Hjelp til rett? En evaluering av ordningen med fri rettshjelp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelp til rett? En evaluering av ordningen med fri rettshjelp"

Transkript

1

2

3 Heidi Gautun Hjelp til rett? En evaluering av ordningen med fri rettshjelp Fafo-rapport 219

4 Forskningsstiftelsen Fafo 1997 ISBN Omslag: Agneta Kolstad Omslagsfoto: Agneta Kolstad Trykk: Falch Hurtigtrykk

5 Innhold Forord Sammendrag... 7 Kapittel 1 Innledning Kort om rettshjelpordningen Nærmere om problemstillingene Rapportens oppbygging Kapittel 2 Fri rettshjelpsordningens framvekst og regelverk Lov om fri rettshjelp, Oppsummering Kapittel 3 En sammenligning av rettshjelptilbudet i Norge, Sverige, Finland og Danmark Inntektsgrensene Egenandel Sa sområder som dekkes av rettshjelpordningene Revisjoner i de nordiske rettshjelpordningene Organisering Oppsummering Kapittel 4 Rettshjelpsbehovet i befolkningen Aksjonsforskningsprosjektene, Rettshjelp -71, Tromsø-undersøkelsen og Ullersmo-undersøkelsen Oslo- og Akershusundersøkelsen Et mindre udekket rettshjelpbehov i Årsakene til de udekkede rettshjelpbehovene Oppsummering Kapittel 5 De økonomiske grensene for fri rettshjelp Andel av befolkningen som gikk inn under inntekts- og formuesgrensene på 1980 og 1990-tallet Sammenhengen mellom heving av 3

6 inntektsgrensene og hjelp til flere Innføring av obligatorisk egenandel Streng behovsprøving og hjelp til utsatte grupper Oppsummering Kapittel 6 Innføring av merverdi på advokattjenester Avgiftsplikt på alle tjenester Avgiftsplikt på advokattjenester Merverdiavgift på advokattjenester i andre europeiske land Oppsummering Kapittel 7 Advokatenes erfaring med og vurdering av rettshjelpordningen Et flertall av advokatene oppgir å ha god kjennskap tilordningen Negativ vurdering av ordningen med fri rettshjelp Advokater som jobber med og som ikke jobber med fri rettshjelp ,4 Trekkved rettshjelpordningen oppgis ikke som hovedårsak til at advokater ikke jobber med frirettshjelp Advokater som tar fri rettshjelpsaker Tidsp ress Oppsummering Kapittel 8 Befolkningens kjennskap til og vurdering av ordningen Kjennskap til ordningen Vurdering av ordningen Oppsummering Kapittel 9 Konklusjoner og diskusjon Referanser Vedlegg Vedlegg Vedlegg

7 Forord Den offentlige rettshjelpen, som er regulert gjennom lov om fri rettshjelp, har nå virket i 16 år. Den Norske Advokatforeningen har bedt Fafo om å evaluere ordningen og beskrive hvordan den har utviklet seg fra 1981 og fram til i dag. I rapporten belyses ordningen gjennom offentlige utredninger og tidligere gjennomførte undersøkelser og studier. I tillegg analyseres data fra tre ulike kilder. For det første har vi benyttet data fra Statistisk Sentralbyrås (SSB) inntekts- og formuesundersøkelser, for å vise hvor stor andel av befolkningen som har kommet inn under de økonomiske grensene for ordningen i de årene loven har virket. For det andre har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmer av Den Norske Advokatforening, der advokatenes vurderinger av ordningen med fri rettshjelp kartlegges. Den tredje kilden er en intervjuundersøkelse i den norske befolkningen, hvor 1000 personer svarte på spørsmål om kjennskap til og vurdering av ordningen. Jon Epland fra SSB har beregnet hvor stor andel hushold i befolkningen som kommer inn under de økonomiske grensene for rettshjelpordningen. Kirsten Hansen (SSB) har beregnet hvor stor andel av befolkningen som kommer inn under de nye økonomiske grensene for ordningen på framskrevne data. Takk til begge to. Jeg vil også takke Advokatforeningen for å ha sendt ut spørreskjemaer til 3823 advokater, samt purrebrev. Opinion AlS ved Johnny Mostraum skal ha takk for å redigert, programmert, skannet spørreskjemaet og tilrettelagt dataene fra Advokatundersøkelsen. Opinion AlS gjennomførte også telefonintervjuundersøkelsen i befolkningen, og Arild Steen og Geir Vinsand skal ha takk for et godt samarbeid. Mange personer har lest (deler av) rapporten og kommentert spørreskjemaene. Jeg vil takke referansegruppen, sammensatt av Arild Humlen, Nina Reiersen, Knut Boehlke og informasjonssjef i Advokatforeningen Arvid Jacobsen for nyttige innspill og kommentarer underveis i arbeidet. Generalsekretær i Advokatforeningen, Ketil A. Stene, advokat Eivind Bryne, Ivar Lødemel (Fafo), Tone Fløtten (Fafo), Eivind Falkum (Fafo) og Jon Erik Finnvold (SSB) takkes for kommentarer og gode råd underveis i arbeidet. Jon T. Johnsen, Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, takkes for sine kritiske merknader til det første rapportutkastet. Jeg vil for øvrig presisere at alle framstillinger, tolkninger og vurderinger står helt og holdent for forfatterens regning. Til slutt takk til publikasjonsavdelingen, ved Agneta Kolstad, Premraj Sivasamy og Tonje Houg, for ferdigstilling av rapporten. Oslo, Mai 1997 Heidi Gautun 5

8 6

9 Sammendrag I 1981 fikk Norge en egen rettshjelplov som regulerer tilbudet om offentlig rettshjelp både utenfor rettergang (fritt rettsråd) og rettshjelp i forbindelse med saker for domstolene (fri sakførsel).! Hovedhensikten med rettshjelploven er å hindre at personer lider rettstap på grunn av manglende økonomisk evne. Rettshjelpordningen har gjentatte ganger blitt utsatt for kritikk både fra advokater, forskere og politikere. Advokatforeningen har derfor tatt initiativ for å ra evaluert ordningen. Hensikten med evalueringen er å undersøke hvordan rettshjelpordningen fungerer i dag, samt beskrive hvordan den har utviklet seg i de 16 årene loven har virket. Ordningen belyses gjennom offentlige utredninger, gjennomgang av tidligere undersøkelser, og analyser av data fra tre ulike kilder. For det første data fra SSBs inntekts- og formuesundersøkelser, dernest en undersøkelse som ble gjennomføn blant advokatene i Den tredje kilden er en intervju-undersøkelse blant et representativt utvalg av befolkningen. Rettshjelp i Norden I Finland, Sverige og Danmark dekkes større deler av befolkningen av et rettshjelptilbud enn i Norge. Rettshjelpordningene i de andre nordiske landene omfatter også flere sakstyper enn den norske ordningen. Det må imidlertid bemerkes at Sverige nå er i ferd med å stramme inn sin rettshjelpsordning. I alle de fire nordiske landene ytes offentlig rettshjelp både gjennom privatpraktiserende advokater og offentlige advokatkontorer. Norge har gått lengst i å yte offentlig rettshjelp gjennom privatpraktiserende advokater. Finland har gått lengst i å tilby offentlig rettshjelp gjennom offentlige rettshjelpkontorer Oohnsen 1994b). Inntektsgrenser Andelen av befolkningen som kommer inn under de økonomiske grensene for ordningen med fri rettshjelp i Norge har blitt redusert i de årene rettshjelploven har virket. I 1982 gikk 25 prosent av landets husholdninger inn under de økonomiske grensene for ordningen. Analysene av inntekts- og formuesdata fra SSB viste at i 1 Lov om fri rettshjelp omfatter ikke oppnevnelse av offentlig forsvarer i straffesaker. Det er straffelovgivningen som regulerer den juridiske bistanden som gis i straffesaker. 7

10 1984 var andelen 24 prosent, og i 1987 var andel av hushold som gikk inn under de økonomiske grensene redusert til 14 prosent. I 1992 ble inntektsgrensen hevet, men bare med kroner 5000, og andel hushold som kom inn under de økonomiske grensene var i 1994 fortsatt 14 prosent. Det er først og fremst enslige og enslige forsørgere som faller inn under inntekts- og formuesgrensene. Par og barnefamilier faller stort sett utenfor. Fra og med ble reglene om inntektsgrenser forenklet, slik at bare en inntektsgrense gjelder, bruttoinntekt. Bruttoinntektsgrensen er hevet fra kroner , til kroner for enslige, kroner for par, kroner for aleneforsørgere og ektepar med barn. Ut fra framskrevne inntekts- og formuesdata er det beregnet at 20 prosent av husholdene faller inn under ordningen. Endringene fra og med har ikke ført til at rettshjelpordningen omfatter en like stor andel av befolkningen som da loven kom på begynnelsen av åttitallet. Det er også innført en obligatorisk egenandel fra på kroner 300, samt en tilleggsandel som er inntektsavhengig. De gruppene som får fri rettshjelp uten behovsprøving skal fremdeles være helt fritatt fra å betale egenandel. 2 Tidligere ble de med lavest inntekt fritatt fra å betale egenandel, og stadig flere ble i praksis fritatt for egenandelen. Saksområder Da rettshjelploven kom i 1981 var det mulig å få rettshjelp til problemer uavhengig av saksområde. På midten av åttitallet ble saksområdene for hva det kunne ytes rettshjelp til strammet inn. Det ble i loven skilt mellom prioriterte og uprioriterte saksområder. De prioriterte er nå positivt nevnt i loven, og i disse skal det innvilges fri rettshjelp dersom det er nødvendig med advokatbistand og det er rimelig at det offentlige betaler for bistanden. Som hovedregel skal det ikke innvilges fri rettshjelp til saker innen uprioriterte saksområder. På midten av nittitallet ble saksområdene for ordningen ytterligere snevret inn. Innsnevringen av saksområdene har endret hvilke klienter og saker advokatene kan påta seg under rettshjelpordningen. Viktige saksområder som er unntatt fra ordningen er blant annet saker mot helsevesenet og sosialetaten, samt saker innsatte ønsker å reise mot fengselsvesenet. 2 Uten behovsprøving ytes fri rettshjelp fra det offentlige til siktet og tiltalt i straffesaker, til fornærmede i sedelighetssaker, til visse spørsmål om opphold i riket, til mishandlede kvinner i særskilte saker, til voldsofre ved erstatningssøksmål mot skadevolder, eller til å få kravet fremmet i straffesak mot skadevolder, i saker for fylkesnemnda for sosiale saker og for kontrollkommisjonen etter lov om psykisk helsevern, til vernepliktige under førstegangstj e neste, i familie-,personskade-,trygde- og husleiesaker, i militærnektersaker, i saker om overprøving av administrative vedtak om frihetsta p og andre tvangsinngrep og i saker om umyndiggjøring 8

11 Merverdiavgift Det planlegges å innføre en generell merverdiavgift på tjenester i Norge. Dersom denne reformen blir iverksatt, og det ikke gis dispensasjon for advokattjenester, vil dette ha konsekvenser fo r både advokattjenestene til befolkningen generelt og rettshjelpordningen spesielt. Den effekten man umiddelbart kan tenke seg at reformen vil ha, er at advokattjenester blir dyrere for forbruker. For å dekke inn merverdiavgiften må advokaten forhøye sitt salær. Videre er det verdt å merke seg at det vil bli en forskjell mellom person- og bedriftsmarkedet. For bedriftskunder er merverdiavgift generelt fradragsberettiget, og vil også være det for en eventuell avgift på advokattjenester. I utgangspunktet er det ikke signalisert noen form for fradrags berettigelse for privatkunder. Dersom merverdiavgiften fører til at advokattjenestene blir dyrere, er en sannsynlig effekt at etterspørselen etter slike tjenester vil synke i personmarkedet, og da særlig blant de minst ressurssterke i dette markedet. En alternativ konsekvens av innføringen av merverdiavgift, er at advokaten selv må dekke inn hele eller deler av kostnaden. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom konkurransen mellom advokater øker, blant annet som en følge av økende antall utdannede jurister. En slik utvikling kan igjen fø re til at advokaters tilbud vris fra personmarkedet mot det mer ressurssterke bedriftsmarkedet. Fradragsretten på merverdiavgiften medfører at bedriftene ikke vil være like prisømfintlig som privatkundene, og dette markedet vil derfor være mer lukrativt. En slik vridning fra privat- til bedriftsmarkedet vil trolig medføre at tilgjengeligheten (og muligens kvaliteten) på advokattjenester for privatbetalende kunder blir forverret. I denne sammenheng er det for øvrig verdt å merke seg at det allerede i dag er inntektsforskjeller mellom advokater som jobber med privatpersoner og de som jobber med forretningsjuss. Til tross for dette er det mange som velger å jobbe for privatpersoner. Det er imidlertid et åpent spørsmål hva som vil skje dersom forskjellene i lønnsomhet i disse to markedene blir ytterligere forsterket. Når det gjelder rettshjelpordningen spesielt, er det ikke umiddelbart gitt at innføring av merverdiavgift forringer ordningen. Dette vil først og fremst være avhengig av om staten griper inn og kompenserer for merverdiavgiften i fri rettshjelpsaker, for eksempel ved å øke tilskuddet til ordningen, eller ved å lage et avgiftsfritak fo r fri rettshjelp. Advokatundersøkelsen En undersøkelse om ordningen med fri rettshjelp ble gjennomført blant alle aktive medlemmerav Advokatforeningen i oktober I spørreskjemaundersøkelsen ble advokatenes erfaringer med og vurdering av ordningen undersøkt. Undersøkelsen hadde en svarprosent på 53. Det er høyst sannsynlig at det først og fremst er 9

12 advokater som ikke jobber med fri rettshjelp, som har latt være å svare på undersøkelsen. Et flertall av advokatene som har svart på undersøkelsen oppgir at de har god kjennskap til ordningen med fri rettshjelp. Et flertall av advokatene er også kritiske til dagens rettshjelpsordning. De fleste mener ordningen omfatter for få saksfelt, og at inntektsgrensene ikke er riktig plassert. Bare tre av ti advokater mener at ordningen er oversiktlig og enkel å sette seg inn i. Over halvparten av advokatene som deltok i undersøkelsen, har tatt fri rettshjelpsaker i løpet av det siste året. Ut fra våre data ser det ut til at det er en overvekt av kvinner, advokater i alderen år og advokater ansatt i små advokatfirmaer som jobber med fri rettshjelp. Advokatene i Oslo skiller seg sterkt fra advokater som er bosatt andre steder i landet ved i liten grad å jobbe med fri rettshjelp. I følge advokatene er det ikke først og fremst trekk ved rettshjelpordningen som er hovedårsaken til at de ikke tar fri rettshjelpsaker. Omtrent halvparten av advokatene oppgir at sakene er utenfor deres interessefelt. Tre av ti advokater som ikke tar rettshjelpsaker oppgir at dette har å gjøre med selve ordningen. De fleste av disse sier sakene er for dårlig betalt, dernest at det gis for liten tid til hver enkelt sak til å gjøre en skikkelig jobb. En av ti sier det er for komplisert å hente inn salær. En av ti sier også det er for tidkrevende å sette seg inn i ordningen. I undersøkelsen er advokater som har jobbet med fri rettshjelp siste året stilt flere spørsmål om, og eventuelt hvordan stykkprissatsen påvirker deres arbeid. Et stort flertall oppgir at de vanligvis bruker flere timer enn hva som er angitt i stykkprissatsen. Så godt som alle oppgir også at de jobber gratis når tiden ikke strekker til. Omtrent halvparten svarer at de sjelden eller aldri har tilstrekkelig med tid til å gjøre en god nok jobb. Mange sier at de må begrense tiden de bruker på saken fordi den tilmålte tiden er for kort. Nesten halvparten av advokatene oppgir å ha avvist saker fordi de vet at tiden som er angitt i stykkprissatsen ikke vil strekke til. Dette indikerer at advokatene siler saker, og avstår fra å ta fri rettshjelpsaker som er kompliserte og tidkrevende. Befolkningens kunnskap om fri rettshjelp En representativ intervjuundersøkelse over telefon av 1000 voksne personer i 1996 viser at et stort flertall av befolkningen har hørt om ordningen med fri rettshjelp (80%). Til tross for at de fleste vet at rettshjelpordningen eksisterer, er det få som kan gjøre rede for den. Mange svarer at de ikke kan vurdere om ordningen er bra eller dårlig. Kjennskap til ordningen er mest utbredt blant de med høy inntekt og høy utdanning. De med lav inntekt, lite skolegang, innbyggere i Nord-Norge, unge voksne og eldre oppgir i minst grad at de kjenner til ordningen. Det er ikke mulig 10

13 å skille ut personer som kommer inn under de økonomiske grensene for ordningen i undersøkelsen. Undersøkelsen indikerer likevel at det er de gruppene som man er mest bekymret for om rar ivaretatt sine rettshjelpsbehov som i minst grad kjenner til rettshjelpordningen. 11

14 12

15 Kapittel 1 Innledning Norge har som de fleste andre land en offentlig rettshjelpordning. En egen rettshjelplov ble vedtatt i 1980 og har virket siden Rettshjelpordningen har gjentatte ganger blitt utsatt fo r kritikk både fra advokater, fo rskere og politikere. l Advokatforeningen ønsker å sette søkelyset på ordningen og har derfor tatt initiativ fo r å få denne evaluert. Hovedhensikten er å undersøke hvordan ordningen fungerer i dag, samt beskrive hvordan den har utviklet seg i de 16 årene loven har virket. Ordningen belyses gj ennom offentlige utredninger og tidligere gj ennomførte undersøkelser og studier. De empiriske analysene henter i hovedsak data fra tre ulike kilder. Disse er for det første data fra SSBs inntekts- og formuesundersøkelser. Dette materialet gj ør det mulig å vise hvor stor andel av befolkningen som kommer inn under de økonomiske grensene for ordningen i de årene lov om fri rettshjelp har virket. Den andre kilden er en spørreskjemaundersøkelse som ble utført blant medlemmer i Den Norske Advokatforening. Advokatene gir i undersøkelsen utrykk for sine erfaringer med og vurderinger av ordningen med fri rettshjelp. Den tredje datakilden er en intervjuundersøkelse av den voksne befolkningen høsten I telefonintervj uene svarer 1000 tilfeldig valgte personer på spørsmål om kjennskap til og vurdering av rettshjelpordningen. I rapporten vil vi særlig fokusere på følgende problemstillinger. Hvor omfattende er den norske rettshjelpen sammenlignet med ordninger i andre nordiske land? Hvor omfattende er det udekkede rettshjelpbehovet i befolkningen? Hvem har tilgang til rettshjelp gjennom rettshjelpordriingen, og hvordan har dette endret seg over tid? Hvordan vurderer advokatene ordningen med fri rettshjelp? Hvilket kjennskap har befolkningen til rettshjelpordningen? l Jf. Høring om de offentlige rettshjelpordningene i Stortinget 5. sept. 1996, hvor blant annet Advokatforeningens formann Bjørg Ven, stortingspolitiker Lisbeth Holand (SV) og professor Jon T. Johnsen kritiserte rettshjelpordningen. Rettshjelpordningen ble blant annet kritisert for å ha for lave innte ktsg renser og omfatte for få saksområder. Beslutningen om å innføre en obligatorisk egenandel fra og med ble også kritisert. 13

16 1.1 Kort om rettshjelpordningen I følge loven. kan det gis offentlig rettshjelp i form av fritt rettsråd, fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr. Rettshjelploven skiller altså mellom støtte i og utenfor rettergang. Fri rettshjelp i saker for de alminnelige domstolene (unntatt forliksrådet), særdomstolene og visse forvaltningsorganer, gis som fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr. Både fylkesmannen, domstolene og enkelte forvaltningsorganer kan innvilge fri sakførsel. Kjernen i ytelsen er selve salæret til prosessfullmektig, gebyrer og sideutgifter (Justis- og politidepartementet 1996). Fri rettshjelp er, med visse unntak, begrenset til å gjelde enkeltpersoner som kommer inn under fastsatte økonomiske grenser for ordningen. Saksområder det er mulig å få juridisk bistand til er også begrenset. Fri rettshjelp i form av fritt rettsråd og fri sakførsel kan ytes av privatpraktiserende advokater eller offentlige advokatkontorer. Fritt retts råd kan også gis av en.kelte srudentrettshjelptiltak. Justisog politidepartementet kan også i enkelttilfeller samtykke i at fri rettshjelp gis av andre enn advokater. Den som har juridisk embetseksamen, men ikke advokatbevilling kan Utøve rettshjelpvirksomhet utenfor rettergang (Justis- og politidepartementet 1996). I 1995 var de totale utgiftene til fri sakførsel om lag 96,5 millioner kroner og til fritt rettsråd om lag 75,7 millioner kroner (St. prp. nr. 1. ( )). Det føres ikke statistikk over antallet fri sakførselsaker, men i 1995 var det totale antall fritt rettsrådsaker I all hovedsak dreide det seg om barnefordelings-, samværsrett-, fellesskifte-,ekteskaps- og fremmedsaker.2 Lov om fri rettshjelp omfatter ikke oppnevnelse av offentlig forsvarer i straffesaker. Det er straffelovgivningen som lovregulerer den juridiske bistand som gis i straffesaker. Fri rettshjelp ble betalt helt eller delvis av staten fram til Fra 1981 til 1997 var det mulig å pålegge klientene å betale en egenandel, men de med lavest inntekt var fritatt. Fra og med er det innført en obligatorisk egenandel på 300 kroner for alle som omfattes av ordningen, samt en tilleggsandel som er inntekrsavhengig. Alle praktiserende advokater kan som nevnt gi fri rettshjelp. I tillegg yter to offentlige rettshjelpkontorer og srudentrettshjelpen i tre norske byer rettshjelp (Justisog politidepartementet 1996). Kontoret for fri rettshjelp i Oslo administreres av Oslo kommune, men staten dekker det vesentligste av utgiftene. Rettshjelpskontoret bistår personer fra Oslo og Akershus og gir om lag 7500 konsultasjoner i året.3 Klienter fra Oslo og Akershus kan velge om de vil benytte privatpraktiserende advokater eller kontoret for fri rettshjelp både når det gjelder fri sakførsel og fritt rettsråd. Rettshjelpkontoret i indre Finnmark tilbyr rettshjelp til innbyggere i 20versikten over fritt rettsrådsaker er vist i kapittel 7. 3 Kilde: Kontoret for fri rettshjelp i Oslo. 14

17 Karasjok, Kautokeino, Tana og Nesseby kommune. Kontoret drives av to statlig ansatte jurister som har kjennskap til samisk språk. Rettshjelpkontoret i indre Finnmark yter rådgivning innen alle saksfelt. Gjennom Juss-Buss, JURK Quridisk rådgivning for kvinner), Jussformidlingen i Bergen og Jusshjelpa i Nord-Norge, yter studenter støtte thalle privatpersoner. Studentrettshjelpen gir primært bistand innenfor saksfelt som er av stor velferdsmessig betydning for den enkelte. I denne rapporten er hovedfokuset rettet mot ordningen med fri rettshjelp, men rettshjelpsystemet i Norge omfatter mer enn lov om fri rettshjelp. Den offentlige forvaltning er pålagt en veiledningsplikt gjennom forvaltningsloven, og sosialkontorene er pålagt en mer omfattende veiledningsplikt. I tillegg har Forbrukerrådet bygget ut en omfattende rettshjelpvirksomhet for forbrukerspørsmål, og organisasjonene (som for eksempel bilorganisasjoner) driver visse typer rettshjelpvirksomhet Qohnsen 1987). Offentlig rettshjelp er fra 1995 subsidiær i forhold til privaterettshjelpforsikringer som dekker tilfeller som også omfattes av rettshjelploven Qustis- og politidepartementet 1996). Dette innebærer at det ikke gis fri rettshjelp dersom søkeren har rettshjelpforsikring som helt eller delvis dekker utgiftene til juridisk bistand. Regelen gjelder i de tilfeller der det faktisk har vært tegnet en forsikring som dekker det aktuelle saksområdet.. Offentlig rettshjelp kan også avslås i tilfeller der søkeren ikke har tegnet forsikring, men opplagt burde ha tegnet forsikring. Rettshjelpforsikring er knyttet til villaeier, hjem, motorvogn, landbruk, lystbåt og hytte. Det ytes oftest bistand til rettshjelp gjennom hjemforsikring. I 1995 ble det ytt bistand til 8087 hjemforsikringssaker.4 I følge Norges Forsikringsforbund har det vært en sterk vekst i samlet antall rettshjelpforsikringssaker i de senere år. For å avhjelpe rettshjelpbehovet er det også opprettet advokatvakter i regi av Advokatforeningen. Dette er turnusordninger hvor advokater gir gratis juridisk bistand til både privatpersoner og næringsdrivende.5 Advokatvaktene i Norge mottar ikke offentlig støtte. Siden 1989 har Advokatforeningens kretser opprettet 31 advokatvakter som er spredt over hele landet i byer og tettsteder. Advokatvaktene tilbyr inntil en halv times gratis konsultasjon. Alle kan fl hjelp uansett inntekt og saksområde. I løpet av konsultasjonen rar personen hjelp av advokat til å avklare om han eller hun har et juridisk problem. Dersom det er nødvendig flr vedkommende enkle råd, eller blir henvist til advokat eller til andre instanser. I Oslo deltar til sammen 277 advokater i advokatvaktordningen.6 For å bedre advokattilgjengeligheten er også alle medlemmene i Advokatforeningen henstilt om å gi en halvtimes 4 Kilde: Norges Forsikringsforbund. 5 Kilde: Den Norske Advokatforeningen. 6 Kilde: Den Norske Advokatforeningen. 15

18 førstegangskonsultasjon til en fast pris på kroner 410, tilsvarende en prosent av folketrygdens grunnbeløp. Rettshjelploven av 1981 er en videreføring av rettshjelpordninger som har eksistert i lang tid for svake grupper i samfunnet. For å forstå bakgrunnen og hensikten med loven vil ordningens framvekst i denne rapporten bli skissert ved hjelp aven foreliggende historisk presentasjon (Johnsen 1987). Ordningens utformingog endringer i årene 1981 til 1997, vil bli beskrevet med utgangspunkt i loven og tilhørende forskrifter. 1.2 Nærmere om problemstillingene Rettshjelptilbudet i Norge sammenlignet med andre land i Norden Norge er på grunn av oljeinntektene et rikt land. Andre vestlige og nordiske land er i en mer presset situasjon, og er i større grad tvunget til å begrense statens utgifter. Sammenlignet med andre nordiske land er Norge i en overskuddssituasjon, og et interessant spørsmål er hvor omfattende den norske rettshjelpen er sammenlignet med ordninger i andre nordiske land. Offentlig rettshjelp ytes både gjennom privatpraktiserende advokater og offentlige advokatkontorer. De fleste land har utviklet en blandingsmodell, men det er store variasjoner i omfanget av rettshjelpen som gis gjennom offentlige kontorer og hjelpen som ytes av privatpraktiserende advokater. Hvordan er så balansen mellom offentlige rettshjelpskontorer og rettshjelp som ytes gjennom privatpraktiserende advokater i Norge sammenlignet med andre land i Norden? For å svare på disse spørsmålene vil vi korr oppsummere en foreliggende komparativ studie av offentlig rettshjelp i Norge, Finland og Sverige, med data fra 1990 til I studien er organiseringen av rettshjelptilbudet, ressursinnsats, tilgjengelighet, dekningsgrad og bruk av offentlig rettshjelp sammenlignet (Johnsen 1994b). Ny informasjon fra disse landene, samt en oversikt over offentlig rettshjelp i Danmark, trekkes også inn i analysen. Er det et udekket rettshjelpbehov? Vi er også interessert i å avklare om det er et udekket rettshjelpbehov i befolkningen, som ikke fanges opp av det private eller det offentlige rettshjelptilbudet. Hvis så er tilfelle må årsaken til det udekkede rettshjelpbehovet avdekkes. Flere undersøkelser har kartlagt rettshjelpbehovet i befolkningen i Norge. Tre undersøkelser ble gjennomført på og 1980 tallet (Eskeland, Finne og Just 1973, Lid 1981, Johnsen 1987). En fjerde undersøkelse ble gjennomført i 1991 (Haugen og Vigerust 1991). Ved å presentere hovedfunnene i disse fire undersøkelsene gis en over- 16

19 sikt over omfanget av det udekkede behovet i befolkningen, samt endringer over tid. Hva er de økonomiske vilkårene for rettshjelpordningen? Rettshjelpordningen har blitt kritisert for at stadig færre kommer inn under inntektsog formuesgrensene. Det sies at ordningen har utviklet seg til kun å være et tilbud for de aller fattigste i samfunnet (Johnsen 1987). Offentlig rettshjelp er en selektiv velferdsordning, ikke en universell velferdsordning som gjelder alle innbyggerne i landet. Det har både i tiden før loven ble vedtatt og i de årene loven har virket, vært politisk uenighet om ordningen skal være rettet mot lavinntektsgrupper eller om ordningen også skal omfatte andre grupper i befolkningen som undersøkelser har vist ikke har råd til å betale advokatutgifter (Johnsen 1987). Sentrale myndigheter har gitt uttrykk for at det er et problem at så få, og stadig færre kommer inn under de økonomiske grensene for ordningen. I offentlige dokumenter sies det at økonomiske, sosiale og geografiske forskjeller ikke skal være avgjørende for enkeltmenneskers muligheter for å få juridisk bistand og informasjon om sine rettigheter. «Det er bred politisk enighet om at ingen skal lide rettstap på grunn av manglende økonomisk evne.(... )Departementet legger til grunn at den økonomiske behovsprøvingen i dag er for restriktiv. Departementet tar derfor sikte på å heve inntektsgrensene for fri rettshjelp slik at flere enn i dag kan omfattes av ordningen» (Ot. prp. nr. 2. ( ) side 5). Ved å analysere inntekts- og formuesdata fra SSB, dokumenteres andelen av befolkningen som falt inn under de økonomiske grensene for rettshjelpordningen i 1984, 19870gi Fra og med ble ordningen forenklet slik at bare en inntektsgrense, med utgangspunkt i bruttoinntekt, gjelder. Bruttoinntektsgrensen ble hevet for at ordningen skulle omfatte flere. Et sentralt spørsmål er om hevingen av bruttoinntektsgrensen vil føre til at en like stor andel av befolkningen kommer inn under ordningen, som da loven ble vedtatt i Andelen av befolkningen som kommer inn under de nye økonomiske grensene er beregnet på framskrevne data. Fra ble det også innført en obligatorisk egenbetaling på kroner 300, uansett inntekt. Personer som har en bruttoinntekt på kroner skal i tillegg betale en tilleggsandel. Et aktuelt spørsmål er om innføringen av obligatorisk egenandel kan få uheldige konsekvenser for de gruppene som omfattes av ordningen, og spesielt for de med lavest inntekt. Hvilke problemer er det mulig å få rettshjelp til? Da lov om fri rettshjelp kom i 1981 var det mulig å få rettshjelp til juridiske problemer uavhengig av saksområde. Dette har imidlertid endret seg i løpet av de 17

20 årene loven har virket, og vi spør hvilke saksområder det i dag er mulig å fl rettshjelp til. Spørsmålet blir besvart ved å gjennomgå lov og tilhørende forskrifter i perioden 1981 til Kan merverdiavgift på advokattjenester føre til at flere ikke far dekket sine rettshjelpsbehov? Det planlegges å innføre en generell merverdiavgift på tjenester i Norge, også på advokattjenester. De fleste andre land i Vest-Europa har innført generell merverdiavgift på sine tjenester. Det pågår en debatt både i Norge og i andre land om advokattjenester er så spesielle at de bør bli fritatt for merverdiavgiften, eventuelt bli pålagt en redusert avgift (Terra 1996). Et mindretall av befolkningen har tilgang på fri rettshjelp. Et sentralt spørsmål er om merverdiavgift på advokattjenester vil gjøre det vanskeligere for andre deler av befolkningen å benytte seg av advokattjenester. Hvilke oppfatninger og erfaringer har advokatene med rettshjelpordningen? Høsten 1996 ble det gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant alle aktive medlemmer av Advokatforeningen. Alle advokater, både advokater som gir eller har gitt juridisk bistand innenfor saker som omfattes av rettshjelpordningen, og advokater som ikke gir eller har gitt slik juridisk bistand, ble bedt om å svare på undersøkelsen om ordningen med fri rettshjelp. I undersøkelsen er advokatenes selvrapporterte erfaringer med og vurderinger av ordningen belyst. En av hensiktene med undersøkelsen er å undersøke hvilke advokater det er som tar, og som ikke tar slike saker. Det kan være flere grunner til at advokater ikke jobber med fri rettshjelp saker. Advokater som ikke påtar seg saker som kommer inn under rettshjelpordningen er spurt om hvorfor de ikke tar denne typen saker. Advokater som tat fri rettshjelpsaker svarer på noen flere spørsmål om erfaringer med ordningen enn advokater som gjør det. Hvor godt kjenner befolkningen ordningen, og hva mener de om den? Hvor mange har hørt om ordningen med fri rettshjelp? Hva mener befolkningen om rettshjelpordningen? Kjennskap til og vurdering av rettshjelpordningen er undersøkt gjennom en landsomfattende omnibusundersøkelse utført av Opinion august Et representativt utvalg på 1000 personer over 18 år ble intervjuet over telefon. I undersøkelsen blir svarpersonene spurt om de kjenner til ordningen med fri rettshjelp og hva de mener om den. 7 Opplysninger om undersøkelsen og spørreskjema er ved lagt i ved legg. 18

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e

Sak nr. 2. Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41. President: Å g o t V a l l e 1. feb. 1) Endringer i rettshjelpsloven m.m. 2) Endring i rettshjelpsloven (i saker om tvangsekteskap) Møte tirsdag den 1. februar kl. 11.41 Sak nr. 2 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 16): 1.

Detaljer

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Rapport nr 2008:1 Forord På oppdrag fra Justisdepartementet gjennomførte Statskonsult en kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

Evelyn Dyb. 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier

Evelyn Dyb. 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier Evelyn Dyb 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag og sameier 298 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Evelyn Dyb 10 prosentsregelen: Kommunale boliger i borettslag

Detaljer

RAPPORT 2013/41. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2013/41. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik RAPPORT 2013/41 Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget Simen Pedersen og John Magne Skjelvik Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Utenfor de boligsosiale ordningene

Utenfor de boligsosiale ordningene Utenfor de boligsosiale ordningene Hans Christian Sandlie Viggo Nordvik notat nr 1/09 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Utenfor de boligsosiale ordningene HANS CHRISTIAN

Detaljer

Kommunen som boligeier

Kommunen som boligeier Kommunen som boligeier Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger ÅSMUND LANGSETHER ANNA SKÅRBERG Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 5/2007 Norsk

Detaljer

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne 2 Forord TNS Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomført en kartlegging av redusert foreldrebetaling

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonsrapport 29 / F-02. Avgitt desember 2006. 2. opplag

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonsrapport 29 / F-02. Avgitt desember 2006. 2. opplag REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune 2001-2005 Revisjonsrapport 29 / F-02 Avgitt desember 2006 2. opplag Kontoradresse: Bjørns gate 1 (Aasegården)

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Hjelp eller barrierer?

Hjelp eller barrierer? Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne LARS GRUE & JON ERIK FINNVOLD Rapport nr 8/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR

SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR SOSIALTJENESTEN PRAKSIS VED BRUK AV ØKONOMISK STØNAD OG VILKÅR Solveig Flermoen Arbeidsrapport nr. 3 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 260

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Kristin Alsos. Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt

Kristin Alsos. Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Kristin Alsos Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Kristin Alsos Skadet på fritiden hva så? Om yrkesskadedekning etter arbeidsdagens slutt Fafo-notat 2009:19 Fafo

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget

Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Samfunnsøkonomisk analyse av kompetansekrav til eiendomsmeglere En analyse for Eiendomsmeglingslovutvalget Espen Frøyland, gruppeleder, SSØ Dag Flater Hwang, seniorrådgiver, Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

DET STORE BARNEREGNSKAPET

DET STORE BARNEREGNSKAPET DET STORE BARNEREGNSKAPET Av Mathilde Fasting Det store barneregnskapet Av Mathilde Fasting 1. opplag, juni 2013 c i v i t a AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-54-4 Utgiver: Civita, Akersgt. 20, 0158

Detaljer

Personskadeerstatning

Personskadeerstatning NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1994:20 Personskadeerstatning Utredning fra et utvalg til å vurdere reformer i regelverket om utmåling av erstatning for personskader Avgitt til Justisdepartementet i

Detaljer