Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet /69 Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet 25.11.2014 14/69 Kommunestyret 12.12.2014"

Transkript

1 Engerdal kommune Saksmappe: 2014/ /2014 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Engerdal kommune - årsbudsjett 2015 Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet /69 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Vedlegg 1 Årsbudsjett Engerdal kommune rådmannens forslag 2 Gebyrregulativet rådmannens forslag 3 SÅTE budsjett drift 4 SÅTE budsjett investeringer 5 Budsjett 2015 og økonomiplan Hedmark Revisjon IKS 6 Budsjett for tilsyn og kontroll Budsjett Engerdal kirkelige fellesråd 8 Oppgjør for kommunal renovasjon - FIAS Behandling i Kommunestyret Engerdal Arbeiderparti v/lage Trangsrud fremmet flg. endringsforslag: Endringsforslag pkt. 1: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 vedtas med netto utgift pr enhet (budsjettskjema 1 B) med følgende endringer: Nytt bokstavpunkt i: Det avsettes til kompetansemidler for utdanning av sykepleiere. Nytt bokstavpunkt j: Det avsettes kr til kjøp av ergoterapi og kreftsykepleietjenester Nytt bokstavpunkt k: Stilling som enhetsleder for helse budsjetteres for hele året, dvs. budsjettposten økes med kr i forhold til formannskapets innstilling Nytt bokstavpunkt l: Budsjettrammen for EBUS økes med kr Nytt bokstavpunkt m: Rammen for ansvar 1810-kommunestyret reduseres med kr (1 dagmøte) og rammen for avdeling Plante reduseres med kr Nytt bokstavpunkt n: Avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr Forslag til nytt verbalpunkt: 3. Ved tildeling av tilskudd fra næringsfondet i 2015 øremerkes kr til satsing på ny næringsvirksomhet i Engerdal kommune. Dersom slike etableringer ikke er aktuelle i 2015 overføres midlene til tilsvarende fornål i 2016.

2 4. Utredningskomiteen får i oppdrag å utrede muligheten for gratis leie (evt redusert leieavgift) av Engerdalshallen for lag og foreninger som tilbyr aktiviteter for barn og ungdom. Utredningen skal belyse omfang av utleie, eventuell alternativ finansiering og økonomiske konsekvenser av redusert leieavgift samt retningslinjer dersom det blir gratis leie. 5. På bakgrunn av uttalelse fra Fagforbundet og NSF til årsbudsjettet for 2015 legger rådmannen fram en sak som redegjør for organisasjonens sykefravær, mulige årsaker samt mulige tiltak for å redusere sykefravær. Frist settes til Rådmannen får i oppdrag å innarbeide i årsbudsjettet en oppstart av innføring av minimum 50 % stillinger i PLO, i henhold til vedtak i K.sak 14/39 og prioriteringer fra dialogseminaret. Voteringer: Pkt. 1a: Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Pkt. 1b: Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Pkt. 1c: Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 8 mot 7 stemmer som ble avgitt for Lage Trangsruds forslag (pkt. k) Pkt. 1d: Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 8 mot 7 stemmer. Pkt. 1e: Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 8 mot 7 stemmer. Pkt. 1f: Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 8 mot 7 stemmer. Pkt. 1g: Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Pkt. 1h: Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Pkt. 1i: Ved votering falt forslaget med 8 mot 7 stemmer. Pkt. 1j: Ved votering falt forslaget med 8 mot 7 stemmer. Pkt. 1l: Ved votering falt forslaget med 8 mot 7 stemmer. Pkt. 1m: Ved votering falt forslaget med 8 mot 7 stemmer. Pkt. 1n: Ved votering falt forslaget med 8 mot 7 stemmer. Verbalpunkter: 1. Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 2. Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 8 mot 7 stemmer. 3. Ved votering falt Lage Trangsruds forslag med 8 mot 7 stemmer. 4. Ved votering ble Lage Trangsruds forslag enstemmig vedtatt. 5. Ved votering ble Lage Trangsruds forslag enstemmig vedtatt. 6. Ved votering falt Lage Trangsruds forslag med 8 mot 7 stemmer. Pkt. 2: Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt- Pkt. 3: Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Pkt. 4: Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Endelig votering: Til slutt ble hele budsjettet med vedtatte flertallsvotering tatt opp til endelig avstemming. Dette ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret : Innstilling i Formannskapet : 1) Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 vedtas med netto utgift pr enhet (budsjettskjema 1B). med følgende endringer:

3 a) Det budsjetteres med utbytte fra Engerdal kommuneskoger KF på kr ,-. b) Antall formannskap reduseres med fire, budsjettpost for formannskapet reduseres med kr ,- c) Stillingen som enhetsleder helse budsjetteres med ti måneder lønn, lønnspost for enhetsleder helse reduseres med kr ,- d) Det avsettes inntil kr slik at samisk kultur og språklig identitet kan avspeiles bedre i utsmykningen på helse-, pleie- og omsorgsavdelingene på Drevsjø. I arbeidet med dette er det viktig med dialog med de sørsamiske familiene i Engerdal. e) Budsjettet til oppvekst styrkes med kr til innkjøp av smartboard og skolemøblement ved Ebus. f) Budsjettet for Støtte- og Utvikling styrkes med kr for å styrke biblioteket som sosial og kulturell møteplass. g) Tilskudd til arrangementer økes med kr ,-. h) Tilskudd til lag og foreninger økes med kr ,-. Verbalpunkter: 1. Utredningskomiteen får i oppdrag å utrede en ordning med primærkontakt for hjemmeboende eldre og pårørende. Saken legges fram for kommunestyret i løpet av våren Rådmannen utreder behov for ergoterapeut og kreftsykepleier og eventuelt behov søkes justert inn i budsjettet ved behandling av tertialrapport for 1. tertial Utredningskomiteen får i oppdrag å utrede muligheten for gratis leie (evt. redusert leieavgift) av Engerdalshallen for lag og foreninger som tilbyr aktiviteter for barn og ungdom. Utredningen skal belyse omfang av utleie, eventuell alternativ finansiering og økonomiske konsekvenser av redusert leieavgift samt retningslinjer dersom det blir gratis leie. 4. På bakgrunn av uttalelse fra Fagforbundet og NSF til årsbudsjettet for 2015 legger rådmannen fram en sak som redegjør for organisasjonens sykefravær, mulige årsaker samt mulige tiltak for å redusere sykefravær. Frist settes til ) Kommunale avgifter og betalingssatser vedtas i henhold til gebyrregulativet, jfr. vedlegg. 3) Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å ta opp lån med inntil kr 18,420 mill i samsvar med Rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for 2015 med 30 års løpetid. For resterende bruk av lån i budsjettet benyttes ubrukte lånemidler. Rådmannen gis videre fullmakt til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår, samt til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 4) Eiendomsskattevedtak 2015 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Den generelle satsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 o/oo Med hjemmel i eiendomsskatteloven 12 a) settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 2 o/oo. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer i skatteåret (april, juli og oktober). Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

4 For skatteåret 2015 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste pr med forslag til unntak i medhold av eiendomsskattelovens. 7a): Adresse Gn r Bnr Fnr Eier Engerdalsveien Engerdal Idrettslag Femundveien Elgå Idrettslag Fotballbane med løpebaner Drevsjø Stedsgruppe Hylleråsvegen Engeren Skytterlag Høybergveien 2920 Skytterbane Brennodden Klara Skytterlag Fjell Skytterlag Eiendommer tilhørende andre organisasjoner/stiftelser vil bli vurdert for fritak av kommunestyret på grunnlag av søknad. Behandling i Formannskapet Lage Trangsrud ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte ved habilitetsbehandlingen. Ingen vara møtte i hans sted. Lage Trangsrud ble enstemmig kjent habil. Arbeiderpartiet v/lage Trangsrud fremmet følgende endringsforslag til pkt 1: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 vedtas med netto utgift pr enhet (budsjettskjema 1B). med følgende endringer: a) Tilskudd til arrangementer økes med kr ,- b) Tilskudd til lag og foreninger økes med kr ,- c) Det avsettes kr i kompetansemidler til utdanning av sykepleiere. d) Det avsettes kr ,- til kjøp av ergoterapitjenester. e) Avsetning til generelt disposisjonsfond reduseres med kr ,- Samlingslista v/ralf Edstrøm fremmet følgende endringsforslag: 1) Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 vedtas med netto utgift pr enhet (budsjettskjema 1B). med følgende endringer: a) Det budsjetteres med utbytte fra Engerdal kommuneskoger KF på kr ,-. b) Antall formannskap reduseres med fire, Budsjettpost for formannskapet reduseres med kr ,- c) Stillingen som enhetsleder helse budsjetteres med ti måneder lønn, lønnspost for enhetsleder helse reduseres med kr ,- d) Det avsettes inntil kr slik at samisk kultur og språklig identitet kan avspeiles bedre i utsmykningen på helse-, pleie- og omsorgsavdelingene på Drevsjø. I arbeidet med dette er det viktig med dialog med de sørsamiske familiene i Engerdal. e) Budsjettet til oppvekst styrkes med kr til innkjøp av smartboard og skolemøblement ved Ebus. f) Budsjettet for Støtte- og Utvikling styrkes med kr for å styrke biblioteket som sosial og kulturell møteplass. Verbalpunkter:

5 1. Utredningskomiteen får i oppdrag å utrede en ordning med primærkontakt for hjemmeboende eldre og pårørende. Saken legges fram for kommunestyret i løpet av våren Samlingslista og Høyre fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt verbalpunkt: Rådmannen utreder behov for ergoterapeut og kreftsykepleier og eventuelt behov søkes justert inn i budsjettet ved behandling av tertialrapport for 1. tertial Votering: Arbeiderpartiet v/lage Trangsruds endringsforslag pkt. 1: a) Arbeiderpartiet v/lage Trangsruds forslag enstemmig vedtatt. b) Arbeiderpartiet v/lage Trangsruds forslag enstemmig vedtatt. c) Arbeiderpartiet v/lage Trangsruds forslag falt med 2 mot 3 stemmer. d) Arbeiderpartiet v/lage Trangsruds forslag falt med 2 mot 3 stemmer. e) Arbeiderpartiet v/lage Trangsruds forslag falt med 2 mot 3 stemmer. Samlingslista v/ralf Edstrøms endringsforslag pkt 1: a) Samlingslista v/ralf Edstrøms forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer. b) Samlingslista v/ralf Edstrøms forslag enstemmig vedtatt. c) Samlingslista v/ralf Edstrøms forslag enstemmig vedtatt. d) Samlingslista v/ralf Edstrøms forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer. e) Samlingslista v/ralf Edstrøms forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer. f) Samlingslista v/ralf Edstrøms forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Verbalpunkter: Samlingslista v/ralf Edstrøms forslag enstemmig vedtatt. Samlingslista og Høyres forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Pkt. 2: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Pkt. 3: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Pkt. 4: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet : 5) Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 vedtas med netto utgift pr enhet (budsjettskjema 1B). med følgende endringer: a) Det budsjetteres med utbytte fra Engerdal kommuneskoger KF på kr ,-. b) Antall formannskap reduseres med fire, Budsjettpost for formannskapet reduseres med kr ,- c) Stillingen som enhetsleder helse budsjetteres med ti måneder lønn, lønnspost for enhetsleder helse reduseres med kr ,- d) Det avsettes inntil kr slik at samisk kultur og språklig identitet kan avspeiles bedre i utsmykningen på helse-, pleie- og omsorgsavdelingene på Drevsjø. I arbeidet med dette er det viktig med dialog med de sørsamiske familiene i Engerdal. e) Budsjettet til oppvekst styrkes med kr til innkjøp av smartboard og skolemøblement ved Ebus. f) Budsjettet for Støtte- og Utvikling styrkes med kr for å styrke biblioteket som sosial og kulturell møteplass. g) Tilskudd til arrangementer økes med kr ,-. h) Tilskudd til lag og foreninger økes med kr ,-.

6 Verbalpunkter: 5. Utredningskomiteen får i oppdrag å utrede en ordning med primærkontakt for hjemmeboende eldre og pårørende. Saken legges fram for kommunestyret i løpet av våren Rådmannen utreder behov for ergoterapeut og kreftsykepleier og eventuelt behov søkes justert inn i budsjettet ved behandling av tertialrapport for 1. tertial ) Kommunale avgifter og betalingssatser vedtas i henhold til gebyrregulativet, jfr. vedlegg. 7) Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å ta opp lån med inntil kr 18,420 mill i samsvar med Rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for 2015 med 30 års løpetid. For resterende bruk av lån i budsjettet benyttes ubrukte lånemidler. Rådmannen gis videre fullmakt til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår, samt til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 8) Eiendomsskattevedtak 2015 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Den generelle satsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 o/oo Med hjemmel i eiendomsskatteloven 12 a) settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 2 o/oo. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer i skatteåret (april, juli og oktober). Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. For skatteåret 2015 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste pr med forslag til unntak i medhold av eiendomsskattelovens. 7a): Adresse Gnr Bnr Fnr Eier Engerdalsveien Engerdal Idrettslag Femundveien Elgå Idrettslag Fotballbane med løpebaner Drevsjø Stedsgruppe Hylleråsvegen Engeren Skytterlag Høybergveien 2920 Skytterbane Brennodden Klara Skytterlag Fjell Skytterlag Eiendommer tilhørende andre organisasjoner/stiftelser vil bli vurdert for fritak av kommunestyret på grunnlag av søknad. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 vedtas med netto utgift pr enhet (budsjettskjema 1B). 2. Kommunale avgifter og betalingssatser vedtas i henhold til gebyrregulativet, jfr. vedlegg. 3. Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å ta opp lån med inntil kr 18,420 mill i samsvar med Rådmannens forslag til investerings- og finansieringsplan for 2015 med 30 års løpetid. For resterende bruk av lån i budsjettet benyttes ubrukte lånemidler. Rådmannen gis videre fullmakt til å avtale lånetidspunkt og lånevilkår, samt til å inngå de nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid.

7 4. Eiendomsskattevedtak 2015 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. Følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015: Den generelle satsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 o/oo Med hjemmel i eiendomsskatteloven 12 a) settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 2 o/oo. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer i skatteåret (april, juli og oktober). Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. For skatteåret 2015 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på eiendomsskattekontorets liste pr med forslag til unntak i medhold av eiendomsskattelovens. 7a): Adresse Gnr Bnr Fnr Eier Engerdalsveien Engerdal Idrettslag Femundveien Elgå Idrettslag Fotballbane med løpebaner Drevsjø Stedsgruppe Hylleråsvegen Engeren Skytterlag Høybergveien 2920 Skytterbane Brennodden Klara Skytterlag Fjell Skytterlag Eiendommer tilhørende andre organisasjoner/stiftelser vil bli vurdert for fritak av kommunestyret på grunnlag av søknad. Bakgrunn: Kommunestyret har vedtatt et eget økonomireglement, jrf. k.sak 10/105. I henhold til dette reglementet, samt kommunelovens 45 og 46, skal kommunestyret selv vedta en økonomisk plan for kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal deles inn i en drifts- og en investeringsdel, og er bestemmende for bruken av midler i løpet av året. Utgangspunktet for årsbudsjettarbeidet er økonomiplanens første år. Det forutsettes samsvar mellom økonomiplanens første år og årsbudsjettet. Økonomiplanen ble behandlet i egen sak, k.sak 14/529, men den er ikke bindende, og er ment som en rettesnor for budsjettet. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Viktige momenter i årsbudsjett 2015: Vekst i frie inntekter Regjeringen foreslår en reell vekst i samlede inntekter på 6,2 milliarder kroner til kommunesektoren i Av veksten kommer 4,4 milliarder som frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst på 1,4 prosent. Dette er 3,3 mrd kr lavere enn veksten i Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i revidert nasjonalbudsjett for Den varslede inntektsveksten må ses i sammenheng med konsekvenser av den demografiske utviklingen for

8 Engerdal kommune. For 2015 nyter Engerdal godt av en vekst i innbyggertallet fra 1/1-15 til 1/7-15, noe som styrker budsjettet. Det er imidlertid sannsynlig at dette er en varig endring men en tilfeldig vekst pga mange beboere på asylmottaket med oppholdstillatelse. Anslag frie inntekter for Engerdal kommune for 2015 er kroner. Dette innebærer en vekst for Engerdal kommune fra 2014 til 2015 på 2,5 prosent (kr 2,3 mill). Lønns og prisveksten for kommunene er anslått til 3 % i Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene inkludert inntektsutjevning for 2015 før i januar 2016, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2015 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag. Pensjonskostnader Pensjonskostnadene for kommunen får har fått betydelig økning på grunn av en høyesterettsdom sommeren 2013 som pålegger kommunen å melde inn ansatte i pensjonsordningen fra første time. Tidligere har en bare vært pålagt dette for stillingsbrøker over 40%. Anslag på pensjonspremieavvik (KLP/SPK) for 2015 er kr 2,86 million som inntektsføres, men vi må samtidig amortisere (utgiftsføre) kr 3,6 mill som er det foreløpige anslaget for premieavvik i Dette dekkes inn ved bruk av fond for premieavvik der det for 2014 blir avsatt kr 3,6 mill for å dekke amortiseringen i Premieavviket er uforutsigbart og varierer mye mellom år. Endelig premieavvik for 2014, og derigjennom amortiseringen i 2015 er ikke klart før i januar Det samme gjelder for premieavviket for 2015, der endelige tall først kommer i januar For å unngå store uforutsette svingninger i driftsbudsjettet foreslår rådmannen at premieavviket for 2015, foreløpig beregnet til kr 2,86 mill avsettes på fond. I 2016 må premieavviket for 2015 amortiseres (utgiftsføres). En vil da kunne bruke de avsatte fondsmidlene til å dekke denne utgiften. Dette medfører i praksis at premieavvik og amortisering «løftes ut» av driftsbudsjettet slik at store årlige svingninger jevnes ut. Driftsbudsjett Netto inntekter øker med kr 3,49 mill mens netto driftsutgifter øker med kr 7,87 mill, noe som gir et netto driftsresultat på minus kr ,-. Dette balanseres ved at det i 2015 budsjetteres med bruk av pensjonsfond på kr 3,6 mill for å dekke amortisering av premieavvik fra 2014 i Avsetning til generelt disposisjonsfond er på kr 1,58 mill. Det er lagt inn en liten økning av de kommunale avgiftene innen VAR-Området på 4%, utover dette er det ikke foreslått økninger utover indeksregulering på de ulike områdene. Det er foretatt en styrkning av driftsbudsjettene for Oppvekst og PLO på grunn av økt behov for spesialundervisning innen oppvekst og økt behov til ressurskrevende brukere innen PLO. Samtidig er refusjon for de samme tiltakene økt betydelig. Investeringsbudsjett De foreslås investeringer på kr 24,6 mill i 2015, hvorav 18,4 mill lånefinasieres. Resten dekkes inn av refusjon for mva. Fullføring av av ny 2 avdelings barnehage på Drevsjø er det største investeringsprosjektet Kommunens langsiktig brutto lånegjeld er i dag på kr 85,6 mill. Ved utgangen av 2015 vil kommunens langsiktig brutto lånegjeld være over 97 mill. kr. Det finnes ingen offisielle råd om hvor høy gjelda i en kommune bør være, men landsgjennomsnittet er 68 prosent netto lånegjeld. Selv om Engerdal ligger under landsgjennomsnittet det er viktig å presisere at alle kommuner må kunne tåle en renteøkning til et «normalt» nivå, dvs rundt seks prosent. Engerdal har ikke en rentebuffer for å tåle en slik økning pr dags dato vil kommunen bruke ca. 10 % av sine frie disponible inntekter til å dekke netto rente- og avdragsutgifter. Konklusjon Som der framgår av fremlagt budsjett er budsjettet i balanse. Det er imidlertid et budsjett med et negativt netto driftsresultat på kr ,- og budsjettet balanserer med bruk av pensjonsfond på kr 3,6 mill avsatt i 2014 til å dekke amortiseringen av premieavvik i Dette er et kraftig signal om at vi i årene som kommer må redusere driften for å oppnå målsetningen om en god kommuneøkonomi. Som vi ser av befolkningsframskrivingen ligger det an til en fortsatt nedgang i befolkningstallet. Dette reduserer kommunens inntekter i form av rammeoverføringer, skatt og inntektsutjevning. For å nå målet om en sunn kommuneøkonomi i 2015 med et netto driftsresultat på 3%, måtte utgiftene reduseres eller inntektene økes tilsvarende med kr. 4,6 mill. Teknisk beregningsutvalg her nettopp lagt fram nye anbefalinger for sunn kommuneøkonomi, der en tommelfingerregel er at netto driftsresultat bør være 1,75% av driftsinntektene. For å oppnå dette burde budsjettet da vært styrket med kr 2,7 mill.

9 Varslede endringer inne utgifter til ressurskrevende brukere på kr 1,5 mill kom seint i budsjettprosessen. Videre inneholder statsbudsjett bortfall av tilskudd til barnehage for asylsøkerbarn. Disse to endringene svekker budsjettet med kr 2,4 mill, og Rådmannen har ikke funnet å kunne redusere utgiftene tilsvarende før budsjettet legges fram. Dette betyr at det for 2016 og framover må gjøres betydelige endringer i tjenestene for å nå målet om en sunn kommuneøkonomi. Håvard Haug Rådmann Eiendomsskatt: Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jfr eiendomsskatteloven 10. I henhold til samme lovs 7 «Kommunestyret kan frita følgende eiendommer for eiendomsskatt desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b) Bygning som har historisk verde. c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.» Liste over eiendommer med fritak er lagt inn i rådmannens forslag til innstilling. Konklusjon: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015 er i balanse

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/1569-47 Arkiv: 151 Saksbehandler: Hilde Grønaas Dato: 13.11.2013 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 77/13 Lyngen formannskap 20.11.2013 9/13 Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011.

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011. Økonomiplan 20122015 Formannskapets forslag til Økonomiplan 20122015 vedtatt 16.05.11, Fsak 74/11. Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.01.06.2011. 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 1.1 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 060/13 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 010/13 KAMO Formannskap 26.11.2013 071/13 KAMO Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer