13/2 Råd for funksjonshemmede 29.01.2013 Ruspolitisk

Detaljer

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid.

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Lovpålagt tilbud: Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Formålet med loven er å

Detaljer

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra 2010

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra 2010 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 30.11.2010 120/10 KTR Kommunestyret 07.12.2010 136/10 KTR Saksansv.: Karin Trosdahl Arkiv:K1-037, K2- H43 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Fredag 18.september 2015. tidspunkt og sted er ikke avklart. Følgende saker skal behandles: Sak 04/15 Sak 05/15 Økonomiplan

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN mellom Søndre Land kommune og Gjøvik kommune Hov, den 19.06.17 Samarbeidsavtale Felles krisesenter i Gjøvikregionen Samarbeidsavtale Felles krisesenter

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg

Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg Arkivref: 2009/1871-12264/2010 Saksh.: Ikke fordelt til saksbehandler Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Komité for rehabilitering, helse og omsorg Kommunestyret ORGANISERING AV KRISESENTERDRIFT Framlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: H43 &10 Arkivsaksnr.: 10/422 KOMMUNESAMARBEID OM UTVIKLING AV KRISESENTERTILBUD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: H43 &10 Arkivsaksnr.: 10/422 KOMMUNESAMARBEID OM UTVIKLING AV KRISESENTERTILBUD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Tore Finnerud Arkiv: H43 &10 Arkivsaksnr.: 10/422 KOMMUNESAMARBEID OM UTVIKLING AV KRISESENTERTILBUD Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til etterretning og kommunen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 Saksframlegg KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Krisesenteret i Hønefoss

Krisesenteret i Hønefoss Krisesenteret i Hønefoss Kart Kontaktinformasjon Hov Allè 32, 3515 Hønefoss Postboks 1193, 3503 Hønefoss Telefon: 32 17 06 90 Fax: 32 17 06 98 Hjemmeside: www.krisesenteret.info Mail: post@krisesenteret.info

Detaljer

Vertskommunesamarbeidsavtale om Krisesenteret i Hønefoss

Vertskommunesamarbeidsavtale om Krisesenteret i Hønefoss Vertskommunesamarbeidsavtale om Krisesenteret i Hønefoss 1 Allmenne bestemmelser. 1.1 Parter. Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4599 Sakstittel: HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunestyre støtter lovfestet rett til barnehageplass

Detaljer

Rapport fra tilsyn med krisesentertilbudet i Oslo kommune

Rapport fra tilsyn med krisesentertilbudet i Oslo kommune Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0037 OSLO www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

SAK: ETABLERING AV INTERKOMMUNALT KRISESENTERTILBUD FRA

SAK: ETABLERING AV INTERKOMMUNALT KRISESENTERTILBUD FRA Saksbehandler: Hans Jan Aarsund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for helse og sosial

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS 10. oktober 2014 kl. 13.00 Frogn Rådhus Følgende saker skal behandles: Sak 05/14 Sak 06/14 Økonomiplan 2015-2018 for Krise-

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 28.11.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Krisesentertilbud for Flesberg

Detaljer

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra lokalisering, organisering og finansiering

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra lokalisering, organisering og finansiering KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret KAMO Formannskap KAMO Formannskap 11.09.2012 048/12 KAMO Formannskap 25.09.2012 052/12 KAMO Saksansv.: Torleif Lindahl

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Årsrapport 2009 og erfaringer 2010 ved prosjektleder Anne Bøhm 13.04.2010 Bo- og støttetilbud

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/956-5 Arkiv: 233 H43 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: KRISESENTER - NY LOV OG NY FINANSIERING. Planlagt behandling:

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/956-5 Arkiv: 233 H43 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: KRISESENTER - NY LOV OG NY FINANSIERING. Planlagt behandling: Saksfremlegg Saksnr.: 10/956-5 Arkiv: 233 H43 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: KRISESENTER - NY LOV OG NY FINANSIERING Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 17.06.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Deltagelse i BRIS samarbeid i Buskerud Vinmonopol i Nore og Uvdal kommune, salgsbevilling

Møteinnkalling. Deltagelse i BRIS samarbeid i Buskerud Vinmonopol i Nore og Uvdal kommune, salgsbevilling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 12-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 09.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 12/10 PS 13/10

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013 MOBIL RØNTGENTJENESTE VESTRE VIKEN HF OG ASKER, BÆRUM, DRAMMEN, HURUM, LIER, NEDRE EIKER, RØYKEN, SANDE,

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 16/2137 BARNEVERNVAKT FOR KOMMUNENE JEVNAKER, HOLE, MODUM, KRØDSHERAD, SIGDAL OG RINGERIKE Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 153 F4 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Driftsavtaler fysioterapi lokalisert til Leklemsåsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2008/5616 - /G27 Saksordfører:

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Rapporten «Nytt Dag- og arbeidssenter Plangruppas forslag til driftsmessige og faglige planpremisser» 02.05.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Rapporten «Nytt Dag- og arbeidssenter Plangruppas forslag til driftsmessige og faglige planpremisser» 02.05. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2696-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2012/408-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet 20.02.2012 Eldres råd Kommunestyret Saksbehandler: Bernt Midthjell Bygging av 12 boenheter

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 20.01.2011 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER 2015. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning at husleien for utleie av skolelokaler

Detaljer

Norasenteret IKS. Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark

Norasenteret IKS. Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark Tana kommune, v/rådmann 9845 Tana Norasenteret IKS Senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark J.nr.56/16/9.42/03.11.16./AE TANA KOMMUNE SIN DRIFT AV NORASENTERET Norasenteret IKS. Senter mot

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03 FELLES LØNN- OG REGNSKAPSFUNKSJON FOR KOMMUNENE ASKER, BÆRUM OG DRAMMEN INNSTILLING TIL: ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL

VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL ordningen: Rammefinansiering for barnehagene ble innført i 2011, og og kommunen skulle i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner Det gule huset Krisesenteret på Verdal - siden 1981 Krisesenterloven av 1.1.2010 Etablering av

Detaljer

Krisesentertilbud for Bergen og omland. Leveransen

Krisesentertilbud for Bergen og omland. Leveransen Krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransen Målgruppe. Kvinner og barn som opplever vold i nære relasjoner (Jfr. krisesenterloven og Ot.prop. 96, 2008-2009). Menn og barn som opplever vold i nære

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/29 16/1360 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /30 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2016 Tid: 18:00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse. Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016

Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse. Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016 Forslag til nytt inntektssystem elementer knyttet til kommunestørrelse Strategikonferanse Buskerud 26.1.2016 1 Foreslåtte endringer i elementer som gir ekstra tilskudd til små kommuner Basiskriteriet graderes

Detaljer

16/14 16/2726 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /15 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE

16/14 16/2726 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /15 16/2774 RASK PSYKISK HELSEHJELP - STATUS OG VEIEN VIDERE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom underetasjen, Kommunehuset Møtedato: 23.08.2016 MERK TIDEN: 10:00 Det innkalles med dette til møte i Eldrerådet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn med krisesentertilbudet i Bærum kommune

Tilsynsrapport. Tilsyn med krisesentertilbudet i Bærum kommune Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: 2017/9591-6 S-SOS Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 16/1459-1. Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 16/1459-1. Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike SAKSFRAMLEGG Hovedutvalget for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 16/1459-1 Arkiv: Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike Forslag

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAK: UTREDNING AV KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN

SAK: UTREDNING AV KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN Til: Fra: Rådmennene i Gjøvikregionen Odd Syversen, kommunalsjef, Søndre Land kommune Kontaktpersoner: Tore Mikkelstuen, N.Land, Amund Ringen, V.Toten, Asle Hovdal,Gjøvik, Astrid Fykse,Østre Toten SAK:

Detaljer

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN

SAK: SAMARBEID MED SIIS - SAMAORDNA INNKJØP I SALTEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inga Marie Lund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

INTERKOMMUNALT KRISESENTERTILBUD FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, GRANE, VEFSN, LEIRFJORD, ALSTAHAUG, HERØY OG DØNNA. Sluttrapport

INTERKOMMUNALT KRISESENTERTILBUD FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, GRANE, VEFSN, LEIRFJORD, ALSTAHAUG, HERØY OG DØNNA. Sluttrapport INTERKOMMUNALT KRISESENTERTILBUD FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, GRANE, VEFSN, LEIRFJORD, ALSTAHAUG, HERØY OG DØNNA. Sluttrapport Innledning Sommeren 2009 vedtok Stortinget en ny lov om kommunale krisesentertilbud.

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2009/4347-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10201-4 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag i Levanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2012 med krisesentertilbudet i Bærum kommune Kommunens adresse: Bærum kommune 1304 SANDVIKA Tidspunkt for tilsynet: 22.11.2012 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

VARIG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - LOKALISERING

VARIG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - LOKALISERING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset - Hansnses - Kantina Møtedato: 23.02.2006 Tid: 1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Viser til innkalling sendt 13.5.2011 og oversender saksliste og sakspapirer.

Viser til innkalling sendt 13.5.2011 og oversender saksliste og sakspapirer. Krisesenter vest IKS. 2 0 MM Til representantskapets medlemmer. Ar iv o e tv ocie (Y) bo r. s beh. Kop.A.51

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 &10 Arkivsaksnr.: 12/375

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 &10 Arkivsaksnr.: 12/375 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 &10 Arkivsaksnr.: 12/375 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - KOSTNADSFORDELING Styringsgruppas innstilling: 1. Basis-/grunnprinsipp for kostnadsfordeling/finansiering

Detaljer

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard.

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1312-1 SALG AV PERSONAL- OG SOSIALBOLIGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA

Detaljer

56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN

56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN 56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 25 november 2010 Saksbehandler Morten Westvik Saksfremlegg 1. Bakgrunn og tidligere vedtak Ifm behandlingen av styresak 23/10 Orienteringer

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT. Retningslinjer for statstilskudd til krisesentertilbud i 2010

DET KONGELIGE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT. Retningslinjer for statstilskudd til krisesentertilbud i 2010 DET KONGELIGE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT Rundskriv Kommunene Krisesentrene Korrigert versjon 17. desember 2009 Endring nederst s. 2 Nr. Vår ref Q-1/2010 200904258 Dato 26. november 2009 Retningslinjer

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra lokalisering, organisering og finansiering

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra lokalisering, organisering og finansiering KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret KTR Formannskap 14.06.2011 056/11 KTR Kommunestyret 23.06.2011 060/11 KTR Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-037,

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04.

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033 Saksframlegg Dato 08.02.2016 Referanse 2014/657 - Arkivkode: 002 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 24.02.2016

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste

Møteinnkalling. Sakliste Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

Avtale om vertskommunesamarbeid

Avtale om vertskommunesamarbeid Avtale om vertskommunesamarbeid Barnevernsvakt 1. Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925 b. Jevnaker

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer