Oljeforurensing fra skip Fra assurandørens ståsted. 22. november 2011, Tonje Castberg, Senior Claims Executive, Gard AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oljeforurensing fra skip Fra assurandørens ståsted. 22. november 2011, Tonje Castberg, Senior Claims Executive, Gard AS"

Transkript

1 Oljeforurensing fra skip Fra assurandørens ståsted 22. november 2011, Tonje Castberg, Senior Claims Executive, Gard AS

2 Hovedstruktur Havari Oppgaver Aktører /roller Ansvar rettigheter Dokumentasjon Oppgjør

3 Havari

4 Havari Innledning et eksempel Ex: "Server" utenfor Fedje 2007 Skip går på grunn (evt kollisjon) Nødmelding Mannskapet ble reddet Berging Havaristen brakk i to, totalt tap Fjerning av forskip Søl av bunkersolje Større oppryddingsaksjon

5

6 Havari Oljesøl bunkersolje Når mye bunkersolje lekker ut Kystverket og lokal IUA mobiliserer Ofte flere kommuner berørt (I "Server"var det 12) Mange mennesker i sving

7

8

9 Oppgaver - akuttfasen Liv og helse Miljø Eiendom varsling mobilisering koordinering Viktig å tenke fremover i denne fasen, kravforberedelsene begynner umiddelbart

10 Oppgaver Økonomi og logistikk

11 Oppgaver Skipshavarier eksponerer for Tap/skade på mennesker Miljøskader Store økonomiske tap verdier Omdømme

12 Oppgaver Pålegg fra Kystverket Pålegg om tiltak Tiltaksplikt Reders kapasitet til å gjøre tiltak

13 Aktører - roller Skadevolder Reder Assurandør Berger Advokater ITOPF Eksperter surveyors Mannskap om bord i havaristen Skadelidte Myndigheter Kystverket, kommune, politi, kystvakt Tredje personer påført tap Media

14 KASKO EIER P&I LOH "SURVEY" Skadevolders stilling "SURVEY" EKSPERTER BERGERE KONTRAKTØRER MEDIA Skadelidte, kai- og grunneiere, båteiere m m KYSTVAKT KYSTVERKET BEREDSKAPS- AVDELING KOMMUNE UNDERLEVERANDØRER SJØFARTSDIREKTORATET

15 Før vi går videre Berømme kompetanse og innsats fra IUA og beredskapsavdelingen til Kystverket God erfaring med norske myndigheters håndtering av akutte oljesøl

16 Hvem er skadevolder? Reder ikke mannskap Rederiets organisering av sentral betydning for Ansvarsregimet og begrensningsretten Sanksjonsmulighetene "Direct action" Norsk/utenlandsk eier FOC-skip

17 Aktører Den ansvarlige registrert eier Shareholders Agreement Charterer Holding Performan ce g tee Norwegian owner Japanese owner Charterer Charterer Charterer Operation s Charter contract Service contract Loan Agreeme nt Vessel owner SU B Bond Agreeme nt Manageme nt contract Managem ent company Brazil Owners bank Cargo owner Angola Indonesia Coordinatio nagreement Equipment Provider etc. US & other bondholders

18 Aktører Rollene når en ulykke har inntrådt Rollefordelingen når ulykken inntreffer de forskjellige arbeidsoppgaver Hva gjør det offentlige? Sentrale eller lokale myndigheter? Hva gjør reder/assurandør? Hva bør lokale myndigheter være oppmerksom på Hvilket ansvar Hvilke ressurser Hvilket mandat Generell fremstilling, de mulige scenarioer og individuelle forskjeller er store Tap av menneskeliv Stor skade på natur og miljø Kun fysisk skade

19 Aktører Miljøskader og økonomiske vurderinger - mulige interne konflikter mellom ulike involverte parter Reder forurensningsmyndighetene Assurandørene forurensningsmyndighetene Assurandør - reder Mellom ulike assurandører Bergere og forurensningsmyndighetene Publikum og myndigheter

20 Aktører Skadevolders hjelpere i erstatningsoppgjøret Ansvarsassurandøren P&I International Tanker Owners Pollution Federation Limited (ITOPF) Ekspertise på havbruk, fiskeri, turisme, koraller, teknisk ekspertise m m Advokater Bergere

21 Aktører Ansvarsassurandøren P&I Kanskje den praktisk viktigste aktøren for myndighetene ved forurensning fra skip Ansvarsforsikring dekker tredjemannsansvar; oljesølsopprenskning, vrakfjerning m.m. Forsikringsplikt "pay-to-be-paid" "direct action"

22 Aktører P&I klubb Gjensidige foreninger IG 13 klubber Dekker 98 % av verdensflåten, Gard 15% Eid av rederne, non-profit Klubbene i IG gjensidig reassurert tett samarbeid Dekker reders juridiske ansvar for forurensingsskade Håndterer stor mengde saker internasjonalt Gard har en "Server" omtrent hvert andre år og mange mindre forurensingssaker.

23 Aktører Gards tilnærming Tilstede på skadestedet delaktige i aksjonen Tar hånd om isolerte oppgaver som båtvask, nødtauing, tekniske undersøkelser eller lignende Ønsker innsikt i planer og aktiviteter under vegs for å lette etterarbeidet. Tar normalt ikke løpende kostnader under vegs "payto be paid"

24 Aktører The International Tanker Owners PollutionFederation Limited ( ITOPF ) Non profit selvstendig organisasjon finansiert av redernæringen Klare på at de har en selvstendig og uavhengig rolle Oppnevnes oftest av reder/assurandør i de aller fleste større forurensingssaker. Unik kompetanse på oljesøls respons. Internasjonalt anerkjent av myndigheter og redere 450 større forurensningssaker i 85 land Bistår ved vurdering av opprenskningstiltak, vurderinger av skadeomfang og kravsanalyser

25 Aktører Advokatens oppgaver Innledningsvis ofte samme advokat for reder og P&Iassurandør På åstedet umiddelbart Avhør av mannskap/"statements" Behov for å finne årsak, ikke bare i forhold til myndigheter, men også vs lasteeier, befrakter og mulig også forsikringsmessige forhold Innsamling av relevant dokumentasjon Bistå mannskap i forbindelse med politiavhør og sjøforklaringer Kravshåndtering/forhandlinger

26 Aktører Kaskoassurandøren Dekker skade på skipet (reparasjon) og totaltapserstatning, bergelønn Kan være gjensidige selskaper eller aksjeselskaper Kjente norske: Gard M&E og NHC Interessekonflikter

27 Aktører Ulike assurandører Ansvar overfor skadelidte, vrak fjerning, last, mannskap, personskade Egne eiendeler, berging inntektstap

28 Aktører Bergere Primært berge skip og verdier, samt forhindre miljøskade Ofte kompetente og nyttige medhjelpere ved havari Oppnevnes av reder direkte i samråd med Kasko assurandør Bergerne mulig interessekonflikt med myndighetene tømming/berging, men også mellom assurandørene Totaltap eller ikke Vrakfjerning

29 Aktører Mannskap på havaristen Kaptein ansvar for havaristen Gjenstand for etterforskning Ikke full identifisering med reder Mannskap ofte oppgaver å skjøtte i en kritisk situasjon, samtidig utsatt for pågang fra etterforskere, hjelpepersonnell og presse

30 Aktører besiktigelsesmenn Besiktigelsesmenn (surveyors) opptrer på vegne av assurandørene (tekniske hjelpere) Lasteinteressene; ofte skadelidte; representert ved lasteeier og/eller lastens assurandør og/eller dens advokat og besiktigelsesmann

31 Aktører på skadelidtesiden Forurensningsmyndighetene Representerer ofte de største kravene, refusjonskrav mot den ansvarlige for iverksatte og gjennomførte opprenskningstiltak Fiskeri- og kystdepartementet Kystdirektoratet Kystverket, herunder myndighetsutøvelse etter forurensningsloven, fra med ansvar for statenes beredskap mot akutt forurensning

32 Aktører Lokale myndigheter Den kommunale beredskap er søkt ivaretatt ved 34 beredskapsregioner Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning ("IUA")

33 Aktører Andre skadelidte Bedrifter eller Privatpersoner Hindret i sin virksomhet - inntektstap Tap av verdier

34 Aktører Media; en med- eller motspiller For skadevolder erkjennelse av ansvar og tap For skadelidte om opprenskningstiltakene eller mangel på sådanne, publikumsråd Det nyanserte nyhetsbilde Hva kan gjøres under de rådende forhold? Hva gjøres for å "tekkes"skadelidte urimelige tiltak? De politiske ytringer i kjølvannet av større oljesøl

35 Forsikringsplikten i sjøl 197 Sertifikat som bevis Normalt utstedt av P&I-assurandøren Krav mot forsikringsgiver ( direct action )

36 forsikringsplikten i sjøl 197 Forsikringsgiver kan påberope seg begrensning og samme fritaksgrense som eier kunne ha gjort Forsikringsgiver kan opprette begrensningsfond

37 Takk for oppmerksomheten

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 1.0 (per 15.07.2009) Innhold 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvarlig forurensers ansvar og oppgaver 5 Varslingsplikt 5 Aksjonsplikt

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

Innledning til møte i Sjørettsforeningen mandag 10. februar 2003

Innledning til møte i Sjørettsforeningen mandag 10. februar 2003 Innledning til møte i Sjørettsforeningen mandag 10. februar 2003 REVISJON AV ATEN-KONVENSJONEN OM TRANSPORT AV PASSASJERER OG DERES BAGASJE TIL SJØS P&I KLUBBENES SYN - Kjetil Eivindstad, Gard Services

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT AGDER Oktober 2014 Jan Røilid 1 BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT - AGDER Innhold Del A. Administrativ del Side 1. Midt-Agder IUA sin organisering

Detaljer

Håndbok i krise- og beredskapsledelse

Håndbok i krise- og beredskapsledelse Håndbok i krise- og beredskapsledelse 2 «En organisasjons fremtid ligger sjelden i å gjøre dagens operasjoner bedre. Oftest ligger veien til suksess i å gjøre nye og annerledes ting» (Frank Henriksen)

Detaljer

RÅDGIVNING VED KJEMIKALIEUHELL RVK

RÅDGIVNING VED KJEMIKALIEUHELL RVK RÅDGIVNING VED KJEMIKALIEUHELL RVK En samarbeidsordning mellom Norsk Industri, Kystverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og industrien Revisjon 12.05.2015 RVK -konseptdokument revidert

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL Side 1 av 26 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL 1... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 1.1 Formål... 3 1.2 IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON... 4 1.3 Bemanningsliste... 5 1.4 Geografisk virkeområde... 6 1.5 Aksjonssentralene...

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

Beredskapsplan for 4H Norge

Beredskapsplan for 4H Norge Beredskapsplan for 4H Norge 1. Innledning 4H Norges overordnede beredskapsplan skisserer ansvar, organisering, beredskapsledelse og informasjon ved kriser, dvs. plutselige hendelser som akutt oppstått

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Server -havariet. fotoglimtet

Server -havariet. fotoglimtet fotoglimtet ALVORSTYNGET IDYLL: Beredskapsavdelingens Tom W. Hansen og leder for IUA Bergen region Gunvald Isaksen under rekognoseringstur ved Fedje i januar. (foto: IUA/Oddmund Lunde) Ny rekord for karttjenesten

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte uten skadepåpersonell,ytterligereskadepåmiljøellermaterielleverdier. NOFOogKystverketharderforutarbeidetdenneHMSpermen

Detaljer

HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh

HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh HVORDAN UNNGÅ Å SITTE MED SKADEEKSPONERINGER SOM IKKE ER DEKKET AV FORSIKRING? ved Andreas Meidell og Pål Lieungh 1 INNLEDNING Forsikring er kontraktsmessig avdekning mot risiko for skader og tap En OSV-reder

Detaljer

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Rapport IS-1984 Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 22.juli 15.25 Læring for bedre beredskap Umiddelbart etter eksplosjonen dirigerte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral helseressurser

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Cyberkriminalitet i fokus

Cyberkriminalitet i fokus www.pwc.no/crimesurvey Cyberkriminalitet i fokus Global Economic Crime Survey 2011 Resultater for Norge PwC gjennomfører undersøkelsene for å gi styrer og ledere bedre forutsetning for å identifisere risikoer

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server WWF 7. mars 2007 Foto: WWFs frivillige i aksjon under oppryddingen på Fedje WWF / Nina Jensen Utgitt

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer