PSYKISK HELSEVERNLOVEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PSYKISK HELSEVERNLOVEN"

Transkript

1 ADVOKATFIRMAET HOLM OG BENSON Medlemmer av Den Norske Advokatforening Sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 standarden PSYKISK HELSEVERNLOVEN INNLEDNING HENSYN BAK LOVEN 1. Forsvarlig grunnleggende rettsprinsipper 2. Pasientens behov og respekten for menneskeverdet PSYKISK HELSEVERN: BARN UNDER 16 ÅR I. FRIVILLIG PSYKISK HELSEVERN: FORELDRESAMTYKKE 1. Foreldreansvar alene 2. Foreldreansvar sammen 1. Samtykke: begge foreldrene 2. Unntak: avgjørelse innenfor daglig omsorg 3. Unntak: uinteressert eller ikke vil ta stilling til innleggelse 3. Ingen foreldre: verge 4. Barneverntjenesten har overtatt omsorgen 5. Barn over 12 år ikke enig: kontrollkommisjonen II. TVUNGET PSYKISK HELSEVERN: FORELDRESAMTYKKE 1. 3 uker: etter begjæring fra den faglig ansvarlige 2. Foreldresamtykke 1. Foreldreansvar 2. Barneverntjenesten har overtatt omsorgen 3. Skriftlig: grunnen til begjæringen og samtykket Høyesterettsadvokat John Steen Holm Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Advokat Tore Benson Postboks 223 Sjøgt. 27, 4. etg. Telefaks: Advokat Thomas Benson N-8001 Bodø N-8006 Bodø Bankgiro: Advokat Ingrid Holm Ellingsen Foretaksnr.: MVA

2 1. Grunnen til begjæringen 2. Skriftlig samtykke 4. Barn over 12 år ikke enig: kontrollkommisjonen III. PSYKISK HELSEVERN: UTEN FORELDRESAMTYKKE 1. Barnets eget samtykke 2. Nødrett 3. Øyeblikkelig hjelp 4. Barneverntjenesten: akuttvedtak 1. Helsepersonell: melding til barneverntjenesten 2. Barneverntjenesten eller påtalemyndigheten: akuttvedtak 3. Barneverntjenesten samtykker til helsehjelp 5. Fylkenemnda: langsiktige vedtak 1. Bvl. 4-10: Medisinsk undersøkelse og behandling. 2. Bvl. 4-11: Særlig behandlingsbehov 3. Bvl. 4-8 og 4-12: Omsorgsovertagelse 1. Barn psykisk lidelse: ikke får nødvendig behandling 2. Sikre helhetlig omsorgstilbud: omsorgsbase 4. Bvl. 4-24: Atferdsvansker 1. Barn: vist alvorlige atferdsvansker 2. Institusjonen: tilby barnet tilfredsstillende hjelp PSYKISK HELSEVERN: BARN OVER 16 ÅR I. FRIVILLIG PSYKISK HELSEVERN: SAMTYKKE FRA PASIENT 1. Informert samtykke 2. Utrykkelig eller stilltiende 3. Trekke sitt samtykke 4. Ikke har samtykkekompetanse 1. Kan bortfalle: fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk uviklingshemming 2. Samtykkekompetansen 1. Foreldresamtykke 2. Barneverntjenesten har overtatt omsorgen 3. Kun gyldig: barnet ikke er alvorlig sinnslidelse og ikke motsetter helsehjelp II. TVUNGET PSYKISK HELSEVERN: SKRIFTLIG SAMTYKKE SIDE 2

3 1. 3 uker: etter begjæring fra den faglig ansvarlige 2. Skriftlig: grunnen til begjæringen og samtykket 3. Klage til kontrollkommisjonen TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN: BARN OVER 16 ÅR I. LEGEUNDERSØKELSE 1. Frivillig legeundersøkelse 2. Tvungen legeundersøkelse 1. Vedtak om tvungen legeundersøkelse 1. Behov for undersøkelse 2. Unndra seg legeundersøkelse 2. Krav til saksbehandling 3. Gjennomføring av tvungen undersøkelse II. VILKÅRENE FOR TVUNGET PSYKISK HELSEVERN 1. Frivillig psykisk helsevern: forsøkt eller åpenbart formålsløst 2. Undersøkt av to leger: en uavhengig av den ansvarlige institusjon 1. Innleggende lege: uavhengig av den ansvarlige institusjon 2. Institusjonen: legeundersøkelse 3. Alvorlig sinnslidelse 1. Alvorlig sinnslidelse 1. Klar og aktiv psykose 2. Kronisk psykosesykdom: symptomfriheten skyldes antipsykotisk medikasjon 3. Manifeste avvikstilstander: ikke psykotisk karakter 2. Tilleggsvilkår: behandlingsvilkåret 1. Forbedringsalternativet 2. Forverringsalternativet 3. Tilleggsvilkår: farevilkåret 1. Eget liv og egen helse 2. Andres liv eller helse 4. Institusjonen: tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg 5. Pasienten: gitt anledning til å uttale seg 6. Helhetsvurdering: klart beste løsning III. TVUNGEN OBSERVASJON SIDE 3

4 1. Frivillig psykisk helsevern: forsøkt eller åpenbart formålsløst 2. Undersøkt av to leger: en uavhengig av den ansvarlige institusjon 3. Overveiende sannsynlig: fyller vilkårene for tvungent psykisk helsevern 4. Institusjonen: tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg 5. Pasienten: gitt anledning til å uttale seg 6. Helhetsvurdering: klart beste løsning 7. Tidsbegrenset 1. Begrenset: 10 dager 2. Strengt nødvendig: forlenges inntil 10 dager IV. KRAV TIL SAKSBEHANDLING 1. Faglig ansvarlige: egen personlig undersøkelse 2. Vedtak og grunnlaget: skal straks nedtegnes 3. Etterprøving av kontrollkommisjonen V. OPPHØR AV TVUNGET PSYKISK HELSEVERN 1. Vedtak om opphør av tvungen observasjon eller tvunget psykisk helsevern 1. Faglig ansvarlig stadig vurdere: vilkårene for tvungen observasjon/tvunget psykisk helsevern foreligger 2. Pasient og pårørende: be om at tvunget psykisk helsevern opphører 2. Kontrollundersøkelse av faglig ansvarlig 3. Opphør/forlengelse: kontrollkommisjonen 1. Tre måneder 2. Ett år 4. Klage til kontrollkommisjonen GJENNOMFØRING AV TVUNGET PSYKISK HELSEVERN I. INDIVIDUELL PLAN 1. Behov: langvarige og koordinerte tilbud SIDE 4

5 2. Kontrollkommisjonens kontroll: individuell plan 3. Den individuelle planens innhold II. VERN OM PERSONLIG INTEGRITET 1. Restriksjoner og tvang: strengt nødvendige 2. Pasientens selvbestemmelsesrett 1. Delta i utformingen av institusjonens daglige liv og andre forhold som berører den enkelte pasient 2. Dyrke sine private interesser og hobbyer 3. Tilgang til aktivitetstilbud 4. Anledning til daglige uteaktiviteter 3. Tas hensyn: enkeltes livssyn og kulturelle bakgrunn 4. Husordensreglement TVANGSVEDTAK: ALLE BARN I. GRENSESETTING: UNDER OMSORGSANSVARET II. SKJERMING 1. Innledning 1. Opphold på sitt eget rom eller på en skjermet enhet 2. Ikke fotfølging 2. Psykiske tilstand eller utagerende adferd: nødvendig 1. Psykiske tilstand 2. Utagerende adferd 3. Behandlingsmessige grunner eller av hensyn til andre pasienter 1. Behandlingsmessige grunner 2. Hensyn til andre pasienter 3. Nødvendig 4. Vedtaksfrist: 24 timer. Betydelig endring: 12 timer 5. Gjennomføringen av skjermingen 6. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten ugrunnet opphold SIDE 5

6 3. Vedtak: kan treffes inntil to uker om gangen 4. Vedtaket: beskrive skjermingens innhold og begrunnelsen for tiltaket 5. Skriftlig meddeles pasienten og opplyses om klageadgang 6. Fortløpende vurderes hvorvidt skjermingsvedtaket skal opprettholdes 7. Påklages til kontrollkommisjonen III. UNDERSØKELSE AV ROM OG EIENDELER SAMT KROPPSVISITASJON 1. Begrunnet mistanke: medikamenter, rusmidler, rømningshjelpemiddel eller farlig gjenstand 1. Pasientens rom og eiendeler 2. Kroppsvisitasjon 2. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten opphold 3. Påklages til kontrollkommisjonen IV. BESLAG 1. Medikamenter, rusmidler, rømningshjelpemiddel eller farlig gjenstand 1. Beslaglegges 2. Tilintetgjøres 2. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten opphold 3. Påklages til kontrollkommisjonen V. BRUK AV TVANGSMIDLER I INSTITUSJON 1. Personskade eller betydelig materiell skade 1. Skade seg selv eller andre 2. Avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting 2. Kun brukes: lempeligere midler har vist seg å være åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige 3. Tvangsmidler 1. Korttidsvirkende legemidler 2. Kortvarig fastholding 1. Avgrenses: holding i omsorgs- eller grensesettingssituasjoner 2. Bruk av fysisk makt: pasienten gjør motstand 4. Gjennomføringen av tvangsmidler SIDE 6

7 1. Så skånsom og omsorgsfull måte som mulig 2. Så kortvarig som mulig 3. Kontinuerlig tilsyn 5. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Akutt nødssituasjon: ansvarshavende ved avdelingen 3. Lege: enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler 4. Vedtak: skal nedtegnes uten ugrunnet opphold 6. Påklages til kontrollkommisjonen TVANGSVEDTAK: BARN OVER 16 ÅR I. BEHANDLING UTEN EGET SAMTYKKE 1. Faglig anerkjent psykiatrisk metode og forsvarlig klinisk praksis 2. Legemidler uten eget samtykke 1. Preparater som er registrert her i landet og med vanlig brukte doser 2. En gunstig virkning som klart oppveier ulempene ved eventuelle bivirkninger 3. Alvorlig spiseforstyrrelse - gis ernæring uten eget samtykke 1. Alvorlig spiseforstyrrelse 2. Strengt nødvendig behandlingsalternativ 4. Tilleggsvilkår 1. Forsøkt: frivillig behandling 2. Tilstrekkelig undersøkt: tilstanden og behovet for behandling 3. Behandlingstiltak: vesentlig bedring/unngår en vesentlig forverring av sykdommen pasientens tilstand 5. Gjennomføring av behandling 1. Gjennomføring av behandlingstiltak 2. Gjennomføring av behandling med legemidler 3. Gjennomføring av behandling med ernæringstilførsel 6. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten opphold 3. Vedtak: kan treffes inntil tre uker. Tre måneder for legemidler. 4. Vedtaket: begrunnelse og angivelse av den planlagte varigheten av behandlingen 5. Skriftlig meddeles pasienten og opplyses om klageadgang 6. Tidligst iverksettes: 48 timer etter at pasienten er underrettet om vedtaket 7. Vesentlige endringer: treffes nytt vedtak 8. Fortløpende vurderes hvorvidt behandlingsvedtaket skal opprettholdes 7. Påklages til fylkesmannen SIDE 7

8 II. FORBINDELSE MED OMVERDENEN 1. Rett: motta besøk og benytte telefon, samt sende og motta brev og pakker 2. Innskrenkes: inntil 14 dager 1. Sterke behandlingsmessige eller sterke velferdsmessige hensyn 2. Sterke hensyn til nærstående person gjør det nødvendig 3. Likevel rett: nødvendig informasjon om sine pårørende og forhold utenfor institusjonen som er av betydning for pasienten 4. Ubetinget rett til kontakt: offentlige myndigheter, prest og advokat 3. Postkontroll 4. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglige ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten ugrunnet opphold 5. Påklages til kontrollkommisjonen III. URINPRØVE 1. Urinprøve: avdekke rusmiddelmisbruk 1. Mistanke: rusmisbruk 2. Strengt nødvendig: helsehjelpen 2. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Påklages til kontrollkommisjonen IV. BRUK AV TVANGSMIDLER I INSTITUSJON 1. Tvangsmidler 1. Mekaniske tvangsmidler 2. Kortvarig anbringelse: låst eller stengt dør 2. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten ugrunnet opphold 3. Påklages til kontrollkommisjonen V. OVERFØRING UTEN SAMTYKKE 1. Vedtak om overføring 2. Påklages til kontrollkommisjonen SIDE 8

9 1. Pasienten eller vedkommendes nærmeste pårørende 2. Kontrollkommisjonen: urimelig 3. Ikke iverksettes: klagefristen er ute eller klagesaken er avgjort 4. Kan iverksettes: strengt nødvendig eller det er klart at vedtaket ikke vil bli påklaget SIDE 9

10 HELSEPERSONELLOVEN TAUSHETSPLIKT I. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSRETT 1. Hovedregel: taushetsplikt 1. Legems- eller sykdomsforhold 2. Personlige forhold 3. I egenskap av å være helsepersonell 2. Begrunnelsen: taushetsplikten 1. Rasjonell og betryggende forvaltning: helseopplysninger 2. Verne pasientens integritet og sikre befolkningens tillit helsetjenesten og helsepersonell 3. Informasjon: nødvendig for behandlingen 4. Hindre: unnlater å oppsøke helsetjenesten ved behov for helsehjelp 3. Samtykke til å gi informasjon 1. Barn under 16 år: foreldresamtykke 1. Foreldresamtykke eller barneverntjenesten 2. Unntak: ikke gis: grunner som bør respekteres 2. Barn over 16 år: Ikke har samtykkekompetanse: foreldresamtykke 4. Begrensninger i taushetsplikten 1. Kjent med opplysningene 2. Ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold 3. Individualiserende kjennetegn er utelatt 4. Tungtveiende private eller offentlige interesse 1. Motvirke skader av et visst omfang 2. Ikke ethvert brudd på straffelovgivningen: taushetsplikten vike 5. Fastsatt i lov eller i medhold av lov 5. Opplysninger: persons død 1. Gi opplysninger: vektige grunner 1. Avdødes antatte vilje 2. Opplysningenes art 3. Pårørende og samfunnets interesser 2. Nærmeste pårørende: rett til journalinnsyn 6. Opplysninger: samarbeidende personell 1. Samarbeidende personell: forsvarlig helsehjelp 2. Elektronisk bearbeiding, service eller vedlikehold 3. Personell: samme taushetsplikt som helsepersonell SIDE 10

11 7. Opplysninger: virksomhetens ledelse og til administrative systemer 1. Helsehjelp, eller for internkontroll og kvalitetssikring av tjeneste 2. Pasientadministrasjon: personnummer og opplysninger om diagnose, eventuelle hjelpebehov, tjenestetilbud, innskrivnings- og utskrivningsdato 8. Opplysninger: sakkyndig 9. Opplysninger: arbeidsgiver 10. Opplysninger: andre formål 11. Opplysninger: etterkontroll av særreaksjonene II. OPPLYSNINGSPLIKT 1. Pasienter: ikke råderett over informasjonen 2. Begrunnelsen: opplysningsplikt 1. Tilsyn og avvergelse av straffbare handlinger 2. Barn får forsvarlig oppvekstvilkår 3. Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket: tilsyn 1. Innledning 2. Begrunnelsen: sikre et forsvarlig tilsyn 3. Adgang til virksomhetens lokaler 4. De opplysninger som anses påkrevd 4. Nødetater: avverge alvorlig skade på person eller eiendom 1. Innledning 2. Begrunnelsen: nødvendig med samarbeid 3. Påtrengende nødvendig: verne om liv og helse 4. Avverge alvorlige skader på personer 5. Ikke gis opplysninger: ut over det som er nødvendig 5. Sosialtjenesten 1. Oppmerksom: bør føre til tiltak 2. Opplysningsplikt: gravid kvinne misbruker rusmidler: barnet vil bli født med skade 1. Grunn til å tro: gravid kvinne misbruker rusmidler 2. Barnet vil bli født med skade 3. Pålegg: sosialtjenesten 4. Samtykke bør forsøkes innhentet 5. Helseinstitusjoner: informasjonsansvarlig 6. Barneverntjenesten 1. Oppmerksom: føre til tiltak 2. Barn: mishandlet eller alvorlig omsorgssvikt 1. Fysisk og psykisk mishandling 2. Alvorlig omsorgssvikt: sosial tilpasning og adferd 3. Ikke krav om optimale forhold: vesentlig skade 3. Barn: vedvarende og alvorlige atferdsvansker 4. Etter pålegg: gi opplysninger SIDE 11

12 5. Samtykke bør forsøkes innhentet 6. Helseinstitusjoner: informasjonsansvarlig 7. Førerkort og sertifikat DOKUMENTASJONSPLIKT I. PLIKT TIL Å FØRE JOURNAL 1. Skal nedtegne eller registrere opplysninger 2. Begrunnelsen: faglig forsvarlig pasientbehandling 3. Journalen skal føres fortløpende 4. Helseinstitusjoner: journalansvarlig II. KRAV TIL JOURNALENS INNHOLD 1. Relevante og nødvendige opplysninger 2. Krav til innhold 1. Identifikasjonsopplysninger 2. Pårørende 3. Samtykkekompetanse 4. Når og hvordan helsehjelp er gitt 5. Pasientens helsetilstand 6. Diagnose og oppfølgning 7. Hvem som er journalansvarlig 8. Fravike gjeldende retningslinjer 9. Råd til pasient 10. Samtykket til eller motsatt seg nærmere angitt helsehjelp 11. Innsyn i journal og krav om retting og sletting 12. Utveksling av informasjon med annet helsepersonell 13. Pasientens faste lege og helsepersonell som har begjært innleggelse 14. Individuell plan 15. Sykmeldinger og attester 16. Sakkyndige uttalelser 17. Opplysninger til politi, barneverntjenesten, sosialtjenesten 18. Tvangsinnleggelser, annen bruk av tvang 19. Reservert seg mot apotekets generiske bytterett 3. Epikrise 1. Sammendrag av journalen 2. Sendes: innleggende/henvisende helsepersonell og pasientens faste lege 3. Sendes innen forsvarlig tid etter at helsehjelpen er avsluttet SIDE 12

13 4. Lett å forstå: kvalifisert helsepersonell 5. Fremgå hvem som har ført opplysningene III. PLIKT TIL Å GI PASIENTER INNSYN I JOURNAL 1. Rett til innsyn 2. Nektes innsyn 1. Fare for liv eller alvorlig helseskade 2. Klart utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten nær 3. Representant: rett til innsyn 1. Ikke innsyn: anses usikket 2. Lege og advokat: ikke nektes innsyn 4. Foreldres innsynsrett 1. Barn over 16 år 2. Barn under 16 år 1. Foreldreansvaret informeres 2. Ikke gis: grunner som bør respekteres 3. Informasjon: nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret 3. Barneverntjenesten har overtatt omsorgen 5. Pårørende: pasientens død IV. RETTING AV JOURNAL 1. Retting: feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller utsagn 2. Retting: føres på nytt eller datert rettelse 3. Retting avslås: retting og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen 4. Avslag på krav om retting kan påklages til Helsetilsynet V. SLETTING AV JOURNALOPPLYSNINGER 1. Ubetenkelig og ikke strider mot arkivloven 1. Ubetenkelig 2. Ikke strider mot arkivloven 3. Opplysningene: feilaktige/misvisende og føles belastende for pasienten 4. Åpenbart ikke er nødvendige: helsehjelp 2. Sletting avslås: kravet om sletting og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen SIDE 13

14 3. Avslag på krav om retting kan påklages til Helsetilsynet VI. SLETTE JOURNAL, OPPLYSNINGER ELLER UTSAGN: FØRT PÅ FEIL PERSON 1. Ført på feil person 2. Sletting avslås: kravet om sletting og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen 3. Avslag på krav om retting kan påklages til Helsetilsynet VII. OVERFØRING, UTLEVERING AV OG TILGANG TIL JOURNAL OG JOURNALOPPLYSNINGER 1. Nødvendig for å kunne gi helsehjelp på forsvarlig måte 2. Fremgå av journalen at annet helsepersonell er gitt tilgang VIII.ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL IX. OPPTEGNELSER OG JOURNAL SOM BEVIS SIDE 14

Uten samtykke men med rettigheter i psykisk helsevern. Målfrid J. Frahm Jensen (red.) Med bidrag fra Kjetil Hustoft, Terje Tørrissen, Jan Terje Omdal

Uten samtykke men med rettigheter i psykisk helsevern. Målfrid J. Frahm Jensen (red.) Med bidrag fra Kjetil Hustoft, Terje Tørrissen, Jan Terje Omdal Målfrid J. Frahm Jensen (red.) Med bidrag fra Kjetil Hustoft, Terje Tørrissen, Jan Terje Omdal Uten samtykke men med rettigheter i psykisk helsevern Tvangsinnleggelse og behandling, pasientrettigheter

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern

Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang IS-1370 Flere eksemplarer av denne rapporten kan bestilles fra trykksak@shdir.no eller på telefon 810 20 050 IS-1370 Sosial - og helsedirektoratet

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie

Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie 1 Spørsmålene: Hva er øyeblikkelig hjelp på de ulike nivåer både i somatikk og psykiatri

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Aksen forsvarlighet - uforsvarlighet. Ulik prioritering. Faglig forsvarlig virksomhet. Faglig forsvarlig virksomhet. Disclaimer.

Aksen forsvarlighet - uforsvarlighet. Ulik prioritering. Faglig forsvarlig virksomhet. Faglig forsvarlig virksomhet. Disclaimer. Disclaimer Husordensregler Karl Heinrik Melle Ikke jurist men en lovinteressert psykiater som er uenig med sentrale helsemyndigheters fortolkning av menneskerettigheter Konsekvensen av sentrale helsemyndigheters

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling En kvantitativ studie Use of compulsory care in outpatient treatment Maria Løvsletten Masteroppgave i psykisk helsearbeid, avdeling for Folkehelsefag Master of

Detaljer

26.08.2010 i Gulating lagmannsrett, 10-082289ASD-GULA/AVD2. Ankende part A Advokat Laila Kjærevik. Omsorgsdepartementet

26.08.2010 i Gulating lagmannsrett, 10-082289ASD-GULA/AVD2. Ankende part A Advokat Laila Kjærevik. Omsorgsdepartementet -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 26.08.2010 i Gulating lagmannsrett, 10-082289ASD-GULA/AVD2 Ankende part A Advokat Laila Kjærevik Ankemotpart Helse og Omsorgsdepartementet Advokat Ole Marius Emberland

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

Stor variasjon i tilsynssakene

Stor variasjon i tilsynssakene Stor variasjon i tilsynssakene Hendelsesbasert tilsyn er tilsyn med helsepersonell og virksomheter basert på informasjon om enkelthendelser som har skjedd. Tilsynsmyndigheten oppretter tilsynssaker blant

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer