ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010

2 Årsrapport for Frosta kommune

3 Innhold FORORD ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER REGNSKAPSRESULTATET FINANSUTGIFTER OG -INNTEKTER GJELD OG GJELDSUTVIKLING LIKVIDITET AVSLUTNING AV LIKVIDITETSRESERVEN OG FONDSAVSETNINGER SELVKOSTOMRÅDER INVESTERINGSREGNSKAPET DRIFTSREGNSKAPET FOR 2009 HOVEDTALL PÅ ANSVARSOMRÅDENE FORDELING AV DRIFTSUTGIFTENE PÅ HOVEDOMRÅDER FORDELING AV DRIFTSINNTEKTENE PÅ HOVEDOMRÅDER FROSTA I 2009 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA RÅDMANNENS VURDERINGER AV HVILKE OPPDRAG ER GITT TIL KOMMUNENS ANSATTE I HVA ER GJENNOMFØRT - MÅLOPPNÅELSE Rådmannen Stab, fellestjenester og politisk virksomhet Skole Kultur og fritid Enhet for pleie og omsorg Enhet for teknisk område og landbruk Enhet for barnehage Enhet for helse-, sosial- og barnevern LIKESTILLING MILJØSTATUS AVVIKSRAPPORTERING PÅ ENHETSNIVÅ - DRIFT RÅDMANNEN STAB FELLESTJENESTER POLITISK VIRKSOMHET SKOLE KULTUR OG FRITID PLEIE OG OMSORG TEKNISK OMRÅDE OG LANDBRUK KIRKEFORMÅL BARNEHAGE HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN SKJEMA 1A PR. ANSVAR POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING SENTRALE KOMMUNALE STYRER OG UTVALG Årsrapport for Frosta kommune

4 Årsrapport for Frosta kommune

5 Forord Som en del av det kommunale plansystemet legger rådmannen i Frosta kommune fram sin årsrapport for Årsrapporten skal gi et helhetlig bilde av kommunens virksomhet i 2009 og en organisasjonsmessig og økonomisk status pr Regnskap 2009 er avlagt i balanse, men med Kr mindre i avsetning til disposisjonsfond enn budsjettert ut fra strykningsbestemmelser. Regnskapstekniske endringer vedrørende avslutning av likviditetsreserven har gitt oss 3 mill mer på disposisjonsfond uten at vi har bedret likviditeten. Ser man bort fra merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, så har vi fortsatt en ubalanse i drifta, og rådmannen har i 2009 fått i oppdrag fra kommunestyret å iverksette en omstillingsprosess for å tilpasse kommunens drift innenfor de gitte rammevilkår. De økonomiske utfordringene ift å klare balansekravet er i gjeldende økonomiplan skissert til ca 3,0 mill kr i Ubalansen har vi med oss selv uten investeringen i Framtidsretta skole og Storstue. Vi vet at driftsnivået i 2009 er videreført i med bruk av disposisjonsfond som er oppsparte midler bl.a. fra tidligere år, ressurser som vi ikke kan basere en varig drift på. For å nå målene i kommuneplanen Frosta 2020 har det gjennom året vært fokus på gjennomføring av tiltak innenfor følgende tre følgende strategiområder konkretisert i ledergruppens handlingsplan: Utvikling av tjenestene for innbyggerne Utvikling av Frosta Utvikle gode arbeidsplasser Befolkningsutviklingen for Frosta er positiv, noe som både er et resultat av at Frosta er attraktiv og er en del av en vekstregion. Mulighetene i dette har vi som ambisjon å dra enda mer veksler på framover i realiseringen av Frosta En målrettet satsing på omdømmearbeid for organisasjon og samfunn står sentralt. I dette arbeidet vil fokus rettes mot både kvalitetsutvikling og profilering av Frosta sine fortrinn for aktuelle målgrupper. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle medarbeidere for innsatsen og samarbeidet i Takk for samarbeidet rettes også til de politiske organ. Frosta mars 2010 Arne Ketil Auran Rådmann Årsrapport for Frosta kommune

6 Årsrapport for Frosta kommune

7 1 Årsberetning - Hovedtallene fra regnskapet Utdrag fra økonomisk oversikt drift Regnskap Reg. budsjett Avvik - kr. R i % av B Driftsinntekter Brukerbetalinger , , ,40 96,7 % Andre salgs- og leieinntekter , , ,37 107,6 % Overføringer med krav til motytelse , , ,85 107,7 % Rammetilskudd , , ,00 103,2 % Andre statlige overføringer , , ,00 95,6 % Andre overføringer , , ,00 498,6 % Skatt på inntekt og formue , , ,00 94,1 % Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter , , ,82 102,1 % Driftsutgifter Lønnsutgifter , , ,87 102,8 % Sosiale utgifter , , ,00 94,5 % Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,48 101,7 % Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , ,84 101,6 % Overføringer , , ,77 111,5 % Avskrivninger , , ,00 112,2 % Fordelte utgifter , , ,89 68,6 % Sum driftsutgifter , , ,85 102,4 % Brutto driftsresultat , , ,03 96,0 % Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , ,79 118,2 % Mottatte avdrag på utlån , , ,00 100,9 % Sum eksterne finansinntekter , , ,79 111,2 % Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , ,48 98,7 % Avdragsutgifter , ,00-198,00 100,0 % Utlån , , ,00 101,6 % Sum eksterne finansutgifter , , ,48 99,7 % Resultat eksterne finanstransaksjoner , , ,27 97,5 % Motpost avskrivninger , , ,00 112,2 % Netto driftsresultat , , ,24 112,7 % Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0,01 - Bruk av disposisjonsfond , , ,60 89,0 % Bruk av bundne fond , , ,76 119,6 % Bruk av likviditetsreserve , ,82 - Sum bruk av avsetninger , , ,97 181,9 % Overført til investeringsregnskapet , ,00-100,0 % Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond , , ,61 146,5 % Avsetninger til bundne fond , , ,60 227,1 % Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger , , ,21 148,4 % Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Årsrapport for Frosta kommune

8 1.1 Driftsinntekter Samlede driftsinntekter viser i 2009 et positivt budsjettavvik på 3,3 mill. kr, eller 2,1 %. For mer detaljert avviksrapportering, vises det til kapittel 5. Figur 1 viser fordelingen av kommunens inntekter på de ulike inntektsgruppene: Kommentarer: Figur 1 Driftsinntekter 2009 Andel Overføring med krav til motytelse er i 2009 på 20 %. I 2008 var tilsvarende andel på 15 %. Den høye økningen skyldes i hovedsak økte refusjoner knyttet til merverdiavgiftskompensasjon på investeringer. Samlet budsjettavvik for 2009 er positivt på 7,6 %, og skyldes i hovedsak: Sykelønnsrefusjoner kr. 1,0 mill. kr mer i inntekt enn budsjettert. Refusjoner fra staten kr. 0,3 mill. kr mer i inntekt enn budsjettert. Refusjon fra kommuner og andre 1,0 mill. kr. mer i inntekt enn budsjettert. Skatt og rammetilskudd har et samlet negativt avvik på kr , eller 0,2 %. Fordelt slik: Skatt 2,3 mill. kr. i i negativt avvik, eller 5,9 % Rammetilskudd og inntektsutjevning - 2,1 mill. kr. i positivt avvik, eller 3,2 %. En feil registrering av adresseendring hos NAV (jf. Note 14 s. 53 i årsregnskapet) førte til at periodisk oppgjør for skatt desember ble betydelig lavere enn faktisk inngang. Dette ble motvirket av større inntektsutjevning. I sum ville budsjettavviket vært redusert ytterligere, hvis denne feilregistreringen ikke hadde skjedd. For andre overføringer er det et positivt inntektsavvik i forhold til budsjett 0,9 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak manglende regulering av: merverdiavgiftskompensasjon drift, mottatte spillemidler til viderefordeling og tilskudd til videreformidling barnehager. Dette vil gi et tilsvarende avvik på utgiftssiden (overføringer). Årsrapport for Frosta kommune

9 1.2 Driftsutgifter Samlede driftsutgifter for 2009 viser et negativt avvik på 3,6 mill. kr., eller 4,0 %. Figur 2 viser oppbyggingen av driftsutgifter for regnskapsåret: Figur 2 Driftsutgifter 2009 Kommentarer: Lønn og sosiale utgifter har et samlet budsjettavik 0,9 mill. kr., eller 1,0 %. Ser man dette opp i mot budsjettavvik for sykelønnsrefusjoner viser kommunens samlede lønnsområde ubetydelig avvik. Det presiseres allikevel at det er ujevn fordeling i mellom driftsrammene. I tillegg har man for regnskapsåret 2009 foretatt en endring i postering av variabel lønn for desember (jf. note 13 i s. 52 i årsregnskapet). Denne føringen fører til en utgift på kr som det ikke er tatt høyde for regulert budsjett. Samlet negativt budsjettavvik på overføringer med 1,3 mill. kr. For hovedårsak så vises det til forklaring på inntektssiden Andre overføringer. Avskrivninger viser et negativt budsjettavvik på 0,5 mill. kr. i forhold til budsjettet, og avviket inngår i brutto driftsutgifter. Kommuneregnskapet belastes ikke i med avskrivninger, så tilsvarende positivt avvik finnes under motpost avskrivninger. For ytterligere detaljer vises det til kapittel 5 Avviksrapportering pr. enhet/ansvar. Årsrapport for Frosta kommune

10 1.3 Regnskapsresultatet Brutto driftsresultat for 2009 er 0,3 mill. kr. lavere enn regulert budsjett, og 3,2 mill. kr høyere enn 2008-nivå. Resultatet viser kommunens evne til å betjene finanskostnader, overføringer til investeringsregnskapet, samt avsetninger til senere år. Figur 3 Brutto driftsresultat 2009 Netto driftsresultat for 2009 er positivt på kr , noe som 0,4 mill. kr høyere enn regulert budsjett. Figur 4 Netto driftsresultat 2009 I forhold til fjoråret er driftsresultatet forbedret med 4,7 mill. kr. Investeringsnivået i de ulike regnskapsårene har vært betydelig forskjellig, jf. vedtak om utbygging av skoleprosjektet. Det vises i denne sammenheng til årsregnskapets note 18, hvor resultatbegrepet korrigeres for svingninger i refusjonsinntekter vedrørende momskompensasjon fra investeringsregnskapet. Resultatbegrepet korrigert for disse inntektene viser en reduksjon av netto driftsresultat med 0,1 mill. kr. Årsrapport for Frosta kommune

11 Figur nr. 5 nedenfor viser Frosta kommunes driftsresultat i forhold til driftsinntekter i peroden Det foreligger anbefalinger om at dette nivået er på 3 % for å ha en bærekraftig økonomisk utvikling. Figur 5 Netto driftsresultati % av driftsinntekter 2009 Det presiseres at nøkkeltallsutviklingen i 2009 i stor grad skyldes kompensasjons-inntekter vedrørende investeringsregnskapets merverdiavgift. Dette innbærer at driftsregnskapet i 2009 balanseres ved økt investeringsnivå. Det vil over tid være behov for å tilpasse driftsnivået til rammevilkår kommunen har vært år. I revidert økonomiplan ble det vedtatt at refusjonsinntekter skal bl.a. gå til å innfase omstillingsendringer over de neste årene. For å komme frem til kommunens regnskapsmessige resultat, tar man hensyn til avsetninger, bruk av avsetninger, samt overføringer til investeringsregnskapet. Før strykninger viste kommunens resultat et underskudd på kr Iht. regler i regnskapsforskriften, ble avsetninger til disposisjonsfondet redusert med dette beløpet, slik at regnskapsmessig resultat for 2009 ble lik null. Figur 6 Resultat Årsrapport for Frosta kommune

12 1.4 Finansutgifter og -inntekter Netto finansutgifter er på 5,9 % i forhold til brutto driftsutgifter i Dette er en reduksjon med 1,6 %-poeng (21,2 %) i forhold til 2008-nivå. Finansområdet hadde et positivt budsjettavvik med 2,5 %, eller 0,2 mill. kr. Hoveddelen av dette avviket skyldes større inntekter enn forutsatt i budsjettet. Tabellen nedenfor viser utviklingen av netto finansutgifter de siste årene: Rente Renteutgifter og låneomk Renteinntekter og utbytte Netto renteutgifter Avdrag/Utlån Avdrag på lån Utlån Mottatte avdrag Netto gjeldsavdrag Netto finansutgifter Merknader: Figur 7 Netto finansutgifter Netto renteutgifter har blitt redusert med 1,3 mill. kr i forhold til fjoråret, eller 36,5 %. Renteinntektene har blitt redusert forholdsvis mer enn renteutgiftene i løpet av 2009 (46,6%/40,4 %). Dette skyldes bl.a. redusert likviditet som følge av utbygging av skoleprosjektet/reduksjon av ubrukte lånemidler. Økningen i utlån og mottatte avdrag fra 2008 til 2009, skyldes et enkelt utlån i form av et likviditetslån til Frosta idrettslaget (jf. egen sak i kommunestyret). 1.5 Gjeld og gjeldsutvikling Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsutgifter er pr på kr. 116,0 mill. kr. mot 110,9 for Av dette er 10,5 mill. kr ubrukte lånemidler mot 17,2 for Økt gjeldsbeløp og reduksjon av ubrukte lånemidler skyldes i hovedsak at oppstart av utbyggingen av fremtidsretta skole. Netto lånegjeld utgjør kr pr. innbygger ved utgangen av 2009, noe som er 1,6 % høyere enn kostra gruppe 2 og 9,4 % lavere enn gjennomsnittet i Nord- Trøndelag. Årsrapport for Frosta kommune

13 Figur 8 nedenfor viser netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter pr. kommune i Nord- Trøndelag. Nøkkeltallet for Frosta er på 63,8 %, noe som er 7,4 %-poeng lavere en snittet for fylket. Det er forventet at dette nøkkeltallet vil øke betydelig for Frosta til neste år, som følge av planlagt investeringsnivå. Figur 8 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Figur 9 viser utviklingen av netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter de siste fem årene. Etter en del år med reduksjon i lånegjelden i forhold til driftsinntektene, er denne utviklingen i ferd med å snu. Gruppen med sammenliknbare kommuner har i samme perioden bygget ned gjelden. Det er foholdsvis små endringer i avviket mellom snittet for fylket og Frosta. Figur 9 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Likviditet For å synliggjøre kommunens evne til å dekke kortsiktige forpliktelser, ser man på likviditetsgrader forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 1 Definert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld og måltallet bør være på over 2. Ser man på status ved utgangen av de siste årene, er utviklingen slik: År Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 1 1,61 2,03 2,27 2,44 1,58 Årsrapport for Frosta kommune

14 Tabellen viser en forbedring av likviditeten fram til årets regnskap, hvor det er en markant nedgang. Statusoversikten ved utgangen av året gir begrenset informasjon, som følge av at dette kun er et øyeblikksbilde av situasjonen. Figur 10 og 11 nedenfor viser hvordan utviklingen har vært pr. mnd i de siste to årene: Figur 10 Likviditetsgrad 1 pr. mnd 2008 Figur 10 Likviditetsgrad 1 pr. mnd Frosta har i store deler av 2009 vært over anbefalt nivå for nøkkeltallet. Utviklingen etter oppstart av investeringsprosjektet har ført til en reduksjon av nøkkeltallet, sett i forhold til fjoråret. Dette skylde redusert likviditet som følge av bruk av fond og ubrukte lånemidler. Likviditetsgrad 2 Definert som mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld og måltall bør være over 1. Bankinnskudd, kasser og markedsbaserte pengeplasseringer inngår i de mest likvide midlene. Statusoversikt de siste fem årene: År Mest likvide omløpsmidler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 2 0,81 1,32 1,58 1,56 0,72 Etter vekst i perioden frem til 2008, har det blitt en markant nedgang i 2009 jf. likviditetsgrad 1. Konklusjon Nøkkeltallberegningene viser at den likviditetsmessige situasjonen har forverret seg i løpet av Ser man dette opp i mot utviklingen av disposisjonsfondet (neste delkapittel), er det en viss fare for at denne situasjonen kan ytterligere forverres. Administrasjonen ønsker at økingen av disposisjonsfondet som følge av prinsippendringer i størst mulig grad skjermes, slik at det ikke oppstår en situasjon med likviditetsmessig press. Årsrapport for Frosta kommune

15 1.7 Avslutning av likviditetsreserven og fondsavsetninger Avslutning av likviditetsreserven Det vises til note 15 i årsregnskapet. Som følge av endring av regnskapsforskriften for kommuner, skal likviditetsreserven avsluttes i 2008 eller Dette er gjort i 2009 for Frosta kommune, og har hatt betydning for fondsmassen pr Forskriftsendringene innebærer at det opprettes konto for endring av regnskapsprinsipp, og at beløp som vedrører prinsippendringer føres over på disse kontoene. Evt. restbeløp avsluttes mot ubundne fond først, for deretter å tas inn i evt. investerings- eller driftsregnskapet. Frosta kommune førte i 1993 prinsippendring vedrørende feriepenger direkte i driftsregnskapet. Denne føringen medførte at Frosta kommune ved avslutningen av likviditetsreservens driftsdel fikk et positivt beløp på 3,0 mill. kr. som ble overført disposisjonsfondet ved årsskiftet. Denne fondsøkningen har ikke likviditetsmessig betydning for kommunen. Øvrige føringer på likviditetsreserven driftsdel vedrørte kun prinsippendringer. Likviditetsreservens investeringsdel utgjorde et negativt beløp med 1,3 mill. kr. ved årsskriftet. Ubundne investeringsfond er bruk fullt ut for å redusere beløpet, men av samlet udekket beløp for 2009, utgjør avslutning av likviditetsreserven kr Fondsavsetninger Det vises til note nr. 6 i årsregnskapet. Nedenfor følger utviklingen av de ulike fondstypene i 2009: Fond Pr Pr Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubunde investeringsfond Bundne investeringsfond Sum fond Samlet fondsmasse ble i løpet 2009 økt med 1,0 mill.kr. Endringene består i hovedsak av økte bundne fond, spesielt innenfor investeringsdelen. Midlene gjelder bl.a. midler: Utbygging av friområde Hernesøra - 0,4 mill. kr. Parkeringsplass på Tautra - 0,3 mill kr. Avsatt til avdragsbetaling Husbank - 0,5 mill kr Figur 11 viser utviklingen av disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene over de siste årene. Bruk av disposisjonsfond i skoleprosjektet er brukt fullt ut i 2009-regnskapet, og det var forventet lavere fondssaldo ved årsskiftet. Dette skyldes regnskapstekniske føringer vedrørende avslutning av likviditetsreserven, jf. redegjørelse ovenfor. Årsrapport for Frosta kommune

16 Figur 11 Disposisjonsfond i forhold til driftsinntekter 1.8 Selvkostområder Det vises til note 10 i årsregnskapet. For avløpsområdet ble det i 2009 avsatt kr til bundne driftsfond. Årets overskudd for området var på kr , og skyldes bl.a. refusjonsinntekter i forbindelse med utbygging, samt lavere rentenivå enn forutsatt i budsjettet. Akkumulert underskudd inndekt over fjorårets driftsregnskap på kr , ble dekt inn før avsetning til bundne fond ble foretatt. Øvrige selvkostområder viser for 2009 underdekning. 1.9 Investeringsregnskapet Det vises til skjema 2A og 2B i årsregnskapet. Årets finansieringsbehov var på 32,9 mill. kr., hvorav 29,2 mill. kr gjelder investeringer i anleggsmidler. Behovet ble i 2009 finansiert slik: Ekstern finansiering på kr. 22,8 mill. kr, hvorav bruk av lån utgjør 18,9 mill. kr. Intern finansiering på kr. 10,1 mill. kr, hvorav bruk av avsetninger utgjør 8,2 mill. kr og 0,8 mill. kr som overføring fra drifsregnskapet. Skjema 2B viser samlet oversikt over investeringskostnader pr. prosjekt i Budsjettavviket for 2009 fordeler seg slik: Regnskap 2009 Reg. budsj Budsjettavvik Investeringer i anleggsmidler IKT Værnesregion Integrering VR - domene Innkjøp nettverksutstyr Geovekst Kloakker Kommunale veger Årsrapport for Frosta kommune

17 Veg og gatelys Trafikksikkerhetstiltak Kommunehuset - Ombygging til NAV ENØK-Investering bygninger Kommunestyresal/Kantine Frosta skole, fremtidsretta skole Frosta skole, svømmebasseng tekn rom Frosta skole - omlegging ledninger og fiber Trafo Frosta skole Badeplasser, parkering og tilrettelegging Frostatingssenteret (Logtun østre) Borglia Barnehage nytt gjerde Tiltakspakken: 0 Kommunevei Kjeldsåsen Inngangsparti helsestasjon, lege, tannl./fysio Legekontor - oppussing div.rom/tilrettel.skranke Kommunehus - nødstr.aggregat Frosta skole - tilpasning garderobe Enova prosjektet: 0 EOS-anlegg Autom. for tidsstyring vannbåren varme Enova-tiltak - tunet Enova-tiltak - kommunehuset Enova-tiltak - Frosta skole Enova-tiltak - Veiseth Enova-tiltak - Borglia Sum investeringer Det vises til note 8 for detaljert oversikt for investeringsprosjekter i 2009, inkl. finansiering og forbruk av rammer. Ytterligere merknader: Kommunale veier Gjelder i hovedsak kv. 118 V/Fossli og er i hovedsak finansiert av tidligere bevilget ramme. Trafikksikkerhetstiltak Avvik utgjør udekket beløp i Ombygging NAV Rest ramme på kr Forventet kun mindre restbeløp. ENØK-Investering Finansiering av udekket beløp fra 2008, ingen utgifter i Kommunestyresal/kantine Finansiering av udekket beløp fra 2008, ingen utgifter i Framtidsretta skole Forventet sluttføring august Frosta skole svømmebasseng tekn rom Prosjekt videreføres i 2010 med utvidet investeringsramme. Årsrapport for Frosta kommune

18 Frosta skole Omlegging ledninger og fiber: Avvik er udekket beløp i Trafo skole Trafo bestilt, men ikke levert pr Frostatingssenteret kr finansiert over tidligere bevilget ramme. Udekket beløp for prosjektet utgjør kr ,- Borglia barnehage nytt gjerde ikke påbegynt i Tiltakspakkens investeringsdel er i hovedsak sluttført i o Inst. av Nødstrømsaggregat på kommunehuset regulert ut av tiltakspakken, og er forventet sluttført i Enova-prosjekt bevilget ramme i 2009, først utgifter påløpt i januar Årsrapport for Frosta kommune

19 2 Driftsregnskapet for 2009 hovedtall på ansvarsområdene Fordelingene mellom inntekter og utgifter på kommunens driftsrammer vises i figur 12 og 13 (Skjema 1b) 2.1 Fordeling av driftsutgiftene på hovedområder Figur 12 Fordeling driftsutgifter 2.2 Fordeling av driftsinntektene på hovedområder Figur 13 Fordeling driftsinntekter Årsrapport for Frosta kommune

20 3 Frosta i 2009 Befolkningsutviklinga Befolkningsutvikling har betydelig innvirkning på kommunens rammevilkår i form av frie inntekter. I løpet av 2009 økte befolkningen med 8 personer i Frosta kommune, og registrert befolkning var pr på Befolkningsutviklingen har i Frosta kommune vært forholdsvis stabil over tid. Figur 14 viser befolkningsutviklingen i perioden : Figur 14 Befolkningsutvikling i perioden Figuren viser positiv befolkningsvekst siden Frosta kommune har i kommuneplanens samfunnsdel mål om at befolkningsveksten skal være over gjennomsnittet for regionen. Frostas befolkningsvekst i 2009 har vært på 0,3 %. Til sammenlikning har veksten for Nord- Trøndelag vært på 0,65 %. Tabellen til venstre viser SSB fremskrivning av folketallet fordelt etter aldersgrupper (alternativ for middels vekst). Tabellen gir en pekepinn på forventet driftsnivå innenfor ulike enheter, samt samlet for kommunen. I 20-årsperioden er det i modellen forventet høyest vekst blant aldersgruppen (16.72 %) og størst reduksjon i gruppen år ( %) år år år år år år år år og eldre Sum Årsrapport for Frosta kommune

21 4 Rådmannens vurderinger av Hvilke oppdrag er gitt til kommunens ansatte i 2009 Visjon VI SKAPER EN HISTORISK FRAMTID Overordnet målsetting FROSTA EN ATTRAKTIV KOMMUNE I VEKST Hovedmål 1 FROSTA SKAL BESTÅ SOM EGEN KOMMUNE MED BOLYST OG LIVSKVALITET FOR ALLE Hovedmål 2: UTVIKLE FLERE ARBEIDSPLASSER PÅ FROSTA Hovedmål 3: FROSTA SITT GODE OMDØMME SKAL OPPRETTHOLDES OG VIDEREUTVIKLES Målstrukturen kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret Dette er det langsiktige oppdraget Frosta kommune som organisasjon har fått. Ledergruppens handlingsplan for 2009 er å forstå som kommuneplanens årlige handlingsplan. Denne har kommunestyret vedtatt som styrende for årets virksomhet, og det er den rådmannen rapporterer ift. på de ulike tjenesteområdene. Oppdraget i 2009 er konkretisert gjennom budsjett og økonomiplan, hvor bl.a. skoleutbyggingen står sentralt i prioriteringen i Strategidelen Frosta 2020 er utarbeidet i bred medvirkning fra ulike deler av befolkning, lag, organisasjoner, næringsliv m.v. og rådmannen har vektlagt bl.a. følgende områder for oppfølging i 2009: Forsterke Frosta sitt positive omdømme Øke tilflytting/etablering Utvikle Frosta som sted Videreutvikle kommunalt tjenestetilbud Være en attraktiv arbeidsgiver Skole, Storstue/kulturhus Tilrettelegging for et mangfold av kultur- og idrettsaktiviteter. Ungdom og entreprenørskap Bredbånd Kommunikasjon Utvikle et attraktivt sentrum Videreutvikling av landbruk, foredling og reiseliv For videre konkretisering av måloppnåelse, vises det til de respektive tjenesteområdene Årsrapport for Frosta kommune

22 4.2 Hva er gjennomført - måloppnåelse Rådmannen I 2009 har vi sluttbehandlet strategi for framtidig utvikling av Frosta, Frosta Denne prosessen har vært kjørt delvis parallelt med Strategiprosessen i Værnesregionen VR. Dette har medført en økt grad av bevisstgjøring på hvilke strategier som Frosta prioriterer sterkest i det regionale samarbeidet i VR. Både Frosta 2020-dokumentet og innspillene fra Frosta i strategiprosessen i VR tydeliggjør dette. Figuren under framstiller dette skjematisk Forpliktende regional allianse Spesialiseringsalternativet Helse og omsorg Interesse politikk Regional partner - alternativet Regional utvikling Praktisk / pragmatisk samarbeid Tjenestesenteralternativet Sjølbergings - alternativet Adm. funksjon er Gjøre mest mulig selv Søke felles løsninger / samarbeid Frosta har i 2009 forsterket integreringen innen IKT i VR, innkjøp, innledet prosess med tiltredelse til barnevernssamarbeidet i VR, og forberedt grunnlaget for å gjøre et prinsippvalg om samarbeidsretning ift. helse. Kommunen kan sies å ha 3 hovedfunksjoner: Tjenesteprodusent Demokratisk arena Samfunnsutvikling Være en attraktiv arbeidsgiver I 2009 har vi lagt et økt fokus på hvordan vi som organisasjon innenfor disse områdene skal ha et positivt omdømmemessig perspektiv som organisasjon og medarbeidere i møte med publikum og samarbeidspartnere. Årsrapport for Frosta kommune

23 Mål (Kommuneplanen, strategidelen) - Styringssignalene - Etiske retningslinjer - Budsjett, økonomiplan - Ledergruppens handlingsplan - prosjektmål, delplaner Struktur - adm. organisering - pol. organisering - delegasjoner - ansvarsfordeling Verktøy - IKT - prosjektmetoden - nettverk - ressurser - teknikker Kompetansen (de ansatte) - mål og hensikter - kompetanse og kvalitet - trivsel og arbeidsmiljø Tjenesteprodusent: Rådmannen koordinerer og leder den kommunale produksjonen gjennom handlingsplan for ledergruppen, ledermøter, lederavtaler og medarbeidersamtaler med lederne. Det gjennomføres ledermøter hver 14. dag. Sentralt i dette er fokuset på de ansattes ressurser, kompetanse og kompetanseutvikling i nettverk. Vektlegge motivasjon ift å vise evne og vilje til å ta ansvar. Ta i bruk mulighetene i ny teknologi/digitale verktøy for å effektivisere og ta ut gevinster i utvikling og tilrettelegging for nye arbeidsprosesser. Demokratisk arena: Rådmannen forbereder saker og deltar på alle kommunestyremøter, formannskap, planutvalg og administrasjonsutvalg. Rådmannen møter også i Kontrollutvalget på forespørsel og i komiteene dersom det er spesielle saker. I tillegg er det vektlagt å kjøre temamøter/diskusjonsmøter for å sikre god medvirkning i lokalt og regionalt strategiarbeid. Samfunnsutvikling: Det er et viktig lederarbeid å delta på regionale og nasjonale konferanser og følge opp med nødvendig trykk og impulser på utviklingsarbeid i egen organisasjon. Å delta på ulike eksterne arenaer bidrar til mer proaktiv refleksjon og mulighet til å lede lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Her nevnes rådmannsutvalget i NT, KS-samlinger, Fylkesmannens aktuelle samlinger/styringsdialogkonferanser, Kommuneproposisjonen Arbeidsgiver: Rådmannen møter i arbeidsmiljøutvalg (AMU) og i faste møter med tillitsvalgte. Og gjennomfører utvidete ledermøter for å ansvarliggjøre og være synlig bredere i organisasjonen.. Årsrapport for Frosta kommune

24 4.2.1 Stab, fellestjenester og politisk virksomhet Drift 2009 Enhet stab. Hverdagen i stab byr på mange endringer og utfordringer. Fagfeltene har en dynamikk som må frontes for å holde tritt med utviklingen. Nye og bedre dataprogram innenfor de ulike fagfelt ønskes velkommen for å utnytte og effektivisere arbeidet i siste behandlingsledd, noe stab ofte er. Fagprogrammet Oppad som ble tatt i bruk i 2009 for opptak av barn i SFO/Barnehage leverer pr i dag ikke filoverføringen mot fakturering. Fagprogrammet Notus innenfor Pleie og omsorg gir heller ikke full utnyttelse, her mangler integreringen mot lønn. Det er ulike årsaker til dette, men det har vist seg å være ekstra utfordrende når program som skal kommunisere med hverandre befinner seg på ulike servere og steder. Fokuset vårt i 2010 er derfor full utnyttelse av nevnte program. Når det gjelder tjenestene er det jobbet aktivt i året både med interne og eksterne kurs for å opprettholde god kvalitet på tjenestene. Enhet stab er i en særstilling i kommunen ettersom hovedtyngden av tjenestene ligger på intern tjenesteyting. Trykket på de ansatte i stab er stort med hensyn til å gjennomføre kurs både for nytilsatte og øvrige ansatte på enhetene. Effektiv drift og godt resultat avhenger i betydelig grad av enhetenes overholdelse at tidsfrister i forhold til innlevering av grunnlagsdata. Det er fra enheten jobbet aktivt mot Skatt Midt-Norge for å få opp å gå et tilbud til publikum på tjenester for Folkeregisteret. Avtale ble underskrevet i desember og tilbudet satt i drift fra 1/ Bemanningen er den samme som forrige år, men det er foretatt noe omfordeling av oppgaver internt i enheten. For å gi de tilsatte bedre arbeidsvilkår har de fleste i stab fått eget kontor etter ombygging på enheten, og det er tatt i bruk hjelpemidler for å redusere belastningsskader ved statisk arbeid. I forbindelse med at banken la ned sin kassefunksjon er det blitt betydelig flere kassetransaksjoner ved kommunekassen. Først og fremst gjelder dette de andre enhetene som vi nå betjener med veksling og innbetalinger. Frosta kommune ble i 2009 sammen med 10 andre kommuner deltaker i et samarbeid for arbeidsgiverkontrollen. Kravet til antall arbeidsgiverkontroller i året ble innfridd i De to ansatte på IKT ble fra 1. april 2009, som en prøveordning, flyttet til Værnesregionen og administrativt lagt under rådmannen i Stjørdal. Ordningen vil bli evaluert i Frosta 2020 og stab. Som sagt ovenfor ligger hovedtyngden av tjenestene fra stab på intern tjenesteyting. Men stab ønsker også å gi et best mulig tjenestetilbud til brukere av servicekontor, kasse og betalingsrutiner. Etterspørselen etter fleksible åpningstider har vært liten, sikkert som følge av dagens databaserte løsninger med mulighet for betaling over nettet. Allikevel er det viktig med god og tilstrekkelig informasjon til brukerne. Hjemmesida til kommunen har vært et viktig hjelpemiddel for formidling av våre tjenester. I tillegg jobbes det kontinuerlig med nye skjema i døgnåpen forvaltning hvor det for tiden er 33 skjema som publikum kan benytte fra kommunens hjemmeside. IKT - avdelingen inngikk i 2009 flere avtaler med næringslivet om driftsleie med lisenser, internett osv. Dette er en god løsning for små bedrifter uten spesiell datakompetanse og er et Årsrapport for Frosta kommune

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer