Drop inn for Drop ut, en undersøkelse av fremmøte til poliklinisk rusbehandling.(rapport fra et prosjekt ved DPS Hamar, poliklinikk rus).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drop inn for Drop ut, en undersøkelse av fremmøte til poliklinisk rusbehandling.(rapport fra et prosjekt ved DPS Hamar, poliklinikk rus)."

Transkript

1

2 Rapportens tittel: Drop inn for Drop ut, en undersøkelse av fremmøte til poliklinisk rusbehandling.(rapport fra et prosjekt ved DPS Hamar, poliklinikk rus). Utgitt: Mai 2008 Utgitt av: Kontakt: Sykehuset Innlandet Divisjon: Psykisk helse Avdeling: DPS Hamar, poliklinikk rus Ansvarlig: Thomas Kulbrandstad Thomas Kulbrandstad Telefon: e-post: Lise Andreasdatter Granum Telefon: e-post: Postadresse: Besøksadresse: Elektronisk tilgjengelighet: Layout bistand: Forside foto: Trykking: DPS Hamar, poliklinikk rus, Skolegata 32, 2318, Hamar DPS Hamar, poliklinikk rus, Strandgata 61, 2317, Hamar Klaus Jøran Tollan / Knut Arne Gravingen Ukjent Rosenberg kopi ISBN

3

4 FORORD Tilrettelegging av behandlingstilbud for spesielle pasientgrupper innen helsevesenet er ingen ny oppfinnelse. Det er utenkelig med en holdning som går ut på at det er rullestolbrukeren selv som ene og alene har ansvaret for å møte til et behandlingstilbud han eller hun er innkalt til, når dette behandlingstilbudet ligger i 4.etasje i en bygning uten heis. I et slikt tilfelle tilrettelegges tilbudet ut fra denne pasientens individuelle behov. Like naturlig vil det være å bestille tolk til en behandlingssamtale med en døv pasient. I det polikliniske behandlingsapparatet rettet mot personer med et rusproblem kan det også tenkes at noen pasienter eller pasientgrupper vil ha behov for å få tilrettelagt deler av behandlingstilbudet bedre enn tilfellet er i dag. Når fraværet til planlagte polikliniske behandlingsaktiviteter innen enkelte pasientgrupper er så høyt som prosent, kan dette tolkes som et relativt kraftig signal om behov for en bedre tilrettelegging. Denne rapporten omhandler forskjellige måter poliklinisk rusbehandling kan organiseres på og tilrettelegges bedre overfor en pasientgruppe som tradisjonelt har stort fravær. Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose takkes for å ha bidratt med prosjektmidler. En stor takk går til Lise Andreasdatter Granum, som sammen med undertegnede har stått for gjennomføringen av hovedprosjektet. Dette er vårt prosjekt Lise! En spesiell takk rettes også til enhetsleder ved ruspoliklinikken, Marianne Gade Larsen, som fra første dag har stilt seg bak prosjektet og bidratt til å legge forholdene til rette for en smidig gjennomføring. Medlemmene i prosjektets referansegruppe skal også takkes for viktige innspill gjennom en lang prosjektperiode. I den sammenheng går en særskilt takk til Kjell Bakken ved Østnorsk kompetansesenter for rusrelaterte spørsmål for god veiledning underveis i prosessen. Takk også til alle pasienter som har vært med i prosjektet. Uten dere,.. ikke noe prosjektet. Endelig skal også Helsedirektoratet ved Østnorsk kompetansesenter for rus og avhengighetsspørsmål takkes for økonomisk støtte til trykking av denne rapporten. Helt til slutt skal alle medarbeiderne ved ruspoliklinikken takkes for å ha bidratt med ulike kartleggingsoppgaver gjennom prosjektperioden og ikke minst for å ha latt seg blottlegge for å gi et innblikk i hvordan hverdagen ved en ruspoliklinikk faktisk er. Hamar, 30.april 2008 Thomas Kulbrandstad, fagkonsulent, DPS Hamar poliklinikk rus 3

5 4

6 INNHOLD FORORD... 3 FIGURLISTE SAMMENDRAG Gjennomførte interne kartleggingsundersøkelser Ruspoliklinikkens pasientgruppe Behandlingsvirksomheten ved ruspoliklinikken Fremmøte til behandling ved ruspoliklinikken Delprosjektet: fremmøte til førstegangssamtaler Hovedprosjektet: Drop in for Drop ut Konklusjon OPPBYGNING AV RAPPORTEN INNLEDNING Kort innledning om prosjektet Referansegruppe MATERIALE OG METODE Utvalg Forundersøkelse Re kartleggingsundersøkelsen Førstesamtaler Hovedprosjektet INFORMASJON OM RUSPOLIKLINIKKEN VED DPS HAMAR RUSPOLIKLINIKKENS PASIENTGRUPPE Kjønns -og alderssammensetning Kommunetilhørighet Endringer Rusmiddelprofil Rusmiddelprofil i pasientgruppen Bruk av rusmidler, sett i forhold til pasientens kommunetilhørighet Økonomisk status Samlivsstatus Behandlingserfaring Tid i aktiv behandling Psykiske lidelser

7 4 BEHANDLINGSAKTIVITET VED RUSPOLIKLINIKKEN Forskjellige typer behandlingsaktiviteter ved ruspoliklinikken Individsamtaler ved ruspoliklinikken Gruppesamtaler Samarbeidsmøter Hjemmebesøk Institusjonsbesøk Individualsamtaler, annet sted Pårørendesamtaler, komparentsamtaler, parsamtaler, familiesamtaler Individualsamtaler med ledsager til stede Utadrettet virksomhet Behandlingsaktivitet ved ruspoliklinikken Aktivitetsfrekvens i forhold til kjønn, alder og rusmiddel FREMMØTE Brutto fremmøte Netto fremmøte Fremmøte i forhold til alder og hovedrusmiddel Fremmøte i forhold til ulike aktivitetstyper Fremmøte til ulike aktiviteter sett i forhold til alder og hovedrusmiddel Fremmøte til individualsamtaler, sett i forhold til hovedrusmiddel og alder DEFINERING AV STABILE OG USTABILE PASIENTER I FORHOLD TIL FREMMØTE TIL POLIKLINISK RUSBEHANDLING Andel stabile/ustabile pasienter vedrørende fremmøte, sett i forhold til alder og hovedrusmiddel Andre materielle faktorer som synes å ha innvirkning på fremmøte Tid i behandling Økonomisk situasjon: DELPROSJEKT: FØRSTESAMTALER VED OPPSTART BEHANDLING Innledning Presentasjon av utvalget Kjønn, alder og rusmiddel Fristbrudd Sted for gjennomføring av samtalen Kontakt med pasienten i forkant av planlagt samtale Fremmøte Fremmøte sett i forhold til kontakt i forkant

8 8 HOVEDPROSJEKT: DROP IN FOR DROP UT BAKGRUNN OG INTENSJON Innledning Prosjektbeskrivelse Målsettinger for prosjektet: Drop in for Drop ut Fremskaffe kunnskap Bedre fremmøte / Vil, men får det ikke til Utprøving av alternative tiltak Hvordan bedre fremmøte? Tilgjengelighetsmessige tiltak Øke bruken av mobiltelefon og tekstmeldinger i behandlingssammenheng Endre rutinene vedrørende oppstart behandling Gi tilbud om å få tilsendt påminning om avtaler Kveldspoliklinikk Forfølge ustabiliteten/fraværet hvis den skulle oppstå Oppsøkende/ambulante tiltak Hjemmebesøk Avholde samtaler nærmere pasientens bosted / andre steder HOVEDPROSJEKT: DROP IN FOR DROP UT REKRUTTERING/INKLUDERING AV PASIENTER Antall Dobbeltdiagnose Kommunetilhørighet Utvelgelse/inkludering Gamle pasienter Behandlingsvirksomhet ved siden av prosjektet HOVEDPROSJEKT: DROP IN FOR DROP UT BEHANDLINGSAKTIVITET Behandlingsaktivitet sett i forhold til konkret behandler Kontakt-oppnåelse med pasientene i forkant av planlagt aktivitet HOVEDPROSJEKT: DROP IN FOR DROP UT FREMMØTE Det generelle fremmøte i prosjektet Behandlers handling ved ikke møtt Fremmøte ut fra eventuell kontakt i forkant av planlagt aktivitet Fremmøte til forskjellige behandlingsaktiviteter

9 12 HOVEDPROSJEKT: DROP IN FOR DROP UT INFORMASJON OM/PRESENTASJON AV PROSJEKT-PASIENTENE OG DEN BEHANDLINGSAKTIVITET SOM ER PLANLAGT OVENFOR DISSE Informasjon om tabellen HOVEDPROSJEKT: DROP IN FOR DROP UT ERFARINGER GJORT GJENNOM PROSJEKTPERIODEN Ulike misbruksmønster Om pasientene og beh.forløpene med utgangspunkt i misbruksmønster Misbrukskategori Misbrukskategori Kort omtale av pasientenes misbruksmønster og behandlingsforløp, sett i forhold til hvilken behandler de har vært tilknyttet gjennom prosjektet Behandler Behandler Vesentlige forskjeller mellom behandlerne i prosjektet HOVEDPROSJEKT: DROP IN FOR DROP UT GJENNOMGANG AV METODER I PROSJEKTET De tilgjengelighetsmessige tiltakene Oppstart av nye behandlingsforløp Bruk av mobiltelefon/tekstmelding, inkludert påminning via SMS Praktisk gjennomføring Relasjonsbygging Påminning via sms Tekstmeldinger og personvern Kveldspoliklinikk Drop in - ad hoc-avtaler Oppsøkende og ambulante tiltak Hjemmebesøk Etiske betraktinger om hjemmebesøk som metode Hjemmebesøk og sikkerhet Mulige kjøreregler for bruk av hjemmebesøk Samtaler nærmere pasientens bosted eller andre steder Erfaringer med utprøvde metoder Forfølge ustabiliteten hvis den skulle oppstå Mer aktiv bruk av ambulant arbeidsmetodikk

10 15 HOVEDPROSJEKT: DROP IN FOR DROP UT ENDRINGER HOS PASIENTENE I PROSJEKTET TILBAKEMELDINGER FRA PROSJEKT-PASIENTER OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Sentrale funn i kartleggingsundersøkelsene Delprosjekt: Førstesamtaler ved oppstart av behandlingen Hovedprosjekt: Drop in for Drop ut Generell oppsummering ANBEFALINGER Innkalling Sted for gjennomføring av førstesamtaler Generell bruk av mobiltelefon og tekstmeldinger Ambulant metodikk Veiledning i arbeidsmetodikk Transportmidler Refusjon i forhold til reell tidsbruk Ventelistepasienter Behandlingstilbud på ettermiddag eller kveld Fristbrudd Egenandeler Utvikle nye behandlingstilbud Kartlegging AVSLUTNING REFERANSELISTE VEDLEGGSOVERSIKT APPENDIKS Produksjonstall på behandlernivå, vedrørende behandlingsaktivitet ved ruspoliklinikken Aktivitetstall for DPS Hamar, høst Konsultasjoner pr behandlerstilling

11 FIGURLISTE Kapittel 3: Ruspoliklinikkens pasientgruppe (side 29-45) Figur 1: Prosentvis kjønnsfordeling av pasientene i ruspoliklinikken. Individnivå. N = 486 Figur 2: Prosentvis alderssammensetning av pasientgruppen ved ruspoliklinikken. Individnivå. N = 486 Figur 3: Alderssammensetning blant pasienter i forskjellige rustiltak: NKS, ruspoliklinkkene ved DPS`ene Grorud, Jessheim og Hamar. N= Figur 4: Prosentvis kjønnsandel innenfor ulike aldersgrupper ved ruspoliklinikken. Individnivå. N = Figur 5: Prosentvis andel vedrørende kommunetilhørighet blant pasienter ved ruspoliklinikken, ved kartleggingsundersøkelser 2005 og Individnivå. N= 485 Figur 6: Rusmiddelprofil i pasientgruppen. Prosentfordeling. N = 486. Antall pasienter i parentes. Figur 7: Hovedrusmiddel sett i forhold til alder over/under 40.år. Prosentvis fordeling på individnivå. N= 486 Figur 8: Kjønnsandel innenfor spesifikt rusmiddel, blant pasientene i ruspoliklinikken. Individnivå. Prosentfordeling. N = Figur 9: Rusmiddelprofil, nasjonalt klientkartleggingsskjema for Prosentvis fordeling på aktivitetsnivå. N = Rusmiddelprofil blant ruspoliklinikkens pasienter Prosentvis fordeling på individnivå. N =486 Figur 10: Prosentvis fordeling av pasientens bruk av rusmidler, sett i forhold til kommunetilhørighet. Individnivå. N = 485. Antall pasienter vises under kommunenavnet. Figur 11: Prosentvis fordeling vedrørende økonomisk status blant pasientene i utvalget, sett i forhold til alder. N= Figur 12: Prosentvis andel pasienter som bor alene. Individnivå. N = 455 Figur 13: Hvor lenge pasientene har vært i aktiv behandling under inneværende behandlingsforløp. Prosentvis andel. Individnivå. N = 482 Kapittel 4: Behandlingsaktivitet (side 46-54) Figur 14: Prosentvis fordeling av polikliniske aktiviteter ved ruspoliklinikken, samlede tall fra kartlegging 2005 og Aktivitetsnivå. N = 2314 Figur 15: Prosentvis andel planlagte polikliniske aktiviteter, innenfor ulike pasientgrupper /pasientkategorier, samlede tall fra kartlegging 2005 og Aktivitetsnivå. N = Figur 16: Prosentvis andel planlagt utadrettet virksomhet ved ruspoliklinikken, samlede tall fra kartlegging 2005 og Aktivitetsnivå. N = 2314 Figur 17: Prosentvis sammenligning av andel pasienter innenfor ulike pasientgrupper og hvilken andel de samme pasientgruppene har i forhold til antallet planlagte aktiviteter. Kartleggingsundersøkelse 2005 og 2007, samlede tall. N =

12 Kapittel 5: Fremmøte (side 55-65) Figur 18: Prosentvist fremmøte til planlagte aktiviteter ved ruspoliklinikken. Kartleggingsundersøkelse 2005 og Samlede tall. Aktivitetsnivå. N = 2314 Figur 19: Prosentvist fremmøte til planlagte aktiviteter ved ruspoliklinikken. Kartleggingsundersøkelse 2005 og Samlede tall. Aktivitetsnivå. N = 2249 Figur 20: Prosentvist fremmøte til planlagte aktiviteter ved ruspoliklinikken, sett i forhold til alder og hovedrusmiddel. Kartleggingsundersøkelse 2005 og Samlede tall. Aktivitetsnivå. N = Figur 21: Prosentvist fremmøte til planlagte aktiviteter ved ruspoliklinikken, sett i forhold til alder og hovedrusmiddel. Kartleggingsundersøkelse 2005 og Samlede tall. Aktivitetsnivå. N = 2178 Figur 22: Prosentvist fremmøte til ulike polikliniske aktiviteter ved ruspoliklinikken. Kartleggingsundersøkelse 2005 og Samlede tall. Aktivitetsnivå. N = Figur 23: Prosentvist fremmøte til ulike aktivitetstyper, sett i forhold til alder og rusmiddel. Aktivitetsnivå. N (alder) = N (rusmiddel) = Figur 24: Prosentvis fremmøte til individualsamtaler ved ruspoliklinikken høsten 05-07, sett i forhold til konkret rusmiddel for pasienter under 40.år. Aktivitetsnivå. N = 722. Antall planlagte avtaler i parentes. Kapittel 6: Stabile og ustabile pasienter (side 66-70) Figur 25: Prosentvis andel stabile / ustabile pasienter vedrørende fremmøte til poliklinisk rusbehandling, sett i forhold til alder og type rusmiddel. Individnivå. N= Figur 26: Prosentvis andel stabile pasienter, i forhold til tid i behandling. Totaltall og i forhold til rusdiagnose. N = 298 (totaltall). N =285 (rusdiagnose). Antall pasienter angitt med små tall. Figur 27: Prosentvis andel stabile/ustabile pasienter, i forhold til økonomisk situasjon. Individnivå. N = Kapittel 7: Førstesamtaler (side 71-80) Figur 28: Eventuell kontaktoppnåelse med pasienten i forkant av planlagt førstesamtale. Prosent. Aktivitetsnivå. N = 256 Figur 29: På hvilken måte det er forsøkt å oppnå kontakt med pasienten i forkant av førstesamtalen. Prosent. Aktivitetsnivå. N = 256 Figur 30: Samlet fremmøte til førstesamtaler på aktivitetsnivå. Prosent. N =251 Figur 31: Fremmøte til førstesamtaler, sett ut ifra om det har vært kontakt mellom behandler og pasient i forkant av planlagt samtale eller ikke. Aktivitetsnivå. Prosent. N = Figur 32: Fremmøte til førstesamtaler, sett ut ifra om det har vært kontakt mellom behandler og pasient i forkant av planlagt samtale eller ikke. Ulike pasientgrupper. Aktivitetsnivå. Prosent. N = 93-75, 46-37, 84-81, 55-31, 63-31, 72-70, 83-62,

13 Kapittel 10: Behandlingsaktivitet i prosjektet (side 91-94) Figur 33: Planlagt behandlingsaktivitet ved prosjekt Drop in for Drop ut gjennom prosjektperioden , sammenlignet med ordinær planlagt behandlingsaktivitet ved ruspoliklinikken. Aktivitetsnivå. Prosent. N = Figur 34: Planlagt behandlingsaktivitet ved prosjekt Drop in for Drop ut, gjennom prosjektperioden , sett i forhold til konkret behandler. Aktivitetsnivå. Prosent. N = Figur 35: Grad av kontakt med pasientene i forkant av planlagt poliklinisk aktivitet. Aktivitetsnivå. Prosent. N = 817 Kapittel 11: Fremmøte i prosjektet (side ) Figur 36: Netto fremmøte til planlagte behandlingsavtaler i prosjekt Dropp in for Dropp ut (ekskl aktiviteter som behandler selv har avbestilt). Aktivitetsnivå. Prosent. N = 792 Figur 37: Behandlers handlingsmåte rundt planlagte polikliniske aktiviteter som pasienten ikke møter til, og hvor pasienten heller ikke har gitt noen beskjed om dette i forkant. Aktivitetsnivå. Prosent. N = 129 Figur 38: Netto fremmøte, ut fra eventuell kontakt i forkant av planlagt aktivitet. Aktivitetsnivå. Prosent. N = Figur 39: Fremmøte til ulike planlagte behandlingsaktiviteter i hovedprosjektet. Aktivitetsnivå. Prosent. N = Kapittel 12: Prosjektpasientene (side ) Figur 40: Pasienter som har vært tilknyttet behandler 1 gjennom prosjekt: Dropp inn for Dropp ut i løpet av prosjektperioden: Figur 41: Pasienter som har vært tilknyttet behandler 2, gjennom prosjekt: Dropp inn for Dropp ut i løpet av prosjektperioden: Kapittel 13: Erfaringer gjennom prosjektperioden (side ) Figur 42: Detaljert informasjon om prosjektpasientene på gruppenivå, vedrørende misbruksmønster, avsluttede behandlingsforløp, institusjonsprosesser, grad av stabilitet i fremmøte, samt planlagt aktivitet utenfor ruspoliklinikken. Antall. Appendiks (side ) Figur 43: Aktivitetstall DPS Hamar, for perioden (65 virkedager). N = Figur 44: Beregning av planlagte/gjennomførte konsultasjoner pr behandler, pr virkedag ved ruspoliklinikken. Aktivitetstall hentet fra kartleggingsundersøkelse over 65 virkedager,

14 13

15 Hei. Har d ikke så bra, vil vel helst bare dø-men d er vel ikke akkurat den beste løsningen. Sliter med at jeg ikke har noen å prate med som kan gi meg råd om hva jeg skal gjøre. Er hos. Men kan ikke prate med han fordi da kjører jeg hode hans el han blir deprimert og da blir det som regel bråk. Jeg vet jeg må gjøre noe fort, men vet ikke hva.. har ikke godt av å være her i hvert fall for mange dager jeg knekker mer sammen fordi jeg sliter. Er ikke lov d her, i hvert fall ikke prate om det el gråte. Og så er det trafikk på døra el telf som ringer døgnet rundt. Men jeg klarer ikke å reise fra.. selv om det er det jeg vil har ikke penger eller bil eller noen plass å gjøre av meg.. Gjør alt for ikke å grine. Føler jeg ikke har noen lengre.står fast. Skjønner at det kommer til å være sånn til jeg dør av et eller anna. Ingen kr, tør ikke prate pga telf, ingen sted å bo, ikke tilgang til nett, ingen bil så jeg kommer no sted og mye krangling og ingen forståelse fra.. Vet ikke hva jeg kan gjøre jeg, vil bare vekk. Ikke har jeg medisiner heller (Sms fra en pasient som var inkludert i prosjektet) 14

16 SAMMENDRAG I desember 2005 ble ruspoliklinikken ved DPS Hamar tildelt prosjektmidler fra Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose ved Sykehuset Innlandet. Prosjektet som skulle gjennomføres, fikk navnet Drop in for Drop ut. Formålet med prosjektet var å skaffe generell kunnskap om fremmøtet til poliklinisk rusbehandling, samt å iverksette ulike tiltak ovenfor pasienter og pasientgrupper med stort fravær til slik behandling. Gjennom prosjektet ønsket vi å skaffe oss erfaringer om forskjellige måter man kan tilrettelegge poliklinisk rusbehandling på, slik at flere pasienter kan få et mer tilpasset behandlingstilbud. Gjennom prosjektet ønsket vi også å se om en slik tilrettelegging kunne føre til et bedre og mer stabilt fremmøte hos en pasientgruppe med et tradisjonelt høyt fravær til poliklinisk rusbehandling. Gjennomførte interne kartleggingsundersøkelser I forbindelse med prosjektet gjennomførte vi to forholdsvis omfattende kartleggingsundersøkelser internt ved ruspoliklinikken. Formålet var å skaffe oss mer detaljert informasjon om hvordan pasientgruppen vår var sammensatt, hvordan ulike behandlingsaktiviteter fordelte seg, og hvorvidt fremmøtet til disse aktivitetene fordelte seg forskjellig mellom ulike pasientgrupper. Gjennom kartleggingsperiodene, hver over tre måneder (høsten 2005 og høsten 2007), ble all behandlingsaktivitet registrert overfor alle pasientene som i denne perioden hadde et tilbud om behandling ved ruspoliklinikken. Disse undersøkelsene ga oss detaljerte opplysninger om nesten 500 enkeltpasienter og over 2300 polikliniske aktiviteter som var planlagt overfor disse pasientene. Informasjonen fra kartleggingen ble også brukt som et utgangspunkt for å velge hvilken konkret målgruppe prosjektet skulle rettes inn mot, samtidig som data fra undersøkelsene dannet et referansegrunnlag å måle utprøvde tiltak i prosjektet opp mot. Ruspoliklinikkens pasientgruppe Over 60 prosent av pasientene ved ruspoliklinikken er menn, og en like stor prosentandel av pasientene er under 40 år. Et stort flertall av pasientene har en trygdeytelse som hovedinntektskilde, og 70 prosent har tidligere mottatt behandling for et rusproblem og/eller psykisk lidelse. Nesten halvparten av pasientene har en avhengighet/misbruk til narkotiske rusmidler, og 90 prosent av disse er under 40 år. Av de rundt 30 prosent av pasientene som har alkohol som hovedrusmiddel, er mer enn 70 prosent over 40 år. 8 av 10 pasienter er bosatt i de fire befolkningsmessige største kommunene innen ruspoliklinikkens nedslagsfelt. 15

17 Behandlingsvirksomheten ved ruspoliklinikken Individualsamtaler på den enkelte behandlers kontor er den suverent vanligste behandlingsaktiviteten ved ruspoliklinikken. Nesten 75 prosent av den samlede behandlingsvirksomheten blir planlagt avholdt på denne måten. Gruppesamtaler har en andel på 15 prosent, mens andelen samarbeidsmøter utgjør rundt 5 prosent. I kartleggingsperiodene var mengden behandlingsaktiviteter som ble planlagt avholdt utenfor ruspoliklinikkens egne lokaler, relativt liten. Fremmøte til behandling ved ruspoliklinikken Det samlede fremmøtet til planlagte behandlingsaktiviteter ved ruspoliklinikken er 70 prosent. Pasienter uten rusdiagnose, pasienter med alkohol som hovedrusmiddel og pasienter over 40 år, er generelt sett mer stabile i sitt fremmøte enn pasienter med stoff/lar-diagnose og pasienter under 40 år. Individualsamtaler planlagt avholdt i ruspoliklinikkens egne lokaler er den behandlingsaktiviteten med det isolert sett laveste fremmøte. Pasienter under 40 år som bruker narkotiske rusmidler eller som er i LAR-tiltak, har et fremmøte på under 55 prosent til slik behandlingsaktivitet. Gruppesamtaler har et generelt fremmøte på over 75 prosent, mens fremmøtet til samarbeidsmøter og generelle behandlingsaktiviteter planlagt avholdt utenfor ruspoliklinikken ligger på 80 prosent eller høyere innen alle pasientgrupper. Delprosjektet: fremmøte til førstegangssamtaler Kartleggingsundersøkelsene viste at den første samtalen en pasient blir innkalt til ved oppstarten av et nytt behandlingsforløp, er svært sårbar når det gjelder fremmøte. Av den grunn ble slike samtaler skilt ut som et eget delprosjekt i prosjektet. Alle behandlere ved ruspoliklinikken registrerte fremmøtet til slike samtaletyper gjennom en periode på ett år ( ). Et sentralt moment i delprosjektet var at behandler i større grad enn tidligere skulle forsøke å oppnå kontakt med pasienten i forkant av den første samtalen. Formålet med dette var bedre å kunne tilrettelegge oppstarten av behandlingen ut fra pasienters ulike behov. Over 250 førstesamtaler ble kartlagt. Behandler hadde greid å oppnå kontakt med pasienten på forhånd i rundt halvparten av de registrerte samtalene. Over 70 prosent av disse samtalene ble gjennomført som planlagt. Fremmøtet til førstesamtaler hvor pasienten kun hadde blitt innkalt via korrespondanse, var under 50 prosent. Tendensen med et betydelig bedre fremmøte ved samtaler hvor det i forkant av samtalen har vært kontakt mellom pasient og behandler, gjaldt alle pasientgruppene ved ruspoliklinikken. 16

18 Hovedprosjektet: Drop in for Drop ut Hovedprosjektet ble rettet inn mot gruppen pasienter under 40 år, som brukte narkotiske rusmidler eller som var i LAR-tiltak. Gjennom våre kartleggingsundersøkelser hadde denne pasientgruppen utpekt seg som den mest ustabile når det gjaldt fremmøte til poliklinisk rusbehandling. Gjennom prosjektperioden, var intensjonen å prøve ut forskjellige tiltak overfor et utvalg pasienter fra denne pasientgruppen med den hensikt å tilrettelegge behandlingen bedre. Hypotesen var at en slik tilrettelegging trolig ville bedre det generelle fremmøtet til denne pasientgruppen. To behandlere har vært tilknyttet hovedprosjektet og til sammen 38 pasienter har vært inkludert gjennom prosjektperioden. Tiltak som har blitt utprøvd, er å sende pasienter påminning om avtaler via tekstmeldinger, forsøke å holde en viss kontakt med pasientene mellom de formelle behandlingsavtalene, gjennomføre flere behandlingsavtaler utenfor våre egne kontor (hjemme hos pasientene eller på andre steder), samt å gi tilbud om å avholde behandlingssamtaler på ettermiddag eller kveldstid. Totalt har vi kartlagt over 800 planlagte polikliniske aktiviteter overfor de inkluderte pasientene. Gjennom prosjektet har andelen behandlingsaktiviteter som blir planlagt avholdt utenfor ruspoliklinikkens egne lokaler, økt betraktelig. I over halvparten av de 800 planlagte aktivitetene har det i tillegg vært kontakt mellom pasient og behandler i forkant av avtalen. Disse faktorene har sannsynligvis vært betydningsfulle for at det generelle fremmøtet til prosjektpasientene synlig har bedret seg sammenlignet med fremmøtet som denne pasientgruppen hadde i kartleggingsundersøkelsene. Konklusjon Gjennom prosjektet har vi erfart at en relativt stor andel pasienter synes å ha store problemer med å nyttiggjøre seg tradisjonell kontorbasert poliklinisk rusbehandling. Overfor mange av disse pasientene kan man gjennom relativt enkle tilrettelagte tiltak og metoder sannsynligvis bedre deres fremmøte til poliklinisk rusbehandling. 17

19 OPPBYGNING AV RAPPORTEN I kapittel 1 blir det redegjort for metode og utvalgsmessige forhold knyttet til gjennomførte kartleggingsundersøkelser i forbindelse med prosjektet. I kapittel 2 og 3 gis en kort presentasjon av ruspoliklinikken ved DPS Hamar, samt en lengre beskrivelse av ruspoliklinikkens pasientgruppe og hvordan denne er sammensatt. Kapittel 4 er viet en beskrivelse av ulike typer behandlingsaktivitet som tilbys ved ruspoliklinikken Kapittel 5 og 6 omhandler fremmøte til planlagte behandlingsaktiviteter ved ruspoliklinikken, slik dette var ved de to gjennomførte kartleggingsundersøkelsene høsten 2005 og høsten Fokus i kapittel 7 er førstesamtaler ved oppstart av behandling, som har blitt utskilt som et eget delprosjekt gjennom prosjektperioden. Kapittel 8-15 er hovedkapitlene i denne prosjektrapporten. Her fremlegges forarbeidet til, gjennomføringen av og erfaringene med hovedprosjektet Drop in for Drop ut. I kapittel 16 blir det fremlagt tilbakemeldinger fra noen av pasientene som har vært inkludert i hovedprosjektet i løpet av prosjektperioden. Kapittel 17 er viet oppsummering og konklusjon når det gjelder gjennomført prosjekt. I kapittel 18 gis forskjellige anbefalinger om veien videre for ruspoliklinikken med bakgrunn i de erfaringer vi har gjort gjennom dette prosjektet. Etter avslutning, referanseliste og vedlegg, sluttføres rapporten med et appendiks i kapittel 22, hvor fokus er rettet mot gjennomført behandlingsaktivitet ved ruspoliklinikken og generelt ved DPS Hamar, sett i lys av fastsatte målsettinger i opptrappingsplanen for det psykiske helsevern. I rapporten vil dere se at det under mange av kapittel-overskriftene er noen korte sitater. Dette er tekstmeldinger fra forskjellige pasienter som har vært inkludert i prosjektet. 18

20 INNLEDNING Hei. Beklager, men våkna ikke før langt utpå ettermiddagen på fredag. Var nok helt utslitt etter sprekken jeg hadde. Er d mulig å få ny time i løpet av uka? I helsevesenet anno 2008 kan vi se forholdsvis tydelige tegn på at markedsøkonomien har fått et relativt solid fotfeste. På mange måter kan vi derfor kanskje våge å hevde at helse har blitt butikk. I dette systemet har pasienten også blitt kunde, på samme måte som helsearbeideren også har fått rollen som butikkmedarbeider. Om ulike behandlingsvirksomheter går godt eller dårlig, blir også målt etter hvilken inntjening/avkastning produksjonen til den enkelte enhet gir, mer enn hvilke resultater selve behandlingen medfører. En gjennomført poliklinisk konsultasjon gir penger i kassa, mens en ikke avholdt konsultasjon er et rent inntektstap. Ubenyttede behandlingstimer er i dag en generell utfordring for hele helsesektoren, og problemet er gjeldende innenfor de fleste pasientgrupper. Vi kan høre rapporter om manglende oppmøte ved så vel somatiske poliklinikker ved sykehus, som til behandlingstimer hos psykolog, fastlege, tannlege eller fysioterapeut. At pasienter med et rusproblem kan ha et noe svingende fremmøte til poliklinisk behandling, bør ikke komme som noen stor overraskende. Et dårlig fremmøte vil på sett og vis være et naturlig symptom for den problematikken mange ruspasienter har med seg inn i behandling. Ved siden av aktiv rusing har mange en livssituasjon preget av grunnleggende ustabilitet og manglende struktur, stort innslag av impulsivitet og regelmessige avbrudd. Derfor vil det naturlig nok ofte være andre ting i pasientens hverdag som vil ha førsteprioritet fremfor å møte opp til en timeavtale hos en behandler ved en eller annen ruspoliklinikk. På grunn av dette må vi kanskje regne med et noe dårligere fremmøte ved en ruspoliklinikk sammenliknet med andre polikliniske behandlingstiltak. Men med lange ventelister, stor pågang av pasienter og krav til inntjening/produksjon, kan en løsning på et stadig økende antall ubenyttede behandlingstimer fort bli at man velger å heve terskelen for det som kreves av pasienten for å bli tatt inn i behandling, samtidig som man stiller strengere krav til pasienter som er inne i behandling. Et senario i forhold til en slik utvikling er at ruspoliklinikker rundt omkring i landet i større grad vil gi et behandlingstilbud til friskere og mer oppegående pasienter, da disse pasientene i større grad gir økt produktivitet og bedre inntjening enn det å gi dårligere pasienter et tilbud vil gjøre. 19

Behandlingsaktivitet og fremmøte ved ruspoliklinikken. Delprosjekt: Førstesamtaler Hovedprosjekt: Drop in for Drop ut

Behandlingsaktivitet og fremmøte ved ruspoliklinikken. Delprosjekt: Førstesamtaler Hovedprosjekt: Drop in for Drop ut Kort disposisjon: Litt kort om ruspoliklinikken og bakgrunn for prosjektet Behandlingsaktivitet og fremmøte ved ruspoliklinikken Delprosjekt: Førstesamtaler Hovedprosjekt: Drop in for Drop ut Konklusjoner

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

1 Poliklinisk rusbehandling

1 Poliklinisk rusbehandling 1 Poliklinisk rusbehandling Solfrid E. Lilleeng 1.1 Innledning Poliklinisk rusbehandling tilbys av ruspoliklinikker, rusteam, rusavdelinger og private rustiltak. I dette kapittelet blir volumet av rusbehandling

Detaljer

SINTEF A1159 RAPPORT. Pasienter med rusmiddelmisbruk og samtidige psykiske lidelser i psykisk helsevern for voksne. Solfrid Lilleeng.

SINTEF A1159 RAPPORT. Pasienter med rusmiddelmisbruk og samtidige psykiske lidelser i psykisk helsevern for voksne. Solfrid Lilleeng. SINTEF A1159 RAPPORT Pasienter med og samtidige psykiske lidelser i psykisk helsevern for voksne Solfrid Lilleeng SINTEF Helse Februar 2007 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt...

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette Helse Vest RHF i oppdrag å gjennomføre følgende oppdrag, som en del av grunnlagsarbeidet for utarbeiding av ny Stortingsmelding om den nasjonale ruspolitikken:

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Behandlingstilbud til pasienter i TSB

Behandlingstilbud til pasienter i TSB Heftets tittel: Behandlingstilbud til pasienter i TSB Utgitt: Mars 2011 Bestillingsnummer: IS-1863 ISBN-nr. 978-82-8081-223-0 Utgitt av: Kontakt: Helsedirektoratet Avdeling økonomi og analyse Postadresse:

Detaljer

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter?

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Prosjekt ventetid Samarbeidsprosjekt mellom Kontoret for Fritt sykehusvalg og Sykehuset Østfold Bakgrunn manglende måloppnåelse om ingen langtidsventende pasienter

Detaljer

5.2 Begrensninger og kompletthet i registerbasert personellstatistikk

5.2 Begrensninger og kompletthet i registerbasert personellstatistikk 5 Personell Eva Lassemo 5.1 Innledning Personellsammensetning er et mål på kompetansen i det tverrfaglige spesialiserte behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere. Behandlingstilbudet er under oppbygging

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Velkommen til Enhet for personlighetspsykiatri

Velkommen til Enhet for personlighetspsykiatri INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET: Velkommen til Enhet for personlighetspsykiatri Enhet for personlighetspsykiatri- Gruppepoliklinikk SI Sanderud } DPS Hamar Per august 2013 Enhet for personlighetspsykiatri,

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE Hva er rusbehandling? Rusbehandling er: Tverrfaglig På ulike nivå (nettbasert/poliklinikk/klinikk) Ulik med tanke på behandlingstilnærming (12-trinn

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne 12 Opphold i institusjoner for voksne Anne Mette Bjerkan og Per B. Pedersen Sammendrag Nær halvparten av oppholdene i institusjonene for voksne hadde i 2006 en varighet på inntil åtte dager (47 prosent),

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2390 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 11/2015 Bestillingsnummer: IS-2390 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Samhandlingsteamet i Bærum

Samhandlingsteamet i Bærum Samhandlingsteamet i Bærum En forpliktende samarbeidsmodell mellom Bærum kommune og Bærum DPS Anne-Grethe Skjerve Bærum DPS Hdirs IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9 Rapport IS-2349 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2349 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Incognito klinikk og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Konst Avdelingssjef Erik T. Szabo

Konst Avdelingssjef Erik T. Szabo Avdeling for Rusrelatert psykiatri og avhengighet Har ansvar for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige, jfr. gjeldene lovverk. Avdelingens ens ledelse er lokalisert på Sanderud d i

Detaljer

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN UNGDOMMMERS ERFARINGER MED HJELPEAPPARATET Psykologene Unni Heltne og Atle Dyregrov Bakgrunn Denne undersøkelsen har hatt som målsetting å undersøke ungdommers erfaringer med

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Russeminaret i regi av Komité for helse og sosial i Bergen bystyre 23 februar 2011 Kristian Oppedal Fastlege Fjellsiden-legesenter Ph.d

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Litt om meg Litt om oss Januar Søknad 2012 2009 Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering Spesialist i psykiatri Sosionom / fagkonsulent Sosiolog, Dr.Phil Konst.leder Administrasjonsleder Sekretær

Detaljer

Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad

Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad Det blåser en retningslinjevind over helsenorge. Helsedirektoratet utvikler Nasjonale retningslinjer og veiledere på løpende bånd, som et virkemiddel for å bringe

Detaljer

Hjelpetilbudet: Tilfeldig og lite helhetlig

Hjelpetilbudet: Tilfeldig og lite helhetlig Hjelpetilbudet: Tilfeldig og lite helhetlig Av Sidsel Skotland Det mest slående med dagens tilbud til barn av rusmiddelavhengige foreldre er hvor tilfeldig og lite helhetlig det er bygget opp. Hva slags

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Brevmaler for pasientbrev

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Brevmaler for pasientbrev v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/1433-18 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 02.06.2015 Brevmaler for pasientbrev

Detaljer

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg

Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer. Trude Helen Westerberg Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten av demens- og kreftsykdommer Trude Helen Westerberg RAPPORT Eldre personer med utviklingshemning En nasjonal kartlegging

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 25.09.14 Sak nr: 041/2014 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Fristbrudd og ventetider Bakgrunn for saken Det er et eierkrav at norske sykehus skal øke tilgjengeligheten,

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov Rusforum Nordland 11.februar 2009 Lars Linderoth Overlege ved Nordlandssykehuset HF Førsteamanuensis ved HiBo KRITERIER 1. Alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger basert på prioriteringsforskriften

Detaljer

LAR konferanse 2014. 17. Oktober Spesial sykepleier Jørn Thomas Moksness

LAR konferanse 2014. 17. Oktober Spesial sykepleier Jørn Thomas Moksness 1. Gjennomgang av pasient populasjon 1998-2009 2. Regionale forskjeller? Hva er spesielt med Vest Agder 3. Erfaringer som er gjort av planlagte utskrivelser i LAR Gjennomgangen Artikkel publisert tidsskriftet

Detaljer

Tilbakemelding angående DPS Skien fra fastlege kolleger i Skien, Siljan og Nome:

Tilbakemelding angående DPS Skien fra fastlege kolleger i Skien, Siljan og Nome: Tilbakemelding angående DPS Skien fra fastlege kolleger i Skien, Siljan og Nome: Positive tilbakemeldinger: Det er flott at DPS Skien har begynt å sende ut inntaksnotat til fastlegene. Det oppleves slik

Detaljer

Åshild Vangen. Utviklingsprosjekt. Helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av psykiske helsetjenester. Nasjonalt topplederprogram

Åshild Vangen. Utviklingsprosjekt. Helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av psykiske helsetjenester. Nasjonalt topplederprogram Åshild Vangen Utviklingsprosjekt Helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av psykiske helsetjenester Nasjonalt topplederprogram April 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring Psykiatrisk senter

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

av brukerstyrte plasser

av brukerstyrte plasser Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser Hamar 28.-29.11.12 Bård Bakke Enhetsleder og psykiatrisk i k sykepleier Per Jonas Øglænd Overlege Jæren Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lokalsykehus

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG

KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG RESPEKT

Detaljer

Prosjekt ungdom og rus

Prosjekt ungdom og rus Oslo kommune Helseetaten Prosjekt ungdom og rus Fride Behrentz Færevaag og Tone Eftedal 07.05.13 Bakgrunn for og formål med prosjektet Ønske om å gjøre noe mer enn medisinsk behandling og observasjon etter

Detaljer

Styresak. Stavanger HF - behov for styrking. Bakgrunn: Styret ba i møtet 24. mars 2010 om å få en orientering om status for LAR.

Styresak. Stavanger HF - behov for styrking. Bakgrunn: Styret ba i møtet 24. mars 2010 om å få en orientering om status for LAR. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 29.04.2010 Saksbehandler: Randi Mobæk Saken gjelder: Sak 036/10 O Status for legemiddelassistert behandling (LAR) i Helse Stavanger

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Nordbyhagen 16. mai 2011 Vedr.: Brukerstyrte innleggelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sammendrag og diskusjon av funn

Sammendrag og diskusjon av funn Sammendrag og diskusjon av funn Mål med undersøkelsen Det overordnede målet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge og evaluere tiltak som gjennomføres av henholdsvis fastlegen og det psykiske helsearbeidet

Detaljer

Rusmisbruk, behandling og brukerperspektiv

Rusmisbruk, behandling og brukerperspektiv Rusmisbruk, behandling og brukerperspektiv - en deskriptiv studie av pasienter med rusutløst st psykose Tore Berge Hva handler studien om? Rusmiddelmisbruk før r rusutløst st psykose Rusbehandling før

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser

En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser 2011 En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser I denne rapporten presenterer vi de første funnene fra forskningsprosjektet ROP-Nord. Rapporten handler om sammenhengen

Detaljer

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Helse Nord RHF har inngått ny avtale med Viken senter for psykiatri og sjelesorg gjeldende fra 1.1.2011 til 31.12.2014, med mulighet for

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Registrering av barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre i Bodø kommune

Registrering av barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre i Bodø kommune Registrering av barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre i Bodø kommune Cathrine Hunstad-Ulriksen, kommunepsykolog/fagansvarlig Liv Kristin Olsen, jordmor/prosjektkoordinator Bakgrunn for

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp

Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp Psykisk helse: bruk av strukturert kartlegging og standardisert forløp Erfaringer fra en spesialisert poliklinikk i psykisk helsevern for voksne med utviklingshemmede (PPU) O. Hove 2014 Oddbjørn Hove Psykologspesialist,

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. I brosjyren følger informasjon om de mest sentrale

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom Stiftelsen Fredheim og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører?

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører? Gruppeoppgaver Bårdshaug 28.10.09 Oppgave gruppe 1-4 (områdegruppene): 1. Noen refleksjoner om hva som kjennetegner russituasjonen i området? 2. Hvordan utvikle robuste kommunale tjenester i området? 3.

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Ruth Persen Helse Finnmark HF Lakselv, april 2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Selvmord i psykiatrien. Et graveprosjekt av Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise

Selvmord i psykiatrien. Et graveprosjekt av Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise Selvmord i psykiatrien Et graveprosjekt av Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise http://www.adressa.no/spesial/article9695973.ece STARTEN: GUTTEN PÅ BRUA Vikåsen, mai 2008. Han var bare 12 år, gutten som

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Rusmiddelproblemer. Til pasienter og pårørende. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Rusmiddelproblemer. Til pasienter og pårørende. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Til pasienter og pårørende Rusmiddelproblemer Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Psykisk helsevern Vinderen - Diakonhjemmet Sykehus. 2012. Foto: Stock.xchng. HVA ER RUSMIDDELPROBLEMER? Rusmiddelproblemer

Detaljer

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, i kraft 1.11.2015. Randi Lilletvedt, Juridisk avdeling randli@helse-sorost.no

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, i kraft 1.11.2015. Randi Lilletvedt, Juridisk avdeling randli@helse-sorost.no Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven,

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

Unntatt offentlighet Off.l. 14 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester

Unntatt offentlighet Off.l. 14 BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for psykisk helse og rustjenester Til Styringsgruppen BrukerPlan 2014 Kopi til: Fra: Arbeidsgruppen BrukerPlan 2014 Dato: 07. oktober 2014 Fagnotat Saksnr.:

Detaljer

Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB. Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm

Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB. Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm Forståelse av akuttbegrepet Fra opptrappingsplan: Alle rusmiddelavhengige skal møtes med et utgangspunkt

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet :

Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : 1 Levanger 110403 Status Rapport Rus - Forprosjektet : Rapporten tar utgangspunkt i forstudiets syv punkter i mandatet : Punkt 1: Utrede en felles strategi for forebygging mot rus i de fire kommunene.

Detaljer

Avtalespesialistenes virksomhet i Helse Nord

Avtalespesialistenes virksomhet i Helse Nord Avtalespesialistenes virksomhet i Helse Nord innen psykisk helsevern DPS konferanse Tromsø 29.10.09 Lasse Djerv Lasse Djerv 1 Lasse Djerv 2 ST. MELDING 25 (1996-97): ÅPENHET OG HELHET Om psykiske lidelser

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til:

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til: BrukerPlan er et gratis dataverktøy som kartlegger rusmisbruk i kommunen. Resultatene kan danne grunnlag for folkehelseplan, rusplan og individuell plan, men er i seg selv ikke et direkte planverktøy.

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Estimering av antall individer som ble behandlet i psykisk helsevern for voksne i 2005.

Estimering av antall individer som ble behandlet i psykisk helsevern for voksne i 2005. SINTEF A1198 RAPPORT Estimering av antall individer som ble behandlet i psykisk helsevern for voksne i 2005. Tjenestetilbudet til individer fra episodedata til individdata innen psykisk helsevern Helge

Detaljer

Regional fagkonferanse Habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst 17 og 18.03.14

Regional fagkonferanse Habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst 17 og 18.03.14 Regional fagkonferanse Habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst 17 og 18.03.14 Ann Kristin Jordan Konsulent helsesekretær Habiliteringsavdelingen Unn-HF Føles det slik noen ganger???? Lyse

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister IS-8/2009 Ventetider og pasientrettigheter 2008 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2008 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-8/2009 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 SARK-456-201000063-36

Byrådssak /11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 SARK-456-201000063-36 Dato: 26. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 RUTJ SARK-456-201000063-36 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016.

Detaljer

Kjappe prosesser. Alvorets time. LAR Helse Bergen fra unnfangelse til dagen i dag, og om tider som skal komme. Organisering LAR, Helse Bergen

Kjappe prosesser. Alvorets time. LAR Helse Bergen fra unnfangelse til dagen i dag, og om tider som skal komme. Organisering LAR, Helse Bergen LAR Helse Bergen fra unnfangelse til dagen i dag, og om tider som skal komme. Av Christian Ohldieck, Overlege og Seksjonsleder LAR Kjappe prosesser Des 2009: Helse Vest beslutter at Helse Bergen skal vurdere

Detaljer

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014 Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland PasOpp rapport Nr 7-2014 Nasjonalt

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer