INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP 2014

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet Note 1: Arbeidskapital Note 2: Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Note 3: Pensjoner Note 4: Anleggsmidler Note 5: Aksjer og andeler i varig eie Note 6: Langsiktig gjeld Note 7: Avdrag på lån Note 8: Garantiansvar Note 9: Andre vesentlige forpliktelser Note 10: Avsetning og bruk av fond Note 11: Strykninger Note 12: Kapitalkonto Note 13: Investeringprosjekter Note 14: Selvkostområder Note 15: Vesentlige poster og transaksjoner i regnskapet Note 16: Retting av tidligere års feil

3 Regnskapsskjema 1A drift Regulert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue , , , ,40 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom Kompensasjon for merverdiavgift ,03 Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,43 Renteinntekter og utbytte , , , ,53 Gevinst finansielle intrumenter Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,83 Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån , , , ,85 Netto finansutgifter , , , ,15 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger , ,34 Til bundne avsetninger , ,56 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk ,83 Bruk av ubundne avsetninger , , ,00 Bruk av bundne avsetninger , ,68 Netto avsetninger , , ,39 Overført til investeringsregnskapet , ,42 Til fordeling drift , , , ,47 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,47 Regnskapsmessig merforbruk ,91 Regnskapsskjema 1B drift Regulert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Informasjon og publikumstjenesten inkl folkevalgte , , , ,26 Administrasjon og fellesutgifter , , , ,03 Skoler , , , ,76 Barnehager , , , ,34 Helse inkl KPPT , , , ,23 NAV Hole , , , ,78 Pleie, rehab. og omsorg , , , ,80 Tiltak funksjonshemmede , , , ,55 Plan og utvikling , , , ,11 Kultur og fritid , , , ,92 Teknisk drift / eiendom , , , ,34 Finansiell virksomhet , , , ,35 Årsoppgjørsfordelinger ,41 Fordelt til drift , , , ,47

4 Regnskapsskjema 2A investering REGNSKAP 2014 REGULERT BUDSJETT 2014 OPPRINNELIG BUDSJETT 2014 REGNSKAP 2013 INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER , , , ,63 UTLÅN OG FORSKUTTERINGER , ,55 KJØP AV AKSJER OG ANDELER , , ,00 AVDRAG PÅ LÅN , , , ,05 AVSETNINGER , ,19 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV , , , ,42 FINANSIERT SLIK: BRUK AV LÅNEMIDLER , , , ,00 INNTEKTER FRA SALG AV ANLEGGSMIDLER 3 000, ,00 TILSKUDD TIL INVESTERINGER , , ,00 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT , , ,00 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN OG REFUSJONER , , , ,87 ANDRE INNTEKTER SUM EKSTERN FINANSIERING , , , ,87 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET , ,42 BRUK AV AVSETNINGER , ,13 SUM FINANSIERING , , , ,42 UDEKKET/ UDISPONERT Regnskapsskjema 2B investering REGNSKAP 2014 REGULERT BUDSJETT 2014 OPPRINNELIG BUDSJETT 2014 REGNSKAP 2013 Investeringer i anleggsmidler: Informasjon og publikumstjenesten inkl folkevalgte , , , ,86 Administrasjon og fellesutgifter , , , ,43 Skoler , , , ,38 Barnehager ,10 Helse inkl KPPT NAV Hole Pleie, rehab. og omsorg , , ,94 Tiltak funksjonshemmede Plan og utvikling , , , ,25 Kultur og fritid , , , ,00 Teknisk drift / eiendom , , , ,67 Finansiell virksomhet ,00 Årsoppgjørsfordelinger Sum investeringer i anleggsmidler , , , ,63

5 Oversikt balanse REGNSKAP REGNSKAP EIENDELER ANLEGGSMIDLER , ,85 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG , ,75 UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER , ,12 UTLÅN , ,98 AKSJER OG ANDELER , ,00 PENSJONSMIDLER , ,00 OMLØPSMIDLER , ,78 KORTSIKTIGE FORDRINGER , ,29 PREMIEAVVIK , ,77 AKSJER OG ANDELER SERTIFIKATER OBLIGASJONER KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD , ,72 SUM EIENDELER , ,63 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL , ,05 DISPOSISJONSFOND , ,27 BUNDNE DRIFTSFOND , ,01 UBUNDNE INVESTERINGSFOND , ,22 BUNDNE INVESTERINGSFOND , ,05 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK ,91 UDISPONERT I INVESTERINGSREGNSKAP UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAP LIKVIDITETSRESERVE KAPITALKONTO , ,78 ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK (DRIFT) , ,72 ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRKER AK (INVESTERING) LANGSIKTIG GJELD , ,05 PENSJONSFORPLIKTELSE , ,04 IHENDEHAVEROBLIGASLÅN SERTIFIKATLÅN ANDRE LÅN , ,01 KORTSIKTIG GJELD , ,53 KASSEKREDITTLÅN ANNEN KORTSIKTIG GJELD , ,94 PREMIEAVVIK , ,59 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,63 MEMORIAKONTO UBRUKTE LÅNEMIDLER , ,25 ANDRE MEMORIAKONTI MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE , ,25

6 Økonomisk oversikt drift REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP BRUKERBETALINGER , , , ,70 ANDRE SALGS OG LEIEINNTEKTER , , , ,93 OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE , , , ,34 RAMMETILSKUDD , , , ,00 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER , , , ,00 ANDRE OVERFØRINGER , ,27 INNTEKTS OG FORMUESKATT , , , ,40 EIENDOMSSKATT ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER SUM DRIFTSINNTEKTER , , , ,64 LØNNSUTGIFTER , , , ,94 SOSIALE UTGIFTER , , , ,96 KJØP AV VARER OG TJ SOM INNGÅR I TJ.RODUKSJON , , , ,65 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PRODUKSJON , , , ,23 OVERFØRINGER , , , ,30 AVSKRIVNINGER , ,57 FORDELTE UTGIFTER , , , ,40 SUM DRIFTSUTGIFTER , , , ,25 BRUTTO DRIFTSRESULTAT , , , ,39 RENTEINTEKTER OG UTBYTTE , , , ,53 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN , , , ,00 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER , , , ,53 RENTEUTGIFTER OG LÅNEOMKOSTNINGER , , , ,83 AVDRAG PÅ LÅN , , , ,85 UTLÅN , , , ,00 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER , , , ,68 RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER , , , ,15 MOTPOST AVSKRIVNINGER , ,57 NETTO DRIFTSRESULTAT , , ,81 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSK.M. MINDREFORBRUK ,83 BRUK AV DISPOSISJONSFOND , , ,00 BRUK AV BUNDNE FOND , ,68 SUM BRUK AV AVSETNINGER , , ,51 OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAPET , ,42 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSK.M. MERFORBRUK AVSATT TIL DISPOSISJONSFOND , ,34 AVSATT TIL BUNDNE FOND , ,56 SUM AVSETNINGER , , ,32 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK ,91

7 Økonomisk oversikt investering REGULERT OPPRINNELIG REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP SALG AV DRIFTSMIDLER OG FAST EIENDOM 3 000, ,00 ANDRE SALGSINNTEKTER OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE , , ,68 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT , , ,00 STATLIGE OVERFØRINGER ,00 ANDRE OVERFØRINGER , , ,00 RENTEINNTEKTER OG UTBYTTE SUM INNTEKTER , , , ,68 LØNNSUTGIFER ,28 SOSIALE UTGIFTER 3 578,91 KJØP AV VARER OG TJ SOM INNGÅR I TJ.RODUKSJON , , , ,65 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER TJ.PRODUKSJON , ,76 OVERFØRINGER , ,03 RENTEUTGIFTER OG OMKOSTNINGER FORDELTE UTGIFTER SUM UTGIFTER , , , ,63 AVDRAG PÅ LÅN , , , ,05 UTLÅN , ,55 KJØP AV AKSJER OG ANDELER , , , ,00 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS UDEKKET AVSATT TIL UBUNDNE INVESTERINGSFOND , ,14 AVSATT TIL BUNDNE INVESTERINGSFOND , ,05 SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER , , , ,79 FINANSIERINGSBEHOV , , , ,74 BRUK AV LÅN , , , ,00 SALG AV AKSJER OG ANDELER ,00 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN , , , ,19 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAPET , ,42 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS UDISPONERT BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND ,00 BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND ,00 BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND ,13 SUM FINANSIERING , , , ,74 UDEKKET/UDISPONERT

8 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler Eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler dersom de forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Videre er fordringer knyttet til egen vare og tjenesteproduksjon samt markedsbaserte verdipapirer klassifisert som omløpsmidler, med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostninger i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelets utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Anleggsmidlene i balansen er delt opp i hht regnskapsforskriftens 8, dvs utfra økonomisk levetid/avskrivningsplan over 5, 10, 20, 40 og 50 år. I avskrivningsgruppe 1 inngår AM med både 3 og 5 års levetid. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

9 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter anleggsmiddelet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner m.v.) samt over og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunalog regionaldepartementet i dokument H2140 januar Merverdiavgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon Kommunen følger reglene i merverdiavgiftsloven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen merverdiavgiftskompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt merverdiavgift er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet for kommunesektoren.

10 Organisering av kommunens virksomhet 1. Kommunens organisering Den administrative organisasjonsmodell i Hole kommune gir den enkelte skole, barnehage, sykehjem osv. stor frihet til å finne kreative løsninger innenfor gitte rammer. Boksene til høyre er støtteenheter, mens de to kolonnene til venstre er driftsenheter som yter tjenester til innbyggerne. Hvert tjenesteområde har selvstendig personal og økonomiansvar. 2. Tjenester som løses i egne selskaper/foretak a. Oppgaver lagt til kommunale foretak i. ingen. b. Oppgaver lagt til interkommunalt samarbeid i. Skatteoppkreverfunksjonen Ringerike kommune ii. Brann og redning Ringerike kommune iii. Landbrukskontor Ringerike kommune c. Oppgaver lagt til interkommunale selskaper i. Renovasjon Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS ii. Arkiv Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS iii. Revisjon Buskerud Kommunerevisjon IKS 3. Tjenester løst av andre a. ingen.

11 Note 1 Endring i arbeidskapital Balanseregnskapet : Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon) Endring arbeidskapital i driftsog investeringsregnskap Endring arbeidskapital i balansen Differanse 0

12 Note 2 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Årsverk og likestilling Antall årsverk 465,25 469,6 462,5 Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 79,0 % 80,1 % 80,6 % Antall menn % andel menn 21,0 % 19,9 % 19,4 % Antall kvinner høyere stillinger % andel kvinner i høyere stillinger 65,2 % 63,6 % 59,1 % Antall menn i høyere stillinger % andel menn i høyere stillinger 34,8 % 36,3 % 34,8 % Med høyere stilling menes rådmann, kommunalsjef, tjenesteleder eller stabsstilling med rådmannen som nærmeste overordnede. Fordeling heltid/deltid Antall deltidsstillinger, årsverk 198,23 220,58 234,5 Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger, årsverk 167,99 185,67 203,5 % andel kvinner i deltidsstillinger 84,7 % 84,2 % 86,8 % Antall menn i deltidsstillinger, årsverk 30,24 34,91 31,0 % andel menn i deltidsstillinger 15,3 % 15,8 % 13,2 % Antall stillinger er høyt ettersom stillinger hvor for eksempel både den som er fast ansatt og den som er vikar, telles. Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører Årslønn og annen godtgjørelse til adm.sjef inkl pensjonsavtale Årslønn og annen godtgjørelse til ordfører inkl pensjonsavtale Adm.sjef har tilsetting på åremål fra til Revisjonshonorarer Regnskapsrevisjon Annen bistand Sum

13 Note 3 Pensjoner Hovedstørrelser fra aktuarberegning for 2014 KLP SPK 1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening (årets opptjening) Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Premieinnbetaling inkl adm.kostnader (forfalt premie) Utbetalte pensjoner (utbetalinger) a Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr Påløpt pensjonsforpliktelse (faktisk forpliktelse) Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Estimert verdi av pensjonsmidler (forventet) Verdi av pensjonsmidler (faktiske pensjonsmidler) Netto pensjonsforpliktelse (reestimert/virkelig) Estimert netto pensjonsforpliktelse Årets netto pensjonskostnad 1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad eks adm Beregnet premieavvik 54 Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader Avregning for tidligere år 13 Årets netto pensjonskostnad Premieavvik 2014 (+)positivt / ()negativt Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 14a Arbeidsgiveravgift av premieavviket Akkumulert og amortisert premieavvik Antall år premiavvik skal dekkes inn på (1 eller 7) 7 7 Akkumulert premiavvik Premieavvik tidligere år a Arbeidsgiveravgift Akkumulert premieavvik a Akkumulert arbeidsgiveravgift av Årets estimatavvik 17 Estimatavvik forpliktelse Estimatavvik pensjonsmidler Brutto estimatavvik Spesifisert pensjonsforpliktelse 20 Påløpt pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik forpliktelse Estimert påløpt pensjonsforpliktelse = UB Spesifiserte pensjonsmidler 23 Verdi av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse (før avgift) a Arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Forventet avkastning 4,65 % 4,35 % Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 % Forventet Gregulering/pensjonsregulering 2,97 % 2,97 % Premieavviket tilbakeføres igjen med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere og med 1/10 per år for premieavvik oppstått i Premieavvikene oppstått fra 2002 til 2012 har blitt tilbakeført igjen året etter at premieavviket oppstod.

14 Note 4 Anleggsmidler Eiendeler Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 EDButstyr, kontormaskiner og lignende. Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Avskr plan 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivingsplan i henhold til regnskapsforskriftens 8. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Sum Bokført verdi , , , , , ,53 Tilgang (aktivering) i regnskapsåret , , , , , ,49 Avgang (salg) i regnskapsåret Avskrivninger i regnskapsåret ( ,00) ( ,00) ( ,75) ( ,12) ( ,00) ( ,87) Nedskrivninger ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) Reverserte nedskrivninger Bokført verdi , , , , , ,15 Av bokført verdi utgjør finansielle leieavtaler med 3 års avskriving: , ,67

15 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie Balanseført Balanseført Henvisning verdi verdi Selskapets navn balansen Ringerikskraft AS kr kr Buskerud kommunerevisjon IKS kr kr Biblioteksentralen AL kr 900 kr 900 Hadeland og Ringerike avfall kr kr Ringeriksbadet AS kr kr Ringeriksbadet IKS andel kr kr Vestviken 110 IKS andel kr kr Flerbrukshallen AS (org.nr kr kr Regionalt Kulturhus Ringer kr kr A/L Ringerike kornsilo kr kr Veien kulturminnepark kr kr Menova AS kr kr Ringerike utvikling AS kr kr Elstangen AS kr kr Egenkapitalinnskudd KLP kr kr Sum kr kr

16 Note 6 Langsiktig gjeld Fordeling av langsiktig gjeld: Lån til investeringer Lån til kirkelige formål Startlån og formidlingslån Finansielle leieavtaler Sum bokført langsiktig gjeld Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser Langsiktig gjeld med fast rente : Langsiktig gjeld med flytende rente : Langs.gjeld Gj.sn rente kr ,94 % kr ,90 % Langsiktig gjeld med fast rente Lån nr. Volum (mill.) Siste forfall Rentebinding til Betaler Finansreglementet 1 kr ,940 5

17 Note 7 Avdrag på lån Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) 50 nr. 7, ved å : beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Bergnet minimumsavdrag Avvik Det er i 2014 betalt kr ,51 mindre enn lovens krav til minste avdrag. Slike utgiftsførte ubetalte avdrag skal benyttes til betaling av avdrag, til å redusere opptatt beløp ved låneopptak eller ved refinansiering av lån. Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån. Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond (bundet investeringsfond) Mottatte avdrag på startlån Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet Avsetning til/bruk av avdragsfond Saldo avdragsfond

18 Note 8 Garantiansvar Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier KRD 2. februar Kommunen gir garantier som simpel kausjon. Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til: Org. Nr Garantibeløp Garantien utløper Garanti for depositum, husleie Garanti for depositum, husleie Garanti for depositum, husleie Garanti for depositum, husleie Garanti for depositum, husleie Garanti for depositum, husleie Garanti for depositum, husleie Garanti for depositum, husleie Garanti for depositum, husleie Garanti for depositum, husleie Garanti for tannbeh. NAV Ikke tidsbegrenset Garanti for tannbeh. NAV IKA Kongsberg interkommunalt arkiv Kommunens andel av totalgjeld nytt akrivbygg Totalt garantibeløp alle garantier Kommunen har i løpet av regnskapsåret ikke måttet innfri noen garantier.

19 Note 9 Andre vesentlige forpliktelser Årlig driftutgift Avtalen utløper Finansiell leasing, bærbare pc til elevene på HUS Finansiell leasing, bærbare pc til elevene på HUS Finansiell leasing, bærbare pc til elevene på HUS Leasingbil hjemmetjenestene JV Leasingbil hjemmetjenestene JV Leasingbil hjemmetjenestene JV Leasingbil hjemmetjenestene JV Leasingbil hjemmetjenestene JV Leasingbil hjemmetjenestene JV Leasingbil hjemmetjenestene JV Leasingbil hjemmetjenestene JV Leasingbil Sundjordet JV Leasingbil NAV JV Leasingbil Arbeidssenteret JV Leiekontrakt: Kjellebergsenteret (inkl. tilrettelegging/oppussing) Kjellebergsenteret Fra til Vikstunet omsorgsboliger, bibliotek og barnehage Helgelandsmoen barnehage Frisklivsentral Helgelandsmoen 2 kontorer Leie av Svendsrud

20 Note 10 Avsetning og bruk av fond Beholdning Avsetninger Bruk av fond i driftsregnskap et Bruk av fond i inv.regnskapet Beholdning Disposisjonsfond kr kr kr kr kr Bundne driftsfond kr kr kr kr kr Ubundne investeringsfond kr kr kr kr Bundne investeringsfond kr kr kr kr Samlede avsetninger og bruk av avsetninger kr kr kr kr kr Bruk av og avsetning til fond Beholdning Avsetninger Bruk av fond Beholdning Disposisjonsfond Regnskapsskjema 1A Disposisjonsfond kr kr kr Opprinnelig budsjett kr kr Justert budsjett kr Regnskapsskjema 1B Plan og utvikling kr kr kr kr (20 000) Kultur og fritid kr kr kr kr (95 451) Sum disposisjonsfond regnskapsskjema 1B kr kr kr kr ( ) Sum disposisjonsfond kr kr kr kr Bundne driftsfond Regnskapsskjema 1B Informasjon og publikumstjenesten inkl folkevalgte kr kr kr kr Administrasjon og fellesutgifter kr kr kr kr Skoler kr kr kr kr Barnehager kr kr kr kr Helse inkl KPPT kr kr kr kr NAV Hole kr kr kr kr Pleie, rehab. og omsorg kr kr kr kr Plan og utvikling kr kr kr kr Kultur og fritid kr kr kr kr Teknisk drift / eiendom kr kr kr kr Finansiell virksomhet kr kr kr kr Sum bundne driftsfond regnskapsskjema 1B kr kr kr kr Regnskapsskjema 2B Pleie, rehab. og omsorg kr kr (38 000) Sum bundne driftsfond regnskapsskjema 2B kr kr kr kr (38 000) Sum bundne driftsfond kr kr kr kr Overføring til investeringsregnskapet Regnskapsskjema 1A Overføring til investeringsregnskapet kr kr kr kr Opprinnelig budsjett kr kr Justert budsjett kr kr Bundne fond Beholdning Avsetninger Bruk av fond Beholdning Bundne driftsfond Selvkostfond kr kr kr kr Ubrukte øremerkede tilskudd kr kr kr kr Gavemidler kr kr kr kr Øvrige bundne driftsfond kr kr kr kr Sum kr kr kr kr Bundne investeringsfond Startlån kr kr kr kr Øvrige bundne investeringsfond kr kr kr kr Sum kr kr kr kr

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer