Fredrikstad kommune. Handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019"

Transkript

1 Fredrikstad kommune Handlingsplan Vedtatt av bystyret 19. juni 2015

2

3 INNHOLD INNLEDNING... 1 INNLEDENDE KOMMENTAR... 4 PLANFORUTSETNINGER... 5 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS) BALANSERT MÅLSTYRING ØKONOMISTYRING RAMMEBETINGELSER Driftsrammer og rammeforutsetninger Investeringsbudsjett og finansiering SEKSJON FOR KULTUR, MILJØ OG BYUTVIKLING SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST SEKSJON FOR HELSE OG VELFERD SEKSJON FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSUTVIKLING FREDRIKSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD VEDLEGG 1. Detaljoversikt investeringer

4

5 INNLEDNING Vedtatt handlingsplan har grunnlag i rådmannens forslag, slik at politiske prioriteringer er synliggjort som endringer i forhold til rådmannens dokument. Vår politikk bygger på rettferdighet og fellesskap. Vi vil føre en politikk som er forankret i et levende folkestyre, en bærekraftig utvikling og et sosialt og samfunnskritisk engasjement med fokus på demokratiutvikling og åpenhet. Vi vil at Fredrikstad skal være et samfunn med like muligheter for oss som bor her, et samfunn bygget på solidaritet og fellesskap mellom innbyggerne over kommunegrenser og over landegrenser. En sterk offentlig sektor, med gode offentlige tjenester, er det viktigste redskapet for å nå vårt mål om å levere tjenester av god kvalitet, og for å bidra til vekst og utvikling i privat sektor. Derfor sier bystyret: Et klart og utvetydig nei til all form for konkurranseutsetting av de grunnleggende velferdstjenestene som skole og omsorg. Nei til salg av kommunale selskaper. Et klart og utvetydig ja til å bygge ut velferden gjennom å bedre skolen, omsorgstjenestene og kulturtilbudet i stedet for skattekutt. Et klart og utvetydig ja til at nærings- og arbeidslivet har krav på forutsigbare kommunale rammebetingelser, rask og effektiv tilrettelegging og service med høy kvalitet. Et klart og utvetydig ja til at klimaplanen skal gjennomføres og miljøtiltak prioriteres. Det er en forutsetning å ha orden i økonomien for at kommunen skal kunne levere velferdstjenester til innbyggerne. Skal vi nå målene våre må vi bruke de store pengene på de store oppgavene. Innbyggertallet i Fredrikstad vokser. Likevel er det mange unge som flytter fra byen. Det er særlig ungdom med høy utdanning som flytter, og som gjør at fraflyttingen er utfordrende. Denne flyttestrømmen må vi snu ved å bidra til å skape flere jobber. Fredrikstad har høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. Det må derfor være et hovedmål å få flere bedrifter til å etablere seg her. Vi må sette oss mål om å øke antall arbeidsplasser i løpet av handlingsplanperioden. Næringsplanen legges til grunn for dette arbeidet. En næringsvennlig kommune er et konkurransefortrinn for bedriftene som er lokalisert her. Kommunen må gi rask respons på henvendelser fra næringslivet. Den må ha en effektiv og forutsigbar saksbehandling, og god kunnskap om næringslivets behov. Vi må styrke det etablerte arbeids- og næringslivet slik at virksomhetene blir, og utvikler seg, i byen vår. Vi vil sammen med det lokale næringslivet utvikle framtidas industri og næringsliv i Fredrikstad. Arbeidet med en bærekraftig næringsutvikling skal prioriteres. Miljøteknologi og arbeidet med lokal klimapolitikk vil være et viktig felles satsningsområde. Det er etablert et samarbeid med NCE Smart Energy om et Smart Cityprosjekt i Fredrikstad. Prosjektet vil kunne bidra til økt verdiskaping og ny teknologi innenfor klima og energi og bidra til å forsterke det pågående arbeidet med helse- og velferdsteknologi. Bystyret forplikter seg til å sette av deler av overskudd de kommende årene til å styrke det kommunale næringsfondet. Det ble satt av 17,5 millioner kroner i årene og i 2015 settes det av 8,0 millioner kroner. Næringsfondet er nå på ca. 17 millioner kroner. Næringsfondet og verdiskapningsmidler er viktig for å nå det ambisiøse målet om å skape flere arbeidsplasser enn befolkningsveksten tilsier. Målet er at kommune og næringsliv sammen skal bruke fondet til å bygge opp under felles mål for samfunnsutviklingen i Fredrikstad nedfelt i vedtatt næringsplan. Kultur og byutvikling er viktige satsningsområder for kommunen i et slikt partnerskap. Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold er viktige kompetanseinstitusjoner. Bystyret vil bidra til at disse fortsatt skal være i vår by ved å bruke kompetansen de besitter til å utvikle lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Vi er positive til å legge til rette for flere studentboliger. Kunnskap, kultur og klima er identifisert som viktige drivere i vedtatt kommuneplan, og vil ligge til Side 1

6 grunn for det arbeidet som skjer også innenfor resten av kommunens virksomhet, og i møte med næringsliv og frivillige aktører. Derfor har Fredrikstad kommune satset på blant annet: Belønningsmidler Bypakke Nedre Glomma Gratis ferge Bedre framkommelighet for gående og syklende i sentrum The Tall Ships Races Kommunal støtte til Hydrogenfabrikken Kommunal støtte til Litteraturhuset Kommunal støtte til Fredrikstad Seafoods Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad Kunstisbane på Værste Oppgradering av torgflater Sentrumsleder Omdømmeprosjekt Utvikling av Borg Havn IKS Omstilling Fredrikstad er en kommune med lave skatteinntekter og med store utgifter knyttet til levekår og folkehelse. Kommunen driver effektivt på de fleste områder. Vi bruker lite til administrasjon sammenlignet med andre kommuner. Likevel er det alltid nødvendig å lete etter muligheter for å bli mer effektiv. Bystyret legger inn midler som reduserer konsekvensene av den omstillingen som rådmannen foreslår i sitt forslag. Konkret betyr det for eksempel at det ikke vurderes som riktig å redusere rammene til helse- og velferd og utdanning og oppvekst. Bystyret erkjenner at foreslåtte styrkinger av rammen svekker bunnlinjen og dermed bufferne i budsjett og handlingsplaner. Bystyret mener derfor det er riktig å fortsette gjennomgangen av ressursbruk til administrasjon og ledelse for å sikre at vi får nok ut av ressursene. Det finnes dog et balansepunkt mellom hvor mye administrasjons- og ledelsesressurser vi benytter og evnen til å utvikle og følge opp tjenesteproduksjonen. Fredrikstad kommune er i en økonomisk situasjon som gjør at vi hele tiden må avveie hvor ressursene gir mest nytte. Prioriteringer i handlingsplanen Fredrikstad er en by med levekårsutfordringer. Lavt utdanningsnivå er en viktig forklaringsfaktor. Skolen i Fredrikstad har en avgjørende rolle i å løfte utdanningsnivået i Fredrikstad. Vi må våge å sette ambisiøse mål for Fredrikstadskolen. Vi trenger flere lærere i årene som kommer og vi har behov for mer ressurser til hele utdanningsløpet. Tidlig innsats må være en hovedstrategi. Kunnskap, kultur og klima er beskrevet som de viktigste driverne for Fredrikstadsamfunnet. Det offentlige bidraget til kunnskapsutvikling starter i barnehagen. Vi må ha oppmerksomheten rettet mot alle delene av utdanningsløpet slik at vi klarer å bidra til alle barns utvikling og utdanning. For mange er overgangene vanskelige: oppstart i barnehage, overgangen fra barnehage til grunnskole, fra grunnskole til videregående skole og fra videregående skole videre til studier eller arbeidsliv. Dette betinger et godt samarbeid i kommunen. Det må også vektlegges et godt samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen om å gjøre overgangene enklere slik at ungdom får optimal mulighet til utdanning. Kommunen og fylkeskommunen skal stimulere til et utdanningsløp som bidrar til at næringslivet i Fredrikstad gis vekst og muligheter for utvikling. Nøkkelen til et samfunn i utvikling er kunnskap og vi må hele tiden bli bedre for å ta igjen de forskjellene som har oppstått over tid. Side 2

7 Kunnskap handler om mye mer enn prosessen med å tilegne seg kunnskap. Det handler om å se og å ta i bruk nye muligheter innenfor næringslivet, men også i kommunens egen organisasjon. Det handler om å gi bedre omsorg, det handler om et kreativt kulturtilbud, om å ta hensyn til klimautfordringene og at kommunen skal være en arbeidsplass i utvikling som ser og utvikler kompetansen til hver enkelt ansatt. Det handler om et godt liv. Folkehelse og levekår Levekårsrapporten viser at Fredrikstadsamfunnet fortsatt har en vei å gå for å bedre levekår og folkehelse. Utfordringene er på flere områder og utgjør en rekke forhold som til sammen gir dårligere levekår for innbyggerne, enn i sammenlignbare kommuner. Det er en høyere andel som dør for tidlig, en høyere andel arbeidsledige og uførepensjonister og en lavere andel med høyere utdanning. Det er en høyere andel som ikke fullfører videregående skole i Fredrikstad, enn i Østfold og landet for øvrig. For å løfte kommunen framover er det to viktige innsatsområder: Utdanning og forebygging. Forebygging som favner bredt og foregår på fastlegekontoret så vel som på helsestasjonen. Forebygging som favner langt utover helsetjenestene, som for eksempel byutvikling sykkel og gangstier, alkoholpolitikk, fysisk aktivitet og mat i barnehagen. Samhandlingsreformens underliggende intensjon er forebygging. Forebygging for å demme opp for de utfordringene som ligger foran oss med et økende antall eldre, men også forebygging fordi god helse gir gode liv. Grunnlaget for god helse er kunnskap. God helse gir mulighet til å møte de utfordringene som ligger i hverdagen, kunne sørge for eget innkomme og leve bra med familie og venner. I handlingsplanen har bystyret lagt vekt på prioritering av oppvekstområdet med skoler og barnehager. Frisklivstilbud er etablert, formålet er blant annet å forebygge uheldig utvikling av kroniske lidelser. Bystyret vil videre satse på et forebyggende tilbud til eldre med formål om at den eldre befolkningen i større grad vil kunne bo i eget hjem og opprettholde god livskvalitet Side 3

8 INNLEDENDE KOMMENTAR Den innledende kommentaren er ikke justert etter Bystyrets vedtak. Med utgangspunkt i vedtatt kommuneplan, angir handlingsplanen overordnede mål og strategier for den kommende fire-års-perioden. Bystyret har vedtatt å skille overordnet handlingsplan og årlig budsjettarbeid for å bedre evnen til å tenke utover de årlige budsjetter. Dette er utgangspunktet for rådmannens forslag til handlingsplan Når denne handlingsplanen utarbeides, har vi en begrenset oversikt over rammebetingelser for den kommende planperioden. Kommuneproposisjonen gir noen signaler, men det er høstens statsbudsjett som gir de konkrete styringssignalene for budsjettåret 2016 og de etterfølgende årene i planperioden. Rådmannen legger derfor opp til revidering av foreliggende handlingsplan til bystyret i desember. Elementene i kommuneproposisjonen er ikke innarbeidet i denne handlingsplanen, men kommer som tilleggsopplysninger som formannskapet og bystyret selv må ta hensyn til. Vi har fire år bak oss med positive regnskapsresultater, men utvikling og analyser viser at vi har utfordringer som må møtes offensivt og målrettet for å skape en bærekraftig økonomi på lang sikt. Som rådmannen tidligere har påpekt, må den finansielle evnen til å produsere tjenestene være på nivå med de mål og ambisjoner bystyret legger til grunn for tjenesteproduksjonen. Rådmannen er fortsatt av den oppfatningen at det ikke er fullt samsvar mellom finansieringsevne og behov. Handlingsplanarbeidet må derfor styrke dette samsvaret for blant annet å unngå uheldige, overraskende og uønskede svingninger i tjenesteproduksjonen og negativ utvikling i økonomien. Gode tjenester forutsetter stabile og forutsigbare rammebetingelser. Dette er viktig for kommunens brukere, og for ansatte på alle nivåer som skal yte tjenestene. Fremtidig investeringsvolum er avgjørende for langsiktig samsvar mellom finansieringsevne og ambisjoner I forslag til handlingsplan, viderefører rådmannen premissene i gjeldende handlingsplan. Dette innebærer effektivisering, omstilling og omprioriteringer i den løpende driften slik bystyrets handlingsplan forutsetter. Rådmannen prioriterer arbeidet med innovasjon og fornying. Et lavere rentenivå gir kortsiktig er bedre handlingsrom som foreslås benyttet til økt egenfinansiering av investeringer og oppbygging av reserver. Driftsmessige reserver er nødvendig for å kunne skape en mer forutsigbar og robust organisasjon som er rustet til å møte framtidige endringer i rammebetingelser og økt behov etter tjenester. Varslede endringer i kommunenes inntekter med større vekt på skatteinntekter og selskapsskatt, innebærer ytterligere økt fokus på verdiskapning i Fredrikstadsamfunnet. Satsinger og prioriteringer i henhold til kommuneplanens premisser må prioriteres framover. Side 4

9 Kommuneplanen PLANFORUTSETNINGER Kommuneplanen legger føringer for de forskjellige partene i Fredrikstad-samfunnet og hva de kan bidra med for å nå målene. Partene er her definert som kommunen, næringslivet og befolkningen (representert ved lag og foreninger). Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede strategiske plandokumentet som beskriver langsiktige utfordringer og målsetninger for hele Fredrikstad-samfunnet. Kommuneplan , Samfunnsdelen, ble vedtatt av bystyret 10. februar Med visjonen Fredrikstad hvor det årnær sæ for alle legger kommuneplanen grunnlaget for en ønsket utvikling av Fredrikstad-samfunnet. Det årnær sæ gjennom en bevisst prioritering av: - Kunnskap - Kultur - Klima Det årnær sæ gjennom partnerskap, gjennom lokalt og regionalt samarbeid i tillegg til bevisst og forpliktende samarbeid med staten. Dette er avgjørende for at vi skal utvikle Fredrikstad-samfunnet i ønsket retning og nærme oss visjonen i kommuneplanen. Prioriteringen av de tre driverne Kunnskap, Kultur og Klima for 12-årsperioden er gjort på bakgrunn av at de er kilder til endring, noe som er bekreftet gjennom forskning. Driverne påvirker attraksjonskraften og verdiskapingen og vil indirekte virke positivt på tjenestekvalitet og -behov. Sammenhengen illustreres i følgende figur: Kommuneplanen er delt inn i seks innsatsområder og beskriver hovedutfordringer, mål og strategier nærmere for hvert av områdene. De tre driverne preger innsatsområdene og er førende for målsettingen og strategiene på hvert enkelt av dem for endring og attraktivitet, verdiskapning, tjenestebehov, økonomi og levekår, for å nevne noen viktige temaer. Denne sammenhengen uttrykkes gjennom følgende figur: Side 5

10 Målene i handlingsplanperioden for hvert tjenesteområde er utformet med utgangspunkt i målene i kommuneplanen. Mål i planperioden er grunnlaget for kommunens aktivitet, og dermed også et viktig ledd i operasjonaliseringen av kommuneplanens målsettinger. Kommunal planstrategi Planstrategi for Fredrikstad ble for første gang utarbeidet for Ny planstrategi skal vedtas for , senest ett år etter at et nytt bystyre er valgt. Den skal vise utfordringer, planbehov og prioriteringer for den kommende politiske perioden. Planstrategien skal vurdere behovet for rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Planstrategien skal ikke være uttømmende for all kommunal virksomhet, men vise hvilke plan og utredningsoppgaver Bystyret mener er nødvendig for å møte de utfordringene Fredrikstadsamfunnet står overfor. Arbeidet med ny planstrategi er satt i gang og grunnlagsdokumentet gjøres klart for politisk medvirkning fra oktober Det siktes mot ferdigstillelse i løpet av første kvartal Nasjonal Handlingsplan mot radikalisering Justis- og beredskapsdepartementet vedtok i juni 2014 en Nasjonal Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Planen inneholder 30 tiltak innen områdene kunnskap og kompetanse, samarbeid og koordinering, forebygging av tilvekst til ekstreme miljøer og bidrag til reintegrering, samt forebygging av radikalisering og rekruttering gjennom internett og internasjonalt samarbeid. Denne handlingsplanen legger føringer for kommunens egne handlingsplaner, strategivalg og tiltak. Befolkningsutviklingen Befolkningsutviklingen har flatet noe ut de siste årene, og det tyder på at vi kan ha nådd et skifte eller en endring i veksttakten. Befolkningsveksten for 2014 ble på 568 personer (eller 0,7 prosent), og vi må tilbake til 2006 for å finne tilsvarende lavt nivå på folketilveksten. Per 1. januar 2015 var det innbyggere i Fredrikstad. Fødselsoverskuddet er fortsatt lavt slik at befolkningsveksten i all hovedsak kommer av at flere flytter inn enn ut av Fredrikstad. Lavt fødselsoverskudd kan skyldes lav fruktbarhet, men det viser seg at Fredrikstad ikke har spesielt lave tall for samlet fruktbarhet (SFT, det antall barn en kvinne i gjennomsnitt får). Sammenlignet med landet ligger vi litt lavt, men ikke så lavt som for eksempel Oslo. Det er noe variasjon over tid, men det siste året har SFT vært på 1,7 i Fredrikstad. Det er imidlertid verdt å merke seg en nedadgående trend for fruktbarheten i Norge. Generasjonen som nå er i fødedyktig alder i Fredrikstad er noe mindre enn for landet. Side 6

11 Fødselsoverskuddet for 2014 var på 48 og i alt ble det født 761 barn i Dette er omtrent det nivået vi har hatt de siste årene. Med unntak av 2009 hvor det ble født 884 barn og med et fødselsoverskudd på 134. Dette året er imidlertid et unntaksår, men resultatet er at kullet med førsteklassinger ble stort i Prognoser: Lavalternativet Statistisk sentralbyrå kom i juni i 2014 med nye prognoser for befolkningsutviklingen fram til SSBs hovedalternativ (MMMM med middels anslag på alle komponentene fruktbarhet, dødelighet, innvandring og flytting), er noe nedjustert fra den forrige prognosen som kom i Dette skyldes først og fremst lavere anslag på innvandringen og høyere anslag på utvandringen slik at netto innvandring til Norge er nå forventet å bli noe lavere enn tidligere antatt. SSB kommer med nye prognoser i juni Det antas en fortsatt økende levealder og en relativt konstant fruktbarhet på rundt 1,8 for landet som helhet. Sentraliseringen innad i landet forventes også å fortsette. Samlet sett gir denne prognosen en fortsatt relativt sterk vekst for Fredrikstad. SSB poengterer også nødvendigheten av å ta hensyn til lokale forhold for å justere prognosene. I egne prognoser kan vi eksempelvis legge inn forutsetninger om boligbygging. Fredrikstad kommune bruker KOMPAS til dette arbeidet og har et boligbyggeprogram som er med på å styre hvor utviklingen forventes å komme innad i kommunen. Boligbyggeprogrammet er under rullering, i forbindelse med arbeidet med boligplanen. Boligplanen forventes å komme til politisk behandling før sommeren Denne kan gi nye føringer som igjen kan få konsekvenser for hvor i kommunen folketilveksten kommer, og hvordan befolkningssammensetningen blir. Boligbyggeprogrammet som ligger til grunn for prognosen vil følgelig endres, og dermed vil prognosen også endres. Befolkningsframskrivinger for Fredrikstad, alternative baner Kilde: KOMPAS og SSB MMMM (2014) KOMPAS, middels Snittvekst KOMPAS, lav For å vise noe av usikkerheten i anslagene tok vi i høst med flere mulige utviklingsbaner i figuren over. Her ser man også at KOMPAS mellom-alternativ ligger veldig tett opptil SSBs middel-alternativ, naturlig nok. I tillegg er det tatt med et lavalternativ som viser utviklingen gitt en redusert fruktbarhet (SFT lik 1,65 ), og en vedvarende lavere nettoflytting (700 per år). Vi ser nå at selv lav-alternativet framskrev en for høy befolkningsvekst. Noe som understreker at usikkerheten er stor. Spesielt i perioder hvor vi står overfor større endringer i trendene blir usikkerheten ekstra stor. Ettersom befolkningsveksten for 2014 var langt lavere enn forventet, ser vi her nærmere på lavalternativet. Det vil bli en ny og grundigere gjennomgang i forbindelse med utarbeiding av budsjettet for Side 7

12 Befolkningsframskriving for Fredrikstad, alternativ med 0,9 prosent årlig vekst Kilde: KOMPAS Vi kan stå overfor et skifte, der veksttakten vil komme noe ned, og ligge rundt 1 prosent i årlig tilvekst. Da vil det være litt under innbyggere i Fredrikstad i Befolkningsframskrivinger for Fredrikstad (lav-alternativet), yngre Kilde: KOMPAS Usikkerheten er spesielt stor for de yngste. Det er her endringene kommer først hvis det blir et skifte i for eksempel nettoflytting og fruktbarhet. Side 8

13 Befolkningsframskrivinger for Fredrikstad (lav-alternativet), eldre Kilde: KOMPAS For de eldste aldersgruppene er utviklingen relativt stabil, men vi ser vi en mulig større mobilitet. De eldste flytter imidlertid mer innad i kommunen. Det forventes en fortsatt vekst i antall eldre som figuren over viser. Det er stor usikkerhet knyttet til prognosen. Dette vil bli nærmere drøftet ved utarbeidelsen av budsjettet til høsten. Nedenfor er de reviderte tallene for lav-alternativet. Den faktiske utviklingen kan bli annerledes spesielt utover i planperioden og for de yngste aldersgruppene. Alder Totalt Alder Totalt Kilde: KOMPAS Side 9

14 Alternative scenarier? Telemarkforskning har gjennom prosjektet om stedsutvikling og attraktivitet ( ), laget scenarier for Fredrikstad og andre kommuner som er med i prosjektet. Disse avviker i stor grad fra SSB sine prognoser, da de følger en helt annen modell. Scenariene viser befolkningsutviklingen i ulike alternativer: Høy, lav og middels, avhengig av hvordan kommunens attraktivitet vurderes. Attraktivitet måles langs tre dimensjoner i denne modellen: Besøksattraktivitet, næringsattraktivitet og bostedsattraktivitet. I følge Telemarkforsknings analyse har Fredrikstad hatt høy attraktivitet som bosted, men scoret lavere på nærings- og besøksattraktivitet. Den høye bostedsattraktiviteten kobler Telemarkforskning til relativt lav boligbygging i Oslo-området. Dersom dette endres ved at boligbyggingen i Oslo og Akershus øker, vil dette påvirke Fredrikstads attraktivitet som bosted negativt. Telemarkforskning antyder at vi kan stå overfor et skifte, eventuelt en justering tilbake til en «normal-vekst», der årene er unntaksår med sterkere vekst. Dette underbygger vurderingene over, om at befolkningsutviklingen nå er nærmest lav-alternativet for vekst. Endringer i befolkningssammensetningen flere eldre, omtrent like mange barn Andelen eldre i befolkningen øker som følge av de store etterkrigskullene og en generell nedgang i dødelighet. Flere blir eldre, for landet sett under ett. Det er ikke gjort en egen analyse av dødelighet for Fredrikstad som kan avdekke om vi følger trendene eller ligger høyere. Dersom det følger de nasjonale trendene vil andelen eldre bli enda større spesielt lenger utover i perioden. Egen analyse av dødelighet kan komme i forbindelse med revidering av prognosene på sommeren I den foreløpige prognosen antydes det at antallet eldre over 80 år vil øke med om lag personer fram til 2026 til om lag Andelen i aldersgruppen vil øke fra om lag til Gitt at vi er på lavalternativet for vekst vil utviklingen blant de yngste være relativt stabil. Her er imidlertid tallene mest usikre, og følsomme for endringer i nettoflyttingen. Dette vil vi komme nærmere tilbake til når grunnlagsdataene er på plass og vi kan gjøre grundigere vurderinger. Innvandrerbefolkningen Per 1. januar 2015 var innvandrerbefolkningen (innvandrere og deres direkte etterkommere) 15,4 prosent av befolkningen. Generelt bor innvandrere mer sentralt og tettere enn den øvrige befolkningen. Dette gjelder spesielt for innvandrere fra land langt sør. Fredrikstad har mange ulike nasjonaliteter. Den største innvandrergruppen har bakgrunn fra Irak (1 916). Gruppen fra Bosnia og Kosovo er nest størst, med personer, mens den største veksten de senere år har kommet fra Polen (1 298). Hvordan utviklingen blir fremover er avhengig av flere forhold, blant annet den økonomiske utviklingen i Norge og i verden og behovet for arbeidskraft lokalt. Det forventes at innvandrerandelen i befolkningen vil øke opp mot 20 prosent i løpet av neste ti-årsperiode. Arbeidsledigheten for innvandrere er betydelig høyere enn ledigheten i befolkningen for øvrig. Dette gjelder spesielt for innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, deler av Oseania og Europa utenom EU. For denne befolkningsgruppen har arbeidsledigheten økt dramatisk. Det er nå registrert en ledighet på 18,7 prosent i denne gruppen. For befolkningen sett under ett er ledigheten på 4,4 prosent. Attraktivitet og levekår, mulige sammenhenger? Fredrikstad har, i likhet med Østfold for øvrig, store utfordringer når det gjelder utviklingen i sysselsetting og i næringslivet. En rekke indikatorene som brukes for å måle attraktivitet er sammenfallende med indikatorer vi bruker for å måle levekår. Spesielt kan vi trekke fram koblingen til arbeidslivet som viktig og utdanningsnivå i befolkningen. I juni 2014 forelå andre årgang av levekårskartleggingen for Fredrikstad. Denne viste at det fortsatt er store forskjeller internt i kommunen når det gjelder befolkningens levekår. Mønsteret fra den første Side 10

15 kartleggingen (i 2012) er relativt stabilt til tross for at indikatorene er noe justert. Vi har nå fått et standardisert indikatorsett som letter sammenligning med andre kommuner og med landet. For enkelte soner ser man en uheldig opphopning av levekårsutfordringer. Det er et mål å snu denne utviklingen. Figuren under viser rangeringen av sonene fra levekårskartleggingen For å nå målene om å bedre levekårene, få flere i arbeid og bedre befolkningens helsetilstand, er det viktig at vi jobber tverrfaglig og har et langsiktig tidsperspektiv. Det er helt vesentlig for å lykkes at det settes inn målbevisst arbeid med å bryte den sosiale arven, ved tidlig innsats. I tillegg må vi jobbe aktivt med næringsstruktur og øke tilknytningen til arbeidslivet. Kommunen jobber tett med Husbanken og bruker deres metodikk for områdeløft for å bedre levekår og utjevne sosial ulikhet i samsvar med våre overordnede mål. Det er bevilget midler til et forprosjekt om områdeløft fra Husbanken. Forprosjektet er i gang og vil pågå fram til høsten Det er i tillegg bevilget midler fra fylkeskommunen for å jobbe med levekår og kartlegge styrker og ressurser vi kan bygge videre på i de mest utsatte levekårssonene. Det skal holdes et fagseminar i juni 2015 der vi vil rapportere fra begge prosjektene. En suksessfaktor i dette arbeidet er at vi evner å jobbe tverrfaglig i kommunen. I tillegg må vi nå ut og engasjere partene i samfunnet som næringsliv og øvrig befolkning. Demografiske utfordringer Figuren nedenfor viser et anslag over demografikostnadene som Fredrikstad vil møte fram mot Figuren er hentet fra Kommunerapport for Fredrikstad i ASSS-nettverket 2014, og anslagene er i 2014-kroner. Beregningene omfatter sektorene grunnskole, pleie og omsorg, helsetjenesten, sosiale tjenester, barnevern og barnehager. Side 11

16 år 6-15 år år 67 år + Alle I følge disse beregningene vil Fredrikstad i gjennomsnitt måtte øke driftsutgiftene med om lag 41 millioner kroner årlig for å kunne videreføre tjenestetilbudet på nivå med landsgjennomsnittets standard og dekningsgrader for Av dette kan i gjennomsnitt om lag 21 millioner kroner årlig henføres til aldersgruppen 67 år og over, om lag 7 millioner kroner til aldersgruppen 6 15 år og om lag 6 millioner kroner til aldersgruppen 0 5 år. Fra 2015 til 2020 innebærer dette en økning i driftsutgiftene totalt på om lag 250 millioner kroner. Side 12

17 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS) Fredrikstad kommune er med i ASSS-samarbeidet Aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner. Dette er et samarbeid mellom de ti største kommunene i landet og KS Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Fredrikstad, Drammen, Sandnes og Tromsø. Hovedfokuset er analyse av styringsdata på aggregert nivå hvor det fokuseres på effektivisering gjennom kartlegging, analyse, læring og forbedringsarbeid. Det er omfattende nettverksarbeid gjennom året innenfor tjenesteområdene grunnskole, pleie og omsorg, sosialtjeneste, barnevern, barnehage, byggesak, kommunehelse, kultur, eiendom, samferdsel og religion, livssyn og gravplasser. Det utarbeides årlig en hovedrapport med sammenlikninger mellom kommunene og detaljerte rapporter for hver kommune. Rapportene gir analyser på fire hovedområder: Regnskaps- og finansanalyser. Forskjeller i inntektsgrunnlag, utgiftsbehov og ressursbruk. Ressursbruk og kvalitet på tjenesteområdene. Tjenesteproduksjon og effektivitet. I analysene nedenfor er det brukt konserntall basert på ureviderte regnskapstall for 2014 og foreløpige beregninger for ASSS-nettverket siden hoved- og kommunerapporter ikke blir offentliggjort før på høsten. Endringer og korrigeringer av tallene kan forekomme. Tallgrunnlaget er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov for å få mest mulig sammenliknbarhet. I framstillingen er det brukt konserntall. Konserntall innebærer at kommunale- og interkommunale foretak tas med i analysegrunnlaget slik at vi får en helhet i tjenesteproduksjonen og økt kvalitet i tallgrunnlaget som kan brukes til sammenlikninger mellom kommunene. Hovedtall for drift og investering for Fredrikstad kommune. Prosent av driftsinntekt. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0 7,0 2,6-3,1-3,8 2,6-11,7 Bto dr.res Renteinnt Renteutg Nto avdrag Nto dr.res Nto investutg -5,3 Oversk før lån Figuren over viser hovedtrekkene i Fredrikstad kommunes økonomiske utvikling i årene , og gir en oversikt over hovedtall knyttet til drift og investering sett opp mot våre driftsinntekter. Brutto driftsresultat viser forholdet mellom løpende driftsutgifter og inntekter. Det har vært en nominell vekst i samlede driftsinntekter fra 2012 til 2014, men samlede driftsutgifter har likevel en prosentvis større økning enn driftsinntektene de tre siste årene. En relativt stabil utvikling i renteinntekter og netto avdrag i prosent av driftsinntektene samtidig med noe lavere renteutgifter bidrar til en positiv netto resultatgrad, og et noe økt handlingsrom i løpet av treårsperioden. Netto investeringsutgifter er uendret fra 2013 til 2014, men økte fra 2012 til Kommunen har på samme tid en utfordring knyttet til økt lånevolum i løpet av treårsperioden. Side 13

18 Fri disponibel inntekt (korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift). Avvik fra landsgjennomsnittet. Kroner per innbygger Fri disponibel inntekt inkludert eiendomsskatt er lik den inntekten kommunen har anvendt til netto driftsutgifter, netto finansposter og netto driftsresultat. Netto driftsresultat viser hva som er igjen til sparing og egenkapital til investeringer. Kommuner med høyere inntekter enn gjennomsnittet kan i sum bruke mer ressurser til tjenesteproduksjon enn kommuner som ligger under snittet. Figuren viser at Fredrikstad ligger under gjennomsnittet for fri disponibel inntekt sammen med Sandnes, Bergen, Oslo, Kristiansand, Trondheim og Drammen. I figuren nedenfor ser vi hvordan Fredrikstad har anvendt de disponible inntektene. Avvik fra landsgjennomsnittet for Fredrikstad kommune korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov. Kroner per innbygger Disp innt Sum ISsekt ekskl adm Admin Sum Nto rente andre sekt avdrag Premie avvik Nto drift res Side 14

19 I Fredrikstad var disponibel inntekt per innbygger i kroner lavere enn landsgjennomsnittet. Det vil si at Fredrikstad hadde en mindreinntekt i forhold til landsgjennomsnittet på om lag 233 millioner kroner. Som det framgår av figuren bruker vi mindre enn landssnittet i kroner per innbygger på alle tjenesteområdene når disse er summert. Sum IS inkluderer tjenestene som inngår i utgiftsutjevningen i rammetilskuddet (grunnskole, pleie- og omsorg, kommunehelse, sosiale tjenester og barnevern med unntak av administrasjon som synliggjøres for seg selv). Andre sektorer inkluderer øvrige tjenester som kommunen yter innen kultur, teknisk, miljø og samfunnsutvikling. Figuren viser tydelig utfordringen som kommunen står foran en relativ lav fri disponibel inntekt og høy lånegjeld med høyere netto renter og avdrag enn snittet. Dette fører til at det er mindre å anvende på tjenesteområdene i forhold til landsgjennomsnittet. Den neste figuren viser hvordan vi prioriterer og disponerer inntektene. Summen av alle tjenestene pluss netto driftsresultat og netto renteutgifter og avdrag er lik disponibel inntekt. Figuren sier noe om vår fordeling av disponibel inntekt på ulike anvendelser sammenliknet med hvordan kommunene i gjennomsnitt har anvendt inntektene. Avvik fra landsgjennomsnitt gitt Fredrikstads inntektsgrunnlag korrigert for forskjeller i utgiftsbehov. Nettoutgifter ekskludert avskrivninger. Kroner per innbygger Figuren viser at vi bruker omtrent den samme andelen av disponible inntekter til grunnskole, barnevern, barnehage og administrasjon som landsgjennomsnittet. Vi ser også at vi prioriterer å bruke en større andel av de disponible inntektene til pleie og omsorg og netto renteutgifter og avdrag enn gjennomsnittet av landets kommuner. Den delen av inntektene som gikk til helse og omsorg i 2014 var omtrent 795 kroner høyere per innbygger enn landsgjennomsnittet. Den relativt store endringen fra 2012 til 2013 skyldes i stor grad merforbruk og endring av anordningsprinsipp for variabel lønn (engangsbelastning i 2013). For å kunne bruke mer på disse områdene, må kommunen bruke tilsvarende mindre på andre områder. I figuren ser vi at sosialtjenesten og tjenester utenfor inntektssystemet er områder som vi bruker en mindre andel av inntekten til enn gjennomsnittet av landets kommuner. For 2014 ser vi at avviket fra landsgjennomsnittet har økt både for tjenester i andre sektorer og netto driftsresultat sammenliknet med I 2013 var andelen av disponibel inntekt vi anvendte til netto driftsresultat om lag 830 kroner lavere per innbygger enn landsgjennomsnittet, mens for 2014 har denne andelen økt til omtrent 913 kroner mer per innbygger enn landsgjennomsnittet. Side 15

20 Balansert målstyring og avviksrapportering BALANSERT MÅLSTYRING Balansert målstyring innebærer at organisasjonen skal ha flere fokusområder som er viktige i forhold til styring, prioritering og ressursbruk. Fredrikstad kommune har fire fokusområder; økonomi, medarbeidere, brukere/kvalitet og interne prosesser. Balansert målstyring handler om å tydeliggjøre visjoner, strategier og mål og omsette disse til konkrete handlinger og tiltak. I praksis vil dette si at det skal være en tydelig kobling mellom kommunens plandokumenter og oppfølgingsarbeidet gjennom året. For eksempel kan strategiene som fremkommer i handlingsplanen brytes ned til konkrete målsettinger og tiltak. Underveis gjennom året vil det gi god styringsinformasjon om målene nås, alternativt vise behov for korreksjoner. Arbeidet med å definere gode indikatorer med utgangspunkt i strategi og plandokumenter skal etableres som en kontinuerlig prosess på lik linje med selve utarbeidelsen av plandokumentene og strategiene. Denne prosessen vil hele tiden være under utvikling. Det er viktig med en logisk sammenheng mellom kommunens sentrale styringsdokumenter og de indikatorene som målekortene består av. Verdiene må være målbare og påvirkbare, slik at balansert målstyring er en integrert del av ledelsesrollen. Dette vil være fokus i arbeidet fremover. Tjenesteområdene helse og velferd og utdanning og oppvekst vil prioriteres i første omgang. Fokuset på avviksrapportering i seksjonene har økt, men det er allikevel et stort forbedringspotensial på sikt. Det jobbes videre med å forbedre avviksrapporteringen, og det er derfor et mål å få en økning i antall meldte avvik. Samtidig vil det være fokus på å bedre kvaliteten på meldte avvik og forbedre behandlingen av avvikene. De saker som allerede kommer inn benyttes i forbedringsarbeidet, og det forventes en enda mer aktiv bruk av avvikssystemet. En positiv avvikskultur, som igjen vil være med å styrke kvaliteten på internkontrollen og kvalitetssystemet, anses som viktige faktorer for at det i 2015 også skal oppnås gode resultater innenfor de andre fokusområdene. Det gjennomføres brukerundersøkelser innenfor flere tjenesteområder. Det vil jobbes for å systematisere og samordne dette arbeidet, slik at brukerundersøkelsene i større grad kan bidra til styringsdata. Brukerundersøkelsene må også ses i sammenheng med kommunens årshjul for øvrig. Det er behov for en samordnet oversikt og plan for gjennomføring og analyse. Konkrete mål for 2016 innarbeides i høstens budsjettarbeid for Utviklingstabell samfunn Utviklingstabellen er ment å belyse samfunnets utviklingstrekk over en lengre tidshorisont. Dette omfatter indikatorer som ikke nødvendigvis er direkte påvirkbare av kommunens drift, men som sier noe om utviklingen i samfunnet. Det er viktig å se utviklingen på disse indikatorene i sammenheng med utviklingen i Norge som helhet. Eksempelvis er sysselsettingstallene i Fredrikstad nært knyttet til utviklingen i økonomien på landsbasis. Kilde for indikatorene er angitt, og det framgår i størst mulig grad av tabellen hva indikatoren måles i forhold til. Kildene for data er: Statistisk sentralbyrå (SSB), Folkehelseinstituttet (FHI), KOSTRA, egne uttak fra det offisielle eiendomsregisteret (Matrikkelen), egen rapportering fra Seksjon for regulering og teknisk drift (RTD) og KS kommunebarometer. Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på 116 nøkkeltall. Nøkkeltallene er gruppert og vektet innenfor de enkelte områdene. Tallene er korrigert for ulikheter i inntekt, i det hensikten er å vise hvor gode kommunene er i forhold til sine rammebetingelser. Side 16

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Årsrapport 2014. Fredrikstad kommune

Årsrapport 2014. Fredrikstad kommune Årsrapport 2014 Fredrikstad kommune INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 ØKONOMISK RESULTAT... 3 Økonomiske nøkkeltall... 4 Intern hovedoversikt... 6 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER... 8 BALANSERT

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte

Utgave 1-2013. Økonomiplanlegging for folkevalgte Utgave 1-2013 Økonomiplanlegging for folkevalgte Innholdsfortegnelse 5 råd for god økonomiplanlegging 1. Grip muligheten mulighetene for å realisere politiske ambisjoner øker med kvaliteten på økonomiplanarbeidet

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Stavanger Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Stavanger 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Sandnes Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Sandnes 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Fredrikstad KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Trondheim KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1!

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Økonomiplan 2012-2015 DEL I Innhold! VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Fylkesrådmannens forord 1! Sammendrag 2! Bakgrunn for økonomiplanen 4! Strategisaken 2011 (FT 24/11) 4! HOVEDOVERSIKTER 5!

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer