PSYKISK HELSEVERNLOVEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PSYKISK HELSEVERNLOVEN"

Transkript

1 ADVOKATFIRMAET HOLM OG BENSON Medlemmer av Den Norske Advokatforening Sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 standarden PSYKISK HELSEVERNLOVEN INNLEDNING HENSYN BAK LOVEN 1. Forsvarlig grunnleggende rettsprinsipper 2. Pasientens behov og respekten for menneskeverdet PSYKISK HELSEVERN: BARN UNDER 16 ÅR I. FRIVILLIG PSYKISK HELSEVERN: FORELDRESAMTYKKE 1. Foreldreansvar alene 2. Foreldreansvar sammen 1. Samtykke: begge foreldrene 2. Unntak: avgjørelse innenfor daglig omsorg 3. Unntak: uinteressert eller ikke vil ta stilling til innleggelse 3. Ingen foreldre: verge 4. Barneverntjenesten har overtatt omsorgen 5. Barn over 12 år ikke enig: kontrollkommisjonen II. TVUNGET PSYKISK HELSEVERN: FORELDRESAMTYKKE 1. 3 uker: etter begjæring fra den faglig ansvarlige 2. Foreldresamtykke 1. Foreldreansvar 2. Barneverntjenesten har overtatt omsorgen 3. Skriftlig: grunnen til begjæringen og samtykket Høyesterettsadvokat John Steen Holm Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Advokat Tore Benson Postboks 223 Sjøgt. 27, 4. etg. Telefaks: Advokat Thomas Benson N-8001 Bodø N-8006 Bodø Bankgiro: Advokat Ingrid Holm Ellingsen Foretaksnr.: MVA

2 1. Grunnen til begjæringen 2. Skriftlig samtykke 4. Barn over 12 år ikke enig: kontrollkommisjonen III. PSYKISK HELSEVERN: UTEN FORELDRESAMTYKKE 1. Barnets eget samtykke 2. Nødrett 3. Øyeblikkelig hjelp 4. Barneverntjenesten: akuttvedtak 1. Helsepersonell: melding til barneverntjenesten 2. Barneverntjenesten eller påtalemyndigheten: akuttvedtak 3. Barneverntjenesten samtykker til helsehjelp 5. Fylkenemnda: langsiktige vedtak 1. Bvl. 4-10: Medisinsk undersøkelse og behandling. 2. Bvl. 4-11: Særlig behandlingsbehov 3. Bvl. 4-8 og 4-12: Omsorgsovertagelse 1. Barn psykisk lidelse: ikke får nødvendig behandling 2. Sikre helhetlig omsorgstilbud: omsorgsbase 4. Bvl. 4-24: Atferdsvansker 1. Barn: vist alvorlige atferdsvansker 2. Institusjonen: tilby barnet tilfredsstillende hjelp PSYKISK HELSEVERN: BARN OVER 16 ÅR I. FRIVILLIG PSYKISK HELSEVERN: SAMTYKKE FRA PASIENT 1. Informert samtykke 2. Utrykkelig eller stilltiende 3. Trekke sitt samtykke 4. Ikke har samtykkekompetanse 1. Kan bortfalle: fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk uviklingshemming 2. Samtykkekompetansen 1. Foreldresamtykke 2. Barneverntjenesten har overtatt omsorgen 3. Kun gyldig: barnet ikke er alvorlig sinnslidelse og ikke motsetter helsehjelp II. TVUNGET PSYKISK HELSEVERN: SKRIFTLIG SAMTYKKE SIDE 2

3 1. 3 uker: etter begjæring fra den faglig ansvarlige 2. Skriftlig: grunnen til begjæringen og samtykket 3. Klage til kontrollkommisjonen TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN: BARN OVER 16 ÅR I. LEGEUNDERSØKELSE 1. Frivillig legeundersøkelse 2. Tvungen legeundersøkelse 1. Vedtak om tvungen legeundersøkelse 1. Behov for undersøkelse 2. Unndra seg legeundersøkelse 2. Krav til saksbehandling 3. Gjennomføring av tvungen undersøkelse II. VILKÅRENE FOR TVUNGET PSYKISK HELSEVERN 1. Frivillig psykisk helsevern: forsøkt eller åpenbart formålsløst 2. Undersøkt av to leger: en uavhengig av den ansvarlige institusjon 1. Innleggende lege: uavhengig av den ansvarlige institusjon 2. Institusjonen: legeundersøkelse 3. Alvorlig sinnslidelse 1. Alvorlig sinnslidelse 1. Klar og aktiv psykose 2. Kronisk psykosesykdom: symptomfriheten skyldes antipsykotisk medikasjon 3. Manifeste avvikstilstander: ikke psykotisk karakter 2. Tilleggsvilkår: behandlingsvilkåret 1. Forbedringsalternativet 2. Forverringsalternativet 3. Tilleggsvilkår: farevilkåret 1. Eget liv og egen helse 2. Andres liv eller helse 4. Institusjonen: tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg 5. Pasienten: gitt anledning til å uttale seg 6. Helhetsvurdering: klart beste løsning III. TVUNGEN OBSERVASJON SIDE 3

4 1. Frivillig psykisk helsevern: forsøkt eller åpenbart formålsløst 2. Undersøkt av to leger: en uavhengig av den ansvarlige institusjon 3. Overveiende sannsynlig: fyller vilkårene for tvungent psykisk helsevern 4. Institusjonen: tilby pasienten tilfredsstillende behandling og omsorg 5. Pasienten: gitt anledning til å uttale seg 6. Helhetsvurdering: klart beste løsning 7. Tidsbegrenset 1. Begrenset: 10 dager 2. Strengt nødvendig: forlenges inntil 10 dager IV. KRAV TIL SAKSBEHANDLING 1. Faglig ansvarlige: egen personlig undersøkelse 2. Vedtak og grunnlaget: skal straks nedtegnes 3. Etterprøving av kontrollkommisjonen V. OPPHØR AV TVUNGET PSYKISK HELSEVERN 1. Vedtak om opphør av tvungen observasjon eller tvunget psykisk helsevern 1. Faglig ansvarlig stadig vurdere: vilkårene for tvungen observasjon/tvunget psykisk helsevern foreligger 2. Pasient og pårørende: be om at tvunget psykisk helsevern opphører 2. Kontrollundersøkelse av faglig ansvarlig 3. Opphør/forlengelse: kontrollkommisjonen 1. Tre måneder 2. Ett år 4. Klage til kontrollkommisjonen GJENNOMFØRING AV TVUNGET PSYKISK HELSEVERN I. INDIVIDUELL PLAN 1. Behov: langvarige og koordinerte tilbud SIDE 4

5 2. Kontrollkommisjonens kontroll: individuell plan 3. Den individuelle planens innhold II. VERN OM PERSONLIG INTEGRITET 1. Restriksjoner og tvang: strengt nødvendige 2. Pasientens selvbestemmelsesrett 1. Delta i utformingen av institusjonens daglige liv og andre forhold som berører den enkelte pasient 2. Dyrke sine private interesser og hobbyer 3. Tilgang til aktivitetstilbud 4. Anledning til daglige uteaktiviteter 3. Tas hensyn: enkeltes livssyn og kulturelle bakgrunn 4. Husordensreglement TVANGSVEDTAK: ALLE BARN I. GRENSESETTING: UNDER OMSORGSANSVARET II. SKJERMING 1. Innledning 1. Opphold på sitt eget rom eller på en skjermet enhet 2. Ikke fotfølging 2. Psykiske tilstand eller utagerende adferd: nødvendig 1. Psykiske tilstand 2. Utagerende adferd 3. Behandlingsmessige grunner eller av hensyn til andre pasienter 1. Behandlingsmessige grunner 2. Hensyn til andre pasienter 3. Nødvendig 4. Vedtaksfrist: 24 timer. Betydelig endring: 12 timer 5. Gjennomføringen av skjermingen 6. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten ugrunnet opphold SIDE 5

6 3. Vedtak: kan treffes inntil to uker om gangen 4. Vedtaket: beskrive skjermingens innhold og begrunnelsen for tiltaket 5. Skriftlig meddeles pasienten og opplyses om klageadgang 6. Fortløpende vurderes hvorvidt skjermingsvedtaket skal opprettholdes 7. Påklages til kontrollkommisjonen III. UNDERSØKELSE AV ROM OG EIENDELER SAMT KROPPSVISITASJON 1. Begrunnet mistanke: medikamenter, rusmidler, rømningshjelpemiddel eller farlig gjenstand 1. Pasientens rom og eiendeler 2. Kroppsvisitasjon 2. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten opphold 3. Påklages til kontrollkommisjonen IV. BESLAG 1. Medikamenter, rusmidler, rømningshjelpemiddel eller farlig gjenstand 1. Beslaglegges 2. Tilintetgjøres 2. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten opphold 3. Påklages til kontrollkommisjonen V. BRUK AV TVANGSMIDLER I INSTITUSJON 1. Personskade eller betydelig materiell skade 1. Skade seg selv eller andre 2. Avverge betydelig skade på bygninger, klær, inventar eller andre ting 2. Kun brukes: lempeligere midler har vist seg å være åpenbart forgjeves eller utilstrekkelige 3. Tvangsmidler 1. Korttidsvirkende legemidler 2. Kortvarig fastholding 1. Avgrenses: holding i omsorgs- eller grensesettingssituasjoner 2. Bruk av fysisk makt: pasienten gjør motstand 4. Gjennomføringen av tvangsmidler SIDE 6

7 1. Så skånsom og omsorgsfull måte som mulig 2. Så kortvarig som mulig 3. Kontinuerlig tilsyn 5. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Akutt nødssituasjon: ansvarshavende ved avdelingen 3. Lege: enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler 4. Vedtak: skal nedtegnes uten ugrunnet opphold 6. Påklages til kontrollkommisjonen TVANGSVEDTAK: BARN OVER 16 ÅR I. BEHANDLING UTEN EGET SAMTYKKE 1. Faglig anerkjent psykiatrisk metode og forsvarlig klinisk praksis 2. Legemidler uten eget samtykke 1. Preparater som er registrert her i landet og med vanlig brukte doser 2. En gunstig virkning som klart oppveier ulempene ved eventuelle bivirkninger 3. Alvorlig spiseforstyrrelse - gis ernæring uten eget samtykke 1. Alvorlig spiseforstyrrelse 2. Strengt nødvendig behandlingsalternativ 4. Tilleggsvilkår 1. Forsøkt: frivillig behandling 2. Tilstrekkelig undersøkt: tilstanden og behovet for behandling 3. Behandlingstiltak: vesentlig bedring/unngår en vesentlig forverring av sykdommen pasientens tilstand 5. Gjennomføring av behandling 1. Gjennomføring av behandlingstiltak 2. Gjennomføring av behandling med legemidler 3. Gjennomføring av behandling med ernæringstilførsel 6. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten opphold 3. Vedtak: kan treffes inntil tre uker. Tre måneder for legemidler. 4. Vedtaket: begrunnelse og angivelse av den planlagte varigheten av behandlingen 5. Skriftlig meddeles pasienten og opplyses om klageadgang 6. Tidligst iverksettes: 48 timer etter at pasienten er underrettet om vedtaket 7. Vesentlige endringer: treffes nytt vedtak 8. Fortløpende vurderes hvorvidt behandlingsvedtaket skal opprettholdes 7. Påklages til fylkesmannen SIDE 7

8 II. FORBINDELSE MED OMVERDENEN 1. Rett: motta besøk og benytte telefon, samt sende og motta brev og pakker 2. Innskrenkes: inntil 14 dager 1. Sterke behandlingsmessige eller sterke velferdsmessige hensyn 2. Sterke hensyn til nærstående person gjør det nødvendig 3. Likevel rett: nødvendig informasjon om sine pårørende og forhold utenfor institusjonen som er av betydning for pasienten 4. Ubetinget rett til kontakt: offentlige myndigheter, prest og advokat 3. Postkontroll 4. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglige ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten ugrunnet opphold 5. Påklages til kontrollkommisjonen III. URINPRØVE 1. Urinprøve: avdekke rusmiddelmisbruk 1. Mistanke: rusmisbruk 2. Strengt nødvendig: helsehjelpen 2. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Påklages til kontrollkommisjonen IV. BRUK AV TVANGSMIDLER I INSTITUSJON 1. Tvangsmidler 1. Mekaniske tvangsmidler 2. Kortvarig anbringelse: låst eller stengt dør 2. Krav til saksbehandling 1. Vedtak: faglig ansvarlige 2. Vedtak: skal nedtegnes uten ugrunnet opphold 3. Påklages til kontrollkommisjonen V. OVERFØRING UTEN SAMTYKKE 1. Vedtak om overføring 2. Påklages til kontrollkommisjonen SIDE 8

9 1. Pasienten eller vedkommendes nærmeste pårørende 2. Kontrollkommisjonen: urimelig 3. Ikke iverksettes: klagefristen er ute eller klagesaken er avgjort 4. Kan iverksettes: strengt nødvendig eller det er klart at vedtaket ikke vil bli påklaget SIDE 9

10 HELSEPERSONELLOVEN TAUSHETSPLIKT I. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSRETT 1. Hovedregel: taushetsplikt 1. Legems- eller sykdomsforhold 2. Personlige forhold 3. I egenskap av å være helsepersonell 2. Begrunnelsen: taushetsplikten 1. Rasjonell og betryggende forvaltning: helseopplysninger 2. Verne pasientens integritet og sikre befolkningens tillit helsetjenesten og helsepersonell 3. Informasjon: nødvendig for behandlingen 4. Hindre: unnlater å oppsøke helsetjenesten ved behov for helsehjelp 3. Samtykke til å gi informasjon 1. Barn under 16 år: foreldresamtykke 1. Foreldresamtykke eller barneverntjenesten 2. Unntak: ikke gis: grunner som bør respekteres 2. Barn over 16 år: Ikke har samtykkekompetanse: foreldresamtykke 4. Begrensninger i taushetsplikten 1. Kjent med opplysningene 2. Ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold 3. Individualiserende kjennetegn er utelatt 4. Tungtveiende private eller offentlige interesse 1. Motvirke skader av et visst omfang 2. Ikke ethvert brudd på straffelovgivningen: taushetsplikten vike 5. Fastsatt i lov eller i medhold av lov 5. Opplysninger: persons død 1. Gi opplysninger: vektige grunner 1. Avdødes antatte vilje 2. Opplysningenes art 3. Pårørende og samfunnets interesser 2. Nærmeste pårørende: rett til journalinnsyn 6. Opplysninger: samarbeidende personell 1. Samarbeidende personell: forsvarlig helsehjelp 2. Elektronisk bearbeiding, service eller vedlikehold 3. Personell: samme taushetsplikt som helsepersonell SIDE 10

11 7. Opplysninger: virksomhetens ledelse og til administrative systemer 1. Helsehjelp, eller for internkontroll og kvalitetssikring av tjeneste 2. Pasientadministrasjon: personnummer og opplysninger om diagnose, eventuelle hjelpebehov, tjenestetilbud, innskrivnings- og utskrivningsdato 8. Opplysninger: sakkyndig 9. Opplysninger: arbeidsgiver 10. Opplysninger: andre formål 11. Opplysninger: etterkontroll av særreaksjonene II. OPPLYSNINGSPLIKT 1. Pasienter: ikke råderett over informasjonen 2. Begrunnelsen: opplysningsplikt 1. Tilsyn og avvergelse av straffbare handlinger 2. Barn får forsvarlig oppvekstvilkår 3. Statens helsetilsyn og Helsetilsynet i fylket: tilsyn 1. Innledning 2. Begrunnelsen: sikre et forsvarlig tilsyn 3. Adgang til virksomhetens lokaler 4. De opplysninger som anses påkrevd 4. Nødetater: avverge alvorlig skade på person eller eiendom 1. Innledning 2. Begrunnelsen: nødvendig med samarbeid 3. Påtrengende nødvendig: verne om liv og helse 4. Avverge alvorlige skader på personer 5. Ikke gis opplysninger: ut over det som er nødvendig 5. Sosialtjenesten 1. Oppmerksom: bør føre til tiltak 2. Opplysningsplikt: gravid kvinne misbruker rusmidler: barnet vil bli født med skade 1. Grunn til å tro: gravid kvinne misbruker rusmidler 2. Barnet vil bli født med skade 3. Pålegg: sosialtjenesten 4. Samtykke bør forsøkes innhentet 5. Helseinstitusjoner: informasjonsansvarlig 6. Barneverntjenesten 1. Oppmerksom: føre til tiltak 2. Barn: mishandlet eller alvorlig omsorgssvikt 1. Fysisk og psykisk mishandling 2. Alvorlig omsorgssvikt: sosial tilpasning og adferd 3. Ikke krav om optimale forhold: vesentlig skade 3. Barn: vedvarende og alvorlige atferdsvansker 4. Etter pålegg: gi opplysninger SIDE 11

12 5. Samtykke bør forsøkes innhentet 6. Helseinstitusjoner: informasjonsansvarlig 7. Førerkort og sertifikat DOKUMENTASJONSPLIKT I. PLIKT TIL Å FØRE JOURNAL 1. Skal nedtegne eller registrere opplysninger 2. Begrunnelsen: faglig forsvarlig pasientbehandling 3. Journalen skal føres fortløpende 4. Helseinstitusjoner: journalansvarlig II. KRAV TIL JOURNALENS INNHOLD 1. Relevante og nødvendige opplysninger 2. Krav til innhold 1. Identifikasjonsopplysninger 2. Pårørende 3. Samtykkekompetanse 4. Når og hvordan helsehjelp er gitt 5. Pasientens helsetilstand 6. Diagnose og oppfølgning 7. Hvem som er journalansvarlig 8. Fravike gjeldende retningslinjer 9. Råd til pasient 10. Samtykket til eller motsatt seg nærmere angitt helsehjelp 11. Innsyn i journal og krav om retting og sletting 12. Utveksling av informasjon med annet helsepersonell 13. Pasientens faste lege og helsepersonell som har begjært innleggelse 14. Individuell plan 15. Sykmeldinger og attester 16. Sakkyndige uttalelser 17. Opplysninger til politi, barneverntjenesten, sosialtjenesten 18. Tvangsinnleggelser, annen bruk av tvang 19. Reservert seg mot apotekets generiske bytterett 3. Epikrise 1. Sammendrag av journalen 2. Sendes: innleggende/henvisende helsepersonell og pasientens faste lege 3. Sendes innen forsvarlig tid etter at helsehjelpen er avsluttet SIDE 12

13 4. Lett å forstå: kvalifisert helsepersonell 5. Fremgå hvem som har ført opplysningene III. PLIKT TIL Å GI PASIENTER INNSYN I JOURNAL 1. Rett til innsyn 2. Nektes innsyn 1. Fare for liv eller alvorlig helseskade 2. Klart utilrådelig av hensyn til personer som står pasienten nær 3. Representant: rett til innsyn 1. Ikke innsyn: anses usikket 2. Lege og advokat: ikke nektes innsyn 4. Foreldres innsynsrett 1. Barn over 16 år 2. Barn under 16 år 1. Foreldreansvaret informeres 2. Ikke gis: grunner som bør respekteres 3. Informasjon: nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret 3. Barneverntjenesten har overtatt omsorgen 5. Pårørende: pasientens død IV. RETTING AV JOURNAL 1. Retting: feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige opplysninger eller utsagn 2. Retting: føres på nytt eller datert rettelse 3. Retting avslås: retting og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen 4. Avslag på krav om retting kan påklages til Helsetilsynet V. SLETTING AV JOURNALOPPLYSNINGER 1. Ubetenkelig og ikke strider mot arkivloven 1. Ubetenkelig 2. Ikke strider mot arkivloven 3. Opplysningene: feilaktige/misvisende og føles belastende for pasienten 4. Åpenbart ikke er nødvendige: helsehjelp 2. Sletting avslås: kravet om sletting og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen SIDE 13

14 3. Avslag på krav om retting kan påklages til Helsetilsynet VI. SLETTE JOURNAL, OPPLYSNINGER ELLER UTSAGN: FØRT PÅ FEIL PERSON 1. Ført på feil person 2. Sletting avslås: kravet om sletting og begrunnelse for avslaget nedtegnes i journalen 3. Avslag på krav om retting kan påklages til Helsetilsynet VII. OVERFØRING, UTLEVERING AV OG TILGANG TIL JOURNAL OG JOURNALOPPLYSNINGER 1. Nødvendig for å kunne gi helsehjelp på forsvarlig måte 2. Fremgå av journalen at annet helsepersonell er gitt tilgang VIII.ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL IX. OPPTEGNELSER OG JOURNAL SOM BEVIS SIDE 14

TVANG PSYKISK KURS I SAMFUNNSMEDISIN HELSERETT OG SAKSBEHANDLING OSLO 24. OKTOBER 2012 HELSEVERNLOVEN. Linda Endrestad

TVANG PSYKISK KURS I SAMFUNNSMEDISIN HELSERETT OG SAKSBEHANDLING OSLO 24. OKTOBER 2012 HELSEVERNLOVEN. Linda Endrestad TVANG PSYKISK HELSEVERNLOVEN KURS I SAMFUNNSMEDISIN HELSERETT OG SAKSBEHANDLING OSLO 24. OKTOBER 2012 Linda Endrestad LOV OM ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV PSYKISK HELSEVERN Kap 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Taushetsplikten! *! Anne Kjersti Befring!

Taushetsplikten! *! Anne Kjersti Befring! Taushetsplikten! Anne Kjersti Befring! Hvorfor taushetsplikt?! Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke eller i dagligsamkvem med mennesker, som ikke burde bli kjent for andre, vil jeg

Detaljer

Internundervisning om taushetsplikt. Helle Devik Haugseter Jurist, Kvalitetsseksjonen

Internundervisning om taushetsplikt. Helle Devik Haugseter Jurist, Kvalitetsseksjonen Internundervisning om taushetsplikt Helle Devik Haugseter Jurist, Kvalitetsseksjonen Taushetsplikt De sentrale bestemmelsene Unntak: Hva kan man informere om til hvem? Pårørende Samarbeidende personell

Detaljer

Utarbeidet av overlege Kjersti Brænne for BUP-klinikk , revidert

Utarbeidet av overlege Kjersti Brænne for BUP-klinikk , revidert Lovtekster Utarbeidet av overlege Kjersti Brænne for BUP-klinikk 11.09.2009, revidert 18.01.2012. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (LOV 1999-07-02 Sist endret 2012-01-01 nr. 62)

Detaljer

Aktuelle lover. Pasientrettigheter. 1-3.Oppgaver under helsetjenesten. 1-1.Kommunens ansvar for helsetjeneste

Aktuelle lover. Pasientrettigheter. 1-3.Oppgaver under helsetjenesten. 1-1.Kommunens ansvar for helsetjeneste Aktuelle lover Pasientrettigheter John Chr. Fløvig Overlege/ universitetslektor Lov om helsetjenesten i kommunene Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. Pasientrettighetsloven Forvaltningsloven Psykisk helsevernloven

Detaljer

Plikten til å dokumentere

Plikten til å dokumentere Plikten til å dokumentere Disposisjon Overordnet om helselovgivning, herunder om dokumentasjon Formål med journalføring Hva betyr det å dokumentere? Journalbegrepet Hvem har plikt til å føre journal? Journalføringsplikten

Detaljer

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon.

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 12. desember 2002 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Gir helsepersonell adgang til å yte

Detaljer

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21.

Taushetsplikt. Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn. Nidaroskongressen 21. Taushetsplikt Taushetsrett, opplysningsplikt og meldeplikt Seniorrådgiver Pål Børresen, Statens helsetilsyn Nidaroskongressen 21. oktober 2013 fredag, 25. oktober 2013 Foredrag av Statens helsetilsyn 1

Detaljer

Dokumentasjon og innsyn

Dokumentasjon og innsyn 1 Dokumentasjon og innsyn Plikten til å føre pasientjournal Plikten følger av helsepersonelloven 39 Gjelder for alle som yter helsehjelp - også de som ikke er autorisert når de yter helsehjelp Unntak:

Detaljer

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland

Bildebredden må være 23,4cm. www.fylkesmannen.no/oppland Bildebredden må være 23,4cm Pasrl. 4-1 Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern. Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang Legal protection in the event of commitment to mental health care BOKMÅL Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN UTEN SAMTYKKE, MEN MED RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN 1 Juridiske rettigheter, lover og forskrifter. Hvem klager en til og hvordan? Praktisk veiledning. Dialog. Målfrid J. Frahm Jensen ass. fylkeslege

Detaljer

Tvang pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvang pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvang pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Kurs i samfunnsmedisin Helserett og saksbehandling Oslo 24. oktober 2012 Linda Endrestad 1 Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Detaljer

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Innholdet i fremstillingen 1. Oversikt over forskjellige

Detaljer

Pårørendeinvolvering. Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar

Pårørendeinvolvering. Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar Molde, Rica Seilet Hotell den 16.mars 2010 Alice Kjellevold Pårørendeinvolvering Pårørende gis generell informasjon

Detaljer

28.03.2014. Dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og innsynsrett. Hva er forsvarlighet? Er et hvert avvik uforsvarlig? Hva er forsvarlighet?

28.03.2014. Dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og innsynsrett. Hva er forsvarlighet? Er et hvert avvik uforsvarlig? Hva er forsvarlighet? «Styre for å styrke» Dokumentasjonsplikt, taushetsplikt og innsynsrett Vestnes 26.03.14 Kartlegging av virksomheten ved helsestasjoner i landet i 2011 Cato Innerdal Ass. fylkeslege Landsomfattende tilsyn

Detaljer

Rettssikkerhet. ved tvang. Legal protection in the event of commitment to mental health care. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL

Rettssikkerhet. ved tvang. Legal protection in the event of commitment to mental health care. Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern BOKMÅL Rettssikkerhet ved tvang BOKMÅL Legal protection in the event of commitment to mental health care Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern Du kan klage på... Kontrollkommisjonens oppgaver Kontrollkommisjonene

Detaljer

Selvbestemmelse, makt og tvang

Selvbestemmelse, makt og tvang Selvbestemmelse, makt og tvang Nærmere utdyping: Lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. IS-10/2008 Helge Garåsen

Detaljer

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Tvang og juss Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Velferdstjenester og rettssikkerhet Velferdstjenester skal tildeles under hensyntaken til den enkeltes behov og interesser, og

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

Informasjon om. pasientrettigheter

Informasjon om. pasientrettigheter Informasjon om pasientrettigheter Til våre pasienter og deres pårørende: Dersom du får tilbud om og velger å ta imot helsehjelp, har du rettigheter etter Lov om pasient - og brukerrettigheter. Loven skal

Detaljer

Tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Primærmedisinsk uke 27. oktober 2016 Linda Endrestad 1 Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Å yte nødvendig helsehjelp

Detaljer

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen og Pasient- og brukerrettighetsloven 4-6a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi

Detaljer

FYLKESLEGENS TIME. Erfaringer fra tilsynsmyndigheten Samtykkekompetanse vurdering og formulering Fylkeslege Pål Iden 15.09.2015

FYLKESLEGENS TIME. Erfaringer fra tilsynsmyndigheten Samtykkekompetanse vurdering og formulering Fylkeslege Pål Iden 15.09.2015 FYLKESLEGENS TIME Erfaringer fra tilsynsmyndigheten Samtykkekompetanse vurdering og formulering Fylkeslege Pål Iden 15.09.2015 1 Fylkeslegens time Litt om samtykke, generelt Samtykkekompetansevurdering

Detaljer

Plan for dagen Helsere. og saksbehandling Drammen 5. november 2014

Plan for dagen Helsere. og saksbehandling Drammen 5. november 2014 Plan for dagen Helsere. og saksbehandling Drammen 5. november 2014 Klagebehandling Re-ng, sle-ng, journalinnsyn Ansvar og delegasjon Kjøp av tjenester fra private Erfaringer og problems=llinger 1 Behandling

Detaljer

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). Som det fremgår av kapittel 1 er denne loven rettet inn mot pasienters rettigheter overfor helsetjenesten som er nærmere definert i 1-3. Apotek faller i de fleste tilfeller utenfor. Men kapittel 3 og 4.

Detaljer

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning

Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon, informasjon og medvirkning Kommunikasjon Kommunikasjon helsehjelp skjer mellom: Helsepersonell/andre hjelpere og Pasient/pårørende Jeg snakker her om kommunikasjon med pasient og pårørende

Detaljer

Forskrift om gjennomføring av rusomsorgen. Seniorrådgiver/ advokat Vårin Hellevik

Forskrift om gjennomføring av rusomsorgen. Seniorrådgiver/ advokat Vårin Hellevik Forskrift om gjennomføring av rusomsorgen Seniorrådgiver/ advokat Vårin Hellevik I tildelingsbrev av 2009 ble Helsedirektoratet bedt om å utarbeide forslag til forskrift for spesialisthelsetjenesten. I

Detaljer

Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A

Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A Læringsmål Være i stand til å identifisere situasjoner hvor det kan være aktuelt å bruke bestemmelsene i pasientrettighetsloven kap. 4A Forstå hva som menes med begrepene helsehjelp og samtykkekompetanse,

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Samtykke og tvang Juss og medisin. Jørgen Dahlberg

Samtykke og tvang Juss og medisin. Jørgen Dahlberg Samtykke og tvang Juss og medisin Jørgen Dahlberg Hlspl. 4. Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets

Detaljer

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt

Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Meldeplikt for Helsepersonellen oversikt Kurs i Samfunnsmedisin Oslo 25. oktober 2012 Linda Endrestad Taushetsplikt hovedregel Helsepersonelloven 21: Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller

Detaljer

Hensyn bak taushetsplikten

Hensyn bak taushetsplikten Hensyn bak taushetsplikten Følgende hensyn utgjør hovedbegrunnelsen for taushetspliktbestemmelsene: Hensynet til pasientens personvern Hensynet til tillitsforholdet mellom behandler og pasient/klient Hensynet

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie

Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie 1 Spørsmålene: Hva er øyeblikkelig hjelp på de ulike nivåer både i somatikk og psykiatri

Detaljer

Samtykkekompetanse og tvangshjemler. Randi Rosenqvist Ila fengsel

Samtykkekompetanse og tvangshjemler. Randi Rosenqvist Ila fengsel Samtykkekompetanse og tvangshjemler Randi Rosenqvist Ila fengsel randi.rosenqvist@kriminalomsorg.no 1 Psykiatrien har hatt «tvangshjemler» siden 1848 «Innleggelse uten eget samtykke» Pårørende (tutor),

Detaljer

FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Tvang i det psykiske helsevernet

FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Tvang i det psykiske helsevernet Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Tvang i det psykiske helsevernet Høsten 2013 Oversikt over psykisk helsevern Alminnelig legehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven (ikke tema

Detaljer

Velkommen som medlem av. kontrollkommisjon. i psykisk helsevern

Velkommen som medlem av. kontrollkommisjon. i psykisk helsevern Velkommen som medlem av kontrollkommisjon i psykisk helsevern Du har nettopp blitt oppnevnt som medlem i en kontrollkommisjon for de kommende fire årene. Du skal ta fatt på et arbeid som er ansvarsfullt

Detaljer

Dokumentasjon- hvorfor, hva og hvordan Eldreomsorgens ABC

Dokumentasjon- hvorfor, hva og hvordan Eldreomsorgens ABC Dokumentasjonhvorfor, hva og hvordan Eldreomsorgens ABC Journalføring Forskrift om pasientjournal (endret 2013) Retningslinjer i journalføring Helselovene LOV OM HELSEPERSONELL (HELSEPERSONELLOVEN). 1.

Detaljer

Selvbestemmelsesrett og samtykke

Selvbestemmelsesrett og samtykke 1 Selvbestemmelsesrett og samtykke Samtykke Samtykke vil si å tillate at en handling rammer en selv Det foreligger flere typer samtykke Det enkleste er samtykke avgitt av en person som fullt ut forstår

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 9-1. Formål

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A)

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1.ledd nr. 1 Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Somatisk helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse

Somatisk helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse Somatisk helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Turnuskurs 12.november 2014 Anne Tove Sivertsen Juridisk rådgiver fmtrats@fylkesmannen.no Gunn Elise

Detaljer

Besl. O. nr. 91. Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 12 ( ). År 1999 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 91. Jf. Innst. O. nr. 91 ( ) og Ot.prp. nr. 12 ( ). År 1999 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 91. Jf. Innst. O. nr. 91 (1998-99) og Ot.prp. nr. 12 (1998-99). År 1999 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).

Detaljer

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Anne Mette Haukland, rådgiver/jurist

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Anne Mette Haukland, rådgiver/jurist Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Anne Mette Haukland, rådgiver/jurist 1 Formål o 4A-1: «Formålet med reglene i dette kapittelet er å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade

Detaljer

EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven

EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven EPJ Standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven (HIS 80702:2015) DIPS-forum 2. juni 2016 Torbjørn Nystadnes, Direktoratet for e-helse Innhold Bakgrunn og historikk Formålet med standarden Generelt om

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Juridiske aspekter TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Definisjoner Generell lov contra særlov Generell taushetsplikt Profesjonsbestemt taushetsplikt Hva er taushetsplikt? Lovforbud

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL SAMLEFORSKRIFT FOR PSYKISK HELSEVERN

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL SAMLEFORSKRIFT FOR PSYKISK HELSEVERN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 Arkivsaksnr.: 10/12719-3 Dato: 12.11.2010 HØRING - FORSLAG TIL SAMLEFORSKRIFT FOR PSYKISK HELSEVERN INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG

Detaljer

L O V V E R K. Ad 1: INNLEGGELSE Øyeblikkelig hjelp Lov om spesialisthelsetjenesten:

L O V V E R K. Ad 1: INNLEGGELSE Øyeblikkelig hjelp Lov om spesialisthelsetjenesten: L O V V E R K 1. Innleggelse av barn og unge i psykiatrisk sykehus 2. Barnevernstiltak 3. Barns rettigheter i ulike aldre Aktuelle lover: Lov om spesialisthelsetjenesten (2001, med endringer 2012) Lov

Detaljer

Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune

Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune Alle som utfører tjenester eller arbeid for kommunen har taushetsplikt etter bestemmelsene i Forvaltningsloven 13 13 f For ansatte i helse- omsorg- og

Detaljer

Kapittel 9 eller kapittel 4A? Statens park Tønsberg 11. desember 2013 Linda Endrestad

Kapittel 9 eller kapittel 4A? Statens park Tønsberg 11. desember 2013 Linda Endrestad Kapittel 9 eller kapittel 4A? Statens park Tønsberg 11. desember 2013 Linda Endrestad Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 eller pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A? Helsehjelp faller utenfor

Detaljer

Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen

Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen Sigmund Freud - Grunnleggeren av psykoanalysen Psykisk helsevernloven 3-1. Legeundersøkelse Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt vedkommende for å bringe

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Pasient- og brukerombudet i Buskerud Vårt mandat: i kap 8 pbl Alle kan henvende seg på den måten de ønsker Kan være anonym, vi har taushetsplikt Gratis Vi kan bistå med hjelp til å klage, søke erstatning,

Detaljer

- mishandling av barn i hjemmet - andre former for alvorlig omsorgssvikt av barn - misbruk av rusmidler under graviditet

- mishandling av barn i hjemmet - andre former for alvorlig omsorgssvikt av barn - misbruk av rusmidler under graviditet Helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten ved mistanke om: IS-17/2006 - mishandling av barn i hjemmet - andre former for alvorlig omsorgssvikt

Detaljer

Dine rettigheter som pasient

Dine rettigheter som pasient Dine rettigheter som pasient Hvilke rettigheter har du som pasient? En pasients rettigheter blir primært regulert av pasientrettighetsloven. Pasientrettighetsloven Ifølge Sosial- og helsedirektoratet skal

Detaljer

Kommentar. Presentasjonen tar ikke for seg hele Helsepersonelloven Helsepersonelloven med kommentarer (Helsedirektoratet, 2012)

Kommentar. Presentasjonen tar ikke for seg hele Helsepersonelloven Helsepersonelloven med kommentarer (Helsedirektoratet, 2012) Helsepersonelloven Kommentar Presentasjonen tar ikke for seg hele Helsepersonelloven Helsepersonelloven med kommentarer (Helsedirektoratet, 2012) Formål Sikkerhet for pasienter Kvalitet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

SAMTYKKE TIL HELSEHJELP Medbestemmelse med verdighet og respekt? Jur.rådgiver Kjersti Harnes

SAMTYKKE TIL HELSEHJELP Medbestemmelse med verdighet og respekt? Jur.rådgiver Kjersti Harnes SAMTYKKE TIL HELSEHJELP Medbestemmelse med verdighet og respekt? Jur.rådgiver Kjersti Harnes Fra paternalisme til pasientautonomi Større bevissthet og fokus på pasientrettigheter, pasientens selvbestemmelse

Detaljer

Nasjonal psykiatri- og ruskonferanse Aktuelle lovforslag innen psykiatri og rusfeltet Kari Sønderland

Nasjonal psykiatri- og ruskonferanse Aktuelle lovforslag innen psykiatri og rusfeltet Kari Sønderland Nasjonal psykiatri- og ruskonferanse 2005 Aktuelle lovforslag innen psykiatri og rusfeltet Kari Sønderland Hvorfor lovreguleringer/endringer innen psykiatri/rus nå? Relativt nye lover Psykisk helsevernl.

Detaljer

Samtykke- og beslutningskompetanse

Samtykke- og beslutningskompetanse Samtykke- og beslutningskompetanse Primærmedisinsk uke 27. oktober 2016 Linda Endrestad 1 Samtykkekompetanse eller beslutningskompetanse? I lovgivningen er det manglende samtykkekompetanse som er brukt

Detaljer

DET KONGELIGE HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENT ENDRINGER I PSYKISK HELSEVERNLOVEN - VARSLING A V FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, NATTELÅSING AV PASIENTROM M.M.

DET KONGELIGE HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENT ENDRINGER I PSYKISK HELSEVERNLOVEN - VARSLING A V FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, NATTELÅSING AV PASIENTROM M.M. DET KONGELIGE HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENT Rundskriv Nr. Vår ref Dato I-4/2013 13/3500-09.09.2013 ENDRINGER I PSYKISK HELSEVERNLOVEN - VARSLING A V FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, NATTELÅSING AV PASIENTROM M.M.

Detaljer

Når skal vi varsle barnevernet? Jørgen Dahlberg

Når skal vi varsle barnevernet? Jørgen Dahlberg Når skal vi varsle barnevernet? Jørgen Dahlberg Hva sier jussen? Hva sier etikken? Oversikt over presentasjon Hva må vi varsle, hva bør vi varsle og hva kan vi varsle? Hvilke problemer står vi overfor?

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

OVERPRØVING AV HVA SKJER I ROGALAND? TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK Ass. fylkeslege Morten Hellang

OVERPRØVING AV HVA SKJER I ROGALAND? TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK Ass. fylkeslege Morten Hellang OVERPRØVING AV TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK HVA SKJER I ROGALAND? 29.04.2015 Ass. fylkeslege Morten Hellang 1 2013 Behandling uten eget samtykke Fylkesmennene behandlet i 2013 973 klager på vedtak om behandling

Detaljer

Landsomfattende tilsyn kapittel 4A. Dagssamling høsten 2013

Landsomfattende tilsyn kapittel 4A. Dagssamling høsten 2013 Landsomfattende tilsyn kapittel 4A Dagssamling høsten 2013 Tvil om tvang Oppsummering av landsomfattende tilsyn Rapport 5/2013 Gjennomføring av tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Er kunnskap om lovverket en forutsetning for å yte nødvendig helsehjelp til eldre? Kjersti Harnes, jur.rådgiver

Er kunnskap om lovverket en forutsetning for å yte nødvendig helsehjelp til eldre? Kjersti Harnes, jur.rådgiver Er kunnskap om lovverket en forutsetning for å yte nødvendig helsehjelp til eldre? Aktuelle temaer: Samtykkekompetansevurdering, reglene i pasientrettighetsloven kap.4 (gjelder også i psyk.helsevern) Nødvendig

Detaljer

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige - Utarbeidelse av begjæring om tiltak - Rollen som partsrepresentant i fylkesnemnda Stig Ravnestad Bergen kommune - kommuneadvokaten Del 1: Utarbeidelse av begjæring

Detaljer

Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp?

Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp? Hvordan hjelpe en pasient som ikke ønsker hjelp? Elena Selvåg 2014 Historie 1, Ole Ole, 46 år, har mye ufrivillige bevegeser, moderate svelgvansker, perioder med mye oppkast. Tett oppfølging fra hjemmesykepleier,

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A Formålet med pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A Sikre nødvendig helsehjelp for å unngå vesentlig helseskade Forebygge og begrense bruk av tvang Hvilke pasienter

Detaljer

SAKSBEHANDLINGSREGLENE

SAKSBEHANDLINGSREGLENE Det stilles strenge krav til saksbehandlingen ved bruk av tvang Det særskilte vedtaket om helsehjelp som skal fattes etter dette kapitlet treffes av det helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen

Detaljer

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi.

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi 6 semester Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Strategi nr 1: Journalføring må skje i henhold til lover og regler Strategi

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet: Unntatt fra offentlighet, jf. offl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5 Se veiledning for utfylling av vedtaksskjemaet

Detaljer

Grunnkurs B - helserett

Grunnkurs B - helserett Grunnkurs B - helserett Nidaroskongressen 22. oktober 2015 Cato Innerdal Ass. fylkeslege Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hva er tilsyn? Fylkesmannen er tillagt myndighet til å føre tilsyn med helse- og

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

Journalsnoking og bruk av tvang i helsevesenet

Journalsnoking og bruk av tvang i helsevesenet Journalsnoking og bruk av tvang i helsevesenet Vardø Rotary Klubb 3. august 2009 Advokat (H) Bjørnar Eilertsen Advokatfirma Bjørnar Eilertsen Tlf.: 22 73 40 13 Postboks 239 Lilleaker Mobiltlf.: 997 44

Detaljer

Høring - NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

Høring - NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet DET KONGELIGE HELSE-OG OMSORGSDEPARTEMENT Sevedlagtehøringsliste Deres ref Vår ref Dato 201102469 25.08.2 11 Høring - NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet Helse-og omsorgsdepartementet sendermeddettepåhøringnou2011:9økt

Detaljer

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN Kriminalomsorgsdirektoratet Nr: KDI 10/2015 Bufdir 22/2015 ISBN-nr: 978-82-8286-258-5 Dato: 06.11.2015 RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN 1. Innledning

Detaljer

Informert samtykke. bruk av tvang ved tannbehandling

Informert samtykke. bruk av tvang ved tannbehandling Informert samtykke versus bruk av tvang ved tannbehandling Gunhild V. Strand, Universitetet i Bergen ÅRSTAD TANNKLINIKK Informert samtykke Selvbestemmelse Pasientautonomi BEAUCHAMP et al Velgjørenhet plikten

Detaljer

Velferdsteknologi - rettslige problemstillinger

Velferdsteknologi - rettslige problemstillinger Velferdsteknologi - rettslige problemstillinger Klyvetunet 1. juni 2015 *** rådgiver/jurist Møyfrid Lillehaug, Skien kommune, Helse og velferd Hva er velferdsteknologi? Teknologiske virkemidler som kan

Detaljer

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Forord Helsetjenesten og politiet har ulike roller og oppgaver i samfunnet, men vil i noen tilfeller møte felles utfordringer

Detaljer

Tilsynserfaringer med dokumentasjon

Tilsynserfaringer med dokumentasjon Tilsynserfaringer med dokumentasjon Omsorgskonferansen 25.09.14 Ålesund Christian Bjelke Fylkeslege/direktør Sentrale lover: Pasient- og brukerrettighetsloven Helsepersonelloven Spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

Klager på helsepersonell

Klager på helsepersonell Klager på helsepersonell Molde 3. november 2015 Cato Innerdal Ass. fylkeslege Fylkesmannen i Møre og Romsdal Hva er tilsyn? Fylkesmannen er tillagt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus

Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus Taushetspliktreglene et hinder for forebygging av vold og overgrep? 6. November 2014, Sarpsborg Elisabeth Gording Stang Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Taushetsplikt, opplysningsrett og -plikt Taushetsplikt:

Detaljer

Taushetsplikten, muligheter og utfordringer for tverrfaglig samarbeid

Taushetsplikten, muligheter og utfordringer for tverrfaglig samarbeid Taushetsplikten, muligheter og utfordringer for tverrfaglig samarbeid Advokat (H) Stig Åkenes Johnsen Taushetsplikt; aktiv plikt til å hindre Opplysningsrett; adgang til å informere Opplysningsplikt; plikt

Detaljer

SAMTYKKEKOMPETANSE HVA, HVORDAN, MED HVEM

SAMTYKKEKOMPETANSE HVA, HVORDAN, MED HVEM SAMTYKKEKOMPETANSE HVA, HVORDAN, MED HVEM HVA SIER LOVVERKET? 4-1. Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag

Detaljer

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres Utkast til retningslinje for Allmennpsykiatrisk klinikk: Barn av psykisk syke foreldre 1. Bakgrunn I dag finnes det mye kunnskap om hvordan det er å vokse opp med foreldre som har alvorlig psykisk sykdom.

Detaljer

Behandling og deponering av pasientjournaler. IKA Finnmark IKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS

Behandling og deponering av pasientjournaler. IKA Finnmark IKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS Behandling og deponering av pasientjournaler IKA Finnmark IKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS Plan for kurset Dokumentasjon av helsehjelp Saksbehandling Søknader og vedtak Klagesaker Pasientjournaler

Detaljer

Dokumentasjon og litt til. Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Virksomhet behandling og rehabilitering

Dokumentasjon og litt til. Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Virksomhet behandling og rehabilitering Dokumentasjon og litt til Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Virksomhet behandling og rehabilitering Snakke om: Hvorfor dokumentere? Lovverk Hva er pasientjournalen Innhold i pasientjournalen Innsyn, sletting,

Detaljer

Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl. Overlege Dagfinn Green, St. Olavs Hospital

Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl. Overlege Dagfinn Green, St. Olavs Hospital Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl Overlege, St. Olavs Hospital Ulike rettsgrunnlag for å kunne yte helsehjelp 1. Eget samtykke som baseres på samtykkekompetanse (Pasient og brukerrettighetsloven) 2.

Detaljer

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell Tilbakeholdelse i institusjon av gravide rusmiddelmisbrukere 6-2a Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere ved Borgestadklinikken Vi har som mål å: Skape en god relasjon til den gravide kvinnen Skjerme

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Tvang og makt ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Tvang og makt ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning ROLF MAGNUS GRUNG Den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Tvang og makt ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Legalitetsprinsippet All inngripen i menneskers rettssfære

Detaljer