Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte mars 2013 På Håndverkeren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren"

Transkript

1 Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte mars 2013 På Håndverkeren

2 Velkommen til årsmøtet i Oslo SV 2013 Årsmøtet er det høyeste organet i Oslo SV og tar de viktigste beslutningene for fylkeslaget det neste året. I dette heftet finner du sakspapirene til møtet med fylkesstyrets innstillinger. Vi gleder oss til å se deg. Vel møtt! Alle medlemmer i Oslo SV har tale og forslagsrett på årsmøtet, men det er bare delegater som har stemmerett. Dersom et lokallag ikke har fylt opp kvoten sin, kan øvrige medlemmer fra dette lokallaget få stemmerett etter førstemann til mølla-prinsippet. Årsmøtet ble kunngjort til alle medlemmer Frist for å melde inn saker til årsmøtet var Sakspapirer er sendt ut som link på e-post og lagt ut på nett Frist for å sende inn endringsforslag til alle saker var Det blir solgt kaffe på årsmøtet til 50 kroner for ubegrenset tilgang per dag. Det settes av en hel time til lunsj hver dag hvor alle får tid til å ordne med mat til seg selv. Etter årsmøtet kan de som ønsker det fortsette diskusjonene i en mer uformell setting på Eilefs Landhandleri. Her er det mulig å få kjøpt en enkel matrett. Gi beskjed til ordstyrerbordet dersom det er aktuelt for deg. Bakerst i dette heftet finner du invitasjon til Østlandets store valgkampkonferanse helgen april! Meld deg på allerede i dag. Godt årsmøte! 2

3 Innhold Sak 1. Konstituering... 4 Sak 2. Uttalelser Sak 3. Vedtekter Sak 4. Regnskap 2012 og Sak 7. Budsjett Sak 5. Beretninger Sak 6. Organisasjons- og arbeidsplan Sak 8. Valg

4 Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4

5 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2013: Lørdag: 9.3 kl Sak 1 Sak 2 Sak 2 Sak 3 Dørene åpner for innsjekking Formøter Åpning ved Per Østvold Konstituering, forretningsorden og dagsorden Den politiske situasjonen Innledning ved Audun Lysbakken Debatt Lunsj Uttalelser: Debatt Presentasjon ved Per Østvold. Debatt Vedtekter: Debatt Presentasjon ved Nora Fjelddalen Debatt Avslutning, middag og fest Søndag: 10.3 kl Dørene åpner for innsjekking Sak 4 Regnskap Presentasjon ved Per Østvold Sak 5 Beretninger fra fylkesstyret, bystyret og Stortinget Presentasjon ved Per Østvold, Marianne Borgen og Akhtar Chaudhry (Mari Lund Arnem). Debatt Sak 6 og 7 Arbeidsplan og Budsjett 2011 Presentasjon ved Nora Fjelddalen Debatt Sak 2 Den politiske situasjonen Innledning ved Heikki Holmås Debatt Lunsjpause Sak 2, 3, 6, 7 Vedtak uttalelser, vedtekter, arbeidsplan og budsjett Sak 8 Valg av Fylkesstyre og Landsstyrerepresentant Innledning ved valgkomiteens leder, Trine Dønhaug Debatt og vedtak Avtakking, avslutning og Internasjonalen 5

6 Sak 1.3 Forretningsorden Fylkesstyrets innstilling til forretningsorden for Oslo SVs årsmøte 2013: 1 Innledning 1.1 Hjemmel Ved uoverensstemmelse mellom forretningsorden og SVs vedtekter eller Oslo SVs tilleggsvedtekter, viker forretningsorden. 1.2 Fravikelse Årsmøtet kan fravike forretningsordenen med 2/3 flertall blant de fremmøtte representanter for gjeldende sak eller gjeldende møte. 1.3 Definisjoner a) Med votering menes votering over ett enkelt punkt. b) Med voteringssekvens menes alle voteringer i relasjon til samme sak og som gjøres i sammenheng. 2 Innkalling og dagsorden 2.1 Innleveringsfrist Saker må være meldt og sakspapirer og forslag må være innlevert fylkesstyret senest tre uker før møtet skal holdes, jfr. Oslo SVs tilleggsvedtekter 15B. 2.2 Faste punkter på dagsordenen Årsmøtet skal minst behandle beretning, revidert regnskap, arbeidsplan, budsjett, innkomne forslag og foreta valg av fylkesstyre og revisor, jfr. SVs vedtekter Tilstedeværelse Dersom delegater kommer etter at navneopprop er foretatt eller går før møtet er hevet, skal dette meldes til møteledelse/innsjekker. 2.4 Tidsramme for saker Årsmøtet kan fastsette en tidsramme for den enkelte sak eller for en gruppe av saker. Tidsrammen innbefatter både debatt og votering. Møteledelsen gis i disse tilfeller fullmakt til å sette tidsrammen for debatten. Tidsrammen kan endres ved simpelt flertall. 2.5 Tak på antall uttalelser Antall uttalelser som skal behandles avgrenses til seks. 3 Møte-, tale- og forslagsrett. 3.1 Årsmøtets delegater Årsmøtets delegater valgt av Oslo SVs lokallag og Oslo SU etter Oslo SVs tilleggsvedtekter 14 B, har møte-, tale-, forslags- og stemmerett i årsmøtet. 6

7 Faste medlemmer av fylkesstyret, bystyregruppa og Oslo SVs Stortingsrepresentanter har fulle rettigheter i årsmøtet, jfr. Oslo SVs tilleggsvedtekter 14B. Fylkesstyrets medlemmer har ikke stemmerett i avstemninger om regnskap og beretning, jfr. SVs vedtekter Oslo SVs medlemmer Samtlige medlemmer i Oslo SV har møte-, tale- og forslagsrett i årsmøtet. 3.3 Andre Årsmøtet kan innvilge andre møte-, tale- og/eller forslagsrett for en enkelt sak ved simpelt flertall. 4 Debatten 4.1 Taletid Innlegg til debatten gis 3 minutter taletid. Det gis adgang til maksimum to replikker etter hvert innlegg, samt svarreplikk. Replikker gis 1 minutt taletid. Replikk på replikk er ikke tillatt. Ved stort tidspress kan replikker sløyfes fullstendig med simpelt flertall. Minoritetsspråklige deltagere som ønsker det kan få 1 minutt ut over den fastsatte taletiden. Deltageren må selv gjøre dirigenten oppmerksom på ønsket om utvidet taletid. Innlegg til voteringsorden, dagsorden og forretningsorden gis 1 minutt taletid, uten adgang til replikk. Taletiden kan endres ved simpelt flertall. 4.2 Taleliste Møteleder fører taleliste og fremmer forslag om når strek skal settes. Det skal opplyses i god tid om når strek settes. Det er kun anledning til å tegne seg to ganger til hver sak på dagsorden. I de saker hvor det er fastsatt en tidsramme, jamfør 2.4, kan møteledelsen redigere talelisten etter at strek er satt. Når den avsatte tid for saken er brukt opp strykes resten av talelisten. Møteledelsen skal søke å endre taletiden tidlig dersom det er fare for at tidsrammen for debatten overskrides. Følgende prioriteringsliste benyttes når talelisten redigeres: a) Forslagstillere settes først i den samme rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten. b) Årsmøtedelegater som ikke tidligere har hatt ordet i denne saken settes deretter opp i den samme rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten. c) Årsmøtedelegater som tidligere har hatt ordet i denne saken, settes deretter opp i den samme rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten. d) Andre med talerett settes deretter opp i den rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten. e) Strek kan oppheves med simpelt flertall. Strykning av taletid kan overprøves med simpelt flertall. 7

8 Temaredigering av taleliste Under debatten om uttalelser kan det benyttes talelister redigert etter tema. Ved bruk av temaredigerte talelister skal inntegning skje før debattene starter og hver delegat vil ha anledning til å tegne seg til sammen to ganger. Forøvrig følges den samme prioriteringsliste som for redigering av taleliste som i Forslag Frist for å fremme forslag til årsmøtet er 3 uker før møtestart. Endringsforslag skal fremsettes skriftlig til partikontoret innen tre dager før møtestart. Innleverte forslag trykkes opp og deles ut på møtet. Forslagene merkes med saksnummer, evt. linjenummer og forslagsstiller. 4.5 Innleggsprioritering Når det bes om innlegg til voteringsorden, forretningsorden eller dagsorden gis dette umiddelbart etter pågående replikkveksling. 5 Votering 5.1 Flertall Vedtak fattes med simpelt flertall, med mindre annet fremgår av SVs vedtekter, Oslo SVs tilleggsvedtekter eller denne forretningsorden. 5.2 Voteringsmåte Votering skjer ved håndsopprekning. Personvalg skal være skriftlig og hemmelig dersom 1 representant krever det. Andre vedtak kan også være skriftlig og hemmelig dersom 1/3 av representantene krever det. Det vises til SVs vedtekter 21 for nærmere beskrivelse av personvalg. 5.3 Voteringsorden Voteringsorden vedtas med simpelt flertall før voteringen. Under voteringssekvensen er det ikke adgang til å fremsette nye forslag til saken. Det kan heller ikke holdes innlegg til saksdebatten under voteringssekvensen. 6 Valg Personvalg skjer skriftlig dersom det kreves. En kandidat er valgt dersom vedkommende får mer enn halvdelen av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang foretas det loddtrekning blant de kandidater som har fått like mange stemmer, j.fr. 21 i SVs vedtekter. 7 Protokoll Referenten fører protokoll for årsmøtet. Protokollen skal som minstekrav inneholde en oversikt over tilstedeværende delegater og observatører, en oversikt over alle forslag, voteringer og valg, og en liste over hvem som tok ordet under hver sak. Alle delegater har anledning til å fremme protokolltilførsel. Denne må meldes under behandlingen av den saken protokolltilførselen gjelder, og leveres møteledelsen skriftlig innen møtet heves. 8

9 Det er anledning til å protokollføre stemmeforklaringer. Disse må leveres møteledelsen skriftlig senest innen møtet heves. Sak 1.4 Valg av dirigenter og referenter Fylkesstyret innstiller på følgende dirigenter: Lørdag Pernille Ødegaard Jens Kihl Søndag Ingrid Hødnebø Ingunn Gjerstad Benjamin E. Larsen Ingvild Reymert Fylkesstyrets innstilling på referenter legges frem under konstitueringen på årsmøtet. Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité for uttalelser, vedtekter, arbeidsplan og budsjett Fylkesstyret innstiller på følgende redaksjonskomité: Sunniva Holmås Eidsvoll (leder) Trine Østereng Ivar Johansen Siavash Sangtarash Hanne Eldby Geirmund Jor SU Sak 1.6 Valg av tellekorps Fylkesstyret har valgt å ikke innstille på tellekorps, men overlate dette til dirigentbordet på møtet. 9

10 Sak 2. Uttalelser Sak 1.1 Fylkesstyrets innstilling til innkomne uttalelser 7 8 Sak 1.2 Innkomne forslag til uttalelser 10

11 9 Sak 1.1 Fylkesstyrets innstilling til uttalelser: Tittel Forslagsstiller Innstilling U1 SV svikter aldri asylbarna Søndre Nordstrand Vedtas U2 Uttalelse om kulturskole Søndre Nordstrand Oversendes bystyregruppa U3 Et lite Toscana på Grünerløkka Grünerløkka Oversendes bystyregruppa U4 Ny kurs for det rød-grønne prosjektet! Einar Braathen (Frogner SV) og Arvid Ellingsen (Østensjø SV) U5 Gode tjenester for alle ingen privatisering Grünerløkka U5.1 Helhetlig endringsforslag til U5 Fylkesstyret Vedtas U6 Et sterkt SV og fortsatt rødgrønt Fylkesstyret Vedtas flertall U7 Kvalitet koster SV vil satse på Fylkesstyret Vedtas barnehagene i Oslo U8 Sosiale tiltak ikke tiggeforbud Fylkesstyret Vedtas U9 Gratis tannlege til alle Fylkesstyret Vedtas Avvises til fordel U6 Anses innarbeidet i U U10 Bemanningsnorm i barnehagene Østensjø SV Anses innarbeidet i U7 NY! U11 Stortingsvalget 2013 må bli et klimavalg Alna SV Anses innarbeidet i U6 Bare behandlet i AU. (Ny tekst i kursiv, linje 39-46). 11

12 Uttalelse fremmet av Søndre Nordstrand SV: U1: SV svikter aldri asylbarna Søndre Nordstrand SV har stor bekymring for de mange barna som fortsatt står i fare for å bli tvangsutsendt fra Norge til foreldrenes hjemland. Stortingsmeldingen om Barn på flukt ga håp om at regjeringen skulle legge opp til en mer human behandling av disse barna, men Høyesteretts dom viser at uten regelendringer vil man fortsette å deportere barn til foreldrenes land, land som barna selv har liten eller ingen tilknytning til. I tråd med SVs politikk krever årsmøtet at det er barnets beste som må og skal legges til grunn for beslutningene i disse sakene. Den politikken som nå føres på dette området er ikke streng og rettferdig som regjeringen hevder, men inhuman og urettferdig. De såkalte innvandringspolitiske hensyn kan aldri være en rettferdig begrunnelse for å kaste barn som har sin oppvekst i Norge, ut av landet. Høyesteretts dom viser at disse barna bare kan sikres opphold i Norge ved regelendringer som tar tilstrekkelig hensyn til internasjonale konvensjoner om barns rettigheter. I forhandlingene om fortsatt rød-grønn regjering etter valget i 2013 må det være en meget høyt prioritert oppgave for SV å sørge for at asylbarnas og også voksne asylsøkeres rettigheter blir bedre i varetatt enn i dag FS innstiller på følgende endringsforslag til U1: U1/F1: Endre «Søndre Nordstrand SV» til «Oslo SV» i linje 4. U1/F2: Linje 5-8: Endre til: «Stortingsmeldingen om Barn på flukt ga håp om at regjeringen skulle legge opp til en mer human behandling av disse barna, uten regelendringer vil man fortsette å deportere barn til foreldrenes land, land som barna selv har liten eller ingen tilknytning til.» U1/F3: Asylbarna kan sikres opphold i Norge ved regelendringer som tar tilstrekkelig hensyn til internasjonale konvensjoner om barns rettigheter. 12

13 Uttalelse fremmet av Søndre Nordstrand SV U2: Uttalelse om kulturskole Med SV i kunnskapsdepartementet har vi fra høsten 2013 endelig fått til en mer variert skoledag. Da får alle i 1. til 4. trinn tilbud om en kulturskoletime i uka. Dette valgfaget er et etterlengtet tilskudd til en noe teoritung skolehverdag. Disse timene er ikke ment å skulle erstatte kulturskolens øvrige virksomhet. Kulturskolen tilbyr tett oppfølging av barn og unge som ønsker å lære seg et instrument, synge, male, danse, spille teater eller benytte seg av et annet av kulturskolens tilbud. For å lære seg disse ferdighetene er det avgjørende med individuell oppfølging. Den kommunale kulturskolen tilbyr topp undervisning med lærere utdannet ved blant annet Norges Musikkhøgskole og Kunsthøgskolen. Søndre Nordstrand SV ønsker at alle barn og unge i Oslo skal ha dette tilbudet i bydelen sin. SV må derfor støtte kulturskolen i sitt ønske om å få en kulturstasjon i hver bydel Uttalelse fremmet av Grünerløkka SV U3: Et lite Toscana på GrünerløkkaOslo SV vil ha ny park med oppbygde terrasser langs bredden av Akerselva. På nedre Grünerløkka rett nord for Ankerbrua, langs elvas østlige bredd, er en skråning som i dag ikke brukes til noe. Området er på omlag 2,8 mål og er for bratt for ferdsel. Denne elvebredden er vestvendt, har sol hele ettermiddagen og kvelden og herfra er det utsikt over elva og parken ved DogA og kulturkirken Jacob. Her har vi muligheten til å få et lite Toscana på Grünerløkka Park heller enn skråning Området er nå under bearbeidelse av Vannverket og etter avsluttet arbeid skal skråningen bringes tilbake til sin opprinnelige stand. Oslo SV vil heller at dette skal bli et rekreasjonsområde for byens innbyggere. Oslo SV vil at Oslo kommune benytter anledning til å anlegge en park her i stedet for å bruke ressurser på å få den gamle skråningen tilbake slik den var før. Muligheter for parken Vannverket har i sitt arbeid satt spunt langs området for å støtte opp jordmassene mens de arbeider. 1 Dette gjør at det oppstår en terrassering. Det er mulig å bygge videre på Vannverkets terrasser, for eksempel kan anleggsmasser fylles i gabioner. 2 Ved å terrassere hele området kan det gjøres tilgjengelig for byens innbyggere på en mye bedre måte enn om det bare er en skråning. 1 Spunting: vil si å slå ned vegger i massene under gravearbeider hvor det graves loddrett ned i løs masse. 2 Gabioner: steinfylte nettingkister som kan stables inntil og oppå hverandre og brukes til å bygge støttemurer. 13

14 Ved å terrassere kan vi få et flerbruksområde som involverer publikum ved å skape møteplasser og sosial utveksling. Områdene langs Akerselva på nedre Grünerløkka har lenge vært et belastet område med blant annet omsetning av narkotika. Å åpne opp områdene slik at de blir tatt i bruk av folk, kan gjøre at denne negative utviklingen i området snus. I dette området har vi mange muligheter til å skape en park med variert aktivitet og bruk for mange grupper. Mulige ideer er sitteplasser tilrettelagt for barnevogner og rullestoler, bålplass ved elva, flere sitteplasser der det er mulig å sitte og arbeide ute, bærbusker og frukttrær i skråninger, fuglekasser og beskyttede rugeplasser for erfugler og ender. Mulighetene er mange og byen må gripe sjansen nå når vi har den. Oslo SV vil at bymiljøetaten utreder mulighetene for å anlegge en park i området langs østre bredd av Akerselva ved DogA og Kulturkirken Jakob. Parken bør anlegges i forbindelse med at området skal opparbeides etter at Vann og Avløpsetaten er ferdige med sine arbeider i område Uttalelse fremmet av Einar Braathen (Frogner SV) og Arvid Ellingsen (Østensjø SV). U4: Ny kurs for det rød-grønne prosjektet! Etter snart åtte år med rød-grønn regjering trenger SV og flertallsregjeringen politisk fornyelse. Selv om Soria Moria erklæringen fra 2005 var historisk langt til venstre, har SV for ofte blitt fremstilt som tapere i regjeringskompromissene. Oslo SV mener at SV må løfte frem nye radikale reformer for å kunne gjenreise seg ved valget i Foran valget i 2013 står vi overfor en faktisk trussel om en Høyre-FrP regjering. Norge kan oppleve en dramatisk forandring med høyrepolitikk som vil kutte i velferdsordninger og akseptere arbeidsledighet. Oslo SV ser at SV har endret kurs med ny partiledelse. Likevel må troen på SV og det rødgrønne prosjektet gjenvinnes. SV må være tøffere og tydeligere frem til valget. Det holder ikke å vinne små seire i kompromisser som SV ikke engang får æren for. Vi vil ikke la oss styre av dem som mener valgkampen ikke skal handle om EØS og direktivene som brutaliserer norsk arbeidsliv. SV vil fortsette å sette EØS på dagsorden. Oslo SV mener derfor at partiet fremover må sette hardt mot hardt på følgende saker: - SV kan ikke sitte i en regjering som vil konsekvensutrede oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. - SV kan ikke sitte i en regjering hvor norske soldater blir sendt til Mali. Den internasjonale operasjonen i Mali kommer inn i en komplisert og uoversiktlig konflikt, uten noen plan for løsning eller exit-strategi. - Vi vil fortsatt jobbe for at norske arbeidsregler skal ha forrang over EU-retten. Med andre ord vil vi at arbeidslivet tas ut av EØS-avtalen. 14

15 Uttalelse fremmet av arbeidsutvalget i Grünerløkka SV U5: Gode tjenester for alle ingen privatisering Byrådet i Oslo flagger en liberalistisk ideologi gjennom ord og handling. Kommunens helse- og velferdstjenester preges av dette. Konsekvensene for enkeltmennesker er store. Den kommunale melodien kjennetegnes av retoriske vendinger om økt fokus på kvalitet, brukermedvirkning og valgfrihet på alle livets områder. Konkurranseutsetting ser ut til å være løsningen på alt. Det sittende byråd i Oslo selger stadig mer og mer av byen vår. Byrådet legger opp til å konkurranseutsette og privatisere kommunale skoler og barnehager. Barnehager blir mer og mer drevet av private. Barnevern, rusomsorg, sykehjem og tjenester til utviklingshemmede blir privatisert og kommersialisert. Buss transport er drevet av private og den skinne-gående kollektivtrafikken i Oslo vurderes satt ut på anbud. Å privatisere offentlige tjenester gir ofte dårligere kvalitet og dårligere vilkår for de ansatte i tjenestene. Dette så vi eksempel på i den kjente Adecco- skandalen ved Ammerudlunden sykehjem. Ansattes lønn- og pensjons rettigheter blir svekket og blir en salderingspost. Skolebyggene er tenkt å selges til private aktører for så å leies tilbake av kommunen. Det legges opp til at nye Gran skole og Veitvet barne- og ungdomsskole gjennom offentligprivat samarbeid (OPS). Dette er en måte å finansiere offentlige investeringer på som spesielt har blitt brukt i land som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Det offentlige kan låne penger av private både for å finansiere, bygge og drifte tjenester, eller kombinasjoner av dette. I en rapport skrevet for Fagforbundet kommer det frem at OPSfinansiering av offentlige bygg og veier alltid ender med høyere kostnader for det offentlige. Dette vil da kunne svekke kommune økonomien. I budsjett forslaget for 2013 foreslås det å selge 10 kommunale barnehager og konkurranseutsette 7 av de. Byrådet har en uttalt strategi om at så stor andel som mulig av nye barnehageplasser skal etableres i privat regi. I tilegg til dette har byrådet sagt opp grunnbemanningsavtalen, noe som vil si kutt i antall pedagogiske ledere og styrere i barnehager. Byrådet, med Hyøre, Krf, Venstre og nå med støtte av Fremskrittspartiet har i lengre tid privatisert og konkurranseutsatt sykehjem. I 2013 er det vedtatt å konkurranseutsette ytterligere to kommunale sykehjem, i tillegg legges det opp til å fortsette med å konkurranseutsette to sykehjem i Det betyr at i løpet av 3 år blir totalt 6 sykehjem konkurranseutsatt. Det legges også opp til å be om fullmakt til å konkurranseutsette heldøgns institusjoner for eldre. Stadig flere tjenester innenfor barnevern blir drevet av kommersielle selskaper fremfor kommunal drift. Byrådet i Oslo legger opp til at det skal gjennomføres mer konkurranse for kjøp av private hjelpetiltak i barnevernet hvor det også tas inn kjøp av saksbehandlertjenester, noe som i dag gjøres av det kommunale barnevernet. 15

16 I rusomsorgen blir det til stadighet diskutert kutt i antall plasser. Nye tiltak går oftere til privat drevne prosjekter med anbudsrunder med 5 års kontrakter, noe som er et stort problem for rusomsorgen. Man konkurrerer på pris. Dette går også utover ideelle organisasjoner som for eksempel Kirkens bymisjon, som blir pressa på pris. Dagtilbud og boligtilbud til mennesker med utviklingshemming blir i stadig større grad offer for anbudsrunder og konkurranse. I Oslo kommune blir utviklingshemmede lagt ut på en nettportal med egne profiler med beskrivelser av diagnoser og tjenstebehov. Dette er som å sette mennesker ut på anbud. Det er mange brukere av kollektivtrafikken i Oslo. Samtidig øker vedlikeholdsetterslepet, og byrådets organisering med et titalls kollektivselskaper i Oslo-området er lite effektiv og beslutningsdyktig. Byrådet vil vurdere å sette hele eller deler av den skinne-gående kollektivtrafikken i Oslo ut på anbud. Oslo SV mener private aktører ikke skal tjene penger på tjenester som bør være et offentlig ansvar. Byrådet vil selge stadig mer av byen vår, samt drive skoler, sykehjem og barnehager som offentlig- privatsamarbeid (OPS). Vi vil ha tjenester i offentlig regi eller drevet av ideelle organisasjoner. Vi vil satse på kollektivtrafikken for å bygge et bedre buss-, trikk- og t-banetilbud. Kollektivtrafikken skal bringe folk og ikke profitt. Glem konkurranseutsetting og salg av byen vår! Helhetlig endringsforslag til U5 fremmet av fylkesstyret U5.1: Gode tjenester for alle ingen privatisering Oslo SV vil sikre alle byens innbyggere gode offentlige tjenester. Byrådet i Oslo er lite opptatt av kvalitet og kjører i stedet en ideologisk basert privatisering og salg av offentlige tjenester. Kommunens helse- og velferdstjenester preges av dette. SV vil i stede bruke energi og nødvendige ressurser på å videreutvikle tjenestene og øke kvaliteten. Høyrebyrådet snakker om kvalitet, brukermedvirkning og valgfrihet, men vektlegger det ikke i anbudsrundene. Høyrebyrådet i Oslo selger byen vår og gir kommersielle aktører, ofte basert i skatteparadiser, tilgang til offentlige midler. SV vil sikre fellesverdien, satse på kvalitet og i samarbeid med de ansatte bygge gode tjenester i Oslo. Høyrebyrådet vil konkurranseutsette og privatisere kommunale barnehager, selge skolebygg og åpne for frislipp av kommersielle privatskoler. Barnevern, rusomsorg, sykehjem, tjenester til utviklingshemmede og kollektivtrafikk blir lagt ut på anbud, privatisert og kommersialisert. Å kommersialisere offentlige tjenester gir ofte dårligere kvalitet og dårligere vilkår for de ansatte. Da kommunen ikke kan legge ned nødvendige tjenester når anbudsvinneren går konkurs eller på annen måte misligholder kontraktene, sitter de derfor igjen med all risiko, mens de kommersielle aktørene får fortjenesten. Både de kommunale og de ideelle driverne taper anbudskonkurranser fordi de ansatte har bedre 16

17 pensjonsordninger og lønnsforhold. De kommersielle bruker de ansattes lønn, pensjonsrettigheter og arbeidsvilkår som salderingspost. Skolebygg er tenkt solgt til kommersielle aktører for så å leies tilbake av kommunen. Det legges opp til at nye Gran skole og Veitvet barne- og ungdomsskole skal bygges gjennom offentlig- privat samarbeid (OPS). Dette er en måte å finansiere offentlige investeringer på som spesielt er blitt brukt i land som har liten tilgang til kapital og er i en vanskelig økonomisk situasjon. Det offentlige kan låne penger av private både for å finansiere, bygge og drifte tjenester, eller kombinasjoner av dette. I en rapport skrevet for Fagforbundet kommer det frem at OPS-finansiering av offentlige bygg og veier alltid ender med høyere kostnader for det offentlige. Høyrebyrådet vil heller bruke denne ordningen enn de mer gunstige finansieringsordningene som staten har tilbudt. Dette vil på sikt svekke kommuneøkonomien. I budsjettforslaget for 2013 foreslås det å selge 10 kommunale barnehager og konkurranseutsette 7. Byrådet har hatt en uttalt strategi om at størst mulig andel av nye barnehageplasser skal etableres i privat regi. I tillegg til dette har byrådet sagt opp grunnbemanningsavtalen, noe som vil si kutt i antall pedagogiske ledere og styrere i barnehagene. Kvalitet i barnehagen henger sammen med antall og faglig nivå på de ansatte. Byrådet, bestående av Høyre, Krf og, Venstre, med støtte av Fremskrittspartiet har i lengre tid privatisert og konkurranseutsatt sykehjem. I 2013 er det vedtatt å konkurranseutsette ytterligere to kommunale sykehjem. I tillegg legges det opp til at dette skal fortsette i Det betyr at i løpet av 3 år blir totalt 6 sykehjem konkurranseutsatt. Det legges også opp til å be om fullmakt til å konkurranseutsette heldøgns institusjoner for eldre. Stadig flere tjenester innenfor barnevern blir drevet av kommersielle selskaper fremfor kommunal drift. Byrådet i Oslo legger opp til at det skal gjennomføres mer konkurranse for kjøp av private hjelpetiltak i barnevernet hvor det også tas inn kjøp av saksbehandlertjenester. I dag er det kommunale barnevernet som gjør all saksbehandling. Personvern og forutsigbarhet for brukerne ser ut til å være underordnet ønske om å åpne et nytt marked. Både de kommunale og de ideelle aktørene, og ikke minst brukerne, blir tapere i et slikt regime. Dagtilbud og boligtilbud til mennesker med utviklingshemming blir i stadig større grad offer for anbudsrunder og konkurranseutsetting. I Oslo kommune blir utviklingshemmede lagt ut på en nettportal med egne profiler med beskrivelser av diagnoser og tjenestebehov. Dette er å sette mennesker ut på anbud. Mange reiser kollektivt i Oslo. Samtidig øker vedlikeholdsetterslepet. Byrådets organisering med et titalls kollektivselskaper i Oslo-området er lite effektivt gir økt byråkrati og pulverisert ansvar. Byrådet vurderer å sette hele eller deler av den skinnegående kollektivtrafikken i Oslo ut på anbud. 17

18 SV vil satse på kollektivtrafikken, bygge et bedre buss-, trikk- og t-banetilbud. Kollektivtrafikken skal bringe folk og ikke profitt. Sats på byen og glem konkurranseutsetting og salg av byen vår Uttalelse fremmet av fylkesstyret U6: Et sterkt SV og fortsatt rødgrønt flertall I åtte år har vi hatt ei regjering som har hatt lav arbeidsledighet som mål, som har forsvart arbeidsmiljøloven og faglige rettigheter, som har gitt fagbevegelsen viktige verktøy i kampen mot sosial dumping, og som har holdt fast ved at en god velferdsstat er viktigere enn skattelette til de rikeste. Med SV i regjering har: alle fått rett til barnehageplass og den reelle prisen for en barnehageplass er redusert med over 30 prosent. foreldre fått utvidet permisjonsordningen ved fødsler og adopsjon. privatiseringen av skolen blitt stoppet barnevernet blitt styrket ti nye naturparker blitt etablert oljefondet fått etiske retningslinjer oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blitt stoppet Dette for å nevne noen av mange SV-seire i regjering. I Oslo styrer høyrepartiene. Oslo er et utstillingsbilde for den politikken som ei borgerlig regjering vil føre hvis høyresida får regjeringsmakt. I Oslo bygges det for få boliger. Barnehagene og andre velferdstilbud i bydelen brukes som salderingsposter. Vegutbygging går foran satsing på kollektivtrafikk. Forskjellene mellom øst og vest øker. Ikke minst opplever Oslos innbyggere en ideologisk begrunnet privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenester. Dette vil bli nasjonal politikk dersom høyrepartiene vinner valget. SV skal være et parti som slåss for forandring, og som er utålmodig på å endre det som er galt og urettferdig. SV kan bli enda tøffere og tydeligere i regjering. Men SV kan ikke få større gjennomslag hvis ikke partiet klarer å øke sin oppslutning ved valg. I neste stortingsperiode vil slaget om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja stå på nytt. Uten SV i regjering ville boring ha vært iverksatt. SV og miljøbevegelsen har vunnet denne saken to ganger før, og vi skal vinne den på nytt. SV vil aldri svikte Lofoten, Vesterålen og Senja. Det haster med å redusere utslippene av klimagasser og det stiller krav til omstilling av samfunnet. SV er en avgjørende faktor for å sørge for at en fortsatt rød/grønn regjeringa 18

19 har en ambisiøs klimapolitikk. SV vil være en pådriver for en global klimaavtale og for norske utslippskutt hjemme. Omstillingen og en strenge miljøkrav gir norsk næringsliv en mulighet til å være i forkant av utviklingen. Transportsektoren er en viktig utslippskilde. Det er bra både for klima og for menneskene i storbyområdene om kollektivandelen økes og at hele trafikkveksten håndteres med en massiv styrking av kollektivtrafikken. SV vil stoppe utsendelse av barn som er vokst opp i Norge. Vi mener at barns tilknytning til riket må vektlegges mer enn i dag, at barnekonvensjonen må gis klageadgang på i Norge og at rettsikkerheten til enslige mindreårige asylsøkere må bedres også ved at barn i større grad blir hørt. SV vil fortsatt slåss for at EØS-avtalen blir erstattet med en handelsavtale. Der norske faglige rettigheter kolliderer med EØS-avtalen, skal faglige rettigheter alltid gå foran. SV er et fredsparti som arbeider for en rettferdig verdensorden, der konflikter løses med fredelige midler og der alle land gis mulighet til å bestemme sin egen fremtid. Norge må spille en aktiv rolle som pådriver i det internasjonale arbeidet mot spredning av atomvåpen og for at atomvåpenstatene oppfyller sine nedrustningsforpliktelser i henhold til ikkespredningsavtalen. For å kunne virkeliggjøre denne politikken vil Oslo SV kaste alle krefter inn i den kommende valgkampen. Vi skal vise velgerne hva vi står for. Vi skal bli et tydeligere og mer offensivt parti. Vi skal kjempe for et sterkt SV i et nytt rødgrønt flertall. Og med felles innsats skal vi sørge for at både Heikki Holmås og Ingunn Gjerstad velges inn på Stortinget! Uttalelse fremmet av fylkesstyret U7: Kvalitet koster SV vil satse på barnehagene i Oslo Barnehagene i Oslo skal være trygge og gode tilbud til barna. I barnehagen skal barna få leke i trygge omgivelser, men også få utvikle sine ferdigheter i et godt og pedagogisk miljø. SV er opptatt av å videreutvikle den norske barnehagetradisjonen, der barndommens egenverdi og barns frie lek blir ivaretatt. Barna skal møtes med tillit og respekt. Vi ser en utvikling i Oslobarnehagen der det blir færre voksne med barna, det blir mindre penger til utstyr, kortere åpningstider, det eneste kveldstilbud i barnehagen Oslo hadde, på Grünerløkka, måtte stenge fordi høyrebyrådet kuttet i bevilgningene til barnehagen. SV mener at barnehagene i Oslo må styrkes og prioriteres. Høyrebyrådet sparer penger ved å snyte barnehagebarna for et godt tilbud. 19

20 Den største barnereformen i vår tid har vært barnehagereformen. Å sikre alle barn fra ettårsalderen rett til barnehageplass, samt gratis kjernetid i enkelte bydeler i Oslo har betydd mye for barna og for foreldrene. I Oslo er det mange barn som ikke får barnehageplass når de har fylt ett år fordi de er født etter 31.august. SV mener at det skal innføres to barnehageopptak. Kompetente og mange nok ansatte Barnehagenes viktigste ressurs er de ansatte. Gode og kompetente førskolelærere og ansatte er bærebjelken i å utvikle barnehagene til å bli gode pedagogiske og sosiale tilbud for det enkelte barn. Dette fører også til stabilitet blant de ansatte og er viktig for kvaliteten i barnehagen. Høyrebyrådet har fjernet bemanningsnormen i Oslo. SV krever at det må fastsettes en egen bemanningsnorm for Oslo, i tråd med Øie-utvalgets anbefaling. Normen skal være 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og 1 ansatt per 6 barn over 3 år, beregnet per barnehage. Dette vil være et viktig bidrag til kvalitetsarbeidet i barnehagen. SV mener at det må legges en strategi som sikrer at innen 2020 skal 50 % av de ansatte i Oslos barnehager ha førskolelærerutdanning. At Oslo har om lag 1000 dispensasjoner fra førskolelærerkravet, mener SV er alvorlig. Oslo kommune må ha et bedre system som sikrer rekruttering av tilstrekkelig kompetanse i barnehagene. Om lag 60 % av de ansatte er assistenter i barnehagene, det å sikre disse et forutsigbart etter- og videreutdannings tilbud er nødvendig. Flere bydeler har innført en praksis om at barnehager tar ikke inn vikarer ved sykdom blant de ansatte, pga dårlig økonomi. Det er avgjørende for kvaliteten i barnehagen at det er voksne nok tilstede. SV mener at det ikke skal være vikarstopp i barnehagene. Oslo må sikre at det er voksne nok ved sykdom eller annet fravær i barnehagene. Barnehagene i Oslo forfaller Vedlikeholdsetterslepet på barnehagebygninger i Oslo er på 1,4 mrd kroner og det er et akselererende forfall i bygningsmassen. Det akutte behovet er større enn bevilgingene. SV krever at ungene har krav på kvalitetsmessige bygg å være i. Det må bevilges mer penger og det må lages en tidsfestet plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i barnehagene. Nei til storstilt salg av barnehagene Det borgerlige flertallet med Frp i spissen har vedtatt at Oslo børselge de kommunale barnehagene. Kommunen har mulighet til å begrense utbyttepolitikken fra private aktører, med det borgerlige flertallet vil ikke bruke denne muligheten. De borgerlige partiene legger opp til et utbytteparadis for kommersielle barnehagedrivere i Oslo. SV mener at de pengene staten bruker til barnehage skal gå til ungene i barnehagen, ikke i lomma til dem som vil tjene store penger på stordrift av barnehager. 20

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Nr. Linjenr. Endringsforslag Forslagsstiller Innstilling

Nr. Linjenr. Endringsforslag Forslagsstiller Innstilling 1 Nr. Linjenr. Endringsforslag Forslagsstiller Innstilling E1 151-152 "en skikkelig velferdskommune og styrking av fellesskapet" endres til "en velferdskommune med kvalitet, medvirkning og politisk styring

Detaljer

Årsmøtet i Telemark SV2015

Årsmøtet i Telemark SV2015 Årsmøtet i Telemark SV2015 Sakspapirer Ådne 1.innkalling, vedlegg: Programkomiteens innstilling til fylkesprogram 2015-2019 Å RSMØTE TELEMÅRK SV 28.februar Vi innkaller til årsmøte i Telemark SV på Brattrein

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Vi skal bygge landet SV forandrer Norge Statsbudsjettet 2009 Arbeidsprogrammet Side 10 13 Side 3-6 Side 8-9 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2008 Side 5 xxxxxxx: B Sosialistisk

Detaljer

Alternativt Oslo budsjett

Alternativt Oslo budsjett FREMSKRITTSPARTIETS BYSTYREGRUPPE Alternativt Oslo budsjett 2013 13.11.2012 Innhold Innledning... 3 Fremskrittspartiets hovedprioriteringer... 4 Det viktigste først... 4 Trygghet for liv og eiendom...

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret SV vil jobbe for en ny skoledag med flere lærere, fysisk aktivitet, sunn mat og hjelp til å gjøre leksene ferdig på skolen. Vi mener at flere tester

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 Bruk stemmeretten De ansatte betaler

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 Bruk stemmeretten De ansatte betaler oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

II. Interpellasjoner, spørsmål, private forslag og andre forslag

II. Interpellasjoner, spørsmål, private forslag og andre forslag II. Interpellasjoner, spørsmål, private forslag og andre forslag 1. Kommunestyremøte 30. januar 2013 Interpellasjon: BOLIGSITUASJONEN I TROMSØ, ved Ingrid Marie Kielland Tromsø er en by i vekst, men boligbygginga

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Innkomne forslag til årsmøte 2014,

Innkomne forslag til årsmøte 2014, 1 2 Innkomne forslag til årsmøte 2014, Telemark Arbeiderparti 3 INTERNASJONALT: 4 5 6 AUF i Telemark FORSLAG 1 - Midtøsten: 7 8 9 10 11 12 13 Det må utformes en aktiv anbefaling til næringslivet fra norske

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer