OSLO TINGRETT DOM i Oslo tingrett, TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende. mot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT DOM. 08.10.2013 i Oslo tingrett, 12-185313TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende. mot"

Transkript

1 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: i Oslo tingrett, TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende Saken gjelder: Gyldigheten av derivatavtaler Bremanger kommune Advokat Ulf Martin Veel Larsen mot Danske Bank Advokat Ian William Kenworthy Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM Saken gjelder Spørsmål om gyldigheten av derivatavtaler inngått mellom Bremanger kommune og Fokus Bank ASA (nå Danske Bank A/S) i perioden september 2006 til februar Fremstilling av saken Bremanger kommune ("kommunen") er en kystkommune i Sogn og Fjordane fylke med ca innbyggere. Kommunen er vertskommune for en rekke større kraftutbygginger som bl.a. er blitt gjennomført for å forsyne Elkem ASA Bremanger Smelteverk (kommunens største arbeidsplass) med energi. Kommunens brutto driftsinntekter utgjorde i 2012 NOK Kommunen er involvert i "Terra-saken" som involverte meglerhuset Terra Securities ASA ("Terra") og åtte kommuner. Kommunene hadde lånt penger med sikkerhet i fremtidige kraftinntekter og investert pengene i kompliserte fondsprodukter med høy risiko i USA gjennom Citigroup. Da finanskrisen slo til for fullt høsten 2007, sank verdien av investeringene, og kommunene måtte gå inn med garantier for ikke å tape alle investerte midler. Kommunene fremmet krav mot Terra Securities som igjen begjært oppbud i november Det forelå da krav mot Terra på over NOK 6 00 millioner og Kredittilsynet hadde varslet om at selskapet ville miste konsesjonen. Bremanger kommune hadde i tillegg til Terra-avtalen, via de samme meglerne, også inngått langsiktige derivatavtaler med Fokus Bank i 2006/2007. Aktuelle sak gjelder søksmål fra kommunen for å få kjent disse avtalene ugyldig. Forut for sistnevnte avtaler hadde kommunen gjennomført en transaksjon med irske Depha Bank. Intensjonen med transaksjonen med Fokus Bank/Danske Bank var å nøytralisere avtalen med Depha Bank som var ganske uoversiktlig. Fokus Bank ASA ("banken") ble en del av Danske Bank A/S i Fokus Bank var det tidligere merkenavnet for Danske Banks sin virksomhet i Norge. Danske Bank er et norskregistrert utenlands foretak med virksomhet flere steder i Norge. Danske Bank, som har hovedkontor i København, er Danmarks største bank. Derivatavtalene I september 2006 og i februar 2007 inngikk Bremanger kommune, etter råd fra Terra Securities ASA, flere derivatavtaler, opsjoner på rentebytteavtaler, ("swapsjoner") med Fokus Bank/Danske Bank TVI-OTIR/05

3 Et derivat er en avtale om en fremtidig finansiell transaksjon til en pris som er avtalt i dag. Verdien av derivatet avledes av den fremtidige pris på det underliggende objekt(er) som avtalen gjelder, f.eks. opsjoner, futures, swapper FRA (fremtidige renteavtaler). Bremanger kommunenes prosessfullmektig tilskrev banken første gang 31. oktober 2008 hvor det ble etterspurt utfyllende informasjon knyttet til inngåelsen av avtalene slik at kommunen kunne vurdere nærmere de foreliggende avtaler. Fra brevet hitsettes: "Som Fokus Bank trolig er kjent med gjennom media er kommunen påført et betydelig tap som følge av kjøp av verdipapirer etter råd fra Terra Securities ASA, som nå er konkurs. Kommunen står videre i fare for å bli påført et ytterligere tap ved investeringer i produkter utstedt av norske sparebanker. De verdipapirer som Terra anbefalte kommunene å investere i, ble i sin helhet finansiert ved låneopptak benevnt som rentebytteavtaler eller swap-avtaler. Også låne- og renteswapavtalene ble initiert av Terra Kapitalforvaltning AS /Terra Securities ASA (Terra). Det sentrale ved sistnevnte avtaler var at kommunen fikk utbetalt et større beløp ved avtalens inngåelse som deretter ble benyttet til å kjøpe verdipapirer. Låne og swapavtalene skulle tilbakebetales etter en nærmere angitt betalingsplan. Bremanger kommunes økonomiske og finansielle rådgivere har avdekket at Bremanger kommune i 2006 og 2007, som et ledd i finanseringen av kjøpet av et bankinnskudd med aksjeavkastning (BWA) i Kragerø Sparebank, inngikk swapavtaler med Fokus Bank ASA. Ved disse avtalene fikk Bremanger kommune utbetalt kr ,- den 29. september 2006 og kr ,- den 16. februar 2007 til sammen ,- fra Fokus Bank ASA. All kontakt mellom Fokus Bank ASA, og kommunen synes å ha foregått gjennom Terra Kapitalforvaltning ASA, og vi har følgelig ingen fullstendig dokumentasjon av swapavtalene." Banken ved advokat Erik Bøhn besvarte hevendelsen i brev av 17. desember Herfra hitsettes: "Kundeforholdet relaterer seg til to swapsjoner og en renteswapavtale.[ ] En swapsjon ( FO) ble kjøpt med pris kr ,- og en swapsjon ( FO) ble solgt med en pris kr ,-. I tillegg inngikk Terra Sec på vegne av kommunen en renteswapavtale ( FO) med utbetaling til fordel for kommunen på kr ,- Disse tre handlene ble nettet og medførte utbetaling til kommunen på ovennevnte beløp, kr ,- den Den eneste informasjon banken hadde i forhold til disse handler, var at den opsjonen som ble kjøpt ( FO) ble kjøpt tilbake for å dekke en tidligere solgt opsjon. I tillegg til det ovennevnte ble swapsjonen FO erstattet av FO hvorefter kommunen fikk utbetalt kr ,- den TVI-OTIR/05

4 Alle de ovennevnte avtaler med kommunen er inngått med Terra Sec som instruerte banken og fremforhandlet priser og struktur på handlene. Fokus Bank har ikke på noen tidspunkt hatt direkte kontakt med Bremanger kommune vedrørende disse handler. Fokus bank har aldri fått noen informasjon om hva utbetalingen til fordel for kommunen skulle brukes til. Det var heller ingen foranledning for banken til å stille spørsmål til Terra Sec om utbetalingene og hva eventuelt disse skulle brukes til. Terra Sec er en profesjonell motpart som banken forholdt seg til og som banken visste var kommunes profesjonelle rådgiver og fullmektig. [ ]Terra Secs kontaktperson var for alle handlene Knut Anders Opstad." Forhistorien - Avtalen med Terra Securities ASA Etter råd fra banksjefen i Flora-Bremanger innledet kommunen et samarbeid med Terra i 2000 om forvaltning av overskuddslikviditet. Det ble først inngått en avtale med Terra Fonds ASA i juni 2002 om aktiv forvaltning av låneporteføljen. Av avtalens punkt 5.2 fremgår hvilke finansielle instrumenter som kunne benyttes ved forvaltningen. Disse er listet opp som følger: Rentbytteavtaler/renteswapper, rentefutures, terminer/terminkontrakter og FRA-kontrakter. På samme tid inngikk kommunen en avtale med Terra Fonds om forvaltning av likvide midler. I januar 2001 tok Terra kontakt med kommunen for å presentere en ny måte å frigjøre kapital fra kommunens konsesjonskraftinntekter. Det ble deretter inngått en mandatavtale mellom kommunen og Terra og ytterligere en avtale om aktiv forvaltning av det lån som ble utbetalt med utgangspunkt i de fremtidige kraftinntektene. Med bakgrunn i at Terra var kommunens investeringsrådgiver gjennom flere år opparbeidet de et tillitsforhold til administrasjonen i kommunen. - Swapsjonsavtalen mellom Bremanger kommune og Depfa Bank i mars 2006 I mars 2006 tok Harald Norberg i Terra kontakt med økonomisjefen i kommunen for å få oversikt over kommunes renteswapper. Norberg hadde tidligere vært ansatt i Terra Kapitalforvaltning ASA, men arbeidet nå for Terra Securtities ASA. Meglerne Norberg og Opstad hos Terra innhentet deretter tilbud fra Depfa Bank på en swapsjon med Bremanger kommune. Den 6. mars 2006 sendte Norberg en fullmakt til kommunen som rådmannen signerte og returnerte til Terra TVI-OTIR/05

5 Av fullmakten fremkommer at: "Kommunen med dette gir Terra fullmakt til å legge ut en samlet renteswap på til sammen NOK med tillegg av lån i KLP på til sammen NOK totalt NOK Struktur 3 mnd nibor i 10 år + opsjon for derivatmotpart på ny rente for inntil 20 år. Pris til Terra inntil 1 % av swapbeløp." Depfa-swapsjonen er en såkalt "Bermuda swapsjon" som innebærer at Depfa Bank hadde mulighet til å utøve opsjonen hvert kvartal i 15 år. Det var denne avtalen som er bakgrunnen for inngåelsen av derivatavtalene med Fokus Bank/Danske Bank. Nedstående fullmakt mellom Bremanger kommune og Terra Securities av 21. september 2006 lå til grunn for avtalen med Fokus Bank/Danske Bank: "Oppdragsgiver ønsker å realisere verdier fra swapsjon (Bermuda swapsjon) inngått med Depfa Bank og inngå en ny swapsjon (Europeisk swapsjon). Hensikten med transaksjonene er å realisere verdier fra de siste månedene med renteoppgang og samtidig inngå en ny enklere struktur. Terra gis fullmakt til å gjennomføre salg og kjøp av ovennevnte swapsjoner (pålydende 192 mnok), samt eventuelt forlenge ny swapsjon med opptil 5 år i forhold til den gamle. Eksisterende Bermuda Swapsjon Bremanger kommune betaler nibor + 50bp frem til IMM mars 2031, men Depfa Bank kan hvert kvartal fra og med 16. mars 2016, kreve fast rente på 4,60 %. Ny Europeisk Swapsjon Bremanger kommune betaler nibor + 50bp frem til IMM mars 2036, men motparten kan kun den 16. mars 2016 kreve fast rente på opptil 5,75 %. [ ]" Bremanger kommunes reglement for finansforvaltning Etter endringer i kommuneloven med forskrifter ble det fra 2002 et krav om at kommunene skulle ha et eget reglement for finansforvaltning. Kommunene, herunder Bremanger kommune, tok da kontakt med Kommunenes Sentralforbund (KS) og Kommunale Regnskapsførere og Økonomiarbeideres Landsforbund (KRØL) og fikk oversendt et normalreglement/økonomireglement. Normalreglementet ble i hovedtrekk og uten særlige endringer lagt til grunn for Bremanger kommunes finansreglement. Regelverket ble vedtatt av kommunestyret 12. desember Det var dette finansreglement som gjaldt da avtalen med Fokus Bank ble inngått. Av reglementets punkt 7.1 fremkommer at hovedmålsettingen for kommunes finansforvaltning er at den skal sikre en stabil finansiering av kommunens virksomhet samt sikre at kommunen til enhver tid er likvid og lite eksponert for risiko TVI-OTIR/05

6 Videre fremkommer av punkt at administrasjonssjefen/rådmannen eller den vedkommende utpeker hadde fullmakt til "val av rentevilkår og øvrige betingelser" ved lån og ved refinansiering av lån. Videre følger det at rådmannen kan "inngå naudsynt avtale om ekstern bistand til naudsynt styrking av kommunens finanskompetanse" ved bl.a. forvalting av kommunens likvide midler og gjeldsportefølje I punkt er bruken av renteinstrument omtalt. Her fremkommer: "Utover plasseringar i renteberande instrument kan kommunen ta i bruk fylgjande renteinstrument i samband med finansforvaltninga: d) Framtidige renteavtaler (FRA). e) Rentebytteavtaler (Renteswap). f) Renteobligasjonar. g) Rentefutures." For øvrig fremkommer det av punkt 7.3 at finansutvalget skal ha rapporteringer minimum en gang i året. Av punkt uttales det om lånestrategien at: "Ved refinansiering og opptak av nye lån skal val av rentebinding skje slik at renterisikoen for kommunen sin netto gjeld kan haldast innanfor dei rammer som er sett i pkt. 7.1." Etter at Terra-saken var et faktum ble det fremsatt krav fra Kommunal- og regionaldepartementet og Fylkesmann om en gjennomgang av finansreglementet. Kommunen engasjerte firmaet Wassum Investment Consulting AS for å gjennomgå og kvalitetssikre reglementet og det ble utarbeidet et nytt finansreglement for kommunen. Endringene i finansreglement i mars 2006 I oktober 2010 ble det avdekket at det i mars 2006 var foretatt endringer i kommunes finansreglement uten at det var vedtatt av kommunestyret i Bremanger kommune. Kommunens revisor har i brev 12. januar 2012 til kommunen bekreftet at endringen ikke var kjent for kommunerevisjonen og at de politiske styringsorganene ikke hadde vært forelagt noen sak eller blitt orientert om at finansreglement var blitt endret. I ettertid har det kommet frem at daværende rådmann i forbindelse med Depha opsjonen sendte en e-post til Terra hvor det ovennevnte "riktige" finansreglementet var vedlagt. E-posten ble sendt 8. mars kl I det vedlagte finansreglementet var ikke opsjoner inkludert under pkt Samme dag kl sendte rådmannen med e-post til Terra ett nytt vedlegg av finansreglementet, hvor "opsjoner" var tilføyd under punkt 7,1,2 ("g) Rentefutures /oppsjonar"). Norberg videresendte e-posten til Depfa bank samme dag med det vedlagte endrede finansreglementet TVI-OTIR/05

7 Teksten i reglementet ble ytterligere endret ved at økonomiansvarlig i kommunen, Reidar Håvardstun, endret skrivemåten fra oppsjonar til opsjoner før reglementet på nytt ble sendt til både Harald Norberg og Depha bank 14. mars Bemanger kommune besluttet i oktober 2010 å foreta en metadatanalyse av e-postkorrespondansen. Basert på dataanalysene, som ble foretatt av Digpol AS, kan det legges til grunn at den første endringen synes å være foretatt av Gulhaugens brukernavn ("tkg"), mens den siste endringen er gjort av Håvardstuens brukernavn ("rh"). Gulhaugen og Håvarstun har begge senere vedtatt forelegg for dokumentfalsk. Representanter for kommunen og kommunes rådgiver la til grunn at det uriktige reglementet var det reglementet som kommunestyret godkjente i 2002 inntil de uhjemlede enderingen ble avdekket i oktober Dette medførte at det nye kommunestyret i kommunestyremøte 16. oktober 2007 også fikk utdelt kopi av det uriktige reglementet. Rådmannens fullmakt Det forelå ingen generell fullmakt for rådmannen ut over det som fulgte av finansreglementets punkt 7.2.1, som er gjengitt ovenfor, og delegasjonsreglementet, særlig punkt 4.9, hvor det fremkommer: "Administrasjonssjefen får mynde til å godkjenne lånevilkåra for lån opptekne i samsvar med finansieringsplanen i kapitalbudsjettet. [ ] administrasjonssjefene får mynde til å vedtake refinansiering av eksiterande låneportefølgje dersom det er mogleg å oppnå betre rentevilkår." Fylkesmannens lovlighetskontroll Etter å ha blitt informert om derivatavtalene fra Tom Joensen, nåværende rådmann i Bremanger kommune, besluttet Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 23. september 2010 vedtak om lovlighetskontroll av finansforvaltningen i kommunen. På daværende tidspunkt så derivatporteføljen ut til å gi vesentlig negativ effekt i kommunens resultatregnskap for I brev av 20. oktober 2010 tilskriver advokat Ulf Larsen, på vegne av Bremanger kommune, banken på nytt. Det henvises i brevet til at kommunen har mottatt ny informasjon om kontakten mellom Fokus Bank og Terra Securities samt at Fylkesmannen har truffet vedtak om lovlighetskontroll av derivatavtalene. Videre vises til at administrasjonssjefen/rådmannen i kommunen ikke hadde fullmakt til å inngå avtalene og at avtalene er inngått i strid med kommunes finansreglement og kommuneloven og at TVI-OTIR/05

8 avtalene dermed er ugyldige. Kommunen tilbyr på denne bakgrunn å tilbakebetale de mottatte opsjonspremier og lån mot at derivatavtalene termineres. Resultatet av Fylkesmannens lovlighetskontroll, som ble foretatt med bistand fra PricewaterhouseCoopers AS (PWC), ble gjort kjent 12. november Fra Fylkesmannens brev hitsettes: "Fylkesmannen konkluderer med at Bremanger kommune har brote kommunelova 52 med tilhøyrande finansforskrift ved å inngå avtalar om derivat (swapsjonar) som har vesentleg finansiell risiko. Finansreglementet som vart vedteke av Bremanger kommunestyre i møtet , omfattar ikkje bruk av opsjonar i gjeldsforvaltninga. Det er såleis ikkje lagt fram noko godkjent finansreglement som omfattar opsjonshandel. Administrasjonen hadde derfor ikkje fullmakter til å inngå opsjonsavtalar. Det er ikkje lagt fram finansrapportar som er blitt behandla av kommunestyret. Kommunestyret her ikkje følgt opp sitt overordna ansvar for finansforvaltninga. Ein av avtalane er å rekne som eit lån med tilhøyrande opsjon, og er derfor brot på kommunelova 50. Avgjerslene om derivatavtalane er etter dette ulovlege. Som følje av store negative økonomiske konsekvenser, vil ikkje Fylkesmannen pålegge at kommunen snarleg avhendar (terminerer) avtalane. [ ] Bremanger kommune inngjekk avtale (mandat) med Terra Fonds ASA om forvaltning av gjeldsporteføljen til kommunen. Dette omfatta å forvalte låneporteføljen på ein måte som minimerte langsiktige låneutgifter til kommunen. [ ] Fram til januar 2005 var ein del av den ordinære låneporteføljen på 165 mill. kroner tilsynelatande sikra mot renteauke gjennom fire rentebytteavtalar med bankar i tråd med tradisjonell finansiell risikostyring. I perioden 2002 til 2004 fall den korte og lange rente, og avtalane utvikla seg negativt for kommunen. Etter initiativ frå Terra, vart det i januar 2006 teke avgjersle om å konvertere dei fire rentebytteavtalane frå flat til flytande rente.[ ] Avtale på den første swapsjonen (Depha Bermuda Swaption) vart gjort , og må sjåast i samanheng med innløysing av dei flytande rentebytteavtalane frå januar Opsjonspremien på 15,6 mill. kroner (kontantutbetalinga) vart brukt til å finansiere avslutning av rentebytteavtalane (13, 5 mill.) og avsette på fond (2,1 mill. kroner). Transaksjonen er ein eksotisk opsjon (sjeldan omsetning og opsjonsretten kan gjerast gjeldande mange gonger med lang løpetid, som innebar at kommunen fekk ei framtidig forplikting mot utbetaling av ein premie på 15,6 mill. kroner. Opsjonen er særs kompleks, og det vert kravd særleg høg spesialistkompetanse innafor derivatinstrument for å forstå risikobilde og prising av denne type opsjonar. Det at ein kommune sjølv sel opsjonar er svært uvanleg, og det medfører ein stor risiko for kommunen. Dette var den første opsjonsavtalen som vart inngått. Med bakgrunn i denne avtalen vart det sendt en e-post frå kommunen til Terra Securities ASA der finansregelementet frå var vedlagt. Dette reglementet hadde ikkje med handel av opsjonar, jf. pkt i reglementet. Same dag som den første e-posten, vart det sendt ein ny e-post frå kommunen med vedlegg av finansreglementet. I denne versjonen var opsjonar tillagt som moglege produkt som TVI-OTIR/05

9 kommunen kunne handle med. Denne endringa var ikkje behandla av Bremanger kommunestyre, slik det vert kravd i kommunelova med tilhøyrande forskrift. I perioden til vart det kjøpt og seld ytterlegare fire derivatavtalar. Alle desse gjennom avtale med Terra Securities ASA, og med Fokus Bank som motpart. Alle desse har også vesentleg finansiell risiko og er såleis i strid med lov og forskrift. Ein av avtalane er å betrakte som eit lån med tilhøyrande opsjon. Transaksjonane er nærare omtalt i rapporten frå PWC. Det er ikkje funne indikasjonar på at kommunen sjølv har tilrådd å inngå avtaler om derivat (swapsjonar). Det tyder at Terra Securities ASA har vore pådrivar i restruktureringa og utelukkande forhandla fram transaksjonar som gav dei sjølve høgast moleg provisjon utan å halde seg til mandatet i forvaltningsavtala." Rapporten fra PricewaterhouseCoopers AS (PWC) I rapporten fra PWC er transaksjonene med Fokus Bank beskrevet på følgende måte: " - Kjøp av rentegulv fra Fokus 22 september 2006 med hovedstol 192,000,000 - Salg av rentegulv til Fokus Bank 22 september 2006 med hovedstol 192,000,000 - Kjøp av swap fra Fokus 22 september 2006 med hovedstol 192,000,000 - Utvidelse av solgt rentegulv til Fokus 14 februar 2007 med hovedstol 252, 000,000 Nedenfor vil vi gi en kort beskrivelse av hver transaksjon Fokus Bank swaption - kjøp av rentegulv Den første transaksjonen er et kjøp av et rentegulv hvor formålet er å lukke ned Depfa transaksjonen slik at den nye transaksjonen kansellerer effekten av den første i Bremangers portefølje. I denne transaksjonen ligger det, i motsetning til i Depfa opsjonen, ikke en forpliktelse fra Fokus til å betale en margin. Denne opsjonen har dermed ikke det innebygde låneelementet som finnes i Depfa opsjonen. Ved at man ikke strukturerte den nye transaksjonen fullstendig symmetrisk i forhold til Depfa opsjonen resulterte i at denne transaksjonen ble en ufullstendig sikring ref. margin på 0.5%. Dersom opsjonen holdes til forfall vil det kun være hensiktsmessig for Bremanger å utøve denne opsjonen etter at Depfa eventuelt har utøvd sin rett. Dette er fordi man risikerer et tap dersom renten stiger og kun Bremanger har utøvd sin rett. I dette tilfellet betaler Fokus 4,6% til Bremanger og Bremanger den høyere markedsrente til Fokus i tillegg til marginen til Depfa. Depfa som profesjonell aktør vil sannsynligvis bare utøve opsjonen dersom det er en positiv forskjell mellom nåverdi på underliggende rentebytteavtale og restverdien av marginforpliktelsen. Dersom renten faller under 4,6% uten at Depfa utøver opsjonen vil altså Bremanger ikke kunne dra nytte av sikringen som Fokus opsjonen representerer. Noe forenklet betyr dette at hvis renten ligger mellom 4,6% og 4,1% vil sannsynligvis Depfa ikke uøve opsjonen. For eksempel hvis renten ligger på 4,2% vil Bremanger kommune motta 4,2% og betale 4, 2% pluss 0,5% med andre ord Depfa mottar mer enn hvis de TVI-OTIR/05

10 utøver opsjonen (4,6% - 4,2% = 0,4% ved utøvelse). Kommunen sitter med all risiko så lenge renten er mellom 4,1% og 4,6 % Fokus Bank swaption - solgt rentegulv Den neste transaksjonen som ble inngått var utstedelse (salg) av en opsjon på et rentegulv på 5,75%. Det vil si at dersom 20 års renten er lavere enn 5,75% ved forfall i mars 2016 vil Fokus Bank utøve sin rett til å motta differansen mellom 5,75% og NIBOR. Dersom dette inntreffer vil kommen være låst til å betale differansen mellom 5,75% og NIBOR på en hovedstol på 192 MNOK. I likhet med Depfa opsjonen fremstår dette som spekulasjon hvor man mottar en opsjonspremie på 21,3 MNOK mot en potensiell forpliktelse i fremtiden dersom den lange renten er under 5,75 % i mars Denne opsjonen er ikke utstedt for å være et sikringsinstrument for kommunen men en ren spekulasjon på den lange rentens størrelse i Fokus Bank swap - kjøpt swap Den siste transaksjonen som ble inngått i februar (skrivefeil er september, rettens kommentar) 2006 var en enkel swap hvor Bremanger kommune mottok 1, 350,000 mot å betale NIBOR +0,5% og motta NIBOR i perioden fra 19. mars 2031 til 19. mars 2036 på en hovedstol på 192,000,000. Det betyr at Bremanger kommune netto skal betale et årlig beløp på 960,000 i denne perioden. Denne transaksjonen er å betrakte som et lån hvor formålet tilsynelatende var å finansiere kjøpet av rentegulvet sammen med utstedelse av rentegulv se punkt Fokus Bank swaption - utvidelse av solgt rentegulv Den ovenstående transaksjonen ref ble i neste omgang utvidet ved å heve strike renten til 6,50% og øke hovedstolen til 252,000,000. Vi har gjennomgått underliggende dokumentasjon, og kan så langt vi kan se, har økningen ikke noe å gjøre med sikring. Dette må betraktes som en ren spekulasjon hvor Fokus betalte 10,7 MNOK til Bremanger og 5,1 MNOK til Terra. Resultatet av disse endringene økte sannsynligheten for at forpliktelsen inntreffer samt økte den negative effekten for Bremanger kommune dersom den inntreffer. Ved gjennomføring av denne transaksjonen øker kommunes finansielle risiko vesentlig." Kommunes regnskapsmessige behandling av derivatavtalene - rapportering av finansreglementet Nettoverdien av opsjonen som ble utbetalt i 2006 ble avsatt til disposisjonsfond i kommunen, mens swapsjonene ikke ble balanseført i kommunes regnskaper. Netto utbetalte opsjonspremier i 2006 og ny opsjonspremie i 2007 ble investert i en BMA (bankinnskudd med aksjeavkasting) i Kragerø Sparebank. I regnskapet for 2007 er opsjonspremiene ikke lenger bokført på disposisjonsfondet ettersom de ble investert hos Kragerø Sparebank, men swapsjonene er nå balanseført. Verdivurderingen av swapsjonene og den balanseførte verdien er basert på vurderinger foretatt av Wassum Investment Consulting AS, som ble engasjert av kommunens etter at "Terra-saken" ble kjent i Swapsjonene er balanseført på samme måte i TVI-OTIR/05

11 Bremanger kommune har vært deltaker i et interkommunalt revisjonssamarbeid organisert etter kommuneloven 27 som regulerer lovpålagte revisjonstjenester for kommunene. Det er selskapet KRYSS-revisjon som har forestått revisjonen siden 1. januar Av revisjonsrapport fra 20. februar 2008 (knyttet til Terra-saken) fremkommer det at det har foregått brudd på både kommunelov, forskrifter og kommunes egne styringsdokumenter. Fra rapportens "Samanndrag og hovudkonklusjonar" punkt 8 hitsettes: "Det er konstatert at både revisor, kontrollutval og kommunestyret (som øverste tilsynsorgan i kommunen) systematisk er halden utanfor vesentleg økonomisk informasjon som burde ha kome desse organa til kunnskap periodisk gjennom året, og årleg gjennom årsregnskap og årsmekling/driftsmelding." Videre fremkommer av punkt "20 Oppsummering": "4. Bremanger kommune har svikt i følgjande rutiner; a) svikt og manglar i økonomisk sakshandsaming b) svikt og manglar i etterleving av interne reglement c) svikt og manglar i rapporteringsrutiner og informasjonsflyt frå administrasjon til folkevald d) svikt og manglar i bokføringsrutinane; etterleving av god kommunal rekneskapssikk f) ufullstendig rapportering/informasjon overfor tilsynsorgana 5. Bremanger kommune må gjennomgå interne styringsdokument/reglement. Frist for å ha evaluert og gjennomgått finansreglementet spesielt, er " Kommunes deltakelse i forbindelse med inngåelsen av derivatavtalene med Fokus Bank i 2006 og 2007 Kommunen var ikke i direkte kontakt med Fokus Markets eller Fokus Bank i forbindelse med inngåelsen av swapsjonsavtalene. Avtalen ble inngått etter at Terra tok kontakt med Fokus Markeds 19. september 2006 og ba om et tilbud på en swapsjon for kommunen. Alle forhandlinger foregikk mellom banken og Terra-meglerne. Det foreligger noe e-post korrespondanse mellom meglerne og banken knyttet til forhandlingene, mens kommunen ikke ble involvert før avtalen skulle signeres. Den 21. september sendte Terra en fullmakt til kommunen som ble signert av rådmannen samme dag. Den 28. september 2006 sendte så Terra avtalene til kommunen for undertegnelse. Rådmannen signerte avtalene og returnerte disse til Terra. Tilsvarende fremgangsmåte ble benyttet ved inngåelsen av avtalen med Fokus Bank i februar TVI-OTIR/05

12 Fokus Bank/Danske Banks saksbehandling Fokus Bank ble kontaktet av Bremanger kommunes fullmektig, Terra Securities ASA, med ønske om å nøytralisere avtalen kommunen hadde inngått med Depfa Bank. Depfatransaksjonen gjaldt som nevnt et nominelt beløp på NOK 192 millioner. Av "Confirmation - Swap Transaction" fremkommer at avtalen ble inngått med virkning fra 15. mars 2006 og med sluttdato var 19. mars Kommunen hadde således bundet seg i lang tid og swapen gjaldt et betydelig beløp. Kommunen fikk utbetalt NOK 15, 6 millioner ved inngåelsen av avtalen. Videre fremkommer at avtalen ble undertegnet av Depfa Bank og Bremanger kommune ved ordfører Kåre Olav Svarstad og økonomisjef Reidar Håvardstun. Kommunen kom senere til at det var rådmannen som hadde fullmakt til å inngå slike avtaler, slik at også rådmannens underskrift ble innhentet. Fokus Bank/Danske Bank ba aldri om å få oversendt kopi av kommunens finansreglement før derivatavtalene ble inngått i 2006 og Først etter konkursåpningen i Terra ba banken om å få oversendt fra konkursboet en kopi av kommunes finansreglement. Ytterligere kontakt mellom sakens parter I brev av 12. november 2010 purrer advokat Larsen på svar fra banken samtidig som han opplyser om resultatet av Fylkesmannens lovlighetskontroll. Under henvising til Fylkesmannens og PWCs vurdering anføres at det ikke kan være noen tvil om at avtalen med Fokus Bank/Danske Bank er ugyldige. Kommunen ønsker derfor å tilbakebetale utbetalingene som de har mottatt fra Fokus Bank/Danske Bank. I brev av 19. november 2010 avviser Fokus Bank at det foreligger noe rettslig grunnlag for ugyldighet eller et eventuelt erstatningsansvar for banken. Videre anføres at banken er svært overrasket over at kommunen først nå fremmer et krav mot banken da Bremanger kommune v/advokat Larsen allerede i 2008 henvendte seg til banken og ba om faktainformasjon knyttet til de aktuelle transaksjonene. I tillegg vises til at kommunen månedlig har mottatt rapporteringer fra Fokus Bank med opplysninger om derivatavtalenes markedsverdi. Videre anføres at det urealiserte verditapet har mangedoblet seg siden Bremanger kommune kontaktet banken første gang i 2008 og at et krav fremsatt i 2010 må anses bortfalt grunnet passivitet og for sen reklamasjon fra Bremanger kommunes side. Det ble deretter avholdt et møte 10. desember 2010 mellom Fokus Bank og Bremanger kommune hvor også representanter fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane deltok. Partene ble enig om gjensidig å bidra til å kartlegge sakens faktum slik at partene kunne ha et best mulig grunnlag for å vurdere de rettslige posisjoner TVI-OTIR/05

13 Det har etter dette vært en omfattende korrespondanse mellom partene med utveksling av skriftlig dokumentasjon. Den 30. september 2011 sender kommunen prosessvarsel til Fokus Bank/Danske Bank. Banken ber deretter om ytterligere informasjon og svar på spørsmål. Slik dokumentasjon ble oversendt hvoretter kommunen purrer på tilbakemelding fra banken før de på nytt sender prosessvarsel til banken 29. oktober Den 14. november 2012 tar Bremanger kommune ut stevning mot banken med krav om at derivatavtalene kjennes ugyldige. Danske Bank har i tilsvar 13. desember 2012 nedlagt påstand om frifinnelse. Danske Bank tar ut motsøksmål 8. februar 2013 med påstand om at Bremanger kommune skal erstatte Danske Bank det tap som oppstår dersom derivatavtalene finnes å være ugyldige. Kommunen inngir tilsvar i motsøksmålet 6. mars 2013 og nedlegger påstand om frifinnelse. Hovedforhandling i saken ble avholdt august Som representant for saksøkte, Bremanger kommune, møtte rådmann Tom Joensen. Som prosessfullmektig møtte advokat Ulf Larsen med advokat Peder Landfald som rettslig medhjelper. I tillegg var sakkyndig vitne for saksøker siviløkonom Lasse Sørensen fra Gabler Investment Consulting til stede under hovedforhandlingen. For saksøkte møtte sjefsmegler i Danske Bank Lars Christian Kran og advokat i Danske Bank Erik Bøhn. Som prosessfullmektig for banken møtte advokat Ian W. Kenworthy. Saksøkerens påstandsgrunnlag - I hovedsøksmålet Bremanger kommune har anført at derivatavtalene er ugyldige da de er inngått uten at det foreligger materiell eller personell kompetanse til å inngå avtalene. Avtalene er ikke behandlet eller godkjent av noen folkevalgte organer i kommunen. Administrasjonenssjefen/rådmann hadde ikke kompetanse eller fullmakt til å inngå derivatavtalene. Hverken kommunens økonomireglement, delegasjonsreglement, vedtak i kommunestyret eller kommuneloven ga rådmannen noen slik fullmakt. Iht. økonomireglementet hadde rådmannen kompetanse til å inngå vanlige rentebytteavtaler ("terminer"), men ikke opsjoner på rentebytteavtaler ("swapsjoner").jf. økonomireglementet punkt Det er ikke grunnlag for å tolke økonomireglement utvidende slik at opsjoner omfattes av begrepet "rentebytte avtaler (renteswaps)". Swapavtalen som ble inngått i september 2006 er også i strid med kommuneloven 50 og kommunens økonomireglement punkt da avtalen i realiteten er å anse som en låneavtale TVI-OTIR/05

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00476-A, (sak nr. 2015/1486), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00476-A, (sak nr. 2015/1486), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 29. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00476-A, (sak nr. 2015/1486), sivil sak, anke over dom, Danske Bank, NUF av Danske Bank A/S (advokat Olav Fredrik Perland til prøve)

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken.

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken. Saknr. 12/515-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Willy Kleven Reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune - revidering Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r

I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r I n f o r m a s j o n o m r e n t e s w a p p e r o g s w a p s j o n e r Her finner du generell informasjon om renteswapper som kan handles i Danske Bank. Renteswapper og swapsjoner kan inngås som OTC-handler

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar Rapport 1/2008 Samnanger kommune Finansplasseringar INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. FINANSREGLEMENTET KORT SKILDRING OG VURDERING... 3 3. PENGEPLASSERINGANE KORT SKILDRING OG VURDERING... 5 3.1 VURDERING

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

Gyldig avtale på tross av kompetansebrudd en analyse av Norges Høyesteretts avgjørelse i Bremanger kommune-saken fra februar 2016 (HR- 2016-476-A)

Gyldig avtale på tross av kompetansebrudd en analyse av Norges Høyesteretts avgjørelse i Bremanger kommune-saken fra februar 2016 (HR- 2016-476-A) Gyldig avtale på tross av kompetansebrudd en analyse av Norges Høyesteretts avgjørelse i Bremanger kommune-saken fra februar 2016 (HR- 2016-476-A) Foredrag på nettverksmøte i Nordisk forskernettverk i

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Utkast til ny standard KRS 11 Hva vil dagen bringe? Om standarden og instrumentene Avtaletidspunktet Verdsettelse Fastrenteobligasjoner Derivater og opsjoner

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010

Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Arkivsak: 200909874-4 FYLKESRÅDMANNEN: 27. MAI 2010 Fylkesrådmannen la i møte den fram sak om Endring av reglement for finansforvaltninga i Hordaland fylkeskommune. Fylkesrådmannen opplyste i møtet at

Detaljer

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

(Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (Ny) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet xx med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet

Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet Bankklagenemndas uttalelse 2010-189 Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet Klager påklaget foretakets rådgivning i forbindelse

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Administrative rutiner for finansforvaltningen (Gjeldende fra 1. juli 2012) Drammen kommune

Administrative rutiner for finansforvaltningen (Gjeldende fra 1. juli 2012) Drammen kommune Administrative rutiner for finansforvaltningen (Gjeldende fra 1. juli 2012) Drammen kommune Utarbeidet iht: Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning (9. juni 2009) Finansreglement for

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010)

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING (REGLEMENT I H.T. FINANSFORSKRIFT GJELDANDE FRÅ 1. 7. 2010) Første gang vedteke i kommunestyre 01.11.2010, PS80/10 Revidert versjon vedteke i kommunestyre 24.09.2012 Innhald:

Detaljer

Som ved alt regelverk er imidlertid forutsetningen at bestemmelsene blir fulgt i praksis. Det er i første rekke kommunenes ansvar.

Som ved alt regelverk er imidlertid forutsetningen at bestemmelsene blir fulgt i praksis. Det er i første rekke kommunenes ansvar. Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 30.11.07 Terra-saken Etter KS oppfatning er dagens regelverk i forhold til låneopptak og finansforvaltning godt nok. En eventuell

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/13 Dato: 19.03.13 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin

Detaljer

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010 Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune 01.oktober 2010 Bakgrunn Deloitte har på forespørsel fra økonomisjefen foretatt en gjennomgang av Kvam kommunes utkast til nytt finansreglement i samsvar med

Detaljer

Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser. NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK

Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser. NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK Spørreundersøkelser om kommunenes og fylkes- Kommunenes finansforvaltning

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding. Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding. Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 05.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Handtering av lån eventuell rentebinding Styresak 115/05 O Styremøte 14.12. 2005 Bakgrunn

Detaljer

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Agenda Lenvikdommen Finansieringskilder og status i kommunene Kapitalmarkedet Mine vurderinger/anbefalinger Lenvikdommen Innklagede

Detaljer

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Anita Grønås SAKSMAPPE: 2015/288 ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 RAPPORT OVER KOMMUNENS FINANSFORVALTNING

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i NOREGS HØGSTERETT Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i HR-2015-00184-U, (sak nr. 2014/2192), sivil sak, anke over orskurd: Oslo Vei AS, konkursbuet

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134

Finansreglement for Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 Finansreglement for Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 25.11.2010 sak 10/134 INNHALD: 1 Finansreglementet sitt virkeområde...3 1.1 Føremålet med reglementet...3 1.2 Kven reglementet gjeld for...3 2 Heimel

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT

MØTEBOK. Saksgang. Arkivsaksnr: 2009/3687 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal REVIDERING AV STEINKJER KOMMUNES ØKONOMIREGLEMENT MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/3687

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Flora kommune

Reglement for finansforvaltning Flora kommune Reglement for finansforvaltning Flora kommune Vedteke av Flora bystyre den 15.6.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementet sitt virkeområde... 3 1.1 Føremål med reglementet... 3 1.2 Kven

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2015

Finansrapport 2. tertial 2015 Finansrapport 2. tertial 2015 Vedlegg til 2. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08 tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen Legalitetskontroll av foreningsrettslig vedtak og

Detaljer

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Vår referanse Saksbehandler Dato 12/07425-17 Oddvar Andersen 10.01.2013 Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Fastsatt av fylkesrådet i Nord-Trøndelag den.,

Detaljer

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE.

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200909874-2 Arkivnr. 107 Saksh. Nøttveit, Egil Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.05.2010 08.06.2010-09.06.2010 ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Saksfremlegg. Krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for det organ som har truffet avgjørelsen, jfr. kommuneloven 59 nr. 2.

Saksfremlegg. Krav om lovlighetskontroll skal fremsettes for det organ som har truffet avgjørelsen, jfr. kommuneloven 59 nr. 2. Saksfremlegg Saksnr.: 09/4740-2 Arkiv: 424 Sakbeh.: Geir Ove Bakken Sakstittel: KRAV OM LEGALITETSKONTROLL AV KOMMUNESTYRETSVEDTAK I SAK 87/09 ÅREMÅL - FORLENGELSE Planlagt behandling: Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune Rutiner for finansforvaltning Verdal kommune Oversikt: 1. Innledning... 3 2. Administrative rutiner... 4 3. Likviditetsoversikt... 5 4. Rutine for vurdering og håndtering av finansiell risiko... 6 5. Avvikshåndtering...

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/1317 Sakstittel: RUTINER FOR FINANSFORVALTNINGEN I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/1317 Sakstittel: RUTINER FOR FINANSFORVALTNINGEN I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 11/1317 Sakstittel: RUTINER FOR FINANSFORVALTNINGEN I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& RUTINER FOR

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer