Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. S. nr. 240. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen"

Transkript

1 Innst. S. nr. 240 ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 65 ( ) Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

2

3 Innst. S. nr. 240 ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 65 ( ) Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

4

5 INNHOLD 1. Innledning Generelt om denne innstillingen St.prp. nr. 65 ( ) Avtale mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet om Revidert nasjonalbudsjett for Forslag om endrede skatte- og avgiftsregler Innledning Teknisk sprit Utenlands bearbeiding av landbruksvarer Taxfree-salg Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen Andre tekstforslag og merknader fremsatt under komiteens behandling Avgift på bensin og mineralolje Avgift på drikkevareemballasje Avgift på drikkevareemballasje Miljøavgift på HFK/PFK-gass Merverdiavgift på næringsmidler Avgift på alkohol Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m Avgift på sukker mv CO 2 -avgift Utenriksdepartementet Kap. 100 Utenriksdepartementet Post 1 Driftsutgifter Post 21 Spesielle driftsutgifter Post 71 Diverse tilskudd Kap. 101 Utenriksstasjonene Post 1 Driftsutgifter Post 21 Spesielle driftsutgifter Kap. 102 Særavtale i utenrikstjenesten Post 1 Driftsutgifter Kap. 116 Deltaking i internasjonale organisasjoner Post 70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner Post 71 Finansieringsordningen under EØS-avtalen, kan overføres Post 72 Finansieringsordningen i det utvidede EØS, kan overføres Post 73 Norsk finansieringsordning i det utvidede EØS, kan overføres Utenrikskomiteens merknad i Budsjett-innst. S. nr. 3 ( ) under kap.116 post Kap. 140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen Post 1 Driftsutgifter Kap. 141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) Post 1 Driftsutgifter Kap. 143 Utenriksstasjonene Post 1 Driftsutgifter Omdisponeringsfullmakt for kap. 140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen, kap. 141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) og kap. 143 Utenriksstasjonene post 1 Driftsutgifter Kap. 150 Bistand til Afrika... 37

6 3.8.1 Post 73 Uganda, kan overføres Post 78 Regionbevilgning for Afrika, kan overføres Kap. 152 Bistand til Midt-Østen Post 78 Regionbevilgning for Midt-Østen, kan overføres Kap. 161 Næringsutvikling Post 70 Nærings- og handelstiltak, kan overføres Kap. 162 Overgangsbistand (gap) Post 70 Overgangsbistand (gap), kan overføres Kap. 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter Post 71 Humanitær bistand og menneskerettigheter, kan overføres Kap. 165 Forskning, kompetanseheving og evaluering Post 70 Forskning og høyere utdanning, kan overføres Kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak Post 70 Ymse tilskudd, kan overføres Kap. 167 Flyktningetiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA) Post 21 Spesielle driftsutgifter Kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner Post 70 Verdensbanken Post 71 Regionale banker og fond, kan overføres Kap. 197 Bistand til ikke-oda-godkjente land og internasjonale miljøtiltak Post 70 Tilskudd til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeidet med Russland/SUS og handlingsplanen for søkerlandene til EU, kan overføres Post 76 Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres Andre saker Orientering om oppfølging av tilleggsbevilgningen i forbindelse med flodbølgekatastrofen rundt Det indiske hav Orientering om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND) Oppfølging av Stortingets behandling av St.meld. nr. 35 ( ) Felles kamp mot fattigdom, jf. Innst. S. nr. 93 ( ) Anmodning om unntak fra Bestemmelser om økonomistyring i staten Utdannings- og forskningsdepartementet Kap Foreldreutvalget for grunnskolen (jf. kap. 204) Post 2 Salgsinntekter mv Kap Utdanningsdirektoratet (jf. kap. 220) Post 2 Salgsinntekter mv Kap. 222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat (jf. kap. 3222) Post 1 Driftsutgifter Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen (jf. kap. 3225) Post 60 Tilskudd til landslinjer Post 64 Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen Post 68 Tilskudd til opplæring innenfor kriminalomsorgen Post 74 Tilskudd til organisasjoner Kap Tiltak i grunnopplæringen (jf. kap. 225) Post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres Kap. 227 Tilskudd til særskilte skoler Post 70 Tilskudd til den franske og den tyske skolen i Oslo Kap. 228 Tilskudd til frittstående skoler mv Post 70 Tilskudd til frittstående skoler, overslagsbevilgning Post 72 Tilskudd til kapitalkostnader Kap. 229 Andre tiltak Post 70 Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere Kap. 230 Kompetansesentra for spesialundervisning (jf. kap. 3230) Post 1 Driftsutgifter Post 75 Til disposisjon for departementet Kap. 259 Kompetanseutviklingsprogrammet Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres... 47

7 4.12 Kap. 260 Universitetet i Oslo Post 50 Statstilskudd Kap. 261 Universitetet i Bergen Post 50 Statstilskudd Kap. 262 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Post 50 Statstilskudd Kap. 268 Norges idrettshøgskole Post 50 Statstilskudd Kap. 270 Studium i utlandet og sosiale formål for elever og studenter Post 75 Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres Kap. 273 Statlige kunsthøgskoler Post 50 Statstilskudd Kap. 274 Statlige høgskoler Post 50 Statstilskudd Studieplasser ved Høgskolen i Gjøvik Samlokalisering av Høgskolen i Vestfold Arealsituasjonen ved Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Hedmark Kap. 279 Norges veterinærhøgskole Post 50 Statstilskudd Kap. 281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler (jf. kap. 3281) Post 1 Driftsutgifter Post 79 Ny universitetsklinikk i Trondheim, kan overføres Kap. 282 Privat høgskoleutdanning Post 70 Tilskudd Kap. 283 Meteorologiformål Post 50 Meteorologisk institutt Kap. 285 Norges forskningsråd Post 52 Forskningsformål Kap. 286 Fondet for forskning og nyskaping (jf. kap. 3286) Post 50 Overføring til Norges forskningsråd Kap Fondet for forskning og nyskaping (jf. kap. 286) Post 80 Avkastning Kap. 287 Forskningsinstitutter og andre tiltak (jf. kap. 3287) Post 71 Tilskudd til andre private institusjoner Kap. 288 Internasjonale samarbeidstiltak (jf. kap. 3288) Post 73 EUs rammeprogram for forskning, kan overføres Kap Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310) Post 1 Driftsutgifter Post 50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning Post 70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning Post 71 Andre stipend, overslagsbevilgning Post 72 Rentestøtte, overslagsbevilgning Post 90 Lån til Statens lånekasse for utdanning, overslagsbevilgning Kap Statens lånekasse for utdanning Post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Post 72 Gebyrer Post 90 Avdrag Post 91 Tap og avskrivninger Post 93 Omgjøring av studielån til stipend Kap Renter fra Statens lånekasse for utdanning Post 80 Renter Andre tekstforslag og merknader fremsatt under komiteens behandling Opplæringstilbud knyttet til private rusinstitusjoner Tilskudd til førsteårsstudium i utlandet Kultur- og kirkedepartementet Kap. 305 Lotteri- og stiftelsestilsynet Post 1 Driftsutgifter Kap. 315 Frivillighetsformål Post 70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner... 59

8 5.2.2 Post 71 Frivillighetssentraler Post 72 Frifond Kap. 320 Allmenne kulturformål Post 50 Norsk kulturfond Post 53 Samiske kulturformål Post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres Post 76 Hundreårsmarkeringen Kap. 321 Kunstnerformål Post 1 Driftsutgifter Kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom Post 1 Driftsutgifter Post 73 Nasjonalmuseet for kunst Post 75 Offentlig rom, arkitektur og design Kap. 323 Musikkformål (Ny) Post 50 Instrumentfond Post 78 Ymse faste tiltak Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål (Ny) Post 50 Vinjefondet Post 73 Noregs Mållag Post 74 Det Norske Samlaget Post 75 Språkteknologi, Norsk Ordbok mv Post 78 Ymse faste tiltak Kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål Post 70 Det nasjonale museumsnettverket Kap. 329 Arkivformål Post 78 Ymse faste tiltak Kap. 334 Film- og medieformål Post 71 Filmtiltak m.m Post 75 Medieprogram Salg av aksjer i Norsk filmstudio AS Kap. 340 Kirkelig administrasjon Post 71 Tilskudd til kirkelige formål Kap. 341 Presteskapet Post 1 Driftsutgifter Kap. 342 Nidaros domkirke m.m Post 40 Vestfrontplassen, arkeologiske utgravninger mv Post 41 Erkebispegården, riksregaliene Kap Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser Kap Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom Post 1 (Ny) Ymse inntekter Andre saker Status i automatsaken Den Norske Operas driftsbetingelser i nytt hus Andre tekstforslag og merknader fremsatt under komiteens behandling Tilskudd til ekstremsport Musikkskoler Stipendordning for funksjonshemmede kunstnere Justisdepartementet Kap. 61 Høyesterett Post 1 Driftsutgifter Kap. 400 Justisdepartementet Post 1 Driftsutgifter (Ny) Post 21 Spesielle driftsutgifter, tiltak for kriminalitetsofre Kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene Post 1 Driftsutgifter Post 21 Spesielle driftsutgifter Kap. 411 Domstoladministrasjonen Post 1 Driftsutgifter Kap. 412 Tinglysingsprosjektet... 72

9 6.5.1 Post 1 Driftsutgifter Kap Rettsgebyr Post 1 Rettsgebyr Post 4 Lensmennenes gebyrinntekter Kap. 430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Post 1 Driftsutgifter Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold Utvidelse av fengselskapasiteten Kap. 440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten Post 1 Driftsutgifter Post 22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag Kap. 441 Oslo politidistrikt Post 1 Driftsutgifter Kap. 442 Politihøgskolen Post 1 Driftsutgifter Kap. 445 Den høyere påtalemyndighet Post 1 Driftsutgifter Kap. 450 Sivile vernepliktige Post 1 Driftsutgifter Kap Sivile vernepliktige Post 1 Inntekter av arbeid Kap. 455 Redningstjenesten Post 1 Driftsutgifter Kap. 456 Nødnett Post 1 Driftsutgifter Kap. 460 Spesialenheten for politisaker Post 1 Driftsutgifter Kap. 470 Fri rettshjelp Post 70 Fri sakførsel, overslagsbevilgning Post 71 Fritt rettsråd, overslagsbevilgning Kap. 472 Kontoret for voldsoffererstatning m.m Post 1 Driftsutgifter Kap. 475 Bobehandling Post 1 Driftsutgifter Kap. 480 Svalbardbudsjettet Post 50 Tilskudd Andre saker Det kriminalitetsforebyggende råd Forskning på norske frivillige SS-soldaters innsats på østfronten under den andre verdenskrig Rettshjelp i saker om tvangsekteskap Fengselskapasitet Vurdering av fengselskapasiteten på NordVestlandet Prosjektering av nytt fengsel i Indre Salten/Sørfold Halden fengsel Vurdering av mulighetene for å nytte Hvalsmoen leir til fengselsformål Forvaltningssamarbeid i kriminalomsorgen Samarbeid i Oslo om ulike typer behandlingstiltak for stoffavhengige Barnas hus Sivile rettspleie på grunnplanet Klageordning for behandling av publikumsklager på tjeneste utført i politi- og lensmannsetaten Pansrede kjøretøy Merking av hunder Livvakttjeneste De lokale eltilsyn Innholdet i siviltjenesten Videre prosess for anskaffelse av nye redningshelikoptre Redningshelikoptertjenesten - innføringsplan døgnkontinuerlig tilstedevakt... 85

10 6.22 Andre tekstforslag og merknader fremkommet under komiteens behandling Forenklede forelegg Ressurssituasjonen i Økokrims hvitvaskingsteam Kommunal- og regionaldepartementet Kap. 500 Kommunal- og regionaldepartementet (jf. kap. 3500) Post 1 Driftsutgifter Post 21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres Post 50 Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd Kap. 520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520) Post 1 Driftsutgifter Post 21 Spesielle driftsutgiter, statlige mottak Post 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse Kap Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520) Post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Kap. 521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3521) Post 60 Integreringstilskudd, kan overføres Post 61 Norskopplæring for voksne innvandrere Post 72 Tilbakevending for flyktninger Kap Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 521) Post 1 Tilbakevending for flyktninger Post 2 Norskopplæring for voksne innvandrere Kap. 540 Sametinget (jf. kap. 3540) Post 50 Sametinget Forslag til romertallsvedtak Reindriftens ressurssenter og Reindriftens internasjonale fag- og formidlingssenter Kap. 551 Regional utvikling og nyskaping Post 70 Transportstøtte Kap. 552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling Post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571) Post 60 Innbyggertilskudd Post 64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572) Post 60 Innbyggertilskudd Kap. 573 Kompensasjon til fylkeskommuner ved statens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten Post 60 Tilskudd til sletting av gjeld mv Kap. 574 Økonomisk oppgjør ved endringer i ansvaret for barnevern, familievern og rusomsorg Post 60 Tilskudd til sletting av gjeld Endring av romertallsvedtak Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak Post 21 Kunnskapsutvikling og -formidling Post 71 Tilskudd til boligkvalitet Post 75 Tilskudd til etablering, utbedring og utleieboliger Post 73 (ny) Restbevilgning til radonbehandling Kap. 582 Rentekompensasjon til skoleanlegg og kirkebygg Post 60 Rentekompensasjon til skoleanlegg Kap. 583 Låneordning for fylkesveiformål Post 60 Rentekompensasjon til fylkesveiformål Kap. 586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Post 63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag Kap. 587 Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587) Post 1 Driftsutgifter Kap Den norske stats husbank (jf. kap og 5615) Post 72 Rentestøtte Post 90 Lån til Husbanken, overslagsbevilgning Kap Den norske stats husbank (jf. kap. 2412) Post 90 Avdrag

11 7.20 Kap Den norske stats husbank (jf. kap. 2412) Post 80 Renter Andre saker Anmodningsvedtak nr. 349 ( ), 14. mai 2004 (Kommunal- og regionaldepartementet) Anmodningsvedtak nr. 460 ( ), 14. juni 2004 (Kommunal- og regionaldepartementet) Anmodningsvedtak nr. 517 ( ), 17. juni 2004 (Kommunal- og regionaldepartementet) Anmodningsvedtak nr. 56 ( ), 25. november 2004 (Kommunal- og regionaldepartementet) Anmodningsvedtak nr. 174 ( ), 15. desember 2004 (Kommunalog regionaldepartementet) Oppfølging av boligmeldingen Arbeids- og sosialdepartementet Tiltak mot fattigdom, tiltak for rusmiddelmisbrukere og tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Kap. 600 Arbeids- og sosialdepartementet Post 1 Driftsutgifter Kap. 604 Ny Arbeids- og velferdsforvaltning Post 45 (Ny) Store nyanskaffelser, kan overføres Kap. 620 Utredningsvirksomhet, forskning m.m Post 21 Spesielle driftsutgifter Kap. 621 Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet Post 21 Spesielle driftsutgifter Post 63 Tilskudd til rusmiddeltiltak mv., kan overføres Post 74 Tilskudd til pensjonistenes og funksjonshemmedes organisasjoner Kap. 630 Aetat (jf. kap. 3630) Post 1 Driftsutgifter Kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak (jf. kap. 3634) Post 70 Ordinære arbeidsmarkedstiltak, kan overføres Post 71 Spesielle arbeidsmarkedstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 70 og post 73 Investeringer i skjermede tiltak, kan overføres, kan nyttes under post Kap. 640 Arbeidstilsynet Post 1 Driftsutgifter Kap. 642 Petroleumstilsynet Post 1 Driftsutgifter Kap. 646 Pionerdykkerne i Nordsjøen Post 1 Driftsutgifter, kan overføres Kap Dagpenger Post 70 Dagpenger, overslagsbevilgning Kap Yrkesrettet attføring Post 70 Attføringspenger, overslagsbevilgning Kap Trygdeetaten Post 1 Driftsutgifter Kap Sykepenger Orientering Post 70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning Post 72 Pleie- og omsorgspenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning Post 73 Tilretteleggingstilskuddet Kap Medisinsk rehabilitering mv Post 70 Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning Kap Uførhet Post 70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning Kap Diverse inntekter Post 73 Refusjon bidragspliktige Kap Refusjon av dagpenger Post 3 Refusjon av dagpenger fra EØS-land

12 8.19 Andre saker Funksjonshemmede situasjon på arbeidsmarkedet Pionerdykkerne Uførepensjon som lønnstilskudd Permitteringsperioden for alle bransjer Evaluering av endringene i regelverket for rehabiliteringspenger Ordningen med vinmonopolutsalg med begrenset driftskonsept (minipol) Andre tekstforslag og merknader fremkommet under komiteens behandling Anbud på produksjon av ortopedisk fottøy Diakonstilling i Spania Helse- og omsorgsdepartementet Kap. 700 Helse- og omsorgsdepartementet Post 1 Driftsutgifter Kap. 701 Forskning Post 50 Norges forskningsråd mv Kap. 702 Helse- og sosialberedskap Post 1 Driftsutgifter Kap. 703 Internasjonalt samarbeid Post 21 Spesielle driftsutgifter Kap. 710 Nasjonalt folkehelseinstitutt Post 1 Driftsutgifter Post 21 Formidlingsvirksomhet Kap. 720 Sosial- og helsedirektoratet Post 1 Driftsutgifter Post 22 (Ny) Elektroniske resepter (Ny) Post 60 Frukt og grønt i grunnskolen Kap Sosial- og helsedirektoratet Post 4 Gebyrinntekter Kap. 722 Norsk Pasientskadeerstatning Post 1 Driftsutgifter Post 50 Tilskudd til NPE som statlig fond Kap. 724 Helsepersonell og tilskudd til personelltiltak Post 21 Tilskudd til personell i allmennlegetjenesten og i tannhelsetjenesten Kap. 725 Nasjonalt kunnskapssenter Post 1 Driftsutgifter Kap. 726 Habilitering og rehabilitering Tilbud til pasienter med alvorlig hodeskade Post 61 Rehabilitering, helsetiltak for rusmiddelmisbrukere Kap. 728 Forsøk og utvikling mv Organdonasjon Post 21 Spesielle driftsutgifter Kap. 729 Annen helsetjeneste Post 60 Helsetjeneste for innsatte i fengsel - tilskudd til kommuner Kap. 732 Regionale helseforetak Orientering Post 70 Tilskudd til helseforetakene Post 71 Tilskudd til Helse Øst RHF Post 72 Tilskudd til Helse Sør RHF Post 73 Tilskudd til Helse Vest RHF Post 74 Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF Post 75 Tilskudd til Helse Nord RHF Post 76 Innsatsstyrt finansiering Post 77 Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv Post 81 Tilskudd til store byggeprosjekter Kap Regionale helseforetak Post 90 Avdrag på investeringslån Kap. 743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse Post 70 Kompetanse, utredninger og utviklingsarbeid Kap. 750 Statens legemiddelverk

13 Post 1 Driftsutgifter Kap. 751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak Post 21 Spesielle driftsutgifter Kap Avgift på farmasøytiske spesialpreparater Post 70 Registreringsavgift Kap. 761 Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet Post 61 Tilskudd til vertskommuner Post 70 Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid mv Post 71 Tilskudd til frivillig arbeid Kap Spesialisthelsetjeneste mv Post 72 Refusjon tannlegehjelp Post 76 Private laboratorier og røntgeninstitutt Post 78 Opptreningsinstitusjoner Reuma Sol Opptreningsinstitusjoner Montebello-Senteret Attføringssenteret i Rauland Kap Legemidler mv Post 70 Legemidler Kap Refusjon egenbetaling Post 70 Refusjon egenbetaling, egenandelstak Kap Helsetjeneste i kommunene Post 70 Refusjon allmennlegehjelp Post 73 Kiropraktorbehandling Kap Andre helsetiltak Post 70 Bidrag Andre saker Utredning av opprettelse av biobanker for navlestrengsblod Andre tekstforslag og merknader fremkommet under komiteens behandling Protonbehandling i Norge Rehabiliteringssenter Risør Den Norske Stats Omsorgsselskap AS (STATOMSORG) Stiftelsen "Rettferd for taperne" Cochlea-implantat Barne- og familiedepartementet Kap. 842 Statlig forvaltning av familievernet Post 1 Driftsutgifter Kap. 844 Kontantstøtte Post 70 Tilskudd Kap. 846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv Post 22 Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning Kap. 849 (Ny) Diskrimineringsombudet Post 1 Driftsutgifter Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 3855) Post 1 Driftsutgifter Kap. 856 Barnehager Post 21 Spesielle driftsutgifter Nye barnehageplasser Post 60 Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning Post 61 Investeringstilskudd Post 65 Skjønnsmidler til barnehager Kap. 857 Barne- og ungdomstiltak Post 73 Ungdomstiltak i større bysamfunn Kap. 858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Post 1 Driftsutgifter Kap Fødselspenger og adopsjonspenger Post 70 Fødselspenger for yrkesaktive, overslagsbevilgning Mindrebehov fødselspenger Forslag om utvidelse av fedrekvoten med én uke

14 Post 71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning Post 73 Adopsjonspenger, overslagsbevilgning Kap Tiltak i barne- og ungdomsvernet Post 4 Refusjon av ODA-godkjente midler Kap Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 855) Post 60 Kommunale egenandeler Andre saker Tiltak mot svartebørshandel med billetter Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av tilsyn i barnevernet Nærings- og handelsdepartementet Kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet Post 1 Driftsutgifter og Post 72 Tilskudd til beredskapsordninger Kap. 904 Brønnøysundregistrene Post 22 Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres Kap. 907 Sjøfartsdirektoratet Post 1 Driftsutgifter Kap. 908 Skipsregistrene Post 1 Driftsutgifter Kap. 910 Støtte til utkantbutikker Post 71 Nærbutikkstøtte Kap. 922 Romvirksomhet Post 50 Norsk Romsenter Post 70 Kontingent i European Space Agency (ESA) Post 71 Internasjonal romvirksomhet Post 72 Nasjonale følgemidler Kap. 927 (Nytt) Språkteknologisenter Post 70 Tilskudd til avskriving av innskuddskapital Kap. 928 (Nytt) FoU-prosjekter i næringslivets regi Post 71 Tilskudd til ulønnet forskningsinnsats, kan overføres Kap. 931 (Ny) Miljøtiltak Post 70 Tilskudd, kan overføres Kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap Post 95 Aksjekapital i Argentum AS Post 96 Aksjer Kap Spesielle IT-tiltak Post 50 Tilskudd til høyhastighetstiltak Kap Innovasjon Norge Post 51 Tapsfond, såkornkapitalfond (NY) Post 52 Gründerbank Post 71 Internasjonalisering, profilering og innovasjon - programmer, kan overføres Post 72 Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres Gjenbevilgning av ikke utbetalte midler fra Norsk deltakelse i satellittnavigasjonssystemet Galileo Tapsfond, distriktsrettet ordning Kap SIVA SF Post 70 (Ny) Tilskudd Post 95 Egenkapital Kap Nærings- og handelsdepartementet Post 3 Salgsinntekter Kap Brønnøysundregistrene Post 3 (Ny) Inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen Kap (Nytt) Språkteknologisenter Post 95 Avskriving av innskuddskapital Kap Forvaltning av statlig eierskap Post 80 (Ny) Salg av aksjer i SND Invest AS Post 96 Salg av aksjer Kap Selskaper under NHDs forvaltning Statkraft SF Post 70 Garantiprovisjon, Statkraft SF

15 Post 71 Garantiprovisjon, SIVA SF Post 72 Låneprovisjon, SIVA SF Kap Innovasjon Norge Post 50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning Kap Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Post 50 Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen Byggelånsgarantiordning for skipsbyggingsindustrien Et mer fleksibelt GIEK Kap Renter fra selskaper under NHDs forvaltning Post 80 Renter, SIVA SF Post 81 Renter, Statkraft SF Kap Renter og utbytte fra Innovasjon Norge Post 80 Renter på lån til statskassen Post 83 Tilbakeføring av renter fra såkornkapitalfond Kap Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning Post 80 Utbytte Andre saker Konkurransesituasjonen for norsk offshorerettet verkstedindustri Restaurering av gamle stålbåter Statens varekrigsforsikring Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S Entra Eiendom AS Raufoss ASA Statlig miljøansvar Statens Bankinvesteringsfond Andre tekstforslag og merknader fremmet under komiteens behandling Negativ utvikling i distriktene Fiskeri- og kystdepartementet Kap Havforskningsinstituttet Post 1 Driftsutgifter Kap Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU Post 72 (Ny) Restruktureringskostnader blå/grønn matallianse og post 96 Innskudd aksjekapital NOFIMA AS Kap Fiskeridirektoratet Post 1 Driftsutgifter, kan nyttes under post Kap Diverse fiskeriformål Post 78 DNA-register for vågehval Post 96 (Ny) Innskudd egenkapital EFF AS Kap Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak Post 75 Marint innovasjonsprogram (NY) post 76 Verdiskapingsprogram for fisk Kap Kystverket Post 1 Driftsutgifter Post 21 Spesielle driftsutgifter Post 30 Nyanlegg og større vedlikehold Kap Loran-C Post 1 Driftsutgifter/post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold Kap Fiskeridirektoratet Post 8 Gebyr havbruk Post 21 Kontrollavgift fiskeflåten Kap Diverse fiskeriformål Post 95 (Ny) Inntekter omdanning EFF AS Kap Kystverket Post 1 Gebyrinntekter Orienteringssak Redegjørelse for tidsplan for videre utbygging av havbruksstasjonen i Austevoll og forsøksstasjonen i Flødevigen Andre tekstforslag og merknader fremsatt under komiteens behandling "Utvik senior"

16 13. Landbruks- og matdepartementet Kap Landbruks- og matdepartementet Post 1 Driftsutgifter Post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltningsorgan Kap Forvaltningsstøtte, utviklingsoppgaver og kunnskapsutvikling m.m Post 50 Forvaltningsstøtte og utviklingsoppgaver, Veterinærinstituttet Post 51 Forvaltningsstøtte, utvikling og kunnskapsformidling, Planteforsk Kap Mattilsynet Post 1 Driftsutgifter Kap Mattilsynet Post 1 Gebyrinntekter Kap Genressurser, miljø- og ressursregistreringer Post 71 Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres Kap Kjøp av forvaltningsstøtte innen miljø- og næringstiltak i landbruket Post 50 Forvaltningsstøtte, næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse Post 51 Forvaltningsstøtte, utvikling og kunnskapsformidling i skogbruket Kap Statens landbruksforvaltning Post 50 (Ny) Dekning av rentekrav EVL-fondet Post 70 Tilskudd til beredskap i kornsektoren Post 73 Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer Post 75 Tilskudd til matkorn Kap Ressursforvaltning og miljøtiltak i landbruket Post 77 Miljørettet prosjektarbeid, kan overføres Kap Jordskifterettene Post 1 Driftsutgifter Kap Reindriftsforvaltningen Post 1 Driftsutgifter Post 71 Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres Kap Naturskade - erstatninger og sikring Post 70 Tilskudd til sikringstiltak m.m Kap Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket Post 50 Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond (LUF) Post 70 Tilskuddsordning i landsbruket Post 71 Tilskudd til verdiskapingstiltak i landbruket Kap Statskog SF - forvaltningsdrift Post 75 Oppsyn i statsallmenning Kap Landbruks- og matdepartementet Post 40 (Ny) Salg av eiendom Post 51 (Ny) Avvikling av fond Andre saker under Landbruks- og matdepartementet Bioforsk Avvikling av Jordfondet Sammenslåing Skogforsk/NIJOS Status for fjellstyrenes økonomi Statskog Blå-grønn matallianse Akvaforsk Andre tekstforslag og merknader fremkommet under komiteens behandling Strategi for økt skogavvirkning Veksthusnæringen Samferdselsdepartementet Kap Samferdselsdepartementet Post 70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner Kap Flytransport Post 70 Kjøp av innenlandske flyruter Kap Tilskudd til regionale flyplasser Post 70 Tilskudd til Avinors regionale flyplasser Kap Statens havarikommisjon for transport Post 1 Driftsutgifter

17 14.5 Kap Statens vegvesen Post 23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m Post 30 Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under postene 23, 29, 31, 33, 60 og Post 31 Rassikring Post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester Kap (NY) Bompengeprosjekter, overslagsbevilgning (NY) post Tilskudd til avskrivning av lån Kap Jernbaneverket Post 22 Omstruktureringskostnader Post 23 Drift og vedlikehold Post 30 Investeringer i linjen Kap Persontransport med tog Post 70 Kjøp av persontransport med tog Kap Samferdselsberedskap Post 70 Beredskapslagring Kap Oslo lufthavn AS Post 90 Avdrag på lån Kap Post- og teletilsynet Post 96 (Ny) Aksjer Kap Aksjer i Posten Norge AS Post 80 Utbytte Kap Renter av lån til Oslo Lufthavn AS Post 80 Renter Kap Aksjer i Mesta AS Post 80 Utbytte Kap Aksjer i Avinor AS Post 80 Utbytte Kap Aksjer i BaneService AS Post 80 (Ny) Renter Andre saker Overføring av kjøpsansvar for lokaltogtrafikken i Hallingdal (Oslo-Geilo), "Vøgne" til Buskerud fylkeskommune Statens vegvesen og Jernbaneverket - fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for vedlikeholdsarbeider Andre tekstforslag og merknader fremsatt under komiteens behandling "Gamle Finmarken" AS Gardermobanen Større samferdselsprosjekter etter Nordsjømodellen Avisporto Miljøverndepartementet Kap Miljøverndepartementet (jf. kap. 4400) Post 21 Spesielle driftsutgifter (NY) Post 65 Nasjonal agenda 21 - tiltak Post 70 Grunnstøtte til frivillige organisasjoner Post 71 Internasjonale organisasjoner Post 78 Miljøtiltak til nikkelverka på Kola Kap Miljøvernforskning og miljøovervåking (jf. kap. 4410) Post 21 Miljøovervåking og miljødata Kap Statens naturoppsyn (jf. kap. 4426) Post 30 Tiltak i nasjonalparkene, kan overføres Kap Direktoratet for naturforvaltning (jf. kap. 4427) Post 21 Spesielle driftsutgifter Post 30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres Post 49 (Ny) Statlige erverv, kjøp av forsvarseiendommer til friluftsformål, kan overføres Post 70 Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål, kan overføres Post 73 Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres Post 74 Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres

18 Post 77 Tilskudd til nasjonalparksenter, kan overføres Kap Kulturminner og kulturmiljø Post 72 Vern og sikring av fredete og bevaringsverdige kulturminner Post 74 Fartøyvern Kap Norsk kulturminnefond (jf. kap. 4432) Post 90 Fondskapital Kap Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 4441) Post 21 Spesielle driftsutgifter Post 39 Opprydningstiltak, kan overføres Post 73 Tilskudd til biloppsamlingssystemet Post 75 Utbetaling av pant for bilvrak - overslagsbevilgning Post 76 Refusjonsordninger - overslagsbevilgning Kap Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 4471) Post 1 Driftsutgifter Kap Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 1441) Post 8 Inntekter fra salg av bilvrak Kap Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 1471) Post 1 Salgs- og utleieinntekter Andre saker Kompensasjon for flytting av oppdrettsanlegg fra nasjonale laksefjorder Andre tekstforslag og merknader fremkommet under komiteens behandling Norsk Kulturarv Erstatningsordning for tap av sau Om grunneiers situasjon Moderniseringsdepartementet Kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen Post 50 Det Kgl. Hoff Kap Moderniseringsdepartementet Post 21 Spesielle driftsutgifter Bestillingsfullmakt i forbindelse med utvikling og etablering av internettportalen "MinSide" Post 22 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Post 73 (NY) Kompensasjonsordning for ulønnet arbeidsinnsats i SkatteFUNN, kan overføres Kap Moderniseringsdepartementet Post 2 Ymse inntekter Kap Spesielle IT-tiltak Post 21 Senter for informasjonssikring Post 22 Samordning av IT-politikken Kap Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer Post 70 Tilskudd Kap Statens forvaltningstjeneste Post 21 Spesielle driftsutgifter Kap Pensjoner av statskassen Post 1 Driftsutgifter Kap Tilskudd til Statens Pensjonskasse Post 1 Driftsutgifter og post 70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse Kap Boliglån til statsansatte Post 90 Lån Kap Yrkesskadeforsikring Post 1 Driftsutgifter Kap Yrkesskadeforsikring Post 1 Premieinntekter Kap Gruppelivsforsikring Post 1 Driftsutgifter Kap Gruppelivsforsikring Post 1 Premieinntekter Kap Konkurransetilsynet Post 1 Driftsutgifter

19 16.15 Kap Konkurransetilsynet Post 2 (Ny) Ymse inntekter Kap Bygg utenfor husleieordningen Post 30 Igangsetting av byggeprosjekter Post 31 Videreføring av byggeprosjekter Bestillingsfullmakt for Prosjekt Nytt Operahus - brukerutstyr Kap Utvikling av Fornebuområdet Post 21 (Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres Post 30 Investeringer, Fornebu Kap Utvikling av Pilestredet Park Post 30 Investeringer, Pilestredet Park Kap Statsbygg Post 24 Driftsresultat Post 30 Igangsetting av byggeprosjekter Post 31 Videreføring av byggeprosjekter Post 32 Prosjektering av bygg Kap Salg av eiendom, Fornebu Post 2 (Ny) Refusjon og innbetalinger, Fornebu Kap Renter av boliglånsordningen til statsansatte Post 80 Renter Finansdepartementet Kap. 20 Statsministerens kontor Post 1 Driftsutgifter Kap Finansdepartementet Post 1 Driftsutgifter Kap Toll- og avgiftsetaten Post 1 Driftsutgifter Kap Skatteetaten Post 1 Driftsutgifter Post 21 Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning Post 22 Større IT-prosjekter Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold Skatteoppkreverfunksjonen - videre utredning Gjennomgang av skatteetatens organisering Kap Senter for statlig økonomistyring Post 1 Driftsutgifter Post 21 Spesielle driftsutgifter Kap Kompensasjon for merverdiavgift Post 60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner Post 61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ny ordning og post 72 Tilskudd til private og ideelle organisasjoner Kap Statens innkrevingssentral Post 1 Driftsutgifter Kap Toll- og avgiftsetaten Post 11 Gebyr på kredittdeklarasjoner Kap Skatteetaten Post 1 Utleggs- og tinglysingsgebyr (Namsmannen) Post 5 Gebyr for utleggsforretninger Kap Statens innkrevingssentral Post 2 Refusjoner Post 84 Forsinkelsesgebyr Post 85 Misligholdte studielån i Statens lånekasse for utdanning Kap Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift (jf. kap ) Post 30 Avskrivninger Kap Skatter på formue og inntekt Post 70 Toppskatt og post 72 Fellesskatt Kap Avgift på arv og gaver Post 70 Avgift Kap Merverdiavgift mv

20 Post 70 Avgift Kap Avgift på alkohol Post 70 Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer Kap Avgift på motorvogner m.m Post 76 Avgift på bensin Post 77 Avgift på mineralolje til fremdrift av motorvogn Kap Miljøavgift på mineralske produkter Post 70 CO 2 -avgift Kap Miljøavgifter i landbruket Post 70 Avgift på kunstgjødsel Kap Avgift på alkoholfrie drikkevarer Post 70 Avgift Kap Avgift på sukker Post 70 Avgift Kap Avgift på drikkevareemballasje Post 70 Grunnavgift på engangsemballasje Kap Totalisatoravgift Post 70 Avgift Kap Avgift på farmasøytiske spesialpreparater Post 70 Registreringsavgift Kap Renter av statens kapital i statens forretningsdrift (jf. kap ) Post 80 Renter av statens faste kapital Kap Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer Post 86 Av statskassens foliokonto i Norges Bank Kap Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank Post 80 Utbytte Kap Folketrygdens inntekter Post 71 Trygdeavgift Post 72 Arbeidsgiveravgift Kap Tilfeldige utgifter Post 1 Ymse utgifter Kap Tilfeldige inntekter Post 29 Ymse Andre tekstforslag og merknader fremsatt under komiteens behandling Fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital Aktiv seniorpolitikk Skattefradrag for enslige Skattefrihet for gaver til frivillige organisasjoner Forsvarsdepartementet Redegjørelse for oppfølging av regnskapsrevisjonen 2003, tiltak for å bedre budsjettstyringen og budsjettmessig håndtering av merforbruket i Innledning Kap Forsvarsdepartementet Post 1 Driftsutgifter Kap Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg Post 47 Nybygg og nyanlegg Kap Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet Post 1 Driftsutgifter Post 78 Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett Kap Felles ledelse og kommandoapparat Post 1 Driftsutgifter Kap Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben Post 1 Driftsutgifter Post 70 Renter låneordning Kap Hæren Post 1 Driftsutgifter Kap Heimevernet Post 1 Driftsutgifter Kap Forsvarets logistikkorganisasjon Post 1 Driftsutgifter Kap Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

VEDLEGG 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i Tall i 1000 kr. Øremerkede tilskudd Saldert budsjett Vedtatt budsjett etter RNB 2005

VEDLEGG 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i Tall i 1000 kr. Øremerkede tilskudd Saldert budsjett Vedtatt budsjett etter RNB 2005 VEDLEGG 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i. Tall i 1000 kr Øremerkede tilskudd Saldert budsjett Utdannings- og forskningsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd til landslinjer

Detaljer

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti.

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Votering i sak nr. 5 Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder: «Kap. Post Formål 732 Regionale helseforetak 72

Detaljer

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012)

Innst. 136 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 16 S (2011 2012) Innst. 136 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 16 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen Nysaldert budsjett 2012 Saldert budsjett 2013

Detaljer

Ny saldering av statsbudsjettet 2013

Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Prop. 29 S (2013-2014), Innst. 100 S (2013-2014) Tilhører sak Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Vedtak 339 I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Detaljer

1 Driftsutgifter, nedsettes med

1 Driftsutgifter, nedsettes med Vedtak 412 I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Utgifter: 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 500 fra kr 167 933 til kr 169 433 24 Regjeringsadvokaten: 1 Driftsutgifter,

Detaljer

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland

Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009. ETAT/VIRKSOMHET Antall reiser innland Difi Innrapportert flyreisetall 2009 H 1 1/9 PR. 1.3.2009 I ALT ETAT/VIRKSOMHET TILSATTE ÅRSVERK Antall reiser innland Antall kilometer innland Antall reiser utland Antall kilometer utland STATSMINISTERENS

Detaljer

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Vedtak 430 I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 100 000 fra kr 161 449 000 til kr 163 549 000 41 Stortinget:

Detaljer

St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv.

St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. St.prp. nr. 75 (2002 2003) Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv. Tilråding fra Finansdepartementet av 6. juni 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med Vedtak 365 I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer: Kap. Post Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 770 000 fra kr 158 700 000 til kr 161 470 000 24 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 18 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde St.prp. nr. 18 (2004 2005) Om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 12. november 2004, godkjent

Detaljer

St.prp. nr. 94 (2000-2001)

St.prp. nr. 94 (2000-2001) St.prp. nr. 94 (2000-2001) Bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542 og 2309 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler Tilråding fra Finansdepartementet av 1. juni 2001,

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Nysaldert budsjett 2012 Saldert budsjett 2013 Kap. Post Navn Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen

Detaljer

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( )

Innst. 102 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 23 S ( ) Innst. 102 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 23 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Helseog

Detaljer

Kartlegging av statlige tilskuddsordninger (postene 70-89) med miljøskadelige konsekvenser

Kartlegging av statlige tilskuddsordninger (postene 70-89) med miljøskadelige konsekvenser Kartlegging av statlige tilskuddsordninger (postene 70-89) med miljøskadelige konsekvenser Rapport utarbeidet av SWECO på oppdrag fra Finansdepartementet Presentert av: Kristin Magnussen FORMÅL MED ARBEIDET:

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 3. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. Prop. 1 S Tillegg 3. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) () Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 3 (2009-2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Tilråding

Detaljer

Innst. S. nr. 83 (2000-2001)

Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 23 (2000-2001)

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2014 Saldert budsjett 2015 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2013 og kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2013 og kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2013 og 2014. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2013 Saldert budsjett 2014 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen

Detaljer

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. S. nr. 74 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2003-2004) unntatt kap. 1594, 2541, 2542, 2543, 4590, 4595 og 5705 Innstilling fra

Detaljer

Innst. S. nr. 46. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 12 (2005-2006)

Innst. S. nr. 46. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 12 (2005-2006) Innst. S. nr. 46 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 12 (2005-2006) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet

Detaljer

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( )

Innst. 117 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 24 S ( ) Innst. 117 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 24 S (2012 2013) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Detaljer

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4059-2 30.09.2016 Spørsmål nr. 1630 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til statsminister Erna

Detaljer

Vedlegg 1 Endringer etter budsjettframlegget Utgifter 1000 kroner

Vedlegg 1 Endringer etter budsjettframlegget Utgifter 1000 kroner fm 61 Høyesterett (jf. kap. 3061) 1 Driftsutgifter 48 734-1 165-49 899 Sum endringer Høyesterett - 1 165-101 Utenriksstasjonene (jf. kap. 3101) 1 Driftsutgifter 822 435 - -5 000-817 435 115 Presse-, kultur-

Detaljer

Vedlegg 1 Endringer etter budsjettframlegget Inntekter 1000 kroner

Vedlegg 1 Endringer etter budsjettframlegget Inntekter 1000 kroner fm 3294 Kirkelig administrasjon (jf. kap. 294) 1 Inntekter ved oppdrag 3 239 - - -3 239 0 2 Salgsinntekter m.v. 1 532 - - -1 532 0 4 Refusjoner 2 269 - - -2 269 0 54 Overføringer fra Opplysningsvesenets

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i kr. Øremerkede tilskudd Saldert budsjett 2015 RNB 2015 NB2016 Endr

Statlige overføringer til kommunesektoren i kr. Øremerkede tilskudd Saldert budsjett 2015 RNB 2015 NB2016 Endr Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. budsjett 2015 RNB 2015 NB2016 Endr 201516 Realvekst 2015 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd

Detaljer

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter

Innst. 194 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Forslag om endringer av inntekter og utgifter Innst. 194 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 59 S (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet for 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Endring av Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen)

Endring av Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014), Innst. 13 S (2013-2014) Tilhører sak Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2015 Saldert budsjett 2016 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd

Detaljer

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006)

Innst. S. nr. 42. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innst. S. nr. 42 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen St.prp. nr. 13 (2005-2006) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Innst. S. nr. 85. (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 (2004-2005)

Innst. S. nr. 85. (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 19 (2004-2005) Innst. S. nr. 85 (200-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 19 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på

Detaljer

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.)

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Finansdepartementet Prop. 1 S Tillegg 3 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv.) Tilråding

Detaljer

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 26 ( )

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 26 ( ) Innst. S. nr. 70 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 26 (2002-2003) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden

Detaljer

Vedtak 72. På statsbudsjettet for 2015 bevilges under: Kapnr. Post Formål Kroner Kroner. Utgifter. 456 Direktoratet for nødkommunikasjon

Vedtak 72. På statsbudsjettet for 2015 bevilges under: Kapnr. Post Formål Kroner Kroner. Utgifter. 456 Direktoratet for nødkommunikasjon Vedtak 72 På statsbudsjettet for 2015 bevilges under: Kapnr. Post Formål Kroner Kroner Utgifter 456 Direktoratet for nødkommunikasjon 1 Driftsutgifter 679 621 000 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,

Detaljer

Vedlegg 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016 og 2017 (1 000 kr).

Vedlegg 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016 og 2017 (1 000 kr). Vedlegg 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016 og 2017 (1 000 kr). Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2016 Saldert budsjett 2017 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen

Detaljer

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( )

Innst. 72 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 12 S ( ) Innst. 72 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 12 S (2013 2014) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Helseog omsorgsdepartementet

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN Gjeldende fra og med 1. mai 2008) Med hjemmel i HTA pkt. 2.3.2 a) fastsatte FAD, etter drøftinger med hovedsammenslutningene, den 30. april 2008 følgende forhandlingssteder for tariffperioden 2008-2010: FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER

Detaljer

Revidert budsjett for 2004. Finansminister Per-Kristian Foss

Revidert budsjett for 2004. Finansminister Per-Kristian Foss Revidert budsjett for 2004 Finansminister Per-Kristian Foss 1 Hva har skjedd siden Nasjonalbudsjettet 2004? Veksten internasjonalt har tatt seg opp Rekordlavt norsk rentenivå Økt optimisme blant bedriftene

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider F.o.m. 5 % 25 % Under 5 % t.o.m. 24,9 % eller meir Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 6,0 x 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( )

Innst. 125 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 27 S ( ) Innst. 125 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 27 S (2015 2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 15 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 13 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. St.prp. nr. 13 ( ) Innst. S. nr. 122 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 13 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2008 under

Detaljer

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011)

Innst. 159 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Prop. 32 S (2010 2011) Innst. 159 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 32 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og

Detaljer

Vedlegg 3: Statlege overføringar til kommunesektoren i kr.

Vedlegg 3: Statlege overføringar til kommunesektoren i kr. Vedlegg 3: Statlege overføringar til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Øyremerkte tilskot Kap. Post Namn Saldert budsjett 2016 RNB 2016 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd til

Detaljer

Representantforslag 135 S

Representantforslag 135 S Representantforslag 135 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Helleland, Knut Arild Hareide, Marit Arnstad, Ola Elvestuen og Rasmus Hansson Dokument nr. 8:135 S (2014 2015)

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Om endring av St.prp. nr. 1 (2003 2004) Helsedepartementet Tilråding fra Helsedepartementet av 7. november 2003, godkjent i statsråd samme

Detaljer

St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II

St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II Innst. S. nr. 51 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 27 (2002-2003) unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593,

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2. Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2005. Finansminister Per-Kristian Foss

Revidert nasjonalbudsjett 2005. Finansminister Per-Kristian Foss Revidert nasjonalbudsjett 25 Finansminister Per-Kristian Foss 1 Fortsatt sterk vekst i norsk økonomi Veksten klart over trendveksten i både 24 og 25 Økt optimisme i næringslivet BNP for Fastlands-Norge

Detaljer

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings-

Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling fra kirke-, utdannings- og forsknings- Innst. 64 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 14 S (2013 2014), unntatt kap. 231 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer

Detaljer

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag

Innst. 10 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Innledning. 2, Regjeringens budsjettforslag Innst. 10 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om

Detaljer

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Prop. 28 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 25. november 2016, godkjent

Detaljer

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet

Prop. 31 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Prop. 31 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Tilråding fra Kulturdepartementet 21. november 2014, godkjent

Detaljer

Innst. S. nr. 250. (2003 2004) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. S. nr. 250. (2003 2004) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. S. nr. 250 (2003 2004) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 63 (2003 2004) Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2008/ /GE

Deres ref Vår ref Dato 2008/ /GE Utdanningsdirektoratet PB 2924 Tøyen 0608 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2008/405 200705135-/GE 30.05.2008 Statsbudsjettet 2008 Supplerende tildelingsbrev nr. 1 Det vises til hovedtildelingsbrev av 19.12.2007,

Detaljer

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. S. nr. 70. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. S. nr. 70 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 21 (2006-2007), unntatt kap. 231, og St.prp. nr. 23 (2006-2007), kap. 920 Innstilling fra

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 08/280-34

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 08/280-34 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn c,. *.. OtsAis:, l^v Arkivar. ) Eksp. U.off. l O jan 29 Saksh. Nr. H-1/9 Vår ref 8/28-34 Dato OS.1.29 Statsbudsjettet

Detaljer

Innst. S. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. S. nr. 71. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. S. nr. 71 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 24 (2002-2003) og St.prp. nr. 23 (2002-2003) kap. 1020 Innstilling fra kirke-, utdannings-

Detaljer

Innst. S. nr. 84. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 15 (2003-2004)

Innst. S. nr. 84. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 15 (2003-2004) Innst. S. nr. 84 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 15 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, om endringer

Detaljer

Innst. S. nr. 53 (2001-2002)

Innst. S. nr. 53 (2001-2002) Innst. S. nr. 53 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Kommunal- og regionaldepartementet St.prp. nr. 26 (2006 2007) Om endringer i statsbudsjettet 2006 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 137 (2001-2002)

Innst. S. nr. 137 (2001-2002) Innst. S. nr. 137 (2001-2002) Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Per Erik Monsen om å forlenge dispensasjonen fra forhøyelse av vektgrensen fra 5

Detaljer

St.prp. nr. 25 ( ) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006

St.prp. nr. 25 ( ) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006 St.prp. nr. 25 (2006 2007) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006 Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 24. november 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Prop. 17 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 17 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Prop. 17 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 24. november 2017, godkjent

Detaljer

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003)

FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Vedlegg 2 FORHANDLINGSSTEDER VED LOKALE FORHANDLINGER I TARIFFPERIODEN 2002-2004 (Gjeldende fra og med 1. mai 2003) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

St.prp. nr. 22 ( )

St.prp. nr. 22 ( ) St.prp. nr. 22 (2005 2006) Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2005 under Landbruks- og matdepartementet Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet av 25. november 2005, godkjent i statsråd

Detaljer

Innst. S. nr. 37 ( )

Innst. S. nr. 37 ( ) Innst. S. nr. 37 (2001-2002) Innstilling fra næringskomiteen om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 under Landbruksdepartementet St.prp. nr. 25 (2001-2002) Til Stortinget SAMMENDRAG Landbruksdepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 88. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 21 ( )

Innst. S. nr. 88. ( ) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen. St.prp. nr. 21 ( ) Innst. S. nr. 88 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 21 (2003-2004) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden

Detaljer

Innst. S. nr. 86 ( )

Innst. S. nr. 86 ( ) Innst. S. nr. 86 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2000 m.v. under Sosial- og helsedepartementet St.prp. nr. 28 (2000-2001) unntatt kap.

Detaljer

Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping

Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping Regjeringens budsjettforslag for 2005: Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping Finansminister Per-Kristian Foss Lyse utsikter for norsk økonomi 6 BNP for Fastlands-Norge og AKU-ledighet 6 Veksten

Detaljer

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon

Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Skjema i bruk i 2007 Organisasjon Sum Båe målformer Berre bm. Berre nyn. ABM-utvikling 4 3 0 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 243 159 84 0 Arbeidsretten 0 Arbeidstilsynet 0 Arkeologisk museum i

Detaljer

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

St.prp. nr. 66 (2005-2006) og St.prp. nr. 67 (2005-2006)

St.prp. nr. 66 (2005-2006) og St.prp. nr. 67 (2005-2006) Innst. S. nr. 205 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 66 (2005-2006) og St.prp. nr. 67 (2005-2006) Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer

Detaljer

Innst. S. nr. 45 (2001-2002)

Innst. S. nr. 45 (2001-2002) Innst. S. nr. 45 (2001-2002) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 26 (2001-2002)

Detaljer

Innst. S. nr. 85 ( )

Innst. S. nr. 85 ( ) Innst. S. nr. 85 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2000 St.prp. nr. 25 (2000-2001) unntatt kap. 2530, 2540, 2541, 2542, 2543,

Detaljer

Innst. 149 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 34 S (2012 2013)

Innst. 149 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 34 S (2012 2013) Innst. 149 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 34 S (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2012 under

Detaljer

Budsjettet for Finansminister Per-Kristian Foss

Budsjettet for Finansminister Per-Kristian Foss Budsjettet for 26 Finansminister Per-Kristian Foss 1 Til dekket bord Veksten er høy Optimismen er stor, både i husholdningene og i bedriftene Renten er lav Antallet nyetableringer øker kraftig Også arbeidsmarkedet

Detaljer

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 18 ( )

Innst. S. nr. 72. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.prp. nr. 18 ( ) Innst. S. nr. 72 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.prp. nr. 18 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets

Detaljer

Innst. S. nr. 42 ( ) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet

Innst. S. nr. 42 ( ) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet Innst. S. nr. 42 (2001-2002) Innstilling fra forsvarskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Forsvarsdepartementet St.prp. nr. 21 (2001-2002) Til Stortinget FORMÅL OG HOVEDOVERSIKT Formål

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Juni 2007 Resirkulerte - Sentral. midler (pkt Sum Kvinrieandeli 2.3.3~2.ledd avsetning 2.3.3, 2. ledd 1) 2 lønnsmassen Forhandlingsomrâde Forhandhngssted STATSMINISTERENES KONTOR STATSMINISTERENES KONTOR 96877 24219

Detaljer

Statlege overføringar til kommunesektoren i kr.

Statlege overføringar til kommunesektoren i kr. Statlege overføringar til kommunesektoren i 2017. 1000 kr. Øyremerkte tilskot Kap. Post Namn Saldert budsjett 2017 RNB 2017 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd til landslinjer

Detaljer

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 93 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 93 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 22 S (2014 2015) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet

Detaljer

Innst. 128 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 30 S (2011 2012), unntatt kap.

Innst. 128 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 30 S (2011 2012), unntatt kap. Innst. 128 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 30 S (2011 2012), unntatt kap. 1590 Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet

Detaljer

Korte tekstar 1-10 sider

Korte tekstar 1-10 sider Korte tekstar 1-10 sider Under 5 % F.o.m. 5 % t.o.m. 24,9 % 25 % eller meir nynorsk Namn på statsorgan % nynorsk nynorsk nynorsk 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 11,1 x 2 Arbeidsretten 0,0 3 Arbeidstilsynet

Detaljer

St.prp. nr. 7 ( )

St.prp. nr. 7 ( ) Kultur- og kirkedepartementet St.prp. nr. 7 (2005 2006) Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2005 Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 25. november 2005

Detaljer

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING nnst. S. nr. 3 (2005-2006) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene og utkast til romertallsvedtak

Detaljer

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt

2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt 2015 2015 Leverandør Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt. Nov Des. Total Snitt Arbeids- og sosialdepartementet 99 96 218 95 126 164 239 168 99 287 103 57 1751 145 Arbeidstilsynet 1434 1635 1118

Detaljer

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( )

Innst. S. nr. 69. ( ) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen. St.prp. nr. 17 ( ) Innst. S. nr. 69 (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå sosialkomiteen St.prp. nr. 17 (2002-2003) Innstilling frå sosialkomiteen om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda

Detaljer

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt

Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt Skjema Skjema i begge Namn på statsorgan målformene Skjema totalt 1 Arbeids- og velferdsdirektoratet (nav) 218 249 2 Arbeidsretten 3 Arbeidstilsynet 9 19 4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0 6 5 Artsdatabanken

Detaljer

Innst. S. nr. 57. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 10 (2005-2006)

Innst. S. nr. 57. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.prp. nr. 10 (2005-2006) Innst. S. nr. 57 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.prp. nr. 10 (2005-2006) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer på

Detaljer

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland

Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9. Antall kilometer utland I ALT 135572 124742. innland Difi Innrappportert flyreisetall 2008 H 2 1/9 ETAT/VIRKSOMHET Antall Antall Antall TILSATTE ÅRSVERK reiser innland kilometer innland reiser utland Antall kilometer utland I ALT 135572 124742 STATSMINISTERENS

Detaljer

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Finansdepartementet Ot.prp. nr. 79 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Tilråding fra Finansdepartementet av 28. september 2007, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Kap. Post Formål Kroner Kroner Utgifter 456 Direktoratet for nødkommunikasjon 1 Driftsutgifter

Kap. Post Formål Kroner Kroner Utgifter 456 Direktoratet for nødkommunikasjon 1 Driftsutgifter Vedtak 156 På statsbudsjettet for 2017 bevilges under: Kap. Post Formål Kroner Kroner Utgifter 456 Direktoratet for nødkommunikasjon 211 578 21 Spesielle driftsutgifter infrastruktur Nødnett 335 522 22

Detaljer

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 47 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Kultur- og kirkedepartementet Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av

Detaljer

Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 89 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 2. Komiteens merknader. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 89 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 7 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Arbeidsdepartementet

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet

Gitte bevilgninger hittil i år (tall i 1000) 01 Utenriksdepartementet 01 Utenriksdepartementet 0100 Utenriksdepartementet 010001 Budsjett Overført fra 2009 20 245 Budsjett pr. 2010.01.01 Saldert budsjett 2010 1 699 612 Budsjett pr. 2010.05.11 Prp: p125/09-10 i350/09-10 -1

Detaljer