Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte mars 2013 På Håndverkeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren"

Transkript

1 Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte mars 2013 På Håndverkeren

2 Velkommen til årsmøtet i Oslo SV 2013 Årsmøtet er det høyeste organet i Oslo SV og tar de viktigste beslutningene for fylkeslaget det neste året. I dette heftet finner du sakspapirene til møtet med fylkesstyrets innstillinger. Vi gleder oss til å se deg. Vel møtt! Alle medlemmer i Oslo SV har tale og forslagsrett på årsmøtet, men det er bare delegater som har stemmerett. Dersom et lokallag ikke har fylt opp kvoten sin, kan øvrige medlemmer fra dette lokallaget få stemmerett etter førstemann til mølla-prinsippet. Årsmøtet ble kunngjort til alle medlemmer Frist for å melde inn saker til årsmøtet var Sakspapirer er sendt ut som link på e-post og lagt ut på nett Frist for å sende inn endringsforslag til alle saker var Det blir solgt kaffe på årsmøtet til 50 kroner for ubegrenset tilgang per dag. Det settes av en hel time til lunsj hver dag hvor alle får tid til å ordne med mat til seg selv. Etter årsmøtet kan de som ønsker det fortsette diskusjonene i en mer uformell setting på Eilefs Landhandleri. Her er det mulig å få kjøpt en enkel matrett. Gi beskjed til ordstyrerbordet dersom det er aktuelt for deg. Bakerst i dette heftet finner du invitasjon til Østlandets store valgkampkonferanse helgen april! Meld deg på allerede i dag. Godt årsmøte! 2

3 Innhold Sak 1. Konstituering... 4 Sak 2. Uttalelser Sak 3. Vedtekter Sak 4. Regnskap 2012 og Sak 7. Budsjett Sak 5. Beretninger Sak 6. Organisasjons- og arbeidsplan Sak 8. Valg

4 Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4

5 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2013: Lørdag: 9.3 kl Sak 1 Sak 2 Sak 2 Sak 3 Dørene åpner for innsjekking Formøter Åpning ved Per Østvold Konstituering, forretningsorden og dagsorden Den politiske situasjonen Innledning ved Audun Lysbakken Debatt Lunsj Uttalelser: Debatt Presentasjon ved Per Østvold. Debatt Vedtekter: Debatt Presentasjon ved Nora Fjelddalen Debatt Avslutning, middag og fest Søndag: 10.3 kl Dørene åpner for innsjekking Sak 4 Regnskap Presentasjon ved Per Østvold Sak 5 Beretninger fra fylkesstyret, bystyret og Stortinget Presentasjon ved Per Østvold, Marianne Borgen og Akhtar Chaudhry (Mari Lund Arnem). Debatt Sak 6 og 7 Arbeidsplan og Budsjett 2011 Presentasjon ved Nora Fjelddalen Debatt Sak 2 Den politiske situasjonen Innledning ved Heikki Holmås Debatt Lunsjpause Sak 2, 3, 6, 7 Vedtak uttalelser, vedtekter, arbeidsplan og budsjett Sak 8 Valg av Fylkesstyre og Landsstyrerepresentant Innledning ved valgkomiteens leder, Trine Dønhaug Debatt og vedtak Avtakking, avslutning og Internasjonalen 5

6 Sak 1.3 Forretningsorden Fylkesstyrets innstilling til forretningsorden for Oslo SVs årsmøte 2013: 1 Innledning 1.1 Hjemmel Ved uoverensstemmelse mellom forretningsorden og SVs vedtekter eller Oslo SVs tilleggsvedtekter, viker forretningsorden. 1.2 Fravikelse Årsmøtet kan fravike forretningsordenen med 2/3 flertall blant de fremmøtte representanter for gjeldende sak eller gjeldende møte. 1.3 Definisjoner a) Med votering menes votering over ett enkelt punkt. b) Med voteringssekvens menes alle voteringer i relasjon til samme sak og som gjøres i sammenheng. 2 Innkalling og dagsorden 2.1 Innleveringsfrist Saker må være meldt og sakspapirer og forslag må være innlevert fylkesstyret senest tre uker før møtet skal holdes, jfr. Oslo SVs tilleggsvedtekter 15B. 2.2 Faste punkter på dagsordenen Årsmøtet skal minst behandle beretning, revidert regnskap, arbeidsplan, budsjett, innkomne forslag og foreta valg av fylkesstyre og revisor, jfr. SVs vedtekter Tilstedeværelse Dersom delegater kommer etter at navneopprop er foretatt eller går før møtet er hevet, skal dette meldes til møteledelse/innsjekker. 2.4 Tidsramme for saker Årsmøtet kan fastsette en tidsramme for den enkelte sak eller for en gruppe av saker. Tidsrammen innbefatter både debatt og votering. Møteledelsen gis i disse tilfeller fullmakt til å sette tidsrammen for debatten. Tidsrammen kan endres ved simpelt flertall. 2.5 Tak på antall uttalelser Antall uttalelser som skal behandles avgrenses til seks. 3 Møte-, tale- og forslagsrett. 3.1 Årsmøtets delegater Årsmøtets delegater valgt av Oslo SVs lokallag og Oslo SU etter Oslo SVs tilleggsvedtekter 14 B, har møte-, tale-, forslags- og stemmerett i årsmøtet. 6

7 Faste medlemmer av fylkesstyret, bystyregruppa og Oslo SVs Stortingsrepresentanter har fulle rettigheter i årsmøtet, jfr. Oslo SVs tilleggsvedtekter 14B. Fylkesstyrets medlemmer har ikke stemmerett i avstemninger om regnskap og beretning, jfr. SVs vedtekter Oslo SVs medlemmer Samtlige medlemmer i Oslo SV har møte-, tale- og forslagsrett i årsmøtet. 3.3 Andre Årsmøtet kan innvilge andre møte-, tale- og/eller forslagsrett for en enkelt sak ved simpelt flertall. 4 Debatten 4.1 Taletid Innlegg til debatten gis 3 minutter taletid. Det gis adgang til maksimum to replikker etter hvert innlegg, samt svarreplikk. Replikker gis 1 minutt taletid. Replikk på replikk er ikke tillatt. Ved stort tidspress kan replikker sløyfes fullstendig med simpelt flertall. Minoritetsspråklige deltagere som ønsker det kan få 1 minutt ut over den fastsatte taletiden. Deltageren må selv gjøre dirigenten oppmerksom på ønsket om utvidet taletid. Innlegg til voteringsorden, dagsorden og forretningsorden gis 1 minutt taletid, uten adgang til replikk. Taletiden kan endres ved simpelt flertall. 4.2 Taleliste Møteleder fører taleliste og fremmer forslag om når strek skal settes. Det skal opplyses i god tid om når strek settes. Det er kun anledning til å tegne seg to ganger til hver sak på dagsorden. I de saker hvor det er fastsatt en tidsramme, jamfør 2.4, kan møteledelsen redigere talelisten etter at strek er satt. Når den avsatte tid for saken er brukt opp strykes resten av talelisten. Møteledelsen skal søke å endre taletiden tidlig dersom det er fare for at tidsrammen for debatten overskrides. Følgende prioriteringsliste benyttes når talelisten redigeres: a) Forslagstillere settes først i den samme rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten. b) Årsmøtedelegater som ikke tidligere har hatt ordet i denne saken settes deretter opp i den samme rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten. c) Årsmøtedelegater som tidligere har hatt ordet i denne saken, settes deretter opp i den samme rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten. d) Andre med talerett settes deretter opp i den rekkefølgen de står på den uredigerte talelisten. e) Strek kan oppheves med simpelt flertall. Strykning av taletid kan overprøves med simpelt flertall. 7

8 Temaredigering av taleliste Under debatten om uttalelser kan det benyttes talelister redigert etter tema. Ved bruk av temaredigerte talelister skal inntegning skje før debattene starter og hver delegat vil ha anledning til å tegne seg til sammen to ganger. Forøvrig følges den samme prioriteringsliste som for redigering av taleliste som i Forslag Frist for å fremme forslag til årsmøtet er 3 uker før møtestart. Endringsforslag skal fremsettes skriftlig til partikontoret innen tre dager før møtestart. Innleverte forslag trykkes opp og deles ut på møtet. Forslagene merkes med saksnummer, evt. linjenummer og forslagsstiller. 4.5 Innleggsprioritering Når det bes om innlegg til voteringsorden, forretningsorden eller dagsorden gis dette umiddelbart etter pågående replikkveksling. 5 Votering 5.1 Flertall Vedtak fattes med simpelt flertall, med mindre annet fremgår av SVs vedtekter, Oslo SVs tilleggsvedtekter eller denne forretningsorden. 5.2 Voteringsmåte Votering skjer ved håndsopprekning. Personvalg skal være skriftlig og hemmelig dersom 1 representant krever det. Andre vedtak kan også være skriftlig og hemmelig dersom 1/3 av representantene krever det. Det vises til SVs vedtekter 21 for nærmere beskrivelse av personvalg. 5.3 Voteringsorden Voteringsorden vedtas med simpelt flertall før voteringen. Under voteringssekvensen er det ikke adgang til å fremsette nye forslag til saken. Det kan heller ikke holdes innlegg til saksdebatten under voteringssekvensen. 6 Valg Personvalg skjer skriftlig dersom det kreves. En kandidat er valgt dersom vedkommende får mer enn halvdelen av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang foretas det loddtrekning blant de kandidater som har fått like mange stemmer, j.fr. 21 i SVs vedtekter. 7 Protokoll Referenten fører protokoll for årsmøtet. Protokollen skal som minstekrav inneholde en oversikt over tilstedeværende delegater og observatører, en oversikt over alle forslag, voteringer og valg, og en liste over hvem som tok ordet under hver sak. Alle delegater har anledning til å fremme protokolltilførsel. Denne må meldes under behandlingen av den saken protokolltilførselen gjelder, og leveres møteledelsen skriftlig innen møtet heves. 8

9 Det er anledning til å protokollføre stemmeforklaringer. Disse må leveres møteledelsen skriftlig senest innen møtet heves. Sak 1.4 Valg av dirigenter og referenter Fylkesstyret innstiller på følgende dirigenter: Lørdag Pernille Ødegaard Jens Kihl Søndag Ingrid Hødnebø Ingunn Gjerstad Benjamin E. Larsen Ingvild Reymert Fylkesstyrets innstilling på referenter legges frem under konstitueringen på årsmøtet. Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité for uttalelser, vedtekter, arbeidsplan og budsjett Fylkesstyret innstiller på følgende redaksjonskomité: Sunniva Holmås Eidsvoll (leder) Trine Østereng Ivar Johansen Siavash Sangtarash Hanne Eldby Geirmund Jor SU Sak 1.6 Valg av tellekorps Fylkesstyret har valgt å ikke innstille på tellekorps, men overlate dette til dirigentbordet på møtet. 9

10 Sak 2. Uttalelser Sak 1.1 Fylkesstyrets innstilling til innkomne uttalelser 7 8 Sak 1.2 Innkomne forslag til uttalelser 10

11 9 Sak 1.1 Fylkesstyrets innstilling til uttalelser: Tittel Forslagsstiller Innstilling U1 SV svikter aldri asylbarna Søndre Nordstrand Vedtas U2 Uttalelse om kulturskole Søndre Nordstrand Oversendes bystyregruppa U3 Et lite Toscana på Grünerløkka Grünerløkka Oversendes bystyregruppa U4 Ny kurs for det rød-grønne prosjektet! Einar Braathen (Frogner SV) og Arvid Ellingsen (Østensjø SV) U5 Gode tjenester for alle ingen privatisering Grünerløkka U5.1 Helhetlig endringsforslag til U5 Fylkesstyret Vedtas U6 Et sterkt SV og fortsatt rødgrønt Fylkesstyret Vedtas flertall U7 Kvalitet koster SV vil satse på Fylkesstyret Vedtas barnehagene i Oslo U8 Sosiale tiltak ikke tiggeforbud Fylkesstyret Vedtas U9 Gratis tannlege til alle Fylkesstyret Vedtas Avvises til fordel U6 Anses innarbeidet i U U10 Bemanningsnorm i barnehagene Østensjø SV Anses innarbeidet i U7 NY! U11 Stortingsvalget 2013 må bli et klimavalg Alna SV Anses innarbeidet i U6 Bare behandlet i AU. (Ny tekst i kursiv, linje 39-46). 11

12 Uttalelse fremmet av Søndre Nordstrand SV: U1: SV svikter aldri asylbarna Søndre Nordstrand SV har stor bekymring for de mange barna som fortsatt står i fare for å bli tvangsutsendt fra Norge til foreldrenes hjemland. Stortingsmeldingen om Barn på flukt ga håp om at regjeringen skulle legge opp til en mer human behandling av disse barna, men Høyesteretts dom viser at uten regelendringer vil man fortsette å deportere barn til foreldrenes land, land som barna selv har liten eller ingen tilknytning til. I tråd med SVs politikk krever årsmøtet at det er barnets beste som må og skal legges til grunn for beslutningene i disse sakene. Den politikken som nå føres på dette området er ikke streng og rettferdig som regjeringen hevder, men inhuman og urettferdig. De såkalte innvandringspolitiske hensyn kan aldri være en rettferdig begrunnelse for å kaste barn som har sin oppvekst i Norge, ut av landet. Høyesteretts dom viser at disse barna bare kan sikres opphold i Norge ved regelendringer som tar tilstrekkelig hensyn til internasjonale konvensjoner om barns rettigheter. I forhandlingene om fortsatt rød-grønn regjering etter valget i 2013 må det være en meget høyt prioritert oppgave for SV å sørge for at asylbarnas og også voksne asylsøkeres rettigheter blir bedre i varetatt enn i dag FS innstiller på følgende endringsforslag til U1: U1/F1: Endre «Søndre Nordstrand SV» til «Oslo SV» i linje 4. U1/F2: Linje 5-8: Endre til: «Stortingsmeldingen om Barn på flukt ga håp om at regjeringen skulle legge opp til en mer human behandling av disse barna, uten regelendringer vil man fortsette å deportere barn til foreldrenes land, land som barna selv har liten eller ingen tilknytning til.» U1/F3: Asylbarna kan sikres opphold i Norge ved regelendringer som tar tilstrekkelig hensyn til internasjonale konvensjoner om barns rettigheter. 12

13 Uttalelse fremmet av Søndre Nordstrand SV U2: Uttalelse om kulturskole Med SV i kunnskapsdepartementet har vi fra høsten 2013 endelig fått til en mer variert skoledag. Da får alle i 1. til 4. trinn tilbud om en kulturskoletime i uka. Dette valgfaget er et etterlengtet tilskudd til en noe teoritung skolehverdag. Disse timene er ikke ment å skulle erstatte kulturskolens øvrige virksomhet. Kulturskolen tilbyr tett oppfølging av barn og unge som ønsker å lære seg et instrument, synge, male, danse, spille teater eller benytte seg av et annet av kulturskolens tilbud. For å lære seg disse ferdighetene er det avgjørende med individuell oppfølging. Den kommunale kulturskolen tilbyr topp undervisning med lærere utdannet ved blant annet Norges Musikkhøgskole og Kunsthøgskolen. Søndre Nordstrand SV ønsker at alle barn og unge i Oslo skal ha dette tilbudet i bydelen sin. SV må derfor støtte kulturskolen i sitt ønske om å få en kulturstasjon i hver bydel Uttalelse fremmet av Grünerløkka SV U3: Et lite Toscana på GrünerløkkaOslo SV vil ha ny park med oppbygde terrasser langs bredden av Akerselva. På nedre Grünerløkka rett nord for Ankerbrua, langs elvas østlige bredd, er en skråning som i dag ikke brukes til noe. Området er på omlag 2,8 mål og er for bratt for ferdsel. Denne elvebredden er vestvendt, har sol hele ettermiddagen og kvelden og herfra er det utsikt over elva og parken ved DogA og kulturkirken Jacob. Her har vi muligheten til å få et lite Toscana på Grünerløkka Park heller enn skråning Området er nå under bearbeidelse av Vannverket og etter avsluttet arbeid skal skråningen bringes tilbake til sin opprinnelige stand. Oslo SV vil heller at dette skal bli et rekreasjonsområde for byens innbyggere. Oslo SV vil at Oslo kommune benytter anledning til å anlegge en park her i stedet for å bruke ressurser på å få den gamle skråningen tilbake slik den var før. Muligheter for parken Vannverket har i sitt arbeid satt spunt langs området for å støtte opp jordmassene mens de arbeider. 1 Dette gjør at det oppstår en terrassering. Det er mulig å bygge videre på Vannverkets terrasser, for eksempel kan anleggsmasser fylles i gabioner. 2 Ved å terrassere hele området kan det gjøres tilgjengelig for byens innbyggere på en mye bedre måte enn om det bare er en skråning. 1 Spunting: vil si å slå ned vegger i massene under gravearbeider hvor det graves loddrett ned i løs masse. 2 Gabioner: steinfylte nettingkister som kan stables inntil og oppå hverandre og brukes til å bygge støttemurer. 13

14 Ved å terrassere kan vi få et flerbruksområde som involverer publikum ved å skape møteplasser og sosial utveksling. Områdene langs Akerselva på nedre Grünerløkka har lenge vært et belastet område med blant annet omsetning av narkotika. Å åpne opp områdene slik at de blir tatt i bruk av folk, kan gjøre at denne negative utviklingen i området snus. I dette området har vi mange muligheter til å skape en park med variert aktivitet og bruk for mange grupper. Mulige ideer er sitteplasser tilrettelagt for barnevogner og rullestoler, bålplass ved elva, flere sitteplasser der det er mulig å sitte og arbeide ute, bærbusker og frukttrær i skråninger, fuglekasser og beskyttede rugeplasser for erfugler og ender. Mulighetene er mange og byen må gripe sjansen nå når vi har den. Oslo SV vil at bymiljøetaten utreder mulighetene for å anlegge en park i området langs østre bredd av Akerselva ved DogA og Kulturkirken Jakob. Parken bør anlegges i forbindelse med at området skal opparbeides etter at Vann og Avløpsetaten er ferdige med sine arbeider i område Uttalelse fremmet av Einar Braathen (Frogner SV) og Arvid Ellingsen (Østensjø SV). U4: Ny kurs for det rød-grønne prosjektet! Etter snart åtte år med rød-grønn regjering trenger SV og flertallsregjeringen politisk fornyelse. Selv om Soria Moria erklæringen fra 2005 var historisk langt til venstre, har SV for ofte blitt fremstilt som tapere i regjeringskompromissene. Oslo SV mener at SV må løfte frem nye radikale reformer for å kunne gjenreise seg ved valget i Foran valget i 2013 står vi overfor en faktisk trussel om en Høyre-FrP regjering. Norge kan oppleve en dramatisk forandring med høyrepolitikk som vil kutte i velferdsordninger og akseptere arbeidsledighet. Oslo SV ser at SV har endret kurs med ny partiledelse. Likevel må troen på SV og det rødgrønne prosjektet gjenvinnes. SV må være tøffere og tydeligere frem til valget. Det holder ikke å vinne små seire i kompromisser som SV ikke engang får æren for. Vi vil ikke la oss styre av dem som mener valgkampen ikke skal handle om EØS og direktivene som brutaliserer norsk arbeidsliv. SV vil fortsette å sette EØS på dagsorden. Oslo SV mener derfor at partiet fremover må sette hardt mot hardt på følgende saker: - SV kan ikke sitte i en regjering som vil konsekvensutrede oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. - SV kan ikke sitte i en regjering hvor norske soldater blir sendt til Mali. Den internasjonale operasjonen i Mali kommer inn i en komplisert og uoversiktlig konflikt, uten noen plan for løsning eller exit-strategi. - Vi vil fortsatt jobbe for at norske arbeidsregler skal ha forrang over EU-retten. Med andre ord vil vi at arbeidslivet tas ut av EØS-avtalen. 14

15 Uttalelse fremmet av arbeidsutvalget i Grünerløkka SV U5: Gode tjenester for alle ingen privatisering Byrådet i Oslo flagger en liberalistisk ideologi gjennom ord og handling. Kommunens helse- og velferdstjenester preges av dette. Konsekvensene for enkeltmennesker er store. Den kommunale melodien kjennetegnes av retoriske vendinger om økt fokus på kvalitet, brukermedvirkning og valgfrihet på alle livets områder. Konkurranseutsetting ser ut til å være løsningen på alt. Det sittende byråd i Oslo selger stadig mer og mer av byen vår. Byrådet legger opp til å konkurranseutsette og privatisere kommunale skoler og barnehager. Barnehager blir mer og mer drevet av private. Barnevern, rusomsorg, sykehjem og tjenester til utviklingshemmede blir privatisert og kommersialisert. Buss transport er drevet av private og den skinne-gående kollektivtrafikken i Oslo vurderes satt ut på anbud. Å privatisere offentlige tjenester gir ofte dårligere kvalitet og dårligere vilkår for de ansatte i tjenestene. Dette så vi eksempel på i den kjente Adecco- skandalen ved Ammerudlunden sykehjem. Ansattes lønn- og pensjons rettigheter blir svekket og blir en salderingspost. Skolebyggene er tenkt å selges til private aktører for så å leies tilbake av kommunen. Det legges opp til at nye Gran skole og Veitvet barne- og ungdomsskole gjennom offentligprivat samarbeid (OPS). Dette er en måte å finansiere offentlige investeringer på som spesielt har blitt brukt i land som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Det offentlige kan låne penger av private både for å finansiere, bygge og drifte tjenester, eller kombinasjoner av dette. I en rapport skrevet for Fagforbundet kommer det frem at OPSfinansiering av offentlige bygg og veier alltid ender med høyere kostnader for det offentlige. Dette vil da kunne svekke kommune økonomien. I budsjett forslaget for 2013 foreslås det å selge 10 kommunale barnehager og konkurranseutsette 7 av de. Byrådet har en uttalt strategi om at så stor andel som mulig av nye barnehageplasser skal etableres i privat regi. I tilegg til dette har byrådet sagt opp grunnbemanningsavtalen, noe som vil si kutt i antall pedagogiske ledere og styrere i barnehager. Byrådet, med Hyøre, Krf, Venstre og nå med støtte av Fremskrittspartiet har i lengre tid privatisert og konkurranseutsatt sykehjem. I 2013 er det vedtatt å konkurranseutsette ytterligere to kommunale sykehjem, i tillegg legges det opp til å fortsette med å konkurranseutsette to sykehjem i Det betyr at i løpet av 3 år blir totalt 6 sykehjem konkurranseutsatt. Det legges også opp til å be om fullmakt til å konkurranseutsette heldøgns institusjoner for eldre. Stadig flere tjenester innenfor barnevern blir drevet av kommersielle selskaper fremfor kommunal drift. Byrådet i Oslo legger opp til at det skal gjennomføres mer konkurranse for kjøp av private hjelpetiltak i barnevernet hvor det også tas inn kjøp av saksbehandlertjenester, noe som i dag gjøres av det kommunale barnevernet. 15

16 I rusomsorgen blir det til stadighet diskutert kutt i antall plasser. Nye tiltak går oftere til privat drevne prosjekter med anbudsrunder med 5 års kontrakter, noe som er et stort problem for rusomsorgen. Man konkurrerer på pris. Dette går også utover ideelle organisasjoner som for eksempel Kirkens bymisjon, som blir pressa på pris. Dagtilbud og boligtilbud til mennesker med utviklingshemming blir i stadig større grad offer for anbudsrunder og konkurranse. I Oslo kommune blir utviklingshemmede lagt ut på en nettportal med egne profiler med beskrivelser av diagnoser og tjenstebehov. Dette er som å sette mennesker ut på anbud. Det er mange brukere av kollektivtrafikken i Oslo. Samtidig øker vedlikeholdsetterslepet, og byrådets organisering med et titalls kollektivselskaper i Oslo-området er lite effektiv og beslutningsdyktig. Byrådet vil vurdere å sette hele eller deler av den skinne-gående kollektivtrafikken i Oslo ut på anbud. Oslo SV mener private aktører ikke skal tjene penger på tjenester som bør være et offentlig ansvar. Byrådet vil selge stadig mer av byen vår, samt drive skoler, sykehjem og barnehager som offentlig- privatsamarbeid (OPS). Vi vil ha tjenester i offentlig regi eller drevet av ideelle organisasjoner. Vi vil satse på kollektivtrafikken for å bygge et bedre buss-, trikk- og t-banetilbud. Kollektivtrafikken skal bringe folk og ikke profitt. Glem konkurranseutsetting og salg av byen vår! Helhetlig endringsforslag til U5 fremmet av fylkesstyret U5.1: Gode tjenester for alle ingen privatisering Oslo SV vil sikre alle byens innbyggere gode offentlige tjenester. Byrådet i Oslo er lite opptatt av kvalitet og kjører i stedet en ideologisk basert privatisering og salg av offentlige tjenester. Kommunens helse- og velferdstjenester preges av dette. SV vil i stede bruke energi og nødvendige ressurser på å videreutvikle tjenestene og øke kvaliteten. Høyrebyrådet snakker om kvalitet, brukermedvirkning og valgfrihet, men vektlegger det ikke i anbudsrundene. Høyrebyrådet i Oslo selger byen vår og gir kommersielle aktører, ofte basert i skatteparadiser, tilgang til offentlige midler. SV vil sikre fellesverdien, satse på kvalitet og i samarbeid med de ansatte bygge gode tjenester i Oslo. Høyrebyrådet vil konkurranseutsette og privatisere kommunale barnehager, selge skolebygg og åpne for frislipp av kommersielle privatskoler. Barnevern, rusomsorg, sykehjem, tjenester til utviklingshemmede og kollektivtrafikk blir lagt ut på anbud, privatisert og kommersialisert. Å kommersialisere offentlige tjenester gir ofte dårligere kvalitet og dårligere vilkår for de ansatte. Da kommunen ikke kan legge ned nødvendige tjenester når anbudsvinneren går konkurs eller på annen måte misligholder kontraktene, sitter de derfor igjen med all risiko, mens de kommersielle aktørene får fortjenesten. Både de kommunale og de ideelle driverne taper anbudskonkurranser fordi de ansatte har bedre 16

17 pensjonsordninger og lønnsforhold. De kommersielle bruker de ansattes lønn, pensjonsrettigheter og arbeidsvilkår som salderingspost. Skolebygg er tenkt solgt til kommersielle aktører for så å leies tilbake av kommunen. Det legges opp til at nye Gran skole og Veitvet barne- og ungdomsskole skal bygges gjennom offentlig- privat samarbeid (OPS). Dette er en måte å finansiere offentlige investeringer på som spesielt er blitt brukt i land som har liten tilgang til kapital og er i en vanskelig økonomisk situasjon. Det offentlige kan låne penger av private både for å finansiere, bygge og drifte tjenester, eller kombinasjoner av dette. I en rapport skrevet for Fagforbundet kommer det frem at OPS-finansiering av offentlige bygg og veier alltid ender med høyere kostnader for det offentlige. Høyrebyrådet vil heller bruke denne ordningen enn de mer gunstige finansieringsordningene som staten har tilbudt. Dette vil på sikt svekke kommuneøkonomien. I budsjettforslaget for 2013 foreslås det å selge 10 kommunale barnehager og konkurranseutsette 7. Byrådet har hatt en uttalt strategi om at størst mulig andel av nye barnehageplasser skal etableres i privat regi. I tillegg til dette har byrådet sagt opp grunnbemanningsavtalen, noe som vil si kutt i antall pedagogiske ledere og styrere i barnehagene. Kvalitet i barnehagen henger sammen med antall og faglig nivå på de ansatte. Byrådet, bestående av Høyre, Krf og, Venstre, med støtte av Fremskrittspartiet har i lengre tid privatisert og konkurranseutsatt sykehjem. I 2013 er det vedtatt å konkurranseutsette ytterligere to kommunale sykehjem. I tillegg legges det opp til at dette skal fortsette i Det betyr at i løpet av 3 år blir totalt 6 sykehjem konkurranseutsatt. Det legges også opp til å be om fullmakt til å konkurranseutsette heldøgns institusjoner for eldre. Stadig flere tjenester innenfor barnevern blir drevet av kommersielle selskaper fremfor kommunal drift. Byrådet i Oslo legger opp til at det skal gjennomføres mer konkurranse for kjøp av private hjelpetiltak i barnevernet hvor det også tas inn kjøp av saksbehandlertjenester. I dag er det kommunale barnevernet som gjør all saksbehandling. Personvern og forutsigbarhet for brukerne ser ut til å være underordnet ønske om å åpne et nytt marked. Både de kommunale og de ideelle aktørene, og ikke minst brukerne, blir tapere i et slikt regime. Dagtilbud og boligtilbud til mennesker med utviklingshemming blir i stadig større grad offer for anbudsrunder og konkurranseutsetting. I Oslo kommune blir utviklingshemmede lagt ut på en nettportal med egne profiler med beskrivelser av diagnoser og tjenestebehov. Dette er å sette mennesker ut på anbud. Mange reiser kollektivt i Oslo. Samtidig øker vedlikeholdsetterslepet. Byrådets organisering med et titalls kollektivselskaper i Oslo-området er lite effektivt gir økt byråkrati og pulverisert ansvar. Byrådet vurderer å sette hele eller deler av den skinnegående kollektivtrafikken i Oslo ut på anbud. 17

18 SV vil satse på kollektivtrafikken, bygge et bedre buss-, trikk- og t-banetilbud. Kollektivtrafikken skal bringe folk og ikke profitt. Sats på byen og glem konkurranseutsetting og salg av byen vår Uttalelse fremmet av fylkesstyret U6: Et sterkt SV og fortsatt rødgrønt flertall I åtte år har vi hatt ei regjering som har hatt lav arbeidsledighet som mål, som har forsvart arbeidsmiljøloven og faglige rettigheter, som har gitt fagbevegelsen viktige verktøy i kampen mot sosial dumping, og som har holdt fast ved at en god velferdsstat er viktigere enn skattelette til de rikeste. Med SV i regjering har: alle fått rett til barnehageplass og den reelle prisen for en barnehageplass er redusert med over 30 prosent. foreldre fått utvidet permisjonsordningen ved fødsler og adopsjon. privatiseringen av skolen blitt stoppet barnevernet blitt styrket ti nye naturparker blitt etablert oljefondet fått etiske retningslinjer oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blitt stoppet Dette for å nevne noen av mange SV-seire i regjering. I Oslo styrer høyrepartiene. Oslo er et utstillingsbilde for den politikken som ei borgerlig regjering vil føre hvis høyresida får regjeringsmakt. I Oslo bygges det for få boliger. Barnehagene og andre velferdstilbud i bydelen brukes som salderingsposter. Vegutbygging går foran satsing på kollektivtrafikk. Forskjellene mellom øst og vest øker. Ikke minst opplever Oslos innbyggere en ideologisk begrunnet privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenester. Dette vil bli nasjonal politikk dersom høyrepartiene vinner valget. SV skal være et parti som slåss for forandring, og som er utålmodig på å endre det som er galt og urettferdig. SV kan bli enda tøffere og tydeligere i regjering. Men SV kan ikke få større gjennomslag hvis ikke partiet klarer å øke sin oppslutning ved valg. I neste stortingsperiode vil slaget om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja stå på nytt. Uten SV i regjering ville boring ha vært iverksatt. SV og miljøbevegelsen har vunnet denne saken to ganger før, og vi skal vinne den på nytt. SV vil aldri svikte Lofoten, Vesterålen og Senja. Det haster med å redusere utslippene av klimagasser og det stiller krav til omstilling av samfunnet. SV er en avgjørende faktor for å sørge for at en fortsatt rød/grønn regjeringa 18

19 har en ambisiøs klimapolitikk. SV vil være en pådriver for en global klimaavtale og for norske utslippskutt hjemme. Omstillingen og en strenge miljøkrav gir norsk næringsliv en mulighet til å være i forkant av utviklingen. Transportsektoren er en viktig utslippskilde. Det er bra både for klima og for menneskene i storbyområdene om kollektivandelen økes og at hele trafikkveksten håndteres med en massiv styrking av kollektivtrafikken. SV vil stoppe utsendelse av barn som er vokst opp i Norge. Vi mener at barns tilknytning til riket må vektlegges mer enn i dag, at barnekonvensjonen må gis klageadgang på i Norge og at rettsikkerheten til enslige mindreårige asylsøkere må bedres også ved at barn i større grad blir hørt. SV vil fortsatt slåss for at EØS-avtalen blir erstattet med en handelsavtale. Der norske faglige rettigheter kolliderer med EØS-avtalen, skal faglige rettigheter alltid gå foran. SV er et fredsparti som arbeider for en rettferdig verdensorden, der konflikter løses med fredelige midler og der alle land gis mulighet til å bestemme sin egen fremtid. Norge må spille en aktiv rolle som pådriver i det internasjonale arbeidet mot spredning av atomvåpen og for at atomvåpenstatene oppfyller sine nedrustningsforpliktelser i henhold til ikkespredningsavtalen. For å kunne virkeliggjøre denne politikken vil Oslo SV kaste alle krefter inn i den kommende valgkampen. Vi skal vise velgerne hva vi står for. Vi skal bli et tydeligere og mer offensivt parti. Vi skal kjempe for et sterkt SV i et nytt rødgrønt flertall. Og med felles innsats skal vi sørge for at både Heikki Holmås og Ingunn Gjerstad velges inn på Stortinget! Uttalelse fremmet av fylkesstyret U7: Kvalitet koster SV vil satse på barnehagene i Oslo Barnehagene i Oslo skal være trygge og gode tilbud til barna. I barnehagen skal barna få leke i trygge omgivelser, men også få utvikle sine ferdigheter i et godt og pedagogisk miljø. SV er opptatt av å videreutvikle den norske barnehagetradisjonen, der barndommens egenverdi og barns frie lek blir ivaretatt. Barna skal møtes med tillit og respekt. Vi ser en utvikling i Oslobarnehagen der det blir færre voksne med barna, det blir mindre penger til utstyr, kortere åpningstider, det eneste kveldstilbud i barnehagen Oslo hadde, på Grünerløkka, måtte stenge fordi høyrebyrådet kuttet i bevilgningene til barnehagen. SV mener at barnehagene i Oslo må styrkes og prioriteres. Høyrebyrådet sparer penger ved å snyte barnehagebarna for et godt tilbud. 19

20 Den største barnereformen i vår tid har vært barnehagereformen. Å sikre alle barn fra ettårsalderen rett til barnehageplass, samt gratis kjernetid i enkelte bydeler i Oslo har betydd mye for barna og for foreldrene. I Oslo er det mange barn som ikke får barnehageplass når de har fylt ett år fordi de er født etter 31.august. SV mener at det skal innføres to barnehageopptak. Kompetente og mange nok ansatte Barnehagenes viktigste ressurs er de ansatte. Gode og kompetente førskolelærere og ansatte er bærebjelken i å utvikle barnehagene til å bli gode pedagogiske og sosiale tilbud for det enkelte barn. Dette fører også til stabilitet blant de ansatte og er viktig for kvaliteten i barnehagen. Høyrebyrådet har fjernet bemanningsnormen i Oslo. SV krever at det må fastsettes en egen bemanningsnorm for Oslo, i tråd med Øie-utvalgets anbefaling. Normen skal være 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og 1 ansatt per 6 barn over 3 år, beregnet per barnehage. Dette vil være et viktig bidrag til kvalitetsarbeidet i barnehagen. SV mener at det må legges en strategi som sikrer at innen 2020 skal 50 % av de ansatte i Oslos barnehager ha førskolelærerutdanning. At Oslo har om lag 1000 dispensasjoner fra førskolelærerkravet, mener SV er alvorlig. Oslo kommune må ha et bedre system som sikrer rekruttering av tilstrekkelig kompetanse i barnehagene. Om lag 60 % av de ansatte er assistenter i barnehagene, det å sikre disse et forutsigbart etter- og videreutdannings tilbud er nødvendig. Flere bydeler har innført en praksis om at barnehager tar ikke inn vikarer ved sykdom blant de ansatte, pga dårlig økonomi. Det er avgjørende for kvaliteten i barnehagen at det er voksne nok tilstede. SV mener at det ikke skal være vikarstopp i barnehagene. Oslo må sikre at det er voksne nok ved sykdom eller annet fravær i barnehagene. Barnehagene i Oslo forfaller Vedlikeholdsetterslepet på barnehagebygninger i Oslo er på 1,4 mrd kroner og det er et akselererende forfall i bygningsmassen. Det akutte behovet er større enn bevilgingene. SV krever at ungene har krav på kvalitetsmessige bygg å være i. Det må bevilges mer penger og det må lages en tidsfestet plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i barnehagene. Nei til storstilt salg av barnehagene Det borgerlige flertallet med Frp i spissen har vedtatt at Oslo børselge de kommunale barnehagene. Kommunen har mulighet til å begrense utbyttepolitikken fra private aktører, med det borgerlige flertallet vil ikke bruke denne muligheten. De borgerlige partiene legger opp til et utbytteparadis for kommersielle barnehagedrivere i Oslo. SV mener at de pengene staten bruker til barnehage skal gå til ungene i barnehagen, ikke i lomma til dem som vil tjene store penger på stordrift av barnehager. 20

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité og protokollunderskrivere

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én Sak 6. Vedtekter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Sak 6.1 Forslag til vedtektsendringer med innstilling fra fylkesstyret

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

Kapittel 4: Lokallaget

Kapittel 4: Lokallaget Sist endret på årsmøtet 2017 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV. Sist endret på årsmøtet 2016 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Sist endret på årsmøtet 2013 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har SV også en bokstav

Detaljer

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter

Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Oslo SVs gjeldende tilleggsvedtekter Sist endret på årsmøtet 2013 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har SV også en bokstav

Detaljer

V5 Forslag om endring av 6-3B Stryk 6-3B Begrunnelse: I strid med de sentrale vedtektene, som regulerer disse fristene.

V5 Forslag om endring av 6-3B Stryk 6-3B Begrunnelse: I strid med de sentrale vedtektene, som regulerer disse fristene. Forslag V1 Forslag om endring av 4-2B Stryk første avsnitt. Begrunnelse: Dekket av de sentrale vedtektene. V2 Forslag om endring av 4-2B Nytt avsnitt erstatter avsnitt 2-4 i 4-2B. Stemmerett ved valg av

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Bjørn Arne Wigtil Joakim Dyrnes

Bjørn Arne Wigtil Joakim Dyrnes Protokoll Møte i Oslo SVs representantskap RS 1/2015 Tid: 20.01.15 kl. 18.00 Sted: Hagegata 22, 6. etasje Delegater: 42 Observatører: 6 Tilstede: Gamle Oslo: Grünerløkka: St. Hanshaugen: Frogner: Ullern:

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Møte FS 4/2015 Tid: Mandag kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje.

Møte FS 4/2015 Tid: Mandag kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje. Møte FS 4/2015 Tid: Mandag 09.03.15 kl. 17:30 Sted: Partikontoret, Hagegata 22, 8. etasje. Tilstede: Forfall: Sak 37/15 Sak 38/15 Sak 39/15 Benjamin Endré Larsen, Olivia Salles, Ingvild Enoksen, Mari Lund

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 15.12.1950 og revidert siste gang på ordinært årsmøte 28. Februar 1. mars 2014 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 LAGETS

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte FS 4/2009 Tid: 19.02.09 kl 18.00 Til stede: Forfall: Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Anders Rindal (18:23), Ingunn

Detaljer

Sak 2 Hovedkrav. Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag. Dato: sv.no/landsmote #svlm

Sak 2 Hovedkrav. Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag. Dato: sv.no/landsmote #svlm Sak 2 Hovedkrav Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag Dato: 19.03.2017 /landsmote #svlm /landsmote #svlm 1 2 RED1: Ny retning, ny regjering 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting 8-12. Mars 2010 Generelt 1 - Formalia Møtereglene regulerer Elevtinget 2010. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 022-200803939-1 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE 1 - Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt i Representantskapets møte 17. oktober 1973 med endringer til og med

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017.

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 00.03-17 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter.

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2009 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

NORMALLOV FOR FYLKESFORENINGER TILSLUTTET UNGE HØYRES LANDSFORBUND

NORMALLOV FOR FYLKESFORENINGER TILSLUTTET UNGE HØYRES LANDSFORBUND NORMALLOV FOR FYLKESFORENINGER TILSLUTTET UNGE HØYRES LANDSFORBUND Vedtatt av Unge Høyres Landsstyre, Arendal 2013 Paragraf 1 Formål Fylkesorganisasjonens navn er...unge Høyre. Dens formål er å samle ungdom

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.03-16 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer