OPPSLAG PÅ ROGALAND-REVISJON.NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSLAG PÅ ROGALAND-REVISJON.NO"

Transkript

1 OPPSLAG PÅ ROGALAND-REVISJON.NO MARS 2005 TIL JULI 2010

2 FORORD Dette er et kompendium bestående av informasjonen fra faste sider og nyhetsoppslagene på Rogaland Revisjons nettsider, I løpet av 2008 og 2009 var det ca oppslag på disse sidene. De faste sider inneholder presentasjoner av våre fagområder, kontaktinformasjon og lenker til eksterne nettsteder. De gjengis her i foreliggende utgave, da de er under kontinuerlig forbedring. Dato for siste oppdatering er lagt inn nederst. Kompendiet fungerer også som sikkerhetskopi. De første nyhetene ble lagt ut i mars 2005, og ganske nøyaktig to år etter rundet vi de første hundre. De aller fleste nyhetsoppslagene er sammendrag fra publiserte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller. Noe er annet fagstoff av ulik art, f.eks der vi basert på nasjonale sammenligninger og undersøkelser ser på Rogaland og forholdene i våre kommuner. Oppslag med stillingsannonser og presentasjoner av nye medarbeidere, og annet som mer har karakter av å være direkte orientering til våre kunder, er i hovedsak tatt bort i dette kompendiet. Nyhetsoppslagene er lagt inn med de nyeste først. Dato for første gangs publisering er lagt inn nederst, noen steder også dato for senere endringer. Leseren vil se at beskrivelsene varierer mye i omfang, og at de eldste oppslagene er lite utfyllende. Praksis er mer og mer blitt å gjengi sammendragskapitlet fra våre rapporter utførlig eller fullt ut. På over 300 sider får vi her et innblikk i Rogaland Revisjons høyst varierte og gravende virksomhet. Med stor spennvidde og mange kommuner gir vi dermed også et innblikk i hvordan situasjonen faktisk har vært i Rogaland fylkeskommune og 16 av kommunene i Sør-Rogaland de siste årene. I sum gir kompendiet altså en indikator på hvor gode kommunene er i sin innbyggerbetjening og myndighetsutøvelse innen alt fra byggesaksbehandling, anskaffelser, pleie- og omsorg, og så videre. God lesning! Stavanger, 9. juli 2010 Bård Humberset, leder forvaltningsrevisjon (web-redaktør) Rogaland Revisjon IKS Innledning - 2 -

3 INNHOLD Forord... 2 Innhold... 3 Faste sider... 4 Nyhetsoppslag i Nyhetsoppslag i Nyhetsoppslag i Nyhetsoppslag i Nyhetsoppslag i Nyhetsoppslag i Detaljert innhold Innledning - 3 -

4 FASTE SIDER

5 REGNSKAPSREVISJON Regnskapsrevisjon innebærer å kontrollere at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og at de stemmer med vedtatte budsjett, å påse at den interne kontrollen er organisert på en betryggende måte og å bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Kommunene forvalter store økonomiske ressurser. Det er i samfunnets interesse at disse midlene blir brukt i tråd med det kommunestyrene har vedtatt og på en mest mulig effektiv måte. Rapporteringen av hvilke midler som har vært til disposisjon og hvordan de er anvendt, skjer gjennom avleggelse av årsregnskap og årsberetning. Regnskapsrevisjonens formål er å kunne bekrefte dette regnskapet med høy grad av sikkerhet, samt å påse at kommunen har overholdt de vedtatte budsjettrammene. Revisjonens rolle med andre ord er å bidra til at regnskapet er til å stole på, både for kommunestyret, kontrollutvalget og andre med interesse for regnskapet. Regnskapsrevisjonen utgjør, sammen med forvaltningsrevisjon, kjernevirksomheten i Rogaland Revisjon IKS. I tillegg til å være revisor i 16 kommuner og i Rogaland fylkeskommune, utføres revisjon og attestasjonsoppgaver for kommunale og interkommunale foretak stiftelser og legater overformynderi trossamfunn private sykehjem, barnehager og SFO Attestasjonsoppgavene er i seg selv omfattende. For å illustrere omfanget og betydningen av dette, kan det nevnes at Rogaland Revisjon IKS årlig bekrefter refusjonskrav på merverdiavgift på flere hundre millioner kroner. Hovedtyngden av regnskapsrevisjonen er rettet mot kommunene. Kommunene er underlagt et omfattende lovverk, som blant annet omfatter spesielle regler om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning, samt standarder for god kommunal regnskapsskikk. Rogaland Revisjon IKS er medlem av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). NKRF er et serviceorgan som løpende sørger for å gi medlemmene aktuell informasjon, i tillegg til å tilby kurs, råd og veiledning. NKRF bidrar også til å sikre kvaliteten av revisjonsarbeidet gjennom en ordning med obligatorisk kvalitetskontroll av den enkelte revisjonsenhet. Faste sider - 5 -

6 De av de ansatte i Rogaland Revisjon IKS som er registrerte eller statsautoriserte revisorer, er dessuten medlemmer av Den norske Revisorforening. Les mer ved å klikke på "Regnskapsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til omtalen av innholdet i regnskapsrevisjonen. Sist oppdatert , Opprettet INNHOLDET I REGNSKAPSREVISJONEN Regnskapsrevisjonen er i likhet med revisjon i privat sektor basert på norske og internasjonale standarder for revisjon og beslektede tjenester. Det innebærer at vi utfører en risikodrevet revisjon: revisjonsstrategien bestemmes ut fra analyser av risikoen for feil og misligheter. For å kunne gjennomføre slike risikoanalyser, er det helt avgjørende å ha god kunnskap om og innsikt i den virksomheten som skal revideres. Kommuner er svært komplekse, og vi legger derfor svært stor vekt på å bli godt kjent med alle deler av den kommunale driften i forbindelse med planleggingen av revisjonen. Dette gjør vi gjennom ulike risikovurderingshandlinger, for eksempel samtaler med ledelsen og andre ansatte, besøk ved de ulike tjenesteområdene/virksomhetene samt ved diskusjoner i revisjonsteamet. Regnskapsrevisjonen har som utgangspunkt å forhindre at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil. Før gjennomføringen av revisjonen må vi derfor gjøre oss opp en mening om hva som er en vesentlig feil i det konkrete tilfellet. Dette gjør vi dels basert på vårt kjennskap til kommunen og kommunens regnskapsbrukere, dels basert på økonomiske nøkkeltall. Den vesentlighetsgrensen vi da kommer fram til, er blant de faktorer som bestemmer omfanget av revisjonen. Kommunal virksomhet er omfattende, og bak beløpene i årsregnskapet finnes det ofte et svært stort antall transaksjoner. Revisjonen er avhengig av at kommunene selv har en tilfredsstillende kontroll med både inntekter og utgifter, eiendeler og gjeld for å kunne avgi en kvalifisert uttalelse om regnskapet. Vi bruker derfor relativt mye tid på å kartlegge og vurdere de interne rutinene, og baserer en god del av revisjonen på tester av kontroller. Regnskapsrevisjonen omfatter også rene regnskapskontroller (substanskontroller) både analytiske kontroller og detaljtester. Som følge av at det i kommunal sektor ofte dreier seg om store transaksjonsmengder, har vi mulighet til å benytte statis- Faste sider - 6 -

7 tiske metoder for stikkprøvetaking, i tillegg til skjønnsbaserte utvalgsmetoder. Denne kombinasjonen av revisjonshandlinger gjør regnskapsrevisjonen effektiv, i tillegg til at den blir variert og interessant. Les mer ved å klikke på "Regnskapsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til neste side. Sist oppdatert , Opprettet Regnskapsrevisjonen i kommunene gjennomføres i team bestående av oppdragsansvarlig revisor, det vil si den som undertegner revisjonsberetningen, oppdragsleder, som har det overordnede ansvaret for planlegging, gjennomføring og rapportering av revisjonsoppdraget, og revisjonsmedarbeidere, hvor antallet vil variere etter størrelsen på oppdraget. GJENNOMFØRING AV REVISJONSOPPDRAGET Revisjonsmedarbeiderne benyttes på flere oppdrag samtidig, på en slik måte at hver og en får varierte oppgaver samtidig som deres spesialkompetanse kan utnyttes fullt ut. Den årlige revisjonen av et oppdrag innledes med et møte i revisjonsteamet, hvor risikoforhold blir drøftet og oppgaver fordelt. Forvaltningsprosjekter som berører regnskapsområdet, blir i størst mulig utstrekning koordinert med regnskapsrevisjonen. I kommunene utføres regnskapsrevisjonen løpende gjennom hele året, mens hovedtyngden av arbeidet for en del av de mindre oppdragene finner sted i forbindelse med årsoppgjøret. Kommunenes rådmenn blir fortløpende underrettet om de revisjonsfunn som gjøres. Dette innebærer en relativt jevn arbeidsbelastning for den enkelte, selv om årsoppgjørsperioden er den travleste. Årsoppgjøret er vanligvis avsluttet innen midten av april. Rogaland Revisjon IKS benytter IT-basert revisjonsmetodikk i alle faser av revisjonsprosessen. SÆRLIG OM MISLIGHETSR ISIKO Det hører med til revisors plikter å vurdere risikoen for at det kan forekomme vesentlige feil i regnskapet som følge av misligheter. Misligheter i kommunal sektor Faste sider - 7 -

8 har blitt sterkt fokusert i media de senere årene, som følge av en del store og uheldige saker. Det er vår erfaring at kommunene tar denne risikoen på alvor gjennom blant annet å være nøye med å følge lov om offentlige anskaffelser, samt etablere etiske retningslinjer og rutiner for varsling. Revisor må likevel alltid ha et våkent øye for at misligheter kan forekomme, og samtidig være klar over den kjensgjerning at misligheter som oftest er mye vanskeligere å avdekke enn ubevisste feil, da misligheter vanligvis er planlagt og normalt vil bli forsøkt dekket over. Rogaland Revisjon IKS legger stor vekt på å oppøve alle medarbeideres evne til å identifisere mislighetsrisikofaktorer og å ta hensyn til dem i revisjonen. Enkelte ansatte har dessuten gjennom kurs fått særlig kompetanse på området, slik at vi skal stå best mulig rustet overfor disse utfordringene. Les mer på vår etikkside. AVSLUTNING AV REGNSKA PSREVISJONEN Regnskapsrevisjonen munner ut i at det avgis en revisjonsberetning hvor revisor skal bekrefte at årsregnskapet i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisjonsberetningen ledsages av et årsoppgjørsnotat et nummerert brev hvor årets revisjon oppsummeres og resultatene presenteres. Rapporteringen av revisjonsfunn, herunder eventuelle mislighetssaker, skjer dessuten løpende til kommunens kontrollutvalg, som representerer revisjonens politiske forankring. Sist oppdatert , Opprettet FORVALTNINGSREVISJON Forvaltningsrevisjon er det nest største av våre fire tjenesteområder. Fagfeltet er i rivende utvikling og omfattet av stor interesse i hele kommunesektoren. På de følgende sider beskrives HVA forvaltningsrevisjon er. HVORDAN vi gjennomfører våre prosjekter. HVEM som utfører forvaltningsrevisjon hos oss. HVILKE prosjekter vi jobber med. Les mer ved å klikke på "Forvaltningsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til neste side. Sist oppdatert , Opprettet Faste sider - 8 -

9 HVA ER FORVALTNINGSREVISJON? Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. KOMMUNELOVENS KRAV Kommuneloven stiller krav om at kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre forvaltningsrevisjon. Det er de folkevalgte kontrollutvalgene som er gitt ansvaret, og skal sørge for at det skjer med en årlig hyppighet. HVA BETYR DETTE? Bestemmelsen innebærer at man f.eks kan fokusere på om forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området, regelverket etterleves, forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. Forvaltningsrevisjon skal skje ihht. god kommunal revisjonsskikk og standarder på området. Rogaland Revisjon IKS følger den standard (RSK 001) som er utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund (NKRF), sist revidert i Standarden baserer seg på internasjonale prinsipper og standarder, som fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Den norske betegnelsen "forvaltningsrevisjon" heter forøvrig "performance audit" på engelsk. Direkte oversatt blir det "resultatrevisjon", et mer talende og treffende begrep enn det som faktisk benyttes i Norge. Klikk her for noen internasjonale eksempler, og her for omtalen i internettleksikonet Wikipedia. KONTROLLUTVALGETS ARB EID Kontrollutvalget utarbeider minst en gang i valgperioden en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas i kommunestyret/fylkestinget. Endringer i planen (f.eks utvikling av konkrete prosjekter), kan delegeres til kontrollutvalget. Det er gjort i de fleste av våre kommuner. Faste sider - 9 -

10 Planen skal baseres på en overordnet analyse med risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på ulike sektorer og virksomheter. Les her for et lite utdrag av hva den overordnete analysen for kommunesektoren inneholdt i KONKRETE PROSJEKTER V ELGES UT FRA BLANT A NNET: Opplysninger framkommet under regnskapsrevisjon Saker som har vært behandlet i kommunestyre og kontrollutvalg Administrasjonens uttalte ønsker og behov Erfaringer fra tilsvarende forvaltningsrevisjonsprosjekter hos andre oppdragsgivere Forhold som har vært fremme i media, nasjonalt eller lokalt Tilsyn koordinert av fylkesmannen Det betyr at kommunestyret og kontrollutvalget står meget fritt i sin utvelgelse av områder for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. KONSEKVENSER FOR ROGALAND REVISJON IKS Ovenstående betyr at forvaltningsprosjekter bestilles av kontrollutvalgene hos våre kunder. Rogaland Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalgene ved endt oppdrag. Les mer ved å klikke på "Forvaltningsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til omtalen av hvordan prosjektene gjennomføres. Sist oppdatert , Opprettet HVORDAN GJENNOMFØRES PROSJEKTENE? Forvaltningsrevisjon innebærer en tett dialog mellom revisor og kommunens administrative ledelse og berørte enheter i kommunen. Oppdragsgiver er kontrollutvalget, men analysene og anbefalingene skal også gi konkret nytteverdi til kommuneadministrasjonen. PROSJEKTMANDATET ER AR- BEIDSGRUNNLAGET Når kontrollutvalget har identifisert et tema som ønskelig å gjennomføre forvaltningsrevisjon på, bes Rogaland Revisjon IKS utarbeide et forslag til prosjektmandat som forelegges kontrollut- Faste sider

11 valget for behandling, godkjenning og bestilling. MANDATET INNEHOLDER F ØLGENDE ELEMENTER Bakgrunn - hva er prosjektets foranledning Formål - hvilken nytte forventes Problemstillinger - hva skal konkret undersøkes Revisjonskriterier - hvilken målestokk skal funnene vurderes opp mot, f.eks lover, vedtak, standarder Metode og omfang STANDARDISERT PROSJEKTGJENNOMFØRING Vi arbeider etter en standardisert metodikk for prosjektgjennomføring bygget opp etter egne erfaringer, standarder og god praksis på området. Våre prosjekter følger normalt fire faser (Se illustrasjon i ppt-vedlegg): Oppstart Kartlegging Analyse Rapportering Metodisk anvender vi flere tilnærminger og vektlegger alltid anvendelse av flere kildetyper og analysemetoder, gjerne kalt metodisk triangulering. Vanligvis omfatter det i utgangspunktet dokumentgjennomgang og intervjuer. Avhengig av prosjektet anvendes også fasiliterte arbeidssamlinger, strukturerte spørreundersøkelser og registeranalyser. RAPPORTERING Forut for oversendelse til kontrollutvalget som oppdragsgiver, sendes rapporten alltid til kommunens rådmann til uttalelse. Der hvor det er et (fylkes-)kommunalt foretak som gjennomgås, sendes rapporten også på høring til foretakets daglige leder. Les mer ved å klikke på "Forvaltningsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til omtalen av hvem som gjennomfører prosjektene. Sist oppdatert , Opprettet Faste sider

12 HVEM UTFØRER FORVALTNINGSREVISJON? Svaret er alle i Rogaland Revisjon IKS. Vi anvender selskapets samlede kompetanse i gjennomføringen av våre prosjekter. Dessuten har vi fagpersoner som utelukkende arbeider med forvaltningsrevisjon. Og vi innhenter ekstern ekspertise der hvor det gir økt verdi. SAMLET KOMPETANSE I SEL- SKAPET Rogaland Revisjon besitter en unik kompetanse på offentlig virksomhet i vår region. Ingen andre disponerer over en så bred og dyp kompetanse i ett fagmiljø, fra Bergen til Oslofjorden. Dette representerer et fortrinn som vi utnytter til det fulle for våre kunder. I selskapet har vi statsautoriserte, registrerte og vanlige revisorer, siviløkonomer, jurister, informasjonsvitere og statsvitere. Våre regnskapsrevisorer arbeider i hovedsak med forvaltningsrevisjon de deler av året hvor andre revisjonshandlinger er mindre framtredende, dvs. fra våren fram mot høsten. VÅRE FORVALTNINGSREVI SORER Med de krav som lovendringene i 2004 la på forvaltningsrevisjon, har det vært ønskelig å styrke selskapets evne til å løse disse oppgavene for våre kunder. Vi har derfor dedikert egne fagpersoner til forvaltningsrevisjon, samlet dem i egen faggruppe, styrket bemanningen og utvidet fagbakgrunnen. SAMARBEIDSPARTNERE Vår ambisjon er å tilby en kompetanse som samsvarer med de behov som prosjektene krever. Det vil til tider være behov for å anvende komplementær, ekstern kompetanse i løsningen av våre oppdrag. Andre ganger kan kapasitet være en hemsko for rettidig leveranse. Rogaland Revisjon IKS har derfor valgt den strategi å inngå samarbeid med eksterne kompetansemiljøer. Det kan være andre revisjonsselskaper, forskningsmiljøer, konsulentselskaper eller enkeltkonsulenter med spisskompetanse på de områder som skal undersøkes. Strategien sikrer at våre kunder får en optimal faglig leveranse i rett tid, ved at Rogaland Revisjon IKS uansett kvalitetssikrer det endelige produkt ut fra sin kunnskap om kunden og fagområdet. Faste sider

13 Les mer ved å klikke på "Forvaltningsrevisjon" og underpunktene i menyen til venstre, eller gå direkte til omtalen av hvilke prosjekter vi arbeider med. Sist oppdatert , Opprettet HVILKE PROSJEKTER JOBBER VI MED? I Rogaland Revisjon IKS er det utført forvaltningsrevisjonsprosjekter siden Vi er blant dem med lengst erfaring i Norge, og med over ti års erfaring er referanselisten temmelig lang. Vi gir her et blikk på aktuelle prosjekter. For 2010 er prosjekter i stor grad valgt ut på bakgrunn av de tidligere vedtatte planene for forvaltningsrevisjon. Mange kommunale kontrollutvalg har i år vedtatt å gjennomføre forvaltningsrevisjon på psykisk helsevern, tildels også med rusvernområdet inkludert. Flere ønsker å se nærmere på de innholdsmessige aspekter ved barnehagetilbudet, nå som utbyggingspresset avtar etter flere års utbygging av antall plasser. I noen kommuner har man valgt å bestille prosjekter innenfor styring av den kommunale økonomien, for å se hvordan kommunen lykkes med å holde de stadig knappere ressursrammene. Videre er spredningen stor, ut fra lokale behov. Noen kontrollutvalg ønsker å se på rekruttering og arbeidsgiverpolitikken, andre på anskaffelser og på leveransen av tekniske tjenester. Rogaland Revisjon vil ventelig levere ca. 30 rapporter fra forvaltningsrevisjon i Mer informasjon om prosjekter gis ved publisering. Følg med på nyhetsoversikten. I all hovedsak er våre rapporter offentlige. Du får en rapport gratis i pdf-format ved å sende oss en e-post. Sist oppdatert , Opprettet Faste sider

14 SELSKAPSKONTROLL Selskapskontroll er vårt tredje fagområde og i sterk utvikling. Årsaken er pålegget fra 2004 om at kommunene skal utføre kontroll av hvordan de utøver sitt eierskap i kommunalt eide selskaper. Klikk på "Selskapskontroll" i menyen til venstre. På de følgende sider gir vi en kort beskrivelse av vår metode og gjennomførte prosjekter. Du finner henvisninger til mer informasjon om lover, forskrifter mm her. Det er kommunens kontrollutvalg som iht. kommunelovens 77.5 og kontrollutvalgsforskriftens 13, skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i kommunalt eide selskaper. Selskapene kan være heleide eller deleide kommunale selskaper (AS, IKS og lignende). Våre kunder eier over 60 selskaper med slik selskapsform og eiersammensetning. Det skal bl.a kontrolleres om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper, gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Der hvor det kun er kommuner som er eiere, utløses en rett til innsyn i alle forhold ved selskapets virksomhet. Hvor også private er eiere må kontrollen baseres på offentlig tilgjengelige kilder, dersom ikke alle private eiere åpner for direkte innsyn. Årsaken ligger i aksjelovens bestemmelser om ikke-diskriminering mellom eiere. Den grunnleggende, og obligatoriske eierskapskontrollen kan utvides med mer omfattende analyser (forvaltningsrevisjon) av selskapet. På neste side: Les mer om hvordan kontrollene gjennomføres. Sist oppdatert , Opprettet HVORDAN GJENNOMFØRES KONTROLLENE? Som for forvaltningsrevisjon, gjennomfører Rogaland Revisjon IKS selskapskontroller på oppdrag fra kontrollutvalgene. Ettersom flere av selskapene er interkommunale, er det ønske om å koordinere initiativene før arbeidet settes i gang. Faste sider

15 Kontrollutvalgene skal en gang i valgperioden utarbeide en plan for selskapskontroller. Planen vedtas i kommunestyret eller fylkestinget, som kan delegere til kontrollutvalgene å gjøre tilpasninger gjennom perioden. METODEVALG Metodisk benyttes normalt intervjuer og dokumentgranskning, inklusive analyser og gjennomgang av vedtak. Dette gjelder både selskapet og de aktuelle kommuner. Analyse av kommunestyrenes vedtak og intensjoner Intervjuer med kontaktpersoner for selskapet og kommunene Analyse av sentrale selskapsdokumenter Analyse av aktuelle interne kontrollrutiner i selskapet Eventuelle sammenligninger med andre tilsvarende selskaper PROBLEMSTILLINGER Med bakgrunn i formålet med kontrollen, vil følgende være typiske problemstillinger for den obligatoriske selskapskontrollen (eierskapskontrollen): Utøver styret og generalforsamlingen sin myndighet i tråd med lover og regler? Blir beslutninger vedtatt av rett organ i selskapet og i kommunene? Har kommunene etablert en eierstrategi for selskapet? Hvordan fungerer kommunenes rapportering fra valgte representanter i selskapet til kommunenes egne politiske organer? Driver selskapet i tråd med kommunestyrenes vedtak/intensjoner? Er organisasjonsformen hensiktsmessig? Hvordan blir endringer i selskapets aktiviteter vurdert før igangsetting? Blir selskapets aktiviteter rapportert i tråd med lover og regler? Dette er altså offentlige eide selskaper, og til dem kan det knyttes et spesielt samfunnsansvar. Enten på overordnet nivå, eller med konkrete analyser (forvaltningsrevisjon), vil en vanlig selskapskontroll derfor også se på hvordan selskapet etterlever krav mht. anskaffelser, offentlighet, HMS, etikk, habilitets- og nærståendeproblematikk for å nevne noe. Dette er forhold som blir regulert i bestillingen fra kontrollutvalgene og som i omfang kan variere fra selskap til selskap. KONTROLLKRITERIER Kontrollkriterier eller målekriterier, brukes i våre vurderinger og konklusjoner. De blir normalt fastsatt ut fra kilder som lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori og/eller løsninger hos andre sammenlignbare virksomheter. Ofte brukes kriterier med utgangspunkt i følgende kilder: Faste sider

16 Lov om aksjeselskaper / lov om interkommunale selskaper Vedtekter for selskapet Aksjonæravtale eller intensjonsavtale Andre lovbestemmelser og lignende Vedtak eller interne retningslinjer gitt av eierkommunene mht eierstrategi Lov om årsregnskap mv. KS har et Eierforum som blant annet etter mal fra privat sektor, har utarbeidet et sett anbefalinger for god kommunal eierskapsutøvelse. Anbefalingene er i kontinuerlig utvikling og forbedring, og er to år etter sin første publisering kommet så langt at vi har valgt å ta dem direkte inn i vårt vurderingsgrunnlag. Se sist oppdaterte versjon av anbefalingene. Vi legger også ved versjonen fra januar 2009 og den første fra november Vi understreker likevel at anbefalingene er nettopp det - anbefalinger og ikke krav. UTVIKLINGSTREKK Etterhvert har mange kommuner utarbeidet retningslinjer og strategier for utøvelse av eierskap i sine selskaper. Noen har også gjort det i samarbeid med andre eiere i de samme selskapene. Forekomst av slike strategier og retningslinjer vil etterhvert kunne øke innsynsmuligheten i det kommunale eierskapet. Trenden er at når våre rapporter medvirker til at kommunene får på plass betryggende systemer for eierstyring, der demokratisk innsyn og bevisst oppfølging står sentralt, så vil selskapskontrollene etterhvert kunne fokusere sterkere på det som for mange er det egentlig interessante, nemlig selskapenes resultater. Oppfyller de sitt samfunnsmandat? Når de sine og eiernes mål? Arbeider de effektivt? Disse og andre spørsmål fordrer utvidelse av prosjektene med mer forvaltningsrevisjon. Vårt faglige innspill er at denne type analyser vil ytterligere øke interessen for aktiv eierstyring, og derigjennom redusere det såkalte "demokratiske underskudd" i denne type selskaper. Til syvende og sist gir det også et bedre tilbud til innbyggerne. Det ser også ut til å komme endringer loven, slik at også såkalte selskaper opprettet i medhold av kommunelovens 27 skal inngå i tillegg til IKS'ene og de hel- og deleide aksjeselskapene. På neste side: Les mer om hvilke kontroller vi har gjennomført. Du kan også lese om selskapskontroll på Wikipedia. Sist oppdatert , Opprettet Faste sider

17 HVILKE KONTROLLER ER GJENNOMFØRT? Selskapskontroller er et nytt lovkrav. Foreløpig foreligger få rapporter fra kommune-norge. Kommunene i Sør-Rogaland er blant de første som har igangsatt kontroller av sine selskaper. Av den grunn ligger vi langt framme blant norske revisjonsselskaper i utforming av metodikk og praktisk erfaring fra gjennomføring av selskapskontroller etter bestemmelsene i kommuneloven. Det gjør at vi er bedt bidra med våre erfaringer både i foredrag og fagartikler. Rogaland Revisjon IKS har gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre kontroller av følgende selskaper for en eller flere eiere: Allservice AS Avanti Ryfylke AS Dalane Energi IKS Dalane Miljøverk IKS Dale Eiendomsutvikling AS Finnfast AS Forus Næringspark AS Gjesdal bompengeselskap AS Hjelmeland Næringsutvikling AS Invivo AS IVAR IKS Jæren Industripartner AS Kino1 AS Lyse Energi AS Ranso AS Ryfylke Miljøverk IKS Ryfylke-kommunane IKS Sandnes Pro-Service AS Sandnes Tomteselskap AS Sola Bredbånd AS Stavangerregionen Havn IKS Uninor AS Oversikten viser at kontrollene er gjennomført overfor selskaper innen en rekke bransjer, både interkommunale selskaper og aksjeselskaper. De fleste har helkommunalt eierskap, noen også med private eierandeler. Faste sider

18 Mer informasjon om kontroller gis ved publisering. Følg med på nyhetsoversikten. I all hovedsak er våre rapporter offentlige. Du får en rapport gratis i pdf-format ved å sende oss en e-post. Sist oppdatert , Opprettet ANDRE TJENESTER Vi utfører også rådgivning og andre tjenester, blant annet bekreftelser og attestasjoner. Sistnevnte er blitt en stadig mer sentral del av vårt tilbud. En del oppdrag av denne kategori følger av vår rolle som valgt revisor hos våre kunder. Annen rådgivning følger av vår solide kompetanse innenfor bl.a offentlig sektor. Vi tilbyr jevnlige faglige samlinger og kurs for våre kunder. På våre nettsider, direkte til kontrollutvalgene, eller til administrasjonen i kommunene publiserer vi oppslag av interesse innen ulike sjangre. Ta kontakt med revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad for nærmere informasjon og for eventuelt å avtale tidspunkt for møte. Se kontaktsiden. Sist oppdatert , Opprettet REPRESENTANTSKAP Representantskapet er Rogaland Revisjons høyeste organ. Det består av én representant fra hver av våre eierkommuner. Rogaland Revisjon ble etablert som et IKS - InterKommunalt Selskap - som følge av en fusjon mellom den tidligere fylkesrevisjonen og tre distriktsrevisjoner. Av dette følger at selskapet har en lang og rik historikk i det offentliges tjeneste. Av alle over seksti private og offentlige revisjonsenheter i kommunesektoren, er det kun hovedstadens revisjon som årlig reviderer større kommunal ressursinnsats enn oss. Faste sider

19 Eierne er 16 kommuner i sør-rogaland og Rogaland fylkeskommune. Eierskapet utøves gjennom representantskapet som selskapets øverste organ. VALG TIL REPRESENTANT SKAPET Ihht selskapsavtalen for Rogaland Revisjon IKS 7 skal samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velge hver sin representant med personlig varamedlem til representantskapet. Representantskapet velger selv leder og nestleder, og det utnevner i neste omgang også selskapets styre. LEDELSE OG SAMMENSETNING AV REPRESENTANT- SKAPET Representantskapet er siden etableringen ledet av varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger kommune. Tysdal Moe deltar også som observatør på styremøtene i selskapet. Følgende er etter konstituerende møte eiernes representanter fram til neste kommunevalg. Navn Kommune Eierandel Marthon Skårland Bjerkreim 0,71 Terje Jørgensen jr. Eigersund 3,79 Sigurd Risa Finnøy 0,81 Ole Tom Guse Forsand 0,29 Tor Eivind Moss (nestleder) Gjesdal 2,54 Ola O. Ingvaldstad Hjelmeland 0,80 Reid Skjærpe Hå 4,16 Leif Ydstebø Kvitsøy 0,15 Olav Hafstad Lund 0,89 Tone Tvedt Nybø Randaberg 2,59 Audun Stornes Rennesøy 0,89 Sveinung Stensland Rogaland FK 25,00 Torbjørn Hyldmo Sandnes 15,90 Egil Solbjørg Sokndal 0,94 Tom Henning Slethei Sola 5,67 Bjørg Tysdal Moe (leder) Stavanger 31,95 Tor Jan Aarstad Strand 2,92 Sist oppdatert , Opprettet STYRE Styret består av fem medlemmer valgt av representantskapet og en av de ansatte. Leder og nestleder i representantskapet er valgkomite i forhold til valg av styret. Det er lagt vekt på bred forankring i styresammensetningen hvor Dalaneregionen, Faste sider

20 Ryfylke og Nord-Jæren har hatt sin representant i tillegg til de største eierne, Stavanger og Rogaland fylkeskommune. I praksis velger representantskapet styre våren etter kommunevalget. Styret velges for 2 år om gangen. For å sikre kontinuitet i styret er det bestemt at halvparten av styret er på valg hvert år. STYRET I ROG ALAN D REVISJON IKS BESTÅR AV Henning Løland styreleder Sandnes kommune Åsleik Rannestad Stavanger kommune Liv Fredriksen Rogaland fylkeskommune Arne Stapnes Eigersund kommune Jorunn Strand Vestbø Finnøy kommune Tore Kristensen Ansattes representant Sist oppdatert , Opprettet ANSATTE Rogaland Revisjon IKS består av 20 medarbeidere med hovedkontor i Stavanger. Samlet besitter vi en sterk formalkompetanse med statsautoriserte og registrerte revisorer, andre revisorer, siviløkonomer, høgskolekandidater, MBA offentlig økonomi og ledelse, statsvitere og informasjonsviter. Vår realkompetanse omfatter dessuten en meget dyp og bred innsikt i offentlig virksomhet. Generelle henvendelser oppnås gjennom de Faste sider

Kommunale selskaper og folkevalgt styring

Kommunale selskaper og folkevalgt styring Kommunale selskaper og folkevalgt styring Oppfølging av kommunalt eierskap Erfaringer på bakgrunn av selskapskontroller Mai 2013 www.rogaland-revisjon.no Lovregler om selskapskontroll Kommunelovens 77.5

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS Møtebok Tid Onsdag 26. november 2014, kl. 08.00 Sted Rælingen rådhus, møterom Bjørnholt Tilstede Torbjørn Øgle Rud, leder medlemmer Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Tilstede

Detaljer

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen

Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik. Bakke Hjelmaas Larsen Revisors utfordringer i kommunale og interkommunale selskaper ved Statsautorisert revisor Trond Dolvik Bakke Hjelmaas Larsen Jeg er større enn Gud. Jeg er ondere enn djevelen. Tiggerne har meg. De rike

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Informasjon om forvaltningsrevisjon

Informasjon om forvaltningsrevisjon Informasjon om forvaltningsrevisjon Hvem er vi? (RRI) ble opprettet i 2014 og er en sammenslutning av de tre tidligere revisjonsdistriktene på Romerike, Øvre-, Østre- og Nedre Romerike distriktsrevisjon.

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken 1 Innhold Forord...7 Kapittel 1 GENERELT OM KOMMUNAL VIRKSOMHET...11 1.1 Særtrekk ved kommunal sektor...11 1.2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 FORSLAG TIL: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 HORTEN KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget i Horten kommune, den 19. april 2012, sak 18/12. FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Revisjonsmandatet faller noe utenfor?

Revisjonsmandatet faller noe utenfor? Revisjonsmandatet faller noe utenfor? NKRFs fagkonferanse 15. juni 2010 Radisson Blu Hotel, Lillehammer Rolleiv Lilleheie, daglig leder Buskerud Kommunerevisjon IKS Lillehammer 15.6.10 1 Revisjon i offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2. ÅRSPLAN 2013 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.13, sak 009/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL...

Detaljer

NKRF Fagkonferanse juni 2009

NKRF Fagkonferanse juni 2009 NKRF Fagkonferanse juni 2009 God selskapsstyring Bruk av anbefalingene fra KS Eierforum i selskapskontroll Øyvind Schage Førde, advokat Nedre Romerike distriktsrevisjon Disposisjon Bakgrunn Nærmere om

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli Vedtatt i kontrollutvalget 6.12.13 Behandlet i kommunestyret

Detaljer

Kommunelovens forskrift om revisjon

Kommunelovens forskrift om revisjon Kommunelovens forskrift om revisjon Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Denne forskrift gjelder ved a) revisjon av kommuners og fylkeskommuners årsregnskap. b) revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretaks

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Årsrapport 2013 for Kontrollutvalget i Sande kommune

Årsrapport 2013 for Kontrollutvalget i Sande kommune Årsrapport 2013 for Kontrollutvalget i Sande kommune Hjemmel Kommunene er i henhold til kommuneloven pålagt å ha kontrollutvalg jf. kommunelovens kap. 12. I medhold av loven har Kommunal og Regionaldepartementet

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKTs Sekretariatssamling

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKTs Sekretariatssamling Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat FKTs Sekretariatssamling Scandic Oslo City, 12. mars 2015 Bire Bjørkelo, Director i Deloitte Agenda Planlegging av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Gran kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Behandlet i kontrollutvalget: 21. september 2012. Vedtatt av kommunestyret: INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. PLANPROSESSEN...3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Rica Nidelven, 11. juni 2013 14.00 15.00 Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Anders Berg Olsen 2013, Anders Berg Olsen, HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Dette materialet er beskyttet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL SOM VERKTØY I KOMMUNAL EGENKONTROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL SOM VERKTØY I KOMMUNAL EGENKONTROLLEN Forskningsrapport fra Nordlandsforskning: FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL SOM VERKTØY I KOMMUNAL EGENKONTROLLEN Presentasjon Gardermoen 03.02.2010 Einar Lier Madsen & Tommy Høyvarde Clausen elm@nforsk.no,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Fagkonferansen 2012, NKRF. Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008. Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS

Fagkonferansen 2012, NKRF. Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008. Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS Fagkonferansen 2012, NKRF Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008 Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS Tema Bakgrunn for evalueringen, anbudsprosess, kriterier for valg av utfører

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg EIDSVOLL KOMMUNE Reglement Eidsvoll kontrollutvalg Opprettet 17.6.13 Dette reglementet inneholder Eidsvoll kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

2006-2008. Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av

2006-2008. Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av 2006-2008 Namsskogan kommune Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05 Planen er utarbeidet i september 2005 av Innhold: Innledning... 3 Innholdet i selskapskontrollen... 4 Formål...

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen... 2 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden

Detaljer

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for selskapskontroll

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for selskapskontroll Prosjektplan Bergen kommune Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for selskapskontroll Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhold

Detaljer

Tinn kommune Kontrollutvalget

Tinn kommune Kontrollutvalget Tinn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Tinn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.03.2011 Møtested: Møteleder: Formannskapsalen Ingar Hovden Forfall: Medlem Jorunn Elnes Meldt forfall Varamedlem

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE HJEMMEL, FORMÅL OG SAMMENSETNING Hjemmel Kommunene er i henhold til kommuneloven pålagt å ha kontrollutvalg jf. kommunelovens kap. 12. Forskrift om kontrollutvalg

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS RAPPORT 2015

KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS RAPPORT 2015 KONTROLLUTVALGET I NESODDEN KOMMUNE ÅRS RAPPORT 2015 1 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Til. Kommunestyret i Krødsherad kommune

Til. Kommunestyret i Krødsherad kommune Til Kommunestyret i Krødsherad kommune Årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet i 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: side 1. Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar.. 1 2. Kontrollutvalgets sammensetning. 1 3. Kontrollutvalgets

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Levanger kommune. Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Levanger kommune. Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08 Levanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Levanger kommune Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08 Vedtatt av kommunestyret den 25.6.2008, sak PS 59/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon Egil Johansen, Rådmann i Porsgrunn kommune Kirsti Torbjørnson, Fagansvarlig forvaltningsrevisor i Telemark kommunerevisjon IKS Nøkkeltall: 34 379 innbyggere Positiv

Detaljer

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK DISPOSISJON OVER EMNENE 1) FØR 1993: INGEN REGLER OM FR OG SK 2) ETTER 1993: REVISJONEN SKAL UTFØRE FR, JFR. KOML 60 NR.

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Valg - NKRF Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Farge med gult er på valg. Styret Leder Per Olav Nilsen Trondheim kommunerevisjon Nestleder Reidar Enger Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat Medlem

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Årsrapport 2011 Kontrollutvalgets virksomhet 1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 2. Medlemmer og sekretariat 3. Aktivitet 4. Økonomi 5. srevisjon 6. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Informasjon om regnskapsrevisjon

Informasjon om regnskapsrevisjon Informasjon om regnskapsrevisjon Hvem er vi? Romerike revisjon IKS (RRI) ble opprettet i 2014 og er en sammenslutning av de tre tidligere revisjonsdistriktene på Romerike, Øvre-, Østre- og Nedre Romerike

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber rådmannen sende Fylkesmannens tilbakemelding til kontrollutvalget når den foreligger.

1. Kontrollutvalget ber rådmannen sende Fylkesmannens tilbakemelding til kontrollutvalget når den foreligger. Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 20.1.15 1/15 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 2/15 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget

Detaljer