Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innst. S. nr. 240. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen"

Transkript

1 Innst. S. nr. 240 ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 65 ( ) Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

2

3 Innst. S. nr. 240 ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 65 ( ) Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

4

5 INNHOLD 1. Innledning Generelt om denne innstillingen St.prp. nr. 65 ( ) Avtale mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet om Revidert nasjonalbudsjett for Forslag om endrede skatte- og avgiftsregler Innledning Teknisk sprit Utenlands bearbeiding av landbruksvarer Taxfree-salg Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen Andre tekstforslag og merknader fremsatt under komiteens behandling Avgift på bensin og mineralolje Avgift på drikkevareemballasje Avgift på drikkevareemballasje Miljøavgift på HFK/PFK-gass Merverdiavgift på næringsmidler Avgift på alkohol Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m Avgift på sukker mv CO 2 -avgift Utenriksdepartementet Kap. 100 Utenriksdepartementet Post 1 Driftsutgifter Post 21 Spesielle driftsutgifter Post 71 Diverse tilskudd Kap. 101 Utenriksstasjonene Post 1 Driftsutgifter Post 21 Spesielle driftsutgifter Kap. 102 Særavtale i utenrikstjenesten Post 1 Driftsutgifter Kap. 116 Deltaking i internasjonale organisasjoner Post 70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner Post 71 Finansieringsordningen under EØS-avtalen, kan overføres Post 72 Finansieringsordningen i det utvidede EØS, kan overføres Post 73 Norsk finansieringsordning i det utvidede EØS, kan overføres Utenrikskomiteens merknad i Budsjett-innst. S. nr. 3 ( ) under kap.116 post Kap. 140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen Post 1 Driftsutgifter Kap. 141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) Post 1 Driftsutgifter Kap. 143 Utenriksstasjonene Post 1 Driftsutgifter Omdisponeringsfullmakt for kap. 140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen, kap. 141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) og kap. 143 Utenriksstasjonene post 1 Driftsutgifter Kap. 150 Bistand til Afrika... 37

6 3.8.1 Post 73 Uganda, kan overføres Post 78 Regionbevilgning for Afrika, kan overføres Kap. 152 Bistand til Midt-Østen Post 78 Regionbevilgning for Midt-Østen, kan overføres Kap. 161 Næringsutvikling Post 70 Nærings- og handelstiltak, kan overføres Kap. 162 Overgangsbistand (gap) Post 70 Overgangsbistand (gap), kan overføres Kap. 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter Post 71 Humanitær bistand og menneskerettigheter, kan overføres Kap. 165 Forskning, kompetanseheving og evaluering Post 70 Forskning og høyere utdanning, kan overføres Kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak Post 70 Ymse tilskudd, kan overføres Kap. 167 Flyktningetiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA) Post 21 Spesielle driftsutgifter Kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner Post 70 Verdensbanken Post 71 Regionale banker og fond, kan overføres Kap. 197 Bistand til ikke-oda-godkjente land og internasjonale miljøtiltak Post 70 Tilskudd til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeidet med Russland/SUS og handlingsplanen for søkerlandene til EU, kan overføres Post 76 Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres Andre saker Orientering om oppfølging av tilleggsbevilgningen i forbindelse med flodbølgekatastrofen rundt Det indiske hav Orientering om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND) Oppfølging av Stortingets behandling av St.meld. nr. 35 ( ) Felles kamp mot fattigdom, jf. Innst. S. nr. 93 ( ) Anmodning om unntak fra Bestemmelser om økonomistyring i staten Utdannings- og forskningsdepartementet Kap Foreldreutvalget for grunnskolen (jf. kap. 204) Post 2 Salgsinntekter mv Kap Utdanningsdirektoratet (jf. kap. 220) Post 2 Salgsinntekter mv Kap. 222 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat (jf. kap. 3222) Post 1 Driftsutgifter Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen (jf. kap. 3225) Post 60 Tilskudd til landslinjer Post 64 Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen Post 68 Tilskudd til opplæring innenfor kriminalomsorgen Post 74 Tilskudd til organisasjoner Kap Tiltak i grunnopplæringen (jf. kap. 225) Post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres Kap. 227 Tilskudd til særskilte skoler Post 70 Tilskudd til den franske og den tyske skolen i Oslo Kap. 228 Tilskudd til frittstående skoler mv Post 70 Tilskudd til frittstående skoler, overslagsbevilgning Post 72 Tilskudd til kapitalkostnader Kap. 229 Andre tiltak Post 70 Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere Kap. 230 Kompetansesentra for spesialundervisning (jf. kap. 3230) Post 1 Driftsutgifter Post 75 Til disposisjon for departementet Kap. 259 Kompetanseutviklingsprogrammet Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres... 47

7 4.12 Kap. 260 Universitetet i Oslo Post 50 Statstilskudd Kap. 261 Universitetet i Bergen Post 50 Statstilskudd Kap. 262 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Post 50 Statstilskudd Kap. 268 Norges idrettshøgskole Post 50 Statstilskudd Kap. 270 Studium i utlandet og sosiale formål for elever og studenter Post 75 Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres Kap. 273 Statlige kunsthøgskoler Post 50 Statstilskudd Kap. 274 Statlige høgskoler Post 50 Statstilskudd Studieplasser ved Høgskolen i Gjøvik Samlokalisering av Høgskolen i Vestfold Arealsituasjonen ved Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Hedmark Kap. 279 Norges veterinærhøgskole Post 50 Statstilskudd Kap. 281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler (jf. kap. 3281) Post 1 Driftsutgifter Post 79 Ny universitetsklinikk i Trondheim, kan overføres Kap. 282 Privat høgskoleutdanning Post 70 Tilskudd Kap. 283 Meteorologiformål Post 50 Meteorologisk institutt Kap. 285 Norges forskningsråd Post 52 Forskningsformål Kap. 286 Fondet for forskning og nyskaping (jf. kap. 3286) Post 50 Overføring til Norges forskningsråd Kap Fondet for forskning og nyskaping (jf. kap. 286) Post 80 Avkastning Kap. 287 Forskningsinstitutter og andre tiltak (jf. kap. 3287) Post 71 Tilskudd til andre private institusjoner Kap. 288 Internasjonale samarbeidstiltak (jf. kap. 3288) Post 73 EUs rammeprogram for forskning, kan overføres Kap Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310) Post 1 Driftsutgifter Post 50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning Post 70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning Post 71 Andre stipend, overslagsbevilgning Post 72 Rentestøtte, overslagsbevilgning Post 90 Lån til Statens lånekasse for utdanning, overslagsbevilgning Kap Statens lånekasse for utdanning Post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Post 72 Gebyrer Post 90 Avdrag Post 91 Tap og avskrivninger Post 93 Omgjøring av studielån til stipend Kap Renter fra Statens lånekasse for utdanning Post 80 Renter Andre tekstforslag og merknader fremsatt under komiteens behandling Opplæringstilbud knyttet til private rusinstitusjoner Tilskudd til førsteårsstudium i utlandet Kultur- og kirkedepartementet Kap. 305 Lotteri- og stiftelsestilsynet Post 1 Driftsutgifter Kap. 315 Frivillighetsformål Post 70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner... 59

8 5.2.2 Post 71 Frivillighetssentraler Post 72 Frifond Kap. 320 Allmenne kulturformål Post 50 Norsk kulturfond Post 53 Samiske kulturformål Post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres Post 76 Hundreårsmarkeringen Kap. 321 Kunstnerformål Post 1 Driftsutgifter Kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom Post 1 Driftsutgifter Post 73 Nasjonalmuseet for kunst Post 75 Offentlig rom, arkitektur og design Kap. 323 Musikkformål (Ny) Post 50 Instrumentfond Post 78 Ymse faste tiltak Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål (Ny) Post 50 Vinjefondet Post 73 Noregs Mållag Post 74 Det Norske Samlaget Post 75 Språkteknologi, Norsk Ordbok mv Post 78 Ymse faste tiltak Kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål Post 70 Det nasjonale museumsnettverket Kap. 329 Arkivformål Post 78 Ymse faste tiltak Kap. 334 Film- og medieformål Post 71 Filmtiltak m.m Post 75 Medieprogram Salg av aksjer i Norsk filmstudio AS Kap. 340 Kirkelig administrasjon Post 71 Tilskudd til kirkelige formål Kap. 341 Presteskapet Post 1 Driftsutgifter Kap. 342 Nidaros domkirke m.m Post 40 Vestfrontplassen, arkeologiske utgravninger mv Post 41 Erkebispegården, riksregaliene Kap Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser Kap Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom Post 1 (Ny) Ymse inntekter Andre saker Status i automatsaken Den Norske Operas driftsbetingelser i nytt hus Andre tekstforslag og merknader fremsatt under komiteens behandling Tilskudd til ekstremsport Musikkskoler Stipendordning for funksjonshemmede kunstnere Justisdepartementet Kap. 61 Høyesterett Post 1 Driftsutgifter Kap. 400 Justisdepartementet Post 1 Driftsutgifter (Ny) Post 21 Spesielle driftsutgifter, tiltak for kriminalitetsofre Kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene Post 1 Driftsutgifter Post 21 Spesielle driftsutgifter Kap. 411 Domstoladministrasjonen Post 1 Driftsutgifter Kap. 412 Tinglysingsprosjektet... 72

9 6.5.1 Post 1 Driftsutgifter Kap Rettsgebyr Post 1 Rettsgebyr Post 4 Lensmennenes gebyrinntekter Kap. 430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Post 1 Driftsutgifter Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold Utvidelse av fengselskapasiteten Kap. 440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten Post 1 Driftsutgifter Post 22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag Kap. 441 Oslo politidistrikt Post 1 Driftsutgifter Kap. 442 Politihøgskolen Post 1 Driftsutgifter Kap. 445 Den høyere påtalemyndighet Post 1 Driftsutgifter Kap. 450 Sivile vernepliktige Post 1 Driftsutgifter Kap Sivile vernepliktige Post 1 Inntekter av arbeid Kap. 455 Redningstjenesten Post 1 Driftsutgifter Kap. 456 Nødnett Post 1 Driftsutgifter Kap. 460 Spesialenheten for politisaker Post 1 Driftsutgifter Kap. 470 Fri rettshjelp Post 70 Fri sakførsel, overslagsbevilgning Post 71 Fritt rettsråd, overslagsbevilgning Kap. 472 Kontoret for voldsoffererstatning m.m Post 1 Driftsutgifter Kap. 475 Bobehandling Post 1 Driftsutgifter Kap. 480 Svalbardbudsjettet Post 50 Tilskudd Andre saker Det kriminalitetsforebyggende råd Forskning på norske frivillige SS-soldaters innsats på østfronten under den andre verdenskrig Rettshjelp i saker om tvangsekteskap Fengselskapasitet Vurdering av fengselskapasiteten på NordVestlandet Prosjektering av nytt fengsel i Indre Salten/Sørfold Halden fengsel Vurdering av mulighetene for å nytte Hvalsmoen leir til fengselsformål Forvaltningssamarbeid i kriminalomsorgen Samarbeid i Oslo om ulike typer behandlingstiltak for stoffavhengige Barnas hus Sivile rettspleie på grunnplanet Klageordning for behandling av publikumsklager på tjeneste utført i politi- og lensmannsetaten Pansrede kjøretøy Merking av hunder Livvakttjeneste De lokale eltilsyn Innholdet i siviltjenesten Videre prosess for anskaffelse av nye redningshelikoptre Redningshelikoptertjenesten - innføringsplan døgnkontinuerlig tilstedevakt... 85

10 6.22 Andre tekstforslag og merknader fremkommet under komiteens behandling Forenklede forelegg Ressurssituasjonen i Økokrims hvitvaskingsteam Kommunal- og regionaldepartementet Kap. 500 Kommunal- og regionaldepartementet (jf. kap. 3500) Post 1 Driftsutgifter Post 21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres Post 50 Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd Kap. 520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520) Post 1 Driftsutgifter Post 21 Spesielle driftsutgiter, statlige mottak Post 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse Kap Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 520) Post 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter Kap. 521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3521) Post 60 Integreringstilskudd, kan overføres Post 61 Norskopplæring for voksne innvandrere Post 72 Tilbakevending for flyktninger Kap Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 521) Post 1 Tilbakevending for flyktninger Post 2 Norskopplæring for voksne innvandrere Kap. 540 Sametinget (jf. kap. 3540) Post 50 Sametinget Forslag til romertallsvedtak Reindriftens ressurssenter og Reindriftens internasjonale fag- og formidlingssenter Kap. 551 Regional utvikling og nyskaping Post 70 Transportstøtte Kap. 552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling Post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571) Post 60 Innbyggertilskudd Post 64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post Kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572) Post 60 Innbyggertilskudd Kap. 573 Kompensasjon til fylkeskommuner ved statens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten Post 60 Tilskudd til sletting av gjeld mv Kap. 574 Økonomisk oppgjør ved endringer i ansvaret for barnevern, familievern og rusomsorg Post 60 Tilskudd til sletting av gjeld Endring av romertallsvedtak Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak Post 21 Kunnskapsutvikling og -formidling Post 71 Tilskudd til boligkvalitet Post 75 Tilskudd til etablering, utbedring og utleieboliger Post 73 (ny) Restbevilgning til radonbehandling Kap. 582 Rentekompensasjon til skoleanlegg og kirkebygg Post 60 Rentekompensasjon til skoleanlegg Kap. 583 Låneordning for fylkesveiformål Post 60 Rentekompensasjon til fylkesveiformål Kap. 586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Post 63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag Kap. 587 Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587) Post 1 Driftsutgifter Kap Den norske stats husbank (jf. kap og 5615) Post 72 Rentestøtte Post 90 Lån til Husbanken, overslagsbevilgning Kap Den norske stats husbank (jf. kap. 2412) Post 90 Avdrag

11 7.20 Kap Den norske stats husbank (jf. kap. 2412) Post 80 Renter Andre saker Anmodningsvedtak nr. 349 ( ), 14. mai 2004 (Kommunal- og regionaldepartementet) Anmodningsvedtak nr. 460 ( ), 14. juni 2004 (Kommunal- og regionaldepartementet) Anmodningsvedtak nr. 517 ( ), 17. juni 2004 (Kommunal- og regionaldepartementet) Anmodningsvedtak nr. 56 ( ), 25. november 2004 (Kommunal- og regionaldepartementet) Anmodningsvedtak nr. 174 ( ), 15. desember 2004 (Kommunalog regionaldepartementet) Oppfølging av boligmeldingen Arbeids- og sosialdepartementet Tiltak mot fattigdom, tiltak for rusmiddelmisbrukere og tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Kap. 600 Arbeids- og sosialdepartementet Post 1 Driftsutgifter Kap. 604 Ny Arbeids- og velferdsforvaltning Post 45 (Ny) Store nyanskaffelser, kan overføres Kap. 620 Utredningsvirksomhet, forskning m.m Post 21 Spesielle driftsutgifter Kap. 621 Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet Post 21 Spesielle driftsutgifter Post 63 Tilskudd til rusmiddeltiltak mv., kan overføres Post 74 Tilskudd til pensjonistenes og funksjonshemmedes organisasjoner Kap. 630 Aetat (jf. kap. 3630) Post 1 Driftsutgifter Kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak (jf. kap. 3634) Post 70 Ordinære arbeidsmarkedstiltak, kan overføres Post 71 Spesielle arbeidsmarkedstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 70 og post 73 Investeringer i skjermede tiltak, kan overføres, kan nyttes under post Kap. 640 Arbeidstilsynet Post 1 Driftsutgifter Kap. 642 Petroleumstilsynet Post 1 Driftsutgifter Kap. 646 Pionerdykkerne i Nordsjøen Post 1 Driftsutgifter, kan overføres Kap Dagpenger Post 70 Dagpenger, overslagsbevilgning Kap Yrkesrettet attføring Post 70 Attføringspenger, overslagsbevilgning Kap Trygdeetaten Post 1 Driftsutgifter Kap Sykepenger Orientering Post 70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning Post 72 Pleie- og omsorgspenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning Post 73 Tilretteleggingstilskuddet Kap Medisinsk rehabilitering mv Post 70 Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning Kap Uførhet Post 70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning Kap Diverse inntekter Post 73 Refusjon bidragspliktige Kap Refusjon av dagpenger Post 3 Refusjon av dagpenger fra EØS-land

12 8.19 Andre saker Funksjonshemmede situasjon på arbeidsmarkedet Pionerdykkerne Uførepensjon som lønnstilskudd Permitteringsperioden for alle bransjer Evaluering av endringene i regelverket for rehabiliteringspenger Ordningen med vinmonopolutsalg med begrenset driftskonsept (minipol) Andre tekstforslag og merknader fremkommet under komiteens behandling Anbud på produksjon av ortopedisk fottøy Diakonstilling i Spania Helse- og omsorgsdepartementet Kap. 700 Helse- og omsorgsdepartementet Post 1 Driftsutgifter Kap. 701 Forskning Post 50 Norges forskningsråd mv Kap. 702 Helse- og sosialberedskap Post 1 Driftsutgifter Kap. 703 Internasjonalt samarbeid Post 21 Spesielle driftsutgifter Kap. 710 Nasjonalt folkehelseinstitutt Post 1 Driftsutgifter Post 21 Formidlingsvirksomhet Kap. 720 Sosial- og helsedirektoratet Post 1 Driftsutgifter Post 22 (Ny) Elektroniske resepter (Ny) Post 60 Frukt og grønt i grunnskolen Kap Sosial- og helsedirektoratet Post 4 Gebyrinntekter Kap. 722 Norsk Pasientskadeerstatning Post 1 Driftsutgifter Post 50 Tilskudd til NPE som statlig fond Kap. 724 Helsepersonell og tilskudd til personelltiltak Post 21 Tilskudd til personell i allmennlegetjenesten og i tannhelsetjenesten Kap. 725 Nasjonalt kunnskapssenter Post 1 Driftsutgifter Kap. 726 Habilitering og rehabilitering Tilbud til pasienter med alvorlig hodeskade Post 61 Rehabilitering, helsetiltak for rusmiddelmisbrukere Kap. 728 Forsøk og utvikling mv Organdonasjon Post 21 Spesielle driftsutgifter Kap. 729 Annen helsetjeneste Post 60 Helsetjeneste for innsatte i fengsel - tilskudd til kommuner Kap. 732 Regionale helseforetak Orientering Post 70 Tilskudd til helseforetakene Post 71 Tilskudd til Helse Øst RHF Post 72 Tilskudd til Helse Sør RHF Post 73 Tilskudd til Helse Vest RHF Post 74 Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF Post 75 Tilskudd til Helse Nord RHF Post 76 Innsatsstyrt finansiering Post 77 Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv Post 81 Tilskudd til store byggeprosjekter Kap Regionale helseforetak Post 90 Avdrag på investeringslån Kap. 743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse Post 70 Kompetanse, utredninger og utviklingsarbeid Kap. 750 Statens legemiddelverk

13 Post 1 Driftsutgifter Kap. 751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak Post 21 Spesielle driftsutgifter Kap Avgift på farmasøytiske spesialpreparater Post 70 Registreringsavgift Kap. 761 Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet Post 61 Tilskudd til vertskommuner Post 70 Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid mv Post 71 Tilskudd til frivillig arbeid Kap Spesialisthelsetjeneste mv Post 72 Refusjon tannlegehjelp Post 76 Private laboratorier og røntgeninstitutt Post 78 Opptreningsinstitusjoner Reuma Sol Opptreningsinstitusjoner Montebello-Senteret Attføringssenteret i Rauland Kap Legemidler mv Post 70 Legemidler Kap Refusjon egenbetaling Post 70 Refusjon egenbetaling, egenandelstak Kap Helsetjeneste i kommunene Post 70 Refusjon allmennlegehjelp Post 73 Kiropraktorbehandling Kap Andre helsetiltak Post 70 Bidrag Andre saker Utredning av opprettelse av biobanker for navlestrengsblod Andre tekstforslag og merknader fremkommet under komiteens behandling Protonbehandling i Norge Rehabiliteringssenter Risør Den Norske Stats Omsorgsselskap AS (STATOMSORG) Stiftelsen "Rettferd for taperne" Cochlea-implantat Barne- og familiedepartementet Kap. 842 Statlig forvaltning av familievernet Post 1 Driftsutgifter Kap. 844 Kontantstøtte Post 70 Tilskudd Kap. 846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv Post 22 Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning Kap. 849 (Ny) Diskrimineringsombudet Post 1 Driftsutgifter Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 3855) Post 1 Driftsutgifter Kap. 856 Barnehager Post 21 Spesielle driftsutgifter Nye barnehageplasser Post 60 Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning Post 61 Investeringstilskudd Post 65 Skjønnsmidler til barnehager Kap. 857 Barne- og ungdomstiltak Post 73 Ungdomstiltak i større bysamfunn Kap. 858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Post 1 Driftsutgifter Kap Fødselspenger og adopsjonspenger Post 70 Fødselspenger for yrkesaktive, overslagsbevilgning Mindrebehov fødselspenger Forslag om utvidelse av fedrekvoten med én uke

14 Post 71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning Post 73 Adopsjonspenger, overslagsbevilgning Kap Tiltak i barne- og ungdomsvernet Post 4 Refusjon av ODA-godkjente midler Kap Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 855) Post 60 Kommunale egenandeler Andre saker Tiltak mot svartebørshandel med billetter Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av tilsyn i barnevernet Nærings- og handelsdepartementet Kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet Post 1 Driftsutgifter og Post 72 Tilskudd til beredskapsordninger Kap. 904 Brønnøysundregistrene Post 22 Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres Kap. 907 Sjøfartsdirektoratet Post 1 Driftsutgifter Kap. 908 Skipsregistrene Post 1 Driftsutgifter Kap. 910 Støtte til utkantbutikker Post 71 Nærbutikkstøtte Kap. 922 Romvirksomhet Post 50 Norsk Romsenter Post 70 Kontingent i European Space Agency (ESA) Post 71 Internasjonal romvirksomhet Post 72 Nasjonale følgemidler Kap. 927 (Nytt) Språkteknologisenter Post 70 Tilskudd til avskriving av innskuddskapital Kap. 928 (Nytt) FoU-prosjekter i næringslivets regi Post 71 Tilskudd til ulønnet forskningsinnsats, kan overføres Kap. 931 (Ny) Miljøtiltak Post 70 Tilskudd, kan overføres Kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap Post 95 Aksjekapital i Argentum AS Post 96 Aksjer Kap Spesielle IT-tiltak Post 50 Tilskudd til høyhastighetstiltak Kap Innovasjon Norge Post 51 Tapsfond, såkornkapitalfond (NY) Post 52 Gründerbank Post 71 Internasjonalisering, profilering og innovasjon - programmer, kan overføres Post 72 Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres Gjenbevilgning av ikke utbetalte midler fra Norsk deltakelse i satellittnavigasjonssystemet Galileo Tapsfond, distriktsrettet ordning Kap SIVA SF Post 70 (Ny) Tilskudd Post 95 Egenkapital Kap Nærings- og handelsdepartementet Post 3 Salgsinntekter Kap Brønnøysundregistrene Post 3 (Ny) Inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen Kap (Nytt) Språkteknologisenter Post 95 Avskriving av innskuddskapital Kap Forvaltning av statlig eierskap Post 80 (Ny) Salg av aksjer i SND Invest AS Post 96 Salg av aksjer Kap Selskaper under NHDs forvaltning Statkraft SF Post 70 Garantiprovisjon, Statkraft SF

15 Post 71 Garantiprovisjon, SIVA SF Post 72 Låneprovisjon, SIVA SF Kap Innovasjon Norge Post 50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning Kap Garanti-Instituttet for Eksportkreditt Post 50 Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen Byggelånsgarantiordning for skipsbyggingsindustrien Et mer fleksibelt GIEK Kap Renter fra selskaper under NHDs forvaltning Post 80 Renter, SIVA SF Post 81 Renter, Statkraft SF Kap Renter og utbytte fra Innovasjon Norge Post 80 Renter på lån til statskassen Post 83 Tilbakeføring av renter fra såkornkapitalfond Kap Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning Post 80 Utbytte Andre saker Konkurransesituasjonen for norsk offshorerettet verkstedindustri Restaurering av gamle stålbåter Statens varekrigsforsikring Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S Entra Eiendom AS Raufoss ASA Statlig miljøansvar Statens Bankinvesteringsfond Andre tekstforslag og merknader fremmet under komiteens behandling Negativ utvikling i distriktene Fiskeri- og kystdepartementet Kap Havforskningsinstituttet Post 1 Driftsutgifter Kap Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU Post 72 (Ny) Restruktureringskostnader blå/grønn matallianse og post 96 Innskudd aksjekapital NOFIMA AS Kap Fiskeridirektoratet Post 1 Driftsutgifter, kan nyttes under post Kap Diverse fiskeriformål Post 78 DNA-register for vågehval Post 96 (Ny) Innskudd egenkapital EFF AS Kap Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak Post 75 Marint innovasjonsprogram (NY) post 76 Verdiskapingsprogram for fisk Kap Kystverket Post 1 Driftsutgifter Post 21 Spesielle driftsutgifter Post 30 Nyanlegg og større vedlikehold Kap Loran-C Post 1 Driftsutgifter/post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold Kap Fiskeridirektoratet Post 8 Gebyr havbruk Post 21 Kontrollavgift fiskeflåten Kap Diverse fiskeriformål Post 95 (Ny) Inntekter omdanning EFF AS Kap Kystverket Post 1 Gebyrinntekter Orienteringssak Redegjørelse for tidsplan for videre utbygging av havbruksstasjonen i Austevoll og forsøksstasjonen i Flødevigen Andre tekstforslag og merknader fremsatt under komiteens behandling "Utvik senior"

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. St.prp. nr. 65 (2004 2005)

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet. St.prp. nr. 65 (2004 2005) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.prp. nr. 65 (2004 2005) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005 Innhold 1 Hovedinnholdet i proposisjonen...2 1.1

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014

Statsbudsjettet for 2014 Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2013 Oslo 2014 Stortingets administrasjon Konstitusjonell avdeling Statsbudsjettet for 2014 Saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken... 7 1.2.1 Hovedelementene i budsjettpolitikken...

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

St.prp. nr. 59 (2007 2008) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008

St.prp. nr. 59 (2007 2008) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008 St.prp. nr. 59 (2007 2008) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008 Innhold 1 Hovedinnholdet i proposisjonen................ 5 1.1 Rammer for finanspolitikken...... 5 1.2 Endringer

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 6

Budsjett-innst. S. nr. 6 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-11 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger

Detaljer

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet medregnet folketr ygden (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet medregnet folketr ygden (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 St.prp. nr. 1 (24 25) FOR BUDSJETTERMINEN 25 Statsbudsjettet medregnet folketr ygden Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken... 7 1.2.1 Hovedelementene

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 2

Budsjett-innst. S. nr. 2 Budsjett-innst. S. nr. 2 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1, 5 og 8 (2003-2004) Innstilling

Detaljer

INNHOLD. Nye hovedtall i det reviderte budsjettet for 2005: Sterk vekst i norsk økonomi sysselsettingen øker Side 4

INNHOLD. Nye hovedtall i det reviderte budsjettet for 2005: Sterk vekst i norsk økonomi sysselsettingen øker Side 4 Side 3 INNHOLD Nye hovedtall i det reviderte budsjettet for 2005: Sterk vekst i norsk økonomi sysselsettingen øker Side 4 Endringer på utgiftssiden i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2005 Side

Detaljer

Innst. 5 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 5 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 5 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 S (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012 vedrørende rammeområde 20 Garanti-instituttet

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2006-2007) Budsjettinnstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp. nr. 1 (2006-2007) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007) pkt. 3.3 Innstilling fra helse-

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008 2009) Budsjettinnstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp nr. 1 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Dette presseheftet inneholder Finansdepartementets pressemeldinger for Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2004.

Dette presseheftet inneholder Finansdepartementets pressemeldinger for Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2004. Innhold Dette presseheftet inneholder Finansdepartementets pressemeldinger for Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2004. Alle budsjettdokumentene vil også foreligge som pdf-filer på CD-ROM. Informasjonskontoret

Detaljer

St.prp. nr. 1 2005 2006

St.prp. nr. 1 2005 2006 St.prp. nr. 1 2005 2006 FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 500 587, 2412, 2427 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5606, 5615 5616 Særskilte vedlegg: H-2178 Mål for inkludering av innvandrere

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2003 2004) Nasjonalbudsjettet 2004

St.meld. nr. 1 (2003 2004) Nasjonalbudsjettet 2004 St.meld. nr. 1 (2003 2004) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 17 2.1 Hovedtrekk... 17 2.2 Internasjonal økonomi... 22 2.3 Innenlandsk

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

St.meld. nr. 1 (2008 2009) Nasjonalbudsjettet 2009

St.meld. nr. 1 (2008 2009) Nasjonalbudsjettet 2009 St.meld. nr. 1 (8 9) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 De økonomiske utsiktene...... 17.1 Hovedtrekk ved den økonomiske utviklingen....................

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 St.prp. nr. 1 2008 2009 Innhold Del I Innledende del... 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater

Detaljer

Dette presseheftet inneholder Finansdepartementets pressemeldinger for Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2006.

Dette presseheftet inneholder Finansdepartementets pressemeldinger for Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2006. 3 Innhold Dette presseheftet inneholder Finansdepartementets pressemeldinger for Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2006. Budsjettportalen www.statsbudsjettet.dep.no inneholder informasjon fra alle

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1 2, 500 595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500 3595, 5312, 5445 5446,

Detaljer

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet trygdeavgift etter vanlige regler for henholdsvis arbeidstakere og næringsdrivende. Produktavgiften på omsetning av fisk vil bli erstattet med arbeidsgiveravgift. Norges Fiskarkvinnelag, Norges Kystfiskarlag,

Detaljer

INNHOLD. Revidert nasjonalbudsjett på internett: http://www.statsbudsjettet.dep.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html?

INNHOLD. Revidert nasjonalbudsjett på internett: http://www.statsbudsjettet.dep.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html? Pressehefte Revidert budsjett 2007 Heftet inneholder pressemeldinger og lysark i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett og omprioriteringer på statsbudsjettet for 2007 INNHOLD Nye hovedtall i det reviderte

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 2 St.prp. nr. 1 2005 2006 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer