OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende. mot

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT DOM. 08.10.2013 i Oslo tingrett, 12-185313TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende. mot"

Transkript

1 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: i Oslo tingrett, TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende Saken gjelder: Gyldigheten av derivatavtaler Bremanger kommune Advokat Ulf Martin Veel Larsen mot Danske Bank Advokat Ian William Kenworthy Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Saken gjelder Spørsmål om gyldigheten av derivatavtaler inngått mellom Bremanger kommune og Fokus Bank ASA (nå Danske Bank A/S) i perioden september 2006 til februar Fremstilling av saken Bremanger kommune ("kommunen") er en kystkommune i Sogn og Fjordane fylke med ca innbyggere. Kommunen er vertskommune for en rekke større kraftutbygginger som bl.a. er blitt gjennomført for å forsyne Elkem ASA Bremanger Smelteverk (kommunens største arbeidsplass) med energi. Kommunens brutto driftsinntekter utgjorde i 2012 NOK Kommunen er involvert i "Terra-saken" som involverte meglerhuset Terra Securities ASA ("Terra") og åtte kommuner. Kommunene hadde lånt penger med sikkerhet i fremtidige kraftinntekter og investert pengene i kompliserte fondsprodukter med høy risiko i USA gjennom Citigroup. Da finanskrisen slo til for fullt høsten 2007, sank verdien av investeringene, og kommunene måtte gå inn med garantier for ikke å tape alle investerte midler. Kommunene fremmet krav mot Terra Securities som igjen begjært oppbud i november Det forelå da krav mot Terra på over NOK 6 00 millioner og Kredittilsynet hadde varslet om at selskapet ville miste konsesjonen. Bremanger kommune hadde i tillegg til Terra-avtalen, via de samme meglerne, også inngått langsiktige derivatavtaler med Fokus Bank i 2006/2007. Aktuelle sak gjelder søksmål fra kommunen for å få kjent disse avtalene ugyldig. Forut for sistnevnte avtaler hadde kommunen gjennomført en transaksjon med irske Depha Bank. Intensjonen med transaksjonen med Fokus Bank/Danske Bank var å nøytralisere avtalen med Depha Bank som var ganske uoversiktlig. Fokus Bank ASA ("banken") ble en del av Danske Bank A/S i Fokus Bank var det tidligere merkenavnet for Danske Banks sin virksomhet i Norge. Danske Bank er et norskregistrert utenlands foretak med virksomhet flere steder i Norge. Danske Bank, som har hovedkontor i København, er Danmarks største bank. Derivatavtalene I september 2006 og i februar 2007 inngikk Bremanger kommune, etter råd fra Terra Securities ASA, flere derivatavtaler, opsjoner på rentebytteavtaler, ("swapsjoner") med Fokus Bank/Danske Bank TVI-OTIR/05

3 Et derivat er en avtale om en fremtidig finansiell transaksjon til en pris som er avtalt i dag. Verdien av derivatet avledes av den fremtidige pris på det underliggende objekt(er) som avtalen gjelder, f.eks. opsjoner, futures, swapper FRA (fremtidige renteavtaler). Bremanger kommunenes prosessfullmektig tilskrev banken første gang 31. oktober 2008 hvor det ble etterspurt utfyllende informasjon knyttet til inngåelsen av avtalene slik at kommunen kunne vurdere nærmere de foreliggende avtaler. Fra brevet hitsettes: "Som Fokus Bank trolig er kjent med gjennom media er kommunen påført et betydelig tap som følge av kjøp av verdipapirer etter råd fra Terra Securities ASA, som nå er konkurs. Kommunen står videre i fare for å bli påført et ytterligere tap ved investeringer i produkter utstedt av norske sparebanker. De verdipapirer som Terra anbefalte kommunene å investere i, ble i sin helhet finansiert ved låneopptak benevnt som rentebytteavtaler eller swap-avtaler. Også låne- og renteswapavtalene ble initiert av Terra Kapitalforvaltning AS /Terra Securities ASA (Terra). Det sentrale ved sistnevnte avtaler var at kommunen fikk utbetalt et større beløp ved avtalens inngåelse som deretter ble benyttet til å kjøpe verdipapirer. Låne og swapavtalene skulle tilbakebetales etter en nærmere angitt betalingsplan. Bremanger kommunes økonomiske og finansielle rådgivere har avdekket at Bremanger kommune i 2006 og 2007, som et ledd i finanseringen av kjøpet av et bankinnskudd med aksjeavkastning (BWA) i Kragerø Sparebank, inngikk swapavtaler med Fokus Bank ASA. Ved disse avtalene fikk Bremanger kommune utbetalt kr ,- den 29. september 2006 og kr ,- den 16. februar 2007 til sammen ,- fra Fokus Bank ASA. All kontakt mellom Fokus Bank ASA, og kommunen synes å ha foregått gjennom Terra Kapitalforvaltning ASA, og vi har følgelig ingen fullstendig dokumentasjon av swapavtalene." Banken ved advokat Erik Bøhn besvarte hevendelsen i brev av 17. desember Herfra hitsettes: "Kundeforholdet relaterer seg til to swapsjoner og en renteswapavtale.[ ] En swapsjon ( FO) ble kjøpt med pris kr ,- og en swapsjon ( FO) ble solgt med en pris kr ,-. I tillegg inngikk Terra Sec på vegne av kommunen en renteswapavtale ( FO) med utbetaling til fordel for kommunen på kr ,- Disse tre handlene ble nettet og medførte utbetaling til kommunen på ovennevnte beløp, kr ,- den Den eneste informasjon banken hadde i forhold til disse handler, var at den opsjonen som ble kjøpt ( FO) ble kjøpt tilbake for å dekke en tidligere solgt opsjon. I tillegg til det ovennevnte ble swapsjonen FO erstattet av FO hvorefter kommunen fikk utbetalt kr ,- den TVI-OTIR/05

4 Alle de ovennevnte avtaler med kommunen er inngått med Terra Sec som instruerte banken og fremforhandlet priser og struktur på handlene. Fokus Bank har ikke på noen tidspunkt hatt direkte kontakt med Bremanger kommune vedrørende disse handler. Fokus bank har aldri fått noen informasjon om hva utbetalingen til fordel for kommunen skulle brukes til. Det var heller ingen foranledning for banken til å stille spørsmål til Terra Sec om utbetalingene og hva eventuelt disse skulle brukes til. Terra Sec er en profesjonell motpart som banken forholdt seg til og som banken visste var kommunes profesjonelle rådgiver og fullmektig. [ ]Terra Secs kontaktperson var for alle handlene Knut Anders Opstad." Forhistorien - Avtalen med Terra Securities ASA Etter råd fra banksjefen i Flora-Bremanger innledet kommunen et samarbeid med Terra i 2000 om forvaltning av overskuddslikviditet. Det ble først inngått en avtale med Terra Fonds ASA i juni 2002 om aktiv forvaltning av låneporteføljen. Av avtalens punkt 5.2 fremgår hvilke finansielle instrumenter som kunne benyttes ved forvaltningen. Disse er listet opp som følger: Rentbytteavtaler/renteswapper, rentefutures, terminer/terminkontrakter og FRA-kontrakter. På samme tid inngikk kommunen en avtale med Terra Fonds om forvaltning av likvide midler. I januar 2001 tok Terra kontakt med kommunen for å presentere en ny måte å frigjøre kapital fra kommunens konsesjonskraftinntekter. Det ble deretter inngått en mandatavtale mellom kommunen og Terra og ytterligere en avtale om aktiv forvaltning av det lån som ble utbetalt med utgangspunkt i de fremtidige kraftinntektene. Med bakgrunn i at Terra var kommunens investeringsrådgiver gjennom flere år opparbeidet de et tillitsforhold til administrasjonen i kommunen. - Swapsjonsavtalen mellom Bremanger kommune og Depfa Bank i mars 2006 I mars 2006 tok Harald Norberg i Terra kontakt med økonomisjefen i kommunen for å få oversikt over kommunes renteswapper. Norberg hadde tidligere vært ansatt i Terra Kapitalforvaltning ASA, men arbeidet nå for Terra Securtities ASA. Meglerne Norberg og Opstad hos Terra innhentet deretter tilbud fra Depfa Bank på en swapsjon med Bremanger kommune. Den 6. mars 2006 sendte Norberg en fullmakt til kommunen som rådmannen signerte og returnerte til Terra TVI-OTIR/05

5 Av fullmakten fremkommer at: "Kommunen med dette gir Terra fullmakt til å legge ut en samlet renteswap på til sammen NOK med tillegg av lån i KLP på til sammen NOK totalt NOK Struktur 3 mnd nibor i 10 år + opsjon for derivatmotpart på ny rente for inntil 20 år. Pris til Terra inntil 1 % av swapbeløp." Depfa-swapsjonen er en såkalt "Bermuda swapsjon" som innebærer at Depfa Bank hadde mulighet til å utøve opsjonen hvert kvartal i 15 år. Det var denne avtalen som er bakgrunnen for inngåelsen av derivatavtalene med Fokus Bank/Danske Bank. Nedstående fullmakt mellom Bremanger kommune og Terra Securities av 21. september 2006 lå til grunn for avtalen med Fokus Bank/Danske Bank: "Oppdragsgiver ønsker å realisere verdier fra swapsjon (Bermuda swapsjon) inngått med Depfa Bank og inngå en ny swapsjon (Europeisk swapsjon). Hensikten med transaksjonene er å realisere verdier fra de siste månedene med renteoppgang og samtidig inngå en ny enklere struktur. Terra gis fullmakt til å gjennomføre salg og kjøp av ovennevnte swapsjoner (pålydende 192 mnok), samt eventuelt forlenge ny swapsjon med opptil 5 år i forhold til den gamle. Eksisterende Bermuda Swapsjon Bremanger kommune betaler nibor + 50bp frem til IMM mars 2031, men Depfa Bank kan hvert kvartal fra og med 16. mars 2016, kreve fast rente på 4,60 %. Ny Europeisk Swapsjon Bremanger kommune betaler nibor + 50bp frem til IMM mars 2036, men motparten kan kun den 16. mars 2016 kreve fast rente på opptil 5,75 %. [ ]" Bremanger kommunes reglement for finansforvaltning Etter endringer i kommuneloven med forskrifter ble det fra 2002 et krav om at kommunene skulle ha et eget reglement for finansforvaltning. Kommunene, herunder Bremanger kommune, tok da kontakt med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Kommunale Regnskapsførere og Økonomiarbeideres Landsforbund (KRØL) og fikk oversendt et normalreglement/økonomireglement. Normalreglementet ble i hovedtrekk og uten særlige endringer lagt til grunn for Bremanger kommunes finansreglement. Regelverket ble vedtatt av kommunestyret 12. desember Det var dette finansreglement som gjaldt da avtalen med Fokus Bank ble inngått. Av reglementets punkt 7.1 fremkommer at hovedmålsettingen for kommunes finansforvaltning er at den skal sikre en stabil finansiering av kommunens virksomhet samt sikre at kommunen til enhver tid er likvid og lite eksponert for risiko TVI-OTIR/05

6 Videre fremkommer av punkt at administrasjonssjefen/rådmannen eller den vedkommende utpeker hadde fullmakt til "val av rentevilkår og øvrige betingelser" ved lån og ved refinansiering av lån. Videre følger det at rådmannen kan "inngå naudsynt avtale om ekstern bistand til naudsynt styrking av kommunens finanskompetanse" ved bl.a. forvalting av kommunens likvide midler og gjeldsportefølje I punkt er bruken av renteinstrument omtalt. Her fremkommer: "Utover plasseringar i renteberande instrument kan kommunen ta i bruk fylgjande renteinstrument i samband med finansforvaltninga: d) Framtidige renteavtaler (FRA). e) Rentebytteavtaler (Renteswap). f) Renteobligasjonar. g) Rentefutures." For øvrig fremkommer det av punkt 7.3 at finansutvalget skal ha rapporteringer minimum en gang i året. Av punkt uttales det om lånestrategien at: "Ved refinansiering og opptak av nye lån skal val av rentebinding skje slik at renterisikoen for kommunen sin netto gjeld kan haldast innanfor dei rammer som er sett i pkt. 7.1." Etter at Terra-saken var et faktum ble det fremsatt krav fra Kommunal- og regionaldepartementet og Fylkesmann om en gjennomgang av finansreglementet. Kommunen engasjerte firmaet Wassum Investment Consulting AS for å gjennomgå og kvalitetssikre reglementet og det ble utarbeidet et nytt finansreglement for kommunen. Endringene i finansreglement i mars 2006 I oktober 2010 ble det avdekket at det i mars 2006 var foretatt endringer i kommunes finansreglement uten at det var vedtatt av kommunestyret i Bremanger kommune. Kommunens revisor har i brev 12. januar 2012 til kommunen bekreftet at endringen ikke var kjent for kommunerevisjonen og at de politiske styringsorganene ikke hadde vært forelagt noen sak eller blitt orientert om at finansreglement var blitt endret. I ettertid har det kommet frem at daværende rådmann i forbindelse med Depha opsjonen sendte en e-post til Terra hvor det ovennevnte "riktige" finansreglementet var vedlagt. E-posten ble sendt 8. mars kl I det vedlagte finansreglementet var ikke opsjoner inkludert under pkt Samme dag kl sendte rådmannen med e-post til Terra ett nytt vedlegg av finansreglementet, hvor "opsjoner" var tilføyd under punkt 7,1,2 ("g) Rentefutures /oppsjonar"). Norberg videresendte e-posten til Depfa bank samme dag med det vedlagte endrede finansreglementet TVI-OTIR/05

7 Teksten i reglementet ble ytterligere endret ved at økonomiansvarlig i kommunen, Reidar Håvardstun, endret skrivemåten fra oppsjonar til opsjoner før reglementet på nytt ble sendt til både Harald Norberg og Depha bank 14. mars Bemanger kommune besluttet i oktober 2010 å foreta en metadatanalyse av e-postkorrespondansen. Basert på dataanalysene, som ble foretatt av Digpol AS, kan det legges til grunn at den første endringen synes å være foretatt av Gulhaugens brukernavn ("tkg"), mens den siste endringen er gjort av Håvardstuens brukernavn ("rh"). Gulhaugen og Håvarstun har begge senere vedtatt forelegg for dokumentfalsk. Representanter for kommunen og kommunes rådgiver la til grunn at det uriktige reglementet var det reglementet som kommunestyret godkjente i 2002 inntil de uhjemlede enderingen ble avdekket i oktober Dette medførte at det nye kommunestyret i kommunestyremøte 16. oktober 2007 også fikk utdelt kopi av det uriktige reglementet. Rådmannens fullmakt Det forelå ingen generell fullmakt for rådmannen ut over det som fulgte av finansreglementets punkt 7.2.1, som er gjengitt ovenfor, og delegasjonsreglementet, særlig punkt 4.9, hvor det fremkommer: "Administrasjonssjefen får mynde til å godkjenne lånevilkåra for lån opptekne i samsvar med finansieringsplanen i kapitalbudsjettet. [ ] administrasjonssjefene får mynde til å vedtake refinansiering av eksiterande låneportefølgje dersom det er mogleg å oppnå betre rentevilkår." Fylkesmannens lovlighetskontroll Etter å ha blitt informert om derivatavtalene fra Tom Joensen, nåværende rådmann i Bremanger kommune, besluttet Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 23. september 2010 vedtak om lovlighetskontroll av finansforvaltningen i kommunen. På daværende tidspunkt så derivatporteføljen ut til å gi vesentlig negativ effekt i kommunens resultatregnskap for I brev av 20. oktober 2010 tilskriver advokat Ulf Larsen, på vegne av Bremanger kommune, banken på nytt. Det henvises i brevet til at kommunen har mottatt ny informasjon om kontakten mellom Fokus Bank og Terra Securities samt at Fylkesmannen har truffet vedtak om lovlighetskontroll av derivatavtalene. Videre vises til at administrasjonssjefen/rådmannen i kommunen ikke hadde fullmakt til å inngå avtalene og at avtalene er inngått i strid med kommunes finansreglement og kommuneloven og at TVI-OTIR/05

8 avtalene dermed er ugyldige. Kommunen tilbyr på denne bakgrunn å tilbakebetale de mottatte opsjonspremier og lån mot at derivatavtalene termineres. Resultatet av Fylkesmannens lovlighetskontroll, som ble foretatt med bistand fra PricewaterhouseCoopers AS (PWC), ble gjort kjent 12. november Fra Fylkesmannens brev hitsettes: "Fylkesmannen konkluderer med at Bremanger kommune har brote kommunelova 52 med tilhøyrande finansforskrift ved å inngå avtalar om derivat (swapsjonar) som har vesentleg finansiell risiko. Finansreglementet som vart vedteke av Bremanger kommunestyre i møtet , omfattar ikkje bruk av opsjonar i gjeldsforvaltninga. Det er såleis ikkje lagt fram noko godkjent finansreglement som omfattar opsjonshandel. Administrasjonen hadde derfor ikkje fullmakter til å inngå opsjonsavtalar. Det er ikkje lagt fram finansrapportar som er blitt behandla av kommunestyret. Kommunestyret her ikkje følgt opp sitt overordna ansvar for finansforvaltninga. Ein av avtalane er å rekne som eit lån med tilhøyrande opsjon, og er derfor brot på kommunelova 50. Avgjerslene om derivatavtalane er etter dette ulovlege. Som følje av store negative økonomiske konsekvenser, vil ikkje Fylkesmannen pålegge at kommunen snarleg avhendar (terminerer) avtalane. [ ] Bremanger kommune inngjekk avtale (mandat) med Terra Fonds ASA om forvaltning av gjeldsporteføljen til kommunen. Dette omfatta å forvalte låneporteføljen på ein måte som minimerte langsiktige låneutgifter til kommunen. [ ] Fram til januar 2005 var ein del av den ordinære låneporteføljen på 165 mill. kroner tilsynelatande sikra mot renteauke gjennom fire rentebytteavtalar med bankar i tråd med tradisjonell finansiell risikostyring. I perioden 2002 til 2004 fall den korte og lange rente, og avtalane utvikla seg negativt for kommunen. Etter initiativ frå Terra, vart det i januar 2006 teke avgjersle om å konvertere dei fire rentebytteavtalane frå flat til flytande rente.[ ] Avtale på den første swapsjonen (Depha Bermuda Swaption) vart gjort , og må sjåast i samanheng med innløysing av dei flytande rentebytteavtalane frå januar Opsjonspremien på 15,6 mill. kroner (kontantutbetalinga) vart brukt til å finansiere avslutning av rentebytteavtalane (13, 5 mill.) og avsette på fond (2,1 mill. kroner). Transaksjonen er ein eksotisk opsjon (sjeldan omsetning og opsjonsretten kan gjerast gjeldande mange gonger med lang løpetid, som innebar at kommunen fekk ei framtidig forplikting mot utbetaling av ein premie på 15,6 mill. kroner. Opsjonen er særs kompleks, og det vert kravd særleg høg spesialistkompetanse innafor derivatinstrument for å forstå risikobilde og prising av denne type opsjonar. Det at ein kommune sjølv sel opsjonar er svært uvanleg, og det medfører ein stor risiko for kommunen. Dette var den første opsjonsavtalen som vart inngått. Med bakgrunn i denne avtalen vart det sendt en e-post frå kommunen til Terra Securities ASA der finansregelementet frå var vedlagt. Dette reglementet hadde ikkje med handel av opsjonar, jf. pkt i reglementet. Same dag som den første e-posten, vart det sendt ein ny e-post frå kommunen med vedlegg av finansreglementet. I denne versjonen var opsjonar tillagt som moglege produkt som TVI-OTIR/05

9 kommunen kunne handle med. Denne endringa var ikkje behandla av Bremanger kommunestyre, slik det vert kravd i kommunelova med tilhøyrande forskrift. I perioden til vart det kjøpt og seld ytterlegare fire derivatavtalar. Alle desse gjennom avtale med Terra Securities ASA, og med Fokus Bank som motpart. Alle desse har også vesentleg finansiell risiko og er såleis i strid med lov og forskrift. Ein av avtalane er å betrakte som eit lån med tilhøyrande opsjon. Transaksjonane er nærare omtalt i rapporten frå PWC. Det er ikkje funne indikasjonar på at kommunen sjølv har tilrådd å inngå avtaler om derivat (swapsjonar). Det tyder at Terra Securities ASA har vore pådrivar i restruktureringa og utelukkande forhandla fram transaksjonar som gav dei sjølve høgast moleg provisjon utan å halde seg til mandatet i forvaltningsavtala." Rapporten fra PricewaterhouseCoopers AS (PWC) I rapporten fra PWC er transaksjonene med Fokus Bank beskrevet på følgende måte: " - Kjøp av rentegulv fra Fokus 22 september 2006 med hovedstol 192,000,000 - Salg av rentegulv til Fokus Bank 22 september 2006 med hovedstol 192,000,000 - Kjøp av swap fra Fokus 22 september 2006 med hovedstol 192,000,000 - Utvidelse av solgt rentegulv til Fokus 14 februar 2007 med hovedstol 252, 000,000 Nedenfor vil vi gi en kort beskrivelse av hver transaksjon Fokus Bank swaption - kjøp av rentegulv Den første transaksjonen er et kjøp av et rentegulv hvor formålet er å lukke ned Depfa transaksjonen slik at den nye transaksjonen kansellerer effekten av den første i Bremangers portefølje. I denne transaksjonen ligger det, i motsetning til i Depfa opsjonen, ikke en forpliktelse fra Fokus til å betale en margin. Denne opsjonen har dermed ikke det innebygde låneelementet som finnes i Depfa opsjonen. Ved at man ikke strukturerte den nye transaksjonen fullstendig symmetrisk i forhold til Depfa opsjonen resulterte i at denne transaksjonen ble en ufullstendig sikring ref. margin på 0.5%. Dersom opsjonen holdes til forfall vil det kun være hensiktsmessig for Bremanger å utøve denne opsjonen etter at Depfa eventuelt har utøvd sin rett. Dette er fordi man risikerer et tap dersom renten stiger og kun Bremanger har utøvd sin rett. I dette tilfellet betaler Fokus 4,6% til Bremanger og Bremanger den høyere markedsrente til Fokus i tillegg til marginen til Depfa. Depfa som profesjonell aktør vil sannsynligvis bare utøve opsjonen dersom det er en positiv forskjell mellom nåverdi på underliggende rentebytteavtale og restverdien av marginforpliktelsen. Dersom renten faller under 4,6% uten at Depfa utøver opsjonen vil altså Bremanger ikke kunne dra nytte av sikringen som Fokus opsjonen representerer. Noe forenklet betyr dette at hvis renten ligger mellom 4,6% og 4,1% vil sannsynligvis Depfa ikke uøve opsjonen. For eksempel hvis renten ligger på 4,2% vil Bremanger kommune motta 4,2% og betale 4, 2% pluss 0,5% med andre ord Depfa mottar mer enn hvis de TVI-OTIR/05

10 utøver opsjonen (4,6% - 4,2% = 0,4% ved utøvelse). Kommunen sitter med all risiko så lenge renten er mellom 4,1% og 4,6 % Fokus Bank swaption - solgt rentegulv Den neste transaksjonen som ble inngått var utstedelse (salg) av en opsjon på et rentegulv på 5,75%. Det vil si at dersom 20 års renten er lavere enn 5,75% ved forfall i mars 2016 vil Fokus Bank utøve sin rett til å motta differansen mellom 5,75% og NIBOR. Dersom dette inntreffer vil kommen være låst til å betale differansen mellom 5,75% og NIBOR på en hovedstol på 192 MNOK. I likhet med Depfa opsjonen fremstår dette som spekulasjon hvor man mottar en opsjonspremie på 21,3 MNOK mot en potensiell forpliktelse i fremtiden dersom den lange renten er under 5,75 % i mars Denne opsjonen er ikke utstedt for å være et sikringsinstrument for kommunen men en ren spekulasjon på den lange rentens størrelse i Fokus Bank swap - kjøpt swap Den siste transaksjonen som ble inngått i februar (skrivefeil er september, rettens kommentar) 2006 var en enkel swap hvor Bremanger kommune mottok 1, 350,000 mot å betale NIBOR +0,5% og motta NIBOR i perioden fra 19. mars 2031 til 19. mars 2036 på en hovedstol på 192,000,000. Det betyr at Bremanger kommune netto skal betale et årlig beløp på 960,000 i denne perioden. Denne transaksjonen er å betrakte som et lån hvor formålet tilsynelatende var å finansiere kjøpet av rentegulvet sammen med utstedelse av rentegulv se punkt Fokus Bank swaption - utvidelse av solgt rentegulv Den ovenstående transaksjonen ref ble i neste omgang utvidet ved å heve strike renten til 6,50% og øke hovedstolen til 252,000,000. Vi har gjennomgått underliggende dokumentasjon, og kan så langt vi kan se, har økningen ikke noe å gjøre med sikring. Dette må betraktes som en ren spekulasjon hvor Fokus betalte 10,7 MNOK til Bremanger og 5,1 MNOK til Terra. Resultatet av disse endringene økte sannsynligheten for at forpliktelsen inntreffer samt økte den negative effekten for Bremanger kommune dersom den inntreffer. Ved gjennomføring av denne transaksjonen øker kommunes finansielle risiko vesentlig." Kommunes regnskapsmessige behandling av derivatavtalene - rapportering av finansreglementet Nettoverdien av opsjonen som ble utbetalt i 2006 ble avsatt til disposisjonsfond i kommunen, mens swapsjonene ikke ble balanseført i kommunes regnskaper. Netto utbetalte opsjonspremier i 2006 og ny opsjonspremie i 2007 ble investert i en BMA (bankinnskudd med aksjeavkasting) i Kragerø Sparebank. I regnskapet for 2007 er opsjonspremiene ikke lenger bokført på disposisjonsfondet ettersom de ble investert hos Kragerø Sparebank, men swapsjonene er nå balanseført. Verdivurderingen av swapsjonene og den balanseførte verdien er basert på vurderinger foretatt av Wassum Investment Consulting AS, som ble engasjert av kommunens etter at "Terra-saken" ble kjent i Swapsjonene er balanseført på samme måte i TVI-OTIR/05

11 Bremanger kommune har vært deltaker i et interkommunalt revisjonssamarbeid organisert etter kommuneloven 27 som regulerer lovpålagte revisjonstjenester for kommunene. Det er selskapet KRYSS-revisjon som har forestått revisjonen siden 1. januar Av revisjonsrapport fra 20. februar 2008 (knyttet til Terra-saken) fremkommer det at det har foregått brudd på både kommunelov, forskrifter og kommunes egne styringsdokumenter. Fra rapportens "Samanndrag og hovudkonklusjonar" punkt 8 hitsettes: "Det er konstatert at både revisor, kontrollutval og kommunestyret (som øverste tilsynsorgan i kommunen) systematisk er halden utanfor vesentleg økonomisk informasjon som burde ha kome desse organa til kunnskap periodisk gjennom året, og årleg gjennom årsregnskap og årsmekling/driftsmelding." Videre fremkommer av punkt "20 Oppsummering": "4. Bremanger kommune har svikt i følgjande rutiner; a) svikt og manglar i økonomisk sakshandsaming b) svikt og manglar i etterleving av interne reglement c) svikt og manglar i rapporteringsrutiner og informasjonsflyt frå administrasjon til folkevald d) svikt og manglar i bokføringsrutinane; etterleving av god kommunal rekneskapssikk f) ufullstendig rapportering/informasjon overfor tilsynsorgana 5. Bremanger kommune må gjennomgå interne styringsdokument/reglement. Frist for å ha evaluert og gjennomgått finansreglementet spesielt, er " Kommunes deltakelse i forbindelse med inngåelsen av derivatavtalene med Fokus Bank i 2006 og 2007 Kommunen var ikke i direkte kontakt med Fokus Markets eller Fokus Bank i forbindelse med inngåelsen av swapsjonsavtalene. Avtalen ble inngått etter at Terra tok kontakt med Fokus Markeds 19. september 2006 og ba om et tilbud på en swapsjon for kommunen. Alle forhandlinger foregikk mellom banken og Terra-meglerne. Det foreligger noe e-post korrespondanse mellom meglerne og banken knyttet til forhandlingene, mens kommunen ikke ble involvert før avtalen skulle signeres. Den 21. september sendte Terra en fullmakt til kommunen som ble signert av rådmannen samme dag. Den 28. september 2006 sendte så Terra avtalene til kommunen for undertegnelse. Rådmannen signerte avtalene og returnerte disse til Terra. Tilsvarende fremgangsmåte ble benyttet ved inngåelsen av avtalen med Fokus Bank i februar TVI-OTIR/05

12 Fokus Bank/Danske Banks saksbehandling Fokus Bank ble kontaktet av Bremanger kommunes fullmektig, Terra Securities ASA, med ønske om å nøytralisere avtalen kommunen hadde inngått med Depfa Bank. Depfatransaksjonen gjaldt som nevnt et nominelt beløp på NOK 192 millioner. Av "Confirmation - Swap Transaction" fremkommer at avtalen ble inngått med virkning fra 15. mars 2006 og med sluttdato var 19. mars Kommunen hadde således bundet seg i lang tid og swapen gjaldt et betydelig beløp. Kommunen fikk utbetalt NOK 15, 6 millioner ved inngåelsen av avtalen. Videre fremkommer at avtalen ble undertegnet av Depfa Bank og Bremanger kommune ved ordfører Kåre Olav Svarstad og økonomisjef Reidar Håvardstun. Kommunen kom senere til at det var rådmannen som hadde fullmakt til å inngå slike avtaler, slik at også rådmannens underskrift ble innhentet. Fokus Bank/Danske Bank ba aldri om å få oversendt kopi av kommunens finansreglement før derivatavtalene ble inngått i 2006 og Først etter konkursåpningen i Terra ba banken om å få oversendt fra konkursboet en kopi av kommunes finansreglement. Ytterligere kontakt mellom sakens parter I brev av 12. november 2010 purrer advokat Larsen på svar fra banken samtidig som han opplyser om resultatet av Fylkesmannens lovlighetskontroll. Under henvising til Fylkesmannens og PWCs vurdering anføres at det ikke kan være noen tvil om at avtalen med Fokus Bank/Danske Bank er ugyldige. Kommunen ønsker derfor å tilbakebetale utbetalingene som de har mottatt fra Fokus Bank/Danske Bank. I brev av 19. november 2010 avviser Fokus Bank at det foreligger noe rettslig grunnlag for ugyldighet eller et eventuelt erstatningsansvar for banken. Videre anføres at banken er svært overrasket over at kommunen først nå fremmer et krav mot banken da Bremanger kommune v/advokat Larsen allerede i 2008 henvendte seg til banken og ba om faktainformasjon knyttet til de aktuelle transaksjonene. I tillegg vises til at kommunen månedlig har mottatt rapporteringer fra Fokus Bank med opplysninger om derivatavtalenes markedsverdi. Videre anføres at det urealiserte verditapet har mangedoblet seg siden Bremanger kommune kontaktet banken første gang i 2008 og at et krav fremsatt i 2010 må anses bortfalt grunnet passivitet og for sen reklamasjon fra Bremanger kommunes side. Det ble deretter avholdt et møte 10. desember 2010 mellom Fokus Bank og Bremanger kommune hvor også representanter fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane deltok. Partene ble enig om gjensidig å bidra til å kartlegge sakens faktum slik at partene kunne ha et best mulig grunnlag for å vurdere de rettslige posisjoner TVI-OTIR/05

13 Det har etter dette vært en omfattende korrespondanse mellom partene med utveksling av skriftlig dokumentasjon. Den 30. september 2011 sender kommunen prosessvarsel til Fokus Bank/Danske Bank. Banken ber deretter om ytterligere informasjon og svar på spørsmål. Slik dokumentasjon ble oversendt hvoretter kommunen purrer på tilbakemelding fra banken før de på nytt sender prosessvarsel til banken 29. oktober Den 14. november 2012 tar Bremanger kommune ut stevning mot banken med krav om at derivatavtalene kjennes ugyldige. Danske Bank har i tilsvar 13. desember 2012 nedlagt påstand om frifinnelse. Danske Bank tar ut motsøksmål 8. februar 2013 med påstand om at Bremanger kommune skal erstatte Danske Bank det tap som oppstår dersom derivatavtalene finnes å være ugyldige. Kommunen inngir tilsvar i motsøksmålet 6. mars 2013 og nedlegger påstand om frifinnelse. Hovedforhandling i saken ble avholdt august Som representant for saksøkte, Bremanger kommune, møtte rådmann Tom Joensen. Som prosessfullmektig møtte advokat Ulf Larsen med advokat Peder Landfald som rettslig medhjelper. I tillegg var sakkyndig vitne for saksøker siviløkonom Lasse Sørensen fra Gabler Investment Consulting til stede under hovedforhandlingen. For saksøkte møtte sjefsmegler i Danske Bank Lars Christian Kran og advokat i Danske Bank Erik Bøhn. Som prosessfullmektig for banken møtte advokat Ian W. Kenworthy. Saksøkerens påstandsgrunnlag - I hovedsøksmålet Bremanger kommune har anført at derivatavtalene er ugyldige da de er inngått uten at det foreligger materiell eller personell kompetanse til å inngå avtalene. Avtalene er ikke behandlet eller godkjent av noen folkevalgte organer i kommunen. Administrasjonenssjefen/rådmann hadde ikke kompetanse eller fullmakt til å inngå derivatavtalene. Hverken kommunens økonomireglement, delegasjonsreglement, vedtak i kommunestyret eller kommuneloven ga rådmannen noen slik fullmakt. Iht. økonomireglementet hadde rådmannen kompetanse til å inngå vanlige rentebytteavtaler ("terminer"), men ikke opsjoner på rentebytteavtaler ("swapsjoner").jf. økonomireglementet punkt Det er ikke grunnlag for å tolke økonomireglement utvidende slik at opsjoner omfattes av begrepet "rentebytte avtaler (renteswaps)". Swapavtalen som ble inngått i september 2006 er også i strid med kommuneloven 50 og kommunens økonomireglement punkt da avtalen i realiteten er å anse som en låneavtale TVI-OTIR/05

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Av Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2005 8. mars 2005 Telemarksforsking-Bø 2005 TF-notat nr. 5/2005 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 100,- Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning - en veiledning www.kommunalbanken.no Innhold 1 Innledning... 3 2 Regelverk for kommunale låneopptak... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer...4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Christofer Heffermehl

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Christofer Heffermehl OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 8. juli 2011 Saksnr.: Dommer: Meddommere: Saken gjelder: 10-050925TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Christofer Heffermehl Finansanalytiker Finn Arne Fadum Finansanalytiker

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer

Kommunerevisoren. Finansiell risiko

Kommunerevisoren. Finansiell risiko Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2008 63. årgang Finansiell risiko Les mer om: Intervju med Ole Kristian Rogndokken Klassifisering av finansielle instrumenter Fylkesmannens desisjonsrolle www.nkrf.no

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 14.05.2012 i Oslo tingrett, 11-090506TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Nancy Amanda Hessen

OSLO TINGRETT DOM. 14.05.2012 i Oslo tingrett, 11-090506TVI-OTIR/01. Dommer: Meddommere: Nancy Amanda Hessen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 14.05.2012 i Oslo tingrett, 11-090506TVI-OTIR/01 Dommer: Meddommere: Tingrettsdommer Daglig leder Axel Slettebøe Ole Edon Johansen Nancy Amanda Hessen Saken gjelder:

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe OSLO TINGRETT DOM Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 Saksnr.: 11-108280TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe Saken gjelder: Krav om vinningsavståelse etter aksjesalg. Staten v/finanstilsynet

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 4 // 2013 // 68. årgang Les mer om: // Finansielle eiendeler og forpliktelser - utkast til ny regnskapsstandard // Kontroll i et demokratisk perspektiv // Bruk av åpenhetsrapport

Detaljer

1 0 JULI 201 SENJA TILAGRETT DOM. 08.07.2015 i Senja tingvett, Finnsnes. Saksnr.: 15-009828TVI-SENJ

1 0 JULI 201 SENJA TILAGRETT DOM. 08.07.2015 i Senja tingvett, Finnsnes. Saksnr.: 15-009828TVI-SENJ 1 0 JULI 201 SENJA TILAGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.07.2015 i Senja tingvett, Finnsnes 15-009828TVI-SENJ Dommer: Dommerfullmektig Kristian Olsen Willumsen m/alm. fullmakt Saken gjelder: Overprøving av

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer