VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK"

Transkript

1 Arbeidsrapport: nr 98 Jørgen Amdam, Kåre Beite, Finn Båtevik, Grethe Mattland Olsen, Turid Hanken, Geir Tangen VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK Natur/fril.lidrett Ønskje til og vurdering av bustad Arbeid Transport Butikk Sosialt/samhand Uteliv Den gode bustad Off. ten Tilstand bra

2 Prosjekt: Prosjektansvarleg: Finansiering: Prosjektleiarar: Vurdering av funksjonalitet og attraktivitet til sentera Brattvåg, Fiskåbygd og Ulsteinvik Møreforsking, Volda Miljøverndepartementet Jørgen Amdam, Høgskulen og Møreforsking i Volda Prosjektmedarbeidarar: Kåre Beite, Haram kommune Finn Båtevik, Møreforsking Volda Grethe Matland Olsen, Møreforsking Volda Turid Hanken, Haram kommune Geir Tangen, Møreforsking Volda Ansvarleg utgivarar: Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda ISBN: ISBN: ISSN: Sats: Jørgen Amdam Trykk: Egset Trykk A/S, 6100 Volda. Opplag: 100 Distribusjon: 2

3 Innhald Innhald... 3 Samandrag Bakgrunn Presentasjon av dei tre tettstadene Kommunane Haram, Ulstein og Vanylven Brattvåg Subjektiv heilskapsvurdering av Brattvåg Ulsteinvik Subjektiv heilskapsvurdering av Ulsteinvik Fiskåbygd Subjektiv heilskapsvurdering av attraktivitet og funksjonalitet til Fiskåbygd Vurdering av tettstadane Fiskå, Ulsteinvik og Brattvåg Planleggarperspektivet Ytre relasjonar, regiontilknyting, tettstadsstruktur Mobilisering, strategiutvikling Bo- og bygningsmiljø i høve ulike livsfasar Kultur, livsform, entreprenørskap Moglege strategiar: Moglege tiltak: Ungdomsperspektivet Natur og miljø Infrastruktur/ funksjonell struktur. Bu- og bygningsmiljø Handel og offentleg og privat service Kultur- og fritidstilbod Sosialt miljø aktørar, sosiale relasjonar, mobilisering Samla vurdering ungdom Unge voksne 20 til 35 år Den gode bustaden Natur og miljø

4 Infrastruktur/funksjonell struktur. Bo- og bygningsmiljø Økonomi og næringsliv Handel og off./priv. Service Kultur- og fritidstilbod - møteplassar Befolkning og sysselsetting staden sitt preg Sosialt miljø aktørar, sosiale relasjonar, mobilisering Ytre relasjonar flytting Samla vurdering Samla vurdering Vedlegg: VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTER I DISTRIKTA METODEOPPLEGG Bakgrunn Metodisk tilnærming STADEN SIN KARAKTERISTIKK UTFORDRINGAR VED SITUASJONSVURDERING - SJEKKLISTE UTFORDRINGAR VED GRUPPEVURDERING

5 Figurar Kart 1. Lokalisering av dei tre tettstadene Tabell 1. Oversikt over dei tre kommunane Figur 3.1. Eigenskapar ved den gode bustaden, gutar Figur 3.2. Eigenskapar ved den gode bustaden, jenter Figur 3.3. Vurdering av kor pent sentrum er, ungdom Figur 3.4. Viktigaste trafikkproblem Figur 3.5. Jobb som grunnlag for busetting i heimkommunen Figur 3.6. Butikkar og service som grunngjeving for busetting i heimkommunen.. 46 Fugur 3.7. Korleis ungdomen oppfattar tilbodet på møteplassar Figur 3.8. Fordeling på møtestader Figur 3.9. Hovudaktivitetar for informantane Tabell: 3.1 Bakgrunnen til foreldra Fugur Vurdering av ungdomsmiljøet Figur Vurdering av trivsel, % som mistrivst Figur Vurdering av bustad om år Figur Ønskje til og vurdering av bustad (spørsmåla er ikkje direkte samanliknbare, men oppsummerer tendensar) Figur Andelen som er heilt enig i forhold ved den gode bustaden dei tre kommunane på Møre Figur Den gode bustaden, kommune og kjønnsfordelt Figur Vurdering av bygningar Figur Vurdering av kommunesentera Figur Kommunesenteret som møteplass Figur Transport og trafikk Figur Vurdering av næringslivet Figur Vurdering av kulturtilbod, bra Figur Vurdering av treffstader Figur Vurdering av kulturtilbodet Figur Kva som pregar staden Figur Vurdering av sosialt miljø

6 Figur Vurdering av lokalmiljøet Figur Ønskje om bustad Figur Ønskje om flytting Figur Samla vurdering av kommunane, unge voksne Figur Samanstilling av ønskje og vurdering

7 Forord Miljøverndepartementet satte i 1999 i gang eit forprosjekt for å utforme eit fem års program for stedsutvikling. Utgangspunktet er omtalt i Miljøverndepartementets St. prp. nr 1 ( ):75: Innafor LA21-satsinga til departementet og kobla til det arbeidet som blir gjort innan by- og tettstadutvikling vil det ble igangsett eit forprosjekt på tema funksjonelle og attratktive tettsteder i distriktene. Dette er ein delstrategi for å motverke fråflytting og stimulere til tilflytting til distrikta.. I Program for utvikling av miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktene står det blant anna: For å motvirke fraflytting og stimulere tilflytting til distrik tene er det behov for å utvikle miljøvennlige og attraktive tettsteder som grunnlag for næringsutvikling, kultur og sosialt liv. For å kunne beholde ungdom, kvinner og minst de med høy kompetanse, må byer og tettsteder i distriktene kunne imøtekomme nye krav som representerer det gode liv også for disse målgruppene. I vår del av arbeidet har vi hatt ansvar for vurdering av tettstadane Brattvåg, Ulsteinvik og Fiskå. Forskarar frå Møreforsking har samarbeid med planleggarane Kåre Beite og Turid Hanken i Haram kommune og dei har utarbeidd eit omfattande grunnlagsmateriale. Som prosjektleiar har eg bearbeidd dette og like eins innarbeidd data frå intervjugranskinga til Geir Orderud, NIBR. Sjølv om eg har ført rapporten i pennen i sluttfasen, er dette i høgste grad eit kollektivt produkt, men eg har ansvar for eventuelle feil og manglar. Jørgen Amdam Prosjektleiar Volda i oktober

8 Samandrag Formålet med desse granskingane er å få betre innsyn i tilhøva i ulike stadstypar i distrikta. I samband med regjeringa sin distriktspolitikk vert det arbeidd med eit Program for utvikling av miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktene. Denne studien er knytt til forprosjektarbeidet med dette programmet. I samarbeid med dei andre forskingsmiljøa valde vi ut steder som vi hadde rimeleg godt kjennskap til og som til saman kunne fortelle oss om mangfaldet i utfordringar og vurderingar. Dette fokuset på tettstader i distrikta hang saman med endringar i distriktspolitikken frå einsidig fokus på næringsutvikling til også å fokusere på korleis dei lokale og regionale samfunna og stadene fungerer for folk. Vi starta med ei hypotese om at storleik på stad m.m. skulle ha avgjerande innverknad på vurderingane, derfor valgte vi å samanlikne ein småstad som Fiskå med industristaden og kommunesenteret Brattvåg og industristaden og regionsenteret Ulsteinvik. Sjølv om det er forskjellar mellom stadene har det slått oss kor like vurderingane er av dei tre. Ingen av dei kan få attest på at dei fungerer godt som tettstader for befolkninga som bur i dei eller som soknar til dei. Om vi skulle få eit annsleis samanlikningsgrunnlag burde vi nok stille dei opp mot ein by som til dømes Ålesund. Til dømes ser vi at ei meir positiv vurdering av Haram kommune enn dei to andre i stor grad heng saman med nærleiken til Ålesund, til dømes innan arbeidsmarknad for unge kvinner og servicetilbod. I prosjektet og i MD har ein arbeidd ut frå ei hypotese at det fysiske miljøet, bygningstilhøve m.m. spelar ei stor rolle for trivsel og dermed rekruttering. Slike forhold kan vere viktige, men først om ein del grunnleggjande andre forutsetningar er løyst som at staden har eit velfungerande sosialt miljø, velfungerande arbeidsmarknad for alle grupper, velfungerande offentlege kommunikasjonar m.m. Om slike forhold ikkje fungerer, vert eit fint bygningsmiljø luksus eller kjekt å ha men ikkje avgjerande for gruppene som bur på slike stader. På den andre sida, det vil ikkje skade å foreta ei betre tilrettelegging av fysisk infrastruktur og å gjere det fysiske miljøet trivelegare. Det kjem klart fram at informantane våre saknar parkar, stader å sette seg ned, m.m. og tiltak som Miljøgata i Brattvåg får ei klart positiv vurdering. Men dette hjelp lite om det ikkje finst arbeid som passar, ein manglar spontane og andre sosiale møteplassar der utanom heim og arbeidsplass, om kommunikasjonane er så dårlege at ein ikkje kan nå slike tilbod i det heile m.m. Det er svært alvorleg at mellom 15 og 30% av unge vaksne har bestemt seg for å flytte frå kommunane, og at over ½ av gutane og over 2/3 av jentene ikkje reknar med at dei bur i kommunane om år. Tiltaka som trengst er først og fremst å skaffe arbeidsplassar for velutdanna ungdom, spesielt kvinner, å få dei sosiale arenaene og relasjonane til å fungere til dømes med å etablere og støtte ulike typar møteplassar og å få dei offentlege kommunikasjonane til å fungere betre. 8

9 1. Bakgrunn Ei styringsgruppe i MD med representantar for fleire departement har engasjert Møreforsking Volda, Østlandforsking og Nord-Trøndelagsforsking til å gjere studiar av til saman 9 stader av kor attraktive og funksjonelle dei er for ungdom og unge kvinner. Knytt til dette gjennomførte NIBR spørreskjemagransking med dei same gruppene og stadene. I Møre og Romsdal er Brattvåg, Ulsteinvik og Fiskåbygd vald ut. Formålet med desse granskingane er å få betre innsyn i tilhøva i ulike stadstypar i distrikta. I samband med regjeringa sin distriktspolitikk vert det arbeidd med eit Program for utvikling av miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktene. Denne studien er knytt til forprosjektarbeidet med dette programmet. Innanfor ei knapp tidsramme og eit avgrensa budsjett skulle vi forsøke å få fram vurderingar knytt til kjernegruppene som kunne vere med på å påverke og behovsrette dette utviklingsprogrammet. I samarbeid med dei andre forskingsmiljøa valde vi ut steder som vi hadde rimeleg godt kjennskap til og som til saman kunne fortelle oss om mangfaldet i utfordringar og vurderingar. Dette fokuset på tettstader i distrikta hang saman med endringar i distriktspolitikken frå einsidig fokus på næringsutvikling til også å fokusere på korleis dei lokale og regionale samfunna og stadene fungerer for folk. Dei tre stadene vi har vurdert har ein rimeleg reiseavstand frå Volda, men er samstundes svært ulike. Ulsteinvik er kommune- og regionsenter i ein mellomstor øyregion utan fastlandsamband og med sterk vekstdynamikk knytt til marin og maritim verksemd. Motsatsen er Fiskåbygd som er eit lite kommunesenter i ei utkantkommune med uttynningsutfordringar, regionalt sett knytt delvis til Ulsteinregionen ( innb.) og delvis til Ørsta/Volda-regionen ( innb.). Brattvåg i Haram kommune er i ei mellomstilling eit kommunesenter med stor industriaktivitet, men som er i utkanten av Ålesund-regionen ( innb.), den fjerde største regionen på Vestlandet i folketal sjå kart 1. Sett i forhold til unge og unge kvinner inneber dette ulike tilpassingshøve. I Brattvåg kan ein nå byen Ålesund med sine tilbod med ei reisetid på ca. 45 minutt. Dette gjer at det er mogleg å bu i Brattvåg og arbeide i Ålesund-området og omvendt sjølv om vegane ikkje er dei beste. På dagtid med hurtigbåt og bil er reisetida frå Ålesund til Ulstein ca. 40 minutt. Med ferje og bil ca. 1 time. Det er mogle g å pendle mellom dei to stadene, men spesielt vinterstid med dårleg ver er dette slitsamt. Reisetida frå Fiskåbygd med bil og ferje til Ulsteinvik er ca. 1 time, til Ålesund om Ulsteinvik snart 2 timar, til Ørsta/Volda ca. 1 time og til Nordfjordeid (bil) ca. 50 minutt. Dette gjer at dette kommunesenteret i praksis er litt utanom pendlings-avstand til aktuell mellomstore og større regionsenter. I samarbeid med kommunane, spesielt kommuneplanleggarane, har vi laga til breie omtalar og vurdering av dei tre stadene med grunnlag i ei sjekkliste (sjå J. Amdam : Vurdering av funksjonalitet og attraktivitet til senter i distrikta metodeopplegg. ). På dette grunnlaget har vi gjennomført personlege intervju med 9

10 ungdom og unge kvinner for å få deira direkte kvalitative vurderingar. Desse vurderingane er halde opp mot data frå spørreskjemagranskingar mellom ungdom og unge voksne gjennomført av Geir Orderud, NIBR. Her er det først gitt ein kort presentasjon av dei tre stadene og kommunane og regionane dei er ein del av med grunnlag i eigne stadsbeskrivingar som er utarbeidd i samarbeid med m.a. kommuneplanleggarane i dei tre kommunane. Denne omtalen fungerer som grunnlag for samanlikning av stadene der intervjudata spelar ei sentral rolle og tilrådingar om tiltak. Kart 1. Lokalisering av dei tre tettstadene 10

11 2. Presentasjon av dei tre tettstadene Kommunane Haram, Ulstein og Vanylven Dei tre kommunane har ulik karakter og situasjon, noko som også pregar dei tre kommunesentera, sjå tabell 1. Vanylven er ei typisk utkantkommune med alle trekka som er sams for slike som lav folketettheit, få kvinner pr. menn i sentral alder, nettoutflytting og lave inntekter. Tettstadprosenten er 0, grunnen er at dei tre små sentera i kommunen er relativt spreiddbygde slik at dei ikkje kvalifiserar for å vere tettstad i statistisk samanheng. Haram kommune har også mange karaktertrekka til utkantkommunar trass lokalisering i Ålesundregionen. Grunnen er at kommunen dels ligg på fastlandet med pendlingshøve til Ålesund, dels på fleire øyar med sterkare utkantpreg. Kommunen har fleire stader som kvalifiserer som tettstader og har det sams med Vanylven at kommunesenteret ikkje er heilt dominerande servicesenter. Ulstein kommune er mindre i geografisk utstrekning enn dei to andre og i dag heilt dominert av tettstaden Ulsteinvik. Trass i ei utkantplassering geografisk og kommunikasjonsmessig har regionen, kommunen og tettstaden trekk som meir pregar vekstområde som ung befolkning, nettotilflytting m.m. og også høgre inntekter enn landsgjennomsnittet for menn, men lavare for kvinner. Tabell 1. Oversikt over dei tre kommunane. Faktor: Haram Ulstein Vanylven Befolkning Befolkning pr. kvkm 35,1 69,3 11,1 Andel bosette i tettbygde strøk % Kvinner pr. 100 menn år Andel barn/unge og eldre pr. 100 i yrkesaktiv alder % Netto inn/utflytting Antall elever pr. skule i grunnskulen Bruttoinntekt pr. innbyggjar 17 år +, Menn: Kvinner:

12 Brattvåg Brattvåg med ca innbyggjarar er kommunesenter i Haram kommune med ca innbyggjarar. Vanskelege topografiske tilhøve gjer at Brattvåg ikkje utan vidare framstår som det sentrale punktet til fastla ndsdelen av kommunen, men heller som eit samlande punkt når ein ser fastlandet i samanheng med øyane i kommunen som har ferjesamband til Brattvåg, sjå kart 1. Samstundes er Brattvåg eit mindre kommunesenter i Ålesundregionen med innbyggjarar og som er dominert av Ålesund som kommune og by med ca innbyggjarar. Brattvåg ligg innan vanleg pendlingsavstand (ca. 45 min. ein veg med bil) til Ålesund og spesielt det nye bilkommunikasjons-, handels- og arbeidsplassenteret Moa (ca. 35 min. køyretid). Dette gjer det vanskeleg å utvikle og oppretthalde regionale typar servicearbeidsplassar i Brattvåg. Likevel har Brattvåg som stad stor innpendling på grunn av mange og dominerande industriarbeidsplassar. Ålesundregionen har hatt sterk vekst dei seinare åra. Frå 1990 til 1998 voks folketalet med 4,5%, mot 2,1% i Møre og Romsdal 5,3% for heile Vestlandet og 4,4% for Norge. Denne veksten skuldast for ein stor del ei positiv utvikling i næringslivet med ein sysselsettingsvekst på 17% frå 1992 til 98. Spesielt var veksten stor innan bedriftsretta privat tenesteyting (23%) og industri (23%). Regionen har høgre industrisysselsetting enn landsgjennomsnittet (33% mot 23%) og lavare 12

13 offentleg sysselsetting (23% mot 28%). Regionen som totalitet framstår i lag med Ulsteinregionen som vekstområda i Møre og Romsdal. Haram kommune er i utkanten av Ålesundregionen i utviklingssamanheng. Befolkninga er stabil trass vekst i industrien og SSB sine framskrivingar tyder på ein liten folketalsnedgang framover. Grunnane er mellom anna ei aldrande befolkning (16% over 66 år mot ca. 14 i landet) og få kvinner pr. menn i fruktbar alder (84% i Haram mot 96% i landet i aldersgruppa 20 til 39 år). Spesielt synes øydelen å vere sterkt utsett. Arbeidsmarknaden i kommunen er dominert av primær- og sekundærnæringar (57%) og tradisjonelle mannsarbeidsplassar. Næringslivet i Haram sysselset omlag 3870 personar (1998). Hovuddelen av dei sysselsette i industrien arbeider i skipsbygging- og skipsutstyrsindustri, hovudsakleg Ulstein/Rolls Royce konsernet og Aker Brattvåg AS, som er dei to største industriverksemdene. Desse sysselset omlag 1000, av totalt 1800 yrkesaktive i industrinæringa, fordelt på fleire verksemder. Ulstein Brattvåg er den største einskild arbeidsplassen med omlag 400 tilsette. Sysselsettinga er mannsdominert, berre omlag 14% av dei tilsette er kvinner. I tillegg er det ei rekke små og mellomstore bedrifter med kopling til den maritime industrien, t.d. som underleverandørar. Tekstil og møbel- og fiskeindustri utgjer ein mindre del av industrimiljøet. Servicearbeid utanom offentleg tenesteyting (22%) krev i stor grad pendling til Ålesund. Det er også mange busette i andre kommunar som Skodje og Ålesund som pendlar til Haram, m.a. mange i leiarsjiktet i både foretak og offentleg verksemd. Nærare 750 personar (1997) pendlar ut av kommunen. Nærare 60% av desse pendlar til Ålesund. Nesten 450 personar (1997) pendlar inn til kommunen, flest frå Ålesund (33%) og Skodje (21%). Kommunesenteret og tettstaden Brattvåg har hatt ein befolkningsvekst på ca. 110 innbyggjarar eller 5% frå 1980 til 1998, mot ein liten nedgang i kommunen i same periode (-23). Haram kommune har tidlegare lagt ut store bustadareal over heile kommunen, men har hatt problem med å bli kvitt dei. Kommunens forventningar knytt til busetnad synest ikkje å ha slått til. Det ser ut til at folk heller vil bu sentralt i regionen, der ein lettare kan nå i arbeidsplassar i Ålesund, rundt Moa og på mindre stader som Brattvåg. Brattvåg er ein ny industristad bygd opp kring eit kraftverk bygd i 1911, då vart også det første huset bygd. Kraftstasjonen og tilgangen på ressursar frå sjøen skapte grunnlaget for vekst og utvikling. Spesielt i 20- og 30-åra var forholda turbulente. Kraftstasjonen var katalysatoren som heldt ting gåande. Tilflytting av mannleg arbeidskraft til Brattvåg auka. Ungjentene kom, blei gifte og busette seg permanent på staden. Spesielt under sildefisket hadde Brattvåg ei storheitstid. Her krydde det med båtar som hadde behov for slipp, verkstad og fiskevegn. I 1965 vart Brattvåg kommunesenter etter samanslåing av kommunane Haram og Vatne. Dette ga støyten til bygging av fleire offentlege funksjonar og institusjonar, samt tilflytting av nye innbyggarar til å fylle ein veksande kommuneadministrasjon og -service. Den offentlege sektor har gjeve viktige ringverknader for den seinare utvikling av Brattvåg. Brattvåg utvikla seg vidare som ein maritim industristad. Medan mange av dei andre industristadane på Sunnmøre tok form med basis i kjellarbedrifter og tekstil- 13

14 og møbelindustri, vart stader som Brattvåg og Ulsteinvik utvikla på grunnlag av det som skjedde på sjøen. Ein har heile tida prøvd å vere nøkternt matnyttig; Brattvåg har tilbydd arbeid kombinert med rikeleg tilgang på fjell, fjøre, sjø og friluftsliv. Men dette synest ikkje å vere tilstrekkeleg lenger. Bedriftene på staden merkar veksande problem med å trekke til seg arbeidskraft. Det spørsmålet fleire bedriftsleiarar stiller seg er følgjande: Korleis kan Brattvåg oppnå eit meir positivt image i rekrutteringssamanheng? Dei største hjørnesteinsbedriftene i kommunen ligg i Brattvåg, hovudsakleg knytt til maritim verksemd. Oprinneleg vart desse etablert av lokale gründarar og eigarar, men mange av dei har no gjennomgått endringar på eigarsida: Aker Brattvaag / Brattvaag skipsverft er overtatt av Aker RGI, som også eig Søviknes verft. Ulstein Brattvåg (tidlegare Hydraulik) vart overtatt av Ulstein-konsernet som seinare vart seldt til Vickers, og som no er ein del av Rolls Royce. Ulstein Tennfjord (styremaskiner) og Ulstein automasjon (tidlegare Peilo, Longva) har same eigar. Gjennom slike eigarendringar er kontrollen over sentrale delar av næringslivet ført ut av kommunen og regionen. Brattvåg er opprinneleg ( ) utvikla med industri- og næringsareal mellom sjøen og landevegen (Storgata), forretnings-/serviceareal langs Storgata, og bustadareal langs og ovanfor Storgata. Dette mønsteret er fortsatt rådande, men på 1980 og -90 talet har delar av industriarealet blitt teke i bruk til forretnings- og serviceareal (Strandgata / Miljøgata), og både Miljøgata og delar av Storgata (banktil-bank) vert no definert som kjerneområdet i sentrum. Industriområda har blitt erstatta og utvida. Til no har ikkje Brattvåg hatt særleg problem med å finne nok utbyggingsareal ettersom ein har valt å ta i bruk areal lengre borte frå kjerneområdet, og dette har lagt innanfor akseptabel avstand. Ein er no ved oppstarten av arbeidet med kommunedelplan for Brattvåg, og utfordringa vert der å legge til rette for utbygging av Brattvåg utan å gå utanom dagens yttergrenser. Brattvåg har likevel ein betydeleg handelslekkasje til Moa og Ålesund. Haram er mellom dei kommunane i heile regionen der innbyggjarane legg att færrast kroner i eigen kommune. Dette er eit uttrykk for at innbyggjarane finn den private serviceog handelen for dårleg utvikla og attraktiv. Brattvåg fungerer i første rekke som lokalsenter for eigne innbyggarar, meir enn ein handelsstad for heile kommunen. Det er relativt vanleg og akseptert å reise til Moa og Ålesund for å dekke behovet for handel og hushaldsrelatert service ut over det mest daglegdagse. Det same gjeld konsum av det kommersielle fritidslivet som "tur på byen", kino, restaurant m.m. Ikkje minst gjeld dette for øyane i kommunen som har direkte båtsamband med Ålesund, og dei indre delane i kommunen der reisetida til Moa berre er 20 minutt. Butikkane i Brattvåg ligg i hovudsak i tre konsentrasjonar langs to parallelle hovudgater; Strandgata og Storgata. Handlemønsteret er prega av at kunden køyrer bilen framfor butikken, og så køyrer vidare til neste butikk. Mykje tyder på at Brattvåg i det lange løp bør konsentrere seg meir enn i dag. Strandgata har peika seg ut som den gata som har størst potensiale, og utbygginga av Miljøgata i 1998 (del av Strandgata) vert vurdert som vellykka. Her kan ein på lang sikt få alt samla, og med parkering i kvar ende. 14

15 Brattvåg manglar eit trafikk-knutepunkt / felles haldeplass for buss, hurtigbåt, ferje og drosje, der det også kan vere møteplass og informasjon til reisande og folk som ferdast i sentrum. Heller ikkje er her lokalbuss mellom byggefelta og sentrum, noko som fører til stor privatbil-trafikk. Med eit langstrekt sentrum, og med parkeringsplassar spreidd overalt, blir her også mykje intern biltrafikk frå dør-tildør, trafikkblanding mellom køyrande og gåande, og tildels dårleg trafikkultur. Fleire industri- og andre bedrifter opptek i dag verdfulle sentrumsareal mellom Strandgata og sjøen, samtidig som det også skaper tungtrafikk i sentrum. Fleire av desse bedriftene har trange tomteforhold og har behov for større areal. Kombinasjonen mellom industri, service og bustader i sentrum er klassisk i industristadar som Brattvåg. Ekspansjonsbehov for bedriftene kjem tidvis i konflikt med naboar og andre interesser. Brattvåg manglar ein arena som er godt eigna for fellesarrangement meint for heile kommunen. Staden har få uformelle, sosiale møteplassar og lite fritidstilbod av kommersiell karakter som t.d kino. Det er lagt godt til rette for friluftsliv og sjøaktivitetar sommar som vinter, med m.a småbåthamn og turstiar/lysløype lett tilgjengeleg "utanfor stuedøra". Organiserte lag og organisasjonsaktivitetar dominerer fritidstilbodet i Brattvåg. Hotellet har den einaste kafeen/restauranten som er open på kveldstid. I tillegg til hotellet er det ein utestad/pub der det også vert arrangert dans. I tilknyting til ungdomskulen er det svømmehall og idrettshall som blir brukt til ymse arrangement. Elles blir auditoriet på den vidaregåande skulen brukt som samlingsplass ved ein del arrangement. Som kommunesenter er det eit godt utbygd offentleg administrasjons- og servicetilbod i Brattvåg. Det er skulesenter med både barnehagar, barneskule, ungdomsskule og vidaregåande skule med både allmennfaglege og yrkesfaglege studieretningar. Haram vidaregåande skule har elevar frå heile kommunen og frå nabokommunar. Staden har sjukeheim med pasientar frå heile kommunen og eit eldresenter med lettstelte eldrebustader. Kommuneadministrasjon, likningskontor og trygdekontor, lensmann og arbeidskontor ligg i Brattvåg og er dei mest sentrale offentlege servicekontora som tener heile kommunen men desse er spreidd utover sentrum. Bustandarden i Brattvåg er høg, og ein har eit relativt godt bustadtilbod med byggeklare einebustadtomter i fleire felt. Imidlertid er her mangel på tilbod på husvære for einslege, unge og eldre i meir konsentrerte buformer som f.eks. rekkehus o.l. Terrasse hus vil kunne egne seg godt i Brattvåg sitt terreng. Her er god plass til bustadfortetting innanfor eksisterande tettstadsgrenser. Ein meir differensiert bustadmarknad er utvikla siste åra etter private initiativ. Trenden med å flytte frå einebustad til leilegheit ser ut til å ha nådd dei som nærmar seg pensjonsalderen. Det blir hevda at innbyggarane i Brattvåg har lausare tilknyting til staden enn folk andre stader i kommunen. Mange er første eller andre generasjonstilflyttarar frå andre stader i kommunen eller utanfrå. I dei nye buområda er det etablert velforeiningar. Det er også etablert eit felles forum for heile Brattvåg som arbeider for å styrke identiteten til staden og utvikle sosiale, kulturelle og næringsmessige 15

16 funksjonar. Organisasjonslivet har bra rekruttering, noko som også skuldast få alternativ. Mangelen på uformelle offentlege arenaer gir eit inntrykk av at heimane til kvarandre er staden dei fleste møtes uformelt. Enkeltutsegn frå tilflyttarar underbygger dette, der det vert sagt at det er vanskeleg å bli kjent med folk utan å melde seg inn i eit lag. Følgjande uttale illustrerer dette: Er du tonedøv og halt, har du eit problem i Brattvåg. Kommunen har eit blomstrande kulturliv med eit variert organisasjonsliv. Meir enn 100 ulike lag og organisasjonar driv aktivitetar fordelt over alle bygdelag i kommunen. Det kommunale engasjementet er/har vore relativt lågt, men vart styrka i 1999 med auka kapasitet i oppvekst/kulturetaten. Det meste av fritidstilboda foregår i organiserte former og gjennom tradisjonelle frivillige lag. Svært få kommersielt baserte arrangement og fritidstilbod. Brattvåg har altså få uformelle arenaer og møteplassar opne på kveldstid. Brattvåg trekker til seg lite folk frå bygdene omkring etter arbeidstid. Det har blitt hevda at her er lite tradisjon for kafeliv og uteliv, men ein synes å merke aukande interesse for dette. Både frå Brattvåg og andre stader bruker ein kultur- og fritidstilbod (kino, konsertar, trening, svømmehall, restaurant, dans m.m.) i Ålesund. Yngre ungdom reiser lite til byen i helgane, men ein antar at eldre ungdom brukar utestadane i Ålesund i stor grad utan at dette er dokumentert. Haram kjem rimeleg godt ut på tradisjonelle levekårsstatistikkar. På ein indeks for levekårsproblem utført i 1997, er kommunen rangert på sjette beste plass av dei 38 kommunane i fylket, noko som tyder på at kommunen ikkje slit med særskilde levekårsproblem. Kriminaliteten er lav, og kommunen er ein rimeleg trygg stad bu. Talet på uførepensjonistar i alderen år langt lavare enn både fylkes- og landsgjennomsnittet, og levealderen er høg for både kvinner og menn. Kommunen har berre halvparten så mange sosialhjelpstilfelle som gjennomsittet for fylket, men når det gjeld barnevernstiltak har kommunen like mange barn på tiltak som fylkesgjennomsnittet. Bruttoinntekt pr. innbyggar ligg på fylkesgjennomsnittet, men det er stor skilnad på inntekta for menn og kvinner. Mykje tyder på at mange kvinner i Haram er i deltidsstillingar eller heimeverande. Dette kan sjåast i samanheng med at det er stort fødselsverskot og relativt stor andel barn og unge i Haram, særleg sett i forhold til at talet på kvinner i fertil alder er lavt. Mange av kvinnene er i omsorgssituasjonar. Målt ut frå tilbod til innbyggjarane har kommunen relativt god kvantitativ behovsdekning på dei fleste tenesteområde (dekningsgrad og liknande). Dei største unntaka er på områda barnehage og kulturformål. Her vert kommunen rekna som ein av dei dårlegaste i fylket, målt ut frå dekningsgrad i barnehageplassar, og kommunale midlar brukt til kulturformål. Også innan helse- og sosialsektoren ligg kommunen under fylkesnivået på nokre tenesteområde, særleg knytt til pleie - og omsorg. Til gjengjeld er den kommunale tenesteytinga svært desentralisert både når det gjeld helsetilbod, eldreomsorg, barnehage- og skuletilbod. Folk i Haram har alltid vore ut-orienterte (like mykje mot utlandet som stader i Norge) gjennom sjømannskap og maritime aktivitetar. Tidlegare gjaldt dette særleg folk på øyane, som dreiv fiske. Framveksten av den maritime industrien medførte 16

17 liknande aktivitet der. Globalisering og internasjonalisering av næringslivet gjer i dag kommunen meir sårbar og avhengig av utanforliggande maktfaktorar enn tidlegare. Gjennom eksterne oppkjøp av lokale foretak er bedriftene i Haram avhengig av "å bli valgt" i rasjonaliseringsprosessar. Konkurranseevna må til ei kvar tid vere på topp. Dette er ein ny situasjon for bedriftene, men også for lokale styresmakter. Kommunen må i sterkare grad vere tilretteleggar for at eit konkurransedyktig næringsliv skal kunne utviklast her. I og med at store delar av arbeidsmarknaden er svært internasjonalt retta, påverkar svingingar internasjonalt kommunen direkte. Det medfører også store reiseaktivitet og, særleg for ein del tilsette i industrien, relasjonar til nye land og kontinent. Barn og ungdom som inngår i partnerskapsavtalar mellom skule-bedrifter blir også gjennom dette "utoverretta". Regionen si rolle i arbeidet med å utvikle vidare velferdsamfunnet vert stadig meir tydeleg. Haram kommune har på heile 90-talet hatt eit aktivt samarbeid med Ålesund og omliggande kommunar gjennom Ålesundregionens Utviklingsselskap ( ÅRU ). Utfordringa framover er for Haram kommune å utvikle eit endå tettare samarbeid med regionsenteret. Ved å innlemme Ålesund som ein del av næropplevinga om ein bur i Haram, vil kommunen kunne trekke positive vekslar på dette. Haram kommune vil måtte knyte seg endå sterkare til det regionale samfunnet i framtida om ein skal makte oppgåva å framstå som eit attraktivt bu-område. For regionen er det ei spesielt stor utfordring å stimulere produksjonsretta tenesteyting fordi store delar av denne verksemda berre kan skje i Ålesund. Alternativet er at desse næringane etablerer seg i andre storbymiljø, ikkje i distriktskommunane. Haram kommune bør definerer seg endå nærare regionsenteret både økonomisk, sosialt og kulturelt. Politisk arbeider m.a. med å betre infrastrukturen slik at realiseringa av ein større bu- og arbeidsmarknadsregion kan bli meir reell. Kommunen er allereie godt i gang med å ta i bruk moglegheitene som IKTutviklinga gir. Kommunen har markert seg med ei sterk satsing på informasjons-, kompetanse- og teknologiutvikling (IKT) gjennom Haramsmodellen. Hovudvekta i satsinga så langt er lagt på skuleverket i samarbeid med næringslivet. IT som eit verktøy for kompetansebygging er kjernepunktet i denne satsinga. Målet er å gjere dei unge godt førebudde til framtidige arbeidsoppgåver mellom anna innan industrien i kommunen. Satsinga så langt har vore retta mot elevar og lærarar i grunnskulen. Kommunen er med i eit nasjonalt pilotprosjekt om IKT i skulen. Barn og unge i kommunen har ein unik sjanse til å utvikle kompetanse innan IKT, og vil ha evne til å nytte verktøyet både i skulen og elles. Haram vidaregåande skule fekk for to år sidan oppretta eit 4-årig studietilbod innan teknisk, allmennfagleg studieretning som gjer at elevane etter ferdig utdanning både har yrkes- og studiekompetanse. Lærlingetida i bedrift er inkludert i tilbodet, og fleire bedrifter er med. Bedriftene ser tilbodet som særleg interessant for rekruttering av kompetent personell både på kort og lang sikt. Det har også vore bra søking til studiet, men inntakskrava er høge. 17

18 Subjektiv heilskapsvurdering av Brattvåg Brattvåg er kommune- og industrisenter med stor innpendling til staden i samband med arbeid. Som stad framstår den også som todelt mellom industristaden langs sjøen og bustadområda omkring. Som handels- og servicestad er staden vesentleg for lokalbefolkninga og til dei som kjem til staden i samband med arbeid og knytt til daglege aktivitetar. Staden har heller ikkje noko særleg uteliv, organiserte møteplassar m.m. Det er få aktivitetar som trekkjer andre enn lokalbefolkninga og dei som arbeider der til staden. Slik sett lever Brattvåg i skuggen av Ålesund og Moa. Samstundes er reiseavstanden dit så lang at det bør vere mogleg å etablere fleire aktivitetar som kan styrke det sosiale miljøet. Sterke sider - Brattvåg er ein del av ein sterk Ålesundsregion med vekstkraft. - Brattvåg har ein sterk tradisjon til å løyse folks oppgåver ved dugnad og skippertak. - Brattvåg viste tidleg ønskje/mål om urbane kvalitatar i sentrumsplanen. - Brattvåg har eit maritimt preg med ei lun og god hamn (lagune), og staden ligg i eit storslått landskapsrom. - Brattvåg har eit mildt klima med gode vekstvilkår for ein del subtropiske planter. - Brattvåg er ein rela tivt godt fungerande tettstad med eit aktivt næringsliv med visjonar og handlekraft. - Haram har lite ulykkeskapande gjennomgangstrafikk. Få ulykker. - Folk i Brattvåg er flinke til å ta vare på sine private verdiar; hus og hage. - Brattvåg har eit offensivt næringsliv med vekstkraft. Svake sider - Brattvåg har eit lite omland og ligg perifert i Ålesundsregionen. Moa tar handlekundar. - Staden har kort historie med begrensa antall symbolberande anlegg og bevaringsverdige bygningar. - Brattvåg manglar ein samlande/felles organisasjon som vil kunne moblisere lokalsamfunnet til felles/koordinert innsats for utvikling av staden. - Brattvåg har eit relativt tøft, fuktig klima med middels solforhold og sommartåke. - Brattvåg ligg i bratt terreng som har gjeve mange (stygge) fyllingar, skjeringar og forstøtningsmurar. - Enkelte arbeidstakarar som næringslivet ønskjer seg, vegrar seg mot å flytte til Brattvåg. 18

19 - Brattvåg har eit noko "smalt" kulturliv. - Som kommunesenter fungerer ikkje staden optimalt; alle viktige kommunesenterfunksjonar vert ikkje lagt til Brattvåg, og staden manglar eit rådhus/kommunehus for alle administrative funksjonar. - Brattvåg manglar ekspansjonsareal for næringslivet; ny næringspark. - Det er dårleg trafikal kontakt mellom øvre og nedre nivå (Storgata og Strandgata). - Det er lite sykling i Brattvåg. Potensialet er lite utnytta. - Brattvåg manglar ein triveleg felles møteplass / storstove - ute som inne. - Det offentlege miljøet i Brattvåg er prega av stor "nøkternheit". Ulsteinvik Ulsteinvik er kommunesenter i Ulstein kommune. Tettstaden har ca innbyggjarar eller 56 % av innbyggjarane i kommunen (6524 innbyggjarar ). Samstundes er Ulsteinvik det faktiske regionsenteret i øyregionen som i tillegg omfattar kommunane Hareid, Herøy og Sande (til ein viss grad også Vanylven), og med eit samla folketal på ca

20 Trass i vanskelege kommunikasjonar og ei klar utkantplassering i ein nasjonal og internasjonal samanheng har regionen og spesielt Ulstein kommune hatt vekst i folketalet dei siste åra. Frå 1980 til 1998 voks folketalet i regionen med 4,8% - berre Ålesundregionen hadde større vekst i Møre og Romsdal i same periode (6,8%). Mykje av denne veksten har kome i Ulstein kommune og i Ulsteinvik. I framskrivingane til SSB (middels vekst) er det rekna med at folketalet i Ulstein kommune vil stige med 13% dei komande 10 åra. Befolkninga er ung, berre ca. 10% over 66 år, men samstundes er det berre 90 kvinner pr. 100 menn i aldersgruppa 20 til 39 år, mot 96% for landet. Bakgrunnen for denne veksten er mellom anna eit aktivt og internasjonalt prega næringsliv med sterk vekst spesielt på 1990-talet. Frå 1992 til 1998 voks sysselsettinga i regionen med 17%, innan industriverksemd med heile 31 %. Av dei ca sysselsette i regionen arbeidde innan industri spesielt skipsbygging, skipsutstyr, fiskeforedling og anna maritim og marin verksemd. Spesielt Ulstein kommune og Ulsteinvik er dominert av to store skipsverft med tilhøyrande verksemd Ulstein og Kleven. Trass vanskar innan sjølve skipsbygginga har det vokse fram stor aktivitet innan skipsdesign, skipsutstyr, ulike maritime spesialprodukt m.m. og som gjer at Ulsteinregionen i lag med Ålesundregionen er mellom dei fremste i verda innan konstruksjon av og utstyr til små og mellomstore spesialskip til fiskeriverksemd, oljerelatert verksemd og no også legging av optiske kablar på sjøbotnen. Samstundes har Ulsteinvik vokse fram som det uomtvista handelssenteret for regionen og med stor innpendling av arbeidskraft frå omliggande kommunar. Innan offentleg verksemd har staden og regionen berre funksjonar som ein vil finne på slike stader som til dømes vidaregåande skular m.m. Næraste sjukehus er i Volda og Ålesund, det same høgskular m.m. Offentleg sysselsetting i regionen er på berre 20%, mot 26% i Møre og Romsdal, det same gjeld også personretta privat tenesteyting. Regionen framstår som overutvikla innan industri og primærnæring (fiske og oppdrett) (52% av totalsysselsettinga) og som underutvikla innan både privat og offentleg service. Tida før andre verdskrigen er prega av at tettstaden får utvikle seg fritt utan store innslag av offentleg medverknad. Frå danninga av den tidlege tettstaden rundt hundreårsskiftet fram til om lag 1950 er det relativt små endringar som skjer med tettstaden samanlikna med det som skjer etter Skalaen på tettstaden er liten både når det gjeld bebyggelsen sin struktur og kommunikasjonar. Kravet til ein større skala kjem inn i samband med at industrien er i sterk ekspansjon og at transportmønsteret endrar seg vesentleg ved at bilbruken aukar frå talet av. Veksten i verkstadane gjev ei eksplosiv auke i folketalet i kommunen heile perioden mellom 1950 og Storparten av denne veksten foregår i tettstaden, og Ulsteinvik styrkar dermed posisjonen som befolkningstyngdepunkt. I 1960 bur over 50 % av innbyggjarane i kommunen i tettstaden. Dermed er grunnlaget lagt for Ulsteinvik som eit handelssenter for heile regionen. I denne perioden kjem den offentlege planlegginga til for fullt. Og i alle desse planane er vekst ein føresetnad for planarbeidet. I sær får ideen om etablering av ei 20

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune SPL -6900 Terese S. Jemtegård Moen Masteroppgåve Erfaringsbasert masterprogram i Stedsutvikling Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Regional utvikling ved tusenårsskiftet

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Consulting Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Innhald Kapittel Tittel Side 1 Innleiing 1 2 Arbeidsplass-, folketals og infrastrukturutvikling i kommunane 3

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn

Bustadmarknaden i Sogn Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 1 Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

Meld. St. 13. Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 13. Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 13 (2012 2013) Melding til Stortinget Distrikts- og regionalpolitikken Meld. St. 13 (2012 2013) Melding til Stortinget Distrikts- og regionalpolitikken Innhald 1 Regionar i balanse og konkurranse...

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Jørgen Amdam, Møreforsking og Høgskulen i Volda. 6100 Volda. 2000-12-13 REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Krav og forventningar på Nordvestlandet

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune

4000-innbyggjarkommunen Etne. - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune 4000-innbyggjarkommunen Etne - Ein rapport om arbeid med aktiv folketalsutvikling i Etne Kommune Etne United Bulystutvalet i Etne Kommune Sluttrapport, 10. Mars 2009 1 1 Føreord Denne rapporten representerer

Detaljer

Fylkesstatistikk 2011

Fylkesstatistikk 2011 Ein tydeleg medspelar Fylkesstatistikk 2011 Møre og Romsdal Innvandringa sikrar god vekst i folketalet Framleis god vekst i folketale Færre yngre kvinner enn yngre menn Eksportfylket Færre unge fleire

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Kommunestruktur på Søre Sunnmøre Kommunale tenester og økonomi

Kommunestruktur på Søre Sunnmøre Kommunale tenester og økonomi Arbeidsrapport nr. 158 Inge Dyrhol Kommunestruktur på Søre Sunnmøre Kommunale tenester og økonomi VOLDA 2004 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Oppdragsgivar Forfattar Ansvarleg utgjevar ISBN

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Stord kommune. kommunedelplan

Stord kommune. kommunedelplan Stord kommune kommunedelplan Trafikksikringsplan 2004-2007 FORORD Fylkestinget vedtok 17.02.98 Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland 1998-2007. I tiltaksdelen for 1998-2001, pkt. 10.3,

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20 Mai 2007 Veksten held fram Bedriftene trur at veksten held fram med full styrke i 2007 Side 9 Aukande mangel på arbeidskraft Kvar andre bedrift innanfor mekanisk industri og bygg og anlegg slit med å skaffe

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer