ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010

2 Årsrapport for Frosta kommune

3 Innhold FORORD ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER REGNSKAPSRESULTATET FINANSUTGIFTER OG -INNTEKTER GJELD OG GJELDSUTVIKLING LIKVIDITET AVSLUTNING AV LIKVIDITETSRESERVEN OG FONDSAVSETNINGER SELVKOSTOMRÅDER INVESTERINGSREGNSKAPET DRIFTSREGNSKAPET FOR 2009 HOVEDTALL PÅ ANSVARSOMRÅDENE FORDELING AV DRIFTSUTGIFTENE PÅ HOVEDOMRÅDER FORDELING AV DRIFTSINNTEKTENE PÅ HOVEDOMRÅDER FROSTA I 2009 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA RÅDMANNENS VURDERINGER AV HVILKE OPPDRAG ER GITT TIL KOMMUNENS ANSATTE I HVA ER GJENNOMFØRT - MÅLOPPNÅELSE Rådmannen Stab, fellestjenester og politisk virksomhet Skole Kultur og fritid Enhet for pleie og omsorg Enhet for teknisk område og landbruk Enhet for barnehage Enhet for helse-, sosial- og barnevern LIKESTILLING MILJØSTATUS AVVIKSRAPPORTERING PÅ ENHETSNIVÅ - DRIFT RÅDMANNEN STAB FELLESTJENESTER POLITISK VIRKSOMHET SKOLE KULTUR OG FRITID PLEIE OG OMSORG TEKNISK OMRÅDE OG LANDBRUK KIRKEFORMÅL BARNEHAGE HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN SKJEMA 1A PR. ANSVAR POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING SENTRALE KOMMUNALE STYRER OG UTVALG Årsrapport for Frosta kommune

4 Årsrapport for Frosta kommune

5 Forord Som en del av det kommunale plansystemet legger rådmannen i Frosta kommune fram sin årsrapport for Årsrapporten skal gi et helhetlig bilde av kommunens virksomhet i 2009 og en organisasjonsmessig og økonomisk status pr Regnskap 2009 er avlagt i balanse, men med Kr mindre i avsetning til disposisjonsfond enn budsjettert ut fra strykningsbestemmelser. Regnskapstekniske endringer vedrørende avslutning av likviditetsreserven har gitt oss 3 mill mer på disposisjonsfond uten at vi har bedret likviditeten. Ser man bort fra merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, så har vi fortsatt en ubalanse i drifta, og rådmannen har i 2009 fått i oppdrag fra kommunestyret å iverksette en omstillingsprosess for å tilpasse kommunens drift innenfor de gitte rammevilkår. De økonomiske utfordringene ift å klare balansekravet er i gjeldende økonomiplan skissert til ca 3,0 mill kr i Ubalansen har vi med oss selv uten investeringen i Framtidsretta skole og Storstue. Vi vet at driftsnivået i 2009 er videreført i med bruk av disposisjonsfond som er oppsparte midler bl.a. fra tidligere år, ressurser som vi ikke kan basere en varig drift på. For å nå målene i kommuneplanen Frosta 2020 har det gjennom året vært fokus på gjennomføring av tiltak innenfor følgende tre følgende strategiområder konkretisert i ledergruppens handlingsplan: Utvikling av tjenestene for innbyggerne Utvikling av Frosta Utvikle gode arbeidsplasser Befolkningsutviklingen for Frosta er positiv, noe som både er et resultat av at Frosta er attraktiv og er en del av en vekstregion. Mulighetene i dette har vi som ambisjon å dra enda mer veksler på framover i realiseringen av Frosta En målrettet satsing på omdømmearbeid for organisasjon og samfunn står sentralt. I dette arbeidet vil fokus rettes mot både kvalitetsutvikling og profilering av Frosta sine fortrinn for aktuelle målgrupper. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle medarbeidere for innsatsen og samarbeidet i Takk for samarbeidet rettes også til de politiske organ. Frosta mars 2010 Arne Ketil Auran Rådmann Årsrapport for Frosta kommune

6 Årsrapport for Frosta kommune

7 1 Årsberetning - Hovedtallene fra regnskapet Utdrag fra økonomisk oversikt drift Regnskap Reg. budsjett Avvik - kr. R i % av B Driftsinntekter Brukerbetalinger , , ,40 96,7 % Andre salgs- og leieinntekter , , ,37 107,6 % Overføringer med krav til motytelse , , ,85 107,7 % Rammetilskudd , , ,00 103,2 % Andre statlige overføringer , , ,00 95,6 % Andre overføringer , , ,00 498,6 % Skatt på inntekt og formue , , ,00 94,1 % Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter , , ,82 102,1 % Driftsutgifter Lønnsutgifter , , ,87 102,8 % Sosiale utgifter , , ,00 94,5 % Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,48 101,7 % Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , ,84 101,6 % Overføringer , , ,77 111,5 % Avskrivninger , , ,00 112,2 % Fordelte utgifter , , ,89 68,6 % Sum driftsutgifter , , ,85 102,4 % Brutto driftsresultat , , ,03 96,0 % Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , ,79 118,2 % Mottatte avdrag på utlån , , ,00 100,9 % Sum eksterne finansinntekter , , ,79 111,2 % Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , ,48 98,7 % Avdragsutgifter , ,00-198,00 100,0 % Utlån , , ,00 101,6 % Sum eksterne finansutgifter , , ,48 99,7 % Resultat eksterne finanstransaksjoner , , ,27 97,5 % Motpost avskrivninger , , ,00 112,2 % Netto driftsresultat , , ,24 112,7 % Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0,01 - Bruk av disposisjonsfond , , ,60 89,0 % Bruk av bundne fond , , ,76 119,6 % Bruk av likviditetsreserve , ,82 - Sum bruk av avsetninger , , ,97 181,9 % Overført til investeringsregnskapet , ,00-100,0 % Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond , , ,61 146,5 % Avsetninger til bundne fond , , ,60 227,1 % Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger , , ,21 148,4 % Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Årsrapport for Frosta kommune

8 1.1 Driftsinntekter Samlede driftsinntekter viser i 2009 et positivt budsjettavvik på 3,3 mill. kr, eller 2,1 %. For mer detaljert avviksrapportering, vises det til kapittel 5. Figur 1 viser fordelingen av kommunens inntekter på de ulike inntektsgruppene: Kommentarer: Figur 1 Driftsinntekter 2009 Andel Overføring med krav til motytelse er i 2009 på 20 %. I 2008 var tilsvarende andel på 15 %. Den høye økningen skyldes i hovedsak økte refusjoner knyttet til merverdiavgiftskompensasjon på investeringer. Samlet budsjettavvik for 2009 er positivt på 7,6 %, og skyldes i hovedsak: Sykelønnsrefusjoner kr. 1,0 mill. kr mer i inntekt enn budsjettert. Refusjoner fra staten kr. 0,3 mill. kr mer i inntekt enn budsjettert. Refusjon fra kommuner og andre 1,0 mill. kr. mer i inntekt enn budsjettert. Skatt og rammetilskudd har et samlet negativt avvik på kr , eller 0,2 %. Fordelt slik: Skatt 2,3 mill. kr. i i negativt avvik, eller 5,9 % Rammetilskudd og inntektsutjevning - 2,1 mill. kr. i positivt avvik, eller 3,2 %. En feil registrering av adresseendring hos NAV (jf. Note 14 s. 53 i årsregnskapet) førte til at periodisk oppgjør for skatt desember ble betydelig lavere enn faktisk inngang. Dette ble motvirket av større inntektsutjevning. I sum ville budsjettavviket vært redusert ytterligere, hvis denne feilregistreringen ikke hadde skjedd. For andre overføringer er det et positivt inntektsavvik i forhold til budsjett 0,9 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak manglende regulering av: merverdiavgiftskompensasjon drift, mottatte spillemidler til viderefordeling og tilskudd til videreformidling barnehager. Dette vil gi et tilsvarende avvik på utgiftssiden (overføringer). Årsrapport for Frosta kommune

9 1.2 Driftsutgifter Samlede driftsutgifter for 2009 viser et negativt avvik på 3,6 mill. kr., eller 4,0 %. Figur 2 viser oppbyggingen av driftsutgifter for regnskapsåret: Figur 2 Driftsutgifter 2009 Kommentarer: Lønn og sosiale utgifter har et samlet budsjettavik 0,9 mill. kr., eller 1,0 %. Ser man dette opp i mot budsjettavvik for sykelønnsrefusjoner viser kommunens samlede lønnsområde ubetydelig avvik. Det presiseres allikevel at det er ujevn fordeling i mellom driftsrammene. I tillegg har man for regnskapsåret 2009 foretatt en endring i postering av variabel lønn for desember (jf. note 13 i s. 52 i årsregnskapet). Denne føringen fører til en utgift på kr som det ikke er tatt høyde for regulert budsjett. Samlet negativt budsjettavvik på overføringer med 1,3 mill. kr. For hovedårsak så vises det til forklaring på inntektssiden Andre overføringer. Avskrivninger viser et negativt budsjettavvik på 0,5 mill. kr. i forhold til budsjettet, og avviket inngår i brutto driftsutgifter. Kommuneregnskapet belastes ikke i med avskrivninger, så tilsvarende positivt avvik finnes under motpost avskrivninger. For ytterligere detaljer vises det til kapittel 5 Avviksrapportering pr. enhet/ansvar. Årsrapport for Frosta kommune

10 1.3 Regnskapsresultatet Brutto driftsresultat for 2009 er 0,3 mill. kr. lavere enn regulert budsjett, og 3,2 mill. kr høyere enn 2008-nivå. Resultatet viser kommunens evne til å betjene finanskostnader, overføringer til investeringsregnskapet, samt avsetninger til senere år. Figur 3 Brutto driftsresultat 2009 Netto driftsresultat for 2009 er positivt på kr , noe som 0,4 mill. kr høyere enn regulert budsjett. Figur 4 Netto driftsresultat 2009 I forhold til fjoråret er driftsresultatet forbedret med 4,7 mill. kr. Investeringsnivået i de ulike regnskapsårene har vært betydelig forskjellig, jf. vedtak om utbygging av skoleprosjektet. Det vises i denne sammenheng til årsregnskapets note 18, hvor resultatbegrepet korrigeres for svingninger i refusjonsinntekter vedrørende momskompensasjon fra investeringsregnskapet. Resultatbegrepet korrigert for disse inntektene viser en reduksjon av netto driftsresultat med 0,1 mill. kr. Årsrapport for Frosta kommune

11 Figur nr. 5 nedenfor viser Frosta kommunes driftsresultat i forhold til driftsinntekter i peroden Det foreligger anbefalinger om at dette nivået er på 3 % for å ha en bærekraftig økonomisk utvikling. Figur 5 Netto driftsresultati % av driftsinntekter 2009 Det presiseres at nøkkeltallsutviklingen i 2009 i stor grad skyldes kompensasjons-inntekter vedrørende investeringsregnskapets merverdiavgift. Dette innbærer at driftsregnskapet i 2009 balanseres ved økt investeringsnivå. Det vil over tid være behov for å tilpasse driftsnivået til rammevilkår kommunen har vært år. I revidert økonomiplan ble det vedtatt at refusjonsinntekter skal bl.a. gå til å innfase omstillingsendringer over de neste årene. For å komme frem til kommunens regnskapsmessige resultat, tar man hensyn til avsetninger, bruk av avsetninger, samt overføringer til investeringsregnskapet. Før strykninger viste kommunens resultat et underskudd på kr Iht. regler i regnskapsforskriften, ble avsetninger til disposisjonsfondet redusert med dette beløpet, slik at regnskapsmessig resultat for 2009 ble lik null. Figur 6 Resultat Årsrapport for Frosta kommune

12 1.4 Finansutgifter og -inntekter Netto finansutgifter er på 5,9 % i forhold til brutto driftsutgifter i Dette er en reduksjon med 1,6 %-poeng (21,2 %) i forhold til 2008-nivå. Finansområdet hadde et positivt budsjettavvik med 2,5 %, eller 0,2 mill. kr. Hoveddelen av dette avviket skyldes større inntekter enn forutsatt i budsjettet. Tabellen nedenfor viser utviklingen av netto finansutgifter de siste årene: Rente Renteutgifter og låneomk Renteinntekter og utbytte Netto renteutgifter Avdrag/Utlån Avdrag på lån Utlån Mottatte avdrag Netto gjeldsavdrag Netto finansutgifter Merknader: Figur 7 Netto finansutgifter Netto renteutgifter har blitt redusert med 1,3 mill. kr i forhold til fjoråret, eller 36,5 %. Renteinntektene har blitt redusert forholdsvis mer enn renteutgiftene i løpet av 2009 (46,6%/40,4 %). Dette skyldes bl.a. redusert likviditet som følge av utbygging av skoleprosjektet/reduksjon av ubrukte lånemidler. Økningen i utlån og mottatte avdrag fra 2008 til 2009, skyldes et enkelt utlån i form av et likviditetslån til Frosta idrettslaget (jf. egen sak i kommunestyret). 1.5 Gjeld og gjeldsutvikling Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsutgifter er pr på kr. 116,0 mill. kr. mot 110,9 for Av dette er 10,5 mill. kr ubrukte lånemidler mot 17,2 for Økt gjeldsbeløp og reduksjon av ubrukte lånemidler skyldes i hovedsak at oppstart av utbyggingen av fremtidsretta skole. Netto lånegjeld utgjør kr pr. innbygger ved utgangen av 2009, noe som er 1,6 % høyere enn kostra gruppe 2 og 9,4 % lavere enn gjennomsnittet i Nord- Trøndelag. Årsrapport for Frosta kommune

13 Figur 8 nedenfor viser netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter pr. kommune i Nord- Trøndelag. Nøkkeltallet for Frosta er på 63,8 %, noe som er 7,4 %-poeng lavere en snittet for fylket. Det er forventet at dette nøkkeltallet vil øke betydelig for Frosta til neste år, som følge av planlagt investeringsnivå. Figur 8 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Figur 9 viser utviklingen av netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter de siste fem årene. Etter en del år med reduksjon i lånegjelden i forhold til driftsinntektene, er denne utviklingen i ferd med å snu. Gruppen med sammenliknbare kommuner har i samme perioden bygget ned gjelden. Det er foholdsvis små endringer i avviket mellom snittet for fylket og Frosta. Figur 9 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Likviditet For å synliggjøre kommunens evne til å dekke kortsiktige forpliktelser, ser man på likviditetsgrader forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 1 Definert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld og måltallet bør være på over 2. Ser man på status ved utgangen av de siste årene, er utviklingen slik: År Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 1 1,61 2,03 2,27 2,44 1,58 Årsrapport for Frosta kommune

14 Tabellen viser en forbedring av likviditeten fram til årets regnskap, hvor det er en markant nedgang. Statusoversikten ved utgangen av året gir begrenset informasjon, som følge av at dette kun er et øyeblikksbilde av situasjonen. Figur 10 og 11 nedenfor viser hvordan utviklingen har vært pr. mnd i de siste to årene: Figur 10 Likviditetsgrad 1 pr. mnd 2008 Figur 10 Likviditetsgrad 1 pr. mnd Frosta har i store deler av 2009 vært over anbefalt nivå for nøkkeltallet. Utviklingen etter oppstart av investeringsprosjektet har ført til en reduksjon av nøkkeltallet, sett i forhold til fjoråret. Dette skylde redusert likviditet som følge av bruk av fond og ubrukte lånemidler. Likviditetsgrad 2 Definert som mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld og måltall bør være over 1. Bankinnskudd, kasser og markedsbaserte pengeplasseringer inngår i de mest likvide midlene. Statusoversikt de siste fem årene: År Mest likvide omløpsmidler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 2 0,81 1,32 1,58 1,56 0,72 Etter vekst i perioden frem til 2008, har det blitt en markant nedgang i 2009 jf. likviditetsgrad 1. Konklusjon Nøkkeltallberegningene viser at den likviditetsmessige situasjonen har forverret seg i løpet av Ser man dette opp i mot utviklingen av disposisjonsfondet (neste delkapittel), er det en viss fare for at denne situasjonen kan ytterligere forverres. Administrasjonen ønsker at økingen av disposisjonsfondet som følge av prinsippendringer i størst mulig grad skjermes, slik at det ikke oppstår en situasjon med likviditetsmessig press. Årsrapport for Frosta kommune

15 1.7 Avslutning av likviditetsreserven og fondsavsetninger Avslutning av likviditetsreserven Det vises til note 15 i årsregnskapet. Som følge av endring av regnskapsforskriften for kommuner, skal likviditetsreserven avsluttes i 2008 eller Dette er gjort i 2009 for Frosta kommune, og har hatt betydning for fondsmassen pr Forskriftsendringene innebærer at det opprettes konto for endring av regnskapsprinsipp, og at beløp som vedrører prinsippendringer føres over på disse kontoene. Evt. restbeløp avsluttes mot ubundne fond først, for deretter å tas inn i evt. investerings- eller driftsregnskapet. Frosta kommune førte i 1993 prinsippendring vedrørende feriepenger direkte i driftsregnskapet. Denne føringen medførte at Frosta kommune ved avslutningen av likviditetsreservens driftsdel fikk et positivt beløp på 3,0 mill. kr. som ble overført disposisjonsfondet ved årsskiftet. Denne fondsøkningen har ikke likviditetsmessig betydning for kommunen. Øvrige føringer på likviditetsreserven driftsdel vedrørte kun prinsippendringer. Likviditetsreservens investeringsdel utgjorde et negativt beløp med 1,3 mill. kr. ved årsskriftet. Ubundne investeringsfond er bruk fullt ut for å redusere beløpet, men av samlet udekket beløp for 2009, utgjør avslutning av likviditetsreserven kr Fondsavsetninger Det vises til note nr. 6 i årsregnskapet. Nedenfor følger utviklingen av de ulike fondstypene i 2009: Fond Pr Pr Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubunde investeringsfond Bundne investeringsfond Sum fond Samlet fondsmasse ble i løpet 2009 økt med 1,0 mill.kr. Endringene består i hovedsak av økte bundne fond, spesielt innenfor investeringsdelen. Midlene gjelder bl.a. midler: Utbygging av friområde Hernesøra - 0,4 mill. kr. Parkeringsplass på Tautra - 0,3 mill kr. Avsatt til avdragsbetaling Husbank - 0,5 mill kr Figur 11 viser utviklingen av disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene over de siste årene. Bruk av disposisjonsfond i skoleprosjektet er brukt fullt ut i 2009-regnskapet, og det var forventet lavere fondssaldo ved årsskiftet. Dette skyldes regnskapstekniske føringer vedrørende avslutning av likviditetsreserven, jf. redegjørelse ovenfor. Årsrapport for Frosta kommune

16 Figur 11 Disposisjonsfond i forhold til driftsinntekter 1.8 Selvkostområder Det vises til note 10 i årsregnskapet. For avløpsområdet ble det i 2009 avsatt kr til bundne driftsfond. Årets overskudd for området var på kr , og skyldes bl.a. refusjonsinntekter i forbindelse med utbygging, samt lavere rentenivå enn forutsatt i budsjettet. Akkumulert underskudd inndekt over fjorårets driftsregnskap på kr , ble dekt inn før avsetning til bundne fond ble foretatt. Øvrige selvkostområder viser for 2009 underdekning. 1.9 Investeringsregnskapet Det vises til skjema 2A og 2B i årsregnskapet. Årets finansieringsbehov var på 32,9 mill. kr., hvorav 29,2 mill. kr gjelder investeringer i anleggsmidler. Behovet ble i 2009 finansiert slik: Ekstern finansiering på kr. 22,8 mill. kr, hvorav bruk av lån utgjør 18,9 mill. kr. Intern finansiering på kr. 10,1 mill. kr, hvorav bruk av avsetninger utgjør 8,2 mill. kr og 0,8 mill. kr som overføring fra drifsregnskapet. Skjema 2B viser samlet oversikt over investeringskostnader pr. prosjekt i Budsjettavviket for 2009 fordeler seg slik: Regnskap 2009 Reg. budsj Budsjettavvik Investeringer i anleggsmidler IKT Værnesregion Integrering VR - domene Innkjøp nettverksutstyr Geovekst Kloakker Kommunale veger Årsrapport for Frosta kommune

17 Veg og gatelys Trafikksikkerhetstiltak Kommunehuset - Ombygging til NAV ENØK-Investering bygninger Kommunestyresal/Kantine Frosta skole, fremtidsretta skole Frosta skole, svømmebasseng tekn rom Frosta skole - omlegging ledninger og fiber Trafo Frosta skole Badeplasser, parkering og tilrettelegging Frostatingssenteret (Logtun østre) Borglia Barnehage nytt gjerde Tiltakspakken: 0 Kommunevei Kjeldsåsen Inngangsparti helsestasjon, lege, tannl./fysio Legekontor - oppussing div.rom/tilrettel.skranke Kommunehus - nødstr.aggregat Frosta skole - tilpasning garderobe Enova prosjektet: 0 EOS-anlegg Autom. for tidsstyring vannbåren varme Enova-tiltak - tunet Enova-tiltak - kommunehuset Enova-tiltak - Frosta skole Enova-tiltak - Veiseth Enova-tiltak - Borglia Sum investeringer Det vises til note 8 for detaljert oversikt for investeringsprosjekter i 2009, inkl. finansiering og forbruk av rammer. Ytterligere merknader: Kommunale veier Gjelder i hovedsak kv. 118 V/Fossli og er i hovedsak finansiert av tidligere bevilget ramme. Trafikksikkerhetstiltak Avvik utgjør udekket beløp i Ombygging NAV Rest ramme på kr Forventet kun mindre restbeløp. ENØK-Investering Finansiering av udekket beløp fra 2008, ingen utgifter i Kommunestyresal/kantine Finansiering av udekket beløp fra 2008, ingen utgifter i Framtidsretta skole Forventet sluttføring august Frosta skole svømmebasseng tekn rom Prosjekt videreføres i 2010 med utvidet investeringsramme. Årsrapport for Frosta kommune

18 Frosta skole Omlegging ledninger og fiber: Avvik er udekket beløp i Trafo skole Trafo bestilt, men ikke levert pr Frostatingssenteret kr finansiert over tidligere bevilget ramme. Udekket beløp for prosjektet utgjør kr ,- Borglia barnehage nytt gjerde ikke påbegynt i Tiltakspakkens investeringsdel er i hovedsak sluttført i o Inst. av Nødstrømsaggregat på kommunehuset regulert ut av tiltakspakken, og er forventet sluttført i Enova-prosjekt bevilget ramme i 2009, først utgifter påløpt i januar Årsrapport for Frosta kommune

19 2 Driftsregnskapet for 2009 hovedtall på ansvarsområdene Fordelingene mellom inntekter og utgifter på kommunens driftsrammer vises i figur 12 og 13 (Skjema 1b) 2.1 Fordeling av driftsutgiftene på hovedområder Figur 12 Fordeling driftsutgifter 2.2 Fordeling av driftsinntektene på hovedområder Figur 13 Fordeling driftsinntekter Årsrapport for Frosta kommune

20 3 Frosta i 2009 Befolkningsutviklinga Befolkningsutvikling har betydelig innvirkning på kommunens rammevilkår i form av frie inntekter. I løpet av 2009 økte befolkningen med 8 personer i Frosta kommune, og registrert befolkning var pr på Befolkningsutviklingen har i Frosta kommune vært forholdsvis stabil over tid. Figur 14 viser befolkningsutviklingen i perioden : Figur 14 Befolkningsutvikling i perioden Figuren viser positiv befolkningsvekst siden Frosta kommune har i kommuneplanens samfunnsdel mål om at befolkningsveksten skal være over gjennomsnittet for regionen. Frostas befolkningsvekst i 2009 har vært på 0,3 %. Til sammenlikning har veksten for Nord- Trøndelag vært på 0,65 %. Tabellen til venstre viser SSB fremskrivning av folketallet fordelt etter aldersgrupper (alternativ for middels vekst). Tabellen gir en pekepinn på forventet driftsnivå innenfor ulike enheter, samt samlet for kommunen. I 20-årsperioden er det i modellen forventet høyest vekst blant aldersgruppen (16.72 %) og størst reduksjon i gruppen år ( %) år år år år år år år år og eldre Sum Årsrapport for Frosta kommune

21 4 Rådmannens vurderinger av Hvilke oppdrag er gitt til kommunens ansatte i 2009 Visjon VI SKAPER EN HISTORISK FRAMTID Overordnet målsetting FROSTA EN ATTRAKTIV KOMMUNE I VEKST Hovedmål 1 FROSTA SKAL BESTÅ SOM EGEN KOMMUNE MED BOLYST OG LIVSKVALITET FOR ALLE Hovedmål 2: UTVIKLE FLERE ARBEIDSPLASSER PÅ FROSTA Hovedmål 3: FROSTA SITT GODE OMDØMME SKAL OPPRETTHOLDES OG VIDEREUTVIKLES Målstrukturen kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret Dette er det langsiktige oppdraget Frosta kommune som organisasjon har fått. Ledergruppens handlingsplan for 2009 er å forstå som kommuneplanens årlige handlingsplan. Denne har kommunestyret vedtatt som styrende for årets virksomhet, og det er den rådmannen rapporterer ift. på de ulike tjenesteområdene. Oppdraget i 2009 er konkretisert gjennom budsjett og økonomiplan, hvor bl.a. skoleutbyggingen står sentralt i prioriteringen i Strategidelen Frosta 2020 er utarbeidet i bred medvirkning fra ulike deler av befolkning, lag, organisasjoner, næringsliv m.v. og rådmannen har vektlagt bl.a. følgende områder for oppfølging i 2009: Forsterke Frosta sitt positive omdømme Øke tilflytting/etablering Utvikle Frosta som sted Videreutvikle kommunalt tjenestetilbud Være en attraktiv arbeidsgiver Skole, Storstue/kulturhus Tilrettelegging for et mangfold av kultur- og idrettsaktiviteter. Ungdom og entreprenørskap Bredbånd Kommunikasjon Utvikle et attraktivt sentrum Videreutvikling av landbruk, foredling og reiseliv For videre konkretisering av måloppnåelse, vises det til de respektive tjenesteområdene Årsrapport for Frosta kommune

22 4.2 Hva er gjennomført - måloppnåelse Rådmannen I 2009 har vi sluttbehandlet strategi for framtidig utvikling av Frosta, Frosta Denne prosessen har vært kjørt delvis parallelt med Strategiprosessen i Værnesregionen VR. Dette har medført en økt grad av bevisstgjøring på hvilke strategier som Frosta prioriterer sterkest i det regionale samarbeidet i VR. Både Frosta 2020-dokumentet og innspillene fra Frosta i strategiprosessen i VR tydeliggjør dette. Figuren under framstiller dette skjematisk Forpliktende regional allianse Spesialiseringsalternativet Helse og omsorg Interesse politikk Regional partner - alternativet Regional utvikling Praktisk / pragmatisk samarbeid Tjenestesenteralternativet Sjølbergings - alternativet Adm. funksjon er Gjøre mest mulig selv Søke felles løsninger / samarbeid Frosta har i 2009 forsterket integreringen innen IKT i VR, innkjøp, innledet prosess med tiltredelse til barnevernssamarbeidet i VR, og forberedt grunnlaget for å gjøre et prinsippvalg om samarbeidsretning ift. helse. Kommunen kan sies å ha 3 hovedfunksjoner: Tjenesteprodusent Demokratisk arena Samfunnsutvikling Være en attraktiv arbeidsgiver I 2009 har vi lagt et økt fokus på hvordan vi som organisasjon innenfor disse områdene skal ha et positivt omdømmemessig perspektiv som organisasjon og medarbeidere i møte med publikum og samarbeidspartnere. Årsrapport for Frosta kommune

23 Mål (Kommuneplanen, strategidelen) - Styringssignalene - Etiske retningslinjer - Budsjett, økonomiplan - Ledergruppens handlingsplan - prosjektmål, delplaner Struktur - adm. organisering - pol. organisering - delegasjoner - ansvarsfordeling Verktøy - IKT - prosjektmetoden - nettverk - ressurser - teknikker Kompetansen (de ansatte) - mål og hensikter - kompetanse og kvalitet - trivsel og arbeidsmiljø Tjenesteprodusent: Rådmannen koordinerer og leder den kommunale produksjonen gjennom handlingsplan for ledergruppen, ledermøter, lederavtaler og medarbeidersamtaler med lederne. Det gjennomføres ledermøter hver 14. dag. Sentralt i dette er fokuset på de ansattes ressurser, kompetanse og kompetanseutvikling i nettverk. Vektlegge motivasjon ift å vise evne og vilje til å ta ansvar. Ta i bruk mulighetene i ny teknologi/digitale verktøy for å effektivisere og ta ut gevinster i utvikling og tilrettelegging for nye arbeidsprosesser. Demokratisk arena: Rådmannen forbereder saker og deltar på alle kommunestyremøter, formannskap, planutvalg og administrasjonsutvalg. Rådmannen møter også i Kontrollutvalget på forespørsel og i komiteene dersom det er spesielle saker. I tillegg er det vektlagt å kjøre temamøter/diskusjonsmøter for å sikre god medvirkning i lokalt og regionalt strategiarbeid. Samfunnsutvikling: Det er et viktig lederarbeid å delta på regionale og nasjonale konferanser og følge opp med nødvendig trykk og impulser på utviklingsarbeid i egen organisasjon. Å delta på ulike eksterne arenaer bidrar til mer proaktiv refleksjon og mulighet til å lede lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Her nevnes rådmannsutvalget i NT, KS-samlinger, Fylkesmannens aktuelle samlinger/styringsdialogkonferanser, Kommuneproposisjonen Arbeidsgiver: Rådmannen møter i arbeidsmiljøutvalg (AMU) og i faste møter med tillitsvalgte. Og gjennomfører utvidete ledermøter for å ansvarliggjøre og være synlig bredere i organisasjonen.. Årsrapport for Frosta kommune

24 4.2.1 Stab, fellestjenester og politisk virksomhet Drift 2009 Enhet stab. Hverdagen i stab byr på mange endringer og utfordringer. Fagfeltene har en dynamikk som må frontes for å holde tritt med utviklingen. Nye og bedre dataprogram innenfor de ulike fagfelt ønskes velkommen for å utnytte og effektivisere arbeidet i siste behandlingsledd, noe stab ofte er. Fagprogrammet Oppad som ble tatt i bruk i 2009 for opptak av barn i SFO/Barnehage leverer pr i dag ikke filoverføringen mot fakturering. Fagprogrammet Notus innenfor Pleie og omsorg gir heller ikke full utnyttelse, her mangler integreringen mot lønn. Det er ulike årsaker til dette, men det har vist seg å være ekstra utfordrende når program som skal kommunisere med hverandre befinner seg på ulike servere og steder. Fokuset vårt i 2010 er derfor full utnyttelse av nevnte program. Når det gjelder tjenestene er det jobbet aktivt i året både med interne og eksterne kurs for å opprettholde god kvalitet på tjenestene. Enhet stab er i en særstilling i kommunen ettersom hovedtyngden av tjenestene ligger på intern tjenesteyting. Trykket på de ansatte i stab er stort med hensyn til å gjennomføre kurs både for nytilsatte og øvrige ansatte på enhetene. Effektiv drift og godt resultat avhenger i betydelig grad av enhetenes overholdelse at tidsfrister i forhold til innlevering av grunnlagsdata. Det er fra enheten jobbet aktivt mot Skatt Midt-Norge for å få opp å gå et tilbud til publikum på tjenester for Folkeregisteret. Avtale ble underskrevet i desember og tilbudet satt i drift fra 1/ Bemanningen er den samme som forrige år, men det er foretatt noe omfordeling av oppgaver internt i enheten. For å gi de tilsatte bedre arbeidsvilkår har de fleste i stab fått eget kontor etter ombygging på enheten, og det er tatt i bruk hjelpemidler for å redusere belastningsskader ved statisk arbeid. I forbindelse med at banken la ned sin kassefunksjon er det blitt betydelig flere kassetransaksjoner ved kommunekassen. Først og fremst gjelder dette de andre enhetene som vi nå betjener med veksling og innbetalinger. Frosta kommune ble i 2009 sammen med 10 andre kommuner deltaker i et samarbeid for arbeidsgiverkontrollen. Kravet til antall arbeidsgiverkontroller i året ble innfridd i De to ansatte på IKT ble fra 1. april 2009, som en prøveordning, flyttet til Værnesregionen og administrativt lagt under rådmannen i Stjørdal. Ordningen vil bli evaluert i Frosta 2020 og stab. Som sagt ovenfor ligger hovedtyngden av tjenestene fra stab på intern tjenesteyting. Men stab ønsker også å gi et best mulig tjenestetilbud til brukere av servicekontor, kasse og betalingsrutiner. Etterspørselen etter fleksible åpningstider har vært liten, sikkert som følge av dagens databaserte løsninger med mulighet for betaling over nettet. Allikevel er det viktig med god og tilstrekkelig informasjon til brukerne. Hjemmesida til kommunen har vært et viktig hjelpemiddel for formidling av våre tjenester. I tillegg jobbes det kontinuerlig med nye skjema i døgnåpen forvaltning hvor det for tiden er 33 skjema som publikum kan benytte fra kommunens hjemmeside. IKT - avdelingen inngikk i 2009 flere avtaler med næringslivet om driftsleie med lisenser, internett osv. Dette er en god løsning for små bedrifter uten spesiell datakompetanse og er et Årsrapport for Frosta kommune

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE Vintersol over Vinnatrøa RÅDMANNEN MARS 2008 Årsrapport for Frosta kommune 2007 Innhold FORORD... 3 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 4 1.1 DRIFTSINNTEKTER...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer