OPPSLAG PÅ ROGALAND-REVISJON.NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSLAG PÅ ROGALAND-REVISJON.NO"

Transkript

1 OPPSLAG PÅ ROGALAND-REVISJON.NO MARS 2005 TIL JULI 2010

2 FORORD Dette er et kompendium bestående av informasjonen fra faste sider og nyhetsoppslagene på Rogaland Revisjons nettsider, I løpet av 2008 og 2009 var det ca oppslag på disse sidene. De faste sider inneholder presentasjoner av våre fagområder, kontaktinformasjon og lenker til eksterne nettsteder. De gjengis her i foreliggende utgave, da de er under kontinuerlig forbedring. Dato for siste oppdatering er lagt inn nederst. Kompendiet fungerer også som sikkerhetskopi. De første nyhetene ble lagt ut i mars 2005, og ganske nøyaktig to år etter rundet vi de første hundre. De aller fleste nyhetsoppslagene er sammendrag fra publiserte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller. Noe er annet fagstoff av ulik art, f.eks der vi basert på nasjonale sammenligninger og undersøkelser ser på Rogaland og forholdene i våre kommuner. Oppslag med stillingsannonser og presentasjoner av nye medarbeidere, og annet som mer har karakter av å være direkte orientering til våre kunder, er i hovedsak tatt bort i dette kompendiet. Nyhetsoppslagene er lagt inn med de nyeste først. Dato for første gangs publisering er lagt inn nederst, noen steder også dato for senere endringer. Leseren vil se at beskrivelsene varierer mye i omfang, og at de eldste oppslagene er lite utfyllende. Praksis er mer og mer blitt å gjengi sammendragskapitlet fra våre rapporter utførlig eller fullt ut. På over 300 sider får vi her et innblikk i Rogaland Revisjons høyst varierte og gravende virksomhet. Med stor spennvidde og mange kommuner gir vi dermed også et innblikk i hvordan situasjonen faktisk har vært i Rogaland fylkeskommune og 16 av kommunene i Sør-Rogaland de siste årene. I sum gir kompendiet altså en indikator på hvor gode kommunene er i sin innbyggerbetjening og myndighetsutøvelse innen alt fra byggesaksbehandling, anskaffelser, pleie- og omsorg, og så videre. God lesning! Stavanger, 9. juli 2010 Bård Humberset, leder forvaltningsrevisjon (web-redaktør) Rogaland Revisjon IKS Innledning - 2 -

3 INNHOLD Forord... 2 Innhold... 3 Faste sider... 4 Nyhetsoppslag i Nyhetsoppslag i Nyhetsoppslag i Nyhetsoppslag i Nyhetsoppslag i Nyhetsoppslag i Detaljert innhold Innledning - 3 -

4 FASTE SIDER

5 REGNSKAPSREVISJON Regnskapsrevisjon innebærer å kontrollere at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og at de stemmer med vedtatte budsjett, å påse at den interne kontrollen er organisert på en betryggende måte og å bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Kommunene forvalter store økonomiske ressurser. Det er i samfunnets interesse at disse midlene blir brukt i tråd med det kommunestyrene har vedtatt og på en mest mulig effektiv måte. Rapporteringen av hvilke midler som har vært til disposisjon og hvordan de er anvendt, skjer gjennom avleggelse av årsregnskap og årsberetning. Regnskapsrevisjonens formål er å kunne bekrefte dette regnskapet med høy grad av sikkerhet, samt å påse at kommunen har overholdt de vedtatte budsjettrammene. Revisjonens rolle med andre ord er å bidra til at regnskapet er til å stole på, både for kommunestyret, kontrollutvalget og andre med interesse for regnskapet. Regnskapsrevisjonen utgjør, sammen med forvaltningsrevisjon, kjernevirksomheten i Rogaland Revisjon IKS. I tillegg til å være revisor i 16 kommuner og i Rogaland fylkeskommune, utføres revisjon og attestasjonsoppgaver for kommunale og interkommunale foretak stiftelser og legater overformynderi trossamfunn private sykehjem, barnehager og SFO Attestasjonsoppgavene er i seg selv omfattende. For å illustrere omfanget og betydningen av dette, kan det nevnes at Rogaland Revisjon IKS årlig bekrefter refusjonskrav på merverdiavgift på flere hundre millioner kroner. Hovedtyngden av regnskapsrevisjonen er rettet mot kommunene. Kommunene er underlagt et omfattende lovverk, som blant annet omfatter spesielle regler om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning, samt standarder for god kommunal regnskapsskikk. Rogaland Revisjon IKS er medlem av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). NKRF er et serviceorgan som løpende sørger for å gi medlemmene aktuell informasjon, i tillegg til å tilby kurs, råd og veiledning. NKRF bidrar også til å sikre kvaliteten av revisjonsarbeidet gjennom en ordning med obligatorisk kvalitetskontroll av den enkelte revisjonsenhet. Faste sider - 5 -

6 De av de ansatte i Rogaland Revisjon IKS som er registrerte eller statsautoriserte revisorer, er dessuten medlemmer av Den norske Revisorforening. Les mer ved å klikke på "Regnskapsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til omtalen av innholdet i regnskapsrevisjonen. Sist oppdatert , Opprettet INNHOLDET I REGNSKAPSREVISJONEN Regnskapsrevisjonen er i likhet med revisjon i privat sektor basert på norske og internasjonale standarder for revisjon og beslektede tjenester. Det innebærer at vi utfører en risikodrevet revisjon: revisjonsstrategien bestemmes ut fra analyser av risikoen for feil og misligheter. For å kunne gjennomføre slike risikoanalyser, er det helt avgjørende å ha god kunnskap om og innsikt i den virksomheten som skal revideres. Kommuner er svært komplekse, og vi legger derfor svært stor vekt på å bli godt kjent med alle deler av den kommunale driften i forbindelse med planleggingen av revisjonen. Dette gjør vi gjennom ulike risikovurderingshandlinger, for eksempel samtaler med ledelsen og andre ansatte, besøk ved de ulike tjenesteområdene/virksomhetene samt ved diskusjoner i revisjonsteamet. Regnskapsrevisjonen har som utgangspunkt å forhindre at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil. Før gjennomføringen av revisjonen må vi derfor gjøre oss opp en mening om hva som er en vesentlig feil i det konkrete tilfellet. Dette gjør vi dels basert på vårt kjennskap til kommunen og kommunens regnskapsbrukere, dels basert på økonomiske nøkkeltall. Den vesentlighetsgrensen vi da kommer fram til, er blant de faktorer som bestemmer omfanget av revisjonen. Kommunal virksomhet er omfattende, og bak beløpene i årsregnskapet finnes det ofte et svært stort antall transaksjoner. Revisjonen er avhengig av at kommunene selv har en tilfredsstillende kontroll med både inntekter og utgifter, eiendeler og gjeld for å kunne avgi en kvalifisert uttalelse om regnskapet. Vi bruker derfor relativt mye tid på å kartlegge og vurdere de interne rutinene, og baserer en god del av revisjonen på tester av kontroller. Regnskapsrevisjonen omfatter også rene regnskapskontroller (substanskontroller) både analytiske kontroller og detaljtester. Som følge av at det i kommunal sektor ofte dreier seg om store transaksjonsmengder, har vi mulighet til å benytte statis- Faste sider - 6 -

7 tiske metoder for stikkprøvetaking, i tillegg til skjønnsbaserte utvalgsmetoder. Denne kombinasjonen av revisjonshandlinger gjør regnskapsrevisjonen effektiv, i tillegg til at den blir variert og interessant. Les mer ved å klikke på "Regnskapsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til neste side. Sist oppdatert , Opprettet Regnskapsrevisjonen i kommunene gjennomføres i team bestående av oppdragsansvarlig revisor, det vil si den som undertegner revisjonsberetningen, oppdragsleder, som har det overordnede ansvaret for planlegging, gjennomføring og rapportering av revisjonsoppdraget, og revisjonsmedarbeidere, hvor antallet vil variere etter størrelsen på oppdraget. GJENNOMFØRING AV REVISJONSOPPDRAGET Revisjonsmedarbeiderne benyttes på flere oppdrag samtidig, på en slik måte at hver og en får varierte oppgaver samtidig som deres spesialkompetanse kan utnyttes fullt ut. Den årlige revisjonen av et oppdrag innledes med et møte i revisjonsteamet, hvor risikoforhold blir drøftet og oppgaver fordelt. Forvaltningsprosjekter som berører regnskapsområdet, blir i størst mulig utstrekning koordinert med regnskapsrevisjonen. I kommunene utføres regnskapsrevisjonen løpende gjennom hele året, mens hovedtyngden av arbeidet for en del av de mindre oppdragene finner sted i forbindelse med årsoppgjøret. Kommunenes rådmenn blir fortløpende underrettet om de revisjonsfunn som gjøres. Dette innebærer en relativt jevn arbeidsbelastning for den enkelte, selv om årsoppgjørsperioden er den travleste. Årsoppgjøret er vanligvis avsluttet innen midten av april. Rogaland Revisjon IKS benytter IT-basert revisjonsmetodikk i alle faser av revisjonsprosessen. SÆRLIG OM MISLIGHETSR ISIKO Det hører med til revisors plikter å vurdere risikoen for at det kan forekomme vesentlige feil i regnskapet som følge av misligheter. Misligheter i kommunal sektor Faste sider - 7 -

8 har blitt sterkt fokusert i media de senere årene, som følge av en del store og uheldige saker. Det er vår erfaring at kommunene tar denne risikoen på alvor gjennom blant annet å være nøye med å følge lov om offentlige anskaffelser, samt etablere etiske retningslinjer og rutiner for varsling. Revisor må likevel alltid ha et våkent øye for at misligheter kan forekomme, og samtidig være klar over den kjensgjerning at misligheter som oftest er mye vanskeligere å avdekke enn ubevisste feil, da misligheter vanligvis er planlagt og normalt vil bli forsøkt dekket over. Rogaland Revisjon IKS legger stor vekt på å oppøve alle medarbeideres evne til å identifisere mislighetsrisikofaktorer og å ta hensyn til dem i revisjonen. Enkelte ansatte har dessuten gjennom kurs fått særlig kompetanse på området, slik at vi skal stå best mulig rustet overfor disse utfordringene. Les mer på vår etikkside. AVSLUTNING AV REGNSKA PSREVISJONEN Regnskapsrevisjonen munner ut i at det avgis en revisjonsberetning hvor revisor skal bekrefte at årsregnskapet i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisjonsberetningen ledsages av et årsoppgjørsnotat et nummerert brev hvor årets revisjon oppsummeres og resultatene presenteres. Rapporteringen av revisjonsfunn, herunder eventuelle mislighetssaker, skjer dessuten løpende til kommunens kontrollutvalg, som representerer revisjonens politiske forankring. Sist oppdatert , Opprettet FORVALTNINGSREVISJON Forvaltningsrevisjon er det nest største av våre fire tjenesteområder. Fagfeltet er i rivende utvikling og omfattet av stor interesse i hele kommunesektoren. På de følgende sider beskrives HVA forvaltningsrevisjon er. HVORDAN vi gjennomfører våre prosjekter. HVEM som utfører forvaltningsrevisjon hos oss. HVILKE prosjekter vi jobber med. Les mer ved å klikke på "Forvaltningsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til neste side. Sist oppdatert , Opprettet Faste sider - 8 -

9 HVA ER FORVALTNINGSREVISJON? Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. KOMMUNELOVENS KRAV Kommuneloven stiller krav om at kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre forvaltningsrevisjon. Det er de folkevalgte kontrollutvalgene som er gitt ansvaret, og skal sørge for at det skjer med en årlig hyppighet. HVA BETYR DETTE? Bestemmelsen innebærer at man f.eks kan fokusere på om forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området, regelverket etterleves, forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. Forvaltningsrevisjon skal skje ihht. god kommunal revisjonsskikk og standarder på området. Rogaland Revisjon IKS følger den standard (RSK 001) som er utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund (NKRF), sist revidert i Standarden baserer seg på internasjonale prinsipper og standarder, som fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Den norske betegnelsen "forvaltningsrevisjon" heter forøvrig "performance audit" på engelsk. Direkte oversatt blir det "resultatrevisjon", et mer talende og treffende begrep enn det som faktisk benyttes i Norge. Klikk her for noen internasjonale eksempler, og her for omtalen i internettleksikonet Wikipedia. KONTROLLUTVALGETS ARB EID Kontrollutvalget utarbeider minst en gang i valgperioden en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas i kommunestyret/fylkestinget. Endringer i planen (f.eks utvikling av konkrete prosjekter), kan delegeres til kontrollutvalget. Det er gjort i de fleste av våre kommuner. Faste sider - 9 -

10 Planen skal baseres på en overordnet analyse med risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på ulike sektorer og virksomheter. Les her for et lite utdrag av hva den overordnete analysen for kommunesektoren inneholdt i KONKRETE PROSJEKTER V ELGES UT FRA BLANT A NNET: Opplysninger framkommet under regnskapsrevisjon Saker som har vært behandlet i kommunestyre og kontrollutvalg Administrasjonens uttalte ønsker og behov Erfaringer fra tilsvarende forvaltningsrevisjonsprosjekter hos andre oppdragsgivere Forhold som har vært fremme i media, nasjonalt eller lokalt Tilsyn koordinert av fylkesmannen Det betyr at kommunestyret og kontrollutvalget står meget fritt i sin utvelgelse av områder for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. KONSEKVENSER FOR ROGALAND REVISJON IKS Ovenstående betyr at forvaltningsprosjekter bestilles av kontrollutvalgene hos våre kunder. Rogaland Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalgene ved endt oppdrag. Les mer ved å klikke på "Forvaltningsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til omtalen av hvordan prosjektene gjennomføres. Sist oppdatert , Opprettet HVORDAN GJENNOMFØRES PROSJEKTENE? Forvaltningsrevisjon innebærer en tett dialog mellom revisor og kommunens administrative ledelse og berørte enheter i kommunen. Oppdragsgiver er kontrollutvalget, men analysene og anbefalingene skal også gi konkret nytteverdi til kommuneadministrasjonen. PROSJEKTMANDATET ER AR- BEIDSGRUNNLAGET Når kontrollutvalget har identifisert et tema som ønskelig å gjennomføre forvaltningsrevisjon på, bes Rogaland Revisjon IKS utarbeide et forslag til prosjektmandat som forelegges kontrollut- Faste sider

11 valget for behandling, godkjenning og bestilling. MANDATET INNEHOLDER F ØLGENDE ELEMENTER Bakgrunn - hva er prosjektets foranledning Formål - hvilken nytte forventes Problemstillinger - hva skal konkret undersøkes Revisjonskriterier - hvilken målestokk skal funnene vurderes opp mot, f.eks lover, vedtak, standarder Metode og omfang STANDARDISERT PROSJEKTGJENNOMFØRING Vi arbeider etter en standardisert metodikk for prosjektgjennomføring bygget opp etter egne erfaringer, standarder og god praksis på området. Våre prosjekter følger normalt fire faser (Se illustrasjon i ppt-vedlegg): Oppstart Kartlegging Analyse Rapportering Metodisk anvender vi flere tilnærminger og vektlegger alltid anvendelse av flere kildetyper og analysemetoder, gjerne kalt metodisk triangulering. Vanligvis omfatter det i utgangspunktet dokumentgjennomgang og intervjuer. Avhengig av prosjektet anvendes også fasiliterte arbeidssamlinger, strukturerte spørreundersøkelser og registeranalyser. RAPPORTERING Forut for oversendelse til kontrollutvalget som oppdragsgiver, sendes rapporten alltid til kommunens rådmann til uttalelse. Der hvor det er et (fylkes-)kommunalt foretak som gjennomgås, sendes rapporten også på høring til foretakets daglige leder. Les mer ved å klikke på "Forvaltningsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til omtalen av hvem som gjennomfører prosjektene. Sist oppdatert , Opprettet Faste sider

12 HVEM UTFØRER FORVALTNINGSREVISJON? Svaret er alle i Rogaland Revisjon IKS. Vi anvender selskapets samlede kompetanse i gjennomføringen av våre prosjekter. Dessuten har vi fagpersoner som utelukkende arbeider med forvaltningsrevisjon. Og vi innhenter ekstern ekspertise der hvor det gir økt verdi. SAMLET KOMPETANSE I SEL- SKAPET Rogaland Revisjon besitter en unik kompetanse på offentlig virksomhet i vår region. Ingen andre disponerer over en så bred og dyp kompetanse i ett fagmiljø, fra Bergen til Oslofjorden. Dette representerer et fortrinn som vi utnytter til det fulle for våre kunder. I selskapet har vi statsautoriserte, registrerte og vanlige revisorer, siviløkonomer, jurister, informasjonsvitere og statsvitere. Våre regnskapsrevisorer arbeider i hovedsak med forvaltningsrevisjon de deler av året hvor andre revisjonshandlinger er mindre framtredende, dvs. fra våren fram mot høsten. VÅRE FORVALTNINGSREVI SORER Med de krav som lovendringene i 2004 la på forvaltningsrevisjon, har det vært ønskelig å styrke selskapets evne til å løse disse oppgavene for våre kunder. Vi har derfor dedikert egne fagpersoner til forvaltningsrevisjon, samlet dem i egen faggruppe, styrket bemanningen og utvidet fagbakgrunnen. SAMARBEIDSPARTNERE Vår ambisjon er å tilby en kompetanse som samsvarer med de behov som prosjektene krever. Det vil til tider være behov for å anvende komplementær, ekstern kompetanse i løsningen av våre oppdrag. Andre ganger kan kapasitet være en hemsko for rettidig leveranse. Rogaland Revisjon IKS har derfor valgt den strategi å inngå samarbeid med eksterne kompetansemiljøer. Det kan være andre revisjonsselskaper, forskningsmiljøer, konsulentselskaper eller enkeltkonsulenter med spisskompetanse på de områder som skal undersøkes. Strategien sikrer at våre kunder får en optimal faglig leveranse i rett tid, ved at Rogaland Revisjon IKS uansett kvalitetssikrer det endelige produkt ut fra sin kunnskap om kunden og fagområdet. Faste sider

13 Les mer ved å klikke på "Forvaltningsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til omtalen av hvilke prosjekter vi arbeider med. Sist oppdatert , Opprettet HVILKE PROSJEKTER JOBBER VI MED? I Rogaland Revisjon IKS er det utført forvaltningsrevisjonsprosjekter siden Vi er blant dem med lengst erfaring i Norge, og med over ti års erfaring er referanselisten temmelig lang. Vi gir her et blikk på aktuelle prosjekter. For 2010 er prosjekter i stor grad valgt ut på bakgrunn av de tidligere vedtatte planene for forvaltningsrevisjon. Mange kommunale kontrollutvalg har i år vedtatt å gjennomføre forvaltningsrevisjon på psykisk helsevern, tildels også med rusvernområdet inkludert. Flere ønsker å se nærmere på de innholdsmessige aspekter ved barnehagetilbudet, nå som utbyggingspresset avtar etter flere års utbygging av antall plasser. I noen kommuner har man valgt å bestille prosjekter innenfor styring av den kommunale økonomien, for å se hvordan kommunen lykkes med å holde de stadig knappere ressursrammene. Videre er spredningen stor, ut fra lokale behov. Noen kontrollutvalg ønsker å se på rekruttering og arbeidsgiverpolitikken, andre på anskaffelser og på leveransen av tekniske tjenester. Rogaland Revisjon vil ventelig levere ca. 30 rapporter fra forvaltningsrevisjon i Mer informasjon om prosjekter gis ved publisering. Følg med på nyhetsoversikten. I all hovedsak er våre rapporter offentlige. Du får en rapport gratis i pdf-format ved å sende oss en e-post. Sist oppdatert , Opprettet Faste sider

14 SELSKAPSKONTROLL Selskapskontroll er vårt tredje fagområde og i sterk utvikling. Årsaken er pålegget fra 2004 om at kommunene skal utføre kontroll av hvordan de utøver sitt eierskap i kommunalt eide selskaper. Klikk på "Selskapskontroll" i menyen til venstre. På de følgende sider gir vi en kort beskrivelse av vår metode og gjennomførte prosjekter. Du finner henvisninger til mer informasjon om lover, forskrifter mm her. Det er kommunens kontrollutvalg som iht. kommunelovens 77.5 og kontrollutvalgsforskriftens 13, skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i kommunalt eide selskaper. Selskapene kan være heleide eller deleide kommunale selskaper (AS, IKS og lignende). Våre kunder eier over 60 selskaper med slik selskapsform og eiersammensetning. Det skal bl.a kontrolleres om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper, gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Der hvor det kun er kommuner som er eiere, utløses en rett til innsyn i alle forhold ved selskapets virksomhet. Hvor også private er eiere må kontrollen baseres på offentlig tilgjengelige kilder, dersom ikke alle private eiere åpner for direkte innsyn. Årsaken ligger i aksjelovens bestemmelser om ikke-diskriminering mellom eiere. Den grunnleggende, og obligatoriske eierskapskontrollen kan utvides med mer omfattende analyser (forvaltningsrevisjon) av selskapet. På neste side: Les mer om hvordan kontrollene gjennomføres. Sist oppdatert , Opprettet HVORDAN GJENNOMFØRES KONTROLLENE? Som for forvaltningsrevisjon, gjennomfører Rogaland Revisjon IKS selskapskontroller på oppdrag fra kontrollutvalgene. Ettersom flere av selskapene er interkommunale, er det ønske om å koordinere initiativene før arbeidet settes i gang. Faste sider

15 Kontrollutvalgene skal en gang i valgperioden utarbeide en plan for selskapskontroller. Planen vedtas i kommunestyret eller fylkestinget, som kan delegere til kontrollutvalgene å gjøre tilpasninger gjennom perioden. METODEVALG Metodisk benyttes normalt intervjuer og dokumentgranskning, inklusive analyser og gjennomgang av vedtak. Dette gjelder både selskapet og de aktuelle kommuner. Analyse av kommunestyrenes vedtak og intensjoner Intervjuer med kontaktpersoner for selskapet og kommunene Analyse av sentrale selskapsdokumenter Analyse av aktuelle interne kontrollrutiner i selskapet Eventuelle sammenligninger med andre tilsvarende selskaper PROBLEMSTILLINGER Med bakgrunn i formålet med kontrollen, vil følgende være typiske problemstillinger for den obligatoriske selskapskontrollen (eierskapskontrollen): Utøver styret og generalforsamlingen sin myndighet i tråd med lover og regler? Blir beslutninger vedtatt av rett organ i selskapet og i kommunene? Har kommunene etablert en eierstrategi for selskapet? Hvordan fungerer kommunenes rapportering fra valgte representanter i selskapet til kommunenes egne politiske organer? Driver selskapet i tråd med kommunestyrenes vedtak/intensjoner? Er organisasjonsformen hensiktsmessig? Hvordan blir endringer i selskapets aktiviteter vurdert før igangsetting? Blir selskapets aktiviteter rapportert i tråd med lover og regler? Dette er altså offentlige eide selskaper, og til dem kan det knyttes et spesielt samfunnsansvar. Enten på overordnet nivå, eller med konkrete analyser (forvaltningsrevisjon), vil en vanlig selskapskontroll derfor også se på hvordan selskapet etterlever krav mht. anskaffelser, offentlighet, HMS, etikk, habilitets- og nærståendeproblematikk for å nevne noe. Dette er forhold som blir regulert i bestillingen fra kontrollutvalgene og som i omfang kan variere fra selskap til selskap. KONTROLLKRITERIER Kontrollkriterier eller målekriterier, brukes i våre vurderinger og konklusjoner. De blir normalt fastsatt ut fra kilder som lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori og/eller løsninger hos andre sammenlignbare virksomheter. Ofte brukes kriterier med utgangspunkt i følgende kilder: Faste sider

16 Lov om aksjeselskaper / lov om interkommunale selskaper Vedtekter for selskapet Aksjonæravtale eller intensjonsavtale Andre lovbestemmelser og lignende Vedtak eller interne retningslinjer gitt av eierkommunene mht eierstrategi Lov om årsregnskap mv. KS har et Eierforum som blant annet etter mal fra privat sektor, har utarbeidet et sett anbefalinger for god kommunal eierskapsutøvelse. Anbefalingene er i kontinuerlig utvikling og forbedring, og er to år etter sin første publisering kommet så langt at vi har valgt å ta dem direkte inn i vårt vurderingsgrunnlag. Se sist oppdaterte versjon av anbefalingene. Vi legger også ved versjonen fra januar 2009 og den første fra november Vi understreker likevel at anbefalingene er nettopp det - anbefalinger og ikke krav. UTVIKLINGSTREKK Etterhvert har mange kommuner utarbeidet retningslinjer og strategier for utøvelse av eierskap i sine selskaper. Noen har også gjort det i samarbeid med andre eiere i de samme selskapene. Forekomst av slike strategier og retningslinjer vil etterhvert kunne øke innsynsmuligheten i det kommunale eierskapet. Trenden er at når våre rapporter medvirker til at kommunene får på plass betryggende systemer for eierstyring, der demokratisk innsyn og bevisst oppfølging står sentralt, så vil selskapskontrollene etterhvert kunne fokusere sterkere på det som for mange er det egentlig interessante, nemlig selskapenes resultater. Oppfyller de sitt samfunnsmandat? Når de sine og eiernes mål? Arbeider de effektivt? Disse og andre spørsmål fordrer utvidelse av prosjektene med mer forvaltningsrevisjon. Vårt faglige innspill er at denne type analyser vil ytterligere øke interessen for aktiv eierstyring, og derigjennom redusere det såkalte "demokratiske underskudd" i denne type selskaper. Til syvende og sist gir det også et bedre tilbud til innbyggerne. Det ser også ut til å komme endringer loven, slik at også såkalte selskaper opprettet i medhold av kommunelovens 27 skal inngå i tillegg til IKS'ene og de hel- og deleide aksjeselskapene. På neste side: Les mer om hvilke kontroller vi har gjennomført. Du kan også lese om selskapskontroll på Wikipedia. Sist oppdatert , Opprettet Faste sider

17 HVILKE KONTROLLER ER GJENNOMFØRT? Selskapskontroller er et nytt lovkrav. Foreløpig foreligger få rapporter fra kommune-norge. Kommunene i Sør-Rogaland er blant de første som har igangsatt kontroller av sine selskaper. Av den grunn ligger vi langt framme blant norske revisjonsselskaper i utforming av metodikk og praktisk erfaring fra gjennomføring av selskapskontroller etter bestemmelsene i kommuneloven. Det gjør at vi er bedt bidra med våre erfaringer både i foredrag og fagartikler. Rogaland Revisjon IKS har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre kontroller av følgende selskaper for en eller flere eiere: Allservice AS Avanti Ryfylke AS Dalane Energi IKS Dalane Miljøverk IKS Dale Eiendomsutvikling AS Finnfast AS Forus Næringspark AS Gjesdal bompengeselskap AS Hjelmeland Næringsutvikling AS Invivo AS IVAR IKS Jæren Industripartner AS Kino1 AS Lyse Energi AS Ranso AS Ryfylke Miljøverk IKS Ryfylke-kommunane IKS Sandnes Pro-Service AS Sandnes Tomteselskap AS Sola Bredbånd AS Stavangerregionen Havn IKS Uninor AS Oversikten viser at kontrollene er gjennomført overfor selskaper innen en rekke bransjer, både interkommunale selskaper og aksjeselskaper. De fleste har helkommunalt eierskap, noen også med private eierandeler. Faste sider

18 Mer informasjon om kontroller gis ved publisering. Følg med på nyhetsoversikten. I all hovedsak er våre rapporter offentlige. Du får en rapport gratis i pdf-format ved å sende oss en e-post. Sist oppdatert , Opprettet ANDRE TJENESTER Vi utfører også rådgivning og andre tjenester, blant annet bekreftelser og attestasjoner. Sistnevnte er blitt en stadig mer sentral del av vårt tilbud. En del oppdrag av denne kategori følger av vår rolle som valgt revisor hos våre kunder. Annen rådgivning følger av vår solide kompetanse innenfor bl.a offentlig sektor. Vi tilbyr jevnlige faglige samlinger og kurs for våre kunder. På våre nettsider, direkte til kontrollutvalgene, eller til administrasjonen i kommunene publiserer vi oppslag av interesse innen ulike sjangre. Ta kontakt med revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad for nærmere informasjon og for eventuelt å avtale tidspunkt for møte. Se kontaktsiden. Sist oppdatert , Opprettet REPRESENTANTSKAP Representantskapet er Rogaland Revisjons høyeste organ. Det består av én representant fra hver av våre eierkommuner. Rogaland Revisjon ble etablert som et IKS - InterKommunalt Selskap - som følge av en fusjon mellom den tidligere fylkesrevisjonen og tre distriktsrevisjoner. Av dette følger at selskapet har en lang og rik historikk i det offentliges tjeneste. Av alle over seksti private og offentlige revisjonsenheter i kommunesektoren, er det kun hovedstadens revisjon som årlig reviderer større kommunal ressursinnsats enn oss. Faste sider

19 Eierne er 16 kommuner i sør-rogaland og Rogaland fylkeskommune. Eierskapet utøves gjennom representantskapet som selskapets øverste organ. VALG TIL REPRESENTANT SKAPET Ihht selskapsavtalen for Rogaland Revisjon IKS 7 skal samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velge hver sin representant med personlig varamedlem til representantskapet. Representantskapet velger selv leder og nestleder, og det utnevner i neste omgang også selskapets styre. LEDELSE OG SAMMENSETNING AV REPRESENTANT- SKAPET Representantskapet er siden etableringen ledet av varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger kommune. Tysdal Moe deltar også som observatør på styremøtene i selskapet. Følgende er etter konstituerende møte eiernes representanter fram til neste kommunevalg. Navn Kommune Eierandel Marthon Skårland Bjerkreim 0,71 Terje Jørgensen jr. Eigersund 3,79 Sigurd Risa Finnøy 0,81 Ole Tom Guse Forsand 0,29 Tor Eivind Moss (nestleder) Gjesdal 2,54 Ola O. Ingvaldstad Hjelmeland 0,80 Reid Skjærpe Hå 4,16 Leif Ydstebø Kvitsøy 0,15 Olav Hafstad Lund 0,89 Tone Tvedt Nybø Randaberg 2,59 Audun Stornes Rennesøy 0,89 Sveinung Stensland Rogaland FK 25,00 Torbjørn Hyldmo Sandnes 15,90 Egil Solbjørg Sokndal 0,94 Tom Henning Slethei Sola 5,67 Bjørg Tysdal Moe (leder) Stavanger 31,95 Tor Jan Aarstad Strand 2,92 Sist oppdatert , Opprettet STYRE Styret består av fem medlemmer valgt av representantskapet og en av de ansatte. Leder og nestleder i representantskapet er valgkomite i forhold til valg av styret. Det er lagt vekt på bred forankring i styresammensetningen hvor Dalaneregionen, Faste sider

20 Ryfylke og Nord-Jæren har hatt sin representant i tillegg til de største eierne, Stavanger og Rogaland fylkeskommune. I praksis velger representantskapet styre våren etter kommunevalget. Styret velges for 2 år om gangen. For å sikre kontinuitet i styret er det bestemt at halvparten av styret er på valg hvert år. STYRET I ROG ALAN D REVISJON IKS BESTÅR AV Henning Løland styreleder Sandnes kommune Åsleik Rannestad Stavanger kommune Liv Fredriksen Rogaland fylkeskommune Arne Stapnes Eigersund kommune Jorunn Strand Vestbø Finnøy kommune Tore Kristensen Ansattes representant Sist oppdatert , Opprettet ANSATTE Rogaland Revisjon IKS består av 20 medarbeidere med hovedkontor i Stavanger. Samlet besitter vi en sterk formalkompetanse med statsautoriserte og registrerte revisorer, andre revisorer, siviløkonomer, høgskolekandidater, MBA offentlig økonomi og ledelse, statsvitere og informasjonsviter. Vår realkompetanse omfatter dessuten en meget dyp og bred innsikt i offentlig virksomhet. Generelle henvendelser oppnås gjennom de Faste sider

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

Kommunale selskaper og folkevalgt styring

Kommunale selskaper og folkevalgt styring Kommunale selskaper og folkevalgt styring Oppfølging av kommunalt eierskap Erfaringer på bakgrunn av selskapskontroller Mai 2013 www.rogaland-revisjon.no Lovregler om selskapskontroll Kommunelovens 77.5

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Eiere: Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Rogaland Fylkeskommune, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger og Strand kommune Vi sikrer fellesskapets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 August 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhold 1 Innledning 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Side: Cicel T. Aarrestad 4.8.2017 1 av 6 Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy,

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Aremark kommune 2010 2014 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon)

Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) Dosent Ingun Sletnes Egenkontrollen (Internt tilsyn og kontroll og revisjon) 21. februar 2017 1 Begrepet egenkontroll? Hvorfor egenkontroll? Hva menes med egenkontrollbegrepet? Kommunene viktige leverandører

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik Bakke Hjelmaas Larsen Jeg er større enn Gud. Jeg er ondere enn djevelen. Tiggerne har meg. De rike

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS Møtebok Tid Onsdag 26. november 2014, kl. 08.00 Sted Rælingen rådhus, møterom Bjørnholt Tilstede Torbjørn Øgle Rud, leder medlemmer Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Tilstede

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 12.02.2009 Side 2 av 12 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Informasjon om forvaltningsrevisjon

Informasjon om forvaltningsrevisjon Informasjon om forvaltningsrevisjon Hvem er vi? (RRI) ble opprettet i 2014 og er en sammenslutning av de tre tidligere revisjonsdistriktene på Romerike, Øvre-, Østre- og Nedre Romerike distriktsrevisjon.

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning.

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. KONTROLL/TILSYN/REVISJON En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. 1 Kommuneloven 1: Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre En rasjonell og effektiv forvaltning Mest

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag 1 2 Sammendrag På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet basert på vedtatte planer

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Mai 2017 «Forvaltningsrevisjon av effektivitet og kvalitet i internkontrollen» Mai 2017 Prosjektplan

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017-2020 GAMVIK KOMMUNE 1. Formålet med forvaltningsrevisjon Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

Grong kommune Kontrollutvalget

Grong kommune Kontrollutvalget Grong kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 Behandlet i kontrollutvalget den 08.februar 2016 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no

Detaljer

Kvalitetskontrollen tilstandsrapport

Kvalitetskontrollen tilstandsrapport Eiere: Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Rogaland fylkeskommune, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Suldal kommune Vi sikrer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16,

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, 24.11.16. 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Sørum kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Sørum kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget!

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! De neste fire årene vil gi deg en unik mulighet til å påvirke det som skjer i din kommune. 1 Velgerne har gitt deg sin tillit, og med det

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Kvalitetskontrollsystem for ABC kommunerevisjon IKS

Kvalitetskontrollsystem for ABC kommunerevisjon IKS Vedlegg 1: Eksempel på retningslinjer for kvalitetssystem iht. ISQC 1 for en kommunal revisjonsenhet (ISQC 1-dokument) Forutsetninger: Revisjonsenhet organisert som IKS. Revisjonsenheten utfører regnskapsrevisjon

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. mars 2014, kl. 18.00 Sted Fet rådhus, formannskapssalen Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl Møtested: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl Møtested: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 5. juni 2008 Møtetid: kl 09.00 Møtested: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Frogn kommune Vedtatt av kommunestyret 5.12.2016 sak 151/16 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Frogn kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Karmøy kommune.

Plan for forvaltningsrevisjon Karmøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Karmøy kommune. Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentlighetsanalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016...

Detaljer

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken 1 Innhold Forord...7 Kapittel 1 GENERELT OM KOMMUNAL VIRKSOMHET...11 1.1 Særtrekk ved kommunal sektor...11 1.2

Detaljer

Plan for kontrollutvalget sin virksomhet

Plan for kontrollutvalget sin virksomhet Plan for kontrollutvalget sin virksomhet 2017-2019 Gjemnes kommune Vedtatt av Gjemnes kontrollutvalg 20.9.2017, sak 25/17 1. INNLEDNING Etter lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 77 er Gjemnes

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Ås kommune 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Ås kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir

Detaljer

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Page 1 of 1 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Tilsyn og kontroll. Kontrollutvalgets oppgaver

Tilsyn og kontroll. Kontrollutvalgets oppgaver Tilsyn og kontroll Kontrollutvalgets oppgaver Disposisjon Å være medlem av kontrollutvalget (KU) Kommunal sektor Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll Kontrollutvalgets

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016 KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016 1 Kontrollutvalgets oppgaver Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer