FS kurs 6 Vurdering Del III: Sensur og etterarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FS kurs 6 Vurdering Del III: Sensur og etterarbeid"

Transkript

1 - 1 - FS kurs 6 Vurdering Del III: Sensur og etterarbeid Skrevet ut Side av 34

2 FS KURS 6 VURDERING DEL III: SENSUR OG ETTERARBEID Sensur Registrere og kontrollere sensur Samlet karakter for vurdering Overføre resultater til vurderingsprotokoll Protokoll Resultater, klagebehandling og kontinuasjon Resultatlister og oversikter Klager etter vurdering Kontinuasjonseksamen Emnesamlinger Karakterutskrifter Statistikk/ Eksport Resultat- og studiepoengstatistikker Overføring av resultatdata til eksterne media Registrering/avregning for utført arbeid Sensorer Eksamensvakter Skrevet ut Side av 34

3 - 3 - FS KURS 6 VURDERING DEL III: SENSUR OG ETTERARBEID 1. Sensur 1.1 Registrere og kontrollere sensur For å registrere avgitt sensur benyttes bildet Sensurregistrering. Bildet er det laget for i størst mulig grad å sikre at registreringen skal kunne foregå raskt og med minimal risiko for feil. Bildet har for eksempel både en vanlig registreringsmodus og en kontrollmodus, og krever at alle inntastede resultater skal kontrolleres før de kan protokollføres. Sensurregistrering (Vurdering/Bilder) Bildet brukes for sensurregistrering på alle nivåer av vurderingskombinasjonen, med unntak av obligatoriske aktiviteter (behandles i eget bilde). Det er viktig å være bevisst på hvilken vurderingskombinasjon du befinner deg i før sensur registreres. Som regel skal resultat på overordnet nivå komme etter automatisk beregning og sammenslåing av resultatene på de underliggende delene. Bildet vil da gi varsel dersom du forsøker å registrere resultat direkte på toppnivå. Bildets øvre vindu viser emne, vurderingskombinasjon, tid/reell tid, vurderingsstatus og relevante frister - som sensurfrist og kunngjøringsfrist. Alle feltene i dette vinduet er søkbare. Nedre vindu viser alle kandidater. De vil automatisk sorteres etter kommisjon, dersom de er knyttet til en. Kommisjonen angis med kommisjonsnummer. Kandidatene vises med kandidatnummer eller studentnummer (det siste dersom kandidatnr ikke er påkrevd denne kombinasjon). I den høyre seksjonen av bildet går det også an å krysse av for at Personnavn skal vises. Skrevet ut Side av 34

4 I feltet Resultat skal resultatene tastes inn. Disse føres opp etter oppgitt karakterregel, som også er gjengitt til høyre i bildet. Karakterregel 30 inneholder f.eks. karakterene A-F, hvor F er stryk. Bokstavkarakterer kan tastes A, B, C osv. eller med tall 1,2,3 der 1=A, 2=B osv. Markøren flyttes automatisk til neste resultatfelt. Feltene Resultatstatus og Behandlet status fylles ut automatisk etter hvert som resultatene er tastet inn og kontrollert. Feltene er sperret for skriving, men kan åpnes gjennom å krysse av for hakene i «Skrivbar»- rammen til høyre. Dette bør kun gjøres for å rette feil. Resultatstatus kan velges ved å klikke på tastene til høyre i bildet eller ved bruk av ALT+ A, I, L, S, T, M, Ø. Betydningen av resultatstatusene: Resultatstatus Beskrivelse A Trekk under eksamen I Ikke møtt L Legeattest S Stryk T Trekk før eksamen M Manglende obligatoriske krav Ø Manglene obligatoriske akiviteter Siste felt er Beh.status, som står for behandlingsstatus. Dette feltet er normalt sperret for skriving, og påføres automatisk ved registrering av sensur og senere kontroll og protokollføring. Det finnes tre ulike behandlingsstatuser: Kontrollmodus Ved kontrollmodus skjules de registrerte verdiene, for ny inntasting. Hvis ny og gammel verdi stemmer overens, oppdateres Behandlet-status med KO (Klar for overføring til protokoll). Hvis ikke kommer en feilmelding, og riktig resultat må tastes på ny. Trestrukturen øverst til høyre oppgir antall meldinger/ antall kandidater/ antall kandidater uten sensur. Bildet har vis-filtre for navn, klasseinfo, kun frammøtte med mer. Kun fremmøtte kan være lur å bruke dersom en del av resultatstatusene som markerer trekk eller fravær er lagt inn på forhånd. Dette gjelder verdiene T,A,Log I. Hvis kontroll foretas på annen måte enn dobbeltpunching, kan behandlet-status oppdateres for alle med trykknappen Sett ferdigbehandlet. Skrevet ut Side av 34

5 Knappen Godkjenn alle benyttes der resultatene enten er Godkjent eller Bestått. Alle får da Godkjent eller Bestått. Deretter endrer du status på de som ikke har godkjent/bestått. Dersom du velger å sette SPERRET i Beh.status vil sperret lyse med rød skrift og du får opp en knapp på høyre side der en forklaring kan legges inn og lagres. Etter at dataene er registrert og kontrollert skal de overføres til vurderingsprotokollen. En overgangsknapp til denne rutinen finnes i bildet. Øvingsoppgave: - Registrere sensur for aktuelle vurderinger - Prøv kontrollmodus og de øvrige valgmulighetene FS Kopiering av resultatstatus for en vurderingsenhet fra melding til delmeldinger (Vurdering/Rutiner/Kandidat) Når en vurdering består av flere deler, og det viser seg at noen kandidater ikke møter fram, leverer legeattest osv, er det praktisk å registrere denne informasjonen på samlet nivå. En rutine er laget for å overføre denne informasjonen til evt delmeldinger. Rutinen bestilles for en vurdering og returnerer tall for oppdaterte delmeldinger Oversikt over registrerte vurderingsresultater og delresultater, med sikte på korrekturlesing og kontroll, får man ved rapportene FS Korrekturliste vurderingsresultater Bestilles for en enkelt vurdering, med valg for om data skal hentes fra kandidat- eller protokollområdet. Skriver ut liste over alle kandidater, med kandidatnr, studentnr, fnr, navn og samlet resultater (karakter og resultatstatus) Øvingsoppgaver: - Kjør korrekturlister for de nyregistrerte vurderingsresultatene Skrevet ut Side av 34

6 1.2 Samlet karakter for vurdering Å beregne samlet karakter for vurderinger pga. delresultater er i hovedsak en administrativ oppgave. Unntaksvis skal sensorer ha et ord med i laget for å eventuelt justere den samlede karakteren. Beregning av samlet karakter for vurderinger pga delresultater gjøres ved rutinen FS Beregning av samlet karakter for vurdering. Rutinen bestilles for aktuelt emne og kombinasjon. Betingelse for beregning er at resultatstatus har verdien Bestått og at det er karakterer å slå sammen. Behandlingsstatus KO er ikke påkrevd, men rutinen gir mulighet for at KO settes samtidig med beregningen, slik at vurderingskombinasjonen er klar for å kjøres over til protokoll. Rutinen skriver ut liste over kandidater, med innleste delresultater og beregnet samlet karakter. Merknad gis om karakter som ikke kunne beregnes, om karakter som allerede finnes osv. Delene og deres karaktervekter presenteres i en heading. Grønn V: Grønn X: Rød X: Del er OK Delresultat finnes, men ikke bestått Delresultat finnes ikke Dersom det eksisterer et annet resultat på meldingen fra tidligere vil dette komme fram som rød tekst. Merk at rutinen ikke benytter resultater som er bestått etter tidspunktet for helheten. Rutinen slår opp i Vurderingskombinasjon samlebilde og underbildet Vurderingskombinasjon og leser inn den karaktervektingen som er angitt der. Rutinen slår også opp i Vurderingskombinasjon og leser parameteret for Krav ny vurdering for alle gjentak. Ut fra dette tas det hensyn til alle delresultater eller bare de som hører til den aktuelle samlede vurdering (samme år-tid samlet). Rutinen beregner samlet karakter når denne blir bestått eller gir stryk. Stryk blir resultatet når minst en av delene har stryk som resultat og de øvrige har bestått, eller når alle har stryk. Skrevet ut Side av 34

7 Også for deler som har 0 som karaktervekt kreves det bestått for at samlet karakter skal bli bestått Når ett eller flere delresultater er forskjellig fra bestått eller stryk (ikke møtt, legeattest mv) beregnes det også samlet resultat. Det er aldri blitt vedtatt felles regler for hva samlet resultat skal være for kombinasjoner av slike delresultater. Det enkelte lærested bestemmer selv regelen i bildet Vurderingsresultatstatus. Prioriteten oppgitt avgjør hvem som blir gjeldende. En overgangsknapp fører til protokolloverføringsrutinen som åpnes med ferdigutfylte verdier. Resultater av beregningene, og delresultater den bygger på, kan observeres i bildene Vurderingsenhet samlebilde og Student vurdering samlebilde. Her kan du også registrere samlede resultater som evt. er beregnet manuelt. Hvis beregningen er gjort pga ferdigbehandlede, men ikke overførte delresultater, må disse selvsagt også overføres til protokollen. Del-overføring er å anbefale før overføring av samlet resultat. Hvis Krav ny vurdering for alle deler ved gjentak er J vil delresultatenes gyldigstatus kunne endres som følge av det samlede resultatet. Men overføring i omvendt rekkefølge vil likevel gi korrekt Gyldig status. Øvingsoppgave: - Beregn samlet karakter for aktuelle vurderinger vha FS Overføre resultater til vurderingsprotokoll Når vurderingsresultater er registrert og kontrollert, skal de flyttes fra meldings / kandidatområdet til protokollområdet. Protokollene er egne tabeller som er skjermet på ulike vis, og med strenge tilgangsregler for endringer. Først når resultater er plassert i protokollområdet regnes de som gyldige. Karakterutskrift og vitnemål benytter kun data fra protokollene. Resultater overføres til protokollområdet med rutinen FS Overføring til vurderingsprotokoll. Overgangsknapp til denne finnes både i bildet Sensurregistrering og rapporten FS Beregning av samlet karakter for vurdering. Skrevet ut Side av 34

8 - 8 - Bestilles for en vurderingsenhet. Når det er mange kandidater kan overføringen kjøres puljevis for et oppgitt antall kandidater om gangen. Kunngjøringsdato for sensur kan oppgis, oppdateres på Vurderingsenhet. Rutinen forutsetter at Behandlet-status er KO, og at meldingene har kandidatstaus J og kandidatnr, hvis dette kreves for emnet. Forekomster som ikke har dette overføres ikke (For praksisemner og emner av typen oppgave gjelder ikke kandidatnr-kravet). Skriver ut liste over alle resultatene og angir hvilke som ble overført og hvilke som evt. ikke ble overført (merknad utsatt overføring) Kan overføre til deler i samme operasjon. Klagedato kan settes til x antall dager etter kunngjøringsdato. Merk: Overføring betyr oppdatering av protokoll og sletting av melding. Skrevet ut Side av 34

9 - 9 - Rutinen rydder opp etter seg og sletter forekomster også i andre tabeller: Spesialtilpasning og eksamensplan (dvs. i Plassering av kandidat i timeplan). Rutinen angir med symboler hva som ble gjort i de ulike tabellene. Øvingsoppgaver: - Overfør nye vurderingsresulater til protokoll 1.4 Protokoll Vurderingsprotokollen kan sees gjennom følgende bilder: Vurderingsenhet samlebilde / Protokoll Student samlebilde / Vurd.prot Student vurdering samlebilde / protokoll Det er bare i Student vurdering samlebilde at protokolldata kan legges inn, endres eller slettes. I de andre bildene er protokollene bare lesbare. Rollen FS_EKS3 kreves for å gjøre endringer i vurderingsprotokollen. Resultatberegningen vises ved å trykke på Σ-tegnet i protokollen. Vurderingsprotokollene inneholder så å si alle data som finnes i meldings- og kandidatvinduene (Bortsett fra Behandlet-status går ingen data tapt). Noen nye data kommer til: Gyldigstatus, Red vekt og visse endringsdata. Gyldig-status beregnes automatisk, og holder rede på hvilke resultater som skal benyttes på karakterutskrift og vitnemål. Skrevet ut Side av 34

10 For samlede resultater er regelen at alle ikke-beståtte resultater får N som Gyldig-status, Bestått-resultater får J, hvis flere bestått-resultater finnes for samme emne (gjentak) får det som har best karakter J, de andre N. Ved lik karakter får det eldste resultatet J. Red vekt beregnes også automatisk. Ved overføring av vurderingsresultater til protokoll og ved manuell oppdatering av nye resultater oppdateres studentenes individuelle studiepoeng på hvert resultat, i feltet Red. vekt. I de fleste tilfelle oppnår studentene en uttelling lik emnets studiepoeng. Hvis studentene kombinerer emner som er definert som overlappende iht. vektingsreduksjonsregler, vil uttellingen i Red.vekt bli noe mindre enn emnets studiepoeng. Hvis et emnes studiepoeng endres etter at resultater er lagt over i protokoll, endres ikke Red. vekt umiddelbart. Normalt skal emners studiepoeng ikke endres etter at de er tatt i bruk til vurderinger, men i spesielle tilfeller kan dette være nødvendig. Oppdatering av studentens studiepoengsuttelling (Red.vekt) skal da gjøres med prosedyren Effektuer vektreduksjon, også når reduksjon av studiepoeng ikke er aktuelt. Startknapp for disse finnes i Emne samlebilde og i bildet Vektingsreduksjonsregel. Når en vurderingsperiode er over, skal alle data i meldings- og kandidatområdet være overført til protokollområdet (I spesielle tilfeller kan noe ligge igjen, f.eks. pga forsinket sensur eller samlet resultat ikke var aktuelt etter manglende frammøte og lignende på delvurderinger). En egen rapport kan kjøres for å fange opp evt. «glemte» forekomster av vurderingsmeldinger. FS Ikke ferdigbehandlede vurderinger (Vurdering/Rapporter/Vurderingsenhet) Bestilles for et sted og intervaller for vurderingsperiode og studienivå Skriver ut alle vurderingsforekomster hvor det finnes meldinger, med info om hvor mange som er kandidater (Er kandidat = J) og hvor mange som er sensurert (registrert med et resultat, uansett Behandlet-status). Det anbefales å benytte denne rapporten for å få en effektiv oversikt over hva som gjenstår av registreringsarbeid når en vurderingsperiode nærmer seg slutten. Skrevet ut Side av 34

11 Øvingsoppgaver: Observer data i vurderingsprotokollen mht Gyldigstatus, Red.vekt mv. - Kjør FS for oversikt over ikke ferdigbehandlede vurderinger 2. Resultater, klagebehandling og kontinuasjon 2.1 Resultatlister og oversikter En rekke rapporter resultatlister - gir oversikt over individuelle vurderingsresultater: FS Resultatliste vurdering Bestilles for emne eller et sted, ev flere steder, og termin. Datagrunnlag velges fra kandidat- eller protokollområdet. - Presentasjonen velges sortert etter institusjon (eksamenssted) vurderingsordning, kommisjon, klasse eller ugruppert. - Utplukk avgrenses til alle, kun beståtte, møtte/ikke møtte, sensurerte. - Vis-filtre for fnr, navn, kandnr, studnr, statistikk, fordypning, vurd.ordning. Skriver utliste over kandidatene med kandidatnr og valgte personopplysninger, og vurderingsresultatet. En HTML-variant av listen kan også lagres, slik at resultatene kan legges ut på web på en lettvint måte. Skrevet ut Side av 34

12 FS Resultatliste vurdering - flere terminer (Vurdering/Rapporter/Resultatlister) Bestilles for et emne og et vurderingsår-termin-intervall. En rekke vis-filtre for personinfo, oppgavetittel mv kan slås på og av. Listen kan avgrenses til kun beståtte, møtte, ikke møtte og sensurerte. Listen henter data kun fra protokollområdet. Skriver ut Tid, kandnr., studnr/fnr, navn og eks. resultat mv., FS Resultatliste flere vurderingsenheter (Vurdering/Rapporter/Resultatlister) Skrevet ut Side av 34

13 Bestilles for opptil 10 enkeltvurderinger Skriver ut resultater på matriseform, med vurderinger som kolonner og studenter som rader. Vis-filtre finnes bare for fnr og stud. nr Merk: Studentene blandes sammen, passer best for vurderinger med felles eller overlappende studentmengde For vurderinger av typen oppgave finnes det en egen resultatrapport: FS Oppgaverapport kull Bestilles for kull eller klasse, ev for vurderingsperiode (år-måned-intervall) og innleveringsperiode (datointervall) Vis-filtre for fnr, tittel, fagperson og utføres-ved-sted kan slås på og av. Utplukket kan også avgrenses mht tittel, dato og utsatt frist. Skriver ut liste over oppgave-kandidater, med fnr navn og en rekke oppgaverelaterte opplysninger. FS Karakteroversikt for klasse Skrevet ut Side av 34

14 Bestilles for en klasse, med mulighet for avgrensning til emnekombinasjon Skriver ut liste over studenter i klassen, med info om beståtte og forsøkte studiepoeng, og snittkarakter totalt, beståtte og forsøkte studiepoeng og snittkarakter for emneliste, og resultatet for de enkelte emnene. Hvis emnekombinasjon er valgt, rapporteres også oppmeldinger for emnene i kombinasjonen. FS Resultatliste vurdering studieprogramstudenter Resultatene presenteres for den enkelte student med emnekode, tidkode emnenavn, sp, resultat. Type resultat man vil se på og sorteringsgruppe kan velges. Kan bestilles med utplukk: - Studieprogram - Studieretning - Sted I tillegg: - Kun en starttemin - Kun aktive studenter - Alle emner - Alle terminer - Vurderingsstatus Øvingsoppgaver: - Kjør resultatlister for aktuelle vurderinger - Kjør karakteroversikt for klasse for aktuelle klasser Skrevet ut Side av 34

15 2.2 Klager etter vurdering Etter vurderingsavvikling kan kandidater søke om begrunnelse for resultatet og/eller klage. Klager kan gjelde sensur (resultatet) og formelle feil (andre forhold ved gjennomføringen av vurdering). I FS er det løsning for registrering og behandling av begrunnelser og vurderingsklager. Den enkleste måten å registrere en ny klagesak på, er å bruke overgangsknappen Registrer klagesak i bildet Student vurdering samlebilde. Knappen vises når underbildet Protokoll er aktivert. FS generer da en klagesak for den vurderingsenheten hvor markøren er plassert i protokollvinduet. Dialogen spør om du ønsker å opprette en klagesak av type SENSUR. Hvis du svarer Nei, vil den i stedet registrere en klagesak av type BEGRUNN (begrunnelse). Klagen opprettes med et klagesaksløpenummer. Klager behandles videre i bildet Begrunnelse og klage. Klagen klassifiseres etter type (formell, sensur, begrunnelse). Datofelter berører begrunnelse, klage og vedtaksfrist. Felt for registrering av ny kommisjon Merknadstekster (maks 250 tegn) kan knyttes til klagen, til vedtaket og til opprinnelig kommisjon Feltet Vedtak viser om klagen ble avvist, er til gunst, til ugunst eller uendret. Datagrunnlaget for bildet inneholder informasjon om kommisjonsmedlemmer, med navn, sensorrolle og adresselinjer til bruk for brevproduksjon. Skrevet ut Side av 34

16 Dersom resultat på klagen resulterer i endring av karakter må denne endres i bildet Student vurdering samlebilde, underbildet Protokoll Ny karakter registreres og endringsstatus settes til KLAGE. Dersom klagen medfører at samlet resultat må beregnes på nytt, finnes det en egen knapp for dette i bildet. Marker helheten i protokollbildet og trykk på knappen Ny resultatberegning. Skrevet ut Side av 34

17 Denne funksjonen henter fram en spesialvariant av rutinen FS Beregning av samlet karakter for vurdering protokolloppdatering. Rutinen kjøres da bare for angitt person. For å kjøre denne med oppdatering må det gis verdi for Endringsstatus, som oppdateres i protokollen. Beregningshistorikk vil tas vare på ved bruk av denne funksjonen (bak symbolet ). Det kreves rollen FS_EKS3 for å kjøre funksjonen. En enkel rapport kan benyttes for å liste ut aktuelle klagesaker. FS Klage og begrunnelse Bestilles for emne eller sted, og vurderingsperiode (år-termin-intervall) Skriver ut klagesaker med data som i bildet ovenfor, og resultatet som finnes i vurderingsprotokollen. Hvis en klage tas til følge og kandidaten oppnår et annet resultat, oppdateres dette i studentens vurderingsprotokoll på vanlig måte. Skrevet ut Side av 34

18 I vurderingsprotokollen vil en endring bli logget automatisk med dato, og man må oppdatere en endringsstatus med verdien KLAGE Øvingsoppgaver: - Legg inn klage på vurdering for et par studenter - Behandle klagen, endre evt. resultatet i vurderingsprotokollen og oppdater Endringsstatus - Kjør rapporten FS Vurderingsklage for dette tilfellet. 2.3 Kontinuasjonseksamen Studenter som har strøket til tidligere vurdering, eller har gyldig fravær, må kontinuere. Kontinuasjonseksamen avvikles ofte til egne tider, som ved begynnelsen eller rett i forkant av et semester, men kan også avholdes samtidig som ordinær eksamen. Studentene melder seg selv opp til kontinuasjonseksamen. Dette kan gjøres gjennom StudentWeb på samme måte som øvrig eksamen. Et par ting må da være i orden: Kontinuasjonseksamen bør være egne vurderingsenheter med egen vurderingsstatus. Den vanligste statusen for dette er KONT. Dette er en felleskode, men det finnes likevel noen regler for koden som lærestedet selv bestemmer. Oppm. StudWeb bestemmer om studentene kan melde seg opp til enheter med en bestemt vurderingsstatus gjennom StudentWeb. KONT må for da må være J for at de skal kunne melde seg til denne. Alle avgjør om alle studenter kan melde seg til enheter med denne statusen. For kontinuasjonseksamen vil dette som regel være N. Da må vi si noe om hvilke grupper som i så fall skal kunne melde seg opp: Siste eksamen J/N for studenter som har: møtt til siste eksamen Skrevet ut Side av 34

19 strøket på siste eksamen legeattest fra siste eksamen Siste resultat J/N for studenter som har: oppmøte som siste resultat for emnet stryk som siste resultat for emnet J i feltene for Siste resultat overstyrer verdiene i Siste eksamen. 3. Emnesamlinger Emnesamlinger er helheter av vurderingsemner som oppnås etter bestemte regler, og som skal presenteres på karakterutskrift og vitnemål som selvstendige faglige enheter. Definisjoner av hva som kreves for å oppnå en emnesamling ligger i bildet Emnesamling. Repeter her relevant stoff fra Studieelementmodulen, spesielt: - karaktervekt, - emnevalgstatus - parametrene for automatisk beregning Et emnesamlingsresultat tilordnes en student med en emnesamlingskode og en år-termin Innholdet av emnesamlingen skal spesifiseres i undervinduer (emner og ev, emnesamlinger som inngår), se bildet: Oppnådd emnesamling (registrering) (Vurdering/Bilder) Et annet bilde finnes også, dette viser ikke emne-innhold mv og er mindre praktisk i bruk Skrevet ut Side av 34

20 Oppnådd emnesamling for student (Vurdering/Bilder) Begge disse bildene er arbeidsbilder, hvor data ligger i et kandidatområde. Ferdige kontrollerte data skal overføres til et protokollområde, emnesamlingsprotokoll. Generering av oppnådde emnesamlinger er en flertrinnsprosess, først opprettes selve forekomsten, så oppdateres innholdet av emner og evt. emnesamlinger, og til slutt beregnes en samlet karakter. Oppnådde emnesamlinger opprettes bare hvis studenten oppfyller kravene, det opprettes ikke emnesamlinger med ikke-bestått resultat. Det finnes to eldre rutiner for emnesamlinger, den ene (FS ) oppretter forekomsten med innhold, og den andre (FS ) beregner samlet karakter. En nyere rutine (FS ) gjennomføre alle tre trinn. Den nyere er også kraftigere og mer fleksible mht å forstå spesielle krav til innhold. Denne anbefales brukt. FS Oppretting av oppnådd emnesamling (Vurdering/Rutiner/Emnesamling) Bestilles for en emnesamling og termin. og for ett innholdselement, (vurdering eller evt. en emnesamling). Reell tid benyttes for å beregne tid for emnesamling Bare kandidater med det spesifiserte innholdselementet gjennomgås. De som oppfyller kravet mht dette og øvrige krav, opprettes med oppnådd emnesamling og emne/emnesamlingsinnhold. Skrevet ut Side av 34

21 Skriver ut liste over de som ble tildelt emnesamling, med status og merknad for oppretting, evt. ikke oppretting pga ikke oppfylte krav eller at forekomst allerede finnes. Denne rutinen kan ikke på en effektiv måte lete gjennom vurderingsprotokoller og evt. emnesamlingsprotokoller over en lengre periode, og finne alle som oppfyller kravene. Den begrenser seg til kandidater ved en bestemt vurdering. Den forstår heller ikke krav av typen "minst en av / minst x studiepoeng" i en gruppe emner/emnesamlinger, bare enkle valgstatuser som obligatorisk og valgbar. Neste rutine overtar, og beregner samlet karakter: FS Beregning av samlet karakter for emnesamling (Vurdering/Rutiner/Emnesamling) Bestilles for en emnesamling i en år-mnd. Skriver ut liste over studenter med fnr og navn, beregnet karakter og merknad. Krav til innhold og karaktervekter presenteres i en heading. Rutinen FS erstatter altså de to enkeltrutinene ovenfor. Den kan lete gjennom større resultatområder i samme kjøring, og den kan forstå kompliserte krav til innhold. Den oppretter, oppdaterer innhold og beregner samlet karakter i samme kjøring. Emnesamlingens år-måned blir satt lik år-måned for siste vurdering/emnesamlings- resultat som inngår. Den kan ikke benyttes til å fullføre en påbegynt prosess, f.eks. en emnesamling som er opprettet men mangler innhold, eller mangler samlet karakter. Skrevet ut Side av 34

22 Ferdige og kontrollerte data om oppnådde emnesamlinger overføres til emnesamlings- protokollen vha rutinen FS Overføring til emnesamlingsprotokoll (Vurdering/Rutiner/Emnesamling) Bestilles for en emnesamling og år-mnd. Skriver ut fnr, resultat, beh.status og indikatorer for sletting i kandidat- området og oppdatering i protkollområdet. I et merknadsfelt angis evt. Utsatt overføring for data som ikke ble overført Emnesamlingsresultater i protokollen kan vises og oppdateres manuelt i bildet Emnesamlingsprotokoll (Vurdering/Bilder/Emnesamling) Gyldig-status, som normalt settes automatisk, kan overstyres manuelt i dette bildet Resultater kan også vises, men ikke oppdateres, i Student samlebilde / EsamlProt En arbeidsliste og en resultatliste for emnesamlinger finnes, og dessuten en protokollrapport for de tilfelle hvor samlet resultat skal beregnes manuelt eller evt. sensureres, og ikke oppdateres rent administrativt/maskinelt. Skrevet ut Side av 34

23 FS Arbeidsliste emnesamling (Vurdering/Rapporter/Emnesamling) Bestilles for emnesamling og år-måned. Data kan velges fra Kandidat- eller protokollområdet. Skriver ut fnr, navn, kolonner for hver innholdskomponent med resultat og statuser, og samlet resultat. FS Resultatliste - emnesamling (Vurdering/Rapporter/Emnesamling) Bestilles for en emnesamling og en periode (år-måned-intervall). Datagrunnlag velges fra kandidat- eller protkollområdet, listen kan evt. velges klassefordelt. Diverse filtre for persondata og statistikk kan slås på og av. Skrevet ut Side av 34

24 Skriver ut stud.nr, fnr, navn, år-måned og resultat, og evt. en statstikk over registrerte og beståtte. (alle forekomster skal etter hvert bære bestått) FS Emnesamlingsprotokoll (Vurdering/Rapporter/Emnesamling) Bestilles for en emnesamling og en år-måned. Ekstra resultatkolonner kan velges inn, for notat fra sensorer ifb. med justering av karakter e.l. Skriver ut fnr navn, kolonner med innholdskomponenter og registre resultat for disse, evt. ekstra kolonner og en kolonne for samlet resultat. Hvis et samlet resultat allerede er registrert, oppgis dette. Øvingsoppgaver: - Generer oppnådde emnesamlinger vha FS Prøv ulike bestillingsparametre for å fange opp forekomstene - Kontrollere samlet karakter pga vekting - Overfør de nye emnesamlingsresultatene til emnesamlingsprotokollen - Kjør evt. ut arbeidslisten og resultatlistene for disse emnesamlingene. Skrevet ut Side av 34

25 4. Karakterutskrifter Når resultater er overført til protokoller regnes de som offisielle og gyldige, og studenten kan få dokumentasjon fra institusjonen i form av karakterutskrift for sine oppnådde kunnskaper. FS Karakterutskrift (ny versjon) Rapporten benyttes ved utskrifter for både enkeltstudenter og flettebestillinger. Denne utskriften er laget på grunnlag av ny spesifikasjon fra UHR, og erstatter de utgående karakterutskriftrapportene FS og FS Den har færre tilpasningsmuligheter enn den eksisterende karakterutskriften. Her er også karakterfordeling for A-F-skalaen innført, og kan ikke velges bort. Rapporten har en automatisk side 2. Denne siden inneholder beskrivelse av studiepoeng- og karaktersystem, samt informasjon om karakterfordelingen. Alle gyldige karakterutskrifter skal være skrevet ut med både side 1 og 2. Bestillingen gjøres for en enkeltstudent eller for personer fra flettefil. Marker haken «Hent personer fra flettefil» for å laste opp fil. Skrevet ut Side av 34

26 Uttrekk av resultater er begrenset til følgende: Alle resultater Resultater på PhD-nivå Resultater for forkurs og videregående skole nivå Resultater som ikke inngår i kvalifikasjon Resultater som inngår i utdanningsplan Rapporten har fire avkryssingsfelt for ulike valg av innhold på utskriften. Valgene må foretas før rapporten kjøres: Ta med emner redusert til 0 vekt - om disse emnene også skal tas med i utksriften. Ta med delresultater - om eventuelle delresultater skal tas med eller ikke. Delresultatene skrives da ut under det samlede resultatet for helheten, med innrykk. Karakterutkstrift med adresse - om studentens adresse skal tas med i rapportens heading. Kan brukes når rapporten skal sendes ut i brev med vinduskonvolutt. EA-Merking for adresse - kan velges dersom karakterutskrift med adresse er valgt. Språk kan velges som Automatisk, Bokmål, Nynorsk eller Engelsk. Hvis emnenavn på nynorsk eller engelsk ikke er registrert, benyttes emnenavnet på bokmål (bildet Emne samlebilde). Valget av språk må foretas før rapporten kjøres. FS Karakterutskrift bestilling StudentWeb Rapporten henter bestillinger av karakterutskrift som er kommet gjennom StudentWeb. Rapporten vil i utgangspunktet hente alle bestillinger som ligger i basen, men du kan velge kjøre den med utplukk på enkeltsted. Ellers er det to valg: Hent aktive bestillinger Hent alle bestillinger (også tidligere produsert) Den lister opp alle bestillinger i henhold til utplukket. Knappen Lag karakterutskrift åpner rapport FS Karakterutskrift og kjøre denne som flettebestilling med bestillere som utvalg. De som ved bestillingen har lagt inn krav som sensur på et emne, blir ikke med i utplukket dersom sensuren her mangler. Skrevet ut Side av 34

27 Sensurkravet kan slettes av saksbehandler med knappen Slett sensurkrav i rapporten Knappen Oppdater produsert oppretter merknad om at karakterutskrift er skrevet ut for utvalget i rapporten. Disse blir da sett på som ferdigbehandlet og vil ikke lenger komme med under aktive bestillinger neste gang rapporten kjøres. Øvingsoppgaver: - Kjør ut karakterutskrifter for de nye vurderingsresultatene - Varier bestillingsparametre, vis-filtre mv.. 5. Statistikk/ Eksport 5.1 Resultat- og studiepoengstatistikker FS Resultatfordeling vurdering (Vurdering/Rapporter/Statistikk Eksport) Bestilles for en bestemt vurdering eller for et emne over en lengre vurderingsperiode, med år-tid-intervall. Den kan også bestilles for en emnesamling. Datagrunnlag kan velges fra kandidat- eller protokollområdet. Vis-filtre for kvinneandel, resultatstatus-tall mv kan slås på og av. Skriver ut heading, antall oppmeldt, møtt, bestått, stryk mv, pluss snittkarakter. Deretter en tabell og en grafisk figur med detaljert karakterfordeling. FS Enkel karakterstatistikk (Vurdering/Rapporter/Statistikk Eksport) Bestilles for et sted og for en vurderingstermin, evt. også for et studienivå-intervall. Vurderingstall, emnefordeling og emnesamlingstall kan velges. Vis-filter for kvinneandel kan slås på og av. Man kan utelate vurderinger med færre fremmøtte enn et oppgitt antall. Utskriften gir tall for kandidater, møtt, bestått, stryk % og karaktersnitt alt med kvinneandel hvis dette er valgt, for enkeltvurderinger. Via en avkryssing kan resultatene overføres til en eksternbase for presentasjon i StudWeb. Skrevet ut Side av 34

28 FS Studiepoengfordeling pr emne nivåfordelt Bestilles for sted og vurderingstermin. Gjentatt vurderings kan tas med eller utelates. Studentgruppen kan avgrenses til alle, uten privatister eller bare privatister. Skriver ut en rad for hver vurdering, med tall for kandidater, møtt og bestått og det samme mht studiepoengproduksjon. Kvinneandeler oppgis hvis dette er valgt. FS Studiepoengproduksjon for sted terminfordelt Bestilles for et fag eller for et sted i en periode (vurderingstermin-intervall), og evt. et studienivå-intervall. Gjentatte vurderinger kan velges med eller utelates Resultatene kan grupperes på institusjons, fakultets-/avdelings- eller på instituttnivå. Studentgruppen kan avgrenses til alle, uten privatister og bare privatister. Skriver ut studiepoengproduksjon, antall kandidater og studiepoeng pr student, for hvert sted og for hver enkelt vurderingstermin, og grafiske figurer for produksjon og produksjon pr student over de samme vurderingsterminene. FS Karakterstatistikk Bestilles for et sted og en vurderingstermin. Vurderingstall, vurderingsdeltall, emnesamlingstall og emnefordeling kan velges. Antall tidligere vurderingsår velges for sammenlignende beregning. Skriver ut emne/-samlingskode og navn, år-måned, vekting, fak/avd-kode, antall meldt og møtt, stryk antall og -%, snittkarakter og standardavvik, antall møtt stryk-% og snitt for x foregående år, pluss en karakterfordeling med 7 forhåndsdefinerte intervaller for bestått-resultater. Man kan utelate vurderinger med færre fremmøtte enn et oppgitt antall. Øvingsoppgaver: - Kjør ut disse statistikkrapportene for aktuelle vurderingsresultater. Skrevet ut Side av 34

29 Overføring av resultatdata til eksterne media To typer overføringer finnes, med helt forskjellige formål. FS Sensureksport Denne rapporten benyttes til å eksportere vurderingsdata til karakteropplysnings- telefontjenesten. Eksport kan foretas for alle resultater oppnådd en periode under ett. Bestilles for en vurderingsperiode (år-måned-intervall) Prosessen starter med å hente sensurdata (valg som tabell eller ikke) Deretter lagres dataene på fil, (format velges som format 1 eller 2). Automatisk filtrering iht. format kan velges. Delresultater kan velges utelatt, Overføring til eksternbase kan velges. FS Ekstern lagring av vurderingsprotokoll Denne rapporten har som formål å lagre protokolldata på et eksternt medium (CD-rom) for sikkerhetsformål, slik at de lagrede data kan hentes inn igjen på et senere tidspunkt og sammenlignes med nåværende data. På dette viset vil man kunne avsløre evt. ikke-autorisert endring av vurderingsdata. Ingen bestillingsparametre, kommandoen Lag rapport henter ut hele vurderingsprotokollen. Skriver ut en tabell med relevante data fra vurderingsprotokollen, pluss en kontrolldato og antall rader lagret. Filen lagres lokalt på PC-en, default navn foreslås til <kontrolldatoen>.txt Sikkerhetskopiering foretas på lokal PC med CD-brenner. Filen overføres til CD-R-plate på standard måte (CD-RW-plater er ikke å anbefale). På et passende senere tidspunkt kan filen kopieres fra CD-R-platen tilbake til et passende mappe på PC-en. Kontrollprosessen utføres så vha. rapporten FS Kontroll av vurderingsprotokoll Les fil: Filnavnet og mappen oppgis Kopier til database: Filen overføre til FS (dette tar noe tid). Utfør test: Sammenligner mellom filen og nåværende vurderingsprotokoll Skriver ut evt. oppdagede avvik, med fnr, navn, emnekode, år-måned, Vurderingsstatus, type endring, journalnr, endringsstatus og dato sist endret, og hva endringen går ut på, f.eks endret karakter eller resultatstatus. En rekke endringer vil være normale og ha en naturlig forklaring, f.eks som feilretting eller endring etter klagebehandling. Disse bør sjekkes ut i tur og orden. Skrevet ut Side av 34

30 Hvis det etter en slik gjennomgang gjenstår endringer som ikke kan dokumenteres å være legitime, har man et problem. Da gjelder det å sjekke alle sikkerhetsrutiner, skifte passord osv, og legge lokk på saken slik at den ikke bli kjent i media Demonstrasjon: - Lagre vurderingsprotokoll på ekstern fil - Endre noen resultater i protokollen. La noen være legitime (f.eks endringsstatus KLAGE) og noen å være et tilfelle av illegitim "hacking".. - Les inn ekstern fil, kontroller mot nåværende protokoll. Observer utskriften Øvingsoppgave: - Formulere en strategi for å takle situasjonen når man oppdager at vurderingsdata er blitt manipulert av ukjente, ikke-autoriserte "hackere". Skrevet ut Side av 34

31 Registrering/avregning for utført arbeid Etter at vurderingsarbeidet er gjennomført skal veiledere, sensorer, eksamensvakter og eventuelt andre ha oppgjør for utført arbeid. For praksisveiledere i lærer- og helsefagutdanningene er det ennå ikke laget løsninger for dette. Løsning for denne gruppen vil etter hvert bli utviklet. For sensorer og eksamensvakter finnes det i dag enkle løsninger for dette. 6.1 Sensorer Arbeid utført av ikke-fast ansatte individuelle sensorer kan registreres i bildet Sensorhandling (Vurdering/Bilder/Sensor - kommisjon). Personene knytes her til tabellen Sensoroppdrag (underbilde). En forutsetning er at sensoren er opprettet i bildet Kommisjoner med sensorer. I tillegg til person, vurderings- og kommisjonsident oppdateres 3 datafelter, - Sensorhandling (eks muntlig, skriftlig mv) - Antall oppgaver sensurert - Antall timer arbeidet Det er ikke laget noen rapport eller rutine av typen "lønningsliste" (slik det er for Eksamensvakter) som utleder og oppsummere hva de aktuelle sensorene skal ha i lønn for sitt arbeid. Data om lønnssatser for sensurarbeid for de ulike emnene finnes i bildet Sensoravlønning, slik at det er mulig å lage slike rapporter. Sensoravlønning (Vurdering/Bilder/Sensor - kommisjon) Skrevet ut Side av 34

32 Sensorene forutsettes selv å levere inn regning med krav om honorar for utført arbeid Det finnes en enkel løsning for å holde oversikt over sensurarbeid utført for de ulike vurderinger, antall kandidater, møtt, sensurert og fakturert. I bildet Vurderingsenhet samlebilde kan antall kandidater, møtt og sensurert telles opp automatisk ved hjelp av knappen Beregn antall. Oversikt over kandidater og sensurerte ved et sted fås fra rapportene FS Sensuroversikt (Vurdering/Rapporter/Sensur Kommisjon) Bestilles for et sted og en vurderingstermin. Skriver ut faktiske vurderinger med antall kandidater, vurderingsdato, sensurfrist og antall sensurerte. Til høyre på listen er felter hvor man kan notere at sensorregninger er attestert, og merknader i den forbindelse FS Ikke ferdigfakturert sensur Bestilles for et sted og for en vurderingstermin. Skriver ut liste over vurderinger, men antall møtt, sensurert og fakturert. Antall fakturerte telles opp fra bildet Vurderingsenhet Demonstrasjon: - Kjør FS Sensuroversikt og FS Ikke ferdigfakturert sensur for passende data 6.2 Eksamensvakter Når eksamensvaktarbeidet er fullført, skal bildet Vaktplan med eksamensvakt eller Eksamensvaktplan oppdateres mht at de enkelte vaktene har møtt fram og hvor mye arbeid de har utført. Skrevet ut Side av 34

33 Eksamensvaktplan Registreringen gjøres i feltene: Fremmøtestatus Antall timer arbeidet Herav kveldstimer I feltet Dato lønningsliste angis om/når lønningsliste evt. er kjørt Ut fra disse data kan FS skrive ut «lønningslister» (regnskapsbilag for et lønn-/økonomisystem) vha rapporten FS Lønningsliste eksamensvakt) Skrevet ut Side av 34

34 Bestilles ved Sted og periode (datointervall). Du kan velge om listen bare skal kjøres for vakter som ikke tidligere er tatt med, eller om den skal inkludere alle. Du velger også om Dato lønningsliste skal oppdateres, og om listen skal påføres anvisningsfelter. Rapporten kan også avgrenses til bare en enkelt eksamensvakt. Den skriver ut vaktoppdragene for den enkelte vakt, med dato, sted, kategori timer, type, sats og sum. Den kan også bestilles som en summeringsrapport med en linje pr vakt, med totalt beløp og antall timer, og med info om hvor mye kvelds- og lørdagsarbeid som evt. inngår. FS Sette timer arbeidet på grunnlag av tid for vaktplan Øvingsoppgaver: - Oppdater Eksamensvaktplan / Vaktplan med eksamensvakt for aktuelle - Vaktoppdrag, med passende data om frammøte og utførte arbeidsmengde - Kjør FS Lønningsliste for disse vaktene Skrevet ut Side av 34

Rutine for registrering av sensur

Rutine for registrering av sensur Rutine for registrering av sensur Før sensuren registreres bør en kontrollere at kravene til vurderingsprotokoll er oppfylt. Se eget dokument. Før sensurregistrering velger man å vise kun fremmøtte og

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING Våren 2014 Side 2 av 12 Innhold Innledning... 4 Eksamensforskriften ved UiS... 5 Bildet Begrunnelse og klage

Detaljer

FS kurs 6 Vurdering Del I: Grunnlagsdata

FS kurs 6 Vurdering Del I: Grunnlagsdata - 1 - FS kurs 6 Vurdering Del I: Grunnlagsdata Skrevet ut 13.08.13 Side - 1 - av 57 FS KURS 6 VURDERING DEL 1: GRUNNLAGSDATA... - 3-1. Styringsparametere i modulen Studieelementer... - 3-1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE SENSUR I FS Høsten 2009 Innhold 1. Kandidatnummerering... 3 2. Godkjenning av arbeidskrav/obligatorisk aktivitet... 4 3. Hente fram vurderingsprotokoll...

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning FSAT - vår 2015 1 Undervisningsmodulen Administrere undervisning for ulike emner i ulike år-terminer Fem generelle oppgaver: Opprette undervisningsenheter

Detaljer

FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging

FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging - 1 - FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging Skrevet ut 13.08.13 Side - 1 - av 56 FS KURS 6 VURDERING DEL II: EKSAMENSPLANLEGGING... - 3-1. Kontrollere vurderingsmeldinger, sperre pga ikke-oppfylte

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER Høsten 2011 Side 2 av 30 INNHOLD INNLEDNING... 4 BILDER - GODKJENNING... 5 1.1

Detaljer

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Bildet Utdanningsplan i FS er et stort bilde: Sist oppdatert den 16.5.2014 av Sara Mauland Side 1 Innhold Å jobbe med Utdanningsplaner

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Lov om universiteter og høyskoler LOV-2005-04-01-15 3-5. Godskriving og faglig godkjenning Innhold Prosedyre...

Detaljer

I dette tilfellet søker studenten om forhåndsgodkjenning av et utvekslingsopphold i utlandet.

I dette tilfellet søker studenten om forhåndsgodkjenning av et utvekslingsopphold i utlandet. 1 2 3 Funksjonalitet er nå på plass for at studenter kan søke om ulike typer godkjenningssaker i Studentweb, som så overføres til godkjenningsmodulen i FS. Funksjonaliteten vil etter hvert også gjelde

Detaljer

Referat. Møte i ekspertgruppe for Vurdering Tid: Onsdag 6. september 2017, kl 10:00 15:00. Ceres, Nansen, Callisto

Referat. Møte i ekspertgruppe for Vurdering Tid: Onsdag 6. september 2017, kl 10:00 15:00. Ceres, Nansen, Callisto Felles studentsystem Telefon: 22852738 CERES Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@fsat.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.uio.no Referat Møte i ekspertgruppe for Vurdering

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS Vår 2011 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 3 2. Spesialtilpasning for person... 4 3. Registrering av spesialtilpasning

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

5 - Eksamensadministrasjon

5 - Eksamensadministrasjon 5 - Eksamensadministrasjon Generelt om eksamen og eksamensavvikling Gangen i eksamensarbeidet Automatisk eksamensplanlegging Grunnlag for eksamensavvikling er å fastsette eksamensdatoer. Dette kan du gjøre

Detaljer

NOM-opptak 2015. Kathy Foss Haugen 24. februar 2015

NOM-opptak 2015. Kathy Foss Haugen 24. februar 2015 NOM-opptak 2015 Kathy Foss Haugen 24. februar 2015 Innhold Nytt i FS Ubehandlede elektroniske vitnemål Gjennomgang av komme i gang NOM 2015 Import og eksport av filer til SO Diagnoser i FS Aktuelle temaer/ønsker

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Godkjenning av ekstern utdanning

Godkjenning av ekstern utdanning 1 Godkjenning av ekstern utdanning Hurtigveiledning for vanlige innpassingssaker April 2014 2 Godkjenning av ekstern utdanning Godkjenning av ekstern utdanning og registrering av eksterne studier skjer

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER Våren 2012 Side 2 av 20 INNHOLD INNLEDNING 4 KOBLINGER SOM MÅ GJØRES FØR UTDANNINGSPLANKONTROLL 5 1.1 STUDIEPROGRAM

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hvordan teste i demobasen? Last inn felleskoder FS002.001 i Fssystem Sett i gang nattjobb for Webapplikasjon initier kopieringsjobb

Detaljer

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.2 1

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.2 1 Emnekombinasjoner Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU 25.01.2017 Versjon 1.2 1 Emnekombinasjoner - generelt Denne veiledningen er ment å supplere dokumentasjon fra

Detaljer

Innhold PERSON-MENYEN... 3

Innhold PERSON-MENYEN... 3 Versjonsendringer FS 7.5 for HiOA Dette dokumentet inneholder de vesentligste endringene som gjort til FS versjon 7.5, og skal være til hjelp for fs-brukere ved HiOA. Innhold PERSON-MENYEN... 3 Person-menyen

Detaljer

Emnekombinasjoner FS ved UMB

Emnekombinasjoner FS ved UMB Emnekombinasjoner FS ved UMB Innholdsregister INNLEDNING... 2 STUDIEPROGRAM OG EMNEKOMBINASJONER... 2 EMNEKOMBINASJONER... 3 EMNEKOMBINASJON - EMNE... 6 EMNEKOMBINASJON - UTDANNINGSPLANELEMENT... 9 EMNEKOMBINASJON

Detaljer

FS-seminar 24. mars 2011

FS-seminar 24. mars 2011 FS-seminar 24. mars 2011 Kjartan Iversen Canisius Habyarimana Studieseksjonen, HiO Høgskolen i Oslo Innhold Oppmelding til eksamen via StudentWeb 1. Forskrift om studier og eksamen ved HIO 2. Grunnlagsdata

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

Digital arbeidsflyt for vurdering

Digital arbeidsflyt for vurdering Digital arbeidsflyt for vurdering Superbrukerkurs 17.01.2017 Kort om webinaret Mål for kurset Få en oversikt over de ulike trinnene i flyten for digital eksamen. Målgruppe Superbrukere som jobber med eksamensavvikling

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Veiledning for å behandle mastersøknader og registrere masteropptak med dokumentopplasting

Veiledning for å behandle mastersøknader og registrere masteropptak med dokumentopplasting Veiledning for å behandle mastersøknader og registrere masteropptak med dokumentopplasting Søkerlister Rapporter: FS101.001 Søkerliste Opptak: Studietype: Velg MA-MN for master. Skriv inn opptakssemester.

Detaljer

Rutine for registrering av persontilpasning i FS

Rutine for registrering av persontilpasning i FS Rutine for registrering av persontilpasning i FS Denne rutinebeskrivelsen gjelder registrering av standard tilrettelegging for studenter med dysleksi og registrering av tilrettelegging for studenter med

Detaljer

Resultatutveksling mellom institusjoner

Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student har oppnådd ved andre utdanningsinstitusjoner. Når en student via Studentweb

Detaljer

Praksisadministrasjon i FS

Praksisadministrasjon i FS Praksisadministrasjon i FS Sist endret: 16.11.2015, gchr Denne brukerveiledningen tar for seg hvordan studier med praksis skal administreres i FS. Vurdering av praksis vil ikke bli omtalt her. Dette registreres

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrer for eksamensadministrasjon på 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 23.1.2017 Formål: Klargjøre oppgavefordeling og ansvar

Detaljer

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet 4. DESEMBER 2014 Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet Hva er resultatutveksling? Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student

Detaljer

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL Oppdatering til FS6.2 medfører endringer i forbindelse med administrering av obligatorisk aktivitet. Hovedendringen til FS6.2 er innføringen

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.0 1

Emnekombinasjoner. Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU Versjon 1.0 1 Emnekombinasjoner Veiledning for registrering og vedlikehold av emnekombinasjoner ved NTNU 06.10.2016 Versjon 1.0 1 Emnekombinasjoner - generelt Denne veiledningen er ment å supplere dokumentasjon fra

Detaljer

FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011

FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011 FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011 FS kurs 4 Utdanningsplan v 27.10.2011 KFH skrevet ut 31.10.11 side 1 av 53 Innhold 1 Innledning... 3 2 Emner og studieprogram... 4 2.1 Emne samlebilde, undervinduer...

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL Våren 2013 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 4 1.1 Ekstern vurdering... 5 2. Registrering av sensur for masteravhandling... 7 2.1

Detaljer

Brukerveiledning til FS-rapportene

Brukerveiledning til FS-rapportene 1 Brukerveiledning til FS-rapportene 754.001 Gjennomføringsfakta emne Rapporten gir gjennomføringsfakta om studenter på et emne for gjeldende semester og studentenes studieprogramtihørighet. 755.001 Gjennomføringsfakta

Detaljer

Vurdering og campus webinar

Vurdering og campus webinar Sven Petter Næss, CERES Vurdering og campus webinar 12.9.2017 1 05.09.2017 Agenda Generelt om campusfunksjonalitet i FS Nyheter fra høsten 2017 Vurderingsbilder med campus-informasjon Rutiner/rapporter

Detaljer

ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER. Elvebakken Mai 2016

ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER. Elvebakken Mai 2016 ORIENTERING OM EKSAMEN OG KLAGERETTIGHETER Elvebakken Mai 2016 Trekkregler q På Vg3 studiespesialisering skal elevene ha 4 eksamener: oobligatorisk norsk hovedmål o2 skriftlige trekkfag o1 muntlig trekkfag

Detaljer

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy 1. Nødvendige settinger i InfoEasy Lønn: Oppgavetreet Lønn - Ajourhold Lønnsfirma ajourhold fanen Statistikk/Kontakter: Nye felter for Altinn

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrer for eksamensadministrasjon på 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 5.1.2017 Formål: Klargjøre oppgavefordeling ansvar for

Detaljer

Brukerveiledning for. FagpersonWeb. ved Universitetet i Stavanger

Brukerveiledning for. FagpersonWeb. ved Universitetet i Stavanger Brukerveiledning for FagpersonWeb ved Universitetet i Stavanger Innledning FagpersonWeb er en nettbasert tjeneste som lar fagpersoner utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver via

Detaljer

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-010-a 22.3.2012 AMH

Detaljer

Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger...

Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger... 2014-03-28 Innhold 92.... 1 92.1. Innledning... 1 92.1.1 RUST... 1 92.2. Administrasjon av utestenginger... 1 92.2.1 Bilde Utestenging... 1 92.2.2 Opprette utestenging... 3 92.2.3 Endre utestenging...

Detaljer

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor

Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor Nytt grensesnitt VIGO Bedrift For bedrifter og opplæringskontor www.vigobedrift.no Det kreves innlogging med IDporten, dvs MinID eller bankid. Velg Bedrift og du kommer til Innlogging: 1 Klikk på Logg

Detaljer

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Vurderingsgruppa 29. august 2016

Referat FSAT. Møte i Vurderingsgruppa 29. august 2016 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Vår rutine for å finne fram til, informere og følge opp studenter som kvalifiserer til grad er som følger:

Vår rutine for å finne fram til, informere og følge opp studenter som kvalifiserer til grad er som følger: Gradfangst Fra 1. august 2014 begynner vi med gradfangst av bachelorstudenter ved NTNU, men store deler av denne dokumentasjonen gjelder generelt for alle studieprogram hvor studentens utdanningsplan vedlikeholdes.

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Emner... 4 2.1 Emne samlebilde... 4 2.1 Endring av sentrale emneopplysninger... 13 2.3 Kopiering av infotekster... 15 2.4 Emnelogg...

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Ny designmanual og ny StudentWeb Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Felles uttrykk på nett FUN-prosjekt i Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN) NetLife Research AS Prosjekt Designmanual

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 2 - praksis

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 2 - praksis Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 2 - praksis FSAT - vår 2015 2 Fordeler ved å partiplassere studenter i FS Studentene finner praksisplasseringen i StudentWeb I Student samlebilde ligger oversikt

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 11. februar 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 11. februar 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 11. februar 2015 Innlogging Id-porten Feide Fødselsnummer og pin Studentweb 11. februar 2015 2 Kriterier for å kunne logge inn Må være opprettet som student med: Generell studiekompetanse

Detaljer

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13 Adelheid Mortensen Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Emne samlebilde Studieprogram samlebilde Emnekombinasjon

Detaljer

Innhold i IST Skole versjon 1.10

Innhold i IST Skole versjon 1.10 Innhold Innhold i IST Skole versjon 1.10... 1 Karakter og karakterrapporter... 1 Halvårsvurdering... 1 Karakterrapport for sluttvurdering... 2 Vitnemål... 4 Karakterprotokoll... 7 Elev Elevopplysninger...

Detaljer

Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen

Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen Har du mistet papiret eller glemt pin-koden, legger du inn personnummer og klikker send pin-kode med epost. Pin-koden

Detaljer

Bruk av testverktøyet i

Bruk av testverktøyet i Bruk av testverktøyet i Versjon 27.06.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimediesenteret NTNU Forfatter Cecilie Aurvoll Introduksjon Testverktøyet i it s:learning er et hjelpemiddel for å gjennomføre tester

Detaljer

1 - Institusjonen - grunnlagsdata

1 - Institusjonen - grunnlagsdata 1 - Institusjonen - grunnlagsdata Institusjoner Når du mottar nye studenter med hovedemner som er koblet opp mot andre institusjoner, må du registrere disse institusjonene. I første omgang registrer du

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

FS - Brev. Kurs i Brevmodulen USIT 2013

FS - Brev. Kurs i Brevmodulen USIT 2013 FS - Brev Kurs i Brevmodulen USIT 2013 Brevmodulen Hva brukes FS Brevmodulen til? Meldinger til søkere og studenter basert på FS-rapporter Brev til enkeltpersoner Egendefinerte brev Kursbevis Sensoroppdrag

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Administrasjon og vedlikehold av Omsetningsdatabasen i Fenistra

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

KURSHEFTE FOR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GODKJENNINGSMODULEN & BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER

KURSHEFTE FOR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GODKJENNINGSMODULEN & BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER KURSHEFTE FOR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GODKJENNINGSMODULEN & BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 BILDER - GODKJENNING... 5 Bilde

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter 12 - Karakterer Karakterregistrering Registrering av karakterer (evaluering) kan i M-STAS registreres i karaktertabell knyttet til eksamensavvikling, eller karaktertabell knyttet til emneavvikling. Den

Detaljer

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 0 ENDRINGSLOGG... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 INNLEDNING... 3 1.1 DOKUMENTETS INNHOLD OG MÅLGRUPPE... 3 1.2 GENERELT OM UTBETALINGSORDNINGEN...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 23. november 2010

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 23. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Vurderingsgruppen

Detaljer

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Christian Thorn, FSAT 1 Bilder Informasjon om kurset Godkjenningssak samlebilde Person eksternstudium Ulike typer godkjenningssaker Utveksling/delstudier,

Detaljer

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Det forutsettes at tillatelse til oppdatering av FS mot folkeregisteret er innhentet og at man er registrert som kunde hos EVRY. Mal for

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

Journalnr: Merknad: Opprettet: DD.MM.YYYY INT Sist endret: DD.MM.YYYY INT. Beregn antall pr.pl.

Journalnr: Merknad: Opprettet: DD.MM.YYYY INT Sist endret: DD.MM.YYYY INT. Beregn antall pr.pl. Avtalested: ØSTENSJØHJ Østensjø hjemmetjene Avtalenr.: 1 Org.nr.: 9865741 Vise avtalesteder og underliggende steder som Praksistype: HJEMMESYK omfattes av avtale. Periode: - Aktivt: J X Praksissted: OPPSALHJ

Detaljer

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS

FSAT. Notat: Campus-funksjonalitet FS FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat CERES. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 25. februar 2017, kl 10:00 15:00. Møtested:

Referat CERES. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 25. februar 2017, kl 10:00 15:00. Møtested: CERES CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no

Detaljer

Brukerveiledning for StudentWeb

Brukerveiledning for StudentWeb Brukerveiledning for StudentWeb Innlogging Du kan logge deg inn med fødselsnummer og pinkode eller ved å bruke ditt vanlige brukernavn og passord ved Høgskolen (Feide). 1 Innlogging vha brukernavn og passord

Detaljer

Sist oppdatert 17.11.2008 1 (8)

Sist oppdatert 17.11.2008 1 (8) Sist oppdatert 17.11.2008 1 (8) Normtimer Planstatus Dynamisk arbeidstidsplanlegging (Post) 1. Normtimer...1 Generelt...1 Manuelt oppgjør...1 Automatisk oppgjør...3 2. Planstatus...4 Planlagt til drift...

Detaljer

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb Behandling av søknader om utreisende utveksling FS og Søknadsweb 1 Oversikt over studenter som søker om utreisende utveksling søkerliste 101.001 (land) Fyll inn søkekriterier som angitt her. Du kan også

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål

Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål Felles studentsystem Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål Høst 2014 1 Mål for kurset Etter fullført kurs skal deltakerne kunne beregne oppnådd kvalifikasjon og produsere vitnemål og Diploma Supplement.

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

«Kravspesifikasjon» digital oppmøteregistrering med strekkode i Fagpersonweb

«Kravspesifikasjon» digital oppmøteregistrering med strekkode i Fagpersonweb «Kravspesifikasjon» digital oppmøteregistrering med strekkode i Fagpersonweb Utformet i møte 16.6.15 Deltakere: Pål Erik Megaard, Michael Schøyen Grude, Kine Veronica Lund, Adelheid Mortensen Huuse Sist

Detaljer