BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET"

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET FORELØPIG MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Onsdag 24. mars 2010 kl 18:00 Dato: Godkjent: Møteleder: Ordfører Odd Reinsfelt (H) Følgende medlemmer møtte: H Lisbeth Hammer Krog, Torill Hodt Heggen, Anne Lene W. Hojem, Bjørn Røtnes, Cathrine Gehrken, Stig Olai Kapskarmo, Liv Skrede, Morten Skauge, Morten Larsen, Morten Dahl-Hansen, Ole Kristian Udnes, Terje Hegge, Henrik Asheim, Susanne Kristiansen, Sverre Bråthen (settemedlem), Hans Petter Skattum, Bjarne Refsnes. Ap Halvdan Skard, Sindre Kvil, Kristen Damsgaard, Kari Aalerud, Kari B. Seljelid. Frp Anne Espelien, Sven Even Maamoen, Ida Ohme Pedersen, Jan G. Breivik. V Ole Andreas Lilloe-Olsen, Anne Merete Andersen, Hilde M. Arneberg, Jens- Kristian Borgan, Audun Vindøy (settemedlem), Borghild Tenden. SV Harald Sævareid, Tine Lillemoen Asklund. KrF Kristine Skolt Grosås R Dag Gladmann Sørheim U Anne-Gerd Steffensen, Henning Kolstad, Yngve Bjerke, Asbjørn Nilsen. Følgende medlemmer hadde forfall: H Hårek Elvenes, Siw Wikan, Kari Øie Nilsen (settemedlem) Ap Irene Kingsford, Kirsten S. Natvig, Farsat Abuzed, Waseem Shad, Bente Jørgensen SV Anne E. Braathen Pp Olav Storli Følgende varamedlemmer møtte: H Sissel Haukland, Hanne Erdahl Korsmo, Fredrik Gierløff Ap Karl Seip, Odd Willy Lørstad, Marit Handal, Per Christian Dahlen, Finn R. Wichstrøm SV Stig E. Jenssen Pp Helge Bostad Antall representanter: 51 Følgende fra administrasjonen møtte: Rådmann Marit Langfeldt Ege samt direktørene Hans Kristian Lingsom, Gunvor Erdal og Christian Vegard Dahl. Side 13

2 14 SAKSLISTE: Saksnummer Sakstittel Side 011/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL /10 REGULERINGSPLAN FOR KILENVEIEN 7 OG 9 OG /10 REGULERINGSPLAN FOR ÅSLØKKVEIEN 11 D (DEL AV) - JUTERUDVEIEN /10 KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR RÅDMANNENS FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR PERIODEN /10 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER I BÆRUM GANGS BEHANDLING /10 BÆRUM VANN A/S - KOMMUNAL GARANTI /10 OPPFØLGING AV VEDTAK KNYTTET TIL PIPEFEIING /10 SUPPLERINGSVALG FUNKSJONSHEMMEDES RÅD 30 Side 14

3 15 011/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL Forslag til vedtak: Protokoll fra kommunestyrets møte godkjennes slik den foreligger. Behandlingen i møtet Votering: Enstemmig godkjent. KST-011/ Vedtak: Protokoll fra kommunestyrets møte godkjennes slik den foreligger, og gjøres dermed endelig. 012/10 REGULERINGSPLAN FOR KILENVEIEN 7 OG 9 OG 13 FSK-036/ Innstilling: Reguleringsplan for Kilenveien 7, 9 og 13, alternativ I, planid , plankart dokument og bestemmelser dokument , vedtas med følgende tillegg: Til 11- Rekkefølgebestemmelser Støyskjermens plassering og utforming tas det endelig stilling til i forbindelse med rammetillatelse og utomhusplan. Behandlingen i møtet Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. KST-012/ Vedtak: Reguleringsplan for Kilenveien 7, 9 og 13, alternativ I, planid , plankart dokument og bestemmelser dokument , vedtas med følgende tillegg: Til 11- Rekkefølgebestemmelser Støyskjermens plassering og utforming tas det endelig stilling til i forbindelse med rammetillatelse og utomhusplan. 013/10 REGULERINGSPLAN FOR ÅSLØKKVEIEN 11 D (DEL AV) - JUTERUDVEIEN 10 FSK-037/ Innstilling: Reguleringsplan for Åsløkkveien 11 D (del av) og Juterudveien 10: alternativ A med plankart (dokument ) og bestemmelser (dokument ), vedtas med følgende endring: Side 15

4 Friområder Felt F3- Anlegg for idrett og friområder 4.8 utvidet klubbhus inntil totalt 80 m2. (med fjernes). Behandlingen i møtet Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. KST-013/ Vedtak: Reguleringsplan for Åsløkkveien 11 D (del av) og Juterudveien 10: alternativ A med plankart (dokument ) og bestemmelser (dokument ), vedtas med følgende endring: 4 - Friområder Felt F3- Anlegg for idrett og friområder 4.8 utvidet klubbhus inntil totalt 80 m2. (med fjernes). 014/10 KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR RÅDMANNENS FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR PERIODEN FSK-046/ Innstilling: 1. Kommuneplanens arealdel frem til 2020 med tilhørende bestemmelser og retningslinjer vedtas med følgende endringer/tilføyelser: Kirkegårder Den nye gravbehovsanalyse legges til grunn og alternative etableringer vurderes. Markas randsone skal vurderes i en slik plan. Lommedalen For å få en helhetlig utvikling av Lommedalen fra rundkjøringen Gml. Ringeriksvei bes Rådmannen sette i gang arbeidet med en kommunedelplan hvor også vassdraget blir en viktig del. Måltall for utbygging i kommuneplanperioden Måltallet for nye boliger reduser fra maksimalt 800 boligenheter til 450 boligenheter pr. år, med en betydelig begrensning av videre utbygging utenom Fornebu og aksen Sandvika-Vøyenenga. Bærum kommune kan imidlertid også velge å ha en mer restriktiv arealpolitikk, for å sikre utvikling av gode bomiljø, med grønne strukturer, forbindelser mot sjø, elvedrag og marka, sykkelveier og balansert senterutvikling. Bærum har en fordelaktiv lokalisering i regionen, med kort avstand til Oslo og et godt etablert utadrettet næringsliv. Utbyggingen på Fornebu vil styrke klyngen av kunnskapsbedrifter i kommunen. Bærum kan derfor tillate seg å utvikle en arealpolitikk de neste årene som fokuserer på å bygge opp under livskvalitetsindikatoren for økonomisk vekst i regionen. Side 16

5 17 Kolsås-området Det igangsettes en områderegulering av Kolsås i forbindelse med gjenåpning av Kolsåsbanen. Kolsåsbanen på Avløs Rådmannen bes legge frem en vurdering basert på samarbeid med grunneier om fremtidig utvikling i område langs Kolsåsbanen på Avløs. Hamang-Vøyenenga I løpet av planperioden gjennomføres det en idékonkurranse for utvikling av området Hamang-Franzefoss-Vøyenenga. Avtjerna-Hole Rådmannen bes ta kontakt med Rådmannen i Hole kommune for å vurdere å etablere et samarbeidsorgan som skal ha som mandat å koordinere videre planarbeid for et felles utbyggingsområde Avtjerna-Hole kommune i den hensikt å ta ut synergieffekter i form av felles infrastruktur, kollektivløsninger og servicetilbud. Innfartsparkering Park and ride opparbeides på Bærum kommunes tomt i Grinidammen 6 (grunn og bruksnummer 31/154), på ca 5,5 mål. Speiderhytten som i dag står på tomten flyttes til en tomt å nabolaget. Administrasjonen bes vurdere en egnet tomten, for eksempel tomten ved krysset Snaret/ Ruglandveien, som i dag eies av Eiksmarka Tomtesameie. Skoletomter Det utredes om man kan transformere områder innenfor byggesonen i østre Bærum til skole. Trafikkbelasning I forbindelse med de årlige handlingsprogrammene gjøres det en analyse av trafikkbelastningen av allerede eksisterende bebyggelse og effekten av planlagte prosjekter. Kollektivløsinger Kommunens miljøprofil krever en bevisst arealpolitikk, gode transportløsninger og spesielt effektive kollektivløsninger. Planarbeidet igangsettes for Kolsåsbanens forlengelse til Rykkinn/ Bærums Verk og til Sandvika. Fossum 1) Fossum industrier omdisponeres helt eller delvis fra industrier til boligformål. 2) For igangsettelse av utbygging skal arbeidet med Røa-krysset være igangsatt, og med en ny kryssløsning mellom Griniveien og Fossumveien være gjennomført. 3) Tilstrekkelig skolekapasistet må stå klar i nordøstre Bærum før innflytting på Fossum. Side 17

6 18 Kirketomten ved Jar kirke Grøntarealet på kirketomten ved Jar kirke omreguleres fra området for offentlig bebyggelse til friområdet, slik at dette sentrale grøntområdet kan bevares som friområdet i fremtiden. 1. Omdisponering av dyrket mark til gravlund ved Bryn gård utgår og området beholdes som LNF. 2. Kirkegård nord for Fossum legges inn igjen. 3. Fremtidig gravlund innarbeides innenfor markagrensen ved Østernvannveien/Dælimosen. 4. For å styrke trafikkgrunnlaget på Østeråsbanen og Kolsåsbanen må det i større utstrekning etableres parkeringsplasser ved disse banene, i Østre Bærum spesielt ved Eiksmarka, Lijordet og Østerås. 5. Status for øvre halvdel av parsell L78B ved Emma Hjort endres fra landbruksområde til boligformål med sikte på utleieboliger for ungdom. 6. Det foretas en mindre justering av arealbruken på gnr. 78 bnr. 377, med en varsom utvidelse av næringsarealet mot nord (jfr. forslag fra A/S Haslum Industrier). Den nordligste delen av eiendommen foreslås avgitt til LNF, slik at sikten til Løken gård og kulturlandskapet ivaretas. 7. Med bakgrunn i Kommunestyrevedtakene fra 2003 og 4/ tillates en moderat utbygging av Tvetermyra (kombinert formål grøntstruktur med stedstilpasset bebyggelse og barnehage). 8. Det tillates en moderat utbygging på Grorudenga. Utbyggingsvolum avklares i reguleringssak. 2. Rådmannen gis anledning til å foreta opprettinger av feil og gjøre mindre redaksjonelle endringer i plandokumentene. Behandlingen i møtet Omdelt: Notat fra rådmannen av ad forslag til alternativt vedtak, J.postID 10/ Notat fra rådmannen av ad trafikkvekst, J.postID 10/ Notat fra rådmannen av ad mindre rettinger, J.postID 10/ Skriv fra Bærum Natur- og Friluftsråd av ad Skui-Kveise, J.postID 10/ Ordføreren fremmet følgende forslag i tilknytning til formannskapets innstilling: Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til kommuneplanens arealdel , med de endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak og slik at områdene beheftiget med innsigelse (boligområdet Fossum Bruk, skoletomten sør for Bruket og kirkegård nord for Bruket) tas foreløpig ut av planen. Virkningsdato er lik datoen for kommunestyrets vedtak (24. mars 2010). Hans Petter Skattum (H) fremmet følgende oversendelsesforslag: Rådmannen bes utarbeide forslag til retningslinjer for estetiske forhold for kommunen, basert på utforming med tilsvarende estetiske retningslinjer for Fornebu. Side 18

7 19 Sven Even Maamoen (Frp) fremmet følgende forslag: Kirkegårder Grunneiers forslag om utvidelse av gravlunden på Steinskogen vurderes som et mulig alternativ. Henning Kolstad (U) tok opp deler av Anne-Gerd Steffensens forslag i formannskapet: 2. Tomter for småhusbebyggelse Krav til ny tomtestørrelse for småhusbebyggelse avvises. Gjeldende tomtestørrelse (700/1000) opprettholdes. 3. Innspill 4 Habberstadtomten Tomten utvikles i offentlig regi til seniorboliger/ungdomsboliger. 5. Utvikling langs kollektivtraséer/banetraséer Bærum kommune vil ha en konsentrert vekst, en styrt konsentrert bolig og næringsutvikling i områder med god og miljøvennlig transportkapasitet. En høy utnyttelse og fortetting av boliger langs kollektivtraséene vil skape grunnlag for en raskere utbygging av gode miljømessige kollektivløsninger. Næringsparkene må ha fremtidige muligheter for ekspansjon som næringsområder. Rådmannen bes om å igangsette arbeidet som belyser muligheter og utfordringer. Kristine Skolt Grosås (KrF) fremmet følgende forslag: 1. Senterutvikling Bærum bør satse på å ha mange mellomstore sentra i kommunen. Forklaring: Folk ønsker kort vei til nærsenteret. Dette er også miljøvennlig, at folk ikke trenger å reise langt for å handle. Sentrene må heller ikke være for små, hvis man ikke får tak i alle tingene på handlelista, reiser man til et større senter, og miljøgevinsten faller bort. Eiksmarka Senter er et eksempel på et hyggelig senter. Hvorfor? De har klart å unngå baksider. Eks. på Østerås blir du møtt av et parkeringshus. P-hus må plasseres under jorda eller på baksiden. Det er disse høye lukkede murveggene som gjør omgivelsene lite trivelige. 2. Estetikk 74 nr 2 Estetiske vurderinger skal ha større gjennomslagskraft i byggeprosjekter. Estetiske kriterier som takvinkel, utvendig materialvalg og åpninger (dører og vinduer) skal vektlegges. På samme byggefelt skal det være samme byggestil. Eksempel: I gamle boligstrøk skal nye hus som bygges, bygges i samme byggesstil utvendig som den opprinnelige. Takvinkler og materialvalg skal kopieres fra det som allerede finnes. Ved oppussing og påbygging av offentlige bygg, skal arkitektur utvendig være den samme som på de opprinnelige bygget. Når dette ikke er mulig, skal det nye påbygget harmonere med det gamle bygget. Forklaring: Det er kommet flere innspill på at kommunen trenger et verktøy for å rydde i estetikken i Bærum. Rådmannen ber om en diskusjon i formannskapet om hvilke estetiske kriterier som bør legges tilgrunn for en godkjenning ved utbygging (s. 58). Det har vært et ønske at med sikte på at estetiske vurderinger skal få større gjennomslagskraft ved Side 19

8 20 byggeprosjekter. I dag blandes det mange stilarter på samme byggefelt. Ved påbygg av eks skoler og sykehjem tillates det bruk av en helt annen arkitektur en brukt på det opprinnelige bygget. 3. Norske farger på hus og bygninger i Bærum Forklaring: I Norge er det mye grønne trær og grønne gressplener. Det er ikke tilfeldig at den røde låvefargen og rød mursteinshus er mye brukt, da grønn og rød er komplementærfarger og passer svært godt sammen. Komplementærfarger er farger som står på motsatt side i fargesirkelen og harmonerer godt sammen. Grunnen til at hvitt også er mye brukt, er at det er vakkert med hvite hus og hvit snø. Videre har vi i Norge mye gråstein, noe som gjør at gråfarger kan være vakkert på hus. Å følge gamle kunnskap innenfor fargevalg kan være svært fornuftig. En arkitekt fortalte meg en gang, at en viktig årsak til at mange gamle hus er vakre, er at de stygge husene er revet. Det er kun de vakre husene som blir tatt vare på. Moderne hus kan også vær vakre. 4. Unngå mest mulig BRUTALISME arkitektur i Bærum Forklaring: Utbyggere blir i dag bedt om å betale en del av hva som tidligere var regnet som det offentliges oppgaver. Dermed blir det rådyrt og det er bare de aller mest pengesterke investorene som er med. De er ikke julenisser. De vil ha sin fortjeneste, det betyr desto råere utbygging. Slikt har en arkitektonisk side. Den internasjonale brutalismen. Det er de samme modulene som settes opp over hele verden og stadig oftere utvisker stedet profil. Mange av oss har erfart at når vi er på reise, så tiltrekkes vi av steder som har sitt ansikt og karakter i behold, mens steder som er blitt hvor som helst, vekker vår likegyldighet. Den byen og bygda som får høyest verdi, er den som makter å holde på sitt eget ansikt. Professor Bütenschøn sier at mennesket liker seg i miljøer med mindre målestokk. Husene og veggene må ikke være for høye og store. 5. Det skal ikke bygges høyhus i Sandvika Forklaring: I svært mange land er trenden at høyhus rives. Den eneste gode argumentet for å bygge høyhus, er at man kan bygge mange kvadratmeter på et lite areal. Når vi sammenligner oss med andre land i Europa, har vi i Norge rikelig med areal til hver person. Høyhus kan føre til at det blåser mer nær bakken. Årsaken er at vind med høy hastighet blir presset ned i gateplan (Teknisk Ukeblad). 6. Det utarbeides en plan for hvordan gamle trær kan bevares i boligstrøk Forlaring: I utbyggingen av Fornebu har man prioritert å plante mange trær. Det er laget alleer av nesten alle veier. Trær renser lufta for eksos og forebygger flom. Det er ganske vanlig i vårt nærmiljø med oversvømmelser i kjelleren. Når folk bygger et nytt hus, er det vanlig at man hugger ned alle trær, før man starter byggingen. Jeg har en teori om at mange angrer seg når de ser hvor nakent landskapet blir. Et gammelt vakkert tre har minimum vært i jorda 20 år. Et vakkert eiketre er på sitt vakreste etter 50 år. Side 20

9 21 I dag hvor det snakkes mye om luftforurensning burde vi utnyttet trærnes luftrensende funksjon mer. Dette er dessuten gratis. Av miljøhensyn, burde vi utarbeide noen regler om felling av gamle trær. 7. Hundsund (s. 52 i Høringsutkast) Det skal graves opp igjen mellom Hundsund og Snarøykilen. Forklaring: Rådmannen sier: Bukta prioriteres for regulering til vern av sjøbunn samt opprydding av gjeldende reguleringsplan som fortsatt viser flystripe. En omregulering kan berøre anlegg til fritidseiendommer. Bukta er et viktig grunt bløtbunnsområde og et svært viktig område for ålegrass. På midten av 1800 tallet ble Snarøya gjort om fra en øy til en halvøy. Tidligere var det en åpning mellom Snarøykilen og Hundsund. Mens Fornebu flyplass var i drift, var området Hundsund plaget av en illeluktende løklukt. Etter mange undersøkelser fant man ut at årsaken til dette var deiceing-væske som ble brukt på flyene om vinteren for å unngå is på vingene. Denne vesken rant ned i bakken og ut i Hundsund. Det har vært en evig lang diskusjon på Snarøya om å grave opp sundet igjen. Naturlig nok har grunneierne rund Hundsund ønsket dette, mens grunneierne rundt Snarøykilen har vært sterke motstandere av dette. De sistnevnte har fryktet at Snarøysundet, som er en av Bærums fineste badeplasser med rent vann, skulle forurenses av Hundsund. Alle mulige argumenter har vært brukt, for å hindre at dette sundet graves opp. I dag er løklukten i Hundsund borte, men Hundsund har ganske stillestående vann og er påvirket av langvarig forurensning fra de-icing-veske, en av årsakene til den gjørmete bunnen innerst i Hundsund. Snarøykilen er en perle sammenlignet med Hundsund. Nå burde tiden være inne for å åpne sundet mellom Hundsund og Snarøykilen, nå som det ryddes opp i tidligere forurensning. Hvis Hundsund nå fredes, har grunneierne i Snarøykilen virkelig vunnet. Ved å grave opp igjen dette sundet, ville kvaliteten på vannet og havbunnen få tilbake sin opprinnelige tilstand som på midten av 1800 tallet. Harald Sævareid (SV) fremmet følgende tillegg til innstillingens pkt. 1 ad Lommedalen:.. fra rundkjøringen Gml. Ringeriksvei og Bærums Verk, bes rådmannen. Halvdan Skard (Ap) fremmet følgende forslag: 1. Kommunens energi- og klimahandlingsplan krever en arealplanlegging som sikrer redusert bilbehov og god tilgjengelighet til offentlig kommunikasjon. Dessuten forutsetter den overordnete strategi for videreutvikling av kollektivtransporten at trafikkgrunnlaget må styrkes ved ytterligere boliglokalisering langs kollektivtraseene og park- and rideanlegg ved de større knutepunktene. Det bør derfor i kommuneplanens arealdel særlig legges til rette for fortetting av boliger der kollektivtilbud kan fungere godt, eksempelvis langs Kolsåsbanen og på strekningen Sandvika-Vøyenenga. Planens arealdel revideres med dette for øye. 2.A På områder regulert til dette formålet ved Østerås stasjon må "park and ride - anlegget" utvides. 2.B Ved Eiksmarka stasjon bør Eiksmarka Vels parkområde ved Snaret omdisponeres til samme formål. Side 21

10 22 4. Senteravgrensningen for Bekkestua utvides i nord-øst slik at Nadderudveien 3 / Fagertunveien 4 inngår i senteravgrensningen. Dette gir en naturlig overgang med en noe mer konsentrert bebyggelse mellom senterområdet og frittliggende småhusbebyggelse. 8. Bærums små avstander kan gjøre det mulig å samlokalisere kirkegårder/ gravplassarealer eller bruke areal i randsonen og unngå bruk av dyrket mark. Dette kan åpne for nye områder i tillegg til utnyttelse av Steinskogen. Bruk av urnevegger i mur ved kirker der dette er mulig, bør utredes nærmere. 11. Fullføring av en sammenhengende kyststi søkes realisert snarest. 12.A Gammel turvei fra Glitredammen til Elvegangen på Bærums Verk gjøres allment tilgjengelig. 12.B Det innarbeides turvei langs Lomma fra Bærums Verk til Lommedalen, for eksempel til Kirkebyveien. 13. Det skal legges til rette for et ekstra kjørefelt mellom rundkjøringene ved avkjøring til Skarva og Bærums Verk på Lommedalsveien, for å bedre forholdene for utgående morgentrafikk fra Lommedalen. 14. Administrasjonen bes fremme en sak om håndtering av mulige ulovligheter ved bygg og bosetninger i og opp mot Marka. Fellesforslag Ap, V, KrF fremmet av Halvdan Skard: 5. For å gi estetiske vurderinger større gjennomslagskraft ved byggeprosjekter, suppleres kommunens estetiske retningslinjer med tillegg i punkt 4 og nye punkter 6-10 (markert med kursiv): 4 Estetiske retningslinjer 4. Søknadspliktig skilting skal vurderes. Ved oppføring av næringsbygg eller ved fasadeendring kan kommunen kreve en samlet skiltplan som når den er godkjent av kommunen skal følges ved senere oppsetting av skilt og reklame. Når skiltplanen følges, vil kommunen kunne frita tiltakshaver fra å søke om byggetillatelse. Reklameskilt er ikke tillatt i boligområder, friområder og andre grøntområder. Reklame eller virksomhetsskilt på tak eller over hovedgesims tillates ikke. (5. Som før.) 6. Ved søknad om næringsbygg, publikumsbygg og leilighetsbygg kan kommunen kreve fremlagt plan i bestemt målestokk for utforming, bruk, beplantning og bevaring av gamle trær på den ubebygde del av tomt og fellesareal. Kommunen kan påby endringer i planer som nevnt. Ubebygd del av tomt skal være ferdigstillet samtidig med bygningen(e). 7. Kommunen kan begrense parkering på terreng og bestemme fordelingen av parkeringsplasser som skal være på terreng og under terreng. Kjøreatkomst til parkering under bebyggelsen kan kreves lagt fra gatenivå/terrengnivå slik at tilgrensende utearealer ikke forringes av kjøreramper. 8. Ny bebyggelse skal ha god tilpasning til og være fargesatt og utformet i samspill med omkringliggende bebyggelse, gaterom, uterom og landskap og fortrinnsvis plasseres slik at eksisterende silhuettlinjer/horisontlinjer beholdes. Terrengmurer brukt for å avbøte dårlig terrengtilpassning av bebyggelsen og for å oppnå bruksareal under terreng, tillates ikke. Side 22

11 23 Ut fra estetiske betraktninger vurderer kommunen konkret i hver enkelt byggesak eventuelle ønsker om avvik fra disse generelle kravene. 9. Til-, på- og ombygging av eksisterende bebyggelse skal som hovedregel underordnes hovedbygget i volum og form og inngå i et helhetlig samspill med opprinnelig bygg. I et enhetlig bygningsmiljø skal kommunen se til at tilsvarende til- og påbygg kan videreføres til annen bebyggelse uten en estetisk svekkelse av helheten. 10. Generelt for alle boligbygg gjelder lovens krav om minimum 4 meter til nabogrense uansett eierforhold og nabosamtykke. I småhusområder skal det som hovedregel være maksimalt 12 m ubrutt fasade. Fellesforslag Ap, Frp fremmet av Halvdan Skard: 6. Tomtestørrelse unntatt fra plankrav settes til 600 m2 for eneboliger og 1000 m2 for to-mannsboliger. Fellesforslag Ap, Anne-Gerd Steffensen fremmet av Halvdan Skard: 1. Rådmannen bes om å sette i gang arbeidet med en senteranalyse som følges opp med områdeplaner for å få avklart sentrenes funksjoner, områdeavgrensninger og retningslinjer for en videre utvikling. Analysen skal også omfatte konsekvensene for sentrenes omland og deres behov for nye retningslinjer og bestemmelser samt en utredning av forbedring/ kapasitetsøkning av bussterminalene i Sandvika og på Bekkestua. 2. Modernisering og transformasjon i det enkelte senter må, når det er nødvendig, etter nærmere vurdering kunne bruke tilgrensende arealer. Dette gjelder eksempelvis på Rykkinn, Østerås, Bekkestua og Kolsås. Fellesforslag Ap, V fremmet av Halvdan Skard: 10. Området Skui-Kveise reguleres tilbake til LNF. Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: A. Forslag til endringer i plankartet 1. Ved Fossum: a. Smiejordet bevares og beholdes i sin helhet inn som LNF. b. Arealer til utvidelse av idrett, utfartsparkering og offentlig formål legges inn i området som i gjeldende kommuneplan er avsatt til erverv/fremtidig erverv og i Rådmannens forslag er avsatt til fremtidig boligområde. 2. Gravlund i Vestre Bærum: Ny gravlund utredes lagt i terrasser i området som i gjeldende kommuneplan er lagt ut som fremtidig offentlig formål, park/turvei LNF nord for Paal Bergs vei - ved tidligere Sjømennenes Helseheim - frem til neste rullering. 3. Fremtidige næringsarealer: a. Nye næringsarealer på Løken gård grunn ved Plantasjen utgår. Område som ligger inne som nytt boligområde i gjeldende arealplan tilbakeføres i sin helhet til LNF i tråd med dagens bruk. 4. Områder med høy naturverdi og verneinteresse markeres med egen skravur i kartet: a. Kloppaskogen mellom Kloppa og Kirkeveien b. Bråtastien Side 23

12 24 c. Sonja Henies vei øst d. Sonja Henies vei vest e. Morenerygg fra Økriveien til Jutul idrettsplass f. Tjernsrud og naturområdet omkring g. Birkelundskogen og Kloppaskogen B. Forslag til endringer i bestemmelsene KAP. I GENERELT 1 PLANKRAV OG BYGGEFORBUD 2. Unntak For byggeområder nevnt under bokstav a) gjelder følgende unntak fra kravet om reguleringsplan forutsatt at bestemmelsene om uteareal, utnyttelse m.v. i 9.2 overholdes og at tiltaket ikke utfordrer de estetiske retningslinjer i disse bestemmelser, er harmonisert med omkringliggende bebyggelse for øvrig hva gjelder høyde, takform, volum og plassering. Type: Tilføyelse KAP. III LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER 11 Bebyggelse i LNF-områder I LNF-områder tillates bare bebyggelse og tiltak tilknyttet stedbunden næring og tilhørende Landbruk Pluss virksomhet. Type: Tilføyelse KAPITTEL VI RETNINGSLINJER GRØNNE RETNINGSLINJER/BIOLOGISK MANGFOLD Ny utbygging Innen for disse områdene er tekniske inngrep, hogst eller annen behandling av vegetasjon ikke tillatt med mindre tiltakene er forankret i godkjent skjøtselsplan. Deponering av hageavfall eller andre masser eller midlertidig omdisponering av disse områdene er ikke tillatt. I alle nye planer som berører biologisk viktige verdier skal slike verdier sikres i egne naturvernområder eller gjennom krav til godkjente skjøtselsplaner. Type: Tilføyelser Plassering av.. Kantvegetasjonen langs elver og bekker skal vernes og utvikles etter bestemmelsenes 5. I alle planer som berører lukkede bekker, skal bekkene om mulig gjenåpnes. Type: Endring Ved bygge- og anleggstiltak skal viktige trær bevares, og derfor beskyttes under anleggsperioden. Viktige trær og vegetasjonsområder avmerkes i nye reguleringsplaner. Type: Endring Side 24

13 25 Foreløpig votering: Skolt Grosås forslag ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet. Skattums forslag ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet. Kolstads (Steffensens) forslag pkt. 2 fikk 14 stemmer. Kolstads (Steffensens) forslag pkt. 3 fikk 18 stemmer. Kolstads (Steffensens) forslag pkt. 5 fikk 22 stemmer. Lilloe-Olsens forslag pkt. 1 fikk 11 stemmer Lilloe-Olsens forslag pkt. 2 fikk 21 stemmer Lilloe-Olsens forslag pkt. 3 fikk 11 stemmer Lilloe-Olsens forslag pkt. 4 fikk 11 stemmer Lilloe-Olsens forslag under Kap I pkt. 2 ble vedtatt med 50 mot 1 stemme. Lilloe-Olsens forslag under Kap III 11 ble vedtatt med 50 mot 1 stemme. Lilloe-Olsens forslag under Kap VI ble vedtatt med 40 mot 11 stemmer. Skards forslag pkt. 1 fikk 14 stemmer. Skards forslag pkt. 2A ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet. Skards forslag pkt. 2B fikk 10 stemmer. Skards forslag pkt. 4 fikk 20 stemmer. Skards forslag pkt. 8 fikk 20 stemmer. Skards forslag pkt. 11 fikk 21 stemmer. Skards forslag pkt. 12A fikk 21 stemmer. Skards forslag pkt. 12B fikk 13 stemmer. Skards forslag pkt. 13 fikk 14 stemmer. Skards forslag pkt. 14 fikk 18 stemmer. Fellesforslag Ap, V, KrF (pkt. 5) ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet. Fellesforslag Ap, Frp, pkt. 6, fikk 14 stemmer Fellesforslag Ap, Anne-Gerd Steffensen, pkt. 1, ble vedtatt med 29 mot 22 stemmer. Fellesforslag Ap, Anne-Gerd Steffensen, pkt. 2, fikk 18 stemmer. Fellesforslag Ap, V (pkt. 10) ble vedtatt med 43 mot 8 stemmer. Maamoens forslag ble vedtatt med 47 mot 4 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 1 ad kirkegårder ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 1 ad Lommedalen, med Sævareids tilleggsforslag, fikk 25 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 1 ad Måltall for utbygging i kommuneplanperioden ble vedtatt med 33 mot 18 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 1 ad Kolsås-området ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 1 ad Kolsåsbanen på Avløs ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 1 ad Hamang-Vøyenenga ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 1 ad Avtjerna-Hole ble vedtatt med 47 mot 4 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 1 ad Innfartsparkering ble vedtatt med 40 mot 11 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 1 ad Skoletomter ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 1 ad Trafikkbelastning ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 1 ad Kollektivløsninger ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 1 ad Fossum, 1) ble vedtatt med 41 mot 10 stemmer. Side 25

14 26 Formannskapets innstilling pkt. 1 ad Fossum, 2) ble vedtatt med 47 mot 4 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 1 ad Fossum, 3) ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 1 ad Kirketomten ved Jar kirke ble vedtatt med 37 mot 14 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 1 underpkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 1 underpkt. 2 ble vedtatt med 40 mot 11 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 1 underpkt. 3 ble vedtatt med 40 mot 11 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 1 underpkt. 4 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 1 underpkt. 5 ble vedtatt med 40 mot 11 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 1 underpkt. 6 ble vedtatt med 40 mot 11 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 1 underpkt. 7 ble vedtatt med 41 mot 10 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 1 underpkt. 8 ble vedtatt med 30 mot 21 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. De foreløpige voteringene ble gjort endelige. KST-014/ Vedtak: Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til kommuneplanens arealdel , med de endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak og slik at områdene beheftiget med innsigelse (boligområdet Fossum Bruk, skoletomten sør for Bruket og kirkegård nord for Bruket) tas foreløpig ut av planen. Virkningsdato er lik datoen for kommunestyrets vedtak (24. mars 2010). Kommunestyrets enkeltvedtak: 1. Formannskapets innstilling pkt. 1 ad Lommedalen utgår. 2. Rådmannen bes om å sette i gang arbeidet med en senteranalyse som følges opp med områdeplaner for å få avklart sentrenes funksjoner, områdeavgrensninger og retningslinjer for en videre utvikling. Analysen skal også omfatte konsekvensene for sentrenes omland og deres behov for nye retningslinjer og bestemmelser samt en utredning av forbedring/ kapasitetsøkning av bussterminalene i Sandvika og på Bekkestua. 3. Området Skui-Kveise reguleres tilbake til LNF. 4. Kirkegårder Grunneiers forslag om utvidelse av gravlunden på Steinskogen vurderes som et mulig alternativ. Side 26

15 27 B. Forslag til endringer i bestemmelsene KAP. I GENERELT 1 PLANKRAV OG BYGGEFORBUD 2. Unntak For byggeområder nevnt under bokstav a) gjelder følgende unntak fra kravet om reguleringsplan forutsatt at bestemmelsene om uteareal, utnyttelse m.v. i 9.2 overholdes og at tiltaket ikke utfordrer de estetiske retningslinjer i disse bestemmelser, er harmonisert med omkringliggende bebyggelse for øvrig hva gjelder høyde, takform, volum og plassering. Type: Tilføyelse KAP. III LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER 11 Bebyggelse i LNF-områder I LNF-områder tillates bare bebyggelse og tiltak tilknyttet stedbunden næring og tilhørende Landbruk Pluss virksomhet. Type: Tilføyelse KAPITTEL VI RETNINGSLINJER GRØNNE RETNINGSLINJER/BIOLOGISK MANGFOLD Ny utbygging Innen for disse områdene er tekniske inngrep, hogst eller annen behandling av vegetasjon ikke tillatt med mindre tiltakene er forankret i godkjent skjøtselsplan. Deponering av hageavfall eller andre masser eller midlertidig omdisponering av disse områdene er ikke tillatt. I alle nye planer som berører biologisk viktige verdier skal slike verdier sikres i egne naturvernområder eller gjennom krav til godkjente skjøtselsplaner. Type: Tilføyelser Plassering av.. Kantvegetasjonen langs elver og bekker skal vernes og utvikles etter bestemmelsenes 5. I alle planer som berører lukkede bekker, skal bekkene om mulig gjenåpnes. Type: Endring Ved bygge- og anleggstiltak skal viktige trær bevares, og derfor beskyttes under anleggsperioden. Viktige trær og vegetasjonsområder avmerkes i nye reguleringsplaner. Type: Endring 015/10 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER I BÆRUM GANGS BEHANDLING FSK-047/ Innstilling: 1. Forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum, dokument og plankart dokument , vedtas. Side 27

16 28 2. Økonomiske konsekvenser for oppfølging av planen behandles i kommunens kommende handlingsprogram. 3. Plankart for kulturminner og kulturmiljøer skal inngå som temakart til kommuneplanens arealdel. 4. Kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer representerer et grundig og viktig arbeid for bevisstgjøring om Bærums kulturarv og identitet. Når den endelige versjonen av det informative dokumentet RIK PÅ HISTORIE et riss av Bærums kulturhistorie foreligger, skal publikasjonen deles ut til alle skoleelever på passende trinn i Bærumskolen. Utgiftene til dette håndteres i tertialrapport Rådmannen må sørge for at innbyggerne får tilstrekkelig informasjon om kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer og mulige tilskuddsordninger for restaurering og bevaring av gamle bygg som faller inn under kriteriene. Eiernes forpliktelser og myndighetenes reaksjoner ved ødeleggelser må også klargjøres. 6. Ved behandling av kommunens kommende handlingsprogram bør rådmannen vurdere muligheten for en avsetning til restaurering av kulturminner som eiere kan søke om støtte fra, slik at bygg ikke bare forfaller. 7. Bærum kommune bør være en pådriver for at offentlige tilskuddsordninger til bevaring av gamle kulturminner økes. 8. Kommunestyret støtter rådmannens forslag om å bevare kommunens egne kulturminner, og at det avsettes nødvendige midler til vedlikehold og restaurering i HP fremover. Behandlingen i møtet Morten Larsen (H) fremmet følgende forslag: Rådmannen bes pålegge eiere av bygninger med kulturhistorisk verdi som er i sterkt forfall om å forebygge eller utbedre skader på bygning under henvisning til PBL 89 (Plan- og bygningsloven). Votering: Formannskapets innstilling pkt. 1-7 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 8 ble vedtatt med 47 mot 4 stemmer. Larsens forslag ble enstemmig vedtatt. KST-015/ Vedtak: 1. Forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum, dokument og plankart dokument , vedtas. 2. Økonomiske konsekvenser for oppfølging av planen behandles i kommunens kommende handlingsprogram. 3. Plankart for kulturminner og kulturmiljøer skal inngå som temakart til kommuneplanens arealdel. 4. Kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer representerer et grundig og viktig arbeid for bevisstgjøring om Bærums kulturarv og identitet. Når den endelige versjonen av det informative dokumentet RIK PÅ HISTORIE et riss av Bærums kulturhistorie foreligger, skal publikasjonen deles ut til alle skoleelever på passende trinn i Bærumskolen. Utgiftene til dette håndteres i tertialrapport Rådmannen må sørge for at innbyggerne får tilstrekkelig informasjon om kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer og mulige Side 28

17 29 tilskuddsordninger for restaurering og bevaring av gamle bygg som faller inn under kriteriene. Eiernes forpliktelser og myndighetenes reaksjoner ved ødeleggelser må også klargjøres. 6. Ved behandling av kommunens kommende handlingsprogram bør rådmannen vurdere muligheten for en avsetning til restaurering av kulturminner som eiere kan søke om støtte fra, slik at bygg ikke bare forfaller. 7. Bærum kommune bør være en pådriver for at offentlige tilskuddsordninger til bevaring av gamle kulturminner økes. 8. Kommunestyret støtter rådmannens forslag om å bevare kommunens egne kulturminner, og at det avsettes nødvendige midler til vedlikehold og restaurering i HP fremover. 9. Rådmannen bes pålegge eiere av bygninger med kulturhistorisk verdi som er i sterkt forfall om å forebygge eller utbedre skader på bygning under henvisning til PBL 89 (Plan- og bygningsloven). 016/10 BÆRUM VANN A/S - KOMMUNAL GARANTI FSK-042/ Innstilling: Bærum kommune stiller selvskyldnergaranti overfor Bærum Vann AS for opptak av lån inntil 60 millioner kroner, med 10 års nedbetalingstid. Lånet er en refinansiering av lån som ble tatt opp i forbindelse med bygging av nytt vannbehandlingsanlegg på slutten av 90-tallet. Garantien stilles for å kunne oppnå gunstigere lånebetingelser, og derved lavere vannpris for abonnentene. Garantien trappes ned i takt med nedbetalingen og løper til lånet er fullt nedbetalt, senest Garantien må godkjennes av fylkesmannen. Behandlingen i møtet Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. KST-016/ Vedtak: Bærum kommune stiller selvskyldnergaranti overfor Bærum Vann AS for opptak av lån inntil 60 millioner kroner, med 10 års nedbetalingstid. Lånet er en refinansiering av lån som ble tatt opp i forbindelse med bygging av nytt vannbehandlingsanlegg på slutten av 90-tallet. Garantien stilles for å kunne oppnå gunstigere lånebetingelser, og derved lavere vannpris for abonnentene. Garantien trappes ned i takt med nedbetalingen og løper til lånet er fullt nedbetalt, senest Garantien må godkjennes av fylkesmannen. 017/10 OPPFØLGING AV VEDTAK KNYTTET TIL PIPEFEIING KONT-009/ Innstilling: Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering og kontrollutvalgets vedtak til etterretning. Side 29

18 30 Behandlingen i møtet Ad habilitet Terje Hegge (H) ba om å få vurdert sin habilitet er styreleder i ABBV. Enstemmig vurdert som inhabil fratrådte. Asbjørn Nilsen (U) er medlem i styret i ABBV. Enstemmig vurdert som inhabil fratrådte. Yngve Bjerke (U) er varamedlem i styret i ABBV. Enstemmig vurdert som inhabil fratrådte. 48 representanter. Halvdan Skard (Ap) fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber kommunens representanter i ABBV følge opp bemerkningen om at ABBV bør gjennomføre sluttoppgjør pr 31. desember. 2. Kommunestyret ber rådmannen ta inn informasjon om feietjenesten på innbetalingsblankettene. 3. Kommunestyret ber Kontrollutvalget foreta en ny samlet gjennomgang i Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Skards forslag ble enstemmig vedtatt. KST-017/ Vedtak: 1. Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering og kontrollutvalgets vedtak til etterretning. 2. Kommunestyret ber kommunens representanter i ABBV følge opp bemerkningen om at ABBV bør gjennomføre sluttoppgjør pr 31. desember. 3. Kommunestyret ber rådmannen ta inn informasjon om feietjenesten på innbetalingsblankettene. 4. Kommunestyret ber Kontrollutvalget foreta en ny samlet gjennomgang i De fratrådte tiltrådte 51 representanter. 018/10 SUPPLERINGSVALG FUNKSJONSHEMMEDES RÅD FSK-045/ Innstilling: Suppleringsvalg vara til Funksjonshemmedes råd: Tore Glærum, Norges Blindeforbund, erstatter Øystein Fylling, Norges Blindeforbund, som vara til Funksjonshemmedes råd. Side 30

19 31 Behandlingen i møtet Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. KST-018/ Vedtak: Suppleringsvalg vara til Funksjonshemmedes råd: Tore Glærum, Norges Blindeforbund, erstatter Øystein Fylling, Norges Blindeforbund, som vara til Funksjonshemmedes råd. MØTET HEVET. Randi Lie formannskapssekretær Side 31

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 15.05.2013 kl 19:00 Dato: Godkjent: 16.05.2013 Møteleder: Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) Følgende medlemmer møtte: H Ole Kristian Udnes,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET FORELØPIG MØTEPROTOKOLL PLAN- OG MILJØUTVALGET Torsdag 30. april 2009 kl 14:00 Dato: Godkjent: 30.04.2009 Møteleder: Utvalgsleder Anne-Gerd Steffensen (Frp) Følgende

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT

BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT BÆRUM KOMMUNE POLITISK SEKRETARIAT Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.02.2015 15/120603 1 Saksbehandler: Randi Lie Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Kommunestyret 25.02.2015

Detaljer

Kommuneplanens arealdel for perioden

Kommuneplanens arealdel for perioden Kommuneplanens arealdel for perioden 2015 2030 Denne saken ligger nå ute til åpen høring med høringsfrist 15. desember 2014. Arealstrategi Planen bygger på den arealstrategi som kommunestyret vedtok 30.10.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 09.11.2015 N - 515.1, HistSak - 15/7775 15/238010 10/23973, PLANID - 2012024 Saksbehandler: Tone Groseth Saksansvarlig: Arthur

Detaljer

Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap?

Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap? Naturvernforbundet møte 10/10-17 : Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap? Arthur Wøhni kommunaldirektør Samfunn i = 1000 innbyggere 1872 1. verdenskrig fra 6-14.000 Fossum

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 07.11.2016 N - 010.1 15/150746 16/213220 Saksbehandler: Rune Snildal Saksansvarlig: Arthur Wøhni Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551

Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SLEMSRUD 5 / ØVRE VANG KIRKE Arkivopplysinger: Saksbeh.: Arkivsaknr.: Emnekode: Reguleringsplannr.: JAS 00/00615 L12 551 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 25.09.2008 FRA SAKSNR: 92/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 104/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet: Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne

Detaljer

Kommunestyrets vedtak og Kommunestyrets behandling 17.06.2015 sak 058/15

Kommunestyrets vedtak og Kommunestyrets behandling 17.06.2015 sak 058/15 Kommuneplanens arealdel Kommunestyrets vedtak og Kommunestyrets behandling 17.06.2015 sak 058/15 KOMMUNESRYRETS VEDTAK Nr Område/tema Forslag 1 Grorud Arealbruk endres til «nytt boligområde» seniorboliger

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074200 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Datert: 23.01.2015 Sist revidert:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 18:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE Planen er vist på plankart datert 13.06.2016 Plan og bestemmelser er sist revidert Plan og bestemmelser er vedtatt av Lesja kommunestyre den... GENERELT

Detaljer

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder det området som er markert med innenfor planens begrensning.

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder det området som er markert med innenfor planens begrensning. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING BØ KYRKJE PlanID 02_39_2015 KOMMUNE : Bø REGULERINGSOMRÅDE: Bø kyrkje DATO FOR PLANFORSLAG: 19.08-2016 DATO VEDTAK I K. STYRET: DATO FOR SISTE REVISJON: Disse

Detaljer

Hvordan følges RPR-BATP arbeidet opp på regionalt og lokalt nivå? Innlegg nettverk for regional og kommunal planlegging

Hvordan følges RPR-BATP arbeidet opp på regionalt og lokalt nivå? Innlegg nettverk for regional og kommunal planlegging Hvordan følges RPR-BATP arbeidet opp på regionalt og lokalt nivå? Innlegg nettverk for regional og kommunal planlegging 1.12.14 Arthur Wøhni Kommunaldirektør Kommuneplanens arealdel 2015-2030 BÆRUM KOMMUNE

Detaljer

Kommuneplanens arealdel BÆRUM KOMMUNE

Kommuneplanens arealdel BÆRUM KOMMUNE Kommuneplanens arealdel 2015-2030 BÆRUM KOMMUNE Bærum i dag Utviklingen i folketallet i Bærum 1950-2010 Areal 191 km2 Befolkning 122.000 Innvandrerandel mer enn 15% Befolkningsvekst 2% siste 3 år Norges

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Møteprotokoll - Plan og miljøutvalget Tirsdag 02.10.2012 holdt Plan og miljøutvalget møte på Hjørnet, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 14.50. Saksdokumenter utsendt elektronisk til medlemmer, varamedlemmer,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 31.08.2016 GBR - 76/16, N - 16/10138 16/86706 515.2, PLANID - 2191965320 Saksbehandler: Erik Toresen Saksansvarlig: Arthur Wøhni

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 05.06.2015 HistSak - 15/88167 15/123497 12/19619, PLANID - 2012012, N - 515 Saksbehandler: Majda Anicic Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 28.01.2010 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-21:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-21:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus Dato: 08.03.2010 Tidspunkt: 18:00-21:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Dato: 05. februar 2007 kl.14.00 Sted: Hotell Wassilioff, Stavern Saksnr: 1/07-6/07

Dato: 05. februar 2007 kl.14.00 Sted: Hotell Wassilioff, Stavern Saksnr: 1/07-6/07 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for plan, areal og miljø Dato: 05. februar 2007 kl.14.00 Sted: Hotell Wassilioff, Stavern Saksnr: 1/07-6/07 MØTELEDER Ramberg, Ivar (SV) DISSE MØTTE Norvang, Eldbjørg (AP) Kaworek,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 617 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 04.05.2009 N-131.4 09/9837 09/35416 Saksbehandler: Siri Opheim Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom 26.05.2009

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER

VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Arkivsaksnr.: 08/1327-17 Arkivnr.: PLAN 053320090115 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Ingun Bjørgli Juul-Hansen VURDERING AV PLANOPPSTART FOR DEL AV LUNNER ØSTRE, 23/4 HESTESPORTSSENTER Hjemmel: Plan-

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. Oscar Torp Heimen detaljreguleringsplan Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan Bestemmelsene er datert: 11.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 28.03.2014 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1008 (bak servicekontoret), Levanger Rådhus Dato: 28.08.2013 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Hemnes kommune Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Planbestemmelser Hemnes kommune Kap I Fellesbestemmelser for planområdet 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen,

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011 Sakliste PBU-1/11 FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING - ENDRET ILLUSTRASJONSPLAN TILKNYTTET REGULERINGSPLAN FOR SKORHAUGÅSEN 8 M.FL. PBU-2/11 UTVIDELSE AV KJØKKEN

Detaljer

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO

BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO BESTEMMELSER TIL OMRÅDE/DETALJREGULERINGSPLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN LUNDBO Arkivopplysninger: PlanID: 074201 Saksbehandler: Simen Stori Arkivsak: 14/5550 Plankart Bestemmelser Planbeskrivelse SJEF

Detaljer

PROTOKOLL. Tone Tvedt Nybø, KrF Gro Losvik, Ap Sverre Nergaard, AP Kirsten Clausen, H Per Inge Kvindesland, FrP Kurt Randaberg, FrP

PROTOKOLL. Tone Tvedt Nybø, KrF Gro Losvik, Ap Sverre Nergaard, AP Kirsten Clausen, H Per Inge Kvindesland, FrP Kurt Randaberg, FrP Randaberg kommune Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 03.03.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø, KrF Gro Losvik, Ap Sverre Nergaard, AP Kirsten Clausen, H

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Bjønnåslia og del av Bydalsfeltet I ÅSERAL KOMMUNE Revidert etter vedtak i teknisk utvalg 26.05.2011 Slettet: Detaljplan for BJØNNÅSLIA OG DEL AV BYDALSFELTET

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 PlanID: 073700 Arkivsak: 13/5475-9 j.nr.34679/14 Arkivkode: PLN 073700 Bestemmelsene er datert: 14.08.2014 Sist revidert/endret: Plankart er datert: 14.08.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 26.06.2007 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense, ligger innenfor LNF-område

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å

Detaljer

Opplysninger om plankartet: Plankart datert: 25.01.2006 Sist revidert: 03.01.2013. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Behandling/saknr.: 13.02.

Opplysninger om plankartet: Plankart datert: 25.01.2006 Sist revidert: 03.01.2013. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Behandling/saknr.: 13.02. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FRIBETEN 6 MED OMGIVELSER PlanID: 0403635 Arkivsaknr.: 05/989 Journalnr: 42 Arkivkode: L 12 Saksbehandler: Randi Engan Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

1 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER SKANSE

1 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER SKANSE 1 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER SKANSE Plannummer 145 Kontor 2000-nummer 03/01148 Egengodkjent dato 27.08.2003 ARKIVERTE KART: B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT ENDRINGER: Sak nr. Vedtatt dato Merknader Reguleringsplan

Detaljer

54/14 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 inkludert KDP Sentrum og Miljøplanen - høringsutkast

54/14 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 inkludert KDP Sentrum og Miljøplanen - høringsutkast 54/14 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 inkludert KDP Sentrum og Miljøplanen - høringsutkast Behandlet av Møtedato Saknr 1 Kommuneplankomiteen 22.04.2014 21/14 2 Bystyret 29.04.2014 54/14 Kommuneplankomiteen

Detaljer

Verktøy i plan- og bygningsloven

Verktøy i plan- og bygningsloven Verktøy i plan- og bygningsloven Kulturminner, kulturmiljø og landskap av Line Bårdseng Pbl. 11-9 generelle bestemmelser 1. krav om reguleringsplan for visse arealer eller for visse tiltak, herunder at

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk Dato: 23.08.2007 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008)

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) Vedtatt i Molde kommunestyre 15.9.2016, sak KST 81/16 MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID

Detaljer

Andre: Enhetsleder Svein Magne Bråten, planlegger Torunn Bekkeseth (sak 1/13) og avd.leder Tor Dalevold (sak 1/13 og 2/13)

Andre: Enhetsleder Svein Magne Bråten, planlegger Torunn Bekkeseth (sak 1/13) og avd.leder Tor Dalevold (sak 1/13 og 2/13) MØTEPROTOKOLL Tekniskutvalg Dato: 22.01.2013 kl. 9:00 13.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Møtende Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), medlemmer: Alf Majormoen

Detaljer

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10.

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 26.11.10. Bestemmelser Områderegulering Kyrkjebygd Åseral kommune Endret iht. 1 gangs behandling, utgave D, 26.11.2010 1 Fellesbestemmelser 1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Biblioteket, Kjerringøy Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 10:00 10:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF Mona

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 Dato for siste behandling i PNM komiteen den. Vedtatt av bystyret i møte den.. Under K. Sak nr... formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL ENDELIG VEDTAK

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL TIL ENDELIG VEDTAK Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 29.03.2017 Sak: 57/17 Resultat: Innstilling m tillegg vedtatt Arkivsak: 15/1534 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2026 - TIL ENDELIG VEDTAK

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 22.03.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.02. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 14.03.2012 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Spesialrådgiver

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 11:00 11:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

KOMMUNEDELPLANENE FOR LARVIK BY OG STAVERN BY. 1. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLANENE FOR LARVIK BY OG STAVERN BY. 1. GANGS BEHANDLING ArkivsakID.: 16/5342 Arkivkode: FE - 149, PlanID - 201310-201311-201312 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 181/16 Formannskapet 23.11.2016 221/16 Kommunestyret 07.12.2016 REVISJON AV BESTEMMELSENE TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 08.12.2015 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

Kommunedelplan Venneslaheia

Kommunedelplan Venneslaheia Kommunedelplan Venneslaheia Planbestemmelser Høringsforslag 02.01.2013 INNHOLD 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11...3 1.1 Rettsvirkning av kommunedelplanen (pbl 11-6)... 3 1.2 Plankrav (pbl

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.08.2017 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 11.11.2008 Tidspunkt: 18:00-19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 11.11.2008 Tidspunkt: 18:00-19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 11.11.2008 Tidspunkt: 18:00-19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for: Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/3423-8 Arknr.: GNR 107/32 Saksbehandler: Ellen Flatøy BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 22/14 27.05.2014 Kommunestyret 51/14 18.06.2014 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 22.02.17 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder til kl Jan Erik Johansen, saksbehandler Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder til kl Jan Erik Johansen, saksbehandler Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 03.04.2009 Fra kl. 0830 Til kl. 10.40 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 23.05.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Rullering av kommuneplanens arealdel endelig vedtak

Rullering av kommuneplanens arealdel endelig vedtak Sauherad kommune Arkiv: FE - 143, FA - L10 Saksmappe: 16/165 -

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan Flodda boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan Flodda boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan Flodda boligområde Arkivsak: 2011/6787 Arkivkode: 1718r2 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 24.02.2011, sak 21/2011 Plankartets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, varaordf. Torfinn Vassvik, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen og Vidar O. Hansen. Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/962-16430/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.05.2016 Saksframlegg Sluttbehandling - opphevelse av planer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø Gro Losvik Sverre Nergaard Jarle Bø Kirsten Clausen Kurt Randaberg

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring

Nesodden kommune. Høringsforslag. Rullering kommuneplanens arealdel Arealbruksendringer 2.gangs høring Høringsforslag Nesodden kommune Rullering kommuneplanens arealdel 2011-2023 Arealbruksendringer 2.gangs høring 30.06.2015 Innhold Innledning... 3 A4-01 Justering av tidligere vedtak... 4 A4-03 Boligbebyggelse

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.01.2017 Tidspunkt: 10:30 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.04.2016 Sak: 53/16 Tittel: Saksprotokoll: Kommunedelplan for Nyhavna, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 12/14816 Vedtak: 1. Bystyret vedtar forslag til kommunedelplan

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195 RÆLINGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til: Reguleringsplan for Rælingen kirke og bygdetun med omkringliggende områder Jfr. Plan- og bygningsloven 12-6 og 12-7 fra 2008 Reguleringskart er datert 10.09.2014

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer