Drop inn for Drop ut, en undersøkelse av fremmøte til poliklinisk rusbehandling.(rapport fra et prosjekt ved DPS Hamar, poliklinikk rus).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drop inn for Drop ut, en undersøkelse av fremmøte til poliklinisk rusbehandling.(rapport fra et prosjekt ved DPS Hamar, poliklinikk rus)."

Transkript

1

2 Rapportens tittel: Drop inn for Drop ut, en undersøkelse av fremmøte til poliklinisk rusbehandling.(rapport fra et prosjekt ved DPS Hamar, poliklinikk rus). Utgitt: Mai 2008 Utgitt av: Kontakt: Sykehuset Innlandet Divisjon: Psykisk helse Avdeling: DPS Hamar, poliklinikk rus Ansvarlig: Thomas Kulbrandstad Thomas Kulbrandstad Telefon: e-post: Lise Andreasdatter Granum Telefon: e-post: Postadresse: Besøksadresse: Elektronisk tilgjengelighet: Layout bistand: Forside foto: Trykking: DPS Hamar, poliklinikk rus, Skolegata 32, 2318, Hamar DPS Hamar, poliklinikk rus, Strandgata 61, 2317, Hamar Klaus Jøran Tollan / Knut Arne Gravingen Ukjent Rosenberg kopi ISBN

3

4 FORORD Tilrettelegging av behandlingstilbud for spesielle pasientgrupper innen helsevesenet er ingen ny oppfinnelse. Det er utenkelig med en holdning som går ut på at det er rullestolbrukeren selv som ene og alene har ansvaret for å møte til et behandlingstilbud han eller hun er innkalt til, når dette behandlingstilbudet ligger i 4.etasje i en bygning uten heis. I et slikt tilfelle tilrettelegges tilbudet ut fra denne pasientens individuelle behov. Like naturlig vil det være å bestille tolk til en behandlingssamtale med en døv pasient. I det polikliniske behandlingsapparatet rettet mot personer med et rusproblem kan det også tenkes at noen pasienter eller pasientgrupper vil ha behov for å få tilrettelagt deler av behandlingstilbudet bedre enn tilfellet er i dag. Når fraværet til planlagte polikliniske behandlingsaktiviteter innen enkelte pasientgrupper er så høyt som prosent, kan dette tolkes som et relativt kraftig signal om behov for en bedre tilrettelegging. Denne rapporten omhandler forskjellige måter poliklinisk rusbehandling kan organiseres på og tilrettelegges bedre overfor en pasientgruppe som tradisjonelt har stort fravær. Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose takkes for å ha bidratt med prosjektmidler. En stor takk går til Lise Andreasdatter Granum, som sammen med undertegnede har stått for gjennomføringen av hovedprosjektet. Dette er vårt prosjekt Lise! En spesiell takk rettes også til enhetsleder ved ruspoliklinikken, Marianne Gade Larsen, som fra første dag har stilt seg bak prosjektet og bidratt til å legge forholdene til rette for en smidig gjennomføring. Medlemmene i prosjektets referansegruppe skal også takkes for viktige innspill gjennom en lang prosjektperiode. I den sammenheng går en særskilt takk til Kjell Bakken ved Østnorsk kompetansesenter for rusrelaterte spørsmål for god veiledning underveis i prosessen. Takk også til alle pasienter som har vært med i prosjektet. Uten dere,.. ikke noe prosjektet. Endelig skal også Helsedirektoratet ved Østnorsk kompetansesenter for rus og avhengighetsspørsmål takkes for økonomisk støtte til trykking av denne rapporten. Helt til slutt skal alle medarbeiderne ved ruspoliklinikken takkes for å ha bidratt med ulike kartleggingsoppgaver gjennom prosjektperioden og ikke minst for å ha latt seg blottlegge for å gi et innblikk i hvordan hverdagen ved en ruspoliklinikk faktisk er. Hamar, 30.april 2008 Thomas Kulbrandstad, fagkonsulent, DPS Hamar poliklinikk rus 3

5 4

6 INNHOLD FORORD... 3 FIGURLISTE SAMMENDRAG Gjennomførte interne kartleggingsundersøkelser Ruspoliklinikkens pasientgruppe Behandlingsvirksomheten ved ruspoliklinikken Fremmøte til behandling ved ruspoliklinikken Delprosjektet: fremmøte til førstegangssamtaler Hovedprosjektet: Drop in for Drop ut Konklusjon OPPBYGNING AV RAPPORTEN INNLEDNING Kort innledning om prosjektet Referansegruppe MATERIALE OG METODE Utvalg Forundersøkelse Re kartleggingsundersøkelsen Førstesamtaler Hovedprosjektet INFORMASJON OM RUSPOLIKLINIKKEN VED DPS HAMAR RUSPOLIKLINIKKENS PASIENTGRUPPE Kjønns -og alderssammensetning Kommunetilhørighet Endringer Rusmiddelprofil Rusmiddelprofil i pasientgruppen Bruk av rusmidler, sett i forhold til pasientens kommunetilhørighet Økonomisk status Samlivsstatus Behandlingserfaring Tid i aktiv behandling Psykiske lidelser

7 4 BEHANDLINGSAKTIVITET VED RUSPOLIKLINIKKEN Forskjellige typer behandlingsaktiviteter ved ruspoliklinikken Individsamtaler ved ruspoliklinikken Gruppesamtaler Samarbeidsmøter Hjemmebesøk Institusjonsbesøk Individualsamtaler, annet sted Pårørendesamtaler, komparentsamtaler, parsamtaler, familiesamtaler Individualsamtaler med ledsager til stede Utadrettet virksomhet Behandlingsaktivitet ved ruspoliklinikken Aktivitetsfrekvens i forhold til kjønn, alder og rusmiddel FREMMØTE Brutto fremmøte Netto fremmøte Fremmøte i forhold til alder og hovedrusmiddel Fremmøte i forhold til ulike aktivitetstyper Fremmøte til ulike aktiviteter sett i forhold til alder og hovedrusmiddel Fremmøte til individualsamtaler, sett i forhold til hovedrusmiddel og alder DEFINERING AV STABILE OG USTABILE PASIENTER I FORHOLD TIL FREMMØTE TIL POLIKLINISK RUSBEHANDLING Andel stabile/ustabile pasienter vedrørende fremmøte, sett i forhold til alder og hovedrusmiddel Andre materielle faktorer som synes å ha innvirkning på fremmøte Tid i behandling Økonomisk situasjon: DELPROSJEKT: FØRSTESAMTALER VED OPPSTART BEHANDLING Innledning Presentasjon av utvalget Kjønn, alder og rusmiddel Fristbrudd Sted for gjennomføring av samtalen Kontakt med pasienten i forkant av planlagt samtale Fremmøte Fremmøte sett i forhold til kontakt i forkant

8 8 HOVEDPROSJEKT: DROP IN FOR DROP UT BAKGRUNN OG INTENSJON Innledning Prosjektbeskrivelse Målsettinger for prosjektet: Drop in for Drop ut Fremskaffe kunnskap Bedre fremmøte / Vil, men får det ikke til Utprøving av alternative tiltak Hvordan bedre fremmøte? Tilgjengelighetsmessige tiltak Øke bruken av mobiltelefon og tekstmeldinger i behandlingssammenheng Endre rutinene vedrørende oppstart behandling Gi tilbud om å få tilsendt påminning om avtaler Kveldspoliklinikk Forfølge ustabiliteten/fraværet hvis den skulle oppstå Oppsøkende/ambulante tiltak Hjemmebesøk Avholde samtaler nærmere pasientens bosted / andre steder HOVEDPROSJEKT: DROP IN FOR DROP UT REKRUTTERING/INKLUDERING AV PASIENTER Antall Dobbeltdiagnose Kommunetilhørighet Utvelgelse/inkludering Gamle pasienter Behandlingsvirksomhet ved siden av prosjektet HOVEDPROSJEKT: DROP IN FOR DROP UT BEHANDLINGSAKTIVITET Behandlingsaktivitet sett i forhold til konkret behandler Kontakt-oppnåelse med pasientene i forkant av planlagt aktivitet HOVEDPROSJEKT: DROP IN FOR DROP UT FREMMØTE Det generelle fremmøte i prosjektet Behandlers handling ved ikke møtt Fremmøte ut fra eventuell kontakt i forkant av planlagt aktivitet Fremmøte til forskjellige behandlingsaktiviteter

9 12 HOVEDPROSJEKT: DROP IN FOR DROP UT INFORMASJON OM/PRESENTASJON AV PROSJEKT-PASIENTENE OG DEN BEHANDLINGSAKTIVITET SOM ER PLANLAGT OVENFOR DISSE Informasjon om tabellen HOVEDPROSJEKT: DROP IN FOR DROP UT ERFARINGER GJORT GJENNOM PROSJEKTPERIODEN Ulike misbruksmønster Om pasientene og beh.forløpene med utgangspunkt i misbruksmønster Misbrukskategori Misbrukskategori Kort omtale av pasientenes misbruksmønster og behandlingsforløp, sett i forhold til hvilken behandler de har vært tilknyttet gjennom prosjektet Behandler Behandler Vesentlige forskjeller mellom behandlerne i prosjektet HOVEDPROSJEKT: DROP IN FOR DROP UT GJENNOMGANG AV METODER I PROSJEKTET De tilgjengelighetsmessige tiltakene Oppstart av nye behandlingsforløp Bruk av mobiltelefon/tekstmelding, inkludert påminning via SMS Praktisk gjennomføring Relasjonsbygging Påminning via sms Tekstmeldinger og personvern Kveldspoliklinikk Drop in - ad hoc-avtaler Oppsøkende og ambulante tiltak Hjemmebesøk Etiske betraktinger om hjemmebesøk som metode Hjemmebesøk og sikkerhet Mulige kjøreregler for bruk av hjemmebesøk Samtaler nærmere pasientens bosted eller andre steder Erfaringer med utprøvde metoder Forfølge ustabiliteten hvis den skulle oppstå Mer aktiv bruk av ambulant arbeidsmetodikk

10 15 HOVEDPROSJEKT: DROP IN FOR DROP UT ENDRINGER HOS PASIENTENE I PROSJEKTET TILBAKEMELDINGER FRA PROSJEKT-PASIENTER OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Sentrale funn i kartleggingsundersøkelsene Delprosjekt: Førstesamtaler ved oppstart av behandlingen Hovedprosjekt: Drop in for Drop ut Generell oppsummering ANBEFALINGER Innkalling Sted for gjennomføring av førstesamtaler Generell bruk av mobiltelefon og tekstmeldinger Ambulant metodikk Veiledning i arbeidsmetodikk Transportmidler Refusjon i forhold til reell tidsbruk Ventelistepasienter Behandlingstilbud på ettermiddag eller kveld Fristbrudd Egenandeler Utvikle nye behandlingstilbud Kartlegging AVSLUTNING REFERANSELISTE VEDLEGGSOVERSIKT APPENDIKS Produksjonstall på behandlernivå, vedrørende behandlingsaktivitet ved ruspoliklinikken Aktivitetstall for DPS Hamar, høst Konsultasjoner pr behandlerstilling

11 FIGURLISTE Kapittel 3: Ruspoliklinikkens pasientgruppe (side 29-45) Figur 1: Prosentvis kjønnsfordeling av pasientene i ruspoliklinikken. Individnivå. N = 486 Figur 2: Prosentvis alderssammensetning av pasientgruppen ved ruspoliklinikken. Individnivå. N = 486 Figur 3: Alderssammensetning blant pasienter i forskjellige rustiltak: NKS, ruspoliklinkkene ved DPS`ene Grorud, Jessheim og Hamar. N= Figur 4: Prosentvis kjønnsandel innenfor ulike aldersgrupper ved ruspoliklinikken. Individnivå. N = Figur 5: Prosentvis andel vedrørende kommunetilhørighet blant pasienter ved ruspoliklinikken, ved kartleggingsundersøkelser 2005 og Individnivå. N= 485 Figur 6: Rusmiddelprofil i pasientgruppen. Prosentfordeling. N = 486. Antall pasienter i parentes. Figur 7: Hovedrusmiddel sett i forhold til alder over/under 40.år. Prosentvis fordeling på individnivå. N= 486 Figur 8: Kjønnsandel innenfor spesifikt rusmiddel, blant pasientene i ruspoliklinikken. Individnivå. Prosentfordeling. N = Figur 9: Rusmiddelprofil, nasjonalt klientkartleggingsskjema for Prosentvis fordeling på aktivitetsnivå. N = Rusmiddelprofil blant ruspoliklinikkens pasienter Prosentvis fordeling på individnivå. N =486 Figur 10: Prosentvis fordeling av pasientens bruk av rusmidler, sett i forhold til kommunetilhørighet. Individnivå. N = 485. Antall pasienter vises under kommunenavnet. Figur 11: Prosentvis fordeling vedrørende økonomisk status blant pasientene i utvalget, sett i forhold til alder. N= Figur 12: Prosentvis andel pasienter som bor alene. Individnivå. N = 455 Figur 13: Hvor lenge pasientene har vært i aktiv behandling under inneværende behandlingsforløp. Prosentvis andel. Individnivå. N = 482 Kapittel 4: Behandlingsaktivitet (side 46-54) Figur 14: Prosentvis fordeling av polikliniske aktiviteter ved ruspoliklinikken, samlede tall fra kartlegging 2005 og Aktivitetsnivå. N = 2314 Figur 15: Prosentvis andel planlagte polikliniske aktiviteter, innenfor ulike pasientgrupper /pasientkategorier, samlede tall fra kartlegging 2005 og Aktivitetsnivå. N = Figur 16: Prosentvis andel planlagt utadrettet virksomhet ved ruspoliklinikken, samlede tall fra kartlegging 2005 og Aktivitetsnivå. N = 2314 Figur 17: Prosentvis sammenligning av andel pasienter innenfor ulike pasientgrupper og hvilken andel de samme pasientgruppene har i forhold til antallet planlagte aktiviteter. Kartleggingsundersøkelse 2005 og 2007, samlede tall. N =

12 Kapittel 5: Fremmøte (side 55-65) Figur 18: Prosentvist fremmøte til planlagte aktiviteter ved ruspoliklinikken. Kartleggingsundersøkelse 2005 og Samlede tall. Aktivitetsnivå. N = 2314 Figur 19: Prosentvist fremmøte til planlagte aktiviteter ved ruspoliklinikken. Kartleggingsundersøkelse 2005 og Samlede tall. Aktivitetsnivå. N = 2249 Figur 20: Prosentvist fremmøte til planlagte aktiviteter ved ruspoliklinikken, sett i forhold til alder og hovedrusmiddel. Kartleggingsundersøkelse 2005 og Samlede tall. Aktivitetsnivå. N = Figur 21: Prosentvist fremmøte til planlagte aktiviteter ved ruspoliklinikken, sett i forhold til alder og hovedrusmiddel. Kartleggingsundersøkelse 2005 og Samlede tall. Aktivitetsnivå. N = 2178 Figur 22: Prosentvist fremmøte til ulike polikliniske aktiviteter ved ruspoliklinikken. Kartleggingsundersøkelse 2005 og Samlede tall. Aktivitetsnivå. N = Figur 23: Prosentvist fremmøte til ulike aktivitetstyper, sett i forhold til alder og rusmiddel. Aktivitetsnivå. N (alder) = N (rusmiddel) = Figur 24: Prosentvis fremmøte til individualsamtaler ved ruspoliklinikken høsten 05-07, sett i forhold til konkret rusmiddel for pasienter under 40.år. Aktivitetsnivå. N = 722. Antall planlagte avtaler i parentes. Kapittel 6: Stabile og ustabile pasienter (side 66-70) Figur 25: Prosentvis andel stabile / ustabile pasienter vedrørende fremmøte til poliklinisk rusbehandling, sett i forhold til alder og type rusmiddel. Individnivå. N= Figur 26: Prosentvis andel stabile pasienter, i forhold til tid i behandling. Totaltall og i forhold til rusdiagnose. N = 298 (totaltall). N =285 (rusdiagnose). Antall pasienter angitt med små tall. Figur 27: Prosentvis andel stabile/ustabile pasienter, i forhold til økonomisk situasjon. Individnivå. N = Kapittel 7: Førstesamtaler (side 71-80) Figur 28: Eventuell kontaktoppnåelse med pasienten i forkant av planlagt førstesamtale. Prosent. Aktivitetsnivå. N = 256 Figur 29: På hvilken måte det er forsøkt å oppnå kontakt med pasienten i forkant av førstesamtalen. Prosent. Aktivitetsnivå. N = 256 Figur 30: Samlet fremmøte til førstesamtaler på aktivitetsnivå. Prosent. N =251 Figur 31: Fremmøte til førstesamtaler, sett ut ifra om det har vært kontakt mellom behandler og pasient i forkant av planlagt samtale eller ikke. Aktivitetsnivå. Prosent. N = Figur 32: Fremmøte til førstesamtaler, sett ut ifra om det har vært kontakt mellom behandler og pasient i forkant av planlagt samtale eller ikke. Ulike pasientgrupper. Aktivitetsnivå. Prosent. N = 93-75, 46-37, 84-81, 55-31, 63-31, 72-70, 83-62,

13 Kapittel 10: Behandlingsaktivitet i prosjektet (side 91-94) Figur 33: Planlagt behandlingsaktivitet ved prosjekt Drop in for Drop ut gjennom prosjektperioden , sammenlignet med ordinær planlagt behandlingsaktivitet ved ruspoliklinikken. Aktivitetsnivå. Prosent. N = Figur 34: Planlagt behandlingsaktivitet ved prosjekt Drop in for Drop ut, gjennom prosjektperioden , sett i forhold til konkret behandler. Aktivitetsnivå. Prosent. N = Figur 35: Grad av kontakt med pasientene i forkant av planlagt poliklinisk aktivitet. Aktivitetsnivå. Prosent. N = 817 Kapittel 11: Fremmøte i prosjektet (side ) Figur 36: Netto fremmøte til planlagte behandlingsavtaler i prosjekt Dropp in for Dropp ut (ekskl aktiviteter som behandler selv har avbestilt). Aktivitetsnivå. Prosent. N = 792 Figur 37: Behandlers handlingsmåte rundt planlagte polikliniske aktiviteter som pasienten ikke møter til, og hvor pasienten heller ikke har gitt noen beskjed om dette i forkant. Aktivitetsnivå. Prosent. N = 129 Figur 38: Netto fremmøte, ut fra eventuell kontakt i forkant av planlagt aktivitet. Aktivitetsnivå. Prosent. N = Figur 39: Fremmøte til ulike planlagte behandlingsaktiviteter i hovedprosjektet. Aktivitetsnivå. Prosent. N = Kapittel 12: Prosjektpasientene (side ) Figur 40: Pasienter som har vært tilknyttet behandler 1 gjennom prosjekt: Dropp inn for Dropp ut i løpet av prosjektperioden: Figur 41: Pasienter som har vært tilknyttet behandler 2, gjennom prosjekt: Dropp inn for Dropp ut i løpet av prosjektperioden: Kapittel 13: Erfaringer gjennom prosjektperioden (side ) Figur 42: Detaljert informasjon om prosjektpasientene på gruppenivå, vedrørende misbruksmønster, avsluttede behandlingsforløp, institusjonsprosesser, grad av stabilitet i fremmøte, samt planlagt aktivitet utenfor ruspoliklinikken. Antall. Appendiks (side ) Figur 43: Aktivitetstall DPS Hamar, for perioden (65 virkedager). N = Figur 44: Beregning av planlagte/gjennomførte konsultasjoner pr behandler, pr virkedag ved ruspoliklinikken. Aktivitetstall hentet fra kartleggingsundersøkelse over 65 virkedager,

14 13

15 Hei. Har d ikke så bra, vil vel helst bare dø-men d er vel ikke akkurat den beste løsningen. Sliter med at jeg ikke har noen å prate med som kan gi meg råd om hva jeg skal gjøre. Er hos. Men kan ikke prate med han fordi da kjører jeg hode hans el han blir deprimert og da blir det som regel bråk. Jeg vet jeg må gjøre noe fort, men vet ikke hva.. har ikke godt av å være her i hvert fall for mange dager jeg knekker mer sammen fordi jeg sliter. Er ikke lov d her, i hvert fall ikke prate om det el gråte. Og så er det trafikk på døra el telf som ringer døgnet rundt. Men jeg klarer ikke å reise fra.. selv om det er det jeg vil har ikke penger eller bil eller noen plass å gjøre av meg.. Gjør alt for ikke å grine. Føler jeg ikke har noen lengre.står fast. Skjønner at det kommer til å være sånn til jeg dør av et eller anna. Ingen kr, tør ikke prate pga telf, ingen sted å bo, ikke tilgang til nett, ingen bil så jeg kommer no sted og mye krangling og ingen forståelse fra.. Vet ikke hva jeg kan gjøre jeg, vil bare vekk. Ikke har jeg medisiner heller (Sms fra en pasient som var inkludert i prosjektet) 14

16 SAMMENDRAG I desember 2005 ble ruspoliklinikken ved DPS Hamar tildelt prosjektmidler fra Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose ved Sykehuset Innlandet. Prosjektet som skulle gjennomføres, fikk navnet Drop in for Drop ut. Formålet med prosjektet var å skaffe generell kunnskap om fremmøtet til poliklinisk rusbehandling, samt å iverksette ulike tiltak ovenfor pasienter og pasientgrupper med stort fravær til slik behandling. Gjennom prosjektet ønsket vi å skaffe oss erfaringer om forskjellige måter man kan tilrettelegge poliklinisk rusbehandling på, slik at flere pasienter kan få et mer tilpasset behandlingstilbud. Gjennom prosjektet ønsket vi også å se om en slik tilrettelegging kunne føre til et bedre og mer stabilt fremmøte hos en pasientgruppe med et tradisjonelt høyt fravær til poliklinisk rusbehandling. Gjennomførte interne kartleggingsundersøkelser I forbindelse med prosjektet gjennomførte vi to forholdsvis omfattende kartleggingsundersøkelser internt ved ruspoliklinikken. Formålet var å skaffe oss mer detaljert informasjon om hvordan pasientgruppen vår var sammensatt, hvordan ulike behandlingsaktiviteter fordelte seg, og hvorvidt fremmøtet til disse aktivitetene fordelte seg forskjellig mellom ulike pasientgrupper. Gjennom kartleggingsperiodene, hver over tre måneder (høsten 2005 og høsten 2007), ble all behandlingsaktivitet registrert overfor alle pasientene som i denne perioden hadde et tilbud om behandling ved ruspoliklinikken. Disse undersøkelsene ga oss detaljerte opplysninger om nesten 500 enkeltpasienter og over 2300 polikliniske aktiviteter som var planlagt overfor disse pasientene. Informasjonen fra kartleggingen ble også brukt som et utgangspunkt for å velge hvilken konkret målgruppe prosjektet skulle rettes inn mot, samtidig som data fra undersøkelsene dannet et referansegrunnlag å måle utprøvde tiltak i prosjektet opp mot. Ruspoliklinikkens pasientgruppe Over 60 prosent av pasientene ved ruspoliklinikken er menn, og en like stor prosentandel av pasientene er under 40 år. Et stort flertall av pasientene har en trygdeytelse som hovedinntektskilde, og 70 prosent har tidligere mottatt behandling for et rusproblem og/eller psykisk lidelse. Nesten halvparten av pasientene har en avhengighet/misbruk til narkotiske rusmidler, og 90 prosent av disse er under 40 år. Av de rundt 30 prosent av pasientene som har alkohol som hovedrusmiddel, er mer enn 70 prosent over 40 år. 8 av 10 pasienter er bosatt i de fire befolkningsmessige største kommunene innen ruspoliklinikkens nedslagsfelt. 15

17 Behandlingsvirksomheten ved ruspoliklinikken Individualsamtaler på den enkelte behandlers kontor er den suverent vanligste behandlingsaktiviteten ved ruspoliklinikken. Nesten 75 prosent av den samlede behandlingsvirksomheten blir planlagt avholdt på denne måten. Gruppesamtaler har en andel på 15 prosent, mens andelen samarbeidsmøter utgjør rundt 5 prosent. I kartleggingsperiodene var mengden behandlingsaktiviteter som ble planlagt avholdt utenfor ruspoliklinikkens egne lokaler, relativt liten. Fremmøte til behandling ved ruspoliklinikken Det samlede fremmøtet til planlagte behandlingsaktiviteter ved ruspoliklinikken er 70 prosent. Pasienter uten rusdiagnose, pasienter med alkohol som hovedrusmiddel og pasienter over 40 år, er generelt sett mer stabile i sitt fremmøte enn pasienter med stoff/lar-diagnose og pasienter under 40 år. Individualsamtaler planlagt avholdt i ruspoliklinikkens egne lokaler er den behandlingsaktiviteten med det isolert sett laveste fremmøte. Pasienter under 40 år som bruker narkotiske rusmidler eller som er i LAR-tiltak, har et fremmøte på under 55 prosent til slik behandlingsaktivitet. Gruppesamtaler har et generelt fremmøte på over 75 prosent, mens fremmøtet til samarbeidsmøter og generelle behandlingsaktiviteter planlagt avholdt utenfor ruspoliklinikken ligger på 80 prosent eller høyere innen alle pasientgrupper. Delprosjektet: fremmøte til førstegangssamtaler Kartleggingsundersøkelsene viste at den første samtalen en pasient blir innkalt til ved oppstarten av et nytt behandlingsforløp, er svært sårbar når det gjelder fremmøte. Av den grunn ble slike samtaler skilt ut som et eget delprosjekt i prosjektet. Alle behandlere ved ruspoliklinikken registrerte fremmøtet til slike samtaletyper gjennom en periode på ett år ( ). Et sentralt moment i delprosjektet var at behandler i større grad enn tidligere skulle forsøke å oppnå kontakt med pasienten i forkant av den første samtalen. Formålet med dette var bedre å kunne tilrettelegge oppstarten av behandlingen ut fra pasienters ulike behov. Over 250 førstesamtaler ble kartlagt. Behandler hadde greid å oppnå kontakt med pasienten på forhånd i rundt halvparten av de registrerte samtalene. Over 70 prosent av disse samtalene ble gjennomført som planlagt. Fremmøtet til førstesamtaler hvor pasienten kun hadde blitt innkalt via korrespondanse, var under 50 prosent. Tendensen med et betydelig bedre fremmøte ved samtaler hvor det i forkant av samtalen har vært kontakt mellom pasient og behandler, gjaldt alle pasientgruppene ved ruspoliklinikken. 16

18 Hovedprosjektet: Drop in for Drop ut Hovedprosjektet ble rettet inn mot gruppen pasienter under 40 år, som brukte narkotiske rusmidler eller som var i LAR-tiltak. Gjennom våre kartleggingsundersøkelser hadde denne pasientgruppen utpekt seg som den mest ustabile når det gjaldt fremmøte til poliklinisk rusbehandling. Gjennom prosjektperioden, var intensjonen å prøve ut forskjellige tiltak overfor et utvalg pasienter fra denne pasientgruppen med den hensikt å tilrettelegge behandlingen bedre. Hypotesen var at en slik tilrettelegging trolig ville bedre det generelle fremmøtet til denne pasientgruppen. To behandlere har vært tilknyttet hovedprosjektet og til sammen 38 pasienter har vært inkludert gjennom prosjektperioden. Tiltak som har blitt utprøvd, er å sende pasienter påminning om avtaler via tekstmeldinger, forsøke å holde en viss kontakt med pasientene mellom de formelle behandlingsavtalene, gjennomføre flere behandlingsavtaler utenfor våre egne kontor (hjemme hos pasientene eller på andre steder), samt å gi tilbud om å avholde behandlingssamtaler på ettermiddag eller kveldstid. Totalt har vi kartlagt over 800 planlagte polikliniske aktiviteter overfor de inkluderte pasientene. Gjennom prosjektet har andelen behandlingsaktiviteter som blir planlagt avholdt utenfor ruspoliklinikkens egne lokaler, økt betraktelig. I over halvparten av de 800 planlagte aktivitetene har det i tillegg vært kontakt mellom pasient og behandler i forkant av avtalen. Disse faktorene har sannsynligvis vært betydningsfulle for at det generelle fremmøtet til prosjektpasientene synlig har bedret seg sammenlignet med fremmøtet som denne pasientgruppen hadde i kartleggingsundersøkelsene. Konklusjon Gjennom prosjektet har vi erfart at en relativt stor andel pasienter synes å ha store problemer med å nyttiggjøre seg tradisjonell kontorbasert poliklinisk rusbehandling. Overfor mange av disse pasientene kan man gjennom relativt enkle tilrettelagte tiltak og metoder sannsynligvis bedre deres fremmøte til poliklinisk rusbehandling. 17

19 OPPBYGNING AV RAPPORTEN I kapittel 1 blir det redegjort for metode og utvalgsmessige forhold knyttet til gjennomførte kartleggingsundersøkelser i forbindelse med prosjektet. I kapittel 2 og 3 gis en kort presentasjon av ruspoliklinikken ved DPS Hamar, samt en lengre beskrivelse av ruspoliklinikkens pasientgruppe og hvordan denne er sammensatt. Kapittel 4 er viet en beskrivelse av ulike typer behandlingsaktivitet som tilbys ved ruspoliklinikken Kapittel 5 og 6 omhandler fremmøte til planlagte behandlingsaktiviteter ved ruspoliklinikken, slik dette var ved de to gjennomførte kartleggingsundersøkelsene høsten 2005 og høsten Fokus i kapittel 7 er førstesamtaler ved oppstart av behandling, som har blitt utskilt som et eget delprosjekt gjennom prosjektperioden. Kapittel 8-15 er hovedkapitlene i denne prosjektrapporten. Her fremlegges forarbeidet til, gjennomføringen av og erfaringene med hovedprosjektet Drop in for Drop ut. I kapittel 16 blir det fremlagt tilbakemeldinger fra noen av pasientene som har vært inkludert i hovedprosjektet i løpet av prosjektperioden. Kapittel 17 er viet oppsummering og konklusjon når det gjelder gjennomført prosjekt. I kapittel 18 gis forskjellige anbefalinger om veien videre for ruspoliklinikken med bakgrunn i de erfaringer vi har gjort gjennom dette prosjektet. Etter avslutning, referanseliste og vedlegg, sluttføres rapporten med et appendiks i kapittel 22, hvor fokus er rettet mot gjennomført behandlingsaktivitet ved ruspoliklinikken og generelt ved DPS Hamar, sett i lys av fastsatte målsettinger i opptrappingsplanen for det psykiske helsevern. I rapporten vil dere se at det under mange av kapittel-overskriftene er noen korte sitater. Dette er tekstmeldinger fra forskjellige pasienter som har vært inkludert i prosjektet. 18

20 INNLEDNING Hei. Beklager, men våkna ikke før langt utpå ettermiddagen på fredag. Var nok helt utslitt etter sprekken jeg hadde. Er d mulig å få ny time i løpet av uka? I helsevesenet anno 2008 kan vi se forholdsvis tydelige tegn på at markedsøkonomien har fått et relativt solid fotfeste. På mange måter kan vi derfor kanskje våge å hevde at helse har blitt butikk. I dette systemet har pasienten også blitt kunde, på samme måte som helsearbeideren også har fått rollen som butikkmedarbeider. Om ulike behandlingsvirksomheter går godt eller dårlig, blir også målt etter hvilken inntjening/avkastning produksjonen til den enkelte enhet gir, mer enn hvilke resultater selve behandlingen medfører. En gjennomført poliklinisk konsultasjon gir penger i kassa, mens en ikke avholdt konsultasjon er et rent inntektstap. Ubenyttede behandlingstimer er i dag en generell utfordring for hele helsesektoren, og problemet er gjeldende innenfor de fleste pasientgrupper. Vi kan høre rapporter om manglende oppmøte ved så vel somatiske poliklinikker ved sykehus, som til behandlingstimer hos psykolog, fastlege, tannlege eller fysioterapeut. At pasienter med et rusproblem kan ha et noe svingende fremmøte til poliklinisk behandling, bør ikke komme som noen stor overraskende. Et dårlig fremmøte vil på sett og vis være et naturlig symptom for den problematikken mange ruspasienter har med seg inn i behandling. Ved siden av aktiv rusing har mange en livssituasjon preget av grunnleggende ustabilitet og manglende struktur, stort innslag av impulsivitet og regelmessige avbrudd. Derfor vil det naturlig nok ofte være andre ting i pasientens hverdag som vil ha førsteprioritet fremfor å møte opp til en timeavtale hos en behandler ved en eller annen ruspoliklinikk. På grunn av dette må vi kanskje regne med et noe dårligere fremmøte ved en ruspoliklinikk sammenliknet med andre polikliniske behandlingstiltak. Men med lange ventelister, stor pågang av pasienter og krav til inntjening/produksjon, kan en løsning på et stadig økende antall ubenyttede behandlingstimer fort bli at man velger å heve terskelen for det som kreves av pasienten for å bli tatt inn i behandling, samtidig som man stiller strengere krav til pasienter som er inne i behandling. Et senario i forhold til en slik utvikling er at ruspoliklinikker rundt omkring i landet i større grad vil gi et behandlingstilbud til friskere og mer oppegående pasienter, da disse pasientene i større grad gir økt produktivitet og bedre inntjening enn det å gi dårligere pasienter et tilbud vil gjøre. 19

Behandlingsaktivitet og fremmøte ved ruspoliklinikken. Delprosjekt: Førstesamtaler Hovedprosjekt: Drop in for Drop ut

Behandlingsaktivitet og fremmøte ved ruspoliklinikken. Delprosjekt: Førstesamtaler Hovedprosjekt: Drop in for Drop ut Kort disposisjon: Litt kort om ruspoliklinikken og bakgrunn for prosjektet Behandlingsaktivitet og fremmøte ved ruspoliklinikken Delprosjekt: Førstesamtaler Hovedprosjekt: Drop in for Drop ut Konklusjoner

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

1 Poliklinisk rusbehandling

1 Poliklinisk rusbehandling 1 Poliklinisk rusbehandling Solfrid E. Lilleeng 1.1 Innledning Poliklinisk rusbehandling tilbys av ruspoliklinikker, rusteam, rusavdelinger og private rustiltak. I dette kapittelet blir volumet av rusbehandling

Detaljer

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 0/2017 Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 201 Analysenotat /2017 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet

Detaljer

9 Poliklinisk rusbehandling

9 Poliklinisk rusbehandling 9 Poliklinisk rusbehandling Solfrid E. Lilleeng 9.1 Innledning Poliklinisk aktivitet innen TSB favner virksomhet som omfatter vurdering og utredning av henvisninger til tverrfaglig spesialisert rusbehandling,

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

SINTEF A1159 RAPPORT. Pasienter med rusmiddelmisbruk og samtidige psykiske lidelser i psykisk helsevern for voksne. Solfrid Lilleeng.

SINTEF A1159 RAPPORT. Pasienter med rusmiddelmisbruk og samtidige psykiske lidelser i psykisk helsevern for voksne. Solfrid Lilleeng. SINTEF A1159 RAPPORT Pasienter med og samtidige psykiske lidelser i psykisk helsevern for voksne Solfrid Lilleeng SINTEF Helse Februar 2007 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Tabelloversikt...

Detaljer

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering

Oppdrag 2: Kunnskapsoppsummering Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette Helse Vest RHF i oppdrag å gjennomføre følgende oppdrag, som en del av grunnlagsarbeidet for utarbeiding av ny Stortingsmelding om den nasjonale ruspolitikken:

Detaljer

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging Rusmisbruk Samarbeid mellom og allmennmedisineren 20.november 2012 FOREKOMST Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken, Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter?

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Prosjekt ventetid Samarbeidsprosjekt mellom Kontoret for Fritt sykehusvalg og Sykehuset Østfold Bakgrunn manglende måloppnåelse om ingen langtidsventende pasienter

Detaljer

Oppfølging og samhandling Fra stafettpinnepraksis til felles ansvar

Oppfølging og samhandling Fra stafettpinnepraksis til felles ansvar Oppfølging og samhandling Fra stafettpinnepraksis til felles ansvar Anne-Grethe Skjerve Teamleder Bærum DPS Samhandlingsteamet i Bærum Forpliktende samarbeidsmodell mellom Bærum kommune og Bærum DPS Problembeskrivelse

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Behandlingstilbud til pasienter i TSB

Behandlingstilbud til pasienter i TSB Heftets tittel: Behandlingstilbud til pasienter i TSB Utgitt: Mars 2011 Bestillingsnummer: IS-1863 ISBN-nr. 978-82-8081-223-0 Utgitt av: Kontakt: Helsedirektoratet Avdeling økonomi og analyse Postadresse:

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet

Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet Nr. 13/2017 Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet Analysenotat 13/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Øyeblikkelig hjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

5.2 Begrensninger og kompletthet i registerbasert personellstatistikk

5.2 Begrensninger og kompletthet i registerbasert personellstatistikk 5 Personell Eva Lassemo 5.1 Innledning Personellsammensetning er et mål på kompetansen i det tverrfaglige spesialiserte behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere. Behandlingstilbudet er under oppbygging

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 Hva er TSB Del av spesialisthelsetjenesten, på linje med psykisk helsevern og somatikk. Medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud («tverrfaglig

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene Målgruppeundersøkelsen -svar fra elevene Tyrili FoU Skrevet av Tone H. Bergly August 2016 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøkelsen... 3 2. Elevene i Tyrili... 3 2.1 Kjønn, alder og enhet 3 2.2

Detaljer

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE Hva er rusbehandling? Rusbehandling er: Tverrfaglig På ulike nivå (nettbasert/poliklinikk/klinikk) Ulik med tanke på behandlingstilnærming (12-trinn

Detaljer

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS Erfaringskonferanse koordinerte tjenester Scandic Lerkendal 7mars Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS 3 ambulante team ved Tiller DPS AAT - Ambulant akutteam ACT - Assertive community treatment

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest,

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 50/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

CheckWare for forskning. Reduserte kostnader og økt datakvalitet

CheckWare for forskning. Reduserte kostnader og økt datakvalitet CheckWare for forskning Reduserte kostnader og økt datakvalitet Pålitelig, skalerbar og utprøvd Alle psykometriske tester i én løsning CheckWare er ideell for innhenting av kliniske forskningsdata via

Detaljer

Videreføring av samarbeidsavtale - Aktivt oppsøkende behandlingsteam i Follo - ACT team

Videreføring av samarbeidsavtale - Aktivt oppsøkende behandlingsteam i Follo - ACT team Videreføring av samarbeidsavtale - Aktivt oppsøkende behandlingsteam i Follo - ACT team Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 13/04588-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ås Eldreråd 25/13 23.09.2013

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov Rusforum Nordland 11.februar 2009 Lars Linderoth Overlege ved Nordlandssykehuset HF Førsteamanuensis ved HiBo KRITERIER 1. Alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Samhandlingsteamet i Bærum

Samhandlingsteamet i Bærum Samhandlingsteamet i Bærum En forpliktende samarbeidsmodell mellom Bærum kommune og Bærum DPS Anne-Grethe Skjerve Bærum DPS Hdirs IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte

Detaljer

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist

Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Fastlegens kunnskaper om rusmedisin -spesialiteten uten spesialist Russeminaret i regi av Komité for helse og sosial i Bergen bystyre 23 februar 2011 Kristian Oppedal Fastlege Fjellsiden-legesenter Ph.d

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

LAR konferanse 2014. 17. Oktober Spesial sykepleier Jørn Thomas Moksness

LAR konferanse 2014. 17. Oktober Spesial sykepleier Jørn Thomas Moksness 1. Gjennomgang av pasient populasjon 1998-2009 2. Regionale forskjeller? Hva er spesielt med Vest Agder 3. Erfaringer som er gjort av planlagte utskrivelser i LAR Gjennomgangen Artikkel publisert tidsskriftet

Detaljer

Konst Avdelingssjef Erik T. Szabo

Konst Avdelingssjef Erik T. Szabo Avdeling for Rusrelatert psykiatri og avhengighet Har ansvar for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige, jfr. gjeldene lovverk. Avdelingens ens ledelse er lokalisert på Sanderud d i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Drop-out teamet, Psykisk helse- og rusklinikken v/unn HF

Drop-out teamet, Psykisk helse- og rusklinikken v/unn HF Drop-out teamet, Psykisk helse- og rusklinikken v/unn HF Ved oppstart av dette arbeidet var prosjektgruppen av den oppfatningen at UNN HF har større utfordringer ved at pasienter ikke møter til behandling

Detaljer

Prosjekt ungdom og rus

Prosjekt ungdom og rus Oslo kommune Helseetaten Prosjekt ungdom og rus Fride Behrentz Færevaag og Tone Eftedal 07.05.13 Bakgrunn for og formål med prosjektet Ønske om å gjøre noe mer enn medisinsk behandling og observasjon etter

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Incognito klinikk og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Brevmaler for pasientbrev

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Brevmaler for pasientbrev v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/1433-18 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 02.06.2015 Brevmaler for pasientbrev

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne 12 Opphold i institusjoner for voksne Anne Mette Bjerkan og Per B. Pedersen Sammendrag Nær halvparten av oppholdene i institusjonene for voksne hadde i 2006 en varighet på inntil åtte dager (47 prosent),

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN

SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN SAMMENDRAG AV UNDERSØKELSEN UNGDOMMMERS ERFARINGER MED HJELPEAPPARATET Psykologene Unni Heltne og Atle Dyregrov Bakgrunn Denne undersøkelsen har hatt som målsetting å undersøke ungdommers erfaringer med

Detaljer

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger basert på prioriteringsforskriften

Detaljer

Notat nr analysegruppen HMN

Notat nr analysegruppen HMN Vedlegg 72/10 Orienteringssaker Notat nr 2-2010 analysegruppen HMN Hva er SAMDATA? En kort beskrivelse av SAMDATA-prosjektene Dato: 23.august 2010 Forfatter: Kjell Solstad 1. Innledning Dette notatet gir

Detaljer

Om effektiv bruk av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige

Om effektiv bruk av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Om effektiv bruk av behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Rus og psykiatri 16.09.07 Unni Aker Klinikk rus og avhengighet, AUS koordineringsenheten 1 Si noe

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Rusmisbruk, behandling og brukerperspektiv

Rusmisbruk, behandling og brukerperspektiv Rusmisbruk, behandling og brukerperspektiv - en deskriptiv studie av pasienter med rusutløst st psykose Tore Berge Hva handler studien om? Rusmiddelmisbruk før r rusutløst st psykose Rusbehandling før

Detaljer

Rusreformen noen grunnlagsdata om organisering og finansiering. Øyvind Omholt Alver Anne Line Bretteville-Jensen Oddvar Kaarbøe

Rusreformen noen grunnlagsdata om organisering og finansiering. Øyvind Omholt Alver Anne Line Bretteville-Jensen Oddvar Kaarbøe Rusreformen noen grunnlagsdata om organisering og finansiering Øyvind Omholt Alver Anne Line Bretteville-Jensen Oddvar Kaarbøe SIRUS rapport nr. 2/2004 Statens institutt for rusmiddelforskning Program

Detaljer

BrukerPlan. 10 kommuner i Helse Stavanger-området Kartlegging 2012

BrukerPlan. 10 kommuner i Helse Stavanger-området Kartlegging 2012 BrukerPlan 10 kommuner i Helse Stavanger-området Kartlegging 2012 Antall registrerte 1592 brukere totalt 589 kun rusmisbruk 1003 med samtidig psykiatrisk lidelse og rusmisbruk Kommune Antall innbyggere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial SAKSFREMLEGG Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Stian Saur Arkivsak: 10/1391-12 Arkiv: 010 Innstilling

Detaljer

Velkommen til Enhet for personlighetspsykiatri

Velkommen til Enhet for personlighetspsykiatri INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET: Velkommen til Enhet for personlighetspsykiatri Enhet for personlighetspsykiatri- Gruppepoliklinikk SI Sanderud } DPS Hamar Per august 2013 Enhet for personlighetspsykiatri,

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Sammendrag og diskusjon av funn

Sammendrag og diskusjon av funn Sammendrag og diskusjon av funn Mål med undersøkelsen Det overordnede målet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge og evaluere tiltak som gjennomføres av henholdsvis fastlegen og det psykiske helsearbeidet

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 20.09.10 22.09.2010 Arne Johannesen 1 Situasjonsbeskrivelse rusfeltet Forebygging og tidlig

Detaljer

Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE»

Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE» Nasjonal Fagrådskonferanse 2015 24SJU «MEDISIN SOM METODE» 24SJU MÅLGRUPPE De mest utsatte rusavhengige som ikke i tilstrekkelig grad nås gjennom det ordinære hjelpeapparat Tilgjengelighet: Hele døgnet

Detaljer

KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG

KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. KONTORET FOR FRITT SYKEHUSVALG RESPEKT

Detaljer

Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad

Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad Brukerne er nøkkelen av Thomas Kulbrandstad Det blåser en retningslinjevind over helsenorge. Helsedirektoratet utvikler Nasjonale retningslinjer og veiledere på løpende bånd, som et virkemiddel for å bringe

Detaljer

1 Sentrale resultat i årets rapport

1 Sentrale resultat i årets rapport 1 Sentrale resultat i årets rapport I februar 2004 ble alle døgninstitusjoner innen psykisk helsevern for voksne tilskrevet og bedt om å gi opplysninger om bruk av tvangsmidler og skjerming i 2003 på et

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Kartleggingsverktøyet DUDIT-E. Hvordan introdusere DUDIT-E?

Kartleggingsverktøyet DUDIT-E. Hvordan introdusere DUDIT-E? Kartleggingsverktøyet DUDIT-E DUDIT-E brukes når personen har et identifisert rusmiddelproblem. Kartleggingen synliggjør personens bruk av narkotiske stoffer og/eller legemidler og opplevelse av rusmidlenes

Detaljer

Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen

Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen Evaluering av prosjektet: Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen Bakgrunn Styringsgruppen Forprosjekt våren 2011 Behov for endring Henvisningspraksis Ventetid Avslag Samhandling mellom første og andrelinjetjenesten

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom Stiftelsen Fredheim og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Nordbyhagen 16. mai 2011 Vedr.: Brukerstyrte innleggelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene?

Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Nå. Hva skjer med ROS fremover? Planleggingsfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? ROS Rusforum 2016 Hva skal vi se på? ROS fra tanke til handling: Planleggingsfasen Oppstartfasen Hvordan har vi jobbet i de ulike fasene? Nå. Midtfasen Hva skjer med ROS fremover? Tjuvtitt ROS er et arbeidende

Detaljer

Bruk av feedback-verktøy for å hindre drop-out: Behandlernes erfaringer med KOR og noen foreløpige data. Arvid Skutle Bergensklinikkene

Bruk av feedback-verktøy for å hindre drop-out: Behandlernes erfaringer med KOR og noen foreløpige data. Arvid Skutle Bergensklinikkene Bruk av feedback-verktøy for å hindre drop-out: Behandlernes erfaringer med KR og noen foreløpige data Arvid Skutle Bergensklinikkene KR Klient g Resultatstyrt praksis Lokal undersøkelse: Hva mener behandlerne?

Detaljer

LAR Vestfold pr 29.05.15

LAR Vestfold pr 29.05.15 LAR Vestfold pr 29.05.15 Rus- og psykiatriforum 29.05.15 Kjersti Skulstad-Johnsen og Hallbjørg Indgaard Bruu LAR Vestfold Sykehuset i Vestfold, Avdeling for rusbehandling Ansatte pr 01.04.15 18 personer

Detaljer

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den?

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Rune Tore Strøm Norsk forening for Rus- og avhengighetsmedisin Oslo universitetssykehus Prosessen Legeforeningen startet utredning

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Likeverdig og forutsigbar helsehjelp

Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de

Detaljer

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR)

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) MARiT LAR-Midt HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til

Detaljer

Behandlingstilbudet i TSB

Behandlingstilbudet i TSB Nr. 0/0 Behandlingstilbudet i TSB Analysenotat 0/ SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Behandlingstilbudet i TSB Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste 0 / Utgitt av: Avdeling: Kontaktperson:

Detaljer

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Forord Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 bygger på strategier og tiltak i rusplan 2006-2009,

Detaljer

KAD: (kommunalt akutt døgnopphold) - tilbud til brukere hvor hovedproblemet er psykisk lidelse eller rusavhengighet

KAD: (kommunalt akutt døgnopphold) - tilbud til brukere hvor hovedproblemet er psykisk lidelse eller rusavhengighet KAD: (kommunalt akutt døgnopphold) - tilbud til brukere hvor hovedproblemet er psykisk lidelse eller rusavhengighet Anne Kristine Nitter, kommuneoverlege i Fredrikstad Føringer i veilederen Pasienter med

Detaljer

av brukerstyrte plasser

av brukerstyrte plasser Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser Hamar 28.-29.11.12 Bård Bakke Enhetsleder og psykiatrisk i k sykepleier Per Jonas Øglænd Overlege Jæren Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lokalsykehus

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Takstkoder som gjaldt i 2016 og som fortsatt skal registreres i 2017.

Takstkoder som gjaldt i 2016 og som fortsatt skal registreres i 2017. Takstkoder som gjaldt i 2016 og som fortsatt skal registreres i 2017. Merk følgende fire forhold (a-d): a) Disse registreringskravene gjelder kun for enheter som i 2016 var omfattet takstfinansiering (P-takster),

Detaljer

Hva er ACT og FACT?

Hva er ACT og FACT? Hva er ACT og FACT? anne.landheim@sykehuset-innlandet.no Dagsorden Hva er ACT og FACT? Hva viser den norske forskningen om ACT Potensialet for ACT- og FACT-modellene i Norge? Hva er ACT og FACT? ACT ble

Detaljer

Tilbakemelding angående DPS Skien fra fastlege kolleger i Skien, Siljan og Nome:

Tilbakemelding angående DPS Skien fra fastlege kolleger i Skien, Siljan og Nome: Tilbakemelding angående DPS Skien fra fastlege kolleger i Skien, Siljan og Nome: Positive tilbakemeldinger: Det er flott at DPS Skien har begynt å sende ut inntaksnotat til fastlegene. Det oppleves slik

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Litt om meg Litt om oss Januar Søknad 2012 2009 Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering Spesialist i psykiatri Sosionom / fagkonsulent Sosiolog, Dr.Phil Konst.leder Administrasjonsleder Sekretær

Detaljer

Utfordringer og endringer innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016

Utfordringer og endringer innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016 innen psykisk helse og rus Fagutvalg 12. oktober 2016 Orientering ved TO-leder Psykisk helsearbeid og rusomsorg Anne Karin Lien og Sektorsjef Terje Næss Statsbudsjettet 2017 Pakkeforløp -Helsedirektoratet

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. Nedenfor følger informasjon om de mest sentrale rettighetene

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Ruth Persen Helse Finnmark HF Lakselv, april 2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer