OPPSLAG PÅ ROGALAND-REVISJON.NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSLAG PÅ ROGALAND-REVISJON.NO"

Transkript

1 OPPSLAG PÅ ROGALAND-REVISJON.NO MARS 2005 TIL JULI 2010

2 FORORD Dette er et kompendium bestående av informasjonen fra faste sider og nyhetsoppslagene på Rogaland Revisjons nettsider, I løpet av 2008 og 2009 var det ca oppslag på disse sidene. De faste sider inneholder presentasjoner av våre fagområder, kontaktinformasjon og lenker til eksterne nettsteder. De gjengis her i foreliggende utgave, da de er under kontinuerlig forbedring. Dato for siste oppdatering er lagt inn nederst. Kompendiet fungerer også som sikkerhetskopi. De første nyhetene ble lagt ut i mars 2005, og ganske nøyaktig to år etter rundet vi de første hundre. De aller fleste nyhetsoppslagene er sammendrag fra publiserte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller. Noe er annet fagstoff av ulik art, f.eks der vi basert på nasjonale sammenligninger og undersøkelser ser på Rogaland og forholdene i våre kommuner. Oppslag med stillingsannonser og presentasjoner av nye medarbeidere, og annet som mer har karakter av å være direkte orientering til våre kunder, er i hovedsak tatt bort i dette kompendiet. Nyhetsoppslagene er lagt inn med de nyeste først. Dato for første gangs publisering er lagt inn nederst, noen steder også dato for senere endringer. Leseren vil se at beskrivelsene varierer mye i omfang, og at de eldste oppslagene er lite utfyllende. Praksis er mer og mer blitt å gjengi sammendragskapitlet fra våre rapporter utførlig eller fullt ut. På over 300 sider får vi her et innblikk i Rogaland Revisjons høyst varierte og gravende virksomhet. Med stor spennvidde og mange kommuner gir vi dermed også et innblikk i hvordan situasjonen faktisk har vært i Rogaland fylkeskommune og 16 av kommunene i Sør-Rogaland de siste årene. I sum gir kompendiet altså en indikator på hvor gode kommunene er i sin innbyggerbetjening og myndighetsutøvelse innen alt fra byggesaksbehandling, anskaffelser, pleie- og omsorg, og så videre. God lesning! Stavanger, 9. juli 2010 Bård Humberset, leder forvaltningsrevisjon (web-redaktør) Rogaland Revisjon IKS Innledning - 2 -

3 INNHOLD Forord... 2 Innhold... 3 Faste sider... 4 Nyhetsoppslag i Nyhetsoppslag i Nyhetsoppslag i Nyhetsoppslag i Nyhetsoppslag i Nyhetsoppslag i Detaljert innhold Innledning - 3 -

4 FASTE SIDER

5 REGNSKAPSREVISJON Regnskapsrevisjon innebærer å kontrollere at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og at de stemmer med vedtatte budsjett, å påse at den interne kontrollen er organisert på en betryggende måte og å bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Kommunene forvalter store økonomiske ressurser. Det er i samfunnets interesse at disse midlene blir brukt i tråd med det kommunestyrene har vedtatt og på en mest mulig effektiv måte. Rapporteringen av hvilke midler som har vært til disposisjon og hvordan de er anvendt, skjer gjennom avleggelse av årsregnskap og årsberetning. Regnskapsrevisjonens formål er å kunne bekrefte dette regnskapet med høy grad av sikkerhet, samt å påse at kommunen har overholdt de vedtatte budsjettrammene. Revisjonens rolle med andre ord er å bidra til at regnskapet er til å stole på, både for kommunestyret, kontrollutvalget og andre med interesse for regnskapet. Regnskapsrevisjonen utgjør, sammen med forvaltningsrevisjon, kjernevirksomheten i Rogaland Revisjon IKS. I tillegg til å være revisor i 16 kommuner og i Rogaland fylkeskommune, utføres revisjon og attestasjonsoppgaver for kommunale og interkommunale foretak stiftelser og legater overformynderi trossamfunn private sykehjem, barnehager og SFO Attestasjonsoppgavene er i seg selv omfattende. For å illustrere omfanget og betydningen av dette, kan det nevnes at Rogaland Revisjon IKS årlig bekrefter refusjonskrav på merverdiavgift på flere hundre millioner kroner. Hovedtyngden av regnskapsrevisjonen er rettet mot kommunene. Kommunene er underlagt et omfattende lovverk, som blant annet omfatter spesielle regler om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning, samt standarder for god kommunal regnskapsskikk. Rogaland Revisjon IKS er medlem av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). NKRF er et serviceorgan som løpende sørger for å gi medlemmene aktuell informasjon, i tillegg til å tilby kurs, råd og veiledning. NKRF bidrar også til å sikre kvaliteten av revisjonsarbeidet gjennom en ordning med obligatorisk kvalitetskontroll av den enkelte revisjonsenhet. Faste sider - 5 -

6 De av de ansatte i Rogaland Revisjon IKS som er registrerte eller statsautoriserte revisorer, er dessuten medlemmer av Den norske Revisorforening. Les mer ved å klikke på "Regnskapsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til omtalen av innholdet i regnskapsrevisjonen. Sist oppdatert , Opprettet INNHOLDET I REGNSKAPSREVISJONEN Regnskapsrevisjonen er i likhet med revisjon i privat sektor basert på norske og internasjonale standarder for revisjon og beslektede tjenester. Det innebærer at vi utfører en risikodrevet revisjon: revisjonsstrategien bestemmes ut fra analyser av risikoen for feil og misligheter. For å kunne gjennomføre slike risikoanalyser, er det helt avgjørende å ha god kunnskap om og innsikt i den virksomheten som skal revideres. Kommuner er svært komplekse, og vi legger derfor svært stor vekt på å bli godt kjent med alle deler av den kommunale driften i forbindelse med planleggingen av revisjonen. Dette gjør vi gjennom ulike risikovurderingshandlinger, for eksempel samtaler med ledelsen og andre ansatte, besøk ved de ulike tjenesteområdene/virksomhetene samt ved diskusjoner i revisjonsteamet. Regnskapsrevisjonen har som utgangspunkt å forhindre at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil. Før gjennomføringen av revisjonen må vi derfor gjøre oss opp en mening om hva som er en vesentlig feil i det konkrete tilfellet. Dette gjør vi dels basert på vårt kjennskap til kommunen og kommunens regnskapsbrukere, dels basert på økonomiske nøkkeltall. Den vesentlighetsgrensen vi da kommer fram til, er blant de faktorer som bestemmer omfanget av revisjonen. Kommunal virksomhet er omfattende, og bak beløpene i årsregnskapet finnes det ofte et svært stort antall transaksjoner. Revisjonen er avhengig av at kommunene selv har en tilfredsstillende kontroll med både inntekter og utgifter, eiendeler og gjeld for å kunne avgi en kvalifisert uttalelse om regnskapet. Vi bruker derfor relativt mye tid på å kartlegge og vurdere de interne rutinene, og baserer en god del av revisjonen på tester av kontroller. Regnskapsrevisjonen omfatter også rene regnskapskontroller (substanskontroller) både analytiske kontroller og detaljtester. Som følge av at det i kommunal sektor ofte dreier seg om store transaksjonsmengder, har vi mulighet til å benytte statis- Faste sider - 6 -

7 tiske metoder for stikkprøvetaking, i tillegg til skjønnsbaserte utvalgsmetoder. Denne kombinasjonen av revisjonshandlinger gjør regnskapsrevisjonen effektiv, i tillegg til at den blir variert og interessant. Les mer ved å klikke på "Regnskapsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til neste side. Sist oppdatert , Opprettet Regnskapsrevisjonen i kommunene gjennomføres i team bestående av oppdragsansvarlig revisor, det vil si den som undertegner revisjonsberetningen, oppdragsleder, som har det overordnede ansvaret for planlegging, gjennomføring og rapportering av revisjonsoppdraget, og revisjonsmedarbeidere, hvor antallet vil variere etter størrelsen på oppdraget. GJENNOMFØRING AV REVISJONSOPPDRAGET Revisjonsmedarbeiderne benyttes på flere oppdrag samtidig, på en slik måte at hver og en får varierte oppgaver samtidig som deres spesialkompetanse kan utnyttes fullt ut. Den årlige revisjonen av et oppdrag innledes med et møte i revisjonsteamet, hvor risikoforhold blir drøftet og oppgaver fordelt. Forvaltningsprosjekter som berører regnskapsområdet, blir i størst mulig utstrekning koordinert med regnskapsrevisjonen. I kommunene utføres regnskapsrevisjonen løpende gjennom hele året, mens hovedtyngden av arbeidet for en del av de mindre oppdragene finner sted i forbindelse med årsoppgjøret. Kommunenes rådmenn blir fortløpende underrettet om de revisjonsfunn som gjøres. Dette innebærer en relativt jevn arbeidsbelastning for den enkelte, selv om årsoppgjørsperioden er den travleste. Årsoppgjøret er vanligvis avsluttet innen midten av april. Rogaland Revisjon IKS benytter IT-basert revisjonsmetodikk i alle faser av revisjonsprosessen. SÆRLIG OM MISLIGHETSR ISIKO Det hører med til revisors plikter å vurdere risikoen for at det kan forekomme vesentlige feil i regnskapet som følge av misligheter. Misligheter i kommunal sektor Faste sider - 7 -

8 har blitt sterkt fokusert i media de senere årene, som følge av en del store og uheldige saker. Det er vår erfaring at kommunene tar denne risikoen på alvor gjennom blant annet å være nøye med å følge lov om offentlige anskaffelser, samt etablere etiske retningslinjer og rutiner for varsling. Revisor må likevel alltid ha et våkent øye for at misligheter kan forekomme, og samtidig være klar over den kjensgjerning at misligheter som oftest er mye vanskeligere å avdekke enn ubevisste feil, da misligheter vanligvis er planlagt og normalt vil bli forsøkt dekket over. Rogaland Revisjon IKS legger stor vekt på å oppøve alle medarbeideres evne til å identifisere mislighetsrisikofaktorer og å ta hensyn til dem i revisjonen. Enkelte ansatte har dessuten gjennom kurs fått særlig kompetanse på området, slik at vi skal stå best mulig rustet overfor disse utfordringene. Les mer på vår etikkside. AVSLUTNING AV REGNSKA PSREVISJONEN Regnskapsrevisjonen munner ut i at det avgis en revisjonsberetning hvor revisor skal bekrefte at årsregnskapet i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisjonsberetningen ledsages av et årsoppgjørsnotat et nummerert brev hvor årets revisjon oppsummeres og resultatene presenteres. Rapporteringen av revisjonsfunn, herunder eventuelle mislighetssaker, skjer dessuten løpende til kommunens kontrollutvalg, som representerer revisjonens politiske forankring. Sist oppdatert , Opprettet FORVALTNINGSREVISJON Forvaltningsrevisjon er det nest største av våre fire tjenesteområder. Fagfeltet er i rivende utvikling og omfattet av stor interesse i hele kommunesektoren. På de følgende sider beskrives HVA forvaltningsrevisjon er. HVORDAN vi gjennomfører våre prosjekter. HVEM som utfører forvaltningsrevisjon hos oss. HVILKE prosjekter vi jobber med. Les mer ved å klikke på "Forvaltningsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til neste side. Sist oppdatert , Opprettet Faste sider - 8 -

9 HVA ER FORVALTNINGSREVISJON? Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. KOMMUNELOVENS KRAV Kommuneloven stiller krav om at kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre forvaltningsrevisjon. Det er de folkevalgte kontrollutvalgene som er gitt ansvaret, og skal sørge for at det skjer med en årlig hyppighet. HVA BETYR DETTE? Bestemmelsen innebærer at man f.eks kan fokusere på om forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området, regelverket etterleves, forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. Forvaltningsrevisjon skal skje ihht. god kommunal revisjonsskikk og standarder på området. Rogaland Revisjon IKS følger den standard (RSK 001) som er utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund (NKRF), sist revidert i Standarden baserer seg på internasjonale prinsipper og standarder, som fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Den norske betegnelsen "forvaltningsrevisjon" heter forøvrig "performance audit" på engelsk. Direkte oversatt blir det "resultatrevisjon", et mer talende og treffende begrep enn det som faktisk benyttes i Norge. Klikk her for noen internasjonale eksempler, og her for omtalen i internettleksikonet Wikipedia. KONTROLLUTVALGETS ARB EID Kontrollutvalget utarbeider minst en gang i valgperioden en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas i kommunestyret/fylkestinget. Endringer i planen (f.eks utvikling av konkrete prosjekter), kan delegeres til kontrollutvalget. Det er gjort i de fleste av våre kommuner. Faste sider - 9 -

10 Planen skal baseres på en overordnet analyse med risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på ulike sektorer og virksomheter. Les her for et lite utdrag av hva den overordnete analysen for kommunesektoren inneholdt i KONKRETE PROSJEKTER V ELGES UT FRA BLANT A NNET: Opplysninger framkommet under regnskapsrevisjon Saker som har vært behandlet i kommunestyre og kontrollutvalg Administrasjonens uttalte ønsker og behov Erfaringer fra tilsvarende forvaltningsrevisjonsprosjekter hos andre oppdragsgivere Forhold som har vært fremme i media, nasjonalt eller lokalt Tilsyn koordinert av fylkesmannen Det betyr at kommunestyret og kontrollutvalget står meget fritt i sin utvelgelse av områder for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. KONSEKVENSER FOR ROGALAND REVISJON IKS Ovenstående betyr at forvaltningsprosjekter bestilles av kontrollutvalgene hos våre kunder. Rogaland Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalgene ved endt oppdrag. Les mer ved å klikke på "Forvaltningsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til omtalen av hvordan prosjektene gjennomføres. Sist oppdatert , Opprettet HVORDAN GJENNOMFØRES PROSJEKTENE? Forvaltningsrevisjon innebærer en tett dialog mellom revisor og kommunens administrative ledelse og berørte enheter i kommunen. Oppdragsgiver er kontrollutvalget, men analysene og anbefalingene skal også gi konkret nytteverdi til kommuneadministrasjonen. PROSJEKTMANDATET ER AR- BEIDSGRUNNLAGET Når kontrollutvalget har identifisert et tema som ønskelig å gjennomføre forvaltningsrevisjon på, bes Rogaland Revisjon IKS utarbeide et forslag til prosjektmandat som forelegges kontrollut- Faste sider

11 valget for behandling, godkjenning og bestilling. MANDATET INNEHOLDER F ØLGENDE ELEMENTER Bakgrunn - hva er prosjektets foranledning Formål - hvilken nytte forventes Problemstillinger - hva skal konkret undersøkes Revisjonskriterier - hvilken målestokk skal funnene vurderes opp mot, f.eks lover, vedtak, standarder Metode og omfang STANDARDISERT PROSJEKTGJENNOMFØRING Vi arbeider etter en standardisert metodikk for prosjektgjennomføring bygget opp etter egne erfaringer, standarder og god praksis på området. Våre prosjekter følger normalt fire faser (Se illustrasjon i ppt-vedlegg): Oppstart Kartlegging Analyse Rapportering Metodisk anvender vi flere tilnærminger og vektlegger alltid anvendelse av flere kildetyper og analysemetoder, gjerne kalt metodisk triangulering. Vanligvis omfatter det i utgangspunktet dokumentgjennomgang og intervjuer. Avhengig av prosjektet anvendes også fasiliterte arbeidssamlinger, strukturerte spørreundersøkelser og registeranalyser. RAPPORTERING Forut for oversendelse til kontrollutvalget som oppdragsgiver, sendes rapporten alltid til kommunens rådmann til uttalelse. Der hvor det er et (fylkes-)kommunalt foretak som gjennomgås, sendes rapporten også på høring til foretakets daglige leder. Les mer ved å klikke på "Forvaltningsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til omtalen av hvem som gjennomfører prosjektene. Sist oppdatert , Opprettet Faste sider

12 HVEM UTFØRER FORVALTNINGSREVISJON? Svaret er alle i Rogaland Revisjon IKS. Vi anvender selskapets samlede kompetanse i gjennomføringen av våre prosjekter. Dessuten har vi fagpersoner som utelukkende arbeider med forvaltningsrevisjon. Og vi innhenter ekstern ekspertise der hvor det gir økt verdi. SAMLET KOMPETANSE I SEL- SKAPET Rogaland Revisjon besitter en unik kompetanse på offentlig virksomhet i vår region. Ingen andre disponerer over en så bred og dyp kompetanse i ett fagmiljø, fra Bergen til Oslofjorden. Dette representerer et fortrinn som vi utnytter til det fulle for våre kunder. I selskapet har vi statsautoriserte, registrerte og vanlige revisorer, siviløkonomer, jurister, informasjonsvitere og statsvitere. Våre regnskapsrevisorer arbeider i hovedsak med forvaltningsrevisjon de deler av året hvor andre revisjonshandlinger er mindre framtredende, dvs. fra våren fram mot høsten. VÅRE FORVALTNINGSREVI SORER Med de krav som lovendringene i 2004 la på forvaltningsrevisjon, har det vært ønskelig å styrke selskapets evne til å løse disse oppgavene for våre kunder. Vi har derfor dedikert egne fagpersoner til forvaltningsrevisjon, samlet dem i egen faggruppe, styrket bemanningen og utvidet fagbakgrunnen. SAMARBEIDSPARTNERE Vår ambisjon er å tilby en kompetanse som samsvarer med de behov som prosjektene krever. Det vil til tider være behov for å anvende komplementær, ekstern kompetanse i løsningen av våre oppdrag. Andre ganger kan kapasitet være en hemsko for rettidig leveranse. Rogaland Revisjon IKS har derfor valgt den strategi å inngå samarbeid med eksterne kompetansemiljøer. Det kan være andre revisjonsselskaper, forskningsmiljøer, konsulentselskaper eller enkeltkonsulenter med spisskompetanse på de områder som skal undersøkes. Strategien sikrer at våre kunder får en optimal faglig leveranse i rett tid, ved at Rogaland Revisjon IKS uansett kvalitetssikrer det endelige produkt ut fra sin kunnskap om kunden og fagområdet. Faste sider

13 Les mer ved å klikke på "Forvaltningsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til omtalen av hvilke prosjekter vi arbeider med. Sist oppdatert , Opprettet HVILKE PROSJEKTER JOBBER VI MED? I Rogaland Revisjon IKS er det utført forvaltningsrevisjonsprosjekter siden Vi er blant dem med lengst erfaring i Norge, og med over ti års erfaring er referanselisten temmelig lang. Vi gir her et blikk på aktuelle prosjekter. For 2010 er prosjekter i stor grad valgt ut på bakgrunn av de tidligere vedtatte planene for forvaltningsrevisjon. Mange kommunale kontrollutvalg har i år vedtatt å gjennomføre forvaltningsrevisjon på psykisk helsevern, tildels også med rusvernområdet inkludert. Flere ønsker å se nærmere på de innholdsmessige aspekter ved barnehagetilbudet, nå som utbyggingspresset avtar etter flere års utbygging av antall plasser. I noen kommuner har man valgt å bestille prosjekter innenfor styring av den kommunale økonomien, for å se hvordan kommunen lykkes med å holde de stadig knappere ressursrammene. Videre er spredningen stor, ut fra lokale behov. Noen kontrollutvalg ønsker å se på rekruttering og arbeidsgiverpolitikken, andre på anskaffelser og på leveransen av tekniske tjenester. Rogaland Revisjon vil ventelig levere ca. 30 rapporter fra forvaltningsrevisjon i Mer informasjon om prosjekter gis ved publisering. Følg med på nyhetsoversikten. I all hovedsak er våre rapporter offentlige. Du får en rapport gratis i pdf-format ved å sende oss en e-post. Sist oppdatert , Opprettet Faste sider

14 SELSKAPSKONTROLL Selskapskontroll er vårt tredje fagområde og i sterk utvikling. Årsaken er pålegget fra 2004 om at kommunene skal utføre kontroll av hvordan de utøver sitt eierskap i kommunalt eide selskaper. Klikk på "Selskapskontroll" i menyen til venstre. På de følgende sider gir vi en kort beskrivelse av vår metode og gjennomførte prosjekter. Du finner henvisninger til mer informasjon om lover, forskrifter mm her. Det er kommunens kontrollutvalg som iht. kommunelovens 77.5 og kontrollutvalgsforskriftens 13, skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i kommunalt eide selskaper. Selskapene kan være heleide eller deleide kommunale selskaper (AS, IKS og lignende). Våre kunder eier over 60 selskaper med slik selskapsform og eiersammensetning. Det skal bl.a kontrolleres om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper, gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Der hvor det kun er kommuner som er eiere, utløses en rett til innsyn i alle forhold ved selskapets virksomhet. Hvor også private er eiere må kontrollen baseres på offentlig tilgjengelige kilder, dersom ikke alle private eiere åpner for direkte innsyn. Årsaken ligger i aksjelovens bestemmelser om ikke-diskriminering mellom eiere. Den grunnleggende, og obligatoriske eierskapskontrollen kan utvides med mer omfattende analyser (forvaltningsrevisjon) av selskapet. På neste side: Les mer om hvordan kontrollene gjennomføres. Sist oppdatert , Opprettet HVORDAN GJENNOMFØRES KONTROLLENE? Som for forvaltningsrevisjon, gjennomfører Rogaland Revisjon IKS selskapskontroller på oppdrag fra kontrollutvalgene. Ettersom flere av selskapene er interkommunale, er det ønske om å koordinere initiativene før arbeidet settes i gang. Faste sider

15 Kontrollutvalgene skal en gang i valgperioden utarbeide en plan for selskapskontroller. Planen vedtas i kommunestyret eller fylkestinget, som kan delegere til kontrollutvalgene å gjøre tilpasninger gjennom perioden. METODEVALG Metodisk benyttes normalt intervjuer og dokumentgranskning, inklusive analyser og gjennomgang av vedtak. Dette gjelder både selskapet og de aktuelle kommuner. Analyse av kommunestyrenes vedtak og intensjoner Intervjuer med kontaktpersoner for selskapet og kommunene Analyse av sentrale selskapsdokumenter Analyse av aktuelle interne kontrollrutiner i selskapet Eventuelle sammenligninger med andre tilsvarende selskaper PROBLEMSTILLINGER Med bakgrunn i formålet med kontrollen, vil følgende være typiske problemstillinger for den obligatoriske selskapskontrollen (eierskapskontrollen): Utøver styret og generalforsamlingen sin myndighet i tråd med lover og regler? Blir beslutninger vedtatt av rett organ i selskapet og i kommunene? Har kommunene etablert en eierstrategi for selskapet? Hvordan fungerer kommunenes rapportering fra valgte representanter i selskapet til kommunenes egne politiske organer? Driver selskapet i tråd med kommunestyrenes vedtak/intensjoner? Er organisasjonsformen hensiktsmessig? Hvordan blir endringer i selskapets aktiviteter vurdert før igangsetting? Blir selskapets aktiviteter rapportert i tråd med lover og regler? Dette er altså offentlige eide selskaper, og til dem kan det knyttes et spesielt samfunnsansvar. Enten på overordnet nivå, eller med konkrete analyser (forvaltningsrevisjon), vil en vanlig selskapskontroll derfor også se på hvordan selskapet etterlever krav mht. anskaffelser, offentlighet, HMS, etikk, habilitets- og nærståendeproblematikk for å nevne noe. Dette er forhold som blir regulert i bestillingen fra kontrollutvalgene og som i omfang kan variere fra selskap til selskap. KONTROLLKRITERIER Kontrollkriterier eller målekriterier, brukes i våre vurderinger og konklusjoner. De blir normalt fastsatt ut fra kilder som lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori og/eller løsninger hos andre sammenlignbare virksomheter. Ofte brukes kriterier med utgangspunkt i følgende kilder: Faste sider

16 Lov om aksjeselskaper / lov om interkommunale selskaper Vedtekter for selskapet Aksjonæravtale eller intensjonsavtale Andre lovbestemmelser og lignende Vedtak eller interne retningslinjer gitt av eierkommunene mht eierstrategi Lov om årsregnskap mv. KS har et Eierforum som blant annet etter mal fra privat sektor, har utarbeidet et sett anbefalinger for god kommunal eierskapsutøvelse. Anbefalingene er i kontinuerlig utvikling og forbedring, og er to år etter sin første publisering kommet så langt at vi har valgt å ta dem direkte inn i vårt vurderingsgrunnlag. Se sist oppdaterte versjon av anbefalingene. Vi legger også ved versjonen fra januar 2009 og den første fra november Vi understreker likevel at anbefalingene er nettopp det - anbefalinger og ikke krav. UTVIKLINGSTREKK Etterhvert har mange kommuner utarbeidet retningslinjer og strategier for utøvelse av eierskap i sine selskaper. Noen har også gjort det i samarbeid med andre eiere i de samme selskapene. Forekomst av slike strategier og retningslinjer vil etterhvert kunne øke innsynsmuligheten i det kommunale eierskapet. Trenden er at når våre rapporter medvirker til at kommunene får på plass betryggende systemer for eierstyring, der demokratisk innsyn og bevisst oppfølging står sentralt, så vil selskapskontrollene etterhvert kunne fokusere sterkere på det som for mange er det egentlig interessante, nemlig selskapenes resultater. Oppfyller de sitt samfunnsmandat? Når de sine og eiernes mål? Arbeider de effektivt? Disse og andre spørsmål fordrer utvidelse av prosjektene med mer forvaltningsrevisjon. Vårt faglige innspill er at denne type analyser vil ytterligere øke interessen for aktiv eierstyring, og derigjennom redusere det såkalte "demokratiske underskudd" i denne type selskaper. Til syvende og sist gir det også et bedre tilbud til innbyggerne. Det ser også ut til å komme endringer loven, slik at også såkalte selskaper opprettet i medhold av kommunelovens 27 skal inngå i tillegg til IKS'ene og de hel- og deleide aksjeselskapene. På neste side: Les mer om hvilke kontroller vi har gjennomført. Du kan også lese om selskapskontroll på Wikipedia. Sist oppdatert , Opprettet Faste sider

17 HVILKE KONTROLLER ER GJENNOMFØRT? Selskapskontroller er et nytt lovkrav. Foreløpig foreligger få rapporter fra kommune-norge. Kommunene i Sør-Rogaland er blant de første som har igangsatt kontroller av sine selskaper. Av den grunn ligger vi langt framme blant norske revisjonsselskaper i utforming av metodikk og praktisk erfaring fra gjennomføring av selskapskontroller etter bestemmelsene i kommuneloven. Det gjør at vi er bedt bidra med våre erfaringer både i foredrag og fagartikler. Rogaland Revisjon IKS har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre kontroller av følgende selskaper for en eller flere eiere: Allservice AS Avanti Ryfylke AS Dalane Energi IKS Dalane Miljøverk IKS Dale Eiendomsutvikling AS Finnfast AS Forus Næringspark AS Gjesdal bompengeselskap AS Hjelmeland Næringsutvikling AS Invivo AS IVAR IKS Jæren Industripartner AS Kino1 AS Lyse Energi AS Ranso AS Ryfylke Miljøverk IKS Ryfylke-kommunane IKS Sandnes Pro-Service AS Sandnes Tomteselskap AS Sola Bredbånd AS Stavangerregionen Havn IKS Uninor AS Oversikten viser at kontrollene er gjennomført overfor selskaper innen en rekke bransjer, både interkommunale selskaper og aksjeselskaper. De fleste har helkommunalt eierskap, noen også med private eierandeler. Faste sider

18 Mer informasjon om kontroller gis ved publisering. Følg med på nyhetsoversikten. I all hovedsak er våre rapporter offentlige. Du får en rapport gratis i pdf-format ved å sende oss en e-post. Sist oppdatert , Opprettet ANDRE TJENESTER Vi utfører også rådgivning og andre tjenester, blant annet bekreftelser og attestasjoner. Sistnevnte er blitt en stadig mer sentral del av vårt tilbud. En del oppdrag av denne kategori følger av vår rolle som valgt revisor hos våre kunder. Annen rådgivning følger av vår solide kompetanse innenfor bl.a offentlig sektor. Vi tilbyr jevnlige faglige samlinger og kurs for våre kunder. På våre nettsider, direkte til kontrollutvalgene, eller til administrasjonen i kommunene publiserer vi oppslag av interesse innen ulike sjangre. Ta kontakt med revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad for nærmere informasjon og for eventuelt å avtale tidspunkt for møte. Se kontaktsiden. Sist oppdatert , Opprettet REPRESENTANTSKAP Representantskapet er Rogaland Revisjons høyeste organ. Det består av én representant fra hver av våre eierkommuner. Rogaland Revisjon ble etablert som et IKS - InterKommunalt Selskap - som følge av en fusjon mellom den tidligere fylkesrevisjonen og tre distriktsrevisjoner. Av dette følger at selskapet har en lang og rik historikk i det offentliges tjeneste. Av alle over seksti private og offentlige revisjonsenheter i kommunesektoren, er det kun hovedstadens revisjon som årlig reviderer større kommunal ressursinnsats enn oss. Faste sider

19 Eierne er 16 kommuner i sør-rogaland og Rogaland fylkeskommune. Eierskapet utøves gjennom representantskapet som selskapets øverste organ. VALG TIL REPRESENTANT SKAPET Ihht selskapsavtalen for Rogaland Revisjon IKS 7 skal samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velge hver sin representant med personlig varamedlem til representantskapet. Representantskapet velger selv leder og nestleder, og det utnevner i neste omgang også selskapets styre. LEDELSE OG SAMMENSETNING AV REPRESENTANT- SKAPET Representantskapet er siden etableringen ledet av varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger kommune. Tysdal Moe deltar også som observatør på styremøtene i selskapet. Følgende er etter konstituerende møte eiernes representanter fram til neste kommunevalg. Navn Kommune Eierandel Marthon Skårland Bjerkreim 0,71 Terje Jørgensen jr. Eigersund 3,79 Sigurd Risa Finnøy 0,81 Ole Tom Guse Forsand 0,29 Tor Eivind Moss (nestleder) Gjesdal 2,54 Ola O. Ingvaldstad Hjelmeland 0,80 Reid Skjærpe Hå 4,16 Leif Ydstebø Kvitsøy 0,15 Olav Hafstad Lund 0,89 Tone Tvedt Nybø Randaberg 2,59 Audun Stornes Rennesøy 0,89 Sveinung Stensland Rogaland FK 25,00 Torbjørn Hyldmo Sandnes 15,90 Egil Solbjørg Sokndal 0,94 Tom Henning Slethei Sola 5,67 Bjørg Tysdal Moe (leder) Stavanger 31,95 Tor Jan Aarstad Strand 2,92 Sist oppdatert , Opprettet STYRE Styret består av fem medlemmer valgt av representantskapet og en av de ansatte. Leder og nestleder i representantskapet er valgkomite i forhold til valg av styret. Det er lagt vekt på bred forankring i styresammensetningen hvor Dalaneregionen, Faste sider

20 Ryfylke og Nord-Jæren har hatt sin representant i tillegg til de største eierne, Stavanger og Rogaland fylkeskommune. I praksis velger representantskapet styre våren etter kommunevalget. Styret velges for 2 år om gangen. For å sikre kontinuitet i styret er det bestemt at halvparten av styret er på valg hvert år. STYRET I ROG ALAN D REVISJON IKS BESTÅR AV Henning Løland styreleder Sandnes kommune Åsleik Rannestad Stavanger kommune Liv Fredriksen Rogaland fylkeskommune Arne Stapnes Eigersund kommune Jorunn Strand Vestbø Finnøy kommune Tore Kristensen Ansattes representant Sist oppdatert , Opprettet ANSATTE Rogaland Revisjon IKS består av 20 medarbeidere med hovedkontor i Stavanger. Samlet besitter vi en sterk formalkompetanse med statsautoriserte og registrerte revisorer, andre revisorer, siviløkonomer, høgskolekandidater, MBA offentlig økonomi og ledelse, statsvitere og informasjonsviter. Vår realkompetanse omfatter dessuten en meget dyp og bred innsikt i offentlig virksomhet. Generelle henvendelser oppnås gjennom de Faste sider

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring Forvaltningsrevisjon Rapport Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring November 2009 Forsand kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 RAPPORT 4/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Datagrunnlag...1

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler.

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2011 66. årgang Les mer om: Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN

STANDARDER FOR REVISJON I RIKSREVISJONEN Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen 1 Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 10 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no

Detaljer

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat www.nkrf.no

Detaljer

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon Revisor AS Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS Bilde er fra Preikestolen som ligger i Forsand kommune Kilde: http://www.lysefjordeninfo.no/no/preikestolen2.jpg

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer