ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010

2 Årsrapport for Frosta kommune

3 Innhold FORORD ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER REGNSKAPSRESULTATET FINANSUTGIFTER OG -INNTEKTER GJELD OG GJELDSUTVIKLING LIKVIDITET AVSLUTNING AV LIKVIDITETSRESERVEN OG FONDSAVSETNINGER SELVKOSTOMRÅDER INVESTERINGSREGNSKAPET DRIFTSREGNSKAPET FOR 2009 HOVEDTALL PÅ ANSVARSOMRÅDENE FORDELING AV DRIFTSUTGIFTENE PÅ HOVEDOMRÅDER FORDELING AV DRIFTSINNTEKTENE PÅ HOVEDOMRÅDER FROSTA I 2009 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA RÅDMANNENS VURDERINGER AV HVILKE OPPDRAG ER GITT TIL KOMMUNENS ANSATTE I HVA ER GJENNOMFØRT - MÅLOPPNÅELSE Rådmannen Stab, fellestjenester og politisk virksomhet Skole Kultur og fritid Enhet for pleie og omsorg Enhet for teknisk område og landbruk Enhet for barnehage Enhet for helse-, sosial- og barnevern LIKESTILLING MILJØSTATUS AVVIKSRAPPORTERING PÅ ENHETSNIVÅ - DRIFT RÅDMANNEN STAB FELLESTJENESTER POLITISK VIRKSOMHET SKOLE KULTUR OG FRITID PLEIE OG OMSORG TEKNISK OMRÅDE OG LANDBRUK KIRKEFORMÅL BARNEHAGE HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN SKJEMA 1A PR. ANSVAR POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING SENTRALE KOMMUNALE STYRER OG UTVALG Årsrapport for Frosta kommune

4 Årsrapport for Frosta kommune

5 Forord Som en del av det kommunale plansystemet legger rådmannen i Frosta kommune fram sin årsrapport for Årsrapporten skal gi et helhetlig bilde av kommunens virksomhet i 2009 og en organisasjonsmessig og økonomisk status pr Regnskap 2009 er avlagt i balanse, men med Kr mindre i avsetning til disposisjonsfond enn budsjettert ut fra strykningsbestemmelser. Regnskapstekniske endringer vedrørende avslutning av likviditetsreserven har gitt oss 3 mill mer på disposisjonsfond uten at vi har bedret likviditeten. Ser man bort fra merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, så har vi fortsatt en ubalanse i drifta, og rådmannen har i 2009 fått i oppdrag fra kommunestyret å iverksette en omstillingsprosess for å tilpasse kommunens drift innenfor de gitte rammevilkår. De økonomiske utfordringene ift å klare balansekravet er i gjeldende økonomiplan skissert til ca 3,0 mill kr i Ubalansen har vi med oss selv uten investeringen i Framtidsretta skole og Storstue. Vi vet at driftsnivået i 2009 er videreført i med bruk av disposisjonsfond som er oppsparte midler bl.a. fra tidligere år, ressurser som vi ikke kan basere en varig drift på. For å nå målene i kommuneplanen Frosta 2020 har det gjennom året vært fokus på gjennomføring av tiltak innenfor følgende tre følgende strategiområder konkretisert i ledergruppens handlingsplan: Utvikling av tjenestene for innbyggerne Utvikling av Frosta Utvikle gode arbeidsplasser Befolkningsutviklingen for Frosta er positiv, noe som både er et resultat av at Frosta er attraktiv og er en del av en vekstregion. Mulighetene i dette har vi som ambisjon å dra enda mer veksler på framover i realiseringen av Frosta En målrettet satsing på omdømmearbeid for organisasjon og samfunn står sentralt. I dette arbeidet vil fokus rettes mot både kvalitetsutvikling og profilering av Frosta sine fortrinn for aktuelle målgrupper. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle medarbeidere for innsatsen og samarbeidet i Takk for samarbeidet rettes også til de politiske organ. Frosta mars 2010 Arne Ketil Auran Rådmann Årsrapport for Frosta kommune

6 Årsrapport for Frosta kommune

7 1 Årsberetning - Hovedtallene fra regnskapet Utdrag fra økonomisk oversikt drift Regnskap Reg. budsjett Avvik - kr. R i % av B Driftsinntekter Brukerbetalinger , , ,40 96,7 % Andre salgs- og leieinntekter , , ,37 107,6 % Overføringer med krav til motytelse , , ,85 107,7 % Rammetilskudd , , ,00 103,2 % Andre statlige overføringer , , ,00 95,6 % Andre overføringer , , ,00 498,6 % Skatt på inntekt og formue , , ,00 94,1 % Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter , , ,82 102,1 % Driftsutgifter Lønnsutgifter , , ,87 102,8 % Sosiale utgifter , , ,00 94,5 % Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,48 101,7 % Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , ,84 101,6 % Overføringer , , ,77 111,5 % Avskrivninger , , ,00 112,2 % Fordelte utgifter , , ,89 68,6 % Sum driftsutgifter , , ,85 102,4 % Brutto driftsresultat , , ,03 96,0 % Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , ,79 118,2 % Mottatte avdrag på utlån , , ,00 100,9 % Sum eksterne finansinntekter , , ,79 111,2 % Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , ,48 98,7 % Avdragsutgifter , ,00-198,00 100,0 % Utlån , , ,00 101,6 % Sum eksterne finansutgifter , , ,48 99,7 % Resultat eksterne finanstransaksjoner , , ,27 97,5 % Motpost avskrivninger , , ,00 112,2 % Netto driftsresultat , , ,24 112,7 % Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0,01 - Bruk av disposisjonsfond , , ,60 89,0 % Bruk av bundne fond , , ,76 119,6 % Bruk av likviditetsreserve , ,82 - Sum bruk av avsetninger , , ,97 181,9 % Overført til investeringsregnskapet , ,00-100,0 % Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond , , ,61 146,5 % Avsetninger til bundne fond , , ,60 227,1 % Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger , , ,21 148,4 % Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Årsrapport for Frosta kommune

8 1.1 Driftsinntekter Samlede driftsinntekter viser i 2009 et positivt budsjettavvik på 3,3 mill. kr, eller 2,1 %. For mer detaljert avviksrapportering, vises det til kapittel 5. Figur 1 viser fordelingen av kommunens inntekter på de ulike inntektsgruppene: Kommentarer: Figur 1 Driftsinntekter 2009 Andel Overføring med krav til motytelse er i 2009 på 20 %. I 2008 var tilsvarende andel på 15 %. Den høye økningen skyldes i hovedsak økte refusjoner knyttet til merverdiavgiftskompensasjon på investeringer. Samlet budsjettavvik for 2009 er positivt på 7,6 %, og skyldes i hovedsak: Sykelønnsrefusjoner kr. 1,0 mill. kr mer i inntekt enn budsjettert. Refusjoner fra staten kr. 0,3 mill. kr mer i inntekt enn budsjettert. Refusjon fra kommuner og andre 1,0 mill. kr. mer i inntekt enn budsjettert. Skatt og rammetilskudd har et samlet negativt avvik på kr , eller 0,2 %. Fordelt slik: Skatt 2,3 mill. kr. i i negativt avvik, eller 5,9 % Rammetilskudd og inntektsutjevning - 2,1 mill. kr. i positivt avvik, eller 3,2 %. En feil registrering av adresseendring hos NAV (jf. Note 14 s. 53 i årsregnskapet) førte til at periodisk oppgjør for skatt desember ble betydelig lavere enn faktisk inngang. Dette ble motvirket av større inntektsutjevning. I sum ville budsjettavviket vært redusert ytterligere, hvis denne feilregistreringen ikke hadde skjedd. For andre overføringer er det et positivt inntektsavvik i forhold til budsjett 0,9 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak manglende regulering av: merverdiavgiftskompensasjon drift, mottatte spillemidler til viderefordeling og tilskudd til videreformidling barnehager. Dette vil gi et tilsvarende avvik på utgiftssiden (overføringer). Årsrapport for Frosta kommune

9 1.2 Driftsutgifter Samlede driftsutgifter for 2009 viser et negativt avvik på 3,6 mill. kr., eller 4,0 %. Figur 2 viser oppbyggingen av driftsutgifter for regnskapsåret: Figur 2 Driftsutgifter 2009 Kommentarer: Lønn og sosiale utgifter har et samlet budsjettavik 0,9 mill. kr., eller 1,0 %. Ser man dette opp i mot budsjettavvik for sykelønnsrefusjoner viser kommunens samlede lønnsområde ubetydelig avvik. Det presiseres allikevel at det er ujevn fordeling i mellom driftsrammene. I tillegg har man for regnskapsåret 2009 foretatt en endring i postering av variabel lønn for desember (jf. note 13 i s. 52 i årsregnskapet). Denne føringen fører til en utgift på kr som det ikke er tatt høyde for regulert budsjett. Samlet negativt budsjettavvik på overføringer med 1,3 mill. kr. For hovedårsak så vises det til forklaring på inntektssiden Andre overføringer. Avskrivninger viser et negativt budsjettavvik på 0,5 mill. kr. i forhold til budsjettet, og avviket inngår i brutto driftsutgifter. Kommuneregnskapet belastes ikke i med avskrivninger, så tilsvarende positivt avvik finnes under motpost avskrivninger. For ytterligere detaljer vises det til kapittel 5 Avviksrapportering pr. enhet/ansvar. Årsrapport for Frosta kommune

10 1.3 Regnskapsresultatet Brutto driftsresultat for 2009 er 0,3 mill. kr. lavere enn regulert budsjett, og 3,2 mill. kr høyere enn 2008-nivå. Resultatet viser kommunens evne til å betjene finanskostnader, overføringer til investeringsregnskapet, samt avsetninger til senere år. Figur 3 Brutto driftsresultat 2009 Netto driftsresultat for 2009 er positivt på kr , noe som 0,4 mill. kr høyere enn regulert budsjett. Figur 4 Netto driftsresultat 2009 I forhold til fjoråret er driftsresultatet forbedret med 4,7 mill. kr. Investeringsnivået i de ulike regnskapsårene har vært betydelig forskjellig, jf. vedtak om utbygging av skoleprosjektet. Det vises i denne sammenheng til årsregnskapets note 18, hvor resultatbegrepet korrigeres for svingninger i refusjonsinntekter vedrørende momskompensasjon fra investeringsregnskapet. Resultatbegrepet korrigert for disse inntektene viser en reduksjon av netto driftsresultat med 0,1 mill. kr. Årsrapport for Frosta kommune

11 Figur nr. 5 nedenfor viser Frosta kommunes driftsresultat i forhold til driftsinntekter i peroden Det foreligger anbefalinger om at dette nivået er på 3 % for å ha en bærekraftig økonomisk utvikling. Figur 5 Netto driftsresultati % av driftsinntekter 2009 Det presiseres at nøkkeltallsutviklingen i 2009 i stor grad skyldes kompensasjons-inntekter vedrørende investeringsregnskapets merverdiavgift. Dette innbærer at driftsregnskapet i 2009 balanseres ved økt investeringsnivå. Det vil over tid være behov for å tilpasse driftsnivået til rammevilkår kommunen har vært år. I revidert økonomiplan ble det vedtatt at refusjonsinntekter skal bl.a. gå til å innfase omstillingsendringer over de neste årene. For å komme frem til kommunens regnskapsmessige resultat, tar man hensyn til avsetninger, bruk av avsetninger, samt overføringer til investeringsregnskapet. Før strykninger viste kommunens resultat et underskudd på kr Iht. regler i regnskapsforskriften, ble avsetninger til disposisjonsfondet redusert med dette beløpet, slik at regnskapsmessig resultat for 2009 ble lik null. Figur 6 Resultat Årsrapport for Frosta kommune

12 1.4 Finansutgifter og -inntekter Netto finansutgifter er på 5,9 % i forhold til brutto driftsutgifter i Dette er en reduksjon med 1,6 %-poeng (21,2 %) i forhold til 2008-nivå. Finansområdet hadde et positivt budsjettavvik med 2,5 %, eller 0,2 mill. kr. Hoveddelen av dette avviket skyldes større inntekter enn forutsatt i budsjettet. Tabellen nedenfor viser utviklingen av netto finansutgifter de siste årene: Rente Renteutgifter og låneomk Renteinntekter og utbytte Netto renteutgifter Avdrag/Utlån Avdrag på lån Utlån Mottatte avdrag Netto gjeldsavdrag Netto finansutgifter Merknader: Figur 7 Netto finansutgifter Netto renteutgifter har blitt redusert med 1,3 mill. kr i forhold til fjoråret, eller 36,5 %. Renteinntektene har blitt redusert forholdsvis mer enn renteutgiftene i løpet av 2009 (46,6%/40,4 %). Dette skyldes bl.a. redusert likviditet som følge av utbygging av skoleprosjektet/reduksjon av ubrukte lånemidler. Økningen i utlån og mottatte avdrag fra 2008 til 2009, skyldes et enkelt utlån i form av et likviditetslån til Frosta idrettslaget (jf. egen sak i kommunestyret). 1.5 Gjeld og gjeldsutvikling Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsutgifter er pr på kr. 116,0 mill. kr. mot 110,9 for Av dette er 10,5 mill. kr ubrukte lånemidler mot 17,2 for Økt gjeldsbeløp og reduksjon av ubrukte lånemidler skyldes i hovedsak at oppstart av utbyggingen av fremtidsretta skole. Netto lånegjeld utgjør kr pr. innbygger ved utgangen av 2009, noe som er 1,6 % høyere enn kostra gruppe 2 og 9,4 % lavere enn gjennomsnittet i Nord- Trøndelag. Årsrapport for Frosta kommune

13 Figur 8 nedenfor viser netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter pr. kommune i Nord- Trøndelag. Nøkkeltallet for Frosta er på 63,8 %, noe som er 7,4 %-poeng lavere en snittet for fylket. Det er forventet at dette nøkkeltallet vil øke betydelig for Frosta til neste år, som følge av planlagt investeringsnivå. Figur 8 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Figur 9 viser utviklingen av netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter de siste fem årene. Etter en del år med reduksjon i lånegjelden i forhold til driftsinntektene, er denne utviklingen i ferd med å snu. Gruppen med sammenliknbare kommuner har i samme perioden bygget ned gjelden. Det er foholdsvis små endringer i avviket mellom snittet for fylket og Frosta. Figur 9 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Likviditet For å synliggjøre kommunens evne til å dekke kortsiktige forpliktelser, ser man på likviditetsgrader forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 1 Definert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld og måltallet bør være på over 2. Ser man på status ved utgangen av de siste årene, er utviklingen slik: År Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 1 1,61 2,03 2,27 2,44 1,58 Årsrapport for Frosta kommune

14 Tabellen viser en forbedring av likviditeten fram til årets regnskap, hvor det er en markant nedgang. Statusoversikten ved utgangen av året gir begrenset informasjon, som følge av at dette kun er et øyeblikksbilde av situasjonen. Figur 10 og 11 nedenfor viser hvordan utviklingen har vært pr. mnd i de siste to årene: Figur 10 Likviditetsgrad 1 pr. mnd 2008 Figur 10 Likviditetsgrad 1 pr. mnd Frosta har i store deler av 2009 vært over anbefalt nivå for nøkkeltallet. Utviklingen etter oppstart av investeringsprosjektet har ført til en reduksjon av nøkkeltallet, sett i forhold til fjoråret. Dette skylde redusert likviditet som følge av bruk av fond og ubrukte lånemidler. Likviditetsgrad 2 Definert som mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld og måltall bør være over 1. Bankinnskudd, kasser og markedsbaserte pengeplasseringer inngår i de mest likvide midlene. Statusoversikt de siste fem årene: År Mest likvide omløpsmidler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 2 0,81 1,32 1,58 1,56 0,72 Etter vekst i perioden frem til 2008, har det blitt en markant nedgang i 2009 jf. likviditetsgrad 1. Konklusjon Nøkkeltallberegningene viser at den likviditetsmessige situasjonen har forverret seg i løpet av Ser man dette opp i mot utviklingen av disposisjonsfondet (neste delkapittel), er det en viss fare for at denne situasjonen kan ytterligere forverres. Administrasjonen ønsker at økingen av disposisjonsfondet som følge av prinsippendringer i størst mulig grad skjermes, slik at det ikke oppstår en situasjon med likviditetsmessig press. Årsrapport for Frosta kommune

15 1.7 Avslutning av likviditetsreserven og fondsavsetninger Avslutning av likviditetsreserven Det vises til note 15 i årsregnskapet. Som følge av endring av regnskapsforskriften for kommuner, skal likviditetsreserven avsluttes i 2008 eller Dette er gjort i 2009 for Frosta kommune, og har hatt betydning for fondsmassen pr Forskriftsendringene innebærer at det opprettes konto for endring av regnskapsprinsipp, og at beløp som vedrører prinsippendringer føres over på disse kontoene. Evt. restbeløp avsluttes mot ubundne fond først, for deretter å tas inn i evt. investerings- eller driftsregnskapet. Frosta kommune førte i 1993 prinsippendring vedrørende feriepenger direkte i driftsregnskapet. Denne føringen medførte at Frosta kommune ved avslutningen av likviditetsreservens driftsdel fikk et positivt beløp på 3,0 mill. kr. som ble overført disposisjonsfondet ved årsskiftet. Denne fondsøkningen har ikke likviditetsmessig betydning for kommunen. Øvrige føringer på likviditetsreserven driftsdel vedrørte kun prinsippendringer. Likviditetsreservens investeringsdel utgjorde et negativt beløp med 1,3 mill. kr. ved årsskriftet. Ubundne investeringsfond er bruk fullt ut for å redusere beløpet, men av samlet udekket beløp for 2009, utgjør avslutning av likviditetsreserven kr Fondsavsetninger Det vises til note nr. 6 i årsregnskapet. Nedenfor følger utviklingen av de ulike fondstypene i 2009: Fond Pr Pr Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubunde investeringsfond Bundne investeringsfond Sum fond Samlet fondsmasse ble i løpet 2009 økt med 1,0 mill.kr. Endringene består i hovedsak av økte bundne fond, spesielt innenfor investeringsdelen. Midlene gjelder bl.a. midler: Utbygging av friområde Hernesøra - 0,4 mill. kr. Parkeringsplass på Tautra - 0,3 mill kr. Avsatt til avdragsbetaling Husbank - 0,5 mill kr Figur 11 viser utviklingen av disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene over de siste årene. Bruk av disposisjonsfond i skoleprosjektet er brukt fullt ut i 2009-regnskapet, og det var forventet lavere fondssaldo ved årsskiftet. Dette skyldes regnskapstekniske føringer vedrørende avslutning av likviditetsreserven, jf. redegjørelse ovenfor. Årsrapport for Frosta kommune

16 Figur 11 Disposisjonsfond i forhold til driftsinntekter 1.8 Selvkostområder Det vises til note 10 i årsregnskapet. For avløpsområdet ble det i 2009 avsatt kr til bundne driftsfond. Årets overskudd for området var på kr , og skyldes bl.a. refusjonsinntekter i forbindelse med utbygging, samt lavere rentenivå enn forutsatt i budsjettet. Akkumulert underskudd inndekt over fjorårets driftsregnskap på kr , ble dekt inn før avsetning til bundne fond ble foretatt. Øvrige selvkostområder viser for 2009 underdekning. 1.9 Investeringsregnskapet Det vises til skjema 2A og 2B i årsregnskapet. Årets finansieringsbehov var på 32,9 mill. kr., hvorav 29,2 mill. kr gjelder investeringer i anleggsmidler. Behovet ble i 2009 finansiert slik: Ekstern finansiering på kr. 22,8 mill. kr, hvorav bruk av lån utgjør 18,9 mill. kr. Intern finansiering på kr. 10,1 mill. kr, hvorav bruk av avsetninger utgjør 8,2 mill. kr og 0,8 mill. kr som overføring fra drifsregnskapet. Skjema 2B viser samlet oversikt over investeringskostnader pr. prosjekt i Budsjettavviket for 2009 fordeler seg slik: Regnskap 2009 Reg. budsj Budsjettavvik Investeringer i anleggsmidler IKT Værnesregion Integrering VR - domene Innkjøp nettverksutstyr Geovekst Kloakker Kommunale veger Årsrapport for Frosta kommune

17 Veg og gatelys Trafikksikkerhetstiltak Kommunehuset - Ombygging til NAV ENØK-Investering bygninger Kommunestyresal/Kantine Frosta skole, fremtidsretta skole Frosta skole, svømmebasseng tekn rom Frosta skole - omlegging ledninger og fiber Trafo Frosta skole Badeplasser, parkering og tilrettelegging Frostatingssenteret (Logtun østre) Borglia Barnehage nytt gjerde Tiltakspakken: 0 Kommunevei Kjeldsåsen Inngangsparti helsestasjon, lege, tannl./fysio Legekontor - oppussing div.rom/tilrettel.skranke Kommunehus - nødstr.aggregat Frosta skole - tilpasning garderobe Enova prosjektet: 0 EOS-anlegg Autom. for tidsstyring vannbåren varme Enova-tiltak - tunet Enova-tiltak - kommunehuset Enova-tiltak - Frosta skole Enova-tiltak - Veiseth Enova-tiltak - Borglia Sum investeringer Det vises til note 8 for detaljert oversikt for investeringsprosjekter i 2009, inkl. finansiering og forbruk av rammer. Ytterligere merknader: Kommunale veier Gjelder i hovedsak kv. 118 V/Fossli og er i hovedsak finansiert av tidligere bevilget ramme. Trafikksikkerhetstiltak Avvik utgjør udekket beløp i Ombygging NAV Rest ramme på kr Forventet kun mindre restbeløp. ENØK-Investering Finansiering av udekket beløp fra 2008, ingen utgifter i Kommunestyresal/kantine Finansiering av udekket beløp fra 2008, ingen utgifter i Framtidsretta skole Forventet sluttføring august Frosta skole svømmebasseng tekn rom Prosjekt videreføres i 2010 med utvidet investeringsramme. Årsrapport for Frosta kommune

18 Frosta skole Omlegging ledninger og fiber: Avvik er udekket beløp i Trafo skole Trafo bestilt, men ikke levert pr Frostatingssenteret kr finansiert over tidligere bevilget ramme. Udekket beløp for prosjektet utgjør kr ,- Borglia barnehage nytt gjerde ikke påbegynt i Tiltakspakkens investeringsdel er i hovedsak sluttført i o Inst. av Nødstrømsaggregat på kommunehuset regulert ut av tiltakspakken, og er forventet sluttført i Enova-prosjekt bevilget ramme i 2009, først utgifter påløpt i januar Årsrapport for Frosta kommune

19 2 Driftsregnskapet for 2009 hovedtall på ansvarsområdene Fordelingene mellom inntekter og utgifter på kommunens driftsrammer vises i figur 12 og 13 (Skjema 1b) 2.1 Fordeling av driftsutgiftene på hovedområder Figur 12 Fordeling driftsutgifter 2.2 Fordeling av driftsinntektene på hovedområder Figur 13 Fordeling driftsinntekter Årsrapport for Frosta kommune

20 3 Frosta i 2009 Befolkningsutviklinga Befolkningsutvikling har betydelig innvirkning på kommunens rammevilkår i form av frie inntekter. I løpet av 2009 økte befolkningen med 8 personer i Frosta kommune, og registrert befolkning var pr på Befolkningsutviklingen har i Frosta kommune vært forholdsvis stabil over tid. Figur 14 viser befolkningsutviklingen i perioden : Figur 14 Befolkningsutvikling i perioden Figuren viser positiv befolkningsvekst siden Frosta kommune har i kommuneplanens samfunnsdel mål om at befolkningsveksten skal være over gjennomsnittet for regionen. Frostas befolkningsvekst i 2009 har vært på 0,3 %. Til sammenlikning har veksten for Nord- Trøndelag vært på 0,65 %. Tabellen til venstre viser SSB fremskrivning av folketallet fordelt etter aldersgrupper (alternativ for middels vekst). Tabellen gir en pekepinn på forventet driftsnivå innenfor ulike enheter, samt samlet for kommunen. I 20-årsperioden er det i modellen forventet høyest vekst blant aldersgruppen (16.72 %) og størst reduksjon i gruppen år ( %) år år år år år år år år og eldre Sum Årsrapport for Frosta kommune

21 4 Rådmannens vurderinger av Hvilke oppdrag er gitt til kommunens ansatte i 2009 Visjon VI SKAPER EN HISTORISK FRAMTID Overordnet målsetting FROSTA EN ATTRAKTIV KOMMUNE I VEKST Hovedmål 1 FROSTA SKAL BESTÅ SOM EGEN KOMMUNE MED BOLYST OG LIVSKVALITET FOR ALLE Hovedmål 2: UTVIKLE FLERE ARBEIDSPLASSER PÅ FROSTA Hovedmål 3: FROSTA SITT GODE OMDØMME SKAL OPPRETTHOLDES OG VIDEREUTVIKLES Målstrukturen kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret Dette er det langsiktige oppdraget Frosta kommune som organisasjon har fått. Ledergruppens handlingsplan for 2009 er å forstå som kommuneplanens årlige handlingsplan. Denne har kommunestyret vedtatt som styrende for årets virksomhet, og det er den rådmannen rapporterer ift. på de ulike tjenesteområdene. Oppdraget i 2009 er konkretisert gjennom budsjett og økonomiplan, hvor bl.a. skoleutbyggingen står sentralt i prioriteringen i Strategidelen Frosta 2020 er utarbeidet i bred medvirkning fra ulike deler av befolkning, lag, organisasjoner, næringsliv m.v. og rådmannen har vektlagt bl.a. følgende områder for oppfølging i 2009: Forsterke Frosta sitt positive omdømme Øke tilflytting/etablering Utvikle Frosta som sted Videreutvikle kommunalt tjenestetilbud Være en attraktiv arbeidsgiver Skole, Storstue/kulturhus Tilrettelegging for et mangfold av kultur- og idrettsaktiviteter. Ungdom og entreprenørskap Bredbånd Kommunikasjon Utvikle et attraktivt sentrum Videreutvikling av landbruk, foredling og reiseliv For videre konkretisering av måloppnåelse, vises det til de respektive tjenesteområdene Årsrapport for Frosta kommune

22 4.2 Hva er gjennomført - måloppnåelse Rådmannen I 2009 har vi sluttbehandlet strategi for framtidig utvikling av Frosta, Frosta Denne prosessen har vært kjørt delvis parallelt med Strategiprosessen i Værnesregionen VR. Dette har medført en økt grad av bevisstgjøring på hvilke strategier som Frosta prioriterer sterkest i det regionale samarbeidet i VR. Både Frosta 2020-dokumentet og innspillene fra Frosta i strategiprosessen i VR tydeliggjør dette. Figuren under framstiller dette skjematisk Forpliktende regional allianse Spesialiseringsalternativet Helse og omsorg Interesse politikk Regional partner - alternativet Regional utvikling Praktisk / pragmatisk samarbeid Tjenestesenteralternativet Sjølbergings - alternativet Adm. funksjon er Gjøre mest mulig selv Søke felles løsninger / samarbeid Frosta har i 2009 forsterket integreringen innen IKT i VR, innkjøp, innledet prosess med tiltredelse til barnevernssamarbeidet i VR, og forberedt grunnlaget for å gjøre et prinsippvalg om samarbeidsretning ift. helse. Kommunen kan sies å ha 3 hovedfunksjoner: Tjenesteprodusent Demokratisk arena Samfunnsutvikling Være en attraktiv arbeidsgiver I 2009 har vi lagt et økt fokus på hvordan vi som organisasjon innenfor disse områdene skal ha et positivt omdømmemessig perspektiv som organisasjon og medarbeidere i møte med publikum og samarbeidspartnere. Årsrapport for Frosta kommune

23 Mål (Kommuneplanen, strategidelen) - Styringssignalene - Etiske retningslinjer - Budsjett, økonomiplan - Ledergruppens handlingsplan - prosjektmål, delplaner Struktur - adm. organisering - pol. organisering - delegasjoner - ansvarsfordeling Verktøy - IKT - prosjektmetoden - nettverk - ressurser - teknikker Kompetansen (de ansatte) - mål og hensikter - kompetanse og kvalitet - trivsel og arbeidsmiljø Tjenesteprodusent: Rådmannen koordinerer og leder den kommunale produksjonen gjennom handlingsplan for ledergruppen, ledermøter, lederavtaler og medarbeidersamtaler med lederne. Det gjennomføres ledermøter hver 14. dag. Sentralt i dette er fokuset på de ansattes ressurser, kompetanse og kompetanseutvikling i nettverk. Vektlegge motivasjon ift å vise evne og vilje til å ta ansvar. Ta i bruk mulighetene i ny teknologi/digitale verktøy for å effektivisere og ta ut gevinster i utvikling og tilrettelegging for nye arbeidsprosesser. Demokratisk arena: Rådmannen forbereder saker og deltar på alle kommunestyremøter, formannskap, planutvalg og administrasjonsutvalg. Rådmannen møter også i Kontrollutvalget på forespørsel og i komiteene dersom det er spesielle saker. I tillegg er det vektlagt å kjøre temamøter/diskusjonsmøter for å sikre god medvirkning i lokalt og regionalt strategiarbeid. Samfunnsutvikling: Det er et viktig lederarbeid å delta på regionale og nasjonale konferanser og følge opp med nødvendig trykk og impulser på utviklingsarbeid i egen organisasjon. Å delta på ulike eksterne arenaer bidrar til mer proaktiv refleksjon og mulighet til å lede lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Her nevnes rådmannsutvalget i NT, KS-samlinger, Fylkesmannens aktuelle samlinger/styringsdialogkonferanser, Kommuneproposisjonen Arbeidsgiver: Rådmannen møter i arbeidsmiljøutvalg (AMU) og i faste møter med tillitsvalgte. Og gjennomfører utvidete ledermøter for å ansvarliggjøre og være synlig bredere i organisasjonen.. Årsrapport for Frosta kommune

24 4.2.1 Stab, fellestjenester og politisk virksomhet Drift 2009 Enhet stab. Hverdagen i stab byr på mange endringer og utfordringer. Fagfeltene har en dynamikk som må frontes for å holde tritt med utviklingen. Nye og bedre dataprogram innenfor de ulike fagfelt ønskes velkommen for å utnytte og effektivisere arbeidet i siste behandlingsledd, noe stab ofte er. Fagprogrammet Oppad som ble tatt i bruk i 2009 for opptak av barn i SFO/Barnehage leverer pr i dag ikke filoverføringen mot fakturering. Fagprogrammet Notus innenfor Pleie og omsorg gir heller ikke full utnyttelse, her mangler integreringen mot lønn. Det er ulike årsaker til dette, men det har vist seg å være ekstra utfordrende når program som skal kommunisere med hverandre befinner seg på ulike servere og steder. Fokuset vårt i 2010 er derfor full utnyttelse av nevnte program. Når det gjelder tjenestene er det jobbet aktivt i året både med interne og eksterne kurs for å opprettholde god kvalitet på tjenestene. Enhet stab er i en særstilling i kommunen ettersom hovedtyngden av tjenestene ligger på intern tjenesteyting. Trykket på de ansatte i stab er stort med hensyn til å gjennomføre kurs både for nytilsatte og øvrige ansatte på enhetene. Effektiv drift og godt resultat avhenger i betydelig grad av enhetenes overholdelse at tidsfrister i forhold til innlevering av grunnlagsdata. Det er fra enheten jobbet aktivt mot Skatt Midt-Norge for å få opp å gå et tilbud til publikum på tjenester for Folkeregisteret. Avtale ble underskrevet i desember og tilbudet satt i drift fra 1/ Bemanningen er den samme som forrige år, men det er foretatt noe omfordeling av oppgaver internt i enheten. For å gi de tilsatte bedre arbeidsvilkår har de fleste i stab fått eget kontor etter ombygging på enheten, og det er tatt i bruk hjelpemidler for å redusere belastningsskader ved statisk arbeid. I forbindelse med at banken la ned sin kassefunksjon er det blitt betydelig flere kassetransaksjoner ved kommunekassen. Først og fremst gjelder dette de andre enhetene som vi nå betjener med veksling og innbetalinger. Frosta kommune ble i 2009 sammen med 10 andre kommuner deltaker i et samarbeid for arbeidsgiverkontrollen. Kravet til antall arbeidsgiverkontroller i året ble innfridd i De to ansatte på IKT ble fra 1. april 2009, som en prøveordning, flyttet til Værnesregionen og administrativt lagt under rådmannen i Stjørdal. Ordningen vil bli evaluert i Frosta 2020 og stab. Som sagt ovenfor ligger hovedtyngden av tjenestene fra stab på intern tjenesteyting. Men stab ønsker også å gi et best mulig tjenestetilbud til brukere av servicekontor, kasse og betalingsrutiner. Etterspørselen etter fleksible åpningstider har vært liten, sikkert som følge av dagens databaserte løsninger med mulighet for betaling over nettet. Allikevel er det viktig med god og tilstrekkelig informasjon til brukerne. Hjemmesida til kommunen har vært et viktig hjelpemiddel for formidling av våre tjenester. I tillegg jobbes det kontinuerlig med nye skjema i døgnåpen forvaltning hvor det for tiden er 33 skjema som publikum kan benytte fra kommunens hjemmeside. IKT - avdelingen inngikk i 2009 flere avtaler med næringslivet om driftsleie med lisenser, internett osv. Dette er en god løsning for små bedrifter uten spesiell datakompetanse og er et Årsrapport for Frosta kommune

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2010 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2011 Årsrapport for Frosta kommune 2010 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2008 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 FOR FROSTA KOMMUNE Frostatunet RÅDMANNEN MARS 2009 Årsrapport for Frosta kommune 2008 Innhold FORORD... 3 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 4 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 5 1.2

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742 ÅRSMELDING 2008 2 Skole Innledning/økonomi Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) Skolene har ansvar for å gi barn og unge de beste muligheter til å utvikle

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering

Kommuneloven. Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering Årsberetning Kommuneloven Kapittel 8. Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering 48 Årsregnskapet og årsberetningen Pkt.5 I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer